Power Motion Control Årsredovisning 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Power Motion Control Årsredovisning 2012"

Transkript

1 Power Motion Control Årsredovisning 2012

2 pmc group 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Finansiella rapporter 3 Noter till de finansiella rapporterna 13 Definitioner av finansiella nyckeltal 40 Förslag till vinstdisposition 41 Revisionsberättelse 42

3 pmc group 2012 förvaltningsberättelse 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för PMC Group AB, organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för år Koncernens struktur och bildande Den 21 december 2007 förvärvade PMC Group AB samtliga aktier i Dacke PMC Holding AB. Förvärvet var en del i en omstrukturering och omfinansiering av verksamheten i Dacke PMC Holding AB. Ägarkretsen i PMC Group AB var den samma som i den förvärvade koncernen, ett sk omvänt förvärv. Enligt IFRS 3 skall det i koncernredovisningen inte göras någon justering av verkliga värden vid förvärvstidpunkten, utan den skillnad som uppkommer mellan förvärvspris och redovisat eget kapital i förvärvad koncern förs direkt mot eget kapital. Detta medförde att koncernen vid utgången av räkenskapsåret 2007 redovisade ett negativt eget kapital, vilket ännu ej återställts genom egen intjäning. Koncernens verksamhet PMC Group är Nordens ledande leverantör av helhetslösningar inom teknikområdet PMC Power, Motion, Control. Koncernens verksamhet är inriktad på produkter och tjänster och omfattar allt från komponenter och system till eftermarknadsservice inom hydraulik, elektromekanik, pneumatik, och smörjteknik. Företaget säljer egentillverkade produkter och bedriver agenturverksamhet för märkesprodukter samt service. Genom företagets breda kompetens och omfattande produktprogram möjliggörs framtagning och försäljning av optimala systemkonstruktioner. Koncernens affärsverksamhet bedrivs i ett flertal rörelsedrivande bolag med verksamhet i Norden, Baltikum, Ryssland, Kina, USA, Indien och Polen. Bolagen är alla lokalt verksamma, med teknisk specialistkompetens, starka produktprogram och närhet till kunder. Kunderna består av såväl tillverkande industrikunder som slutanvändare och finns inom många olika områden. Mobila applikationer som truckar och skogsmaskiner, industriella anläggningar inom skogsindustri, stålverk och gruvor, offshore- och fartygsinstallationer, elproduktion från vatten- och vindkraft samt verkstads-, livsmedels-, transport- och försvarsindustri är alla viktiga kundgrupper. Våra komponenter samt konstruktioner av system bidrar till att våra kunder även kan automatisera sina processer i miljöer som kräver rörelser med hög precision samt hög driftssäkerhet. En effektiv eftermarknadsorganisation säkerställer den avsedda funktionen, tillgängligheten och effektiviteten. Komponenterna tillverkas i åtta egna fabriker eller köps in från ledande komponenttillverkare över hela världen. Utöver hemmamarknaden har ett antal av koncernens bolag uppnått en europeisk marknadsposition för komponenter och system inom olika applikationer. Detta gäller bland annat utrustning till mobila maskiner, energiproduktion, offshore, pressteknologi, dörrsystem och provutrustning till verkstads industrin. PMC Group har en världsledande position för kontroll och styrning av rotorbladsvinkeln i vindkraftverk. Den sammantagna efterfrågan på koncernens produkter stärktes under året. För applikationer till kundområdet Offshore & Marin fortsatte den ökade kundaktivitet som noterades under slutet av Både försäljning och efterfrågan utvecklade sig positivt under För applikationer inom kundområdet Energi var utvecklingen fortsatt positiv, med ökad försäljning både i Europa och i USA. Orderingången i USA påverkades negativt av det sena beslutet om att förlänga PTC (Production Tax Credit) ytterligare ett år. För applikationer inom Mobila System och Industri var utvecklingen svag. Den avvaktande efterfrågan på framförallt den europeiska marknaden fortsatte under året, vilket påverkat utvecklingen av kundområdena negativt. Väsentliga händelser PMC Group AB har under året erhållit aktieägartillskott om totalt TSEK. Bolaget PMC Hydraulika sp zoo som bildades under 2011 har under 2012 genomfört sina första serieleveranser. Antalet kunder i Polen ökar stadigt. Under andra kvartalet förvärvades rörelsen i Hydranor AS. Hydranor är en ledande Nordisk leverantör av hydrauliska högtrycksventiler och ventilblockslösningar för den internationella Offshore & Marin sektorn. Bolaget har sin bas i Kongsberg, Norge. Hydranor tillför PMC ett unikt kunnande och breddar vårt kund erbjudande inte bara i Norden, utan även i våra tillväxtmarknader i Asien. Förvärvet är en del av PMCs strategi, att växa i vår Nordiska hemmamarknad och att följa med våra kunder ut i världen. Koncernens finansieringsavtal bygger på att ett antal nyckeltalsbaserade villkor, s k covenants, uppfylls. Under fjärde kvartalet 2012 bröts några av de villkor som finansieringsavtalet stipulerar. Som en konsekvens härav har huvudaktieägaren, Segulah III L.P, under februari 2013 infriat sin garanti i enlighet med finansieringsavtalet och tillskjutit 25 MSEK såsom ett ovillkorat aktieägaretillskott. Parallellt med denna åtgärd inleddes förhandlingar med det bankkonsortium som står bakom koncernens finansieringsavtal. Förhandlingarna avslutades i augusti 2013 och ett omförhandlat finansieringsavtal gäller från denna tidpunkt. I slutet av 2012 har åtgärder vidtagits för att anpassa koncernen efter den gällande efterfrågan. Åtgärderna medför framförallt en minskning av antalet anställda. Kostnader av engångskaraktär har påverkat rörelseresultatet med 20 MSEK under Resultat och ställning Faktureringen i koncernen uppgick till MSEK (3 080). Rörelseresultatet uppgick till 120 MSEK (190). I rörelseresultatet ingår kostnader av engångskaraktär uppgående till 20 MSEK som

4 2 förvaltningsberättelse pmc group 2012 hänför sig till anpassningar av verksamheterna till den rådande efterfrågan. Resultat före skatt blev -22 MSEK (62). Årets skattekostnad blev 21 MSEK (23). Balansomslutningen var per den siste december MSEK (1 936). Koncernens soliditet var negativ, se punkt Koncernens struktur och bildande. Soliditeten definieras som eget kapital inkl. minoritetsintressen i procent av balansomslutningen. Det egna kapitalet i koncernen ökade med 182 MSEK (39) under Risker och osäkerhetsfaktorer PMC koncernen har verksamhet i elva länder och därutöver en stor exportverksamhet. Verksamheten bedrivs genom ett flertal rörelsedrivande dotterbolag och ett intressebolag. Genom denna spridning och med ett stort antal kunder i olika branscher tillsammans med ett stort antal olika leverantörer begränsas de affärsmässiga riskerna. PMC Group är i sin verksamhet utsatt för finansiella risker av olika karaktär: finansierings- och likviditetsrisk, ränterisk, valutarisk, prisrisk samt kund- och motpartsrisk (kreditrisk). Koncernens finansiella verksamhet är koncentrerad till en verksamhetsplats, för att dels tillvarata stordriftsfördelar och dels minimera hanteringsrisker. Alla väsentliga externa finansiella transaktioner sker utifrån denna verksamhetsplats och dotterbolaget Dacke PMC AB fungerar som en intern bank avseende koncernens transaktioner på valuta- och räntemarknaderna. PMC Group ABs styrelse har fastställt en finanspolicy, vilken utgör ramverket för hanteringen av finansiella risker och finansiella aktiviteter. Policyn reglerar också vilka begränsningar som gäller avseende motparter. För en detaljerad beskrivning av hanteringen av de olika finansiella riskerna hänvisas till not 3. Forskning och utveckling Koncernen bedriver inte någon grundforskning och utvecklingsarbetet är främst inriktat på anpassningar och lösningar efter kundens önskemål samt vidareutvecklingar av befintliga applikationer. Utvecklingsarbetet sker oftast i nära samarbete med kunden. Personal Antal anställda i koncernen uppgick vid räkenskapsårets utgång till st (1 432). Medeltalet anställda var st (1 390). Framtida utveckling Med utgångspunkt i den osäkerhet som finns på marknaden och den utveckling som varit på efterfrågan under 2012 förväntas koncernens fakturering 2013 vara i paritet med 2012 års fakturering. De kostnadsreduktioner som genomförts under slutet av 2012, tillsammans med ytterligare besparingar 2013, kommer att få effekt under 2013, vilket förväntas förbättra koncernens resultat under Väsentliga händelser efter räkenskapsåret Bolagets huvudaktieägare, Segulah III L.P. har i enlighet med finansieringsavtalet, under februari 2013, tillskjutit 25 MSEK såsom ovillkorat aktieägaretillskott. Den svaga konjunkturutvecklingen och den påföljande nedgången av det operativa resultatet ledde till att bolaget under 2012 bröt mot villkor i sitt finansieringsavtal med bankerna. Avtalet har i augusti 2013 omförhandlats med nya villkor. Den 23 juli avyttrades koncernens norska dotterbolag till Ferd AS, ett norskt investmentbolag. Avyttringen genomfördes för att ge PMCs norska dotterbolag (PMC Group Norway AS) bästa möjliga förutsättningar att ta del av de möjligheter som tillväxten inom norsk offshore industri erbjuder. Försäljningslikviden har använts för att amortera PMCs bankskulder, vilka som konsekvens av detta minskat med 701 MSEK. Ett ytterligare besparingsprogram har initierats under andra kvartalet Programmet omfattar främst en reduktion av antalet anställda liksom av förhyrda lokaler. Bolagstämman den 30 juni 2013 beslutade att hänskjuta fastställandet av årsredovisningen, beslut om vinstdisposition och beslut om ansvarsfrihet för styrelse och VD till fortsatt stämma, senast den 25 augusti. Eftersom någon slutlig årsredovisning ej förelåg vid den fortsatta stämman den 23 augusti, beslöt stämman att ajournera aktuella beslut till ny bolagstämma snarast möjligt. Ägarstruktur PMC Group AB org.nr , med säte i Helsingborg ägs till 90,9 procent av den engelska private equity-fonden Segulah III, LP. Övriga aktieägare är bland andra VD och vissa andra ledningspersoner samt några styrelseledamöter. Miljö Koncernen har sju bolag som är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO Koncernen har 14 anmälningspliktiga verksamheter i Sverige enligt miljöbalken. Dessa avser maskinbearbetningsplatser (7 st), betpasta (2 st) och lösningsmedel (5 st). Bolagen påverkar den yttre miljön genom utsläpp till luft och genom buller. Moderbolaget Moderbolagets huvudsakliga uppgift är att bistå med koncerngemensamma funktioner till dess dotterbolag.

5 pmc group 2012 Finansiella rapporter 3 Koncernens resultaträkning S RESULTATRÄKNING TSEK Not Nettoomsättning Kostnad för sålda varor 6,7, Bruttoresultat Försäljningskostnader 6,7, Administrationskostnader 6,7,8, Forsknings- och utvecklingskostnader 6,7, Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Andelar i intressebolag Rörelseresultat 12, Finansiella intäkter Finansiella kostnader Värdeförändring derivatinstrument Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Resultat hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande S RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT TSEK Not Årets resultat Övrigt totalresultat Årets omräkningsdifferens på utländsk verksamhet Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt Summa totalresultat för året Hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande

6 4 Finansiella rapporter pmc group 2012 Koncernens balansräkning S BALANSRÄKNING TSEK, 31 december Not Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar 15 Balanserade utgifter för datorprogram Övriga immateriella tillgångar Goodwill Pågående nyanläggningar immateriella tillgångar Summa immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar 16 Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intressebolag Finansiella tillgångar som kan säljas Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. 23 Råvaror och förnödenheter Varor under tillverkning Färdiga varor och handelsvaror Pågående arbete för annans räkning Summa varulager m m Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Aktuella skattefordringar Summa kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

7 pmc group 2012 Finansiella rapporter 5 Koncernens balansräkning S BALANSRÄKNING TSEK, 31 december Not Eget kapital och skulder Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Upplåning 30, Derivatinstrument Pensionsförpliktelser Övriga avsättningar Uppskjuten skatteskuld Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Upplåning 30, Förskott från kunder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Kortfristiga avsättningar Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

8 6 Finansiella rapporter pmc group 2012 Koncernens rapport över förändringar i eget kapital S RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Aktiekapital Hänförligt till moderföretagets aktieägare Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserad vinst Totalt Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital Ingående balans Valutakursdifferenser Summa övrigt totalresultat Periodens resultat Summa totalresultat Transaktioner med aktieägare Utdelning Summa transaktioner med aktieägare Utgående balans Ingående balans Valutakursdifferenser Summa övrigt totalresultat Periodens resultat Summa totalresultat Transaktioner med aktieägare Aktieägartillskott Utdelning Summa transaktioner med aktieägare Utgående balans

9 pmc group 2012 Finansiella rapporter 7 Kassaflödesanalys för koncernen KASSAFLÖDESANALYS FÖR TSEK Not Kassaflöde från rörelsen Årets resultat Justering av poster som ej ingår i kassaflödet: Skatter Avskrivning materiella anläggningstillgångar Avskrivning immateriella tillgångar Värdeförändring derivatinstrument Realisationsresultat materiella anläggningstillgångar Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Räntekostnader Nettoförändring av övriga avsättningar Kassaflöde innan förändring i rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning (-) resp. minskning (+) av varulager Ökning (-) resp. minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+) resp. minskning (-) av rörelseskulder Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från rörelsen Betald ränta Erhållen ränta Betald skatt under året Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella tillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljningar materiella anläggningstillgångar Investeringar i dotterbolag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Återbetalning av räntebärande lån Upptagande av räntebärande lån Aktieägartillskott Utdelning innehav utan bestämmande inflytande i dotterbolag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Kursdifferens i likvida medel Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets slut

10 8 Finansiella rapporter pmc group 2012 Moderbolagets resultaträkning MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING TSEK Not Nettoomsättning Bruttoresultat Administrationskostnader 6,7, Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT TSEK Not Årets resultat Summa totalresultat för året

11 pmc group 2012 Finansiella rapporter 9 Moderbolagets balansräkning MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING TSEK, 31 december Not Tillgångar Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Aktuella skattefordringar Övriga fordringar 29 0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

12 10 Finansiella rapporter pmc group 2012 EGET KAPITAL OCH SKULDER TSEK, 31 december Not Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder 30, 31 Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser inga inga

13 pmc group 2012 finansiella rapporter 11 Förändring av eget kapital i moderbolaget FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I MODERBOLAGET Bundet eget kapital Fritt eget kapital Aktiekapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Ingående balans Överföring av föregående års resultat Årets resultat Belopp vid årets utgång Ingående balans Överföring av föregående års resultat Aktieägartillskott Årets resultat Belopp vid årets utgång Aktiekapitalet utgörs av aktier med ett kvotvärde à 0,10 kr.

14 12 finansiella rapporter pmc group 2012 Kassaflödesanalys för moderbolaget KASSAFLÖDESANALYS FÖR MODERBOLAGET TSEK Not Kassaflöde från rörelsen Årets resultat Justering av poster som ej ingår i kassaflödet: Skatter 0 0 Ränteintäkter Koncernbidrag Räntekostnader Kassaflöde innan förändring i rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning (-) resp. minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+) resp. minskning (-) av rörelseskulder Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från rörelsen Betald ränta Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Utbetalning av lån Inbetalning av lån Lämnat aktieägartillskott Erhållen ränta Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Återbetalning av lån Aktieägartillskott Upptagna lån Koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början 2 1 Förändring av likvida medel 2 1 Likvida medel vid årets slut

15 pmc group 2012 noter 13 Not 1 ALLMÄN INFORMATION PMC Group AB, Bolaget är ett aktiebolag med säte i Helsingborgs kommun, Sverige. Bolagets postadress är Drottninggatan 7, SE Helsingborg. Organisationsnumret är Bolaget är inte noterat på någon marknadsplats. Styrelsen har den 29 augusti 2013 godkänt denna koncernredovisning för offentliggörande. Not 2 SAMMANFATTNING AV VIKTIGA REDOVISNINGSPRINCIPER De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning upprättats anges nedan. Grund för rapporternas upprättande PMC Groups koncernredovisning är upprättad i enlighet med internationella redovisningsstandarder International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU. Vidare tilllämpas Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1, Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt Årsredovisningslagen. Koncernredovisning har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder, inklusive derivatinstrument som har värderats till verkligt värde. Moderbolaget PMC Group ABs årsredovisning är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och med tillämpning av Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2, Redovisning för juridiska personer. Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen förutom vad som anges under "Moderbolaget" nedan. För att kunna upprätta redovisningen måste företagsledningen och styrelsen göra bedömningar och antaganden som påverkar redovisade intäkts- och kostnadsposter respektive tillgångs- och skuldposter samt övriga upplysningar. Faktiskt utfall kan skilja sig från gjorda bedömningar. De områden som omfattar en högre grad av bedömningar där uppskattningar och antaganden är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen anges i avsnittet Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål, se not 4. Införande av nya och reviderade IAS/IFRS Nya och ändrade standarder som tillämpas av koncernen Inga av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som för första gången är obligatoriska för det räkenskapsår som började 1 januari 2012 har haft någon väsentlig inverkan på koncernen. Nya standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder som ännu inte har trätt i kraft och som inte har tillämpats i förtid av koncernen. I IAS 1 Utformning av finansiella rapporter har införts ändringar avseende övrigt totalresultat. Den mest väsentliga förändringen i den ändrade IAS 1 är kravet att de poster som redovisas i övrigt totalresultat ska presenteras fördelat på två grupper. Fördelningen baseras på om posterna kan komma att omklassificeras till resultaträkningen (omklassificeringsjusteringar) eller ej. Ändringen behandlar inte frågan om vilka poster som ska ingå i övrigt totalresultat. Standarden tillämpas av koncernen från 1 januari IFRS 13 Fair value measurement syftar till att värderingar till verkligt värde ska bli mer konsekventa och mindre komplex genom att standarden tillhandahåller en exakt definition och en gemensam källa i IFRS till verkligt värdevärderingar och tillhörande upplysningar. Standarden ger vägledning till verkligt värdevärderingar för alla slag av tillgångar och skulder, finansiella som icke-finansiella. Kraven utökar inte tillämpningsområdet för när verkligt värde ska tillämpas men tillhandahåller vägledning kring hur det ska tillämpas där andra IFRS redan kräver eller tillåter värdering till verkligt värde. Standarden tillämpas av koncernen från 1 januari IAS 19 Ersättningar till anställda ändrades i juni Kostnader för tjänstgöring under tidigare år kommer att redovisas omgående. Räntekostnader och förväntad avkastning på förvaltningstillgångar kommer att ersättas av en nettoränta som beräknas med hjälp av diskonteringsräntan, baserat på nettoöverskottet eller nettounderskottet i den förmånsbestämda planen. Koncernen tilllämpar den ändrade standarden för det räkenskapsår som börjar 1 januari 2013 och effekten av ändringen beräknas påverka övrigt totalresultat med 23 MSEK efter skatt. För mer information hänvisas till not 28. IFRS 9 Financial instruments hanterar klassificering, värdering och redovisning av finansiella skulder och tillgångar. IFRS 9 gavs ut i november 2009 för finansiella tillgångar och i oktober 2010 för finansiella skulder och ersätter de delar i IAS 39 som är relaterat till klassificering och värdering av finansiella instrument. IFRS 9 anger att finansiella tillgångar ska klassificeras i två olika kategorier; värdering till verkligt värde eller värdering till upplupet anskaffningsvärde. Klassificering fastställs vid första redovisningstillfället utifrån företagets affärsmodell samt karaktäristiska egenskaper i de avtalsenliga kassaflödena. För finansiella skulder sker inga stora förändringar jämfört med IAS 39. Den största förändringen avser skulder som är identifierade till verkligt värde. För dessa gäller att den del av verkligt värdeförändringen som är hänförlig till den egna kreditrisken ska redovisas i övrigt totalresultat istället för resultatet såvida detta inte orsakar inkonsekvens i redovisningen (accounting mismatch). Koncernen har för avsikt att tilllämpa den nya standarden senast det räkenskapsår som börjar 1 januari 2015 och har ännu inte utvärderat effekterna. Koncernen kommer att utvärdera effekterna av de återstående faserna avseende IFRS 9 när de är slutförda av IASB. IFRS 10 Consolidated financial statements bygger på redan existerande principer då den identifierar kontroll som den avgörande faktorn för att fastställa om ett företag ska inkluderas i koncernredovisningen. Standarden ger ytterligare vägledning för att bistå vid fastställandet av kontroll när detta är svårt att bedöma. Koncernen avser att tillämpa IFRS10 för det räkenskapsår som

16 14 noter pmc group 2012 börjar 1 januari 2014 och har ännu inte utvärderat den fulla effekten på de finansiella rapporterna. IFRS 12 Disclosures of interests in other entities omfattar upplysningskrav för dotterföretag, joint arrengements, intresseföretag och ej konsoliderade strukturerade företag. Koncernen avser att tillämpa IFRS12 för det räkenskapsår som börjar 1 januari 2014 och har ännu inte utvärderat den fulla effekten på de finansiella rapporterna. Inga andra av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte har trätt i kraft, väntas ha någon väsentlig inverkan på koncernen. Koncernredovisning Dotterföretag I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna eller på annat sätt har bestämmande inflytande. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. Förvärvsmetoden innebär att verkligt värde för förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder och eventualförpliktelser oavsett omfattning på eventuellt innehav utan bestämmande inflytande fastställs vid förvärvstidpunkten. Det överskott som utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på koncernens andel av identifierbara förvärvade nettotillgångar och eventualförpliktelser redovisas som goodwill. Om anskaffningsvärdet understiger verkligt värde för de förvärvade nettotillgångarna och eventualförpliktelser redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen. Under året förvärvade bolag inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag koncernen har kontroll genom ett bestämmande inflytande över bolaget och med belopp avseende tiden efter förvärvet. Avyttrade dotterbolag ingår i koncernens redovisning till och med den dag koncernens kontroll över bolaget upphör. Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras i sin helhet. Under 2012 har koncernen i enlighet med IFRS 3 kostnadsfört kostnader relaterade till förvärvet, till ett värde av TSEK (2 101). Intressebolag Intressebolag är alla de företag där koncernen har ett betydande men inte bestämmande inflytande, vilket i regel gäller för aktieinnehav som omfattar mellan 20 % och 50 % av rösterna. Innehav i intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden och värderas inledningsvis till anskaffningsvärde. Koncernens andel av resultat som uppkommit i intresseföretaget efter förvärvet redovisas i resultaträkningen och dess andel av förändringar i övrigt totalresultat. Ackumulerade förändringar efter förvärvet redovisas som ändringar av innehavets redovisade värde. När koncernens andel i ett intresseföretags förluster uppgår till eller överstiger dess innehav i intresseföretaget, inklusive eventuella fordringar utan säkerhet, redovisar koncernen inte ytterligare förluster, om inte koncernen påtagit sig förpliktelser eller gjort betalningar för intresseföretagets räkning. Innehav utan bestämmande inflytande Innehav utan bestämmande inflytande är den del av resultatet och av nettotillgångarna i ej helägda dotterföretag som tillkommer andra ägare än moderbolagets aktieägare. Innehavare utan bestämmande inflytandes andel av resultatet ingår i redovisat resultat i koncernresultaträkningen och andelen av nettotillgångarna ingår i eget kapital i koncernbalansräkningen. Koncernen behandlar transaktioner med innehavare utan bestämmande inflytande som transaktioner med koncernens aktieägare. Vid förvärv från innehavare utan bestämmande inflytande redovisas skillnaden mellan erlagd köpeskilling och den faktiska förvärvade andelen av det redovisade värdet på dotterföretagets nettotillgångar i eget kapital. Vinster och förluster på avyttringar till innehavare utan bestämmande inflytande redovisas också i eget kapital. Kassaflöde Kassaflödesanalyserna är upprättade enligt indirekt metod. Omräkning av utländsk valuta Funktionell valuta och rapportvaluta Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i koncernen är värderade i den valuta som används i det land där respektive företag är verksamt (funktionell valuta). Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapportvalutan för moderbolaget och koncernen. Koncernföretag Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag som har en annan funktionell valuta än rapportvalutan omräknas till koncernens rapportvaluta enligt följande: tillgångar och skulder för var och en av dotterbolagens balansräkningar omräknas till balansdagskurs intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna omräknas till genomsnittlig valutakurs alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas som en separat del av eget kapital. Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkommer vid förvärv av en utlandsverksamhet behandlas som tillgångar och skulder hos denna verksamhet och omräknas till balansdagens kurs. Transaktioner och balansposter Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Valutakursvinster och -förluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i resultaträkningen. Valutakursdifferenser som uppkommer vid betalning av rörelsetillgångar/-skulder redovisas som övrig intäkt/kostnad medan kursdifferenser som uppkommer vid betalning av finansiella tillgångar/skulder redovisas som finansiell intäkt/kostnad.

17 pmc group 2012 noter 15 Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärv av tillgången. Tillkommande utgifter ökar tillgångens redovisade värde om det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som är förknippade med tillgången kommer att komma koncernen tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar, vilka beräknas på tillgångarnas avskrivningsbara belopp och baseras på tillgångarnas beräknade nyttjandetid. I de fall en tillgångs redovisade värde överstiger dess beräknade återvinningsvärde skrivs tillgången ned till sitt återvinningsvärde. Materiella anläggningstillgångar skrivs av rakt över den bedömda nyttjandeperioden. Inga avskrivningar görs på mark. Avskrivningar på andra tillgångar, för att fördela deras anskaffningsvärde eller omvärderat belopp ner till det beräknade restvärdet över den beräknade nyttjandeperioden, görs linjärt enligt följande: byggnader år markanläggningar 5 20 år maskiner 3 10 år inventarier 3 10 år Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas vid indikation på värdenedgång och justeras vid behov. Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse mellan försäljningsintäkten och det redovisade värdet och redovisas i Övriga intäkter/kostnader i resultaträkningen. Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Hel- och halvfabrikat samt pågående arbeten värderas till tillverkningskostnader innefattande råvaror, direkt lön, andra direkta omkostnader och hänförbara indirekta tillverkningskostnader. Vid värdering har hänsyn tagits till normalt kapacitetsutnyttjande. Räntekostnader ingår inte i lagervärderingen. Avdrag sker för internvinster som uppkommer vid leverans mellan i koncernen ingående bolag. Finansiella instrument Koncernens huvudsakliga finansiella instrument är kundfordringar, likvida medel, leverantörsskulder och upplåning. Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde motsvarande instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader för alla finansiella instrument förutom avseende de som tillhör kategorin finansiell tillgång som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen vilka redovisas till verkligt värde exklusive transaktionskostnader. De finansiella instrumenten klassificeras vid första redovisningen utifrån det syfte instrumenten förvärvades vilket påverkar redovisningen därefter. En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas in i balansräkningen när koncernen blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. Skuld tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu inte mottagits. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiserats, förfaller eller när bolaget förlorar kontroll över dem. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt avslutas. Immateriella tillgångar Goodwill Goodwill utgörs av det belopp som anskaffningsvärdet för aktier i förvärvade dotterföretag överstiger verkligt värde på bolagets nettotillgångar och eventualförpliktelse vid förvärvstidpunkten. Goodwill har en obestämbar nyttjandeperiod och skrivs därför inte av utan prövas istället minst årligen eller vid indikation på värdenedgång för eventuellt nedskrivningsbehov. Goodwill fördelas per segment, vid prövning av eventuellt nedskrivningsbehov. För beskrivning av metoder och antaganden vid prövning av eventuellt nedskrivningsbehov, se not 15. Övriga immateriella tillgångar/dataprogram Övriga immateriella tillgångar och balanserade utgifter för dataprogram skrivs av utifrån den beräknade nyttjandeperioden för tillgången. Balanserade utgifter för dataprogram avser externa kostnader som uppstår i samband med byte av dataprogram. Enbart dataprogram som bedöms ha ett väsentligt värde för företaget i framtiden samt då den bedömda nyttjande perioden överstiger 3 år aktiveras. Avskrivningar på balanserade utgifter för dataprogram görs linjärt på 4 år och övriga immateriella tillgångar med 5 10 år. Kundfordringar samt övriga lånefordringar och andra fordringar Fordringar, som inte utgör derivat, med betalningar som går att fastställa, och som inte är noterade på en aktiv marknad, redovisas efter det initiala redovisningstillfället till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden. Förlustrisken bedöms individuellt och nedskrivningar redovisas i resultaträkningen. Likvida medel Likvida medel omfattas av kassamedel samt medel tillgängliga inom 3 månader hos banker och motsvarande institut. Kassa och banktillgodohavanden redovisas till nominellt värde. Leverantörsskulder och andra rörelseskulder Skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde som bestäms utifrån den effektivränta som beräknades vid anskaffningstidpunkten. Upplåning Upplåning redovisas löpande till upplupet anskaffningsvärde, vilket innebär att värdet justeras genom att eventuella rabatter eller premier i samband med att lånet tas upp och kostnader i samband med upplåning periodiseras över lånets förväntade löptid. Periodiseringen beräknas på basis av lånets initiala effektiva ränta. Vinst och förlust som uppkommer när lånet löses redovisas i resultaträkningen.

18 16 noter pmc group 2012 Nedskrivning av finansiella tillgångar Koncernen bedömer vid varje rapportperiods slut om det finns objektiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger för en finansiell tillgång eller en grupp av finansiella tillgångar. En finansiell tillgång eller grupp av finansiella tillgångar har ett nedskrivningsbehov och skrivs ned endast om det finns objektiva bevis för ett nedskrivningsbehov till följd av att en eller flera händelser inträffat efter det att tillgången redovisats första gången (en "förlusthändelse") och att denna händelse (eller händelser) har en inverkan på de uppskattade framtida kassaflödena för den finansiella tillgången eller grupp av finansiella tillgångar som kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Nedskrivningen beräknas som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöden (exklusive framtida kreditförluster som inte har inträffat), diskonterade till den finansiella tillgångens ursprungliga effektiva ränta. Tillgångens redovisade värde skrivs ned och nedskrivningsbeloppet redovisas i koncernens resultaträkning. Som en praktisk utväg kan koncernen fastställa nedskrivningsbehovet på basis av intrumentets verkliga värde med hjälp av ett observerat marknadspris. Derivatinstrument Derivatinstrument redovisas på affärsdagen. Koncernen har ingått kontrakt om ränteswap som gör att räntan är fast. Instrumenten innehåller dock ett optionsmoment för utställaren att förlänga dessa och har därför inte ansetts uppfylla kraven för säkringsredovisning utan förändringarna har redovisats i resultaträkningen. Derivatinstrument har redovisats till verkligt värde per balansdagen. Derivatinstrumenten handlas inte aktivt på en noterad marknad utan en värdering har genomförts av tredje part. Värderingen är gjord utifrån gällande parametrar i avtalet samt tillgänglig marknadsinformation (nivå 2). Koncernen utnyttjar derivatinstrument för att täcka riskerna för valutakursförändringar och för att säkra sin exponering för ränterisker. I bokslutet finns inga utestående derivatinstrument relaterade till valutakurser. Säkringsredovisning Då transaktionen ingås dokumenteras förhållandet mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten, liksom målet för riskhanteringen och strategin för att vidta olika säkringsåtgärder. Koncernen dokumenterar också sin bedömning, både vid säkringens början och löpande, huruvida de derivatinstrument som används i säkringstransaktionen är effektiva när det gäller att motverka förändringar i verkligt värde eller kassaflöde för säkrade poster. Säkringar utformas så att de kan förväntas vara effektiva. Förändringar i verkligt värde för sådana derivatinstrument som inte uppfyller villkoren för säkringsredovisning redovisas omedelbart i resultaträkningen. I bokslutet finns inga utestående derivatinstrument relaterade till valutakurser. Finansiella tillgångar som kan säljas Finansiella tillgångar som kan säljas är tillgångar som inte är derivat och där tillgångarna identifieras som att de kan säljas eller inte har klassificerats i någon av övriga kategorier. De ingår i anläggningstillgångar om inte ledningen har för avsikt att avyttra tillgången inom 12 månader efter balansdagen. Koncernen har endast obetydliga innehav, vilka är värderade till anskaffningsvärde. Värderingsmetoden följer undantaget i IAS 39 och har valts då det inte finns tillgänglig tillförlitlig information för att värdera dem till verkligt värde. Då innehaven enbart rör sig om obetydliga innehav till mindre värde bedöms det redovisade värdet ej markant avvika från verkligt värde. Eget Kapital Aktieägartillskott redovisas i Balanserade vinstmedel. PMC Group ABs förvärv av samtliga aktier i Dacke PMC Holding AB under 2007 var en del i en omstrukturering och omfinansiering av verksamheten i Dacke PMC Holding AB. Då ägandet i PMC Group AB var det samma som i den förvärvade koncernen tillämpades reglerna i IFRS 3 om att det i koncernredovisningen inte ska göras någon justering av verkliga värden vid förvärvstidpunkten, utan den skillnad som uppkommer mellan förvärvspris och redovisat eget kapital i förvärvad koncern förs direkt mot eget kapital. Detta medförde en minskning av koncernens eget kapital med 661 MSEK. Resultat per aktie Koncernen är onoterad och tillämpar därför inte IAS 33. Inkomstskatter Inkomstskatter i resultaträkningen inkluderar såväl aktuell skatt som uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital, varvid tillhörande skatt också redovisas i övrigt totalresultat eller i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som betalas eller erhålls avseende aktuellt år. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga värdet och det redovisade värdet i koncernredovisningen. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av skattesatser och skattelagar som har beslutats eller aviserats per balansdagen. Vid företagsförvärv uppstår temporära skillnader på avvikelsen mellan koncernmässigt värde på tillgångar och skulder och deras skattemässiga värde. Temporära skillnader beaktas inte i koncernmässig goodwill och inte heller i skillnader hänförliga till andelar i dotterbolag då koncernen kan styra tidpunkten för återföring av dessa och det är sannolikt att dessa inte återförs inom en överskådlig framtid. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och outnyttjade förlustavdrag redovisas i den omfattning det bedöms sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden. Segmentsredovisning Koncernens verksamhet styrs och rapporteras per dotterbolag. Segmentsrapporteringen överensstämmer med den interna rapporteringen som lämnas till den högste verkställande beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren är den funktion som ansvarar för tilldelning av resurser och bedömning av rörelsesegmentens resultat. I koncernen har denna funktion

19 pmc group 2012 noter 17 identifierats som verkställande direktören. Rapporteringen lämnas till styrelsen samt koncernledningen. Segmenten konsolideras enligt samma principer som koncernen i dess helhet. Koncernintern försäljning sker på marknadsmässiga villkor. Koncernens verksamhet består av ett affärsområde, Power Motion Control (PMC). PMC verkar inom fyra kundområden Industri, Mobila system, Energi samt Offshore & Marin. Kundområdena är nära bundna till varandra och erbjuder kunderna tillämpningar och service på samma basprodukter. Huvudprodukterna är hyrauliksystem, hydraulikcylindrar, komponenter, eftermarknadsservice & underhåll samt specialprodukter. Ersättningar till anställda Pensionsförpliktelser Inom koncernen finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. En förmånsbestämd pensionsplan är en plan som anger ett belopp för den pensionsförmån en anställd erhåller efter pensionering. En avgiftsbestämd pensionsplan är en plan där koncernen betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet, vanligtvis ett försäkringsbolag. Pensionsplanerna finansieras genom inbetalningar från respektive koncernbolag och de anställda. Den skuld som redovisas i balansräkningen avseende förmånsbestämda pensionsplaner är nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen på balansdagen minskat med verkligt värde på förvaltningstillgångarna och med justering för ej redovisade aktuariella vinster och förluster för tjänstgöring under tidigare perioder. De förmånsbestämda pensionsförpliktelserna beräknas årligen av oberoende aktuarier med tillämpning av den så kallade Projected Unit Credit Method. Nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen fastställs genom diskontering av uppskattade framtida kassaflöden med användning av räntesatsen förstklassiga företagsobligationer som är utfärdade i samma valuta som ersättningarna kommer att betalas i med löptider jämförbara med den aktuella pensionsskuldens. I de länder där förstklassiga företagsobligationer med lång löptid inte finns (exempelvis Sverige) skall bostadsobligationsräntan användas. Då ackumulerade aktuariella vinster och förluster överstiger en korridor motsvarande 10 procent av pensionsförpliktelserna eller förvaltningstillgångarna kostnadsförs det överstigande beloppet över de anställdas genomsnittliga återstående tjänstetid. Beräkning görs separat för varje plan. En del av ITP-planerna i Sverige finansieras genom försäkringspremier till Alecta. Detta är en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. Då koncernen inte haft tillgång till information som gör det möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan redovisas denna därför som en avgiftsbestämd plan. Koncernens utbetalningar avseende avgiftsbestämda pensionsplaner redovisas som kostnad under den period när de anställda utfört de tjänster som avgiften avser. Kostnaden fördelas på de funktioner tjänsterna avser. Ersättningar vid uppsägning Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställd sagts upp före normal pensionstidpunkt eller då en anställd accepterar frivillig avgång från anställning i utbyte mot sådana ersättningar. Koncernen redovisar avgångsvederlag när den bevisligen är förpliktad endera att säga upp anställda enligt en detaljerad formell plan utan möjlighet till återkallande, eller att lämna ersättningar vid uppsägning som resultat av ett erbjudande som gjorts för att uppmuntra till frivillig avgång från anställning. Vinstandels- och bonusplaner Moderbolaget och flertalet dotterbolag har bonus- eller vinstandelssystem, baserade på resultatutvecklingen i respektive enhet. Reservationer i enlighet med den ekonomiska innebörden i de olika avtalen kostnadsförs löpande. Avsättningar Avsättningar redovisas i balansräkningen när koncernen har en legal eller informell förpliktelse som är en följd av en inträffad händelse och det är troligt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Framtida åtaganden för garantiförpliktelser baseras på utgifter för liknande kostnader under räkenskapsåret eller kalkylerade kostnader för bästa uppskattning av vad som kommer att behöva betalas. Leasingavtal Leasingkontrakt avseende anläggningstillgångar där koncernen i allt väsentligt bär samma risker och åtnjuter samma förmåner som vid direkt ägande klassificeras som finansiell leasing. Finansiell leasing redovisas vid leasingperiodens början till det lägre av leasingobjektets verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna. Finansiella leasingavtal redovisas i balansräkningen som anläggningstillgång respektive finansiell skuld. Framtida leasingbetalningar fördelas mellan amortering av skulden och finansiella kostnader så att varje redovisningsperiod belastas med ett räntebelopp som motsvarar en fast räntesats på den under respektive period redovisade skulden. Leasingtillgångar skrivs av enligt samma principer som gäller övriga tillgångar av samma slag, dock ej längre än leasingperioden. I resultaträkningen fördelas kostnader för leasingkontraktet mellan avskrivning och ränta. Leasing av tillgångar där uthyraren i allt väsentligt behåller risker och förmåner klassificeras som operationell leasing. Operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Intäktsredovisning Koncernens redovisar en intäkt när dess belopp kan mätas på ett tillförlitligt sätt och det är sannolkit att framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla företaget. Intäkten redovisas exklusive mervärdesskatt och rabatter. Koncernens omsättning består till allt väsentligt av försäljning av varor och tjänster. I koncernredovisningen elimineras koncernintern försäljning.

