SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Kallelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Kallelse"

Transkript

1 HAPARANDA STAD SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Kallelse Tid: Torsdag kl. 09:00 Plats: Hamnskär Föredragningslista Nr Ärende Diarienr Föredragande 74 Val av justerare Marlene Haara 75 Ansökan om verksamhetsbidrag och grundbidrag - Stödföreningen för arkeologisk utforskning 76 Ansökan om verksamhetsbidrag till BRIS region Nord för år 2013 SN 2013/49 SN 2013/63 77 Upphandling av måltidsservice Sven Forsberg 78 Budgetäskande SN 2013/62 Sven Forsberg 79 Förslag om upphörande för introduktionsersättning till nyanlända flyktingar samt riktlinjen för dessa. 80 Riktlinjer för återsökning av statsbidrag inom flyktingverksamheten Verksamhetsbidrag enl överenskommelse med Föreningen fria sällskapet Länkarna Arbetskläder för personalen inom hemtjänsten Upphandling angående måltidsservice till hemtjänsten SN 2013/65 SN 2013/64 SN 2013/32 SN 2012/140 SN 2013/28 Lena Lahti Lena Lahti Kirsti Jussila Catharina Strandberg Enskilda utskottet hålls efter arbetsutskottet i samma lokal. Merja Pikkuaho Sekreterare Postadress: Haparanda kommun Haparanda Besöksadress: Torget 9 Haparanda Telefon: E-post/Hemsida

2 Till Socialnämnden Haparanda ^h^ SN 7013^^^i. X05 I^iAPAR,4PVC1A ^^:^^: ANSÖKAN OM BIDRAG till föreningsverksamhet grundbidrag, verksamhetsbidrag och särskilt bidrag för verksamhet inom socialnämndens ansvarområde SSkande filrening Föreningens namn Person-/organisationsnummer Kontaktperson J'iari^ ip^,r,j, ä h^, Go%, &'i^6^ ^-- p e/! ^j A ress ti ^6^^ t q^ 9s-^i^ ^ v^^z^a-^s^ Kontaktperson / /^ Tfn/e-post fvi^ ' G 6t ^;y 2 ^^^/^^^^ AnSÖkan/Motlvering Vilken verksamhet/aktivitet ansökan gäller? Grundbidrag 20/12 Verksamhetsbidrag3l /3 Särskilt bidrag 20/12 Plusgiro/bankgiro/ kontonummer,'^fj,g ^ ^j ^l G^ ^% 31`^ ^ ^^3 Sätt kryss i rutan för det bidrag ni söker:, Gmndbidrag Verksamhetsbidrag ^ Startbidrag / S^ ^.l / ^ / (/^^%'//S7/9ii6 ^C/7 ^3/9^C6'^4 ^ C2v ^^/ S^^_.('G'n.'^G as' o^^ (/ h^^,/^l ^l/^, ' J^^^ ;gym J ^l ^ " J / /^., -: x,^ ^Smj k'^s^ d i^^}{^i^b Lt^ åf+, 't;^,^`xkf!`d^^ ^.t 'N ^d^#^ f af3 b^, SF^:it ^^ +i '' ^ i9 h'^c^ C^ q^3^}, '^p^y s^ a ^ t.u`. y^.^ ^Y^}^('G"^^^a^^^^ ^i^^ji'}y^,i Å^^{j^"^i[$5^4'd,^J^^^ ^`S `MN#^ ^ +, 'k^^^yf^fj ^, y, *i.fr ' ^, ;'t V^.. Y tw ^ ^'^^ ^^sa^ ^f^x:^w.,{ ^rå^=^'i` i z^`ga+y^i,"^4^1^'^"r ^;42^^',^I^"$åi l`f^^^ti?.^{, 4.rs KostandskalkyUbudget / p u Ange vilka kostnader den planerade verksam- ^^^^,^^ ^//^,^^^ ^' D,U U/ ffc, y ^`,^ya^,^ J beten kommer att innebära ^^ ^ f^^ /l ^^ 5? 3 ^ ^ och vilka inkomster F verksamheten kommer att få ^g,uc Y t^yi ^O ^( () Målgrupp Vem/vilka är den planerade verksamheten tänkt för? 9C^ ^ ^d ^ ^,-^^ e toa ^/y ^I ^DN ^.^,.^b d a %r s;a ha äeå` ^/z 0 ^DV ^//P^S/'C^'. Q /^ /' Cn C^ ^ PO 6 0/ i S ^ / Y/ ^ ^' G 3 Q i ^C7 ^% Underskrift ort och datum.,rom,-^ - ^S" ^- (^%^ ^^' ^/ ^ fri ^ ^ l s Underskrift Namnförtydligande ock t efonnummer

3 Kärrbäck den i5 juni 2oia Stödföreningen för arkeologiskutforskning. Bildades som en ideellförening som i första hand att synliggöra forskarnas upptäckter i våran när område. Dit studerande, skolor, och besökare kan vända sig för, ex bese forntida kultur o up l u eva densamma i en autentisk miljö Vi hade upptäckt att Haparanda o även Övertorneå kommun har ettfåtal besöks ställen för upplevelser av forntida fynd. Uppförand av Saivaara hyddorna var i första hand att efter strävar ettvidare samarbete med närliggande föreningar, för att vara ett komplement till kultur utbudet för skolor turist näringen. Verksamhets planeringen är att städning i hyddorna och dess användnings ytorna städas. Hemsidan med Haparanda kommun uppdateras. Reparation o drift sker konturenligt. Tillverkning av bord och bänkar. Sly röjning från väg 3,56 till Saivaara fyndigheten Möjlig handikapp anpassning undersöks. Som ovan nämnts att i förstaband ha öppet hållande för intresserade besökare. 2g mej -i september. Annan Tid beställes. Föreningens Gnidning och undervisning i matlagning o boende tages emot på beställning. Kan utföras till fasta kostnader förnödenheter o färskvaror, erhålles av beställaren. Personal utöver till lagning o gnidning. Ansvarar beställaren. ^^ Ett vidare samarbete med närliggande föreningar på går, för att vara ett komplement till turist näringen. De är redan ett antal föreningar som harett kontakt nät med var andra. Vi har in planerat i vårat program om fråga eller beställning uppstår. konfirmations lager. retreat och familjeläger. Vi har arbetar fram planer till att öka ut budet, med lägerverksamhet för ungdomar. J Delges till styrelsen. Dag som ovan:?it^2^'l2 Ordf /Arne Hällefors

4 REDOVISNING STÖDFÖRENINGEN FÖR ARKEOLOGISK UTF OS-20 Bank konto Handels banken den 1/ ,94 kronor Kassa 2011-OS kr ( till kassa) Bokförda Bank o Kassa In o Utbetalningar under perioden 1/ till 31/ Från Bank till kassa kronor Överfört den O Tornedals flagga Kultur Kurre Frangki Bygg Kultur dagar S.Stig Waara Kultur mat åsa Logi ist 150 x Service motorsåg Fuktspärr ötå järn lo.vitsaniemi gård rep förråd ogrill Till kassa Växter cammilla Till kassa Matojärvi hembygdsfdrening Fisk stig w Hulkof ätliga växter pia Kopior Bensin motorsåg Ti11 bank vux FÖrnödenheter ica super Bo istenåtdershydda Akylbensin Kari hulkof "till bank Från bank till bank avgift Ti11 kassa Bensin röjsåg Såg kedjaalles FÖrplägnad maxihapa Data service Bensinröjsåg Platon matta Komp justeringvux skola Ti11 kassa Ti11 matojärvi hembyggdsfilrening Anons hb Kultur mat vux Till kassa ,Till medlems kort 33 stå 20 kr Ti11 kassa Från kultur evenemang filreläs

5 Revisionsberättelse %r Stödföreningen för arkeologisk utforskning Verksamhetsåret Undertecknade revisorer av föreningen utsedda att granska räkenskaper och förvaltning far efter fullgjort uppdrag avge följande revisionsberättelse. Vi har granskat föreningens räkenskaper och andra handlingar som lämnar upplysningar om föreningens ekonomi och förvaltning. Inkomster och utgifter är styrkta med verifikationer och räkenskaperna stämmer överens med bankens saldobesked. Vi har inte funnit någon anledning till kritik. Vi föreslår extra årsmötet att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Risudden, den 30 juni Riitta Björk Arvo Björk

6 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN. STÖDFÖRENINGEN FÖR ARKEOLOGISK UTFORSKNING. Föreningen har under det gångna året haft Saivaara stenålders by öppen för turister och besökande intresserade au det forntida levernet, boendet och mat tillredningen på stenåldern. Samt att besökarna även kunnat förkovra sig i bl.a fangst metoder under denna period. Under år 2011 var besökarna oftast skolklasser från omgivande kommuner, men även skolklasser från forska kommunala skolor har besökt stenålders byn. Förra sommaren hölls en särskild kulturvecka med både svenska och forska elevgrupper i ett gränsöverskridande samarbete, mellan ett flertal av medlemsföreningarna inom tornelappmark ekonomiska förening. Ett fler tal intresseorganisationer osammanslutningar har även de besökt saivaara. Även den förre landshövdingen Kari Marklund med ett större internationellt sällskap besökte anläggningen sommaren Detta skedde i samarbete med hulkoffgården som bokade stor guidad tur. Antalet besökare under året har varit c:a y^00 personer. På anläggningen har mesta arbetet utförts av Conny Kjelhnan. För matlagning i samband med bokade turer med middag, har mäster kockarna Kurre Inhala och Arne Hällefors tillågat stenålders rätterna som serverats. Under 2011 har lilla grillplatsen renoverats samt nya staket byggts. Även den större hyddan har genomgått vissa inre o yttre förbåttringar. Nya fångstfällor har byggts under 2011 för att åskådliggöra stenålderns olika fångstmetoder. År 2011 blev ett händelserikt år med verksamhet i samarbetets tecken. Föreningen har bedrivit kulturell o undervisande verksamhet i saivaara 2011 lik som tidigare Av de ca 1600 personer som besökt platsen har ca 700 av dessa guidats, vid bokade turer. Resterande besökare har varit så kallade strökunder som av intresse, besökt saivaara på eget eller bekantas initiativ. Vid besök av turister har styrelseledamöterna varit behjälpliga om behov av mer personal uppstått. Ami// // P J Verksamhetsberättelsen sammanställd av ordf. Årrie.^ållefo^^tyrelsens uppdrag.

7 ProtokoliStödföreningen för arkeologisk utforskning Tid: Styrelsemöte den 30 juni 2012 kl Plats: Saivaara stenåldersby Närv: Arne Hällefors, Hillevi Routuvaara, östen Routuvaara, Eskil Radkvist samt Lars Pesula. 1 Mötets öounande Ordföranden Arne Hällefors förklarar mötet öppnat. 2 Angående t^ gemensamt styrelsemöte med Torne Ladumark Ordföranden Ame Hällefors kontaktar ordföranden för Torne lappmark om tid och plats för mötet. Frågor rörande markageren Stefan Seittus klagomål över att avtalet ej fullföljts med Torne Lappmark samt redovisning av verksamhetsberattelse. _.Avslutning.Ordföranden förklarar mötet avslutat 3...Ft^i/.. r.. ^. Ordf. Arne Hällerors östen Routuvaara justerare ^^

8 Protokoll stödföreningen för arkeologisk utforsknings å rsmöte 2012 Tid: 2012-OB-17 kl Plats: Saivaara stenåldersby Narvarande Hillevi Routuvaare, Östen Routuvaara, JOrma Bucht, Stefan Seittu, Sven Åberg, Åsa Vesala, Mona Hällefors, Lars Seittu, Lars Pesula, Tomas Erkkl Ello Erkki, Arne Hällefors samt K. Erkki. 1 VaI av ordförande och sekreterare Till mötesordförande valdes Arne Hällefors och sekreterare Lars Pesula. 2 Val av iusterare Till justerare valdes Sven Åberg och Stefan Seittu. 3 Revisionsberatteise Kassören har ej upprättat bokslut varför revideringen uteblivit Ansvarsfrihet Styrelsen beviljades ej ansvarsfrihet 3b 4 Verksamhetsberättelsen Verksamhetsberättelsen upplästes och lades med godkännande till handlingarna. 5 Torns Latinmark ekonomiska förening Föreningens ordförande Stig Waara hade uteblivit varför någon redovisning ej utfördes. 6 Val av ordförande och fura ordinarie ledamöter samt 2 suooleanter Till ordförande valdes Arne Hällefors, till ledamöter Hillevi RoutuLaara, Eskil Radkvist, Osten Routuvaara, Lars Pesula sekr.suppleanterbleu Mona Hällefors och Sven Åberg. ^ Val av revlsorer Till revisorer valdes Riita Björk och Tomas Erkki. 8 Teckningsrätt för föreningen Valda blev Ame Hällefors och Lars Pesula. g Medlemsavgiften Medlemsavgiften beslutades till 20 kronor per medlem.(oförändrad ). 10 Bondenhet till annan ekonomisk förenina. Torne Lansmark Beslutades att bordlägga frågan dådet råder oklarheter mot markägaren Stefan Seittu. Frågan kommer att diskuteras under extra stamman. 11 Millöombud Till miljöombud valdes Hillevi Routuvaara

9 12 byrigg frågor Extra årsmöte kommer att hållas senast den 30 juli Avslutning Ordföranden Ame Hällfors förklarar mötet avslutat och önskar mötesdeltagarna en trevlig sommar. t S ^i... Sven åperg justerare Lars`Pe^ula sekr. ^ Stefan Seittu justerare

10 Styrelsemöte stödföreningen för arkeologisk utforskning Tid kl Plats; Matojärvi skola Närv: Arne Hällefors, Hillevi Routuvaara, Eskil Radkvist, Östen Routuvaara, Lars Pesula m.fl. 1 Mötets öppnande Ordföranden Arne Hällefars förklarar mötet öppnat. 2. Mötets ordförande Till mötets ordförande valdes Arne Hällefors. 3 Sekreterare Till mötets sekreterare valdes Lars Pesula. 4 ust rare Till justerare valdes Eskil Radkvist. 5 Torneå Laoomark Beslutades att fortsätta anslutningen till Torneå Lappmark. Att tjänster säljes till Torneå Lappmark, i övrigt bestämmer stödföreningen själva över sin verksamhet. 6 De övriga föreningarna i Torneå Laoomark Diskuterades om föreningarnas utbud av tjänster och aktiviteter. 7 Priser m.m. Torneå Lappmark kallar till möte med föreningarna i dessa frågor. 8 Prislista Ordföranden upprättar prislista över Saivaaras utbud för beslut vid pasta styrelsemöte. 9 Bänkarna och bord Beslutades om nya bänkar och bord vid kokgropen. (bidragsunderlag : ) 10 Koksropen Kokgropen ar i behov av rapsration. Röjning från "stora vagen" till Saivaara. 11 Marknadsförino Hemsida +folder över Saivaaras utbud. Beslutadesgtt Eskil Radkvist och Arne Hällefors besöker näringslivskonmtoren i Haparanda och Övertorneå kommuner i frågan. 12 Övriga frågor TiII kontaktperson föreslogs Eskil Radkvist. 13 Avs tnin Ordf. förklarar mötet avslutat. a?:.^t....1^...'9.^.^...'..... '^. Eskil Radkvist, justerare Arne Hällefo ordförande

11 Protokoll Stödföreningen för arkeologisk utforsknings extra årsmöte Tid: 30 juni 2012 kl Plats: Saivaara stenåldersby Narvarande: Enl. bil. 1 Mötets öonnande Ordföranden Arne Hällefors förklarar mötet öppnat. 2 Revisionsberättelsen Revisionsberättelsen upplästes och lades med godkännande till handlingarna. 3 nsvarsfrihet `- rsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas förslag. C 4 Avslutning Ordföranden Ame Hällefors förklarar mötet avslutat och inbjuder till korvgrillning och kaffe. Arne Hällefors q förande Lars Pesdta sekretefare

12 2013 april BRIS BARNENSRÅTTISAMHALLET ^nrsn ^ zo«^ ^HAPARANpA STAp '3' Angående ansökan om verksamhetsbidrag till BRIS region Nord förår 2013 Ansökan om verksamhetsbidrag förår 2013 skickades augusti 2012 till Er kommun. Vi ansökte om kr, som motsvarar 10 kr/barn i Haparanda kommun, till BRIS verksamheter med att stötta utsatta barn och ungdomar. Vi hoppas så snart som möjligt på ett svar från er kommun om bidrag till BRIS region Nord förår År 2012 fick vi beviljat bidrag från er kommun med kr. För ytterligare upplysningar kontakta regionchef Annchristin Gustavsson eller majl bris Med vänliga hälsningar BRIS region Nord Bilaga Kopia på ansökningsbrevet BRIS Nord Kungsgatan UMEÅ Tel SO I Fax I bris Org. nr I För g$va: PG

13 BARNENS RÄTT 1 SAMH%1LLET Ansökan om verksamhetsbidrag för BRIS Stödverksamhet 2013 BRIS erbjuder barn under 18 år anonym kontakt med en vuxen i stödtelefonen , på BRISmejlen eller BRIS-chatten. De bidrag BRIS får från kommunerna utgör en förutsättning för det fortsatta arbetet i stödverksamheten. BRIS verksamhet är ett viktigykomplement till de insatser som görs av skola, socialtjänst och andra myndigheter. BRIS är religiöst och politiskt obundet och verksamheten präglas av ett barnperspektiv som utgår från FN:s barnkonvention om barnets rättigheter. BRIS är organiserat med ett förbundskansli i Stockholm och fem regionkontor, i Göteborg, Malmö, Norrköping, Stockholm och Umeå. På regionerna bemannar sammanlagt ca 600 så kallade "jourare" frivilligt stödverksamheten. Alla jourare får utbildning och handledning av anställd personal på regionkontoren. På regionkontoren bedrivs även utåtriktat arbete. Under 2011 dokumenterade BRIS stödjande kontakter i samtliga verksamheter. I samarbete med Tema Barn, Linköpings universitet, utvärderades BRIS internetbaserade kontakter vetenskapligt för första gången En viktig vetenskaplig bekräftelse -BRIS gör skillnad! Det går i resultatet att se att de barn som kontaktat BRIS mådde bättre direkt efter kontakten och att den effekten höll i sig upp till 10 dagar senare; barnen blir hjälpta och effekten håller i sig. Viktigt är att barnen upplever att BRIS tar dem på allvar och lyssnar på dem. BRIS region Nord har sitt kansli i Umeå och omfattar norra Sverige. Regionchef Annchristin Gustavsson "Telefon : Mejl: annchristin.gustavsson a^brisse Vi ansöker om 10 kr/barn under 18 år från Haparanda kommun vilket innebär kr Om BRIS faller utanför ramen för er kommuns verksamhetsbidrag ärett alternativ att skriva avtal eller överenskommelse om samarbete, så sker idag i flera kommuner. Kontakta regionchefen för mer information.

14 BARNENSRÄTTISAMHÅLLET Bli en av Sveriges kommuner som stöttar BRIS dygnet runt Under 2011 fyllde BRIS 40 år. Organisationen BRIS bildades 1971 som en följd av att en treår(g flicka blev misshandlad till döds. Nu, 40 är senare, är fysiskt och psykiskt våld samt sexuella övergrepp några av de vanligaste skälen till att barn och ungdomar kontaktar BRIS. Sedan fem år tillbaka ser BRIS dessutom en ökning av dessa kontakter. I den senaste rapporten från FN:s Barnrättskommlttc får Sverige kritik för att det i värt land Inte finns en nationell stödlinje som är öppen dygnet runt för barn och ungdomar som är utsatta för, eller riskerar att utsättas för, väld och övergrepp. Trots kommunernas och landstingens ansvar för barn och ungdomar som far illa, ser BRIS att mänga barn faller Igenom ett grovmaskigt skyddsnät och söker stöd och hjälp hos frivilliga organ(sationer som BRIS. Därför kommer BRIS under 2012 intensifiera arbetet för att möjliggöra öppethållande dygnet runt i stödtelefonen BRIS är en ideell organisation som finansieras med hjälp av bidrag frän privatpersoner, organisationer och företag. Vi gör även årligen ansökningar till alla Sveriges kommuner och landsting tör att erhålla verksamhetsbidrag. BRIS är religiöst och politiskt obundna och verksamheten präglas av ett barnperspektiv som utgår från FN:s barnkonvention om barns rättigheter. BRIS finns till för landets alla barn och ungdomar upp till 18 är och erbjuder dessa en anonym dialog med en vuxen i telefon, på mej) eller chatt. Under 2011 dokumenterade BRIS stödjande kontakter. Utöver detta vet vi att flera tusen barn har försökt ringa till oss pä tider när BRIS varit stängt. Tillsammans måste vi hjälpas åt för att barn och ungdomar ska ges en möjlighet att när som helst på dygnet kunna få hjälp, stöd och vägledning. BRIS önskar att alla Sveriges kommuner bidrar med tio kronor för varje barn under 18 år i respektive kommun. På så sätt kan BRIS erbjuda ett utökat stöd till de mest utsatta barnen och ta emot deras samtal dygnet runt under årets alla dagar. Min önskan och förhoppning är att Din kommun vill vara med och göra skillnad för utsatta barn genom att öka stödet för varje barn och ungdom i din kommun) Kattis Ahiström Generalsekreterare

15 BRIS Nord Verksamhetsberättelse 2012 BARNENS RÄTT I SAMHÄLLET

16 Verksamhetsberättelse 2012 BRIS Nord Inledning BRIS prioriterade mål är att stärka barn och ungdomars rättigheter och förbättra deras levnadsvillkor. BRIS ska särskilt bistå utsatta barn och ungdomar. Kärnan i vår verksamhet är dialogen med barn och ungdomar via BRIS , BRIS-mejlen, BRIS Forum, BRIS-chatten samt dialogen med vuxna om barn via BRIS vuxentelefon - om barn. Utifrån dialogen med barn och ungdomar vill BRIS verka som opinionsbildare och remissinstans för att föra fram fakta om hur barn har det. Utgångspunkten är FN:s konvention om barnets rättigheter. År 2012 har BRIS Nord fortsatt att marknadsföra'bris-akademin och ökat antalet föreläsningar. Det utåtriktade arbetet handlar om att finna och jarioritera de sammanhang där BRIS Nord bäst kan förmedla kunskap, skapa opinion, ge intäkter och värva medlemmar. Genom kommun/företagsbesök och föreläsningar informerar vi om verksamheten och skapar opinion. Under 2012 har beslut fattats om att stödverksamheten kommer att förläggas till Stockholm med endast professionella anställda. Med en mindre och samtrimmad grupp kan vi fånga upp barnen tidigare, säkerställa statistik samt utveckla metoder på ett effektivt och sammanhållet sätt. Vi kan även öka våra öppettider och veta att det finns personal på plats från från och med september Detta kommer att utvärderas under 2014 för att se hur vi ytterligare kan förflytta oss mot att eventuellt ha öppet dygnet runt. Föreningen BRIS har från och med 1 januari 2008 inträtt i en ny organisation som innebär att sex juridiska enheter har övergått till att bli en. Områden som har samordnats och effektiviserats ärekonomi, administration, insamling och sponsring. Varje region haren egen budget att följa. BRIS Nord har följt sin budget för Verksamheten ska präglas av ett barnperspektiv genom följande principer: BRIS ser barn och ungdomar som sin uppdragsgivare; verksamheten ska utgå från barn och ungdomars behov. e BRIS ska med utgångspunkt i den kunskap som förmedlas genom samtalen i BRIS , BRIS-mejlen och BRIS-chatten göra barns och ungdomars behov synliga. Denna kunskap ska utgöra grunden för BRIS verksamhet. BRIS ska stå på barnets sida och ska fungera som enlänk mellan barn, vuxna och samhället samt informera barn och ungdomar om deras rättigheter. BRIS ska verka för att olika samhällsinsatser prioriterar barns rätt och barns behov. e BRIS ska verka för att barn och ungdomar har tillgång till vuxenstöd. BRIS ska verka för att barn och ungdomar inte utsätts för kränkande behandling. BRIS ska motverka våld och övergrepp mot och mellan barn och ungdomar.

17 BRIS ska arbeta för att de principer som slagits fast i FN:s konvention om barnets rättigheter fullt ut kommer till tillämpning i barns och ungdomars liv. BRIS Nord Bris Nord omfattar 47 kommuner och fyra landsting från Hudiksvall i söder till Kiruna i norr. Bris Nords region är väldigt stor geografiskt sett och vi har i dag en koncentration på vår verksamhet i Umeå där vi även har kontoret. Under verksamhetsåret arbetade följande medarbetare på kontoret: Regionchef (100 %) Annchristin Gustavsson Kanslist (100 %) Camilla Hedlund och Eeva Raappana BRIS-ombud (500 %) Erica Hägglund, Anna Löfhede, Maria Pedersen, Charlott Eriksson, Karin Hjalmarsson, Medarbetarna på BRIS Nord jobbar bl a med rekrytering, utbildning och handledning av ideella medarbetare/jourare, utåtriktad verksamhet i form av föreläsningar och utbildningsinsatser samt administrativa uppgifter. Personalmöten hålls varje vecka och arbetsplatsträffar en gång i månaden. Personaldagar och planeringstillfällen hålls varje termin. BRIS-ombuden erbjuds kontinuerligt extern handledning. Kompetensutveckling, friskvård och företagshälsovård erbjuds enligt gällande personalriktlinjer. Det regionala rådet har under verksamhetsåret sett ut enligt följande: Ordförande Annchristin Gustavsson Medlemmar Agneta Forsvik-Lundmark Riitta Lindahl, Gunilla Lindner, Hans Andersson, Bo Andersson-Mäki, Christin Andersson, Mikael Hansson, Ulla Pehrsson, Erica Åberg, Jourarrepresentant Gunilla Andersson Ledamot i förbundsstyrelsen Agnetha Forsvik-Lundmark /ersättare i förbundsstyrelsen Riitta Lindahl Rådet har under året haft sex möten och arbetat med ideer kring insamling och sponsring där de har skapat kontaktytor samt deltagit i olika evenemang som BRIS anordnat.

18 Verksamhetens intäkter och kostnader Alltsedan 2008 då BRIS blev en juridisk enhet, redovisas den ekonomiska rapporten tillsammans med övriga regioner och förbundskansliet. Varje region har dock en budget att följa, mot bakgrund av hur stor del av stödverksamheten man ansvarar för. Vissa intäkter och kostnader är dock gemensamma. BRIS Nord ansöker om bidrag från kommuner och landsting, fonder, stiftelser, organisationer samt församlingar. Följande belopp har erhållits från nämnda målgrupper: Kommuner Från regionens 47 kommuner i BRIS Nord sökte vi 5 kr/barn. Vi fick bidrag från 35 av dessa kommuner med varierande belopp och den totala beviljade summan var kr. ( kr mindre är året innan) det innebär i genomsnitt 2,85 kr/barn. 19 kommuner har gett 5 kr/barn eller mer. Vi har även ansökt om 1 kr/barn för projekt BRIS (tidigare Barnens Hjälptelefon) dygnet runt öppet. 11 st kommuner gav oss totalt kr för det projektet. Nämnas kan att efter-bris-rapport lanseringen så ökade tre stora kommuner sitt bidrag. Landsting Regionen har 4 landsting. Tre av fyra beviljade vår ansökan. Den totala summan för landstirigen 2012 blev kr. (2 459 kr mer än år 2011). Fonder, stiftelser, organisationer BRIS Nord söker aktivt bidrag från fonder och stiftelser. Förår 2012 gjordes ansökningar till 5 olika fonder. Det resulterade i att vi fått bidrag med kr till regionens stödverksamhet och jourutbildningarfär För 2012 har vi även beviljats bidrag från olika organisationer (Odd Fellow, Lions, Frimurarloger, Rotary) med kr. Församlingar Många församlingar upptar kollekt till BRIS verksamhet och många kyrkliga grupper, som syföreningar har bl. a skänkt pengar till BRIS. Vi gör en ansökan om kollekt till svenska kyrkan varje år. Intäkter från organisationer och kyrkor är en gemensam resultatenhet för hela BRIS. Utbildningar och föreläsningar BRIS Nord har haft intäkter från utbildningar och föreläsningar på ca kr, vilket är en rejäl ökning från fjolårets kr. Verksamhetens kostnader är till stor del arbetskraftskostnader med handledning och utbildning, förutom de fasta kostnaderna som lokal och administrativa tillbehör. De ideella utför sitt arbete helt utan ersättning, likaså det regionala rådet.

19 BRIS stödverksamhet Barnens Hjälptelefon, BHT (BRIS ) BRIS Nord ansvarade under 2012 för BHT på måndagar. BHT är öppen klockan Vi har under året jobbar i åtta fasta grupper med 6-9 jourare/grupp. Vårt uppdrag är att ha fem telefonlinjer öppna under passet. 7-8 jourare/grupp behövs för att det ska gå att göra rimliga pauser och finnas tid för individuell handledning. BRIS Nord ansvarade under sommarjouren för all stödverksamhet v 28 & 33. Under juljouren ansvarade vi för verksamheten 24 och 25/12 samt 6/1 BRIS Nord hade under året 65 aktiva BHT-jourare. Vi har haft svårt att fylla målet med 5 linjer i , framförallt under de tidiga passen. BRIS ombuden har under året systematiskt följt upp resultaten vad gäller tillgänglighet och förlagt en del av sin arbetstid på tidigå stv-pass för att kunna hålla fler linjer öppna. BRIS-mejlen (BM) BRIS Nord ansvarade under 2012 för BM på torsdagar. Vi har under året arbetat med fyra fasta grupper med 5-7 jourare i varje grupp. Vårt uppdrag växte under året från 25 mejl/svarsdag till att hamna på 35 mejl/svarsdag. Tack vare våra 24 jourare och viss personalinsats har målet uppnåtts varje vecka. BRIS-forum (BF) BRIS forum innehåller Diskussionsforum, Min dikt och Glädjekällan. Syftet med Forumet är att ge barn och ungdomar möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och på ett stödjande sätt diskutera med jämnåriga, enarena för diskussion/debatt. Alla inlägg modereras av BRIS. Svarsinläggen i Forum hanteras av 23 forumutbildade mejljourare under mejlpassen, då man jobbar både med mejl och foruminlägg. Ansvaret för huvudinläggen är uppdelat mellan kanslierna utifrån ämnen, och hanteras av BRIS-ombuden dagligen. BRIS Nord ansvarar för "Känslor", "Vad får dig att må bra" och "Glädjekällan". BRIS-chatten (BC) Under 2012 ansvarade BRIS Nord för 9 pass per månad, måndagar mellan kl och fredagar mellan kl samt en onsdag 1 g/månad, mellan kl Bemanningen uriderjourpassen har varit tillfredsställande. Under året har regionen deltagit i den projektgrupp som utvecklat metodik, teknik och förhållningssätt i BC. BRIS Vuxentelefon - om barn (BVT) BRIS Nord ansvarade under året för att svara i BVT på onsdagar klockan Regionen har under året haft 3 jourare i BVT som tillsammans med brasombuden bemannat 3 telefonlinjer x 2,5 timme varje pass. Vuxentelefonen är en viktig del av BRIS arbete då den är ett komplement till den dialog som förs med barn och ungdomar. Genom vuxentelefonen når BRIS föräldrar, släkt och andra vuxna i barnens närhet som har frågor och oro kring specifika barn. Även professionella som möter barn

20 ringer BVT. Vuxentelefonen är också ett sätt för BRIS att vara tillgängligt för de barn som är för små för att själva ta kontakt. I våra samtal kan vi ibland hänvisa till Barnperspektivet.se eller få höra att de som ringer har varit där. Rekrytering Under 2012 har BRIS Nord haft en jourarutbildning. Jourare till den har rekryterats utifrån ett behov till såväl chatt som telefon. Under våren 2012 utökades chatten samtidigt som omsättningen av telefonjourare varit stort, det gjorde att vi hade ett ökat behov av ideella till dessa två verksamheter. Ideella tillutbildningen har rekryterats genombland annat återkommande annonsering i den lokala tidningen, via återkommande notiser på Facebook, inom Umeå Universitet, på Umeå centrum samt på Umeå Kommuns intranät. Vi har under året besökt socionom-programmet och lärarprogrammet för att informera om BRIS och ideellt engagemanget. Det var årets enda utbildning då all stv-verksamhet efter v 25, år 2013 flyttas till Stockholm. Vi ansåg att vi i och med det skulle få de jourare söm behövdes för att fullfölja uppdraget fram till dess. Jourare I slutet av 2012 hade BRIS Nord 90 aktiva, 78 kvinnor och 12 män. Under våren utbildade vi 24 nya jourare i BHT och BC. Fortbildningförjourare Alla jourare har haft möjlighet att ta del av föreläsningarna under BRIS-dagen den 31/10. Regionens utåtriktade arbete/ Kunskapsförmedling Under 2012 har Region Nord genomfört ett antal föreläsningar med kunskapsförmedling för professionella och ideella aktörer som möter barn och ungdomar i sina verksamheter. Föreläsningarna har främst utgått från vår samtalsmetodik samt från den nya rapporten om psykisk ohälsa, "Se hela mig!" som lanserades under hösten. Året inleddes med lanseringen av den nya BRIS-rapporten 2012 där vi besökte tre städer, vid sammanlagt fyra tillfällen och nådde därigenom ut till en stor skara människor. Vi fick även mycket medial uppmärksamhet under dessa tillfällen, vilket senare under året resulterade i ökade intäkter från berörda kommuner i form av kommunbidrag. Under året har sex två dagarsutbildningar i "Att samtala med barn och ungdomar" genomförts inom ramen för ett samarbete med Akademi i Norr. Projektet har finansierats genom EU-medel med syftet att förbättra integrationen av ensamkommande flyktingbarn i tolv kommuner i fyra olika län.

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Bris är till för alla barn alltid Verksamhetsberättelse 2012 1 bris Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Verksamhetsberättelse Ett av de bästa åren någonsin

Läs mer

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 BRIS region Öst Innehållsförteckning sida Inledning 2 1. BRIS region Öst 3 1.1 Föreningen BRIS 3 1.2 Styrelsen BRIS region Öst 3 1.3 Kansli

Läs mer

Flyktingmottagande i Nordanstigs kommun 2012-11-02 av Marika Engberg

Flyktingmottagande i Nordanstigs kommun 2012-11-02 av Marika Engberg Flyktingmottagande i Nordanstigs kommun 2012-11-02 av Marika Engberg sid 2 sid 3 SAMMANFATTNING Omsorgs- och lärandenämnden i Nordanstigs kommun har gett Arbetsmarknad- och invandrarenheten i uppdrag att

Läs mer

Omsorgs och utbildningsutskottet i Östra Göinge kommun kallas att sammanträda.

Omsorgs och utbildningsutskottet i Östra Göinge kommun kallas att sammanträda. Omsorgs och utbildningsutskottet 2015-02-19 Kallelse/Föredragningslista Sida 1/1 Omsorgs och utbildningsutskottet i Östra Göinge kommun kallas att sammanträda. Tid: Onsdag den 25 februari 2015, klockan

Läs mer

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-05-15 135 Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter.

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Kallelse

SOCIALNÄMNDEN Kallelse HAPARANDA STAD SOCIALNÄMNDEN Kallelse Tid: Tisdag 2014-09-30 kl. 13:00 Plats: Hamnskär Föredragningslista Nr Ärende Diarienr Föredragande 1 Val av justerare Marlene Haara 2 Prognos augusti och delår SN

Läs mer

BRIS 2009. Verksamhetsberättelse

BRIS 2009. Verksamhetsberättelse BRIS 2009 Verksamhetsberättelse Innehållsförteckning Innehåll. 2 Verksamhetsåret 2009.. 3 Den operativa enheten...4 Forskning och utveckling....4 Kunskap och information....5 BRIS.se 5 Projekt.5 Opinion..

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-01-07 Diarienummer AMN-2015-0067 Arbetsmarknadsnämnden Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt Förslag till

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 2. Våren 2015 Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering Framtagen i samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länsstyrelserna, Migrationsverket

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Fastställd av socialnämnden Reviderad 2010-08-25 Reviderad 2013-12-04 Inledning Detta dokument innehåller riktlinjer för ekonomiskt bistånd enligt 4 kap.1

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Innehållsförteckning (rev mars 2013)

Innehållsförteckning (rev mars 2013) Innehållsförteckning (rev mars 2013) 1. INLEDNING... 9 1.1 Befogenhet att utfärda riktlinjer... 9 1.2 IFO: s inriktning... 9 1.2.1 Kvalitet... 9 1.3 Riktlinjernas syfte och tillämpning... 10 1.4 Utgångspunkter

Läs mer

Handläggning av ekonomiskt bistånd. Riktlinjer. Beslutade av kommunfullmäktige 2014-05-05

Handläggning av ekonomiskt bistånd. Riktlinjer. Beslutade av kommunfullmäktige 2014-05-05 Handläggning av ekonomiskt bistånd Riktlinjer Beslutade av kommunfullmäktige 2014-05-05 Innehållsförteckning 1. Allmänt om uppdraget 7 Inledning 7 Allmänna utgångspunkter 7 Socialtjänstlagen 8 Socialstyrelsens

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning Unga s möjligheter att slutföra sin utbildning Förord Att få barn i unga år innebär ofta att skolgången avbryts, vilket kan medföra en högre risk för att hamna i ett långvarigt utanförskap. Vad kan då

Läs mer

En kamp med tiden: Hinder i kommunintroduktion av nyanlända kvotflyktingar. Mirjam Hagström

En kamp med tiden: Hinder i kommunintroduktion av nyanlända kvotflyktingar. Mirjam Hagström En kamp med tiden: Hinder i kommunintroduktion av nyanlända kvotflyktingar Mirjam Hagström 1 Introduktion Sedan 1970-talet har flyktinginvandringen dominerat invandringen till i Sverige. 1 Samtidigt som

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

Program januari 2015

Program januari 2015 Hultsfreds kommun är tredje störst per capita och sjunde störst i absoluta tal på asylmottagning. Det fungerar inte riktigt bra just nu men vi vill göra bättre och vi vill ha stöd av Sverige att pröva

Läs mer

4 Slutrapport för Paraplyprojektet och för Paraplyteamet (SN 2009:111) 8 Samordningsförbundet i Botkyrka, Huddinge och Salem (SN 2015:14)

4 Slutrapport för Paraplyprojektet och för Paraplyteamet (SN 2009:111) 8 Samordningsförbundet i Botkyrka, Huddinge och Salem (SN 2015:14) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2015-01-27 Socialnämnden Tid 2015-01-27, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Information om socialnämndens verksamheter muntlig

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Ordföranden sammanfattar året... 5 Bryggan i korthet... 5 Verksamhetens övergripande mål... 5 Därför behövs Bryggan... 6 Ett kallare samhällsklimat... 6 Dagligen påverkas 30 000

Läs mer

KALLELSE/FÖRSLAG TILL PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

KALLELSE/FÖRSLAG TILL PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN KALLELSE/FÖRSLAG TILL PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN 2015-06-03 VÄLKOMMEN Socialnämnden i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: onsdagen den 3 juni 2015, kl. 14.00 Plats: Gruvsalen, Stadshuset,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 12 mars år 2015 kl 14:00 i Leja, Lindesbergs kommunhus. Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin ersättare.

Läs mer

Rutiner och riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd i Norrtälje kommun

Rutiner och riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Rutiner och riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd i Norrtälje kommun Riktlinjer antagna i socialnämnden 2012-09-27, reviderade 2013-09-25 Rutiner beslutade av förvaltningschef

Läs mer

Utvärderingsrapport. Samordnad samhällsorientering i Stockholms län

Utvärderingsrapport. Samordnad samhällsorientering i Stockholms län Utvärderingsrapport Samordnad samhällsorientering i Stockholms län Centrum för samhällsorientering 2012-06-07 Kerstin Carlén Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 1.1 UPPDRAGET 3 2. BAKGRUND 4 2.1 LAG OM

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Försörjningsstöd 2011

Försörjningsstöd 2011 Försörjningsstöd 2011 NORMER OCH RIKTLINJER Handläggning av ekonomiskt bistånd Torsås kommun Sidan 1 av 30 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2011-06-28 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 2. SOCIALTJÄNSTLAGEN...4 2.2. 2

Läs mer

Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag.

Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag. Mellan avslag och ut visning Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag. Förstudie Återvändande ensamkommande foto: inga björg förord Med allt fler krig och konflikter i världen ökar flyktingströmmarna.

Läs mer