FÖRSÄKRING RISK FÖR BYGGSTOPP TEMA. Ny försäkring sämre än den gamla. Nya regler för ränteavdrag. FAStigHetSbolAgen VÄntAr MeD SPÄnning PÅ 140 DoMAr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSÄKRING RISK FÖR BYGGSTOPP TEMA. Ny försäkring sämre än den gamla. Nya regler för ränteavdrag. FAStigHetSbolAgen VÄntAr MeD SPÄnning PÅ 140 DoMAr"

Transkript

1 TEMA SKATT FINANS FÖRSÄKRING TEMA: 18 extra SiDor MeD nyttig läsning FÖr FAStigHetSÄgAre Nya regler för ränteavdrag RISK FÖR BYGGSTOPP Ny försäkring sämre än den gamla FAStigHetSbolAgen VÄntAr MeD SPÄnning PÅ 140 DoMAr Så deklarerar du! Se vår bilaga! INNEHÅLL: Utredningar på gång läs vilka nya utredningar som kan påverka branschen...51 Räntesnurret Caremaskandalen kan drabba fastighetssektorn...52 Sänkt fastighetsskatt för studentrum läs om alla nya skatteförslag för bostäder...54 Försäkringen täcker sämre vid vattenskada bostadsrättsföreningar får högre kostnad...56 Se upp med avkastningen Fonder kan bli dyra för brf...58 Oklara domar om paketering Sälj bara fem bolag i varje paket är rådet...61 Skatteflykt eller ej Viktiga domar väntar i Kammarrätten i Stockholm...62 Några råd på väg till banken Chefekonomens bästa tips... 64

2 Officiella partners 4 5 SEpTEMbEr SvENSkA MÄSSAN GöTEborG FASTIGHETSMÄSSAN Göteborg2013 NordeNs största fastighetsmässa Dags för Nordens STörSTA MÄSSA för fastighetsbranschen att inta väst igen! Besök mässan med allt inom drift, förvaltning och underhåll Läs mer och se utställarlista på

3 Skatt, finans & försäkring TEMA KRÖNIKA Utredningar som förenklar och försvårar Det händer mycket just nu på skatteområdet som är av intresse för fastighetsägare och det är till viss del förändringar som man efterlyst. Förutom Företagsskattekommittén, som ju tyvärr förväntas komma med förslag om ytterligare begränsningar i rätten till ränteavdrag (se sidan 52), pågår just nu två andra skatteutredningar som är av intresse för fastighetsägare. Den första är Bostadsbeskattningsutredningen som ska se över beskattningen av hyresrätter, bostadsrätter i oäkta bostadsföretag och kooperativ hyresrätt. Kommittén ska föreslå förbättring av den skattemässiga ställningen för hyresrätten i syfte att öka utbudet av hyresbostäder, lämna förslag på en lättnad i beskattningen för medlemmar i oäkta bostadsföretag och analysera om det bör finnas en rätt till uppskov med skatten även vid köp eller försäljning av en andel i en oäkta bostadsrättsförening.kommittén ska också bedöma om det är lämpligt att kooperativa hyresrättsföreningar beskattas enligt andra regler och om de bör betala stämpelskatt enligt samma skattesats som gäller för bostadsrätts föreningar. Man ska också analysera om skatte reduktion för ROTarbete kan utvidgas till att även gälla hyresrätter. I uppdraget ingår dessutom att analysera skattereglerna för privatpersoners upplåtelse av egen bostad och se vilken effekt höjningarna av schablon avdraget vid uthyrning (genomfördes 2009) har haft på utbudet av bostäder. Kommittén som leds av lagmannen vid förvaltningsrätten i Umeå, Hases Per Sjöblom ska presentera sina förslag senast den 15 oktober Förhoppningsvis kommer kommittén att lägga fram förslag som bidrar till att öka neutraliteten mellan de olika upplåtelseformerna. Hyresrätten är ju i dag missgynnad i jämförelse med både bostadsrätt och egna hem. Vill regeringen att det ska byggas fler hyresrätter vill det nog till att man gör mer än att bara ta bort fastighetsskatten. DEN ANDRA PÅGÅENDE utredningen är Skatteförenklingsutredningen som ska lämna förslag till förenklingar av skattereglerna för enskilda näringsidkare och handelsbolagsdelägare som är fysiska personer. Syftet med utvärderingen är att undersöka om dagens regler om till exempel räntefördelning och expansionsfond används i den omfattning som är möjligt och om så inte är fallet undersöka orsaken till detta. Utredaren ska göra en översyn av reglerna och dels föreslå åtgärder i syfte att öka den faktiska utnyttjandegraden, om det skulle visa sig att reglerna är underutnyttjade, dels undersöka möjligheterna till förenklingar av de befintliga reglerna. Om det bedöms lämpligt, får utredaren i stället föreslå andra regler med motsvarande syfte som de regler som finns idag. Utredningen ska vara klar senast i oktober Vill regeringen att det ska byggas fler hyres rätter vill det nog till att man gör mer än att bara ta bort fastighetsskatten. Samtidigt som det är viktigt att regeringen inte av förenklingsskäl tar bort regler som fungerar utan att i så fall ersätta dem med andra möjligen enklare regler som ger ett minst lika bra materiellt utfall, är det angeläget med en översyn av reglerna för de enskilda närings idkarna. Villkoren för dessa har under senare år inte förbättrats i samma utsträckning som för de så kallade 3:12 företagen. Ulla Werkell Skattejurist, Fastighetsägarna Sverige fastighetsagarna.se TEMA: SKATT, FINANS & FÖRSÄKRING FAStigHetStiDningen nr 3 APril

4 TEMA Skatt, finans & försäkring Ränteavdragsregler kan bli rena snurren Ett sätt att förhindra skatteflykt och räntesnurror. Eller ett förslag som riskerar att slå undan benen på hela fastighetsbranschen? Fastighetstidningen tittar närmare på de nya reglerna för ränteavdrag och vad de kan innebära för svenska fastighetsbolag. thomas WÅgStrÖM KUngSleDen Jörgen Graner Peter Wallberg Anders Kvist ET HELA BÖRJADE med misskötta äldreboenden. Vårdföretaget Carema hade vanvårdat de gamla och sjuka som bodde hos dem, och snart visade det sig att företaget dessutom hade använt sig av avancerade räntesnurror för att slippa betala skatt. Stora lån hade tagits inom koncernen vilket skickade räntor till lågskatteländer, samtidigt som det svenska dotterbolaget kunde dra av räntan som en kostnad och minska sin skatt avsevärt. Allt fullt möjligt inom dåvarande lagstiftning. Men upplägget mötte kritik och regeringen införde därför nya regler från och med 1 januari 2013, som i korthet innebär att det inte längre är möjligt att dra av räntan på lån inom en koncern (se faktaruta). Tanken är att täppa till kryphål i skattelagstiftningen, men kritiker har påpekat att de nya reglerna samtidigt kan ställa till stora problem, särskilt för kapitalintensiva branscher som fastighetssektorn. För koncerner med svenska moder- och dotterbolag borde det inte bli några problem i normalfallet i och med att mottagaren av räntan där beskattas med mer än 10 procent, förklarar Jörgen Graner, expert på företagsbeskattning på KPMG. Men det som skapar osäkerhet är formuleringen att lånet inte får ha upprättats huvudsakligen på grund av skatteskäl. JÖRGEN GRANER ger ett exempel för att visa komplexiteten i frågan. Säg att ett bolag köper en fastighet i Sverige och finansierar det med ett lån från ett utländskt intressebolag. På lånet ska det svenska bolaget betala ränta. Mottagaren av räntan beskattas visserligen med mer än 10 procent men det finns kanske ett underskott hos något annat koncernbolag som kan utnyttjas för kvittning. Här är tio-procentsregeln uppfylld, men i viss mening uppstår samtidigt en skatteförmån och vi vet inte än hur denna förmån viktas, förklarar Jörgen Graner. För även om Skatteverket snart kan antas presentera sin uppfattning så dröjer det länge innan vägledande rättspraxis från domstolarna kommer. Det skapar en stor osäkerhet, vilket gör Sverige mindre attraktivt för utländska investerare eftersom det gör det svårare för dem att förutse avkastningen på svenska investeringar. Risken är med andra ord att utländska investerare drar sig för att köpa svenska fastigheter vilket kan leda till en prispress. Men priserna kan också falla på grund av att många av de kommunala fastighetsbolagen påverkas direkt av de nya reglerna. Så länge de lånar på marknaden påverkas de inte av de nya reglerna, men alla bolag som sköter sin upplåning via kommunen riskerar att åka på en rejäl skattesmäll, säger Peter Wallberg, ekonom på Sabo, Sveriges allmännyttiga bostadsföretag. EFTERSOM KOMMUNERNA är skattebefriade faller de inte in under tioprocentsregeln, vilket skulle innebära att de räntor som bostadsbolagen betalar inte skulle vara avdragsgilla enligt de nya reglerna. Än så länge vet vi inte hur Skatteverket och domstolarna kommer att tolka det här, vilket leder till en väldigt stor risk för de kommunala bolagen, konstaterar Peter Wallberg. Sabo rekommenderar därför sina medlemmar att lägga om sina lån, eller att i alla fall avvakta det förhandsbesked från Skatterättsnämnden som kommer under våren. Det är LKF, Lunds Kommuns Fastighets AB, som har begärt att få veta hur de ska 52 TEMA: SKATT, FINANS & FÖRSÄKRING FAStigHetStiDningen nr 3 APril 2013

5 Det är begränsningar i reglerna för externa ränteavdrag som oroar oss. ANDERS KVIST, VD KUNGSLEDEN se på de lån de har hos Lunds kommun. Vi hoppas såklart att Skatterättsnämnden ska anse att lånen vilar på affärsmässiga grunder och därmed är avdragsgilla, säger Igny Winberg, ekonomichef på LKF. Annars skulle det innebära en ökad kostnad för oss på 6,5 miljoner kronor per år. Men för de flesta privata fastighetsbolag kommer de nya reglerna för interna ränteavdrag inte att göra så stor skillnad. Och på börsnoterade Kungsleden är vd Anders Kvist inte speciellt orolig, än. Eftersom vi ännu inte vet hur reglerna kommer att tillämpas så är det inte alldeles klart vad konsekvenserna blir. Men vi har inte använt oss av den typen av strukturer i vår fastighetsfinansiering, så det borde inte påverka oss särskilt mycket. Det är snarare begränsningar i reglerna för externa ränteavdrag som oroar oss. FÖR ÄVEN OM ÄNDRINGARNA i reglerna kring de interna räntorna rör om mycket, så är det den statliga Företagsskattekommitténs slutbetänkande som ska komma i mars 2014 som alla väntar på. Där förväntar sig nämligen många att ett förslag läggs om att begränsa avdragsmöjligheterna även för externa räntor. Än så länge är det för tidigt att sia om hur förslaget kommer att utformas, men det ingår i kommitténs arbete att titta på den här frågan, säger Ulla Werkell, skattejurist på Fastighetsägarna. Vi har haft väldigt generösa avdragsregler i Sverige jämfört med övriga Europa, så jag tror att vi får räkna med att det blir någon sorts begränsning av avdragsrätten även för de externa räntorna. Men om vi går från dagens möjligheter till ett totalstopp för ränteavdrag, då blir det oerhört tufft för fastighetsbranschen! Anders Kvist på Kungsleden är något mer försiktig i sin analys. Han menar visserligen att fastighetsfinansieringen i Sverige till stor del är baserad på en hög grad av skuldsättning, delvis på grund av de avdragsregler som har funnits, men att det här inte behöver vara det enda sättet att finansiera verksamheten. I andra länder som har andra regler använder man en större del eget kapital, eller mellanvägar som till exempel preferensaktier, för sin finansiering och det ena sättet behöver inte vara mer rätt än det andra. Men det går inte att ändra det system vi har idag utan att analysera konsekvenserna och tillåta långa anpassningstider, för det här är inte en detalj i regelverket utan en väsentlig förutsättning för svenska fastighetsaffärer. Risken om man gör det här för snabbt är att det sänker lönsamheten, höjer hyrorna och samtidigt leder till en stor osäkerhet kring hur förutsättningarna att tjäna pengar på fastigheter faktiskt ser ut. Och det i sin tur riskerar att lägga en död hand över både fastighetsaffärer och nybyggnation, och det är inte vad det här landet behöver. KARIN AASE FAKTA/ NYA REGLER FRÅN ÅRSSKIFTET De befintliga reglerna som begränsar rätten att göra avdrag för räntor på vissa interna lån utvidgas till att gälla ränteutgifter för alla skulder inom en intressegemenskap. Tioprocentsregeln som säger att du får göra avdrag för räntan om mottagaren av räntan beskattas med minst tio procent behålls. Det införs även ett undantag från tioprocentsregeln, som innebär att även om räntemottagaren beskattas med minst 10 procent erhålls i vissa fall ändå inte ränteavdrag. Undantaget gäller fall då det huvudsakliga skälet till skuldförhållandet är att intressegemenskapen ska uppnå en väsentlig skatteförmån. Den så kallade ventilen behålls. Den innebär att även om beskattningen är lägre än 10 procent, till exempel om långivaren är en kommun, kan avdrag erhållas om det kan på - visas att förfarandet är huvudsakligen affärsmässigt motiverat. Källa: Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2012/2013, Regeringskansliet. Börje Noring, skatterevisor på Skatteverket TEMA: SKATT, FINANS & FÖRSÄKRING FAStigHetStiDningen nr 3 APril

6 TEMA Skatt, finans & försäkring BOSTÄDER FÖR YNGRE OCH ÄLDRE FÅR NYA REGLER Bort med skattenämnderna vid fastighetstaxering, samma skatteregler för alla särskilda boenden och sänkt fastighetsskatt för studentrum. Det är några av förslagen i Bostadstaxeringsutredningen. Ulla Werkell reder ut och analyserar. BOSTADSTAXERINGSUTREDNINGEN lämnade sitt betänkande under hösten I betänkandet föreslås en rad förändringar i dagens system, bland annat att skattenämnderna inom fastighetstaxeringen tas bort samt att deklarationstidpunkten flyttas från den 1 november året före det år då fastighetstaxering sker till den 15 februari det kalenderår som taxeringen avser. Definitionen av nivååret ändras till att avse en nivåtidpunkt som flyttas fram till den 1 april året före taxeringsåret. Ändringen innebär att skillnaden mellan nivåtidpunkten och beskaffenhetstidpunkten blir nio månader mot tidigare 18 månader. Vårdbyggnader för åldringsvård ska enligt förslaget definieras på så sätt att de omfattar de särskilda boendeformerna för äldre människor som anges i 5 kap. 5 andra stycket socialtjänstlagen (2001:453). Det innebär att alla särskilda boenden från servicehus till sjukhem kommer att behandlas enhetligt oavsett hur vård- eller omsorgskrävande de boende är och vilken bemanning boendet har. Bostadstaxeringsutredningen föreslår att fastighetsavgiften för studentrum sänks från dagens kronor till 300 kronor. Foto: elin berge VÄRDEFAKTORN HYRA för bostäder i hyreshus föreslås grundas på den genomsnittliga bruksvärdeshyran. Utredningen föreslår också att det införs ett undantagssystem för studentrum i korridor. De ska efter registrering utgöra en särskild lägenhetstyp och den kommunala fastighetsavgiften för dessa sänkas till 300 kronor per lägenhet. Idag är den kronor. Att avskaffa skattenämnderna är ett logiskt förslag. Nämnderna är redan avskaffade vid inkomsttaxeringen och lekmannainflytandet kan tillgodoses på andra och bättre sätt. Att flytta nivåtidpunkten närmre taxeringsåret ger sannolikt en bättre möjlighet att fånga upp prisrörelser. Dagens system har ofta kritiserats, särskilt de gånger då det har varit en prisnedgång mellan nivååret och taxeringsåret. Den nuvarande deklarationstidpunkten innebär att Skatteverket begär information om hur förhållandena ser ut på fastigheten vid en tidpunkt som infaller två månader efter deklarationstidpunkten. Fastighetsskatten på studentrum i en korridor med del i kök är idag densamma som för en lägenhet på exempelvis 200 kvadratmeter. Med den föreslagna deklarationstidpunkten skulle detta problem försvinna. Den nu gällande definitionen av vad som är vårdbyggnad har genom åren föranlett en rad processer. Det känns logiskt och riktigt att samtliga särskilda boendeformer för äldre framöver kommer att betraktas som vårdbyggnader. FASTIGHETSSKATTEN PÅ studentrum i en korridor med del i kök är i dag är densamma som för en lägenhet på exempelvis 200 kvadratmeter eftersom skatten är lika stor oavsett storlek på lägenhet. Att skatten för större lägenheter med större boendeyta och plats för hela familjer är densamma som för ett litet rum för en person med delat kök och badrum har starkt kritiserats och utredningen hade som särskilt uppdrag att lösa denna fråga. Tanken är att de nya reglerna ska träda i kraft 1 januari 2014 men på grund av resursbrist på finansdepartementet kommer ett förslag att läggas fram tidigast under hösten. ULLA WERKELL 54 TEMA: SKATT, FINANS & FÖRSÄKRING FAStigHetStiDningen nr 3 APril 2013

7 publiciteta.eu Det självklara valet! - För dig som medlem Fastighetsägarna erbjuder i samarbete med oss på Osséen Agency AB, Sveriges mest fördelaktiga fastighetsförsäkring. Exklusivt för samtliga medlemmar. Läs mer på eller ring så hjälper vi dig! Ett samarbete mellan Osséen Agency AB och Fastighetsägarna Försäkringsgivare: Folksam och Anticimex

8 TEMA Skatt, finans & försäkring Föreningen får nu ta större smäll vid skada Premien är densamma, men bostadsrättsföreningen åker på en högre kostnad vid vattenskador. Det är effekten av den nya typ av fastighetsförsäkring som ett flertal försäkringsbolag numera erbjuder. TEXT: ERIK HÖRNKVIST FOTO: STEPHEN SWINTEK/ GETTY IMAGES EXEMPEL: TRADITIONELLT har fastighetsförsäkring gällt skador på hela byggnaden. Alltså även de delar som medlemmarna har ett underhållsansvar för, men som rent juridiskt är föreningens egendom, som golvens och väggarnas ytskikt, inredning i kök och badrum. Men sedan några år tillbaka har ett flertal bolag ändrat i sina villkor så att de delar som medlemmen har underhållsansvar för inte omfattas av försäkringen. Det är en försäkring mer anpassad efter bostadsrättslagen, men effekten blir att föreningen kan få höga kostnader vid vattenskador i de boendes lägenheter. Det är en mindre omfattande försäkring, men det innebär inte att bolagen sänkt sina premier, säger Eric Rubenson, försäkringsjurist på Bolander & Co. Skillnaden beror på att föreningens självrisk dras Reparationen efter en skada kostar kronor, varav kronor har drabbat föreningens ansvarsområde och kronor bostadsrättshavarens ytskikt. Självrisken i fastighetsförsäkringen är kronor. 1 traditionell FÖRSÄKRING Faktura för reparation Självrisk Ersättning Medlem krävs på föreningens självrisk Kostnad för förening = 0 2 NY FÖRSÄKRING Faktura för reparation Medlems andel ersätts ej Självrisk Ersättning Föreningen kan ej kräva ersättning för sin självrisk Kostnad för förening = från ett lägre belopp enbart den del som ligger på föreningens underhållsansvar i den nya försäkringsvarianten. Tidigare har föreningen också kunnat använda fastighetsförsäkringen genom att kräva att medlemmen ersätter hela eller delar av föreningens självrisk. Den gamla typen av fastighetsförsäkring har alltså en överlappande funktion som föreningen kunnat utnyttja för att kompensera sin självrisk, säger Eric Rubenson. Som exemplet härintill visar kan föreningen tvingas betala åtskilliga tusenlappar där det tidigare var ett nollsummespel. Det är viktigt att känna till detta när man upphandlar försäkringar, så att man kan göra en rättvis bedömning av vad premien faktiskt gäller för. Kanske finns det andra fördelar som överväger hos ett bolag med den nya modellen. Men man måste göra medvetna val, säger Eric Rubenson. ÄVEN OM MAN väljer att förnya sin nuvarande försäkring bör man kolla villkoren. Om bolaget beslutar att gå över till den nya ersättningsmodellen så ändras villkoren vid förfallodagen. Och det kommer man bara att bli varse om i det finstilta. Bolagen är skyldiga att informera om villkorsändringar. Men de kommer inte att signalera förändringen med krigsutbrottsrubriker, säger Eric Rubenson. Enligt Eric Rubenson har det nya upplägget sitt ursprung hos HSB försäkring. Det här var en stor principfråga för HSB. Man ställde sig frågande till varför föreningarna skulle köpa mer försäkring än vad man är tvungen till enligt bostadsrättslagen. Tanken var att en mer begränsad försäkring också skulle sänka försäkringskostnaderna. Men så har det inte blivit. Försäkringen av den ena typen kostar i princip lika mycket som den andra. Så det har blivit ett hårt principiellt slag i luften, konstaterar Eric Rubenson. If är ett av de bolag som ändrat sina villkor. Idag ersätter fastighetens försäkring enbart de risker som bostadsrättsföreningen svarar för medan bostadsrättsinnehavarens försäkring ersätter de delar 56 TEMA: SKATT, FINANS & FÖRSÄKRING FAStigHetStiDningen nr 3 APril 2013

9 Fuktskador i en bostadsrättsförening var tidigare något föreningen slapp betala för. Men med nya försäkringsregler kan det bli en dyr affär. där bostadsrättsinnehavaren är underhållsskyldig, säger Sofi Alvestrand, produktexpert på If. Effekten kan bli högre kostnader vid en vattenskada för en bostadsrättsförening. Har ni sänkt premierna i och med att försäkringen blivit mindre omfattande? Ifs premier är individuella och anpassas efter den risk som försäkras, men generellt kan sägas att premien har sänkts med 7,5 procent för fastighetsförsäkringar, säger Sofi Alvestrand. MED DEN TRADITIONELLA fastighetsförsäkringen har medlemmen trots allt haft ett visst skydd av fastighetsförsäkringen och i princip endast riskerat att få betala föreningens självrisk. Eric Rubenson menar att det med den nya modellen blir än viktigare att se till att medlemmarna har ett bostadsrättstillägg. Om medlemmen saknar försäkringsskydd är det en uppenbar risk att dennes del av kostnaden stannar i föreningens böcker. Det är få föreningar som orkar driva den sortens återkrav mot någon som de vet inte har pengar. En lösning skulle då kunna vara att föreningen bara reparerar just så långt man har ansvar och sen lämnar till medlemmen att ta vid. Det finns föreningar som resonerar på det viset. Teoretiskt är det riktigt. Men det är ingen bra lösning heller. Även om medlemmen inte har råd att återställa ytskikt kommer han fortsätta att duscha och då uppstår snart en ny skada, säger Eric Rubenson. FOTNOT: Bostadsrättstillägget täcker skador på egendom i din bostadsrätt som du enligt lag eller enligt föreningens stadgar är underhålls-/reparationsskyldig för. Anledningen att det behövs ett tillägg utöver ordinarie hemförsäkring är att det i strikt juridisk mening inte är du, utan föreningen som äger ytskikten (tapeter, målarfärg, kakel i bad och kök, med mera). Dessutom gäller bostadsrättstillägget, till skillnad från hemförsäkringen, för fast inredning i bostaden som den boende själv (eller den förre ägaren) bekostat och inte omfattas av föreningens fastighetsför säkring. Håll koll på snön DE SENASTE vintrarna är det flera tak som rasat in på grund av snötrycket. Många blir förskräckta när de inser att de inte får någon ersättning från försäkringen. Det beror på att skadorna i de allra flesta fel uppstått när man inte skottat sina tak vartefter snön kommit, eftersom man under tidigare säsonger kunnat göra så utan problem. Vi har hittills inte tagit emot en enda skada beroende på snötryck, så det tyder på att fastighetsägarna tagit till sig budskapet att förebygga risken och skotta taken, säger Bo Östman försäkringsmäklare på Osséen. Det finns ett försäkringsskydd för skada genom snötryck, men det täcker bara situationer när det kommer så mycket snö vid ett och samma tillfälle att man inte har en rimlig chans att hinna skotta. Men att låta snön ligga kvar från december till april anses inte som en plötslig oförutsedd händelse. Behåll ditt våtrumsintyg NÄR DU renoverat ditt badrum se till att få ett våtrumsintyg och spara det sedan på säker plats. Vid försäkringsfrågor kan intyget vara skillnaden mellan en ekonomisk smäll eller att klara sig hyggligt igenom en jobbig vattenskada. Dessutom används intyget allt oftare som säljargument. Trygga spekulanter är spekulanter som är beredda att lägga bud, säger Jannica Westling, vice VD vid mäklarfirman Eklund Stockholm New York. Ett våtrumsintyg visar att arbetet utförts enligt gällande branschregler samt uppgifter om entreprenör och material. TEMA: SKATT, FINANS & FÖRSÄKRING FAStigHetStiDningen nr 3 APril

10 TEMA Skatt, finans & försäkring Osäkerhet om beskattning av brf:s sparade medel Bostadsrättsföreningar som använder sig av så kallade ränteswapavtal kan än så länge göra det utan att betala skatt. Men när det gäller olika placeringar som föreningar gör av sitt kapital till framtida behov är det delade meningar om skattefriheten och rättslig osäkerhet råder. IJULI FÖRRA året beslutade skatterättsnämnden att inkomster och utgifter på grund av ränteswapavtal och räntecapavtal ska anses hänför liga till en bostadsrättsförenings fastighet på sätt som avses i inkomst skattelagen. Målet gällde en så kallad äkta bostadsrättsförening som hade lånat pengar i bank som sedan gått till insatser i föreningens fastighet. För att säkra ränte utgifterna på lånet som löpte med rörlig ränta, hade föreningen ingått ett ränte swapavtal och hade för avsikt att teckna ett räntecapavtal med en bank. Föreningen ansåg att inkomster och utgifter var hänförliga till fastigheten och därmed skattefria och inte avdragsgilla. De menade att det inte i lagtext eller praxis finns något stöd för att skilja mellan den situation då ett privatbostadsföretag haft fasta ränteutgifter och den situation då ett lån löper med rörlig ränta kompletterat med ränteswap avtal eller räntecapavtal som tecknats i syfte att säkra att räntebetalningarna inte överstiger fast ränta. Nämnden ansåg att de aktuella utgifterna skulle behandlas på samma sätt som ränteutgifter enligt ett låneavtal. Även inkomster som avtalen ger ska enligt nämnden behandlas som motsvarande ränteinkomster hänförliga till fastigheten och därför inte tas upp till beskattning hos föreningen. ETT ANNAT ÄRENDE i kammarrätten i Stockholm ger viss vägledning om hur utdelning från räntefond ska beskattas. Domen i december 2012 ( mål nr ) fann att bostadsrättsföreningens utdelning från fonden inte har anknytning till fastigheten och därför ska tas upp till beskattning. Föreningen hade hos förvaltningsrätten överklagat Skatteverkets beslut och yrkat att intäkterna från Lux Korträntefond skulle vara befriade från skatt. Föreningen påtalade bland annat att pengarna som föreningen hade placerat i räntefonden var genererade av verksamheten och hade placerats för att kunna säkerställa framtida underhåll av fastigheten och därmed borde vara befriade från skatt. Man fann det orimligt att avkastningen på sparade medel skulle tappa sin anknytning till fastigheten enbart beroende på vilken sparform de placeras i. Syftet med placeringen var inte att spekulera med sparade medel utan att säkerställa att medel fanns för framtida underhållsåtgärder. Men Skatteverket ansåg att placeringen i räntefonden kunde jämföras med andra placeringar i aktier och fonder och att intäkten från placeringen här tappat sin anknytning till fastigheten och därmed blir skattepliktig. Förvaltningsrätten delade föreningens uppfattning. Kammarrätten var dock i sin dom av en annan uppfattning. Rätten menar att placeringen i en räntefond till skillnad från placering på ett bankkonto, innebär en form av risktagande och en viss spekulation med sparade medel. Kammarrätten ansåg mot bakgrund av detta att utdelningen från räntefonden tappat sin anknytning till fastigheten och därför skulle tas upp till beskattning. FRÅGAN OM EN bostadsrättsförenings intäkter respektive utgifter har anknytning till fastigheten och därmed inte behöver tas upp till beskattning har varit föremål för prövning i ett antal ärenden. Det ovan nämnda förhandsbeskedet är överklagat men Högsta förvaltningsdomstolen har ännu inte avgjort ärendet och kammarrättens avgörande visar på den osäkerhet en bostadsrättsförening kan hamna i då den ska placera eventuella sparade medel för att säkerställa att medel finns för framtida underhåll. Att pengar på ett bankkonto är ok är helt klart, men i övrigt råder nog fortfarande tyvärr en ganska stor osäkerhet om vad som måste tas upp till beskattning. ULLA WERKELL p 58 TEMA: SKATT, FINANS & FÖRSÄKRING FAStigHetStiDningen nr 3 APril 2013

11 Minska roaktiv risken & onödiga kostnader Förutom Sveriges mest fördelaktiga fastighetsförsäkring erbjuder vi på Osséen Agency AB samtliga medlemmar i Fastighetsägarna vår skadeförebyggande satsning proaktiv. En hjälp i att förebygga samt minska skador och kostnader genom medvetenhet och kunskap. Du finner information och svar på många frågor som rör både fastighetsägare och boende, samlade i handboken proaktiv. Här fi nner du information om bl.a. vatten- & elsystemet samt brand-, inbrotts- & egendomsskydd. Ett praktiskt, billigt och väl mottaget verktyg som hjälp i det skadeförebyggande arbetet. Något alla tjänar på! publiciteta.eu proaktiv en handbok som hjälp i det skadeförebyggande arbetet för fastighetsägare och boende. Få skadeförebyggande information och beställ handboken på proaktivonline.se Välkommen! Ett samarbete mellan Osséen Agency AB och Fastighetsägarna Försäkringsgivare: Folksam och Anticimex

12 fastighetsnära insamling av textilier, kläder och skor m.m. minska era kostnader för grovsoporna! Human Bridge bildades 2001 genom att samordna material biståndsavdelningarna inom två svenska biståndsorganisationer, Läkarmissionen och Erikshjälpen. Textilierna vi samlar in bidrar till finansiering av: 1. Insamling, rekonditionering och reparation of all slags sjukhusutrustning, handikapphjälpmedel och förnödenheter, samt utskick av dessa till sjukhus runtom i världen. 2. Inköp av förnödenheter (mat, filtar, tält mm.) med leverans till katastrofområden. 3. Insamling, sortering, packning och skeppning av kläder till biståndsinsatser. Vi har bred erfarenhet och erbjuder hög service och flexibla lösningar. Vi samarbetar redan med flera stora Fastighetsbolag. Kontakta oss och bli en av dem ni också! Tel: , Fax: Flexibelt, kostnadsfritt och För en god sak! En leverantör för din fastighetsadministration Hogia Fastighetssystem har en bredd av produkter som få leverantörer i branschen. Efter 20 års egen erfarenhet av fastighetsförvaltning utvecklar vi anpassade system som täcker fastighetsbranschens behov. Tillsammans med partners, branschanpasad support och med möjligheter att låta oss drifta hela din IT-miljö med vår tjänst Hogia Cloud behöver du bara en leverantör! Kvalitetsanalys Personalsystem Bokslut Elektronisk fakturahantering Skatt Lönesystem Anläggningsredovisning Beslutsstöd Koncernredovisning Webbrapporter Ekonomisystem Hogia Fastighet Pro Hogia Cloud Ladda ner vår app Beräkna rätt lokalhyra direkt i telefonen. 60 TEMA: SKATT, FINANS & FÖRSÄKRING FAStigHetStiDningen nr 3 APril 2013

Paketering av fastigheter

Paketering av fastigheter Juridiska institutionen Höstterminen 2012 Examensarbete i skatterätt 30 högskolepoäng Paketering av fastigheter Lagertillgång eller kapitaltillgång? Författare: Emma Danielsson Handledare: Jan Bjuvberg

Läs mer

GÅR DET ATT UNDVIKA BESKATTNING VID FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER?

GÅR DET ATT UNDVIKA BESKATTNING VID FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER? UPPSALA UNIVERSITET VT 2010 Företagsekonomiska institutionen Handelsrätt C Handelsrätt GÅR DET ATT UNDVIKA BESKATTNING VID FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER? SKATTEMÄSSIGA KONSEKVENSER VID PAKETERING AV FASTIGHETER

Läs mer

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 14 (46) Sammanträdesdatum 2015-04-27 Dnr KS 2015/109 8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Ärende

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Effektivare ränteavdragsbegränsningar

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Effektivare ränteavdragsbegränsningar Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Effektivare ränteavdragsbegränsningar Mars 2012 Promemorians huvudsakliga innehåll Den 1 januari 2009 trädde ränteavdragsbegränsningsregler i kraft som avser

Läs mer

Deklaration. dags att planera för 2012 Bland annat sista chansen att tillämpa lättnadsregeln

Deklaration. dags att planera för 2012 Bland annat sista chansen att tillämpa lättnadsregeln deklarationshandledning för dig som är fastighetsägare Deklaration en bilaga till fastighetstidningen nr 3/2011 Pris: 135 kronor exkl. moms 2011 dags att planera för 2012 Bland annat sista chansen att

Läs mer

Slutrapport. Skatteplanering bland företag som är i intressegemenskap med skattebefriade verksamheter 1(23) Promemoria 2013-06-25 131-296685-12/113

Slutrapport. Skatteplanering bland företag som är i intressegemenskap med skattebefriade verksamheter 1(23) Promemoria 2013-06-25 131-296685-12/113 1(23) Slutrapport Skatteplanering bland företag som är i intressegemenskap med skattebefriade verksamheter Postadress: 171 94 SOLNA Telefon: 0771-567 567 Epost: huvudkontoret@skatteverket.se www.skatteverket.se

Läs mer

Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder

Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2008-06-23 131-348803-08/113 Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder SKATTEVERKET www.skatteverket.se Postadress Besöksadress

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson.

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Lite skit under naglarna är en oerhörd styrka Nya lagar från år 2012 Tjänstebeskattning av överuttag i kommanditbolag Skiljedomsklausul

Läs mer

Målmedvetenhet har lett till ekonomisk topplacering. Nr 8 2010 Pris 56 kr

Målmedvetenhet har lett till ekonomisk topplacering. Nr 8 2010 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF i debatten Beloppsspärr även vid mindre förvärv Hör ett OBS-konto hemma i BAS-kontoplanen? Nöjd kund 2010 Målmedvetenhet

Läs mer

Skattemässiga konsekvenser vid paketering av fastigheter

Skattemässiga konsekvenser vid paketering av fastigheter JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Margareta Björkvald Skattemässiga konsekvenser vid paketering av fastigheter Examensarbete 30 högskolepoäng Mats Tjernberg Skatterätt HT 2009 Innehåll SUMMARY

Läs mer

~ Underprisöverlåtelse ~ Var går gränsen mellan en hel verksamhet och en verksamhetsgren?

~ Underprisöverlåtelse ~ Var går gränsen mellan en hel verksamhet och en verksamhetsgren? ~ Underprisöverlåtelse ~ Var går gränsen mellan en hel verksamhet och en verksamhetsgren? Sofia Färm Ingela Holmer Johanna Nilsson Förord Denna uppsats är en kandidatuppsats som är skriven vid Högskolan

Läs mer

Handelsbolagslösningen

Handelsbolagslösningen Juridiska Institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Handelsbolagslösningen En studie av skatteuppläggets lagenlighet och dess förhållande till nya underprisregler för handelsbolag Tillämpade

Läs mer

Juridisk Publikation

Juridisk Publikation Juridisk Publikation stockholm - uppsala - lund - göteborg MIKLOS KOVACS KAL En säkerhetsventil utan säkerhet en analys av rekvisitet affärsmässigt motiverat i 24 kap. 10 e IL Särtryck ur häfte 2/2013

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Bostadsfängelset. Anne ska bli sambo om inte flyttskatten stoppar henne. Bostadsrätternas vd: ge er skrota flyttskatten

Bostadsfängelset. Anne ska bli sambo om inte flyttskatten stoppar henne. Bostadsrätternas vd: ge er skrota flyttskatten För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 3 2013 Bostadsfängelset Anne ska bli sambo om inte flyttskatten stoppar henne Bostadsrätternas vd: ge er skrota flyttskatten Tabell:

Läs mer

Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe

Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe Budgeten med allmänna skattenyheter, ny skatteförfarandelag, lundinreglerna fåmansföretagen och dess ägare, karensbolag m.m. 12.00-13.00 Lunch

Läs mer

ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS RÄTT BLANKETT!

ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS RÄTT BLANKETT! ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE DEKLARATION 2010 WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS Skuldfria bostadsrättsföreningar vinnare SID 29 DEKLARERA

Läs mer

bostadsrätt Samma jobb olika betalt TEMA stor undersökning om arvoden: 256 798 kr/år ANNONS

bostadsrätt Samma jobb olika betalt TEMA stor undersökning om arvoden: 256 798 kr/år ANNONS TEMA bostadsrätt TEMA: 11 extra sidor med nyttig läsning för bostadsrättsföreningar INNEHÅLL: Undersökning Arvoden i 12798 föreningar 48 Rätt vid vattenskada Juristen reder ut 52 Förening med IT-koll Vi

Läs mer

90 år med bostadsorganisationen SBC

90 år med bostadsorganisationen SBC Årsredovisning 2010 90 år med bostadsorganisationen SBC Innehållsförteckning Vd har ordet...3 SBCs bostadsrättsår i korthet...5 SBC 90 år, historik 1921 2011 Pionjärer för samverkan...6 Rekordåren...7

Läs mer

Anders Linder lämnar HBV efter. TEMA ENERGI Taksnurra ger el Grusad bergvärme Tätaste huset. Naken överraskning. på styrelsemöte

Anders Linder lämnar HBV efter. TEMA ENERGI Taksnurra ger el Grusad bergvärme Tätaste huset. Naken överraskning. på styrelsemöte Specialtidningen för hyresrätten och allmännyttan pris 59 kr nummer 5/20 09 Naken överraskning på styrelsemöte Nybygge stjälpte bolagets ekonomi TEMA ENERGI Taksnurra ger el Grusad bergvärme Tätaste huset

Läs mer

.. ta nasta steg med oss

.. ta nasta steg med oss Undrar du om Next Level är något för dig? Läs hur vi bl.a. har bistått Mynewsdesk Alltsedan Mynewsdesk startade 2003 har Setterwalls varit vår juridiska partner. Vår tjänst erbjuder företag en modern,

Läs mer

Fördjupningsartiklar publiceras löpande på tidningenbalans.se

Fördjupningsartiklar publiceras löpande på tidningenbalans.se Fördjupning #1/2015 3 Väsentlighetsbegreppet hur ligger det till? Bertil Oppenheimer 7 Uppskjuten skatteskuld hur påverkas pris och redovisning vid förvärv och innehav av förpackad fastighet? Leonie Selting

Läs mer

Fastighetsskatten dess utveckling, framtid och problematik

Fastighetsskatten dess utveckling, framtid och problematik Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Juridiska Institutionen Tillämpade studier 20 p HT 2001 Fastighetsskatten dess utveckling, framtid och problematik Av: Maria Dahlqvist Handledare: Robert Påhlsson

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 157 Samhällsbyggnadsprogrammet Kandidatnivå, 15 hp Mark- och fastighetsjuridik Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Läs mer

Ränteavdragsbegränsningar i syfte att förhindra vissa fall av skatteplanering inom en intressegemenskap

Ränteavdragsbegränsningar i syfte att förhindra vissa fall av skatteplanering inom en intressegemenskap Promemoria Ränteavdragsbegränsningar i syfte att förhindra vissa fall av skatteplanering inom en intressegemenskap Promemorians huvudsakliga innehåll Skatteverket har under sin skattekontroll upptäckt

Läs mer

SUGEN PÅ AFFÄRER. TEMA: SÄKERHET Ny metod snärjer pyromanen. SÅ HÄR MYCKET FÅR DET BULLRA Regeringen har presenterat ny bullerförordning

SUGEN PÅ AFFÄRER. TEMA: SÄKERHET Ny metod snärjer pyromanen. SÅ HÄR MYCKET FÅR DET BULLRA Regeringen har presenterat ny bullerförordning Medlems- och branschtidningen för Fastighetsägarna Nr 4 maj 2015 Pris: 60 kronor TEMA: SÄKERHET Ny metod snärjer pyromanen UNGA SKAPAR SITT NYA KIRUNA SÅ HÄR MYCKET FÅR DET BULLRA Regeringen har presenterat

Läs mer

ägarskifte Nyckeln till ett lyckat En tidning om effektivt företagande Maj 2007 Polen-special LOCKAR MED TILLVÄXTPOTENTIAL

ägarskifte Nyckeln till ett lyckat En tidning om effektivt företagande Maj 2007 Polen-special LOCKAR MED TILLVÄXTPOTENTIAL En tidning om effektivt företagande 2007 Polen-special LOCKAR MED TILLVÄXTPOTENTIAL Nyckeln till ett lyckat ägarskifte STATEN INFÖR ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING UTLAGD LÖNEHANTERING KAN LÖNA SIG FILIAL

Läs mer