ÅRSREDOVISNING FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET"

Transkript

1 BRF ALFHEMSGATAN 5 I GÖTEBORG Org.nr ÅRSREDOVISNING FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET sid 1-6 Förvaltningsberättelse sid 7 Resultaträkning sid 8-9 Balansräkning sid Tilläggsupplysningar sid 13 Underskrifter

2 Sid 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Alfhemsgatan 5 i Göteborg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse, genom att i föreningen upplåta bostadslägenheter utan tidsbegränsning samt att förvalta fastigheten på ett så miljövänligt sätt som möjligt och att i största möjliga mån bevara fastighetens ursprungliga stil och karaktär. Föreningen registrerades hos Bolagsverket. Föreningens senaste stadgar antogs Föreningsstämma hölls Extra föreningsstämma hölls Styrelse Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma och påföljande styrelsekonstituering haft följande sammansättning: Carl Johan Fallenius Andreas Högström Sarah Bronsman Lars Gustafsson David Lundqvist Niclas Pettersson Katrin Rabiei Tabriz Anders Wake styrelseledamot, ordförande styrelseledamot styrelseledamot styrelseledamot styrelseledamot styrelseledamot styrelseledamot styrelseledamot Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 11 protokollförda möten. Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Carl Johan Fallenius, David Lundqvist, Andreas Högström samt Katrin Rabiei Tabriz två i förening. För styrelsens arbete finns en ansvarsförsäkring tecknad hos Trygg-Hansa. Revisorer Lars Leandersson Johan Karlsson Erland Hultman godkänd revisor, Revisorsringen Sverige AB förtroendevald revisor revisorssuppleant till förtroendevald revisor

3 Sid 2 Valberedning Linnea Wikman Fredrik Hammer Marie Kjellson sammankallande (avflyttad under året) Fastigheten Bostadsrättsföreningen äger fastigheten Göteborg, Olivedal 9:4 med adress Alfhemsgatan 5/Olivedalsgatan 18. På fastigheterna har uppförts flerbostadshus omfattande 37 st bostadsrätter med en sammanlagd bostadsarea om 2.226,5 m 2, samt fyra lokaler om 176,5 m 2. Hyresgästerna till lokalerna är fortgående föremål för omförhandling av hyran för att uppnå marknadsmässig nivå. Lägenhetsfördelning 1 rok 2 rok/kam 4 r o kam antal Under verksamhetsåret har fyra överlåtelser ägt rum inom föreningen. Fastigheten är försäkrad genom Trygg-Hansa. Försäkringen omfattar fullvärde. Föreningens lokaler Kontrakt på föreningens lokal löper enligt följande; Verksamhet Yta kvm Löptid Tapetserarverkstad 22, Butik 66, Skräddare 53, Butik 35, Tidigare hyresgästen Verksta n på Olivedalsgatan 18 har överlåtit hyresavtalet till den nya hyresgästen Jamaican Caribean Shop som kommer att sälja äkta Blue Mountain-kaffe samt kläder från Jamaica. Föreningen har i april 2012 tecknat hyresavtal med en ny hyresgäst som skall bedriva skrädderi i Popitops gamla lokaler. I samband med detta har styrelsen även justerat hyresnivån på lokalen som kommer att ge föreningen högre hyresintäkter framöver. Verksamhet under året som gått Styrelsen har under det gångna året fortsatt att arbeta enligt visionen om Det goda boendet. Det innebär dels att skapa en så trevlig miljö som möjligt för medlemmarna och dels att förvalta fastigheten på ett så miljövänligt sätt som möjligt och i största möjliga mån bevara dess ursprungliga stil och karaktär. Fastigheten: Under hösten 2011 har föreningen genomfört ett termostatbyte i samtliga lägenheter samt

4 Sid 3 bytt cirkulationspump. I samband med detta har även en injustering av värmesystemet gjorts för att få en effektivare energianvändning i lägenheterna och på sikt lägre kostnader för föreningen. Dörröppnare har installerats till entrédörrarna Olivedalsgatan/Alfhemsgatan efter motion på årsstämman. Dessa fungerar nu bra och är till stor hjälp får föreningens medlemmar. I sophuset på gården har vi fått ett nytt sopkärl där både wellpapp och förpackningar kan slängas. Då det inte slängs lika mycket tidningar längre har styrelsen även beslutat att ta bort ett tidningskärl. För att förtydliga vad som får slängas i respektive sopkärl har informationsblad satts upp. Styrelsen hade tagit fram ett förslag på nya balkonger mot gården som togs upp till omröstning på en extrastämma den 9/2. Resultatet av omröstningen var att en överväldigande majoritet var positiva till nya balkonger men tyckte att det presenterade förslaget behöver arbetas om för att bättre passa fastighetens karaktär. Ett antal medlemmar har därför anmält sitt intresse till en balkonggrupp som har fått i uppdrag att arbeta fram ett eller flera förslag som skall passa vår fastighet bättre. Det pågående projektet med renovering av trapphusbalkonger och fasad mot gården var tänkt att starta under våren men har blivit försenat. Fasadrenoveringen är planerad att genomföras under hösten För att fastigheten skall visa sig från sin bästa sida har bättringsmålning av dörrar, ytterdörrar och element genomförts. Behov av bättringsmålning kommer att ses över med jämnare mellanrum. För att få en uppfattning om hur sättningarna påverkar föreningens fastighet beslutade styrelsen i maj att genomföra en geoteknisk mätning. Mätningen genomfördes i maj av ingenjörsfirman Tellstedt i Göteborg AB. Resultatet uppvisar att den totala sättningen uppgår till 5 mm efter den senast utförda mätningen Nuvarande sättningshastighet är mindre än 1 mm per år för vår fastighet och får anses som låg vid jämförelse med övriga fastigheter i vårt kvarter. I Alfhemsgatans källare har det varit problem med en illaluktande doft som ej kunnat lokaliseras. Detta har åtgärdats genom att installera en luftrenare. Skadebekämpningsbolaget Nomor har även kontrollerat källaren utan att hitta källan. Styrelsen fortsätter att utreda problemet. Efter en del problem med stopp i avloppet uppe i tvättstugan genomfördes en högtrycksspolning av stammarna som har gett ett gott resultat. Ekonomi: Under året har styrelsen fortsatt med att ytterligare förbättra föreningens ekonomi både avseende kostnader och intäkter. Lokalhyresintäkterna har ökat med 3 % och följer sedan tidigare hyreshöjningar enligt avtal. Föreningen har även amorterat samtliga lån och är per bokslutsdatumet helt skuldfria.

5 Sid 4 Gemenskap: I traditionsenlig anda har föreningen genomfört två städdagar, en under våren och en under hösten. Uppslutningen har varit god där medlemmarna deltog och samarbetade under lättsamma former. På Nationaldagen hade styrelsen ordnat med femkamp mellan föreningens båda trappuppgångar och avslutat med att inviga den nyinköpta grillen. Styrelsens ambition är att under maj-juni nästa år få till en traditionsenlig grillafton där föreningens medlemmar kan träffas under lättsamma former. Väsentliga händelser efter verksamhetsårets slut Avgiftssänkning: På grund av föreningens starka ekonomi beslutade styrelsen att sänka avgifterna med 5 % från och med den 1/ Fasadrenovering: Föreningen har fått en ny projektledare på SBC som kommer att hålla i fasadrenoveringen och representera föreningens bästa samt att bistå med rådgivning i byggtekniska frågor. Ansvarig byggentreprenör PSAB har påbörjat renoveringen i september och beräknar vara klara i slutet av december. I samband med att styrelsen har fått en ny projektledare har en ny översyn av fastighetens underhållsbehov gjorts. Detta har resulterat i att styrelsen fattat beslut om att genomföra målning av plåttaket, byta ut befintliga fönsterbleck, ersätta installerad plåt i fönstersmygarna mot putsgavel samt byte av fasadventiler mot gården. Byggnadernas tekniska status Föreningen följer en underhållsplan som uppdaterades 2009 och sträcker sig fram till Genomförda åtgärder År Geoteknisk mätning av fastigheten 2012 Termostatbyte och injustering av värmesystemet Hösten 2011 Byte av cirkulationspump i samband med termostatbyte Hösten 2011 Reparation av rörstam ovanför tapetserarverkstan 2011 Byte av skyddsplåt vån 1 Alfhemsgatan/Olivedalsgatan 2010 Fastighetsinspektion, uppdatering av underhållsplan 2009 Energideklaration 2009 Inköp av nya utemöbler och grill 2007/2008 Ny belysning på gården 2007/2008 Iordningställande av garage för cyklar m.m 2007/2008 Trapphus- och dörrmålning 2006/2007 Takarbeten 2006/2007 Inköp av ny tvättmaskin och nya torkskåp 2006/2007

6 Sid 5 Planerade åtgärder År Renovering av trapphusbalkonger mot gården Hösten 2012 Målning av balkongers undersida mot Olivedalsgatan Hösten 2012 Renovering av fasad, sockel och puts mot gården Hösten 2012 Byte av fasadventiler Hösten 2012 Byte av stuprör Hösten 2012 Målning av fönster och balkongdörrar mot gården Hösten 2012 Nya fönsterbleck med putsgavel mot gården Hösten 2012 Installation av snörasskydd Hösten 2012 Installation av värmekabel och stuprör mot gården Hösten 2012 Målning av plåttak Hösten 2012 Geoteknisk mätning av fastigheten 2015 OVK-besiktning 2015 Byte av tvättmaskin och torktumlare 2015/2016 Underhåll av takplåt 2018/2019 Underhåll takpannor 2018/2019 Underhåll av tak plåtganering 2018/2019 Renovering av tegelfasad Alfhemsgatan/Olivedalsgatan 2018/2019 Förvaltning samt övriga avtal Internetleverantör Hisservice Fastighetsskötsel Ekonomisk förvaltning Lägenhetsförteckning TeliaSonera, Comhem Kone Grafico Service Revisorsringen Revisorsringen Ekonomi Fastighetsskatt/-avgift Fastighetsavgiften är indexreglerad. För 2011 utgjorde avgiften kr per bostadslägenhet, dock högst 0,4% av taxeringsvärdet. För 2012 utgör fastighetsavgiften kr per bostadslägenhet, dock högst 0,4% av taxeringsvärdet. Lokalerna beskattas med 1% av taxeringsvärdet. Nyckeltal Fastighetens bokförda värde/m 2 bostadsyta kr Årsavgift/m 2 bostadsyta kr Lån/m 2 bostadsyta kr Värmekostnad/m 2 totalyta kr Vattenkostnad/m 2 totalyta kr Elkostnad/m 2 totalyta kr

7 Sid 6 Förslag till resultatdisposition: Balanserat resultat Årets resultat Till föreningsstämmans förfogande Styrelsen föreslår: Reservering till underhållsfond I anspråkstagande ur underhållsfond Balanseras i ny räkning kr kr kr kr kr kr I övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning, samt till de medföljande tilläggsupplysningarna.

8 Sid RESULTATRÄKNING Intäkter, fastighetsförvaltning Årsavgifter Hyresintäkter lokaler Hyresintäkter garage/p-platser Övriga intäkter Kostnader, fastighetsförvaltning Underhållskostnader Not Drift- och förbrukningskostnader Not Fastighetsskatt/-avgift Föreningsgemensamma kostnader Not 3, Avskrivningar Not Resultat fastighetsförvaltning Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 7 37 Räntekostnader Övriga finansiella kostnader ÅRETS RESULTAT

9 Sid 8 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Not 5 Byggnader Mark Pågående ombyggnation Maskiner och inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgiftsfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Handkassa Bankkonto Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

10 Sid 9 BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet Eget kapital Not 7 Medlemsinsatser Underhållsfond Summa bundet eget kapital Fritt Eget kapital Not 7 Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Fastighetslån Not Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Fond för inre underhåll Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER Datapantbrev i ägararkivet ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga

11 Sid 10 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd med undantag av BFNAR 2009:1, Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2). Redovisnings- och värderingsprinciperna är oförändrade Fastigheter Byggnader har värderats till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivning sker enligt plan med 2% på fastighetens anskaffningsvärde fram till år Markvärdet är inte föremål för avskrivning, utan en eventuell värde nedgång hanteras genom nedskrivning. Maskiner och inventarier Maskiner och inventarier har värderats till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivning sker enligt plan med 10% på anskaffningsvärde. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Underhållsfond Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter föreslås enligt stadgar. Reservering till föreningens underhållsfond ingår i styrelsens förslag till resultatdisposition. Efter att beslut tagits på föreningens årsstämma sker överföring från balanserad vinst till underhållsfond. Övrigt Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan Noter Not 1 Underhållskostnader Löpande underhåll Periodiskt underhåll Not 2 Drift- och förbrukningskostnader El Fjärrvärme Vatten och avlopp Fastighetsskötsel/ -städning Väghållning/snöröjning Sophämtning & återvinning

12 Sid Noter Not 3 Föreningsgemensamma kostnader Arvoden styrelsen och revisor inkl. sociala avgifter *) not Försäkringar Ersättningar/självrisker Revisionsarvode Ekonomisk förvaltning Kabel-TV/bredband Administrativa kostnader *) Not 4 Löner, arvoden och andra ersättningar Arvoden till förtroendevalda Löner till anställda 0 0 Arbetsgivaravgifter Not 5 Anläggningstillgångar Byggnader och ombyggnationer Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffningsvärde - - Summa anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivning Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Taxeringsvärde Byggnad Mark Bredband Ingående anskaffningsvärde Summa anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde 0 0

13 Sid 12 Noter Maskiner och inventarier Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffningsvärde - - Summa anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivning Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Fastighetsförsäkring Com Hem GBG Stad Not 7 Förändring av eget kapital Balanserat Årets Insatser Underhållsfond resultat resultat Belopp vid årets ingång Resultatdisposition enligt stämmobeslut Årets resultat Belopp vid årets slut Not 8 Fastighetslån Lånen amorterades under verksamhetsåret. Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader Förskottsbetalda avgifter/hyror Upplupna löner/arvoden Grafico Service Städkompetens Göteborg Energi Revisionsarvode Revisorsringen Sverige AB GBG Stad Kretslopp Eksjö Energi AB Övriga upplupna skulder

14 Sid 13 Underskrifter Göteborg den november Brf Alfhemsgatan 5 i Göteborg Carl Johan Fallenius Andreas Högström Sarah Bronsman Lars Gustafsson David Lundqvist Niclas Pettersson Katrin Rabiei Tabriz Vår revisionsberättelse har avgivits den november Lars Leandersson Godkänd revisor Revisorsringen Sverige AB Johan Karlsson Förtroendevald revisor

FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING 2008-07-01-2009-06-30. Förvaltningsberättelse Resultaträkning. Tilläggsupplysningar

FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING 2008-07-01-2009-06-30. Förvaltningsberättelse Resultaträkning. Tilläggsupplysningar BRF ALFHEMSGATAN 5 I GÖTEBORG Org.nr. 757200-0243 ÅRSREDOVISNING FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET 2008-07-01-2009-06-30 sid 1-3 sid 4 sid 5-6 sid 7-10 sid 10 Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Styrelsen för Brf Vestersol får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.

Styrelsen för Brf Vestersol får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013. Sid 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Vestersol får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013. Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse,

Läs mer

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Org nr. 76967-6178 Årsredovisning för räkenskapsåret 213-1-1 213-12-31 Sid 1-3 Sid 4 Sid 5-6 Sid 7-9 Sid 1 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Baiansräkning Tilläggsupplysningar Underskrifter Sid 1

Läs mer

Årsredovisning. För. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31

Årsredovisning. För. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Årsredovisning För räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Sid 1-6 Verksamhetsberättelse Sid 7 Resultaträkning Sid 8-9 Balansräkning Sid 10-12 Tilläggsupplysningar Sid 13 Underskrifter VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Haren i Krokslätt Org.nr. 769614-9355

Brf Haren i Krokslätt Org.nr. 769614-9355 Org.nr. 769614-9355 Ársredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Sid 1-4 Sid 5 Sid 6-7 Sid 8-11 Sid 12 F örvaltningsberättelse Res ultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar / Noter Underskrifter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7 Årsredovisning för Brf Vaktposten 7 716408-7210 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Vaktposten 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Brf Bra Boende i Mölndal

Brf Bra Boende i Mölndal Org nr. 769613-4233 Ársredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-- 2009-12-31 Sid 1-4 Sid 5 Sid 6-7 Sid 8-10 Sid 11 Förvaltningsberättelse Res ultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar / Noter Underskrifer

Läs mer

BRF CAROLUS 26. Org.nr 769612-5157 ÅRSREDOVISNING

BRF CAROLUS 26. Org.nr 769612-5157 ÅRSREDOVISNING BRF CAROLUS 26 ÅRSREDOVISNING 2009 Brf Carolus 26 1 (9) Styrelsen för Brf Carolus 26, Helsingborgs kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31, föreningens andra verksamhetsår.

Läs mer

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2013 Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRNHEM 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Värnhem 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

BrfDalen. Ársredovisning. räkenskapsåret. för 2010-01-01--2010-12-31. F örvaltningsberättelse. Org.nr. 769605-9331. Sid 1-4 Sid 5 Sid 6-7

BrfDalen. Ársredovisning. räkenskapsåret. för 2010-01-01--2010-12-31. F örvaltningsberättelse. Org.nr. 769605-9331. Sid 1-4 Sid 5 Sid 6-7 Org.nr. 769605-9331 Ársredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31 Sid 1-4 Sid 5 Sid 6-7 Sid 8-11 Sid 11 F örvaltningsberättelse Res ultaträkning Balansräkning Tilläggs upplysningar U nderskrifer

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 1(10) Årsredovisning Brf Stabbygårdarna Org.nr 717600-3171 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF HÄROLDEN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF HÄROLDEN ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF HÄROLDEN 48 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Styrelsen för Brf Härolden 48 kallar härmed medlemmarna till Ordinarie

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning 2014 KARLAVAGNEN 34. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 KARLAVAGNEN 34. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen KARLAVAGNEN

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viktor Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Nacka Hus nr 2 i Ekängen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Lunsen nr 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Näsbyallé

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Näsbyallé Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Näsbyallé Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Bostadsrättsföreningen FORNFYNDET I LUND

Bostadsrättsföreningen FORNFYNDET I LUND Årsredovisning Bostadsrättsföreningen FORNFYNDET I LUND Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BLEKINGE Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer