Motioner och utlåtanden 3 Hb Jh

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motioner och utlåtanden 3 Hb Jh"

Transkript

1 Motioner och utlåtanden 3 Hb Jh

2 Motioner och utlåtanden Motionerna Bb 1 Bb 12, samt Bb 32, Bb 44, Bb 52, Bb 53, Bb 58 och Bb 61 återfinns i förbundsstyrelsens stadgerapport Motionerna Ha 21 och Ha 22 återfinns under motionerna Ba 1 Ba 4 Motionerna Ha 19 och Hc 2 återfinns under motionerna Ic 7 Ic 8

3

4 Förord I det här häftet finner du förbundsstyrelsens (FS) utlåtanden över de motioner som medlemmar och avdelningar har skickat till Transports kongress. I sedvanlig ordning har styrelsen lagt förslag på hur kongressen bör behandla kraven i motionerna. Förslagen bygger dels på en text som förklarar FS ställningstagande, dels på yrkanden om bifall, besvarande eller avslag. Den förklarande texten kan också innehålla skrivningar där styrelsen binder sig till ett visst agerande om utlåtandet vinner kongressens bifall. Under förberedelserna inför motionsbehandlingen menade dock FS att förbundet bör eftersträva enkelhet och tydlighet i kongressbehandlingen. Det innebär att vi försökt minimera åtaganden i de texter som förklarar FS bifalls-, besvarande-, eller avslagsyrkanden. Kravet på tydlighet har också medfört att FS har minskat antalet besvarandeyrkanden. Styrelsen anser att ett bifallsyrkande ska bygga på att förbundet fullt ut, och utan reservationer och ändringar, ska kunna arbeta för de krav som förs fram i den aktuella motionens att-sats. När inte det är möjligt förordar i allmänhet FS ett avslag. Mellanformen besvarad förekommer däremot mer sällan än vid tidigare kongresser. Därför bör inte ett avslagsyrkande alltid ses som att FS är emot principerna bakom förslagen eller struntar i de problemfält som lyfts fram i motionerna. Avslagsyrkandena kan i stället bygga på att ett snarlikt arbete redan pågår eller att kraven redan har förverkligats. Avslaget kan också bero på att kraven är så preciserade att det låser och begränsar arbetet med att genomföra motionens förslag eller på att förbundsstyrelsen eller förbundsrådet har den stadgeenliga rätten/skyldigheten att fatta beslut i de frågor som motionen lyfter fram. När det gäller avtalsfrågor menar förbundsstyrelsen att förhandlingsdelegationerna måste kunna göra självständiga prioriteringar utifrån den situation som råder när avtalsförhandlingarna pågår. Det innebär att FS kan känna djup sympati inför motioner som ändå bör avslås. Förhoppningen bakom förbundsstyrelsens ställningstagande är att kongressen ska fatta tydliga och lättolkade beslut som den kommande styrelsen kan förverkliga utifrån de villkor som gäller då. Förbundsstyrelsen

5 Motion nr Sid A Politik och fackföreningens roll A 1 Offentlig upphandling 15 A 2 Arbetsmiljön vid upp handling 17 A 3 Det utbredda fusket inom åkerinäringen 18 A 4 Konsekvenser av cabotagetrafik 21 A 5 Reglering av privat arbetsförmedling. 22 A 6 Reglering av privat arbetsförmedling. 23 A 7 Förbjud bemanningsföretag 25 A 8 Arbetsgivares användande av inhyrd arbetskraft och f-skattare 27 A 9 Allmängiltighetsförklaring av kollektivavtal 31 A 10 Återställ rätten till 27 semesterdagar i semesterlagen 34 A 11 Rätt till heltid! 35 A 12 Inför ett bra pensionssystem för LO medlemmar 36 A 13 Pensionsålder. 38 A 14 Allt fler jobbar längre 40 A 15 Pensionsrätt för kamrater med bakgrund från andra länder 42 A 16 Omedelbart utträde ur den Europeiska Unionen 44 A 17 Utträde ur EU. 44 A 18 Svenska Transportarbetareförbundet och EU 46 A 19 Sätt press på bankernas avgifter 50 A 20 Fackföreningsavgiften skall vara avdragsgill 52 A 21 Medlemsavgifter för förbunds- och a-kassemedlemmar 53 A 22 Uppföljning av medlemsförmåner 55 A 23 Återinrättande av arbetslivsinstitut 57 A 24 Förhandlingsutrymmet i avtalsrörelserna är en potemkinkuliss 58 A 25 Förbundets solidaritet med det palestinska folket 61 A 26 Återinför friår 63 A 27 Intensifierad kamp mot rasism och främlingsfientlighet 66 A 28 Uteslutning av aktiva Sverigedemokrater 69 A 29 Byte av logotyp 72 A 30 Inför republik 74 Ba Ekonomifrågor Ba 1 Solidarisk medlemsavgift i Sv Transportarbetareförbundet 75

