Kv. Fägnaden 1, Franzéngatan 33 Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kv. Fägnaden 1, Franzéngatan 33 Stockholm"

Transkript

1 Kv. Fägnaden 1, Franzéngatan 33 Stockholm Teknisk utredning av fyra lägenheter i trapphus 33. Ulf Gunnarsson och Mikael Sandberg SKADETEKNIKGRUPPEN AK Konsult Indoor Air AB Karlsbodavägen 9-11 Stormbyvägen Bromma Spånga

2 Sammanfattning I dagsläget förekommer negativa synpunkter på inomhusmiljön i respektive bostad från hyresgästerna i lägenheterna 221, 252, 262 samt 263 i trapphus 33. Skadeteknikgruppen AB och AK Konsult Indoor Air AB har därför fått i uppdrag från Einar Mattsson att utföra en inomhusmiljöutredning kring tekniska faktorer i lägenheterna. Utförda undersökningars avsikt har varit att identifiera eventuella tekniska avvikelser, fel och andra omständigheter som kan ha ett samband med negativa upplevelser av inomhusmiljön hos lägenhetsinnehavarna. Syftet med denna felsökning är således att hitta tekniska parametrar som kan påverkas i syfte att förbättra inomhusmiljön rent tekniskt i bostäderna. Mätvärden som erhållits vid undersökningen har jämförts med tekniska börvärden från referensmaterial som visar hur olika parametrar ser ut i byggnadsbeståndet i stort. Således kan inte utifrån erhållna mätvärden direkta slutsatser om eventuell hälsopåverkan dras på gruppnivå och framförallt inte på individnivå - då den medicinska kunskapen saknas i dessa frågor. Resultatet av de tekniska undersökningarna visar: Emissioner från ammoniak och/eller aminer från golvbjälklagen har påträffats på vissa platser i de aktuella lägenheterna, med indikativa mätmetoder. Mätmetoderna har stora osäkerhetsfaktorer, men från bjälklagen luktar ammoniak då betongen friläggs. Ammoniak/amin-förekomst kan styrkas via indikationsmätningar till stort djup i bjälklagen. Något förhöjda emissioner av flyktiga kolväten förekommer i rumsluften vid mätningar i lägenheterna. Uppmätta nivåer ligger i närheten av diskuterade börvärden, μg/m³, som WHO med flera diskuterar som en rekommendation för icke industriella inomhusmiljöer. Det är specifikt ett ämne, n-butanol, som avviker i luftproverna som kan vara en indikator på kemisk förändring av mattlim. Något absolut gränsvärde för kemiskt innehåll och totalnivåer i luft saknas för inomhusmiljön. I syfte att kontrollera fuktnivån i bjälklagen utfördes fuktmätning på åtta provplatser där linoleummatta respektive lamellparkett legat som ytskikt i de fyra lägenheterna. Utförda fuktmätningar visar att bjälklagen nu har förväntad och normaltorr fuktnivå för konstruktionen och byggnadens ålder, d.v.s. kring % RF, men granskning av fuktmätningsprotokoll, samt produktinformation för mattlimmet visar att betongen kan ha varit för fuktig för limning av linoleummattan på vissa platser i lägenheterna. Utförda undersökningar av ytterväggarna har inte kunnat påvisa några tekniska fel. Samtliga kontrollerade punkter var normaltorra och synligt oskadade. 2(20)

3 Vad gäller emissionsskador på limmade golvbeläggningar är det inte ovanligt att ammoniak påträffas i samband med vanlig nedbrytning av mjukgörare i limskikt och matta p.g.a. alkalisk hydrolys tillsammans med förhöjda nivåer av flyktiga kolväten. I aktuellt fall har även förhöjda flyktiga kolväten kunnat påvisas vid indikativa mätningar med gasanalysator, men även vid riktad mätning mot betongen med pumpad provtagning på kolrör, på golvytor där mattor under byggnadens livstid aldrig limmats. Från den pumpade provtagningen kan slutsatsen vidare dras att emissionskällan är betongen. Orsaken till dessa förhöjda nivåer av flyktiga kolväten och ammoniak i betongen är okänd. Under utredningsarbetet har representanter för Cement- och betonginstitutet (CBI), Sveriges tekniska forskningsinstitut (SP) samt Lunds tekniska högskola (LTH) kontaktats angående aktuellt forskningsläge. En hypotes inom forskningen är att det kan vara förekomst av olika betongtillsatser där olika kemikalier skall ge betongen särskilda egenskaper t.ex., frostskydd, luftporbildare, retarder, accelerator, flyttillsatser, malhjälpmedel mm. Något som inte har kunnat bekräftas i det aktuella fallet. Baserat på ovanstående bedöms betongbjälklagen emittera olika kemiska ämnen till rumsluften vilka misstänks kan ge komfortstörningar och ligga bakom rapporterade inomhusmiljöproblem och ohälsa hos delar av lägenhetsinnehavarna. Ur ett inomhusmiljömässigt försiktighetsperspektiv rekommenderas fastighetsägaren att vidta byggnadstekniska åtgärder i de aktuella lägenheterna i syfte att hindra emissioner från bjälklagen att nå rumsluften. Vanligen åtgärdas liknande inomhusmiljöproblem med mekaniskt ventilerade golv, som hindrar emissioner från betongen att nå rumsluften. Detta är ett väl beprövat och effektivt sätt att åtgärda bjälklag som ger ifrån sig oönskade kemiska ämnen. Efter montaget och driftsättningen av de ventilerade golven bör uppföljande mätningar utföras i aktuella bostäder i syfte att verifiera att åtgärden som vidtagits varit framgångsrik. Rekommendationen lämnat för beslut till Einar Mattsson Byggnads AB. 3(20)

4 Ordlista: N-butanol/1-butanol: N-butanol/1-butanol är en alkohol som används som lösningsmedel i vattenbaserade färger och limmer, men kan även bildas då golvlimmet utsätts för alkalisk fukt. VOC: : VOC (Volatile Organic Compounds) definieras av WHO som flyktiga organiska ämnen med kokpunkter mellan 50 och 260 C. TVOC: TVOC (Total Volatile Organic Compounds) definieras som den totala halten av alla flyktiga organiska kolväten (VOC) som förekommer i ett prov. Ammoniak/aminer: Ammoniak bildas vid nedbrytning av organiskt kvävehaltigt material och är en färglös gas med stickande lukt. Aminer är organiska föreningar som innehåller kväve. De har sitt ursprung i ammoniak, NH 3, genom utbyte av en eller flera av dess väteatomer mot kolvätegrupper. RF-värde: Relativ fuktighet - talar om hur stort ångtrycket är i förhållande till mättnadsångtrycket. Ju fler vattenmolekyler det finns inom en viss volym luft desto högre blir ångtrycket. Varm luft kan innehålla mer vattenånga än vad kallare luft har kapacitet att göra. Flytspackel: Flytspackel är en typ av cementbaserad avjämningsmassa som flyter ut på golvet och jämnar till underlaget. Bjälklag: Ett bjälklag är en horisontell bärande skivkonstruktion inom byggnadstekniken. Gränsvärden: Gränsvärdet är ett tekniskt mätvärde, en fast bestämd nivå för ett ämne. Till exempel ett hygieniskt gränsvärde. Börvärden: Börvärde är en ungefärlig rekommenderad nivå och inte ett fast bestämt gränsvärde. Det är en referens till vad som är vanligt förekommande nivåer. Flyktiga kolväten: Flyktiga kolväten är enkla kolväten som i naturligt tillstånd är i gasform. Flyktiga kolväten ingår i gruppen flyktiga organiska ämnen, som förkortas VOC. Förstörande prov: Vid ett förstörande prov förstörs det material, exempelvis betong, som man gör provet på. Indikativ mätmetod: Endast indikation, mätosäkerheten är stor och säger endast att man påträffat en viss ämnesgrupp. Kemisk emission: Avgivning av kemiska ämnen till luften från ett material. Emissioner kan förekomma naturligt från ett byggmaterial när det är nyproducerat, men även uppstå p g a en kemisk reaktion från exempelvis fuktpåverkan. 4(20)

5 Objekt Kv. Fägnaden 1, Franzengatan 33, Stockholm. Uppdragsgivare Einar Mattson Byggnads AB Box Stockholm Referens: Jan Eriksson Uppdrag Rapport Att utföra en inomhusmiljöutredning kring tekniska faktorer i byggnaden som kan förklara rapporterade inomhusmiljöproblem i fyra lägenheter i trapphus 33. Baserat på undersökningsresultaten upprätta ett förslag på eventuellt korrigerande åtgärder. Undersökningen utförd av I ett samarbete mellan Skadeteknikgruppen AB och AK Konsult Indoor Air AB. Från Skadeteknikgruppen har Ulf Gunnarsson, Alexander Andreasson och Hans Elmqvist arbetat med uppdraget. AK Konsult har genomfört undersökning via Mikael Sandberg och Josua Klingberg samt Olle Sundström. Undersökningen utförd Löpande under februari månad 2013 samt nov-dec Tillgängliga handlingar Ritningsunderlag, A och K ritningar. Brev från miljöförvaltningen (DNR: ) Rapport från tidigare utredning av AK-konsult, daterad , ordernr: Fuktmätningsprotokoll upprättat av Dry-IT, nr: (20)

6 Metoder Okulärbesiktning och fotodokumentation. Ritningsgranskning. Konstruktionsingrepp i golv- och väggkonstruktioner. Subjektiva luktbedömningar i rumsluft och av uttagna materialprov. Fuktindikering har utförts med hjälp av fuktindikator av fabrikat Gann Uni-1 Fuktmätning i trä med fuktmätare Protimeter Mini. Fuktmätningar i betong har utförts på utborrade provkroppar. Relativa fuktigheten (RF) har bestämts på laboratorium med hjälp av fuktgivare av Testo. Mätosäkerheten på totala mätningen är ± 3 % RF. Pumpad VOC i rumsluft. Rumsluft pumpas över ett kolfilter vilket senare analyseras i GC/MS av Pegasus lab. Baserat på totalhalt och ingående ämnen kan en bedömning göras av eventuella föroreningskällor som kan påverka rumsluften vid mätpunkten. Riktad emissionsmätning av VOC med kolrör och exsickatorlock. Med ett flöde av 0,5l/s har luft pumpats genom ett exsickatorlock placerat mot frilagt limskikt. Luften filtrerades genom ett kolrör vilket sedan har analyserats av Pegasus Lab. Indikering med detektionsrör, Dräger, Kitagawa och gasanalysator B & K Bedömningsgrunder och metodbeskrivningar Kritisk nivå för mikrobiologisk tillväxt i organiskt material eller oorganiskt material som förorenats med organiskt material (damm, jord, träspån etc.) är en relativ luftfuktighet (RF) överstigande %. Detta motsvarar en fuktkvot uppmätt i trämaterial på %. Mikrobiell växt kan resultera i okulära missfärgningar och avvikande lukt av mikrobiell karaktär (mögellukt) från byggnadsmaterialen. Såväl lukt som andra emissioner från mikrobiell påväxt misstänks bidra till de hälsoproblem som är förknippade med fuktiga byggnader. Vid fuktkvoter > % har ofta rötsvampar möjlighet att etablera sig och tillväxa. Rötsvamparna bryter ofta ned trä med hållfasthetsförändringar av virket som följd. Även rötsvamparna kan producera mikrobiell lukt vid tillväxtprocessen. Mikrobiell växt av mikroorganismer styrs utöver fuktnivån av en mängd faktorer vilka både kan begränsa och medge snabbare och mer omfattande skadeutveckling. Exempel på sådana faktorer är temperatur, alkalitet hos byggmaterialet, nedsmutsning och eventuella kemiska behandlingar av byggnadsmaterialen mm. Kritisk nivå för täta limmade mattbeläggningar mot betong är 85 % RF enligt svenska byggregler. Detta gäller initialt även för linoleummattor men med tanke på att linoleummattor är att betrakta som ett organiskt material bör fuktnivån något år efter beläggning vara nere mot RF <70 % för att skador i form av mikrobiologisk tillväxt inte skall kunna ske. Vid fuktnivåer > 90 % RF kan PVC-mattor och limskikt brytas ner varvid avgivningen av kolväten (TVOC) ökar. Erfarenhetsmässigt vet vi, genom undersökningar i andra objekt, att förhöjd kolväteemission från limmade golvbeläggningar kan orsaka inomhusmiljöproblem. 6(20)

7 Från betong kan ammoniak avges i varierande grad beroende på torktid, fuktighet och vilka tillsatser som använts. I vissa fall har ökad ammoniakavgång från betong lett till missfärgning av ekparkett och sägs även kunna leda till inomhusmiljöproblem. Forskningsprojekt pågår inom området och det är inte helt klarlagt vad som ibland orsakar förhöjda halter av ammoniak. Olika teorier om tillsatser som flygaska, amininnehållande medel vid cementmalning och andra kvävehaltiga källor har lyfts fram som tänkbara orsaker. Ett känt skadefall med ammoniak är området Dalen i Stockholm där kaseinhaltigt flytspackel var orsak. Efter sanering eftersträvades att från golv skulle inte högre halter än 4-5 ppm ammoniak avges. Detta värde används som referens i denna utredning för att beskriva förhöjda halter av ammoniak (> 4 ppm). Från normal fullt uttorkad betong avges sällan halter över 1-2 ppm även på djupet från utborrade betongkärnor. En VOC-analys innebär att den adsorbent luften pumpats genom analyseras med avseende på flyktiga organiska föreningar. Enligt WHO:s definition från 1989 räknas flyktiga organiska ämnen med kokpunkter mellan 50 och 260 C till VOC. De uppfångade föreningarna frigörs under uppvärmning och analyseras därefter med hjälp av gaskromatograf och masspektrometer. Vid analysen bestäms dels de förekommande föreningarna, men också den totala mängden flyktiga föreningar, TVOC. Uppmätta halter inomhus understiger normalt hygieniska nivågränsvärden med ett antal 10-potenser. Enligt vår bedömning finns, i de halter som normalt uppmäts i icke-industriella miljöer, inga kända samband mellan TVOC eller enskilda VOC och ohälsa. Dock kan resultaten från VOC-mätningar indikera tekniska fel eller brister vilka erfarenhetsmässigt kan kopplas till upplevelsen av dålig inomhusmiljö. För att underlätta analysen antas alla ämnen ge samma utslag som toluen och den förekommande mängden anges i g toluen-ekvivalenter per m 3, g tol.ekv./m 3. Något absolut gränsvärde för kemiskt innehåll och totalnivåer i luft saknas för inomhusmiljön. WHO med flera diskuterar nivåer kring µg/m³som ett börvärde i icke industriella inomhusmiljöer. Vid renovering eller nyproduktion förekommer ofta förhöjda totalhalter upp till sex månader efter färdigställandet av lokalerna. För metodbeskrivning av emissionsindikeringar med gasanalysator B & K 1302, se vidare bilaga 1. 7(20)

8 Kortfattad bakgrund och konstruktionsbeskrivning Aktuell byggnad är ett flervåningshus med bostadslägenheter uppfört kring Byggnadens bjälklag består av prefabricerade plattbärlag av betong, s.k. Filigran, som pågjutis med ca 200 mm betong med VCT- 0,5. Enligt uppgift förekommer ingen golvavjämning med avjämningsmassor, d.v.s. med undantag för fallspacklingar i badrum. Stommen i övrigt består i ytterväggar av stålpelare och utfackningsväggar med träregelstomme. Fasadbeklädnaden har utförts som en s.k. enstegstätad odränerad putsad fasad. Lägenheternas ytskikt på golv är keramiska plattor med tätskikt i badrum medan limmade linoleummattor ovan stegljudspapp monterats i köken. Övriga golvytor i lägenheterna har belagts med stegljudsdämpare av PE-folie och lamellparket i vitlaserad ek ovan betongbjälklaget. Enligt tillgängligt mätprotokoll för trapphus 33 har kritisk RF i bjälklagen satts till 90 % RF innan ytskikten monterats på golvbjälklagen. På övriga protokoll från mätningar i de andra trapphusen är kritisk RF angivet till 85 %. Det aktuella trapphuset avviker alltså mot övriga byggnaden. Uppföljande fuktmätning har utförts via extern konsult under byggtid. Vid granskning av produktblad för aktuellt golvlim, CascoLin 3449, har konstaterats att leverantören uppger kritisk RF till 85 %. I dagsläget förekommer från hyresgästerna i lägenheterna 221, 252, 262 samt 263 negativa synpunkter på inomhusmiljön i bostäderna. Bostädernas allmänventilation utgörs av tilluft via ytterväggsventiler samt mekanisk frånluft i kök och våtrum, d.v.s. badrum och toaletter. Problem med injustering av allmänventilationens flöden har förekommit enligt uppgift. Inga ventilationsflöden har kontrollerats vid aktuell undersökning. Uppvärmningen av byggnaden sker via vattenburna radiatorer på traditionellt sätt och golvvärmeslingor i badrummen. 8(20)

9 Undersökningsresultat Lägenhet 262, Bernstone, 6 tr. Lägenheten undersökt av Skadeteknikgruppen AB. Vid undersökningstillfället var inredning demonterad och övergolven av lamellparkett utrivna men stegljudsdämparen kvar ovan betongen. Linoleummattan var riven men stegljudspappskiktet var kvar mot betongen. Vid inträde i bostaden kunde i rumsluften svagt avvikande lukt av kemisk karaktär noteras subjektivt bedömt. Lukten är närmast att likna vid en rå lukt av ohärdad cement. Visuellt kunde inga indikationer på fuktpåverkan noteras på väggar och frilagda golvytor. Golvytorna fuktindikerades och erfarenhetsmässigt förhöjda fuktnivåer för ett mellanbjälklag med aktuell konstruktion och ålder påträffades. (Se bedömning av detta på nästa sida.) Konstruktionsingrepp i golv och vägg utfördes jämte indikationsmätningar med gasanalysator och VOC-mätning genom pumpad provtagning på kolrör. Dessa provtagningsplatser framgår av figur 1 nedan. I syfte att indikera eventuell förekomst av kemiska ämnen på betongens överyta utfördes en indikationsmätning med bärbar gasanalysator B & K Dessa provpunkter framgår av figur 1 nedan med röd markering. Mätningen utfördes genom att ett 10x10 cm hål skars upp i den kvarvarande stegljudsdämparen och mätning av emissionen från betongytan utfördes under exsickatorlock och i rumsluften. Subjektivt bedömt av undertecknad upplevdes avvikande lukt under stegljudsdämparen av kemisk karaktär. Sammanfattningsvis visar ovanstående kemiska indikationsmätningar förhöjda emissioner av ammoniak NH 3 i en punkt vid riktad mätning och i tre punkter då skillnader mellan riktad mätning och rumsluft räknas ut. I rumsluften kunde förhöjda nivåer av NH 3 uppmätas i en punkt, se vidare bilaga 1, Emissionsindikeringar. I syfte att utreda kemiskt innehåll i betongbjälklaget då förhöjda kolvätenivåer indikerats utfördes en riktad mätning mot frilagd betong 10x10 cm där parkettgolv legat historiskt, se vidare lila markering figur 1 nedan. Analyserna av rumsluftsmätning och den riktade mätningen mot frilagd betong visar enligt Pegasus Lab höga TVOC-halter och avvikande ämnesprofil, se vidare bilaga 3, Pegasus Lab. Dominerande ämnen i de båda luftanalyserna är Terpener och 1-butanol. Pegasus Lab bedömer vidare att dessa kemiska ämnen som uppmätts i rumsluften härrör från emissioner från golvytan/bjälklaget. Förekomsten av terpener i provet bedöms vara orsakad av att stegljudsdämparen av plast lätt adsorberar terpener från parkettgolvens baksida av kryssfaner, d.v.s. plywood. 9(20)

10 I syfte att mäta RF i betongbjälklaget utfördes två ingrepp, P 7 och P 8, blå markering figur 1 nedan. Vid ingreppen uttogs betong för fuktmätning och emissionsmätning av NH 3 i tre nivåer, 0-20, samt mm. Ingreppen utfördes där limmade golvbeläggningar av linoleum förekommit och där lamellparket monterats ursprungligen. Sammanfattningsvis visar utförda fuktmätningar på uttagna betongprover att bjälklagen nu är torra, d.v.s. under kritisk nivå för limmade golvbeläggningar där gränsen för lim och mattor normalt är 85 % RF. Fuktnivåer i intervallet % kunde bestämmas i bjälklaget. Fuktnivån i köket tangerar kritisk RF för organiska material, d.v.s. stegljudspappen, då RF i ytan bestämdes till 72 %, se vidare bilaga 2, Fuktmätningsprotokoll. Att det gavs höga utslag vid den initiala fuktindikeringen mot betongytan trots att senare fuktmätning i lab visat normala värden kan ha sin förklaring i att betongens låga VCT och eventuella kemiska sammansättning ger missvisande värden vid fuktindikering som baseras på materialens elektriska resistens. I syfte att kontrollera ytterväggarnas status utfördes fem konstruktionsingrepp, V1-5. Ingreppens placering framgår av figur 1 nedan med grön markering. Följande konstruktion påträffades vid ingreppen inifrån och ut: 2 x 13 gipsskiva (ställvis 12 kryss fanerskiva vid radiatorer) 45 liggande träreglar med mellanliggande mineralull 0,2 PE-folie 145 stående träreglar med mellanliggande mineralull 13 byggskiva, sannolikt Glasrock. Skivan är bestruken med gul difusionsöppen luftspärr av typen Sto-Guard 80 stenullsskiva Fasadputs, av okänd tjocklek och typ Vid de fem ingreppen V1-5 kunde inga indikationer på fuktpåverkan noteras visuellt, via luktbedömning eller vid fuktmätning i träregelverket. Endast normaltorra fuktnivåer för konstruktionen påträffades, d.v.s % FK. 10(20)

11 V 1 P 7 B&K 4 V 3 B&K 1 V 4 B&K 1 B&K 5 V 5 V 2 B&K 2 P 8 VOC Figur 1 visar lgh 262 platser för konstruktionsingrepp och mätplatser. 11(20)

12 Lägenhet 263, Appelgren, 6 tr. Lägenheten undersökt av AK Konsult. Tidigare undersökningar har påvisat emissionsskador och kemisk nedbrytning av limskikt och mjukgörare i kökens golvkonstruktioner där limmad linoleummatta förekommer. Vidare har avvikande lukt noterats vid trösklar på golvytor med lamellparkett. Indikationsmätningar av ammoniak, NH 3, har visat erfarenhetsmässigt förhöjda nivåer under parkettgolven. Vid undersökningstillfället var inredning demonterad och övergolven av lamellparkett utrivna. Vid inträde i bostaden kunde i rumsluften avvikande lukt av kemisk söt karaktär noteras subjektivt bedömt. Lukten är närmast att likna vid en rå lukt av ohärdad cement. Visuellt kunde inga indikationer på fuktpåverkan noteras på väggar och frilagda golvytor. Golvytorna fuktindikerades och erfarenhetsmässigt förhöjda fuktnivåer för ett mellanbjälklag med aktuell konstruktion och ålder påträffades. (Ett fenomen som kan bero på betongens sammansättning och låga VCT ger annorlunda utslag vid fuktindikering med fuktgivare som mäter elektrisk resistens, eftersom senare uttagna betongprover visat normala förväntade fuktnivåer.) Konstruktionsingrepp i golv och vägg utfördes jämte indikationsmätningar med gasanalysator. Dessa provtagningsplatser framgår av figur 2 nedan. I syfte att indikera eventuell förekomst av kemiska ämnen på betongens överyta utfördes en indikationsmätning med bärbar gasanalysator B & K Platsen framgår av figur 2 nedan med röd markering. Mätningen utfördes genom att ett 10x10 cm hål skars upp i den kvarvarande stegljudsdämparen och mätning av emissionen från betongytan utfördes under exsickatorlock och i rumsluften. Den riktade mätningen visar förhöjd emission av flyktiga kolväten (TOC) och ammoniak, NH 3. I rumsluften kunde förhöjda nivåer av NH 3 uppmätas, se vidare bilaga 1, Emissionsindikeringar. I syfte att mäta RF i betongbjälklaget utfördes två ingrepp, P 1 och P 2, blå markering figur 2 nedan. Vid ingreppen uttogs betong för fuktmätning och emissionsmätning av NH 3 i tre nivåer, 0-20, samt mm. Ingreppen utfördes där limmade golvbeläggningar av linoleum förekommit och där lamellparket monterats ursprungligen. Sammanfattningsvis visar utförda fuktmätningar att bjälklagen är torra, d.v.s. under kritisk nivå för limmade golvbeläggningar där gränsen för lim och mattor normalt är 85 % RF. I tre av åtta punkter är RF > % RF vilket innebär att eventuell organisk smuts och byggspill under matta och stegljudsdämpare kan utsättas för mikrobiell aktivitet över tid, se vidare bilaga 2, Fuktmätningsprotokoll. I syfte att kontrollera ytterväggarnas status utfördes två konstruktionsingrepp, V1-2. Ingreppens placering framgår av figur 2 nedan med grön markering. Väggkonstruktion är densamma som i lgh 262, Bernstone. Vid de två ingreppen V1-2 kunde inga indikationer på fuktpåverkan noteras visuellt, via luktbedömning eller vid fuktmätning i träregelverket. Endast normaltorra fuktnivåer för konstruktionen påträffades, d.v.s % FK. 12(20)

13 V 1 P 2 B&K 1 P 1 V 2 Figur 2 visar mätpunkter och provtagningsplatser i lgh (20)

14 Lägenhet 252, Gustafsson, 5 tr. Lägenheten undersökt av Skadeteknikgruppen AB. Vid undersökningstillfället var inredning demonterad, kökets linoleummatta och övergolven av lamellparkett utrivna. Vid inträde i bostaden kunde i rumsluften avvikande lukt av kemisk karaktär noteras subjektivt bedömt. Lukten är närmast att likna vid en rå lukt av ohärdad cement. Visuellt kunde inga indikationer på fuktpåverkan noteras på väggar och frilagda golvytor. Golvytorna fuktindikerades och även här visades förhöjda fuktnivåer som kan bero på annorlunda ledningsförmåga i betongen som ger upphov till avvikande värden. Konstruktionsingrepp i golv och vägg utfördes jämte indikationsmätningar med gasanalysator. Dessa provtagningsplatser framgår av figur 3 nedan. I syfte att indikera eventuell förekomst av kemiska ämnen på betongens överyta utfördes en indikationsmätning med bärbar gasanalysator B & K Dessa provpunkter framgår av figur 3 nedan med röd markering. Mätningen utfördes genom att ett 10x10 cm hål skars upp i den kvarvarande stegljudsdämparen och mätning av emissionen från betongytan utfördes under exsickatorlock och i rumsluften. Sammanfattningsvis visar dessa riktade mätningar förhöjd emission av kolväten (TOC) i två punkter och i en punkt ammoniak, NH 3. I rumsluften kunde förhöjda nivåer an NH 3 uppmätas, se vidare bilaga 1, Emissionsindikeringar. I syfte att mäta RF i betongbjälklaget utfördes två ingrepp, P 3 och P 4, blå markering figur 3 nedan. Vid ingreppen uttogs betong för fuktmätning och emissionsmätning av NH 3 i tre nivåer, 0-20, samt mm. Ingreppen utfördes där limmade golvbeläggningar av linoleum förekommit och där lamellparket monterats ursprungligen. Sammanfattningsvis visar utförda fuktmätningar att bjälklagen är torra, d.v.s. under kritisk nivå för limmade golvbeläggningar där gränsen för lim och mattor normalt är 85 % RF. Fuktnivån i vardagsrummet tangerar kritisk RF för organiska material, d.v.s. eventuellt byggspill och smuts under PE-folien, då RF i ytan bestämdes till 75 %, se vidare bilaga 2, Fuktmätningsprotokoll. I syfte att kontrollera ytterväggarnas status utfördes två konstruktionsingrepp, V1-2. Ingreppens placering framgår av figur 3 nedan med grön markering. Konstruktion likt redovisade lgh 262 här ovan påträffades. Vid de två ingreppen V1-2 kunde inga indikationer på fuktpåverkan noteras visuellt, via luktbedömning eller vid fuktmätning i träregelverket. Endast normaltorra fuktnivåer för konstruktionen påträffades, d.v.s % FK. 14(20)

15 V 1 P 4 B&K 2 B&K 1 B&K 3 V 2 P 3 Figur 3 visar provtagnings och mätplatser i lgh (20)

16 Lägenhet 221, Dike, 2 tr. Lägenheten undersökt av AK Konsult. Tidigare undersökningar har påvisat emissionsskador och kemisk nedbrytning av limskikt och mjukgörare i kökens golvkonstruktioner där limmad linoleummatta förekommer. Vidare har avvikande lukt noterats vid trösklar på golvytor med lamellparkett. Indikationsmätningar av ammoniak, NH 3 har visar erfarenhetsmässigt förhöjda nivåer under parkettgolven. Vid denna undersökning var skåpinredning demonterad, samt parkettgolv och linoleummatta utriven. Vid inträde i bostaden kunde i rumsluften avvikande lukt av kemisk karaktär noteras subjektivt bedömt. Lukten är närmast att likna vid en rå lukt av ohärdad cement. Visuellt kunde inga indikationer på fuktpåverkan noteras på väggar och frilagda golvytor. Golvytorna fuktindikerades och erfarenhetsmässigt förhöjda fuktnivåer för ett mellanbjälklag med aktuell konstruktion och ålder påträffades. Detta kan som tidigare nämnts bero på att något i betongen ger upphov till annorlunda utslag och verkar inte ha varit tecken på förhöjd fuktighet. Konstruktionsingrepp i golv och vägg utfördes jämte indikationsmätningar med gasanalysator. Dessa provtagningsplatser framgår av figur 4 nedan. I syfte att indikera eventuell förekomst av kemiska ämnen på betongens överyta utfördes en indikationsmätning med bärbar gasanalysator B & K Dessa provpunkter framgår av figur 4 nedan med röd markering. Mätningen utfördes genom att ett 10x10 cm hål skars upp i den kvarvarande stegljudsdämparen och mätning av emissionen från betongytan utfördes under exsickatorlock och i rumsluften. Sammanfattningsvis visar dessa riktade mätningar förhöjd emission av kolväten (TOC) i två punkter och i en punkt ammoniak, NH 3. I rumsluften kunde förhöjda nivåer an NH 3 uppmätas, se vidare bilaga 1, Emissionsindikeringar. I syfte att mäta RF i betongbjälklaget utfördes två ingrepp, P 3 och P 4, blå markering figur 4 nedan. Vid ingreppen uttogs betong för fuktmätning och emissionsmätning av NH 3 i tre nivåer, 0-20, samt mm. Ingreppen utfördes där limmade golvbeläggningar av linoleum förekommit och där lamellparket monterats ursprungligen. Sammanfattningsvis visar utförda fuktmätningar att bjälklagen är torra, d.v.s. under kritisk nivå för limmade golvbeläggningar där gränsen för lim och mattor normalt är 85 % RF. Fuktnivån i vardagsrummet tangerar kritisk RF för organiska material, d.v.s. eventuellt byggspill och smuts under PE-folien, då RF i ytan bestämdes till 75 %, se vidare bilaga 2, Fuktmätningsprotokoll. I syfte att kontrollera ytterväggarnas status utfördes tre konstruktionsingrepp, V1-3. Ingreppens placering framgår av figur 4 nedan med grön markering. Konstruktion likt lgh 262 här ovan påträffades. Vid de tre ingreppen V1-3 kunde inga indikationer på fuktpåverkan noteras visuellt, via luktbedömning eller vid fuktmätning i träregelverket. Endast normaltorra fuktnivåer för konstruktionen påträffades, d.v.s % FK. 16(20)

17 V 1 V 2 B&K 2 P 5 V 3 B&K 1 Figur 4 visar provtagnings och mätplatser i lgh 221. P 6 17(20)

18 Resultatdiskussion och bedömning Utförd undersökning har resulterat i olika indikationer på tekniska avvikelser i golvbjälklagen vilka möjligen tekniskt skulle kunna förklara rapporterade inomhusmiljöproblem och komfortstörningar hos lägenhetsinnehavarna. Utförda indikativa mätningar av ammoniak(aminer) och flyktiga kolväten i rumsluft och riktat mot bjälklagen visar utifrån tillgängliga referenser på nivåer hos dessa ämnen förhöjda nivåer. Detta gäller således både mot delar av bjälklagen där limmad golvbeläggning av matta(kök) och övriga delar där lamellparkett förekommer. Mätningarna visar att de förhöjda nivåerna har sin källa i betongen i bjälklagen. Vid kontroll av kemin i betongen kan deponi av ammoniak(aminer) och flyktiga kolväten påträffas till stort djup, ca 60 mm generellt. Baserat på detta bedöms att förekomsten av ammoniak(aminer) kan härledas till betongen snarare än en fuktpåverkan/kemisk reaktion i ytan mellan ytskikt och betong p.g.a. hög fuktnivå. Uppmätta halter ammoniak överstiger det värde på 4-5 ppm som eftersträvades efter sanering av bostadsområdet Dalen, där nedbrytning av kaseinhaltigt flytspackel gav upphov till ammoniak. Vad gäller emissionsskador på limmade golvbeläggningar är det inte ovanligt att ammoniak påträffas i samband med vanlig nedbrytning av mjukgörare i limskikt och matta p.g.a. alkalisk hydrolys tillsammans med förhöjda nivåer av flyktiga kolväten. I aktuellt fall har även förhöjda flyktiga kolväten kunnat påvisas vid indikativa mätningar med gasanalysator, men även vid riktad mätning mot betongen med pumpad provtagning på kolrör, på golvytor där mattor under byggnadens livstid aldrig limmats. Från den pumpade provtagningen kan slutsatsen vidare dras att emissionskällan är betongen. Orsaken till dessa förhöjda nivåer av flyktiga kolväten och ammoniak i betongen är okänd. Under utredningsarbetet har representanter för Cement och betong institutet (CBI), Sveriges tekniska forskningsinstitut (SP) samt Lunds tekniska högskola (LTH) kontaktats angående aktuellt forskningsläge. Sammanfattningsvis finns inga kända forskningsresultat som kan förklara oönskad emissionsavgång från betong. En hypotes inom forskningen är att det kan vara förekomst av olika betongtillsatser där olika kemikalier skall ge betongen särskilda egenskaper t.ex., frostskydd, luftporbildare, retarder, accelerator, flyttillsatser, malhjälpmedel mm. Utförda undersökningar av ytterväggarna har inte kunnat påvisa några tekniska fel. Samtliga kontrollerade punkter var normaltorra och synligt oskadade. I syfte att kontrollera fuktnivåen i bjälklagen utfördes fuktmätning på åtta provplatser där linoleummatta respektive lamellparkett legat som ytskikt i de fyra lägenheterna. Utförda fuktmätningar visar att bjälklagen nu har förväntad och normalltorr fuktnivå för konstruktionen och byggnadens ålder, d.v.s. kring % RF, men granskning av fuktmätningsprotokoll, samt produktinformation för mattlimmet visar att betongen kan ha varit för fuktig för limning av linoleummattan på vissa platser i byggnaden. Baserat på ovanstående bedöms betongbjälklagen emittera olika kemiska ämnen till rumsluften vilka misstänks ge komfortstörningar och rapporterade inomhusmiljöproblem hos delar av lägenhetsinnehavarna. 18(20)

19 Utförda undersökningars avsikt har enligt ovan varit att identifiera eventuella tekniska avvikelser, fel och andra omständigheter som kan förklara negativa upplevelser av inomhusmiljön hos lägenhetsinnehavarna. Syftet med denna felsökning är således att hitta tekniska parametrar som kan påverkas i syfte att förbättra inomhusmiljön rent tekniskt i bostäderna. Mätvärden som erhållits vid undersökningen har jämförts med tekniska börvärden från referensmaterial som visar hur olika parametrar ser ut i byggnadsbeståndet i stort. Således kan inte utifrån erhållna mätvärden direkta slutsatser om eventuell hälsopåverkan dras på gruppnivå och framförallt inte på individnivå då kunskapen saknas i dessa frågor. Ur ett inomhusmiljömässigt försiktighetsperspektiv rekommenderas fastighetsägaren att vidta byggnadstekniska åtgärder i syfte att hindra emissioner från bjälklagen att nå rumsluften. Rent erfarenhetsmässigt brukar vanligen emitterande bjälklag enligt ovan åtgärdas via tekniska åtgärder där emissioner hindras från att nå rumsluften. Olika metoder förekommer därvidlag där den historiskt vanligaste, och därmed mest beprövade, är mekaniskt ventilerade övergolv. Det ventilerade övergolvet och ventilationslösningen projekteras av leverantören av valt golvsystem, t.ex. Isola-Platon, Floor-Dry, Mataki m.fl. Ett mindre beprövat alternativ, och därmed mer osäkert, skulle kunna vara passiva lösningar i form av olika emissionsspärrar som hindrar emissioner från betongen att nå rumsluften. Bland emissionsspärrarna förekommer plastad aluminiumfolie vilken monteras lufttätt mot betongbjälklaget samt vätskor vilka rollas ut och härdas till en tät emissionsspärr. Dessa spärrar är i första hand framtagna för att stoppa deponi av flyktiga kolväten i bjälklagen, varför dessa enligt undertecknades uppfattning är oprövade i sammanhang där gasen ammoniak skall hindras nå rumsluften. Vad gäller kemiska emissionspärrar innehåller dessa härdplaster varför särskild utbilning och omsorger med läkarundersökning mm gäller för de personer som skall arbete med utläggning av spärrskikten. Härdplaster bedöms vidare utöver arbetsmiljöaspekter diskutabelt ur ett miljöperspektiv. Båda dessa alternativ med passiva emissionsspärrar enligt ovan bedöms inte tillräckligt väl undersökta och beprövade varför goda referenser och rekommendationer kring ett sådant åtgärdande därmed inte kan lämnas av undertecknade. Utöver en åtgärd för att hindra emissioner från betongbjälklagen, så rekommenderas att allmänventilationen i byggnaden kontrolleras så att faktiska luftflöden överensstämmer med projekterade flöden och att projektering skett enligt gällande normer avseende kvadratmeteryta och antal personer. 19(20)

20 Stockholm Skadeteknikgruppen AB AK Konsult Indoor Air AB Ulf Gunnarsson Mikael Sandberg Tel Tel Bilagor. 1. Emissionsindikeringar B & K 1302, 3 sidor 2. Fuktmätningsprotokoll, 2 sidor. 3. Resultatredovisning av kemiska analyser, 8 sidor. 4. Indikationsmätning av deponiprover på betong, 1 sida. 20(20)

Källa: Stridh Göran. Skall vi mäta kemin under golvbeläggningar och hur tolkar vi i så fall mätresultaten? alkalisk esterhydrolys

Källa: Stridh Göran. Skall vi mäta kemin under golvbeläggningar och hur tolkar vi i så fall mätresultaten? alkalisk esterhydrolys Källa: Stridh Göran. Skall vi mäta kemin under golvbeläggningar och hur tolkar vi i så fall mätresultaten? Inomhusklimat Örebro 2003, sid.102-108. Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset,

Läs mer

Fortsatt undersökning av innemiljöproblem Henånskolan, Orust

Fortsatt undersökning av innemiljöproblem Henånskolan, Orust Fortsatt undersökning av innemiljöproblem Henånskolan, Orust Ordernr: 21269 AK-konsult Indoor Air AB Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader Postadress Folke Bernadottes väg 445 256 57 Ramlösa Tel

Läs mer

KOMMUNFASTIGHETER I ÖREBRO MILJÖINVENTERING AV LUNDBYSKOLAN I ÖREBRO

KOMMUNFASTIGHETER I ÖREBRO MILJÖINVENTERING AV LUNDBYSKOLAN I ÖREBRO RAPPORT 2012-05-08 KOMMUNFASTIGHETER I ÖREBRO MILJÖINVENTERING AV LUNDBYSKOLAN I ÖREBRO 2(15) Innehållsförteckning UPPDRAGSINFORMATION... 3 BAKGRUND... 3 UTFÖRANDE... 4 OMFATTNING... 4 RESULTAT... 4 Generellt...

Läs mer

Säby gård, Häststall 2015-04-28

Säby gård, Häststall 2015-04-28 Säby gård, Häststall 2015-04-28 Provtagningar gällande mögelpåväxt i stallbyggnad Relita Avfuktning AB Växel huvudkontor: 018-10 94 25 E:post: avfuktning@relita.se Libro Ringväg 18 www.relita.se 752 28

Läs mer

AKtuellt dec 2010. Oktoberseminariet

AKtuellt dec 2010. Oktoberseminariet AKtuellt dec 2010 I det här numret av AKtuellt, det sista för det här året, presenteras innehållet i vårt seminarium som arrangerades den 7 oktober. Du kan även läsa en artikel angående risker med, och

Läs mer

Agenda. ..tillfälliga fabriker i lera och lort. Svårigheter för byggbranschen. Torbjörn Hall. Problem i byggbranschen. Inte konstigt att det blir fel:

Agenda. ..tillfälliga fabriker i lera och lort. Svårigheter för byggbranschen. Torbjörn Hall. Problem i byggbranschen. Inte konstigt att det blir fel: Torbjörn Hall & Chalmers 4 sep 2003 - Fuktproblem i byggbranschen som kan ge problem med inomhusmiljön Torbjörn Hall Dagens kunskapslägen jft med med för 3000 år sedan lagen om spetälska på hus Gamla testamentet

Läs mer

Fortsatt undersökning av innemiljöproblem Nr:2 Henånskolan, Orust

Fortsatt undersökning av innemiljöproblem Nr:2 Henånskolan, Orust Fortsatt undersökning av innemiljöproblem Nr:2 Henånskolan, Orust Ordernr: 21269 AK-konsult Indoor Air AB Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader Postadress Folke Bernadottes väg 445 256 57 Ramlösa

Läs mer

Rådhuskomplexet Inomhusmiljöutredning Sammanfattande huvudrapport för hus B, C och D

Rådhuskomplexet Inomhusmiljöutredning Sammanfattande huvudrapport för hus B, C och D Rådhuskomplexet Inomhusmiljöutredning Sammanfattande huvudrapport för hus B, C och D Vybild över hus C och D Ordernr: 23759 AK-konsult Indoor Air AB 752 28 Uppsala Besöksadress: Husbyborgsvägen 1 Växel:

Läs mer

Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16

Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16 Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16 1 Genom att arbeta objektivt samt integrera erfarenhet och den senaste kunskapen skapar AK-konsult Indoor Air AB förutsättningar för en god innemiljö

Läs mer

Rapport. från granskning. skadeutredning rörande Henåns skola på Orust. Solna 2013-04-29 Tom Follin Utredningsingenjör SBR

Rapport. från granskning. skadeutredning rörande Henåns skola på Orust. Solna 2013-04-29 Tom Follin Utredningsingenjör SBR Uppdrag TF 1315 Rapport från granskning av skadeutredning rörande Henåns skola på Orust Solna 2013-04-29 Tom Follin Utredningsingenjör SBR Byggmiljögruppen - BMG Tom Follin AB - Orgnr. 556707-1013 Råsundavägen

Läs mer

Miljösamverkans utbildning i inomhusmiljö 6 Oktober 2015

Miljösamverkans utbildning i inomhusmiljö 6 Oktober 2015 Miljösamverkans utbildning i inomhusmiljö 6 Oktober 2015 Per-Eric Hjelmer, Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Hälsoskydd Fleminggatan 4, Box 8136, 104 20 Stockholm Telefon: 08-508 28891 per.eric.hjelmer@stockholm.se

Läs mer

PM: FÖRSKOLOR, LIDINGÖ STAD

PM: FÖRSKOLOR, LIDINGÖ STAD Lidingö Stad Fastighetskontoret Sven Riddarström 181 82 Lidingö PM: FÖRSKOLOR, LIDINGÖ STAD Sammanfattning, utförda fuktriskinventeringar och fuktutredningar Fuktriskinventeringar L:\309x\2009\10121857

Läs mer

Arbetet med inomhusmiljön i kvarteret Fägnaden en sammanfattande rapport

Arbetet med inomhusmiljön i kvarteret Fägnaden en sammanfattande rapport 1/7 Arbetet med inomhusmiljön i kvarteret Fägnaden en sammanfattande rapport Under delar av 2012 och hela 2013 har Einar Mattsson arbetat intensivt med att förbättra inomhusmiljön i kvarteret Fägnaden.

Läs mer

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet.

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. 41 77 01 JAPE VENTGOLV 2013 När bekymren är som värst, eller när bara misstankarna finns där. Har du fukt i betongplattan? Känner du av lukt och emissioner?

Läs mer

Utredningsprotokoll. Utlåtande

Utredningsprotokoll. Utlåtande Sida 1(6) Christer Högvall Rösvägen 8 163 44 Spånga Utlåtande Uppdrag Uppdragets syfte är att utreda orsaken till och omfattningen av uppmätt fukt och upplevd lukt på Suterrängplan i samband med överlåtelsebesiktning.

Läs mer

Fortsatt undersökning av innemiljöproblem Nr:3 Henånskolan, Orust

Fortsatt undersökning av innemiljöproblem Nr:3 Henånskolan, Orust Fortsatt undersökning av innemiljöproblem Nr:3 Henånskolan, Orust Ordernr: 21269 AK-konsult Indoor Air AB Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader Postadress Folke Bernadottes väg 445 256 57 Ramlösa

Läs mer

Nallebjörnens förskola Lidingö

Nallebjörnens förskola Lidingö Nallebjörnens förskola Lidingö Förenklad rapportering 2010-02-08 Ordernr: 18495 AK-konsult Indoor Air AB Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader Postadress 163 29 Spånga Besöksadress Stormbyvägen 2-4

Läs mer

Skadeutredning Åtgärdsförslag Skyddsåtgärder. Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader

Skadeutredning Åtgärdsförslag Skyddsåtgärder. Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader Skadeutredning Åtgärdsförslag Skyddsåtgärder Lämplig utredningsmodell vid fukt- och inomhusmiljöproblem 1, Definiera uppdraget 2, Inledande, översiktig genomgång Okulärbesiktning, ritningsgenomgång, genomgång

Läs mer

Fuktanalys av husgrund

Fuktanalys av husgrund Fuktanalys av husgrund Datum: 2011-07-01 Tid: 09.00 Besiktningsman: Thomas Lundin, Carl-Magnus Johansson Uppdragsgivare: Namn: Företag: Tel: Email: Person-/Org.nr: Fakturaadress (om annan): Problembeskrivning:

Läs mer

Bergvretenskolan och Enöglaskolan

Bergvretenskolan och Enöglaskolan September 2014 Bergvretenskolan och Enöglaskolan Inomhusmiljöutredning Samhällsbyggnadsförvaltningen 24 september 2014 Inomhusmiljöutredning Kommunfullmäktige beslutade om ett styrdokument för lokalförsörjning

Läs mer

Rapport. från undersökning. Henåns skola, Orust samt. Förslag till åtgärder. Solna 2013-06-24 Tom Follin Utredningsingenjör SBR

Rapport. från undersökning. Henåns skola, Orust samt. Förslag till åtgärder. Solna 2013-06-24 Tom Follin Utredningsingenjör SBR Uppdrag TF 1315 Rapport från undersökning av Henåns skola, Orust samt Förslag till åtgärder Solna 2013-06-24 Tom Follin Utredningsingenjör SBR Byggmiljögruppen - BMG Tom Follin AB - Orgnr. 556707-1013

Läs mer

Rapport. från undersökningar. Ormstaskolan, Blekingsvägen 1, Vallentuna

Rapport. från undersökningar. Ormstaskolan, Blekingsvägen 1, Vallentuna 1 (36) Rapport från undersökningar av Ormstaskolan, Blekingsvägen 1, Vallentuna Solna 2015-03-20 (justerad 2015-03-27) Lasse Iisakka/Sten Ros Utredningsingenjörer SBR ByggMiljöGruppen - BMG Lasse Iisakka

Läs mer

Icopal Golvprodukter - håller golvet torrt. För golvets mellanskikt

Icopal Golvprodukter - håller golvet torrt. För golvets mellanskikt Icopal Golvprodukter - håller golvet torrt För golvets mellanskikt Komplett golvskyddssystem Det som vi till vardags kallar golv består egentligen av flera lager. Ett underlag, olika mellanskikt med speciella

Läs mer

Fukt inomhusmiljö FTF 130211

Fukt inomhusmiljö FTF 130211 Fukt inomhusmiljö FTF 130211 PROGRAM: 09.00 09.30 Kaffe/Inledning 09.30 12.30 Fuktiga byggnader, AK-Konsult Fukt i luft Fukt i material Fukttransport Fuktskador 12.30 13.30 Lunch 13.30 14.15 Lennart Larsson:

Läs mer

Fuktaspekter vid åtgärder i förorenade byggnader. Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Fuktaspekter vid åtgärder i förorenade byggnader. Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Fuktaspekter vid åtgärder i förorenade byggnader Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Fukt kan medverka till problem Tillväxt av mikroorganismer Kemisk nedbrytning av

Läs mer

Stockholmskontoret växer. AK-konsults Stockholmskontor har under hösten förstärkts med två nya medarbetare, Jonas Winther och Henrik Sjölund.

Stockholmskontoret växer. AK-konsults Stockholmskontor har under hösten förstärkts med två nya medarbetare, Jonas Winther och Henrik Sjölund. Oktober 2014 Stockholmskontoret växer AK-konsults Stockholmskontor har under hösten förstärkts med två nya medarbetare, Jonas Winther och Henrik Sjölund. aktuellt Henrik har läst Byggteknik och Design

Läs mer

Granab Ventilationssystem för effektiv undergolvventilation. Tillförlitligt system till låg totalkostnad för skolor, allmänna lokaler och bostäder.

Granab Ventilationssystem för effektiv undergolvventilation. Tillförlitligt system till låg totalkostnad för skolor, allmänna lokaler och bostäder. Granab Ventilationssystem för effektiv undergolvventilation. Tillförlitligt system till låg totalkostnad för skolor, allmänna lokaler och bostäder. GRANAB Undergolvventilationssystem i kombination med

Läs mer

2014-09-01! Rapport 14-323. Fuktberäkning i yttervägg med PIR-isolering! WUFI- beräkning! Uppdragsgivare:! Finja Prefab AB/ Avd Foam System! genom!

2014-09-01! Rapport 14-323. Fuktberäkning i yttervägg med PIR-isolering! WUFI- beräkning! Uppdragsgivare:! Finja Prefab AB/ Avd Foam System! genom! Fuktdiffusion i vägg Finja Foam System 2014-09-01 Fuktberäkning i yttervägg med PIR-isolering WUFI- beräkning 1 av 13 Uppdragsgivare: Finja Prefab AB/ Avd Foam System genom Stefan Sigesgård Fuktdiffusion

Läs mer

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson Markfukt Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson 1 Markfukt Vad är markfukt? Skador/Åtgärder Källförteckning Slutord 2 Vad är markfukt? Fukt är vatten i alla sina faser,

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 är avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Systemet är uppbyggt

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 Förläggningssätt På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 är avsedd att läggas på bärande golv där man

Läs mer

Vattenskaderisker i lågenergihus

Vattenskaderisker i lågenergihus Vattenskaderisker i lågenergihus Rolf Kling, Teknisk chef, VVS-Företagen, rolf.kling@vvsföretagen.se Ivo Martinac, Professor, KTH-Installations- och Energiteknik, im@kth.se Nordiskt Vattenskadeseminarium

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Januari 2015

Överlåtelsebesiktning Januari 2015 M E J R AM S G R Ä N D 2 Mantorp Överlåtelsebesiktning Januari 2015 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Box 1105 0705 496670 556832-7273 joakim.vrethem@ftoab.se 581 11Linköping

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 är avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Systemet är uppbyggt av en 16 mm spårskiva

Läs mer

RBK-auktoriserad fuktkontrollant - betong

RBK-auktoriserad fuktkontrollant - betong INNEHÅLL FLIK 4 Förberedelser, mätning, rapportering 4.1 Förberedelser sid 2 4.2 Mätprogram sid 3 4.3 Placering av mätpunkter sid 4 4.4 Avläsning sid 5 4.5 Mätrapport sid 5 5:1 2012-11-21 2013-01-01 Peter

Läs mer

Renovering av golv i sjuka hus kan förvärra problemen

Renovering av golv i sjuka hus kan förvärra problemen Renovering av golv i sjuka hus kan förvärra problemen Det är inte säkert att renovering av ett golv med fukt- och emissionsskador avhjälper problemet. Orsaken är att skadliga kemiska ämnen som bildas när

Läs mer

04 SE. Vägledning. Fukt

04 SE. Vägledning. Fukt 04 SE Vägledning Fukt Dinesen fuktvägledning Februari 2011 Väsentligt att känna till innan man lägger trägolv Sida 3 Sida 4 Innehåll Dinesen fuktvägledning Fukt och trägolv 6 Träets egenskaper 6 Luftfuktighet

Läs mer

SWESIAQ:s enkät till innemiljöutredare

SWESIAQ:s enkät till innemiljöutredare SWESIAQ:s enkät till innemiljöutredare Sammanställning av enkätsvar redovisad vid SWESIAQ:s/VVS-tekniska föreningens innemiljökonferens: Innemiljö 2008 Anders Lundin, miljöinspektör Arbets- och miljömedicin,

Läs mer

T Antal : d or l Anta l bilagor

T Antal : d or l Anta l bilagor j;;okumenttyp l Rapport l Ordernummer 22872 Rapportdatum E 2014-03-03 - datum 4-04-08 T Antal : d or l Anta l bilagor 1 34 3 Uppdragsnamn Upprättad av Skogsbyns förskol a, Förslöv Kjell Wader, Michael

Läs mer

VISBY KV SOLROSEN 1 SÄVSKOLAN. F-HUSET SKADEINVENTERING BYGG OCH VVS 2011-11-18

VISBY KV SOLROSEN 1 SÄVSKOLAN. F-HUSET SKADEINVENTERING BYGG OCH VVS 2011-11-18 VISBY KV SOLROSEN 1 SÄVSKOLAN. F-HUSET SKADEINVENTERING BYGG OCH VVS 2011-11-18 UPPDRAGSGIVARE Region Gotland Samhällsbyggnadsförvaltningen Visborgsalle 19 621 81 Visby KONSULT Engma AB Västerhejde Bjärs

Läs mer

Fuktmätning i betonggolv med pågjutningar

Fuktmätning i betonggolv med pågjutningar Fuktmätning i betonggolv med pågjutningar Bakgrund och syfte Fuktmätning i betonggolv med RF-metoden före mattläggning av fuktkänsliga golvbeläggningar är idag väletablerad. Metodiken togs fram i början

Läs mer

Olika typer av fuktrelaterade miljöproblem i byggnader Växt av mögel/bakterier på ytor (kondens, köldbryggor, låg ventilation och hög fuktbelastning)

Olika typer av fuktrelaterade miljöproblem i byggnader Växt av mögel/bakterier på ytor (kondens, köldbryggor, låg ventilation och hög fuktbelastning) Mätmetoder för fukt, mögel och mikrobiella komponenter i innemiljön Docent Dan Norbäck (dan.norback@medsci.uu.se) Olika typer av fuktrelaterade miljöproblem i byggnader Växt av mögel/bakterier på ytor

Läs mer

Undersökning av innemiljöproblem Henånskolan, Orust

Undersökning av innemiljöproblem Henånskolan, Orust Undersökning av innemiljöproblem Henånskolan, Orust Ordernr: 21269 AK-konsult Indoor Air AB Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader Postadress Folke Bernadottes väg 445 256 57 Ramlösa Tel 042-20 19

Läs mer

Utredning kring orsak till avvikande lukter på förskolan

Utredning kring orsak till avvikande lukter på förskolan Grontmij Datum 2012-10-12 Ekerö Kommun Att. Martin Fröhagen Uppdrag 10006506 Utlåtande Objekt: Uppdrag: Gråsåkers förskola, Ekerö Utredning kring orsak till avvikande lukter på förskolan Besiktningsmän:

Läs mer

K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro

K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-01-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR

Läs mer

Stamrenoveringar. Så här återställer du golv och väggar i badrum snabbt och kostnadseffektivt.

Stamrenoveringar. Så här återställer du golv och väggar i badrum snabbt och kostnadseffektivt. Stamrenoveringar. Så här återställer du golv och väggar i badrum snabbt och kostnadseffektivt. Effektiv renovering ger nöjda hyresgäster. Beläggningsbart efter endast 24 timmar. De flesta stamrenoveringar

Läs mer

DIREKTLIMMAT TRÄGOLV PÅ BETONGUNDERLAG

DIREKTLIMMAT TRÄGOLV PÅ BETONGUNDERLAG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET Avd Byggnadsmaterial & FuktCentrum DIREKTLIMMAT TRÄGOLV PÅ BETONGUNDERLAG Teoretiska beräkningar av fuktbelastning från undergolvet Anders Sjöberg TVBM-3112 Lund

Läs mer

Stöd för utformning av en handlingsplan vid byggnadsrelaterade hälsobesvär

Stöd för utformning av en handlingsplan vid byggnadsrelaterade hälsobesvär Stöd för utformning av en handlingsplan vid byggnadsrelaterade hälsobesvär När man misstänker att det finns hälsobesvär kopplade till en byggnad, är det ibland svårt att veta hur man ska agera. Även om

Läs mer

Granab Golvregelsystem med effektiv undergolvsventilation

Granab Golvregelsystem med effektiv undergolvsventilation Granab Golvregelsystem med effektiv undergolvsventilation GRANAB tillverkar golvregelsystem för bostäder, kontor, skolor och offentliga lokaler. Granab Golvregelsystem är monterat i mer än 4 500 000 m2

Läs mer

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING marmoleum LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Marmoleum click Allmän information Marmoleum Click har en ytbeläggning av linoleum som i huvudsak är

Läs mer

Byggnadsfysik och byggnadsteknik. Jesper Arfvidsson, Byggnadsfysik, LTH

Byggnadsfysik och byggnadsteknik. Jesper Arfvidsson, Byggnadsfysik, LTH Byggnadsfysik och byggnadsteknik Jesper Arfvidsson, Byggnadsfysik, LTH Så mår våra hus Fukt och mögel Resultat från BETSI visar att sammanlagt 29 ± 5 procent byggnader har mögel, mögellukt eller hög fuktnivå

Läs mer

Ventilera bort dålig lukt, fukt och radon

Ventilera bort dålig lukt, fukt och radon Ventilera bort dålig lukt, fukt och radon BEHOV När bekymren är som värst, eller när bara misstankarna finns där. Har du fukt i betongplattan? Känner du av lukt och emissioner? Är du orolig för radon?

Läs mer

Fuktsakkyndige og deres rolle i svenske byggeprosjekter. Hva gjør våre naboer for å oppnå god fuktsikkerhet?

Fuktsakkyndige og deres rolle i svenske byggeprosjekter. Hva gjør våre naboer for å oppnå god fuktsikkerhet? Fuktsakkyndige og deres rolle i svenske byggeprosjekter Hva gjør våre naboer for å oppnå god fuktsikkerhet? Fuktsikker prosjektering, kontroll og utførelse Anders Kumlin Företagsfakta 19 anställda Omsättning

Läs mer

Erfarenheter från SP:s forskning om våtrum, en tillbakablick på några forskningsprojekt utförda på SP under de senaste 10 åren + lite till..

Erfarenheter från SP:s forskning om våtrum, en tillbakablick på några forskningsprojekt utförda på SP under de senaste 10 åren + lite till.. SP Byggnadsfysik och innemiljö Ulf Antonsson Erfarenheter från SP:s forskning om våtrum, en tillbakablick på några forskningsprojekt utförda på SP under de senaste 10 åren + lite till.. 1 Fungerar våtrummen?

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

Torrt träbyggande krävs

Torrt träbyggande krävs Torrt träbyggande krävs Det är vanligt att träkonstruktioner blir blöta under byggskedet i samband med regn och risken för mögelpåväxt är stor. Bättre konstruktionslösningar, regnsäkra montagemetoder eller

Läs mer

Mätningar av temperatur och relativ fuktighet i massivträstomme. Kvarteret Limnologen i Växjö

Mätningar av temperatur och relativ fuktighet i massivträstomme. Kvarteret Limnologen i Växjö Mätningar av temperatur och relativ fuktighet i massivträstomme Kvarteret Limnologen i Växjö Juni 2012 Erik Serrano och Bertil Enquist Byggteknik Linnéuniversitetet Förord Föreliggande rapport redovisar

Läs mer

1.1 Teknik Gällande tekniska åtgärdsbehov utgör denna PM en nulägesbedömning av Sweco s tidigare statusutredning.

1.1 Teknik Gällande tekniska åtgärdsbehov utgör denna PM en nulägesbedömning av Sweco s tidigare statusutredning. 2011-01-31, sid 1(6) Byggnad 20 Inventeringsdatum 2010-05-05, luftprovtagning nov 2010 1 Förutsättningar Nedanstående beskrivning är framtagen för att ge en översiktlig bild av byggnadens och de åtgärder

Läs mer

Renovera med Weber. genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv.

Renovera med Weber. genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Renovera med Weber genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Weber Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Syftet med renovering är att återställa

Läs mer

Fuktskador på vindar - kondensskador

Fuktskador på vindar - kondensskador Sida 1(3) 2012-12-04 Fuktskador på vindar - kondensskador Fukt i luft Relativa fuktigheten i luft (% RF) anger hur mycket vattenånga luften innehåller i förhållande till vad den maximalt kan innehålla

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om fukt och mikroorganismer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om fukt och mikroorganismer FoHMFS 2014:14 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om fukt och mikroorganismer Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens föreskrifter

Läs mer

Lycka till! Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen V15-4 41B05C Bygg, Af bygg. Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student)

Lycka till! Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen V15-4 41B05C Bygg, Af bygg. Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Innemiljö Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamen V15-4 41B05C Bygg, Af bygg 7,5 högskolepoäng Tentamensdatum: 2015-06-01 Tid: 09.00-13.00

Läs mer

FONDA Special. Komplett fuktskyddssystem för golv. HÅLLER GOLVET TORRT

FONDA Special. Komplett fuktskyddssystem för golv. HÅLLER GOLVET TORRT FONDA Special Komplett fuktskyddssystem för golv. HÅLLER GOLVET TORRT Problemen kommer underifrån Byggfukt Ett nygjutet betonggolv innehåller ett överskott av fukt som måste torka ut innan ett fuktkänsligt

Läs mer

årgång 12 maj 2007 FÖR ALLA sid 8 AF sid 24 Anläggning sid 38 HUS sid 56

årgång 12 maj 2007 FÖR ALLA sid 8 AF sid 24 Anläggning sid 38 HUS sid 56 nummer 1 maj 2007 årgång 12 SÄRTRYCK ur AMA-nytt Nr 1 Maj 2007 Vid frågor från pressen, kontakta Jörgen Hallström, Svensk Byggtjänst. Telefon 070-6446903, e-post jorgen.hallstrom @ byggtjanst.se FÖR ALLA

Läs mer

Värmegolvsystem. testad. funktionsgodkänd 0131/06. Monteringsanvisning för Byggelit Tempo ett komplett golvsystem för vattenburen golvvärme.

Värmegolvsystem. testad. funktionsgodkänd 0131/06. Monteringsanvisning för Byggelit Tempo ett komplett golvsystem för vattenburen golvvärme. Värmegolvsystem Monteringsanvisning för Byggelit Tempo ett komplett golvsystem för vattenburen golvvärme. testad funktionsgodkänd 0131/06 Tack! Tack för att du har köpt Byggelits funktionsgodkända värmegolv.

Läs mer

Fuktförhållanden i träytterväggar och virke under bygg- och bruksskedet

Fuktförhållanden i träytterväggar och virke under bygg- och bruksskedet Fuktförhållanden i träytterväggar och virke under bygg- och bruksskedet Resultat från Framtidens trähus och WoodBuild Av Lars Olsson, SP Byggnadsfysik och innemiljö Resultaten har sammanställts i en licentiatuppsats

Läs mer

300 000 villaägare med krypgrund riskerar att drabbas av fukt- och mögelskador ANTICIMEX RAPPORT OM SKADOR I KRYPGRUNDER SEPTEMBER 2008

300 000 villaägare med krypgrund riskerar att drabbas av fukt- och mögelskador ANTICIMEX RAPPORT OM SKADOR I KRYPGRUNDER SEPTEMBER 2008 300 000 villaägare med krypgrund riskerar att drabbas av fukt- och mögelskador ANTICIMEX RAPPORT OM SKADOR I KRYPGRUNDER SEPTEMBER 2008 Mer än varannan villa med krypgrund fuktskadad I mer än vartannat

Läs mer

Provsvar: Analys av flyktiga föreningar i inomhusluft

Provsvar: Analys av flyktiga föreningar i inomhusluft Provsvar: Analys av flyktiga föreningar i inomhusluft Prov från kontor i Borgsala uttaget av Skade Utredare AB Fukt & Lukt Provplatsen kontor 101 och provet var märkt A. Provnummer hos anozona 07-XXX-001.

Läs mer

Vägledning om ventilation - luftkvalitet

Vägledning om ventilation - luftkvalitet Vägledning om ventilation - luftkvalitet Innehåll: Inomhusmiljön i skolor är viktig och varför Folkhälsomyndighetens vägledningsmaterial AR om ventilation och kompletterande vägledning Ventilation luftkvalitet

Läs mer

N EJLIKEGATAN 26 Mantorp

N EJLIKEGATAN 26 Mantorp N EJLIKEGATAN 26 Mantorp Överlåtelsebesiktning Februari 2015 Adress Telefon Org nr E-post Box 1105 0705 496670 556832-7273 joakim.vrethem@ftoab.se 581 11Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA

Läs mer

Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum

Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12 Golvvärmeinstallation i enstaka rum med shuntgrupp. är speciellt utvecklad för att ansluta ett golvvärmesystem i

Läs mer

Författare: Peter Roots och Carl-Eric Hagentoft

Författare: Peter Roots och Carl-Eric Hagentoft Nu finns ett exempel på en fuktsäker och energieffektiv LC-grund med golvvärme. Resultaten från ett provhus i Bromölla visar att LC-grunden är både fuktsäker och energieffektiv. Författare: Peter Roots

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Novilon Förutsättningar Underlaget skall vara jämnt (Hus AMA tabell 43.DC) och torrt, sprickfritt och tillräckigt

Läs mer

BORGSJÖ KYRKA Borgsjö sn, Ånge kommun

BORGSJÖ KYRKA Borgsjö sn, Ånge kommun BORGSJÖ KYRKA Borgsjö sn, Ånge kommun SANERING AV HUSSVAMP Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningen Rapport nr 2005:28 Anette Lund Inledning...3 Beskrivning och historik...3 Bakgrund...... 4 Sammanfattning

Läs mer

Innemiljö och hälsa. Varför känns luften instängd och dålig? Konsekvenser av dålig luft

Innemiljö och hälsa. Varför känns luften instängd och dålig? Konsekvenser av dålig luft Innemiljö och hälsa Antalet allergiker och astmatiker har ökat stort under de senaste decennierna och innemiljön antas vara en av orsakerna till utvecklingen. Varför känns luften instängd och dålig? Dålig

Läs mer

Enkätundersökning Hur jobbar företagen internt med fuktsäkerhetsfrågor? Fuktsäkerhetsprojektering Erfarenheter från Sverige

Enkätundersökning Hur jobbar företagen internt med fuktsäkerhetsfrågor? Fuktsäkerhetsprojektering Erfarenheter från Sverige Fuktsäkerhetsprojektering Erfarenheter från Sverige Jesper Arfvidsson Byggnadsfysik, Fuktcentrum Lunds universitet, LTH Enkätundersökning Hur jobbar företagen internt med fuktsäkerhetsfrågor? Viljan att

Läs mer

Handledning. Mätning av fukt i putsade regelväggar. Anders Jansson Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Handledning. Mätning av fukt i putsade regelväggar. Anders Jansson Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Handledning Mätning av fukt i putsade regelväggar Anders Jansson Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Borås 2007-08-16 Rev 2009-11-16 1 2 Handledning för mätning av fukt

Läs mer

Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter. Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola

Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter. Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola Nya passivhusprojekt i Sverige Ett passivhus är en mekaniskt ventilerad byggnad

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Om Condry sid. 4 Metod som bygger på forskning sid. 5 1 Temperaturmätning och fuktprovtagning sid. 5 2 Underarbete/Stenprovtagning sid. 6 3 Vattning av betonggolv sid. 7 4 Utrustning

Läs mer

Olika orsaker till fuktproblem. Olika orsaker till fuktproblem. Golv en återblick. Vanliga byggnadstekniska fuktproblem

Olika orsaker till fuktproblem. Olika orsaker till fuktproblem. Golv en återblick. Vanliga byggnadstekniska fuktproblem Torbjörn Hall & Chalmers 4 sep 23 Golv en återblick Vanliga byggnadstekniska fuktproblem Torbjörn Hall Torpargrund Korkmattor och centralvärme Plastmattor (PVC) 5~6 Underliggande plastfolie Egenemissioner

Läs mer

Leca installationsbjälklag, Alingsås

Leca installationsbjälklag, Alingsås RAPPORT 1 (6) Datum Uppdragsnr 572693 Handläggare Erik Backman Tel +46105055245 Mobil +46702713584 erik.backman@afconsult.com Uppdragsgivare Weber Saint-Gobain Byggprodukter AB Jonas Fransson Partihandelsgatan

Läs mer

Riskinventering av fastigheter

Riskinventering av fastigheter Malmö stad Miljöförvaltningen er HÄR ÄR ETT EXEMPEL på hur en riskinventering av en fastighet kan genomföras. Notera att detta bara är ett exempel, och inte skall ses som ett komplett underlag för hur

Läs mer

Igelboda 49:1, Svartkärrsvägen 32, BRF Igelbodaplatån

Igelboda 49:1, Svartkärrsvägen 32, BRF Igelbodaplatån 1 (5) 2013-03-25 M 2012-1313 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Igelboda 49:1, Svartkärrsvägen 32, BRF Igelbodaplatån Föreläggande med vite om att åtgärda fuktskador Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD

INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD Vi har nedan samlat viktig information som du som medlem bör känna till i samband med renovering och ombyggnad. Ta del av information innan du påbörjar arbetena.

Läs mer

Fukt- och mögelskadad krypgrund Ett faktum för 175 000 svenska villaägare

Fukt- och mögelskadad krypgrund Ett faktum för 175 000 svenska villaägare Fukt- och mögelskadad krypgrund Ett faktum för 175 000 svenska villaägare En rapport från Anticimex september 2004 1(12) 1. Sammanfattning Ny rapport från Anticimex slår fast att krypgrund är en riskkonstruktion:

Läs mer

PM Råd och anvisningar vid ombyggnad

PM Råd och anvisningar vid ombyggnad 1 av (6) PM Råd och anvisningar vid ombyggnad Inledning Många vill bygga om sina bostadsrätter framför allt kök och våtutrymmen. Många bygger i egen regi med eget arbete, vänner, inhyrda hantverkare med

Läs mer

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Stor potential för energieffektivisering I Sverige finns

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation FoHMFS 2014:18 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

yttervägg 5,9 5,9 3,6 4,9 - - Golv 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Tak 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Fönster 2 2 4 3 - - Radiator 0,5 0,5 0,8 0,5 0,3 -

yttervägg 5,9 5,9 3,6 4,9 - - Golv 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Tak 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Fönster 2 2 4 3 - - Radiator 0,5 0,5 0,8 0,5 0,3 - B Lägenhetsmodell B.1 Yttre utformning Lägenheten består av tre rum och kök. Rum 1 och 2 används som sovrum, rum 3 som vardags rum, rum 4 som kök, rum 5 som badrum och slutligen rum 6 som hall. Lägenheten

Läs mer

Värmegolvsystem. Monteringsanvisning för Byggelit Tempo ett komplett golvsystem för vattenburen golvvärme.

Värmegolvsystem. Monteringsanvisning för Byggelit Tempo ett komplett golvsystem för vattenburen golvvärme. Värmegolvsystem Monteringsanvisning för Byggelit Tempo ett komplett golvsystem för vattenburen golvvärme. Tack! Tack för att du har köpt Byggelits funktionsgodkända värmegolv. Vi värnar om att du ska få

Läs mer

Rapport Undersökning av vindsutrymmen samt yttertak Åtgärdsförslag. Brf. Ensätra Gransättravägen 2-58 Åkersberga

Rapport Undersökning av vindsutrymmen samt yttertak Åtgärdsförslag. Brf. Ensätra Gransättravägen 2-58 Åkersberga UTREDNINGSUPPDRAG Rapport Undersökning av vindsutrymmen samt yttertak Åtgärdsförslag Brf. Ensätra Gransättravägen 2-58 Åkersberga På uppdrag av Humidus AB Utförd av Håkan Nygård Mobil tfn E-post CondoConsult

Läs mer

PRISLISTA Gäller från 1 januari 2010

PRISLISTA Gäller från 1 januari 2010 PRISLISTA Gäller från 1 januari 2010 INNEHÅLL PRISLISTA gäller från 1 januari 2010 - Leverans- och försäljningsvillkor.. 3 - Garanterade svarstider - Korrekta och begripliga svar - Analyspaket. 5 - Materialanalyser

Läs mer

EcoSiMP Flooring. Ett Svanen-certifierat lim för nedlimning av trägolv. Beskrivning. Användning. Fördelar. Certifikat

EcoSiMP Flooring. Ett Svanen-certifierat lim för nedlimning av trägolv. Beskrivning. Användning. Fördelar. Certifikat Ett Svanen-certifierat lim för nedlimning av trägolv. 1 Beskrivning Användning Fördelar Certifikat är ett lösningsmedelsfritt, elastiskt silan 1-komponentslim, av andra generationen Silan-lim. Lämpligt

Läs mer

Dokumentnamn Vår referens Datum Uppdragsnr BM6 STAMBYTE Lenn Jensen Stockholm 2011-06-06 51401

Dokumentnamn Vår referens Datum Uppdragsnr BM6 STAMBYTE Lenn Jensen Stockholm 2011-06-06 51401 Dokumentnamn Vår referens Datum Uppdragsnr BM6 STAMBYTE Lenn Jensen Stockholm 2011-06-06 51401 BRF SYSTERN 6 Protokoll från Byggmöte nr 7 Tid: Onsdag den 25 maj kl 08:00 Plats: Etablerings lägenhet Nästa

Läs mer

UNDERSÖKNING AV PARKERINGSGARAGE, P2. BRF KANTARELLEN. Projektnummer: 40990

UNDERSÖKNING AV PARKERINGSGARAGE, P2. BRF KANTARELLEN. Projektnummer: 40990 UNDERSÖKNING AV PARKERINGSGARAGE, P2. BRF KANTARELLEN Projektnummer: 40990 UNDERSÖKNING AV PARKERINGSGARAGE BRF STATAREN Projektnummer: 40990 Tor Powell HSB Stockholm Konsult 0727-377090 Tor.Powell@hsb.se

Läs mer

NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00. EPS lightbeton 360. på fasta underlag och träbjälklag

NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00. EPS lightbeton 360. på fasta underlag och träbjälklag NAVERVEJ 1 DK-000 ROSKILDE TLF. 6 7 8 00 EPS lightbeton 60 på fasta underlag och träbjälklag mira EPS lightbeton 60 - dammreducerad EPS lightbeton 60 är en snabbhärdande lättviktsmassa baserad på EPS plastkulor,

Läs mer

Produkter och systemlösningar för våta miljöer

Produkter och systemlösningar för våta miljöer Produkter och systemlösningar för våta miljöer LUX ELEMENTS ELEMENT VK Byggskivor med fabriksmonterat tätskikt för våta miljöer Klara LUX ELEMENT VK är en byggskiva med färdigmonterad tätskiktsduk. Den

Läs mer

KNIVSTA GREDELBY 2:103 KAVELDUNSVÄGEN 14

KNIVSTA GREDELBY 2:103 KAVELDUNSVÄGEN 14 KNIVSTA GREDELBY 2:103 KAVELDUNSVÄGEN 14 Överlåtelsebesiktning Adress Hyvelgatan 53 74171 Knivsta Telefon 0707-911491 Org nr 556866-0095 E-post E-post info@besiktningsmaninfocus.se info@ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Capellavägen 11 Järfälla

Capellavägen 11 Järfälla SKÄLBY 3:1252 Capellavägen 11 Järfälla Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-12-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Riskinventering av fastigheter

Riskinventering av fastigheter er HÄR ÄR ETT EXEMPEL på hur en riskinventering av en fastighet kan genomföras. Notera att detta bara är ett exempel, och inte skall ses som ett komplett underlag för hur en inventering skall utföras.

Läs mer