Clubman LiPo Edition. Översikt INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA. Översikt. Översikt BALANSERINGSPORT SLPB BALANSERINGSPORTAR BATTERIPORT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Clubman LiPo Edition. Översikt INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA. Översikt. Översikt BALANSERINGSPORT SLPB BALANSERINGSPORTAR BATTERIPORT"

Transkript

1 INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA Clubman LiPo Edition Översikt BALANSERINGSPORT Översikt SLPB BALANSERINGSPORTAR BATTERIPORT 2 INKOPPLING AV SPÄNNINGSKÄLLA 10-15V DC ENTER + ÖKA - MINSKA BATTERITYP KROKODILKLÄMMOR Översikt LADDKABLAR BALANSERINGS- KABLAR ADAPTER FÖR BALANSERINGSPORT 3

2 Introduktion Bäste kund, Tack för att du valt Team Orion s Clubman LiPo laddare. Denna laddare innehåller den senaste tekniken inom batteriladdning. Denna laddare är designad för att ladda och ladda ur NiMH, NiCd, LiPo och A123 batterier på bästa möjliga sätt. Designen är baserad på Team Orion s batteriteknologi som flera gånger vunnit stora mästerskap inom racing. Advantage Clubman LiPo har en speciell funktion för att ladda batteriet när det ska lagras en längre tid. Om du använder denna funktion på dina batterier förlänger du livslängden avsevärt på dem. Laddaren har också 10 laddprofiler för att kunna lagra laddparametrar för dina olika batterier. Flera av dessa är förprogrammerade för Team Orion s mest populära batterier. Läs igenom bruksanvisningen noga för att försäkra dig om att kunna utnyttja laddarens funktioner så mycket som möjligt. För LiPo och A123 batteries är laddaren utrustad med speciella LiPO balanseringskablar och balanseringsutgångar för SLPB LiPo för bil. 4 Innehåll Kopplingar 6 Huvudskärm 6 Knappar 7 Laddaning/Urladdning/Lagringsladdning 8 Laddning 8 Detaljerade instruktioner 9 Modifiera inställningar för laddning 10 Ladda batteriet 11 Modifiera inställningar för urladdning 13 Ladda ur batteriet 14 Lagringsladdning 16 Övriga inställningar 18 Varningar 19 Felsökning 20 Garanti 21 Specifikationer 21 Innehåll 5 Kopplingar Huvudskärm Handhavande Koppla laddaren till en stabiliserad spänningskälla som ger 10-15VDC. Om spänningen är korrekt kommer laddaren att starta och huvudskärmen visas. Laddningsläge är förvalt när laddaren startas första gången. Koppla batterikablarna till laddaren. Var mycket noga att polariteten blir korrekt. Röd är positiv (+), svart är negativ (-). Koppla balanseringskablarna på LiPo eller A123 batterier till balanseringsportarna via SLPB-kontakterna eller via balanseringsadaptern. Huvudskärmen används för att visa och justera laddarens parametrar. Laddprofil Batterityp Läge: Laddning, Urladdning samt Lagringsladdning. Antal celler Batterikapacitet Laddström 6

3 Knappar Laddaren är utrustad med 4 knappar för att ändra de olika inställningarna i laddaren. BATT TYPE-knappen: Ändrar typ av batteri (NiMH/NiCd/LiPo/A123 ) Minska-knappen (-): Minskar värdet på den valda inställningen. Öka-knappen (+): Ökar värdet på den valda inställningen. ENTER-knappen: Byt till nästa inställning, starta eller stoppa aktuell funktion. Öka- och Minska-knapparna används också för att välja mellan Laddning, Urladdning samt Lagringsladdning på huvudskärmen. BATT TYPE-knappen används till att se inoch utspänning från huvudskärmen. Knappen används också för att se spänning på de individuella cellerna på LiPo- och A123 -batterier under och efter laddning eller urladdning. Handhavande 7 Handhavande Laddning/Urladdning/Lagringsladdning skärm Skärmen för Laddning/Urladdning/Lagringsladdning används för att visa batteriets värden under laddning eller urladdning. Läge (Laddning/Urladdning/Lagringsladdning) Tid Kapacitet (mah) Ladd- och Urladdningsström Spänning i batteriet Laddning Välj den laddprofil som passar det batteri du tänkt ladda.om ingen profil passar behöver inställningarna ändras. För att ändar inställningarna, tryck på ENTERknappen för att komma in i Setup-läge. Välj vilken laddprofil du vill ändra, batterityp, antal celler, batteriets kapacitet och till sist laddströmmen. (1C väljs automatiskt). 8 Detaljerade instruktioner knappen tills batterikontroll och sedan skärmen för laddning dyker upp. Batteriet laddas nu och laddningen kommer att upphöra automatiskt när batteriet är fulladdat. Om du inte är van att ladda batterier, läs då dessa instruktioner noga. Du måste använda korrekta inställningar för att kunna ladda batterier på ett säkert sätt. Används felaktiga inställningar kan det resultera i fara för utrustning och person. Följa alltid tillverkarens rekommendationer vad gäller laddning av ditt batteri. Handhavande När inställningarna är gjorda, tryck på ENTERwww.teamorion.com 9

4 Modifiera inställningar för laddning Laddning Följ denna procedur för att modifiera inställningar för laddning från huvudskärmen. Se till att laddaren står i läge Laddning (CHG) med hjälp av Minska- och Öka-knapparna. Ställ in parametrarna så att de stämmer överens med batteriets specifikationer. Inställningarna sparas automatiskt. Tryck på ENTER-knappen. Laddprofilen kommer att börja blinka. Använd Öka- och Minska-knapparna för att välja den laddprofil som ska ändras (01-10). Tryck på ENTER-knappen. Val av batterityp kommer nu att blinka. Använd BATT TYPEknappen för att välja batterityp (NiCd, NiMH, LiPo eller A123 ). Tryck på ENTER-knappen. Antal celler kommer nu att börja blinka. Använd Öka- och Minska-knapparna för att ange antal celler batteriet innehåller. 1 till 10 för NiCd/NiMH och 1 till 4 för LiPo/A123. Tryck på ENTER-knappen. Kapacitet börjar nu 10 Ladda batteriet blinka. Använd Öka- och Minska-knapparna för att ange batteriets kapacitet (200 till 9900mAh). Som en extra säkerhet kommer laddaren att sluta ladda när kapaciteten har uppnåtts, även om batteriet inte är 100% fullt (gäller endast NiMH/NiCd). Tryck på ENTER-knappen. Laddström blinkar nu. Använd Öka- och Minska-knapparna för att ange den laddström som ska användas (0.1-6A for 1-6 celler NiCd/NiMH eller 1-2 cells LiPo/ A123, 0.1-4A för 7-10 celler NiCd/NiMH eller 3-4 celler LiPo/A123 ). Efter att du har angivit korrekta parametrar för att ladda batteriet, tryck ner och håll in ENTERknappen. Batterikontroll kommer att göras. Om batteriet är korrekt anslutet och inte är skadat kommer skärmen för laddning att visas. För LiPo och A123 batterier kräver laddaren att balanseringskablaget är inkopplat. Annars kommer inte batteriet att laddas. Om spänningen i LiPo eller A123 batterier är mycket låg kommer laddaren att ladda mycket långsamt i början för att få upp spänningen Laddning 11 Ladda batteriet (forts) Laddning innan snabbladdningen påbörjas. Balansering av de individuella cellerna i batteriet kommer att göras i slutet av uppladdningen. Balansering av cellerna kan ta långt tid om spänningsnivåerna är mycket olika. När cellerna balanseras kommer displayen att visa meddelandet LIPO BALANCE. När LiPo eller A123 batterier laddas kan spänningen på de individuella cellerna i batteriet visas genom att trycka på BATT TYPE-knappen. Laddningen kommer att upphöra när batteriet är fullt eller när angiven kapacitet har laddats in i batteriet. Laddaren använder olika delta-peak -avkänning för laddning av NiMH- respektive NiCd-batterier.Laddas ett NiCd-batteri med NiMH-inställning kommer laddaren att avbryta långt innan batteriet är fullt. Omvänt kommer kommer ett NiMH-batteri som laddas med NiCd-inställning att överladdas och ta skada. Detta kan utgöra en fara för utrustning och person. När gamla, slitna eller batterier av lägre kvalitet ska laddas kan laddningen avbrytas innan de är fulladdade. Om detta inträffar kan laddprocessen statas om igen för att ladda batteriet till 100%. I slutet av varje laddcykel visas meddelandet 12

5 Modifiera inställningar för urladdning BATTERY CHARGE COMPLETED som indikerar att batteriet är färdigladdat. Tryck på ENTER-knappen för att visa data från laddningen. Total laddtid, total kapacitet som batteriet laddats upp med samt batteriets spänning. Tryck på BATT TYPE-knappen för att se cellspänningen på individuella celler på LiPo- och A123 -batterier. Tryck på ENTER-knappen för att återgå till huvudskärmen. Följ denna procedur för att modifiera inställningarna för urladdning från huvudskärmen. Använd Öka- och Minska-knapparna för att välja läge Urladdning (DCHG) från huvudskärmen. Laddaren kommer att visa standarinställningar baserat på vald batterityp. Inställningarna kan ändras om så krävs. Tryck på ENTER-knappen. Urladdningsström kommer nu att blinka. Använd Öka- och Minska-knapparna för att ange en annan urladdningsström (0.1-1A, 5W max). Urladdning 13 Modifiera inställningar för urladdning (forts.) Ladda ur batteriet Urladdning Tryck på ENTER-knappen. Slutspänning börjar blinka. Använd Öka- och Minska-knapparna för att ange annan slutspänning. Om du anger en lägre slutspänning än den angivna kommer batteriet att skadas. Ändra inte slutspänningen om du inte är en van användare. För LiPo och A123 kan slutspänningen inte ändras av säkerhetsskäl. Efter att du har angivit korrekta parametrar för att ladda ur batteriet, tryck ner och håll in ENTER-knappen. Batterikontroll kommer att göras. Om batteriet är korrekt anslutet och inte är skadat kommer skärmen för urladdning att visas. För LiPo och A123 batterier kräver laddaren att balanseringskablaget är inkopplat. Annars kommer inte batteriet att laddas ur. För LiPo eller A123 batterier kommer 14 urladdningen att omedelbart upphöra då spänningen sjunker till 3.2V för LiPo och 3V för A123. Om batteriets spänning är över slutspänningen kommer laddaren att balansera spänningen i de individuella cellerna och sedan ladda ur batteriet ner till slutspänningen. När laddaren balanserar visas meddelandet LIPO BALANCE i displayen. I slutet av varje urladdningen visas meddelandet BATTERY DISCHARGE COMPLETED som indikerar att batteriet är färdigurladdat. Tryck på ENTER-knappen för att visa data från urladdningen. Total urladdningstid, total kapacitet som laddats ur med samt batteriets spänning. Tryck på BATT TYPE-knappen för att se cellspänningen på individuella celler på LiPo- och A123 -batterier. Tryck på ENTER-knappen för att återgå till huvudskärmen. Urladdning 15

6 Lagringsladdning Lagringsladdning Den speciella lagringsladdningen laddar upp eller ur batteriet till en optimal nivå för lagring av batteriet. Detta för att skydda batteriet vid en längre tids lagring. Laddaren kommer att se till att batteriet är laddat till 50% av batteriets totala kapacitet. Från huvudskärmen, använd Öka- och Minskaknapparna för att välja lagringsladdning (STR). Laddnings- och urladdningsparametrarna från minnesprofilen kommer att användas vid lagringsladdnign. När du har försäkrat dig om att inställningarna i minnesprofilen motsvarar batteriets parametrar, tryck på ENTER-knappen. Batterikontroll kommer att genomföras. Om batteriet är korrekt inkopplat till laddaren kommer lagringsladdningsskärmen att visas. För LiPo och A123 batterier kräver laddaren att balanseringskablage också är inkopplat. Om vald batterityp är NiMH kommer batteriet kommer först att laddas ur till 1V/cell och sedan laddas till 50% av batteriets kapacitet. Urladdningsströmmen är begränsad till 1A. Är batteriet fulladdat kan därför lagringsladdningen 16 ta mycket lång tid. Om vald batterityp är LiPo eller A123 kommer batteriet att laddas till 3.85V/cell (LIPO) och 3.3V/cell (A123 ). Om spänningen är över 3.85V/cell (LiPo) och 3.3V/cell (A123 ) kommer laddningen att upphöra då det finns tillräckligt med lagrad energi för att lagra batterierna på ett säkert sätt. spänning. Tryck på BATT TYPE-knappen för att se cellspänningen på individuella celler på LiPo- och A123 -batterier. Tryck på ENTER-knappen för att återgå till huvudskärmen. Lagringsladdning Tryck på ENTER-knappen för att visa data från laddningen. Total laddningstid, total kapacitet som batteriet laddats ur med samt batteriets 17 Övriga inställningar Övriga inställningar För att slå på summern (Default: på), tryck ner och håll Öka-knappen när laddaren kopplas till spänningskälla. För att slå av summern, tryck ner och håll Minska-knappen när laddaren kopplas till spänningskälla. För att visa de aktuella in- och ut-spänningarna, tryck ner och håll BATTERITYP-knappen inär du befinner dig i laddläge i huvudskärmen. För att se cellspänningen på individuella celler på LiPo- och A123 -batterier, tryck och håll in BATT TYPE-knappen under eller efter laddning eller urladdning. Öka- och Minska-knapparna används också för att slå av eller på LCD-skärmens bakgrunsbelysning när laddaren laddar eller laddar ur. 18

7 Varningar Säkerställ att laddaren ställs in med de parametrar som batteriet som ska laddas har. Denna laddare är endast avsedd för LiPo eller A123 (1-4 celler) samt NiMH/NiCd batterier (1 to 10 celler). Lämna aldrig laddaren oövervakad med spänningen inkopplad. Låt aldrig barn hantera laddaren utan vuxens närvaro. Ladda batterier i väl ventilerade utrymmen. Ladda inte batterier på elektriskt ledande eller lättantändliga material. Laddare och batteri kan bli mycket varma under laddning. Hantera dem varsamt under och efter laddning. Om batteriet reagerar konstigt under laddning/urladdning (överhettar, börjar läcka, krympplasten smälter eller liknande), koppla då omedelbart ur batteriet och lägg det på obrännbart underlag. Övervaka batteriet tills det har stabiliserat sig. Varningar 19 Felsökning Felsökning Laddaren kan visa felmeddelanden när vissa typer av problem uppkommer. POWER SUPPLY HIGH VOLTAGE POWER SUPPLY LOW VOLTAGE Indikerar att spänningen som laddaren matas med är för hög eller för låg. Kontrollera spänningskällan. NO BATTERY CONNECTED Indikerar problem med inkopplingen av batteriet när laddning eller urladdning startades. CHECK BATTERY CONNECTION Indikerar problem med inkopplingen av batteriet under laddning eller urladdning. Kontrollera inkopplingen av batteriet. BATTERY VOLTAGE TOO HIGH BATTERY VOLTAGE TOO LOW Indikerar problem med batteriets spänning. Problemet kan också bero på felaktiga inställningar i laddaren. BATTERY TYPE ERROR Indikerar att fel typ av batteri är vald i laddprofilen. Kontrollera och ändra batterityp. 20 Garanti Specifikationer Team Orion garanterar att denna produkt är fri från tillverkningsfel vis leverans.garantin täcker inte inkorrekt installation, utslitna delar på grund av användning eller andra problem som uppkommit på grund av felaktigt handhavande. Inget ansvar kommer att tas för skador uppkomna på grund av användning av denna produkt. Vid inkoppling och användning av denna produkt ansvarar användaren själv för eventuella uppkomna skador. Dimensioner (mm) - 138x90x30mm Inspänning (V) VDC Typ av laddning - Snabb, Lagring, Konstant ström och spänning Typ av celler - NiMH & NiCd - 1 to 10 celler. LiPo & A123 1 to 4 celler Laddström - Justerbar,0.1-6A/1-6celler NiMH/NiCd, 1-2 celler LiPo/A123, 0.1-4A/7-10cells NiMH/NiCd, 3-4cell LiPo/A123 Delta peak - Ja Display - Laserblå LCD Urladdningsström A (5W max) Slutspänning för urladdning - 0.9V/cell NiMH/NiCd, 3.2V/cell LiPo, 3V A123, justerbart Laddprofiler - 10 st Mikroprocessorstyrd - Ja Skydd för felaktig inkoppling (polvändning) - Ja, både på in- och utgång. Specifikationer 21

8 Yleiskatsaus Clubman LiPo Edition Yleiskatsaus TASAUSLATAUSPORTTI SLPB TASAUSLATAUSPORTIT AKKULIITÄNTÄ ENTER + LISÄÄ - VÄHENNÄ 2 SYÖTTÖVIRTAJOHTO 10-15V DC AKKUTYYPPI VIRTANIPISTIMET Yleiskatsaus LATAUSJOHDOT TASAUSLATAUSJOHDOT TASAUSLATAUSADAPTERI 3 Introduktion Hyvä asiakas, Kiitos kun olet valinnut Team Orionin Clubman laturin. Tässä laturissa onkäytetty sitä viimeisintä teknologiaa mikä suinkin on käytettävissä jotta parhaalla tavalla voisit ladata akkusi. Tällä laturilla voit tehokkaasti sekä ladata että purkaa NiMH, NiCd, LiPo JA A123 -akut. Suunnitelu ja toteutus perustuu Team Orionin akkuteknologiaan joka on monia kertoja voittanut mestaruuksia monella eri tasolla. Advantage Clubman laturissa on erityinen lataustoiminto akulle kun se on tarkoitus varastoida joksikin ajaksi. Tämä toiminto pidentää akkujen käyttöikää merkittävästi. Laturissa on lisäksi 10 käyttöprofiilia joihin voit tallentaa eri akkujesi latausarvot. Muutamat näistä on esiohjelmoitu Team Orionin suosituimpien akkujen mukaan. Lue käyttöohje huolellisesti jotta voisit käyttää Team Orionin Clubman laturin kaikkia ominaisuuksia parhaalla mahdollisella tavalla. LiPo ja A123 akkuja varten on laturi varustattu erityisillä LiPO tasauslatauskaapeleilla ja -portilla SLPB LiPo ajoakulle. 4

9 Sisältö Kytkeminen 6 Näyttö 6 Näppäimet 7 Lataus/Purkaus/Varastointi 8 Lataus 8 Ota huomioon 9 Aseta latausarvot 10 Lataa 11 Aseta purkausarvot 13 Latauksen purkaminen 14 Varastolataus 16 Muut asetukset 18 Varoitukset 19 Vianetsintä 20 Takuu 21 Tekninen erittely 21 Sisältö 5 Kytkeminen Näyttö Käyttö Kytke laturi 10-15V tasavirtalähteeseen. HUOM! Ei auton akkulaturiin!! Jos jännite on oikein, käynnistyy laturi ja arvot ilmestyvät näyttöön. Ensikertaa käynnistettäessä asettuu laturi lataustilaan. Kytke latausjohto laturiin. Ole erittäin huolellinen, että napaisuus tulee oikein. Punainen positiiviseen napaan (+), Musta negatiiviseen napaan (-). Kytke LiPo tai A123 akkujen tasaulatausjohdot suoraan SLPB-porttiin tai adapterin avulla. Näytöstä ilmenevät asetetut tai säädettävät parametrit. Latausprofiili Akkutyyppi Toiminto: Lataus, Jännitteen purkaminen tai Varastolataus. Kennojen määrä Akun kapasiteetti Latausvirta 6 Näppäimet Laturissa on neljä näppäintä joiden avulla laturi ohjelmoidaan. AKKUTYYPPI-näppäin: Muuttaa ladattavan akkutyypin (NiMH/NiCd/LiPo/A123 ) Vähennä-näppäin (-): Vähentää asetusarvoa. Lisää-näppäin (+) Lisää asetusarvoa. ENTER-näppäin: Vaihtaa seuraavaan asetukseen, käynnistää tai pysäyttää toiminnon. Vähennä ja lisää näppäintä käytetään myös lataustoiminnon muuttamiseen (Lataus, jännitteen purkaus tai varastolataus). Jos painat ja pidät painettuna AKKUTYYPPInäppäintä tulee näyttöön sekä syöttö- että latausjännite. Näppäintä käytetään myös yksittäisten LiPo- ja A123 -akkujen kennojen jännitteen tarkasteluun lataus-/purkaustoiminnoissa. Käyttö 7

10 Lataus, jänniteen purkaus, varastolataus Lataus Käyttö Näytössä Lataus, jänniteen purkaus tai varastolataus näkyy akun parametrit lataus- tai purkaustapahtuman ajan. Valitse profiili joka sopii ladattavalle akulle. Jos sopivaa profiilia ei löydy tulee se asettaa manuaalisesti. Mode (Lataus, jänniteen purkaus tai varastolataus) Aika Kapasiteetti (mah) Lataus- tai purkausvirta Jännite Manuaalista asetusta varten paina ENTER jolloin pääset Setup-tilaan. Valitse muutettava profiili, akkutyyppi, kennojen lukumäärä, akun kapasiteetti ja käytettävä latausvirta. (1C asettuu automaattisesti). 8 Ota huomioon! näppäintä kunnes akun tarkistus on suoritettu ja lataus tulee näyttöön. Akku latautuu nyt ja lataustoiminto katkeaa automaattisesti kun akku on täysi Jos sinulla ei ole aikaisempaa kokemusta akkujen lataamisesta, lue nämä ohjeet erittäin huolellisesti. Sinun täytyy asettaa oikeat parametrit jotta akun lataaminen suoritetaan oikein ja turvallisesti. Käyttö Mikäli laturiin asetetaan väärät arvot (esimerkiksi liian suuri latausvirta) saattaa se aiheuttaa sekä esine- että henkilövahinkoja. Noudata aina valmistajan antamia suosituksia. Kun nämä arvot on asetettu, paina ENTERwww.teamorion.com 9 Aseta latausarvot Laddning Noudata seuraavia ohjeita arvojen asettamiseksi. Katso, että näyttö osoittaa lataustilaa (CHG). Säädä arvot niin, että ne vastaavat ladattavan akun arvoja. Asetukset tallentuvat automaattisesti sen profiilin kohdalle joka on sillä hetkellä laturiin valittu. Paina ENTER. Akkutyypppi alkaa vilkkua. Käytä AKKUTYYPPI-näppäintä asettaaksesi oikean ladattavan akkutyypin (NiCd, NiMH, LiPo tai A123 ). Paina ENTER. Kennojen määrä alkaa vilkkua. Käytä Vähennä ja Lisää näppäimiä asettaaksesi ladattavan akun kennomäärän NiCd/NiMH akuille ja 1-4 LiPo ja A123 akuille. Paina ENTER. Muistiprofiili alkaa vilkkua. Käytä Vähennä ja Lisää näppäimiä muistipaikan valitsemiseksi ( ). Paina ENTER. Kapasiteetti alkaa vilkkua. Käytä Vähennä ja Lisää näppäimiä asettaaksesi ladattavan akun sisältämän kapasiteetin ( mah). Laturissa on erillinen varotoiminto joka katkaisee lataustapahtuman kun annettu kapasiteettiarvo 10

11 Akun lataaminen on saavutettu riippumatta siitä, onko akku 100% täynnä vai ei (koskee vain NiMH/NiCd akkuja). Paina ENTER. Latausvirta alkaa vilkkua. Käytä Vähennä ja Lisää näppäimiä asettaaksesi halutun latausvirran. (0.1-6A 1-6 kennon NiCd/NiMH tai 1-2 kennon LiPo/A123, 0.1-4A 7-10 kennon NiCd/NiMH tai 3-4 kennon LiPo/A123 akuille). Kun laturiin on asetettu oikeat parametrit, paina ja pidä painettuna ENTER-näppäintä. Tällöin suoritetaan ladattavan akun tarkistus. Jos kaikki on kunnossa ilmestyy näyttöön lataus. Kun ladataan LiPo ja A123 akkuja tulee tasauslatausjohto olla laturiin kytkettynä. Muutoin akku ei lataudu. Lataus Jos LiPo tai A123 akkujen jännite on hyvin alhallaa, tulee laturi lataamaan erittäin hitaasti aluksi jotta jännite saadaan turvallisesti nousemaan ja voidaan aloittaa pikalataus. Yksittäisten 11 Akun lataaminen (jatko) Lataus kennojen tasauslataus tapahtuu latausvaiheen loppupuolella. Tasaus saattaa kestää pitkän ajan jos kennojen jännitteet ovat kovin erilaiset. Tasauslatauksen merkiksi näkyy näytöllä LIPO BALANCE. Kun ladataan LiPo tai A123 akkuja, voidaan yksittäisten kennojen jännitteitä trakastella painamalla BATT TYPE-näppäintä. Lataustapahtuma katkeaa automaattisesti kun akku on täyteen latautunut tai annettu kapasiteettiarvo on saavutettu. Laturi käyttää delta-peak tunnistinta ladatessaan NiMH- tai NiCdakkuja. Jos NiCd-akkua ladataan NiMH-asetuksella katkaisee laturi latauksen kauan ennenkuin akku on täysi. Jos taas NiMH-akkua ladataan NiCdasetuksella ylilatautuu akku ja vaurioituu. Tällöin on olemassa myös suuri esine- ja henkilövahingon vaara! Jos vanhoja, kuluneita tai huonolaatuisia akkuja ladataan, saattaa lataus katketa ennenkuin akku on täysi. Tällöin voidaan lataus käynnistää uudelleen jotta akku saadaan 100% täyteen. Oikein suoritetun latauksen päätyttyä näkyy näytössä BATTERY CHARGE COMPLETED. Paina ENTER.Tällöin näet lataustapahtuman datan: Kokonais latausajan, ladatun kokonaiskapasiteetin sekä ladatun akun jännitteen. 12 Akun purkausarvojen asettaminen Paina BATT TYPE-näppäintä jolloin voit nähdä LiPo- ja A123 -akkujen yksittäiten kennojen jännitteen. Paina ENTER jolloin palataan päävalikkoon. Noudata tarkoin ohjeita kun asetat purkausarvoja. Päävalikkotilassa käytä Vähennä ja Lisää näppäimiä valitaksesi purkaustilan (DCHG).Laturi näyttää valitun akun vakioasetukset. Asetuksia voidaan muuttaa jos niin halutaan. Purkaus Paina ENTER. Purkausvirta alkaa vilkkua. Käytä Vähennä ja Lisää näppäimiä valitaksesi jonkin muun purkausvirran (0.1-1A, max purkausteho 5W).. Paina ENTER. Loppujännite alkaa vilkkua. Käytä Vähennä ja Lisää näppäimiä valitaksesi jonkin 13

12 Akun purkausarvojen asettaminen (jatko.) Akun jännitteen purkaminen Purkaus muun loppujännitteen. HUOM!! Liian alhaiseksi valittu loppujännite vaurioittaa akun!!!! Mikäli et ole kokenut käyttäjä, älä muuta loppujännitettä. Kun laturiin on asetettu oikeat parametrit, paina ja pidä painettuna ENTER-näppäintä. Tällöin suoritetaan purettavan akun tarkistus Turvallisuussyistä ei LiPo ja A123 akkujen loppujännitettä voida muuttaa!! Jos kaikki on kunnossa ilmestyy näyttöön purkaus. LiPo ja A123 akkujen ollessa kyseessä tulee tasauslatausjohto olla laturiin kytkettynä. Muutoin jännitten purkaminen ei toteudu. LiPo ja A123 akkujen ollessa kyseessä katkeaa purkaustapahtuma automaattisesti kun jännite on laskenut arvoon 3.2V LiPo- ja 3V A123 akulle. 14 Jos akun jännite on yli loppujännitearvon, tulee laturi ensin tasaamaan kennojen jännitteen ja sen jälkeen purkamaan jännitteet loppuarvoon. Tasausvaiheessa LIPO BALANCE näkyy näytössä. Paina BATT TYPE-näppäintä jolloin voit nähdä LiPo- ja A123 -akkujen yksittäiten kennojen jännitteen. Paina ENTER jolloin palataan päävalikkoon. Urladdning Purkauksen päätyttyä näkyy näytössä BAT DISCHARGE COMPLETED. Paina ENTER. Tällöin näet purkaustapahtuman datan: Purkausajan, purettu kapasiteetti sekä akun loppujännite. 15 Varastolataus Varastolataus Erikoinen varastolataus-toiminto lataa tai purkaa akun optimaaliseen arvoon jolloin akku on turvallinen varastoida. Laturi katsoo, että akussa on 50% sen normaalista kapasiteetista. Päävalikkotilassa käytä Vähennä ja Lisää näppäimiä valitaksesi varastolatauksen (STR). Muistiprofiilin lataus- ja purkausarvoja tullaan käyttämään varastolatauksessa. Kun olet vakuuttunut, että lataus- ja purkausarvot vastaavat akun parametreja, paina ENTER ja tällöin suoritetaan akun tarkistus. Jos kaikki on kunnossa ilmestyy näyttöön varastolataus. LiPo ja A123 akkujen ollessa kyseessä tulee tasauslatausjohto olla laturiin kytkettynä. Muutoin lataaminen ei toteudu. Jos akku on MiCd tai NiMH tyyppinen, puretaan akku ensin arvoon 1V/kenno ja sen jälkeen ladataan arvoon 50% sen normaalista kapasiteetista. Purkausvirta on rajoitettu ja on 1A. Jos akku on täysi, kestää purkaus pitkähkön ajan. Näytössä näkyvä BATTERY STORAGE COMPLETED 16

13 osoittaa, että varastolataus on loppuun suoritettu. Jos akku on LiPo tai A123 tyyppiä, ladataan akku ensin arvoon 3.85V/kenno (LIPO) ja 3.3V/ cell (A123 ). Mikäli jännite on yli 3.85V/kenno (LiPo) ja 3.3V/kenno (A123 ) ei latausta tapahdu koska akussa on riittävästi energiaa turvallista varastointia varten. Paina BATT TYPE-näppäintä jolloin voit nähdä LiPo- ja A123 -akkujen yksittäiten kennojen jännitteen. Paina ENTER jolloin palataan päävalikkoon. Lagringsladdning Paina ENTER. Tällöin näet varastolatauksen datan: Latausajan, purettu kapasiteetti sekä akun jännitteen. 17 Muut asetukset Muut asetukset Summeri päälle (Default: on), paina ja pidä painettuna Lisää-näppäin samalla kun laturi kytketään virtalähteeseen. Summeri pois, paina ja pidä painettuna Vähennänäppäin samalla kun laturi kytketään virtalähteeseen. Nähdäksesi syöttö- ja latausjännitteen, paina ja pidä painettuna AKKUTYYPPI-näppäin silloin kun laturi on latausltilassa. Paina BATT TYPE-näppäintä jolloin voit nähdä LiPo- ja A123 -akkujen yksittäiten kennojen jännitteen latauksen tai purkauksen aikana tai niiden jälkeen. Vähennä ja lisää näppäintä käytetään myös LCDnäytön taustavalon päälle ja pois laittoon kun laturi lataa tai purkaa. 18 Varoitukset Varmistu tarkoin, että laturiin laitetaan aina oikeat ladattavan akun parametrit. Tämä laturi on tarkoitettu vain LiPo tai A123 akuille (1-4 kennoa) sekä NiMH/NiCd akuille (1-10 kennoa). Älä koskaan jätä lataustapahtumaa tai virtalähteeseen kytkettyä laturia valvomatta!! Alaikäisten tulee aina suorittaa lataus aikuisen valvonnassa! Suorita lataus hyvin tuuletetussa tilassa ja aina palamattomalla alustalla. Laturi ja ladattava akku lämpenevät voimakkaasti latauksen aikanan. Ole varovainen, älä koske. Mikäli käsiteltävä akku käyttäytyy omituisesti latauksen/purkauksen aikana (kuumenee, vuotaa, päällyste sulaa tai muuta vastaavaa), irroita akku välittömästi. Vie se ulos palamattomalle alustalle ja valvo, että se jäähtyy ja rauhoittuu. Vaarana on akun palaminen tai että siitä purkautuu myrkyllisiä kaasuja! Varoitukset Älä lataa sähköä johtavan, esimerkiksi metallilevyn päällä. 19

14 Vianetsintä vianetsintä Laturin näytöstä on luettavissa tietyn tyyppiset viat. POWER SUPPLY HIGH VOLTAGE POWER SUPPLY LOW VOLTAGE Ilmoittaa, että syöttöjännite on liian korkea tai liian matala. Tarkista virtalähde. BATTERY VOLTAGE TOO HIGH BATTERY VOLTAGE TOO LOW Ilmoittaa ongelmista ladattvan akun jännitteessä. Onegelma saattaa johtua myös väärin asetetuista arvoista. NO BATTERY CONNECTED Kertoo, että ladattava akku ei ole asianmukaisesti liitetty laturiin. Tarkista liitos ja johdot. CHECK BATTERY CONNECTION Kertoo, että ladattava akku on mahdollisesti irronnut latauksen tai purkauksen aikana. Tarkista liitos ja johdot. BATTERY TYPE ERROR Kertoo, että parametriin on valittu väärä akkutyyppi. Tarkista ja muuta akkutyyppi. 20 Takuu Tekninen erittely Team Orion takaa, että tuote on täysin toimiva toimitettaessa. Takuu ei kata virheellisestä asennuksesta, kuluneista osista tai asiattomasta tai väärästä käytöstä aiheutuneita vikoja. Laturin käytöstä aiheutuneita välillisiä vahinkoja ei korvata. Ottamalla laturin käyttöön hyväksyy käyttäjä edellä mainitut kohdat ja vastaa itse aiheutuneista vahingoista. Mitat (mm): 138x90x30mm Syöttöjännite (V): VDC Lataustyypit: Pika, varasto, jatkuva virta Akkutyypit ja kennomäärät: NiMH & NiCd kennoa. LiPo & A kennoa Säädettävä latausvirta: 0.1-6A/1-6 kennoa NiMH/NiCd, 1-2 kennoa LiPo/A123, 0.1-4A/7-10 kennoa NiMH/NiCd, 3-4 kennoa LiPo/A123 Delta peak: On Näyttö: Sininen LCD Purkausvirta: 0.1-1A (max purkausteho 5W) Loppujännite purkauksessa: 0.9V per kenno NiMH/NiCd, 3.2V per kenno LiPo, 3V A123, säädettävä Latausprofiileja: 10 kpl Mikroprosessoriohjattu: Kyllä Väärinkytkentäsuoja: Kyllä, sekä syöttö- että latausvirralle. Tekninen erittely Team Orion

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA Clubman LiPo Edition Översikt BALANSERINGSPORT Översikt SLPB BALANSERINGSPORTAR BATTERIPORT 2 INKOPPLING AV SPÄNNINGSKÄLLA 10-15V DC ENTER + ÖKA - MINSKA BATTERITYP Team

Läs mer

S Bruksanvisning för programmerbar digital timer 962249

S Bruksanvisning för programmerbar digital timer 962249 S Bruksanvisning för programmerbar digital timer 962249 A. Funktioner 1. Med den här programmerbara digitala timern (nedan kallad timern ) kan du ställa in specifika på- och avstängningstider för dina

Läs mer

Eurocharger Bruksanvisning

Eurocharger Bruksanvisning Batteriladdare till mobiltelefonen Eurocharger Bruksanvisning 4 12 13 LZTA 804 3258, 96-03 Översikt Grön: laddaren är på Telefon med batteri Röd: batteriet laddas Ljusgrön: batteriet är laddat Rödgul blink:

Läs mer

Digitalt kopplingsur

Digitalt kopplingsur SE Bruksanvisning Digitalt kopplingsur Modell: DHC15A 19 164 73 Montering på DIN-skena. Programmering dag för dag eller i 3 olika perioder. Upp till 8 olika on/off. På minuten exakt tidsinställning. LCD-displayen

Läs mer

Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Intelligent laddningsaggregat IPC-1 Version 04/06 CE e24 021105 Bruksanvisning Artikelnummer 512266

Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Intelligent laddningsaggregat IPC-1 Version 04/06 CE e24 021105 Bruksanvisning Artikelnummer 512266 Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Intelligent laddningsaggregat IPC-1 Version 04/06 CE e24 021105 Bruksanvisning Artikelnummer 512266 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller

Läs mer

240-10-LS1940...FI Säädin 1-10V kytkintoiminnolla Dimmer 1-10V med omkopplingsfunktion

240-10-LS1940...FI Säädin 1-10V kytkintoiminnolla Dimmer 1-10V med omkopplingsfunktion PEM1528 11.3.2014 240-10-LS1940...FI Säädin 1-10V kytkintoiminnolla Dimmer 1-10V med omkopplingsfunktion 240-31-LS1940...FI Säädin 1-10V painonappitoiminnolla Dimmer 1-10V med tryckknappsfunktion FIN Käyttöohje

Läs mer

LED Nödbelysning Astris. LED Hätävalaistus Astris

LED Nödbelysning Astris. LED Hätävalaistus Astris Modell / Malli / Model: ESA05/3H/AT 73 400 05 SE BRUKSANVISNING LED Nödbelysning Astris FI KÄYTTÖOHJEET LED Hätävalaistus Astris EN INSTRUCTION MANUAL LED Emergency Exit Sign Astris Innehåll / Sisältö

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely

Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely Mustasaaren kunta Seija Väre 12.6.2012 Fjärdkär kalastaja- ja yrittäjäkysely 12.6.2012 1 (4) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 KYSELYN TOTEUTUS... 2 3 KYSELYN

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

Hur räknar man energimängden i en batteribank?

Hur räknar man energimängden i en batteribank? 22.4.2012, s. 1 Hur räknar man energimängden i en batteribank? 1) Jämför först med vilken tömningstid (urladdningstid) försäljaren meddelar batterikapaciteten. Det oftast använda värdet är 20-timmarsvärdet,

Läs mer

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Copyright c Solar Lab sweden Contents LS-EUserien 1 Viktig säkerhetsinformation 2 2 Allmän information 2 3 Installationsinstruktioner 2 3.1 Montering...............................................

Läs mer

(IeC 7.12 ed.5) (en 7.12)

(IeC 7.12 ed.5) (en 7.12) MANUAL GRATULERAR till köpet av din nya professionella batteriladdare med switchteknik. Laddaren ingår i en serie professionella laddare från CTEK SWEDEN AB och representerar den senaste tekniken inom

Läs mer

Trådlös termometer. Langaton lämpömittari

Trådlös termometer. Langaton lämpömittari KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Trådlös termometer Langaton lämpömittari Ver. 001-200506 Modell/Malli: WS315 + WT450W Nr/Nro: 36-1793 SVENSKA Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spar den sedan

Läs mer

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad.

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad. KOMMA IGÅNG BESKRIVNING 1. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt upp. 2. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt fram. 3. LED / Ström-indikator PÅ: Extern strömförsörjning ansluten. AV: Extern strömförsörjning

Läs mer

Häger Envyy. Sverige Finland Norge/Danmark

Häger Envyy. Sverige Finland Norge/Danmark Häger Envyy Sverige Finland Norge/Danmark 1 2 3 Vi gratulerar ditt val av telefon! Ta dig besväret att läsa igenom denna bruksanvisning så kan du dra full nytta av din nya Häger-telefon! INKOPPLING Se

Läs mer

ZAFIR 100 Batteriladdare

ZAFIR 100 Batteriladdare ZAFIR 100 Batteriladdare För blysyra batterier 14 150Ah Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier. SE INTRODUKTION Vi gratulerar till köpet av din nya professionella

Läs mer

DPC-X301 DPC-X507 DPC-X602

DPC-X301 DPC-X507 DPC-X602 DPC-X30 DPC-X507 DPC-X602 BÄRBR CD-SPELRE BRUKSNVISNING Obs : Denna bruksanvisning är gemensam för de 3 modellerna angivna ovan. Uppackning Packa försiktigt upp enheten och kontrollera att alla tillbehör

Läs mer

Multiportti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Modell/Malli: SUB3A. Nr/Nro: 32-6650. Ver: 001-200511

Multiportti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Modell/Malli: SUB3A. Nr/Nro: 32-6650. Ver: 001-200511 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Multiport Multiportti Modell/Malli: SUB3A Nr/Nro: 32-6650 Ver: 001-200511 2 SE BRUKSANVISNING Multiport Artikelnummer: 32-6650, modell: SUB3A Läs igenom hela bruksanvisningen

Läs mer

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Ver. 001-200505. Gym Flex. Modell/Malli: MC-0087. Nr/Nro: 34-6409

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Ver. 001-200505. Gym Flex. Modell/Malli: MC-0087. Nr/Nro: 34-6409 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Gym Flex Ver. 001-200505 Modell/Malli: MC-0087 Nr/Nro: 34-6409 2 Gym Flex, artikelnummer: 34-6409 Modell: MC-0087 Läs igenom hela bruksanvisningen fö re användning ndning och

Läs mer

Kortfattad Bruksanvisning

Kortfattad Bruksanvisning Kortfattad Bruksanvisning IC-F4SR Apparatens framsida AV/PÅ, volymvred PTT- (sändnings-) tangent UPP/NER tangenter för byte av selektivton (även val av öppen trafik) Tangentbordslås Tangent för Monitor

Läs mer

INSTRUKTION SNABBLADDNING

INSTRUKTION SNABBLADDNING INSTRUKTION SNABBLADDNING 2 (12) Display för användning av snabbladdaren Laddpistol 3 (12) Start Starta laddning Tryck på denna knapp för att byta Ä språk 4 (12) Välj språk Tryck på knapp vid valfri flagga

Läs mer

FINNSAT. FST-400CX digisovitin antennivastaanotttoon. Finnsat Oy PL 29 Rengastie 10 60101 SEINÄJOKI, FINLAND www.finnsat.tv

FINNSAT. FST-400CX digisovitin antennivastaanotttoon. Finnsat Oy PL 29 Rengastie 10 60101 SEINÄJOKI, FINLAND www.finnsat.tv FINNSAT FST-400CX digisovitin antennivastaanotttoon Finnsat Oy PL 29 Rengastie 10 60101 SEINÄJOKI, FINLAND www.finnsat.tv Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohetkellä käytössä oleviin tietoihin. http://www.finnsat.fi

Läs mer

OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg

OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg Innehåll 1. Säkerhet... 3 2. Innehåll... 4 3. Specifikationer... 4 4. Kapacitet... 4 5. Dimensioner och vikt... 5 6. Skärm och knappar... 5 Knappar på vågen... 5 Knappar

Läs mer

BRUKSANVISNING D250TS

BRUKSANVISNING D250TS BRUKSANVISNING GRATTIS Vi gratulerar till köpet av nya CTEK professionella 24 V switchade batteriladdare, 12 V-omvandlare och utjämnare. Den ingår i en serie professionella batteriladdare från CTEK SWEDEN

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Övervakning av urladdningsförlopp hos blysyrabatterier

Övervakning av urladdningsförlopp hos blysyrabatterier RAPPORT Projekt 24069 Sida 1 (9) Kund Green power batteries Honungsgatan 3 432 91 Varberg Kundens referens Rune Linderoth/Sali Mehmed Datum 2013-10-08 Swerea IVF offertnummer 13070 Projektnummer 24069/1

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

Laddningsregulator CML05-2, CML08-2, CML10-2, CML15-2, CML20-2 Användarmanual, Svenska

Laddningsregulator CML05-2, CML08-2, CML10-2, CML15-2, CML20-2 Användarmanual, Svenska Kära Användare, Tack för att du valde att köpa en Phocos produkt. Med din nya CML laddningsregulator äger du en State of the Art produkt, vilket är utvecklad enligt de senaste tillgängliga teknikstandarder.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE Nu kan alla ladda batteriet själv är den enklaste vägen till ett fulladdat batteri. Fäst klämmorna på batteriet, sätt i kontakten i väggen och tryck på knappen. Resten

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

1. MITÄ GLUCOSAMIN RATIOPHARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE

1. MITÄ GLUCOSAMIN RATIOPHARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Läs mer

DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720. användarmanual. 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah

DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720. användarmanual. 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720 användarmanual 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah se 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Vi gratulerar till köpet av WSC720 och tackar för att du valt

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

Monteringsanvisning Intelligent batterihanteringssystem. IBScontrol Intelligent Battery Management System

Monteringsanvisning Intelligent batterihanteringssystem. IBScontrol Intelligent Battery Management System Monteringsanvisning Intelligent batterihanteringssystem IBScontrol Intelligent Battery Management System Innehållsförteckning SV Svenska Allmänna Anvisningar... 3 Leveransomfattning... 4 Utbyggnadssats...

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR SATELLITMÄTARE

ANVÄNDARMANUAL FÖR SATELLITMÄTARE ANVÄNDARMANUAL FÖR SATELLITMÄTARE 1. INLEDNING 1. Inledning 2. Huvudegenskaper 3. Tekniska specifikationer 4. Beskrivning av frontpanel 5. Användning 1 Koppla på/av 2 Batteri 3 Kopplingsdiagram 4 Mäta

Läs mer

PAINEILMAKOMPRESSORI KÄYTTÖOHJE ÖLJYVOIDELLUT MALLIT

PAINEILMAKOMPRESSORI KÄYTTÖOHJE ÖLJYVOIDELLUT MALLIT PAINEILMAKOMPRESSORI KÄYTTÖOHJE ÖLJYVOIDELLUT MALLIT TÄRKEÄÄ ETTÄ HENKILÖ, JOKA KÄYTTÄÄ KONETTA ON LUKENUT JA YMMÄRTÄNYT NÄMÄ OHJEET! SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1 : TÄRKEÄT TURVAOHJEET 3-5 2:YLEINEN KUVAUS.

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING... R-FORCE INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...4 PROGRAMMERING...5 GÖR SÅ HÄR VID PROGRAMMERING!...5

Läs mer

Sonera Företagse-post. Nedladdning och installation av Outlook 2013

Sonera Företagse-post. Nedladdning och installation av Outlook 2013 Sonera Företagse-post. Nedladdning och installation av Outlook 2013 Sisältö 1/15 Ta i bruk Sonera Företagse-post med Outlook 2013-applikationen INNEHÅLL Nedladdning av installationspaketet för Outlook

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

Manual Likriktare EDC2100

Manual Likriktare EDC2100 Manual Likriktare EDC2100 Postadress/Postal address Elrond Komponent AB Telefon nr/telephone no +46(0)8-4498080 Telefax nr/telefax no +46(0)8-4498089 VAT.NO SE556336886801 Åvägen 38 SE-141 25 HUDDINGE

Läs mer

N+4G. Langaton tukiasema ja reititin 4G-tuella. Käyttöohje

N+4G. Langaton tukiasema ja reititin 4G-tuella. Käyttöohje N+4G Langaton tukiasema ja reititin 4G-tuella Käyttöohje Laitteen esittely USB-liitäntä (3G-/4G-modeemille) WPS-painike WAN-verkkoliitäntä Virtaliitäntä Ilmaisinvalot Tilanvalintakytkin LAN-verkkoliitäntä

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Ladda dina prylar var du vill, när du vill.

Ladda dina prylar var du vill, när du vill. Ladda dina prylar var du vill, när du vill. Ladda dina prylar var du vill, när du vill. NY TYP AV FRIHET Laddning är inte längre en fråga om två hål i väggen utan kan nu följa med dig, var du än befinner

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Furovet vet. 20 mg ja 40 mg tabletti

PAKKAUSSELOSTE. Furovet vet. 20 mg ja 40 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE Furovet vet. 20 mg ja 40 mg tabletti 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija:

Läs mer

SNABBT BESKED OM NÄR DU KAN KÖRA SÄKERT!

SNABBT BESKED OM NÄR DU KAN KÖRA SÄKERT! SE SNABBT BESKED OM NÄR DU KAN KÖRA SÄKERT! Ladda ner appen via: Besök oss på www.time2drive.se 1 2 3 4 5 6 ANVÄNDARMANUAL Ladda ner appen från din appbutik och följ instruktionerna. Sätt i munstycket

Läs mer

*) P.g.a. den låga tillväxttakten kan torven inte betraktas som förnybar trots att den brukar räknas till gruppen biobränslen.

*) P.g.a. den låga tillväxttakten kan torven inte betraktas som förnybar trots att den brukar räknas till gruppen biobränslen. Så tillverkas el Elproduktionen i Sverige består främst av vattenkraft och kärnkraft. Dessa svarar tillsammans för över 90 procent av elproduktionen. Resten produceras främst med fossila bränslen genom

Läs mer

***** Testa laddbara batterier

***** Testa laddbara batterier ***** Testa laddbara batterier Kort version Ett laddbart batteri laddar man upp med energi från solceller eller från elnätet. Men får man tillbaka lika mycket energi som man stoppar in? Så här kan du göra

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

VIKTIGT: LÄS DETTA INNAN DU SÄTTER IN BATTERIER I APPARATERNA!

VIKTIGT: LÄS DETTA INNAN DU SÄTTER IN BATTERIER I APPARATERNA! Gratulerar! Vi tackar det förtroende du visat genom att välja Prima NOVA Digital Babycall, modell GI-D4. Produkten är utrustad med digital teknologi och praktiska säkerhetsfunktioner så att du kan lita

Läs mer

Manual Likriktare SM2100

Manual Likriktare SM2100 Manual Likriktare SM2100 Produsent: Swansons Telemekanik AB Importør: Extron AS Telefon +46(0)303-746 320 63 83 33 90 Mobil: 900 32 394 Hjemmeside www.swtm.se www.extron.no, E-post: post@extron.no VAT.NO/Org.

Läs mer

RUBY HD Handkamera. Användarmanual

RUBY HD Handkamera. Användarmanual RUBY HD Handkamera Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Januari, 2014 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

LCD Display, Instruktion

LCD Display, Instruktion LCD Display, Instruktion Voltmeter, Amperemeter Specifikation: Matningsspänning: 6-18 Volt, kan tas från det system man mäter. Stömförbrukning: C:a 1,5 milliampere Visningsområden: 0-19.99 Volt (spänningsmodell)

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN PÅ KLIPPNING AV GRÄSMATTOR, ÄNGAR OCH VÄGRENAR 2013

ANBUDSFÖRFRÅGAN PÅ KLIPPNING AV GRÄSMATTOR, ÄNGAR OCH VÄGRENAR 2013 ANBUDSFÖRFRÅGAN PÅ KLIPPNING AV GRÄSMATTOR, ÄNGAR OCH VÄGRENAR 2013 Beställare Kontaktperson Kimitoöns kommun Vretavägen 19 25700 KIMITO Planeringsingenjör Frida Vuorio frida.vuorio@kimitoon.fi Tel 02

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Hur mycket vet du om ditt batteri?

Hur mycket vet du om ditt batteri? smart Battery monitors WE MAKE BATTERY TESTING EAS Hur mycket vet du om ditt batteri? Kunskap är kraft. Öka kunskapen om ditt batteri. Förstå ditt batteri och öka dess livslängd. Med en Battery Bug använder

Läs mer

EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER

EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER Inledning: Elmätaren EL-PM01 har utformats för att övervaka och mäta elektriska belastningar. Den är en effektiv lösning för att hjälpa till att beräkna kostnader.

Läs mer

Company Presentation

Company Presentation Company Presentation E x i d e En av världens största tillverkare av energi lagringssystem (bly-syra batterier) Omsättning 19 miljarder SEK, varav 1,5 miljarder SEK i Norden. Vi har verksamhet i mer än

Läs mer

EZ3600 Komma igång. För foderhanteringsprogrammet TMR Tracker. Hello. Ft. Atkinson, Wisconsin USA. Panningen, Nederländerna www.digi-star.

EZ3600 Komma igång. För foderhanteringsprogrammet TMR Tracker. Hello. Ft. Atkinson, Wisconsin USA. Panningen, Nederländerna www.digi-star. EZ600 Komma igång För foderhanteringsprogrammet TMR Tracker Hello Ft. Atkinson, Wisconsin USA Panningen, Nederländerna www.digi-star.com jan Copyright Med ensamrätt. Reproduktion av någon del av denna

Läs mer

I2151-S-09.06. Instruktionsbok / serviceguide. Enpunktssmörjare 250

I2151-S-09.06. Instruktionsbok / serviceguide. Enpunktssmörjare 250 I2151-S-09.06 Instruktionsbok / serviceguide Enpunktssmörjare 250 Tekniska specifikationer Specifikation Fettbehållare Strömkälla Arbetstemperatur Pulsarlube 250 M 250 cm 3 Batteri DC 4,5 V Standard: Alkaline

Läs mer

Batteriet - båtens hjärta

Batteriet - båtens hjärta Batteriet - båtens hjärta Batterier spelar en allt större roll i vår vardag och är mer eller mindre en förutsättning för ett bekvämt och bekymmersfritt liv. Många känner säkert igen frustrationen som ett

Läs mer

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE 4A och 8A enkel - trygg - användarvänlig är en intelligent laddare som gör det enkelt och tryggt att ladda batterierna - antingen det är båten, bilen, gräsklipparen eller

Läs mer

Manual el assisterad cykel

Manual el assisterad cykel MyEco Manual el assisterad cykel Modell: E-City I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Bild på E-City cykeln sid 2 Justering av styret sid 3 Cykla på en el assisterad cykel sid 4 Lampa, bromsar, underhåll

Läs mer

OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Julkisoikeuden laitos OTK/ON, aineopinnot 13.8.2004

OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Julkisoikeuden laitos OTK/ON, aineopinnot 13.8.2004 OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HALLINTO Julkisoikeuden laitos OTK/ON, aineopinnot 1. X:n kaupungista oleva Y-osakeyhtiö pyysi X:n kaupunginhallitukselle 10.8.2003 toimittamassaan kirjelmässä, että X:n kaupunginhallitus

Läs mer

TREX 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 11005-01 v1.1

TREX 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 11005-01 v1.1 TREX 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 11005-01 v1.1 Information in this User manual is subject to change without notice. NEAT Electronics AB reserves the right to change or improve their products

Läs mer

FELSÖKNING HP PROBOOK 430 G1

FELSÖKNING HP PROBOOK 430 G1 FELSÖKNING HP PROBOOK 430 G1 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning (Klicka på länkarna nedan för att komma till den felsökning du söker) Datorn går långsamt är väldigt seg att arbeta med! Datorn

Läs mer

1eLINKEI. Näringslivstjänster HaparandaTornio Tillväxtenheten, Haparanda Stad Storgatan 85 SE-953 85 HAPARANDA

1eLINKEI. Näringslivstjänster HaparandaTornio Tillväxtenheten, Haparanda Stad Storgatan 85 SE-953 85 HAPARANDA 1eLINKEI 1 / 5 Näringslivstjänster HaparandaTornio Tillväxtenheten, Haparanda Stad Storgatan 85 SE-953 85 HAPARANDA Frågor och svar gällande anbudsförfrågan " Planering och implementering av webbplats"/

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Funktioner/innställningar 3.1 Batteri -/felindikator 3.2 Assistans funktion

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC A U T O M A T I S K Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC START STOP / Funktioner Minnesområden för två personer 60 Platser per person Medelvärdet från de 3 senaste mätningarna Datum och tid

Läs mer

Earth / Clamp MI 3123 Instruction manual Version 1.0, Code no. 20 751 282

Earth / Clamp MI 3123 Instruction manual Version 1.0, Code no. 20 751 282 Generalagent Sverige - 08-574 103 50 www.toleka.se MI 3123 Smartec, mäter jordmotstånd med 4-polsmetoden, jordtag (1 eller 2 tänger) samt ström Earth / Clamp MI 3123 Instruction manual Version 1.0, Code

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Gleptosil vet. 200 mg Fe 3+ /ml injektioneste, liuos 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

E-Nummer katalog. Batteribackup för brand och rökluckor

E-Nummer katalog. Batteribackup för brand och rökluckor E-Nummer katalog Batteribackup för brand och rökluckor EN 54-4: 1997+A1:2002+A2:2006: Fire detection and fire alarm systems. Part 4: Power supply equipment EN 12101-10:2005 Smoke and heat control systems.

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

Käsipainot - Fitness-Tubes LH-1406. Svänghantlar - Fitness-Tubes LH-1406

Käsipainot - Fitness-Tubes LH-1406. Svänghantlar - Fitness-Tubes LH-1406 Käsipainot - Fitness-Tubes LH-1406 Svänghantlar - Fitness-Tubes LH-1406 Käyttöohje Bruksanvisning - 1 - SISÄLLYSLUETTELO Pakkaus sisältää... 3 Tekniset Tiedot... 3 Määräystenmukainen käyttö... 3 Turvallisuusohjeet...

Läs mer

Kulutukseen luovuttajat. apteekit sairaala-apteekit lääketukkukaupat lääketehtaat. Överlåtarna för förbrukning

Kulutukseen luovuttajat. apteekit sairaala-apteekit lääketukkukaupat lääketehtaat. Överlåtarna för förbrukning Erityisluvat Kulutukseen luovuttajat apteekit sairaala-apteekit lääketukkukaupat lääketehtaat Specialtillstånd Överlåtarna för förbrukning apoteken sjukhusapoteken läkemedelspartiaffärerna läkemedelsfabrikerna

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Bruksanvisning. Välkommen till att använda klamydia- och gonorrétjänsten!

Bruksanvisning. Välkommen till att använda klamydia- och gonorrétjänsten! Bruksanvisning Välkommen till att använda klamydia- och gonorrétjänsten! För att använda tjänsten, behöver du internetanslutning till exempel via mobiltelefon och ett medel att identifiera dig elektroniskt

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö BRUKSANVISNING 1. Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för att valt en AKG produkt. För att få ut det mesta ur ditt nya trådlösa hörlurssystem ber vi dig att noggrant läsa igenom denna bruksanvisning

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Mega T ASENTOHOITOTYYNY

Mega T ASENTOHOITOTYYNY Mega T ASENTOHOITOTYYNY T-mallinen asentohoitotyyny moneen käyttöön Tukityynyksi niin vuoteeseen kuin esim. geriatriseen tuoliin Likaa hylkivä, läpäisemätön hygieniapäällinen VAKIOKOKO 80 x 60 cm MATERIAALIT

Läs mer

dagar utan kontaktuttag! Den bästa mobila energiförsörjningen HUSBIL BÅT STUGA

dagar utan kontaktuttag! Den bästa mobila energiförsörjningen HUSBIL BÅT STUGA 365 dagar utan kontaktuttag! Den bästa mobila energiförsörjningen HUSBIL BÅT STUGA HUSBIL BÅT STUGA En EFOY COMFORT laddar upp ditt förbrukningsbatteri helautomatiskt. Detta garanterar att du alltid har

Läs mer

LACRI-LUBE Silmävoide

LACRI-LUBE Silmävoide PAKKAUSSELOSTE LACRI-LUBE Silmävoide Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Jos tarvitset selosteen, jonka kirjasinkoko on suurempi, soita: Allergan Norden AB, puh. 0800-115

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

the Multi Cooker BMC600

the Multi Cooker BMC600 the Multi Cooker BMC600 FI käyttöohjeet MONITOIMIKEITIN STOLLAR MULTI COOKER BMC600 Monitoimikeitin Stollar BMC600 on nykyaikainen, monia eri toimintoja käsittävä laite, jossa keittiökoneiden uusimmat

Läs mer

Förklaring: Stickkontakten måste anslutas för att lamporna ska tändas.

Förklaring: Stickkontakten måste anslutas för att lamporna ska tändas. XC 800 Ingen lampa tänds när laddaren ansluts enbart till batteriet Förklaring: Laddaren måste även kopplas mot ett batteri för att lamporna ska tändas. Ingen lampa tänds när laddaren ansluts till vägguttaget

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Songha Yö/Natt tabletti, päällystetty Rohtovirmajuuriuute Sitruunamelissan lehtiuute

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Songha Yö/Natt tabletti, päällystetty Rohtovirmajuuriuute Sitruunamelissan lehtiuute Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Songha Yö/Natt tabletti, päällystetty Rohtovirmajuuriuute Sitruunamelissan lehtiuute Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen,

Läs mer