TV I SVERIGE - första kvartalsragporten Jan Gillberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TV I SVERIGE - första kvartalsragporten 1961. Jan Gillberg"

Transkript

1 TV SVERGE - första kvartalsragporten 1961 av Jan Gillberg Stockholm 1961 ndustriens Utredningsinstitut

2 n n e h å l l: Kommentarer till TV-utvecklingen i Sverige under förra kvartalet 1961 TV-nätets utbyggnad närmar sig övre Norrland Förbättrade mottagningsförhållanden i tidigare utbyggda o~åden Antalet nya TV-licenser alltjänt betydande TV-utvecklingen inom olika TS-områden Faktiskt utveckling och 1U1:s prognos Svenska TV-utvecklingen enastående snabb Bilageförteckning Bilaga ly TV-sändare i drift vid utgången av l:a kvartalet Planerna för den fortsatta utbyggnaden av TV-nätet 3. Den befolkningsnässiga effekten av TV-nätets successiva utbyggnad. Hushållsantalet uppdelat på fältstyrkeornråden flv klass - V il 4. Hushållsantalet uppdelat på fältstyrkeområden av klass V i i S. Hushållsantalet uppdelat på fältstyrkeornråden av klass. 6. Hushållens fördelning i i TV-Sverige' r 7. TV-licensutvecklingen i Sverige 8. TV-licensutvecklingen i Sverige 9 G \ lo. 11. TV-licensökningen i Sverige Televisionslicenser TV-licensökving per tidnings spridnings område TV-licenstäthet per tidnings spridnings område Faktisk TV-licensutveckling och U:s år 1960 gjorda prognos 14. TV-utvecklingen - internationell översikt

3 l Kommentarer till TV-utvecklingen i Sverige under första kvartalet 1961 På uppdrag av Sveriges Radio har ndustriens Utredningsinstitut tidigare utarbetet fyra halvårsvis avgivna rapporter beträffande den svenska TV-utvecklingen. Samtidigt har vissa med denna utveckling sammanhängande faktorer gjorts till föremål för analys. den senaste av de~sa rapporter presenterades även en prognos för TV-licensutvecklingen fram till och med budgetåret 1962/63. nstitutets löpande studium av utvecklingen på TV-området kommer i fortsättningen att redovisas i kvartalsvis angivna rapporter av vilka denna är den första. Tyngdpunkten i redovisningen har lagts på statistiska sammanställningar, diagrom ~ch kartor, vilka kommenteras nedan. TV-nätets utbyggnad närmar sig övre Norrland Det svenska TV-nätet omfattade vid utgången av första kvartalet 1961 s~nlagt 44 sändare (se bilaga l). Under år 1960 tillkom 15. Under innevarande års första kvartal har någon ytterligare utbyggnad av TV-nätet inte ägt rum. Planerna för den fortsatta utbyggnaden av TV-nätet (se bilaga 2) avser närmast sändare vid Storuman och Tåsjö. Båda dessa sändare beräknas komma i bruk under andra kvartalet För andra halvåret 1961 planeras en utbyggnad omfattande 6 nya sändare - Boden, Gällivare, Luleå, Arvidsjaur, Kiruna och Pajala Förbättrade mottagningsförhållanden i tidigare utbyggda områden Den bilagda kartan är så konstruerad, att den anger rådande mottagningsförhållanden i olika delar av landet. områden med fältstyrka som på teoretisk väg kunnat beräknas uppgå till mer än 2,5 m/v kan motro tagningsförhållandena betecknas som godal. På sarrlll8. sätt kan områden med fältstyrka uppgående till 0,2-2,5 m/v sägas ha LDindre goda' motm tagningsförhållanden. Som' dåliga! kan mottagningsförhållandena anges i områden med fältstyrka motsvarande 0,025-0,2 nyv På detta sätt har m de olika sändarnas influensområden delats in i tre stycken fältstyrkeklasser.

4 ? 2,5 m/v m 0,2-2,5 mjv m 0,025-0,2 r.1/v m 2 Områden som tillhör dessa tre fältstyrkeklasser har ansetts bilda vad som här kallats TV-Sverige'. Utanför liggande områden, som följaktligen har fältstyrka motsvarande ett värde som är lägre än 0,025 m!v m har klassificerats som ' fältstyrkeområden av klass lvii. noo institutet har beräkningar gjorts för antalet hushåll vid slutet av ett antal t~dsperioder, fördelat på fältstyrkeområden av olika klass (se bilaga 3). Beräkningar som avser fdrdelningen före den 30 juni 1960 utgår ifrån Generalpoststyrelsens hushåll s räkning under oktober månad 1959, Uppgifter från motsvarande räkning under oktober månad 1960 har lagts till grund för beräkningar avseende fördelningen per den 30 december 1960 respektive den 31 mars Vid utgången av för~ta kvartalet 1961 tillhörde två av tre hushåll områden, inom vilka mottagningsförhållandena kan betecknas som "goda i ' (se bilaga 4). Återstoden tillhörde i 0tort sett områden med ;'mindre goda' mottagningsförhållanden c Endast omkring 5 procent,-:''v hushållen tillhörde områden av fä1tstyrkek1ass eller V, Det absoluta antalet hushåll tillhörande områden med lägre fälttyrka än 0,2 m(v har beräknats till m Av bifogade diagram (bilaga 4 och 5) framgår det också, att TVnätets utbyggnad under de senaste halvårsperioderna framförallt kommit att resultera i att redan utbyggda delar av landet successivt fått förbättrade mottagningsförhå11andeno Hushållens fördelning på såväl sändarsom fältstyrkeområden åskådliggöres i särskild tabell (se bilaga 6). Antalet nya TV-licenser alltjämt betydande Under första kvartalet 1961 t!ppgick licensc5kningen till drygt Både 1959 och 1960 'Tar stegringen under motsvarande period större (se bilaga 8)0 Då uppgick den till respektive 149 OOU. Den jämförelsevis betydande stegringen under :~0rsta kvartalet 1960 skall emellertid betraktas i samband med införandet av omsättningsskatt froo.m. den l januari 1960, vilket alldeles innan årsskiftet gav upphov till en omfattande köpru~:1 inom TV-:landeln och som på grund av viss eftersläpning i licens betalning kom att avspegla sig i licensstatistiken, för januari Om jä~örelsen mellan licensökningstalen för 1961 och de båda närmast föregående åren far avse månaderna februari och rrars är

5 3 det möjligt att tala ora en relativt god överensstämnelse vad gäller ökningen 1960 och Dessa båda år var emellertid stegringen under månaderna februari - mars väsentligt r.rl.ndre än Vid jämförelser av detta slag må err~llertid särskilt frarrbållas, att TV-licensutvecklingen företer en ~anska betydande grad av ryckighet. Det är därvid [löjligt att inte bara tala OLl regelbundet återkoll'j'nande säsongvariationer sammanhängande T~d att konsumtionens fördelning på olika områden skiftar mellan exempelvis den raärka och ljusa delen av året (se bilaga 9). Till detta kol1r.ler vari.ationer i licensökningstakten, son är föranledda av tillkomsten av nya sändare. TV-utvecklingen inom olika TS-onråden Med ledning av Telestyreisens uppgifter beträffande antalet TVlicenser per den 15:e i varje kvartals tredje månad har det varit möjligt att ange licensutvecklingen inom landets olika \.tidningsspridningsområden' (se bilaga l - 12). Genom att i anslutning härtill lärrnade kvartalsuppgifter\ således inte avser kalenderkvartal råder inte samstä~ughet med i övriga bilagor per kvartal lännade TV-licensuppgifter. Faktiskt utveckling och U:s prognos Den faktiska TV-licensutvecklingen följer Ul-prognosens r.ri.nimialternativ (se bilaga 13). Enligt detta alternativ skall antalet licenser den 30 juni 1962 uppgå till cirka 1,5 rnlj. och ett år senare till 1.75 r.ri.lj. Enligt maxinualternativet beräknas antalet uppgå till 1,7 respektive 201 milj. Svenska TV-utvecklingen enastående snabb nternationellt sett har televisionens utveckling i Sverige följt ett utomordentligt snabbt förlopp (se bilaga 14)0 Med utvecklingen i Kanada kan viss samstämmighet påvisas.

6 TV-sändare i drift vid utgången av l:a kvartalet 1961 Bilaga l TV-sändare Beräknat avstånd (m) till gränsen för angiven fältstyrka drift froo.n. 2,5 m/v 0,2 T!J./V 0,025 ra/v m r.l ffi L Stockholm 15<9, , Göteborg Malmö Norrköping S. Nässjö Halmstad Hälsingborg Gävle Skövde Linköping l. Motala Borlänge Bollnäs Sundsvall S. Västerås ,16. Jönköping Hörby Emmaboda Karlskrona Borås ,21. Härnösand Varberg Växjö Uddevalla Hudiksva Hultsfred Västervik , Anderstorp " Visby , '5stersund jrebro Trollhättan Uppsala Sollefteå , Karlstad Sunne Vännäs Skellefteå jrnskö1dsvik ,40, Ånge Lycksele Bäckefors Hora ~ ",,,, C,f\ "le '7Q 1111

7 Planerna för den fortsatta utbyggnaden av TV-nätet Bilaga 2 TV-sändare Anmo Storuman Storunansändaren korr~r enligt från Telestyrelsen lämnad uppgift att tagas i bruk under maj Lånad Sändaren beräknas ge i goda'l, mottagningsförhållanden (72,5 m/v ) inom ett område med en från sändaren beräknad ra~ie på cirka 22 km. Hushållsantalet kan inom detta on~åde uppskattas till inemot Samtidigt kommer ytterligare drygt hushåll att erbjudas ;'mindre godal. mottagningsförhållanden (0,2-2,5 m/v ). m Tåsjö Tåsjösändaren kommer enligt Telestyrelsen att tagas i bruk under juni månad Sändaren beräknas ge "goda" mottagningsförhållanden (72, 5 m/v ) inom ett område med en från sändaren beräknad radie p~ cirka 42 km. Hushållsantalet inom detta område kan uppskattas till drygt Större delen av området räknas fon. tillhöra j stersund&~ sändarens fältstyrkeområde, inom vilket mottagningsf örhållandena kan anges som "dåliga i, (0, 025-0, 2 m/v ). m Boden, Gäll ivar e och Luleå Dessa sändare skulle enligt Telestyresens per den 31 augusti 1960 daterade utbyggnadsplan tagas i drift under budgetåret 1960/61. SändaraB f6r Boden- och Gällivareområdena torde emellertid enligt Telestyrelsen inte ko~ea att tagas i bruk förrän under innevarande års tredje kvartal. Uppförandet aven sändare för Luleåområdet har enligt från Telestyrelsen lämnad uppgift uppskjutits på obestämd tido Arvidsjaur, Kiruna och Pajala Dessa sändare beräknas enligt Telestyrelsen komma att tagas i bruk under innevarande års fjärde kvartal.

8 Bilaga 3 Den befolkningsnmssiga effekten av TV-nätets succesiva utbyggnad Hushållsantalet uppdelat på fältstyrkeor.råden av klass - Vo Antal hushåll vid slutet av resp, tidsperiod ; - Tidsperiod Fältstyr- Fältstyr- Fältstyr- Fältstyr- Fältstyrkeområden keområden keområden keområden keområden Summa av klass av klass av klass av klass av klass - V - 30/ / / Fi1 000 l l/l / O()O / / l ~ l/l / ~ / / l ~ l/l / l ~ ~ -, i / / l l/l / l, 1. i. 1',

9 Bilaga 4 Hushållsantalet uppdelat på fältstyrkeområden av klass - V % 100~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.-~ OL ~----~----~----~ ~ ~ ~~ 1/ / /6 31/ / /12 30/6 ' 31/12 31/ V = = = Fältstyrkeområden mer än 2,5 m/v m Fältstyrkeområden 0,2 2,5 m/v m Fältstyrkeområden 0,025-0,2 m/v m Fältstyrkeområden under 0,025 m/v m

10 ._-----~------_._--~ _.-._._----_.. Bilaga 5 Hushållsantalet uppdelat på fä1tstyrkeområden av klass - ol /0 100 r ,,,-- _.. _. _._ _._._------,, ' i 1 70 l j ' / /12 30/6 31/12 30/6 31/12 30/6 31/12 31/ = Fältstyrkeområden mer än 2,5 m/v m = Fältstyrkeområden 0,2-2,5 m/v m Fältstyrkeområden 0,025-0,2 m/v m

11 l-<ushållens fördelnil1f i 'TV - Sverige' Bilaga 6 Antal hushåll TV-sändare Fältstyrke- Fältstyrke- Fäl ts tyr:~eoraråden av or.u-iiden av områden av ~urilr,1a klass klass l klass L Stockholn Göteborg SOG 30 Halnö l Norrköping S. Nässjö Halmstad Hälsingborg 32 9CO Gävle Skövde , Linköping ~1. Motala Borlänge Bollnäs , Sundsvall l Västerås Jönköping Hörby Er.Jr.l8.boda l log 9. Karlskrona Borås ,L Härnösand l SOC ~2, Varberg ~3. Växjö ~4c Uddevalla ~5. Hudiksvall Hultsfred l , Västervik 16 90G 16 2CO - 33 log 280 Anderstorp G Visby Östersund BL Örebro ~2o Trollhättan BJ. Uppsala ~,L Sollefteå ~5, Karlstad ~6. Sunne l ~1. Vännäs B8. Skellefteå S 400 S [39. jrnsköldsvik ~Q Ånge ~L Lycksele l ~2. Bäckefors ~3 Hora ~4. Sveg Totalt l

12 Antal TV-lic tal TV-licensutvecklingen i Sverige (1/ /4 1961) Bilaga / /4 61

13 a) Licensökning (1/ /4 1961) TV-licensutvecklingen i Sverige Bilaga 8 Månad Januari Februari Hars l April n 4Y8 Maj l Juni Juli l) '( 229 Augusti % 072 Septen:lber Oktober ~3 November December S:a b) S~ licenser (vid r.ånadens slut).- i YJinad ] Januari l Februari l }'",ars April Maj Juni Juli Augusti Septer,lber Oktober N over,lbe r December l l) Sammanhänger med införandet av nya regler för skyldighet att anskaffa televisionsradiotillstånd.

14 n = 1957 [] = 1958 n = 1959 n = 1960 D = 19t l TV-licensökningen i Sverige Bilaga (per månad januari april 1961) o 100 Januari Februari o April Juni o t==- -L_f5l c..j::::, Juli Augusti Septetr.ber 50, = 20 o Oktober November December

15 Bilaga 10 TELEV SON SLCEl iser Spridningen den 15 mars 1961 = 1000 TV-licenser 1 ::: GÖrrEBCRG s REGT01~EN 101' ',,..,, '.'....'.,,. "... ~ :~...-.:.. ~.....ft...':' : :...'. "..: '.....'...., STOR-SrroCKHOLM 218

16 TV-licensökning per tidningsspridningsområde TS-otlråde TV-licensökning Antal TVlicenser Före /12. l:a kv 2:a kv 3:e kv 4:e kv l:a kl Malmö t: -'. 1 E9 ~37 2. Trelleborg l ) ~;~ Ystad l l 160 l ':'-:J Hörby Hä:tsingborg l Ängelholm l l Hässleholm Kristianstad l l Sö:J,.vesborg Karlshamn 962 l Karlskrona l l Vi~by 945 l l Borgholm l5. Kalmar l 093 l , 16. Oskarshamn l 137 l Västervik l Vimmerby Vetianda l Eksjö l l Tranås l Jöriköping l Värnamo l 800 l ~'~9 240 V~jö l Lj~gby Halmstad-Låholm l l 801 l Fa:tkenberg l Varberg l , 290 Kungsbacka l { Göteborg Y'_ Ud~eva11a-~ysekil l 093 l Strö~ta.d l C ~. : 33 o Bent;tsfors l ~. t.'. ~'-'- 34. Åmål l (.;,~2

17 Bilaga 11:2' TS... oruråde c Före., 31/ TV-licensökning Antal T license l:a kv 2:a kv 3:e kv 4:e kv l:a kv V~nersborg l 679 l l Trollhättan l 633 l Alingsås Borås l 561 l Ulricehamn Falköping l Skara, l l 076 l Lidköping l-)a.riestad SKövde l Hjo Tidaholm l l Vadstena l Jviotala Linköping l 175 l N:orrköping Nyköping 6972 l l Katrineholm E.skilstuna-Strängnäs l Södertälje ~tockholm \ 57. Norrtiilje '.isthammar l Uppsala l l 925 l Enköping Sala Västerås Köping l Arboga l Lindesberg l Nora Ö.rebro l 695 l ~skersund l Karlskoga l l 473 l Kristinehamn l

18 Bilaga 11:~ TS-ornråde TV-licensökning Antal TV Före licenser 31/12 l:a kv 2:a kv 3:e kvo "":e kv l:a kv l. Karlstad l Säffle l Arvika l Filipstad l Borlänge l 598 l Falun l 605 l 645 l Mora l Hedemora l Avesta Gävle l l. Söderhamn l 935 l Bollnäs l Hudiksvall 988 l S 2 n 840 Ljusdal :)stersund '; Sundsvall l 569 l ~ Härnösand l 600 l Sollefteå 513 l l l Örnsköldsvik l Um,eå l l. Skellefteå 8 - l Piteå 7 - l l 176 l Boden-Luleå Haparanda l 12 - l 14 Totalt ~ l

19 9ilaga 12 TV-licenstäthet per tidningsspridningsområde, TS-område Antal hushåll Antal TVlic. per 100 hushåll 15<3.610 TV-licensökning per 100 hushåll l:a kv 2:a kv 3:e kv 4:e kv l:a kv lo YJalmö ~0 20 Trelleborg Ystad ,8 4. Hörby ~ Hälsingborg Ängelholn Hässleholm Kristianstad Sölvesborg S l. Karlshanul Karlskrona , Visby Borgholm ,1,, S. }(aloar ' Oskarshaill Västervik :' V~r.nnerby Ve t landa Eksjö Tranås Jönköping Värnamo Växjö Ljungby Hfllmstad-Laholra S F~lkenberg Vf3.rberg K).l1gsbacka " Göteborg Uddevalla-Lysekil : Ströf.1stad ( B~ngtsfors kål ~

20 Bilaga 12:2 Antal,. hushåll TS~område Antal TVlic.per 100 hushåll TV-1ieensökning per 100 hushåll l:a kv 2:a kv 3:e kv 4:e kv l:a k Vänersborg 15 SOG " Trollhättan le ' A.lingsås 13 30G le Borås '+0.7 l., Ulricehann Falköping l Skara ~idkcping e Marie stad Skövde 13.f Hjo Tidaholm ~ Vadstena ~iotala Linköping Norrköping Nyköping {atrineholm le Eskilstuna-Strängnäs Södertälje StockhOlr Norrtälje loj Östhar.1'.1ar Uppsala , ~ Enköping lo ~ Sala Västerås 52 see Köping Arboga : ~9 65. Lindesberg r 66. Nora ,,7 67 < ;jrebro Askersund Karlskoga llo Kristinehann

21 TS-Qt1'åde Antal hushåll Bi la. g {l. 12 :3 Antal TV- TV-licensökning per 100 hushåll lic. per 100 hushåll l:a kv 2:a kv 3:e kv 4:e kv l:a l Karlstad L Säffle < Atvika LO Filipstad Borlänge O 8.3 2, SvD 76. Falun Mora S Hedeoora Avesta : Gävle L Söderhamn 12 JOO L Bollnäs Hudiksvall Ljusdal ')stccsund Sundsvall ' närnösand l Sollefteå 29 2.G[j Örnskö ld svik 18 l.d U~eå S G Skellefteå P1teå Ubden-Luleå 59 lee ~aparanda , Totalt

22 1000 st. Bilagt 13 22CO Faktisk TV-licensutveckling och lul:s år 1960.jorda :Qrognos 21::;0 Hax.alt. 2GCO eO 1700 / iuO eeO t / /! / /!! i, O 1/10 30/6 30/6 30/6 30/6 30/6 30/6 30/ ;.'..Min.a.lt. / /

23 Bilaga 14 TV-utvecklingen - internationell översikt L a n d TV-antal per 100 invånare efter antal TV-år l Sverige l Belgien "2 l 2 3 3~ 2 4 Canada l~ 2 4i ±. 2 18~ ; Danmark 2" l S 9 l Finland 2" l l. 2 Frankrike O.! l l l l l l l " 2 1 Holland 2" l si J. l talien 2" "2 l l 2 3 i 1 Storbritannien 2" 2" l l !. 1 Västtyskand l l. 2.1,. 2" "

TV I SVERIGE - fjärde kvartalsrapporten 1961

TV I SVERIGE - fjärde kvartalsrapporten 1961 TV SVERGE - fjärde kvartalsrapporten 1961 Stockholm 1962 ndustriens Utredningsinstitut NNEHÅLL Kommentarer till TV-utvecklingen ~ Sverige under fjärde kvartalet 1961,... l Fem nya sändare i norr l Förklaringar

Läs mer

TV I SVERIGE - första kvartalsrapporten 1962

TV I SVERIGE - första kvartalsrapporten 1962 TV SVERGE - första kvartalsrapporten 1962 Stockholm 1962 ndustriens Utredningsinstitut NNEHÅLL Kommentarer till TV-utvecklingen i Sverige under första Ny frekvensfördelningsplan.0.......... 0... l Oförändrat

Läs mer

Sverigebarometern 2010

Sverigebarometern 2010 2010-06-16 Kontaktperson För mer information kontakta: Michael Blaxland, 0708-30 70 03 michael.blaxland@reseguiden.se Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. Sverigebarometern 2010 Fakta.

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Nr 2:2013 1 (6) Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Arbetslöshetsnivåerna

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,.

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,. et och minskar ytterligare BKN har under våren uppdragit till SCB att genomföra en inventering av antalet outhyrda i de allmännyttiga bostadsföretagen per mars månad. Upplägget överensstämmer i huvudsak

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar Juni 2014 Tabell 1 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, preliminär-preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämnings-

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

ABF, Studieförbundet Bilda, Studiefrämjandet Medborgarskolan, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan

ABF, Studieförbundet Bilda, Studiefrämjandet Medborgarskolan, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan Musikhus i kommunen Folkbildningsförbundet Musikrapport 2014 Kommuner Antal Studieförbund (antal) Alvesta 1 ABF Arboga 1 ABF Arjeplog 1 ABF Arvika 1 Askersund 1 Boden 1 Bollnäs 2 Studieförbundet Bilda,

Läs mer

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro Tabell 3 NKI kvalitetsfaktorernas index, särredovisade för samtliga landets kommuner. Medelvärden. Vad tycker Du om Hemtjänsten? På en skala 1-10 har brukarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

Reseguidens Sverigebarometer 2009

Reseguidens Sverigebarometer 2009 Reseguidens Sverigebarometer 2009 Publicerad 2009-06-02 Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. For mer information kontakta: Michael Blaxland, 0708-30 70 03 michael.blaxland@reseguiden.se

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Grundskolans läsårstider 2016/2017

Grundskolans läsårstider 2016/2017 Datum: 2016-02-29 Grundskolans läsårstider 2016/2017 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Annandag jul Torsdag Fredag Lördag Söndag Nyårsafton Nyårsdagen Onsdag Torsdag Fredag Tretton afton Trettondagen

Annandag jul Torsdag Fredag Lördag Söndag Nyårsafton Nyårsdagen Onsdag Torsdag Fredag Tretton afton Trettondagen 2-nov 03-dec 04-dec 05-dec 06-dec 07-dec 08-dec 09-dec 10-dec 11-dec 12-dec 13-dec Alla helgons Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag 2:a Måndag Tisdag Onsdag Lucia dag Alingsås 10:00-16:00 10:00-19:00

Läs mer

kommunerna Bilaga 5: Rangordning av

kommunerna Bilaga 5: Rangordning av Bilaga 5: Rangordning av kommunerna Bilaga 5 innehåller en tabell med värdena för alla indikatorer per kommun. För varje indikator anges kommunens värde på indikatorn och värdets rangordning i förhållande

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2015

Barn berörda av avhysning 2015 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2015 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 472 stycken. Det är en ökning med ca 3 procent jämfört med 2014 då antalet uppgick till 459.

Läs mer

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län 1(56) Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Är beräk- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämningsmängd

Läs mer

Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland

Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland 2014-02-26 Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari 2014 visar följande: A) Störst ökning av nybilsregistreringarna

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland

Nya bilar ökar mest på Gotland 2014-06-24 Nya bilar ökar mest på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för maj 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland B) Supermiljöbilar ökar kraftigt

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn.

Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn. Medel Fjärrvärme 2013 kr/mwh Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn. Ranking för län Billigaste Kommun med Län (1 Billigast) kommun Dyraste kommun

Läs mer

Omvärldsfakta. En av fyra lämnar gymnasiet utan slutbetyg

Omvärldsfakta. En av fyra lämnar gymnasiet utan slutbetyg Nr 2:2011 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK En av fyra lämnar gymnasiet utan slutbetyg 24 procent av de som startade

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01

Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01 Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01 Innehåll 1 Medlemsutveckling 4 2 Medlemsutveckling i procent från årets början 4 3 Medlemsutveckling - antal medlemmar 12 månaders förändring 5 4 Översikt Lokalavdelningar:

Läs mer

Diesel vanligaste drivmedlet på nya bilar

Diesel vanligaste drivmedlet på nya bilar Diesel vanligaste drivmedlet på nya bilar BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för oktober visar att Jämtland har den högsta dieselandelen i landet. 57 procent av alla nyregistrerade bilar i

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15 Bilaga 1

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15 Bilaga 1 Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15 Bilaga 1 Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun. Tabell 1L. Beslut om strandskyddsdispens. Länsstyrelse

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2010:5 Publiceringsdatum:

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Högst dieselandel för nya bilar i Norrbottens län

Högst dieselandel för nya bilar i Norrbottens län Högst dieselandel för nya bilar i Norrbottens län Ny statistik från BIL Sweden visar att mer än varannan ny bil i Norrbottens län är en dieselbil, vilket gör Norrbotten till det län som har den högsta

Läs mer

Parametrar i den demografiska modellen

Parametrar i den demografiska modellen Parametrar i den demografiska modellen I den demografiska modellen används ett antal parametrar i beräkningarna av de viktiga förändringar som påverkar beräkningen av befolkningen som - Fruktsamhet - Dödlighet

Läs mer

Bilaga 1 2016-03-23 NV-00083-16. Länsstyrelsebeslut. Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16

Bilaga 1 2016-03-23 NV-00083-16. Länsstyrelsebeslut. Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16 Bilaga 1 2016-03-23 NV-00083-16 Länsstyrelsebeslut Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16 Tabell 1L. Beslut om strandskyddsdispens. Antalet beslut av länsstyrelsen i ärenden om dispens från strandskyddet

Läs mer

Statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning 2015

Statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning 2015 Beslut Dnr 8.1.2-2015:45 1 (7) Statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning 2015 Beslut om ansökan Skolverket har med stöd i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk

Läs mer

Omvärldsfakta 7 AV 10 KOMMUNER ÖKADE I BEFOLKNING 2013! Födelsenetto

Omvärldsfakta 7 AV 10 KOMMUNER ÖKADE I BEFOLKNING 2013! Födelsenetto Nr 3:2014 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT FAKTABLAD SAMARBETE MELLAN FRÅN ARENA SVERIGES FÖR KOMMUNER TILLVÄXT OCH - LANDSTING, FÖRENINGSSPARBANKEN OCH ICA ETT SAMARBETE MELLAN ICA,

Läs mer

per landsting samt total i riket 2010-2015

per landsting samt total i riket 2010-2015 Koll på Läkemedel statistik per landsting samt total i riket 2010-2015 Presentation framtagen av Margita Jacobsson SPF Seniorerna och Pharma XY och bearbetad av Lars Rönnbäck Andel av befolkningen 80+

Läs mer

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag företag Stockholms län Upplands Väsby 31,85 37 517 12,95 - Fortum Värme, AB 769 Graninge Elnät AB 35,6 Vallentuna 31,45 26 889 13,93 11,01 Vallentuna Närvärme AB 710 Elverket Vallentuna AB 33,3 Österåker

Läs mer

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Inklusive moms

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Inklusive moms Stockholms län Ekerö Ekerö Energi AB 5676 5901 4% Stockholm Fortum Distribution AB, Stockholm 5780 5825 1% Norrtälje Norrtälje Energi AB 5383 5768 7% Solna Vattenfall Sveanät AB, Huvudsta 4991 5745 15%

Läs mer

Volvoåterförsäljare i Sverige - företagsnamn, adresser, telefon m.m.

Volvoåterförsäljare i Sverige - företagsnamn, adresser, telefon m.m. Volvoåterförsäljare i Sverige - företagsnamn, adresser, telefon m.m. Distr. nr Marknadsområde/C enter Återförsäljare Förs. Verkst. Besöksdress Postadress Telefon 201 Alingsås Bil-Nilsson i Alingsås AB

Läs mer

Antagna leverantörer i rangordning per anbudsområde

Antagna leverantörer i rangordning per anbudsområde Resebyråtjänster 2011-2 Antagna leverantörer i rangordning per Alingsås kommun Alvesta kommun Aneby kommun Arboga kommun Resecity i Huddinge AB 5563662997 4 Arvidsjaur kommun Askersunds kommun Resecity

Läs mer

Svenska kommuner på wiki-sajter Juli 2009

Svenska kommuner på wiki-sajter Juli 2009 Svenska kommuner på wiki-sajter Juli 2009 Publicerad 2009-08-03 Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. For mer information kontakta: Michael Blaxland, 0708-30 70 03 michael.blaxland@reseguiden.se

Läs mer

Bilaga 2 2016-03-23 NV-00083-16. Kommunbeslut. Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16

Bilaga 2 2016-03-23 NV-00083-16. Kommunbeslut. Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16 Bilaga 2 2016-03-23 NV-00083-16 Kommunbeslut Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16 Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal beslut om dispens (exklusive avslag 1 ) från strandskyddet enligt 7

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2015:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2015-02-06 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Med vänliga hälsningar. För kommunstyrelsen Alingsås kommun Elisabeth Andersson Registrator

Med vänliga hälsningar. För kommunstyrelsen Alingsås kommun Elisabeth Andersson Registrator Från: tekniska.namnden@alingsas.se Till: tn.platinamail@alingsas.se Ärende: Vb: Remiss - Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning

Läs mer

Ökad diesel och minskad bensinandel av nya bilar i Skåne

Ökad diesel och minskad bensinandel av nya bilar i Skåne 2011-07-14 Ökad diesel och minskad bensinandel av nya bilar i Skåne BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-juni visar att andelen dieslar av nyregistrerade personbilar i Skåne län

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag företag kr per MWh Elnätföretag och pris i öre/kwh Stockholms län Upplands Väsby 29,90 100 9,37 - Brista Kraft AB 551 Graninge Järfälla Elnät AB 35,9 Vallentuna 28,00 100 12,66 8,40 #Saknas! 0 Vallentuna

Läs mer

Anläggningsnamn Företagsnamn BIF Besöksadress Postnr Ort Utdelningsadress Postort Kommun Börjessons Bil i Alingsås AB BÖRJESSONS BIL I ALINGSÅS AB ÅF

Anläggningsnamn Företagsnamn BIF Besöksadress Postnr Ort Utdelningsadress Postort Kommun Börjessons Bil i Alingsås AB BÖRJESSONS BIL I ALINGSÅS AB ÅF Anläggningsnamn Företagsnamn BIF Besöksadress Postnr Ort Utdelningsadress Postort Kommun Börjessons Bil i Alingsås AB BÖRJESSONS BIL I ALINGSÅS AB ÅF Häradsvägen 44139 ALINGSÅS Box 564 ALINGSÅS Alingsås

Läs mer

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag företag Stockholms län Upplands-Väsby 29,90 85 9,37 - Brista Kraft AB 586 Graninge Elnät AB,Upplands-Väsby 22,4 Vallentuna 28,00 100 12,70 10,05-0 Vallentuna Elverk AB 29,8 Österåker 29,85 99 18,48 - -

Läs mer

Bilaga 2. Avfallskost n (alt. volym) kr/m2 inkl moms. Färrvärme företag

Bilaga 2. Avfallskost n (alt. volym) kr/m2 inkl moms. Färrvärme företag Bilaga 2 Kommun Kommuna lskatt år 2000 exkl. kyrkoavgift Avgiftsfinanserad VA, % Avfallskost n (vid 1900 l/v) kr/m2 inkl Avfallskost n (alt. volym) kr/m2 inkl Färrvärme företag Fjärrvärm e kr per MWh inkl

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Återvinningen av elprodukter fortsätter öka

Återvinningen av elprodukter fortsätter öka Pressmeddelande 2015-02-17 Återvinningen av elprodukter fortsätter öka 2014 återvann svenskarna 147 500 ton elektronik. Det motsvarar vikten av 15 Eiffeltorn eller drygt 15 kilo per person. Totalt återvann

Läs mer

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 2014. Insamling av uppgifter gjordes 2013.

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 2014. Insamling av uppgifter gjordes 2013. Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 2014. Insamling av uppgifter gjordes 2013. Förklaringar: Län Sortering SKL:s kommuntyp (1-10) Befolkningsg rupp Intern samordning

Läs mer

Stöd och service till funktionshindrade

Stöd och service till funktionshindrade Stöd och service till funktionshindrade den 1 juni 1999 1 Inledning Regeringen uppdrog i maj 1999 åt Socialstyrelsen att ta fram en individbaserad statistik om insatser enligt lagen (1993:387) om stöd

Läs mer

Arrangemangsorter Individuella idrotter

Arrangemangsorter Individuella idrotter x Alpint Badminton Bangolf Bordtennis 1980 SPIK Trollhättan 1981 Ö-vik Alingsås 1982 Motala 1983 Hudiksvall 1984 Helsingborg Eskilstuna Trollhättan 1985 Kalmar Örebro Kristianstad Helsingborg Falun PGIK

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Bilaga 1. Statsbidrag för extra platser inom yrkesvux och komvux SFS (2009:43) och SFS 2015:403) Dnr 2015:1182 2015-12-15 1 (5)

Bilaga 1. Statsbidrag för extra platser inom yrkesvux och komvux SFS (2009:43) och SFS 2015:403) Dnr 2015:1182 2015-12-15 1 (5) Bilaga 1 1 (5) Återkrav Skäl till beslut 2120002775 HAPARANDA KOMMUN 5 587 kr Bidraget har helt eller delvis inte utnyttjats 2120001157 HELSINGBORGS KOMMUN 2 541 638 kr Bidraget har helt eller delvis inte

Läs mer

STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS 1965

STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS 1965 Statistiska centralbyrån, Stockholm STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS 1965 National Central Bureau of Statistics, Stockholm, Sweden Referent Datum Meddelande nr Sid Amanuens A. Ericson 10.9.1965

Läs mer

AUKTORISERADE FÖRETAG 2015

AUKTORISERADE FÖRETAG 2015 AUKTORISERADE FÖRETAG 2015 ORT FÖRETAGSNAMN POSTORT TELEFONNR WEBBPLATS ALINGSÅS Proglas Alingsås AB ALINGSÅS 0322-66 90 30 www.proglas.se Ryds Glas Alingsås AB ALINGSÅS 0322-10021 www.rydsglas.se ARBOGA

Läs mer

I ARBETE. UNGATILL Meddelande om Dnr A 2014 ÅNGEHOLMS 2015-09- 36/2015/364. Enligt sändlista Dnr:

I ARBETE. UNGATILL Meddelande om Dnr A 2014 ÅNGEHOLMS 2015-09- 36/2015/364. Enligt sändlista Dnr: DELEGATIONEN FOR UNGATILL Meddelande om Dnr A 2014 I ARBETE beslut Delegi tionen för Unga till arbete 2015-09-03 A 2014 ÅNGEHOLMS KO!> MUNS17 06 2015-09- Enligt sändlista Dnr: 36/2015/364 C.OMMUN RELSEN

Läs mer

Bilaga 1: Bidragen fördelade per kommun och län

Bilaga 1: Bidragen fördelade per kommun och län Bilaga 1: Bidragen fördelade per kommun och län Kommun/län Andel av de riktade statsbidragen, landstingsbidrag Stockholms län 1 847 308 983 - Andel av de riktade statsbidragen, kommunbidrag Botkyrka -

Läs mer

IV I SYERIGE - rapport 12~2:1

IV I SYERIGE - rapport 12~2:1 V SYERGE - rapport 12~2:1 av Jan Gillberg Stockholm 1959 ndustriens Utrewlingsinstitut NNEHÅLL Kartläggning av TV:s utveckling i några sändarområden i Sverige 7. Allmän redogörelse för TV:s utveckling

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2013. KS 2014-68

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2013. KS 2014-68 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-11 40 Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2013. KS 2014-68 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Hyra i kr/kvm vid yrkandet Inklusive värme kr per kvm

Hyra i kr/kvm vid yrkandet Inklusive värme kr per kvm Hyresförhandlingarna 2012 Bostadsföretag/motpart AN/ Privat Region Kommun/er Antal bostäder Totalt Hyra i kr/kvm vid yrkandet Inklusive värme kr per kvm Yrkande för bostäder Yrkandet i % Datum som yrkandet

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Sten Bjerström

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Sten Bjerström BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Sten Bjerström Boverkets föreskrifter om ändring i verkets konstruktionsregler (1993:58) - föreskrifter och allmänna råd; BFS 2006:11 Utkom från trycket den 9 maj

Läs mer

Avropsberättigade parter

Avropsberättigade parter Fabs AB Alvesta Kommun Aneby Kommun Aneby Miljö & Vatten AB (AMAQ) Arboga Kommun Arvidsjaur Energi AB Arvidsjaurhem AB Arvidsjaurs Kommun Askersunds Kommun Askersundsbostäder AB Avesta Industristad Aktiebolag

Läs mer