Clubman LiPo Edition. Översikt INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA. Översikt. Översikt BALANSERINGSPORT SLPB BALANSERINGSPORTAR BATTERIPORT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Clubman LiPo Edition. Översikt INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA. Översikt. Översikt BALANSERINGSPORT SLPB BALANSERINGSPORTAR BATTERIPORT"

Transkript

1 INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA Clubman LiPo Edition Översikt BALANSERINGSPORT Översikt SLPB BALANSERINGSPORTAR BATTERIPORT 2 INKOPPLING AV SPÄNNINGSKÄLLA 10-15V DC ENTER + ÖKA - MINSKA BATTERITYP KROKODILKLÄMMOR Översikt LADDKABLAR BALANSERINGS- KABLAR ADAPTER FÖR BALANSERINGSPORT 3

2 Introduktion Bäste kund, Tack för att du valt Team Orion s Clubman LiPo laddare. Denna laddare innehåller den senaste tekniken inom batteriladdning. Denna laddare är designad för att ladda och ladda ur NiMH, NiCd, LiPo och A123 batterier på bästa möjliga sätt. Designen är baserad på Team Orion s batteriteknologi som flera gånger vunnit stora mästerskap inom racing. Advantage Clubman LiPo har en speciell funktion för att ladda batteriet när det ska lagras en längre tid. Om du använder denna funktion på dina batterier förlänger du livslängden avsevärt på dem. Laddaren har också 10 laddprofiler för att kunna lagra laddparametrar för dina olika batterier. Flera av dessa är förprogrammerade för Team Orion s mest populära batterier. Läs igenom bruksanvisningen noga för att försäkra dig om att kunna utnyttja laddarens funktioner så mycket som möjligt. För LiPo och A123 batteries är laddaren utrustad med speciella LiPO balanseringskablar och balanseringsutgångar för SLPB LiPo för bil. 4 Innehåll Kopplingar 6 Huvudskärm 6 Knappar 7 Laddaning/Urladdning/Lagringsladdning 8 Laddning 8 Detaljerade instruktioner 9 Modifiera inställningar för laddning 10 Ladda batteriet 11 Modifiera inställningar för urladdning 13 Ladda ur batteriet 14 Lagringsladdning 16 Övriga inställningar 18 Varningar 19 Felsökning 20 Garanti 21 Specifikationer 21 Innehåll 5 Kopplingar Huvudskärm Handhavande Koppla laddaren till en stabiliserad spänningskälla som ger 10-15VDC. Om spänningen är korrekt kommer laddaren att starta och huvudskärmen visas. Laddningsläge är förvalt när laddaren startas första gången. Koppla batterikablarna till laddaren. Var mycket noga att polariteten blir korrekt. Röd är positiv (+), svart är negativ (-). Koppla balanseringskablarna på LiPo eller A123 batterier till balanseringsportarna via SLPB-kontakterna eller via balanseringsadaptern. Huvudskärmen används för att visa och justera laddarens parametrar. Laddprofil Batterityp Läge: Laddning, Urladdning samt Lagringsladdning. Antal celler Batterikapacitet Laddström 6

3 Knappar Laddaren är utrustad med 4 knappar för att ändra de olika inställningarna i laddaren. BATT TYPE-knappen: Ändrar typ av batteri (NiMH/NiCd/LiPo/A123 ) Minska-knappen (-): Minskar värdet på den valda inställningen. Öka-knappen (+): Ökar värdet på den valda inställningen. ENTER-knappen: Byt till nästa inställning, starta eller stoppa aktuell funktion. Öka- och Minska-knapparna används också för att välja mellan Laddning, Urladdning samt Lagringsladdning på huvudskärmen. BATT TYPE-knappen används till att se inoch utspänning från huvudskärmen. Knappen används också för att se spänning på de individuella cellerna på LiPo- och A123 -batterier under och efter laddning eller urladdning. Handhavande 7 Handhavande Laddning/Urladdning/Lagringsladdning skärm Skärmen för Laddning/Urladdning/Lagringsladdning används för att visa batteriets värden under laddning eller urladdning. Läge (Laddning/Urladdning/Lagringsladdning) Tid Kapacitet (mah) Ladd- och Urladdningsström Spänning i batteriet Laddning Välj den laddprofil som passar det batteri du tänkt ladda.om ingen profil passar behöver inställningarna ändras. För att ändar inställningarna, tryck på ENTERknappen för att komma in i Setup-läge. Välj vilken laddprofil du vill ändra, batterityp, antal celler, batteriets kapacitet och till sist laddströmmen. (1C väljs automatiskt). 8 Detaljerade instruktioner knappen tills batterikontroll och sedan skärmen för laddning dyker upp. Batteriet laddas nu och laddningen kommer att upphöra automatiskt när batteriet är fulladdat. Om du inte är van att ladda batterier, läs då dessa instruktioner noga. Du måste använda korrekta inställningar för att kunna ladda batterier på ett säkert sätt. Används felaktiga inställningar kan det resultera i fara för utrustning och person. Följa alltid tillverkarens rekommendationer vad gäller laddning av ditt batteri. Handhavande När inställningarna är gjorda, tryck på ENTERwww.teamorion.com 9

4 Modifiera inställningar för laddning Laddning Följ denna procedur för att modifiera inställningar för laddning från huvudskärmen. Se till att laddaren står i läge Laddning (CHG) med hjälp av Minska- och Öka-knapparna. Ställ in parametrarna så att de stämmer överens med batteriets specifikationer. Inställningarna sparas automatiskt. Tryck på ENTER-knappen. Laddprofilen kommer att börja blinka. Använd Öka- och Minska-knapparna för att välja den laddprofil som ska ändras (01-10). Tryck på ENTER-knappen. Val av batterityp kommer nu att blinka. Använd BATT TYPEknappen för att välja batterityp (NiCd, NiMH, LiPo eller A123 ). Tryck på ENTER-knappen. Antal celler kommer nu att börja blinka. Använd Öka- och Minska-knapparna för att ange antal celler batteriet innehåller. 1 till 10 för NiCd/NiMH och 1 till 4 för LiPo/A123. Tryck på ENTER-knappen. Kapacitet börjar nu 10 Ladda batteriet blinka. Använd Öka- och Minska-knapparna för att ange batteriets kapacitet (200 till 9900mAh). Som en extra säkerhet kommer laddaren att sluta ladda när kapaciteten har uppnåtts, även om batteriet inte är 100% fullt (gäller endast NiMH/NiCd). Tryck på ENTER-knappen. Laddström blinkar nu. Använd Öka- och Minska-knapparna för att ange den laddström som ska användas (0.1-6A for 1-6 celler NiCd/NiMH eller 1-2 cells LiPo/ A123, 0.1-4A för 7-10 celler NiCd/NiMH eller 3-4 celler LiPo/A123 ). Efter att du har angivit korrekta parametrar för att ladda batteriet, tryck ner och håll in ENTERknappen. Batterikontroll kommer att göras. Om batteriet är korrekt anslutet och inte är skadat kommer skärmen för laddning att visas. För LiPo och A123 batterier kräver laddaren att balanseringskablaget är inkopplat. Annars kommer inte batteriet att laddas. Om spänningen i LiPo eller A123 batterier är mycket låg kommer laddaren att ladda mycket långsamt i början för att få upp spänningen Laddning 11 Ladda batteriet (forts) Laddning innan snabbladdningen påbörjas. Balansering av de individuella cellerna i batteriet kommer att göras i slutet av uppladdningen. Balansering av cellerna kan ta långt tid om spänningsnivåerna är mycket olika. När cellerna balanseras kommer displayen att visa meddelandet LIPO BALANCE. När LiPo eller A123 batterier laddas kan spänningen på de individuella cellerna i batteriet visas genom att trycka på BATT TYPE-knappen. Laddningen kommer att upphöra när batteriet är fullt eller när angiven kapacitet har laddats in i batteriet. Laddaren använder olika delta-peak -avkänning för laddning av NiMH- respektive NiCd-batterier.Laddas ett NiCd-batteri med NiMH-inställning kommer laddaren att avbryta långt innan batteriet är fullt. Omvänt kommer kommer ett NiMH-batteri som laddas med NiCd-inställning att överladdas och ta skada. Detta kan utgöra en fara för utrustning och person. När gamla, slitna eller batterier av lägre kvalitet ska laddas kan laddningen avbrytas innan de är fulladdade. Om detta inträffar kan laddprocessen statas om igen för att ladda batteriet till 100%. I slutet av varje laddcykel visas meddelandet 12

5 Modifiera inställningar för urladdning BATTERY CHARGE COMPLETED som indikerar att batteriet är färdigladdat. Tryck på ENTER-knappen för att visa data från laddningen. Total laddtid, total kapacitet som batteriet laddats upp med samt batteriets spänning. Tryck på BATT TYPE-knappen för att se cellspänningen på individuella celler på LiPo- och A123 -batterier. Tryck på ENTER-knappen för att återgå till huvudskärmen. Följ denna procedur för att modifiera inställningarna för urladdning från huvudskärmen. Använd Öka- och Minska-knapparna för att välja läge Urladdning (DCHG) från huvudskärmen. Laddaren kommer att visa standarinställningar baserat på vald batterityp. Inställningarna kan ändras om så krävs. Tryck på ENTER-knappen. Urladdningsström kommer nu att blinka. Använd Öka- och Minska-knapparna för att ange en annan urladdningsström (0.1-1A, 5W max). Urladdning 13 Modifiera inställningar för urladdning (forts.) Ladda ur batteriet Urladdning Tryck på ENTER-knappen. Slutspänning börjar blinka. Använd Öka- och Minska-knapparna för att ange annan slutspänning. Om du anger en lägre slutspänning än den angivna kommer batteriet att skadas. Ändra inte slutspänningen om du inte är en van användare. För LiPo och A123 kan slutspänningen inte ändras av säkerhetsskäl. Efter att du har angivit korrekta parametrar för att ladda ur batteriet, tryck ner och håll in ENTER-knappen. Batterikontroll kommer att göras. Om batteriet är korrekt anslutet och inte är skadat kommer skärmen för urladdning att visas. För LiPo och A123 batterier kräver laddaren att balanseringskablaget är inkopplat. Annars kommer inte batteriet att laddas ur. För LiPo eller A123 batterier kommer 14 urladdningen att omedelbart upphöra då spänningen sjunker till 3.2V för LiPo och 3V för A123. Om batteriets spänning är över slutspänningen kommer laddaren att balansera spänningen i de individuella cellerna och sedan ladda ur batteriet ner till slutspänningen. När laddaren balanserar visas meddelandet LIPO BALANCE i displayen. I slutet av varje urladdningen visas meddelandet BATTERY DISCHARGE COMPLETED som indikerar att batteriet är färdigurladdat. Tryck på ENTER-knappen för att visa data från urladdningen. Total urladdningstid, total kapacitet som laddats ur med samt batteriets spänning. Tryck på BATT TYPE-knappen för att se cellspänningen på individuella celler på LiPo- och A123 -batterier. Tryck på ENTER-knappen för att återgå till huvudskärmen. Urladdning 15

