Tung lastbil och släp Villkor fr.o.m

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tung lastbil och släp Villkor fr.o.m. 2015-08-01"

Transkript

1 Tung lastbil och släp Villkor fr.o.m

2 Innehållsförteckning Sida 1 Allmänna villkor för motorfordonsförsäkring Inledning Försäkringshandlingar Försäkringsomfattning Avställningsförsäkring Bestämmelser om premieberäkning Självrisker Giltighetsområde Begreppsförklaringar 4 2. Trafikförsäkring Omfattning Försäkringsbelopp Självrisk Särskilda självrisker 5 3. Egendomsförsäkring/Kasko Gemensamma villkor för egendomsskydd Brand Stöld och skadegörelse Glas Räddning Kris Rån Rättsskydd- fordonet Oljeskada egen egendom Resgods Vagnskada Tilläggsförsäkringar Avbrottsförsäkring Särskilda villkor Flytande försäkring Korttidshyrda släp Värderings och ersättningsregler Värdering och ersättningsregler Vad ersätter Vardia Vad ersätts inte Äganderätt till ersatt egendom Allmänna bestämmelser Försäkringstid Betalning av premie Begränsningar av Vardias ansvar Räddningsåtgärder Reglering av skada Regler i särskilda fall Om vi inte kommer överens 18 Villkor Tung lastbil och släp, sida 2 av 18

3 Tung lastbil och släp Villkor I tillägg till dessa villkor, gäller följande: - Försäkringsbrev med angivna specifikationer och särskilda villkor - Generella villkor - Försäkringsavtalslagen (FAL) Försäkringsbrev med angivna specifikationer och särskilda villkor gäller före de allmänna villkoren. Trafikförsäkring Halvförsäkring Helförsäkring Trafik Trafik Brand Glas Stöld Räddning Kris Rån Rättsskydd Oljeskada egen egendom Resgodsförsäkring Trafik Brand Glas Stöld Räddning Kris Rån Rättsskydd Oljeskada egen egendom Resgodsförsäkring Vagnskada Tilläggsförsäkringar 1. Allmänna villkor för motorfordonsförsäkring Detta försäkringsvillkor gäller för nedanstående fordonstyper: Lastbil med totalvikt överstigande kg Registreringspliktigt släp med totalvikt fr.o.m kg 1.1 Inledning Villkoren i detta häfte gäller för fordon såsom tung lastbil och tungt släp. Försäkringens omfattning framgår av försäkringsbrevet/avtalet och texten i försäkringsvillkoret. Av försäkringsbrevet framgår vilket eller vilka försäkringsmoment, som ingår i försäkringsavtalet. Villkorsbestämmelserna gäller bara om det aktuella momentet finns i försäkringsavtalet. I tillämpliga delar gäller även tilläggsförsäkringar (se punkt 4) och allmänna bestämmelser (se punkt 7). För försäkringen gäller svensk lag. De viktigaste bestämmelserna för försäkringsavtalet finns bland annat i Trafikskade- och Försäkringsavtalslagen. Tvist om försäkringsavtalet ska handläggas av svensk domstol med tillämpning av svensk lag. 1.2 Försäkringshandlingar Försäkringshandlingar består av: Försäkringsvillkor Försäkringsbrev Kundmeddelanden 1.3 Försäkringsomfattning Försäkringen kan innehålla följande försäkringsmoment. Försäkringsomfattningen framgår av försäkringsbrevet. Avbrott Anmärkning: Rån och Resgodsförsäkring gäller endast för yrkesmässig trafik och företagsägda fordon. 1.4 Avställningsförsäkring Försäkringen gäller för fordon som är avställt i Vägtrafikregistret och som inte framförs i trafiken. Om fordonets försäkring vid avställningstiden omfattade några av följande försäkringsformer ingår de också i Avställningsförsäkringen. Brand Stöld och skadegörelse Glas Rättsskydd - fordonet Oljeskada egen egendom Vagnskada (begränsad till att omfatta skada genom annan yttre olyckshändelse). Vagnskada vid avställning omfattar inte skada genom trafikolycka. Försäkringen gäller även under direkt färd till och från fordonsbesiktningens närmaste bilprovningsstation eller annan behörig anläggning för kontrollbesiktning. I dessa fall gäller också trafik- och bärgningsförsäkring. Observera att begränsningen i vagnskadeförsäkringen fortfarande gäller Självrisk Självrisken framgår av försäkringsbrevet Giltighetsområde Avställningsförsäkringen gäller endast i Sverige. 1.5 Bestämmelser om premieberäkning Premieberäkning Premien är beräknad efter de uppgifter som framgår av försäkringsbrevet. Om du lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter när försäkringen tecknades, gäller vad som sägs i punkt Upplysningsplikt. Villkor Tung lastbil och släp, sida 3 av 18

4 1.5.2 Upplysningsplikt Som försäkringstagare skall du meddela Vardia om de uppgifter som anges i försäkringsbrevet har ändrats. I annat fall gäller vad som sägs i punkt Riskökning Skyldighet att anmäla riskökning Du ska utan oskäligt dröjsmål anmäla till oss om ett förhållande som angetts i avtalet och som är av väsentlig betydelse för risken ändras, till exempel hur långt du kör per år. Underlåtenhet kan leda till nedsättning av försäkringsersättning, i allvarligare fall kan ersättning helt utebli. I annat fall kan nedsättning av försäkringsersättning ske enligt punkt Indexstyrd premiejustering Premien räknas varje år upp enligt ett fordonsindex. Detta index är framtaget av Statistiska Centralbyrån. Det som påverkar index är bland annat sjukvårdskostnader, verkstadskostnader, reservdelspriser. Index är framräknat som ett snitt för samtliga typer av fordon. Ytterligare premiejustering kan förekomma. 1.6 Självrisker Vid varje skadetillfälle tillämpas en självrisk. Hur stor din självrisk är framgår av ditt försäkringsbrev eller försäkringsvillkoren. I vissa fall gäller försäkringen med en särskild självrisk; detta framgår då av försäkringsbrevet eller tillämpligt villkorsavsnitt. Vid skada drar vi självrisken efter åldersavdrag och före nedsättning på grund av avvikelse mot aktsamhetskrav och säkerhetsföreskrifter. Om du drabbas av en skada som berör flera försäkringar hos försäkringsbolaget där du är omfattad som försäkrad, betalar du bara den högsta självrisken. Om skadan omfattar flera moment i motorfordonsförsäkringen gäller samma sak, förutom för avsnittet Trafik, där självrisken alltid tas ut utöver andra självrisker. Försäkringen gäller med högst två självrisker om försäkringstagaren har fler fordon försäkrade i Vardia och dessa skadas vid samma tillfälle genom brand, stöld, eller glasskada eller genom skadegörelse orsakad av annan person, eller annan yttre olyckshändelse. 1.7 Giltighetsområde Försäkringen gäller i de länder som är anslutna till det så kallade Gröna kort-området och vid transport mellan dessa om inget annat sägs i villkoret. För vissa försäkringsmoment kan andra regler gälla (dessa framgår av respektive försäkringsmoment). Anmärkning: Gröna kort-området kan komma att utökas eller inskränkas. Kontrollera därför alltid områdets omfattning i det internationella försäkringsbevis (grönt kort) som, på begäran, utfärdas. Trafikförsäkringen gäller alltid i hela världen för skada som uppkommit i följd av trafik med svenskregistrerat fordon och som tillfogats svensk medborgare eller den som har hemvist i Sverige. 1.8 Begreppsförklaringar Aktsamhetskrav Speciella anvisningar som måste följas för att motverka skada. Om du åsidosatt aktsamhetskravet kan ersättningen sättas ned. Försäkrad Den vars intresse är försäkrat mot skada. Försäkringstagare Den som har avtal om försäkring med bolaget. Försäkrad egendom Det fordon som anges i försäkringsbrevet/avtalet, och utrustning som kan anses vara normal för ett fordon av samma slag, fabrikat och användningssätt som det försäkrade. Försäkringsfall Skada eller annan händelse som omfattas av försäkringen. Höjdledsskada Med höjdledsskada menas då lastbil, kran eller last kolliderar med viadukt, portal, hängande ledningar eller liknande eller fastnar i tunnel. Karens Med karens menas att ersättning inte lämnas för avbrott under viss tid från den tidpunkt egendomsskadan inträffade. Marknadsvärde Den skadade egendomens värde i allmänna handeln omedelbart före skadetillfället. Nedsättning Minskning av försäkringsersättning därför att försäkringstagaren/brukaren/föraren inte följt säkerhetsföreskrifter eller lämnar oriktiga uppgifter till bolaget. Preskriptionstid Inom den tid som man måste framställa anspråk på ersättning för att rätten till ersättning inte skall gå förlorad. Preskriptionstiden räknas från den tidpunkt den försäkrade får kännedom om försäkringsfallet. Prisbasbelopp Med prisbasbelopp avses här det belopp som fastställts enligt Lag om allmän försäkring och som gällde för januari månad det år skadan inträffade. Självrisk Del av skadekostnaden som den försäkrade får betala. Självrisken dras från skadekostnaden.vid trafikförsäkringsskada återkrävs den del av utbetalt skadebelopp som motsvarar självrisken. Säkerhetsföreskrifter Med säkerhetsföreskrifter avses föreskrifter om vissa bestämda handlingssätt eller anordningar som är ägnade att förebygga eller begränsa skada. Den som bryter mot Villkor Tung lastbil och släp, sida 4 av 18

5 säkerhetsföreskrifter riskerar att få avdrag på ersättningen. Tilläggsförsäkring Försäkring som kompletterar en försäkrings standardomfattning. Värdehandlingar Med värdehandlingar avses biljetter, kuponger, checkar och kontokort. 2. Trafikförsäkring Trafikförsäkringen är obligatorisk (såvida ditt fordon inte är avställt) och lagstadgad och syftar till att uppfylla trafikskadelagens krav på att alla som skadas i trafiken skall ha rätt till ersättning oberoende av vem som är vållande, samt att skada som orsakas på annat motorfordon eller annans egendom till följd av trafik med ditt fordon skall ersättas. Om ägaren av fordonet inte tecknar trafikförsäkring eller betalar försäkringspremien kommer ägaren bli krävd av Trafikförsäkringsföreningen på en avgift som är betydligt högre än försäkringspremien. Släp är inte motordrivna fordon och behöver inte en egen trafikförsäkring, istället används trafikförsäkringen på dragfordonet. Trafikförsäkringen gäller enligt reglerna i Trafikskadelagen (TSL). Lagen tillämpas inte på motordrivet fordon som är avsett att föras gående, eller motordrivet fordon som används för tävling, träning, övningskörning, uppvisning eller liknande inom inhägnat tävlingsområde. Motorredskap med en tjänstevikt som är lägre än 2000 kg och som främst är inrättat som arbetsredskap och som varken är eller bör vara registrerat i Vägtrafikregistret omfattas inte heller av lagen. 2.1 Omfattning Trafikförsäkringen gäller enligt reglerna i Trafikskadelagen för person- och sakskada, som är en följd av trafik med fordonet. Enligt dessa regler kan ersättning inte lämnas för skada på fordonet och inte på egendom som transporteras med fordonet. Skada, utanför Sverige, som inte omfattas av Trafikskadelagen regleras enligt skadelandets lagstiftning. Beträffande svensk medborgare eller den som har hemvist i Sverige, se nedan under Var försäkringen gäller Utvidgat åtagande Varje skadad förare eller passagerare får ersättning upp till 50 % av prisbasbeloppet för skadade kläder och andra tillhörigheter som bars vid skadetillfället. Ersättning lämnas inte för värdeföremål som till exempel: Kameror. Ringar. Smycken. Pengar. Värdehandlingar. Vid skada på egendom kan ersättningen minskas (jämkas) om den som drabbats av skadan varit medvållande, det vill säga själv haft skuld i att skadan hänt. Oavsett detta betalar försäkringen full ersättning upp till 25 % av prisbasbeloppet. För den del av skadan som överstiger 25 % av prisbasbeloppet minskas ersättningen enligt reglerna i trafikskadelagen. Den här utvidgade rätten till ersättning gäller inte vid skada på Motordrivet fordon. Fordon som är kopplat till motordrivet fordon. Spårbundet fordon. Egendom som transporteras med sådant fordon som sägs ovan. Egendom som tillhör försäkringstagaren själv eller det försäkrade fordonets brukare eller förare. Om den skadelidande genom uppsåt eller grov vårdslöshet medverkat till skadan Var försäkringen gäller Försäkringen gäller i de länder som är anslutna till det så kallade gröna kortområdet och vid transport mellan dessa. Trafikförsäkringen gäller i hela världen enligt Trafikskadelagen (TSL) för svensk medborgare och för den som har sin hemvist i Sverige och som skadas i följd av trafik med svenskregistrerat fordon. 2.2 Försäkringsbelopp Trafikförsäkringen ersätter skador upp till 300 Mkr. 2.3 Självrisk Självrisk Trafikförsäkringen gäller med självrisk om det framgår av försäkringsbrevet eller försäkringsvillkoren. Om en eller fler självrisker gäller för en skadehändelse läggs självriskerna samman. Vi har rätt att återkräva utgiven trafikskadeersättning intill självrisken. 2.4 Särskilda självrisker Brottssjälvrisk Trafikförsäkringen gäller med en extra självrisk motsvarande 10 % av prisbasbeloppet om Föraren inte hade giltigt körkort/förarbevis eller annan särskild behörighet enligt myndighetskrav eller om föraren kört fordonet utan att ha den ålder som krävs eller vid övningskörning om läraren och eleven inte uppfyllde kraven för tillåten övningskörning. Föraren var straffbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel eller orsakat skadan med uppsåt eller genom grov vårdslöshet. Föraren vid skadetillfället brutit mot gällande arbetstids-, vilotids- och körregler. Dessutom har Vardia rätt att av skadevållaren återkräva belopp enligt bestämmelserna i Trafikskadelagen. Se även punkten Återkrav Självrisk i samband med snöröjning Vid skador i samband med snöröjning och där antalet skadefall inte kan konstateras, tillämpas i stället självrisken 20 % av skadekostnaden per entreprenad, lägst 10 % av prisbas- Villkor Tung lastbil och släp, sida 5 av 18

6 beloppet och högst ett prisbasbelopp ADR-självrisk Trafikförsäkringen gäller med en extra självrisk motsvarande 10 % av prisbasbeloppet om föraren vid transport av farligt gods saknar gäl lande intyg om utbildning av förare av fordon som transporterar ADR-gods och då skada orsakats av godset. Sådant intyg (så kallade ADR-intyg) fordras vid inrikes och utrikes transport av farligt gods i Tank eller tankcontainer om 3 kubikmeter eller mer. Behållare eller kärl om 450 liter eller mer och då den sammanlagda volymen av behållarna/kärlen uppgår till 3 kubikmeter eller mer Höjdledsskada För fordon som försäkras i detta villkor gäller trafikförsäkringen med en extra självrisk på 50 % av prisbasbeloppet vid höjdledsskada Självrisk vid kollision med luftfarkost Vid kollision med luftfarkost eller del av sådan gäller trafikförsäkringen för juridisk person med en extra självrisk motsvarande 20 prisbasbelopp Självrisk vid kollision inom spårområde Trafikförsäkringen gäller med en extra självrisk på 5 prisbasbelopp om skada hänt då fordonet kolliderat inom det av Trafikverket bestämda spårområdet med järnvägsfordon/ tåg eller delar till sådant eller ledningar/järnvägsmaterial Självrisk vid kollision på järnvägsövergång Trafikförsäkringen gäller med en extra självrisk på 50 % av prisbasbeloppet om skada hänt då fordonet kolliderat på järnvägsövergång/plankorsning med järnvägsfordon/tåg eller ledningar/järnvägsmaterial Självrisk vid skada med avställt fordon Trafikförsäkringen gäller med en extra självrisk på 10 % av prisbasbeloppet om skada hänt då fordonet varit avställt Självrisk tillämpas inte Självrisk enligt tillämpas inte vid utbetalning enbart för skadad ren eller hund om skadan hände medan fordonet var stulet/ tillgripet om skadan hände när polisman eller annan behörig person besiktigade fordonet om dels försäkringstagaren kan bevisa att annan person än han själv eller föraren vållat skadan eller att skadan orsakats genom bristfällighet på annat motordrivet fordon, dels det inte visas att försäkringstagaren eller föraren är medvållande eller att bristfällighet på det egna fordonet har medverkat till skadan Fordran på obetald trafiksjälvrisk kan Vardia överlåta till Trafikförsäkringsföreningen. 3. Egendomsförsäkring/Kasko 3.1 Gemensamma villkor för egendomsskydd Försäkrad egendom a) Fordonet b) Utrustning i eller på fordonet om det tillhör fordonet och anses vara normal för ett fordon av samma slag, fabrikat och användningssätt som det försäkrade, dock ej reservdelar. c) Avmonterad fordonsdel eller utrustning enligt b) upp till 3 prisbasbelopp. d) Egendom som tillhör eller hyrs av försäkringstagaren och som är avsedd att användas i företagets verksamhet upp till ½ prisbasbelopp. Mobiltelefon omfattas inte. Ljud och bildutrustning som inte ingår i fordonets standardutrustning ersätts bara om utrustningen är fastmonterad och konstruerad för att användas i fordonet Försäkrat intresse Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare. Men den gäller endast om du är fordonets verklige ägare och huvudsaklige brukare. Detta intresse ska vara lagligt. Dessutom avser försäkringen försäkringstagarens intresse i utrustning enligt Försäkrad egendom b) som är lånad, hyrd eller ägd av fordonets brukare. Detta innebär att du kan bli utan ersättning om du är registrerad som ägare och har tecknat försäkring för fordonet, trots att du inte äger det eller huvudsakligen brukar det. Har fordonet köpts på avbetalning eller kredit har vi rätt att lämna ersättning till säljaren eller den som har övertagit fordran. Sådan ersättning lämnas högst med säljarens återstående fordran enligt reglerna i konsumentkreditlagen eller lagen om avbetalningsköp mellan näringsidkare med flera. Om du hyrt (leasat) fordonet har vi rätt att lämna ersättning till ägaren Bärgning, hämtning och sanering Om skada på fordonet är ersättningsbar betalas också nödvändig bärgning från skadeplatsen till närmaste verkstad som kan reparera fordonet. Har skadan skett utomlands betalas transport till närmaste reparationsverkstad i Sverige, om Vardia anser detta nödvändigt för att utgöra reparationen. Om stöldförsäkrat fordon återfinns på annan ort än där det tillgripits betalas försäkringstagarens skäliga kostnader för hämtning av fordonet. Om det finns särskilda skäl kan Vardia ombesörja hämtningen. Vardia avgör om transport till fordonets hemort eller annan ort skall betalas. Vardia betalar de skäliga bärgnings- och transportkostnader som, tillsammans med fordonsskadan, överstiger den självrisk som gäller för respektive försäkringsform. Bärgning av vagnskadeförsäkrat fordon efter dikeskörning i anslutning till allmän väg enligt Väglagen (1971:948) eller motsvarande betalas även om fordonet inte skadats. Gällande vagnskadesjälvrisk avdrages. Vid ersättningsbar stöld, skadegörelse, brand- eller vagnskada enligt detta försäkringsvillkor ersätts saneringskostnader upp till 1/2 prisbasbelopp. Ersättning för saneringskostnad lämnas dock inte då annan enligt lag eller avtal är skyldig att ersätta kostnaden för saneringen. Villkor Tung lastbil och släp, sida 6 av 18

7 3.1.4 Försäkringen gäller inte vid skada a) om fordonet inte uppfyller de svenska myndighetskraven. b) som skett under tävling med fordonet eller träning för tävling, körning på tävlingsbana eller vid hastighetskörning under tävlingsliknande former (till exempel streetrace). Kan det visas att skadan skett under trafiksäkerhetsfrämjande former kan försäkringen gälla. c) som inträffar när fordonet körs på fruset vatten, om det inte körs på vinterväg som Trafikverket ansvarar för Säkerhetsföreskrifter a) Föraren ska ha det körkort, förarbevis samt den ålder som krävs enligt lag eller förordning. b) Fordonet får inte köras av förare som är straffbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel. c) Vid övningskörning ska både lärare och elev uppfylla kraven för tillåten övningskörning. d) Fordonet får inte användas om fordonet belagts med körförbud. e) Gällande bestämmelser för kör- och vilotider skall följas. Om säkerhetsföreskrifterna inte följs minskas ersättningen, normalt med 100 %. Regler om nedsättning av ersättningen finns i Brott mot säkerhetsföreskrifter. 3.2 Brand Försäkringen gäller för skada a) Genom brand, brand som anlagts av tredje man, åsknedslag eller explosion. b) På elektriska kablar genom kortslutning samt direkta följdskador på elektriska komponenter Försäkringen gäller inte för skada a) På motor, ljuddämpare, katalysator, däck eller slangar genom explosion i dessa. b) Genom trafikolycka, även om skadan uppkommit som en följd av brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning. c) På grund av köld, väta eller korrosion/oxidation. d) Som avses i stöldförsäkringen, punkt 3.3 e) Som avses i vagnskadeförsäkringen, punkt 3.11 Med brand avses eld som kommit lös. Med kabel avses isolerad ledning mellan strömkälla och komponent/förbrukare.med kortslutning menas överledning mellan kabel och annan ledare som normalt inte är i kontakt med varandra Säkerhetsföreskrifter 1. Anordning som används för att ge starthjälp till, värma eller torka fordonet skall vara provad och godkänd för detta ändamål. Fabrikantens anvisningar skall följas. 2. Starkströmsanordning som används i fordonet skall vara provad och godkänd. Fabrikantens anvisningar skall följas. 3. Föreskrifter som myndighet utfärdat för att förhindra eller begränsa skada och som gäller för fordonet eller den lokal där fordonet i regel förvaras, skall iakttas. 4. Elektriska kablar, ledningar och komponenter skall vara fackmannamässigt monterade. 5. Svetsningsarbete får endast ske om nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtagits såsom friläggning och demontering av brännbart material. Om föreskrifterna inte följts, kan ersättningen vid skada minskas eller utebli enligt punkt Försäkringsersättningen minskas inte om försäkringstagaren kan visa att skadan uppkommit oberoende av detta Självrisk Självrisken framgår av försäkringsbrevet. 3.3 Stöld och skadegörelse Försäkringen gäller för skada a) genom stöld b) genom tillgrepp av fordon c) genom rån d) genom försök till stöld, tillgrepp av fordon eller rån. Förlust av fordon ersätts om fordonet inte kommit tillrätta inom en månad efter den dag bolaget fick skadeanmälan. Inträffad skada skall polisanmälas Försäkringen gäller inte för skada a) Genom tillgrepp av fordon eller försök till sådant brott som orsakats av person som tillhör samma hushåll som försäkringstagaren. b) Vid bedrägeri eller förskingringsbrott. Anmärkning Om försäkringstagaren/brukaren frivilligt, till exempel vid provkörning, överlämnat fordonet och stölden sker efter överlämnandet omfattas inte skadehändelsen av försäkringsmomentet Stöld Högsta ersättningsbelopp Vid stöld av ljud- och bildutrustning är ersättningen begränsad till 1 prisbasbelopp per skadetillfälle. Anmärkning till och Förklaring av vissa begrepp i brottsbalken, försäkringen omfattar endast stöld, tillgrepp av fordon, rån och försök till sådana brott. Stöld Begreppet stöld är definierat i brottsbalken. Det innebär att någon olovligen tar något som tillhör annan person i avsikt att t.ex. behålla det eller sälja det. Tillgrepp av fordon Tillgrepp av motorfordon innebär att någon olovligen tar fordon som tillhör annan person för att använda det men utan avsikt att behålla eller sälja det. Rån Någon som med våld eller hot om våld tar någon annans egendom. Villkor Tung lastbil och släp, sida 7 av 18

8 Förskingring När egendom överlämnas till annan person med förutsättning att egendomen ska lämnas tillbaka och den personen behåller, säljer eller ger bort den istället för att lämna tillbaka den. Exempel på förskingring är om en säljare låter en person provköra ett fordon och denne försvinner med fordonet. Bedrägeri När någon skaffar sig fördelar genom att med felaktiga uppgifter förmår annan att handla på ett sätt som innebär skada för denne. Olovligt förfogande När någon innehar annans egendom eller egendom som annan har rättigheterna i (ett exempel kan vara egendom som köpts på avbetalning) och säljer den utan lov eller på annat sätt disponerar över egendomen så att ägaren eller den som har rättigheter i egendomen går miste om sina rättigheter. Olovligt brukande När någon utan lov använder annans egendom och därigenom orsakar ägaren skada, förlust eller annan olägenhet Självrisk Självrisken framgår av försäkringsbrevet Särskilda självrisker Om stöld inträffat utanför Norden, men inom det så kallade grönakortområdet tillämpas dubbel självrisk, lägst 1 prisbasbelopp. Vid stöld av hela fordonet gäller dock med ändring av vad som anges i försäkringsbrevet att självrisken är 1 prisbasbelopp. Larm Om fordonet vid skadetillfället var utrustat med av Stöldskyddsföreningen godkänt inbrottslarm som installerats enligt gällande monteringsanvisningar och som vid skadetillfället var i funktion reduceras avtalad självrisk med hälften, dock högst med 10 % av prisbasbeloppet. Spårsändare Om fordonet, vid stöld av hela fordonet, var utrustat med spårsändare och denna var i funktion vid stöldtillfället gäller försäkringen utan självrisk Skadegörelse Försäkringen gäller även för skada som uppkommit på fordonet genom skadegörelse av annan person. Inträffad skada skall polisanmälas. Självrisken är densamma som gäller för stöldförsäkringen enligt försäkringsbrevet. Förekomsten av larm eller spårsändare påverkar inte självriskens storlek Säkerhetsföreskrifter Låskrav Fordonet skall vara låst med tändningslås. Förvaring av nycklar, nyckelkort eller liknande. När fordonet lämnas skall tändningsnyckel, nyckelkort eller liknande inte förvaras i eller i närheten av fordonet, och skall i övrigt förvaras aktsamt. Detta gäller även vid lastning och lossning. Utrustning till fordonet Utrustning i fordonet skall vara inlåst i fordonet. Utrustning på fordonet skall vara fast monterad. Avmonterad fordonsdel eller utrustning Avmonterad fordonsdel eller utrustning som inte förvaras i fordonet, skall vara inlåst i utrymme som endast disponeras av försäkringstagaren. Föremål som på grund av storlek, användning eller liknande inte rimligtvis kan förvaras inlåsta, skall förvaras aktsamt. Om säkerhetsföreskrifterna inte följs Ersättningen minskas, normalt med 25 %. Regler om nedsättning av ersättningen finns i Brott mot säkerhetsföreskrifter. 3.4 Glas Försäkringen gäller för skada Som består i att vind-, sido- eller bakruta genombrutits, spräckts eller krossats Försäkringen gäller inte för skada Som skett när fordonet kolliderat, vält eller kört av vägen Självrisk Självrisken framgår av försäkringsbrevet. Om vindrutan repareras istället för att bytas är självrisken 200 kr per stenskott/lagningsområde. 3.5 Räddning Försäkringen gäller för bärgningskostnad som uppstått på grund av driftstopp under färd eller i anslutning till färd med fordonet. Försäkringen gäller för sådan transport av förare och försäkrat fordon, som har blivit nödvändig på grund av händelse enligt nedan. Händelsen ska ha skett under färd med fordonet eller i anslutning därtill. Försäkringen gäller också för tillkopplad släpvagn Bärgningsförsäkringen omfattar a) lastbil som är minst halvförsäkrad. b) tillkopplad släpvagn som är försäkrad i Vardia Försäkringen gäller för Försäkringen ersätter skälig bärgningskostnad till närmaste verkstad som kan reparera fordonet eller till depå om kostnaden inte är högre. I stället för bärgning till närmaste verkstad kan reparation på platsen betalas om detta inte blir dyrare. Vid driftstopp på lastbil betalas även bärgningskostnad för tillkopplat släp som är försäkrat i Vardia. Om du eller ditt fordon behöver transport Kontakta oss på det telefonnummer för bärgning som du fått anvisat. Falck hanterar bärgningsärenden för försä- Villkor Tung lastbil och släp, sida 8 av 18

9 kringsbolagets räkning. Vid skada utanför Sverige ska Vardia kontaktas innan bärgning på börjas Försäkringen gäller inte a) vid driftstopp på grund av drivmedel eller på grund av uppenbar försummelse i fråga om fordonets skötsel och underhåll. b) för merkostnad avseende transporterat gods. c) om ersättning till någon del kan utgå genom annan objektsförsäkring, garanti eller räddningsabonnemang Säkerhetsföreskrifter Fabrikantens anvisningar för skötsel, underhåll, service och liknande skall följas. Fordonet får inte användas under förhållande som innebär onormal påfrestning för fordonet. Om föreskrifterna inte följts, kan ersättningen vid skada minskas eller utebli enligt punkt Försäkringsersättningen minskas inte om försäkringstagaren kan visa att skadan uppkommit oberoende av detta Självrisk Självrisken framgår av försäkringsbrevet. Vid vinterväghållning är självrisken 5 % av prisbasbeloppet Persontransport Försäkringen gäller för transport av förare när fordonet drabbats av ett driftstopp som är ersättningsbart enligt Bärgningsförsäkringen. till den ort fordonsägaren har sitt säte eller är folkbokförd eller till den ort föraren påbörjade resan, förutsatt att kostnaden för detta inte blir högre. Försäkringen gäller även för transport av förare som drabbas av olycksfall eller plötsligt blivit sjuk till närmaste sjukhus eller läkare till hemort eller sjukhus inom Norden om vårdande läkare intygar att transporten är nödvändig med hänsyn till patientens tillstånd. I första hand ska ersättningen i denna del betalas av Försäkringskassan Hämtning Försäkringen gäller för hämtning av körbart fordon efter reparation för en person från den ort där fordonsägaren har sitt säte eller är folkbokförd till verkstaden som reparerat fordonet. Vid hämtning av körbart fordon då föraren drabbats av olycksfall eller plötsligt har blivit sjuk gäller försäkringen för resa för en person från den ort där fordonsägaren har sitt säte eller är folkbokförd till den plats fordonet är uppställt Ersättningsregler Persontransport ersätts med kostnaden för resa med billigaste transportmedel. I de fall detta visar sig vara resa med personbil (förutom hyrbil) ersätts sådan resa enligt Skatteverkets norm för skattebefriad resa med privat personbil. 3.6 Kris Vem försäkringen gäller för Försäkringstagaren Försäkringstagarens anställda Fordonets förare Make/Make till försäkrad enligt ovan Försäkringen gäller för a) Skada i samband med rån, hot eller överfall i samband med färd med fordonet. Med överfall avses här att våld utövats på person. Skadan ska polisanmälas. b) Trafikolycka i samband med nyttjande av fordonet. c) Arbetsolycka vid nyttjandet av fordonet. Försäkringsmomentet gäller ovanstående händelser som inträffar under den tid försäkringen är i kraft. Tiden under vilken behandling ges är begränsad till tolv månader räknat från skadetillfället. Försäkringsmomentet ersätter a) Kostnader för kristerapi av försäkrad person hos psykolog, eller hos annan utbildad person för stödsamtal och krisbearbetning. b) Resekostnader i samband med sådan behandling. c) Juridisk rådgivning till försäkrad som utsatts för rån, våldsbrott eller hot om det som är straffbart enligt brottsbalken. Behandlingen ska godkännas av Vardia Försäkringen gäller inte för skada a) Som de försäkrade tillfogar varandra. b) Som den försäkrade tillfogats när han varit påverkad av narkotika, berusnings- eller sömnmedel såvida han inte kan visa att samband saknas mellan denna påverkan och skadan. c) Som uppstått när den försäkrade utan skälig anledning utsatt sig för risken att skadas. d) Som uppstått i samband med att den försäkrade utfört eller medverkat till uppsåtlig gärning som enligt svensk lag är straffbelagd Självrisk Försäkringen gäller utan självrisk Ersättning Vardias ersättningsskyldighet är för varje försäkrad person begränsad till kostnaderna för högst tio behandlingar. Vid juridisk rådgivning är kostnaden begränsad till 10 % av prisbasbeloppet. Resekostnaderna beräknas enligt bestämmelserna i lagen om allmän försäkring. Får den försäkrade ersättning från annan försäkring för de kostnader som avses i punkt reduceras ersättningen genom denna försäkring med motsvarande belopp Giltighetsområde Försäkringen gäller inom det så kallade gröna kort- området. Behandlingen ska dock alltid ske i Sverige. 3.7 Rån Omfattning Försäkringen gäller för rån och överfall i samband med transport. Villkor Tung lastbil och släp, sida 9 av 18

10 3.7.2 Försäkringen gäller för a) pengar och värdehandlingar som tillhör åkeriet b) förarens kläder och glasögon, som skadas vid rån eller överfall. Inträffad händelse skall polisanmälas Försäkringen gäller inte om a) den som har utsatts för rånet eller överfallet medverkat till eller främjat händelsen. b) ersättning till någon del kan utgå från annan försäkring. c) För den som frivilligt brukat fordonet medan det var olovligt brukat, stulet eller tillgripet Självrisk Försäkringen gäller utan självrisk Ersättning Försäkringsbeloppet är högst 1 prisbasbelopp vid varje skada Giltighetsområde Försäkringen gäller i det så kallade gröna kort- området. 3.8 Rättsskydd- fordonet Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för det försäkrade fordonets ägare, brukare och förare i denna deras egenskap. Försäkringen gäller inte för den som brukat fordonet utan lov. För att försäkringen ska gälla måste du företrädas av ett ombud i tvisten När försäkringen gäller Rättsskydd lämnas om försäkringsmomentet varit i kraft när de händelser eller omständigheter inträffade som ligger till grund för ansprå ket eller misstanken om brott och det därefter inte gått mer än tio år. Anmälan ska göras inom tre år efter det att ombud anlitats eller från det att misstanken om brott delgivits. Om detta inte sker upphör rätten till rättsskydd Vilka tvister försäkringen gäller för Tvister Försäkringsmomentet gäller för tvist som kan prövas av tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen. Försäkringsmomentet gäller också i resningsmål, om resning beviljas. Brottmål Försäkringsmomentet gäller för brottmål om den försäkrade misstänks eller åtalas för a) brott för vilket inte stadgas strängare straff än böter, till exempel vårdslöshet i trafik, b) vållande till annans död, c) vållande till kroppsskada eller sjukdom Kostnader som kan ersättas Försäkringsmomentet ersätter kostnader om de är nödvändiga och skäliga och om de inte kan betalas av motpart eller staten. Försäkringsmomentet ersätter a) Skäligt ombudsarvode och omkostnader. b) Kostnader för utredning före rättegång, förutsatt att utredningen beställts av ditt ombud. c) Kostnader för bevisning i rättegång och skiljemannaförfarande. d) Expeditionskostnader i domstol. e) Rättegångskostnader som den försäkrade ålagts att betala till motpart eller staten efter domstols eller skiljemäns prövning av tvisten eller målet. f) Rättegångskostnader som den försäkrade vid förlikningen under rättegång åtagit sig att betala till motpart under förutsättning att det är uppenbart att domstolen skulle ha ålagt honom att betala rättegångskostnader med högre belopp om tvisten hade prövats Kostnader som inte kan ersättas Försäkringsmomentet ersätter inte a) Eget arbete, förlorad inkomst, resor och uppehälle eller andra omkostnader för någon av de försäkrade. b) Verkställighet av dom, beslut eller avtal. c) Merkostnader som uppstår om den försäkrade anlitar flera eller byter ombud/försvarare. d) Ersättning till skiljemän. Försäkringsmomentet gäller inte för a) Småmål enligt 1 kap 3 d rättegångsbalken. Detta undantag tillämpas inte på tvist på grund av försäkringsavtalet. b) För uthyrare i tvist som avser fordran eller annat anspråk på grund av yrkesmässig uthyrning av fordonet. c) Tvist som avser skadestånd eller annat anspråk på grund av gärning där kostnader för brottmål inte kan ersättas enligt a-d. d) För tvist där den försäkrade inte har befogat intresse av att få sin sak prövad. e) Försäkringsmomentet gäller inte om misstanke eller åtal till någon del avser rattfylleri eller olovlig körning Ombud Ombud ska vara lämpligt med hänsyn till de krav som svensk lag ställer på ett ombud och vara advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå eller annan person som uppfyller kravet på lämplighet I tvist eller mål som handläggs utomlands måste ombudet uppfylla motsvarande krav som det landets lag ställer på ombud. Prövning av ombud Ombud enligt punkt 1 har rätt att vid tvist begära prövning i Försäkringsförbundets Nämnd för Rättsskyddsfrågor (FNR) rörande skäligheten av arvode och övriga kostnader. Ombudet och bolaget förbinder sig att godta utfallet av sådan prövning. Ombud, försäkrad och Vardia har rätt att för sådant ombud som anges i punkt 2 begära rådgivande yttrande av lämpligheten i Försäkringsförbundets Prövningsförfarande Beträffande Ombuds Lämplighet (POL) Var försäkringen gäller Anspråket eller misstanken om brott ska ha sin grund i händelse eller omständighet som visas ha inträffat inom de Villkor Tung lastbil och släp, sida 10 av 18

11 länder som är anslutna till det så kallade gröna kortområdet och vid transport mellan dessa Självrisk Självrisken framgår av försäkringsbrevet/avtalet Ersättning Vi betalar vid varje tvist högst kronor. Om två eller flera av de försäkrade står på samma sida anses det endast föreligga en tvist. Även om den försäkrade har flera tvister, ska de räknas som en tvist om yrkandena stöder sig på väsentligen samma grund Återkrav I den mån ersättning lämnas av försäkringsmomentet inträder försäkringsbolaget i den försäkrades rätt mot motpart eller staten Om vi inte är överens Försäkrad har rätt att vid tvist om tolkning av försäkringsvillkor för rättsskyddsförsäkring begära prövning hos Försäkringsförbundets Nämnd för Rättsskyddsfrågor (FNR). Ansökan om prövning i nämnden måste göras senast sex månader från det att bolaget förklarat sig ha tagit slutlig ställning i ärendet. 3.9 Oljeskada egen egendom Oljeskadeförsäkring på egen egendom ingår om det anges på försäkringsbrevet Omfattning Försäkringen gäller för skada som uppstår genom oberäknad utströmning av brandfarlig vätska t.ex. olja från fordon eller cistern och som drabbar egendom som tillhör försäkrad. Som egendom räknas även mark, grundvatten, vattentäkt, vattendrag, sjö eller annat vattenområde. Med cistern menas behållare med volym av högst liter, belägen utomhus ovan jord utan anslutning till oljepanna eller liknande Försäkringen gäller inte för skada på cistern eller rörsystem utrunnen brandfarlig vätska skada till följd av normalt och beräkneligt spill skada i den mån ersättning kan utgå genom brand-, vatten-, ansvars- eller cisternförsäkring eller enligt Trafikskadelagen Säkerhetsföreskrifter Föreskrift utfärdad av myndighet i avsikt att förebygga eller begränsa skada skall följas Självrisker Självrisken är 10 % av prisbasbeloppet Ersättning Försäkringsbeloppet är högst kr per skada Resgods Med resgods menas det som föraren normalt har med sig i bilen Omfattning Försäkringen gäller för förares under färd medförda egendom och som skadats vid trafikolycka brand stöld (skall polisanmälas) Försäkringen gäller för nedanstående, som skadas, t.ex. genom stöld, under färd med fordonet a) förarens personliga lösöre b) passagerares resgods. Pengar och värdehandlingar ersätts till ett begränsat värde. Till färden räknas tiden för ombord- och urstigning samt lastning och lossning, men inte tid då det försäkrade utan bevakning av försäkringstagaren förvaras utanför fordonet Försäkringen gäller inte a) för den som frivilligt brukat fordonet medan det var olovligt brukat, stulet eller tillgripet. b) i den mån ersättning för skadan kan utgå från annan försäkring eller garanti Säkerhetsföreskrifter 1. När fordonet lämnas skall egendomen som förvaras i fordonet vara inlåst i detta. 2. Stöldbegärlig egendom, kontanter och värdehandlingar får inte förvaras synligt. Om säkerhetsföreskrifterna inte följs Ersättningen minskas, normalt med 25 %. Regler om nedsättning av ersättningen finns i Brott mot säkerhetsföreskrifter Självrisk Självrisken är 5 % av prisbasbeloppet vid varje skada om inte annat anges i försäkringsbrevet. Vid samtidig skada på fordon och förares tillhörigheter tillämpas endast en självrisk, den högsta. Detta gäller även i det fall förarens egendom ersätts genom hemförsäkring i Vardia Ersättning Försäkringsbeloppet är högst 1 prisbasbelopp vid varje skada. Inom ersättningsbeloppet 1 prisbasbelopp ersätts stöldbegärlig egendom med högst kr, och kontanter och värdehandlingar med högst kr Vagnskada Försäkringen gäller för a) Skada genom trafikolycka eller annan yttre olyckshändelse. Försäkringen gäller även för sådana skador under fordonets transport på annat transportmedel. b) Plötslig och oförutsedd skada på lastanordning som är monterad på lastbil eller släpfordon. Skada som Villkor Tung lastbil och släp, sida 11 av 18

12 lastanordningen samtidigt orsakat på fordonet ersätts också, men inte skada på dess drivkälla. Med drivkälla avses såväl lastanordningens hydraulpump eller liknande anordning, som fordonets motor, växellåda och kraftöverföring. Lastanordning är kran, tipp, bakgavelhiss eller annan anordning, som används för att lasta eller lossa det egna fordonet. c) Skada på fordonet som orsakats av på fordonet monterad anordning för vägarbete eller vinterväghållning. d) Som inträffar under vinterväghållning, det vill säga sandning, saltning eller snöplogning för väghållares räkning. Skador som drabbar snöplog, sandnings- eller saltningsaggregat ersätts även om tillbehören ifråga tillhör annan än försäkringstagaren. e) Skada i samband med uppoffring, bidrag och kostnader i gemensamt haveri Försäkringen gäller inte för skada a) På fordonsdel med konstruktions-, fabrikations- eller materialfel, om skadan orsakats av felet. b) Som består i eller är en följdskada av slitage, sprickbildning eller kan hänföras till bristfälligt underhåll. c) Som orsakats genom rost, frätning, köld, väta eller fukt. Skada som uppstått som en direkt och omedelbar följd av händelse som anges i betalas dock. d) Enligt b) om lastanordningen inte monterats och använts enligt fabrikantens anvisningar. e) Som omfattas av 3.2, brandförsäkring, 3.3, stöldförsäkring eller 3.4, glasförsäkring Säkerhetsföreskrifter 1. Fordonets maximala drag- och lastvikt får inte överskridas. 2. Fordonet får inte användas under förhållanden som innebär onormal påfrestning på fordonet. 3. Innan fordonet används på isbelagt vatten ska föraren, omedelbart före körning, förvissa sig om att isen har tillräcklig bärighet. 4. Innan fordonet används från eller transporteras på båt, pråm eller liknande farkost skall föraren förvissa sig om: att farkosten har tillräcklig bärighet och att fordonet är tillfredsställande förankrat i farkosten. 5. Gällande bestämmelser beträffande säkring av last skall följas. 6. Vid arbete eller färd på torvmarker (t.ex kärr, myr och mosse) eller på andra sankmarker skall föraren genom att låta undersöka markförhållandena, förvissa sig om att aktuellt fordon kan arbeta eller framföras på ett betryggande sätt. 7. Maskindrivna fordonskranar vars lastmoment är större än 12 tonmeter skall årligen genomgå besiktning enligt AFS 2003: För fordon med stödben/balkar gäller även att vid lyft ska samtliga stödben/balkar vara helt utdragna och stödben ansatta. Förflyttning med hängande last eller utskjuten bom och/eller jibb får inte ske. 9. Redskap, utrustning och tillbehör måste monteras och användas enligt fabrikantens anvisningar. 10. De bestämmelser som meddelas i lag, författning eller av myndighet i syfte att förhindra eller begränsa skada ska iakttas. Om säkerhetsföreskrifterna inte följs Ersättningen minskas, normalt med 25 %. Regler om nedsättning av ersättningen finns i Brott mot säkerhetsföreskrifter Självrisk Självrisken framgår av försäkringsbrevet Särskilda självrisker Höjdledsskada Vid skada som uppstått genom kollision i höjdled tillkommer en extra självrisk (utöver vald självrisk). Denna är 1 prisbasbelopp vid varje skada. Vinterväghållning Självrisken vid vinterväghållning för väghållares räkning är 5 % av prisbasbeloppet vid varje skada. Viltavisare Om fordonet vid kollision med djur, som plötsligt och oförutsett kommit ut på körbanan var utrustad med av Transportstyrelsen godkänd viltavvisare, reduceras avtalad självrisk med hälften, dock högst med 20 % av prisbasbeloppet. Åtgärd Vid skada på älg, ren, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv, lo, utter, örn och mufflonfår måste du göra anmälan till polisen. För tamdjur gäller att du måste göra en anmälan till ägaren. Kan denne inte anträffas ska du göra anmälan till polisen. 4. Tilläggsförsäkringar 4.1 Avbrottsförsäkring Avbrottsförsäkring ingår om detta anges på försäkringsbrevet Omfattning Ersättning lämnas om försäkrat fordon inte kunnat användas på grund av a) ersättningsbar brand- eller stöldskada b) ersättningsbar vagnskada om vagnskadeförsäkring finns Ersättning lämnas dessutom vid plötslig oförutsedd skada i antingen fordonets motor eller kraftöverföring genom bräckage, skärning eller sprickbildning förutsatt att fordonet vid skadetillfället inte körts mer än km Skada på lastbil Kan i Vardia försäkrad släpvagn inte utnyttjas på grund av ersättningsbar skada på lastbil enligt lämnas avbrottsersättning för båda fordonen. Det förutsätter dock att avbrottsförsäkring ingår i försäkringen för släpvagnen och Villkor Tung lastbil och släp, sida 12 av 18

13 att båda fordonen är försäkrade i Vardia av samma försäkringstagare Skada på släpvagn Kan i Vardia försäkrad lastbil inte utnyttjas på grund av ersättningsbar skada på släpvagn enligt lämnas avbrottsersättning för lastbilen med hälften av det belopp som anges i Det förutsätter dock att avbrottsförsäkring ingår i försäkringen för lastbilen och att båda fordonen är försäkrade i Vardia av samma försäkringstagare Undantag Ersättning lämnas inte om: Avbrott uppstått eller förlängts på grund av dröjsmål eller underlåtenhet från försäkringstagarens sida. Fordonet vid skadetillfället var avställt eller belagt med körförbud. Om försäkringstagaren får stilleståndsersättning från trafikförsäkringen, annan skadeståndsersättning eller ersättning för inkomstförlust på grund av personskada, annat än då avbrottsersättningen är högre. I sådant fall betalas mellanskillnaden Ersättningsbelopp Ersättning lämnas med nedanstående belopp per arbetsdag, uttryckt i procent av prisbasbeloppet. Lastbil nedanstående tabell gäller för företagsägd och yrkesmässig verksamhet. Släp nedanstående tabell gäller med 50 % lägre ersättning. Antal dagar A1 A2 A3 A Dag Dag Karens Med karens menas att ersättning inte lämnas under viss tid (karenstid). Denna räknas från och med första arbetsdagen efter skadedagen, eller från och med första reparationsdagen om fordonet kunnat användas trots skadan. Karenstiden är 2 arbetsdagar. Om fordonet, vid stöld av hela fordonet, var utrustat med elektronisk startspärr eller spårsändare och dessa var i funktion vid stöldtillfället gäller försäkringen utan karens Ersättningstid Ersättning lämnas under skälig reparationstid dock högst 60 arbetsdagar karenstiden oräknad. Ersättning lämnas inte för dag som förlorats på grund av dröjsmål eller annan underlåtenhet från försäkringstagarens sida. Sker ej reparation av skadat fordon lämnas ersättning för beräknad reparationstid, dock högst den tid som kan anses rimlig för anskaffande av likvärdigt fordon (högst 60 dagar). Vid stöld av fordonet gäller att ersättning lämnas för den tid fordonet är borta (högst 60 arbetsdagar). att ersättning dessutom lämnas för den tid som anses rimlig för att skaffa annat likvärdigt fordon, eller för att reparera återfunnet fordonet. Allt ska rymmas inom ersättningstiden 60 arbetsdagar. 5. Särskilda villkor 5.1 Flytande försäkring Med flytande släp avses släp som dragbilsägaren åtagit sig att transportera för annans räkning Omfattning Av försäkringsbrevet framgår hur många släpfordon försäkringstagaren kan transportera vid ett och samma tillfälle. Försäkringen gäller enligt villkoren för brand-, stöld- och vagnskadeförsäkring om det framgår av försäkringsbrevet. Försäkringen gäller för släpfordon som försäkringstagaren åtagit sig att transportera för annans räkning och för skada som inträffat från det släpfordonet kopplats till dragfordonet och tills transportuppdraget slutförts Undantag Försäkringen gäller inte för släpfordon som försäkringstagaren eller dennes dotterbolag äger, hyr eller leasar Avbrottsersättning Försäkringen ersätter inte avbrottskostnader Självrisk Självrisken framgår av försäkringsbrevet. 5.2 Korttidshyrda släp Med korttidshyrda släp avses släp som dragbilsägaren hyrt på kortare tid än 1 år Omfattning Av försäkringsbrevet framgår hur många släpfordon försäkringstagaren hyrt vid ett och samma tillfälle. Försäkringen gäller enligt villkoren för brand-, stöld- och vagnskadeförsäkring om det framgår av försäkringsbrevet. Försäkringen gäller för släpfordon som försäkringstagaren hyrt och för skada som inträffat under hyrestiden Självrisk Självrisken framgår av försäkringsbrevet. 6. Värderings och ersättningsregler 6.1 Värdering och ersättningsregler Ersättning lämnas med högst det belopp som motsvarar skadan, värderad enligt nedanstående bestämmelser. Villkor Tung lastbil och släp, sida 13 av 18

14 6.2 Vad ersätter Vardia Vardia har rätt att avgöra om det skadade/tillgripna ska repareras, ersättas med något likvärdigt eller om skadan ska betalas kontant. Om begagnad likvärdig utbytesdel finns att tillgå ska sådan användas vid reparation eller återanskaffning. Vi har rätt att anvisa inköpsställe, leverantör eller motsvarande. Ersättningen beräknas på egendomens värde i allmänna handeln omedelbart före skadan (marknadsvärdet). 1. Vid stöld av utrustning som inte ingår i fordonets seriemässiga utförande skall åtkomsthandling uppvisas och överlämnas till Vardia. I annat fall har Vardia rätt att skönsmässigt bestämma ersättningsbeloppets storlek. 2. För aggregat och tillbehör såsom lastväxlarutrustning, tipputrustning, hydraulik, skopor och pallgafflar och liknande lämnas ersättning enligt följande: Om skadan skett inom ett år efter det att aggregatet eller tillbehöret togs i bruk som fabriksny lämnas full ersättning. I annat fall görs normalt åldersavdrag med 15 % per år. Avskrivningen skall aldrig överstiga 75 %. Vardia har rätt att anvisa inköpsställe. Vid bärgning avgör Vardia vilken leverantör som ska anlitas. Viktigt! Kontakta oss alltid innan reparation, bärgning, glasbyte och återanskaffning. Om så inte sker begränsas Vardias ersättningsskyldighet till vad det skulle ha kostat om de leverantörer som Vardia har avtal med anlitats. 6.3 Vad ersätts inte a) Kostnad för förbättring eller förändring av fordonet i samband med reparation. b) Merkostnad som beror på att våra anvisningar om inköpsställe enligt punkt 6.2 inte inhämtats eller följts. c) Värdeminskning. d) Normalt slitage när fordonet använts i samband med stöld eller tillgrepp. e) Kostnader för lackering, foliering eller stripes som inte motsvarar den som fordonet hade i det seriemässiga utförandet 1. Kostnad för det egna företagets varumärkes - eller mönsterskyddade firmasymbol och för reklamtext för det egna företaget betalas dock, men högst med 2 prisbasbelopp. 2. Kostnad för annans varumärkes- eller mönsterskyddade firmasymbol ersätts om det finns skriftligt avtal om att denna skall finnas på fordonet, men högst med 2 prisbasbelopp. 3. Kostnader för motivlack, randning, dimning/flera färger, foliering eller stripes betalas dock, men högst med ½ prisbasbelopp. f) Merkostnad genom reparationsarbete på övertid eller genom att reservdelar fraktas på annat sätt än med sedvanligt transportmedel, om inte vi särskilt godkänt merkostnaden. g) Merkostnad som uppkommer genom att reservdel, tillbehör eller material inte kunnat anskaffats eller att leveransen fördröjts. 6.4 Äganderätt till ersatt egendom Vardia övertar äganderätten till fordon eller delar som ersätts om inte annat överenskommits. 6.5 Förlust eller olägenhet på grund av att fordonet inte kunnat användas ersätts endast om Vardia särskilt åtagit sig detta enligt försäkringsavtalet. 7. Allmänna bestämmelser 7.1 Försäkringstid Försäkringstiden Försäkringstiden börjar klockan den dag som anges i försäkringsbrevet eller vid den tidpunkt som framgår av omständigheterna. Försäkringen tecknas för ett år om inte annat avtalats. Tecknas försäkringen på begynnelsedagen, börjar försäkringstiden först vid den tidpunkt då avtalet träffas. Kan försäkringstidens början inte fastställas enligt börjar försäkringstiden klockan dagen efter den dag då du meddelade oss att du ville teckna försäkringen. Om försäkringen ska tecknas genom att du betalar premien eller, om försäkringen i annat fall är giltig endast under förutsättning att premien betalas före försäkringstiden, börjar denna först klockan dagen efter den dag då premien betalades. Försäkringstagaren anses ha betalat premien när han lämnat ett betalningsuppdrag avseende premien till en bank eller någon annan liknande betalningsförmedlare Förnyelse av försäkringen Vid försäkringstidens utgång förnyas försäkringen automatiskt, om inte annat framgår av avtalet eller omständigheterna. Förnyelse sker dock inte vid försäkringstidens utgång, om 1. försäkringen har sagts upp att upphöra vid denna tidpunkt, eller 2. försäkringstagaren har tecknat en motsvarande försäkring hos ett annat bolag och underrättat Vardia om detta. Har försäkringstagaren inte meddelat Vardia att försäkringsbehovet har upphört, har Vardia rätt till premien för den tid försäkringen efter förnyelsetidpunkten varit gällande Din rätt att säga upp försäkringen Under försäkringstiden Du får säga upp försäkringen med omedelbar verkan om Försäkringsbehovet faller bort eller om det inträffar en annan liknande omständighet. Vi väsentligt åsidosätter våra skyldigheter enligt avtalet eller försäkringsavtalslagen. Det i annat fall föreligger en omständighet av väsentlig betydelse för försäkringsförhållandet. Förnyad försäkring Har en försäkring förnyats, kan du, innan du har betalat någon del av premien, säga upp försäkringen med omedelbar verkan. En förnyad försäkring upphör också omedelbart om du, utan att betala premie för denna försäkring, tecknar en Villkor Tung lastbil och släp, sida 14 av 18

15 motsvarande försäkring hos ett annat bolag. Ändring av försäkringsvillkor Om vi begärt ändring av försäkringsvillkoren får du säga upp försäkringen till den tidpunkt då ändringen annars skulle börja gälla. Uppsägningen ska göras före denna tidpunkt Vardias rätt att säga upp försäkringen Vardia får säga upp försäkringen till försäkringstidens utgång. Uppsägningen ska göras skriftligt och skickas till dig senast en månad innan försäkringstiden går ut. Begär du, som konsument, att försäkringen ska förnyas, gäller uppsägningen bara om det finns särskilda skäl till att inte längre bevilja försäkring. Vardia får säga upp försäkringen under försäkringstiden om du eller den försäkrade grovt åsidosatt någon förpliktelse mot oss eller om det finns andra synnerliga skäl. Uppsägningen ska göras skriftligt med 14 dagars uppsägningstid Tvist om rätten att behålla en försäkring Om Vardia vägrat att förnya försäkringen skall talan väckas inom 6 månader från det att Vardia avsänt meddelande om sitt beslut, uppgift om skälen för detta och upplysning om vad försäkringstagaren skall göra för att få beslutet prövat. Väcks inte talan inom denna tid är rätten att föra talan förlorad. 7.2 Betalning av premie När ska premien betalas Första premien för försäkringen ska betalas inom 14 dagar från den dag då vi sänt premieavi till dig. Detta gäller dock inte om försäkringen skall tecknas genom att försäkringstagaren betalar premien eller om försäkringen annars är giltig bara under förutsättning att premien betalas innan försäkringstiden börjar. Premie för senare premieperiod (gäller vid delbetalning) ska betalas senast på periodens första dag. Premien behöver dock inte betalas tidigare än en månad efter det att vi skickat ut premieavin. Om premieperioden är högst en månad, ska premien dock betalas på periodens första dag. Betalas inte premien i rätt tid föreligger dröjsmål med premiebetalningen. Premien för förnyad försäkring ska betalas senast den dag då den nya försäkringstiden börjar Uppsägning på grund av dröjsmål med premien Betalas inte premien i rätt tid, får vi säga upp försäkringen 14 dagar efter dagen då skriftligt meddelande om uppsägningen sänts till dig, om inte dröjsmålet är av ringa betydelse. Försäkringen upphör inte a) Om premien betalas inom de tider som anges i b) Om du inte har kunnat betala premien i rätt tid därför att du blivit svårt sjuk eller berövats friheten eller inte fått ut pension eller intjä nad lön från din huvudsakliga anställning. c) Om du har hindrats att betala premien i rätt tid av någon annan liknande oväntad händelse. När hindret faller bort, ska du omedelbart betala premien. Gör du inte det upphör försäkringen. Om dröjsmålet har varat i tre månader, upphör försäkringen även om hindret finns kvar Premiebetalning efter det att försäkringen upphört Betalar du premien efter det att försäkringen har upphört enligt anses du ha begärt en ny försäkring från och med dagen efter den då premien betalades. Vill vi inte bevilja försäkring enligt din begäran, ska du skriftligen underrättas om detta inom 14 dagar från betalningsdagen. Annars anses en ny försäkring ha tecknats i enlighet med din begäran Tilläggspremie Höjs den avtalade premien under försäkringstiden, skall tilläggspremien betalas senast 14 dagar från den dag då Vardia avsände ett krav på tilläggspremien till försäkringstagaren. Om en tilläggspremie inte betalas i rätt tid, får Vardia räkna om försäkringstiden för den ändrade försäkringen med hänsyn till den premie som har betalats. En sådan ändring får verkan tidigast 14 dagar efter det att en underrättelse om omräkningen har avsänts till försäkringstagaren Särskilda regler vid autogirobetalning Utöver vad som anges i gäller bestämmelserna i autogiroavtalet. Om autogirot upphör att gälla av annan anledning än utebliven betalning aviseras premie för återstående del av försäkringstiden. Premie ska betalas enligt reglerna i Betalning genom betalningsförmedlare Försäkringstagaren anses ha betalat premien när han lämnat ett betalningsuppdrag avseende premien till en bank eller någon annan liknande betalningsförmedlare Premie för avkortad försäkringstid Om en försäkring upphör i förtid, har vi rätt till premie för den avkortade perioden Särskild bestämmelse för trafikförsäkringspremie Vardia överlåter fordran på obetald trafikpremie till trafikförsäkringsföreningen. 7.3 Begränsningar av Vardias ansvar Upplysningsplikt När du tecknar, utvidgar eller förändrar en försäkring är du skyldig att på vår begäran lämna upplysningar som kan vara av betydelse för att försäkring ska beviljas. Upplysningarna ska vara riktiga och fullständiga. Om du inser att vi har fått oriktiga eller ofullständiga uppgif ter är du skyldig att utan oskäligt dröjsmål rätta uppgifterna. I annat fall kan nedsättning av försäkringsersättning ske enligt punkt Nedsättning av försäkring Riskökning Du ska utan oskäligt dröjsmål anmäla till oss om ett förhållande som angetts i avtalet och som är av väsentlig betydelse för risken ändras, till exempel hur långt du kör per år. Underlåtenhet kan leda till nedsättning av försäkringsersättning, i allvarligare fall kan ersättning helt utebli. I annat fall kan nedsättning av försäkringsersättning ske enligt punkt Brott mot säkerhetsföreskrifter Om den försäkrade vid försäkringsfallet har försummat att Villkor Tung lastbil och släp, sida 15 av 18

16 följa en säkerhetsföreskrift som framgår av försäkringsvillkoren eller av en författning som villkoren hänvisar till, betalas ersättning från försäkringen endast i den utsträckningen skadan får antas ha inträffat även om föreskriften iakttagits. Med den försäkrade likställs annan som har haft att tillse att föreskriften följdes. För nedsättning av trafikskadeersättning gäller reglerna i Trafikskadelagen (1975:1410) Framkallande av försäkringsfall Har du framkallat eller förvärrat följderna av försäkringsfallet med uppsåt lämnas ingen ersättning till dig. Har du framkallat eller förvärrat följderna av försäkringsfallet genom grov vårdslöshet lämnas ersättning till dig endast om det finns synnerliga skäl. Då skadan framkallats genom vårdslöshet som inte är grov i samband med brott mot en säkerhetsföreskrift i försäkringsvillkoren, har Vardia rätt att sätta ned försäkringsersättningen med ett skäligt belopp. Se vidare Nedsättning av försäkringsersättningen. För nedsättning av trafikskadeersättning gäller reglerna i Trafikskadelagen (1975:1410). 7.4 Räddningsåtgärder Föreskrifter Du måste efter förmåga avvärja skada som kan befaras inträffa omedelbart och begränsa skada som redan inträffat. De anvisningar som vi lämnat ska följas. Vi ersätter skäliga kostnader för åtgärd som är rimlig. Ersättning lämnas inte om du har rätt till ersättning enligt lag, författning, avtal, garanti eller liknande åtagande. Åsidosätter du genom grov vårdslöshet eller uppsåt föreskrifter om räddningsåtgärder, kan ersättningen minskas eller utebli. 7.5 Reglering av skada Anmälan och ersättningskrav, föreskrift Skada ska anmälas till oss utan dröjsmål. Dessutom ska den som begär ersättning a) vid stöld eller annat tillgrepp eller försök till sådant brott, inbrott, rån eller överfall ska polisanmälan göras utan dröjsmål på den ort där skadan inträffat och sända in intyg till oss om detta, b) vid skada som har inträffat under transport på annat transportmedel, anmäla skadan till transportföretaget, c) lämna specificerat krav på ersättning, d) upplysa oss om annan försäkring gäller för samma skada, e) på begäran av oss lämna upplysningar och tillhandahålla originalkvitton, bevis, läkarintyg och andra handlingar som vi behöver för att reglera skadan Besiktning, föreskrift Den som begär ersättning är skyldig att medverka till besiktning Reparation, föreskrift Reparation och bärgning får endast ske efter vårt godkännande. Beträffande valet av reparatör, bärgare, reparationsmetod och material ska våra anvisningar följas. Vi har rätt att företräda dig i förhållande till den som utför repara tionen. Skadade föremål ska under skaderegleringstiden hållas tillgängliga för eventuell besiktning. Som ägare av fordonet ska du, efter vårt medgivande, beordra reparation och godkänna eller reklamera utfört arbete. I brådskande fall får sådan reparation utföras som är nödvändig för att färden med fordonet ska kunna fortsätta. En förutsättning för detta är att reparationen görs efter samråd med oss Påföljd Åsidosätter du föreskrift enligt kan ersättningen minskas eller utebli enligt Utbetalning av ersättning Vi ska betala ersättning senast en månad efter det att den ersättningsberättigade gjort vad som angetts i Har den som begär ersättning uppenbarligen rätt till åtminstone visst belopp, betalar vi detta innan den slutliga ersättningen fastställts Ränta Betalas ersättning efter utgången av den månad som angetts i betalar vi dröjsmålsränta enligt räntelagen. Under polisutredning eller värdering enligt betalar vi ränta enligt riksbankens referensränta. Ränta betalas inte om beloppet är mindre än 50 kronor Preskription Den som vill kräva ersättning förlorar sin rätt, om han inte väcker talan mot oss inom tre år från det att han fick kännedom om att ford ringen kunde göras gällande och i varje fall inom tio år från det att fordringen tidigast hade kunnat göras gällande. Har den ersättnings berättigade anmält skadan till oss inom den tid som angetts i första stycket, har han alltid sex månader på sig att väcka talan sedan vi tagit slutlig ställning i ersättningsfrågan Mervärdesskatt Moms Försäkringstagare som är redovisningsskyldig för moms ska svara för denna Dubbelförsäkring Har samma intresse försäkrats mot samma fara hos flera bolag, är varje bolag ansvarigt mot den försäkrade som om det bolaget ensamt hade beviljat försäkring. Den försäkrade har dock inte rätt till högre ersättning från bolagen än som sammanlagt svarar mot skadan. Överstiger summan av ansvarsbeloppen skadan, fördelas ansvarigheten mellan bolagen efter förhållandet mellan ansvarsbeloppen Underförsäkring Försäkringsbeloppet skall motsvara värdet av försäkrad egendom eller annat försäkrat intresse enligt punkt 6 Värderings- och ersättningsregler. Understiger försäkringsbeloppet i betydande mån detta värde, kan ersättning från försäkringen sättas ned i förhållande till underförsäkringen. Villkor Tung lastbil och släp, sida 16 av 18

17 Nedsättning av försäkringsersättning Om inte förhållandet är reglerat särskilt i villkoret kan ersättningen sättas ned vid a) Oriktig eller ofullständig uppgift när försäkringen tecknades. b) Underlåtenhet att anmäla ändring i förhållande som har uppgetts då försäkringen tecknades. c) Åsidosättande av föreskrift i försäkringsvillkoren. Om förhållande enligt a) och b) medfört för låg premie eller alltför förmånliga villkor begränsas vårt ansvar till vad som svarar mot erlagd premie och de villkor som egentligen skulle gällt. Vid åsidosättande av föreskrift enligt c) sätts ersättningen ned med 20 procent utöver eventuell självrisk. Nedsättningen kan bli större i allvarliga fall, till och med så stor att ingen ersättning lämnas. Nedsättning sker inte i den mån du kan visa att åsidosättandet av föreskriften varit utan betydelse för försäkringsfallets inträffande eller för skadans omfattning Oriktig eller ofullständig uppgift vid skaderegleringen Har den som är berättigad till ersättning efter försäkringsfallet uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet lämnat oriktiga uppgifter, eller dolt något av betydelse, kan ersättningen sättas ned. Nedsättningen kan i allvarligare fall leda till att den försäkrade eller annan som begär ersättning från Vardia blir helt utan ersättning. Se vidare under Nedsättning av försäkringsersättning. 7.6 Regler i särskilda fall Leverantörsgaranti/abonnemang Försäkringen gäller inte för skada som leverantör eller annan ansvarar för enligt försäkring, garanti, abonnemang eller liknande åtagande. Försäkringen gäller om du kan visa att den som gjort åtagan det inte kan fullgöra detta Krigsskador Försäkringen gäller inte för skada som har samband med terrorhandling, krig eller krigsliknande händelser Atomskador/dammgenombrott Försäkringen gäller inte för skada På egendom eller vid skadeståndsskyldighet, om skadan direkt eller indirekt orsakats av atomkärnprocess. Som direkt eller indirekt orsakats av dammgenombrott i kraftverksdamm eller regleringsdamm för elproduktion. Detta avser inte ersätt ning enligt trafikskadelagen och rättsskyddsförsäkringen Force majeure Försäkringen gäller inte för förlust som kan uppstå om skadeutredning, reparationsåtgärd eller betalning av ersättning fördröjs på grund av krig, myndighets åtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse Om det blir tvist Vid tvist om värdet på skadad egendom ska, på begäran av någon av parterna, en värderingsman uttala sig om värdet. Värderingsman nen ska vara förordnad av svensk handelskammare om inte parterna enats om annat. Värderingsmannen ska tillämpa villkorens värde ringsregler. Parterna får lägga fram egen utredning och lämna egna synpunkter. I sitt utlåtande ska värderingsmannen ange hur han har beräknat skadans värde. Av ersättningen till värderingsmannen ska du betala 500 kronor och 10 procent av överskjutande belopp, sam manlagt högst 50 procent av värderingsmannens ersättning. Om värderingsmannen värderar skadan till högre belopp än det vi erbjudit, betalar vi hela kostnaden Återkrav I samma utsträckning som vi ersatt dig, övertar vi den rätt du kan ha att kräva ersättning av annan. Du får inte med den som är ansvarig för skadan träffa överenskommelse som innebär att du helt eller delvis avstår din rätt till ersättning. I samma utsträckning som vi har betalat ersättning från trafikförsäkring, har vi enligt trafikskadelagen bland annat rätt att kräva tillbaka ersättning från den som vållat skadan med uppsåt eller genom grov vårdslöshet eller genom vårdslöshet i förening med straffbar påver kan av alkohol eller annat berusningsmedel. Dessutom kan vi enligt trafikskadelagen framställa återkrav mot innehavare av järnväg eller spårväg samt mot den som är ansvarig för skada enligt lagen om produktansvar Överlåtelse av fordran I samma utsträckning som Vardia har utbetalat ersättning övertar bolaget den försäkrades rätt att kräva ersättning från den som är ansvarig, eller i annat fall betalningsskyldig för skadan Äganderätt till ersatt egendom Vardia övertar äganderätten till ersatt egendom om inget annat avtalats Skaderegistrering För att minska försäkringsbolagens kostnader för ersättning som baseras på oriktiga uppgifter använder sig Vardia av ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälnings-register (GSR). Registret innehåller vissa uppgifter om skadan samt uppgift om vem som begärt ersättning och används endast i samband med skade reglering. Det innebär att bolaget får reda på om du tidigare anmält någon skada hos annat försäkringsbolag. Personuppgiftsansvarig för GSR är GSR AB, Box 24171, Stockholm Dina personuppgifter De personuppgifter som Vardia hämtar in om dig behandlas i enlighet med bestämmelserna i Personuppgiftslagen (PUL). Uppgifterna behandlas för att vi ska kunna administrera försäkringen, fullgöra våra avtal, ge en god service, marknadsföring och statistik samt för de övriga ändamål som framgår av försäkringsvillkoren. Uppgifterna är avsedda att i första hand användas inom Vardia men kan komma att lämnas ut till andra företag, föreningar och organisationer som Vardia samarbetar med. Du har även rätt att anmäla att dina personupp gifter inte får behandlas för direkt marknadsföring. Telefonsamtal som sker med dig Villkor Tung lastbil och släp, sida 17 av 18

18 kan komma att spelas in för dokumentation av läm-nade uppgifter. Du har rätt att begära information och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Vi är personuppgiftsansvariga. 7.7 Om vi inte kommer överens Om du inte är nöjd med beslut eller hantering av ett ärende är vi naturligtvis beredda att ompröva ärendet. Kontakta i första hand den handläggare som haft ansvar för ditt ärende eller vår klagomålsansvariga. Du kan även vända dig till domstol för att få ditt ärende prövat. Dina ombudskostnader kan oftast ersättas genom rättsskyddet i din försäkring. Du betalar då enbart självrisken. Om du har frågor som gäller trafikskadeersättning för personskador kan du istället få ärendet prövat i Trafikskadenämnden. För privatpersoner gäller även följande: Om du är missnöjd kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden med tvistefrågor som inte är av medicinsk karaktär, telefon Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 24215, Stockholm lämnar upplysningar i försäkringsfrågor. Telefon , Besöksadress: Karlavägen 108. Även den kommunala konsumentvägledningen kan lämna information och råd. All ovanstående rådgivning och prövning är kostnadsfri. Är du ändå inte nöjd kan du vända dig till domstol för att få saken slutligt prövad. Villkor Tung lastbil och släp, sida 18 av 18

Tung lastbil och släp Villkorssammanfattning

Tung lastbil och släp Villkorssammanfattning Tung lastbil och släp Villkorssammanfattning Tung lastbil och släp Villkorssammanfattning Vår lastbilsförsäkring ger ett bra skydd för dig, din lastbil, ditt släp och dina medtrafikanter. Försäkringen

Läs mer

Som åkare är det viktigt att vara rätt försäkrad. Därför kan vår försäkring för lastbil anpassas efter just din verksamhet, oavsett storlek och

Som åkare är det viktigt att vara rätt försäkrad. Därför kan vår försäkring för lastbil anpassas efter just din verksamhet, oavsett storlek och Lastbil Som åkare är det viktigt att vara rätt försäkrad. Därför kan vår försäkring för lastbil anpassas efter just din verksamhet, oavsett storlek och inriktning. Så här fungerar din försäkring: Vår ambition

Läs mer

FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL

FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Tjänste bil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjligheter som

Läs mer

Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag.

Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag. Taxi Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag. Så här fungerar din försäkring: Vår ambition är att du alltid ska vara

Läs mer

Tung lastbil och släp Villkor fr.o.m. 2015-08-01

Tung lastbil och släp Villkor fr.o.m. 2015-08-01 Tung lastbil och släp Villkor fr.o.m. 2015-08-01 Innehållsförteckning Sida 1 Allmänna villkor för motorfordonsförsäkring 3 1.1 Inledning 3 1.2 Försäkringshandlingar 3 1.3 Försäkringsomfattning 3 1.4 Avställningsförsäkring

Läs mer

Taxi. Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag.

Taxi. Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag. Taxi Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag. Vi håller ditt företag rullande. På Moderna Försäkringar gör vi bara det

Läs mer

BUDBIL. Geografisk omfattning

BUDBIL. Geografisk omfattning BUDBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Budbil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjlig heter som finns för att anpassa

Läs mer

Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil

Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil Våra försäkringar är flexibelt utformade för att täcka varje företags försäkringsbehov. De kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring och kaskoförsäkring

Läs mer

Försäkringsvillkoren gäller för lätt släp med totalvikt högst 3 000 kg, avsett för transport av båtar, till personbil eller lätt lastbil.

Försäkringsvillkoren gäller för lätt släp med totalvikt högst 3 000 kg, avsett för transport av båtar, till personbil eller lätt lastbil. Villkor Båtvagnsförsäkring Frivillig Gruppförsäkring Svenska Sjö from 2014-04-01 Försäkring för Båtvagn är ett komplement till din Båtförsäkring i Svenska Sjö. I tillämpliga delar gäller samma regler som

Läs mer

Personbil och lätt lastbil för uthyrning

Personbil och lätt lastbil för uthyrning Personbil och lätt lastbil för uthyrning En försäkring för personbilar och lätta lastbilar som används i yrkesmässig uthyrning. Den är flexibelt utformad för att täcka både stora och mindre uthyrningsföretags

Läs mer

Rätt försäkring håller företaget rullande. Därför kan vår försäkring för buss anpassas efter just din verksamhet, oavsett storlek och inriktning.

Rätt försäkring håller företaget rullande. Därför kan vår försäkring för buss anpassas efter just din verksamhet, oavsett storlek och inriktning. Buss Rätt försäkring håller företaget rullande. Därför kan vår försäkring för buss anpassas efter just din verksamhet, oavsett storlek och inriktning. Så här fungerar din försäkring: Vår ambition är att

Läs mer

För- och efterköpsinformation Försäkring för tung lastbil och tunga släp

För- och efterköpsinformation Försäkring för tung lastbil och tunga släp För- och efterköpsinformation Försäkring för tung lastbil och tunga släp Gäller från 1 juli 2015 För- och efterköpsinformation Försäkring för tung lastbil och tunga släp Gäller från 1 juli 2015 01/2015

Läs mer

För- och efterköpsinformation Försäkring för budbil

För- och efterköpsinformation Försäkring för budbil För- och efterköpsinformation Försäkring för budbil Gäller från 1 februari 2015 För- och efterköpsinformation Försäkring för budbil Gäller från 1 februari 2015 Försäkringen är uppbyggd så att du kan utforma

Läs mer

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien Husbilsförsäkring Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter.

Läs mer

Bussförsäkring En komplett försäkring för mindre bussföretag.

Bussförsäkring En komplett försäkring för mindre bussföretag. Bussförsäkring En komplett försäkring för mindre bussföretag. FÖRSÄKRING Rätt försäkring håller företaget rullande Omnis försäkring är en komplett bussförsäkring för de mindre bussföretagen. Tillsammans

Läs mer

Vi håller ditt företag rullande.

Vi håller ditt företag rullande. Lastbil Som åkare är det viktigt att vara rätt försäkrad. Därför kan vår försäkring för lastbil anpassas efter just din verksamhet, oavsett storlek och inriktning. Vi håller ditt företag rullande. På Moderna

Läs mer

Buss Rätt försäkring håller företaget rullande. Därför kan vår försäkring för buss anpassas efter just din verksamhet, oavsett storlek och inriktning.

Buss Rätt försäkring håller företaget rullande. Därför kan vår försäkring för buss anpassas efter just din verksamhet, oavsett storlek och inriktning. Buss Rätt försäkring håller företaget rullande. Därför kan vår försäkring för buss anpassas efter just din verksamhet, oavsett storlek och inriktning. Vi håller ditt företag rullande. På Moderna Försäkringar

Läs mer

Försäkring för MC, moped, terräng- och specialfordon

Försäkring för MC, moped, terräng- och specialfordon Försäkring för MC, moped, terräng- och specialfordon Försäkringarna är utformade för att täcka varje företags försäkringsbehov. De kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett mer omfattande

Läs mer

Viktiga begränsningar

Viktiga begränsningar Taxi Försäkringen för taxi är flexibelt utformad för att täcka varje taxiföretags försäkringsbehov. Den kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett omfattande skydd för bilen och företaget.

Läs mer

Personbilsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil

Personbilsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil Personbilsförsäkring Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta

Läs mer

Husbilsförsäkring. Premien. Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Var gäller försäkringen?

Husbilsförsäkring. Premien. Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Var gäller försäkringen? Husbilsförsäkring Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter. Du kan välja mellan trafik, halv- och helförsäkring och kan lägga till tilläggsförsäkringar. Vem gäller

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår husvagnsförsäkring ger ett bra skydd för din husvagn. Du kan välja mellan halv- och helförsäkring. Dragfordonets trafikförsäkring

Läs mer

PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1. Vagnskadegaranti

PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1. Vagnskadegaranti PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1 Vagnskadegaranti PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 2 Vagnskadegaranti Vagnskadegarantivillkor reparationskostnaden,

Läs mer

Vagnskadegaranti. mässig trafik (t.ex. taxi och budbilar).

Vagnskadegaranti. mässig trafik (t.ex. taxi och budbilar). Vagnskadegaranti Vagnskadegaranti Vagnskadegarantivillkor Vagnskadegarantin gäller i tre år, för denna fabriksnya Porsche, från och med första registreringsdatum enligt registreringsbeviset. Om bilen skadas

Läs mer

Personbil och lätt lastbil

Personbil och lätt lastbil Personbil och lätt lastbil Försäkringen för personbil och lätt lastbil är flexibelt utformad för att täcka varje företags försäkringsbehov. Den kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett omfattande

Läs mer

Flytande motorfordonsförsäkring

Flytande motorfordonsförsäkring Flytande motorfordonsförsäkring Försäkringen är speciellt utformad för bilhandlare, bilverkstäder och andra företag som ansvarar för egna och kunders fordon. Flytande motorfordonsförsäkring är tvådelad

Läs mer

Sveland Släpförsäkring

Sveland Släpförsäkring Sveland Släpförsäkring Viktigt att komma ihåg Informera oss om förändringar De uppgifter som står på försäkringsbrevet är de som gäller för din försäkring. Det är därför viktigt att du informerar oss om

Läs mer

Personbil & lätt lastbil

Personbil & lätt lastbil Personbil & lätt lastbil Vår ambition är att du alltid ska vara rätt försäkrad. Därför kan vår försäkring för företagsägda personbilar, lätta lastbilar och släp anpassas efter din verksamhet. Vi håller

Läs mer

SG Equipment Finance

SG Equipment Finance SG Equipment Finance transport tung lastbil och släp Försäkringen för tung lastbil och släp är flexibelt utformad för att täcka varje företags försäkringsbehov. Den kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring

Läs mer

Vilket objekt försäkringen gäller för 1. Försäkringen gäller för elektriskt driven rullstol som enligt försäkringsbeskedet är försäkrad i Folksam.

Vilket objekt försäkringen gäller för 1. Försäkringen gäller för elektriskt driven rullstol som enligt försäkringsbeskedet är försäkrad i Folksam. Elrullstol Försäkringsvillkor 1 maj 2010 Vilket objekt försäkringen gäller för 1. Försäkringen gäller för elektriskt driven rullstol som enligt försäkringsbeskedet är försäkrad i Folksam. Var försäkringen

Läs mer

Snöskoterförsäkring Villkorssammanfattning

Snöskoterförsäkring Villkorssammanfattning Snöskoterförsäkring Villkorssammanfattning Snöskoterförsäkring Villkorssammanfattning Snöskoterförsäkringen ger ett bra skydd för dig, din skoter och dina medtrafikanter. Du kan välja mellan Trafik-, Halv-

Läs mer

Traktor och motorredskap Villkor fr.o.m. 2014-09-01

Traktor och motorredskap Villkor fr.o.m. 2014-09-01 Traktor och motorredskap Villkor fr.o.m. 2014-09-01 Innehållsförteckning Sida 1 Allmänna villkor för motorfordonsförsäkring 4 1.1 Inledning 4 1.2 Självrisker 4 1.3 Försäkringsomfattning 4 1.4 Fordon som

Läs mer

För- och efterköpsinformation Försäkring för buss

För- och efterköpsinformation Försäkring för buss För- och efterköpsinformation Försäkring för buss Gäller från 1 september 2015 För- och efterköpsinformation Försäkring för buss Gäller från 1 september 2015 Försäkringen är uppbyggd så att du kan utforma

Läs mer

Villkor Buss. Samtliga villkor är indelade efter ett gemensamt system, vilket medför att numreringen inte alltid är löpande.

Villkor Buss. Samtliga villkor är indelade efter ett gemensamt system, vilket medför att numreringen inte alltid är löpande. Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Sveavägen 167 Box 7830 103 98 Stockholm 0200-222324 www.modernaforsakringar.se Bolagsverket Org.nr. 516403-8662 Filial till Tryg Forsikring A/S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Läs mer

Vi håller ditt företag rullande.

Vi håller ditt företag rullande. Maskin Vår försäkring för maskiner täcker inte bara tunga lastare och lättare motorredskap. Den kan också anpassas för att skydda både förare och företagets verksamhet vid oförutsedda händelser. Vi håller

Läs mer

Här får du viktig information om din taxiförsäkring i Svetax Taxiförsäkring. Du når oss på 0771 36 00 00. Fullständiga försäkringsvillkor fi nns på

Här får du viktig information om din taxiförsäkring i Svetax Taxiförsäkring. Du når oss på 0771 36 00 00. Fullständiga försäkringsvillkor fi nns på Här får du viktig information om din taxiförsäkring i Svetax Taxiförsäkring. Du når oss på 0771 36 00 00. Fullständiga försäkringsvillkor fi nns på vår försäkringsgivares hemsida www.gjensidige.se. Villkoren

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 2015-07-01. Försäkringsvillkor för taxi

ALLMÄNNA VILLKOR 2015-07-01. Försäkringsvillkor för taxi ALLMÄNNA VILLKOR 2015-07-01 Försäkringsvillkor för taxi Försäkringsvillkor för taxi 3 FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR TAXI INNEHÅLL A. INLEDNING 1. Försäkringshandlingar 5 2. Definitioner 5 3. Fordon för vilka

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Bilförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar med

Läs mer

Bilförsäkring Villkorssammanfattning

Bilförsäkring Villkorssammanfattning Villkorssammanfattning Villkorssammanfattning Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt

Läs mer

Bilförsäkring. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Premien

Bilförsäkring. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Premien Bilförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

Villkor Buss. Juli 2010. 2010-06-22 Villkor Buss 1

Villkor Buss. Juli 2010. 2010-06-22 Villkor Buss 1 Villkor Buss Juli 2010 1 Villkor Buss Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 0200-222324 www.modernaforsakringar.se Bolagsverket Org.nr. 516403-8662 Filial

Läs mer

Villkor Taxi Gäller från och med 2016-02-01

Villkor Taxi Gäller från och med 2016-02-01 Villkor Taxi Gäller från och med 2016-02-01 Försäkringsvillkor för Taxi Försäkringsgivare: - www.modernaforsakringar.se Org.nr. 516403- - -nr. 24260666 Klausdalsbrovej Detta försäkringsvillkor utgör en

Läs mer

Husbilsförsäkring FÖRSÄKRING. Vardia Försäkring har utsetts till Årets sakförsäkringsbolag på Insurance Awards 2012.

Husbilsförsäkring FÖRSÄKRING. Vardia Försäkring har utsetts till Årets sakförsäkringsbolag på Insurance Awards 2012. FÖRSÄKRING Husbilsförsäkring Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter. Du kan välja mellan trafik, halv- och helförsäkring och kan lägga till tilläggsförsäkringar.

Läs mer

Bilförsäkring Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid Premien

Bilförsäkring Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid Premien Bilförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

Försäkring för buss. Förköpsinformation - villkor Motorfordonsförsäkring. Gäller från

Försäkring för buss. Förköpsinformation - villkor Motorfordonsförsäkring. Gäller från Försäkring för buss Förköpsinformation - villkor Motorfordonsförsäkring Gäller från 2017-05-01 För- och efterköpsinformation Försäkring för buss Här får du information om Gjensidiges Försäkring för buss

Läs mer

Bilförsäkring FÖRSÄKRING. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Premien

Bilförsäkring FÖRSÄKRING. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Premien FÖRSÄKRING Bilförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husbilsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husbilsförsäkring Villkorssammanfattning Husbilsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter. Du kan välja mellan trafik-, halv- och helförsäkring

Läs mer

Försäkring för tung lastbil

Försäkring för tung lastbil Försäkring för tung lastbil Förköpsinformation - villkor Motorfordonsförsäkring Gäller från 2017-05-01 För- och efterköpsinformation Försäkring för tung lastbil Här får du information om Gjensidiges Försäkring

Läs mer

Sveland Snöskoter- & 4-hjulingsförsäkring

Sveland Snöskoter- & 4-hjulingsförsäkring Sveland Snöskoter- & 4-hjulingsförsäkring Snöskoter- & 4-hjulingförsäkring Vilken försäkring väljer du? En försäkring för snöskoter/fyrhjuling delas vanligtvis upp i tre grundläggande delar Trafikförsäkring,

Läs mer

Motorlinan. försäkring för personbil, lätt lastbil, lätt släp och truck

Motorlinan. försäkring för personbil, lätt lastbil, lätt släp och truck Motorlinan försäkring för personbil, lätt lastbil, lätt släp och truck Försäkringen är framtagen i samarbete mellan If och Göteborgs Försäkringsmäklare Per Dahlkvist AB. Samtliga företagskunder har rätt

Läs mer

Personbilsförsäkring. Omfattning

Personbilsförsäkring. Omfattning Personbilsförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

Tung lastbil och släp Villkor fr.o.m

Tung lastbil och släp Villkor fr.o.m Tung lastbil och släp Villkor fr.o.m. 2015-08-01 Innehållsförteckning Sida 1 Allmänna villkor för motorfordonsförsäkring 3 1.1 Inledning 3 1.2 Försäkringshandlingar 3 1.3 Försäkringsomfattning 3 1.4 Avställningsförsäkring

Läs mer

Personbilsförsäkring

Personbilsförsäkring Personbilsförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

SG Equipment Finance

SG Equipment Finance SG Equipment Finance entreprenad skogs- och grävmaskin samt övriga motorredskap Försäkringen för motorredskap är flexibelt utformad för att täcka varje företags försäkringsbehov. Den kan omfatta allt från

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 2014-05-01. Försäkringsvillkor för lastbil och släpfordon

ALLMÄNNA VILLKOR 2014-05-01. Försäkringsvillkor för lastbil och släpfordon ALLMÄNNA VILLKOR 2014-05-01 Försäkringsvillkor för lastbil och släpfordon 2 Försäkringsvillkor för lastbil och släpfordon Försäkringsvillkor för lastbil och släpfordon 3 FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR LASTBIL

Läs mer

Polisförbundets Bilförsäkring

Polisförbundets Bilförsäkring Polisförbundets Bilförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Som medlem i Polisförbundet får du dessutom ett utökat skydd på köpet. En medlemsförmån som ger

Läs mer

Bilhandel och bilverkstad

Bilhandel och bilverkstad Bilhandel och bilverkstad 2 Bilhandel och bilverkstad Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov av försäkringsskydd. Det är utgångspunkten för oss på Trygg-Hansa

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar

Läs mer

Försäkringsinformation Carplusförsäkring

Försäkringsinformation Carplusförsäkring Avtalsnummer 06000 13457-00000 Registreringsnummer Fabrikat Nissan XXX Avtalstid tre år f.o.m. Max körsträcka under avtalstiden 45 000 km Villkor LF Villkor för Motorfordon Försäkringstagare DnbNor Brukare

Läs mer

Personbilsförsäkring. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Premien. Försäkringens giltighetstid

Personbilsförsäkring. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Premien. Försäkringens giltighetstid Personbilsförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR LASTBIL OCH SLÄPFORDON

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR LASTBIL OCH SLÄPFORDON LASTBIL Försäkringens omfattning framgår av försäkringsbrevet som tillsammans med detta villkor och övriga åsatta försäkringsvillkor utgör försäkringsavtalet. Innehåller försäkringsbrev, Allmänna Bestämmelser

Läs mer

Personbilsförsäkring FÖRSÄKRING. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Premien. Försäkringens giltighetstid

Personbilsförsäkring FÖRSÄKRING. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Premien. Försäkringens giltighetstid FÖRSÄKRING Personbilsförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du

Läs mer

För- och efterköpsinformation

För- och efterköpsinformation För- och efterköpsinformation Försäkring för personbil, lätt lastbil och lätta släp Gäller från 1 april 2016 För- och efterköpsinformation Försäkring för personbil, lätt lastbil och lätta släp Gäller från

Läs mer

Bilförsäkring Villkorssammanfattning

Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar

Läs mer

Husbilsförsäkring Villkorssammanfattning

Husbilsförsäkring Villkorssammanfattning Husbilsförsäkring Villkorssammanfattning Husbilsförsäkring Villkorssammanfattning Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter. Du kan välja mellan Trafik-, Halv-

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 2015-07-01. Försäkringsvillkor för lastbil och släpfordon

ALLMÄNNA VILLKOR 2015-07-01. Försäkringsvillkor för lastbil och släpfordon ALLMÄNNA VILLKOR 2015-07-01 Försäkringsvillkor för lastbil och släpfordon 2 A Inledning Försäkringsvillkor för lastbil och släpfordon 2 FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR LASTBIL OCH SLÄPFORDON INNEHÅLL A. INLEDNING

Läs mer

Försäkringsvillkor. Basförsäkring för mopeder av klass 1 & 2. Gäller från den 2013-04-16

Försäkringsvillkor. Basförsäkring för mopeder av klass 1 & 2. Gäller från den 2013-04-16 Försäkringsvillkor Basförsäkring för mopeder av klass 1 & 2 Gäller från den 2013-04-16 Försäkringsgivare är Accept Försäkringsaktiebolag (516401-6577) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmän

Läs mer

Bilförsäkring Villkorssammanfattning

Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar

Läs mer

Sveland Motorcykelförsäkring

Sveland Motorcykelförsäkring Sveland Motorcykelförsäkring Motorcykelförsäkring Vilken MC-försäkring väljer du? En motorcykelförsäkring delas vanligtvis upp i tre delar Trafikförsäkring, Halv- och Helförsäkring. Trafikförsäkringen,

Läs mer

Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Vad är försäkrat? Välj omfattning efter ditt behov

Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Vad är försäkrat? Välj omfattning efter ditt behov Förköpsinformation Det här är en sammanfattning av vad vår bilförsäkring omfattar. Försäkringen innehåller också viktiga begränsningar, dessa framgår under rubriken Viktiga begränsningar i bilförsäkringen.

Läs mer

Sveland Mopedförsäkring

Sveland Mopedförsäkring Sveland Mopedförsäkring Mopedförsäkring Din moped ska försäkras från dag ett När du köper moped ska du tänka på att teckna försäkring direkt, eftersom du enligt lag måste ha trafikförsäkring från den dag

Läs mer

Kompletterande egendomsförsäkring URA

Kompletterande egendomsförsäkring URA Kompletterande egendomsförsäkring URA Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14 [Titel 3] Sid 2 (8) Innehåll 1 OMFATTNING OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 När och var gäller försäkringen?... 3 1.2 Vem gäller

Läs mer

Försäkringsvillkor. Märkesförsäkring för mopeder av klass 1 & 2. Gäller från den

Försäkringsvillkor. Märkesförsäkring för mopeder av klass 1 & 2. Gäller från den Försäkringsvillkor Märkesförsäkring för mopeder av klass 1 & 2 Gäller från den 2015-08-26 Försäkringsgivare är Accept Försäkringsaktiebolag (516401-6577) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2

Läs mer

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom Husvagnsförsäkring Skattebetalarnas Medlemsförsäkring erbjuder trygga försäkringar till förmånliga priser och bra service. Självklart ska du ha en bra försäkring som gör att du kan känna dig fullständigt

Läs mer

Försäkringsvillkor för lastbil och släpfordon 2015-07-01

Försäkringsvillkor för lastbil och släpfordon 2015-07-01 Försäkringsvillkor för lastbil och släpfordon 2015-07-01 Försäkringsvillkor för lastbil och släpfordon 1 FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR LASTBIL OCH SLÄPFORDON INNEHÅLL A. INLEDNING 5 1. Försäkringshandlingar 5

Läs mer

Villkor Tung lastbil och släp

Villkor Tung lastbil och släp Villkor Tung lastbil och släp Juli 2010 1 Villkor Tung lastbil och släp Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 0200-222324 www.modernaforsakringar.se Bolagsverket

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 2011-11-01. Försäkringsvillkor för taxi

ALLMÄNNA VILLKOR 2011-11-01. Försäkringsvillkor för taxi ALLMÄNNA VILLKOR 2011-11-01 Försäkringsvillkor för taxi 2 Försäkringsvillkor för taxi Försäkringsvillkor för taxi 3 FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR TAXI INNEHÅLL A. INLEDNING 5 1. Försäkringshandlingar 5 2. Definitioner

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING ATV-försäkring 2015-01-01

VILLKORSSAMMANFATTNING ATV-försäkring 2015-01-01 VILLKORSSAMMANFATTNING ATV-försäkring 2015-01-01 Allmän information Det här är en sammanfattning av vad försäkringen innehåller. De fullständiga försäkringsvillkoren finns att hämta på svedea.se. Vill

Läs mer

Försäkring för budbil

Försäkring för budbil Försäkring för budbil Förköpsinformation - villkor Motorfordonsförsäkring Gäller från 2017-05-01 För- och efterköpsinformation Försäkring för budbil Här får du information om Gjensidiges Försäkring för

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

Försäkringsvillkor. För personbil och lätt lastbil. Gäller från 2009-11-01. För företagskunder

Försäkringsvillkor. För personbil och lätt lastbil. Gäller från 2009-11-01. För företagskunder Försäkringsvillkor För personbil och lätt lastbil Gäller från 2009-11-01 För företagskunder Innehållsförteckning A. Förutsättning för NonStop... 3 B.. Premiebetalning... 4 C. Giltighetstid... 4 D. Uppsägning...

Läs mer

Bilförsäkring Villkorssammanfattning

Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar

Läs mer

Sveland Husvagnsförsäkring

Sveland Husvagnsförsäkring Sveland Husvagnsförsäkring Viktigt att komma ihåg Informera oss om förändringar De uppgifter som står på försäkringsbrevet är de som gäller för din försäkring. Det är därför viktigt att du informerar oss

Läs mer

Villkor Företagsägd Personbil, Lätt Lastbil, Lätta Släp

Villkor Företagsägd Personbil, Lätt Lastbil, Lätta Släp Villkoren gäller från 2008-11 Villkor Företagsägd Personbil, Lätt Lastbil, Lätta Släp Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Sak AB Styrelsens säte: Stockholm, Orgnr: 516406-0070 www.modernaforsakringar.se/foretagsmotor

Läs mer

För- och efterköpsinformation Försäkring för maskiner, motorredskap och skogsmaskiner Gäller från 1 april 2016

För- och efterköpsinformation Försäkring för maskiner, motorredskap och skogsmaskiner Gäller från 1 april 2016 För- och efterköpsinformation Försäkring för maskiner, motorredskap och skogsmaskiner Gäller från 1 april 2016 För- och efterköpsinformation Försäkring för maskiner, motorredskap och skogsmaskiner Gäller

Läs mer

SNAPPINSURANCE FÖR SNAPPCAR SVERIGE

SNAPPINSURANCE FÖR SNAPPCAR SVERIGE SNAPPINSURANCE FÖR SNAPPCAR SVERIGE För SnappInsurance gäller detta särskilda villkor i första hand och i övrigt Ifs allmänna motorförsäkringsvillkor för företag (if.se/villkorfordon alla villkor 8183)

Läs mer

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50 Gäller från och med 2016-07-01 Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av rådgivande verksamhet. Försäkringen gäller dock med vissa begränsningar. T.ex. gäller den inte

Läs mer

Sveland Maskinägare Försäkring för både företag och privatpersoner

Sveland Maskinägare Försäkring för både företag och privatpersoner Sveland Maskinägare Försäkring för både företag och privatpersoner Sveland Maskinägareförsäkring Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov av försäkringsskydd.

Läs mer

Terränghjuling. Gäller från 2015-01-01

Terränghjuling. Gäller från 2015-01-01 TERRÄNGHJULING FÖRKÖPS-/EFTERKÖPSINFORMATION Terränghjuling Gäller från 2015-01-01 Terränghjuling Vår terränghjulingsförsäkring ger ett bra skydd. Vi hjälper dig att få rätt försäkring för dig och din

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring VILLKOR Fastställt november 2003 R 1:3 Rättsskyddsförsäkring Tvister och skattemål Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar Sak AB www.modernaforsakringar.se A TVISTER 1 Vem försäkringen gäller för

Läs mer

Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring

Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt

Läs mer

Sveland Bilförsäkring

Sveland Bilförsäkring Sveland Bilförsäkring Bilförsäkring Din bil ska försäkras från dag ett När du köper bil ska du tänka på att teckna försäkring direkt, eftersom du enligt lag måste ha trafikförsäkring från den dag du blir

Läs mer

VILLKOR FÖR TRAKTOR OCH MOTORREDSKAP. Särskilt försäkringsvillkor VTM 2014:1 Giltigt från 2014-05-01

VILLKOR FÖR TRAKTOR OCH MOTORREDSKAP. Särskilt försäkringsvillkor VTM 2014:1 Giltigt från 2014-05-01 VILLKOR FÖR TRAKTOR OCH MOTORREDSKAP Särskilt försäkringsvillkor VTM 2014:1 Innehåll 1 Allmänna villkor för motorfordonsförsäkring 3 2 Trafikförsäkring 3 3 Kaskoförsäkring 5 4 Brand 8 5 Glas 9 6 Stöld

Läs mer

Personbilsförsäkring. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Premien. Försäkringens giltighetstid

Personbilsförsäkring. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Premien. Försäkringens giltighetstid Personbilsförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 2015-01-01. Försäkringsvillkor för buss

ALLMÄNNA VILLKOR 2015-01-01. Försäkringsvillkor för buss ALLMÄNNA VILLKOR 2015-01-01 Försäkringsvillkor för buss FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR BUSS INNEHÅLL A. INLEDNING 1. Försäkringshandlingar 5 2. Definitioner 5 3. Fordon för vilka detta villkor gäller 8 4. Bestämmelser

Läs mer

BILförsäkring. Din bil ska försäkras från dag ett. Var försäkringen gäller. Premien. Vem kan teckna försäkringen? Försäkringens giltighet

BILförsäkring. Din bil ska försäkras från dag ett. Var försäkringen gäller. Premien. Vem kan teckna försäkringen? Försäkringens giltighet Bilförsäkring Bilförsäk BILförsäk ring BILförsäkring Din bil ska försäkras från dag ett När du köper bil ska du tänka på att teckna försäkring direkt, eftersom du enligt lag måste ha trafikförsäkring från

Läs mer

Bilförsäkring Villkorssammanfattning

Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar

Läs mer

Samtliga villkor är indelade efter ett gemensamt system, vilket medför att numreringen inte alltid är löpande.

Samtliga villkor är indelade efter ett gemensamt system, vilket medför att numreringen inte alltid är löpande. FÅGELVIKSGRUPPEN TAXIFÖRSÄKRING Fågelviksgruppen Taxiförsäkring Försäkringens omfattning framgår av försäkringsbrevet som tillsammans med detta villkor och övriga åsatta försäkringsvillkor utgör försäkringsavtalet.

Läs mer