6 Motion nr Sid Ba 2 Utjämnad medlemsavgift 76 Ba 3 Medlemsavgifter i förbundet 77 Ba 4 Ett förbund en avgift 78 Ha 21 Ett organisationsnummer 78 Ha 22 Förbundets gemensamma ekonomiska enhet. 79 Ba 5 Avgifter för nya medlemmar. 83 Ba 6 Fritt medlemskap månad 1 vid förstagångsinträde i förbundet 84 Ba 7 Fritt medlemskap månad 1 vid förstagångsinträde i förbundet 85 Ba 8 Avgiftsänkning för nya medlemmar de första sex månaderna 86 Ba 9 Medlemskap för arbetare med tidsbestämda anställningar. 87 Ba 10 Olika avgiftstabeller 88 Ba 11 Elevmedlemskap 91 Ba 12 Elevmedlemskap 92 Ba 13 Elevmedlemskap för gymnasieelev inom transportinriktad utbildning 93 Ba 14 Medlemskap för elever som går på gymnasieutbildning 94 Ba 15 Elevmedlemskap 95 Ba 16 Avgiftsbefrielse för gymnasieelever. 96 Ba 17 Medlemskap för elever som går på Transportlinjen 97 Ba 18 Ungdomsmedlemskap 98 Ba 19 Avgiftsbefrielse för elevmedlemskap 98 Ba 20 Avgiftsbefrielse för gymnasieelever 100 Ba 21 Ungdomsmedlemskap 104 Ba 22 Ungdomsmedlemskap - låg avgift 106 Ba 23 Rea på ungdomsmedlemskap 106 Ba 24 Ungdomsmedlemskap i facket 107 Ba 25 Ungdoms medlemskap i facket 108 Ba 26 Ungdomsmedlemskap i LO 108 Ba 27 Ungdomsmedlemskap - låg avgift 109 Ba 28 Raset 110 Ba 29 Redovisning av medlemsavgift. 113 Ba 30 Medlemsavgiftsredovisning 114 Ba 31 Avskaffande av avdrag på lön för betalning av medlemsavgiften till förbundet 116 Ba 32 Uteslutning för bristande betalning 121 Ba 33 LO-medlemskort 123 Ba 34 Ändring i 6 i förbundets stadgar 124

7 Motion nr Sid Ba 35 Ökad styrka innebär ökad strejkassa 125 Ba 36 Konfliktfond 125 Ba 37 Angående Svenska Transportarbetareförbundets stugor i Lysekil 127 Ba 38 Stugorna i Lysekil 128 Ba 39 Lysestugorna även som utbildnings och mötesplats 129 Ba 40 Arvoden vid bolagsstyrelseuppdrag 131 Ba 41 Höjd pensionsålder för funktionärerna 133 Ba 42 Nolltolerans 136 Ba 43 Reglering av vid vilka tillfällen, och hur mycket alkohol som får bekostas med förbundets eller avdelningarnas medel. 137 Ba 44 Alkoholfrihet vid all representation 138 Ba 45 Kostnadsfördelning 140 Bb Stadgefrågor Bb 13 Ändrade kongressperioder 143 Bb 14 Inför kongress för Svenska Transportarbetareförbundet vart fjärde år 143 Bb 15 Ändrade kongressperioder och ändrat beräkningsunderlag för val av kongressombud 144 Bb 16 Stadgarna, upprättande av arbetsordning för förbundsstyrelsen och förbundets och avdelningarnas valda revisorer 147 Bb 17 Upprättande av arbetsordning för förbundsstyrelsen samt förbundets och avdelningarnas valda revisorer 148 Bb 18 Valberedning i förbundet 150 Bb 19 Val av stadgekommitté inför kongress 152 Bb 20 Stadgekommitténs förslag skall finnas färdigt innan motionstiden till kongressen går ut. 153 Bb 21 Ändring av stadgarnas 20 moment Bb 22 Obesvarad inkomstförfrågan 157 Bb 23 Avgiftsklasser 158 Bb 24 Medlemsavgiften 159 Bb 25 Ökat fokus på antirasism 162 Bb 26 Alla människors lika värde 163 Bb 27 Stadgarnas regler för inträde 164 Bb 28 Medlems rätt till enskild förhandlingshjälp 165 Bb 29 Karenstid vid medlems inträde 167 Bb 30 Förhandlingshjälp 168 Bb 31 Avdelningstillhörighet 171 Bb 33 Medlems förpliktelser - stadgarna Bb 34 Tillägg till medlemmars skyldigheter i stadgarna 174

8 Motion nr Sid Bb 35 Valbarhetshinder 176 Bb 36 Regional studieorganisatör 178 Bb 37 Förtydligande av stadgarna gällande ledamöter/revisorer, ordinarie och suppleanter. 180 Bb 38 Sammansättning av avtalsdelegation 182 Bb 39 Införande av uppförandekoden i stadgarna 183 Bb 40 Tillägg till 23 Mom 2. I Svenska Transportarbetareförbundets Stadgar 184 Bb i stadgarna 185 Bb 42 Utträde LO lokalt och regionalt 186 Bb 43 Reprensentantskapsledamöter 188 Bb 45 Stadgeändring 23 moment Bb 48 Stadgeändring 23 moment Bb mom. 4 representantskapet 192 Bb mom. 4 representantskapet 193 Bb 49 Val av studieorganisatör 196 Bb 50 Stadgeändring i 23 Mom.4 Studieorganisatör 197 Bb 51 Val av vice kassör i avdelning 199 Bb 54 Stadgeändring i 23 mom.5 Styrelse 200 Bb 55 Lokalt valberedningsarbete 202 Bb 56 Stadgarnas 23 - inrapportering av verksamhet och ekonomi 203 Bb 57 Revision/redovisning 205 Bb 59 Förtroendevalda revisorer 206 Bb 60 Yrkesrevisor i alla avdelningar 208 Bb 62 Ändring av valbarheten till avdelningsstyrelsen 209 Bb 63 Valbarhet för pensionärer 210 Bb 64 Ålderspensionärer bör kunna inneha vissa förtroendeuppdrag inom förbundet 211 C Internationellt C 1 Internationellt arbete 213 C 2 Internationellt nätverksarbete 215 Dc Arbetsrätt Dc 1 Lokal konflikträtt 217 Dc 2 Flytta strejkrätten till lokal nivå. 217 Dc 3 Anställningsvillkor vid upphandling av entreprenader 220

9 Motion nr Sid Dc 4 Rätten till återanställning 222 Dc 5 Begränsa inhyrning av arbetskraft 222 Dd Avtalsfrågor Dd 1 Lönemodell för våra kollektivavtal 225 Dd 2 Arbetsuppgifter förekommande i flera kollektivavtal 226 Dd 3 Eget kollektivavtal för Terminal/lager 229 Dd 4 Reglera AGB i kollektivavtalen 231 Dd 5 Stimulera lokala lönesystem 233 Dd 6 Definiera arbetsuppgifterna 236 Dd 7 Uppsägning av hängavtalsförbindelser 240 Dd 8 Bemanningsavtalet 242 Dd 9 Ackumulerad procentlön i taxiavtalet 243 Dd 10 Ackumulerad procentlön i taxiavtalet 244 Dd 11 Eget avtal för samhällsbetalda resor 245 Dd 12 Separat färdtjänstavtal 246 Dd 13 Kompetenstillägg 251 Dd 14 Kompetensutveckling måste löna sig 253 Dd 15 Lönepolitisk utveckling 254 Dd 16 Intjänande av semesterdagar åldersbaseras 257 Dd 17 Obekväm arbetstid 258 Dd 18 Obekväm arbetstid 259 Dd 19 Nattarbete 260 Dd 20 Facklig tid 262 Dd 21 Belastning och arbetsmiljö 264 Dd 22 Mindre tvätt 266 Dd 23 Oseriösa företag 267 Dd 24 Ökat medlemsinflytande 270 Eb Arbetstider Eb 1 Inför sex timmars arbetsdag 275

10 Motion nr Sid Ed Arbetsmiljö och yttre miljö Ed 1 Företagshälsovård för alla 277 Ed 2 Säkrare rastplatser för yrkeschaufförer 279 Ed 3 Säkrare rastplatser för yrkeschaufförer 279 Ed 4 Kodad taxilegitimation 281 Ed 5 Kodad taxilegitimation 282 Ed 6 Taxiförarlegitimationens utformning. 283 Ed 7 Besiktning av timmerkranar 286 Ed 8 Överfallslarm i fordon 289 Ed 9 Överfallslarm i fordon 290 Ed 10 Skjutvapen på arbetsplatser 293 Ee Yttre miljö Ee 1 Rädda Östersjön! 295 Fb Ekonomisk brottslighet Fb 1 Den ekonomiska brottsligheten 299 Fb 2 Fusket inom taxinäringen 301 Fc Trafikpolitik/trafiksäkerhet Fc 1 Alkolås i yrkestrafik och för mobila arbetstagare 305 Fc 2 Alkolås i fordon i yrkestrafik och för mobila arbetstagare 305 Fc 3 Obligatorisk däckkontroll av yrkestrafik vid inpassering in i Sverige 307 Fc 4 Obligatorisk däckkontroll av yrkestrafik vid inpassering in i Sverige 308 Fc 5 Taxi är kollektivtrafik 311 Fc 6 Utökad kontroll av taxilegitimation 313 Fc 7 Utökad kontroll av taxilegitimation 314 Fc 8 Mobiltelefon ett trafikproblem 315 Ha Organisationsfrågor Ha 1 Studieorganisatörers arbetsförhållanden i avdelningarna 317 Ha 2 Studieorganisatörs tid och tillgång till förbundets medlemsregister 318 Ha 3 Tillgång till arbetsverktyg för avdelningarnas studieorganisatörer 319

11 Motion nr Sid Ha 4 Studieorganisatör 323 Ha 5 Ändring av valförfarandet av regionala skyddsombud 324 Ha 6 Ungdomsansvarig på förbundet 326 Ha 7 Ett starkare Transport i framtiden 327 Ha 8 Regional organisationsansvarig 328 Ha 9 Förbundsfunktionärers placering i Stockholm 331 Ha 10 Personalansvar i förbundet 333 Ha 11 Personalansvarig för förbundsanställd personal 333 Ha 12 Personalvård för förbundsanställda lokalfunktionärer 336 Ha 13 Rehabiliteringsverksamhet för förbundsanställda 337 Ha 14 Årlig redovisning av policy för arbetsmiljöarbetet inom Svenska Transportarbetareförbundet 339 Ha 15 Fortlöpande utbildning för förbundets kontorister, telefonister och verksamhets-assistenter 342 Ha 16 Mentorskap 344 Ha 17 Bildande av nätverk för klubbar och skyddsombud 346 Ha 18 Gemensam telefonväxel 349 Ha 20 Angående avdelnings öppethållande 351 Ha 23 Val- och arbetsordning 353 Ha 24 Nuvarande ersättningsregler för medlemmar vid uppdrag (EFA) 354 Ha 25 EFU - stimulanspeng för medlemmars fackliga arbete/uppdrag 355 Ha 26 Klubbarnas ekonomiska medel 357 Ha 27 Värvningspremie 360 Ha 28 Kollektivavtal funktionärer 362 Hb Gränsdragningsfrågor Hb 1 Industriförbundsprincipen måste gälla fullt ut 365 Hb 2 Översyn av LOs organisationsplan 366 Hb 3 Organiserad i rätt förbund. 367 Hb 4 Organiserad i rätt förbund 368 Hc Övriga organisationsfrågor Hc 1 Layout vid nytryck av stadgarna 371 Hc 3 Angående möjligheten för sektioner och klubbar att komma åt medlemsregister för det egna verksamhetsområdet alternativt regelbundet få ut denna information 372

