Protokoll. Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43"

Transkript

1 Kommunstyrelsen 22-43

2 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen Ansökan om förlängd kommunal borgen och amorteringsfrihet - Alingsås Ryttarsällskap FÖP Västra Bodarna - Ändring av översiktsplan för Västra Bodarna, antagande Svar på motion om försäkring på skolbarnens fritid - Leif Hansson (S) och Pär-Göran Björkman (S) Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa enligt strålskyddslagen - revidering Politisk organisation för mandatperioden Ersättningar till förtroendevalda för perioden Särskilda åtgärder för landsbygden och ökad kvalité inom grundskolan Begäran om omprövning av beslut angående rivning av teaterbyggnaden i Alingsåsparken Årsredovisning 2013 för kommunstyrelsen Kommunens samlade åtaganden Verksamhetsberättelse för det gemensamma folkhälsoarbetet 2013 mellan HSN och Alingsås kommun Samrådsunderlag avseende verksamhetsinriktning och budget för GR år Remiss från Miljödepartementet, kemikalieenheten - Remittering av Naturvårdsverkets förslag till producentansvar för läkemedel Detaljplan, Verksamheter vid Skruvgatan, granskning Landsbygdsutredning - remiss från Västra Götalandsregionen till kollektivtrafikråden Instruktioner till kommunens ombud vid årsstämma 2014 för AB Alingsås Rådhus Meddelanden Anmälan av delegeringsbeslut... 39

3 3 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl Ajournering kl Beslutande Daniel Filipsson (M), ordförande Joakim Järrebring (S), vice ordförande Staffan Albinsson (C) Janine Alm Ericson (MP) Gun Aronsson (M) Ulf Carmesund (S) Jan Gustafsson (V), inga Anita Hedén-Unosson (S) Birgitta Larsson (S) Magnus Linde (M) Eva Mattsson-Hill (FP) Per Palm (FP) John Skoglund (S) Stefan Svensson (KD Anton Oskarsson (M) Åsa Svedjenäs (V), alla Paragrafer Övriga deltagare Hasse Lindwert (FP) och Berit Hildén (FP) Ann-Lie Tulokas Olsson (KD) Irene Jonsson (S) och Karin Johansson (S) Lena Klevenås (MP) Magnus Haggren, kommundirektör Anci Eyoum, kommunsekreterare Information och överläggningar Fredrik Bergman, miljöstrateg och Jonas Dahl, energistrateg Cecilia Reuterberg, avdelningschef hållbar tillväxt och näringsliv Björn Franke, administrativ chef Amanda Larsson, kvalitetsstrateg Susanne Wirdemo, ekonomichef och Annika Nordmark, ekonom Roland Ödh, personalchef och Johan Sivhed, personalsekreterare Annika Fjerdingby, lönestrateg Utses att justera Joakim Järrebring (S) Sekreterare Ordförande Justerande Anci Eyoum Daniel Filipsson (M) Joakim Järrebring (S)

4 4 Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum, Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Rådhuset, Administrativa avdelningen Underskrift

5 5 Information och överläggningar A/ Framtidsveckan samarbete mellan organisationer, näringsliv och kommun för att möta framtida utmaningar -Demokratiforum i Teliahuset -Earth hour den 29 mars B/ Årsredovisning 2013 för kommunstyrelsen -kommunstyrelsens åtaganden, lednings- och styrningsuppdrag, inför verksamhet 2013 och resultat -ekonomiredovisning: drift och investeringar C/ Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun -uppföljning av mål och indikatorer -personalredovisning -ekonomisk redovisning med finansiella rapporter -sammanställd redovisning för Alingsås kommun och dess bolag D/ Kommunens samlade åtaganden utveckling och förändring -syftar till att främja måluppfyllelse av prioriterade mål och indikatorer -sammanvägd bild av nämndernas flerårsstrategier E/ Ansökan om förlängd kommunal borgen -Riktlinjer för kommunal borgen -Montessoriskolan Globen, riskanalys -Alingsås Ryttarsällskap, riskanalys F/ GR-information och övrig information -kommunstyrelsens arbetsmiljöansvar -Göteborgs insjörike, besök i kommunerna

6 6 KS 22 Dnr KS 078 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige över det gångna året. Årsredovisningen innehåller en uppföljning av mål och indikatorer, en personalredovisning och en ekonomisk redovisning med finansiella rapporter. Årsredovisningen innehåller också en sammanställd redovisning för Alingsås kommun och dess bolag. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 5 mars 2014 framfört följande: Analys av hela kommunens utveckling i riktning mot målen är i fokus. Beskrivningarna av arbetet under året och nämndernas uppföljning av varje åtagande är viktiga underlag för analysen, men finns inte med i sin helhet i själva rapporten. Nämndernas årsredovisningar finns istället med som beslutsunderlag till Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun. Arbetsutskottet beslutade den 5 mars 2014, 39 att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut: Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun godkänns.

7 7 KS 23 Dnr KS 005 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan Kommunfullmäktige antog den 25 maj 2011, 79, ny styrmodell för Alingsås kommun. Revisionen visar dock på brister i att tillämpningen av styrmodellen sker på olika sätt, samt påpekar avsaknaden av den interna kontrollens del i styrmodellen. Revisionen har i granskningsrapport av kommunstyrelsens övergripande verksamhetsstyrning, daterad den 20 december 2012, kommit fram till att kommunstyrelsen kan förbättra ledning, uppföljning och kontroll avseende hur styrmodellen implementerats i kommunen. Granskningsrapporten påpekar att kunskapen avseende åtagandena och styrmodellen behöver utvecklas längre ner i organisationen. Risker med nuläget är att styrmodellen får bristande styreffekt. Med anledning av rapporten samt synpunkter om svårigheter gällande säkra prognoser vid fastställande av flerårsstrategin i juni har kommunledningskontoret fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att revidera styrmodellen och dess årsplan gällande flerårsstrategin. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 27 februari 2014 lämnat följande yttrande: Under 2013 har tillämpningsanvisningar tagits fram för att förstärka styreffekten av de tolv prioriterade målen och ett arbete är påbörjat för att fastställa en revidering av styrmodellen (uppdatering av den sedan 2011 gällande styrmodellen) i sin helhet. Som ett första steg mot ett fastställande bör en förändrad årsplan slås fast, vilken innebär att kommunens flerårsstrategi beslutas av fullmäktige i november. Två konsekvenser av en ändring från vårtill höstbudget är att dels kan nämnderna fastställa respektive flerårsstrategi tidigast i december (efter fullmäktiges beslut i november) och dels att ett ramförslag tas fram och fastslås av kommunstyrelsen i juni, som underlag för planering och prioritering. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 mars 2014, 41. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut: 1. Kommunstyrelsen ska fastställa ramförslag för Alingsås kommun i juni månad. 2. Flerårsstrategi för Alingsås kommun ska antas i november månad.

8 8 KS 24 Dnr KS 074 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen Montessoriskolan Globen har inkommit med ansökan om förnyad kommunal borgen på 15 mnkr, daterad den 10 februari Montessoriskolan Globen beviljades den 10 maj 1999 kommunal borgen på 17 mnkr för skolfastighet i kvarteret Konfektasken i Alingsås. Krav ställdes på en årlig amortering på minst 100 tkr, samt att föreningen inte ytterligare belånade fastigheten och krav på fullvärdesförsäkring. Föreningen har under 15 år amorterat 2 mnkr, det vill säga något högre amorteringstakt än den lägsta beslutade gränsen. Föreningen beskriver sig som en framgångsrik skola med ca 360 elever från förskoleklass till årskurs nio. Föreningen anser vidare att de har en ekonomi i balans samt att alla överskott under åren återinvesterats i skolverksamheten. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 11 mars lämnat följande yttrande: Ideella föreningen Alingsås Montessoriskola Globen ansöker om en förlängning av befintlig kommunal borgen på 15 mnkr med samma villkor som tidigare. Tillsammans med ansökan har även föreningen bilagt sin årsredovisning för perioden den 1 juli 2012 den 30 juni Enligt fastställda riktlinjer för kommunal borgen kan kommunal borgen lämnas när det handlar om ett övrigt allmännyttigt ändamål inom kommunens kompetensområde men utgångspunkten skall vara att den väsentligt reducerar den finansiella kostnaden samt att kommunens risk minimeras. Borgen kan lämnas vid omsättning av lån, för den aktuella låneskulden, till andra än kommunala bolag, förutsatt att de tidigare erhållit kommunal borgen för lånet. Kommunfullmäktige beslutar särskilt och med mycket stor restriktivitet om borgen till av kommunen ej helägda mottagare för ändamål av stort kommunalt och allmännyttigt intresse. Kommunledningen har gjort en riskanalys av Alingsås Montessoriskola Globen och analysen visar inte på några höga riskexponeringar för Alingsås kommun avseende ett eventuellt förnyat borgensåtagande, utan istället visar den på en förening med en stabil ekonomi som inte är i behov av kommunal borgen. Kommunledningskontoret gör bedömningen att den ideella föreningen Alingsås Montessoriskola Globen kan, utan att riskera skolans ekonomiska resultatnivå, göra inteckningar i fastigheten och därmed erhålla nödvändig säkerhet för föreningens fastighetslån. Kommunledningskontoret föreslår därmed att ansökan om förlängd borgen avstyrks.

9 9 KS 24 Dnr KS 074 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut: Ansökan om förlängd kommunal borgen för Montessoriskola Globen avslås.

10 10 KS 25 Dnr KS 074 Ansökan om förlängd kommunal borgen och amorteringsfrihet - Alingsås Ryttarsällskap Alingsås Ryttarsällskap har i mail, daterat den 12 februari 2014, hemställt att kommunen beslutar följande: - Att nytt borgensåtagande beviljas så att omsättning av nämnda lån sker. - Att föreningen beviljas fortsatt amorteringsfrihet på lånen. - Att en genomgång av amorterings- och lånesituationen görs med sikte på en långsiktig lösning. Hemställan avser förlängd borgen för lån på tkr som förfaller den 30 mars 2014 samt amorteringsfrihet för samtliga lån med kommunal borgen. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 10 mars 2014 lämnat följande yttrande samt förslag till beslut: Kommunfullmäktige beviljade den 25 oktober 2006, 157 Alingsås Ryttarsällskap borgen för lån på maximalt 7 mnkr för uppförande av nytt stall och ridhus, med hänvisning till verksamhetens särskilda värde och art. Borgen var tio år och den årliga amorteringen minst 200 tkr per år. Kommunfullmäktige beviljade den 18 november 2009, 195 föreningen amorteringsfrihet för perioden den 1 oktober den 31 december Efter förnyad ansökan från Ryttarsällskapet förlängde kommunfullmäktige den 27 april 2011, 56 amorteringsfriheten till att omfatta även år 2011 och år I ett separat ärende ansökte föreningen samtidigt om borgen för ytterligare 600 tkr, vilket beviljades av kommunfullmäktige, 57, med följande förbehåll: Under förutsättning att ytterligare pantsättning inte görs i klubbens fasta egendom eller att ytterligare avyttring inte sker av hela eller delar av fastighetsbeståndet medger kommunfullmäktige att Alingsås Ryttarsällskap erhåller kommunal borgen på aktuellt lån med följande villkor: Alingsås Ryttarsällskap erhåller kommunal borgen på ytterligare 600 tkr. Alingsås Ryttarsällskap ska från och med den 1 januari 2013 årligen amortera totalt 325 tkr på den totala låneskulden med kommunal borgen. Lånets löptid, borgensförbindelsens längd, får inte överstiga 5 år. Kommunen ska äga rätt till full insyn i ridklubbens ekonomi. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i dialog med ridklubben följa upp klubbens utveckling. Under våren 2012 beviljade kommunfullmäktige den 28 maj 2012, 112 föreningen 235 tkr i bidrag, utöver ordinarie anläggningsbidrag på 200 tkr, samtidigt som kultur- och fritidsnämnden tidigarelade 100 tkr i anläggningsbidrag.

11 11 KS 25, forts Dnr KS 074 I slutet av år 2012 beviljades föreningen ytterligare extra bidrag med 100 tkr från kultur- och fritidsnämnden och 225 tkr från kommunstyrelsen den 10 december 2012, 212. Kommunfullmäktige beviljade den 19 juni 2013, 101 Alingsås Ryttarsällskap amorteringsfrihet under 2013 i syfte att kortsiktigt stabilisera föreningens ekonomi. Dessutom beviljades kommunstyrelsen ett tilläggsanslag om maximalt tkr under 2013 för bidrag till Alingsås Ryttarsällskap. Bidrag har betalats ut efter särskild prövning av kommunstyrelsen. I ansökan inkommen i februari 2014 ansöker Alingsås Ryttarsällskap om kommunens hjälp för en mer långsiktig lösning vad gäller lån och amorteringar. Föreningen har per den 31 december 2013 totalt lån på tkr, varav tkr med kommunal borgen. Enligt de reviderade riktlinjerna för kommunal borgen som antogs av kommunfullmäktige den 27 februari 2013, 36, kan kommunal borgen komma ifråga för övrigt allmännyttigt ändamål inom kommunens kompetensområde enligt de beslutade riktlinjerna. En utgångspunkt skall vara att den väsentligt reducerar den finansiella kostnaden samt att kommunens risk minimeras. Samtidigt fastställs målsättningen att minska de kommunala borgensåtagandena gentemot andra än de av kommunen helägda bolagen. Enligt riktlinjerna medges kommunal borgen vid omsättning av lån, för den aktuella låneskulden, till andra än kommunala bolag, förutsatt att de tidigare erhållit kommunal borgen för lånet. Vidare finns att läsa att Kommunfullmäktige beslutar särskilt och med mycket stor restriktivitet om borgen till av kommunen ej helägda mottagare för ändamål av stort kommunalt och allmännyttigt intresse. I beslut om kommunal borgen till annan än kommunalt bolag skall tydligt anges kredittidens längd/borgensåtagandets längd, storlek samt årlig amortering. För att skydda kommunen mot oönskad riskexponering ska en riskanalys upprättas innan borgensteckning sker. Riskanalysen bör innehålla följande: - En bedömning av låntagarens kreditvärdighet - En bedömning av låneobjektets investerings- och driftkalkyler ska genomföras före projektets implementering - En bedömning av hur kommunen kan begränsa risktagandet genom exempelvis underborgen, pantförskrivning, delat åtagande, krav på försäkring, erhållandet av annan säkerhet - Insyn i låntagarens verksamhet Kommunledningskontoret kan konstatera att i Ryttarsällskapets hemställan saknas årsredovisning för 2013 och budget för 2014, vilket är en grundförutsättning för att kunna få exakt ekonomisk insyn i föreningens situation. Föreningen har i sin ansökan lämnat information om sin finansiella situation. Alingsås Ryttarsällskap uppger att föreningen har tkr i lån samt en checkkredit på 700 tkr. Därtill finns även ett leasingavtal med en kapitalskuld på ca 131 tkr. Alingsås Ryttarsällskap har en mycket ansträngd ekonomi och under innevarande år kommer flera av föreningens lån att förfalla. Föreningen har under flera år erhållit amorteringsfrihet och även erhållit extra föreningsbidrag år 2012 och år 2013.

12 12 KS 25, forts Dnr KS 074 Kommunledningskontoret bedömer att föreningen har ett fortsatt stort behov av stöd från kommunen, för att säkerställa föreningens fortlevnad. Kommunledningskontoret har inte erhållit årsredovisning för år 2013 och plan för hantering av ekonomi kommande år. Utgångspunkt för bedömningen är därför gällande riktlinjer för kommunal borgen och kravet på riskanalys. Utifrån ett strikt ekonomiskt perspektiv bedömer kommunledningskontoret att Alingsås Ryttarsällskap inte har förutsättning att driva föreningen utan att utsätta kommunen för en oönskad hög riskexponering. Kommunledningskontoret avstyrker därför att Alingsås Ryttarsällskap erhåller förnyad borgen, för lån på tkr som förfaller den 30 mars Samtidigt avstyrks även ansökan om amorteringsfrihet. Förslag till beslut: Alingsås Ryttarsällskaps hemställan avslås i sin helhet. Yrkande Daniel Filipsson (M) yrkar att följande förslag till beslut lämnas till kommunfullmäktige: 1. Kommunfullmäktige avslår Alingsås Ryttarsällskaps hemställan i sin helhet. 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att lösa samtliga lån där kommunal borgen föreligger, till ett samlat belopp på tkr, och resterande övriga lån där pantförskrivning på fastigheten föreligger, i syfte att Alingsås kommun skall överta ägandet för fastigheten. Den totala kostnaden för övertagandet uppskattas till maximalt tkr inkluderat ränteersättningskostnader och avgifter. Finansiering skall ske genom i anspråkta Alingsås kommuns eget kapital. 3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillse att en marknadsvärdering av Alingsås Ryttarsällskaps fastighet ligger grund för vidareförsäljning av fastigheten till Fabs AB. 4. Fabs AB får i uppdrag att överta fastigheten från Alingsås kommun till marknadspris, som en del av ett långsiktigt ägande och förvaltningskap, i syfte att hyra ut fastigheten eller del av fastigheten, i första hand till Alingsås Ryttarsällskap. 5. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att se över Alingsås Ryttarsällskaps föreningsbidrag för innevarande år och eventuellt justera bidraget beroende på föreslagen ägarförändring. Joakim Järrebring (S), Eva Mattsson-Hill (FP), Stefan Svensson (KD), Staffan Albinsson (C), Janine Alm Ericson (MP) och Åsa Svedjenäs (V) yrkar bifall till Daniel Filipssons ändringsyrkande. Proposition Ordföranden ställer kommunledningskontorets förslag till beslut mot sitt eget m fl ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla ändringsyrkandet.

13 13 KS 25, forts Dnr KS 074 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut: 1. Kommunfullmäktige avslår Alingsås Ryttarsällskaps hemställan i sin helhet. 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att lösa samtliga lån där kommunal borgen föreligger, till ett samlat belopp på tkr, och resterande övriga lån där pantförskrivning på fastigheten föreligger, i syfte att Alingsås kommun skall överta ägandet för fastigheten. Den totala kostnaden för övertagandet uppskattas till maximalt tkr inkluderat ränteersättningskostnader och avgifter. Finansiering skall ske genom i anspråkta Alingsås kommuns eget kapital. 3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillse att en marknadsvärdering av Alingsås Ryttarsällskaps fastighet ligger grund för vidareförsäljning av fastigheten till Fabs AB. 4. Fabs AB får i uppdrag att överta fastigheten från Alingsås kommun till marknadspris, som en del av ett långsiktigt ägande och förvaltningskap, i syfte att hyra ut fastigheten eller del av fastigheten, i första hand till Alingsås Ryttarsällskap. 5. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att se över Alingsås Ryttarsällskaps föreningsbidrag för innevarande år och eventuellt justera bidraget beroende på föreslagen ägarförändring.

14 14 KS 26 Dnr KS 210 FÖP Västra Bodarna - Ändring av översiktsplan för Västra Bodarna, antagande Ett förslag till ändring av översiktsplanen för Västra Bodarna (i vardagligt tal kallad fördjupning) var ute på samråd under hösten I januari 2011 flyttades översiktsplaneringen från kommunledningskontoret/kommunstyrelsen till samhällsbyggnadskontoret/samhällsbyggnadsnämnden. I maj 2011 började också en ny plan- och bygglag att gälla. Under 2011 och 2012 har olika utredningar utförts, bland annat av en ny planskild korsning i form av en tunnel under järnvägen. Under juni-september 2013 har planförslaget varit tillgängligt för granskning. Efter ett antal revideringar beslutade samhällsbyggnadsnämnden att anta planförslaget den 18 november 2013 och att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att anta förslaget. Planen omfattar samhället Västra Bodarna och syftar till att vara vägledande för framtida förändringar av mark- och vattenanvändningen. Fem mål är vägledande för planförslaget: stationsnära boende och varierat bostadsutbud, värnad karaktär, väl sammanhållen struktur med tydlig kärna, trygg och hållbar infrastruktur samt varm och välkomnande atmosfär. I linje med dessa mål föreslås att totalt 175 nya bostäder, varav 85 i flerbostadshus och resten i form av småhus, byggs i en takt om ca 6 nya bostäder per år. Området runt tågstationen pekas ut som kärna och föreslås stärkas som mötesplats och som centrum för service. Ny bebyggelse ska koncentreras till en zon på 1 km från tågstationen och särskilt till en zon på 500 m från tågstationen. Bevarandet av natur- och kulturvärdena är en viktig utgångspunkt för planförslaget och gestaltning av ny bebyggelse beskrivs därför utförligt. Eftersom den byggbara marken i Västra Bodarna ägs av privata aktörer och Göteborgs stad har Alingsås kommun begränsat inflytande över vad som byggs och i vilken takt det kommer att ske. Planförslaget möjliggör två planskilda korsningar med järnvägen (den norra av de tre korsningar som föreslogs i granskningsskedet är struken) där Trafikverket är huvudansvarigt för att förslagen kan genomföras. Genomförandetiden för detaljplaner väster om järnvägen föreslås inte börja förrän en ny planskild korsning finns. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 18 februari 2014 lämnat följande yttrande: Förslag till ändring av översiktsplan för Västra Bodarna tillstyrks med följande kommentar. Planförslaget bedöms följa de fem mål som enligt beskrivningen ska vara vägledande för utvecklingen av Västra Bodarna. Planförslaget bedöms också vara i linje med kommunens ambitioner om att nya bostäder ska planeras, byggas och integreras med befintlig bebyggelse på ett sådant sätt att det skapas hållbarhet och livskvalitet i ett småskaligt perspektiv (Bostadsförsörjningsprogram ). Med hänsyn till ortens särskilda karaktär anser kommunledningskontoret det vara positivt att gestaltning av ny bebyggelse beskrivs utförligt i planförslaget.

15 15 KS 26, forts Dnr KS 210 Det är också positivt att en blandning av bostadstyper och upplåtelseformer eftersträvas. En sådan blandning kan verka integrerande mellan olika åldersgrupper samt mellan grupper med olika ekonomiska förutsättningar. Den möjliggör också för människor att bo kvar på orten genom livets olika skeden och boendebehov. Vidare bedöms planen skapa förutsättningar för att fler resor görs med cykel. Dock står kommunledningskontoret fast vid en kraftigare bostadsutbyggnad är önskvärd med hänsyn till GR:s strukturbild och till kommunens vision om invånare Denna hänsyn bör tas i detaljplaneskedet. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 februari 2014, 29. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut: 1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunledningskontorets yttrande med undantag av de två sista meningarna. 2. Förslag till ändring av översiktsplan för Västra Bodarna antas.

16 16 KS 27 Dnr KS 612 Svar på motion om försäkring på skolbarnens fritid - Leif Hansson (S) och Pär-Göran Björkman (S) Leif Hansson (S) och Pär-Göran Björkman (S) har till kommunfullmäktige den 29 maj 2013, 96 lämnat en motion där de vill att kommunen under denna mandatperiod tar fram ett förslag som innebär att även eleverna i Alingsås skolor är försäkrade på sin fritid och således även under loven. Detta gäller såväl förskola, grundskola som gymnasieskola. Barn- och ungdomsnämnden den 8 oktober 2013, 93 och utbildningsnämnden den 22 oktober 2013, 41 har i yttrande beskrivit förutsättningar och konsekvenser för eleverna i grundskolan och gymnasiet av en utökad försäkring. Utbildningsnämnden föreslår att frågan utreds vidare. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 22 januari 2014 lämnat följande yttrande: Av nämndernas yttrande framgår att försäkring av skolbarn på fritiden är en frivillig uppgift för kommunerna. Det är möjligt att ändra omfattningen på försäkringen med nuvarande försäkringsgivare. Merkostnaden för att även innefatta skolbarns fritid i olycksfallsförsäkringen uppgår till ca 650 tkr per år. En utökad olycksfallsförsäkring omfattar dock inte de vanligaste skadorna. För att barnen skall få ett fullgott försäkringsskydd behöver föräldrarna komplettera kommunens försäkring med en privat barnförsäkring. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 januari 2014, 8 och då lämnat förslag att motionen ska avslås. Yrkande Stefan Svensson (KD) yrkar att ärendet återemitteras med avsikten att få fram mer information angående problemet och eventuella lösningar. Joakim Järrebring (S) och Janine Alm Ericson (MP) yrkar bifall till Stefan Svenssons förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på Stefan Svenssons m fl förslag om att återremittera ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. Kommunstyrelsens beslut: Ärendet återremitteras för ytterligare handläggning. Exp: Klk-kval.enh

17 17 KS 28 Dnr KS 072 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Miljöskyddsnämnden beslutade den 27 januari 2014 att anta ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område och beslutade att överlämna beslut om ny taxa till kommunfullmäktige för fastställande att gälla från den 1 april 2014 med tillägg för förändringen att tillsyn av enskilda avlopp höjs från 1,5 timmar till 3 timmar per inspektion. Ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område innefattar flera förändringar: 1. Införande av risk- och erfarenhetsbaserad taxa för årliga fasta tillsynsavgifter 2. Ärenden med fast avgift baserad på visst antal timmar, förändras gällande tidsåtgång 3. Ny avgift per timma Den största förändringen är förslag på införande av en risk- och erfarenhetsbaserad taxa för tillsyn av miljöfarliga verksamheter, denna taxa påverkar endast årliga fasta tillsynsavgifter. Förändringen innebär att den nya taxan sätts utifrån riskerna hos det enskilda företaget. En erfarenhetsbedömning görs för att bedöma egenkontroll och miljöarbete i företaget och detta kan ligga till grund för en eventuell höjning eller sänkning av den årliga avgiften. Den nya riskbaserade taxan påverkar den årliga avgiften från den 1 januari För vissa ärenden som debiteras med fast avgift baserad på ett visst antal timmar föreslås ändringar införas gällande tidsåtgång. Detta gäller bland annat tillsyn av enskilda avlopp. Vidare föreslås ny timavgift. Enligt beslut i kommunstyrelsen 8 mars 2010, 43 ska nämnderna beakta att full kostnadstäckning (självkostnad) för verksamheten är det ekonomiska målet om inte lagstiftning, kommunfullmäktige, nämnd eller övriga myndigheter beslutat om annat. Timavgiften har beräknats utifrån Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) modell. Beräkningar visar att timavgiften bör ligga på 950 kr. Detta innebär en höjning med 120 kr från nuvarande timavgift. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 20 februari 2014 lämnat följande yttrande: En risk och erfarenhetsbaserad taxa föreslås införas. Nya taxan ska göra den årliga tillsynsavgiften mer påverkbar för det enskilda företaget. Förändringen innebär att verksamhetsutövare som har ett bra miljöarbete betalar mindre tillsynsavgift än de som behöver mycket tillsyn. Detta ger en styreffekt då företag ges incitament, genom att exempelvis byta kemikalier till produkter med mindre miljöpåverkan kan få lägre avgift. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) använder cirka en tredjedel av Sveriges kommuner denna typ av taxa år Kommunledningskontoret bedömer att denna nya risk och erfarenhetsbaserade taxa är ett steg i rätt riktning och ser positivt på ett eventuellt införande.

18 18 KS 28, forts Dnr KS 072 Taxan ska spegla förvaltningens kostnader (självkostnad). För att bedöma om förslag till ny taxa är rimlig görs en jämförelse med ett antal kommuner avseende timtaxa. De flesta exemplen är taxor som gällt från år 2012 eller Kommun Timtaxa kr Orust 800 Bollebygd 860 Varberg 871 Skövde 899 Alingsås 950 Södertälje 960 Uppsala 1085 Jämförelse med andra kommuner visar att timtaxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område varierar. Alingsås kommuns nuvarande taxa (830 kr/timma) är låg jämfört med andra kommuner och höjningen innebär att den blir något högre än genomsnittlig timtaxa i jämförelsen. Förändringen innebär en höjning av nuvarande timtaxa med 14% (120 kr per timma) till 950 kr. SKL:s modell har använts för beräkning och baseras på personalkostnader, administrationskostnader, lokaler m m. Den föreslagna timtaxan för Alingsås kommun är inom rimligt intervall jämfört med andra kommuner. Timkostnad bedöms som rimlig av kommunledningskontoret. Förändringar föreslås även i vissa av de ärenden som debiteras med fast avgift baserad på ett visst antal timmar. Här ingår bland annat tillsyn av enskilda avlopp. Miljöskyddsnämnden har beslutat att höja den debiterade tiden vid tillsyn av enskilda avlopp från 1,5 timmar till 3 timmar. Vid kontroll i andra kommuner varierar tiden för kontroll från 1 timma upp till 4 timmar. Förändring av beräknad tidsåtgång för tillsyn av enskilda avlopp medför en fördubbling tidsmässigt (en ökning med kr med förhöjd timtaxa). Effekten av en högre timtaxa och även ökning av tidsåtgång, medför en ökning av kostnad för den enskilde från kr till kr. I kontakt med miljöskyddskontoret visar deras studier av verklig tidsåtgång att antal timmar för tillsyn ligger högre än 3 timmar. Kommunledningskontoret bedömer dock att en höjning av både timtaxa och debiterbar tid ger för stor inverkan på den enskilde fastighetsägaren. Begränsas höjning av debiterbar tid till två timmar, enligt kommunledningskontorets förslag, blir kostnaden för den enskilde totalt kr, en höjning med 655 kr. Kommunledningskontoret föreslår att ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område fastställs till 950 kr per timme. Debiterad tid för till syn av enskilda avlopp föreslås höjas från 1,5 till 2 timmar per inspektion. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 februari 2014, 27. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut: Ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område godkänns och fastställs att gälla från och med den 1 april 2014, i enlighet med kommunledningskontorets förslag.

19 19 KS 29 Dnr KS 072 Taxa enligt strålskyddslagen - revidering Miljöskyddsnämnden beslutade 27 januari 2014 att förslag till ny taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen antas och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställelse att gälla från den 1 april Kostnader för tillsyn har enligt förvaltningen ökat mer än den indexuppräkning som gjorts. Därav bör taxan revideras. Enligt beslut i kommunstyrelsen 8 mars 2010, 43 ska nämnderna beakta att full kostnadstäckning (självkostnad) för verksamheten är det ekonomiska målet om inte lagstiftning, kommunfullmäktige, nämnd eller övriga myndigheter beslutat om annat. Timavgiften har beräknats utifrån Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) modell. Beräkningar visar att timavgiften bör ligga på 950 kr. Detta innebär en höjning med 120 kr från nuvarande timavgift. Avgift för handläggning av anmälan av solarium utgörs av en fast avgift. Miljöskyddskontoret föreslår att avgiften höjs till att motsvara 2 timmars handläggningstid mot nuvarande 1 timma. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 17 februari 2014 lämnat följande yttrande: Taxan ska spegla de kostnader förvaltningen har (självkostnad). I jämförelse med andra kommuner så ligger denna taxa mellan cirka kr per timma. Den nuvarande taxan 830 kr per timma ligger något lägre än genomsnittet, medan förslag till reviderad taxa på 950 kr ligger något högre. Timavgiften baseras på en beräkningsmodell utformad av SKL, baserad på personalkostnader, administrationskostnader, lokaler m m. Timkostnad på 950 kr bedöms som rimlig av kommunledningskontoret. Avgift för handläggning av solarier föreslås höjas från 1 timma till 2 timmars handläggningstid. Flertalet andra kommuner tar ut en avgift per påbörjad halvtimma, de kommuner som har en fast avgift baserad på ett visst antal timmar, uppgår antalet timmar till 2-4 timmar. Kommunledningskontoret bedömer en handläggningstid om två timmar som rimligt. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 februari 2014, 28. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut: Förslag till ny taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen antas och fastställs att gälla från och med den 1 april 2014.

20 20 KS 30 Dnr KS 010 Politisk organisation för mandatperioden Kommunstyrelsen beslutade den 12 november 2012, 180 att utse en styrgrupp för arbetet med politisk organisation och arbetsformer inför mandatperioden Till styrgrupp utsågs kommunstyrelsens arbetsutskott, förstärkt med en representant från Vänsterpartiet och en representant från Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna har valt att inte utse någon representant till styrgruppen. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 22 januari 2014 redovisat följande: Styrgruppen har övervägt olika förslag till förändringar i nuvarande politiska organisation. Styrgruppens representanter har under arbetets gång förankrat gruppens arbete i sina respektive partier. Efter överläggningar har styrgruppen kommit fram till att det utifrån en helhetsbedömning inte finns anledning att föreslå någon förändring av den politiska organisationen. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 januari 2014, 1. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut: Inga förändringar görs i den politiska organisationen inför mandatperioden

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-06-03

Kommunstyrelsen 2014-06-03 Kommunstyrelsen 2014-06-03 Ks 89 Information om- och nybyggnation, Stora Skedvi skola och förskola... 2 Ks 90 Hyresavtal verksamhetslokaler Fabriken 7... 3 Ks 91 Trafikbeställning 2015... 4 Ks 92 Trafikförsörjningsprogram...

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27 Handlingar till sammanträde med förbundsstyrelsen 2015-03-27 Ärende 1 Dnr: 15-59.012 Styrelseärende 1 2015-03-27 Till förbundsstyrelsen Val av ny ledamot i sociala styrgruppen Claes Danielsson (M), Öckerö,

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Ärende 2 Ärende 3 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (58) 2010-09-07 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2010-09-07 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer