Anmälningsärenden (KS/2014:3)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anmälningsärenden (KS/2014:3)"

Transkript

1 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen Dnr KS/2014:3 Anmälningsärenden (KS/2014:3) Beslut Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. Ärendet Följande anmäls till kommunstyrelsen: Finansrapporter per den 31 mars 2014, dnr KS/2014:133. Uppföljning av placerade medel för pensioner per 31 mars 2014, dnr KS/2014:311. Revisionsskrivelse Granskning av årsredovisning 2013, dnr KS/2014:300. Revisionsskrivelse Förvaltningslagens tillämpning, dnr KS/2014:301. Revisionsskrivelse Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, dnr KS/2014:304. Årsstämmor: - Stockholmsregionens Försäkring AB, dnr KS/2014:171 - Botkyrka Stadsnät AB, dnr KS/2014:234 - Kommuninvest Ekonomisk förening, dnr KS/2014:252 - Södertörns Energi AB, dnr KS/2014:253 - Svealands Kustvattenvårdsförbund, dnr KS/2014:255 - SKL Kommentus AB, dnr KS/2014:272 - Upplev Botkyrka AB, dnr KS/2014:293 - Hågelbyparken AB, dnr KS/2014:294 - AB Botkyrkabyggen, dnr KS/2014:295. Sveriges Kommuner och Landsting sammanträdesplan 2015, dnr KS/2014:3. Protokoll från AB Vårljus , dnr KS/2014:9.

2 BOTKYRKA KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG 2[2] Kommunstyrelsen Dnr KS/2014:3 Protokoll från arbets- och näringslivsberedningen Protokoll från personalutskottet Protokoll från demokratiberedningen Protokoll från klimat- och planeringsberedningen

3 1[3] Kommunledningsförvaltningen Referens Mattias Rensfeldt Mottagare Kommunstyrelsen Finansrapport per 31 mars 2014 Den totala upplåningen har minskat med 50 miljoner kronor sedan föregående rapport från Sedan årsskiftet har skulden ökat med cirka 80 miljoner kronor. Under 2014 räknar vi med att skulden ökar i storleksordningen runt 300 miljoner kronor med anledning av planerade markförvärv och renoveringsåtgärder i Botkyrkabyggen och stora utbetalningar avseende pensionskostnader för kommunen. Upplåning fördelat på låntagare 31 mars 28 feb Botkyrka kommun* 266,0 251,4 Botkyrka kommun kraftvärmeprojekt IKV 744,3 750,8 Söderenergi 406,2 464,2 Botkyrkabyggen 750,0 750,0 Botkyrkabyggen egen upplåning 250,0 250,0 Botkyrka Stadsnät 130,0 130,0 Övriga helägda koncernbolag 3,5 3,5 Summa 2 550, ,9 *Upplåningen för Botkyrka Kommun är justerad med vidareutlåningen till och från koncernbolagen. Den genomsnittliga räntan på den totala upplåningen uppgår till 3,25 %. Den har stigit med 0,23 procentenheter sen förra månaden pga en nystartad fastränteswap. Den affären gjordes när prognosen för skuldvolymen för 2014 översteg 1 miljard kronor att jämföra med den nu aktuella skulden på 260 miljoner kronor. För detaljer se delegationsuppföljningen på sista sidan. Den genomsnittliga kapitalbindningen uppgår till 1,5 år och den genomsnittliga räntebindningen uppgår till 2,5 år. Andelen lån med kapitalbindning och räntebindning under 1 år ligger båda på 35 %. Samtliga nyckeltal ligger inom finanspolicyns ramar. Dessa siffror avser Botkyrka kommunkoncern exklusive Söderenergi. Energikoncernen redovisas separat. Kommunens egen upplåning Av den totala upplåningen uppgick kommunens egen upplåning till 266 miljoner kronor. Den externa upplåningen i kommunen uppgick till 260 Kommunledningsförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

4 BOTKYRKA KOMMUN 2[3] Kommunledningsförvaltningen miljoner kronor, samtidigt som cirka 6 miljoner kronor netto inlånades från dotterbolagen. Saldot på checkräkningskontot uppgick vid månadsskiftet till 65 miljoner kronor. Övrigt Uppföljningen mot finanspolicyn sker för Botkyrkabyggens och kommunens totala upplåning och redovisas i riskrapporten. Upptagna lån m.m. Som en del av rapporteringen lämnas även en förteckning över genomförda transaktioner sedan föregående rapport. Denna rapport ska även ses som en återrapportering av genomförda delegationsbeslut när det gäller upptagna lån och genomförda swapaffärer. Mattias Rensfeldt Finansansvarig Internbanken

5 BOTKYRKA KOMMUN 3[3] Kommunledningsförvaltningen Redogörelse för delegationsbeslut avseende lån och ränteswapar för perioden Amorterade lån: Kommuninvest 50 mkr fast ränta 2,92 % Upptagna och amorterade - lån: Södertälje Kommun 46 mkr fast ränta 1,053 % Återbetalade lån till kommunen: Söderenergi 23,2 mkr rörlig portföljränta Söderenergi 34,8 mkr rörlig portföljränta Nya ränteswapar: Nordea 150 mkr betalar fast ränta 2,99 % - erhåller stibor 90d swapen är terminsstartad SEB 150 mkr erhåller fast ränta 2,83 % - betalar stibor 90d, stängningsbar av banken efter ett år Mattias Rensfeldt Finansansvarig Internbanken Botkyrka Kommun

6 FINANSIELL RISKRAPPORT INTERNBANKENS TILLGÅNGAR OCH SKULDER (tkr) Tillgångar Skulder Reverser leasgivare IKV Lån Kommuninvest Tillf överskottslikviditet Kommunens egen likviditet 0 Totalt IKV Totalt IKV Reverser Söderenergi AB Lån Kommuninvest Tillf överskottslikviditet Banklån 0 Kommunens egen likviditet 0 Totalt Söderenergi AB Totalt Söderenergi AB Totalt Energi Totalt Energi Reverser Botkyrkabyggen Lån Kommuninvest Tillf överskottslikviditet Banklån Kommunens egen likviditet 0 Totalt Botkyrkabyggen Totalt Botkyrkabyggen Reverser Stadsnät Kommunens egen likviditet Totalt Stadsnät Totalt Stadsnät Finansiering av kommunens Lån Kommuninvest egna tillgångar Banklån Placering på bankkonto 0 Lån andra kommuner 0 Utlåning egen likv. IKV 0 Överskottslikviditet IKV Utlåning egen likv. SÖEN 0 Överskottslikviditet Söderenergi AB Utlåning egen likv. BOBY 0 Överskottslikviditet Botkyrkabyggen Utlåning egen likv. Stadsnät Reverser andra kommuner 0 Reverser Hågelbyparken AB 602 Reverser Upplev Botkyrka AB Reverser privatpersoner 13 Reverser Tumba Tennisklubb 123 Totalt Botkyrka kommun Totalt Botkyrka kommun SUMMA TILLGÅNGAR SUMMA SKULDER RISK AVSEENDE EXTERN UPPLÅNING Betalningskapacitet och likviditet, mnkr Betalningsberedskap LCR * Medel i bank 65 Inkl. Söderenergi Checkräknings-kredit 200 Betalningskapacitet 927 * LCR = Betalningskapacitet/Kapital som förfaller inom 12 månader Omsättningsbara pensionsmedel 662 Förfall inom 1 år 460 Total betalningskapacitet 927 LCR-mått 202% Rapportansvarig: Emanuel Dahlqvist 1

7 Kapitalbindning Finansieringsrisk Genomsn kap.bind. Tillåtet intervall Kap.bind tid < 1år %-andel av tot Tillåtet intervall Portfölj tid (år) enl policy (mnkr) skuld enl policy Botkyrkabyggen 1, % - Botkyrka kommun 0, % - Totalt 1,51 1,5-4 år % 0-40% Inom tillåtna intervall enl. finanspolicy? Ja Förfall inom 12 månader (mnkr) FF-datum Belopp 160 Nom ränta 1, , , , , , , Totalt 460 1,327 Kapitalbindning - förfalloprofil Mkr år 1-2 år 2-3 år 3-4 år Skuld per motpart För upplåning från annan motpart än Kommuninvest ska upplåningen utgöra högst 30% av kommunens totala upplåning. 19% 26% 51% KomInv SHB Nordea 4% DKD Räntebindning Ränterisk Genomsn räntebind. Tillåtet intervall %-andel av tot Tillåtet intervall enl policy Ränteb. < Portfölj tid (år) enl policy 1år (mnkr) skuld Botkyrkabyggen 1, % Botkyrka kommun 6,33-0 0% Totalt 2,52 1,5-4 år % 70% Inom tillåtna intervall enl. finanspolicy? Ja Räntebindning - förfalloprofil Mkr år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 år Rapportansvarig: Emanuel Dahlqvist 2

8 Kommunkoncernens externa skuld i förhållande till utlåningen till BOBY Månad Extern Räntekostnad Utlåning BOBYs räntekostnad Extern BKs räntekostnad skuld Extern skuld (%) BOBY inkl. marginal (%) skuld BK (%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,03 Vid en ränteförändring på 1% förändras kommunkoncernens (BK + BOBY) externa räntekostnad med 4,7 mnkr. MARKNADSVÄRDEN, DERIVAT (mnkr) Portfölj Marknadsvärde MV föreg. månad Botkyrka kommun -17,0-15,3 Botkyrkabyggen IKV Söderenergi Totalt -46,8 3,3-136,9-197,4-44,8 3,4-134,1-190,7 MARKNADSNOTERINGAR Marknadsränta - 1 år - 1 mån aktuell Stibor 3M 1,24 0,93 0,92 Swap 2 år 1,42 1,12 1,07 Swap 5 år 1,79 1,86 1,80 Swap 10 år 2,29 2,54 2,47 Källa: Nordea e-markets och Nasdaq Prognos 1 år ,05 1,57 2,26 2,76 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Stibor 3M Swap 2 år Swap 5 år Swap 10 år Rapportansvarig: Emanuel Dahlqvist 3

9 1 [4] Kommunledningsförvaltningen Referens Rolf Gustafsson Mottagare Kommunstyrelsen Uppföljning av placerade medel för pensioner I denna skrivelse redovisas utvecklingen av kommunens pensionsavsättning under 1:a kvartalet Därutöver görs en redovisning för det långsiktiga utfallet av förvaltningen. Som en bilaga till denna uppföljning bifogas även den månadsrapport som vi erhållit från DNB (Den Norske Bank) per den sista mars Utveckling för perioden januari mars 2014 Utvecklingen för aktier har under perioden varit fortsatt positiv även om perioden från tid till annan påverkats av oron kring den globala konjunkturen och utvecklingen i Ukraina. Det svenska aktieindexet har stigit med drygt 5,1 procent och indexet för utländska aktier har ökat med 2,2 procent. Indexet för svenska räntor har stigit med 1,7 procent framförallt beroende på sjunkande räntenivåer i början. Sammantaget innebär det att det teoretiska jämförelseindexet som finns för portföljen baserat på en normalvikt mellan olika tillgångsslag ökat med 2,2 procent. Värdet på kommunens avsättning har under perioden ökat med drygt 14,5 miljoner kronor. Det innebär att värdet har stigit med 2,2 procent under perioden, vilket är i paritet med jämförelseindexets utveckling. Ser man till de olika delarna har den utländska aktiefonden utvecklats sämre än sitt jämförelseindex medan övriga placeringar har haft en bättre utveckling än respektive index. Aktieandelen uppgår för närvarande för närvarande till 38,1 procent vilket är något lägre än den nivå på 40 procent som anges i normalportföljen. Samtidigt är ränteandelen också högre än i normalportföljen (43 procent mot 40 procent). Den alternativa placeringen i form av en hedgefond uppgår för närvarande 18,8 procent av den totala placeringen. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Kontaktcenter E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

10 BOTKYRKA KOMMUN 2 [5] Kommunledningsförvaltningen Placering Jämf.index Svenska aktier 5,6 5,1 Utländska aktier 1,6 2,2 Svenska räntor 1,7 1,6 Alternativa investeringar 1,2 0,7 Totalt 2,2 2,2 KPI + 3 % 2,2 0 Jämförelse med det övergripande målet Det övergripande målet för placeringen är att uppnå en avkastning som uppgår till konsumentprisindex (KPI) plus 3 procent. Detta mål har nåtts under perioden då KPI har sjunkit med 0,8 procent, vilket innebär att avkastningsmålet på detta sätt uppgår till 0 procent. Sett över såväl en 5-årsperiod och en 10 årsperiod har vi med god marginal nått upp till målet på KPI + 3 procent. Räknar vi från starten år 2000 så uppgår utfallet till 2,8 procent över KPI. De senaste årens positiva utveckling har medverkat till att vi nu ligger ganska när det uppsatta målet för pensionsavsättningen men siffrorna tyngs dock av att de första åren medförde en negativ avkastning p.g.a. den svaga börsutvecklingen under år 10 år Sedan start Värdeökning perioden % 51,8 88,8 65,3 Genomsnittlig värdeökning/år % 8,7 6,6 3,7 KPI förändring perioden % 4,7 11,9 19,7 Värdeökning minus KPI % 47,2 76,9 45,6 Genomsnitt över KPI/år % 6,9 5,9 2,8 Kommentarer till Månadsrapporten från DNB Det jämförelseindex som redovisas i DNBs rapport när det gäller summan av samtliga tillgångsslag är det långsiktiga mål som finns för förvaltningen d.v.s. KPI+3 procent. För de enskilda tillgångsslagen används det jämförelseindex som används för respektive tillgångsslag. Summan av de olika jämrörelseindexena summerar inte till det angivna indexet för totalportföljen. Detta framgår i stället i de sammanställningar som gjorts i detta dokument. När det gäller utvecklingen för perioden avviker den procentuella värdeutvecklingen mellan det som anges i rapporten och den siffra som redovisas i denna uppställning. Anledningen till detta är att vi i våra beräkningar mäter hur värdet av portföljen har förändrats mellan årsskiftet och den sista mars. I DNBs rapport görs en daglig beräkning där man viktar portföljen på ett

11 BOTKYRKA KOMMUN 3 [5] Kommunledningsförvaltningen visst sätt som gör att man kommer fram till en något avvikande siffra för perioden. I rapporten finns även redovisade ett antal riskmått och en beskrivning av den riskjusterade avkastningen för portföljen. Avstämning mot konsolideringsmålet I samband med översynen av placeringspolicyn 2009 fastställdes en plan för hur stor del av det pensionsåtagande som intjänats före 1998 som skulle täckas med de avsatta medlen. Det totala skuldbeloppet uppgick vid detta tillfälle miljoner varav 476,4 miljoner skulle täckas genom avsättningen. Beräkningen baserades på de diskonterade utbetalningarna under de aktuella åren. Vid denna tidpunkt uppgick värdet på avsättningen till cirka 500 miljoner kronor. Det innebar att värdet på avsättningen var 5 procent högre än de beräknade utbetalningarna. Sedan 2008 har den så kallade diskonteringsräntan sänkts i två omgångar. Det betyder att nuvärdet av skulden har ökat i förhållande till tidigare beräkningar. Vid den senaste uppföljningen i december uppgick avsättningen till 102,8 procent av den aktuella skulden. När vi nu gör motsvarande beräkning baserat på värdet i december uppgår avsättningen till 105 procent av den del av skulden som ska täckas genom avsättningen. Det betyder att värdet på avsättningen fullt ut täcker det aktuella skuldbeloppet. Den del av skulden som ska täckas har beräknats till 628 miljoner kronor vilket ska jämföras med värdet på avsättningen som för närvarande uppgår till 661,1 miljoner. Sänkningen av diskonteringsräntan till 2 procent gör att kravet på framtida avkastning egentligen har sänkts. Om vi klarar det långsiktiga målet på en avkastning motsvarande KPI + 3 procent framöver bör vi klara den ambitionsnivå som lades fast när vi satte av pengarna år Omplaceringar under perioden Under perioden har hela innehavet motsvarande knappt 5,8 miljoner kronor i DNBs emerging markets fond sålts och placerats i DNBs utlandsfond. Knappt 15 miljoner kronor har överförts från DNBs företagsobligationsfond till DNBs FRN-fond (räntefond med s.k. floating rate notes). Under mars har likvida medel motsvande 0,5 miljoner placerats i DNBs FRN-fond. Rolf Gustafsson Chefscontroller

12 BOTKYRKA KOMMUN 4 [5] Kommunledningsförvaltningen Marknadsvärden per 31 mars 2014 Totalt Bilaga 1 Tillåtet intervall tkr % % dec 13 Normal Räntor och alternativa tillgångar Räntebärande värdepapper ,0 43,2 40% 40-80% Alternativa tillgångar ,8 19,0 20% 0-30% Summa räntor/alternativa tillgångar ,8 62,2 60% 40-80% Aktier Svenska aktier ,5 17,9 20% 0-40% Utländska aktier ,6 19,8 20% 0-40% Summa aktier ,1 37,7 40% 20-60% Likvida medel 760 0,1 0,1 Summa placerade medel , Värdeutveckling 2014 Värdeutveckling totalt Värde Förändring Utveckl. % jämf.index period 31-dec mar ,2 2,2 30-jun sep dec-14 Jan - mars ,2 2,2 Värdeutveckling sedan juni 2000 Förändring 31-mar 30-jun 30-sep 31-dec Mnkr % ,0 381,5-18,5-4, ,2 371,8 339,7 367,4-14,1-3, ,2 327,1 295,8 304,9-62,5-17, ,6 319,0 324,4 338,4 33,5 11, ,2 352,2 354,2 366,9 28,5 8, ,4 406,6 426,8 441,0 74,1 20, ,8 447,3 469,5 483,3 42,3 9, ,1 505,3 500,2 489,3 6,0 1, ,8 464,0 436,0 439,1-50,2-10, ,4 460,0 483,4 501,3 62,2 14, ,7 524,2 538,1 550,7 49,4 9, ,4 550,7 524,1 540,8-9,9-1, ,8 554,8 565,9 577,0 36,2 6, ,0 605,2 622,4 646,6 69,6 12, ,1 2,2

13 BOTKYRKA KOMMUN 5 [5] Kommunledningsförvaltningen

14 Botkyrka kommun Total Att: Rolf Gustafsson Munkhättevägen Botkyrka Månadsrapport 31 mars 2014 DNB Asset Management AB Portföljförvaltare: Johan Ede E-post: Telefon: Telefax: :50 1

15 Botkyrka kommun Total Depå: Sammanfattning per Marknadsvärde per Totala portföljen Avkastning (%) Senaste månaden Innevarande år Sedan start Totala portföljen 0,8 2,2 19,8 Jämförelseindex -0,2 8,6 Avvikelse 0,8 2,5 11,2 Avkastning för totala portföljen och jämförelseindex under :50 2

16 Botkyrka kommun Total Depå: Marknadsvärde per Tillgångar Marknadsvärde Andel (%) Jämförelseindex (%) Svenska aktier ,5 0,0 Utländska aktier ,6 0,0 Summa aktier ,1 0,0 Svenska räntebärande vp ,0 0,0 Summa räntebärande värdepapper ,0 0,0 Alternativa investeringar ,8 0,0 Summa alternativa investeringar ,8 0,0 Summa värdepapper ,9 0,0 Likvida medel ,0 Olikviderade transaktioner 0 0,0 Upplupen värdepappersränta ,1 Upplupen bankränta, beräknad 0 0,0 Övrigt 0 0,0 Summa likvida medel m.m ,1 Totala portföljen , :51 3

17 Botkyrka kommun Total Depå: Avkastning per Tillgångar Senaste månaden (%) Portföljen Index Innevarande år (%) Portföljen Index Portföljen Sedan start (%) Index Svenska aktier 1,0 0,7 5,6 5,1 28,0 36,6 Utländska aktier 2,1 1,4 1,6 2,2 38,7 37,0 Svenska räntebärande vp 0,4 0,5 1,7 1,6 13,0 11,2 Alternativa investeringar 0,2 1,2 0,7 12,8 8,8 Totala portföljen 0,8 2,2-0,2 19,8 8,6 Jämförelseindex: Totala portföljen Totala portföljen 100 % KPI3 Jämförelseindex: Utländska aktier MSCI World Index Net SEK Jämförelseindex: Svenska aktier SIX Portfolio Return Index (RIG) Jämförelseindex: Svenska räntebärande vp OMRX TOTAL Jämförelseindex: Alternativa investeringar OMRX-TBILL+2% :52 4

18 Botkyrka kommun Total Depå: Innehav per Värdepapper Valuta Antal Kurs not. valuta Marknadsvärde portföljvaluta Andel Ansk. värde portföljvaluta Orealiserad vinst / förlust Svenska aktier Aktiefonder DNB Sverige Koncis SEK , ,2% DNB Sverigefond SEK , ,8% ,0% Summa Svenska aktier ,0% Utländska aktier Aktiefonder DNB Utlandsfond SEK , ,0% ,0% Summa Utländska aktier ,0% Svenska räntebärande vp Lloyds Tsb Bank Plc VAR SEK , ,5% ,5% Stat och Kommun Kommuninvest Ekonomisk Forening FRN 11/30/2040 SEK , ,2% ,2% Räntefonder DNB FRN - Fond SEK SEK , ,5% DNB Företagsobligationsfond SEK , ,5% DNB SEK Long Bond I SEK , ,8% ,8% Övrigt Morgan Stanley FRN SEK , ,5% ,5% Summa Svenska räntebärande vp ,0% :52 5

19 Botkyrka kommun Total Depå: Innehav per Värdepapper Valuta Antal Kurs not. valuta Marknadsvärde portföljvaluta Andel Ansk. värde portföljvaluta Orealiserad vinst / förlust Alternativa investeringar Fonder av hedgefonder DNB Prisma SEK , ,0% ,0% Summa Alternativa investeringar ,0% Totalt :52 6

20 Botkyrka kommun Total Depå: Avkastning - Totala portföljen Datum Kassaflöde, senaste månaden Kassaflöde, ackumulerat innev. år Marknadsvärde Portföljen (%) Senaste månaden Innev. år Jämförelseindex Senaste Innev. månaden år ,5-0,5-0,9-0, ,0 1,5 0,7-0, ,8 2,2-0,2 Jämförelseindex: Totala portföljen 100 % KPI3 Avkastning för totala portföljen och jämförelseindex under :52 7

21 Botkyrka kommun Total Depå: Avkastning - Svenska aktier Datum Kassaflöde, senaste månaden Kassaflöde, ackumulerat innev. år Marknadsvärde Portföljen (%) Senaste månaden Innev. år Jämförelseindex Senaste Innev. månaden år ,5-1,5-1,6-1, ,2 4,6 6,1 4, ,0 5,6 0,7 5,1 Jämförelseindex: SIX Portfolio Return Index (RIG) Avkastning för svenska aktier och jämförelseindex under :52 8

22 Botkyrka kommun Total Depå: Avkastning - Utländska aktier Datum Kassaflöde, senaste månaden Kassaflöde, ackumulerat innev. år Marknadsvärde Portföljen (%) Senaste månaden Innev. år Jämförelseindex Senaste Innev. månaden år ,1-3,1-1,9-1, ,7-0,5 2,8 0, ,1 1,6 1,4 2,2 Jämförelseindex: MSCI World Index Net SEK Avkastning för utländska aktier och jämförelseindex under :52 9

23 Botkyrka kommun Total Depå: Avkastning - Svenska räntebärande vp Datum Kassaflöde, senaste månaden Kassaflöde, ackumulerat innev. år Marknadsvärde Portföljen (%) Senaste månaden Innev. år Jämförelseindex Senaste Innev. månaden år ,9 0,9 0,8 0, ,3 1,3 0,2 1, ,4 1,7 0,5 1,6 Jämförelseindex: OMRX TOTAL Avkastning för svenska räntebärande vp och jämförelseindex under :52 10

