Sammanträdesdatum Kultur- och utvecklingsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Kultur- och utvecklingsnämnden 2011-01-27"

Transkript

1 ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 16 Ekonomisk redovisning 17 Ungdomsarbetslösheten och ekonomiskt bistånd 18 Vandrarhemsverksamheten i Laholm 19 Internkontrollplan för år Namnsättning av gränd i Laholms innerstad 21 Laholmsmässan år Information om riksnorm för försörjningsstöd samt förslag till ny norm för hemförsäkring år Revidering av introduktionsersättning för flyktingar 24 Kontroll av delegeringsuppdrag 25 Redovisning och av delegationsbeslut 26 Anmälan av delegationsbeslut 27 Anmälningar 28 Informationsärenden/diskussionsärenden 29 Val av ersättare till kultur- och utvecklingsnämndens ordförande i den politiska styrgruppen för samverkan kring barn och unga 30 Bidrag till fristående gymnasieskolor och interkommunala ersättningar för elever som inte går i gymnasieskolan i Laholms kommun 2011

2 Laholms kommun Kultur- och utvecklingsnämnden har haft sammanträde den 27 januari 2011 Protokollet, som justerats den 31 januari 2011 finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, Laholm Kommunledningskontoret Lena Boström Kommunsekreterare Bevis om anslag Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 1 februari 2011 till och med den 22 februari 2011 intygas Lena Boström Kommunledningskontoret

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid 1 (19) Plats och tid Stadshuset, Laholm kl Beslutande Övriga deltagande Elisabet Babic (M), ordförande Roland Gottfridsson (C) Glenn Kjellin (S) Johan Johansson (M) Gudrun Pettersson (C) Jonas Påhlsson (S) Stina Lindberg (S) Bertil Johansson (Lap) John Löfstedt (M) Susanne Blixt (M), ersättare Gunnar Gullander (C), ersättare Magnus Johansson (M), ersättare Therese Asplid-Davidsson (S), ersättare Martin Petersson (MP), ersättare Gejbert Strömdahl (SD), ersättare Louise Robertsson, ekonom 16, 19, 28 Inger Jönsson, 1:e socialsekreterare, 17, 22, 25, 28 Anna Svensson, socialsekreterare 25 Per Jangen, utbildningschef 28 Katarina Bratt, gymnasiechef 28 Lars Gustavsson, ekonom 28 Pia Svensson, enhetschef 28 Wiveca Ekeblad, projektledare 28 Lars Aronsson, avdelningschef kultur och folkhälsa Kenneth Svensson, tf verksamhetschef Lena Boström, kommunsekreterare Utses att justera Glenn Kjellin (S) Plats och tid för justering Kommunledningskontoret kl Paragrafer Sekreterare Lena Boström Ordförande Elisabet Babic (M) Justerande Glenn Kjellin (S)

4 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 KUN 16 Dnr Ekonomisk redovisning Vid dagen sammanträde informeras kort om ekonomi- och verksamhetsstyrning för kultur- och utvecklingsnämnden. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att vid varje sammanträde ska en ekonomisk månadsuppföljning redovisas. Beslutsexpediering Ekonomienheten

5 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 KUN 17 Dnr Ungdomsarbetslösheten och ekonomiskt bistånd Arbetsmarknadsenheten presenterar vid sammanträdet utvecklingen av ekonomiskt bistånd, statistik om arbetslöshet bland unga och vuxna. 1. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att vid varje sammanträde ska utvecklingen av ärendet om ungdomsarbetslösheten och ekonomisk bistånd redovisas. 2. Kultur- och utvecklingsnämnden har tagit del av redovisningen. Beslutsexpediering Arbetsmarknadsenheten

6 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 KUN 18 Dnr Vandrarhemsverksamheten i Laholm Laholms Fotbollsklubb, LFK, driver sedan den 1 januari 2003, på uppdrag av Laholms kommun, Vandrarhemmet i Laholm. Klubben har i skrivelse den 20 december inkommit med en ansökan om att få överlåta hyreskontraktet till Pia Johansson som idag är anställd på vandrarhemmet. s beredning Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade den 3 januari 2011 att återremittera ärendet och uppdrar åt beredningsutskottet att träffa Laholms Fotbollsklubb för en diskussion angående vandrarhemmets framtid. Beredningsutskottet har den 5 januari 2011 träffat företrädare för Laholms Fotbollsklubb. Beslutsunderlag Skrivelser från Laholms Fotbollsklubb den 10 november, den 20 december 2010 och den 7 januari Affärsplan från Pia Johansson den 16 december Beredningsutskottets protokoll den 17 januari Yrkanden Stina Lindberg (S) med instämmande av Glenn Kjellin (S) och John Löfstedt (M): Bifall till beredningsutskottets förslag. Bertil Johansson (Lap): Avslag på beredningsutskottets förslag. Beslutsgång Ordförande ställer proposition på Lindbergs och Johanssons yrkanden och finner att kultur- och utvecklingsnämnden beslutar enligt Lindbergs yrkande. forts

7 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 KUN 18 forts Kultur- och utvecklingsnämnden accepterar Laholms Fotbollsklubb, LFK:s ansökan om att få överlåta hyreskontraktet till Pia Johansson för resterande hyrestid till och med den 31 december Reservation Bertil Johansson (Lap) reserverar sig mot beslutet och har för avsikt att före justeringen lämna in en skriftlig reservation. Beslutsexpediering Laholms Fotbollsklubb, Pia Johansson, kultur- och fritid, teknikoch servicekontoret

8 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 KUN 19 Dnr Internkontrollplan för år 2011 Enligt reglementet för intern kontroll i Laholms kommun har nämnderna skyldighet att styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde. Nämnden skall vidare varje år anta en särskild plan för uppföljningen av den interna kontrollen. Omfattningen av denna plan bestäms med utgångspunkt från den omfattning och volym av verksamhet som nämnden ansvarar för. Internkontrollplanen skall minst innehålla: Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp. Omfattningen på uppföljningen (frekvensen). Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen. Till vem uppföljningen ska rapporteras. När rapportering ska ske. Nämnden skall senast i samband med årsredovisningens upprättande, rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. Rapportering skall samtidigt ske till kommunens revisorer. Kontrollplanerna struktureras i följande kontrollområden: Ekonomiadministrativa rutiner Övriga administrativa rutiner Systemkontroller Verksamhetsspecifika rutiner Inom de två förstnämnda kontrollområdena är vissa kontroller av nämndsgemensam karaktär. I dessa fall upptas samma kontrollmoment i samtliga nämnders planer och granskningen genomförs samordnat. forts

9 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 KUN 19 forts Beslutsunderlag Förslag till internkontroll för ekonomiadministrativa och övriga administrativa rutiner. Beredningsutskottets protokoll den 17 januari Kultur- och utvecklingsnämnden antar upprättat förslag till internkontrollplan för år Beslutsexpediering Ekonomienheten

10 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 KUN 20 Dnr Namnsättning av gränd i Laholms innerstad S:t Knuts Gille i Laholm har genom ålderman Arne Mårtensson och fastighetsägarna Christer Svensson, Roland Ottosson och Gunnar Hallonsten inkommit med en ansökan om att gränden från Hästtorget mellan Teckningsmuseet och Teatern och vidare förbi Gröna Hästen ges namnet Sankt Knuts gränd. s beredning Sankt Knuts Gille har med vissa avbrott funnits i Laholm i mer än 750 år. Att använda gillets skyddshelgon Sankt Knut för att namnsätta gränden ligger inom gillets önskemål och inom kommunens intresse av att använda historiska personer för namnsättning inom staden. Förslaget är förankrat hos fastighetsägarna. Beslutsunderlag Skrivelse från Sankt Knuts Gille i Laholm den 7 december 2010 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskivelse den 10 januari Beredningsutskottets protokoll den 17 januari Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att gränden mellan Teatern och Tekningsmuseet får namnet Sankt Knuts gränd. Beslutsexpediering S:t Knuts Gille i Laholm, fastighetsägarna, samhällsbyggnadskontoret, teknik- och servicekontoret

11 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 KUN 21 Dnr Laholmsmässan år 2012 Laholmsmässan är Laholms företags- och konsumentmässa som har arrangerats nio gånger, senast den augusti Roland Gottfridsson (C) upplyste beredningsutskottet om att kulturoch utvecklingsnämnden borde bestämma ett datum för nästa mässa och ge i uppdrag åt kultur- och utvecklingsverksamheten att upprätta förslag på upplägg av mässan. Beslutsunderlag Beredningsutskottets protokoll den 17 januari Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att nästa Laholmsmässa ska äga rum den augusti Kultur och utvecklingsnämnden ger kultur- och utvecklingsverksamheten i uppdrag att upprätta förslag på upplägg av mässan. Beslutsexpediering Kultur- och utvecklingsverksamheten

12 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 10 KUN 22 Dnr Information om riksnorm för försörjningsstöd samt förslag till ny norm för hemförsäkring år 2011 Arbetsmarknadsenheten informerar kultur- och utvecklingsnämnden om att regeringen har den 16 december 2010 fattat beslut om mindre höjningar i riksnormen. Höjningen avser mindre justering av delsummorna för livsmedel, dagstidning, telefon och tv-avgift. Riksnormen för ett hushåll under år 2011 utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna. Beräkningen av skäliga kostnader grundar sig på Konsumentverkets senaste pris- och konsumtionsundersökningar och delas upp på olika hushålls typer och åldersintervaller. Arbetsmarknadsenheten har upprättat ett förslag till schablon för hemförsäkring 2011 som presenteras i tjänsteskrivelsen Basbeloppet för 2011 har höjts till kr. Samtliga belopp som enligt riktlinjerna är knutna till basbeloppet kommer att justeras för Beslutsunderlag Arbetsmarknadsenhetens tjänsteskrivelse den 19 januari Kultur- och utvecklingsnämnden har tagit del av informationen om mindre höjningar i riksnormen för försörjningsstöd. 2. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslås besluta att anta verksamhetens förslag till schablon för hemförsäkring för 2011 att gälla från och med den 1 februari Beslutsexpediering Arbetsmarknadsenheten

13 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 KUN 23 Dnr Revidering av introduktionsersättning för flyktingar De flyktingar som Laholms kommun tar emot enligt avtal med Migrationsverket/Länsstyrelsen erbjuds att delta i kommunens introduktionsprogram för nyanlända flyktingar. Under förutsättning att deltagarna följer sin individuella introduktionsplan får de introduktionsersättning varje månad. Den första december 2010 trädde den nya lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare i kraft. Den innebär bland annat att introduktionsersättning kommer att fasas ut, till förmån för en annan form av ersättning som bekostas av staten och utbetalas av Försäkringskassan till de nyanlända. Detta sker under den kommande två års period och innebär således att Laholms kommun enbart kommer att betala ut introduktionsersättning fram till och med år 2012 Beslutsunderlag Arbetsmarknadsenhetens tjänsteskrivelse den 21 januari Introduktionsersättningsnivåerna lämnas oförändrade under Introduktionsersättningens storlek från den 1 januari 2011 den 31 december 2011 blir då följande: Ensamstående Sambo/Gifta Ensamstående som är inneboende utan eget hyreskontrakt Sammanboende par som är inneboende utan eget hyreskontrakt Ensamstående som har inneboende Sambo/Gifta som har inneboende 7935kr 6285kr/person 6285kr 4250kr/person 3510kr 3510kr/person Den 1 januari 2012 revideras introduktionsersättningsnivåerna med samma procentsats som basbeloppets ändring. Beslutsexpediering Arbetsmarknadsenheten

14 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 12 KUN 24 Dnr Kontroll av delegeringsuppdrag Enligt delegationsordningen för kultur- och utvecklingsnämnden ska beslut som har fattats med stöd av delegeringsuppdrag fortlöpande anmälas till nämnden genom överlämnande av förteckning eller protokoll över besluten. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att justeraren ska välja något av de anmälda delegationsbesluten i samband med justeringen, som sen redovisas muntligt vid följande sammanträde.

15 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 13 KUN 25 Dnr Redovisning och av delegationsbeslut Enligt delegationsordningen för kultur- och utvecklingsnämnden ska beslut som har fattats med stöd av delegeringsuppdrag fortlöpande anmälas till nämnden genom överlämnande av förteckning eller protokoll över besluten. Vid justering av utvecklings- och näringslivsnämndens sista protokoll den 15 december 2010 valdes ärenden som skulle redovisas för den nya kultur- och utvecklingsnämnden. Justeraren valde ett bifalls ärende enligt Socialtjänstlagen SoL 4:2 om försörjningsstöd samt ett avslags ärende enligt SoL 4:1 om ekonomiskt bistånd. Handläggningen av delegationsärendet redovisas av 1:e socialsekreterare Inger Jönsson och socialsekreterare Anna Svensson. Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningarna.

16 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 14 KUN 26 Dnr Anmälan av delegationsbeslut 1. Beredningsutskottets protokoll från den 17 januari Beslut om ekonomiskt bistånd med mera för december Kultur- och utvecklingsnämnden lägger redovisningen till handlingarna.

17 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 15 KUN 27 Dnr Anmälningar 1. Länsstyrelsen har i beslut den 20 december 2010 lämnat Kulturmiljö Halland vid Stiftelsen Hallands länsmuseer tillstånd att använda metalldetektor vid arkeologisk prospektering i Hallands län. Dnr 9313 (KFN). 2. Undertecknat samverkansavtal för gymnasieskolan som börjar gälla från och med läsåret 2011/12. Dnr Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg den 23 december 2010 om bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Dnr / Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg den 22 december 2010 om bistånd enligt 4 kapitlet 1 socialtjänstlagen (2001:453) SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Dnr / Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg den 27 december 2010 om bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Dnr /30 6. Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg den 7 januari 2011 om bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Dnr / Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg den 10 januari 2011 om bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) SoL. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Dnr /50.

18 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 16 KUN 28 Dnr Informationsärenden/diskussionsärenden Information om gymnasieverksamheten Katarina Bratt, Per Jangen, Lars Gustavsson, Pia Svensson och Wiveca Ekeblad Redovisning av internkontrollen för utbetalningar av ekonomiskt bistånd som ingår i ärendet uppföljning av internkontrollplan för kommer att behandlas av nämnden under februari månad. Inger Jönsson Rapportering från verksamheterna Ledamöternas inspel Kultur- och utvecklingsnämnden har tagit del av ovanstående punkter.

19 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 17 KUN 29 Dnr Val av ersättare till kultur- och utvecklingsnämndens ordförande i den politiska styrgruppen för samverkan kring barn och unga Kommunstyrelsen har den 11 maj godkänt förslaget till organisation för den politiska styrgruppen för samverkan kring barn och unga från och med den 1 januari Den politiska styrgruppen ska ledas av en ordförande från kommunstyrelsen. Övriga deltagare är ordförandena från kultur- och utvecklingsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden och en representant från polisen i Laholm och en från Region Halland. Kommunstyrelsen gav den 11 januari 2011 de representerade nämnderna i uppdrag att utse en ersättare för ordförandena för tiden till och med den 31 december Dessa namn ska anmälas till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll den 11 januari Kultur- och utvecklingsnämnden utser Roland Gottfridsson (C) till ersättare för kultur- och utvecklingsnämndens ordförande i den politiska styrgruppen för samverkan kring barn och unga för tiden till och med den 31 december Detta beslut ska anmälas till kommunstyrelsen. Beslutsexpediering Kommunstyrelsen, ungdomssamordnaren

20 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 18 KUN 30 Dnr Bidrag till fristående gymnasieskolor och interkommunala ersättningar för elever som inte går i gymnasieskolan i Laholms kommun 2011 Bidrag till fristående skola Enligt skollagen 9 kapitlet 8 har en fristående skola som anordnar sådan utbildning som en kommun enligt 5 kapitlet får anordna inom ramen för nationella program i gymnasieskolan ska Statens skolinspektion förklara skolan berättigad till bidrag. För varje elev som genomgår sådan utbildning som avses i 9 kapitlet 8 lämnas bidrag av hemkommunen. Kommunens skyldighet gäller endast utbildning för de elever som hemkommunen var skyldig att erbjuda gymnasieutbildning vid den tidpunkt då utbildningen började. Bidraget (grundbelopp) ska avse ersättning för: 1. undervisning 2. läromedel och utrustning 3. elevvård och hälsovård 4. måltider 5. administration 6. mervärdeskatt, och 7. lokalkostnader. Därutöver ska kommunen lämna bidrag (tilläggsbelopp) för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Bidraget ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tilllämpar vid fördelning av resurser till det programmet i den egna gymnasieskolan. Interkommunala ersättningar En kommun som på ett nationellt program har antagit en elev som inte är hemmahörande i kommunen eller i samverkansområdet för utbildningen ska ersättas för sina kostnader för elevens utbildning av dennes hemkommun (interkommunal ersättning). (Skollagen 5kapitlet 53 ) forts

21 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 19 KUN 30 forts Om inte den anordnande huvudmannen och elevens hemkommun kommer överens om annat ska den interkommunala ersättningen motsvara anordnarens självkostnad. (Skollagen 5 kapitlet 54 ) De interkommunala ersättningarna baserar sig på bidragen till de fristående skolornas. Det som skiljer är att mervärdeskatten exkluderas i den interkommunala ersättningen. Bidragen/interkommunala ersättningen gäller från den 1 januari till och med den 31 december Kultur- och utvecklingsnämnden fastställer bidragen samt de interkommunala ersättningarna enligt följande att gälla från den 1 januari 2011 till 31 december I beloppen ingår ersättning för sådan ingående mervärdeskatt som skolan saknar avdragsrätt för. Barn- och fritidsprogrammet Elprogrammet Energiprogrammet Fordonsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hotell- och restaurangprogrammet Individuella programmet Industriprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Beslutsexpediering Ekonomienheten

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C), från kl. 10:00, från 129 Anders Hansson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20) 2014-12-15 1(20) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 9.00-12.30 Beslutande Ersättare Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP)

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsen

Kallelse. Kommunstyrelsen Kallelse Kommunstyrelsen Tisdagen den 12 maj 2015 RAGUNDA KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Datum 2015-05-05 Kommunstyrelsen Plats: Kommunkontoret, Hammarstrand Tid: Tisdagen den 12 maj, kl 08.00 Tema Retab,

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers f Laila Andrén (S) Tina Carlson (V),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette

Läs mer

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP)

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) 70-87 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.50 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) Jonas Forsberg (S) Ingemar Visteus

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum Onsdagen den 10 september 2014 Tid Plats Kl. 08.30 Sammanträde Kl. 11.45 Gemensam lunch för de ordinarie ledamöterna. Samtidigt avtackning av den konstnärlige

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer