FÖRSÄKRING RISK FÖR BYGGSTOPP TEMA. Ny försäkring sämre än den gamla. Nya regler för ränteavdrag. FAStigHetSbolAgen VÄntAr MeD SPÄnning PÅ 140 DoMAr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSÄKRING RISK FÖR BYGGSTOPP TEMA. Ny försäkring sämre än den gamla. Nya regler för ränteavdrag. FAStigHetSbolAgen VÄntAr MeD SPÄnning PÅ 140 DoMAr"

Transkript

1 TEMA SKATT FINANS FÖRSÄKRING TEMA: 18 extra SiDor MeD nyttig läsning FÖr FAStigHetSÄgAre Nya regler för ränteavdrag RISK FÖR BYGGSTOPP Ny försäkring sämre än den gamla FAStigHetSbolAgen VÄntAr MeD SPÄnning PÅ 140 DoMAr Så deklarerar du! Se vår bilaga! INNEHÅLL: Utredningar på gång läs vilka nya utredningar som kan påverka branschen...51 Räntesnurret Caremaskandalen kan drabba fastighetssektorn...52 Sänkt fastighetsskatt för studentrum läs om alla nya skatteförslag för bostäder...54 Försäkringen täcker sämre vid vattenskada bostadsrättsföreningar får högre kostnad...56 Se upp med avkastningen Fonder kan bli dyra för brf...58 Oklara domar om paketering Sälj bara fem bolag i varje paket är rådet...61 Skatteflykt eller ej Viktiga domar väntar i Kammarrätten i Stockholm...62 Några råd på väg till banken Chefekonomens bästa tips... 64

2 Officiella partners 4 5 SEpTEMbEr SvENSkA MÄSSAN GöTEborG FASTIGHETSMÄSSAN Göteborg2013 NordeNs största fastighetsmässa Dags för Nordens STörSTA MÄSSA för fastighetsbranschen att inta väst igen! Besök mässan med allt inom drift, förvaltning och underhåll Läs mer och se utställarlista på

3 Skatt, finans & försäkring TEMA KRÖNIKA Utredningar som förenklar och försvårar Det händer mycket just nu på skatteområdet som är av intresse för fastighetsägare och det är till viss del förändringar som man efterlyst. Förutom Företagsskattekommittén, som ju tyvärr förväntas komma med förslag om ytterligare begränsningar i rätten till ränteavdrag (se sidan 52), pågår just nu två andra skatteutredningar som är av intresse för fastighetsägare. Den första är Bostadsbeskattningsutredningen som ska se över beskattningen av hyresrätter, bostadsrätter i oäkta bostadsföretag och kooperativ hyresrätt. Kommittén ska föreslå förbättring av den skattemässiga ställningen för hyresrätten i syfte att öka utbudet av hyresbostäder, lämna förslag på en lättnad i beskattningen för medlemmar i oäkta bostadsföretag och analysera om det bör finnas en rätt till uppskov med skatten även vid köp eller försäljning av en andel i en oäkta bostadsrättsförening.kommittén ska också bedöma om det är lämpligt att kooperativa hyresrättsföreningar beskattas enligt andra regler och om de bör betala stämpelskatt enligt samma skattesats som gäller för bostadsrätts föreningar. Man ska också analysera om skatte reduktion för ROTarbete kan utvidgas till att även gälla hyresrätter. I uppdraget ingår dessutom att analysera skattereglerna för privatpersoners upplåtelse av egen bostad och se vilken effekt höjningarna av schablon avdraget vid uthyrning (genomfördes 2009) har haft på utbudet av bostäder. Kommittén som leds av lagmannen vid förvaltningsrätten i Umeå, Hases Per Sjöblom ska presentera sina förslag senast den 15 oktober Förhoppningsvis kommer kommittén att lägga fram förslag som bidrar till att öka neutraliteten mellan de olika upplåtelseformerna. Hyresrätten är ju i dag missgynnad i jämförelse med både bostadsrätt och egna hem. Vill regeringen att det ska byggas fler hyresrätter vill det nog till att man gör mer än att bara ta bort fastighetsskatten. DEN ANDRA PÅGÅENDE utredningen är Skatteförenklingsutredningen som ska lämna förslag till förenklingar av skattereglerna för enskilda näringsidkare och handelsbolagsdelägare som är fysiska personer. Syftet med utvärderingen är att undersöka om dagens regler om till exempel räntefördelning och expansionsfond används i den omfattning som är möjligt och om så inte är fallet undersöka orsaken till detta. Utredaren ska göra en översyn av reglerna och dels föreslå åtgärder i syfte att öka den faktiska utnyttjandegraden, om det skulle visa sig att reglerna är underutnyttjade, dels undersöka möjligheterna till förenklingar av de befintliga reglerna. Om det bedöms lämpligt, får utredaren i stället föreslå andra regler med motsvarande syfte som de regler som finns idag. Utredningen ska vara klar senast i oktober Vill regeringen att det ska byggas fler hyres rätter vill det nog till att man gör mer än att bara ta bort fastighetsskatten. Samtidigt som det är viktigt att regeringen inte av förenklingsskäl tar bort regler som fungerar utan att i så fall ersätta dem med andra möjligen enklare regler som ger ett minst lika bra materiellt utfall, är det angeläget med en översyn av reglerna för de enskilda närings idkarna. Villkoren för dessa har under senare år inte förbättrats i samma utsträckning som för de så kallade 3:12 företagen. Ulla Werkell Skattejurist, Fastighetsägarna Sverige fastighetsagarna.se TEMA: SKATT, FINANS & FÖRSÄKRING FAStigHetStiDningen nr 3 APril

4 TEMA Skatt, finans & försäkring Ränteavdragsregler kan bli rena snurren Ett sätt att förhindra skatteflykt och räntesnurror. Eller ett förslag som riskerar att slå undan benen på hela fastighetsbranschen? Fastighetstidningen tittar närmare på de nya reglerna för ränteavdrag och vad de kan innebära för svenska fastighetsbolag. thomas WÅgStrÖM KUngSleDen Jörgen Graner Peter Wallberg Anders Kvist ET HELA BÖRJADE med misskötta äldreboenden. Vårdföretaget Carema hade vanvårdat de gamla och sjuka som bodde hos dem, och snart visade det sig att företaget dessutom hade använt sig av avancerade räntesnurror för att slippa betala skatt. Stora lån hade tagits inom koncernen vilket skickade räntor till lågskatteländer, samtidigt som det svenska dotterbolaget kunde dra av räntan som en kostnad och minska sin skatt avsevärt. Allt fullt möjligt inom dåvarande lagstiftning. Men upplägget mötte kritik och regeringen införde därför nya regler från och med 1 januari 2013, som i korthet innebär att det inte längre är möjligt att dra av räntan på lån inom en koncern (se faktaruta). Tanken är att täppa till kryphål i skattelagstiftningen, men kritiker har påpekat att de nya reglerna samtidigt kan ställa till stora problem, särskilt för kapitalintensiva branscher som fastighetssektorn. För koncerner med svenska moder- och dotterbolag borde det inte bli några problem i normalfallet i och med att mottagaren av räntan där beskattas med mer än 10 procent, förklarar Jörgen Graner, expert på företagsbeskattning på KPMG. Men det som skapar osäkerhet är formuleringen att lånet inte får ha upprättats huvudsakligen på grund av skatteskäl. JÖRGEN GRANER ger ett exempel för att visa komplexiteten i frågan. Säg att ett bolag köper en fastighet i Sverige och finansierar det med ett lån från ett utländskt intressebolag. På lånet ska det svenska bolaget betala ränta. Mottagaren av räntan beskattas visserligen med mer än 10 procent men det finns kanske ett underskott hos något annat koncernbolag som kan utnyttjas för kvittning. Här är tio-procentsregeln uppfylld, men i viss mening uppstår samtidigt en skatteförmån och vi vet inte än hur denna förmån viktas, förklarar Jörgen Graner. För även om Skatteverket snart kan antas presentera sin uppfattning så dröjer det länge innan vägledande rättspraxis från domstolarna kommer. Det skapar en stor osäkerhet, vilket gör Sverige mindre attraktivt för utländska investerare eftersom det gör det svårare för dem att förutse avkastningen på svenska investeringar. Risken är med andra ord att utländska investerare drar sig för att köpa svenska fastigheter vilket kan leda till en prispress. Men priserna kan också falla på grund av att många av de kommunala fastighetsbolagen påverkas direkt av de nya reglerna. Så länge de lånar på marknaden påverkas de inte av de nya reglerna, men alla bolag som sköter sin upplåning via kommunen riskerar att åka på en rejäl skattesmäll, säger Peter Wallberg, ekonom på Sabo, Sveriges allmännyttiga bostadsföretag. EFTERSOM KOMMUNERNA är skattebefriade faller de inte in under tioprocentsregeln, vilket skulle innebära att de räntor som bostadsbolagen betalar inte skulle vara avdragsgilla enligt de nya reglerna. Än så länge vet vi inte hur Skatteverket och domstolarna kommer att tolka det här, vilket leder till en väldigt stor risk för de kommunala bolagen, konstaterar Peter Wallberg. Sabo rekommenderar därför sina medlemmar att lägga om sina lån, eller att i alla fall avvakta det förhandsbesked från Skatterättsnämnden som kommer under våren. Det är LKF, Lunds Kommuns Fastighets AB, som har begärt att få veta hur de ska 52 TEMA: SKATT, FINANS & FÖRSÄKRING FAStigHetStiDningen nr 3 APril 2013