24 Botkyrka kommun Total Depå: Avkastning - Alternativa investeringar Datum Kassaflöde, senaste månaden Kassaflöde, ackumulerat innev. år Marknadsvärde Portföljen (%) Senaste månaden Innev. år Jämförelseindex Senaste Innev. månaden år ,2-0,2 0,2 0, ,3 1,2 0,2 0, ,2 0,2 0,7 Jämförelseindex: OMRX-TBILL+2% Avkastning för alternativa investeringar och jämförelseindex under :52 11

25 Botkyrka kommun Total Depå: Total risk, standardavvikelse (%) Senaste 12 månaderna Portföljen Index Senaste 36 månaderna Portföljen Index Totala portföljen 4,8 1,5 Svenska aktier 13,8 14,8 Utländska aktier 11,4 11,7 Svenska räntebärande vp 1,6 2,0 Alternativa investeringar 2,9 0,1 Aktiv risk, tracking error (%) Senaste 12 månaderna Senaste 36 månaderna Totala portföljen 5,0 Svenska aktier 3,1 Utländska aktier 4,0 Svenska räntebärande vp 1,0 Alternativa investeringar 2,9 Riskjusterad avkastning, sharpe Senaste 12 månaderna Portföljen Index Senaste 36 månaderna Portföljen Index Totala portföljen 2,0 0,9 Svenska aktier 1,4 1,4 Utländska aktier 1,8 1,5 Svenska räntebärande vp 1,5 0,6 Alternativa investeringar 2,3 31, :53 12

26 Botkyrka kommun Revisionsskrivelse Revisionen Kommunstyrelsen Granskning av årsredovisning 2013 Vi har granskat årsredovisning och granskningsresultatet framgår av bifogad revisionsrapport, som överlämnas för kännedom. Vi förutsätter att de synpunkter som lämnats i revisionsrapporten beaktas i det fortsatta arbetet med att utveckla årsredovisningen. För kommunens revisorer Lennart Lindström Ordförande Lena Ingren Vice ordförande För kännedom Kommunfullmäktiges presidium Kommunledning Politiska sekreterare

27 Revisionsrapport Anders Hägg Linda Yacoub Sandra Feiff Camilla Engström Jan Nilsson Granskning av årsredovisning 2013 Botkyrka kommun April 2014

28 Granskning av årsredovisning 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Revisionsfråga och metod Granskningsresultat Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning Förvaltningsberättelse Översikt över utvecklingen av verksamheten Investeringsredovisning Driftredovisning Balanskrav God ekonomisk hushållning Nämndernas redovisning av sitt uppdrag Rättvisande räkenskaper Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Sammanställd redovisning Tilläggsupplysningar Bil 1: Uppföljning av mål och åtaganden Bil 2: Budgetutfallsprognoser kontra utfall April 2014 Botkyrka kommun PwC

29 Granskning av årsredovisning Sammanfattning Efter genomförd granskning bedömer vi att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. Utvecklingsområde är dock följsamheten till vissa rekommendationer från RKR. Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i allt väsentligt överensstämmer med kraven i KRL. Vi instämmer i kommunens bedömning av att balanskravet har uppfyllts för 2013, då det justerade resultatet utifrån balanskravet uppgår till 166 mnkr. Inga underskott från tidigare år finns vidare att reglera. Kommunens ettårsplan innehåller mål och riktlinjer för en god ekonomisk hushållning, utifrån ett finansiellt och verksamhetsmässigt perspektiv. Vi bedömer att resultatet i årsredovisningen i huvudsak är förenligt med dessa. Det finns dock flera områden där de verksamhetsmässiga resultaten behöver förbättras, vilket kommenteras i förvaltningsberättelsen. Vidare framgår behov av att se över mål och åtaganden på nämndmål, både när det gäller antalet och mätbarheten. Vi kan konstatera att ett sådant arbete har genomförts inför ettårsplan Kommunen har ett styrsystem som omfattar såväl ekonomi, verksamhet och kvalitet. Målen relateras till olika verksamheter, via åtaganden, och följs upp i delårsrapport och årsredovisning. I årsredovisning för 2012 konstateras dock att det fanns behov av att utveckla styrsystemet ytterligare, vilket vi även påtalade i en granskning under 2012 av kommunens mål- och styrsystem. Utifrån detta kan vi konstatera att ett översynsarbete har startats upp under 2013, som omfattar kommunens samlade mål- och styrsystem. För 2014 är fokus satt på bättre ordning i styrning av ekonomi och verksamhet. Detta sker bland annat genom att nämnderna i högre utsträckning ska formulera mätbara mål för sina verksamheter. Kommunfullmäktige har i ettårsplan 2013 fastställt tre finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Samtliga dessa mål har uppnåtts och en tydlig beskrivning av måluppfyllelsen finns i förvaltningsberättelsen. Fullmäktige har i ettårsplan 2013 fastställt 13 verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning, som följs upp via 40 indikatorer. Utfallet på dessa indikatorer varierar när det gäller olika mål. På totalnivå går 21 indikatorer åt rätt håll, 12 indikatorer är oförändrade, 4 indikatorer går åt fel håll och 3 indikatorer går inte att bedöma. April 2014 Botkyrka kommun 1 av 26 PwC

30 Granskning av årsredovisning 2013 Vi bedömer att verksamhetsberättelserna i huvudsak är utformade i enlighet med kommunens generella anvisningar och att redovisningarna i stort ger en rättvisande bild av verksamhetens utfall i förhållande till kommunfullmäktiges uppdrag. Samtliga nämnder har klarat att hålla den av kommunfullmäktige ursprungligt fastställda budgetramen, förutom tekniska nämnden. Detta gäller även de av fullmäktige givna tilläggsdirektiven i samband med behandling av tertialrapporterna. I revisionsskrivelse gjordes den sammanfattande bedömning att tekniska nämnden inte säkerställt en ändamålsenlig styrning, uppföljning och slutredovisning av investeringsprojekt under granskad period. Uppföljningen har dock förbättrats under 2013 genom att ett system har införts med information vid varje nämndsammanträde om fastighetsenhetens investeringsprojekt. Vidare har en handlingsplan fastställt av nämnden för att komma tillrätta med påtalade brister. En närmare beskrivning kring tekniska nämndens ansvarsutövande redovisas i delavsnitt Avslutningsvis är det positivt att kunna konstatera att vård- och omsorgsnämnden samt utbildningsnämnden för 2013 har en ekonomi i balans, utifrån de brister som tidigare konstaterats kring dessa två nämnder och deras styrning och uppföljning av ekonomin. April 2014 Botkyrka kommun 2 av 26 PwC

31 Granskning av årsredovisning Inledning 2.1. Bakgrund I den kommunala redovisningslagen (KRL) regleras externredovisningen för kommuner och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning (RKR) och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering. Revisionsobjekt är kommunstyrelsen som enligt kommunallagen (KL) är ansvarig för årsredovisningens upprättande. När det gäller nämndernas redovisning, ska den enligt kommunallagen utformas på det sätt som fullmäktige bestämmer Revisionsfråga och metod Revisorerna har bl a till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning (kap 3 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (9:9 a) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen. Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande revisionsfrågor: Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar. Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning? Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet med balanskravets regler? Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses följsamhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed. Granskningen av årsredovisningen omfattar: förvaltningsberättelse (inkl drift- och investeringsredovisning) resultaträkning kassaflödesanalys April 2014 Botkyrka kommun 3 av 26 PwC

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisonskonsult Granskning av årsredovisning 2014 Kalix kommun Mars 2015 Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Avesta kommun April 2009 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Revisionsrapport Lysekils kommun Granskning av årsredovisning 2014

Revisionsrapport Lysekils kommun Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport Lysekils kommun Håkan Olsson, Certifierad kommunal yrkesrevisor Henrik Bergh Gunvor Johansson Granskning av årsredovisning 2014 Mars 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Kiruna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Krokoms kommun 2008-04-07 Hans Stark Kjell Pettersson Maj-Britt Åkerström Certifierade kommunala revisorer *connectedthinking Innehållsförteckning 1

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Gun-Britt Alnefelt Himn Dagemir Mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga och

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 23 februari 2015 KS-2015/283.182 1 (10) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Mars-april 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Samordningsförbundet i Norra Örebro län Sofint Granskning av årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Lysekils kommun 2013-04-02 Håkan Olsson, certifierad kommunal yrkesrevisor Henrik Bergh Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5 2.1

Läs mer

Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2013, Landstinget i Östergötland

Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2013, Landstinget i Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Urban Svahn 2014-05-05 LiÖ 2014-495 Landstingsstyrelsen Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2013, Landstinget i Östergötland Ledningsstabens kommentarer Landstingets

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Malena Wiklund Auktoriserad revisor Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2014 Vimmerby kommun 10 april 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Orsa kommun 2008-05-06 Hans Stark Certifierad kommunal revisor Johan Skeri *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning

Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2014-09-02 Kommunstyrelsen 137 Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning 2013 Dnr KS 2014/0092 Handlingar Kommunens revisorers skrivelse den 24 april 2014.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun www.pwc.se Inger Andersson Certifierad kommunal revisor Daniel Johansson godkänd revisor Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Revisionsrapport 7/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari-april 2015 Peter Alm Richard Vahul Sofia Nylund Jenny Nyholm Sofia Regnell April 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Lidingö

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Söderhamns kommun April 2009 Robert Heed Josefin Loqvist Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Delårsrapportering 2010 Gällivare kommun Revisionsrapport November 2010 PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehåll Revisionsrapport... 1 November 2010...

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 26 mars 2010 Inger Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.3 Bakgrund... 5 2.4 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Söderhamns kommun Mars 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor Josefin Loqvist

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning www.pwc.se Anna Gröndahl Kim Gustafsson Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2013 Vingåker kommun mars-april 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Emil Forsling Auktoriserad revisor Malin Liljeblad Auktoriserad revisor Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Öhrlings PRICEWATERHOUsECCOPERS I 2010-04- 08 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2009 Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd Mars 2010 Anders Thulin, auktoriserad revisor Bengt-Ake Hägg, godkänd

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Revisionsrapport

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport Advisory KPMG AB 27 mars 2015 Antal sidor: 13 Rapport beträffande årsredovisning KTM 2014-12-31.docx Innehåll 1. Sammanfattning 2 1.1 Räkenskaperna

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2010 Nynäshamns kommun Mars 2011 Anders Hägg Ramona Numelin Richard Vahul Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av delårsrapport 2013 Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Redovisningsreglemente

Redovisningsreglemente Redovisningsreglemente Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Redovisningsreglemente Reglemente 2014-06-16, 94 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27 Antagen av kommunfullmäktige 8 Vimmerby kommun 1/12 1. ns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2011 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. PwC har biträtt

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Sandra Volter Richard Vahul Mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Nynäshamns kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 123 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-06-16 85 1. INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Begränsning... 3 1.3 Finansverksamhetens

Läs mer

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 Söderhamn kommun Kommunrevisionen Bilaga till revisionsberättelsen Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 1. Inledning revisorernas uppdrag Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och

Läs mer

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014 Storstockholms brandförsvarsförbund Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

RUR i praktiken Resultatutjämningsreserv Balanskravsutredning

RUR i praktiken Resultatutjämningsreserv Balanskravsutredning RUR i praktiken Resultatutjämningsreserv Balanskravsutredning Skriften kan laddas ned från http://www.skl.se/vi_arbetar_med/ekonomi/publikationerekonomi/rur-i-praktiken Syftet med RUR i lagstiftningen

Läs mer

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1 ( 7) FINANSPOLICY Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen ska bedrivas

Läs mer

Revisionsrapport. Botkyrka kommun. Granskning av utlämnade lån. Pernilla Fagerstedt Anders Petersson

Revisionsrapport. Botkyrka kommun. Granskning av utlämnade lån. Pernilla Fagerstedt Anders Petersson Revisionsrapport Granskning av utlämnade lån Botkyrka kommun Pernilla Fagerstedt Anders Petersson Augusti 2011 2011-08-25 Anders Petersson Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig PwC Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2014.

Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2014. NORA KOMMUN 2015-03-26 Revisorerna Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Revisionsrapport över årsredovisning 2014 Kommunrevisorerna i har granskat kommunens årsredovisning för år 2014.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Lindström Jean Odgaard Kerstin Sikander Carl-Magnus Stenehav Mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Region Halland Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

Tjänsteutlåtande. Tertialrapport avseende kommunens finansnetto och medelsförvaltning tertial 1 2012

Tjänsteutlåtande. Tertialrapport avseende kommunens finansnetto och medelsförvaltning tertial 1 2012 Sidan 1 av 7 Kommunstyrelsen Tertialrapport avseende kommunens finansnetto och medelsförvaltning tertial 1 2012 Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta

Läs mer

Ärendet I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 30 april 2015.

Ärendet I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 30 april 2015. SIGNERAD 2015-06-04 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-06-03 Vår referens Stefan Bille Ekonom stefan.bille@malmo.se Tjänsteskrivelse Finansrapport april 2015 med likviditetsprognos STK-2015-726

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2006-08-31 Landstinget Halland

Granskning av delårsrapport 2006-08-31 Landstinget Halland Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport 2006-08-31 Landstinget Halland Datum 2006-10-25 Anita Andersson Leif Jacobsson Leif Johansson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun Riktlinjer för uppföljning Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 11/KS 0157 Datum: 2011-08-22 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf: Gäller från: 2011-09-01

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport 2011-03-10 Annika Hansson, certifierad kommunal revisor Henrik Karlsson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-05-31. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-05-31. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden FINANSRAPPORT 2015-05-31 Kjell Andersson och Sofia Wahlund Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har ökat med 34 mnkr till 598 mnkr. Upplåning: Har ökat med 194 mnkr till totalt 7826 mnkr.

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 juli 2013

Månadsuppföljning per den 31 juli 2013 19 augusti 2013 KS-2013/254.182 1 (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 juli 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010 2015-05-19 Dnr 2015/00010 Nr 15 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående svar på 2014 års revisionsberättelse. Landstingsstyrelsens

Läs mer

Finanspolicy. Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY 2013-03-06

Finanspolicy. Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY 2013-03-06 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY Finanspolicy Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 Ånge kommuns Finanspolicy Innehåll 1 Omfattning av finanspolicyn...1 2 Övergripande

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2006

Granskning av årsredovisning 2006 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2006 Eslövs kommun Mars 2006 Karin Andersson Anna Eriksson Dragana Radovanovic Roland Svensson, Certifierad kommunal revisor Alf Wahlgren, Certifierad kommunal

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Rev Revisionsplan 2014 Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Revisionens övergripande inriktning och arbetssätt I vårt arbete strävar vi efter effektivitet och mervärde. Revisionens arbete fokuserar

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer