Kv. Fägnaden 1, Franzéngatan 33 Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kv. Fägnaden 1, Franzéngatan 33 Stockholm"

Transkript

1 Kv. Fägnaden 1, Franzéngatan 33 Stockholm Teknisk utredning av fyra lägenheter i trapphus 33. Ulf Gunnarsson och Mikael Sandberg SKADETEKNIKGRUPPEN AK Konsult Indoor Air AB Karlsbodavägen 9-11 Stormbyvägen Bromma Spånga

2 Sammanfattning I dagsläget förekommer negativa synpunkter på inomhusmiljön i respektive bostad från hyresgästerna i lägenheterna 221, 252, 262 samt 263 i trapphus 33. Skadeteknikgruppen AB och AK Konsult Indoor Air AB har därför fått i uppdrag från Einar Mattsson att utföra en inomhusmiljöutredning kring tekniska faktorer i lägenheterna. Utförda undersökningars avsikt har varit att identifiera eventuella tekniska avvikelser, fel och andra omständigheter som kan ha ett samband med negativa upplevelser av inomhusmiljön hos lägenhetsinnehavarna. Syftet med denna felsökning är således att hitta tekniska parametrar som kan påverkas i syfte att förbättra inomhusmiljön rent tekniskt i bostäderna. Mätvärden som erhållits vid undersökningen har jämförts med tekniska börvärden från referensmaterial som visar hur olika parametrar ser ut i byggnadsbeståndet i stort. Således kan inte utifrån erhållna mätvärden direkta slutsatser om eventuell hälsopåverkan dras på gruppnivå och framförallt inte på individnivå - då den medicinska kunskapen saknas i dessa frågor. Resultatet av de tekniska undersökningarna visar: Emissioner från ammoniak och/eller aminer från golvbjälklagen har påträffats på vissa platser i de aktuella lägenheterna, med indikativa mätmetoder. Mätmetoderna har stora osäkerhetsfaktorer, men från bjälklagen luktar ammoniak då betongen friläggs. Ammoniak/amin-förekomst kan styrkas via indikationsmätningar till stort djup i bjälklagen. Något förhöjda emissioner av flyktiga kolväten förekommer i rumsluften vid mätningar i lägenheterna. Uppmätta nivåer ligger i närheten av diskuterade börvärden, μg/m³, som WHO med flera diskuterar som en rekommendation för icke industriella inomhusmiljöer. Det är specifikt ett ämne, n-butanol, som avviker i luftproverna som kan vara en indikator på kemisk förändring av mattlim. Något absolut gränsvärde för kemiskt innehåll och totalnivåer i luft saknas för inomhusmiljön. I syfte att kontrollera fuktnivån i bjälklagen utfördes fuktmätning på åtta provplatser där linoleummatta respektive lamellparkett legat som ytskikt i de fyra lägenheterna. Utförda fuktmätningar visar att bjälklagen nu har förväntad och normaltorr fuktnivå för konstruktionen och byggnadens ålder, d.v.s. kring % RF, men granskning av fuktmätningsprotokoll, samt produktinformation för mattlimmet visar att betongen kan ha varit för fuktig för limning av linoleummattan på vissa platser i lägenheterna. Utförda undersökningar av ytterväggarna har inte kunnat påvisa några tekniska fel. Samtliga kontrollerade punkter var normaltorra och synligt oskadade. 2(20)

3 Vad gäller emissionsskador på limmade golvbeläggningar är det inte ovanligt att ammoniak påträffas i samband med vanlig nedbrytning av mjukgörare i limskikt och matta p.g.a. alkalisk hydrolys tillsammans med förhöjda nivåer av flyktiga kolväten. I aktuellt fall har även förhöjda flyktiga kolväten kunnat påvisas vid indikativa mätningar med gasanalysator, men även vid riktad mätning mot betongen med pumpad provtagning på kolrör, på golvytor där mattor under byggnadens livstid aldrig limmats. Från den pumpade provtagningen kan slutsatsen vidare dras att emissionskällan är betongen. Orsaken till dessa förhöjda nivåer av flyktiga kolväten och ammoniak i betongen är okänd. Under utredningsarbetet har representanter för Cement- och betonginstitutet (CBI), Sveriges tekniska forskningsinstitut (SP) samt Lunds tekniska högskola (LTH) kontaktats angående aktuellt forskningsläge. En hypotes inom forskningen är att det kan vara förekomst av olika betongtillsatser där olika kemikalier skall ge betongen särskilda egenskaper t.ex., frostskydd, luftporbildare, retarder, accelerator, flyttillsatser, malhjälpmedel mm. Något som inte har kunnat bekräftas i det aktuella fallet. Baserat på ovanstående bedöms betongbjälklagen emittera olika kemiska ämnen till rumsluften vilka misstänks kan ge komfortstörningar och ligga bakom rapporterade inomhusmiljöproblem och ohälsa hos delar av lägenhetsinnehavarna. Ur ett inomhusmiljömässigt försiktighetsperspektiv rekommenderas fastighetsägaren att vidta byggnadstekniska åtgärder i de aktuella lägenheterna i syfte att hindra emissioner från bjälklagen att nå rumsluften. Vanligen åtgärdas liknande inomhusmiljöproblem med mekaniskt ventilerade golv, som hindrar emissioner från betongen att nå rumsluften. Detta är ett väl beprövat och effektivt sätt att åtgärda bjälklag som ger ifrån sig oönskade kemiska ämnen. Efter montaget och driftsättningen av de ventilerade golven bör uppföljande mätningar utföras i aktuella bostäder i syfte att verifiera att åtgärden som vidtagits varit framgångsrik. Rekommendationen lämnat för beslut till Einar Mattsson Byggnads AB. 3(20)

4 Ordlista: N-butanol/1-butanol: N-butanol/1-butanol är en alkohol som används som lösningsmedel i vattenbaserade färger och limmer, men kan även bildas då golvlimmet utsätts för alkalisk fukt. VOC: : VOC (Volatile Organic Compounds) definieras av WHO som flyktiga organiska ämnen med kokpunkter mellan 50 och 260 C. TVOC: TVOC (Total Volatile Organic Compounds) definieras som den totala halten av alla flyktiga organiska kolväten (VOC) som förekommer i ett prov. Ammoniak/aminer: Ammoniak bildas vid nedbrytning av organiskt kvävehaltigt material och är en färglös gas med stickande lukt. Aminer är organiska föreningar som innehåller kväve. De har sitt ursprung i ammoniak, NH 3, genom utbyte av en eller flera av dess väteatomer mot kolvätegrupper. RF-värde: Relativ fuktighet - talar om hur stort ångtrycket är i förhållande till mättnadsångtrycket. Ju fler vattenmolekyler det finns inom en viss volym luft desto högre blir ångtrycket. Varm luft kan innehålla mer vattenånga än vad kallare luft har kapacitet att göra. Flytspackel: Flytspackel är en typ av cementbaserad avjämningsmassa som flyter ut på golvet och jämnar till underlaget. Bjälklag: Ett bjälklag är en horisontell bärande skivkonstruktion inom byggnadstekniken. Gränsvärden: Gränsvärdet är ett tekniskt mätvärde, en fast bestämd nivå för ett ämne. Till exempel ett hygieniskt gränsvärde. Börvärden: Börvärde är en ungefärlig rekommenderad nivå och inte ett fast bestämt gränsvärde. Det är en referens till vad som är vanligt förekommande nivåer. Flyktiga kolväten: Flyktiga kolväten är enkla kolväten som i naturligt tillstånd är i gasform. Flyktiga kolväten ingår i gruppen flyktiga organiska ämnen, som förkortas VOC. Förstörande prov: Vid ett förstörande prov förstörs det material, exempelvis betong, som man gör provet på. Indikativ mätmetod: Endast indikation, mätosäkerheten är stor och säger endast att man påträffat en viss ämnesgrupp. Kemisk emission: Avgivning av kemiska ämnen till luften från ett material. Emissioner kan förekomma naturligt från ett byggmaterial när det är nyproducerat, men även uppstå p g a en kemisk reaktion från exempelvis fuktpåverkan. 4(20)

5 Objekt Kv. Fägnaden 1, Franzengatan 33, Stockholm. Uppdragsgivare Einar Mattson Byggnads AB Box Stockholm Referens: Jan Eriksson Uppdrag Rapport Att utföra en inomhusmiljöutredning kring tekniska faktorer i byggnaden som kan förklara rapporterade inomhusmiljöproblem i fyra lägenheter i trapphus 33. Baserat på undersökningsresultaten upprätta ett förslag på eventuellt korrigerande åtgärder. Undersökningen utförd av I ett samarbete mellan Skadeteknikgruppen AB och AK Konsult Indoor Air AB. Från Skadeteknikgruppen har Ulf Gunnarsson, Alexander Andreasson och Hans Elmqvist arbetat med uppdraget. AK Konsult har genomfört undersökning via Mikael Sandberg och Josua Klingberg samt Olle Sundström. Undersökningen utförd Löpande under februari månad 2013 samt nov-dec Tillgängliga handlingar Ritningsunderlag, A och K ritningar. Brev från miljöförvaltningen (DNR: ) Rapport från tidigare utredning av AK-konsult, daterad , ordernr: Fuktmätningsprotokoll upprättat av Dry-IT, nr: (20)

6 Metoder Okulärbesiktning och fotodokumentation. Ritningsgranskning. Konstruktionsingrepp i golv- och väggkonstruktioner. Subjektiva luktbedömningar i rumsluft och av uttagna materialprov. Fuktindikering har utförts med hjälp av fuktindikator av fabrikat Gann Uni-1 Fuktmätning i trä med fuktmätare Protimeter Mini. Fuktmätningar i betong har utförts på utborrade provkroppar. Relativa fuktigheten (RF) har bestämts på laboratorium med hjälp av fuktgivare av Testo. Mätosäkerheten på totala mätningen är ± 3 % RF. Pumpad VOC i rumsluft. Rumsluft pumpas över ett kolfilter vilket senare analyseras i GC/MS av Pegasus lab. Baserat på totalhalt och ingående ämnen kan en bedömning göras av eventuella föroreningskällor som kan påverka rumsluften vid mätpunkten. Riktad emissionsmätning av VOC med kolrör och exsickatorlock. Med ett flöde av 0,5l/s har luft pumpats genom ett exsickatorlock placerat mot frilagt limskikt. Luften filtrerades genom ett kolrör vilket sedan har analyserats av Pegasus Lab. Indikering med detektionsrör, Dräger, Kitagawa och gasanalysator B & K Bedömningsgrunder och metodbeskrivningar Kritisk nivå för mikrobiologisk tillväxt i organiskt material eller oorganiskt material som förorenats med organiskt material (damm, jord, träspån etc.) är en relativ luftfuktighet (RF) överstigande %. Detta motsvarar en fuktkvot uppmätt i trämaterial på %. Mikrobiell växt kan resultera i okulära missfärgningar och avvikande lukt av mikrobiell karaktär (mögellukt) från byggnadsmaterialen. Såväl lukt som andra emissioner från mikrobiell påväxt misstänks bidra till de hälsoproblem som är förknippade med fuktiga byggnader. Vid fuktkvoter > % har ofta rötsvampar möjlighet att etablera sig och tillväxa. Rötsvamparna bryter ofta ned trä med hållfasthetsförändringar av virket som följd. Även rötsvamparna kan producera mikrobiell lukt vid tillväxtprocessen. Mikrobiell växt av mikroorganismer styrs utöver fuktnivån av en mängd faktorer vilka både kan begränsa och medge snabbare och mer omfattande skadeutveckling. Exempel på sådana faktorer är temperatur, alkalitet hos byggmaterialet, nedsmutsning och eventuella kemiska behandlingar av byggnadsmaterialen mm. Kritisk nivå för täta limmade mattbeläggningar mot betong är 85 % RF enligt svenska byggregler. Detta gäller initialt även för linoleummattor men med tanke på att linoleummattor är att betrakta som ett organiskt material bör fuktnivån något år efter beläggning vara nere mot RF <70 % för att skador i form av mikrobiologisk tillväxt inte skall kunna ske. Vid fuktnivåer > 90 % RF kan PVC-mattor och limskikt brytas ner varvid avgivningen av kolväten (TVOC) ökar. Erfarenhetsmässigt vet vi, genom undersökningar i andra objekt, att förhöjd kolväteemission från limmade golvbeläggningar kan orsaka inomhusmiljöproblem. 6(20)

7 Från betong kan ammoniak avges i varierande grad beroende på torktid, fuktighet och vilka tillsatser som använts. I vissa fall har ökad ammoniakavgång från betong lett till missfärgning av ekparkett och sägs även kunna leda till inomhusmiljöproblem. Forskningsprojekt pågår inom området och det är inte helt klarlagt vad som ibland orsakar förhöjda halter av ammoniak. Olika teorier om tillsatser som flygaska, amininnehållande medel vid cementmalning och andra kvävehaltiga källor har lyfts fram som tänkbara orsaker. Ett känt skadefall med ammoniak är området Dalen i Stockholm där kaseinhaltigt flytspackel var orsak. Efter sanering eftersträvades att från golv skulle inte högre halter än 4-5 ppm ammoniak avges. Detta värde används som referens i denna utredning för att beskriva förhöjda halter av ammoniak (> 4 ppm). Från normal fullt uttorkad betong avges sällan halter över 1-2 ppm även på djupet från utborrade betongkärnor. En VOC-analys innebär att den adsorbent luften pumpats genom analyseras med avseende på flyktiga organiska föreningar. Enligt WHO:s definition från 1989 räknas flyktiga organiska ämnen med kokpunkter mellan 50 och 260 C till VOC. De uppfångade föreningarna frigörs under uppvärmning och analyseras därefter med hjälp av gaskromatograf och masspektrometer. Vid analysen bestäms dels de förekommande föreningarna, men också den totala mängden flyktiga föreningar, TVOC. Uppmätta halter inomhus understiger normalt hygieniska nivågränsvärden med ett antal 10-potenser. Enligt vår bedömning finns, i de halter som normalt uppmäts i icke-industriella miljöer, inga kända samband mellan TVOC eller enskilda VOC och ohälsa. Dock kan resultaten från VOC-mätningar indikera tekniska fel eller brister vilka erfarenhetsmässigt kan kopplas till upplevelsen av dålig inomhusmiljö. För att underlätta analysen antas alla ämnen ge samma utslag som toluen och den förekommande mängden anges i g toluen-ekvivalenter per m 3, g tol.ekv./m 3. Något absolut gränsvärde för kemiskt innehåll och totalnivåer i luft saknas för inomhusmiljön. WHO med flera diskuterar nivåer kring µg/m³som ett börvärde i icke industriella inomhusmiljöer. Vid renovering eller nyproduktion förekommer ofta förhöjda totalhalter upp till sex månader efter färdigställandet av lokalerna. För metodbeskrivning av emissionsindikeringar med gasanalysator B & K 1302, se vidare bilaga 1. 7(20)

8 Kortfattad bakgrund och konstruktionsbeskrivning Aktuell byggnad är ett flervåningshus med bostadslägenheter uppfört kring Byggnadens bjälklag består av prefabricerade plattbärlag av betong, s.k. Filigran, som pågjutis med ca 200 mm betong med VCT- 0,5. Enligt uppgift förekommer ingen golvavjämning med avjämningsmassor, d.v.s. med undantag för fallspacklingar i badrum. Stommen i övrigt består i ytterväggar av stålpelare och utfackningsväggar med träregelstomme. Fasadbeklädnaden har utförts som en s.k. enstegstätad odränerad putsad fasad. Lägenheternas ytskikt på golv är keramiska plattor med tätskikt i badrum medan limmade linoleummattor ovan stegljudspapp monterats i köken. Övriga golvytor i lägenheterna har belagts med stegljudsdämpare av PE-folie och lamellparket i vitlaserad ek ovan betongbjälklaget. Enligt tillgängligt mätprotokoll för trapphus 33 har kritisk RF i bjälklagen satts till 90 % RF innan ytskikten monterats på golvbjälklagen. På övriga protokoll från mätningar i de andra trapphusen är kritisk RF angivet till 85 %. Det aktuella trapphuset avviker alltså mot övriga byggnaden. Uppföljande fuktmätning har utförts via extern konsult under byggtid. Vid granskning av produktblad för aktuellt golvlim, CascoLin 3449, har konstaterats att leverantören uppger kritisk RF till 85 %. I dagsläget förekommer från hyresgästerna i lägenheterna 221, 252, 262 samt 263 negativa synpunkter på inomhusmiljön i bostäderna. Bostädernas allmänventilation utgörs av tilluft via ytterväggsventiler samt mekanisk frånluft i kök och våtrum, d.v.s. badrum och toaletter. Problem med injustering av allmänventilationens flöden har förekommit enligt uppgift. Inga ventilationsflöden har kontrollerats vid aktuell undersökning. Uppvärmningen av byggnaden sker via vattenburna radiatorer på traditionellt sätt och golvvärmeslingor i badrummen. 8(20)

9 Undersökningsresultat Lägenhet 262, Bernstone, 6 tr. Lägenheten undersökt av Skadeteknikgruppen AB. Vid undersökningstillfället var inredning demonterad och övergolven av lamellparkett utrivna men stegljudsdämparen kvar ovan betongen. Linoleummattan var riven men stegljudspappskiktet var kvar mot betongen. Vid inträde i bostaden kunde i rumsluften svagt avvikande lukt av kemisk karaktär noteras subjektivt bedömt. Lukten är närmast att likna vid en rå lukt av ohärdad cement. Visuellt kunde inga indikationer på fuktpåverkan noteras på väggar och frilagda golvytor. Golvytorna fuktindikerades och erfarenhetsmässigt förhöjda fuktnivåer för ett mellanbjälklag med aktuell konstruktion och ålder påträffades. (Se bedömning av detta på nästa sida.) Konstruktionsingrepp i golv och vägg utfördes jämte indikationsmätningar med gasanalysator och VOC-mätning genom pumpad provtagning på kolrör. Dessa provtagningsplatser framgår av figur 1 nedan. I syfte att indikera eventuell förekomst av kemiska ämnen på betongens överyta utfördes en indikationsmätning med bärbar gasanalysator B & K Dessa provpunkter framgår av figur 1 nedan med röd markering. Mätningen utfördes genom att ett 10x10 cm hål skars upp i den kvarvarande stegljudsdämparen och mätning av emissionen från betongytan utfördes under exsickatorlock och i rumsluften. Subjektivt bedömt av undertecknad upplevdes avvikande lukt under stegljudsdämparen av kemisk karaktär. Sammanfattningsvis visar ovanstående kemiska indikationsmätningar förhöjda emissioner av ammoniak NH 3 i en punkt vid riktad mätning och i tre punkter då skillnader mellan riktad mätning och rumsluft räknas ut. I rumsluften kunde förhöjda nivåer av NH 3 uppmätas i en punkt, se vidare bilaga 1, Emissionsindikeringar. I syfte att utreda kemiskt innehåll i betongbjälklaget då förhöjda kolvätenivåer indikerats utfördes en riktad mätning mot frilagd betong 10x10 cm där parkettgolv legat historiskt, se vidare lila markering figur 1 nedan. Analyserna av rumsluftsmätning och den riktade mätningen mot frilagd betong visar enligt Pegasus Lab höga TVOC-halter och avvikande ämnesprofil, se vidare bilaga 3, Pegasus Lab. Dominerande ämnen i de båda luftanalyserna är Terpener och 1-butanol. Pegasus Lab bedömer vidare att dessa kemiska ämnen som uppmätts i rumsluften härrör från emissioner från golvytan/bjälklaget. Förekomsten av terpener i provet bedöms vara orsakad av att stegljudsdämparen av plast lätt adsorberar terpener från parkettgolvens baksida av kryssfaner, d.v.s. plywood. 9(20)

10 I syfte att mäta RF i betongbjälklaget utfördes två ingrepp, P 7 och P 8, blå markering figur 1 nedan. Vid ingreppen uttogs betong för fuktmätning och emissionsmätning av NH 3 i tre nivåer, 0-20, samt mm. Ingreppen utfördes där limmade golvbeläggningar av linoleum förekommit och där lamellparket monterats ursprungligen. Sammanfattningsvis visar utförda fuktmätningar på uttagna betongprover att bjälklagen nu är torra, d.v.s. under kritisk nivå för limmade golvbeläggningar där gränsen för lim och mattor normalt är 85 % RF. Fuktnivåer i intervallet % kunde bestämmas i bjälklaget. Fuktnivån i köket tangerar kritisk RF för organiska material, d.v.s. stegljudspappen, då RF i ytan bestämdes till 72 %, se vidare bilaga 2, Fuktmätningsprotokoll. Att det gavs höga utslag vid den initiala fuktindikeringen mot betongytan trots att senare fuktmätning i lab visat normala värden kan ha sin förklaring i att betongens låga VCT och eventuella kemiska sammansättning ger missvisande värden vid fuktindikering som baseras på materialens elektriska resistens. I syfte att kontrollera ytterväggarnas status utfördes fem konstruktionsingrepp, V1-5. Ingreppens placering framgår av figur 1 nedan med grön markering. Följande konstruktion påträffades vid ingreppen inifrån och ut: 2 x 13 gipsskiva (ställvis 12 kryss fanerskiva vid radiatorer) 45 liggande träreglar med mellanliggande mineralull 0,2 PE-folie 145 stående träreglar med mellanliggande mineralull 13 byggskiva, sannolikt Glasrock. Skivan är bestruken med gul difusionsöppen luftspärr av typen Sto-Guard 80 stenullsskiva Fasadputs, av okänd tjocklek och typ Vid de fem ingreppen V1-5 kunde inga indikationer på fuktpåverkan noteras visuellt, via luktbedömning eller vid fuktmätning i träregelverket. Endast normaltorra fuktnivåer för konstruktionen påträffades, d.v.s % FK. 10(20)

11 V 1 P 7 B&K 4 V 3 B&K 1 V 4 B&K 1 B&K 5 V 5 V 2 B&K 2 P 8 VOC Figur 1 visar lgh 262 platser för konstruktionsingrepp och mätplatser. 11(20)

12 Lägenhet 263, Appelgren, 6 tr. Lägenheten undersökt av AK Konsult. Tidigare undersökningar har påvisat emissionsskador och kemisk nedbrytning av limskikt och mjukgörare i kökens golvkonstruktioner där limmad linoleummatta förekommer. Vidare har avvikande lukt noterats vid trösklar på golvytor med lamellparkett. Indikationsmätningar av ammoniak, NH 3, har visat erfarenhetsmässigt förhöjda nivåer under parkettgolven. Vid undersökningstillfället var inredning demonterad och övergolven av lamellparkett utrivna. Vid inträde i bostaden kunde i rumsluften avvikande lukt av kemisk söt karaktär noteras subjektivt bedömt. Lukten är närmast att likna vid en rå lukt av ohärdad cement. Visuellt kunde inga indikationer på fuktpåverkan noteras på väggar och frilagda golvytor. Golvytorna fuktindikerades och erfarenhetsmässigt förhöjda fuktnivåer för ett mellanbjälklag med aktuell konstruktion och ålder påträffades. (Ett fenomen som kan bero på betongens sammansättning och låga VCT ger annorlunda utslag vid fuktindikering med fuktgivare som mäter elektrisk resistens, eftersom senare uttagna betongprover visat normala förväntade fuktnivåer.) Konstruktionsingrepp i golv och vägg utfördes jämte indikationsmätningar med gasanalysator. Dessa provtagningsplatser framgår av figur 2 nedan. I syfte att indikera eventuell förekomst av kemiska ämnen på betongens överyta utfördes en indikationsmätning med bärbar gasanalysator B & K Platsen framgår av figur 2 nedan med röd markering. Mätningen utfördes genom att ett 10x10 cm hål skars upp i den kvarvarande stegljudsdämparen och mätning av emissionen från betongytan utfördes under exsickatorlock och i rumsluften. Den riktade mätningen visar förhöjd emission av flyktiga kolväten (TOC) och ammoniak, NH 3. I rumsluften kunde förhöjda nivåer av NH 3 uppmätas, se vidare bilaga 1, Emissionsindikeringar. I syfte att mäta RF i betongbjälklaget utfördes två ingrepp, P 1 och P 2, blå markering figur 2 nedan. Vid ingreppen uttogs betong för fuktmätning och emissionsmätning av NH 3 i tre nivåer, 0-20, samt mm. Ingreppen utfördes där limmade golvbeläggningar av linoleum förekommit och där lamellparket monterats ursprungligen. Sammanfattningsvis visar utförda fuktmätningar att bjälklagen är torra, d.v.s. under kritisk nivå för limmade golvbeläggningar där gränsen för lim och mattor normalt är 85 % RF. I tre av åtta punkter är RF > % RF vilket innebär att eventuell organisk smuts och byggspill under matta och stegljudsdämpare kan utsättas för mikrobiell aktivitet över tid, se vidare bilaga 2, Fuktmätningsprotokoll. I syfte att kontrollera ytterväggarnas status utfördes två konstruktionsingrepp, V1-2. Ingreppens placering framgår av figur 2 nedan med grön markering. Väggkonstruktion är densamma som i lgh 262, Bernstone. Vid de två ingreppen V1-2 kunde inga indikationer på fuktpåverkan noteras visuellt, via luktbedömning eller vid fuktmätning i träregelverket. Endast normaltorra fuktnivåer för konstruktionen påträffades, d.v.s % FK. 12(20)

13 V 1 P 2 B&K 1 P 1 V 2 Figur 2 visar mätpunkter och provtagningsplatser i lgh (20)

14 Lägenhet 252, Gustafsson, 5 tr. Lägenheten undersökt av Skadeteknikgruppen AB. Vid undersökningstillfället var inredning demonterad, kökets linoleummatta och övergolven av lamellparkett utrivna. Vid inträde i bostaden kunde i rumsluften avvikande lukt av kemisk karaktär noteras subjektivt bedömt. Lukten är närmast att likna vid en rå lukt av ohärdad cement. Visuellt kunde inga indikationer på fuktpåverkan noteras på väggar och frilagda golvytor. Golvytorna fuktindikerades och även här visades förhöjda fuktnivåer som kan bero på annorlunda ledningsförmåga i betongen som ger upphov till avvikande värden. Konstruktionsingrepp i golv och vägg utfördes jämte indikationsmätningar med gasanalysator. Dessa provtagningsplatser framgår av figur 3 nedan. I syfte att indikera eventuell förekomst av kemiska ämnen på betongens överyta utfördes en indikationsmätning med bärbar gasanalysator B & K Dessa provpunkter framgår av figur 3 nedan med röd markering. Mätningen utfördes genom att ett 10x10 cm hål skars upp i den kvarvarande stegljudsdämparen och mätning av emissionen från betongytan utfördes under exsickatorlock och i rumsluften. Sammanfattningsvis visar dessa riktade mätningar förhöjd emission av kolväten (TOC) i två punkter och i en punkt ammoniak, NH 3. I rumsluften kunde förhöjda nivåer an NH 3 uppmätas, se vidare bilaga 1, Emissionsindikeringar. I syfte att mäta RF i betongbjälklaget utfördes två ingrepp, P 3 och P 4, blå markering figur 3 nedan. Vid ingreppen uttogs betong för fuktmätning och emissionsmätning av NH 3 i tre nivåer, 0-20, samt mm. Ingreppen utfördes där limmade golvbeläggningar av linoleum förekommit och där lamellparket monterats ursprungligen. Sammanfattningsvis visar utförda fuktmätningar att bjälklagen är torra, d.v.s. under kritisk nivå för limmade golvbeläggningar där gränsen för lim och mattor normalt är 85 % RF. Fuktnivån i vardagsrummet tangerar kritisk RF för organiska material, d.v.s. eventuellt byggspill och smuts under PE-folien, då RF i ytan bestämdes till 75 %, se vidare bilaga 2, Fuktmätningsprotokoll. I syfte att kontrollera ytterväggarnas status utfördes två konstruktionsingrepp, V1-2. Ingreppens placering framgår av figur 3 nedan med grön markering. Konstruktion likt redovisade lgh 262 här ovan påträffades. Vid de två ingreppen V1-2 kunde inga indikationer på fuktpåverkan noteras visuellt, via luktbedömning eller vid fuktmätning i träregelverket. Endast normaltorra fuktnivåer för konstruktionen påträffades, d.v.s % FK. 14(20)

15 V 1 P 4 B&K 2 B&K 1 B&K 3 V 2 P 3 Figur 3 visar provtagnings och mätplatser i lgh (20)

16 Lägenhet 221, Dike, 2 tr. Lägenheten undersökt av AK Konsult. Tidigare undersökningar har påvisat emissionsskador och kemisk nedbrytning av limskikt och mjukgörare i kökens golvkonstruktioner där limmad linoleummatta förekommer. Vidare har avvikande lukt noterats vid trösklar på golvytor med lamellparkett. Indikationsmätningar av ammoniak, NH 3 har visar erfarenhetsmässigt förhöjda nivåer under parkettgolven. Vid denna undersökning var skåpinredning demonterad, samt parkettgolv och linoleummatta utriven. Vid inträde i bostaden kunde i rumsluften avvikande lukt av kemisk karaktär noteras subjektivt bedömt. Lukten är närmast att likna vid en rå lukt av ohärdad cement. Visuellt kunde inga indikationer på fuktpåverkan noteras på väggar och frilagda golvytor. Golvytorna fuktindikerades och erfarenhetsmässigt förhöjda fuktnivåer för ett mellanbjälklag med aktuell konstruktion och ålder påträffades. Detta kan som tidigare nämnts bero på att något i betongen ger upphov till annorlunda utslag och verkar inte ha varit tecken på förhöjd fuktighet. Konstruktionsingrepp i golv och vägg utfördes jämte indikationsmätningar med gasanalysator. Dessa provtagningsplatser framgår av figur 4 nedan. I syfte att indikera eventuell förekomst av kemiska ämnen på betongens överyta utfördes en indikationsmätning med bärbar gasanalysator B & K Dessa provpunkter framgår av figur 4 nedan med röd markering. Mätningen utfördes genom att ett 10x10 cm hål skars upp i den kvarvarande stegljudsdämparen och mätning av emissionen från betongytan utfördes under exsickatorlock och i rumsluften. Sammanfattningsvis visar dessa riktade mätningar förhöjd emission av kolväten (TOC) i två punkter och i en punkt ammoniak, NH 3. I rumsluften kunde förhöjda nivåer an NH 3 uppmätas, se vidare bilaga 1, Emissionsindikeringar. I syfte att mäta RF i betongbjälklaget utfördes två ingrepp, P 3 och P 4, blå markering figur 4 nedan. Vid ingreppen uttogs betong för fuktmätning och emissionsmätning av NH 3 i tre nivåer, 0-20, samt mm. Ingreppen utfördes där limmade golvbeläggningar av linoleum förekommit och där lamellparket monterats ursprungligen. Sammanfattningsvis visar utförda fuktmätningar att bjälklagen är torra, d.v.s. under kritisk nivå för limmade golvbeläggningar där gränsen för lim och mattor normalt är 85 % RF. Fuktnivån i vardagsrummet tangerar kritisk RF för organiska material, d.v.s. eventuellt byggspill och smuts under PE-folien, då RF i ytan bestämdes till 75 %, se vidare bilaga 2, Fuktmätningsprotokoll. I syfte att kontrollera ytterväggarnas status utfördes tre konstruktionsingrepp, V1-3. Ingreppens placering framgår av figur 4 nedan med grön markering. Konstruktion likt lgh 262 här ovan påträffades. Vid de tre ingreppen V1-3 kunde inga indikationer på fuktpåverkan noteras visuellt, via luktbedömning eller vid fuktmätning i träregelverket. Endast normaltorra fuktnivåer för konstruktionen påträffades, d.v.s % FK. 16(20)

17 V 1 V 2 B&K 2 P 5 V 3 B&K 1 Figur 4 visar provtagnings och mätplatser i lgh 221. P 6 17(20)

18 Resultatdiskussion och bedömning Utförd undersökning har resulterat i olika indikationer på tekniska avvikelser i golvbjälklagen vilka möjligen tekniskt skulle kunna förklara rapporterade inomhusmiljöproblem och komfortstörningar hos lägenhetsinnehavarna. Utförda indikativa mätningar av ammoniak(aminer) och flyktiga kolväten i rumsluft och riktat mot bjälklagen visar utifrån tillgängliga referenser på nivåer hos dessa ämnen förhöjda nivåer. Detta gäller således både mot delar av bjälklagen där limmad golvbeläggning av matta(kök) och övriga delar där lamellparkett förekommer. Mätningarna visar att de förhöjda nivåerna har sin källa i betongen i bjälklagen. Vid kontroll av kemin i betongen kan deponi av ammoniak(aminer) och flyktiga kolväten påträffas till stort djup, ca 60 mm generellt. Baserat på detta bedöms att förekomsten av ammoniak(aminer) kan härledas till betongen snarare än en fuktpåverkan/kemisk reaktion i ytan mellan ytskikt och betong p.g.a. hög fuktnivå. Uppmätta halter ammoniak överstiger det värde på 4-5 ppm som eftersträvades efter sanering av bostadsområdet Dalen, där nedbrytning av kaseinhaltigt flytspackel gav upphov till ammoniak. Vad gäller emissionsskador på limmade golvbeläggningar är det inte ovanligt att ammoniak påträffas i samband med vanlig nedbrytning av mjukgörare i limskikt och matta p.g.a. alkalisk hydrolys tillsammans med förhöjda nivåer av flyktiga kolväten. I aktuellt fall har även förhöjda flyktiga kolväten kunnat påvisas vid indikativa mätningar med gasanalysator, men även vid riktad mätning mot betongen med pumpad provtagning på kolrör, på golvytor där mattor under byggnadens livstid aldrig limmats. Från den pumpade provtagningen kan slutsatsen vidare dras att emissionskällan är betongen. Orsaken till dessa förhöjda nivåer av flyktiga kolväten och ammoniak i betongen är okänd. Under utredningsarbetet har representanter för Cement och betong institutet (CBI), Sveriges tekniska forskningsinstitut (SP) samt Lunds tekniska högskola (LTH) kontaktats angående aktuellt forskningsläge. Sammanfattningsvis finns inga kända forskningsresultat som kan förklara oönskad emissionsavgång från betong. En hypotes inom forskningen är att det kan vara förekomst av olika betongtillsatser där olika kemikalier skall ge betongen särskilda egenskaper t.ex., frostskydd, luftporbildare, retarder, accelerator, flyttillsatser, malhjälpmedel mm. Utförda undersökningar av ytterväggarna har inte kunnat påvisa några tekniska fel. Samtliga kontrollerade punkter var normaltorra och synligt oskadade. I syfte att kontrollera fuktnivåen i bjälklagen utfördes fuktmätning på åtta provplatser där linoleummatta respektive lamellparkett legat som ytskikt i de fyra lägenheterna. Utförda fuktmätningar visar att bjälklagen nu har förväntad och normalltorr fuktnivå för konstruktionen och byggnadens ålder, d.v.s. kring % RF, men granskning av fuktmätningsprotokoll, samt produktinformation för mattlimmet visar att betongen kan ha varit för fuktig för limning av linoleummattan på vissa platser i byggnaden. Baserat på ovanstående bedöms betongbjälklagen emittera olika kemiska ämnen till rumsluften vilka misstänks ge komfortstörningar och rapporterade inomhusmiljöproblem hos delar av lägenhetsinnehavarna. 18(20)

19 Utförda undersökningars avsikt har enligt ovan varit att identifiera eventuella tekniska avvikelser, fel och andra omständigheter som kan förklara negativa upplevelser av inomhusmiljön hos lägenhetsinnehavarna. Syftet med denna felsökning är således att hitta tekniska parametrar som kan påverkas i syfte att förbättra inomhusmiljön rent tekniskt i bostäderna. Mätvärden som erhållits vid undersökningen har jämförts med tekniska börvärden från referensmaterial som visar hur olika parametrar ser ut i byggnadsbeståndet i stort. Således kan inte utifrån erhållna mätvärden direkta slutsatser om eventuell hälsopåverkan dras på gruppnivå och framförallt inte på individnivå då kunskapen saknas i dessa frågor. Ur ett inomhusmiljömässigt försiktighetsperspektiv rekommenderas fastighetsägaren att vidta byggnadstekniska åtgärder i syfte att hindra emissioner från bjälklagen att nå rumsluften. Rent erfarenhetsmässigt brukar vanligen emitterande bjälklag enligt ovan åtgärdas via tekniska åtgärder där emissioner hindras från att nå rumsluften. Olika metoder förekommer därvidlag där den historiskt vanligaste, och därmed mest beprövade, är mekaniskt ventilerade övergolv. Det ventilerade övergolvet och ventilationslösningen projekteras av leverantören av valt golvsystem, t.ex. Isola-Platon, Floor-Dry, Mataki m.fl. Ett mindre beprövat alternativ, och därmed mer osäkert, skulle kunna vara passiva lösningar i form av olika emissionsspärrar som hindrar emissioner från betongen att nå rumsluften. Bland emissionsspärrarna förekommer plastad aluminiumfolie vilken monteras lufttätt mot betongbjälklaget samt vätskor vilka rollas ut och härdas till en tät emissionsspärr. Dessa spärrar är i första hand framtagna för att stoppa deponi av flyktiga kolväten i bjälklagen, varför dessa enligt undertecknades uppfattning är oprövade i sammanhang där gasen ammoniak skall hindras nå rumsluften. Vad gäller kemiska emissionspärrar innehåller dessa härdplaster varför särskild utbilning och omsorger med läkarundersökning mm gäller för de personer som skall arbete med utläggning av spärrskikten. Härdplaster bedöms vidare utöver arbetsmiljöaspekter diskutabelt ur ett miljöperspektiv. Båda dessa alternativ med passiva emissionsspärrar enligt ovan bedöms inte tillräckligt väl undersökta och beprövade varför goda referenser och rekommendationer kring ett sådant åtgärdande därmed inte kan lämnas av undertecknade. Utöver en åtgärd för att hindra emissioner från betongbjälklagen, så rekommenderas att allmänventilationen i byggnaden kontrolleras så att faktiska luftflöden överensstämmer med projekterade flöden och att projektering skett enligt gällande normer avseende kvadratmeteryta och antal personer. 19(20)

20 Stockholm Skadeteknikgruppen AB AK Konsult Indoor Air AB Ulf Gunnarsson Mikael Sandberg Tel Tel Bilagor. 1. Emissionsindikeringar B & K 1302, 3 sidor 2. Fuktmätningsprotokoll, 2 sidor. 3. Resultatredovisning av kemiska analyser, 8 sidor. 4. Indikationsmätning av deponiprover på betong, 1 sida. 20(20)

Resultatredovisning riktade emissionsmätningar mot golv Henånskolan, Orust

Resultatredovisning riktade emissionsmätningar mot golv Henånskolan, Orust Resultatredovisning riktade emissionsmätningar mot golv Henånskolan, Orust Ordernr: 21269 AK-konsult Indoor Air AB Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader Postadress Folke Bernadottes väg 445 256 57

Läs mer

FUKTSKADOR OCH ÅTGÄRDER

FUKTSKADOR OCH ÅTGÄRDER FUKTSKADOR OCH ÅTGÄRDER Anders Jansson RISE Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD/BYGGTEKNIK Den osynliga fukten Det ser torrt ut OBS Det går inte att se om relativa fuktigheten (RF) i ett material

Läs mer

Källa: Stridh Göran. Skall vi mäta kemin under golvbeläggningar och hur tolkar vi i så fall mätresultaten? alkalisk esterhydrolys

Källa: Stridh Göran. Skall vi mäta kemin under golvbeläggningar och hur tolkar vi i så fall mätresultaten? alkalisk esterhydrolys Källa: Stridh Göran. Skall vi mäta kemin under golvbeläggningar och hur tolkar vi i så fall mätresultaten? Inomhusklimat Örebro 2003, sid.102-108. Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset,

Läs mer

19/03/2013 PAGE 1 CITY OF STOCKHOLM. Byggnadsteknik. den 20 mars

19/03/2013 PAGE 1 CITY OF STOCKHOLM. Byggnadsteknik. den 20 mars PAGE 1 Byggnadsteknik den 20 mars Vad visste vi då? (1985 Örebrokonferensen) Klagomål på inomhusmiljön/upplevd ohälsa Det finns ett väl känt samband mellan vad som i dagligt tal kallas en fuktig byggnad

Läs mer

Utlåtande. Objekt. Uppdragsgivare. Uppdrag. Undersökningen utförd. Metoder. Söderåkersvägen 10, Huddinge

Utlåtande. Objekt. Uppdragsgivare. Uppdrag. Undersökningen utförd. Metoder. Söderåkersvägen 10, Huddinge Utlåtande Objekt Söderåkersvägen 10, Huddinge Uppdragsgivare Tove Göthner Söderåkersvägen 10 141 38 Huddinge Uppdrag - Kontroll av fuktskada i garagevägg orsakad av snö, isbildning samt smältning på ovanliggande

Läs mer

Synpunkter på luftprov taget med ScreenAir-metoden i samband med saneringsarbetet vid KTH Arkitekturhus.

Synpunkter på luftprov taget med ScreenAir-metoden i samband med saneringsarbetet vid KTH Arkitekturhus. PM Synpunkter på luftprov taget med ScreenAir-metoden i samband med saneringsarbetet vid KTH Arkitekturhus. Jag har av Grontmij Barab, Bengt Lindblom, ombetts kommentera resultatet från en luftprovtagning

Läs mer

Fortsatt undersökning av innemiljöproblem Henånskolan, Orust

Fortsatt undersökning av innemiljöproblem Henånskolan, Orust Fortsatt undersökning av innemiljöproblem Henånskolan, Orust Ordernr: 21269 AK-konsult Indoor Air AB Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader Postadress Folke Bernadottes väg 445 256 57 Ramlösa Tel

Läs mer

VATVATTENSKADERAPPORT Sida 1 av 6

VATVATTENSKADERAPPORT Sida 1 av 6 VATVATTENSKADERAPPORT Sida 1 av 6 AO nr: F7114322 Beställare/Ombud : Sofie Tornhill Typ av besiktning: Fukt Objektsadress: Ålgrytevägen 196, 127 3 Skärholmen Fastighetsbeteckning: Fristående villa Ålgrytevägen

Läs mer

KOMMUNFASTIGHETER I ÖREBRO MILJÖINVENTERING AV LUNDBYSKOLAN I ÖREBRO

KOMMUNFASTIGHETER I ÖREBRO MILJÖINVENTERING AV LUNDBYSKOLAN I ÖREBRO RAPPORT 2012-05-08 KOMMUNFASTIGHETER I ÖREBRO MILJÖINVENTERING AV LUNDBYSKOLAN I ÖREBRO 2(15) Innehållsförteckning UPPDRAGSINFORMATION... 3 BAKGRUND... 3 UTFÖRANDE... 4 OMFATTNING... 4 RESULTAT... 4 Generellt...

Läs mer

Agenda. ..tillfälliga fabriker i lera och lort. Svårigheter för byggbranschen. Torbjörn Hall. Problem i byggbranschen. Inte konstigt att det blir fel:

Agenda. ..tillfälliga fabriker i lera och lort. Svårigheter för byggbranschen. Torbjörn Hall. Problem i byggbranschen. Inte konstigt att det blir fel: Torbjörn Hall & Chalmers 4 sep 2003 - Fuktproblem i byggbranschen som kan ge problem med inomhusmiljön Torbjörn Hall Dagens kunskapslägen jft med med för 3000 år sedan lagen om spetälska på hus Gamla testamentet

Läs mer

Sessionssalen Rådhuset, Vaxholm. Mikael Vigvinter (C), ordförande Anders Flodin (M), vice ordförande Ljiliana Lindgren (M) Lars Wessberg (M)

Sessionssalen Rådhuset, Vaxholm. Mikael Vigvinter (C), ordförande Anders Flodin (M), vice ordförande Ljiliana Lindgren (M) Lars Wessberg (M) 93-95 Plats och tid Beslutande Sessionssalen Rådhuset, Vaxholm Mikael Vigvinter (C), ordförande Anders Flodin (M), vice ordförande Ljiliana Lindgren (M) Lars Wessberg (M) Gittan Hultberg (M) Bengt Sandell

Läs mer

Rapport mätning av luftföroreningar i rumsluft och i golvkonstruktion på Järnvägsmuseet i Ängelholm

Rapport mätning av luftföroreningar i rumsluft och i golvkonstruktion på Järnvägsmuseet i Ängelholm Vår kontaktperson Linda Orlöf Juhlin Datum 2015-08-05 Telefon 042-289512 Samhällsutveckling Att: Susann Toft Järnvägsmuseet Ängelholm Susann.toft@engelholm.se Rapport mätning av luftföroreningar i rumsluft

Läs mer

Säby gård, Häststall 2015-04-28

Säby gård, Häststall 2015-04-28 Säby gård, Häststall 2015-04-28 Provtagningar gällande mögelpåväxt i stallbyggnad Relita Avfuktning AB Växel huvudkontor: 018-10 94 25 E:post: avfuktning@relita.se Libro Ringväg 18 www.relita.se 752 28

Läs mer

AKtuellt dec 2010. Oktoberseminariet

AKtuellt dec 2010. Oktoberseminariet AKtuellt dec 2010 I det här numret av AKtuellt, det sista för det här året, presenteras innehållet i vårt seminarium som arrangerades den 7 oktober. Du kan även läsa en artikel angående risker med, och

Läs mer

Fortsatt undersökning av innemiljöproblem Nr:2 Henånskolan, Orust

Fortsatt undersökning av innemiljöproblem Nr:2 Henånskolan, Orust Fortsatt undersökning av innemiljöproblem Nr:2 Henånskolan, Orust Ordernr: 21269 AK-konsult Indoor Air AB Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader Postadress Folke Bernadottes väg 445 256 57 Ramlösa

Läs mer

KOMIN Kompetenscentrum för Inomhusmiljö och Hälsa som samlar ett nätverk av praktisk och forskningsmässig kompetens under ett tak med uppgift att

KOMIN Kompetenscentrum för Inomhusmiljö och Hälsa som samlar ett nätverk av praktisk och forskningsmässig kompetens under ett tak med uppgift att KOMIN Kompetenscentrum för Inomhusmiljö och Hälsa som samlar ett nätverk av praktisk och forskningsmässig kompetens under ett tak med uppgift att bistå näringslivet och allmänheten med information, råd

Läs mer

Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem

Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem Folkhälsomyndighetens vägledning Fredrik Haux, Folkhälsomyndigheten Orsaker till fukt och mögelproblem Läckage från tak, fönster, tvätt/diskmaskiner m.m. Hög luftfuktighet

Läs mer

Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16

Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16 Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16 1 Genom att arbeta objektivt samt integrera erfarenhet och den senaste kunskapen skapar AK-konsult Indoor Air AB förutsättningar för en god innemiljö

Läs mer

STRÖMBACKASKOLAN PITEÅ. UNDERSÖKNING AV IDROTTSHALL B OCH C

STRÖMBACKASKOLAN PITEÅ. UNDERSÖKNING AV IDROTTSHALL B OCH C STRÖMBACKASKOLAN PITEÅ. UNDERSÖKNING AV IDROTTSHALL B OCH C HIFAB AB Uppdragsnummer: Luleå 2009-11-18 Mikael Strandberg Kvalitetsgranskad av: Jan Nilsson Hifab AB Smedjegatan 1 972 33 Luleå www.hifab.se

Läs mer

2013-03-19. Fuktkvotsmätning OBS! ENBART I TRÄ! Fuktkvotsmätning. Torrviktsmetoden ISO 3130. 1. Provbiten vägs

2013-03-19. Fuktkvotsmätning OBS! ENBART I TRÄ! Fuktkvotsmätning. Torrviktsmetoden ISO 3130. 1. Provbiten vägs SIDAN 1 Fuktkvotsmätning Torrviktsmetoden ISO 3130 1. Provbiten vägs 2. Torkning av provbiten i 103 o C +/- 2 o C 3. När träet är absolut torrt vägs biten igen 4. Fuktkvoten kan beräknas SIDAN 2 Fuktkvotsmätning

Läs mer

Rådhuskomplexet Inomhusmiljöutredning Sammanfattande huvudrapport för hus B, C och D

Rådhuskomplexet Inomhusmiljöutredning Sammanfattande huvudrapport för hus B, C och D Rådhuskomplexet Inomhusmiljöutredning Sammanfattande huvudrapport för hus B, C och D Vybild över hus C och D Ordernr: 23759 AK-konsult Indoor Air AB 752 28 Uppsala Besöksadress: Husbyborgsvägen 1 Växel:

Läs mer

Rapport. Analys av Inne-VOC. Objekt: Förskolan Äventyret, Säter. Polygon Sverige AB Mikko Nieminen Västermalmsvägen Falun

Rapport. Analys av Inne-VOC. Objekt: Förskolan Äventyret, Säter. Polygon Sverige AB Mikko Nieminen Västermalmsvägen Falun Polygon Sverige AB Mikko Nieminen Västermalmsvägen 2 719 77 Falun Rapport Analys av InneVOC Ert provnamn (Vårt provnummer) A. Avd. Kometen (VOC067184) B. Avd. Solen (VOC067182) Stockholm 20170224 IVL Svenska

Läs mer

Hälsa och ventilation

Hälsa och ventilation Hälsa och ventilation Mathias Holm, överläkare Sandra Johannesson, yrkes- och miljöhygieniker 2015-10-20 Ventilation Är det farligt med låg ventilation? Kan ventilationen bli för hög? 2 Varför behövs ventilation?

Läs mer

FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003

FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003 SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 3/2004 FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003 MILJÖKONTORET JUNI 2004 Rapport 3/2004 Ärende: MN/2004:117 Projektet

Läs mer

Luftburna kemiska ämnen i förorenade byggnader vad finns det för riskbaserade riktvärden och hur ska man mäta?

Luftburna kemiska ämnen i förorenade byggnader vad finns det för riskbaserade riktvärden och hur ska man mäta? Luftburna kemiska ämnen i förorenade byggnader vad finns det för riskbaserade riktvärden och hur ska man mäta? Jan-Olof Levin Umeå universitet, kemiska institutionen, 901 87 UMEÅ Fenix Environmental, Box

Läs mer

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet.

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. 41 77 01 JAPE VENTGOLV 2013 När bekymren är som värst, eller när bara misstankarna finns där. Har du fukt i betongplattan? Känner du av lukt och emissioner?

Läs mer

RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER

RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER Provsvar till Hifab AB Mikael Strandberg Smedjegatan 1 972 33 LULEÅ SVERIGE Faktura till Hifab AB FE 238 838 80 HACKÅS RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER Denna rapport med bilagor får endast återges

Läs mer

UTREDNING. Ocabs arbetsordernummer: H7204381. Beställare: Eva Norrgård Vartoftagatan 9 11830 Stockholm. Kund/beställares referensnummer: -

UTREDNING. Ocabs arbetsordernummer: H7204381. Beställare: Eva Norrgård Vartoftagatan 9 11830 Stockholm. Kund/beställares referensnummer: - UTREDNING Ocabs arbetsordernummer: H7204381 Kund/beställares referensnummer: - Beställare: Eva Norrgård Vartoftagatan 9 11830 Stockholm Objektets adress: Ljungvägen 16 Sorundan Besiktningsdag: 2016-04-01

Läs mer

Miljösamverkans utbildning i inomhusmiljö 6 Oktober 2015

Miljösamverkans utbildning i inomhusmiljö 6 Oktober 2015 Miljösamverkans utbildning i inomhusmiljö 6 Oktober 2015 Per-Eric Hjelmer, Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Hälsoskydd Fleminggatan 4, Box 8136, 104 20 Stockholm Telefon: 08-508 28891 per.eric.hjelmer@stockholm.se

Läs mer

Fortsatt undersökning av innemiljöproblem Nr:3 Henånskolan, Orust

Fortsatt undersökning av innemiljöproblem Nr:3 Henånskolan, Orust Fortsatt undersökning av innemiljöproblem Nr:3 Henånskolan, Orust Ordernr: 21269 AK-konsult Indoor Air AB Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader Postadress Folke Bernadottes väg 445 256 57 Ramlösa

Läs mer

VILKA PARAMETRAR PÅVERKAR MÄTNINGAR AV INOMHUSLUFT. Björn Mälarstig anozona

VILKA PARAMETRAR PÅVERKAR MÄTNINGAR AV INOMHUSLUFT. Björn Mälarstig anozona VILKA PARAMETRAR PÅVERKAR MÄTNINGAR AV INOMHUSLUFT Björn Mälarstig anozona DAGENS ÄMNE ÄR KEMISK LUFTPROVTAGNING FÖR GC-ANALYS. Hur fungerar en gaskromatograf? Hur fungerar en masspektrometer Tolkning

Läs mer

PM: FÖRSKOLOR, LIDINGÖ STAD

PM: FÖRSKOLOR, LIDINGÖ STAD Lidingö Stad Fastighetskontoret Sven Riddarström 181 82 Lidingö PM: FÖRSKOLOR, LIDINGÖ STAD Sammanfattning, utförda fuktriskinventeringar och fuktutredningar Fuktriskinventeringar L:\309x\2009\10121857

Läs mer

Rapport. från granskning. skadeutredning rörande Henåns skola på Orust. Solna 2013-04-29 Tom Follin Utredningsingenjör SBR

Rapport. från granskning. skadeutredning rörande Henåns skola på Orust. Solna 2013-04-29 Tom Follin Utredningsingenjör SBR Uppdrag TF 1315 Rapport från granskning av skadeutredning rörande Henåns skola på Orust Solna 2013-04-29 Tom Follin Utredningsingenjör SBR Byggmiljögruppen - BMG Tom Follin AB - Orgnr. 556707-1013 Råsundavägen

Läs mer

Kalmar kommun tog med ett PM till mötet som delades ut till deltagarna, se bifogade pdffil.

Kalmar kommun tog med ett PM till mötet som delades ut till deltagarna, se bifogade pdffil. Sida 1 av 5 Arbetsrapport från insatsen den 4 oktober Thomas G Alsmo Skickat: den 6 oktober 2010 12:38 Till: inger.borjesson@kalmar.se; christer.dahlstrom@vectura.se; anders.holm@edu.kalmar.se; maria.isaksson@folkuniversitetet.se;

Läs mer

Fukt och luktfria ventilerade golv.

Fukt och luktfria ventilerade golv. Fukt och luktfria ventilerade golv. Optivent stoppar effektivt farliga ångor och giftiga gaser från att komma ut i rumsluften och gör att Du kommer att må mycket bättre på din arbetsplats eller i ditt

Läs mer

BYGGNADSDELAR OCH RISKKONSTRUKTIONER, DEL 1

BYGGNADSDELAR OCH RISKKONSTRUKTIONER, DEL 1 BYGGNADSDELAR OCH RISKKONSTRUKTIONER, DEL 1 Anders Jansson RISE Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD/BYGGTEKNIK Golvkonstruktioner och fukt Grundläggning mot mark Platta på mark Platta på mark

Läs mer

RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER

RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER Provsvar och faktura till Skadeteknikgruppen AB Ulf Gunnarsson Karlsbodavägen 9-11 168 67 BROMMA SVERIGE RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER Denna rapport med bilagor får endast återges i sin helhet

Läs mer

RESULTATREDOVISNING AV MIKROBIOLOGISKA ANALYSER

RESULTATREDOVISNING AV MIKROBIOLOGISKA ANALYSER Provsvar till AK-Konsult Indoor Air AB Michael Nilsson Folke Bernadottes väg 445 256 57 RAMLÖSA SVERIGE Faktura till AK-Konsult Indoor Air AB Box 135 Stormbyvägen 2-4 163 29 SPÅNGA RESULTATREDOVISNING

Läs mer

Utredningsprotokoll. Utlåtande

Utredningsprotokoll. Utlåtande Sida 1(6) Christer Högvall Rösvägen 8 163 44 Spånga Utlåtande Uppdrag Uppdragets syfte är att utreda orsaken till och omfattningen av uppmätt fukt och upplevd lukt på Suterrängplan i samband med överlåtelsebesiktning.

Läs mer

Arbetet med inomhusmiljön i kvarteret Fägnaden en sammanfattande rapport

Arbetet med inomhusmiljön i kvarteret Fägnaden en sammanfattande rapport 1/7 Arbetet med inomhusmiljön i kvarteret Fägnaden en sammanfattande rapport Under delar av 2012 och hela 2013 har Einar Mattsson arbetat intensivt med att förbättra inomhusmiljön i kvarteret Fägnaden.

Läs mer

FuktCentrum Konsultens syn på BBR 06 En hjälp eller onödigt reglerande

FuktCentrum Konsultens syn på BBR 06 En hjälp eller onödigt reglerande FuktCentrum 7-11-8 Konsultens syn på BBR 6 En hjälp eller onödigt reglerande 1 -konsult Indoor Air AB Konsulter i fukt och inomhusmil j ö. Civ. ing. VD Stormbyvägen 2-4 Telefon 8-79542 163 29 Spånga Telefon

Läs mer

Fuktanalys av husgrund

Fuktanalys av husgrund Fuktanalys av husgrund Datum: 2011-07-01 Tid: 09.00 Besiktningsman: Thomas Lundin, Carl-Magnus Johansson Uppdragsgivare: Namn: Företag: Tel: Email: Person-/Org.nr: Fakturaadress (om annan): Problembeskrivning:

Läs mer

Nallebjörnens förskola Lidingö

Nallebjörnens förskola Lidingö Nallebjörnens förskola Lidingö Förenklad rapportering 2010-02-08 Ordernr: 18495 AK-konsult Indoor Air AB Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader Postadress 163 29 Spånga Besöksadress Stormbyvägen 2-4

Läs mer

PM Information efter branden 2011-06-13 Peter Göltl. Bakgrund. Branden

PM Information efter branden 2011-06-13 Peter Göltl. Bakgrund. Branden PM Information efter branden 2011-06-13 Peter Göltl Bakgrund Branden På morgonen den 4 maj eldhärjas delar av byggnader i vilka KTH bedriver utbildningsverksamhet för blivande Arkitekter. Trots flera oberoende

Läs mer

Fuktaspekter vid åtgärder i förorenade byggnader. Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Fuktaspekter vid åtgärder i förorenade byggnader. Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Fuktaspekter vid åtgärder i förorenade byggnader Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Fukt kan medverka till problem Tillväxt av mikroorganismer Kemisk nedbrytning av

Läs mer

Ftalater och besläktade ämnen i luften i normala och förorenade byggnader. Jan-Olof Levin Umeå universitet Fenix Environmental

Ftalater och besläktade ämnen i luften i normala och förorenade byggnader. Jan-Olof Levin Umeå universitet Fenix Environmental Ftalater och besläktade ämnen i luften i normala och förorenade byggnader Jan-Olof Levin Umeå universitet Fenix Environmental Disposition Vad är ftalater? Effekter och förekomst Vad finns i luften vi andas?

Läs mer

Bergvretenskolan och Enöglaskolan

Bergvretenskolan och Enöglaskolan September 2014 Bergvretenskolan och Enöglaskolan Inomhusmiljöutredning Samhällsbyggnadsförvaltningen 24 september 2014 Inomhusmiljöutredning Kommunfullmäktige beslutade om ett styrdokument för lokalförsörjning

Läs mer

TOLKNING AV UPPMÄTTA VÄRDEN OCH ANALYSER

TOLKNING AV UPPMÄTTA VÄRDEN OCH ANALYSER TOLKNING AV UPPMÄTTA VÄRDEN OCH ANALYSER Anders Jansson RISE Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD/BYGGTEKNIK Tolkning av mätvärden Vid en skadeutredning i en uteluftsventilerad krypgrund mäter

Läs mer

RESULTATREDOVISNING AV MIKROBIOLOGISKA ANALYSER

RESULTATREDOVISNING AV MIKROBIOLOGISKA ANALYSER Provsvar till AK-Konsult Indoor Air AB Kjell Wader Folke Bernadottes väg 445 256 57 RAMLÖSA SVERIGE Faktura till AK-Konsult Indoor Air AB Ingrid Johansson Box 135 163 29 SPÅNGA SVERIGE RESULTATREDOVISNING

Läs mer

Skadeutredning Åtgärdsförslag Skyddsåtgärder. Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader

Skadeutredning Åtgärdsförslag Skyddsåtgärder. Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader Skadeutredning Åtgärdsförslag Skyddsåtgärder Lämplig utredningsmodell vid fukt- och inomhusmiljöproblem 1, Definiera uppdraget 2, Inledande, översiktig genomgång Okulärbesiktning, ritningsgenomgång, genomgång

Läs mer

Socialstyrelsen. Länsträff miljö- och hälsoskydd 2 september 2010, Köping

Socialstyrelsen. Länsträff miljö- och hälsoskydd 2 september 2010, Köping Socialstyrelsen Länsträff miljö- och hälsoskydd 2 september 2010, Köping Patrik Hultstrand, Utredare Socialstyrelsen Heléne Gårdebrink, Utredare Socialstyrelsen Nationellt tillsynsprojekt 2010 Fastighetsägares

Läs mer

Yellow Line Monteringsanvisning

Yellow Line Monteringsanvisning Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Yellow Line Monteringsanvisning Det finns en lösning på gårdagens och morgondagens fuktproblem... Nu kan du inte längre säga att luftspaltbildande material bygger

Läs mer

aktuellt Vi hälsar alla fyra varmt välkomna till AK-konsult!! Då var hösten här på allvar! Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader oktober 2012

aktuellt Vi hälsar alla fyra varmt välkomna till AK-konsult!! Då var hösten här på allvar! Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader oktober 2012 oktober 2012 aktuellt Då var hösten här på allvar! Vi rivstartar hösten med fyra nyanställda: Martin, Göran, Olle och Josua. Martin Åkerlind har varit igång sedan i juni och är stationerad på vårt Stockholmskontor.

Läs mer

RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER

RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER Provsvar och faktura till Landstinget Norrbotten Mats Smeds Företagshälsan Smedjegatan 17B 972 33 LULEÅ RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER Denna rapport med bilagor får endast återges i sin helhet

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Produkten är främst avsedd för privat boendemiljö.

Läs mer

Rapport. från undersökningar. Ormstaskolan, Blekingsvägen 1, Vallentuna

Rapport. från undersökningar. Ormstaskolan, Blekingsvägen 1, Vallentuna 1 (36) Rapport från undersökningar av Ormstaskolan, Blekingsvägen 1, Vallentuna Solna 2015-03-20 (justerad 2015-03-27) Lasse Iisakka/Sten Ros Utredningsingenjörer SBR ByggMiljöGruppen - BMG Lasse Iisakka

Läs mer

Rapport. från undersökning. Henåns skola, Orust samt. Förslag till åtgärder. Solna 2013-06-24 Tom Follin Utredningsingenjör SBR

Rapport. från undersökning. Henåns skola, Orust samt. Förslag till åtgärder. Solna 2013-06-24 Tom Follin Utredningsingenjör SBR Uppdrag TF 1315 Rapport från undersökning av Henåns skola, Orust samt Förslag till åtgärder Solna 2013-06-24 Tom Follin Utredningsingenjör SBR Byggmiljögruppen - BMG Tom Follin AB - Orgnr. 556707-1013

Läs mer

Luftprofil resultatredovisning

Luftprofil resultatredovisning RAPPORT Luftprofil resultatredovisning Objekt: Sannerudskolan, Kil För ByggMiljöGruppen Tom Follin Linda Örtlund Liselott Egelrud 2016-01-20 Arkivnummer: U5578 IV16-003 Box 21060, SE-100 31 Stockholm Box

Läs mer

Fukt inomhusmiljö FTF 130211

Fukt inomhusmiljö FTF 130211 Fukt inomhusmiljö FTF 130211 PROGRAM: 09.00 09.30 Kaffe/Inledning 09.30 12.30 Fuktiga byggnader, AK-Konsult Fukt i luft Fukt i material Fukttransport Fuktskador 12.30 13.30 Lunch 13.30 14.15 Lennart Larsson:

Läs mer

Våtrumskonstruktioner med keramiska plattor

Våtrumskonstruktioner med keramiska plattor Våtrumskonstruktioner med keramiska plattor Forskningsprojekt utförda av Anders Jansson Presenterade av Ulf Antonsson 1 Anders hade inte möjlighet att medverka. 2 SP Svergies Tekniska Forskningsinstitut

Läs mer

Granab Ventilationssystem för effektiv undergolvventilation. Tillförlitligt system till låg totalkostnad för skolor, allmänna lokaler och bostäder.

Granab Ventilationssystem för effektiv undergolvventilation. Tillförlitligt system till låg totalkostnad för skolor, allmänna lokaler och bostäder. Granab Ventilationssystem för effektiv undergolvventilation. Tillförlitligt system till låg totalkostnad för skolor, allmänna lokaler och bostäder. GRANAB Undergolvventilationssystem i kombination med

Läs mer

KOMIN Kompetenscentrum för Inomhusmiljö och Hälsa som samlar ett nätverk av praktisk och forskningsmässig kompetens under ett tak med uppgift att

KOMIN Kompetenscentrum för Inomhusmiljö och Hälsa som samlar ett nätverk av praktisk och forskningsmässig kompetens under ett tak med uppgift att KOMIN Kompetenscentrum för Inomhusmiljö och Hälsa som samlar ett nätverk av praktisk och forskningsmässig kompetens under ett tak med uppgift att bistå näringslivet och allmänheten med information, råd

Läs mer

2014-09-01! Rapport 14-323. Fuktberäkning i yttervägg med PIR-isolering! WUFI- beräkning! Uppdragsgivare:! Finja Prefab AB/ Avd Foam System! genom!

2014-09-01! Rapport 14-323. Fuktberäkning i yttervägg med PIR-isolering! WUFI- beräkning! Uppdragsgivare:! Finja Prefab AB/ Avd Foam System! genom! Fuktdiffusion i vägg Finja Foam System 2014-09-01 Fuktberäkning i yttervägg med PIR-isolering WUFI- beräkning 1 av 13 Uppdragsgivare: Finja Prefab AB/ Avd Foam System genom Stefan Sigesgård Fuktdiffusion

Läs mer

Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in.

Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in. Innemiljö Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TentamensKod: 41B05C KBYGG13h, KINAF13h 7,5 högskolepoäng Tentamensdatum: 2016-05-31 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Miniräknare, penna, sudd Totalt antal

Läs mer

VÅTRUMSBESIKTNING 1(17) Beställare. Polygons projektnummer XXXXXX Skadenummer/försäkringsnummer. Skadeplats. Bild

VÅTRUMSBESIKTNING 1(17) Beställare. Polygons projektnummer XXXXXX Skadenummer/försäkringsnummer. Skadeplats. Bild VÅTRUMSBESIKTNING 1(17) Beställare Polygons projektnummer XXXXXX Skadenummer/försäkringsnummer Skadeplats Bild Polygon Sverige AB Gärdevägen 5C Sundsvall Tel: 020-235 235 Fax: Mobil: 010-45 15 734 e-mail:

Läs mer

Ombesiktning / Komplettering

Ombesiktning / Komplettering SE-QE-SD-720 728 Besiktningsprotokoll VD Ombes/ Kompl B12 Utg.4 2013-03-11 2010 Anticimex Ombesiktning / Komplettering Varudeklarerat är ett samarbete mellan Svensk Fastighetsförmedling och Anticimex Försäkringar

Läs mer

LINKÖPING ISBERGET 17

LINKÖPING ISBERGET 17 PLÖJAREGATAN 46 LINKÖPING ISBERGET 17 Överlåtelsebesiktning för säljare September 2014 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Box 1105 581 11 Linköping 0730-793686 556832-7273

Läs mer

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson Markfukt Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson 1 Markfukt Vad är markfukt? Skador/Åtgärder Källförteckning Slutord 2 Vad är markfukt? Fukt är vatten i alla sina faser,

Läs mer

KÄLLARGOLV ELLER OISOLERAT GOLV DIREKT PÅ MARK

KÄLLARGOLV ELLER OISOLERAT GOLV DIREKT PÅ MARK KÄLLARGOLV ELLER OISOLERAT GOLV DIREKT PÅ MARK Oisolerad platta Du konstaterar genom att titta vid trösklar, diskbänkar eller andra genomföringar om Du har betong direkt under. Det luktar i huset. Organiskt

Läs mer

PSE SKADEUTREDNINGSRAPPORT Skadenummer/försäkringsnummer. Äventyret Pelles väg 1 Säter Säter. Rapport 1(11)

PSE SKADEUTREDNINGSRAPPORT Skadenummer/försäkringsnummer. Äventyret Pelles väg 1 Säter Säter. Rapport 1(11) PSE SKADEUTREDNINGSRAPPORT 1(11) Beställare Fastighetskontoret Anna Wickholm Box 300 783 27 Säter Polygons projektnummer 181625080299 Skadenummer/försäkringsnummer Skadeplats Äventyret Pelles väg 1 Säter

Läs mer

Stockholmskontoret växer. AK-konsults Stockholmskontor har under hösten förstärkts med två nya medarbetare, Jonas Winther och Henrik Sjölund.

Stockholmskontoret växer. AK-konsults Stockholmskontor har under hösten förstärkts med två nya medarbetare, Jonas Winther och Henrik Sjölund. Oktober 2014 Stockholmskontoret växer AK-konsults Stockholmskontor har under hösten förstärkts med två nya medarbetare, Jonas Winther och Henrik Sjölund. aktuellt Henrik har läst Byggteknik och Design

Läs mer

Tätskikt i våtrum. FoU-projekt vid SP Anders Jansson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Tätskikt i våtrum. FoU-projekt vid SP Anders Jansson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Tätskikt i våtrum Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Nordiskt Vattenskadeseminarium 1 FoU-projekt vid SP Anders Jansson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Bakgrund

Läs mer

Icopal Golvprodukter - håller golvet torrt. För golvets mellanskikt

Icopal Golvprodukter - håller golvet torrt. För golvets mellanskikt Icopal Golvprodukter - håller golvet torrt För golvets mellanskikt Komplett golvskyddssystem Det som vi till vardags kallar golv består egentligen av flera lager. Ett underlag, olika mellanskikt med speciella

Läs mer

SWESIAQ:s enkät till innemiljöutredare

SWESIAQ:s enkät till innemiljöutredare SWESIAQ:s enkät till innemiljöutredare Sammanställning av enkätsvar redovisad vid SWESIAQ:s/VVS-tekniska föreningens innemiljökonferens: Innemiljö 2008 Anders Lundin, miljöinspektör Arbets- och miljömedicin,

Läs mer

Genano Svenska AB. Genano-metoden för en bättre inomhusmiljö

Genano Svenska AB. Genano-metoden för en bättre inomhusmiljö Genano Svenska AB Genano-metoden för en bättre inomhusmiljö Bakgrund Visste du att: Det finns mer än 600 000 personer i Sverige som lider av astma Mer än 2 000 000 personer har problem med inomhusluftens

Läs mer

VISBY KV SOLROSEN 1 SÄVSKOLAN. F-HUSET SKADEINVENTERING BYGG OCH VVS 2011-11-18

VISBY KV SOLROSEN 1 SÄVSKOLAN. F-HUSET SKADEINVENTERING BYGG OCH VVS 2011-11-18 VISBY KV SOLROSEN 1 SÄVSKOLAN. F-HUSET SKADEINVENTERING BYGG OCH VVS 2011-11-18 UPPDRAGSGIVARE Region Gotland Samhällsbyggnadsförvaltningen Visborgsalle 19 621 81 Visby KONSULT Engma AB Västerhejde Bjärs

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Januari 2015

Överlåtelsebesiktning Januari 2015 M E J R AM S G R Ä N D 2 Mantorp Överlåtelsebesiktning Januari 2015 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Box 1105 0705 496670 556832-7273 joakim.vrethem@ftoab.se 581 11Linköping

Läs mer

04 SE. Vägledning. Fukt

04 SE. Vägledning. Fukt 04 SE Vägledning Fukt Dinesen fuktvägledning Februari 2011 Väsentligt att känna till innan man lägger trägolv Sida 3 Sida 4 Innehåll Dinesen fuktvägledning Fukt och trägolv 6 Träets egenskaper 6 Luftfuktighet

Läs mer

Viktiga faktorer i innemiljön

Viktiga faktorer i innemiljön Kunskapsläge: Hälsoeffekter av fukt och mögel i byggnader En rad epidemiologiska undersökningar har visat att fukt och mögel/bakterieväxt i byggnader innebär hälsorisk Ökad risk för astma, astmabesvär,

Läs mer

Hälsoeffekter av fukt och mögel i inomhusmiljö. Mathias Holm, överläkare Sandra Johannesson, yrkes- och miljöhygieniker

Hälsoeffekter av fukt och mögel i inomhusmiljö. Mathias Holm, överläkare Sandra Johannesson, yrkes- och miljöhygieniker Hälsoeffekter av fukt och mögel i inomhusmiljö Mathias Holm, överläkare Sandra Johannesson, yrkes- och miljöhygieniker Miljöhälsoenkäter (NMHE) 1999, 2007 Omkring 1,2 miljoner av den vuxna befolkningen

Läs mer

K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro

K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-01-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR

Läs mer

Vattenskaderisker i lågenergihus

Vattenskaderisker i lågenergihus Vattenskaderisker i lågenergihus Rolf Kling, Teknisk chef, VVS-Företagen, rolf.kling@vvsföretagen.se Ivo Martinac, Professor, KTH-Installations- och Energiteknik, im@kth.se Nordiskt Vattenskadeseminarium

Läs mer

RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER

RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER Provsvar till AK-Konsult Indoor Air AB Kjell Wader Folke Bernadottes väg 445 256 57 RAMLÖSA SVERIGE Faktura till AK-Konsult Indoor Air AB Box 135 Stormbyvägen 2-4 163 29 SPÅNGA RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA

Läs mer

RESULTATREDOVISNING AV MIKROBIOLOGISKA ANALYSER

RESULTATREDOVISNING AV MIKROBIOLOGISKA ANALYSER Provsvar till Hifab AB Mikael Strandberg Smedjegatan 1 972 33 LULEÅ SVERIGE Faktura till Hifab AB FE 238 838 80 HACKÅS RESULTATREDOVISNING AV MIKROBIOLOGISKA ANALYSER Denna rapport med bilagor får endast

Läs mer

Rapport. från undersökning. Förslag till åtgärder. Solna 2012-04-26 Tom Follin Utredningsingenjör SBR

Rapport. från undersökning. Förslag till åtgärder. Solna 2012-04-26 Tom Follin Utredningsingenjör SBR Uppdrag TF 1121 Rapport från undersökning av två flerbostadshus vid Ateljévägen 2-28 i Sundbyberg samt Förslag till åtgärder Solna 2012-04-26 Tom Follin Utredningsingenjör SBR Byggmiljögruppen - BMG Tom

Läs mer

H OLKETORPSGATAN 6 Linköping

H OLKETORPSGATAN 6 Linköping H OLKETORPSGATAN 6 Linköping Överlåtelsebesiktning Februari 2013 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Box 1105 0705 496670 556832-7273 joakim.vrethem@ftoab.se 581 11Linköping

Läs mer

Enheten för hälsoskydd Michael Ressner

Enheten för hälsoskydd Michael Ressner Enheten för hälsoskydd Michael Ressner tel. 075-247 3146 e-post: michael.ressner@socialstyrelsen.se www.socialstyrelsen.se/halsoskydd Fastighetsägares gares egenkontroll Nationellt tillsynsprojekt under

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 är avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Systemet är uppbyggt

Läs mer

Fuktmätning i betonggolv med pågjutningar

Fuktmätning i betonggolv med pågjutningar Fuktmätning i betonggolv med pågjutningar Bakgrund och syfte Fuktmätning i betonggolv med RF-metoden före mattläggning av fuktkänsliga golvbeläggningar är idag väletablerad. Metodiken togs fram i början

Läs mer

RESULTATREDOVISNING AV MIKROBIOLOGISKA ANALYSER

RESULTATREDOVISNING AV MIKROBIOLOGISKA ANALYSER Provsvar och faktura till Sveriges Radio Fredrik Olsson Radiohuset 4C 105 10 STOCKHOLM SVERIGE RESULTATREDOVISNING AV MIKROBIOLOGISKA ANALYSER Denna rapport med bilagor får endast återges i sin helhet

Läs mer

Golvvärme Fuktmätning i betonggolv med golvvärme

Golvvärme Fuktmätning i betonggolv med golvvärme Golvvärme Fuktmätning i betonggolv med golvvärme Etapp II: Täta golvbeläggningar Etapp III: Limmade trägolv Anders Sjöberg Lars-Olof Nilsson & (Bertil Persson) Lunds Tekniska Högskola Temperaturskillnad

Läs mer

Renovering av golv i sjuka hus kan förvärra problemen

Renovering av golv i sjuka hus kan förvärra problemen Renovering av golv i sjuka hus kan förvärra problemen Det är inte säkert att renovering av ett golv med fukt- och emissionsskador avhjälper problemet. Orsaken är att skadliga kemiska ämnen som bildas när

Läs mer

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING marmoleum LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Marmoleum click Allmän information Marmoleum Click har en ytbeläggning av linoleum som i huvudsak är

Läs mer

T Antal : d or l Anta l bilagor

T Antal : d or l Anta l bilagor j;;okumenttyp l Rapport l Ordernummer 22872 Rapportdatum E 2014-03-03 - datum 4-04-08 T Antal : d or l Anta l bilagor 1 34 3 Uppdragsnamn Upprättad av Skogsbyns förskol a, Förslöv Kjell Wader, Michael

Läs mer

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Krypgrundsisolering Monteringsanvisning MOT FUKT, MÖGEL OCH RADON I KRYPGRUND 10 mm tjock Krypgrundsisolering som höjer temperaturen normalt med +2 o C och ger ett

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om fukt och mikroorganismer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om fukt och mikroorganismer FoHMFS 2014:14 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om fukt och mikroorganismer Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens föreskrifter

Läs mer

MILJÖINVENTERING HUS ODEN

MILJÖINVENTERING HUS ODEN STRÖMBACKASKOLAN PITEÅ KOMMUN MILJÖINVENTERING HUS ODEN Företagsnamn: Hifab AB Uppdragsansvarig: Jan Lundstedt Upprättad av: Jan Lundstedt 2 av 6 Innehållsförteckning 1. Objekt... 2 2. Organisation...

Läs mer

Byggnadsår: Sadeltak med takpannor Plåttak över entré. Grundkonstruktion: Mindre källare/krypgrund. Mekanisk frånluftsventilation

Byggnadsår: Sadeltak med takpannor Plåttak över entré. Grundkonstruktion: Mindre källare/krypgrund. Mekanisk frånluftsventilation Byggnadsår: 1979 Hustyp: Tak: 1,5-planshus Sadeltak med takpannor Plåttak över entré Grundkonstruktion: Mindre källare/krypgrund Stomme: Ventilation: Värmesystem: Trä Mekanisk frånluftsventilation Pelletspanna

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 Förläggningssätt På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 är avsedd att läggas på bärande golv där man

Läs mer

Stamrenoveringar. Så här återställer du golv och väggar i badrum snabbt och kostnadseffektivt.

Stamrenoveringar. Så här återställer du golv och väggar i badrum snabbt och kostnadseffektivt. Stamrenoveringar. Så här återställer du golv och väggar i badrum snabbt och kostnadseffektivt. Effektiv renovering ger nöjda hyresgäster. Beläggningsbart efter endast 24 timmar. De flesta stamrenoveringar

Läs mer