Anmälningsärenden (KS/2014:3)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anmälningsärenden (KS/2014:3)"

Transkript

1 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen Dnr KS/2014:3 Anmälningsärenden (KS/2014:3) Beslut Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. Ärendet Följande anmäls till kommunstyrelsen: Finansrapporter per den 31 mars 2014, dnr KS/2014:133. Uppföljning av placerade medel för pensioner per 31 mars 2014, dnr KS/2014:311. Revisionsskrivelse Granskning av årsredovisning 2013, dnr KS/2014:300. Revisionsskrivelse Förvaltningslagens tillämpning, dnr KS/2014:301. Revisionsskrivelse Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, dnr KS/2014:304. Årsstämmor: - Stockholmsregionens Försäkring AB, dnr KS/2014:171 - Botkyrka Stadsnät AB, dnr KS/2014:234 - Kommuninvest Ekonomisk förening, dnr KS/2014:252 - Södertörns Energi AB, dnr KS/2014:253 - Svealands Kustvattenvårdsförbund, dnr KS/2014:255 - SKL Kommentus AB, dnr KS/2014:272 - Upplev Botkyrka AB, dnr KS/2014:293 - Hågelbyparken AB, dnr KS/2014:294 - AB Botkyrkabyggen, dnr KS/2014:295. Sveriges Kommuner och Landsting sammanträdesplan 2015, dnr KS/2014:3. Protokoll från AB Vårljus , dnr KS/2014:9.

2 BOTKYRKA KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG 2[2] Kommunstyrelsen Dnr KS/2014:3 Protokoll från arbets- och näringslivsberedningen Protokoll från personalutskottet Protokoll från demokratiberedningen Protokoll från klimat- och planeringsberedningen

3 1[3] Kommunledningsförvaltningen Referens Mattias Rensfeldt Mottagare Kommunstyrelsen Finansrapport per 31 mars 2014 Den totala upplåningen har minskat med 50 miljoner kronor sedan föregående rapport från Sedan årsskiftet har skulden ökat med cirka 80 miljoner kronor. Under 2014 räknar vi med att skulden ökar i storleksordningen runt 300 miljoner kronor med anledning av planerade markförvärv och renoveringsåtgärder i Botkyrkabyggen och stora utbetalningar avseende pensionskostnader för kommunen. Upplåning fördelat på låntagare 31 mars 28 feb Botkyrka kommun* 266,0 251,4 Botkyrka kommun kraftvärmeprojekt IKV 744,3 750,8 Söderenergi 406,2 464,2 Botkyrkabyggen 750,0 750,0 Botkyrkabyggen egen upplåning 250,0 250,0 Botkyrka Stadsnät 130,0 130,0 Övriga helägda koncernbolag 3,5 3,5 Summa 2 550, ,9 *Upplåningen för Botkyrka Kommun är justerad med vidareutlåningen till och från koncernbolagen. Den genomsnittliga räntan på den totala upplåningen uppgår till 3,25 %. Den har stigit med 0,23 procentenheter sen förra månaden pga en nystartad fastränteswap. Den affären gjordes när prognosen för skuldvolymen för 2014 översteg 1 miljard kronor att jämföra med den nu aktuella skulden på 260 miljoner kronor. För detaljer se delegationsuppföljningen på sista sidan. Den genomsnittliga kapitalbindningen uppgår till 1,5 år och den genomsnittliga räntebindningen uppgår till 2,5 år. Andelen lån med kapitalbindning och räntebindning under 1 år ligger båda på 35 %. Samtliga nyckeltal ligger inom finanspolicyns ramar. Dessa siffror avser Botkyrka kommunkoncern exklusive Söderenergi. Energikoncernen redovisas separat. Kommunens egen upplåning Av den totala upplåningen uppgick kommunens egen upplåning till 266 miljoner kronor. Den externa upplåningen i kommunen uppgick till 260 Kommunledningsförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

4 BOTKYRKA KOMMUN 2[3] Kommunledningsförvaltningen miljoner kronor, samtidigt som cirka 6 miljoner kronor netto inlånades från dotterbolagen. Saldot på checkräkningskontot uppgick vid månadsskiftet till 65 miljoner kronor. Övrigt Uppföljningen mot finanspolicyn sker för Botkyrkabyggens och kommunens totala upplåning och redovisas i riskrapporten. Upptagna lån m.m. Som en del av rapporteringen lämnas även en förteckning över genomförda transaktioner sedan föregående rapport. Denna rapport ska även ses som en återrapportering av genomförda delegationsbeslut när det gäller upptagna lån och genomförda swapaffärer. Mattias Rensfeldt Finansansvarig Internbanken

5 BOTKYRKA KOMMUN 3[3] Kommunledningsförvaltningen Redogörelse för delegationsbeslut avseende lån och ränteswapar för perioden Amorterade lån: Kommuninvest 50 mkr fast ränta 2,92 % Upptagna och amorterade - lån: Södertälje Kommun 46 mkr fast ränta 1,053 % Återbetalade lån till kommunen: Söderenergi 23,2 mkr rörlig portföljränta Söderenergi 34,8 mkr rörlig portföljränta Nya ränteswapar: Nordea 150 mkr betalar fast ränta 2,99 % - erhåller stibor 90d swapen är terminsstartad SEB 150 mkr erhåller fast ränta 2,83 % - betalar stibor 90d, stängningsbar av banken efter ett år Mattias Rensfeldt Finansansvarig Internbanken Botkyrka Kommun

6 FINANSIELL RISKRAPPORT INTERNBANKENS TILLGÅNGAR OCH SKULDER (tkr) Tillgångar Skulder Reverser leasgivare IKV Lån Kommuninvest Tillf överskottslikviditet Kommunens egen likviditet 0 Totalt IKV Totalt IKV Reverser Söderenergi AB Lån Kommuninvest Tillf överskottslikviditet Banklån 0 Kommunens egen likviditet 0 Totalt Söderenergi AB Totalt Söderenergi AB Totalt Energi Totalt Energi Reverser Botkyrkabyggen Lån Kommuninvest Tillf överskottslikviditet Banklån Kommunens egen likviditet 0 Totalt Botkyrkabyggen Totalt Botkyrkabyggen Reverser Stadsnät Kommunens egen likviditet Totalt Stadsnät Totalt Stadsnät Finansiering av kommunens Lån Kommuninvest egna tillgångar Banklån Placering på bankkonto 0 Lån andra kommuner 0 Utlåning egen likv. IKV 0 Överskottslikviditet IKV Utlåning egen likv. SÖEN 0 Överskottslikviditet Söderenergi AB Utlåning egen likv. BOBY 0 Överskottslikviditet Botkyrkabyggen Utlåning egen likv. Stadsnät Reverser andra kommuner 0 Reverser Hågelbyparken AB 602 Reverser Upplev Botkyrka AB Reverser privatpersoner 13 Reverser Tumba Tennisklubb 123 Totalt Botkyrka kommun Totalt Botkyrka kommun SUMMA TILLGÅNGAR SUMMA SKULDER RISK AVSEENDE EXTERN UPPLÅNING Betalningskapacitet och likviditet, mnkr Betalningsberedskap LCR * Medel i bank 65 Inkl. Söderenergi Checkräknings-kredit 200 Betalningskapacitet 927 * LCR = Betalningskapacitet/Kapital som förfaller inom 12 månader Omsättningsbara pensionsmedel 662 Förfall inom 1 år 460 Total betalningskapacitet 927 LCR-mått 202% Rapportansvarig: Emanuel Dahlqvist 1

7 Kapitalbindning Finansieringsrisk Genomsn kap.bind. Tillåtet intervall Kap.bind tid < 1år %-andel av tot Tillåtet intervall Portfölj tid (år) enl policy (mnkr) skuld enl policy Botkyrkabyggen 1, % - Botkyrka kommun 0, % - Totalt 1,51 1,5-4 år % 0-40% Inom tillåtna intervall enl. finanspolicy? Ja Förfall inom 12 månader (mnkr) FF-datum Belopp 160 Nom ränta 1, , , , , , , Totalt 460 1,327 Kapitalbindning - förfalloprofil Mkr år 1-2 år 2-3 år 3-4 år Skuld per motpart För upplåning från annan motpart än Kommuninvest ska upplåningen utgöra högst 30% av kommunens totala upplåning. 19% 26% 51% KomInv SHB Nordea 4% DKD Räntebindning Ränterisk Genomsn räntebind. Tillåtet intervall %-andel av tot Tillåtet intervall enl policy Ränteb. < Portfölj tid (år) enl policy 1år (mnkr) skuld Botkyrkabyggen 1, % Botkyrka kommun 6,33-0 0% Totalt 2,52 1,5-4 år % 70% Inom tillåtna intervall enl. finanspolicy? Ja Räntebindning - förfalloprofil Mkr år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 år Rapportansvarig: Emanuel Dahlqvist 2

8 Kommunkoncernens externa skuld i förhållande till utlåningen till BOBY Månad Extern Räntekostnad Utlåning BOBYs räntekostnad Extern BKs räntekostnad skuld Extern skuld (%) BOBY inkl. marginal (%) skuld BK (%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,03 Vid en ränteförändring på 1% förändras kommunkoncernens (BK + BOBY) externa räntekostnad med 4,7 mnkr. MARKNADSVÄRDEN, DERIVAT (mnkr) Portfölj Marknadsvärde MV föreg. månad Botkyrka kommun -17,0-15,3 Botkyrkabyggen IKV Söderenergi Totalt -46,8 3,3-136,9-197,4-44,8 3,4-134,1-190,7 MARKNADSNOTERINGAR Marknadsränta - 1 år - 1 mån aktuell Stibor 3M 1,24 0,93 0,92 Swap 2 år 1,42 1,12 1,07 Swap 5 år 1,79 1,86 1,80 Swap 10 år 2,29 2,54 2,47 Källa: Nordea e-markets och Nasdaq Prognos 1 år ,05 1,57 2,26 2,76 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Stibor 3M Swap 2 år Swap 5 år Swap 10 år Rapportansvarig: Emanuel Dahlqvist 3

9 1 [4] Kommunledningsförvaltningen Referens Rolf Gustafsson Mottagare Kommunstyrelsen Uppföljning av placerade medel för pensioner I denna skrivelse redovisas utvecklingen av kommunens pensionsavsättning under 1:a kvartalet Därutöver görs en redovisning för det långsiktiga utfallet av förvaltningen. Som en bilaga till denna uppföljning bifogas även den månadsrapport som vi erhållit från DNB (Den Norske Bank) per den sista mars Utveckling för perioden januari mars 2014 Utvecklingen för aktier har under perioden varit fortsatt positiv även om perioden från tid till annan påverkats av oron kring den globala konjunkturen och utvecklingen i Ukraina. Det svenska aktieindexet har stigit med drygt 5,1 procent och indexet för utländska aktier har ökat med 2,2 procent. Indexet för svenska räntor har stigit med 1,7 procent framförallt beroende på sjunkande räntenivåer i början. Sammantaget innebär det att det teoretiska jämförelseindexet som finns för portföljen baserat på en normalvikt mellan olika tillgångsslag ökat med 2,2 procent. Värdet på kommunens avsättning har under perioden ökat med drygt 14,5 miljoner kronor. Det innebär att värdet har stigit med 2,2 procent under perioden, vilket är i paritet med jämförelseindexets utveckling. Ser man till de olika delarna har den utländska aktiefonden utvecklats sämre än sitt jämförelseindex medan övriga placeringar har haft en bättre utveckling än respektive index. Aktieandelen uppgår för närvarande för närvarande till 38,1 procent vilket är något lägre än den nivå på 40 procent som anges i normalportföljen. Samtidigt är ränteandelen också högre än i normalportföljen (43 procent mot 40 procent). Den alternativa placeringen i form av en hedgefond uppgår för närvarande 18,8 procent av den totala placeringen. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Kontaktcenter E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

10 BOTKYRKA KOMMUN 2 [5] Kommunledningsförvaltningen Placering Jämf.index Svenska aktier 5,6 5,1 Utländska aktier 1,6 2,2 Svenska räntor 1,7 1,6 Alternativa investeringar 1,2 0,7 Totalt 2,2 2,2 KPI + 3 % 2,2 0 Jämförelse med det övergripande målet Det övergripande målet för placeringen är att uppnå en avkastning som uppgår till konsumentprisindex (KPI) plus 3 procent. Detta mål har nåtts under perioden då KPI har sjunkit med 0,8 procent, vilket innebär att avkastningsmålet på detta sätt uppgår till 0 procent. Sett över såväl en 5-årsperiod och en 10 årsperiod har vi med god marginal nått upp till målet på KPI + 3 procent. Räknar vi från starten år 2000 så uppgår utfallet till 2,8 procent över KPI. De senaste årens positiva utveckling har medverkat till att vi nu ligger ganska när det uppsatta målet för pensionsavsättningen men siffrorna tyngs dock av att de första åren medförde en negativ avkastning p.g.a. den svaga börsutvecklingen under år 10 år Sedan start Värdeökning perioden % 51,8 88,8 65,3 Genomsnittlig värdeökning/år % 8,7 6,6 3,7 KPI förändring perioden % 4,7 11,9 19,7 Värdeökning minus KPI % 47,2 76,9 45,6 Genomsnitt över KPI/år % 6,9 5,9 2,8 Kommentarer till Månadsrapporten från DNB Det jämförelseindex som redovisas i DNBs rapport när det gäller summan av samtliga tillgångsslag är det långsiktiga mål som finns för förvaltningen d.v.s. KPI+3 procent. För de enskilda tillgångsslagen används det jämförelseindex som används för respektive tillgångsslag. Summan av de olika jämrörelseindexena summerar inte till det angivna indexet för totalportföljen. Detta framgår i stället i de sammanställningar som gjorts i detta dokument. När det gäller utvecklingen för perioden avviker den procentuella värdeutvecklingen mellan det som anges i rapporten och den siffra som redovisas i denna uppställning. Anledningen till detta är att vi i våra beräkningar mäter hur värdet av portföljen har förändrats mellan årsskiftet och den sista mars. I DNBs rapport görs en daglig beräkning där man viktar portföljen på ett

