Anmälningsärenden (KS/2014:3)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anmälningsärenden (KS/2014:3)"

Transkript

1 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen Dnr KS/2014:3 Anmälningsärenden (KS/2014:3) Beslut Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. Ärendet Följande anmäls till kommunstyrelsen: Finansrapporter per den 31 mars 2014, dnr KS/2014:133. Uppföljning av placerade medel för pensioner per 31 mars 2014, dnr KS/2014:311. Revisionsskrivelse Granskning av årsredovisning 2013, dnr KS/2014:300. Revisionsskrivelse Förvaltningslagens tillämpning, dnr KS/2014:301. Revisionsskrivelse Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, dnr KS/2014:304. Årsstämmor: - Stockholmsregionens Försäkring AB, dnr KS/2014:171 - Botkyrka Stadsnät AB, dnr KS/2014:234 - Kommuninvest Ekonomisk förening, dnr KS/2014:252 - Södertörns Energi AB, dnr KS/2014:253 - Svealands Kustvattenvårdsförbund, dnr KS/2014:255 - SKL Kommentus AB, dnr KS/2014:272 - Upplev Botkyrka AB, dnr KS/2014:293 - Hågelbyparken AB, dnr KS/2014:294 - AB Botkyrkabyggen, dnr KS/2014:295. Sveriges Kommuner och Landsting sammanträdesplan 2015, dnr KS/2014:3. Protokoll från AB Vårljus , dnr KS/2014:9.

2 BOTKYRKA KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG 2[2] Kommunstyrelsen Dnr KS/2014:3 Protokoll från arbets- och näringslivsberedningen Protokoll från personalutskottet Protokoll från demokratiberedningen Protokoll från klimat- och planeringsberedningen

3 1[3] Kommunledningsförvaltningen Referens Mattias Rensfeldt Mottagare Kommunstyrelsen Finansrapport per 31 mars 2014 Den totala upplåningen har minskat med 50 miljoner kronor sedan föregående rapport från Sedan årsskiftet har skulden ökat med cirka 80 miljoner kronor. Under 2014 räknar vi med att skulden ökar i storleksordningen runt 300 miljoner kronor med anledning av planerade markförvärv och renoveringsåtgärder i Botkyrkabyggen och stora utbetalningar avseende pensionskostnader för kommunen. Upplåning fördelat på låntagare 31 mars 28 feb Botkyrka kommun* 266,0 251,4 Botkyrka kommun kraftvärmeprojekt IKV 744,3 750,8 Söderenergi 406,2 464,2 Botkyrkabyggen 750,0 750,0 Botkyrkabyggen egen upplåning 250,0 250,0 Botkyrka Stadsnät 130,0 130,0 Övriga helägda koncernbolag 3,5 3,5 Summa 2 550, ,9 *Upplåningen för Botkyrka Kommun är justerad med vidareutlåningen till och från koncernbolagen. Den genomsnittliga räntan på den totala upplåningen uppgår till 3,25 %. Den har stigit med 0,23 procentenheter sen förra månaden pga en nystartad fastränteswap. Den affären gjordes när prognosen för skuldvolymen för 2014 översteg 1 miljard kronor att jämföra med den nu aktuella skulden på 260 miljoner kronor. För detaljer se delegationsuppföljningen på sista sidan. Den genomsnittliga kapitalbindningen uppgår till 1,5 år och den genomsnittliga räntebindningen uppgår till 2,5 år. Andelen lån med kapitalbindning och räntebindning under 1 år ligger båda på 35 %. Samtliga nyckeltal ligger inom finanspolicyns ramar. Dessa siffror avser Botkyrka kommunkoncern exklusive Söderenergi. Energikoncernen redovisas separat. Kommunens egen upplåning Av den totala upplåningen uppgick kommunens egen upplåning till 266 miljoner kronor. Den externa upplåningen i kommunen uppgick till 260 Kommunledningsförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

4 BOTKYRKA KOMMUN 2[3] Kommunledningsförvaltningen miljoner kronor, samtidigt som cirka 6 miljoner kronor netto inlånades från dotterbolagen. Saldot på checkräkningskontot uppgick vid månadsskiftet till 65 miljoner kronor. Övrigt Uppföljningen mot finanspolicyn sker för Botkyrkabyggens och kommunens totala upplåning och redovisas i riskrapporten. Upptagna lån m.m. Som en del av rapporteringen lämnas även en förteckning över genomförda transaktioner sedan föregående rapport. Denna rapport ska även ses som en återrapportering av genomförda delegationsbeslut när det gäller upptagna lån och genomförda swapaffärer. Mattias Rensfeldt Finansansvarig Internbanken

5 BOTKYRKA KOMMUN 3[3] Kommunledningsförvaltningen Redogörelse för delegationsbeslut avseende lån och ränteswapar för perioden Amorterade lån: Kommuninvest 50 mkr fast ränta 2,92 % Upptagna och amorterade - lån: Södertälje Kommun 46 mkr fast ränta 1,053 % Återbetalade lån till kommunen: Söderenergi 23,2 mkr rörlig portföljränta Söderenergi 34,8 mkr rörlig portföljränta Nya ränteswapar: Nordea 150 mkr betalar fast ränta 2,99 % - erhåller stibor 90d swapen är terminsstartad SEB 150 mkr erhåller fast ränta 2,83 % - betalar stibor 90d, stängningsbar av banken efter ett år Mattias Rensfeldt Finansansvarig Internbanken Botkyrka Kommun

6 FINANSIELL RISKRAPPORT INTERNBANKENS TILLGÅNGAR OCH SKULDER (tkr) Tillgångar Skulder Reverser leasgivare IKV Lån Kommuninvest Tillf överskottslikviditet Kommunens egen likviditet 0 Totalt IKV Totalt IKV Reverser Söderenergi AB Lån Kommuninvest Tillf överskottslikviditet Banklån 0 Kommunens egen likviditet 0 Totalt Söderenergi AB Totalt Söderenergi AB Totalt Energi Totalt Energi Reverser Botkyrkabyggen Lån Kommuninvest Tillf överskottslikviditet Banklån Kommunens egen likviditet 0 Totalt Botkyrkabyggen Totalt Botkyrkabyggen Reverser Stadsnät Kommunens egen likviditet Totalt Stadsnät Totalt Stadsnät Finansiering av kommunens Lån Kommuninvest egna tillgångar Banklån Placering på bankkonto 0 Lån andra kommuner 0 Utlåning egen likv. IKV 0 Överskottslikviditet IKV Utlåning egen likv. SÖEN 0 Överskottslikviditet Söderenergi AB Utlåning egen likv. BOBY 0 Överskottslikviditet Botkyrkabyggen Utlåning egen likv. Stadsnät Reverser andra kommuner 0 Reverser Hågelbyparken AB 602 Reverser Upplev Botkyrka AB Reverser privatpersoner 13 Reverser Tumba Tennisklubb 123 Totalt Botkyrka kommun Totalt Botkyrka kommun SUMMA TILLGÅNGAR SUMMA SKULDER RISK AVSEENDE EXTERN UPPLÅNING Betalningskapacitet och likviditet, mnkr Betalningsberedskap LCR * Medel i bank 65 Inkl. Söderenergi Checkräknings-kredit 200 Betalningskapacitet 927 * LCR = Betalningskapacitet/Kapital som förfaller inom 12 månader Omsättningsbara pensionsmedel 662 Förfall inom 1 år 460 Total betalningskapacitet 927 LCR-mått 202% Rapportansvarig: Emanuel Dahlqvist 1

7 Kapitalbindning Finansieringsrisk Genomsn kap.bind. Tillåtet intervall Kap.bind tid < 1år %-andel av tot Tillåtet intervall Portfölj tid (år) enl policy (mnkr) skuld enl policy Botkyrkabyggen 1, % - Botkyrka kommun 0, % - Totalt 1,51 1,5-4 år % 0-40% Inom tillåtna intervall enl. finanspolicy? Ja Förfall inom 12 månader (mnkr) FF-datum Belopp 160 Nom ränta 1, , , , , , , Totalt 460 1,327 Kapitalbindning - förfalloprofil Mkr år 1-2 år 2-3 år 3-4 år Skuld per motpart För upplåning från annan motpart än Kommuninvest ska upplåningen utgöra högst 30% av kommunens totala upplåning. 19% 26% 51% KomInv SHB Nordea 4% DKD Räntebindning Ränterisk Genomsn räntebind. Tillåtet intervall %-andel av tot Tillåtet intervall enl policy Ränteb. < Portfölj tid (år) enl policy 1år (mnkr) skuld Botkyrkabyggen 1, % Botkyrka kommun 6,33-0 0% Totalt 2,52 1,5-4 år % 70% Inom tillåtna intervall enl. finanspolicy? Ja Räntebindning - förfalloprofil Mkr år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 år Rapportansvarig: Emanuel Dahlqvist 2

8 Kommunkoncernens externa skuld i förhållande till utlåningen till BOBY Månad Extern Räntekostnad Utlåning BOBYs räntekostnad Extern BKs räntekostnad skuld Extern skuld (%) BOBY inkl. marginal (%) skuld BK (%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,03 Vid en ränteförändring på 1% förändras kommunkoncernens (BK + BOBY) externa räntekostnad med 4,7 mnkr. MARKNADSVÄRDEN, DERIVAT (mnkr) Portfölj Marknadsvärde MV föreg. månad Botkyrka kommun -17,0-15,3 Botkyrkabyggen IKV Söderenergi Totalt -46,8 3,3-136,9-197,4-44,8 3,4-134,1-190,7 MARKNADSNOTERINGAR Marknadsränta - 1 år - 1 mån aktuell Stibor 3M 1,24 0,93 0,92 Swap 2 år 1,42 1,12 1,07 Swap 5 år 1,79 1,86 1,80 Swap 10 år 2,29 2,54 2,47 Källa: Nordea e-markets och Nasdaq Prognos 1 år ,05 1,57 2,26 2,76 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Stibor 3M Swap 2 år Swap 5 år Swap 10 år Rapportansvarig: Emanuel Dahlqvist 3

9 1 [4] Kommunledningsförvaltningen Referens Rolf Gustafsson Mottagare Kommunstyrelsen Uppföljning av placerade medel för pensioner I denna skrivelse redovisas utvecklingen av kommunens pensionsavsättning under 1:a kvartalet Därutöver görs en redovisning för det långsiktiga utfallet av förvaltningen. Som en bilaga till denna uppföljning bifogas även den månadsrapport som vi erhållit från DNB (Den Norske Bank) per den sista mars Utveckling för perioden januari mars 2014 Utvecklingen för aktier har under perioden varit fortsatt positiv även om perioden från tid till annan påverkats av oron kring den globala konjunkturen och utvecklingen i Ukraina. Det svenska aktieindexet har stigit med drygt 5,1 procent och indexet för utländska aktier har ökat med 2,2 procent. Indexet för svenska räntor har stigit med 1,7 procent framförallt beroende på sjunkande räntenivåer i början. Sammantaget innebär det att det teoretiska jämförelseindexet som finns för portföljen baserat på en normalvikt mellan olika tillgångsslag ökat med 2,2 procent. Värdet på kommunens avsättning har under perioden ökat med drygt 14,5 miljoner kronor. Det innebär att värdet har stigit med 2,2 procent under perioden, vilket är i paritet med jämförelseindexets utveckling. Ser man till de olika delarna har den utländska aktiefonden utvecklats sämre än sitt jämförelseindex medan övriga placeringar har haft en bättre utveckling än respektive index. Aktieandelen uppgår för närvarande för närvarande till 38,1 procent vilket är något lägre än den nivå på 40 procent som anges i normalportföljen. Samtidigt är ränteandelen också högre än i normalportföljen (43 procent mot 40 procent). Den alternativa placeringen i form av en hedgefond uppgår för närvarande 18,8 procent av den totala placeringen. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Kontaktcenter E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

10 BOTKYRKA KOMMUN 2 [5] Kommunledningsförvaltningen Placering Jämf.index Svenska aktier 5,6 5,1 Utländska aktier 1,6 2,2 Svenska räntor 1,7 1,6 Alternativa investeringar 1,2 0,7 Totalt 2,2 2,2 KPI + 3 % 2,2 0 Jämförelse med det övergripande målet Det övergripande målet för placeringen är att uppnå en avkastning som uppgår till konsumentprisindex (KPI) plus 3 procent. Detta mål har nåtts under perioden då KPI har sjunkit med 0,8 procent, vilket innebär att avkastningsmålet på detta sätt uppgår till 0 procent. Sett över såväl en 5-årsperiod och en 10 årsperiod har vi med god marginal nått upp till målet på KPI + 3 procent. Räknar vi från starten år 2000 så uppgår utfallet till 2,8 procent över KPI. De senaste årens positiva utveckling har medverkat till att vi nu ligger ganska när det uppsatta målet för pensionsavsättningen men siffrorna tyngs dock av att de första åren medförde en negativ avkastning p.g.a. den svaga börsutvecklingen under år 10 år Sedan start Värdeökning perioden % 51,8 88,8 65,3 Genomsnittlig värdeökning/år % 8,7 6,6 3,7 KPI förändring perioden % 4,7 11,9 19,7 Värdeökning minus KPI % 47,2 76,9 45,6 Genomsnitt över KPI/år % 6,9 5,9 2,8 Kommentarer till Månadsrapporten från DNB Det jämförelseindex som redovisas i DNBs rapport när det gäller summan av samtliga tillgångsslag är det långsiktiga mål som finns för förvaltningen d.v.s. KPI+3 procent. För de enskilda tillgångsslagen används det jämförelseindex som används för respektive tillgångsslag. Summan av de olika jämrörelseindexena summerar inte till det angivna indexet för totalportföljen. Detta framgår i stället i de sammanställningar som gjorts i detta dokument. När det gäller utvecklingen för perioden avviker den procentuella värdeutvecklingen mellan det som anges i rapporten och den siffra som redovisas i denna uppställning. Anledningen till detta är att vi i våra beräkningar mäter hur värdet av portföljen har förändrats mellan årsskiftet och den sista mars. I DNBs rapport görs en daglig beräkning där man viktar portföljen på ett

11 BOTKYRKA KOMMUN 3 [5] Kommunledningsförvaltningen visst sätt som gör att man kommer fram till en något avvikande siffra för perioden. I rapporten finns även redovisade ett antal riskmått och en beskrivning av den riskjusterade avkastningen för portföljen. Avstämning mot konsolideringsmålet I samband med översynen av placeringspolicyn 2009 fastställdes en plan för hur stor del av det pensionsåtagande som intjänats före 1998 som skulle täckas med de avsatta medlen. Det totala skuldbeloppet uppgick vid detta tillfälle miljoner varav 476,4 miljoner skulle täckas genom avsättningen. Beräkningen baserades på de diskonterade utbetalningarna under de aktuella åren. Vid denna tidpunkt uppgick värdet på avsättningen till cirka 500 miljoner kronor. Det innebar att värdet på avsättningen var 5 procent högre än de beräknade utbetalningarna. Sedan 2008 har den så kallade diskonteringsräntan sänkts i två omgångar. Det betyder att nuvärdet av skulden har ökat i förhållande till tidigare beräkningar. Vid den senaste uppföljningen i december uppgick avsättningen till 102,8 procent av den aktuella skulden. När vi nu gör motsvarande beräkning baserat på värdet i december uppgår avsättningen till 105 procent av den del av skulden som ska täckas genom avsättningen. Det betyder att värdet på avsättningen fullt ut täcker det aktuella skuldbeloppet. Den del av skulden som ska täckas har beräknats till 628 miljoner kronor vilket ska jämföras med värdet på avsättningen som för närvarande uppgår till 661,1 miljoner. Sänkningen av diskonteringsräntan till 2 procent gör att kravet på framtida avkastning egentligen har sänkts. Om vi klarar det långsiktiga målet på en avkastning motsvarande KPI + 3 procent framöver bör vi klara den ambitionsnivå som lades fast när vi satte av pengarna år Omplaceringar under perioden Under perioden har hela innehavet motsvarande knappt 5,8 miljoner kronor i DNBs emerging markets fond sålts och placerats i DNBs utlandsfond. Knappt 15 miljoner kronor har överförts från DNBs företagsobligationsfond till DNBs FRN-fond (räntefond med s.k. floating rate notes). Under mars har likvida medel motsvande 0,5 miljoner placerats i DNBs FRN-fond. Rolf Gustafsson Chefscontroller

12 BOTKYRKA KOMMUN 4 [5] Kommunledningsförvaltningen Marknadsvärden per 31 mars 2014 Totalt Bilaga 1 Tillåtet intervall tkr % % dec 13 Normal Räntor och alternativa tillgångar Räntebärande värdepapper ,0 43,2 40% 40-80% Alternativa tillgångar ,8 19,0 20% 0-30% Summa räntor/alternativa tillgångar ,8 62,2 60% 40-80% Aktier Svenska aktier ,5 17,9 20% 0-40% Utländska aktier ,6 19,8 20% 0-40% Summa aktier ,1 37,7 40% 20-60% Likvida medel 760 0,1 0,1 Summa placerade medel , Värdeutveckling 2014 Värdeutveckling totalt Värde Förändring Utveckl. % jämf.index period 31-dec mar ,2 2,2 30-jun sep dec-14 Jan - mars ,2 2,2 Värdeutveckling sedan juni 2000 Förändring 31-mar 30-jun 30-sep 31-dec Mnkr % ,0 381,5-18,5-4, ,2 371,8 339,7 367,4-14,1-3, ,2 327,1 295,8 304,9-62,5-17, ,6 319,0 324,4 338,4 33,5 11, ,2 352,2 354,2 366,9 28,5 8, ,4 406,6 426,8 441,0 74,1 20, ,8 447,3 469,5 483,3 42,3 9, ,1 505,3 500,2 489,3 6,0 1, ,8 464,0 436,0 439,1-50,2-10, ,4 460,0 483,4 501,3 62,2 14, ,7 524,2 538,1 550,7 49,4 9, ,4 550,7 524,1 540,8-9,9-1, ,8 554,8 565,9 577,0 36,2 6, ,0 605,2 622,4 646,6 69,6 12, ,1 2,2

13 BOTKYRKA KOMMUN 5 [5] Kommunledningsförvaltningen

14 Botkyrka kommun Total Att: Rolf Gustafsson Munkhättevägen Botkyrka Månadsrapport 31 mars 2014 DNB Asset Management AB Portföljförvaltare: Johan Ede E-post: Telefon: Telefax: :50 1

15 Botkyrka kommun Total Depå: Sammanfattning per Marknadsvärde per Totala portföljen Avkastning (%) Senaste månaden Innevarande år Sedan start Totala portföljen 0,8 2,2 19,8 Jämförelseindex -0,2 8,6 Avvikelse 0,8 2,5 11,2 Avkastning för totala portföljen och jämförelseindex under :50 2

16 Botkyrka kommun Total Depå: Marknadsvärde per Tillgångar Marknadsvärde Andel (%) Jämförelseindex (%) Svenska aktier ,5 0,0 Utländska aktier ,6 0,0 Summa aktier ,1 0,0 Svenska räntebärande vp ,0 0,0 Summa räntebärande värdepapper ,0 0,0 Alternativa investeringar ,8 0,0 Summa alternativa investeringar ,8 0,0 Summa värdepapper ,9 0,0 Likvida medel ,0 Olikviderade transaktioner 0 0,0 Upplupen värdepappersränta ,1 Upplupen bankränta, beräknad 0 0,0 Övrigt 0 0,0 Summa likvida medel m.m ,1 Totala portföljen , :51 3

17 Botkyrka kommun Total Depå: Avkastning per Tillgångar Senaste månaden (%) Portföljen Index Innevarande år (%) Portföljen Index Portföljen Sedan start (%) Index Svenska aktier 1,0 0,7 5,6 5,1 28,0 36,6 Utländska aktier 2,1 1,4 1,6 2,2 38,7 37,0 Svenska räntebärande vp 0,4 0,5 1,7 1,6 13,0 11,2 Alternativa investeringar 0,2 1,2 0,7 12,8 8,8 Totala portföljen 0,8 2,2-0,2 19,8 8,6 Jämförelseindex: Totala portföljen Totala portföljen 100 % KPI3 Jämförelseindex: Utländska aktier MSCI World Index Net SEK Jämförelseindex: Svenska aktier SIX Portfolio Return Index (RIG) Jämförelseindex: Svenska räntebärande vp OMRX TOTAL Jämförelseindex: Alternativa investeringar OMRX-TBILL+2% :52 4

18 Botkyrka kommun Total Depå: Innehav per Värdepapper Valuta Antal Kurs not. valuta Marknadsvärde portföljvaluta Andel Ansk. värde portföljvaluta Orealiserad vinst / förlust Svenska aktier Aktiefonder DNB Sverige Koncis SEK , ,2% DNB Sverigefond SEK , ,8% ,0% Summa Svenska aktier ,0% Utländska aktier Aktiefonder DNB Utlandsfond SEK , ,0% ,0% Summa Utländska aktier ,0% Svenska räntebärande vp Lloyds Tsb Bank Plc VAR SEK , ,5% ,5% Stat och Kommun Kommuninvest Ekonomisk Forening FRN 11/30/2040 SEK , ,2% ,2% Räntefonder DNB FRN - Fond SEK SEK , ,5% DNB Företagsobligationsfond SEK , ,5% DNB SEK Long Bond I SEK , ,8% ,8% Övrigt Morgan Stanley FRN SEK , ,5% ,5% Summa Svenska räntebärande vp ,0% :52 5

19 Botkyrka kommun Total Depå: Innehav per Värdepapper Valuta Antal Kurs not. valuta Marknadsvärde portföljvaluta Andel Ansk. värde portföljvaluta Orealiserad vinst / förlust Alternativa investeringar Fonder av hedgefonder DNB Prisma SEK , ,0% ,0% Summa Alternativa investeringar ,0% Totalt :52 6

20 Botkyrka kommun Total Depå: Avkastning - Totala portföljen Datum Kassaflöde, senaste månaden Kassaflöde, ackumulerat innev. år Marknadsvärde Portföljen (%) Senaste månaden Innev. år Jämförelseindex Senaste Innev. månaden år ,5-0,5-0,9-0, ,0 1,5 0,7-0, ,8 2,2-0,2 Jämförelseindex: Totala portföljen 100 % KPI3 Avkastning för totala portföljen och jämförelseindex under :52 7

21 Botkyrka kommun Total Depå: Avkastning - Svenska aktier Datum Kassaflöde, senaste månaden Kassaflöde, ackumulerat innev. år Marknadsvärde Portföljen (%) Senaste månaden Innev. år Jämförelseindex Senaste Innev. månaden år ,5-1,5-1,6-1, ,2 4,6 6,1 4, ,0 5,6 0,7 5,1 Jämförelseindex: SIX Portfolio Return Index (RIG) Avkastning för svenska aktier och jämförelseindex under :52 8

22 Botkyrka kommun Total Depå: Avkastning - Utländska aktier Datum Kassaflöde, senaste månaden Kassaflöde, ackumulerat innev. år Marknadsvärde Portföljen (%) Senaste månaden Innev. år Jämförelseindex Senaste Innev. månaden år ,1-3,1-1,9-1, ,7-0,5 2,8 0, ,1 1,6 1,4 2,2 Jämförelseindex: MSCI World Index Net SEK Avkastning för utländska aktier och jämförelseindex under :52 9

23 Botkyrka kommun Total Depå: Avkastning - Svenska räntebärande vp Datum Kassaflöde, senaste månaden Kassaflöde, ackumulerat innev. år Marknadsvärde Portföljen (%) Senaste månaden Innev. år Jämförelseindex Senaste Innev. månaden år ,9 0,9 0,8 0, ,3 1,3 0,2 1, ,4 1,7 0,5 1,6 Jämförelseindex: OMRX TOTAL Avkastning för svenska räntebärande vp och jämförelseindex under :52 10

24 Botkyrka kommun Total Depå: Avkastning - Alternativa investeringar Datum Kassaflöde, senaste månaden Kassaflöde, ackumulerat innev. år Marknadsvärde Portföljen (%) Senaste månaden Innev. år Jämförelseindex Senaste Innev. månaden år ,2-0,2 0,2 0, ,3 1,2 0,2 0, ,2 0,2 0,7 Jämförelseindex: OMRX-TBILL+2% Avkastning för alternativa investeringar och jämförelseindex under :52 11

25 Botkyrka kommun Total Depå: Total risk, standardavvikelse (%) Senaste 12 månaderna Portföljen Index Senaste 36 månaderna Portföljen Index Totala portföljen 4,8 1,5 Svenska aktier 13,8 14,8 Utländska aktier 11,4 11,7 Svenska räntebärande vp 1,6 2,0 Alternativa investeringar 2,9 0,1 Aktiv risk, tracking error (%) Senaste 12 månaderna Senaste 36 månaderna Totala portföljen 5,0 Svenska aktier 3,1 Utländska aktier 4,0 Svenska räntebärande vp 1,0 Alternativa investeringar 2,9 Riskjusterad avkastning, sharpe Senaste 12 månaderna Portföljen Index Senaste 36 månaderna Portföljen Index Totala portföljen 2,0 0,9 Svenska aktier 1,4 1,4 Utländska aktier 1,8 1,5 Svenska räntebärande vp 1,5 0,6 Alternativa investeringar 2,3 31, :53 12

26 Botkyrka kommun Revisionsskrivelse Revisionen Kommunstyrelsen Granskning av årsredovisning 2013 Vi har granskat årsredovisning och granskningsresultatet framgår av bifogad revisionsrapport, som överlämnas för kännedom. Vi förutsätter att de synpunkter som lämnats i revisionsrapporten beaktas i det fortsatta arbetet med att utveckla årsredovisningen. För kommunens revisorer Lennart Lindström Ordförande Lena Ingren Vice ordförande För kännedom Kommunfullmäktiges presidium Kommunledning Politiska sekreterare

27 Revisionsrapport Anders Hägg Linda Yacoub Sandra Feiff Camilla Engström Jan Nilsson Granskning av årsredovisning 2013 Botkyrka kommun April 2014

28 Granskning av årsredovisning 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Revisionsfråga och metod Granskningsresultat Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning Förvaltningsberättelse Översikt över utvecklingen av verksamheten Investeringsredovisning Driftredovisning Balanskrav God ekonomisk hushållning Nämndernas redovisning av sitt uppdrag Rättvisande räkenskaper Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Sammanställd redovisning Tilläggsupplysningar Bil 1: Uppföljning av mål och åtaganden Bil 2: Budgetutfallsprognoser kontra utfall April 2014 Botkyrka kommun PwC

29 Granskning av årsredovisning Sammanfattning Efter genomförd granskning bedömer vi att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. Utvecklingsområde är dock följsamheten till vissa rekommendationer från RKR. Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i allt väsentligt överensstämmer med kraven i KRL. Vi instämmer i kommunens bedömning av att balanskravet har uppfyllts för 2013, då det justerade resultatet utifrån balanskravet uppgår till 166 mnkr. Inga underskott från tidigare år finns vidare att reglera. Kommunens ettårsplan innehåller mål och riktlinjer för en god ekonomisk hushållning, utifrån ett finansiellt och verksamhetsmässigt perspektiv. Vi bedömer att resultatet i årsredovisningen i huvudsak är förenligt med dessa. Det finns dock flera områden där de verksamhetsmässiga resultaten behöver förbättras, vilket kommenteras i förvaltningsberättelsen. Vidare framgår behov av att se över mål och åtaganden på nämndmål, både när det gäller antalet och mätbarheten. Vi kan konstatera att ett sådant arbete har genomförts inför ettårsplan Kommunen har ett styrsystem som omfattar såväl ekonomi, verksamhet och kvalitet. Målen relateras till olika verksamheter, via åtaganden, och följs upp i delårsrapport och årsredovisning. I årsredovisning för 2012 konstateras dock att det fanns behov av att utveckla styrsystemet ytterligare, vilket vi även påtalade i en granskning under 2012 av kommunens mål- och styrsystem. Utifrån detta kan vi konstatera att ett översynsarbete har startats upp under 2013, som omfattar kommunens samlade mål- och styrsystem. För 2014 är fokus satt på bättre ordning i styrning av ekonomi och verksamhet. Detta sker bland annat genom att nämnderna i högre utsträckning ska formulera mätbara mål för sina verksamheter. Kommunfullmäktige har i ettårsplan 2013 fastställt tre finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Samtliga dessa mål har uppnåtts och en tydlig beskrivning av måluppfyllelsen finns i förvaltningsberättelsen. Fullmäktige har i ettårsplan 2013 fastställt 13 verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning, som följs upp via 40 indikatorer. Utfallet på dessa indikatorer varierar när det gäller olika mål. På totalnivå går 21 indikatorer åt rätt håll, 12 indikatorer är oförändrade, 4 indikatorer går åt fel håll och 3 indikatorer går inte att bedöma. April 2014 Botkyrka kommun 1 av 26 PwC

30 Granskning av årsredovisning 2013 Vi bedömer att verksamhetsberättelserna i huvudsak är utformade i enlighet med kommunens generella anvisningar och att redovisningarna i stort ger en rättvisande bild av verksamhetens utfall i förhållande till kommunfullmäktiges uppdrag. Samtliga nämnder har klarat att hålla den av kommunfullmäktige ursprungligt fastställda budgetramen, förutom tekniska nämnden. Detta gäller även de av fullmäktige givna tilläggsdirektiven i samband med behandling av tertialrapporterna. I revisionsskrivelse gjordes den sammanfattande bedömning att tekniska nämnden inte säkerställt en ändamålsenlig styrning, uppföljning och slutredovisning av investeringsprojekt under granskad period. Uppföljningen har dock förbättrats under 2013 genom att ett system har införts med information vid varje nämndsammanträde om fastighetsenhetens investeringsprojekt. Vidare har en handlingsplan fastställt av nämnden för att komma tillrätta med påtalade brister. En närmare beskrivning kring tekniska nämndens ansvarsutövande redovisas i delavsnitt Avslutningsvis är det positivt att kunna konstatera att vård- och omsorgsnämnden samt utbildningsnämnden för 2013 har en ekonomi i balans, utifrån de brister som tidigare konstaterats kring dessa två nämnder och deras styrning och uppföljning av ekonomin. April 2014 Botkyrka kommun 2 av 26 PwC

31 Granskning av årsredovisning Inledning 2.1. Bakgrund I den kommunala redovisningslagen (KRL) regleras externredovisningen för kommuner och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning (RKR) och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering. Revisionsobjekt är kommunstyrelsen som enligt kommunallagen (KL) är ansvarig för årsredovisningens upprättande. När det gäller nämndernas redovisning, ska den enligt kommunallagen utformas på det sätt som fullmäktige bestämmer Revisionsfråga och metod Revisorerna har bl a till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning (kap 3 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (9:9 a) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen. Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande revisionsfrågor: Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar. Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning? Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet med balanskravets regler? Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses följsamhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed. Granskningen av årsredovisningen omfattar: förvaltningsberättelse (inkl drift- och investeringsredovisning) resultaträkning kassaflödesanalys April 2014 Botkyrka kommun 3 av 26 PwC

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun www.pwc.se Inger Andersson Certifierad kommunal revisor Daniel Johansson godkänd revisor Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Sammanträde 201 5-06-02 12-23. Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde

Sammanträde 201 5-06-02 12-23. Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde ~ Fo~~x!r,.den Tandvårdsförvaltning Beställarenheten för tandvård PROTOKOLL Tandvårdsnämnden Sammanträde 201 5-06-02 12-23 Sida 1 {10) Dnr LD15/00009 Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde Tid: 2015-06-02

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport 2011-03-07 Fredrik Carlsson, certifierad kommunal revisor Vilma Lisboa Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Bakgrund... 5 2.2 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30 KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2013

Delårsbokslut Augusti 2013 Delårsbokslut Augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Vision och mål 9 2.3 Finansiell

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 200 Ramavtal och plankostnadsavtal Fittja centrum. 201 Redovisning av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 200 Ramavtal och plankostnadsavtal Fittja centrum. 201 Redovisning av obesvarade medborgarförslag KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kommunstyrelsen 2014-09-26 Tid 2014-10-06, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Ärenden Justering BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 198 Kommunens delårsrapport 2 199

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Borgensåtaganden Botkyrka kommun Augusti 2013 Jan Nilsson

www.pwc.se Revisionsrapport Borgensåtaganden Botkyrka kommun Augusti 2013 Jan Nilsson www.pwc.se Revisionsrapport Borgensåtaganden Botkyrka kommun Jan Nilsson Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömningar och rekommendationer... 3 2. Inledning... 5 2.1. Bakgrund... 5 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30 Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 30 maj 2011 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten KUNGÖRELSE 2011-05-18 1 (3) Art Plats och tid för sammanträde Ärenden Kommunfullmäktiges sammanträde Plenisalen,

Läs mer

Hallunda Folkets hus, Bragesalen

Hallunda Folkets hus, Bragesalen KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2012-04-16 Tid 2012-04-26, Kl 17:30 Plats Hallunda Folkets hus, Bragesalen Observera att handlingar i ärende 38 50 tidigare är utsända till kommunstyrelsens sammanträde

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009. Arboga kommun

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009. Arboga kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009 Arboga kommun 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Avgränsning... 3 2.3 Syfte... 3 2.4 Tillvägagångssätt... 4 3 Intern kontroll...

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB ABCD Landstinget i Värmland Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Antal sidor: 35 LIV Bokslut 2012 utkast.docx and a member firm

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2007

Delårsbokslut Augusti 2007 Delårsbokslut Augusti 2007 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Finansiell analys 5 2.3 Driftredovisning

Läs mer

Utifran genomford granskning gor vi foljande bedomning av kommunens delarsrapport:

Utifran genomford granskning gor vi foljande bedomning av kommunens delarsrapport: Valda revisorer Datum 2014-10-16 Kommunfullmaktige Utlatande avseende delarsrapport 2014-08-31 Revisorerna skall bedoma om resultatet i delarsrapporten ar forenligt med de mal for den ekonomiska forvaltningen

Läs mer

Kommunrevisionens granskning 2012

Kommunrevisionens granskning 2012 Bilaga 1 till revisionsberättelse för år 2012 2013-04-29 Kommunfullmäktige Sid 1 (42) Dnr 13REK7 Kommunrevisionens granskning 2012 KOMMUNREVISIONEN Gävle kommun, 801 84 Gävle. Besöksadress Stadshuset,

Läs mer

Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009 Haninge kommun Granskning av årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 3 Syftet med granskningen...3

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2007 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2007 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2007 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. Komrev inom Öhrlings

Läs mer

Sammanträde i Fastighetsnämnden

Sammanträde i Fastighetsnämnden DAGORDNING Fastighetsnämnden Fastighetsförvaltningen Sammanträde 2015-04-29 Sida 1 (6) Sammanträde i Fastighetsnämnden Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2015-04-29 kl 10.00 Plats: Masen, Landstingshuset

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013 Sidan 3 av 270 Ärende 1 Sidan 4 av 270 Kommunledningskontoret Sidan 5 av 270 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Maria

Läs mer

LUNDS KOMMUN ÅRSREDOVISNING

LUNDS KOMMUN ÅRSREDOVISNING LUNDS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2001 Sex år i sammandrag 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Sammanställd redovisning - Koncernen Resultat före skatt 12 63 1 201 146 56 54 Soliditet, % (Exkl. pensionsskuld före

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Tranås kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB

Tranås kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Antal sidor: 15 2013-03-08 and a member firm of the KPMG network of independent member firms

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Landstinget Västernorrland

Landstinget Västernorrland Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2014 Landstinget Västernorrland Riskanalys ekonomisk redovisning 2014 Innehåll 1. Inledning...3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Syfte och avgränsning...3

Läs mer