Protokoll. Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43"

Transkript

1 Kommunstyrelsen 22-43

2 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen Ansökan om förlängd kommunal borgen och amorteringsfrihet - Alingsås Ryttarsällskap FÖP Västra Bodarna - Ändring av översiktsplan för Västra Bodarna, antagande Svar på motion om försäkring på skolbarnens fritid - Leif Hansson (S) och Pär-Göran Björkman (S) Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa enligt strålskyddslagen - revidering Politisk organisation för mandatperioden Ersättningar till förtroendevalda för perioden Särskilda åtgärder för landsbygden och ökad kvalité inom grundskolan Begäran om omprövning av beslut angående rivning av teaterbyggnaden i Alingsåsparken Årsredovisning 2013 för kommunstyrelsen Kommunens samlade åtaganden Verksamhetsberättelse för det gemensamma folkhälsoarbetet 2013 mellan HSN och Alingsås kommun Samrådsunderlag avseende verksamhetsinriktning och budget för GR år Remiss från Miljödepartementet, kemikalieenheten - Remittering av Naturvårdsverkets förslag till producentansvar för läkemedel Detaljplan, Verksamheter vid Skruvgatan, granskning Landsbygdsutredning - remiss från Västra Götalandsregionen till kollektivtrafikråden Instruktioner till kommunens ombud vid årsstämma 2014 för AB Alingsås Rådhus Meddelanden Anmälan av delegeringsbeslut... 39

3 3 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl Ajournering kl Beslutande Daniel Filipsson (M), ordförande Joakim Järrebring (S), vice ordförande Staffan Albinsson (C) Janine Alm Ericson (MP) Gun Aronsson (M) Ulf Carmesund (S) Jan Gustafsson (V), inga Anita Hedén-Unosson (S) Birgitta Larsson (S) Magnus Linde (M) Eva Mattsson-Hill (FP) Per Palm (FP) John Skoglund (S) Stefan Svensson (KD Anton Oskarsson (M) Åsa Svedjenäs (V), alla Paragrafer Övriga deltagare Hasse Lindwert (FP) och Berit Hildén (FP) Ann-Lie Tulokas Olsson (KD) Irene Jonsson (S) och Karin Johansson (S) Lena Klevenås (MP) Magnus Haggren, kommundirektör Anci Eyoum, kommunsekreterare Information och överläggningar Fredrik Bergman, miljöstrateg och Jonas Dahl, energistrateg Cecilia Reuterberg, avdelningschef hållbar tillväxt och näringsliv Björn Franke, administrativ chef Amanda Larsson, kvalitetsstrateg Susanne Wirdemo, ekonomichef och Annika Nordmark, ekonom Roland Ödh, personalchef och Johan Sivhed, personalsekreterare Annika Fjerdingby, lönestrateg Utses att justera Joakim Järrebring (S) Sekreterare Ordförande Justerande Anci Eyoum Daniel Filipsson (M) Joakim Järrebring (S)

4 4 Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum, Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Rådhuset, Administrativa avdelningen Underskrift

5 5 Information och överläggningar A/ Framtidsveckan samarbete mellan organisationer, näringsliv och kommun för att möta framtida utmaningar -Demokratiforum i Teliahuset -Earth hour den 29 mars B/ Årsredovisning 2013 för kommunstyrelsen -kommunstyrelsens åtaganden, lednings- och styrningsuppdrag, inför verksamhet 2013 och resultat -ekonomiredovisning: drift och investeringar C/ Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun -uppföljning av mål och indikatorer -personalredovisning -ekonomisk redovisning med finansiella rapporter -sammanställd redovisning för Alingsås kommun och dess bolag D/ Kommunens samlade åtaganden utveckling och förändring -syftar till att främja måluppfyllelse av prioriterade mål och indikatorer -sammanvägd bild av nämndernas flerårsstrategier E/ Ansökan om förlängd kommunal borgen -Riktlinjer för kommunal borgen -Montessoriskolan Globen, riskanalys -Alingsås Ryttarsällskap, riskanalys F/ GR-information och övrig information -kommunstyrelsens arbetsmiljöansvar -Göteborgs insjörike, besök i kommunerna

6 6 KS 22 Dnr KS 078 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige över det gångna året. Årsredovisningen innehåller en uppföljning av mål och indikatorer, en personalredovisning och en ekonomisk redovisning med finansiella rapporter. Årsredovisningen innehåller också en sammanställd redovisning för Alingsås kommun och dess bolag. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 5 mars 2014 framfört följande: Analys av hela kommunens utveckling i riktning mot målen är i fokus. Beskrivningarna av arbetet under året och nämndernas uppföljning av varje åtagande är viktiga underlag för analysen, men finns inte med i sin helhet i själva rapporten. Nämndernas årsredovisningar finns istället med som beslutsunderlag till Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun. Arbetsutskottet beslutade den 5 mars 2014, 39 att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut: Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun godkänns.

7 7 KS 23 Dnr KS 005 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan Kommunfullmäktige antog den 25 maj 2011, 79, ny styrmodell för Alingsås kommun. Revisionen visar dock på brister i att tillämpningen av styrmodellen sker på olika sätt, samt påpekar avsaknaden av den interna kontrollens del i styrmodellen. Revisionen har i granskningsrapport av kommunstyrelsens övergripande verksamhetsstyrning, daterad den 20 december 2012, kommit fram till att kommunstyrelsen kan förbättra ledning, uppföljning och kontroll avseende hur styrmodellen implementerats i kommunen. Granskningsrapporten påpekar att kunskapen avseende åtagandena och styrmodellen behöver utvecklas längre ner i organisationen. Risker med nuläget är att styrmodellen får bristande styreffekt. Med anledning av rapporten samt synpunkter om svårigheter gällande säkra prognoser vid fastställande av flerårsstrategin i juni har kommunledningskontoret fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att revidera styrmodellen och dess årsplan gällande flerårsstrategin. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 27 februari 2014 lämnat följande yttrande: Under 2013 har tillämpningsanvisningar tagits fram för att förstärka styreffekten av de tolv prioriterade målen och ett arbete är påbörjat för att fastställa en revidering av styrmodellen (uppdatering av den sedan 2011 gällande styrmodellen) i sin helhet. Som ett första steg mot ett fastställande bör en förändrad årsplan slås fast, vilken innebär att kommunens flerårsstrategi beslutas av fullmäktige i november. Två konsekvenser av en ändring från vårtill höstbudget är att dels kan nämnderna fastställa respektive flerårsstrategi tidigast i december (efter fullmäktiges beslut i november) och dels att ett ramförslag tas fram och fastslås av kommunstyrelsen i juni, som underlag för planering och prioritering. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 mars 2014, 41. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut: 1. Kommunstyrelsen ska fastställa ramförslag för Alingsås kommun i juni månad. 2. Flerårsstrategi för Alingsås kommun ska antas i november månad.

8 8 KS 24 Dnr KS 074 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen Montessoriskolan Globen har inkommit med ansökan om förnyad kommunal borgen på 15 mnkr, daterad den 10 februari Montessoriskolan Globen beviljades den 10 maj 1999 kommunal borgen på 17 mnkr för skolfastighet i kvarteret Konfektasken i Alingsås. Krav ställdes på en årlig amortering på minst 100 tkr, samt att föreningen inte ytterligare belånade fastigheten och krav på fullvärdesförsäkring. Föreningen har under 15 år amorterat 2 mnkr, det vill säga något högre amorteringstakt än den lägsta beslutade gränsen. Föreningen beskriver sig som en framgångsrik skola med ca 360 elever från förskoleklass till årskurs nio. Föreningen anser vidare att de har en ekonomi i balans samt att alla överskott under åren återinvesterats i skolverksamheten. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 11 mars lämnat följande yttrande: Ideella föreningen Alingsås Montessoriskola Globen ansöker om en förlängning av befintlig kommunal borgen på 15 mnkr med samma villkor som tidigare. Tillsammans med ansökan har även föreningen bilagt sin årsredovisning för perioden den 1 juli 2012 den 30 juni Enligt fastställda riktlinjer för kommunal borgen kan kommunal borgen lämnas när det handlar om ett övrigt allmännyttigt ändamål inom kommunens kompetensområde men utgångspunkten skall vara att den väsentligt reducerar den finansiella kostnaden samt att kommunens risk minimeras. Borgen kan lämnas vid omsättning av lån, för den aktuella låneskulden, till andra än kommunala bolag, förutsatt att de tidigare erhållit kommunal borgen för lånet. Kommunfullmäktige beslutar särskilt och med mycket stor restriktivitet om borgen till av kommunen ej helägda mottagare för ändamål av stort kommunalt och allmännyttigt intresse. Kommunledningen har gjort en riskanalys av Alingsås Montessoriskola Globen och analysen visar inte på några höga riskexponeringar för Alingsås kommun avseende ett eventuellt förnyat borgensåtagande, utan istället visar den på en förening med en stabil ekonomi som inte är i behov av kommunal borgen. Kommunledningskontoret gör bedömningen att den ideella föreningen Alingsås Montessoriskola Globen kan, utan att riskera skolans ekonomiska resultatnivå, göra inteckningar i fastigheten och därmed erhålla nödvändig säkerhet för föreningens fastighetslån. Kommunledningskontoret föreslår därmed att ansökan om förlängd borgen avstyrks.

9 9 KS 24 Dnr KS 074 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut: Ansökan om förlängd kommunal borgen för Montessoriskola Globen avslås.

10 10 KS 25 Dnr KS 074 Ansökan om förlängd kommunal borgen och amorteringsfrihet - Alingsås Ryttarsällskap Alingsås Ryttarsällskap har i mail, daterat den 12 februari 2014, hemställt att kommunen beslutar följande: - Att nytt borgensåtagande beviljas så att omsättning av nämnda lån sker. - Att föreningen beviljas fortsatt amorteringsfrihet på lånen. - Att en genomgång av amorterings- och lånesituationen görs med sikte på en långsiktig lösning. Hemställan avser förlängd borgen för lån på tkr som förfaller den 30 mars 2014 samt amorteringsfrihet för samtliga lån med kommunal borgen. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 10 mars 2014 lämnat följande yttrande samt förslag till beslut: Kommunfullmäktige beviljade den 25 oktober 2006, 157 Alingsås Ryttarsällskap borgen för lån på maximalt 7 mnkr för uppförande av nytt stall och ridhus, med hänvisning till verksamhetens särskilda värde och art. Borgen var tio år och den årliga amorteringen minst 200 tkr per år. Kommunfullmäktige beviljade den 18 november 2009, 195 föreningen amorteringsfrihet för perioden den 1 oktober den 31 december Efter förnyad ansökan från Ryttarsällskapet förlängde kommunfullmäktige den 27 april 2011, 56 amorteringsfriheten till att omfatta även år 2011 och år I ett separat ärende ansökte föreningen samtidigt om borgen för ytterligare 600 tkr, vilket beviljades av kommunfullmäktige, 57, med följande förbehåll: Under förutsättning att ytterligare pantsättning inte görs i klubbens fasta egendom eller att ytterligare avyttring inte sker av hela eller delar av fastighetsbeståndet medger kommunfullmäktige att Alingsås Ryttarsällskap erhåller kommunal borgen på aktuellt lån med följande villkor: Alingsås Ryttarsällskap erhåller kommunal borgen på ytterligare 600 tkr. Alingsås Ryttarsällskap ska från och med den 1 januari 2013 årligen amortera totalt 325 tkr på den totala låneskulden med kommunal borgen. Lånets löptid, borgensförbindelsens längd, får inte överstiga 5 år. Kommunen ska äga rätt till full insyn i ridklubbens ekonomi. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i dialog med ridklubben följa upp klubbens utveckling. Under våren 2012 beviljade kommunfullmäktige den 28 maj 2012, 112 föreningen 235 tkr i bidrag, utöver ordinarie anläggningsbidrag på 200 tkr, samtidigt som kultur- och fritidsnämnden tidigarelade 100 tkr i anläggningsbidrag.

11 11 KS 25, forts Dnr KS 074 I slutet av år 2012 beviljades föreningen ytterligare extra bidrag med 100 tkr från kultur- och fritidsnämnden och 225 tkr från kommunstyrelsen den 10 december 2012, 212. Kommunfullmäktige beviljade den 19 juni 2013, 101 Alingsås Ryttarsällskap amorteringsfrihet under 2013 i syfte att kortsiktigt stabilisera föreningens ekonomi. Dessutom beviljades kommunstyrelsen ett tilläggsanslag om maximalt tkr under 2013 för bidrag till Alingsås Ryttarsällskap. Bidrag har betalats ut efter särskild prövning av kommunstyrelsen. I ansökan inkommen i februari 2014 ansöker Alingsås Ryttarsällskap om kommunens hjälp för en mer långsiktig lösning vad gäller lån och amorteringar. Föreningen har per den 31 december 2013 totalt lån på tkr, varav tkr med kommunal borgen. Enligt de reviderade riktlinjerna för kommunal borgen som antogs av kommunfullmäktige den 27 februari 2013, 36, kan kommunal borgen komma ifråga för övrigt allmännyttigt ändamål inom kommunens kompetensområde enligt de beslutade riktlinjerna. En utgångspunkt skall vara att den väsentligt reducerar den finansiella kostnaden samt att kommunens risk minimeras. Samtidigt fastställs målsättningen att minska de kommunala borgensåtagandena gentemot andra än de av kommunen helägda bolagen. Enligt riktlinjerna medges kommunal borgen vid omsättning av lån, för den aktuella låneskulden, till andra än kommunala bolag, förutsatt att de tidigare erhållit kommunal borgen för lånet. Vidare finns att läsa att Kommunfullmäktige beslutar särskilt och med mycket stor restriktivitet om borgen till av kommunen ej helägda mottagare för ändamål av stort kommunalt och allmännyttigt intresse. I beslut om kommunal borgen till annan än kommunalt bolag skall tydligt anges kredittidens längd/borgensåtagandets längd, storlek samt årlig amortering. För att skydda kommunen mot oönskad riskexponering ska en riskanalys upprättas innan borgensteckning sker. Riskanalysen bör innehålla följande: - En bedömning av låntagarens kreditvärdighet - En bedömning av låneobjektets investerings- och driftkalkyler ska genomföras före projektets implementering - En bedömning av hur kommunen kan begränsa risktagandet genom exempelvis underborgen, pantförskrivning, delat åtagande, krav på försäkring, erhållandet av annan säkerhet - Insyn i låntagarens verksamhet Kommunledningskontoret kan konstatera att i Ryttarsällskapets hemställan saknas årsredovisning för 2013 och budget för 2014, vilket är en grundförutsättning för att kunna få exakt ekonomisk insyn i föreningens situation. Föreningen har i sin ansökan lämnat information om sin finansiella situation. Alingsås Ryttarsällskap uppger att föreningen har tkr i lån samt en checkkredit på 700 tkr. Därtill finns även ett leasingavtal med en kapitalskuld på ca 131 tkr. Alingsås Ryttarsällskap har en mycket ansträngd ekonomi och under innevarande år kommer flera av föreningens lån att förfalla. Föreningen har under flera år erhållit amorteringsfrihet och även erhållit extra föreningsbidrag år 2012 och år 2013.

12 12 KS 25, forts Dnr KS 074 Kommunledningskontoret bedömer att föreningen har ett fortsatt stort behov av stöd från kommunen, för att säkerställa föreningens fortlevnad. Kommunledningskontoret har inte erhållit årsredovisning för år 2013 och plan för hantering av ekonomi kommande år. Utgångspunkt för bedömningen är därför gällande riktlinjer för kommunal borgen och kravet på riskanalys. Utifrån ett strikt ekonomiskt perspektiv bedömer kommunledningskontoret att Alingsås Ryttarsällskap inte har förutsättning att driva föreningen utan att utsätta kommunen för en oönskad hög riskexponering. Kommunledningskontoret avstyrker därför att Alingsås Ryttarsällskap erhåller förnyad borgen, för lån på tkr som förfaller den 30 mars Samtidigt avstyrks även ansökan om amorteringsfrihet. Förslag till beslut: Alingsås Ryttarsällskaps hemställan avslås i sin helhet. Yrkande Daniel Filipsson (M) yrkar att följande förslag till beslut lämnas till kommunfullmäktige: 1. Kommunfullmäktige avslår Alingsås Ryttarsällskaps hemställan i sin helhet. 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att lösa samtliga lån där kommunal borgen föreligger, till ett samlat belopp på tkr, och resterande övriga lån där pantförskrivning på fastigheten föreligger, i syfte att Alingsås kommun skall överta ägandet för fastigheten. Den totala kostnaden för övertagandet uppskattas till maximalt tkr inkluderat ränteersättningskostnader och avgifter. Finansiering skall ske genom i anspråkta Alingsås kommuns eget kapital. 3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillse att en marknadsvärdering av Alingsås Ryttarsällskaps fastighet ligger grund för vidareförsäljning av fastigheten till Fabs AB. 4. Fabs AB får i uppdrag att överta fastigheten från Alingsås kommun till marknadspris, som en del av ett långsiktigt ägande och förvaltningskap, i syfte att hyra ut fastigheten eller del av fastigheten, i första hand till Alingsås Ryttarsällskap. 5. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att se över Alingsås Ryttarsällskaps föreningsbidrag för innevarande år och eventuellt justera bidraget beroende på föreslagen ägarförändring. Joakim Järrebring (S), Eva Mattsson-Hill (FP), Stefan Svensson (KD), Staffan Albinsson (C), Janine Alm Ericson (MP) och Åsa Svedjenäs (V) yrkar bifall till Daniel Filipssons ändringsyrkande. Proposition Ordföranden ställer kommunledningskontorets förslag till beslut mot sitt eget m fl ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla ändringsyrkandet.

13 13 KS 25, forts Dnr KS 074 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut: 1. Kommunfullmäktige avslår Alingsås Ryttarsällskaps hemställan i sin helhet. 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att lösa samtliga lån där kommunal borgen föreligger, till ett samlat belopp på tkr, och resterande övriga lån där pantförskrivning på fastigheten föreligger, i syfte att Alingsås kommun skall överta ägandet för fastigheten. Den totala kostnaden för övertagandet uppskattas till maximalt tkr inkluderat ränteersättningskostnader och avgifter. Finansiering skall ske genom i anspråkta Alingsås kommuns eget kapital. 3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillse att en marknadsvärdering av Alingsås Ryttarsällskaps fastighet ligger grund för vidareförsäljning av fastigheten till Fabs AB. 4. Fabs AB får i uppdrag att överta fastigheten från Alingsås kommun till marknadspris, som en del av ett långsiktigt ägande och förvaltningskap, i syfte att hyra ut fastigheten eller del av fastigheten, i första hand till Alingsås Ryttarsällskap. 5. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att se över Alingsås Ryttarsällskaps föreningsbidrag för innevarande år och eventuellt justera bidraget beroende på föreslagen ägarförändring.

14 14 KS 26 Dnr KS 210 FÖP Västra Bodarna - Ändring av översiktsplan för Västra Bodarna, antagande Ett förslag till ändring av översiktsplanen för Västra Bodarna (i vardagligt tal kallad fördjupning) var ute på samråd under hösten I januari 2011 flyttades översiktsplaneringen från kommunledningskontoret/kommunstyrelsen till samhällsbyggnadskontoret/samhällsbyggnadsnämnden. I maj 2011 började också en ny plan- och bygglag att gälla. Under 2011 och 2012 har olika utredningar utförts, bland annat av en ny planskild korsning i form av en tunnel under järnvägen. Under juni-september 2013 har planförslaget varit tillgängligt för granskning. Efter ett antal revideringar beslutade samhällsbyggnadsnämnden att anta planförslaget den 18 november 2013 och att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att anta förslaget. Planen omfattar samhället Västra Bodarna och syftar till att vara vägledande för framtida förändringar av mark- och vattenanvändningen. Fem mål är vägledande för planförslaget: stationsnära boende och varierat bostadsutbud, värnad karaktär, väl sammanhållen struktur med tydlig kärna, trygg och hållbar infrastruktur samt varm och välkomnande atmosfär. I linje med dessa mål föreslås att totalt 175 nya bostäder, varav 85 i flerbostadshus och resten i form av småhus, byggs i en takt om ca 6 nya bostäder per år. Området runt tågstationen pekas ut som kärna och föreslås stärkas som mötesplats och som centrum för service. Ny bebyggelse ska koncentreras till en zon på 1 km från tågstationen och särskilt till en zon på 500 m från tågstationen. Bevarandet av natur- och kulturvärdena är en viktig utgångspunkt för planförslaget och gestaltning av ny bebyggelse beskrivs därför utförligt. Eftersom den byggbara marken i Västra Bodarna ägs av privata aktörer och Göteborgs stad har Alingsås kommun begränsat inflytande över vad som byggs och i vilken takt det kommer att ske. Planförslaget möjliggör två planskilda korsningar med järnvägen (den norra av de tre korsningar som föreslogs i granskningsskedet är struken) där Trafikverket är huvudansvarigt för att förslagen kan genomföras. Genomförandetiden för detaljplaner väster om järnvägen föreslås inte börja förrän en ny planskild korsning finns. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 18 februari 2014 lämnat följande yttrande: Förslag till ändring av översiktsplan för Västra Bodarna tillstyrks med följande kommentar. Planförslaget bedöms följa de fem mål som enligt beskrivningen ska vara vägledande för utvecklingen av Västra Bodarna. Planförslaget bedöms också vara i linje med kommunens ambitioner om att nya bostäder ska planeras, byggas och integreras med befintlig bebyggelse på ett sådant sätt att det skapas hållbarhet och livskvalitet i ett småskaligt perspektiv (Bostadsförsörjningsprogram ). Med hänsyn till ortens särskilda karaktär anser kommunledningskontoret det vara positivt att gestaltning av ny bebyggelse beskrivs utförligt i planförslaget.

15 15 KS 26, forts Dnr KS 210 Det är också positivt att en blandning av bostadstyper och upplåtelseformer eftersträvas. En sådan blandning kan verka integrerande mellan olika åldersgrupper samt mellan grupper med olika ekonomiska förutsättningar. Den möjliggör också för människor att bo kvar på orten genom livets olika skeden och boendebehov. Vidare bedöms planen skapa förutsättningar för att fler resor görs med cykel. Dock står kommunledningskontoret fast vid en kraftigare bostadsutbyggnad är önskvärd med hänsyn till GR:s strukturbild och till kommunens vision om invånare Denna hänsyn bör tas i detaljplaneskedet. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 februari 2014, 29. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut: 1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunledningskontorets yttrande med undantag av de två sista meningarna. 2. Förslag till ändring av översiktsplan för Västra Bodarna antas.

16 16 KS 27 Dnr KS 612 Svar på motion om försäkring på skolbarnens fritid - Leif Hansson (S) och Pär-Göran Björkman (S) Leif Hansson (S) och Pär-Göran Björkman (S) har till kommunfullmäktige den 29 maj 2013, 96 lämnat en motion där de vill att kommunen under denna mandatperiod tar fram ett förslag som innebär att även eleverna i Alingsås skolor är försäkrade på sin fritid och således även under loven. Detta gäller såväl förskola, grundskola som gymnasieskola. Barn- och ungdomsnämnden den 8 oktober 2013, 93 och utbildningsnämnden den 22 oktober 2013, 41 har i yttrande beskrivit förutsättningar och konsekvenser för eleverna i grundskolan och gymnasiet av en utökad försäkring. Utbildningsnämnden föreslår att frågan utreds vidare. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 22 januari 2014 lämnat följande yttrande: Av nämndernas yttrande framgår att försäkring av skolbarn på fritiden är en frivillig uppgift för kommunerna. Det är möjligt att ändra omfattningen på försäkringen med nuvarande försäkringsgivare. Merkostnaden för att även innefatta skolbarns fritid i olycksfallsförsäkringen uppgår till ca 650 tkr per år. En utökad olycksfallsförsäkring omfattar dock inte de vanligaste skadorna. För att barnen skall få ett fullgott försäkringsskydd behöver föräldrarna komplettera kommunens försäkring med en privat barnförsäkring. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 januari 2014, 8 och då lämnat förslag att motionen ska avslås. Yrkande Stefan Svensson (KD) yrkar att ärendet återemitteras med avsikten att få fram mer information angående problemet och eventuella lösningar. Joakim Järrebring (S) och Janine Alm Ericson (MP) yrkar bifall till Stefan Svenssons förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på Stefan Svenssons m fl förslag om att återremittera ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. Kommunstyrelsens beslut: Ärendet återremitteras för ytterligare handläggning. Exp: Klk-kval.enh

17 17 KS 28 Dnr KS 072 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Miljöskyddsnämnden beslutade den 27 januari 2014 att anta ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område och beslutade att överlämna beslut om ny taxa till kommunfullmäktige för fastställande att gälla från den 1 april 2014 med tillägg för förändringen att tillsyn av enskilda avlopp höjs från 1,5 timmar till 3 timmar per inspektion. Ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område innefattar flera förändringar: 1. Införande av risk- och erfarenhetsbaserad taxa för årliga fasta tillsynsavgifter 2. Ärenden med fast avgift baserad på visst antal timmar, förändras gällande tidsåtgång 3. Ny avgift per timma Den största förändringen är förslag på införande av en risk- och erfarenhetsbaserad taxa för tillsyn av miljöfarliga verksamheter, denna taxa påverkar endast årliga fasta tillsynsavgifter. Förändringen innebär att den nya taxan sätts utifrån riskerna hos det enskilda företaget. En erfarenhetsbedömning görs för att bedöma egenkontroll och miljöarbete i företaget och detta kan ligga till grund för en eventuell höjning eller sänkning av den årliga avgiften. Den nya riskbaserade taxan påverkar den årliga avgiften från den 1 januari För vissa ärenden som debiteras med fast avgift baserad på ett visst antal timmar föreslås ändringar införas gällande tidsåtgång. Detta gäller bland annat tillsyn av enskilda avlopp. Vidare föreslås ny timavgift. Enligt beslut i kommunstyrelsen 8 mars 2010, 43 ska nämnderna beakta att full kostnadstäckning (självkostnad) för verksamheten är det ekonomiska målet om inte lagstiftning, kommunfullmäktige, nämnd eller övriga myndigheter beslutat om annat. Timavgiften har beräknats utifrån Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) modell. Beräkningar visar att timavgiften bör ligga på 950 kr. Detta innebär en höjning med 120 kr från nuvarande timavgift. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 20 februari 2014 lämnat följande yttrande: En risk och erfarenhetsbaserad taxa föreslås införas. Nya taxan ska göra den årliga tillsynsavgiften mer påverkbar för det enskilda företaget. Förändringen innebär att verksamhetsutövare som har ett bra miljöarbete betalar mindre tillsynsavgift än de som behöver mycket tillsyn. Detta ger en styreffekt då företag ges incitament, genom att exempelvis byta kemikalier till produkter med mindre miljöpåverkan kan få lägre avgift. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) använder cirka en tredjedel av Sveriges kommuner denna typ av taxa år Kommunledningskontoret bedömer att denna nya risk och erfarenhetsbaserade taxa är ett steg i rätt riktning och ser positivt på ett eventuellt införande.

18 18 KS 28, forts Dnr KS 072 Taxan ska spegla förvaltningens kostnader (självkostnad). För att bedöma om förslag till ny taxa är rimlig görs en jämförelse med ett antal kommuner avseende timtaxa. De flesta exemplen är taxor som gällt från år 2012 eller Kommun Timtaxa kr Orust 800 Bollebygd 860 Varberg 871 Skövde 899 Alingsås 950 Södertälje 960 Uppsala 1085 Jämförelse med andra kommuner visar att timtaxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område varierar. Alingsås kommuns nuvarande taxa (830 kr/timma) är låg jämfört med andra kommuner och höjningen innebär att den blir något högre än genomsnittlig timtaxa i jämförelsen. Förändringen innebär en höjning av nuvarande timtaxa med 14% (120 kr per timma) till 950 kr. SKL:s modell har använts för beräkning och baseras på personalkostnader, administrationskostnader, lokaler m m. Den föreslagna timtaxan för Alingsås kommun är inom rimligt intervall jämfört med andra kommuner. Timkostnad bedöms som rimlig av kommunledningskontoret. Förändringar föreslås även i vissa av de ärenden som debiteras med fast avgift baserad på ett visst antal timmar. Här ingår bland annat tillsyn av enskilda avlopp. Miljöskyddsnämnden har beslutat att höja den debiterade tiden vid tillsyn av enskilda avlopp från 1,5 timmar till 3 timmar. Vid kontroll i andra kommuner varierar tiden för kontroll från 1 timma upp till 4 timmar. Förändring av beräknad tidsåtgång för tillsyn av enskilda avlopp medför en fördubbling tidsmässigt (en ökning med kr med förhöjd timtaxa). Effekten av en högre timtaxa och även ökning av tidsåtgång, medför en ökning av kostnad för den enskilde från kr till kr. I kontakt med miljöskyddskontoret visar deras studier av verklig tidsåtgång att antal timmar för tillsyn ligger högre än 3 timmar. Kommunledningskontoret bedömer dock att en höjning av både timtaxa och debiterbar tid ger för stor inverkan på den enskilde fastighetsägaren. Begränsas höjning av debiterbar tid till två timmar, enligt kommunledningskontorets förslag, blir kostnaden för den enskilde totalt kr, en höjning med 655 kr. Kommunledningskontoret föreslår att ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område fastställs till 950 kr per timme. Debiterad tid för till syn av enskilda avlopp föreslås höjas från 1,5 till 2 timmar per inspektion. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 februari 2014, 27. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut: Ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område godkänns och fastställs att gälla från och med den 1 april 2014, i enlighet med kommunledningskontorets förslag.

19 19 KS 29 Dnr KS 072 Taxa enligt strålskyddslagen - revidering Miljöskyddsnämnden beslutade 27 januari 2014 att förslag till ny taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen antas och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställelse att gälla från den 1 april Kostnader för tillsyn har enligt förvaltningen ökat mer än den indexuppräkning som gjorts. Därav bör taxan revideras. Enligt beslut i kommunstyrelsen 8 mars 2010, 43 ska nämnderna beakta att full kostnadstäckning (självkostnad) för verksamheten är det ekonomiska målet om inte lagstiftning, kommunfullmäktige, nämnd eller övriga myndigheter beslutat om annat. Timavgiften har beräknats utifrån Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) modell. Beräkningar visar att timavgiften bör ligga på 950 kr. Detta innebär en höjning med 120 kr från nuvarande timavgift. Avgift för handläggning av anmälan av solarium utgörs av en fast avgift. Miljöskyddskontoret föreslår att avgiften höjs till att motsvara 2 timmars handläggningstid mot nuvarande 1 timma. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 17 februari 2014 lämnat följande yttrande: Taxan ska spegla de kostnader förvaltningen har (självkostnad). I jämförelse med andra kommuner så ligger denna taxa mellan cirka kr per timma. Den nuvarande taxan 830 kr per timma ligger något lägre än genomsnittet, medan förslag till reviderad taxa på 950 kr ligger något högre. Timavgiften baseras på en beräkningsmodell utformad av SKL, baserad på personalkostnader, administrationskostnader, lokaler m m. Timkostnad på 950 kr bedöms som rimlig av kommunledningskontoret. Avgift för handläggning av solarier föreslås höjas från 1 timma till 2 timmars handläggningstid. Flertalet andra kommuner tar ut en avgift per påbörjad halvtimma, de kommuner som har en fast avgift baserad på ett visst antal timmar, uppgår antalet timmar till 2-4 timmar. Kommunledningskontoret bedömer en handläggningstid om två timmar som rimligt. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 februari 2014, 28. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut: Förslag till ny taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen antas och fastställs att gälla från och med den 1 april 2014.

20 20 KS 30 Dnr KS 010 Politisk organisation för mandatperioden Kommunstyrelsen beslutade den 12 november 2012, 180 att utse en styrgrupp för arbetet med politisk organisation och arbetsformer inför mandatperioden Till styrgrupp utsågs kommunstyrelsens arbetsutskott, förstärkt med en representant från Vänsterpartiet och en representant från Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna har valt att inte utse någon representant till styrgruppen. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 22 januari 2014 redovisat följande: Styrgruppen har övervägt olika förslag till förändringar i nuvarande politiska organisation. Styrgruppens representanter har under arbetets gång förankrat gruppens arbete i sina respektive partier. Efter överläggningar har styrgruppen kommit fram till att det utifrån en helhetsbedömning inte finns anledning att föreslå någon förändring av den politiska organisationen. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 januari 2014, 1. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut: Inga förändringar görs i den politiska organisationen inför mandatperioden

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-03-26 32-57

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-03-26 32-57 Kommunfullmäktige 32-57 2 32 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i valnämnden och ledamot i styrelsen för AB Alingsåshem - Rolf Nilsson (S)... 6 33 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 23-27 2 23 Tillfällig senareläggning av beslut om flerårsstrategi...4 24 Översyn av föreningsbidragen i kommunen som helhet...5 25 Kommunens samlade åtaganden 2013-2015, utifrån nämndernas

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 85-97 2 85 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i tekniska nämnden Staffan Olsson (MP)... 6 86 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden - Bo Lundgren

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 117 2 117 Flerårsstrategi 2014-2016 Alingsås kommun...4 3 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl 9.00-9.25 Paragrafer 117 Beslutande Daniel Filipsson (M), ordförande Joakim Järrebring

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2014-06-13 12-19

Protokoll. Förbundsdirektionen 2014-06-13 12-19 Förbundsdirektionen 12-19 2 12 Godkännande av dagordning... 5 13 Utseende av justeringsperson... 6 14 Vår vision... 7 15 Ekonomiuppföljning per den 30 april, tertialrapport... 8 16 Budget 2015 och ramar

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 115-121 2 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Johanna Frisk (V)... 5 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige - Annika Qarlsson (C)...

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Protokollsutdrag KS 167 Dnr 2015.307 KS 670 Remiss - Plan för kommunala insatser som rör EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer som vistas tillfälligt i Göteborg eller i någon av de

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-25 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP Utbildningsnämnden sammanträde 1. Val av ledamöter och ersättare till utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-2014 2. Val av representanter till skolkonferens,

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21 Förbundsdirektionen 15-21 Förbundsdirektionen sammanträde 15. Godkännande av dagordning 16. Utseende av justeringsperson 17. Ramar och finansiella mål 2012-2014 18. Säkerhetssamordning ny uppgift för Räddningstjänstförbundet

Läs mer

Protokoll. Byggnadsnämnden

Protokoll. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden 133-134 Byggnadsnämnden Sida 2 Byggnadsnämndens sammanträde 133 Delårsrapport per 2010-06-30 134 Remiss Ändring av reglementen, nya regler för strandskydd och prövning av vindkraft Byggnadsnämnden

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens 30-37 2 30 Tillsynsplaner för serveringstillstånd, försäljning av receptfria läkemedel och försäljning av tobak och folköl...5 31 Ansökan om serveringstillstånd - Åkantens restaurang och

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.10 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande ej 146 Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-06-16 79-88

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-06-16 79-88 Kommunstyrelsen 79-88 2 79 E20 genom Alingsås... 6 80 Ekonomiska ramar 2015-2017 för Alingsås kommun... 8 81 Kommunstyrelsens investeringsplanering 2014... 11 82 Imageinvesteringar 2014... 14 83 Anställning

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2015-06-12 12-19

Protokoll. Förbundsdirektionen 2015-06-12 12-19 Förbundsdirektionen 12-19 2 12 Godkännande av dagordning... 5 13 Utseende av justeringsperson... 6 14 Firmatecknare för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund... 7 15 Vitesföreläggande asylboende

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Plan för hantering av kommunal borgen för. Götene kommun

Plan för hantering av kommunal borgen för. Götene kommun Plan för hantering av kommunal borgen för Götene kommun Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2011-10-24, KF 224 Diarienummer: 07/KS232 1) Utgångspunkt och syfte Ingåendet av borgen är ingen

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KS 6 19 JUNI 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2013-06-13 Diarienummer KSN-2013-0868 Kommunstyrelsen Översyn av borgensprinciper Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden 1 (20) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, kl 19.00-21.00. Beslutande Ersättare Övriga närvarande Raimo Vuojärvi (M), ordförande, Malin Karlsson (FP), Irene Öman (M), Hans Heneby (M),

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2013-02-15 1-6

Protokoll. Förbundsdirektionen 2013-02-15 1-6 Förbundsdirektionen 1-6 Förbundsdirektionen sammanträde 1. Godkännande av dagordning 2. Utseende av justeringsperson 3. Årsredovisning och bokslut per den 31 december 2012 4. Attestförteckning år 2013,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Protokoll. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Protokoll. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Barn- ungdomsnämndens 9-13 2 Årsredovisning 2015 Barn- ungdomsnämnden...6 Fristående verksamhet i Alingsås kommun 2016...7 Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats 2015...8 Val av ledamöter

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90 Socialnämnden 86-90 2 86 Information om målgruppsanalys inom beroende och missbruk...5 87 Information om handlingsplan för ej verkställda beslut...6 88 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete...7

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (14) Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-17:30 Beslutande Sune Lang (S), ordförande Stefan Sandberg (S), vice ordförande Yvonne Wendelius (S) Ulf Henningsson (S), ersättare för Ann-Christin Persson

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2013-04-08 50-58

Protokoll. Kommunstyrelsen 2013-04-08 50-58 Kommunstyrelsen 50-58 2 50 Årsredovisning 2012 för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund...6 51 Ombudgetering med anledning av genomförd lönekartläggning...7 52 Svar på motion - gör Alingsås till

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 9-9.45 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP)

Läs mer

Protokoll. Överförmyndarnämnden

Protokoll. Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden 20-22 2 20 Ansökan om uttag spärrat konto FB 13 kap 8...4 21 Remiss från kommunstyrelsen - Kvalitetstrategi för Alingsås kommun...5 22 Mötestider för överförmyndarnämnden 2016...6

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = Socialnämndens sammanträde Information om förslaget till ny styrmodell för Alingsås kommun 3 Information om alkohollagen 4 Återkallelse av serveringstillstånd

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18)

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18) 1(18) Plats och tid: Barnkammaren, kl 10.00 13.00 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare och övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Eje Engstrand, s, ordf Toni Andersson,

Läs mer

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 158 (168) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Torsdag 26 februari 2015, kl. 10.00-12.05 Beslutande Jeanette Wäppling (v), ordförande Lars Alriksson (m) vice

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 154-160 2 154 Nya ekonomistyrningsprinciper...4 155 Svar på motion om begravningsplats för smådjur - Jan Gustafsson (V)...5 156 Detaljplan, Verksamheter vid Skruvgatan, samråd...6 157

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2010-10-29 36-47

Protokoll. Förbundsdirektionen 2010-10-29 36-47 Förbundsdirektionen 36-47 Förbundsdirektionen sammanträde 36. Godkännande av dagordning 37. Utseende av justeringsperson 38. Budget och verksamhetsuppföljning 2010, kvartal 3 39. Hantering av ackumulerat

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden 1 (5) Plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset, Vallentuna. Kl 18.00-18.40 ande Ersättare Övriga närvarande Elwe Nilsson (M), ordförande, Erika Nordell (C), Lage Jansson (M), Ewa Thorin (M), Ragnar Dahl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-27 1 (10) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00-15.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämndens arbetsutskott

Protokoll. Tekniska nämndens arbetsutskott Tekniska 2 Information och överläggningar...4 3 Plats och tid Gesällen Sveagatan 12, Alingsås Tisdagen den 15 mars 2016, kl 09.00 10.50 Paragrafer - Beslutande Tore Hult (S), ordförande Thorsten Larsson

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare. Ulla-Britt Brandin Marianne Zackrisson. Kommunkontoret ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare. Ulla-Britt Brandin Marianne Zackrisson. Kommunkontoret ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.23, 19.32-19.45 1 (7) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Utses justera

Läs mer

Bengt Sylvan (FP), vice ordförande Anders Paulsen (M) Siv Sahlström (C) ej 36 Peter Forssman (KD) Catharina Melian (S)

Bengt Sylvan (FP), vice ordförande Anders Paulsen (M) Siv Sahlström (C) ej 36 Peter Forssman (KD) Catharina Melian (S) 1(10) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl. 08:30-11:45 Paragrafer 31-38 Beslutande Olle Reichenberg (M), ordförande Ersättare Bengt Sylvan (FP), vice ordförande Anders Paulsen (M) Siv Sahlström

Läs mer

Ann Ohlsson, Folkpartiet Liberalerna

Ann Ohlsson, Folkpartiet Liberalerna Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-17.20 ande Rolf Eriksson, Socialdemokraterna, ordf Susanna Johansson, Socialdemokraterna, ersätter Daniel Blomqvist (S) Améle Jaiem, Socialdemokraterna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Silbodalskolan, kl 15.00-19.00 Beslutande Bo Malm (c) ordförande Marita Arvidsson (c) Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s)

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2006-01-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-16 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 10.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 349) Berit Jansson (C) ordförande 349 Elisabeth Björk (S) Olle

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida s arbetsutskott 2009-06-05 1(8) Plats och tid Åsele Centralskola, kl 08:30 10:45 Beslutande Maria Hakamäki (S) ordförande Brage Sundberg (Kd) vice ordförande Urban Lindström (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-04-07 44-49

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-04-07 44-49 Kommunstyrelsen 44-49 2 44 Ombyggnation av kulturhuset... 6 45 Återrapportering av planering och genomförande av åtgärder för att förbättra medborgardialogen... 8 46 Remiss från Västra Götalandsregionen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

Protokoll. Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 2014-10-06 20-29

Protokoll. Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 2014-10-06 20-29 Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 20-29 Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 20. Mötets öppnande och presentationsrunda 21. Föregående protokoll och val av justeringsman 22. Hälsonavet nytt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2014-02-14 1-5

Protokoll. Förbundsdirektionen 2014-02-14 1-5 Förbundsdirektionen 1-5 2 1 Godkännande av dagordning... 5 2 Utseende av justeringsperson... 6 3 Årsredovisning och bokslut 2013... 7 4 Samverkan Övning Kommunikation SÖK 2013... 8 5 Delegationsärenden...

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-09-24 106-114

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-09-24 106-114 Kommunfullmäktige 106-114 2 106 Ansökan om medlemskap i Tolkförmedling Väst... 5 107 Hemställan om förnyelse av kommunalborgen för Brf Kaptenen... 7 108 Avsiktsförklaring för Jämställt Västra Götaland

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = = pçåá~äå ãåçéå OMNOJMRJMU QRJRS Socialnämndens sammanträde Ny hyressättningsmodell i Alingsås kommun - remissvar 3 Ansökan om serveringstillstånd vid restaurang China 4 Ansökan om tillfälligt utökat serveringstillstånd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 2010-02-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerande Bällstarummet, Tuna

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2015-01-20 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.00 15.35 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S), ordförande

Läs mer