5 Det är begränsningar i reglerna för externa ränteavdrag som oroar oss. ANDERS KVIST, VD KUNGSLEDEN se på de lån de har hos Lunds kommun. Vi hoppas såklart att Skatterättsnämnden ska anse att lånen vilar på affärsmässiga grunder och därmed är avdragsgilla, säger Igny Winberg, ekonomichef på LKF. Annars skulle det innebära en ökad kostnad för oss på 6,5 miljoner kronor per år. Men för de flesta privata fastighetsbolag kommer de nya reglerna för interna ränteavdrag inte att göra så stor skillnad. Och på börsnoterade Kungsleden är vd Anders Kvist inte speciellt orolig, än. Eftersom vi ännu inte vet hur reglerna kommer att tillämpas så är det inte alldeles klart vad konsekvenserna blir. Men vi har inte använt oss av den typen av strukturer i vår fastighetsfinansiering, så det borde inte påverka oss särskilt mycket. Det är snarare begränsningar i reglerna för externa ränteavdrag som oroar oss. FÖR ÄVEN OM ÄNDRINGARNA i reglerna kring de interna räntorna rör om mycket, så är det den statliga Företagsskattekommitténs slutbetänkande som ska komma i mars 2014 som alla väntar på. Där förväntar sig nämligen många att ett förslag läggs om att begränsa avdragsmöjligheterna även för externa räntor. Än så länge är det för tidigt att sia om hur förslaget kommer att utformas, men det ingår i kommitténs arbete att titta på den här frågan, säger Ulla Werkell, skattejurist på Fastighetsägarna. Vi har haft väldigt generösa avdragsregler i Sverige jämfört med övriga Europa, så jag tror att vi får räkna med att det blir någon sorts begränsning av avdragsrätten även för de externa räntorna. Men om vi går från dagens möjligheter till ett totalstopp för ränteavdrag, då blir det oerhört tufft för fastighetsbranschen! Anders Kvist på Kungsleden är något mer försiktig i sin analys. Han menar visserligen att fastighetsfinansieringen i Sverige till stor del är baserad på en hög grad av skuldsättning, delvis på grund av de avdragsregler som har funnits, men att det här inte behöver vara det enda sättet att finansiera verksamheten. I andra länder som har andra regler använder man en större del eget kapital, eller mellanvägar som till exempel preferensaktier, för sin finansiering och det ena sättet behöver inte vara mer rätt än det andra. Men det går inte att ändra det system vi har idag utan att analysera konsekvenserna och tillåta långa anpassningstider, för det här är inte en detalj i regelverket utan en väsentlig förutsättning för svenska fastighetsaffärer. Risken om man gör det här för snabbt är att det sänker lönsamheten, höjer hyrorna och samtidigt leder till en stor osäkerhet kring hur förutsättningarna att tjäna pengar på fastigheter faktiskt ser ut. Och det i sin tur riskerar att lägga en död hand över både fastighetsaffärer och nybyggnation, och det är inte vad det här landet behöver. KARIN AASE FAKTA/ NYA REGLER FRÅN ÅRSSKIFTET De befintliga reglerna som begränsar rätten att göra avdrag för räntor på vissa interna lån utvidgas till att gälla ränteutgifter för alla skulder inom en intressegemenskap. Tioprocentsregeln som säger att du får göra avdrag för räntan om mottagaren av räntan beskattas med minst tio procent behålls. Det införs även ett undantag från tioprocentsregeln, som innebär att även om räntemottagaren beskattas med minst 10 procent erhålls i vissa fall ändå inte ränteavdrag. Undantaget gäller fall då det huvudsakliga skälet till skuldförhållandet är att intressegemenskapen ska uppnå en väsentlig skatteförmån. Den så kallade ventilen behålls. Den innebär att även om beskattningen är lägre än 10 procent, till exempel om långivaren är en kommun, kan avdrag erhållas om det kan på - visas att förfarandet är huvudsakligen affärsmässigt motiverat. Källa: Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2012/2013, Regeringskansliet. Börje Noring, skatterevisor på Skatteverket TEMA: SKATT, FINANS & FÖRSÄKRING FAStigHetStiDningen nr 3 APril

6 TEMA Skatt, finans & försäkring BOSTÄDER FÖR YNGRE OCH ÄLDRE FÅR NYA REGLER Bort med skattenämnderna vid fastighetstaxering, samma skatteregler för alla särskilda boenden och sänkt fastighetsskatt för studentrum. Det är några av förslagen i Bostadstaxeringsutredningen. Ulla Werkell reder ut och analyserar. BOSTADSTAXERINGSUTREDNINGEN lämnade sitt betänkande under hösten I betänkandet föreslås en rad förändringar i dagens system, bland annat att skattenämnderna inom fastighetstaxeringen tas bort samt att deklarationstidpunkten flyttas från den 1 november året före det år då fastighetstaxering sker till den 15 februari det kalenderår som taxeringen avser. Definitionen av nivååret ändras till att avse en nivåtidpunkt som flyttas fram till den 1 april året före taxeringsåret. Ändringen innebär att skillnaden mellan nivåtidpunkten och beskaffenhetstidpunkten blir nio månader mot tidigare 18 månader. Vårdbyggnader för åldringsvård ska enligt förslaget definieras på så sätt att de omfattar de särskilda boendeformerna för äldre människor som anges i 5 kap. 5 andra stycket socialtjänstlagen (2001:453). Det innebär att alla särskilda boenden från servicehus till sjukhem kommer att behandlas enhetligt oavsett hur vård- eller omsorgskrävande de boende är och vilken bemanning boendet har. Bostadstaxeringsutredningen föreslår att fastighetsavgiften för studentrum sänks från dagens kronor till 300 kronor. Foto: elin berge VÄRDEFAKTORN HYRA för bostäder i hyreshus föreslås grundas på den genomsnittliga bruksvärdeshyran. Utredningen föreslår också att det införs ett undantagssystem för studentrum i korridor. De ska efter registrering utgöra en särskild lägenhetstyp och den kommunala fastighetsavgiften för dessa sänkas till 300 kronor per lägenhet. Idag är den kronor. Att avskaffa skattenämnderna är ett logiskt förslag. Nämnderna är redan avskaffade vid inkomsttaxeringen och lekmannainflytandet kan tillgodoses på andra och bättre sätt. Att flytta nivåtidpunkten närmre taxeringsåret ger sannolikt en bättre möjlighet att fånga upp prisrörelser. Dagens system har ofta kritiserats, särskilt de gånger då det har varit en prisnedgång mellan nivååret och taxeringsåret. Den nuvarande deklarationstidpunkten innebär att Skatteverket begär information om hur förhållandena ser ut på fastigheten vid en tidpunkt som infaller två månader efter deklarationstidpunkten. Fastighetsskatten på studentrum i en korridor med del i kök är idag densamma som för en lägenhet på exempelvis 200 kvadratmeter. Med den föreslagna deklarationstidpunkten skulle detta problem försvinna. Den nu gällande definitionen av vad som är vårdbyggnad har genom åren föranlett en rad processer. Det känns logiskt och riktigt att samtliga särskilda boendeformer för äldre framöver kommer att betraktas som vårdbyggnader. FASTIGHETSSKATTEN PÅ studentrum i en korridor med del i kök är i dag är densamma som för en lägenhet på exempelvis 200 kvadratmeter eftersom skatten är lika stor oavsett storlek på lägenhet. Att skatten för större lägenheter med större boendeyta och plats för hela familjer är densamma som för ett litet rum för en person med delat kök och badrum har starkt kritiserats och utredningen hade som särskilt uppdrag att lösa denna fråga. Tanken är att de nya reglerna ska träda i kraft 1 januari 2014 men på grund av resursbrist på finansdepartementet kommer ett förslag att läggas fram tidigast under hösten. ULLA WERKELL 54 TEMA: SKATT, FINANS & FÖRSÄKRING FAStigHetStiDningen nr 3 APril 2013

7 publiciteta.eu Det självklara valet! - För dig som medlem Fastighetsägarna erbjuder i samarbete med oss på Osséen Agency AB, Sveriges mest fördelaktiga fastighetsförsäkring. Exklusivt för samtliga medlemmar. Läs mer på eller ring så hjälper vi dig! Ett samarbete mellan Osséen Agency AB och Fastighetsägarna Försäkringsgivare: Folksam och Anticimex

8 TEMA Skatt, finans & försäkring Föreningen får nu ta större smäll vid skada Premien är densamma, men bostadsrättsföreningen åker på en högre kostnad vid vattenskador. Det är effekten av den nya typ av fastighetsförsäkring som ett flertal försäkringsbolag numera erbjuder. TEXT: ERIK HÖRNKVIST FOTO: STEPHEN SWINTEK/ GETTY IMAGES EXEMPEL: TRADITIONELLT har fastighetsförsäkring gällt skador på hela byggnaden. Alltså även de delar som medlemmarna har ett underhållsansvar för, men som rent juridiskt är föreningens egendom, som golvens och väggarnas ytskikt, inredning i kök och badrum. Men sedan några år tillbaka har ett flertal bolag ändrat i sina villkor så att de delar som medlemmen har underhållsansvar för inte omfattas av försäkringen. Det är en försäkring mer anpassad efter bostadsrättslagen, men effekten blir att föreningen kan få höga kostnader vid vattenskador i de boendes lägenheter. Det är en mindre omfattande försäkring, men det innebär inte att bolagen sänkt sina premier, säger Eric Rubenson, försäkringsjurist på Bolander & Co. Skillnaden beror på att föreningens självrisk dras Reparationen efter en skada kostar kronor, varav kronor har drabbat föreningens ansvarsområde och kronor bostadsrättshavarens ytskikt. Självrisken i fastighetsförsäkringen är kronor. 1 traditionell FÖRSÄKRING Faktura för reparation Självrisk Ersättning Medlem krävs på föreningens självrisk Kostnad för förening = 0 2 NY FÖRSÄKRING Faktura för reparation Medlems andel ersätts ej Självrisk Ersättning Föreningen kan ej kräva ersättning för sin självrisk Kostnad för förening = från ett lägre belopp enbart den del som ligger på föreningens underhållsansvar i den nya försäkringsvarianten. Tidigare har föreningen också kunnat använda fastighetsförsäkringen genom att kräva att medlemmen ersätter hela eller delar av föreningens självrisk. Den gamla typen av fastighetsförsäkring har alltså en överlappande funktion som föreningen kunnat utnyttja för att kompensera sin självrisk, säger Eric Rubenson. Som exemplet härintill visar kan föreningen tvingas betala åtskilliga tusenlappar där det tidigare var ett nollsummespel. Det är viktigt att känna till detta när man upphandlar försäkringar, så att man kan göra en rättvis bedömning av vad premien faktiskt gäller för. Kanske finns det andra fördelar som överväger hos ett bolag med den nya modellen. Men man måste göra medvetna val, säger Eric Rubenson. ÄVEN OM MAN väljer att förnya sin nuvarande försäkring bör man kolla villkoren. Om bolaget beslutar att gå över till den nya ersättningsmodellen så ändras villkoren vid förfallodagen. Och det kommer man bara att bli varse om i det finstilta. Bolagen är skyldiga att informera om villkorsändringar. Men de kommer inte att signalera förändringen med krigsutbrottsrubriker, säger Eric Rubenson. Enligt Eric Rubenson har det nya upplägget sitt ursprung hos HSB försäkring. Det här var en stor principfråga för HSB. Man ställde sig frågande till varför föreningarna skulle köpa mer försäkring än vad man är tvungen till enligt bostadsrättslagen. Tanken var att en mer begränsad försäkring också skulle sänka försäkringskostnaderna. Men så har det inte blivit. Försäkringen av den ena typen kostar i princip lika mycket som den andra. Så det har blivit ett hårt principiellt slag i luften, konstaterar Eric Rubenson. If är ett av de bolag som ändrat sina villkor. Idag ersätter fastighetens försäkring enbart de risker som bostadsrättsföreningen svarar för medan bostadsrättsinnehavarens försäkring ersätter de delar 56 TEMA: SKATT, FINANS & FÖRSÄKRING FAStigHetStiDningen nr 3 APril 2013

9 Fuktskador i en bostadsrättsförening var tidigare något föreningen slapp betala för. Men med nya försäkringsregler kan det bli en dyr affär. där bostadsrättsinnehavaren är underhållsskyldig, säger Sofi Alvestrand, produktexpert på If. Effekten kan bli högre kostnader vid en vattenskada för en bostadsrättsförening. Har ni sänkt premierna i och med att försäkringen blivit mindre omfattande? Ifs premier är individuella och anpassas efter den risk som försäkras, men generellt kan sägas att premien har sänkts med 7,5 procent för fastighetsförsäkringar, säger Sofi Alvestrand. MED DEN TRADITIONELLA fastighetsförsäkringen har medlemmen trots allt haft ett visst skydd av fastighetsförsäkringen och i princip endast riskerat att få betala föreningens självrisk. Eric Rubenson menar att det med den nya modellen blir än viktigare att se till att medlemmarna har ett bostadsrättstillägg. Om medlemmen saknar försäkringsskydd är det en uppenbar risk att dennes del av kostnaden stannar i föreningens böcker. Det är få föreningar som orkar driva den sortens återkrav mot någon som de vet inte har pengar. En lösning skulle då kunna vara att föreningen bara reparerar just så långt man har ansvar och sen lämnar till medlemmen att ta vid. Det finns föreningar som resonerar på det viset. Teoretiskt är det riktigt. Men det är ingen bra lösning heller. Även om medlemmen inte har råd att återställa ytskikt kommer han fortsätta att duscha och då uppstår snart en ny skada, säger Eric Rubenson. FOTNOT: Bostadsrättstillägget täcker skador på egendom i din bostadsrätt som du enligt lag eller enligt föreningens stadgar är underhålls-/reparationsskyldig för. Anledningen att det behövs ett tillägg utöver ordinarie hemförsäkring är att det i strikt juridisk mening inte är du, utan föreningen som äger ytskikten (tapeter, målarfärg, kakel i bad och kök, med mera). Dessutom gäller bostadsrättstillägget, till skillnad från hemförsäkringen, för fast inredning i bostaden som den boende själv (eller den förre ägaren) bekostat och inte omfattas av föreningens fastighetsför säkring. Håll koll på snön DE SENASTE vintrarna är det flera tak som rasat in på grund av snötrycket. Många blir förskräckta när de inser att de inte får någon ersättning från försäkringen. Det beror på att skadorna i de allra flesta fel uppstått när man inte skottat sina tak vartefter snön kommit, eftersom man under tidigare säsonger kunnat göra så utan problem. Vi har hittills inte tagit emot en enda skada beroende på snötryck, så det tyder på att fastighetsägarna tagit till sig budskapet att förebygga risken och skotta taken, säger Bo Östman försäkringsmäklare på Osséen. Det finns ett försäkringsskydd för skada genom snötryck, men det täcker bara situationer när det kommer så mycket snö vid ett och samma tillfälle att man inte har en rimlig chans att hinna skotta. Men att låta snön ligga kvar från december till april anses inte som en plötslig oförutsedd händelse. Behåll ditt våtrumsintyg NÄR DU renoverat ditt badrum se till att få ett våtrumsintyg och spara det sedan på säker plats. Vid försäkringsfrågor kan intyget vara skillnaden mellan en ekonomisk smäll eller att klara sig hyggligt igenom en jobbig vattenskada. Dessutom används intyget allt oftare som säljargument. Trygga spekulanter är spekulanter som är beredda att lägga bud, säger Jannica Westling, vice VD vid mäklarfirman Eklund Stockholm New York. Ett våtrumsintyg visar att arbetet utförts enligt gällande branschregler samt uppgifter om entreprenör och material. TEMA: SKATT, FINANS & FÖRSÄKRING FAStigHetStiDningen nr 3 APril

10 TEMA Skatt, finans & försäkring Osäkerhet om beskattning av brf:s sparade medel Bostadsrättsföreningar som använder sig av så kallade ränteswapavtal kan än så länge göra det utan att betala skatt. Men när det gäller olika placeringar som föreningar gör av sitt kapital till framtida behov är det delade meningar om skattefriheten och rättslig osäkerhet råder. IJULI FÖRRA året beslutade skatterättsnämnden att inkomster och utgifter på grund av ränteswapavtal och räntecapavtal ska anses hänför liga till en bostadsrättsförenings fastighet på sätt som avses i inkomst skattelagen. Målet gällde en så kallad äkta bostadsrättsförening som hade lånat pengar i bank som sedan gått till insatser i föreningens fastighet. För att säkra ränte utgifterna på lånet som löpte med rörlig ränta, hade föreningen ingått ett ränte swapavtal och hade för avsikt att teckna ett räntecapavtal med en bank. Föreningen ansåg att inkomster och utgifter var hänförliga till fastigheten och därmed skattefria och inte avdragsgilla. De menade att det inte i lagtext eller praxis finns något stöd för att skilja mellan den situation då ett privatbostadsföretag haft fasta ränteutgifter och den situation då ett lån löper med rörlig ränta kompletterat med ränteswap avtal eller räntecapavtal som tecknats i syfte att säkra att räntebetalningarna inte överstiger fast ränta. Nämnden ansåg att de aktuella utgifterna skulle behandlas på samma sätt som ränteutgifter enligt ett låneavtal. Även inkomster som avtalen ger ska enligt nämnden behandlas som motsvarande ränteinkomster hänförliga till fastigheten och därför inte tas upp till beskattning hos föreningen. ETT ANNAT ÄRENDE i kammarrätten i Stockholm ger viss vägledning om hur utdelning från räntefond ska beskattas. Domen i december 2012 ( mål nr ) fann att bostadsrättsföreningens utdelning från fonden inte har anknytning till fastigheten och därför ska tas upp till beskattning. Föreningen hade hos förvaltningsrätten överklagat Skatteverkets beslut och yrkat att intäkterna från Lux Korträntefond skulle vara befriade från skatt. Föreningen påtalade bland annat att pengarna som föreningen hade placerat i räntefonden var genererade av verksamheten och hade placerats för att kunna säkerställa framtida underhåll av fastigheten och därmed borde vara befriade från skatt. Man fann det orimligt att avkastningen på sparade medel skulle tappa sin anknytning till fastigheten enbart beroende på vilken sparform de placeras i. Syftet med placeringen var inte att spekulera med sparade medel utan att säkerställa att medel fanns för framtida underhållsåtgärder. Men Skatteverket ansåg att placeringen i räntefonden kunde jämföras med andra placeringar i aktier och fonder och att intäkten från placeringen här tappat sin anknytning till fastigheten och därmed blir skattepliktig. Förvaltningsrätten delade föreningens uppfattning. Kammarrätten var dock i sin dom av en annan uppfattning. Rätten menar att placeringen i en räntefond till skillnad från placering på ett bankkonto, innebär en form av risktagande och en viss spekulation med sparade medel. Kammarrätten ansåg mot bakgrund av detta att utdelningen från räntefonden tappat sin anknytning till fastigheten och därför skulle tas upp till beskattning. FRÅGAN OM EN bostadsrättsförenings intäkter respektive utgifter har anknytning till fastigheten och därmed inte behöver tas upp till beskattning har varit föremål för prövning i ett antal ärenden. Det ovan nämnda förhandsbeskedet är överklagat men Högsta förvaltningsdomstolen har ännu inte avgjort ärendet och kammarrättens avgörande visar på den osäkerhet en bostadsrättsförening kan hamna i då den ska placera eventuella sparade medel för att säkerställa att medel finns för framtida underhåll. Att pengar på ett bankkonto är ok är helt klart, men i övrigt råder nog fortfarande tyvärr en ganska stor osäkerhet om vad som måste tas upp till beskattning. ULLA WERKELL p 58 TEMA: SKATT, FINANS & FÖRSÄKRING FAStigHetStiDningen nr 3 APril 2013

11 Minska roaktiv risken & onödiga kostnader Förutom Sveriges mest fördelaktiga fastighetsförsäkring erbjuder vi på Osséen Agency AB samtliga medlemmar i Fastighetsägarna vår skadeförebyggande satsning proaktiv. En hjälp i att förebygga samt minska skador och kostnader genom medvetenhet och kunskap. Du finner information och svar på många frågor som rör både fastighetsägare och boende, samlade i handboken proaktiv. Här fi nner du information om bl.a. vatten- & elsystemet samt brand-, inbrotts- & egendomsskydd. Ett praktiskt, billigt och väl mottaget verktyg som hjälp i det skadeförebyggande arbetet. Något alla tjänar på! publiciteta.eu proaktiv en handbok som hjälp i det skadeförebyggande arbetet för fastighetsägare och boende. Få skadeförebyggande information och beställ handboken på proaktivonline.se Välkommen! Ett samarbete mellan Osséen Agency AB och Fastighetsägarna Försäkringsgivare: Folksam och Anticimex

12 fastighetsnära insamling av textilier, kläder och skor m.m. minska era kostnader för grovsoporna! Human Bridge bildades 2001 genom att samordna material biståndsavdelningarna inom två svenska biståndsorganisationer, Läkarmissionen och Erikshjälpen. Textilierna vi samlar in bidrar till finansiering av: 1. Insamling, rekonditionering och reparation of all slags sjukhusutrustning, handikapphjälpmedel och förnödenheter, samt utskick av dessa till sjukhus runtom i världen. 2. Inköp av förnödenheter (mat, filtar, tält mm.) med leverans till katastrofområden. 3. Insamling, sortering, packning och skeppning av kläder till biståndsinsatser. Vi har bred erfarenhet och erbjuder hög service och flexibla lösningar. Vi samarbetar redan med flera stora Fastighetsbolag. Kontakta oss och bli en av dem ni också! Tel: , Fax: Flexibelt, kostnadsfritt och För en god sak! En leverantör för din fastighetsadministration Hogia Fastighetssystem har en bredd av produkter som få leverantörer i branschen. Efter 20 års egen erfarenhet av fastighetsförvaltning utvecklar vi anpassade system som täcker fastighetsbranschens behov. Tillsammans med partners, branschanpasad support och med möjligheter att låta oss drifta hela din IT-miljö med vår tjänst Hogia Cloud behöver du bara en leverantör! Kvalitetsanalys Personalsystem Bokslut Elektronisk fakturahantering Skatt Lönesystem Anläggningsredovisning Beslutsstöd Koncernredovisning Webbrapporter Ekonomisystem Hogia Fastighet Pro Hogia Cloud Ladda ner vår app Beräkna rätt lokalhyra direkt i telefonen. 60 TEMA: SKATT, FINANS & FÖRSÄKRING FAStigHetStiDningen nr 3 APril 2013

13 Skatt, finans & försäkring TEMA PACKAT MEN OKLART Rättsläget, när det gäller så kallade paketeringar, har länge varit oklart och trots ett antal domar finns det fortfarande frågetecken att räta ut. Barbro Jansson Stridlund, skatterådgivare på KPMG analyserar här de senaste domarna. TEXT: BARBRO JANSSON STRIDLUND ILLUSTRATION: LOTTA SJÖBERG DEN 19 MAJ 2011 kom ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden, SRN, som fick de flesta aktörer i fastighetsbranschen att sätta i halsen. Bolaget i det aktuella fallet var nybildat och ville förvärva andelar i fem nybildade bolag. Dotterbolagen skulle sedan förvärva varsin fastighet från andra koncernbolag. Avsikten var att samtliga dotterbolag skulle säljas externt inom tre år. SRN gjorde en hypotetisk prövning och ansåg att om bolaget förvärvat fastigheterna självt med avsikt att sälja, skulle bolaget ha bedrivit handel med fastigheter. Vidare konstaterade SRN att vare sig lagtexten eller förarbetena utesluter att holdingbolag kan omfattas av den hypotetiska prövning som ska göras enligt lagtexten. SRN ansåg att andelarna i de fastighetsförvaltande dotterbolagen utgjorde lagerandelar och att en vinst vid avyttring av andelarna skulle beskattas, trots att bolaget inte bedrev vare sig handel med fastigheter eller byggnadsrörelse. Förhandsbeskedet medförde en stor osäkerhet beträffande paketeringar och vissa var till och med av den uppfattningen att fastigheter inte längre kunde paketeras i syfte att undvika beskattning. DEN 1 JUNI 2012 avgjorde Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, frågan och återställde ordningen. HFD klargjorde att de särskilda reglerna om klassificering FAKTA/ LAGERTILLGÅNGAR För bolag som bedriver handel med fastigheter och byggnads rörelse finns det särskilda skatte mässiga regler. Reglerna innebär bland annat att fastigheter klassificeras som lagertillgångar hos bolag som bedriver sådan verksamhet. Enligt reglerna ska även en hypotetisk prövning göras av innehav av andelar i fastighetsförvaltande företag. Prövningen innebär att om fastigheten skulle utgjort en lagerfastighet vid ett direkt förvärv, anses även andelarna i det fastighetsförvaltande bolaget utgöra lagerandelar. Ett företags innehav av andelar kan även klassificeras som lagertillgångar enligt vanliga regler som att de innehas i syfte att omsättas, till exempel vid handel med värdepapper. Vanligast är dock att andelar i exempelvis dotterföretag utgör kapitaltillgångar och skattemässigt klassificeras som näringsbetingade andelar. Vinst vid avyttring av näringsbetingade andelar är sedan den 1 juli 2003 skattefri. Vinst vid avyttring av lagerandelar är skatte pliktig. TEMA: SKATT, FINANS & FÖRSÄKRING FAStigHetStiDningen nr 3 APril

14 TEMA Skatt, finans & försäkring fortsättning från sidan 61. av andelar i fastighetsförvaltande bolag inte var tillämpliga eftersom bolaget inte bedrev byggnadsrörelse eller handel med fastigheter. HFD menade att inget annat anförts som medförde att andelarna skulle klassificeras som lagertillgångar. I ETT ANNAT FALL har kammarrätten i Göteborg (KRG), i en dom den 8 januari 2013, prövat hur vinst vid ett bolags avyttring av andelar i ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar ska beskattas. I det aktuella fallet bildade ett bolag (Guldmyran) 30 stycken ekonomiska föreningar. Avsikten var att via de dessa sälja fastigheter, ägda av koncernbolag, till hyresgästbildade bostadsrättsföreningar. Även andelar i bostadsrättsföreningar förvärvades. Under de år som var föremål för prövning hade fem respektive elva ekonomiska föreningar avyttrats. Vidare hade 56 respektive 30 andelar i bostadsrättsföreningar avyttrats. Guldmyran hade behandlat vinsterna vid försäljningarna som skattefria. Skatteverket och förvaltningsrätten menade att andelarna utgjorde lager och att vinsterna var skattepliktiga. KRG ansåg dock att andelarna i de ekonomiska föreningarna utgjorde näringsbetingade andelar varför vinsten var skattefri. KRG ansåg dock att vinsten vid avyttring av andelarna i bostadsrättsföreningarna var skattepliktig. KRG ansåg att dessa andelar ägts under en relativt kort tid, det fanns inte något annat syfte med köpen av andelarna än att omsätta dessa. Det var även fråga om ett stort antal försäljningar. VAD KAN VI DRA för slutsatser? Min uppfattning är att vi efter HFD:s dom vet att andelar i fem dotterbolag, ägda av ett holdingbolag, kan avyttras skattefritt en kort tid efter att andelarna anskaffats. Däremot vet vi inte om det är möjligt att avyttra andelar i sex bolag skattefritt. Tillsvidare bör fler än fem försäljningar av dotterbolag inte göras inom en kort tidsrymd, för det bolag som vill vara helt säkert på att undvika beskattning på en försäljningsvinst. Om det finns en gräns och var den i så fall går är fortfarande osäkert. Guldmyranfallet är enligt min uppfattning speciellt i många avseenden. Det var fråga om ett ovanligt stort antal ekonomiska föreningar. KRG kom visserligen fram till att andelarna inte utgjorde lagertillgångar enligt allmänna regler men domskälen var mycket knapphändiga och det framgår inte hur domstolen resonerat. Fallet har dessutom inte överklagats. S k a t t e fl y k t s m å Hur många miljarder kronor ska till sist betalas ut till Skatteverket för fastighetsaffärer gjorda via handelsbolag? Det är många fastighetsbolag som med stor spänning väntar på en rad domar i kammarrätten som ska komma innan sommaren. Och en av frågorna är om det till sist blir en fråga för EU-domstolen. Här i kammarättens lokaler på Riddarholmen i Stockholm avgörs snart 140 viktiga skattemål. NÄR HÖGSTA förvaltningsdomstolen (HFD) i maj förra året kom med sitt förhandsbesked i det så kallade Cypernmålet var det många fastighetsbolag som började lägga undan pengar till framtida skatteskulder, bland annat Kungsleden som totalt reserverat 1,3 miljarder kronor. Affärsmodellen med underprissättning, paketering i handelsbolag som sedan säljs från länder som Cypern och framför allt Holland för att undgå reavinstskatt, ansåg HFD vara skatteflykt och de flesta bedömare tror att det beskedet blir prejudicerande för många av de fall som nu ligger på kammarrätten i Stockholm. Det handlar om 140 fall med skattekrav på totalt cirka 20 miljarder kronor. Bolagen med flest ärenden är Fabege, Kungsleden och Coop Fastigheter. Vi har vår sista förhandling den 24 april. Därefter blir det domar i paket för alla, säger Anna Karin Lönnheden, föredragande på kammarrätten i Stockholm. I skrivandes stund är datumet satt till 8 maj. DEN AVGÖRANDE frågan i de kommande domarna är om rätten finner att det fanns affärsmässiga skäl till varför man gjorde försäljningarna över handelsbolag ägda från utlandet istället för en vanlig paketering med aktiebolag i Sverige. Och, påpekar skattejurister vi talat med, det går inte att dra alla ärenden över en och samma kam. Lite slarvigt har alla ärenden kallats FOTO; DAVID GROSSMAN 62 TEMA: SKATT, FINANS & FÖRSÄKRING FAStigHetStiDningen nr 3 APril 2013

15 ålen kan hamna i EU för Cypernmål. Vad det handlar om är ett flertal olika transaktionsmodeller med skillnader i hur man lagt upp affären som till exempel försäljning av fastigheter paketerade i handelsbolag, säger Viktor Sandberg, expert inom fastighetsbeskattning på skatterådgivningsföretaget Svalner. Men i samtliga fall, menar Viktor Sandberg, har bolagen nyttjat bristen av synkronisering i lagar som styr underprisöverlåtelser, skattefri försäljning av aktiebolag och reglerna för beräkning av anskaffningsvärden för handelsbolagsandelar. Det fram till 2008 då en stopplag infördes. ÄVEN ULF MAGNUSSON på PwC i Stockholm, expert i skattefrågor för fastighetsoch byggbolag, anser att Cypernmålet inte är generellt tillämpligt på de mål som nu ligger. Det ska tilläggas att PwC biträder skattskyldiga i vissa av dessa mål. Cypernmålet var ett förhandsbesked. Nu är det vanliga skattemål och då är det fler frågor med olika omständigheter som skiljer sig från det målet. Kammarrätten kan inte avgöra alla mål och hänvisa enbart till Cypernmålet. Det är min uppfattning. Blir det fällande domar finns det hos vissa bolag förhoppningar om att frågan hamnar på EU-domstolens bord. Det för att avgöra om det är förenligt med unionsrättens regler om etableringsfrihet och fri rörlighet att straffa affärer som görs i andra EU-länder för att dessa länders skatteregler är mer fördelaktiga. Redan innan HFD avgjorde Cypernmålet fanns frågan uppe till diskussion, men domstolen valde där bara kort konstatera att en beskattning med stöd av skatteflyktslagen inte stod i strid med EU-rätten. Ingen ytterligare motivering lämnades. Därför försöker nu bolagen och deras jurister övertyga kammarrätten att begära ett förhandsavgörande från EU-domstolen. Som part i målet kan bolagen själva inte vända sig till EU. Hade det varit ett svenskt aktiebolag och inte ett utländskt bolag som varit delägare i handelsbolagen allt annat lika så hade Skatteverket och Ulf Magnusson förvaltningsrätten sannolikt inte gjort den omfördelningen som nu gjordes. Då hade nog Skatteverket accepterat bolagets syn på hur man ska beskattas. Men de verkar komma till en annan Viktor Sandberg bedömning enbart för att det finns ett utländskt bolag med i bilden och då kan det strida mot EU-rätten, säger Ulf Magnusson på PwC. KOMMER DÅ EU-DOMSTOLEN, om de får frågan, att fästa någon vikt vid detta? Stig von Bahr, före detta EU-domare, tror att det är en öppen fråga. Å ena sidan kan man uppfatta det som ett hinder för rörligheten i unionen. Å andra sidan går det också förstås att ifrågasätta om dessa affärer var tänkta som en äkta etablering SVERIGE i annat land. Pengarna kanske studsar några dagar i Cypern och försvinner sedan därifrån, säger Stig von Bahr. Så här i efterhand kan man fråga sig om inte rådgivarna och bolagen borde insett riskerna redan när man konstruerade modellerna. Det rådde då en sorts branschkonsensus att transaktionsmodellerna fungerade vilket baserades på etablerad rättspraxis. Kanske var man då ovan vid tillämpningen av skatteflyktslagen det är först de senaste åren som den använts i någon större utsträckning. Branschen underskattade nog skatteflyktslagens tillämpningsområden. Men visst fanns det rådgivare som avrådde från dessa transaktioner för att det fanns risker. Men det var inte särskilt många, konstaterar Viktor Sandberg. DAVID GROSSMAN Affärsupplägget som kammarrätten ska ta ställning till. Skatteflykt eller ej? Observera att alla 140 affärer inte gjordes exakt på detta sätt. En eller fler fastigheter ska säljas av Fastighetsbolaget A. Fastighetsbolaget A Bolagen A och B startar handelsbolaget C där B äger 99, 9 procent av värdet. Fastigheten överlåts sedan till underpris till C men köparen betalar marknadspris för affären. Handelsbolaget C Köparen Pengarna går sedan tillbaka till Bolaget A som får skattefri utdelning. CYPERN ELLER NEDERLÄNDERNA Ett helägt dotterbolag, B, bildas i Cypern eller Nederländerna. Köpeskillingen går till bolaget i utlandet och det sker där ingen beskattning. Dotterbolaget B TEMA: SKATT, FINANS & FÖRSÄKRING FAStigHetStiDningen nr 3 APril

16 TEMA Skatt, finans & försäkring KRÖNIKA Några råd på väg till banken Kom ihåg att lika mycket som du vill ha ett lån, vill banken ha dig som kund. Utnyttja det! Ett av råden från Fastighetsägarna Sveriges chefekonom Tomas Ernhagen till fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och hushåll. Förra året rasade ett ränteuppror på twitter och på tidningssidorna. Det visade att folk inte längre styrs av tankelåsningen att ett banklån kräver underdånighet och lojalitet. Med den digitala tekniken har det blivit lätt att söka information om räntenivåer och finansieringsalternativ. I en sådan värld får kunden makt och otrohet lönar sig. Utnyttja det! Det är det första och mest grundläggande rådet till såväl hushåll som företag. Kom ihåg, att lika mycket som du vill ha ett lån, vill banken ha dig som kund. Förbered dig noga inför kontakten med banken. Prata med grannar och vänner om deras räntor, läs tidningarnas ekonomi sidor och jämför bankernas erbjudande. Givetvis ska du inte bara vända dig till en bank. Minst tre tycker jag är en bra utgångspunkt. RÅDEN OVAN GÄLLER kanske främst enskilda hushåll, men i grunden gäller samma sak för fastighetsbolag. Till skillnad från hushållen, ändrades dock situationen för fastighetsbolagen av krisutbrottet Konkurrensen minskade när utländska banker lämnade Sverige. De svenska passade på att skruva åt tumskruvarna på sina bolagskunder, ofta med hänvisning till de nya finansiella regler som sköljde fram i krisens kölvatten. Trots det kan krisen långsiktigt visa sig vara fördelaktig för vissa fastighetsbolag. När bankvillkoren blev tuffare, ökade intresset för andra finansieringsformer. Sakta men säkert har bolag börjat ge ut egna värdepappersprogram (obligationer och certifikat) och ta in kapital via preferensaktier. Allt det där befinner sig ännu i sin linda, men mönstret är satt. Ett råd till bolagsledningarna är att göra allt för Prata med grannar och vänner om deras räntor, läs tidningarnas ekonomisidor och jämför bankernas erbjudande. att exploatera dessa nya marknader och visa banken (för den kommer att vara viktig även i framtiden) att det finns alternativ. De flesta fastighetsbolag har bra koll på detta. En företagskategori som ofta har lite sämre koll är bostadsrättsföreningarna. Nu reagerar väl de flesta som bor i en sådan förening. Vi är väl inget företag? Jo, enligt banken är ni det. När bankerna för ett par år sedan fasade ut den rörliga räntan till förmån för tremånadersräntan, informerades bolånekunderna. Lagen krävde det. Eftersom bostadsrättsföreningarna betraktades som företag, behövdes ingen information ges med följden att många fick betala en till två procentenheter högre ränta än vad de skulle ha behövt. Det är självfallet helt fel av banken att likställa föreningens kassör med ekonomichefen i ett företag, men så är det. Bostadsrättsföreningen förväntas söka upp informationen själv. MITT BÄSTA RÅD till styrelsen är därför att löpande diskutera föreningens lån under sina möten. Det räcker inte med att göra det i samband med årsstämman, vilket tyvärr är alltför vanligt. I övrigt gäller samma råd som för privatpersoner. Läs på, var föreberedd och fråga runt hos flera banker. En sak som föreningen bör diskutera är hur lånen ska fördelas mellan föreningen och dess medlemmar. Ekonomiskt sett är det en fördel om medlemmarna tar på sig en större del, eftersom de kan göra ränteavdrag. Det kan vara en känslig fråga, men det är absolut värt att väcka frågan på en årsstämma. Tomas Ernhagen Chefekonom Fastig hetsägarna Sverige Du når honom på 64 TEMA: SKATT, FINANS & FÖRSÄKRING FAStigHetStiDningen nr 3 APril 2013

17 publiciteta.eu Alltid nära dig! - Ditt eget kundteam På Fastighetsägarnas egna försäkrings kundcenter möts du alltid av kunnig personal som har tid och intresse för just dig. Vi hjälper dig snabbt och enkelt med frågor och assistans, eller offert på en ny försäkring. Har du inte tecknat? Kontakta oss så hjälper vi dig! Ring Eller läs mer på Ett samarbete mellan Osséen Agency AB och Fastighetsägarna Försäkringsgivare: Folksam och Anticimex

Fråga om en bostadsrättsförening ska beskattas för utdelning på andelar i en värdepappersfond. Inkomsttaxering 2008 och 2009.

Fråga om en bostadsrättsförening ska beskattas för utdelning på andelar i en värdepappersfond. Inkomsttaxering 2008 och 2009. HFD 2014 ref 27 Fråga om en bostadsrättsförening ska beskattas för utdelning på andelar i en värdepappersfond. Inkomsttaxering 2008 och 2009. Lagrum: 13 kap. 1 och 2, 39 kap. 25 inkomstskattelagen (1999:1229)

Läs mer

DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg

DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg Avdelning 3 DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg Sida 1 (7) KLAGANDE Guldmyran Bostadsrätt AB, 556618-8560 Ombud: Advokat David Kleist och advokat Mart Tamm Advokatfirman Vinge KB Box 11025 404 21 Göteborg

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet december 2014 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Läs mer

Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11

Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11 Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11 Författare Axel Tidman Fuchs Handledare Jan Kellgren Vårterminen 2015 Högre kurs i företagsskatterätt 747a06 Affärsjuridiska programmen, Linköpings

Läs mer

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket Skatterättsnämnden Förhandsbeskedet meddelat: 2009-07-06 (dnr 15-09/D) Förhandsbeskedet överklagat: Ja, av Skatteverket. Ett kommunalägt bolag saknar enligt 24 kap. 10 b första stycket inkomstskattelagen

Läs mer

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen R-2015/0776 Stockholm den 18 maj 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/2314 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 april 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Begränsad skattefrihet

Läs mer

PAKETERINGS- UTREDNINGEN FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM FRUKOSTMÖTE 23 MAJ 2017

PAKETERINGS- UTREDNINGEN FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM FRUKOSTMÖTE 23 MAJ 2017 PAKETERINGS- UTREDNINGEN FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM FRUKOSTMÖTE 23 MAJ 2017 VÄLKOMNA Ulla Werkell, skattejurist, Fastighetsägarna Sverige Expert i Paketeringsutredningen Henrik Tufvesson, näringspolitisk

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 23 februari 2015 KLAGANDE Nasdaq OMX Holding AB, 556734-1622 Ombud: AA KPMG Skatt Box 16106 103 23 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån

Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån PM 2013-03-08 1 (6) Avdelningen för juridik Lars Björnson Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån Finansdepartementets

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 21 mars 2014 KLAGANDE HSB Bostadsrättsförening Ektorpshöjden i Nacka, 769607-4256 Ombud: AA HSB Stockholm 112 84 Stockholm MOTPART Skatteverket

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-21 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kindlund samt justitierådet Kerstin Calissendorff. Effektivare ränteavdragsbegränsningar

Läs mer

hänvisade Högsta domstolen bl.a. till att det inte längre finns något befogat intresse av ett enhetligt gåvobegrepp för gåvoskatt och stämpelskatt

hänvisade Högsta domstolen bl.a. till att det inte längre finns något befogat intresse av ett enhetligt gåvobegrepp för gåvoskatt och stämpelskatt HFD 2015 ref 48 Överlåtelse av fastighet till aktiebolag mot ersättning som understiger taxeringsvärdet har behandlats som gåva vid inkomstbeskattningen. Denna bedömning påverkas inte av utgången i stämpelskattemålet

Läs mer

Ska andelar i fastighetsförvaltande företag anses utgöra lagertillgångar?

Ska andelar i fastighetsförvaltande företag anses utgöra lagertillgångar? u l f ma g n u s s o n Ska andelar i fastighetsförvaltande företag anses utgöra lagertillgångar? Synpunkter med anledning av två intressanta avgöranden Skatterättsnämnden och Förvaltningsrätten i Göteborg

Läs mer

Rättsföljden i skatteflyktslagen. Stockholm 2013-05-06

Rättsföljden i skatteflyktslagen. Stockholm 2013-05-06 Rättsföljden i skatteflyktslagen Stockholm 20-05-06 lagtext & förarbeten Skatteflyktslagen 998 - : Rättsföljden 2 Vid fastställandet av underlag (för att ta ut kommunal och statlig inkomstskatt) ska hänsyn

Läs mer

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Entreprenörsskatt Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Konfidentiellt Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar 3 2 Skuldebrev 4 3 5 4 Kontrolluppgifter

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 16 juni 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPARTER Se bilaga (här borttagen) Ombud för samtliga: Skattejurist Benny Lundin Lundin

Läs mer

Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.

Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt. Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Beräkning av gränsbelopp och lönebaserat utrymme Krav på viss

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 27 februari 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB SET Konsulter KB Järnvägsgatan 7 252 24 Helsingborg ÖVERKLAGAT

Läs mer

Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41

Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-02-05 45 Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41

Läs mer

HFD 2013 ref. 20. Lagrum: 44 kap. 9, 13, 14 och 29 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2013 ref. 20. Lagrum: 44 kap. 9, 13, 14 och 29 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2013 ref. 20 I samband med blankning av aktier ska en s.k. utdelningsersättning som låntagare av aktier utger till långivaren behandlas som utgift för avyttringen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1343 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 8 december 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 23 januari 2013 i mål

Läs mer

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 26 mars 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Emine Lundkvist Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Läs mer

Bostadsrätt från A till Ö

Bostadsrätt från A till Ö Styrelsen för Brf. Nissöga har sammanställt denna ordlista för er boende. Vi hoppas att denna ordlista kan vara ett stöd vid era bostadsrättsfrågor. Bostadsrätt från A till Ö Andelstal Beskriver hur stor

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1063 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 27 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (7) meddelat i Stockholm den 9 februari 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Wallenstam Fastighets AB 70, 556894-8185 Ombud: Advokat Mart Tamm Vasagatan

Läs mer

Skattesystemets betydelse risker och möjligheter

Skattesystemets betydelse risker och möjligheter Skattesystemets betydelse risker och möjligheter ingemar.rindstig@se.ey.com 0705-24 33 00 Seniorvärldskonferensen, Göteborg 2015-04-22 Ekonomin - för brukaren Stor betydelse för framtidens Äldres boende

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2005:344 Utkom från trycket den 31 maj 2005 utfärdad den 19 maj 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

HFD 2016 Ref kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229), lag (1995:575) mot skatteflykt

HFD 2016 Ref kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229), lag (1995:575) mot skatteflykt HFD 2016 ref. 61 Lagen mot skatteflykt har ansetts tillämplig när andelsägaren i ett fåmansföretag genom ett visst förfarande överlåtit aktierna i företaget till närstående och placerat försäljningsintäkten

Läs mer

Regeringens skrivelse 2007/08:148

Regeringens skrivelse 2007/08:148 Regeringens skrivelse 2007/08:148 Meddelande om kommande förslag om ändringar i reglerna om underprisöverlåtelser till och från handelsbolag och i reglerna om nedskrivning och avdrag för värdenedgångar

Läs mer

Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande 2014-03-10 dnr 131-125056-14/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån

Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande 2014-03-10 dnr 131-125056-14/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån PM 2014-03-21 1 (5) Avdelningen för juridik Lars Björnson Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande 2014-03-10 dnr 131-125056-14/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån Allmänt

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 juni 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Skattejurist Fredrik Richter PwC Box 2043 550 02 Jönköping ÖVERKLAGAT

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 2 mars 2009 i mål nr 425-08, se bilaga

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Beskattning vid överlåtelse av fastighet till juridisk person

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Beskattning vid överlåtelse av fastighet till juridisk person 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-02-15 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Anita Saldén Enérus. Beskattning vid överlåtelse av fastighet

Läs mer

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 507 19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 42 kap. 16 och 16 a IL prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 prop. 1998/99:15 s. 241-247, 293 och 299, bet. 1998/99:SkU5

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Annica Ekstedt 2013-03-12 KSN-2013-0460 Jan Malmberg

Handläggare Datum Diarienummer Annica Ekstedt 2013-03-12 KSN-2013-0460 Jan Malmberg KS 6 10 APRIL 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Annica Ekstedt 2013-03-12 KSN-2013-0460 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Internbankens funktion och villkor för utlåning till de kommunala

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om uppskov med beskattningen vid andelsbyten; SFS 1998:1601 Utkom från trycket den 18 december 1998 utfärdad den 10 december 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Paketering av fastigheter. Nybro Bostadsaktiebolag

Paketering av fastigheter. Nybro Bostadsaktiebolag www.pwc.com/se Paketering av fastigheter Nybro Bostadsaktiebolag Tillvägagångssätt att sälja fastigheter till slutlig extern köpare Nybro Bostadsaktiebolag AB Vi avger härmed vår rapport avseende paketering

Läs mer

Stockholm den 12 februari 2015

Stockholm den 12 februari 2015 R-2014/2272 Stockholm den 12 februari 2015 Till Finansdepartementet Fi2014/4440 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 december 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Ändring

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus; SFS 2004:752 Utkom från trycket den 2 november 2004 utfärdad den 21 oktober 2004. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 653 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 51 kap. IL SkU 1992/93:20, prop. 1992/93:151 SkU 1995/96:20, prop. 1995/96:109 s. 94 95 SkU 1999/2000:2, 5 och 8, prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600

Läs mer

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende Kapitel 10 Försäkringar Kap 10 Ansvarsförsäkring mellan föreningen och de boende Föreningens fastighetsförsäkring Styrelseansvarsförsäkring Bostadsrättstillägget Hemförsäkring En bostadsrättsförenings

Läs mer

UPDATES. Skatt. Nyhetsbrev från Setterwalls. Mars 2008

UPDATES. Skatt. Nyhetsbrev från Setterwalls. Mars 2008 Mars 2008 UPDATES Nyhetsbrev från Setterwalls Under vintern har flera intressanta mål avgjorts och en mängd nya regler införts på det skatterättsliga området. I detta första skatterättsliga nyhetsbrev

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM meddelad i Stockholm den 20 juni 2017 KLAGANDE OCH MOTPART Skatteverket 171 94 Solna MOTPART OCH KLAGANDE AA Ombud: Skattejurist Jonas Pernholt Advice Kvarnström Westin

Läs mer

Martha Gurmu, Fysioterapeuterna. Annika Nordqvist, Grant Thornton Sweden AB. Ämne: Kammarrättens i Göteborg dom avseende upplåtelse av etableringsrätt

Martha Gurmu, Fysioterapeuterna. Annika Nordqvist, Grant Thornton Sweden AB. Ämne: Kammarrättens i Göteborg dom avseende upplåtelse av etableringsrätt MEMO Till: Från: Martha Gurmu, Fysioterapeuterna Annika Nordqvist, Grant Thornton Sweden AB Ämne: Kammarrättens i Göteborg dom avseende upplåtelse av etableringsrätt Skattekonsulter Grant Thornton Sweden

Läs mer

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Marianne Kilnes Erik Sjöstedt 103 33 Stockholm Er referens: Fi2015/2314 Stockholm 2015-05-20

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 november 2016 T 3638-15 KLAGANDE Skatteverket Ombud: MZ Rättsavdelningen 171 94 Solna MOTPART Gölab Handels AB i likvidation, 556672-8282

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 28 maj 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Klövern Adam AB, 556594-9699 Ombud: AA och BB Skeppsbron Skatt AB Skeppsbron 20

Läs mer

Slopade Lundinregler och vissa andra skatteåtgärder för företag

Slopade Lundinregler och vissa andra skatteåtgärder för företag Skatteutskottets betänkande 2011/12:SkU6 Slopade Lundinregler och vissa andra skatteåtgärder för företag Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag (prop. 2011/12:17) om att avskaffa de s.k.

Läs mer

Ordlista. Andelstal. Andrahandsuthyrning

Ordlista. Andelstal. Andrahandsuthyrning Ordlista Beskriver hur stor procentuell andel man har i föreningen och hur stor andel av årsavgifterna som lägenheten skall betala. Andelstalet visar också varje lägenhets andel av föreningens tillgångar

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 30 maj 2012 KLAGANDE 1. SalénHuset AB, 556662-7245 Ombud: Advokat Bill Andréasson Västra Trädgårdsgatan 11 A 111 53 Stockholm 2. Skatteverket

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 3 oktober 2016 KLAGANDE OCH MOTPART Skatteverket 171 94 Solna MOTPART OCH KLAGANDE AA Ombud: BB Skeppsbron Skatt Skeppsbron 20 111 30 Stockholm

Läs mer

DOM. Meddelad i Stockholm. KLAGANDE AB Sveriges Säkerställda Obligationer, Box Stockholm

DOM. Meddelad i Stockholm. KLAGANDE AB Sveriges Säkerställda Obligationer, Box Stockholm DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (9) Mål nr 7186 7190-15 KLAGANDE AB Sveriges Säkerställda Obligationer, 556645-9755 Box 27308 102 54 Stockholm MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 5 november 2014 KLAGANDE OCH MOTPART Skatteverket 171 94 Solna MOTPART OCH KLAGANDE AB Segulah, 556488-6736 Ombud: AA och BB Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Finansdepartementet. Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Finansdepartementet. Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01368/S1 Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta Mars 2017 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Lagtext... 4 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

Stockholm den 24 april 2012

Stockholm den 24 april 2012 R-2012/0506 Stockholm den 24 april 2012 Till Finansdepartementet Fi2012/1349 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 mars 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian Effektivare

Läs mer

Regeringens skrivelse 2016/17:38

Regeringens skrivelse 2016/17:38 Regeringens skrivelse 2016/17:38 Meddelande om kommande förslag om ändringar i bestämmelserna om beskattning av fastigheter som överlåts till juridiska personer Skr. 2016/17:38 Regeringen överlämnar denna

Läs mer

Förord. Om författarna

Förord. Om författarna Förord Fastighetsbeskattningen är ett brett område med bestämmelser för allt från privatpersoner med bostadsrätter och egnahem till stora byggbolag med fastighetsbestånd i miljardklassen. Den här boken

Läs mer

Synpunkter på Skatteverkets slutrapport 2013-06-25; Skatteplanering bland företag som är i intressegemenskap med skattebefriade verksamheter

Synpunkter på Skatteverkets slutrapport 2013-06-25; Skatteplanering bland företag som är i intressegemenskap med skattebefriade verksamheter 6 PM 2013-08-01 Avdelningen för juridik Lars Björnson Synpunkter på Skatteverkets slutrapport 2013-06-25; Skatteplanering bland företag som är i intressegemenskap med skattebefriade verksamheter Allmänt

Läs mer

Då lönar det sig att skatta av uppskovet

Då lönar det sig att skatta av uppskovet Då lönar det sig att skatta av uppskovet Lönar det sig att skatta av gamla uppskov i nästa års deklaration? Den som gör det slipper både höjd reavinstskatt och den nya uppskovsskatten. Ändå är det inte

Läs mer

a) Hur definieras verksamhetsgren i IL? Ange lagrum till svaret.

a) Hur definieras verksamhetsgren i IL? Ange lagrum till svaret. 1 Förslag till tentamensfrågor på kursen Företagsbeskattning 15 hp Förkortningar som används i samband med denna tentamen: - AB, aktiebolag - IL, inkomstskattelagen (1999:1229) - ML, mervärdesskattelagen

Läs mer

2 kap. 22, 44 kap. 21 och 22, 57 kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229)

2 kap. 22, 44 kap. 21 och 22, 57 kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2016 ref. 20 Aktier som förvärvas genom gåva blir inte kvalificerade andelar hos gåvotagaren enbart på den grunden att de var kvalificerade hos givaren. Förhandsbesked angående inkomstskatt. 2 kap.

Läs mer

Kattrumpan HFD bekräftar tidigare praxis

Kattrumpan HFD bekräftar tidigare praxis 2015 SKATTENYTT 775 GUSTAV AHL Kattrumpan HFD bekräftar tidigare praxis Den 23 oktober 2013 meddelade Högsta domstolen (HD) dom i ett mål om stämpelskatt, NJA 2013 s. 886. I målet bedömdes en fastighetsöverlåtelse

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Allmänt om beskattning av näring 2006 2007 2008 2009

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 6

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 6 H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 6 Målnummer: 5070-09 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2012-01-27 Rubrik: Lagrum: Fråga om tillämpning av skatteflyktslagen vid omläggning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 7 juni 2016 KLAGANDE Nobel Biocare Holding AB, 556619-5565 Ombud: Skattejuristerna Lennart Staberg och Pär Magnus Wiséen PwC 113 97 Stockholm

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 389 23 Inkomst av kapital 41-44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:778 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 477, 698 705, 709 730, del II s. 123

Läs mer

Lagrum: 57 kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229); 2 lagen (1995:575) mot skatteflykt

Lagrum: 57 kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229); 2 lagen (1995:575) mot skatteflykt HFD 2015 ref 17 Lagen mot skatteflykt har ansetts tillämplig då andelsägare i fåmansföretag genom olika förfaranden har placerat företagets verksamhet i ett företag och likvida medel i ett annat, indirekt

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:36

Regeringens proposition 2009/10:36 Regeringens proposition 2009/10:36 Skattefri kapitalvinst och utdelning på andelar inom handelsbolagssektorn Prop. 2009/10:36 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 oktober

Läs mer

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2)

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Bilaga 2 Dnr 17-63 Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Inledning Enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid

Läs mer

Ränteavdragsbegränsningsreglerna ur ett kommunalt perspektiv

Ränteavdragsbegränsningsreglerna ur ett kommunalt perspektiv PM2 Företagsbeskattning, 747A06 Jan Kellgren LINKÖPINGS UNIVERSITET Ränteavdragsbegränsningsreglerna ur ett kommunalt perspektiv Therése Helander Inledning Enligt huvudregeln i 16 kap. 1 Inkomstskattelagen

Läs mer

Promemorian Förändrade underprisregler för handelsbolag

Promemorian Förändrade underprisregler för handelsbolag Till Finansdepartementet Stockholm den 9 juni 2008 Promemorian Förändrade underprisregler för handelsbolag m m Fastighetsägarna Sverige, som är en av huvudmännen i Näringslivets Skattedelegation, ansluter

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 6 mars 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 10 februari 2014 i mål

Läs mer

HFD 2015 ref 13. Lagrum: 56 kap. 2 och 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2015 ref 13. Lagrum: 56 kap. 2 och 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2015 ref 13 Vid bedömningen av om ett företag är ett fåmansföretag har indirekt ägande genom ett företag som inte är ett fåmansföretag beaktats. Även fråga om utomståenderegeln varit tillämplig. Förhandsbesked

Läs mer

40 kap. 15 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 3 mars 2016 följande dom (mål nr ).

40 kap. 15 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 3 mars 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 16 Utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet över ett underskottsföretag enligt bestämmelserna om beloppsspärr har ansetts innefatta ersättning i form av andelar i det förvärvande

Läs mer

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motionens innehåll -att styrelsen ges i uppdrag att utreda och redovisa om vår förening skulle ha vinning av att ombildas från dagens ekonomiska

Läs mer

Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10

Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10 Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10 Agenda Inledning Några sätt av avyttra en verksamhet Överlåtelse Momsfri överlåtelse av verksamhet Momsfri

Läs mer

Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt. HFD 2014 ref 10 Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt. Lagrum: 16 kap. 1 inkomstskattelagen (1999:1229) Av en ansökan från X AB hos

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om uppskov med beskattningen vid andelsöverlåtelser inom koncerner; SFS 1998:1602 Utkom från trycket den 18 december 1998 utfärdad den 10 december 1998. Enligt riksdagens

Läs mer

Effektivare ränteavdragsbegränsningar

Effektivare ränteavdragsbegränsningar Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande Stockholm 2012-04-25 Effektivare ränteavdragsbegränsningar Svensk Försäkring branschorganisation för de svenska försäkringsbolagen har beretts möjlighet att

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris

37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris 675 37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris 53 kap. IL prop. 1998/99:113 s. 20f. och 25 prop. 1998/99:15 s. 174f. och 298f. Sammanfattning Om en fysisk person eller ett handelsbolag överlåter

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 juli 2010 KLAGANDE 1. AA 2. BB Ombud för båda: Advokaterna Pär Abrahamson och Mats Engstrand Advokatfirman Delphi AB Stora Nygatan 64 211 37 Malmö

Läs mer

8 Utgifter som inte får dras av

8 Utgifter som inte får dras av Utgifter som inte får dras av, Avsnitt 8 115 8 Utgifter som inte får dras av 9 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 105 113. SOU 1997:2, del II s.78 85 Sammanfattning I 9 kap. IL finns bestämmelser om utgifter

Läs mer

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 489 19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 42 kap. 16 och 16 a IL prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 prop.

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

R-2004/0584 Stockholm den 9 juli 2004

R-2004/0584 Stockholm den 9 juli 2004 R-2004/0584 Stockholm den 9 juli 2004 Till Finansdepartementet Inledning Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 3 maj 2004 beretts tillfälle att avge yttrande över Egendomsskattekommitténs huvudbetänkande

Läs mer

23 kap. 3 och 11 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 16 juni 2016 följande dom (mål nr ).

23 kap. 3 och 11 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 16 juni 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 66 Fråga om det vid en aktieöverlåtelse mellan två bolag ska anses förekomma sidovederlag i form av arbetsinsatser och överlåtelsen därför inte utgör en underprisöverlåtelse. Förhandsbesked

Läs mer

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 25 Vid arvskifte efter en i Danmark bosatt person har anskaffningsvärdet för tillskiftade aktier bestämts med bortseende från att dödsboet där har beskattats som om det avyttrat aktierna till

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-06 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Lars Dahllöf. Ränteavdragsbegränsningar i syfte

Läs mer

HSB Brf Storstugan i Täby. - Skattemässig genomgång i samband med försäljning av mark som ägs av föreningen

HSB Brf Storstugan i Täby. - Skattemässig genomgång i samband med försäljning av mark som ägs av föreningen HSB Brf Storstugan i Täby - Skattemässig genomgång i samband med försäljning av mark som ägs av föreningen Bakgrund pretax har fått i uppdrag att redogöra för de skattemässiga konsekvenserna vid en försäljning

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Page 1 of 17 Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Område: Mervärdesskatt Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor. R-2007/0688 Stockholm den 26 juni 2007 Till Finansdepartementet Fi2007/4031 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor.

Läs mer