Tung lastbil och släp Villkor fr.o.m

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tung lastbil och släp Villkor fr.o.m. 2015-08-01"

Transkript

1 Tung lastbil och släp Villkor fr.o.m

2 Innehållsförteckning Sida 1 Allmänna villkor för motorfordonsförsäkring Inledning Försäkringshandlingar Försäkringsomfattning Avställningsförsäkring Bestämmelser om premieberäkning Självrisker Giltighetsområde Begreppsförklaringar 4 2. Trafikförsäkring Omfattning Försäkringsbelopp Självrisk Särskilda självrisker 5 3. Egendomsförsäkring/Kasko Gemensamma villkor för egendomsskydd Brand Stöld och skadegörelse Glas Räddning Kris Rån Rättsskydd- fordonet Oljeskada egen egendom Resgods Vagnskada Tilläggsförsäkringar Avbrottsförsäkring Särskilda villkor Flytande försäkring Korttidshyrda släp Värderings och ersättningsregler Värdering och ersättningsregler Vad ersätter Vardia Vad ersätts inte Äganderätt till ersatt egendom Allmänna bestämmelser Försäkringstid Betalning av premie Begränsningar av Vardias ansvar Räddningsåtgärder Reglering av skada Regler i särskilda fall Om vi inte kommer överens 18 Villkor Tung lastbil och släp, sida 2 av 18

3 Tung lastbil och släp Villkor I tillägg till dessa villkor, gäller följande: - Försäkringsbrev med angivna specifikationer och särskilda villkor - Generella villkor - Försäkringsavtalslagen (FAL) Försäkringsbrev med angivna specifikationer och särskilda villkor gäller före de allmänna villkoren. Trafikförsäkring Halvförsäkring Helförsäkring Trafik Trafik Brand Glas Stöld Räddning Kris Rån Rättsskydd Oljeskada egen egendom Resgodsförsäkring Trafik Brand Glas Stöld Räddning Kris Rån Rättsskydd Oljeskada egen egendom Resgodsförsäkring Vagnskada Tilläggsförsäkringar 1. Allmänna villkor för motorfordonsförsäkring Detta försäkringsvillkor gäller för nedanstående fordonstyper: Lastbil med totalvikt överstigande kg Registreringspliktigt släp med totalvikt fr.o.m kg 1.1 Inledning Villkoren i detta häfte gäller för fordon såsom tung lastbil och tungt släp. Försäkringens omfattning framgår av försäkringsbrevet/avtalet och texten i försäkringsvillkoret. Av försäkringsbrevet framgår vilket eller vilka försäkringsmoment, som ingår i försäkringsavtalet. Villkorsbestämmelserna gäller bara om det aktuella momentet finns i försäkringsavtalet. I tillämpliga delar gäller även tilläggsförsäkringar (se punkt 4) och allmänna bestämmelser (se punkt 7). För försäkringen gäller svensk lag. De viktigaste bestämmelserna för försäkringsavtalet finns bland annat i Trafikskade- och Försäkringsavtalslagen. Tvist om försäkringsavtalet ska handläggas av svensk domstol med tillämpning av svensk lag. 1.2 Försäkringshandlingar Försäkringshandlingar består av: Försäkringsvillkor Försäkringsbrev Kundmeddelanden 1.3 Försäkringsomfattning Försäkringen kan innehålla följande försäkringsmoment. Försäkringsomfattningen framgår av försäkringsbrevet. Avbrott Anmärkning: Rån och Resgodsförsäkring gäller endast för yrkesmässig trafik och företagsägda fordon. 1.4 Avställningsförsäkring Försäkringen gäller för fordon som är avställt i Vägtrafikregistret och som inte framförs i trafiken. Om fordonets försäkring vid avställningstiden omfattade några av följande försäkringsformer ingår de också i Avställningsförsäkringen. Brand Stöld och skadegörelse Glas Rättsskydd - fordonet Oljeskada egen egendom Vagnskada (begränsad till att omfatta skada genom annan yttre olyckshändelse). Vagnskada vid avställning omfattar inte skada genom trafikolycka. Försäkringen gäller även under direkt färd till och från fordonsbesiktningens närmaste bilprovningsstation eller annan behörig anläggning för kontrollbesiktning. I dessa fall gäller också trafik- och bärgningsförsäkring. Observera att begränsningen i vagnskadeförsäkringen fortfarande gäller Självrisk Självrisken framgår av försäkringsbrevet Giltighetsområde Avställningsförsäkringen gäller endast i Sverige. 1.5 Bestämmelser om premieberäkning Premieberäkning Premien är beräknad efter de uppgifter som framgår av försäkringsbrevet. Om du lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter när försäkringen tecknades, gäller vad som sägs i punkt Upplysningsplikt. Villkor Tung lastbil och släp, sida 3 av 18

4 1.5.2 Upplysningsplikt Som försäkringstagare skall du meddela Vardia om de uppgifter som anges i försäkringsbrevet har ändrats. I annat fall gäller vad som sägs i punkt Riskökning Skyldighet att anmäla riskökning Du ska utan oskäligt dröjsmål anmäla till oss om ett förhållande som angetts i avtalet och som är av väsentlig betydelse för risken ändras, till exempel hur långt du kör per år. Underlåtenhet kan leda till nedsättning av försäkringsersättning, i allvarligare fall kan ersättning helt utebli. I annat fall kan nedsättning av försäkringsersättning ske enligt punkt Indexstyrd premiejustering Premien räknas varje år upp enligt ett fordonsindex. Detta index är framtaget av Statistiska Centralbyrån. Det som påverkar index är bland annat sjukvårdskostnader, verkstadskostnader, reservdelspriser. Index är framräknat som ett snitt för samtliga typer av fordon. Ytterligare premiejustering kan förekomma. 1.6 Självrisker Vid varje skadetillfälle tillämpas en självrisk. Hur stor din självrisk är framgår av ditt försäkringsbrev eller försäkringsvillkoren. I vissa fall gäller försäkringen med en särskild självrisk; detta framgår då av försäkringsbrevet eller tillämpligt villkorsavsnitt. Vid skada drar vi självrisken efter åldersavdrag och före nedsättning på grund av avvikelse mot aktsamhetskrav och säkerhetsföreskrifter. Om du drabbas av en skada som berör flera försäkringar hos försäkringsbolaget där du är omfattad som försäkrad, betalar du bara den högsta självrisken. Om skadan omfattar flera moment i motorfordonsförsäkringen gäller samma sak, förutom för avsnittet Trafik, där självrisken alltid tas ut utöver andra självrisker. Försäkringen gäller med högst två självrisker om försäkringstagaren har fler fordon försäkrade i Vardia och dessa skadas vid samma tillfälle genom brand, stöld, eller glasskada eller genom skadegörelse orsakad av annan person, eller annan yttre olyckshändelse. 1.7 Giltighetsområde Försäkringen gäller i de länder som är anslutna till det så kallade Gröna kort-området och vid transport mellan dessa om inget annat sägs i villkoret. För vissa försäkringsmoment kan andra regler gälla (dessa framgår av respektive försäkringsmoment). Anmärkning: Gröna kort-området kan komma att utökas eller inskränkas. Kontrollera därför alltid områdets omfattning i det internationella försäkringsbevis (grönt kort) som, på begäran, utfärdas. Trafikförsäkringen gäller alltid i hela världen för skada som uppkommit i följd av trafik med svenskregistrerat fordon och som tillfogats svensk medborgare eller den som har hemvist i Sverige. 1.8 Begreppsförklaringar Aktsamhetskrav Speciella anvisningar som måste följas för att motverka skada. Om du åsidosatt aktsamhetskravet kan ersättningen sättas ned. Försäkrad Den vars intresse är försäkrat mot skada. Försäkringstagare Den som har avtal om försäkring med bolaget. Försäkrad egendom Det fordon som anges i försäkringsbrevet/avtalet, och utrustning som kan anses vara normal för ett fordon av samma slag, fabrikat och användningssätt som det försäkrade. Försäkringsfall Skada eller annan händelse som omfattas av försäkringen. Höjdledsskada Med höjdledsskada menas då lastbil, kran eller last kolliderar med viadukt, portal, hängande ledningar eller liknande eller fastnar i tunnel. Karens Med karens menas att ersättning inte lämnas för avbrott under viss tid från den tidpunkt egendomsskadan inträffade. Marknadsvärde Den skadade egendomens värde i allmänna handeln omedelbart före skadetillfället. Nedsättning Minskning av försäkringsersättning därför att försäkringstagaren/brukaren/föraren inte följt säkerhetsföreskrifter eller lämnar oriktiga uppgifter till bolaget. Preskriptionstid Inom den tid som man måste framställa anspråk på ersättning för att rätten till ersättning inte skall gå förlorad. Preskriptionstiden räknas från den tidpunkt den försäkrade får kännedom om försäkringsfallet. Prisbasbelopp Med prisbasbelopp avses här det belopp som fastställts enligt Lag om allmän försäkring och som gällde för januari månad det år skadan inträffade. Självrisk Del av skadekostnaden som den försäkrade får betala. Självrisken dras från skadekostnaden.vid trafikförsäkringsskada återkrävs den del av utbetalt skadebelopp som motsvarar självrisken. Säkerhetsföreskrifter Med säkerhetsföreskrifter avses föreskrifter om vissa bestämda handlingssätt eller anordningar som är ägnade att förebygga eller begränsa skada. Den som bryter mot Villkor Tung lastbil och släp, sida 4 av 18

5 säkerhetsföreskrifter riskerar att få avdrag på ersättningen. Tilläggsförsäkring Försäkring som kompletterar en försäkrings standardomfattning. Värdehandlingar Med värdehandlingar avses biljetter, kuponger, checkar och kontokort. 2. Trafikförsäkring Trafikförsäkringen är obligatorisk (såvida ditt fordon inte är avställt) och lagstadgad och syftar till att uppfylla trafikskadelagens krav på att alla som skadas i trafiken skall ha rätt till ersättning oberoende av vem som är vållande, samt att skada som orsakas på annat motorfordon eller annans egendom till följd av trafik med ditt fordon skall ersättas. Om ägaren av fordonet inte tecknar trafikförsäkring eller betalar försäkringspremien kommer ägaren bli krävd av Trafikförsäkringsföreningen på en avgift som är betydligt högre än försäkringspremien. Släp är inte motordrivna fordon och behöver inte en egen trafikförsäkring, istället används trafikförsäkringen på dragfordonet. Trafikförsäkringen gäller enligt reglerna i Trafikskadelagen (TSL). Lagen tillämpas inte på motordrivet fordon som är avsett att föras gående, eller motordrivet fordon som används för tävling, träning, övningskörning, uppvisning eller liknande inom inhägnat tävlingsområde. Motorredskap med en tjänstevikt som är lägre än 2000 kg och som främst är inrättat som arbetsredskap och som varken är eller bör vara registrerat i Vägtrafikregistret omfattas inte heller av lagen. 2.1 Omfattning Trafikförsäkringen gäller enligt reglerna i Trafikskadelagen för person- och sakskada, som är en följd av trafik med fordonet. Enligt dessa regler kan ersättning inte lämnas för skada på fordonet och inte på egendom som transporteras med fordonet. Skada, utanför Sverige, som inte omfattas av Trafikskadelagen regleras enligt skadelandets lagstiftning. Beträffande svensk medborgare eller den som har hemvist i Sverige, se nedan under Var försäkringen gäller Utvidgat åtagande Varje skadad förare eller passagerare får ersättning upp till 50 % av prisbasbeloppet för skadade kläder och andra tillhörigheter som bars vid skadetillfället. Ersättning lämnas inte för värdeföremål som till exempel: Kameror. Ringar. Smycken. Pengar. Värdehandlingar. Vid skada på egendom kan ersättningen minskas (jämkas) om den som drabbats av skadan varit medvållande, det vill säga själv haft skuld i att skadan hänt. Oavsett detta betalar försäkringen full ersättning upp till 25 % av prisbasbeloppet. För den del av skadan som överstiger 25 % av prisbasbeloppet minskas ersättningen enligt reglerna i trafikskadelagen. Den här utvidgade rätten till ersättning gäller inte vid skada på Motordrivet fordon. Fordon som är kopplat till motordrivet fordon. Spårbundet fordon. Egendom som transporteras med sådant fordon som sägs ovan. Egendom som tillhör försäkringstagaren själv eller det försäkrade fordonets brukare eller förare. Om den skadelidande genom uppsåt eller grov vårdslöshet medverkat till skadan Var försäkringen gäller Försäkringen gäller i de länder som är anslutna till det så kallade gröna kortområdet och vid transport mellan dessa. Trafikförsäkringen gäller i hela världen enligt Trafikskadelagen (TSL) för svensk medborgare och för den som har sin hemvist i Sverige och som skadas i följd av trafik med svenskregistrerat fordon. 2.2 Försäkringsbelopp Trafikförsäkringen ersätter skador upp till 300 Mkr. 2.3 Självrisk Självrisk Trafikförsäkringen gäller med självrisk om det framgår av försäkringsbrevet eller försäkringsvillkoren. Om en eller fler självrisker gäller för en skadehändelse läggs självriskerna samman. Vi har rätt att återkräva utgiven trafikskadeersättning intill självrisken. 2.4 Särskilda självrisker Brottssjälvrisk Trafikförsäkringen gäller med en extra självrisk motsvarande 10 % av prisbasbeloppet om Föraren inte hade giltigt körkort/förarbevis eller annan särskild behörighet enligt myndighetskrav eller om föraren kört fordonet utan att ha den ålder som krävs eller vid övningskörning om läraren och eleven inte uppfyllde kraven för tillåten övningskörning. Föraren var straffbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel eller orsakat skadan med uppsåt eller genom grov vårdslöshet. Föraren vid skadetillfället brutit mot gällande arbetstids-, vilotids- och körregler. Dessutom har Vardia rätt att av skadevållaren återkräva belopp enligt bestämmelserna i Trafikskadelagen. Se även punkten Återkrav Självrisk i samband med snöröjning Vid skador i samband med snöröjning och där antalet skadefall inte kan konstateras, tillämpas i stället självrisken 20 % av skadekostnaden per entreprenad, lägst 10 % av prisbas- Villkor Tung lastbil och släp, sida 5 av 18

6 beloppet och högst ett prisbasbelopp ADR-självrisk Trafikförsäkringen gäller med en extra självrisk motsvarande 10 % av prisbasbeloppet om föraren vid transport av farligt gods saknar gäl lande intyg om utbildning av förare av fordon som transporterar ADR-gods och då skada orsakats av godset. Sådant intyg (så kallade ADR-intyg) fordras vid inrikes och utrikes transport av farligt gods i Tank eller tankcontainer om 3 kubikmeter eller mer. Behållare eller kärl om 450 liter eller mer och då den sammanlagda volymen av behållarna/kärlen uppgår till 3 kubikmeter eller mer Höjdledsskada För fordon som försäkras i detta villkor gäller trafikförsäkringen med en extra självrisk på 50 % av prisbasbeloppet vid höjdledsskada Självrisk vid kollision med luftfarkost Vid kollision med luftfarkost eller del av sådan gäller trafikförsäkringen för juridisk person med en extra självrisk motsvarande 20 prisbasbelopp Självrisk vid kollision inom spårområde Trafikförsäkringen gäller med en extra självrisk på 5 prisbasbelopp om skada hänt då fordonet kolliderat inom det av Trafikverket bestämda spårområdet med järnvägsfordon/ tåg eller delar till sådant eller ledningar/järnvägsmaterial Självrisk vid kollision på järnvägsövergång Trafikförsäkringen gäller med en extra självrisk på 50 % av prisbasbeloppet om skada hänt då fordonet kolliderat på järnvägsövergång/plankorsning med järnvägsfordon/tåg eller ledningar/järnvägsmaterial Självrisk vid skada med avställt fordon Trafikförsäkringen gäller med en extra självrisk på 10 % av prisbasbeloppet om skada hänt då fordonet varit avställt Självrisk tillämpas inte Självrisk enligt tillämpas inte vid utbetalning enbart för skadad ren eller hund om skadan hände medan fordonet var stulet/ tillgripet om skadan hände när polisman eller annan behörig person besiktigade fordonet om dels försäkringstagaren kan bevisa att annan person än han själv eller föraren vållat skadan eller att skadan orsakats genom bristfällighet på annat motordrivet fordon, dels det inte visas att försäkringstagaren eller föraren är medvållande eller att bristfällighet på det egna fordonet har medverkat till skadan Fordran på obetald trafiksjälvrisk kan Vardia överlåta till Trafikförsäkringsföreningen. 3. Egendomsförsäkring/Kasko 3.1 Gemensamma villkor för egendomsskydd Försäkrad egendom a) Fordonet b) Utrustning i eller på fordonet om det tillhör fordonet och anses vara normal för ett fordon av samma slag, fabrikat och användningssätt som det försäkrade, dock ej reservdelar. c) Avmonterad fordonsdel eller utrustning enligt b) upp till 3 prisbasbelopp. d) Egendom som tillhör eller hyrs av försäkringstagaren och som är avsedd att användas i företagets verksamhet upp till ½ prisbasbelopp. Mobiltelefon omfattas inte. Ljud och bildutrustning som inte ingår i fordonets standardutrustning ersätts bara om utrustningen är fastmonterad och konstruerad för att användas i fordonet Försäkrat intresse Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare. Men den gäller endast om du är fordonets verklige ägare och huvudsaklige brukare. Detta intresse ska vara lagligt. Dessutom avser försäkringen försäkringstagarens intresse i utrustning enligt Försäkrad egendom b) som är lånad, hyrd eller ägd av fordonets brukare. Detta innebär att du kan bli utan ersättning om du är registrerad som ägare och har tecknat försäkring för fordonet, trots att du inte äger det eller huvudsakligen brukar det. Har fordonet köpts på avbetalning eller kredit har vi rätt att lämna ersättning till säljaren eller den som har övertagit fordran. Sådan ersättning lämnas högst med säljarens återstående fordran enligt reglerna i konsumentkreditlagen eller lagen om avbetalningsköp mellan näringsidkare med flera. Om du hyrt (leasat) fordonet har vi rätt att lämna ersättning till ägaren Bärgning, hämtning och sanering Om skada på fordonet är ersättningsbar betalas också nödvändig bärgning från skadeplatsen till närmaste verkstad som kan reparera fordonet. Har skadan skett utomlands betalas transport till närmaste reparationsverkstad i Sverige, om Vardia anser detta nödvändigt för att utgöra reparationen. Om stöldförsäkrat fordon återfinns på annan ort än där det tillgripits betalas försäkringstagarens skäliga kostnader för hämtning av fordonet. Om det finns särskilda skäl kan Vardia ombesörja hämtningen. Vardia avgör om transport till fordonets hemort eller annan ort skall betalas. Vardia betalar de skäliga bärgnings- och transportkostnader som, tillsammans med fordonsskadan, överstiger den självrisk som gäller för respektive försäkringsform. Bärgning av vagnskadeförsäkrat fordon efter dikeskörning i anslutning till allmän väg enligt Väglagen (1971:948) eller motsvarande betalas även om fordonet inte skadats. Gällande vagnskadesjälvrisk avdrages. Vid ersättningsbar stöld, skadegörelse, brand- eller vagnskada enligt detta försäkringsvillkor ersätts saneringskostnader upp till 1/2 prisbasbelopp. Ersättning för saneringskostnad lämnas dock inte då annan enligt lag eller avtal är skyldig att ersätta kostnaden för saneringen. Villkor Tung lastbil och släp, sida 6 av 18

7 3.1.4 Försäkringen gäller inte vid skada a) om fordonet inte uppfyller de svenska myndighetskraven. b) som skett under tävling med fordonet eller träning för tävling, körning på tävlingsbana eller vid hastighetskörning under tävlingsliknande former (till exempel streetrace). Kan det visas att skadan skett under trafiksäkerhetsfrämjande former kan försäkringen gälla. c) som inträffar när fordonet körs på fruset vatten, om det inte körs på vinterväg som Trafikverket ansvarar för Säkerhetsföreskrifter a) Föraren ska ha det körkort, förarbevis samt den ålder som krävs enligt lag eller förordning. b) Fordonet får inte köras av förare som är straffbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel. c) Vid övningskörning ska både lärare och elev uppfylla kraven för tillåten övningskörning. d) Fordonet får inte användas om fordonet belagts med körförbud. e) Gällande bestämmelser för kör- och vilotider skall följas. Om säkerhetsföreskrifterna inte följs minskas ersättningen, normalt med 100 %. Regler om nedsättning av ersättningen finns i Brott mot säkerhetsföreskrifter. 3.2 Brand Försäkringen gäller för skada a) Genom brand, brand som anlagts av tredje man, åsknedslag eller explosion. b) På elektriska kablar genom kortslutning samt direkta följdskador på elektriska komponenter Försäkringen gäller inte för skada a) På motor, ljuddämpare, katalysator, däck eller slangar genom explosion i dessa. b) Genom trafikolycka, även om skadan uppkommit som en följd av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning. c) På grund av köld, väta eller korrosion/oxidation. d) Som avses i stöldförsäkringen, punkt 3.3 e) Som avses i vagnskadeförsäkringen, punkt 3.11 Med brand avses eld som kommit lös. Med kabel avses isolerad ledning mellan strömkälla och komponent/förbrukare.med kortslutning menas överledning mellan kabel och annan ledare som normalt inte är i kontakt med varandra Säkerhetsföreskrifter 1. Anordning som används för att ge starthjälp till, värma eller torka fordonet skall vara provad och godkänd för detta ändamål. Fabrikantens anvisningar skall följas. 2. Starkströmsanordning som används i fordonet skall vara provad och godkänd. Fabrikantens anvisningar skall följas. 3. Föreskrifter som myndighet utfärdat för att förhindra eller begränsa skada och som gäller för fordonet eller den lokal där fordonet i regel förvaras, skall iakttas. 4. Elektriska kablar, ledningar och komponenter skall vara fackmannamässigt monterade. 5. Svetsningsarbete får endast ske om nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtagits såsom friläggning och demontering av brännbart material. Om föreskrifterna inte följts, kan ersättningen vid skada minskas eller utebli enligt punkt Försäkringsersättningen minskas inte om försäkringstagaren kan visa att skadan uppkommit oberoende av detta Självrisk Självrisken framgår av försäkringsbrevet. 3.3 Stöld och skadegörelse Försäkringen gäller för skada a) genom stöld b) genom tillgrepp av fordon c) genom rån d) genom försök till stöld, tillgrepp av fordon eller rån. Förlust av fordon ersätts om fordonet inte kommit tillrätta inom en månad efter den dag bolaget fick skadeanmälan. Inträffad skada skall polisanmälas Försäkringen gäller inte för skada a) Genom tillgrepp av fordon eller försök till sådant brott som orsakats av person som tillhör samma hushåll som försäkringstagaren. b) Vid bedrägeri eller förskingringsbrott. Anmärkning Om försäkringstagaren/brukaren frivilligt, till exempel vid provkörning, överlämnat fordonet och stölden sker efter överlämnandet omfattas inte skadehändelsen av försäkringsmomentet Stöld Högsta ersättningsbelopp Vid stöld av ljud- och bildutrustning är ersättningen begränsad till 1 prisbasbelopp per skadetillfälle. Anmärkning till och Förklaring av vissa begrepp i brottsbalken, försäkringen omfattar endast stöld, tillgrepp av fordon, rån och försök till sådana brott. Stöld Begreppet stöld är definierat i brottsbalken. Det innebär att någon olovligen tar något som tillhör annan person i avsikt att t.ex. behålla det eller sälja det. Tillgrepp av fordon Tillgrepp av motorfordon innebär att någon olovligen tar fordon som tillhör annan person för att använda det men utan avsikt att behålla eller sälja det. Rån Någon som med våld eller hot om våld tar någon annans egendom. Villkor Tung lastbil och släp, sida 7 av 18

8 Förskingring När egendom överlämnas till annan person med förutsättning att egendomen ska lämnas tillbaka och den personen behåller, säljer eller ger bort den istället för att lämna tillbaka den. Exempel på förskingring är om en säljare låter en person provköra ett fordon och denne försvinner med fordonet. Bedrägeri När någon skaffar sig fördelar genom att med felaktiga uppgifter förmår annan att handla på ett sätt som innebär skada för denne. Olovligt förfogande När någon innehar annans egendom eller egendom som annan har rättigheterna i (ett exempel kan vara egendom som köpts på avbetalning) och säljer den utan lov eller på annat sätt disponerar över egendomen så att ägaren eller den som har rättigheter i egendomen går miste om sina rättigheter. Olovligt brukande När någon utan lov använder annans egendom och därigenom orsakar ägaren skada, förlust eller annan olägenhet Självrisk Självrisken framgår av försäkringsbrevet Särskilda självrisker Om stöld inträffat utanför Norden, men inom det så kallade grönakortområdet tillämpas dubbel självrisk, lägst 1 prisbasbelopp. Vid stöld av hela fordonet gäller dock med ändring av vad som anges i försäkringsbrevet att självrisken är 1 prisbasbelopp. Larm Om fordonet vid skadetillfället var utrustat med av Stöldskyddsföreningen godkänt inbrottslarm som installerats enligt gällande monteringsanvisningar och som vid skadetillfället var i funktion reduceras avtalad självrisk med hälften, dock högst med 10 % av prisbasbeloppet. Spårsändare Om fordonet, vid stöld av hela fordonet, var utrustat med spårsändare och denna var i funktion vid stöldtillfället gäller försäkringen utan självrisk Skadegörelse Försäkringen gäller även för skada som uppkommit på fordonet genom skadegörelse av annan person. Inträffad skada skall polisanmälas. Självrisken är densamma som gäller för stöldförsäkringen enligt försäkringsbrevet. Förekomsten av larm eller spårsändare påverkar inte självriskens storlek Säkerhetsföreskrifter Låskrav Fordonet skall vara låst med tändningslås. Förvaring av nycklar, nyckelkort eller liknande. När fordonet lämnas skall tändningsnyckel, nyckelkort eller liknande inte förvaras i eller i närheten av fordonet, och skall i övrigt förvaras aktsamt. Detta gäller även vid lastning och lossning. Utrustning till fordonet Utrustning i fordonet skall vara inlåst i fordonet. Utrustning på fordonet skall vara fast monterad. Avmonterad fordonsdel eller utrustning Avmonterad fordonsdel eller utrustning som inte förvaras i fordonet, skall vara inlåst i utrymme som endast disponeras av försäkringstagaren. Föremål som på grund av storlek, användning eller liknande inte rimligtvis kan förvaras inlåsta, skall förvaras aktsamt. Om säkerhetsföreskrifterna inte följs Ersättningen minskas, normalt med 25 %. Regler om nedsättning av ersättningen finns i Brott mot säkerhetsföreskrifter. 3.4 Glas Försäkringen gäller för skada Som består i att vind-, sido- eller bakruta genombrutits, spräckts eller krossats Försäkringen gäller inte för skada Som skett när fordonet kolliderat, vält eller kört av vägen Självrisk Självrisken framgår av försäkringsbrevet. Om vindrutan repareras istället för att bytas är självrisken 200 kr per stenskott/lagningsområde. 3.5 Räddning Försäkringen gäller för bärgningskostnad som uppstått på grund av driftstopp under färd eller i anslutning till färd med fordonet. Försäkringen gäller för sådan transport av förare och försäkrat fordon, som har blivit nödvändig på grund av händelse enligt nedan. Händelsen ska ha skett under färd med fordonet eller i anslutning därtill. Försäkringen gäller också för tillkopplad släpvagn Bärgningsförsäkringen omfattar a) lastbil som är minst halvförsäkrad. b) tillkopplad släpvagn som är försäkrad i Vardia Försäkringen gäller för Försäkringen ersätter skälig bärgningskostnad till närmaste verkstad som kan reparera fordonet eller till depå om kostnaden inte är högre. I stället för bärgning till närmaste verkstad kan reparation på platsen betalas om detta inte blir dyrare. Vid driftstopp på lastbil betalas även bärgningskostnad för tillkopplat släp som är försäkrat i Vardia. Om du eller ditt fordon behöver transport Kontakta oss på det telefonnummer för bärgning som du fått anvisat. Falck hanterar bärgningsärenden för försä- Villkor Tung lastbil och släp, sida 8 av 18

9 kringsbolagets räkning. Vid skada utanför Sverige ska Vardia kontaktas innan bärgning på börjas Försäkringen gäller inte a) vid driftstopp på grund av drivmedel eller på grund av uppenbar försummelse i fråga om fordonets skötsel och underhåll. b) för merkostnad avseende transporterat gods. c) om ersättning till någon del kan utgå genom annan objektsförsäkring, garanti eller räddningsabonnemang Säkerhetsföreskrifter Fabrikantens anvisningar för skötsel, underhåll, service och liknande skall följas. Fordonet får inte användas under förhållande som innebär onormal påfrestning för fordonet. Om föreskrifterna inte följts, kan ersättningen vid skada minskas eller utebli enligt punkt Försäkringsersättningen minskas inte om försäkringstagaren kan visa att skadan uppkommit oberoende av detta Självrisk Självrisken framgår av försäkringsbrevet. Vid vinterväghållning är självrisken 5 % av prisbasbeloppet Persontransport Försäkringen gäller för transport av förare när fordonet drabbats av ett driftstopp som är ersättningsbart enligt Bärgningsförsäkringen. till den ort fordonsägaren har sitt säte eller är folkbokförd eller till den ort föraren påbörjade resan, förutsatt att kostnaden för detta inte blir högre. Försäkringen gäller även för transport av förare som drabbas av olycksfall eller plötsligt blivit sjuk till närmaste sjukhus eller läkare till hemort eller sjukhus inom Norden om vårdande läkare intygar att transporten är nödvändig med hänsyn till patientens tillstånd. I första hand ska ersättningen i denna del betalas av Försäkringskassan Hämtning Försäkringen gäller för hämtning av körbart fordon efter reparation för en person från den ort där fordonsägaren har sitt säte eller är folkbokförd till verkstaden som reparerat fordonet. Vid hämtning av körbart fordon då föraren drabbats av olycksfall eller plötsligt har blivit sjuk gäller försäkringen för resa för en person från den ort där fordonsägaren har sitt säte eller är folkbokförd till den plats fordonet är uppställt Ersättningsregler Persontransport ersätts med kostnaden för resa med billigaste transportmedel. I de fall detta visar sig vara resa med personbil (förutom hyrbil) ersätts sådan resa enligt Skatteverkets norm för skattebefriad resa med privat personbil. 3.6 Kris Vem försäkringen gäller för Försäkringstagaren Försäkringstagarens anställda Fordonets förare Make/Make till försäkrad enligt ovan Försäkringen gäller för a) Skada i samband med rån, hot eller överfall i samband med färd med fordonet. Med överfall avses här att våld utövats på person. Skadan ska polisanmälas. b) Trafikolycka i samband med nyttjande av fordonet. c) Arbetsolycka vid nyttjandet av fordonet. Försäkringsmomentet gäller ovanstående händelser som inträffar under den tid försäkringen är i kraft. Tiden under vilken behandling ges är begränsad till tolv månader räknat från skadetillfället. Försäkringsmomentet ersätter a) Kostnader för kristerapi av försäkrad person hos psykolog, eller hos annan utbildad person för stödsamtal och krisbearbetning. b) Resekostnader i samband med sådan behandling. c) Juridisk rådgivning till försäkrad som utsatts för rån, våldsbrott eller hot om det som är straffbart enligt brottsbalken. Behandlingen ska godkännas av Vardia Försäkringen gäller inte för skada a) Som de försäkrade tillfogar varandra. b) Som den försäkrade tillfogats när han varit påverkad av narkotika, berusnings- eller sömnmedel såvida han inte kan visa att samband saknas mellan denna påverkan och skadan. c) Som uppstått när den försäkrade utan skälig anledning utsatt sig för risken att skadas. d) Som uppstått i samband med att den försäkrade utfört eller medverkat till uppsåtlig gärning som enligt svensk lag är straffbelagd Självrisk Försäkringen gäller utan självrisk Ersättning Vardias ersättningsskyldighet är för varje försäkrad person begränsad till kostnaderna för högst tio behandlingar. Vid juridisk rådgivning är kostnaden begränsad till 10 % av prisbasbeloppet. Resekostnaderna beräknas enligt bestämmelserna i lagen om allmän försäkring. Får den försäkrade ersättning från annan försäkring för de kostnader som avses i punkt reduceras ersättningen genom denna försäkring med motsvarande belopp Giltighetsområde Försäkringen gäller inom det så kallade gröna kort- området. Behandlingen ska dock alltid ske i Sverige. 3.7 Rån Omfattning Försäkringen gäller för rån och överfall i samband med transport. Villkor Tung lastbil och släp, sida 9 av 18

ALLMÄNNA VILLKOR 2015-07-01. Försäkringsvillkor för lastbil och släpfordon

ALLMÄNNA VILLKOR 2015-07-01. Försäkringsvillkor för lastbil och släpfordon ALLMÄNNA VILLKOR 2015-07-01 Försäkringsvillkor för lastbil och släpfordon 2 A Inledning Försäkringsvillkor för lastbil och släpfordon 2 FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR LASTBIL OCH SLÄPFORDON INNEHÅLL A. INLEDNING

Läs mer

Villkor för Företagsmotorförsäkring

Villkor för Företagsmotorförsäkring företagsmotorförsäkring, FM22 Villkor för Företagsmotorförsäkring Gäller från 2014-04-01 Innehåll 1 Allmänna villkor för företagsmotorförsäkring 3 2 Trafikförsäkring 4 3 Kaskoförsäkring 5 4 Brandförsäkring

Läs mer

Samtliga villkor är indelade efter ett gemensamt system, vilket medför att numreringen inte alltid är löpande.

Samtliga villkor är indelade efter ett gemensamt system, vilket medför att numreringen inte alltid är löpande. FÅGELVIKSGRUPPEN TAXIFÖRSÄKRING Fågelviksgruppen Taxiförsäkring Försäkringens omfattning framgår av försäkringsbrevet som tillsammans med detta villkor och övriga åsatta försäkringsvillkor utgör försäkringsavtalet.

Läs mer

TRAKTOR- OCH MOTORREDSKAPSFÖRSÄKRING. Traktor och motorredskap 2015. Gäller från 2015-07-01

TRAKTOR- OCH MOTORREDSKAPSFÖRSÄKRING. Traktor och motorredskap 2015. Gäller från 2015-07-01 TRAKTOR- OCH MOTORREDSKAPSFÖRSÄKRING Traktor och motorredskap 2015 Gäller från 2015-07-01 Innehåll Försäkringsgivare...3 Begreppsförklaringar...3 Fordonsklasser...4 Fordonets identitet...4 Verksamheter...4

Läs mer

FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAGSBIL. Företagsbil 2015. Gäller från 2015-01-01

FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAGSBIL. Företagsbil 2015. Gäller från 2015-01-01 FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAGSBIL Företagsbil 2015 Gäller från 2015-01-01 Innehåll Begreppsförklaringar...3 Försäkringsgivare...4 Fordonsklasser...4 Viktigt om bonus och självrisk...4 Viktigt om rätt typ av gods...4

Läs mer

Försäkringsvillkor för företagsägd bil

Försäkringsvillkor för företagsägd bil ALLMÄNNA VILLKOR 2015-07-01 Försäkringsvillkor för företagsägd bil Gäller för personbil, lätt lastbil, lätt släp, hyrbil, husvagn för uthyrning och husbil för uthyrning. 2 Försäkringsvillkor för företagsägd

Läs mer

Försäkringsvillkor för Företagsägd bil

Försäkringsvillkor för Företagsägd bil Allmänna villkor 2011-11-01 Försäkringsvillkor för Företagsägd bil Gäller för Personbil, Lätt lastbil, Lätt släp, Hyrbil, Husvagn för uthyrning och Husbil för uthyrning. 2 Försäkringsvillkor för företagsägd

Läs mer

Detta försäkringsvillkor utgör en del av försäkringsavtalet mellan försäkringstagaren och Moderna Försäkringar, i fortsättningen kallat Moderna.

Detta försäkringsvillkor utgör en del av försäkringsavtalet mellan försäkringstagaren och Moderna Försäkringar, i fortsättningen kallat Moderna. Villkor Företagsägd Personbil, Lätt Lastbil, Lätta Släp 20121201 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 0200-222324 www.modernaforsakringar.se Bolagsverket

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 2015-05-01. Försäkringsvillkor för flytande försäkring för bilhandel och bilverkstad

ALLMÄNNA VILLKOR 2015-05-01. Försäkringsvillkor för flytande försäkring för bilhandel och bilverkstad ALLMÄNNA VILLKOR 2015-05-01 Försäkringsvillkor för flytande försäkring för bilhandel och bilverkstad 2 Allmänna villkor Allmänna villkor 3 FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FLYTANDE FÖRSÄKRING FÖR BILHANDEL OCH BILVERKSTAD

Läs mer

Bilförsäkring. Allmänt villkor. Gäller från 2011-09-01

Bilförsäkring. Allmänt villkor. Gäller från 2011-09-01 Bilförsäkring Allmänt villkor Gäller från 2011-09-01 Bilförsäkring villkor 2011-0 9-01 Innehåll A. Din försäkrings giltighet 4 A.1 Hur du kan kombinera din försäkring 4 A.2 Klassificering av motorfordon

Läs mer

Motor 2015 MOTORFORDONSFÖRSÄKRING. Motor 2015. Gäller från 2015-01-01

Motor 2015 MOTORFORDONSFÖRSÄKRING. Motor 2015. Gäller från 2015-01-01 MOTORFORDONSFÖRSÄKRING Motor 2015 Gäller från 2015-01-01 1 Innehåll Försäkringsgivare... 3 Begreppsförklaringar... 3 Fordonsklasser... 4 Försäkringsvillkor Motor 2015... 5 1 Försäkringsformer och giltighetsområde...

Läs mer

Motor 2014 MOTORFORDONSFÖRSÄKRING. Motor 2014. Gäller från 2014-05-01

Motor 2014 MOTORFORDONSFÖRSÄKRING. Motor 2014. Gäller från 2014-05-01 MOTORFORDONSFÖRSÄKRING Motor 2014 Gäller från 2014-05-01 1 Innehåll Försäkringsgivare... 3 Begreppsförklaringar... 3 Fordonsklasser... 3 Försäkringsvillkor Motor 2014... 5 1 Försäkringsformer och giltighetsområde...

Läs mer

Biluthyrning 2009-05-01

Biluthyrning 2009-05-01 Biluthyrning 2009-05-01 2/20 Biluthyrning Försäkringsvillkor 1 maj 2009 Innehållsförteckning Översiktlig information... 3 Allmänna försäkringsvillkor... 6 Trafikförsäkring... 7 Ansvarsförsäkring Husvagn...

Läs mer

Motorfordons- försäkring

Motorfordons- försäkring Motorfordons- försäkring GL 160:2 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoren gäller from 2015-01-01 Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6 411 21 Göteborg telefon:

Läs mer

Allmänt villkor. Personbil, lätt lastbil och släp. Gäller från 2010-12-01

Allmänt villkor. Personbil, lätt lastbil och släp. Gäller från 2010-12-01 Allmänt villkor Personbil, lätt lastbil och släp Gäller från 2010-12-01 Motorfordonsförsäkring Innehåll A. DIn försäkrings giltighet 1. Hur du kan kombinera din försäkring...4 2. Klassificering av motorfordon...5

Läs mer

BILFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2006-01-01

BILFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2006-01-01 BILFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2006-01-01 PERSONUPPGIFTSLAGEN PERSONUPPGIFTSLAGEN I Villkor för Bilförsäkring 2006-01-01 A. DIN FÖRSÄKRINGS GILTIGHET A.1 Hur du kan kombinera din bilförsäkring 4 A.2

Läs mer

Försäkringsvillkor Motor

Försäkringsvillkor Motor Försäkringsvillkor Motor Gäller från 2013-02-01 Försäkringsgivare Moderna Försäkringar Box 7830 103 98 Stockholm 08-684 12 000 www.modernaforsakringar.se Bolagsverket Org.nr. 516403-8662 Filial till Tryg

Läs mer

MOTORFORDON MF56. Villkor för Motorfordon. Gäller från 2015-01-01

MOTORFORDON MF56. Villkor för Motorfordon. Gäller från 2015-01-01 MOTORFORDON MF56 Villkor för Motorfordon Gäller från 2015-01-01 Innehåll 1 Här gäller din försäkring 3 2 Trafikförsäkring 3 3 Kaskoförsäkring 4 32 Vagnskadeförsäkring 5 33 Brandförsäkring 6 34 Glasförsäkring

Läs mer

Bilförsäkring. Försäkringsvillkor 2012-12-01

Bilförsäkring. Försäkringsvillkor 2012-12-01 Bilförsäkring Försäkringsvillkor 2012-12-01 2 Försäkringsbolaget Aktsam,106 26 Stockholm Kundservice och skadeanmälan 0771-31 10 00 Villkor Aktsam Bilförsäkring 3 Innehåll Aktsam Bilförsäkring A. Din försäkrings

Läs mer

ICA Banken Motorförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2013-12-01

ICA Banken Motorförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2013-12-01 ICA Banken Motorförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 2013-12-01 Försäkringsgivare Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S Bolagsverket Org. Nr. 516403-8662 Tryg Forsikring A/S Erhvervs-

Läs mer

Fel! Bokmärket är inte definierat.

Fel! Bokmärket är inte definierat. 0 Innehåll Sammanfattning... 2 Allmänna försäkringsvillkor... 4 A Vem försäkringen gäller för... 4 B Var försäkringen gäller... 4 C Vad försäkringen gäller för... 4 D Generella aktsamhetskrav och åligganden...

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FLYTANDE FÖRSÄKRING FÖR BILHANDEL OCH BILVERKSTAD A L L M Ä N N A V I L L K O R 2 0 0 6 0 5 0 1

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FLYTANDE FÖRSÄKRING FÖR BILHANDEL OCH BILVERKSTAD A L L M Ä N N A V I L L K O R 2 0 0 6 0 5 0 1 FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FLYTANDE FÖRSÄKRING FÖR BILHANDEL OCH BILVERKSTAD A L L M Ä N N A V I L L K O R 2 0 0 6 0 5 0 1 Försäkringsvillkor för flytande försäkring för bilhandel och bilverkstad Innehåll

Läs mer

Santander bilförsäkring

Santander bilförsäkring FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2014-05-01 Santander bilförsäkring i samarbete med Trygg-Hansa Försäkringsvillkor 3 FÖRSÄKRINGSVILLKOR INNEHÅLL A. DIN FÖRSÄKRINGS GILTIGHET 5 1. Hur du kan kombinera din försäkring

Läs mer

Försäkringsvillkor. Motorfordon 2011-02-01

Försäkringsvillkor. Motorfordon 2011-02-01 Försäkringsvillkor Motorfordon 2011-02-01 1 Innehåll Försäkringsvillkor för privat personbil, lätt lastbil, släpvagn, husbil och husvagn... 4 A Allmänna försäkringsvillkor... 4 A1 Vilka fordon försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor M Försäkring motor 2013 01 01. Försäkringsgivare: Solid Försäkring AB Styrelsens säte: Helsingborg Org nr: 516401-8482

Försäkringsvillkor M Försäkring motor 2013 01 01. Försäkringsgivare: Solid Försäkring AB Styrelsens säte: Helsingborg Org nr: 516401-8482 Försäkringsvillkor M Försäkring motor 2013 01 01 Försäkringsgivare: Solid Försäkring AB Styrelsens säte: Helsingborg Org nr: 516401-8482 1 Försäkringsvillkor för privat personbil, lätt lastbil och lätt

Läs mer

Flytande försäkring för bilhandel och bilverkstad

Flytande försäkring för bilhandel och bilverkstad Villkoren gäller från 2008-11 - 1 - Flytande försäkring för bilhandel och bilverkstad Moderna Försäkringar Sak AB www.modernaforsakringar.se Flytande försäkring för bilhandel och bilverkstad Försäkringens

Läs mer

Försäkringsvillkor A.T 2014.03.24

Försäkringsvillkor A.T 2014.03.24 Försäkringsvillkor A.T 2014.03.24 - 2 - Produktinformation Adrenaline Sportbilsförsäkring Denna Adrenaline Sportbilsförsäkring är en bilförsäkring framtagen för bilentusiaster av bilentusiaster. Observera

Läs mer

LITE EXTRA BRA INFORMATION OM er FÖRSÄKRING

LITE EXTRA BRA INFORMATION OM er FÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖRETAGSÄGDA PERSONBILAR OCH LÄTTA LASTBILAR GÄLLER FR O M 1 JANUARI 2014 1 LITE EXTRA BRA INFORMATION OM er FÖRSÄKRING BRA ATT VETA OM RENAULT FÖRSÄKRING Vårt mål är att ge er ett bekymmersfritt

Läs mer

SNÖSKOTER GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2010 FÖRSÄKRINGSVILLKOR

SNÖSKOTER GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2010 FÖRSÄKRINGSVILLKOR SNÖSKOTER GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2010 FÖRSÄKRINGSVILLKOR 1 Försäkringsvillkor Snöskoter Gäller från 1 januari 2010 Innehållsförteckning A. Information...4 1. Allmän information...4 2. Aktsamhetskrav, nedsättning

Läs mer

Fullständigt försäkringsvillkor Gäller från 2010-04-01

Fullständigt försäkringsvillkor Gäller från 2010-04-01 Fullständigt försäkringsvillkor Gäller från 2010-04-01 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Sak AB Styrelsens säte: Stockholm, Orgnr: 516406-0070 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Försäkringsbrev...4 Var försäkringen

Läs mer