11 BOTKYRKA KOMMUN 3 [5] Kommunledningsförvaltningen visst sätt som gör att man kommer fram till en något avvikande siffra för perioden. I rapporten finns även redovisade ett antal riskmått och en beskrivning av den riskjusterade avkastningen för portföljen. Avstämning mot konsolideringsmålet I samband med översynen av placeringspolicyn 2009 fastställdes en plan för hur stor del av det pensionsåtagande som intjänats före 1998 som skulle täckas med de avsatta medlen. Det totala skuldbeloppet uppgick vid detta tillfälle miljoner varav 476,4 miljoner skulle täckas genom avsättningen. Beräkningen baserades på de diskonterade utbetalningarna under de aktuella åren. Vid denna tidpunkt uppgick värdet på avsättningen till cirka 500 miljoner kronor. Det innebar att värdet på avsättningen var 5 procent högre än de beräknade utbetalningarna. Sedan 2008 har den så kallade diskonteringsräntan sänkts i två omgångar. Det betyder att nuvärdet av skulden har ökat i förhållande till tidigare beräkningar. Vid den senaste uppföljningen i december uppgick avsättningen till 102,8 procent av den aktuella skulden. När vi nu gör motsvarande beräkning baserat på värdet i december uppgår avsättningen till 105 procent av den del av skulden som ska täckas genom avsättningen. Det betyder att värdet på avsättningen fullt ut täcker det aktuella skuldbeloppet. Den del av skulden som ska täckas har beräknats till 628 miljoner kronor vilket ska jämföras med värdet på avsättningen som för närvarande uppgår till 661,1 miljoner. Sänkningen av diskonteringsräntan till 2 procent gör att kravet på framtida avkastning egentligen har sänkts. Om vi klarar det långsiktiga målet på en avkastning motsvarande KPI + 3 procent framöver bör vi klara den ambitionsnivå som lades fast när vi satte av pengarna år Omplaceringar under perioden Under perioden har hela innehavet motsvarande knappt 5,8 miljoner kronor i DNBs emerging markets fond sålts och placerats i DNBs utlandsfond. Knappt 15 miljoner kronor har överförts från DNBs företagsobligationsfond till DNBs FRN-fond (räntefond med s.k. floating rate notes). Under mars har likvida medel motsvande 0,5 miljoner placerats i DNBs FRN-fond. Rolf Gustafsson Chefscontroller

12 BOTKYRKA KOMMUN 4 [5] Kommunledningsförvaltningen Marknadsvärden per 31 mars 2014 Totalt Bilaga 1 Tillåtet intervall tkr % % dec 13 Normal Räntor och alternativa tillgångar Räntebärande värdepapper ,0 43,2 40% 40-80% Alternativa tillgångar ,8 19,0 20% 0-30% Summa räntor/alternativa tillgångar ,8 62,2 60% 40-80% Aktier Svenska aktier ,5 17,9 20% 0-40% Utländska aktier ,6 19,8 20% 0-40% Summa aktier ,1 37,7 40% 20-60% Likvida medel 760 0,1 0,1 Summa placerade medel , Värdeutveckling 2014 Värdeutveckling totalt Värde Förändring Utveckl. % jämf.index period 31-dec mar ,2 2,2 30-jun sep dec-14 Jan - mars ,2 2,2 Värdeutveckling sedan juni 2000 Förändring 31-mar 30-jun 30-sep 31-dec Mnkr % ,0 381,5-18,5-4, ,2 371,8 339,7 367,4-14,1-3, ,2 327,1 295,8 304,9-62,5-17, ,6 319,0 324,4 338,4 33,5 11, ,2 352,2 354,2 366,9 28,5 8, ,4 406,6 426,8 441,0 74,1 20, ,8 447,3 469,5 483,3 42,3 9, ,1 505,3 500,2 489,3 6,0 1, ,8 464,0 436,0 439,1-50,2-10, ,4 460,0 483,4 501,3 62,2 14, ,7 524,2 538,1 550,7 49,4 9, ,4 550,7 524,1 540,8-9,9-1, ,8 554,8 565,9 577,0 36,2 6, ,0 605,2 622,4 646,6 69,6 12, ,1 2,2

13 BOTKYRKA KOMMUN 5 [5] Kommunledningsförvaltningen

14 Botkyrka kommun Total Att: Rolf Gustafsson Munkhättevägen Botkyrka Månadsrapport 31 mars 2014 DNB Asset Management AB Portföljförvaltare: Johan Ede E-post: Telefon: Telefax: :50 1

15 Botkyrka kommun Total Depå: Sammanfattning per Marknadsvärde per Totala portföljen Avkastning (%) Senaste månaden Innevarande år Sedan start Totala portföljen 0,8 2,2 19,8 Jämförelseindex -0,2 8,6 Avvikelse 0,8 2,5 11,2 Avkastning för totala portföljen och jämförelseindex under :50 2

16 Botkyrka kommun Total Depå: Marknadsvärde per Tillgångar Marknadsvärde Andel (%) Jämförelseindex (%) Svenska aktier ,5 0,0 Utländska aktier ,6 0,0 Summa aktier ,1 0,0 Svenska räntebärande vp ,0 0,0 Summa räntebärande värdepapper ,0 0,0 Alternativa investeringar ,8 0,0 Summa alternativa investeringar ,8 0,0 Summa värdepapper ,9 0,0 Likvida medel ,0 Olikviderade transaktioner 0 0,0 Upplupen värdepappersränta ,1 Upplupen bankränta, beräknad 0 0,0 Övrigt 0 0,0 Summa likvida medel m.m ,1 Totala portföljen , :51 3

17 Botkyrka kommun Total Depå: Avkastning per Tillgångar Senaste månaden (%) Portföljen Index Innevarande år (%) Portföljen Index Portföljen Sedan start (%) Index Svenska aktier 1,0 0,7 5,6 5,1 28,0 36,6 Utländska aktier 2,1 1,4 1,6 2,2 38,7 37,0 Svenska räntebärande vp 0,4 0,5 1,7 1,6 13,0 11,2 Alternativa investeringar 0,2 1,2 0,7 12,8 8,8 Totala portföljen 0,8 2,2-0,2 19,8 8,6 Jämförelseindex: Totala portföljen Totala portföljen 100 % KPI3 Jämförelseindex: Utländska aktier MSCI World Index Net SEK Jämförelseindex: Svenska aktier SIX Portfolio Return Index (RIG) Jämförelseindex: Svenska räntebärande vp OMRX TOTAL Jämförelseindex: Alternativa investeringar OMRX-TBILL+2% :52 4

18 Botkyrka kommun Total Depå: Innehav per Värdepapper Valuta Antal Kurs not. valuta Marknadsvärde portföljvaluta Andel Ansk. värde portföljvaluta Orealiserad vinst / förlust Svenska aktier Aktiefonder DNB Sverige Koncis SEK , ,2% DNB Sverigefond SEK , ,8% ,0% Summa Svenska aktier ,0% Utländska aktier Aktiefonder DNB Utlandsfond SEK , ,0% ,0% Summa Utländska aktier ,0% Svenska räntebärande vp Lloyds Tsb Bank Plc VAR SEK , ,5% ,5% Stat och Kommun Kommuninvest Ekonomisk Forening FRN 11/30/2040 SEK , ,2% ,2% Räntefonder DNB FRN - Fond SEK SEK , ,5% DNB Företagsobligationsfond SEK , ,5% DNB SEK Long Bond I SEK , ,8% ,8% Övrigt Morgan Stanley FRN SEK , ,5% ,5% Summa Svenska räntebärande vp ,0% :52 5

19 Botkyrka kommun Total Depå: Innehav per Värdepapper Valuta Antal Kurs not. valuta Marknadsvärde portföljvaluta Andel Ansk. värde portföljvaluta Orealiserad vinst / förlust Alternativa investeringar Fonder av hedgefonder DNB Prisma SEK , ,0% ,0% Summa Alternativa investeringar ,0% Totalt :52 6

20 Botkyrka kommun Total Depå: Avkastning - Totala portföljen Datum Kassaflöde, senaste månaden Kassaflöde, ackumulerat innev. år Marknadsvärde Portföljen (%) Senaste månaden Innev. år Jämförelseindex Senaste Innev. månaden år ,5-0,5-0,9-0, ,0 1,5 0,7-0, ,8 2,2-0,2 Jämförelseindex: Totala portföljen 100 % KPI3 Avkastning för totala portföljen och jämförelseindex under :52 7

21 Botkyrka kommun Total Depå: Avkastning - Svenska aktier Datum Kassaflöde, senaste månaden Kassaflöde, ackumulerat innev. år Marknadsvärde Portföljen (%) Senaste månaden Innev. år Jämförelseindex Senaste Innev. månaden år ,5-1,5-1,6-1, ,2 4,6 6,1 4, ,0 5,6 0,7 5,1 Jämförelseindex: SIX Portfolio Return Index (RIG) Avkastning för svenska aktier och jämförelseindex under :52 8

22 Botkyrka kommun Total Depå: Avkastning - Utländska aktier Datum Kassaflöde, senaste månaden Kassaflöde, ackumulerat innev. år Marknadsvärde Portföljen (%) Senaste månaden Innev. år Jämförelseindex Senaste Innev. månaden år ,1-3,1-1,9-1, ,7-0,5 2,8 0, ,1 1,6 1,4 2,2 Jämförelseindex: MSCI World Index Net SEK Avkastning för utländska aktier och jämförelseindex under :52 9

23 Botkyrka kommun Total Depå: Avkastning - Svenska räntebärande vp Datum Kassaflöde, senaste månaden Kassaflöde, ackumulerat innev. år Marknadsvärde Portföljen (%) Senaste månaden Innev. år Jämförelseindex Senaste Innev. månaden år ,9 0,9 0,8 0, ,3 1,3 0,2 1, ,4 1,7 0,5 1,6 Jämförelseindex: OMRX TOTAL Avkastning för svenska räntebärande vp och jämförelseindex under :52 10

24 Botkyrka kommun Total Depå: Avkastning - Alternativa investeringar Datum Kassaflöde, senaste månaden Kassaflöde, ackumulerat innev. år Marknadsvärde Portföljen (%) Senaste månaden Innev. år Jämförelseindex Senaste Innev. månaden år ,2-0,2 0,2 0, ,3 1,2 0,2 0, ,2 0,2 0,7 Jämförelseindex: OMRX-TBILL+2% Avkastning för alternativa investeringar och jämförelseindex under :52 11

25 Botkyrka kommun Total Depå: Total risk, standardavvikelse (%) Senaste 12 månaderna Portföljen Index Senaste 36 månaderna Portföljen Index Totala portföljen 4,8 1,5 Svenska aktier 13,8 14,8 Utländska aktier 11,4 11,7 Svenska räntebärande vp 1,6 2,0 Alternativa investeringar 2,9 0,1 Aktiv risk, tracking error (%) Senaste 12 månaderna Senaste 36 månaderna Totala portföljen 5,0 Svenska aktier 3,1 Utländska aktier 4,0 Svenska räntebärande vp 1,0 Alternativa investeringar 2,9 Riskjusterad avkastning, sharpe Senaste 12 månaderna Portföljen Index Senaste 36 månaderna Portföljen Index Totala portföljen 2,0 0,9 Svenska aktier 1,4 1,4 Utländska aktier 1,8 1,5 Svenska räntebärande vp 1,5 0,6 Alternativa investeringar 2,3 31, :53 12

26 Botkyrka kommun Revisionsskrivelse Revisionen Kommunstyrelsen Granskning av årsredovisning 2013 Vi har granskat årsredovisning och granskningsresultatet framgår av bifogad revisionsrapport, som överlämnas för kännedom. Vi förutsätter att de synpunkter som lämnats i revisionsrapporten beaktas i det fortsatta arbetet med att utveckla årsredovisningen. För kommunens revisorer Lennart Lindström Ordförande Lena Ingren Vice ordförande För kännedom Kommunfullmäktiges presidium Kommunledning Politiska sekreterare

27 Revisionsrapport Anders Hägg Linda Yacoub Sandra Feiff Camilla Engström Jan Nilsson Granskning av årsredovisning 2013 Botkyrka kommun April 2014

28 Granskning av årsredovisning 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Revisionsfråga och metod Granskningsresultat Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning Förvaltningsberättelse Översikt över utvecklingen av verksamheten Investeringsredovisning Driftredovisning Balanskrav God ekonomisk hushållning Nämndernas redovisning av sitt uppdrag Rättvisande räkenskaper Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Sammanställd redovisning Tilläggsupplysningar Bil 1: Uppföljning av mål och åtaganden Bil 2: Budgetutfallsprognoser kontra utfall April 2014 Botkyrka kommun PwC

29 Granskning av årsredovisning Sammanfattning Efter genomförd granskning bedömer vi att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. Utvecklingsområde är dock följsamheten till vissa rekommendationer från RKR. Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i allt väsentligt överensstämmer med kraven i KRL. Vi instämmer i kommunens bedömning av att balanskravet har uppfyllts för 2013, då det justerade resultatet utifrån balanskravet uppgår till 166 mnkr. Inga underskott från tidigare år finns vidare att reglera. Kommunens ettårsplan innehåller mål och riktlinjer för en god ekonomisk hushållning, utifrån ett finansiellt och verksamhetsmässigt perspektiv. Vi bedömer att resultatet i årsredovisningen i huvudsak är förenligt med dessa. Det finns dock flera områden där de verksamhetsmässiga resultaten behöver förbättras, vilket kommenteras i förvaltningsberättelsen. Vidare framgår behov av att se över mål och åtaganden på nämndmål, både när det gäller antalet och mätbarheten. Vi kan konstatera att ett sådant arbete har genomförts inför ettårsplan Kommunen har ett styrsystem som omfattar såväl ekonomi, verksamhet och kvalitet. Målen relateras till olika verksamheter, via åtaganden, och följs upp i delårsrapport och årsredovisning. I årsredovisning för 2012 konstateras dock att det fanns behov av att utveckla styrsystemet ytterligare, vilket vi även påtalade i en granskning under 2012 av kommunens mål- och styrsystem. Utifrån detta kan vi konstatera att ett översynsarbete har startats upp under 2013, som omfattar kommunens samlade mål- och styrsystem. För 2014 är fokus satt på bättre ordning i styrning av ekonomi och verksamhet. Detta sker bland annat genom att nämnderna i högre utsträckning ska formulera mätbara mål för sina verksamheter. Kommunfullmäktige har i ettårsplan 2013 fastställt tre finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Samtliga dessa mål har uppnåtts och en tydlig beskrivning av måluppfyllelsen finns i förvaltningsberättelsen. Fullmäktige har i ettårsplan 2013 fastställt 13 verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning, som följs upp via 40 indikatorer. Utfallet på dessa indikatorer varierar när det gäller olika mål. På totalnivå går 21 indikatorer åt rätt håll, 12 indikatorer är oförändrade, 4 indikatorer går åt fel håll och 3 indikatorer går inte att bedöma. April 2014 Botkyrka kommun 1 av 26 PwC

30 Granskning av årsredovisning 2013 Vi bedömer att verksamhetsberättelserna i huvudsak är utformade i enlighet med kommunens generella anvisningar och att redovisningarna i stort ger en rättvisande bild av verksamhetens utfall i förhållande till kommunfullmäktiges uppdrag. Samtliga nämnder har klarat att hålla den av kommunfullmäktige ursprungligt fastställda budgetramen, förutom tekniska nämnden. Detta gäller även de av fullmäktige givna tilläggsdirektiven i samband med behandling av tertialrapporterna. I revisionsskrivelse gjordes den sammanfattande bedömning att tekniska nämnden inte säkerställt en ändamålsenlig styrning, uppföljning och slutredovisning av investeringsprojekt under granskad period. Uppföljningen har dock förbättrats under 2013 genom att ett system har införts med information vid varje nämndsammanträde om fastighetsenhetens investeringsprojekt. Vidare har en handlingsplan fastställt av nämnden för att komma tillrätta med påtalade brister. En närmare beskrivning kring tekniska nämndens ansvarsutövande redovisas i delavsnitt Avslutningsvis är det positivt att kunna konstatera att vård- och omsorgsnämnden samt utbildningsnämnden för 2013 har en ekonomi i balans, utifrån de brister som tidigare konstaterats kring dessa två nämnder och deras styrning och uppföljning av ekonomin. April 2014 Botkyrka kommun 2 av 26 PwC

31 Granskning av årsredovisning Inledning 2.1. Bakgrund I den kommunala redovisningslagen (KRL) regleras externredovisningen för kommuner och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning (RKR) och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering. Revisionsobjekt är kommunstyrelsen som enligt kommunallagen (KL) är ansvarig för årsredovisningens upprättande. När det gäller nämndernas redovisning, ska den enligt kommunallagen utformas på det sätt som fullmäktige bestämmer Revisionsfråga och metod Revisorerna har bl a till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning (kap 3 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (9:9 a) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen. Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande revisionsfrågor: Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar. Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning? Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet med balanskravets regler? Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses följsamhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed. Granskningen av årsredovisningen omfattar: förvaltningsberättelse (inkl drift- och investeringsredovisning) resultaträkning kassaflödesanalys April 2014 Botkyrka kommun 3 av 26 PwC

Granskning av årsredovisning 2016

Granskning av årsredovisning 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2016 Conny Erkheikki Auktoriserad revisor April 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Syfte och revisionsfrågor... 3 2.2.

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2016

Granskning av årsredovisning 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2016 Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Mars 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Syfte och revisionsfrågor... 3 2.2. Revisionskriterier...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Gällivare kommun Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga och metod...2 3.1.1. Förvaltningsberättelse...4

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Pajala kommun Conny Erkheikki Aukt rev mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2005

Granskning av årsredovisning 2005 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2005 Fagersta kommun April 2006 Bert Hedberg Thomas Lidgren *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Lindesbergs kommun 2009-03-30 Bert Hedberg Certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Maj 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2016

Granskning av årsredovisning 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2016 Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Mars 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Syfte

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisonskonsult Granskning av årsredovisning 2014 Kalix kommun Mars 2015 Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Mars 2016 Granskning av årsredovisning 2015 Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Anna Lärka Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av årsredovisning 2013 Norra Västmanlands Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

hl dgki Roger Lundberg Ordförande Arvidsjaurs kommun Revisorerna Utlåtande avseende årsredovisning 2012

hl dgki Roger Lundberg Ordförande Arvidsjaurs kommun Revisorerna Utlåtande avseende årsredovisning 2012 2013-06-24 Arvidsjaurs kommun Revisorerna 2013-06- 2 För kännedom: Fullmäktiges presidium Gruppledarna Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Utlåtande avseende årsredovisning 2012 Revisorerna har bland annat

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Per Ståhlberg Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor April 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Kommunalförbundet Norrbottens läns Kollektivtrafikmyndighet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av Årsredovisning 2011

Granskning av Årsredovisning 2011 Revisionsrapport Granskning av Årsredovisning 2011 Lekebergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Anna Gröndahl Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga och metod... 3 3.1. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Robert Bergman Revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Anna Carlénius Revisionskonsult Granskning av årsredovisning 2012 Piteå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015.

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015. Förtroendevalda revisorer 2015-10-12 I Falkenbergs k- smroun I Kommunstyrelxefö "'ökningen Konsfienhc; ton 7 n!5 -tn- i 3 ' Drir r D pi KS> - A?> r OA l Kommunfullmäktige i Varbergs kommun Kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Kristina Lindhe Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Torsås kommun Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga och metod...2 3.1. Verksamhetens

Läs mer

Samordningsförbundet Activus

Samordningsförbundet Activus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2016 Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus April 2017 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte

Läs mer

Delårsrapport för Österåkers kommun

Delårsrapport för Österåkers kommun Ordförandeförslag 00 Till Kommunfullmäktig Datum 2014-10-14 Dnr KS 2014/0282 Delårsrapport för 2014-01 -01-2014-08-31 Beslutsförslag Kommunfullmäktiges ordförande föreslår Kommunfullmäktige besluta 1.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Revisionsrapport. Torsås kommun. Granskning av årsredovisning Åsa Bejvall Malin Kronmar

Revisionsrapport. Torsås kommun. Granskning av årsredovisning Åsa Bejvall Malin Kronmar Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Torsås kommun Åsa Bejvall Malin Kronmar mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Botkyrka kommun Anders Hägg Mats Renborn Pernilla Fagerstedt Linda Yacoub Jan Nilsson Oktober 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport April 2011 Erika Svensson Helen Samuelsson Dahlstrand Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Gran delår 2013. Tyresö. Carin Hultgren Samir Sandberg Jan Nilsson. Oktober 2013

Gran delår 2013. Tyresö. Carin Hultgren Samir Sandberg Jan Nilsson. Oktober 2013 Revisionsrapport Carin Hultgren Samir Sandberg Jan Nilsson Gran nskning av delår rsrapport 2013 Tyresö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer 1 2. Inledning 3 2.1

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2009 Mjölby kommun 23 mars 2010 Karin Jäderbrink Markus Zackrisson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 Bakgrund, syfte och metod...3 2 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Gällivare kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram, Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Surahammars kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Avesta kommun April 2009 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Kiruna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Mars-april 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Samordningsförbundet i Norra Örebro län Sofint Granskning av årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Nerikes Brandkår 2013-03-07 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Västra Mälardalens Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport Lysekils kommun Granskning av årsredovisning 2014

Revisionsrapport Lysekils kommun Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport Lysekils kommun Håkan Olsson, Certifierad kommunal yrkesrevisor Henrik Bergh Gunvor Johansson Granskning av årsredovisning 2014 Mars 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Oxelösunds kommun September 2012 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2016 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Per Ståhlberg, Certifierad kommunal revisor Anna Lärka, revisor Granskning av årsredovisning 2014 Sundsvalls kommun Mars 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Krokoms kommun 2008-04-07 Hans Stark Kjell Pettersson Maj-Britt Åkerström Certifierade kommunala revisorer *connectedthinking Innehållsförteckning 1

Läs mer