12 Motion nr Sid Ib Fackliga studier Ib 1 Utbildade medlemmar ger ett starkt förbund 374 Ib 2 Regionala Studiesamordnare/Ombudsmän 375 Ib 3 Behåll förbundets grundläggande utbildningstrappa i egen regi 377 Ib 4 Tvärfackliga medlemsutbildningar 378 Ib 5 Angående utbildningar för uppdrag 381 Ib 6 Angående utbildningar för uppdrag 382 Ib 7 Central studiekommitté 384 Ib 8 Införande av central studiekommitté i Sv Transportarbetareförbundet 384 Ib 9 Central studiekommitté 385 Ib 10 Ideologi 388 Ib 11 Utbildning. 390 Ib 12 Utbildning 390 Ib 13 Utbildning för valda suppleanter i förbundsstyrelsen och förbundsrådet 392 Ib 14 Utbildning av förhandlingsombud 394 Ib 15 Studier och erfarenhetskonferenser samt årlig fortbildning för fackligt förtroendevalda i bolagsstyrelser, European Works Council (EWC), företagsråd eller för de med förhandlingsmandat 396 Ib 16 Avskaffa mötesteknik från Vit och Flit utbildningarna 399 Ic Informationsfrågor Ic 1 Medlemsvärvning 401 Ic 3 Tidningen Transportarbetaren på nätet och i pappersform 401 Ic 6 Förbättra månadsinbetalningsutskicket 402 Ic 2 Opinionsbildning via LO-tidningen. 406 Ic 4 Tidningen Transportarbetare vår egen tidning? 407 Ic 5 Fackföreningsrörelsen måste ha en modern mediastrategi 408 Ic 7 Transport På Direkten 411 Ic 8 Utvärdering av Transport på Direkten 412 Ha 19 TPD även för de centrala ombudsmännen 413 Hc 2 Icke medlemmar i TPD 414 Ic 9 Avtalstexter och förbundets stadgar för medlemmar med läs- och skrivsvårigheter. 417 Ic 10 Framtagande av utbildningsmaterial som ljudböcker 418 Ic 11 Lättlästa kollektivavtal 418 Ic 12 Bättre informations- och utbildningsmaterial 423

13 Motion nr Sid Ic 13 Mångfald i Transport 425 Ic 14 Inrätta en webbshop med profilprodukter knuten till förbundets nya hemsida 427 Ic 15 Schyst lista 428 Ic 16 Svenska Transportarbetarförbundets uppförandekod vid nationella och internationella uppdrag skall göras mer tillgänglig 431 Ic 17 Distribution av Transportarbetaren 432 Ic 18 Distribution av Transportarbetaren 433 Ic 19 Tidningsbuden går en dyster framtid till mötes 433 Ja Välfärds- och försäkringsfrågor Ja 1 Jämlik kostnadsfördelning av semesterlönekostnader 436 Ja 2 Jämlik kostnadsfördelning av semesterlönekostnader 437 Ja 3 Tandvård 440 Jb Arbetslöshetsfrågor Jb 1 Förändra a-kassan och regelverket 441 Jb 2 Arbetslöshetskassan 443 Jb 3 En rättvisare A-kassa 446 Jb 4 A-kassan 447 Jb 6 Bättre a-kassa i framtiden 448 Jb 7 A-kassan 449 Jb 5 Ersättning för fackligt arbete skall vara A-kassegrundande 451 Jc Sjukförsäkringsfrågor Jc 1 Avskaffande av karensdag 453 Jf Avtalsförsäkringar Jf 1 Pension 455 Jf 2 Högre pension/bättre ålderdom 455 Jf 3 Inkomstbortfall vid färd till och från arbetet. 457 Jf 4 Avgångsbidrag 459 Jf 5 Omställningsstödet TSL för medlemmar som får sluta sin anställning pga medicinska skäl. 460 Jf 6 TSL - har skapat en riktig möjlighet för många - men inte alla! 461 Jf 7 TSL - har skapat en riktig möjlighet för många - men inte alla! 462

14 Motion nr Sid Jg Medlemsförsäkringar Jg 1 Tjänstegrupplivförsäkringen, TGL för våra arbetslösa medlemmar. 464 Jg 2 Inkomstförsäkring 465 Jg 3 Förändring av inkomstförsäkringen 467 Jg 4 Förändring av inkomstförsäkringen 468 Jg 5 Ersättning från inkomstförsäkringen baseras på registrerad inkomst 470 Jg 6 Avskaffa inkomstförsäkringen 471 Jg 7 Inkomstförsäkringen skall inte ingå i medlemsavgiften 472 Jg 8 Inkomstförsäkring kontra Fritidsförsäkring. 473 Jg 9 Inkomstförsäkring 474 Jg 10 Avskaffande av inkomstförsäkringen 475 Jg 11 Inkomstförsäkringen 476 Jg 12 Inkomstförsäkring 477 Jg 13 Fritids- och olycksfallsförsäkring i medlemskapet 483 Jg 14 Utöka försäkringsskyddet för Transports medlemmar 484 Jg 15 Medlemsförsäkringar inom förbundet 484 Jg 16 Medlemsförsäkringar inom förbundet 485 Jg 17 LO:s försäkringspaket 487 Jh Övriga försäkringsfrågor Jh 1 Folksam på provision 490 Jh 2 Folksam på provision 491 Jh 3 Ordningsvakter saknar försäkringsskydd vid fortbildning 493

15 Motioner och utlåtanden

16 Gränsdragningsfrågor. Motionerna Hb 1 Hb 4 Motion Hb 1 Industriförbundsprincipen måste gälla fullt ut Avdelning 46 Vi lever i en turbulent tid med stora omstruktureringar som följd. Företagsuppköp och övertaganden, organisationsförändringar och ändrade verksamhetsformer. Politiska beslut om inriktning och konkurrensutsättning osv. tillåter utnyttjande av avtalsshopping som konkurrensmedel. Beklagansvärt underlättar LO:s organisationsplan detta då hänsyn ska tas till allehanda organisationsprinciper. Förbundet har efter stor vånda accepterat den dominerande organisationsprincipen, industriförbundsprincipen. Den nyligen avslutade LO-kongressen kommer sannolikt att ta beslut i organisationsfrågan och lika troligt kommer detta att innebära mer utredande för att kunna ta beslut på nästa kongress. Priset för detta betalas av medlemmar och anställda som drabbas av konsekvenserna av avtalsshoppingen genom försämrade villkor. Vår uppfattning är att industriförbundsprincipen skall gälla fullt ut vid arbetsplatser där flera fackföreningar av historiska orsaker är avtalsbärare. Då ges åtminstone förutsättningar till, att om inte förhindra avtalsshopping, så försvara en sådan. Vi är mycket medvetna om skillnaden mellan avtals- och organisationsrätt. Att LO endast råder över den förstnämnda, men inte den sistnämnda, den tar man sig. Praxis har ändock varit att organisations- och avtalsrätt sammansmält. Vi är övertygade om att omstruktureringen av näringslivet och offentligt finansierad verksamhet kommer att kräva en omstrukturering inom svensk fackföreningsrörelse. Ledstjärnan i denna förändrade organisationsstruktur måste enligt oss vara medlemmarnas väl och ve. Innan en sådan förändring kan bli verklighet måste kraftfulla åtgärder tas för att på alla sätt för- 365

17 Gränsdragningsfrågor. Motionerna Hb 1 Hb 4 hindra och försvåra avtalsshopping. Ett sätt att göra detta är en mer konsekvent tillämpning av industriförbunds- principen, tolkat så att den fackförening som organiserar flest medlemmar inom avtalsområdet ska tillerkännas organisationsrätten på arbetsplatser som bedriver denna verksamhet. Vi föreslår att kongressen beslutar att med kraft hävda tillämpningen av industriförbundsprincipen på avtalsområden med flera avtalsbärare. Motion Hb 2 Översyn av LOs organisationsplan Avdelning 16 Alla förbund vill ju ha så många medlemmar som möjligt, men det viktigaste borde vara möjligheten att tillvarata medlemmarnas intressen på bästa sätt. Därför borde LO:s organisationsordning gås igenom och renodlas. Såväl SEKO som Kommunal var tidigare förbund för offentliganställda, men för att behålla medlemmar ändrade SEKO från Statsanställda förbund till Service och kommunikation trots att det redan fanns ett förbund för dessa, nämligen Transport. Kommunal införde av samma skäl privatsektioner för att behålla till exempel privatanställda busschaufförer. Det finns möjligen även inom Transport yrkesgrenar som kanske skulle tillhöra andra förbund. Det viktiga är inte att förbunden inom LO-familjen strider om medlemmarna utan det viktigaste är att dess medlemmar får sina intressen tillgodosedda på bästa sätt. Detta står också att läsa i förbundens målsättningsparagrafer. 366

18 Gränsdragningsfrågor. Motionerna Hb 1 Hb 4 Vi föreslår att Transport verkar för att LO ser över sin organisationsplan så att de olika yrkesgrenarna hamnar inom rätt område. Motion Hb 3 Organiserad i rätt förbund. Avdelning 28 I tidernas begynnelse fanns det helägda kommunala bussbolag som endast bedrev lokaltrafik och därför skulle chaufförerna organiseras i Kommunal. Detsamma gäller Poståkeriet där man endast körde postförsändelser och postpaket och chaufförerna skulle organiseras i Seko. I dagsläget finns det inga helägda kommunala bussbolag som endast bedriver lokaltrafik utan samma chaufför kör även beställningstrafik. Poståkeriet är som vilken godsspeditör som helst där chaufförerna kör både postförsändelser och andra försändelser. Vi föreslår att Transport verkar för att busschaufförerna skall organiseras i Transport och att Poståkerichaufförerna skall organiseras i Transport 367

19 Gränsdragningsfrågor. Motionerna Hb 1 Hb 4 Motion Hb 4 Organiserad i rätt förbund Avdelning 26 I tidernas begynnelse fanns det helägda kommunala bussbolag som endast bedrev lokaltrafik och därför skulle chaufförerna organiseras i Kommunal. Detsamma gäller Poståkeriet där man endast körde postförsändelser och postpaket och chaufförerna skulle organiseras i Seko. I dagsläget finns det inga helägda kommunala bussbolag som endast bedriver lokaltrafik utan samma chaufför kör även beställningstrafik och Poståkeriet är som vilken godsspeditör som helst där chaufförerna kör både postförsändelser och andra försändelser. Vi föreslår att kongressen beslutar att förbundet arbetar för att busschaufförerna skall organiseras i Transport och att förbundet arbetar för att poståkerichaufförerna skall organiseras i Transport Förbundsstyrelsens utlåtande över motionerna Hb 1 - Hb 4 I motion Hb 1 föreslås att med kraft hävda tillämpningen av industriförbundsprincipen på avtalsområden med flera avtalsbärare. 368

20 Gränsdragningsfrågor. Motionerna Hb 1 Hb 4 I motion Hb 2 föreslås att Transport verkar för att LO ser över sin organisationsplan så att de olika yrkesgrenarna hamnar inom rätt område. I motion Hb 3 föreslås att busschaufförerna skall organiseras i Transport och att Poståkerichaufförerna skall organiseras i Transport I motion Hb 4 föreslås att förbundet arbetar för att busschaufförerna skall organiseras i Transport och att förbundet arbetar för att poståkerichaufförerna skall organiseras i Transport Under den gångna kongressperioden har förbundet lagt ner mycket arbete på att få rätsida på de problemfält som motionärerna för fram. Ett antal gränskonflikter har bedömts av LO och förbundet har deltagit i arbetet med att utveckla den nya organisationsplanen. Förbundet har också arbetat med att skapa tillämpningsregler kring särskilt problematiska områden som renhållning, lagerverksamhet och flyg. Trots insatserna har de problem som lyfts fram inte fått någon nöjaktig lösning: tillämpningen av industriförbundsprincipen har varit svajig och det faktum att den döps om till förbundsprincipen lär inte förändra saken. Generellt gäller också att medlemskapet i LO förutsätter att förbundet underordnar sig de beslut som fattas kring gränsdragningsfrågor i LO:s styrelse. Vi kan alltså agera för de principer och idéer som motionärerna 369

21 Gränsdragningsfrågor. Motionerna Hb 1 Hb 4 förordar, men så länge vi är medlemmar i LO måste vi följa fattade beslut. Och när det gäller gränsdragningstvister finns det alltid andra förbund som ställer krav på att regelverken ska tolkas i deras favör. Trots att konflikten kring Poståkeriet gick till bedömning i LO, efter långvarig argumentering, stannar organisationsrätten hos Seko. LO anser att den postala verksamheten fortfarande överväger, vilket kan ändras och då föranleda en annan bedömning. Medlemskapet i 6F gör dock att vi inte kan driva frågan till LO. Samarbetet förutsätter att vi löser gränskonflikter inom förbunden utan LO:s inblandning. Förbundsstyrelsen anser dock att Transport bör ha organisationsrätten i Poståkeriet. När det gäller bussförarna förhåller det sig på ett likartat sätt. Bussproblematiken är numera behandlad i så många fora under så lång tid att det knappast är meningsfullt att driva kraven på att Transport ska få ta över hela organisationsrätten - vilket inte gör kravet felaktigt i sig. Ingenting tyder i nuläget på att Kommunal vill släppa förarna, lika lite tyder på att LOs styrelse ska ändra fattade beslut och en mycket stor majoritet av förarna i linjetrafik är idag organiserade i Kommunal. Inte heller det hindrar Transport från att föra fram de krav som ställts av fyra Transportkongresser: att bussförarna ska organiseras av Transport, men i nuläget framstår möjligheterna att nå framgång som ytterst begränsade. Styrelsen föreslår att kongressen beslutar att anse motionerna Hb 1, Hb 2, Hb 3 och Hb 4 besvarade 370

22 Övriga organisationsfrågor. Motionerna Hc 1 Hc 3 Motion Hc 1 Layout vid nytryck av stadgarna Avdelning 19 När stadgarna kom i nytryck efter Transports kongress 2007, var vi många som noterade att det blivit svårare att läsa/hitta i stadgarna på grund av att man vid trycket av stadgarna valt att ha rubrikerna till de olika styckena tryckta i grått och övrigt text i svart. Rubrikerna försvann i massan av text. Vi önskar att man vid nytryck av stadgarna efter kongressen 2012 har i åtanke att det bör vara lätt att hitta i och att läsa stadgarna. Med ovanstående som bakgrund föreslår vi att kongressen beslutar att vid nytryck av förbundets stadgar ska rubrikerna skrivas/ tryckas med mörk och fet stil, för att det ska bli lättare att hitta i och att läsa stadgarna. Förbundsstyrelsens utlåtande över motion Hc 1 I motion Hc 1 föreslås att vid nytryck av förbundets stadgar ska rubrikerna skrivas/ tryckas med mörk och fet stil, för att det ska bli lättare att hitta i och att läsa stadgarna. Förbundsstyrelsen delar motionärens påpekande. När stadgarna som fastställs vid denna kongress ska lämnas till tryck kommer en justering att ske i enlighet med motionens påpekanden. Styrelsen föreslår att kongressen beslutar att bifalla motion Hc 1 371

23 Övriga organisationsfrågor. Motionerna Hc 1 Hc 3 Motion Hc 3 Angående möjligheten för sektioner och klubbar att komma åt medlemsregister för det egna verksamhetsområdet alternativt regelbundet få ut denna information Avdelning 7 För att sektioner och klubbar skall kunna utföra de stadgeenliga uppgifter som ålagts dem, såsom information till medlemmar och inhämtande av information från medlemmar, liksom att kunna uppmuntra medlemmar att informera oss/avdelningen om missförhållanden, avtalsbrott m.m på jobbet, nå ut till medlemmar om t.ex utbildning, skyddsombud, kontaktpersoner inom sektion/klubben osv, så skulle man behöva veta vilka dessa medlemmar är. Med tillgång till medlemsregister, och därmed namn och , skulle det vara mycket lättare att nå ut till alla. Medlemsmötena räcker inte längre för att sprida information och inhämta information, då de är väldigt glesbesökta. Därför vet vi i nuläget inte vilka som är medlemmar i den egna sektionen eller klubben, i synnerhet vi inom vårt förbund som ofta jobbar själva och inte i större grupper som t.ex. If Metalls medlemmar och därför inte träffar våra kollegor så mycket. Vi föreslår att sektioner och klubbar (förslagsvis ordförande) får begränsad access till avdelningens medlemsregister att denna access begränsas sig till det egna verksamhetsområdets medlemmar och som read only och att om ovanstående inte medges eller är möjligt en rutin etableras där sektioner och klubbar regelbundet får ut uppda- 372

24 Övriga organisationsfrågor. Motionerna Hc 1 Hc 3 terade medlemslistor med information om namn, arbetsgivare/arbetsplats och kontaktuppgifter såsom adress och telefonnummer. Förbundsstyrelsens utlåtande över motion Hc 3 I motion Hc 3 föreslås att sektioner och klubbar (förslagsvis ordförande) får begränsad access till avdelningens medlemsregister att denna access begränsas sig till det egna verksamhetsområdets medlemmar och som read only och att om ovanstående inte medges eller är möjligt en rutin etableras där sektioner och klubbar regelbundet får ut uppdaterade medlemslistor med information om namn, arbetsgivare/arbetsplats och kontaktuppgifter såsom adress och telefonnummer. Förbundsstyrelsen är av uppfattningen att detta sköts bra lokalt i dagsläget och hanteras normalt av lokalombudsmän och kontorister som är klubbarna behjälpliga i dessa frågor. Förbundsstyrelsen förstår motionärens strävan och att syftet är gott. Arbetet med att se över förbundets IT-strategi pågår för fullt och kommer att presentera förslag på olika framtida IT-lösningar redan innan kongressen. Förhoppningsvis kommer förbundet då att kunna förse lokalavdelningar och förtroendevalda med fler smarta lösningar för att underlätta det dagliga fackliga arbetet för anställda och förtroendevalda i förbundet. Förbundsstyrelsen anser mot bakgrund av detta att dessa frågor även fortsättningsvis löses mellan avdelning och klubb till dess förbundets översyn av IT-stöd är klart. Styrelsen föreslår att kongressen beslutar att avslå motion Hc 3 373

25 Fackliga studier. Motionerna Ib 1 Ib 16 Motion Ib 1 Utbildade medlemmar ger ett starkt förbund Avdelning 51 I vårt förbund pratas det mycket om vad som kan göras för att stärka vår organisation, en sak som ofta är föremål för debatt är våra studier. De allra flesta är rörande överens om att studier är ett av de viktigaste benen vi har att bygga organisationen på. Många avdelningar har i dag sina studieorganisatörer anställda på allt från någon timme i veckan till heltid. Trots allt prat och anställda studieorganisatörer haltar verksamheten betänkligt. Vissa avdelningar klarar inte ens av att hålla Startpunkter, medan andra utbildar bortåt 150 medlemmar per år. Studieenheten får mer eller mindre regelmässigt skicka ut påminnelser om att sista anmälningsdag närmar sig och att det saknas deltagare. Vad än värre är ställs kurser hela tiden in på grund av för få deltagare och inte minst behövs det fler kvalificerade handledare, så kan vi inte ha det! Vi vill därför ta ett krafttag mot de försämrade studierna och anser att ett steg på vägen är att åter väcka upp de slumrande studiekommittéerna i avdelningarna och samtidigt instifta regionala kommittéer och regionala studieorganisatörer. Dessa organisatörer ska som namnet antyder verka för och organisera studier i sin region och också vara beredda att bli handledare för ViT och FLiT eller motsvarande. I avd 51 har vi valt en arbetsordning som säger att varje klubb ska utse en ledamot till att delta i sektionens (studie)verksamhet. Varje sektion ska sedan ha en studie/ungdomsansvarig som ska ingå i avdelningens studie- och infokommitté. Vår önskan är nu att det bildas regionala kommittéer som avdelningens kan ingå i. Dessa regionala kommittéer bör då ledas 374

Motioner & utlåtanden

Motioner & utlåtanden Motioner & utlåtanden REGISTER REGISTER Organisation... 2 Stadgemotioner... 4 Yrkesroll... 31 Jämställdhet... 34 Rättshjälp... 36 Arbetsmiljö... 40 Studier... 42 Politisk påverkan... 46 Medlemskap... 94

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Motioner och utlåtanden

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Motioner och utlåtanden Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Motioner och utlåtanden A STADGEFRÅGOR A:1 Fackavgiften Enskild medlem, sektion Skellefteå Vård och Service, Kommunal Västerbotten Jag vet

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner Innehåll Utskott 1 1 1. Auktoriserade revisorer i Vision 2 2. Bevara Visionstidningen i dess nuvarande form 3 3. Forum för framtidsgrupper i landet mötas och samverka

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Stärkt medlemsrekrytering gemensamma strategier. Slutrapport från utredningen inom det förbundsgemensamma projektet Högre organisationsgrad

Stärkt medlemsrekrytering gemensamma strategier. Slutrapport från utredningen inom det förbundsgemensamma projektet Högre organisationsgrad Stärkt medlemsrekrytering gemensamma strategier Slutrapport från utredningen inom det förbundsgemensamma projektet Högre organisationsgrad Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Bakgrund... 6 Arbetsvillkor

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

motioner och utlåtanden

motioner och utlåtanden motioner och utlåtanden Motioner och utlåtanden Byggnads kongress 2010 REGISTER Allmänna kommunikations- och informationsfrågor (AK)...4 Arbetsmarknadspolitik och sysselsättning (AM)...9 Arbetsrätt Arbetsmiljö

Läs mer

Innehållsförteckning Yttrande Sida

Innehållsförteckning Yttrande Sida Innehållsförteckning Yttrande Sida Y001... 1 Y002... 16 Y003... 31 Y004... 34 Y005... 70 Y006... 92 Y007... 106 Y008... 123 Y009... 139 Y010... 142 Y011... 145 Y012... 166 Y013... 186 Y014... 191 Y015...

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation

Dagordningens punkt 18 Vår organisation Utlåtande Medlemsavgift och medlemsförsäkringar motionerna B200 B246, utom B215 2:a attsatsen och B246 2:a att-satsen Förbundets ekonomi Förbundsstyrelsen har gett ekonomikommittén i uppdrag att inför

Läs mer

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog.

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog. 2012-11-05 Välkommen! Detta är den centrala kurskatalogen från Svenska Transportarbetareförbundet som vi använder internt inom förbundet på avdelningar, sektioner och klubbar. Här hittar du både lokala

Läs mer

Bolagsstyrelseledamot. En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2011 LSA ABL. Svensk kod UVA EFR

Bolagsstyrelseledamot. En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2011 LSA ABL. Svensk kod UVA EFR Bolagsstyrelseledamot En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2011 LSA ABL Svensk kod UVA EFR Bolagsstyrelseledamot En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser Innehåll

Läs mer

Bolagsstyrelseledamot. En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2015 ABL LSA. Svensk kod UVA EFR

Bolagsstyrelseledamot. En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2015 ABL LSA. Svensk kod UVA EFR En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2015 Bolagsstyrelseledamot ABL LSA Svensk kod UVA EFR PTKs medlemsförbund Akademikerförbundet SSR Civilekonomerna DIK Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Läs mer

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Kompetensutvecklingsförsäkring en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Kunskapssamhället 7 Arbetsmarknaden 9 Utanför arbetsmarknaden 9 Inne på arbetsmarknaden

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

unionen.se/klubbar/spf

unionen.se/klubbar/spf Systembolagets Personalförening Handbok för Förtroendevalda Ett informationsmaterial från SPF unionen.se/klubbar/spf Version 15,september 2010 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 2 Innehållsförteckning

Läs mer

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 20 3 Policy- och verksamhetsinriktning 2013-2016 Kapitel 1. Arbetsglädje & stolthet... 4 1.1 Våra prioriteringar... 4 1.2

Läs mer

LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2014

LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2014 LOs Kunskapssystem Kurskatalog 2014 Innehåll LOs Kunskapssystem 2014... 4 Praktisk information... 5 Ideologi, ledarskap och organisation...10 Insikter...10 Ledarskap och organisation Omvärldsbevakning...12

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Politiskt Handlingsprogram

Politiskt Handlingsprogram Politiskt Handlingsprogram Politiskt handlingsprogram Antaget av SSU:s 35:e kongress Uppsala, 2-7 augusti 2009 Arbete Demokrati Djurskydd En solidarisk värld Feminism Fred och gemensam säkerhet HBT Hela

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer

Stadgar 2008 2008 Stadgar

Stadgar 2008 2008 Stadgar 2008 Stadgar Stadgar Industrifacket Metall Antagna vid IF Metalls kongress den 13 16 maj 2008 Gäller från och med den 1 juni 2008 1 Innehåll Förbundets ändamål och uppgifter 1 Namn... 4 2 Ändamål och uppgifter...

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer