SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Kallelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Kallelse"

Transkript

1 HAPARANDA STAD SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Kallelse Tid: Torsdag kl. 09:00 Plats: Hamnskär Föredragningslista Nr Ärende Diarienr Föredragande 74 Val av justerare Marlene Haara 75 Ansökan om verksamhetsbidrag och grundbidrag - Stödföreningen för arkeologisk utforskning 76 Ansökan om verksamhetsbidrag till BRIS region Nord för år 2013 SN 2013/49 SN 2013/63 77 Upphandling av måltidsservice Sven Forsberg 78 Budgetäskande SN 2013/62 Sven Forsberg 79 Förslag om upphörande för introduktionsersättning till nyanlända flyktingar samt riktlinjen för dessa. 80 Riktlinjer för återsökning av statsbidrag inom flyktingverksamheten Verksamhetsbidrag enl överenskommelse med Föreningen fria sällskapet Länkarna Arbetskläder för personalen inom hemtjänsten Upphandling angående måltidsservice till hemtjänsten SN 2013/65 SN 2013/64 SN 2013/32 SN 2012/140 SN 2013/28 Lena Lahti Lena Lahti Kirsti Jussila Catharina Strandberg Enskilda utskottet hålls efter arbetsutskottet i samma lokal. Merja Pikkuaho Sekreterare Postadress: Haparanda kommun Haparanda Besöksadress: Torget 9 Haparanda Telefon: E-post/Hemsida

2 Till Socialnämnden Haparanda ^h^ SN 7013^^^i. X05 I^iAPAR,4PVC1A ^^:^^: ANSÖKAN OM BIDRAG till föreningsverksamhet grundbidrag, verksamhetsbidrag och särskilt bidrag för verksamhet inom socialnämndens ansvarområde SSkande filrening Föreningens namn Person-/organisationsnummer Kontaktperson J'iari^ ip^,r,j, ä h^, Go%, &'i^6^ ^-- p e/! ^j A ress ti ^6^^ t q^ 9s-^i^ ^ v^^z^a-^s^ Kontaktperson / /^ Tfn/e-post fvi^ ' G 6t ^;y 2 ^^^/^^^^ AnSÖkan/Motlvering Vilken verksamhet/aktivitet ansökan gäller? Grundbidrag 20/12 Verksamhetsbidrag3l /3 Särskilt bidrag 20/12 Plusgiro/bankgiro/ kontonummer,'^fj,g ^ ^j ^l G^ ^% 31`^ ^ ^^3 Sätt kryss i rutan för det bidrag ni söker:, Gmndbidrag Verksamhetsbidrag ^ Startbidrag / S^ ^.l / ^ / (/^^%'//S7/9ii6 ^C/7 ^3/9^C6'^4 ^ C2v ^^/ S^^_.('G'n.'^G as' o^^ (/ h^^,/^l ^l/^, ' J^^^ ;gym J ^l ^ " J / /^., -: x,^ ^Smj k'^s^ d i^^}{^i^b Lt^ åf+, 't;^,^`xkf!`d^^ ^.t 'N ^d^#^ f af3 b^, SF^:it ^^ +i '' ^ i9 h'^c^ C^ q^3^}, '^p^y s^ a ^ t.u`. y^.^ ^Y^}^('G"^^^a^^^^ ^i^^ji'}y^,i Å^^{j^"^i[$5^4'd,^J^^^ ^`S `MN#^ ^ +, 'k^^^yf^fj ^, y, *i.fr ' ^, ;'t V^.. Y tw ^ ^'^^ ^^sa^ ^f^x:^w.,{ ^rå^=^'i` i z^`ga+y^i,"^4^1^'^"r ^;42^^',^I^"$åi l`f^^^ti?.^{, 4.rs KostandskalkyUbudget / p u Ange vilka kostnader den planerade verksam- ^^^^,^^ ^//^,^^^ ^' D,U U/ ffc, y ^`,^ya^,^ J beten kommer att innebära ^^ ^ f^^ /l ^^ 5? 3 ^ ^ och vilka inkomster F verksamheten kommer att få ^g,uc Y t^yi ^O ^( () Målgrupp Vem/vilka är den planerade verksamheten tänkt för? 9C^ ^ ^d ^ ^,-^^ e toa ^/y ^I ^DN ^.^,.^b d a %r s;a ha äeå` ^/z 0 ^DV ^//P^S/'C^'. Q /^ /' Cn C^ ^ PO 6 0/ i S ^ / Y/ ^ ^' G 3 Q i ^C7 ^% Underskrift ort och datum.,rom,-^ - ^S" ^- (^%^ ^^' ^/ ^ fri ^ ^ l s Underskrift Namnförtydligande ock t efonnummer

3 Kärrbäck den i5 juni 2oia Stödföreningen för arkeologiskutforskning. Bildades som en ideellförening som i första hand att synliggöra forskarnas upptäckter i våran när område. Dit studerande, skolor, och besökare kan vända sig för, ex bese forntida kultur o up l u eva densamma i en autentisk miljö Vi hade upptäckt att Haparanda o även Övertorneå kommun har ettfåtal besöks ställen för upplevelser av forntida fynd. Uppförand av Saivaara hyddorna var i första hand att efter strävar ettvidare samarbete med närliggande föreningar, för att vara ett komplement till kultur utbudet för skolor turist näringen. Verksamhets planeringen är att städning i hyddorna och dess användnings ytorna städas. Hemsidan med Haparanda kommun uppdateras. Reparation o drift sker konturenligt. Tillverkning av bord och bänkar. Sly röjning från väg 3,56 till Saivaara fyndigheten Möjlig handikapp anpassning undersöks. Som ovan nämnts att i förstaband ha öppet hållande för intresserade besökare. 2g mej -i september. Annan Tid beställes. Föreningens Gnidning och undervisning i matlagning o boende tages emot på beställning. Kan utföras till fasta kostnader förnödenheter o färskvaror, erhålles av beställaren. Personal utöver till lagning o gnidning. Ansvarar beställaren. ^^ Ett vidare samarbete med närliggande föreningar på går, för att vara ett komplement till turist näringen. De är redan ett antal föreningar som harett kontakt nät med var andra. Vi har in planerat i vårat program om fråga eller beställning uppstår. konfirmations lager. retreat och familjeläger. Vi har arbetar fram planer till att öka ut budet, med lägerverksamhet för ungdomar. J Delges till styrelsen. Dag som ovan:?it^2^'l2 Ordf /Arne Hällefors

4 REDOVISNING STÖDFÖRENINGEN FÖR ARKEOLOGISK UTF OS-20 Bank konto Handels banken den 1/ ,94 kronor Kassa 2011-OS kr ( till kassa) Bokförda Bank o Kassa In o Utbetalningar under perioden 1/ till 31/ Från Bank till kassa kronor Överfört den O Tornedals flagga Kultur Kurre Frangki Bygg Kultur dagar S.Stig Waara Kultur mat åsa Logi ist 150 x Service motorsåg Fuktspärr ötå järn lo.vitsaniemi gård rep förråd ogrill Till kassa Växter cammilla Till kassa Matojärvi hembygdsfdrening Fisk stig w Hulkof ätliga växter pia Kopior Bensin motorsåg Ti11 bank vux FÖrnödenheter ica super Bo istenåtdershydda Akylbensin Kari hulkof "till bank Från bank till bank avgift Ti11 kassa Bensin röjsåg Såg kedjaalles FÖrplägnad maxihapa Data service Bensinröjsåg Platon matta Komp justeringvux skola Ti11 kassa Ti11 matojärvi hembyggdsfilrening Anons hb Kultur mat vux Till kassa ,Till medlems kort 33 stå 20 kr Ti11 kassa Från kultur evenemang filreläs

5 Revisionsberättelse %r Stödföreningen för arkeologisk utforskning Verksamhetsåret Undertecknade revisorer av föreningen utsedda att granska räkenskaper och förvaltning far efter fullgjort uppdrag avge följande revisionsberättelse. Vi har granskat föreningens räkenskaper och andra handlingar som lämnar upplysningar om föreningens ekonomi och förvaltning. Inkomster och utgifter är styrkta med verifikationer och räkenskaperna stämmer överens med bankens saldobesked. Vi har inte funnit någon anledning till kritik. Vi föreslår extra årsmötet att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Risudden, den 30 juni Riitta Björk Arvo Björk

6 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN. STÖDFÖRENINGEN FÖR ARKEOLOGISK UTFORSKNING. Föreningen har under det gångna året haft Saivaara stenålders by öppen för turister och besökande intresserade au det forntida levernet, boendet och mat tillredningen på stenåldern. Samt att besökarna även kunnat förkovra sig i bl.a fangst metoder under denna period. Under år 2011 var besökarna oftast skolklasser från omgivande kommuner, men även skolklasser från forska kommunala skolor har besökt stenålders byn. Förra sommaren hölls en särskild kulturvecka med både svenska och forska elevgrupper i ett gränsöverskridande samarbete, mellan ett flertal av medlemsföreningarna inom tornelappmark ekonomiska förening. Ett fler tal intresseorganisationer osammanslutningar har även de besökt saivaara. Även den förre landshövdingen Kari Marklund med ett större internationellt sällskap besökte anläggningen sommaren Detta skedde i samarbete med hulkoffgården som bokade stor guidad tur. Antalet besökare under året har varit c:a y^00 personer. På anläggningen har mesta arbetet utförts av Conny Kjelhnan. För matlagning i samband med bokade turer med middag, har mäster kockarna Kurre Inhala och Arne Hällefors tillågat stenålders rätterna som serverats. Under 2011 har lilla grillplatsen renoverats samt nya staket byggts. Även den större hyddan har genomgått vissa inre o yttre förbåttringar. Nya fångstfällor har byggts under 2011 för att åskådliggöra stenålderns olika fångstmetoder. År 2011 blev ett händelserikt år med verksamhet i samarbetets tecken. Föreningen har bedrivit kulturell o undervisande verksamhet i saivaara 2011 lik som tidigare Av de ca 1600 personer som besökt platsen har ca 700 av dessa guidats, vid bokade turer. Resterande besökare har varit så kallade strökunder som av intresse, besökt saivaara på eget eller bekantas initiativ. Vid besök av turister har styrelseledamöterna varit behjälpliga om behov av mer personal uppstått. Ami// // P J Verksamhetsberättelsen sammanställd av ordf. Årrie.^ållefo^^tyrelsens uppdrag.

7 ProtokoliStödföreningen för arkeologisk utforskning Tid: Styrelsemöte den 30 juni 2012 kl Plats: Saivaara stenåldersby Närv: Arne Hällefors, Hillevi Routuvaara, östen Routuvaara, Eskil Radkvist samt Lars Pesula. 1 Mötets öounande Ordföranden Arne Hällefors förklarar mötet öppnat. 2 Angående t^ gemensamt styrelsemöte med Torne Ladumark Ordföranden Ame Hällefors kontaktar ordföranden för Torne lappmark om tid och plats för mötet. Frågor rörande markageren Stefan Seittus klagomål över att avtalet ej fullföljts med Torne Lappmark samt redovisning av verksamhetsberattelse. _.Avslutning.Ordföranden förklarar mötet avslutat 3...Ft^i/.. r.. ^. Ordf. Arne Hällerors östen Routuvaara justerare ^^

8 Protokoll stödföreningen för arkeologisk utforsknings å rsmöte 2012 Tid: 2012-OB-17 kl Plats: Saivaara stenåldersby Narvarande Hillevi Routuvaare, Östen Routuvaara, JOrma Bucht, Stefan Seittu, Sven Åberg, Åsa Vesala, Mona Hällefors, Lars Seittu, Lars Pesula, Tomas Erkkl Ello Erkki, Arne Hällefors samt K. Erkki. 1 VaI av ordförande och sekreterare Till mötesordförande valdes Arne Hällefors och sekreterare Lars Pesula. 2 Val av iusterare Till justerare valdes Sven Åberg och Stefan Seittu. 3 Revisionsberatteise Kassören har ej upprättat bokslut varför revideringen uteblivit Ansvarsfrihet Styrelsen beviljades ej ansvarsfrihet 3b 4 Verksamhetsberättelsen Verksamhetsberättelsen upplästes och lades med godkännande till handlingarna. 5 Torns Latinmark ekonomiska förening Föreningens ordförande Stig Waara hade uteblivit varför någon redovisning ej utfördes. 6 Val av ordförande och fura ordinarie ledamöter samt 2 suooleanter Till ordförande valdes Arne Hällefors, till ledamöter Hillevi RoutuLaara, Eskil Radkvist, Osten Routuvaara, Lars Pesula sekr.suppleanterbleu Mona Hällefors och Sven Åberg. ^ Val av revlsorer Till revisorer valdes Riita Björk och Tomas Erkki. 8 Teckningsrätt för föreningen Valda blev Ame Hällefors och Lars Pesula. g Medlemsavgiften Medlemsavgiften beslutades till 20 kronor per medlem.(oförändrad ). 10 Bondenhet till annan ekonomisk förenina. Torne Lansmark Beslutades att bordlägga frågan dådet råder oklarheter mot markägaren Stefan Seittu. Frågan kommer att diskuteras under extra stamman. 11 Millöombud Till miljöombud valdes Hillevi Routuvaara

9 12 byrigg frågor Extra årsmöte kommer att hållas senast den 30 juli Avslutning Ordföranden Ame Hällfors förklarar mötet avslutat och önskar mötesdeltagarna en trevlig sommar. t S ^i... Sven åperg justerare Lars`Pe^ula sekr. ^ Stefan Seittu justerare

10 Styrelsemöte stödföreningen för arkeologisk utforskning Tid kl Plats; Matojärvi skola Närv: Arne Hällefors, Hillevi Routuvaara, Eskil Radkvist, Östen Routuvaara, Lars Pesula m.fl. 1 Mötets öppnande Ordföranden Arne Hällefars förklarar mötet öppnat. 2. Mötets ordförande Till mötets ordförande valdes Arne Hällefors. 3 Sekreterare Till mötets sekreterare valdes Lars Pesula. 4 ust rare Till justerare valdes Eskil Radkvist. 5 Torneå Laoomark Beslutades att fortsätta anslutningen till Torneå Lappmark. Att tjänster säljes till Torneå Lappmark, i övrigt bestämmer stödföreningen själva över sin verksamhet. 6 De övriga föreningarna i Torneå Laoomark Diskuterades om föreningarnas utbud av tjänster och aktiviteter. 7 Priser m.m. Torneå Lappmark kallar till möte med föreningarna i dessa frågor. 8 Prislista Ordföranden upprättar prislista över Saivaaras utbud för beslut vid pasta styrelsemöte. 9 Bänkarna och bord Beslutades om nya bänkar och bord vid kokgropen. (bidragsunderlag : ) 10 Koksropen Kokgropen ar i behov av rapsration. Röjning från "stora vagen" till Saivaara. 11 Marknadsförino Hemsida +folder över Saivaaras utbud. Beslutadesgtt Eskil Radkvist och Arne Hällefors besöker näringslivskonmtoren i Haparanda och Övertorneå kommuner i frågan. 12 Övriga frågor TiII kontaktperson föreslogs Eskil Radkvist. 13 Avs tnin Ordf. förklarar mötet avslutat. a?:.^t....1^...'9.^.^...'..... '^. Eskil Radkvist, justerare Arne Hällefo ordförande

11 Protokoll Stödföreningen för arkeologisk utforsknings extra årsmöte Tid: 30 juni 2012 kl Plats: Saivaara stenåldersby Narvarande: Enl. bil. 1 Mötets öonnande Ordföranden Arne Hällefors förklarar mötet öppnat. 2 Revisionsberättelsen Revisionsberättelsen upplästes och lades med godkännande till handlingarna. 3 nsvarsfrihet `- rsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas förslag. C 4 Avslutning Ordföranden Ame Hällefors förklarar mötet avslutat och inbjuder till korvgrillning och kaffe. Arne Hällefors q förande Lars Pesdta sekretefare

12 2013 april BRIS BARNENSRÅTTISAMHALLET ^nrsn ^ zo«^ ^HAPARANpA STAp '3' Angående ansökan om verksamhetsbidrag till BRIS region Nord förår 2013 Ansökan om verksamhetsbidrag förår 2013 skickades augusti 2012 till Er kommun. Vi ansökte om kr, som motsvarar 10 kr/barn i Haparanda kommun, till BRIS verksamheter med att stötta utsatta barn och ungdomar. Vi hoppas så snart som möjligt på ett svar från er kommun om bidrag till BRIS region Nord förår År 2012 fick vi beviljat bidrag från er kommun med kr. För ytterligare upplysningar kontakta regionchef Annchristin Gustavsson eller majl bris Med vänliga hälsningar BRIS region Nord Bilaga Kopia på ansökningsbrevet BRIS Nord Kungsgatan UMEÅ Tel SO I Fax I bris Org. nr I För g$va: PG

13 BARNENS RÄTT 1 SAMH%1LLET Ansökan om verksamhetsbidrag för BRIS Stödverksamhet 2013 BRIS erbjuder barn under 18 år anonym kontakt med en vuxen i stödtelefonen , på BRISmejlen eller BRIS-chatten. De bidrag BRIS får från kommunerna utgör en förutsättning för det fortsatta arbetet i stödverksamheten. BRIS verksamhet är ett viktigykomplement till de insatser som görs av skola, socialtjänst och andra myndigheter. BRIS är religiöst och politiskt obundet och verksamheten präglas av ett barnperspektiv som utgår från FN:s barnkonvention om barnets rättigheter. BRIS är organiserat med ett förbundskansli i Stockholm och fem regionkontor, i Göteborg, Malmö, Norrköping, Stockholm och Umeå. På regionerna bemannar sammanlagt ca 600 så kallade "jourare" frivilligt stödverksamheten. Alla jourare får utbildning och handledning av anställd personal på regionkontoren. På regionkontoren bedrivs även utåtriktat arbete. Under 2011 dokumenterade BRIS stödjande kontakter i samtliga verksamheter. I samarbete med Tema Barn, Linköpings universitet, utvärderades BRIS internetbaserade kontakter vetenskapligt för första gången En viktig vetenskaplig bekräftelse -BRIS gör skillnad! Det går i resultatet att se att de barn som kontaktat BRIS mådde bättre direkt efter kontakten och att den effekten höll i sig upp till 10 dagar senare; barnen blir hjälpta och effekten håller i sig. Viktigt är att barnen upplever att BRIS tar dem på allvar och lyssnar på dem. BRIS region Nord har sitt kansli i Umeå och omfattar norra Sverige. Regionchef Annchristin Gustavsson "Telefon : Mejl: annchristin.gustavsson a^brisse Vi ansöker om 10 kr/barn under 18 år från Haparanda kommun vilket innebär kr Om BRIS faller utanför ramen för er kommuns verksamhetsbidrag ärett alternativ att skriva avtal eller överenskommelse om samarbete, så sker idag i flera kommuner. Kontakta regionchefen för mer information.

14 BARNENSRÄTTISAMHÅLLET Bli en av Sveriges kommuner som stöttar BRIS dygnet runt Under 2011 fyllde BRIS 40 år. Organisationen BRIS bildades 1971 som en följd av att en treår(g flicka blev misshandlad till döds. Nu, 40 är senare, är fysiskt och psykiskt våld samt sexuella övergrepp några av de vanligaste skälen till att barn och ungdomar kontaktar BRIS. Sedan fem år tillbaka ser BRIS dessutom en ökning av dessa kontakter. I den senaste rapporten från FN:s Barnrättskommlttc får Sverige kritik för att det i värt land Inte finns en nationell stödlinje som är öppen dygnet runt för barn och ungdomar som är utsatta för, eller riskerar att utsättas för, väld och övergrepp. Trots kommunernas och landstingens ansvar för barn och ungdomar som far illa, ser BRIS att mänga barn faller Igenom ett grovmaskigt skyddsnät och söker stöd och hjälp hos frivilliga organ(sationer som BRIS. Därför kommer BRIS under 2012 intensifiera arbetet för att möjliggöra öppethållande dygnet runt i stödtelefonen BRIS är en ideell organisation som finansieras med hjälp av bidrag frän privatpersoner, organisationer och företag. Vi gör även årligen ansökningar till alla Sveriges kommuner och landsting tör att erhålla verksamhetsbidrag. BRIS är religiöst och politiskt obundna och verksamheten präglas av ett barnperspektiv som utgår från FN:s barnkonvention om barns rättigheter. BRIS finns till för landets alla barn och ungdomar upp till 18 är och erbjuder dessa en anonym dialog med en vuxen i telefon, på mej) eller chatt. Under 2011 dokumenterade BRIS stödjande kontakter. Utöver detta vet vi att flera tusen barn har försökt ringa till oss pä tider när BRIS varit stängt. Tillsammans måste vi hjälpas åt för att barn och ungdomar ska ges en möjlighet att när som helst på dygnet kunna få hjälp, stöd och vägledning. BRIS önskar att alla Sveriges kommuner bidrar med tio kronor för varje barn under 18 år i respektive kommun. På så sätt kan BRIS erbjuda ett utökat stöd till de mest utsatta barnen och ta emot deras samtal dygnet runt under årets alla dagar. Min önskan och förhoppning är att Din kommun vill vara med och göra skillnad för utsatta barn genom att öka stödet för varje barn och ungdom i din kommun) Kattis Ahiström Generalsekreterare

15 BRIS Nord Verksamhetsberättelse 2012 BARNENS RÄTT I SAMHÄLLET

16 Verksamhetsberättelse 2012 BRIS Nord Inledning BRIS prioriterade mål är att stärka barn och ungdomars rättigheter och förbättra deras levnadsvillkor. BRIS ska särskilt bistå utsatta barn och ungdomar. Kärnan i vår verksamhet är dialogen med barn och ungdomar via BRIS , BRIS-mejlen, BRIS Forum, BRIS-chatten samt dialogen med vuxna om barn via BRIS vuxentelefon - om barn. Utifrån dialogen med barn och ungdomar vill BRIS verka som opinionsbildare och remissinstans för att föra fram fakta om hur barn har det. Utgångspunkten är FN:s konvention om barnets rättigheter. År 2012 har BRIS Nord fortsatt att marknadsföra'bris-akademin och ökat antalet föreläsningar. Det utåtriktade arbetet handlar om att finna och jarioritera de sammanhang där BRIS Nord bäst kan förmedla kunskap, skapa opinion, ge intäkter och värva medlemmar. Genom kommun/företagsbesök och föreläsningar informerar vi om verksamheten och skapar opinion. Under 2012 har beslut fattats om att stödverksamheten kommer att förläggas till Stockholm med endast professionella anställda. Med en mindre och samtrimmad grupp kan vi fånga upp barnen tidigare, säkerställa statistik samt utveckla metoder på ett effektivt och sammanhållet sätt. Vi kan även öka våra öppettider och veta att det finns personal på plats från från och med september Detta kommer att utvärderas under 2014 för att se hur vi ytterligare kan förflytta oss mot att eventuellt ha öppet dygnet runt. Föreningen BRIS har från och med 1 januari 2008 inträtt i en ny organisation som innebär att sex juridiska enheter har övergått till att bli en. Områden som har samordnats och effektiviserats ärekonomi, administration, insamling och sponsring. Varje region haren egen budget att följa. BRIS Nord har följt sin budget för Verksamheten ska präglas av ett barnperspektiv genom följande principer: BRIS ser barn och ungdomar som sin uppdragsgivare; verksamheten ska utgå från barn och ungdomars behov. e BRIS ska med utgångspunkt i den kunskap som förmedlas genom samtalen i BRIS , BRIS-mejlen och BRIS-chatten göra barns och ungdomars behov synliga. Denna kunskap ska utgöra grunden för BRIS verksamhet. BRIS ska stå på barnets sida och ska fungera som enlänk mellan barn, vuxna och samhället samt informera barn och ungdomar om deras rättigheter. BRIS ska verka för att olika samhällsinsatser prioriterar barns rätt och barns behov. e BRIS ska verka för att barn och ungdomar har tillgång till vuxenstöd. BRIS ska verka för att barn och ungdomar inte utsätts för kränkande behandling. BRIS ska motverka våld och övergrepp mot och mellan barn och ungdomar.

17 BRIS ska arbeta för att de principer som slagits fast i FN:s konvention om barnets rättigheter fullt ut kommer till tillämpning i barns och ungdomars liv. BRIS Nord Bris Nord omfattar 47 kommuner och fyra landsting från Hudiksvall i söder till Kiruna i norr. Bris Nords region är väldigt stor geografiskt sett och vi har i dag en koncentration på vår verksamhet i Umeå där vi även har kontoret. Under verksamhetsåret arbetade följande medarbetare på kontoret: Regionchef (100 %) Annchristin Gustavsson Kanslist (100 %) Camilla Hedlund och Eeva Raappana BRIS-ombud (500 %) Erica Hägglund, Anna Löfhede, Maria Pedersen, Charlott Eriksson, Karin Hjalmarsson, Medarbetarna på BRIS Nord jobbar bl a med rekrytering, utbildning och handledning av ideella medarbetare/jourare, utåtriktad verksamhet i form av föreläsningar och utbildningsinsatser samt administrativa uppgifter. Personalmöten hålls varje vecka och arbetsplatsträffar en gång i månaden. Personaldagar och planeringstillfällen hålls varje termin. BRIS-ombuden erbjuds kontinuerligt extern handledning. Kompetensutveckling, friskvård och företagshälsovård erbjuds enligt gällande personalriktlinjer. Det regionala rådet har under verksamhetsåret sett ut enligt följande: Ordförande Annchristin Gustavsson Medlemmar Agneta Forsvik-Lundmark Riitta Lindahl, Gunilla Lindner, Hans Andersson, Bo Andersson-Mäki, Christin Andersson, Mikael Hansson, Ulla Pehrsson, Erica Åberg, Jourarrepresentant Gunilla Andersson Ledamot i förbundsstyrelsen Agnetha Forsvik-Lundmark /ersättare i förbundsstyrelsen Riitta Lindahl Rådet har under året haft sex möten och arbetat med ideer kring insamling och sponsring där de har skapat kontaktytor samt deltagit i olika evenemang som BRIS anordnat.

18 Verksamhetens intäkter och kostnader Alltsedan 2008 då BRIS blev en juridisk enhet, redovisas den ekonomiska rapporten tillsammans med övriga regioner och förbundskansliet. Varje region har dock en budget att följa, mot bakgrund av hur stor del av stödverksamheten man ansvarar för. Vissa intäkter och kostnader är dock gemensamma. BRIS Nord ansöker om bidrag från kommuner och landsting, fonder, stiftelser, organisationer samt församlingar. Följande belopp har erhållits från nämnda målgrupper: Kommuner Från regionens 47 kommuner i BRIS Nord sökte vi 5 kr/barn. Vi fick bidrag från 35 av dessa kommuner med varierande belopp och den totala beviljade summan var kr. ( kr mindre är året innan) det innebär i genomsnitt 2,85 kr/barn. 19 kommuner har gett 5 kr/barn eller mer. Vi har även ansökt om 1 kr/barn för projekt BRIS (tidigare Barnens Hjälptelefon) dygnet runt öppet. 11 st kommuner gav oss totalt kr för det projektet. Nämnas kan att efter-bris-rapport lanseringen så ökade tre stora kommuner sitt bidrag. Landsting Regionen har 4 landsting. Tre av fyra beviljade vår ansökan. Den totala summan för landstirigen 2012 blev kr. (2 459 kr mer än år 2011). Fonder, stiftelser, organisationer BRIS Nord söker aktivt bidrag från fonder och stiftelser. Förår 2012 gjordes ansökningar till 5 olika fonder. Det resulterade i att vi fått bidrag med kr till regionens stödverksamhet och jourutbildningarfär För 2012 har vi även beviljats bidrag från olika organisationer (Odd Fellow, Lions, Frimurarloger, Rotary) med kr. Församlingar Många församlingar upptar kollekt till BRIS verksamhet och många kyrkliga grupper, som syföreningar har bl. a skänkt pengar till BRIS. Vi gör en ansökan om kollekt till svenska kyrkan varje år. Intäkter från organisationer och kyrkor är en gemensam resultatenhet för hela BRIS. Utbildningar och föreläsningar BRIS Nord har haft intäkter från utbildningar och föreläsningar på ca kr, vilket är en rejäl ökning från fjolårets kr. Verksamhetens kostnader är till stor del arbetskraftskostnader med handledning och utbildning, förutom de fasta kostnaderna som lokal och administrativa tillbehör. De ideella utför sitt arbete helt utan ersättning, likaså det regionala rådet.

19 BRIS stödverksamhet Barnens Hjälptelefon, BHT (BRIS ) BRIS Nord ansvarade under 2012 för BHT på måndagar. BHT är öppen klockan Vi har under året jobbar i åtta fasta grupper med 6-9 jourare/grupp. Vårt uppdrag är att ha fem telefonlinjer öppna under passet. 7-8 jourare/grupp behövs för att det ska gå att göra rimliga pauser och finnas tid för individuell handledning. BRIS Nord ansvarade under sommarjouren för all stödverksamhet v 28 & 33. Under juljouren ansvarade vi för verksamheten 24 och 25/12 samt 6/1 BRIS Nord hade under året 65 aktiva BHT-jourare. Vi har haft svårt att fylla målet med 5 linjer i , framförallt under de tidiga passen. BRIS ombuden har under året systematiskt följt upp resultaten vad gäller tillgänglighet och förlagt en del av sin arbetstid på tidigå stv-pass för att kunna hålla fler linjer öppna. BRIS-mejlen (BM) BRIS Nord ansvarade under 2012 för BM på torsdagar. Vi har under året arbetat med fyra fasta grupper med 5-7 jourare i varje grupp. Vårt uppdrag växte under året från 25 mejl/svarsdag till att hamna på 35 mejl/svarsdag. Tack vare våra 24 jourare och viss personalinsats har målet uppnåtts varje vecka. BRIS-forum (BF) BRIS forum innehåller Diskussionsforum, Min dikt och Glädjekällan. Syftet med Forumet är att ge barn och ungdomar möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och på ett stödjande sätt diskutera med jämnåriga, enarena för diskussion/debatt. Alla inlägg modereras av BRIS. Svarsinläggen i Forum hanteras av 23 forumutbildade mejljourare under mejlpassen, då man jobbar både med mejl och foruminlägg. Ansvaret för huvudinläggen är uppdelat mellan kanslierna utifrån ämnen, och hanteras av BRIS-ombuden dagligen. BRIS Nord ansvarar för "Känslor", "Vad får dig att må bra" och "Glädjekällan". BRIS-chatten (BC) Under 2012 ansvarade BRIS Nord för 9 pass per månad, måndagar mellan kl och fredagar mellan kl samt en onsdag 1 g/månad, mellan kl Bemanningen uriderjourpassen har varit tillfredsställande. Under året har regionen deltagit i den projektgrupp som utvecklat metodik, teknik och förhållningssätt i BC. BRIS Vuxentelefon - om barn (BVT) BRIS Nord ansvarade under året för att svara i BVT på onsdagar klockan Regionen har under året haft 3 jourare i BVT som tillsammans med brasombuden bemannat 3 telefonlinjer x 2,5 timme varje pass. Vuxentelefonen är en viktig del av BRIS arbete då den är ett komplement till den dialog som förs med barn och ungdomar. Genom vuxentelefonen når BRIS föräldrar, släkt och andra vuxna i barnens närhet som har frågor och oro kring specifika barn. Även professionella som möter barn

20 ringer BVT. Vuxentelefonen är också ett sätt för BRIS att vara tillgängligt för de barn som är för små för att själva ta kontakt. I våra samtal kan vi ibland hänvisa till Barnperspektivet.se eller få höra att de som ringer har varit där. Rekrytering Under 2012 har BRIS Nord haft en jourarutbildning. Jourare till den har rekryterats utifrån ett behov till såväl chatt som telefon. Under våren 2012 utökades chatten samtidigt som omsättningen av telefonjourare varit stort, det gjorde att vi hade ett ökat behov av ideella till dessa två verksamheter. Ideella tillutbildningen har rekryterats genombland annat återkommande annonsering i den lokala tidningen, via återkommande notiser på Facebook, inom Umeå Universitet, på Umeå centrum samt på Umeå Kommuns intranät. Vi har under året besökt socionom-programmet och lärarprogrammet för att informera om BRIS och ideellt engagemanget. Det var årets enda utbildning då all stv-verksamhet efter v 25, år 2013 flyttas till Stockholm. Vi ansåg att vi i och med det skulle få de jourare söm behövdes för att fullfölja uppdraget fram till dess. Jourare I slutet av 2012 hade BRIS Nord 90 aktiva, 78 kvinnor och 12 män. Under våren utbildade vi 24 nya jourare i BHT och BC. Fortbildningförjourare Alla jourare har haft möjlighet att ta del av föreläsningarna under BRIS-dagen den 31/10. Regionens utåtriktade arbete/ Kunskapsförmedling Under 2012 har Region Nord genomfört ett antal föreläsningar med kunskapsförmedling för professionella och ideella aktörer som möter barn och ungdomar i sina verksamheter. Föreläsningarna har främst utgått från vår samtalsmetodik samt från den nya rapporten om psykisk ohälsa, "Se hela mig!" som lanserades under hösten. Året inleddes med lanseringen av den nya BRIS-rapporten 2012 där vi besökte tre städer, vid sammanlagt fyra tillfällen och nådde därigenom ut till en stor skara människor. Vi fick även mycket medial uppmärksamhet under dessa tillfällen, vilket senare under året resulterade i ökade intäkter från berörda kommuner i form av kommunbidrag. Under året har sex två dagarsutbildningar i "Att samtala med barn och ungdomar" genomförts inom ramen för ett samarbete med Akademi i Norr. Projektet har finansierats genom EU-medel med syftet att förbättra integrationen av ensamkommande flyktingbarn i tolv kommuner i fyra olika län.

Riktlinjer för introduktion och introduktionsersättning

Riktlinjer för introduktion och introduktionsersättning UTBILDNINGS- OCH ARBETS- MARKNADSFÖRVALTNINGEN Flyktingmottagningen GYMNASIEVÄGEN 2, PORT 13 186 86 VALLENTUNA TELEFON VX 08-587 850 00 FAX 08-587 855 31 uaf@vallentuna.se TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare:

Läs mer

Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Katrineholms kommun

Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Katrineholms kommun Introduktionsenheten 1 Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Katrineholms kommun Som försörjningsform för personer som tas emot inom ramen för den kommunala introduktionen kan en kommun

Läs mer

Riktlinjer för introduktionsersättning i Säters kommun

Riktlinjer för introduktionsersättning i Säters kommun 1 Riktlinjer för introduktionsersättning i Säters kommun Allmänt Kommunen får bevilja introduktionsersättning till flyktingar och vissa andra utlänningar som tagits emot inom ramen för kommunens flyktingmottagande

Läs mer

REGLER FÖR INTRODUKTIONSERSÄTTNING FÖR FLYKTINGAR

REGLER FÖR INTRODUKTIONSERSÄTTNING FÖR FLYKTINGAR 1(6) Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Bilaga 1 REGLER FÖR INTRODUKTIONSERSÄTTNING FÖR FLYKTINGAR Sala kommun får bevilja introduktionsersättning till flyktingar och vissa andra utländska medborgare

Läs mer

REGLER FÖR INTRODUKTIONSERSÄTTNING. för nyanlända flyktingar och invandrare GNOSJÖ KOMMUN

REGLER FÖR INTRODUKTIONSERSÄTTNING. för nyanlända flyktingar och invandrare GNOSJÖ KOMMUN 1 REGLER FÖR INTRODUKTIONSERSÄTTNING för nyanlända flyktingar och invandrare i GNOSJÖ KOMMUN Gnosjö kommun tillämpar Lag om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utländska medborgare som

Läs mer

godkänna riktlinjer för introduktionsersättning till flyktingar, samt att föreslå kommunfullmäktige att anta riktlinjerna

godkänna riktlinjer för introduktionsersättning till flyktingar, samt att föreslå kommunfullmäktige att anta riktlinjerna Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-30 Kommunstyrelsen Riktlinjer för introduktionsersättning KS-2010/218 Beslut Kommunstyrelsen beslutar godkänna riktlinjer för introduktionsersättning

Läs mer

INTRODUKTIONSERSÄTTNING I TORSÅS KOMMUN

INTRODUKTIONSERSÄTTNING I TORSÅS KOMMUN INTRODUKTIONSERSÄTTNING I TORSÅS KOMMUN Introduktionsersättning kan utgå till flyktingar och vissa andra utländska medborgare som tas emot inom ramen för det kommunala flyktingmottagandet. Ett villkor

Läs mer

Riktlinjer för introduktionsersättning 2012. 1. Allmänna förutsättningar. 2. Ansöka och uppbära introduktionsersättning 2011-12-20

Riktlinjer för introduktionsersättning 2012. 1. Allmänna förutsättningar. 2. Ansöka och uppbära introduktionsersättning 2011-12-20 Riktlinjer för introduktionsersättning 2012 1. Allmänna förutsättningar Enligt lag ( 1992:1068 ) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar (Lo I ) får kommunen bevilja introduktionsersättning

Läs mer

INTRODUKTIONSERSÄTTNING

INTRODUKTIONSERSÄTTNING Hälsa-Integration-Arbete INTRODUKTIONSERSÄTTNING I NTRODUKTI ONSPLAN Introduktionsersättning kan utgå till flyktingar och vissa andra utländska medborgare som tas emot inom ramen för det kommunala flyktingmottagandet.

Läs mer

att avvakta verkställigheten av beslut taget , dnr SN-2010/16 om riktlinjer för introduktionsersättning, i väntan på ytterligare utredning.

att avvakta verkställigheten av beslut taget , dnr SN-2010/16 om riktlinjer för introduktionsersättning, i väntan på ytterligare utredning. Socialnämnden Utdrag ur PROTOKOLL 2010-06-22 138 Avvaktan av verkställighet av tidigare beslut om riktlinjer för introduktionsersättning i väntan på ytterligare utredning SN-2010/16 Beslut Socialnämnden

Läs mer

INTRODUKTIONSERSÄTTNING

INTRODUKTIONSERSÄTTNING Hälsa-Integration-Arbete INTRODUKTIONSERSÄTTNING INTRODUKTIONSPLAN Introduktionsersättning kan utgå till flyktingar och vissa andra utländska medborgare som tas emot inom ramen för det kommunala flyktingmottagandet.

Läs mer

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009 1. Inledning...3 2. BRIS Syd...3 3. BRIS Kärnverksamhet...4 3.1. Stödverksamheten... 4 3.1.1. Barnens Hjälptelefon (BHT)... 4 3.1.2. BRIS-mejlen (BM)... 4 3.1.3. BRIS

Läs mer

Riktlinjer för introduktionsersättning

Riktlinjer för introduktionsersättning Avdelningen för Individ- och Familjeomsorg Upprättad av Ansvarig Fastställd datum Reviderad datum Sökväg Sarah Barinas Britt Gunnarsson SN 080212 12 2008-01- 16 Riktlinje Sid 1/9 Riktlinjer för introduktionsersättning

Läs mer

Svedala Kommuns 1:37 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 1:37 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Svedala kommun antagna av kommunfullmäktige 2008-09-10, 111 Kommunerna har möjlighet att erbjuda introduktionsersättning enligt

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.; SFS 2010:1141 Utkom från trycket den 26 oktober 2010 utfärdad den 14 oktober

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Du är välkommen Till Datum.Kl Om du får förhinder ring återbud, tfn 0144-350 03 eller skicka e-post till ifo@odeshog.se Postadress Besöksadress Ödeshögs kommun Storgatan

Läs mer

Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Promemoria 2010-09-10 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Bakgrund Som ett led i den reformering av nyanländas etablering

Läs mer

KALIX KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING. Mål och riktlinjer för introduktionsersättning i Kalix kommun

KALIX KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING. Mål och riktlinjer för introduktionsersättning i Kalix kommun Mål och riktlinjer för introduktionsersättning i Kalix kommun 1 Riktlinjer för introduktionsersättning fr o m 1 januari 2011 Enligt lag (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomars försörjning

Ensamkommande barn och ungdomars försörjning PM 2015-11-11 Dnr 3.2-27697/2015 1(5) Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten Anette Agenmark anette.agenmark@socialstyrelsen.se Ensamkommande barn och ungdomars försörjning Detta PM är en

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun Ekonomiskt bistånd i Lessebo kommun Rätten till bistånd Rätten till bistånd (stöd) regleras i 4 kap, 1, Socialtjänstlagen (SoL). Rättigheten förutsätter dock att man inte själv kan tillgodose sina behov

Läs mer

Fyra aktuella förordningar

Fyra aktuella förordningar Fyra aktuella förordningar - Om mottagande för bosättning - Om etableringssamtal och etableringsinsatser - Om etableringsersättning Beslutade den 20 maj - Om ersättning till kommuner och landsting Beslut

Läs mer

R.G.C.R Regulation ( ) on governmental compensation for reception of refugees etc. SFST

R.G.C.R Regulation ( ) on governmental compensation for reception of refugees etc. SFST SFST Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 1 av 1 i SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

BRIS Nord Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Nord Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Nord Verksamhetsberättelse 2009 1. Inledning...2 2. BRIS Nord...2 3. BRIS Kärnverksamhet...4 3.1. Stödverksamheten... 4 3.1.1. Barnens Hjälptelefon (BHT)... 4 3.1.2. BRIS-mejlen (BM)... 4 3.1.3. BRIS

Läs mer

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se Information från Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD www.askersund.se Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt

Läs mer

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Statliga ersättningar efter PUT Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Ekonomiskt anslag för 2014 Ny schablonersättning 2 455 819 000 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd 157 620 000 Prestationsbaserad

Läs mer

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm Rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd Beslutet innebär alltid en bedömning. Försörjningsstödet omfattar det mest grundläggande behoven som mat, boende kostnader, kläder, sjukvårds- och läkemedelskostnader,

Läs mer

Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00

Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00 1 (15) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00 Jessica Ashworth (M), ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders Magnhagen

Läs mer

Migrationsverket Bosättning och statsbidragsenheten

Migrationsverket Bosättning och statsbidragsenheten Migrationsverket Bosättning och statsbidragsenheten Anvisning av ensamkommande asylsökande barn Vidarebosättning av kvotflyktingar och bosättning av personer med särskilda behov Statliga ersättningar till

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Utgiven av: Omsorgsavdelningen Vellinge kommun Uppdaterad 2015-07-03 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Att söka försörjningsstöd

Att söka försörjningsstöd Att söka försörjningsstöd Hos kommunen kan du ansöka om försörjningsstöd om du inte klarar din egen försörjning. Du får samtidigt stöd och vägledning så att du så fort som möjligt kan klara din ekonomi

Läs mer

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-08 SN-2014/2829.751 1 (3) HANDLÄGGARE Zara Kvist Lindgren 08-535 316 69 zara.kvist-lindgren@huddinge.se Socialnämnden

Läs mer

Tjänsteutlåtande DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret. Fördjupad analys av ekonomiska effekter av introduktionsersättning SN 2009/0031

Tjänsteutlåtande DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret. Fördjupad analys av ekonomiska effekter av introduktionsersättning SN 2009/0031 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Tjänsteutlåtande 2009-02-23 1(5) SN 2009/0031 Fördjupad analys av ekonomiska effekter av introduktionsersättning Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att 1. vidhålla

Läs mer

Lokal överenskommelse om nyanländas introduktion i Dorotea

Lokal överenskommelse om nyanländas introduktion i Dorotea Sida: 1 av 9 Dnr: : Lokal överenskommelse om nyanländas introduktion i Dorotea 1. Inledning och syfte. En lokal överenskommelse om nyanländas etablering ska i första hand tydliggöra uppdrag, sfördelning,

Läs mer

Allmänna riktlinjer och kriterier samt handläggsrutiner för bidragsgivning till organisationer och föreningar vars verksamhet är länsövergripande.

Allmänna riktlinjer och kriterier samt handläggsrutiner för bidragsgivning till organisationer och föreningar vars verksamhet är länsövergripande. Allmänna riktlinjer och kriterier samt handläggsrutiner för bidragsgivning till organisationer och föreningar vars verksamhet är länsövergripande. Allmänna riktlinjer Grundläggande krav är att bidrag i

Läs mer

Information om vårdnadsbidrag

Information om vårdnadsbidrag Information om vårdnadsbidrag Innehållsförteckning Vad är ett vårdnadsbidrag? 3 För vilka barn kan man söka vårdnadsbidrag? 3 Vem kan söka vårdnadsbidrag 4 Kan äldre syskon ha barnomsorgsplats? 4 Vem kan

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Ragunda kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Ragunda kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Ragunda kommun 17 juni 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 5 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Etableringsersättning

Etableringsersättning Etableringsersättning FÖR DIG SOM ÄR NY I SVERIGE Den här information vänder sig till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 1 2 När gäller etableringsersättning?

Läs mer

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 393 2010-12-14 022. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun Ekonomiskt bistånd Information från Tranås kommun Vem har rätt till ekonomiskt bistånd? Rätten till försörjningsstöd bestäms av socialtjänstlagen. Om du eller din familj har svårigheter att klara ekonomin

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Gällivare kommun December 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Gällivare kommun December 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd k Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd 2015 YDRE KOMMUN Alla personer som bor i Ydre kommun och som inte kan försörja sig och sin familj eller på något annat sätt tillgodose sin försörjning har rätt att

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2013-0659 rir 2014:15 Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? (RiR

Läs mer

Ett enda samtal kan förändra ett barns liv.

Ett enda samtal kan förändra ett barns liv. Det här är Bris. Ett enda samtal kan förändra ett barns liv. När vuxenvärlden sviker och ingen ser eller lyssnar så finns Bris. För många barn som kontaktar oss är det första gången de vänder sig till

Läs mer

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Ursprungliga stadgar 1 november 1996, Stockholm Antagna 22 april 2007, Stockholm Reviderade 19 april 2008, Helsingborg Reviderade 19 april 2009, Stockholm Reviderade

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd BILD Ekonomiskt bistånd Socialnämnden Laholms kommun Besöksadress: Lantmannagatan 3 Öppettider reception: måndag-onsdag 10-16, torsdag 10-17 och fredag 10-15. Lunchstängt

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 29 april 2016 KLAGANDE Migrationsverket 601 70 Norrköping MOTPART Göteborgs kommun Box 7010 402 31 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Försörjningsstöd Socialbidrag

Försörjningsstöd Socialbidrag Försörjningsstöd Socialbidrag Vem har rätt till försörjningsstöd? Alla som vistas i kommunen har rätt till försörjningsstöd, om de själva inte kan försörja sig eller tillgodose sina behov på annat sätt.

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Etableringsersättning

Etableringsersättning Svenska Etableringsersättning Etableringsersättning FÖR DIG SOM ÄR NY I SVERIGE Den här information vänder sig till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Läs mer

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Studenthäfte För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Information till Studerande som söker försörjningsstöd under sommaren Du som inte har din sysselsättning och

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 5 juni 2017 KLAGANDE AA Ombud: BB och CC MOTPART Vård- och omsorgsnämnden i Vännäs kommun 911 81 Vännäs ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden Diarienummer 2012-2 1(7) Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Information om försörjningsstöd

Information om försörjningsstöd Information om försörjningsstöd Antagen av socialnämnden 2008-03-19 VAD ÄR FÖRSÖRJNINGSSTÖD? Den som inte kan försörja sig genom inkomst eller på annat sätt, har rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande SFS 1994:137 Källa: Rixlex Utfärdad: 1994-03-30 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:323 Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. [Fakta & Historik] Allmänna bestämmelser 1 I denna lag ges bestämmelser

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Förändringar Asylersättningsförordningen 2014-01-15

Förändringar Asylersättningsförordningen 2014-01-15 Förändringar Asylersättningsförordningen Förändrad ersättning för asylsökande ensamkommande barn Avser barn som efter att kommun anvisats, vårdas i ett hem för vård och boende (HVB) med stöd av socialtjänstlagen.

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Informationsmöte flyktingsituationen. Välkommen!

Informationsmöte flyktingsituationen. Välkommen! Informationsmöte flyktingsituationen Välkommen! Vad är kommunens ansvar och hur jobbar vi? Magnus Färjhage/Åselotte Andersson Vad händer när man fått uppehålltillstånd? Samtal med Arbetsförmedlingen lokalt,

Läs mer

Stadsrevisionen. Projektplan. Granskning av statliga specialdestinerade bidrag inom flyktingmottagandet. goteborg.

Stadsrevisionen. Projektplan. Granskning av statliga specialdestinerade bidrag inom flyktingmottagandet. goteborg. Stadsrevisionen Projektplan Granskning av statliga specialdestinerade bidrag inom flyktingmottagandet goteborg.se/stadsrevisionen 2 PROJEKTPLAN Granskning av statliga specialdestinerade bidrag inom flyktingmottagandet

Läs mer

Flyktingmottagande. Bjuvs kommun. Hur kan du göra för att hjälpa till?

Flyktingmottagande. Bjuvs kommun. Hur kan du göra för att hjälpa till? Flyktingmottagande i Bjuvs kommun Hur kan du göra för att hjälpa till? Just nu kommer det många människor till Sverige som är på flykt från förtryck, övergrepp och förföljelse. I denna folder har vi samlat

Läs mer

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten Information om försörjningsstöd socialtjänsten Arbetsgången vid ansökan om försörjningstöd Korrekt ifylld ansökan lämnas in Utredning & Arbetsplan Beräkning: Normbelopp minus inkomster = Försörjningsstöd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program; SFS 2007:1031 Utkom från trycket den 4 december 2007 utfärdad den 15 november 2007. Regeringen

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Pajala kommun December 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Pajala kommun December 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Pajala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

138 Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare (KS/2014:354)

138 Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare (KS/2014:354) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2014-11-10 138 Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare (KS/2014:354) Sammanfattning Med anledning av

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd Försörjningsstöd Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som betalas ut av kommunens socialtjänst. Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig själva eller bli försörjda på annat sätt har rätt

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Bakgrund Centrala överenskommelsen År 2001 träffades en central överenskommelse om utveckling av introduktion för nyanlända

Läs mer

Integration i Mora Samlad information om regler och förutsättningar

Integration i Mora Samlad information om regler och förutsättningar Integration i Mora Samlad information om regler och förutsättningar Riktlinjer för integrationsprogrammet i Mora kommun Fastslagna av kommunstyrelsen den 2 oktober 2007 Allmänna riktlinjer Kommunen får

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

Yttrande över promemoria "Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga"

Yttrande över promemoria Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga YTTRANDE 1(5) Kontaktperson Samhällsbyggnadsavdelningen Linda Jönsson 010-224 14 19 linda.s.jonsson@lansstyrelsen.se Yttrande över promemoria "Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande

Läs mer

Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år

Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år SKRIVELSE Monica Isaksson, 20141014 Vårt Dnr: 2012-0043 Kommunstyrelsen Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2012-08-27,

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd BILD Ekonomiskt bistånd Socialnämnden Besöksadress: Lantmannagatan 3 Öppettider reception: måndag-torsdag 10-16, fredag 10-15. Lunchstängt 12-13 Telefon 0430-150 00 Telefontid:

Läs mer

KS Ärende 15. Från etablering till anställning

KS Ärende 15. Från etablering till anställning KS Ärende 15 Från etablering till anställning Tjänsteskrivelse 2013-11-21 Handläggare: Stefan Larsson KS 2013.0330 Kommunstyrelsen Från etablering till anställning Sammanfattning Arbetsförmedlingen har

Läs mer

Kommunala bidrag till organisationer inom bildningsnämndens ansvarsområde.

Kommunala bidrag till organisationer inom bildningsnämndens ansvarsområde. Bildningsnämnden Kommunala bidrag till organisationer inom bildningsnämndens ansvarsområde. Fritidspolitisk inriktning för föreningsbidrag. Föreningarnas verksamhet är av avgörande betydelse för kommunen

Läs mer

21 förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och 28 förordning (2010:1122) om statlig ersättning för vissa utlänningar

21 förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och 28 förordning (2010:1122) om statlig ersättning för vissa utlänningar HFD 2016 ref. 31 En kommuns rätt till statlig ersättning för kostnader för mottagande av ensamkommande barn upphör när barnet tagits om hand av en förälder eller den rättsliga vårdnaden överförts till

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN FÖRENINGSBIDRAG Handikappverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Rätt till bidrag Organisation i Skövde kommun som bedriver fritidsverksamhet för handikappade

Läs mer

Ansökan om Försörjningsstöd/ Övrigt Ekonomiskt Bistånd. Legitimationskontroll Utförd av

Ansökan om Försörjningsstöd/ Övrigt Ekonomiskt Bistånd. Legitimationskontroll Utförd av Behov av tolk Språk Försörjningsstöd enligt riksnorm och skäliga kostnader Tidsperiod Övrigt ekonomiskt bistånd Ange vad Uppgifter som styrker inkomster och utgifter Tag med: Inkomstspecification, senaste

Läs mer

Försörjningsstöd. Ekonomiskt stöd från kommunens socialtjänst

Försörjningsstöd. Ekonomiskt stöd från kommunens socialtjänst Försörjningsstöd Ekonomiskt stöd från kommunens socialtjänst Försörjningsstöd Om du inte har någon inkomst eller några tillgångar till din försörjning kan du ansöka om försörjningsstöd som är ett behovsprövat

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

Egenansvar - med professionellt stöd remissyttrande

Egenansvar - med professionellt stöd remissyttrande HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2008-08-19 SDN 2008-09-18 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 508 23 305 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. Personer med uppehållstillstånd - efter mottagande i kommunen

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. Personer med uppehållstillstånd - efter mottagande i kommunen Statlig ERSÄTTNING till kommuner och landsting Personer med uppehållstillstånd - efter mottagande i kommunen För vem gäller ersättningarna? Ersättning till kommuner och landsting för nyanlända personer

Läs mer

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Så fungerar Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2011-12-21 Senast reviderad 2014-11-18 Hej förälder! I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2015-10-05 SID 1 (1) KS/2015:502 TJÄNSTESKRIVELSE Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Sammanfattning Med anledning av de stora flyktingströmmarna

Läs mer

Information om fritids

Information om fritids Information om fritids Barn- och utbildningsförvaltningen 2018-01-02 Var finns fritids? Fritids finns i skolans lokaler. Barnet går på det fritids som tillhör den skola där barnet är placerat. När har

Läs mer

Checklista ensamkommande barn

Checklista ensamkommande barn Checklista ensamkommande barn Du bevakar barnets rätt mot myndigheter, förvaltar dess tillgångar och ser till att barnet får den dagliga vård och omsorg som det behöver under asylprocessen. Sammanfattningsvis

Läs mer

Övertorneå kommun. Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Revisionsrapport. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisonskonsult

Övertorneå kommun. Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Revisionsrapport. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisonskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Information om förskola och pedagogisk omsorg. Barn- och utbildningsförvaltningen

Information om förskola och pedagogisk omsorg. Barn- och utbildningsförvaltningen Information om förskola och pedagogisk omsorg Barn- och utbildningsförvaltningen 2017-10-13 Vilka typer av barnomsorg erbjuder kommunen? Kommunen erbjuder barnomsorg för barn i åldern 1-5 år. Du som vårdnadshavare

Läs mer

Om Försörjningsstöd. Utg 1501

Om Försörjningsstöd. Utg 1501 Om Försörjningsstöd Utg 1501 Vem kan få försörjningsstöd? I socialtjänstlagen 4 Kap. 1 st följande; Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Maxtaxa infördes i Ockelbo kommun 1 januari Taxan gäller för barn som har omsorg i förskola, familjedaghem och fritidshem.

Maxtaxa infördes i Ockelbo kommun 1 januari Taxan gäller för barn som har omsorg i förskola, familjedaghem och fritidshem. Maxtaxa infördes i Ockelbo kommun 1 januari 2002. Taxan gäller för barn som har omsorg i förskola, familjedaghem och fritidshem. Barnomsorgen i Ockelbo kommun vill ses som ett komplement till hemmet. Det

Läs mer

BRIS Mitt Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Mitt Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Mitt Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Mitt Innehållsförteckning Sida 1. Inledning 2 1.1 BRIS Mitt 2 1.2 Föreningen BRIS 2 1.3 Styrelsen BRIS Mitt 2 1.4 Kansli 3 1.5 Verksamhetens

Läs mer