6 Lagringsladdning Lagringsladdning Den speciella lagringsladdningen laddar upp eller ur batteriet till en optimal nivå för lagring av batteriet. Detta för att skydda batteriet vid en längre tids lagring. Laddaren kommer att se till att batteriet är laddat till 50% av batteriets totala kapacitet. Från huvudskärmen, använd Öka- och Minskaknapparna för att välja lagringsladdning (STR). Laddnings- och urladdningsparametrarna från minnesprofilen kommer att användas vid lagringsladdnign. När du har försäkrat dig om att inställningarna i minnesprofilen motsvarar batteriets parametrar, tryck på ENTER-knappen. Batterikontroll kommer att genomföras. Om batteriet är korrekt inkopplat till laddaren kommer lagringsladdningsskärmen att visas. För LiPo och A123 batterier kräver laddaren att balanseringskablage också är inkopplat. Om vald batterityp är NiMH kommer batteriet kommer först att laddas ur till 1V/cell och sedan laddas till 50% av batteriets kapacitet. Urladdningsströmmen är begränsad till 1A. Är batteriet fulladdat kan därför lagringsladdningen 16 ta mycket lång tid. Om vald batterityp är LiPo eller A123 kommer batteriet att laddas till 3.85V/cell (LIPO) och 3.3V/cell (A123 ). Om spänningen är över 3.85V/cell (LiPo) och 3.3V/cell (A123 ) kommer laddningen att upphöra då det finns tillräckligt med lagrad energi för att lagra batterierna på ett säkert sätt. spänning. Tryck på BATT TYPE-knappen för att se cellspänningen på individuella celler på LiPo- och A123 -batterier. Tryck på ENTER-knappen för att återgå till huvudskärmen. Lagringsladdning Tryck på ENTER-knappen för att visa data från laddningen. Total laddningstid, total kapacitet som batteriet laddats ur med samt batteriets 17 Övriga inställningar Övriga inställningar För att slå på summern (Default: på), tryck ner och håll Öka-knappen när laddaren kopplas till spänningskälla. För att slå av summern, tryck ner och håll Minska-knappen när laddaren kopplas till spänningskälla. För att visa de aktuella in- och ut-spänningarna, tryck ner och håll BATTERITYP-knappen inär du befinner dig i laddläge i huvudskärmen. För att se cellspänningen på individuella celler på LiPo- och A123 -batterier, tryck och håll in BATT TYPE-knappen under eller efter laddning eller urladdning. Öka- och Minska-knapparna används också för att slå av eller på LCD-skärmens bakgrunsbelysning när laddaren laddar eller laddar ur. 18

7 Varningar Säkerställ att laddaren ställs in med de parametrar som batteriet som ska laddas har. Denna laddare är endast avsedd för LiPo eller A123 (1-4 celler) samt NiMH/NiCd batterier (1 to 10 celler). Lämna aldrig laddaren oövervakad med spänningen inkopplad. Låt aldrig barn hantera laddaren utan vuxens närvaro. Ladda batterier i väl ventilerade utrymmen. Ladda inte batterier på elektriskt ledande eller lättantändliga material. Laddare och batteri kan bli mycket varma under laddning. Hantera dem varsamt under och efter laddning. Om batteriet reagerar konstigt under laddning/urladdning (överhettar, börjar läcka, krympplasten smälter eller liknande), koppla då omedelbart ur batteriet och lägg det på obrännbart underlag. Övervaka batteriet tills det har stabiliserat sig. Varningar 19 Felsökning Felsökning Laddaren kan visa felmeddelanden när vissa typer av problem uppkommer. POWER SUPPLY HIGH VOLTAGE POWER SUPPLY LOW VOLTAGE Indikerar att spänningen som laddaren matas med är för hög eller för låg. Kontrollera spänningskällan. NO BATTERY CONNECTED Indikerar problem med inkopplingen av batteriet när laddning eller urladdning startades. CHECK BATTERY CONNECTION Indikerar problem med inkopplingen av batteriet under laddning eller urladdning. Kontrollera inkopplingen av batteriet. BATTERY VOLTAGE TOO HIGH BATTERY VOLTAGE TOO LOW Indikerar problem med batteriets spänning. Problemet kan också bero på felaktiga inställningar i laddaren. BATTERY TYPE ERROR Indikerar att fel typ av batteri är vald i laddprofilen. Kontrollera och ändra batterityp. 20 Garanti Specifikationer Team Orion garanterar att denna produkt är fri från tillverkningsfel vis leverans.garantin täcker inte inkorrekt installation, utslitna delar på grund av användning eller andra problem som uppkommit på grund av felaktigt handhavande. Inget ansvar kommer att tas för skador uppkomna på grund av användning av denna produkt. Vid inkoppling och användning av denna produkt ansvarar användaren själv för eventuella uppkomna skador. Dimensioner (mm) - 138x90x30mm Inspänning (V) VDC Typ av laddning - Snabb, Lagring, Konstant ström och spänning Typ av celler - NiMH & NiCd - 1 to 10 celler. LiPo & A123 1 to 4 celler Laddström - Justerbar,0.1-6A/1-6celler NiMH/NiCd, 1-2 celler LiPo/A123, 0.1-4A/7-10cells NiMH/NiCd, 3-4cell LiPo/A123 Delta peak - Ja Display - Laserblå LCD Urladdningsström A (5W max) Slutspänning för urladdning - 0.9V/cell NiMH/NiCd, 3.2V/cell LiPo, 3V A123, justerbart Laddprofiler - 10 st Mikroprocessorstyrd - Ja Skydd för felaktig inkoppling (polvändning) - Ja, både på in- och utgång. Specifikationer 21

8 Yleiskatsaus Clubman LiPo Edition Yleiskatsaus TASAUSLATAUSPORTTI SLPB TASAUSLATAUSPORTIT AKKULIITÄNTÄ ENTER + LISÄÄ - VÄHENNÄ 2 SYÖTTÖVIRTAJOHTO 10-15V DC AKKUTYYPPI VIRTANIPISTIMET Yleiskatsaus LATAUSJOHDOT TASAUSLATAUSJOHDOT TASAUSLATAUSADAPTERI 3 Introduktion Hyvä asiakas, Kiitos kun olet valinnut Team Orionin Clubman laturin. Tässä laturissa onkäytetty sitä viimeisintä teknologiaa mikä suinkin on käytettävissä jotta parhaalla tavalla voisit ladata akkusi. Tällä laturilla voit tehokkaasti sekä ladata että purkaa NiMH, NiCd, LiPo JA A123 -akut. Suunnitelu ja toteutus perustuu Team Orionin akkuteknologiaan joka on monia kertoja voittanut mestaruuksia monella eri tasolla. Advantage Clubman laturissa on erityinen lataustoiminto akulle kun se on tarkoitus varastoida joksikin ajaksi. Tämä toiminto pidentää akkujen käyttöikää merkittävästi. Laturissa on lisäksi 10 käyttöprofiilia joihin voit tallentaa eri akkujesi latausarvot. Muutamat näistä on esiohjelmoitu Team Orionin suosituimpien akkujen mukaan. Lue käyttöohje huolellisesti jotta voisit käyttää Team Orionin Clubman laturin kaikkia ominaisuuksia parhaalla mahdollisella tavalla. LiPo ja A123 akkuja varten on laturi varustattu erityisillä LiPO tasauslatauskaapeleilla ja -portilla SLPB LiPo ajoakulle. 4

9 Sisältö Kytkeminen 6 Näyttö 6 Näppäimet 7 Lataus/Purkaus/Varastointi 8 Lataus 8 Ota huomioon 9 Aseta latausarvot 10 Lataa 11 Aseta purkausarvot 13 Latauksen purkaminen 14 Varastolataus 16 Muut asetukset 18 Varoitukset 19 Vianetsintä 20 Takuu 21 Tekninen erittely 21 Sisältö 5 Kytkeminen Näyttö Käyttö Kytke laturi 10-15V tasavirtalähteeseen. HUOM! Ei auton akkulaturiin!! Jos jännite on oikein, käynnistyy laturi ja arvot ilmestyvät näyttöön. Ensikertaa käynnistettäessä asettuu laturi lataustilaan. Kytke latausjohto laturiin. Ole erittäin huolellinen, että napaisuus tulee oikein. Punainen positiiviseen napaan (+), Musta negatiiviseen napaan (-). Kytke LiPo tai A123 akkujen tasaulatausjohdot suoraan SLPB-porttiin tai adapterin avulla. Näytöstä ilmenevät asetetut tai säädettävät parametrit. Latausprofiili Akkutyyppi Toiminto: Lataus, Jännitteen purkaminen tai Varastolataus. Kennojen määrä Akun kapasiteetti Latausvirta 6 Näppäimet Laturissa on neljä näppäintä joiden avulla laturi ohjelmoidaan. AKKUTYYPPI-näppäin: Muuttaa ladattavan akkutyypin (NiMH/NiCd/LiPo/A123 ) Vähennä-näppäin (-): Vähentää asetusarvoa. Lisää-näppäin (+) Lisää asetusarvoa. ENTER-näppäin: Vaihtaa seuraavaan asetukseen, käynnistää tai pysäyttää toiminnon. Vähennä ja lisää näppäintä käytetään myös lataustoiminnon muuttamiseen (Lataus, jännitteen purkaus tai varastolataus). Jos painat ja pidät painettuna AKKUTYYPPInäppäintä tulee näyttöön sekä syöttö- että latausjännite. Näppäintä käytetään myös yksittäisten LiPo- ja A123 -akkujen kennojen jännitteen tarkasteluun lataus-/purkaustoiminnoissa. Käyttö 7

10 Lataus, jänniteen purkaus, varastolataus Lataus Käyttö Näytössä Lataus, jänniteen purkaus tai varastolataus näkyy akun parametrit lataus- tai purkaustapahtuman ajan. Valitse profiili joka sopii ladattavalle akulle. Jos sopivaa profiilia ei löydy tulee se asettaa manuaalisesti. Mode (Lataus, jänniteen purkaus tai varastolataus) Aika Kapasiteetti (mah) Lataus- tai purkausvirta Jännite Manuaalista asetusta varten paina ENTER jolloin pääset Setup-tilaan. Valitse muutettava profiili, akkutyyppi, kennojen lukumäärä, akun kapasiteetti ja käytettävä latausvirta. (1C asettuu automaattisesti). 8 Ota huomioon! näppäintä kunnes akun tarkistus on suoritettu ja lataus tulee näyttöön. Akku latautuu nyt ja lataustoiminto katkeaa automaattisesti kun akku on täysi Jos sinulla ei ole aikaisempaa kokemusta akkujen lataamisesta, lue nämä ohjeet erittäin huolellisesti. Sinun täytyy asettaa oikeat parametrit jotta akun lataaminen suoritetaan oikein ja turvallisesti. Käyttö Mikäli laturiin asetetaan väärät arvot (esimerkiksi liian suuri latausvirta) saattaa se aiheuttaa sekä esine- että henkilövahinkoja. Noudata aina valmistajan antamia suosituksia. Kun nämä arvot on asetettu, paina ENTERwww.teamorion.com 9 Aseta latausarvot Laddning Noudata seuraavia ohjeita arvojen asettamiseksi. Katso, että näyttö osoittaa lataustilaa (CHG). Säädä arvot niin, että ne vastaavat ladattavan akun arvoja. Asetukset tallentuvat automaattisesti sen profiilin kohdalle joka on sillä hetkellä laturiin valittu. Paina ENTER. Akkutyypppi alkaa vilkkua. Käytä AKKUTYYPPI-näppäintä asettaaksesi oikean ladattavan akkutyypin (NiCd, NiMH, LiPo tai A123 ). Paina ENTER. Kennojen määrä alkaa vilkkua. Käytä Vähennä ja Lisää näppäimiä asettaaksesi ladattavan akun kennomäärän NiCd/NiMH akuille ja 1-4 LiPo ja A123 akuille. Paina ENTER. Muistiprofiili alkaa vilkkua. Käytä Vähennä ja Lisää näppäimiä muistipaikan valitsemiseksi ( ). Paina ENTER. Kapasiteetti alkaa vilkkua. Käytä Vähennä ja Lisää näppäimiä asettaaksesi ladattavan akun sisältämän kapasiteetin ( mah). Laturissa on erillinen varotoiminto joka katkaisee lataustapahtuman kun annettu kapasiteettiarvo 10

11 Akun lataaminen on saavutettu riippumatta siitä, onko akku 100% täynnä vai ei (koskee vain NiMH/NiCd akkuja). Paina ENTER. Latausvirta alkaa vilkkua. Käytä Vähennä ja Lisää näppäimiä asettaaksesi halutun latausvirran. (0.1-6A 1-6 kennon NiCd/NiMH tai 1-2 kennon LiPo/A123, 0.1-4A 7-10 kennon NiCd/NiMH tai 3-4 kennon LiPo/A123 akuille). Kun laturiin on asetettu oikeat parametrit, paina ja pidä painettuna ENTER-näppäintä. Tällöin suoritetaan ladattavan akun tarkistus. Jos kaikki on kunnossa ilmestyy näyttöön lataus. Kun ladataan LiPo ja A123 akkuja tulee tasauslatausjohto olla laturiin kytkettynä. Muutoin akku ei lataudu. Lataus Jos LiPo tai A123 akkujen jännite on hyvin alhallaa, tulee laturi lataamaan erittäin hitaasti aluksi jotta jännite saadaan turvallisesti nousemaan ja voidaan aloittaa pikalataus. Yksittäisten 11 Akun lataaminen (jatko) Lataus kennojen tasauslataus tapahtuu latausvaiheen loppupuolella. Tasaus saattaa kestää pitkän ajan jos kennojen jännitteet ovat kovin erilaiset. Tasauslatauksen merkiksi näkyy näytöllä LIPO BALANCE. Kun ladataan LiPo tai A123 akkuja, voidaan yksittäisten kennojen jännitteitä trakastella painamalla BATT TYPE-näppäintä. Lataustapahtuma katkeaa automaattisesti kun akku on täyteen latautunut tai annettu kapasiteettiarvo on saavutettu. Laturi käyttää delta-peak tunnistinta ladatessaan NiMH- tai NiCdakkuja. Jos NiCd-akkua ladataan NiMH-asetuksella katkaisee laturi latauksen kauan ennenkuin akku on täysi. Jos taas NiMH-akkua ladataan NiCdasetuksella ylilatautuu akku ja vaurioituu. Tällöin on olemassa myös suuri esine- ja henkilövahingon vaara! Jos vanhoja, kuluneita tai huonolaatuisia akkuja ladataan, saattaa lataus katketa ennenkuin akku on täysi. Tällöin voidaan lataus käynnistää uudelleen jotta akku saadaan 100% täyteen. Oikein suoritetun latauksen päätyttyä näkyy näytössä BATTERY CHARGE COMPLETED. Paina ENTER.Tällöin näet lataustapahtuman datan: Kokonais latausajan, ladatun kokonaiskapasiteetin sekä ladatun akun jännitteen. 12 Akun purkausarvojen asettaminen Paina BATT TYPE-näppäintä jolloin voit nähdä LiPo- ja A123 -akkujen yksittäiten kennojen jännitteen. Paina ENTER jolloin palataan päävalikkoon. Noudata tarkoin ohjeita kun asetat purkausarvoja. Päävalikkotilassa käytä Vähennä ja Lisää näppäimiä valitaksesi purkaustilan (DCHG).Laturi näyttää valitun akun vakioasetukset. Asetuksia voidaan muuttaa jos niin halutaan. Purkaus Paina ENTER. Purkausvirta alkaa vilkkua. Käytä Vähennä ja Lisää näppäimiä valitaksesi jonkin muun purkausvirran (0.1-1A, max purkausteho 5W).. Paina ENTER. Loppujännite alkaa vilkkua. Käytä Vähennä ja Lisää näppäimiä valitaksesi jonkin 13

12 Akun purkausarvojen asettaminen (jatko.) Akun jännitteen purkaminen Purkaus muun loppujännitteen. HUOM!! Liian alhaiseksi valittu loppujännite vaurioittaa akun!!!! Mikäli et ole kokenut käyttäjä, älä muuta loppujännitettä. Kun laturiin on asetettu oikeat parametrit, paina ja pidä painettuna ENTER-näppäintä. Tällöin suoritetaan purettavan akun tarkistus Turvallisuussyistä ei LiPo ja A123 akkujen loppujännitettä voida muuttaa!! Jos kaikki on kunnossa ilmestyy näyttöön purkaus. LiPo ja A123 akkujen ollessa kyseessä tulee tasauslatausjohto olla laturiin kytkettynä. Muutoin jännitten purkaminen ei toteudu. LiPo ja A123 akkujen ollessa kyseessä katkeaa purkaustapahtuma automaattisesti kun jännite on laskenut arvoon 3.2V LiPo- ja 3V A123 akulle. 14 Jos akun jännite on yli loppujännitearvon, tulee laturi ensin tasaamaan kennojen jännitteen ja sen jälkeen purkamaan jännitteet loppuarvoon. Tasausvaiheessa LIPO BALANCE näkyy näytössä. Paina BATT TYPE-näppäintä jolloin voit nähdä LiPo- ja A123 -akkujen yksittäiten kennojen jännitteen. Paina ENTER jolloin palataan päävalikkoon. Urladdning Purkauksen päätyttyä näkyy näytössä BAT DISCHARGE COMPLETED. Paina ENTER. Tällöin näet purkaustapahtuman datan: Purkausajan, purettu kapasiteetti sekä akun loppujännite. 15 Varastolataus Varastolataus Erikoinen varastolataus-toiminto lataa tai purkaa akun optimaaliseen arvoon jolloin akku on turvallinen varastoida. Laturi katsoo, että akussa on 50% sen normaalista kapasiteetista. Päävalikkotilassa käytä Vähennä ja Lisää näppäimiä valitaksesi varastolatauksen (STR). Muistiprofiilin lataus- ja purkausarvoja tullaan käyttämään varastolatauksessa. Kun olet vakuuttunut, että lataus- ja purkausarvot vastaavat akun parametreja, paina ENTER ja tällöin suoritetaan akun tarkistus. Jos kaikki on kunnossa ilmestyy näyttöön varastolataus. LiPo ja A123 akkujen ollessa kyseessä tulee tasauslatausjohto olla laturiin kytkettynä. Muutoin lataaminen ei toteudu. Jos akku on MiCd tai NiMH tyyppinen, puretaan akku ensin arvoon 1V/kenno ja sen jälkeen ladataan arvoon 50% sen normaalista kapasiteetista. Purkausvirta on rajoitettu ja on 1A. Jos akku on täysi, kestää purkaus pitkähkön ajan. Näytössä näkyvä BATTERY STORAGE COMPLETED 16

13 osoittaa, että varastolataus on loppuun suoritettu. Jos akku on LiPo tai A123 tyyppiä, ladataan akku ensin arvoon 3.85V/kenno (LIPO) ja 3.3V/ cell (A123 ). Mikäli jännite on yli 3.85V/kenno (LiPo) ja 3.3V/kenno (A123 ) ei latausta tapahdu koska akussa on riittävästi energiaa turvallista varastointia varten. Paina BATT TYPE-näppäintä jolloin voit nähdä LiPo- ja A123 -akkujen yksittäiten kennojen jännitteen. Paina ENTER jolloin palataan päävalikkoon. Lagringsladdning Paina ENTER. Tällöin näet varastolatauksen datan: Latausajan, purettu kapasiteetti sekä akun jännitteen. 17 Muut asetukset Muut asetukset Summeri päälle (Default: on), paina ja pidä painettuna Lisää-näppäin samalla kun laturi kytketään virtalähteeseen. Summeri pois, paina ja pidä painettuna Vähennänäppäin samalla kun laturi kytketään virtalähteeseen. Nähdäksesi syöttö- ja latausjännitteen, paina ja pidä painettuna AKKUTYYPPI-näppäin silloin kun laturi on latausltilassa. Paina BATT TYPE-näppäintä jolloin voit nähdä LiPo- ja A123 -akkujen yksittäiten kennojen jännitteen latauksen tai purkauksen aikana tai niiden jälkeen. Vähennä ja lisää näppäintä käytetään myös LCDnäytön taustavalon päälle ja pois laittoon kun laturi lataa tai purkaa. 18 Varoitukset Varmistu tarkoin, että laturiin laitetaan aina oikeat ladattavan akun parametrit. Tämä laturi on tarkoitettu vain LiPo tai A123 akuille (1-4 kennoa) sekä NiMH/NiCd akuille (1-10 kennoa). Älä koskaan jätä lataustapahtumaa tai virtalähteeseen kytkettyä laturia valvomatta!! Alaikäisten tulee aina suorittaa lataus aikuisen valvonnassa! Suorita lataus hyvin tuuletetussa tilassa ja aina palamattomalla alustalla. Laturi ja ladattava akku lämpenevät voimakkaasti latauksen aikanan. Ole varovainen, älä koske. Mikäli käsiteltävä akku käyttäytyy omituisesti latauksen/purkauksen aikana (kuumenee, vuotaa, päällyste sulaa tai muuta vastaavaa), irroita akku välittömästi. Vie se ulos palamattomalle alustalle ja valvo, että se jäähtyy ja rauhoittuu. Vaarana on akun palaminen tai että siitä purkautuu myrkyllisiä kaasuja! Varoitukset Älä lataa sähköä johtavan, esimerkiksi metallilevyn päällä. 19

14 Vianetsintä vianetsintä Laturin näytöstä on luettavissa tietyn tyyppiset viat. POWER SUPPLY HIGH VOLTAGE POWER SUPPLY LOW VOLTAGE Ilmoittaa, että syöttöjännite on liian korkea tai liian matala. Tarkista virtalähde. BATTERY VOLTAGE TOO HIGH BATTERY VOLTAGE TOO LOW Ilmoittaa ongelmista ladattvan akun jännitteessä. Onegelma saattaa johtua myös väärin asetetuista arvoista. NO BATTERY CONNECTED Kertoo, että ladattava akku ei ole asianmukaisesti liitetty laturiin. Tarkista liitos ja johdot. CHECK BATTERY CONNECTION Kertoo, että ladattava akku on mahdollisesti irronnut latauksen tai purkauksen aikana. Tarkista liitos ja johdot. BATTERY TYPE ERROR Kertoo, että parametriin on valittu väärä akkutyyppi. Tarkista ja muuta akkutyyppi. 20 Takuu Tekninen erittely Team Orion takaa, että tuote on täysin toimiva toimitettaessa. Takuu ei kata virheellisestä asennuksesta, kuluneista osista tai asiattomasta tai väärästä käytöstä aiheutuneita vikoja. Laturin käytöstä aiheutuneita välillisiä vahinkoja ei korvata. Ottamalla laturin käyttöön hyväksyy käyttäjä edellä mainitut kohdat ja vastaa itse aiheutuneista vahingoista. Mitat (mm): 138x90x30mm Syöttöjännite (V): VDC Lataustyypit: Pika, varasto, jatkuva virta Akkutyypit ja kennomäärät: NiMH & NiCd kennoa. LiPo & A kennoa Säädettävä latausvirta: 0.1-6A/1-6 kennoa NiMH/NiCd, 1-2 kennoa LiPo/A123, 0.1-4A/7-10 kennoa NiMH/NiCd, 3-4 kennoa LiPo/A123 Delta peak: On Näyttö: Sininen LCD Purkausvirta: 0.1-1A (max purkausteho 5W) Loppujännite purkauksessa: 0.9V per kenno NiMH/NiCd, 3.2V per kenno LiPo, 3V A123, säädettävä Latausprofiileja: 10 kpl Mikroprosessoriohjattu: Kyllä Väärinkytkentäsuoja: Kyllä, sekä syöttö- että latausvirralle. Tekninen erittely Team Orion

PAINEILMAKOMPRESSORI KÄYTTÖOHJE ÖLJYVOIDELLUT MALLIT

PAINEILMAKOMPRESSORI KÄYTTÖOHJE ÖLJYVOIDELLUT MALLIT PAINEILMAKOMPRESSORI KÄYTTÖOHJE ÖLJYVOIDELLUT MALLIT TÄRKEÄÄ ETTÄ HENKILÖ, JOKA KÄYTTÄÄ KONETTA ON LUKENUT JA YMMÄRTÄNYT NÄMÄ OHJEET! SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1 : TÄRKEÄT TURVAOHJEET 3-5 2:YLEINEN KUVAUS.

Läs mer

Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus RENLIG FI SE FWM7 SUOMI 4 SVENSKA 27 SUOMI 4 Sisältö Turvallisuustiedot 4 Turvallisuusohjeet 5 Laitteen kuvaus 7 Käyttöpaneeli 8 Käyttöönotto 10 Asetukset 10 Päivittäinen käyttö 10 Ohjelmat 13 Kulutusarvot

Läs mer

KK 3400-91 T. Käyttöohje et...2 Bruk sa nvi sning...20

KK 3400-91 T. Käyttöohje et...2 Bruk sa nvi sning...20 KK 3400-91 T FI SE Käyttöohje et...2 Bruk sa nvi sning...20 Onnittelemme uuden keraamisen keittotason omistajaa Lue koko käyttöohje huolellisesti ennen keraamisen keittotason käyttöönottoa. Tutustu keraamisen

Läs mer

Häger Envyy. Sverige Finland Norge/Danmark

Häger Envyy. Sverige Finland Norge/Danmark Häger Envyy Sverige Finland Norge/Danmark 1 2 3 Vi gratulerar ditt val av telefon! Ta dig besväret att läsa igenom denna bruksanvisning så kan du dra full nytta av din nya Häger-telefon! INKOPPLING Se

Läs mer

STOVE KUVAT ALARM SA101 USER BILDER MANUAL

STOVE KUVAT ALARM SA101 USER BILDER MANUAL STOVE KUVAT ALARM SA101 USER BILDER MANUAL 1 2 SA101 SA101 STOVE SPISLARM KUVAT ALARM SA101 SA101 BRUKSANVISNING USER BILDER MANUAL 1 2 4 3 5 FI Liesihälytin SA101 Käyttöohje 1-16 SE Spislarm SA101 Användarmanual

Läs mer

ZAFIR 100 Batteriladdare

ZAFIR 100 Batteriladdare ZAFIR 100 Batteriladdare För blysyra batterier 14 150Ah Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier. SE INTRODUKTION Vi gratulerar till köpet av din nya professionella

Läs mer

Retro. Jenkkikaappi ( jääpakastinkaappi) KÄYTTÖOHJEET

Retro. Jenkkikaappi ( jääpakastinkaappi) KÄYTTÖOHJEET Retro Jenkkikaappi ( jääpakastinkaappi) KÄYTTÖOHJEET FIN Sisällysluettelo Laitteen ominaisuudet Asennusohjeet Varotoimenpiteet Huolto ja puhdistus Vianetsintä Lue ohjeet huolellisesti. Noudata seuraavia

Läs mer

PIHLA-OVET PIHLA-DÖRRAR. Käyttö ja huolto / Användning och underhåll

PIHLA-OVET PIHLA-DÖRRAR. Käyttö ja huolto / Användning och underhåll PIHLA-OVET PIHLA-DÖRRAR Käyttö ja huolto / Användning och underhåll Pihla ovien käyttö ja huolto Hyvä Pihla-tuotteiden uusi omistaja, Pihla-ovet ovat esimerkki suomalaisesta tuotekehityksestä ja hyvästä

Läs mer

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II Peltor DECT-Com II The Sound Solution User s manual for DECT-Com II DECT 1.8 GHz SNABBGUIDE Peltor DECT-Com II Knapp Funktion [M] [+] [ ] [M] & [+] [M] & [ ] Till- och frånslag av DECT-Com II. Välj funktion

Läs mer

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Hydraulisk vedklyv Hydraulihalkoja Modell/Malli: LS5T-52 Nr/Nro: 30-8710 Vers: 001-200408 SE Säkerhetsföreskrifter Läs igenom hela bruksanvisningen med säkerhetsföreskrifter

Läs mer

DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720. användarmanual. 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah

DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720. användarmanual. 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720 användarmanual 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah se 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Vi gratulerar till köpet av WSC720 och tackar för att du valt

Läs mer

502-8140611 UserGuide_PaceTDS865.indd 1 10-04-22 08.44.25

502-8140611 UserGuide_PaceTDS865.indd 1 10-04-22 08.44.25 502-8140611 UserGuide_PaceTDS865.indd 1 10-04-22 08.44.25 Extra information - Svenska Emballage Vänligen spara allt kartongemballage till din Digitalbox, så att du kan använda det i det fall du behöver

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

(IeC 7.12 ed.5) (en 7.12)

(IeC 7.12 ed.5) (en 7.12) MANUAL GRATULERAR till köpet av din nya professionella batteriladdare med switchteknik. Laddaren ingår i en serie professionella laddare från CTEK SWEDEN AB och representerar den senaste tekniken inom

Läs mer

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik. Rev.: 2009-03-18 VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.com Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Service...3 2 Användningsområde

Läs mer

Skivspelare med radio, CD och USB

Skivspelare med radio, CD och USB Skivspelare med radio, CD och USB Platespiller med radio, CD og USB Levysoitin, radio, CD-soitin ja USB SVENSKA NORSK SUOMI Modell/Malli: TCD-98WE Nr/Nro: 38-2396 Ver. 200802 www.clasohlson.com Skivspelare

Läs mer

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 1 GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 Bruksanvisning * Om innehållet i den övre delen av displayen växlar läge kontinuerligt se "Autodisplay-funktion". M för att växla läge. L för

Läs mer

Utgåva: Varumärken OBS!

Utgåva: Varumärken OBS! Användarhandbok Utgåva: R00 Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok kan komma att ändras utan

Läs mer

Teknisk handbok. Hawker Life IQ TM. Enfasladdare och 3-fas batteriladdare

Teknisk handbok. Hawker Life IQ TM. Enfasladdare och 3-fas batteriladdare Teknisk handbok SE Hawker Life IQ TM Enfasladdare och 3-fas batteriladdare 1 Teknisk handbok Life IQ TM Enfasladdare och 3-fas batteriladdare INNEHÅLL INFORMATION...2 HANDBOKENS ÄNDAMÅL... 2 GARANTI...

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

Bruksanvisning Mono-block luft-vattenvärmepump

Bruksanvisning Mono-block luft-vattenvärmepump Bruksanvisning Mono-block luft-vattenvärmepump Modellnr Mono-blockenhet WH-MDF06D3E5 WH-MDF09D3E5 SVENSKA Innan du använder enheten, läs noga igenom denna bruksanvisning och spara den för framtida bruk.

Läs mer

Kortfattad Bruksanvisning

Kortfattad Bruksanvisning Kortfattad Bruksanvisning IC-F4SR Apparatens framsida AV/PÅ, volymvred PTT- (sändnings-) tangent UPP/NER tangenter för byte av selektivton (även val av öppen trafik) Tangentbordslås Tangent för Monitor

Läs mer

Elektronisk personvåg med kroppsanalys

Elektronisk personvåg med kroppsanalys B R U K S A N V I S N I N G Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 1 Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 Förutom vikt mäter vågen kroppsfett, vattenhalt,

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

WaterFuse - Villa. Användarmanual. Monteringsanvisning 1 (20)

WaterFuse - Villa. Användarmanual. Monteringsanvisning 1 (20) WaterFuse - Villa Användarmanual & Monteringsanvisning 1 (20) Tack för att du har valt att köpa vattenfelsbrytaren WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett enkelt men

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01

ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01 ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Tel. 031-762 07 01 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 1 3. Installation 2

Läs mer

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Energidisplay Användarmanual V 02.01.01-02.01.05 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation

Läs mer

Användarmanual. Version 1.0

Användarmanual. Version 1.0 1 Användarmanual Version 1.0 Notera: Den här manualen är skriven för PLANO 10 Pro och Media. En del funktioner är inte tillgängliga på båda modellerna. 2 Innehåll Viktig säkerhetsinformation... 3 Rengöring

Läs mer

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A)

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A) min 2 Varning: - Placera inte dina händer eller några föremål i luftutloppet och fläkten. Det kan skada värmepumpen och orsaka skador; - Om inte värmepumpen fungerar som den ska, ska man stänga av strömmen

Läs mer