20 18 noter pmc group 2012 Not 3 FINANSIELL RISKHANTERING Försäljning av varor Försäljning av varor intäktsredovisas i den period ägandet, dvs förmåner och risker, övergått till köparen. levereras och accepteras av kunden. Därmed har alla väsentliga risker och fördelar förknippade med ägandet överförts till köparen. Försäljning av tjänster Intäkter från utförda tjänster, såsom installation eller reparation och underhåll av produkter, redovisas när tjänsterna utförts. Entreprenaduppdrag Intäktsredovisning sker i enlighet med principen om successiv vinstavräkning. Intäkten baseras på färdigställandegraden, som bestäms utifrån nedlagda kostnader i förhållande till beräknade totala kostnader. Befarade förluster kostnadsförs direkt. Räntor Ränteintäkter redovisas fördelat över löptiden. Räntorna redovisas i enlighet med effektivräntemetoden. Utdelningar Erhållna utdelningar intäktsredovisas när rätten att erhålla betalning har fastställts. Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar Tillgångar med en obestämbar nyttjandeperiod, skrivs inte av utan prövas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värdeminskning närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp med vilket tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av en tillgångs verkliga värde minskat med försäljningskostnader och nyttjandevärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererade enheter). Moderbolaget Moderbolagets redovisning har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridisk person. RFR 2 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen skall tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för Årsredovisningslagen och hänsyn tagen till sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag och tillägg som skall göras från IFRS. Detta innebär att redovisningen i moderbolaget följer samma principer som koncernen med undantag av nedan. Andelar i koncernföretag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdesmetoden. Som intäkt redovisas erhållna utdelningar och koncernbidrag. Obeskattade reserver redovisas i moderbolaget inklusive uppskjuten skatteskuld och inte som i koncernen uppdelad på uppskjuten skatteskuld och eget kapital. Leasingkontrakt redovisas i moderbolaget som operationell leasing. Finansiella instrument redovisas ej till verkligt värde. Finansiella riskfaktorer PMC Group koncernen är i sin verksamhet exponerad för olika finansiella risker: Marknadsrisk (omfattande valutarisk, ränterisk i verkligt värde, ränterisk i kassaflödet och prisrisk), kreditrisk, finansieringsrisk och likviditetsrisk samt kapitalrisk. Koncerngemensamma riskpolicies, som fastställs av styrelsen, fokuserar på oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera ogynnsamma effekter på koncernens finansiella resultat. PMC Groups styrelse beslutar om Koncernens finanspolicy. Policyn fastställer Koncernens finansiella strategi och interna ansvarsfördelning. Policyn reglerar också bland annat hur finansiering, likviditetsförvaltning och valutarisk hanteras inom koncernen samt vilka begränsningar som ska beaktas avseende motparter. Marknadsrisk Valutarisk Koncernens bolag har intäkter och kostnader i olika valutor, framför allt EUR, DKK och NOK, och därmed är koncernen exponerad för risker avseende valutakursrörelser. Denna risk påverkar Koncernens resultat och benämns transaktionsexponering. Dessutom finns fordringar och skulder i utländsk valuta som exponeras avseende verkligt värde. Hanteringen av transaktionsriskerna utförs av koncernstaben. De säkringsinstrument som används är i normalfallet terminskontrakt. Under 2012 har handeln med valutaterminer varit mycket begränsad. I första hand matchas bruttoflöden i utländsk valuta internt. Koncernens netto mellan försäljning och kostnader i annan valuta än svenska kronor uppgår till 134 MSEK. Rapporterat rörelseresultat skulle därmed vid en förstärkning av svenska kronan med 10 procentenheter mot alla valutor påverkas negativt med 13 MSEK. Koncernens netto mellan tillgångar och skulder i annan valuta än svenska kronor upptår till 800 MSEK. Rapporterat eget kapital skulle därmed vid en förstärkning av svenska kronan med 10 procentenheter mot alla valutor påverkas negativt med 80 MSEK. PMC Group redovisar resultat- och balansräkningar i SEK. Flera av koncernens bolag har sin redovisning i annan valuta. Detta innebär att koncernens resultat och eget kapital exponeras vid koncernkonsolideringen när främmande valutor omräknas till SEK. Denna exponering påverkar främst koncernens egna kapital och benämns omräkningsexponering. Ränterisk Upplåningen består av fem olika krediter i olika valutor (not 30). Räntenivåerna varierar mellan 3,2 procent och 16,3 procent. Räntederivat har tecknats och med hänsyn tagen till detta är den genomsnittliga räntan 5,99 procent. PMC Group utnyttjar derivatinstrument för att täcka risker avseende ränteförändringar. PMC Group tillämpar säkringsredovisning på samtliga kontrakt som uppfyller kriterierna för detta enligt IAS 39. De räntederivat som innehas vid utgången av året, uppfyller enligt IAS 39 inte kraven för säkringsredovisning varför omräkningen till verkligt värde har förts över resultaträkningen. En räntehöjning av STIBOR och EURIBOR med 1 procentenhet, medför en ökning av räntekostnader med 4 MSEK. Prisrisk Koncernen exponeras för prisrisk avseende aktier på grund av placeringar som innehas av Koncernen och som i koncernens

Power Motion Control Årsredovisning 2013

Power Motion Control Årsredovisning 2013 Power Motion Control Årsredovisning 2013 pmc group 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Finansiella rapporter 3 Noter till de finansiella rapporterna 13 Förslag till vinstdisposition 43 Revisionsberättelse

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Historisk finansiell information

Historisk finansiell information Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2015 och 2016 i FlexQube AB (publ) 556905-3944 KONCERNENS RESULTATRÄKNING SEK Not Nettoomsättning 19 260 497 16 482 017 Övriga rörelseintäkter 2 914

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Avsnitt IV Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Tillämpning Lagtext 2 kap. 1 ÅRL En årsredovisning ska bestå av 1. en balansräkning. 2. en resultaträkning,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Halmstads Energi och Miljö AB Org nr 556528-3248 10 (26) KASSAFLÖDESANALYS tkr Not Koncernen 2015 2014 Moderföretaget 2015 2014 Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017 WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT Den 10 november 2017 Detta dokument utgör en översättning av Weifa ASA:s delårsrapport för perioden januari september 2017. Denna översättning är upprättad med

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport Januari Mars 2005 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Omsättning och resultat Under årets första tre månader omsatte koncernen 139,6

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. The Empire AB (publ) Org nr får härmed avge. Delårsrapport. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. The Empire AB (publ) Org nr får härmed avge. Delårsrapport. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för The Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Delårsrapport och koncernredovisning för peroden 1 januari - 30 Juni 2005 Innehåll: sida Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. XTZ Group AB

Årsredovisning. XTZ Group AB Årsredovisning för XTZ Group AB 556504-4947 Räkenskapsåret 2016 1 (10) Styrelsen för XTZ Group AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2016 Sid 1(14) Verksamheten Moderbolaget Skanska Financial Services AB (SFS) är ett helägt dotterbolag till Skanska AB (556000-4615) med säte i Stockholms kommun.

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 0 Ale Energi AB Årsredovisning 2016 1 Ale Energi AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 0 Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2016 1 Göteborg Energi Backa AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport januari juni 2006 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av den nya institutsstrukturen genom behovsmotiverad

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2007 2006 1) 2005 1) Nettoomsättning 1) M2 3 236 2 601 2 497 Kostnader för sålda varor och tjänster 368 285 621 Bruttoresultat 2 868 2 316 1 876

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ))

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Delårsrapport januari till augusti 2011 Perioden januari till augusti Resultat efter finansiella poster, -902 kronor Resultat per aktie, -0,02

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2014 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2014 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G och K O N C E R N R E D O V I S N I N G för Easyfill AB (publ) Org.nr. Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-02-2013- 12-31

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-02-2013- 12-31 1(17) WYA Holding AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-02-2013- 12-31 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Företagets likvida medel består av kassa och bank.

Företagets likvida medel består av kassa och bank. Förutsättningar Inledningsvis vill FAR påpeka att i Bokföringsnämndens exempel så balanserar inte balansräkningen för år 1. Detta beror på att Summa kortfristiga skulder inte är korrekt summerat. Differensen

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Noter till resultat och balansräkning. Not 1 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper

Noter till resultat och balansräkning. Not 1 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper Noter till resultat och balansräkning Belopp i MSEK, där inget annat anges. Not 1 - Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper Not 1 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper ALLMÄNT Nordic

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Robert Friman International AB Box 90 335 22 Gnosjo 0370-992 70 ir@robertfriman.se www.robertfriman.se BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - 2014 Robert Friman International AB Innehåll VD har ordet 1 Översikt 2 Resultat

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer