Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2013-01-08"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Ks 1 Delegationsordning för kommunstyrelsen... 2 Ks 2 Samråd detaljplan för Storhaga 7: Ks 3 Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar... 4 Ks 4 Förslag till livsmedelsstrategi... 5 Ks 5 Förslag till avgifter för hemsjukvård, hembesök och hjälpmedel... 6 Ks 6 Omfördelning av ramar... 7 Ks 7 Fyllnadsval efter Lotta Bergstrand (fp)... 8 Ks 8 Verksamhetsinformation... 9 Ks 9 Redovisning av delegationsärenden Ks 10 ar Ks 11 Diskussion om kommunstyrelsens nya roll Ks 12 Taxor inom Jävsnämndens verksamhetsområde... 14

2 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Blad Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten Carlsson (s) Lars-Evert Dahlberg (kd) ersättare för Ingemar Nygren (mp) Göran Johansson (v) Elsa Efraimsson-Vestman (c) Birgitta Andersson (c) Tommy Andersson (m) Marie Richaud (m) Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Margareta Jakobsson, nämndsekreterare Stina Stenberg, kanslichef Stefan Lundqvist, kommunchef Kristina Mellberg, miljö- och byggchef Bert Stabforsmo, ekonomichef Tuula Svedberg, kostchef Utses att justera Justeringens plats och tid Elsa Efraimsson - Vestman Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-12 Margareta Jakobsson Ordförande Justerande Abbe Ronsten Elsa Efraimsson - Vestman Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Datum för anslags nedtagande Underskrift Margareta Jakobsson Utdragsbestyrkande

3 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Blad Ks 1 Dnr KA12/471 Delegationsordning för kommunstyrelsen Ärendebeskrivning Kommunens nya organisation, som träder i kraft , har föranlett en översyn av kommunstyrelsens delegationsordning. De ansvarsområden som har förts över till andra nämnder har lyfts ut, och för de områden som ligger kvar på kommunstyrelsen har en allmän översyn gjorts av delegationsordningen. Nya beslutspunkter har tillkommit, beloppsgränser har reviderats och det förslag för inköpsverksamhet som kommunfullmäktige föreslås anta har inarbetats. I den nya organisationen får kommunchefen en mer framträdande roll. I linje med detta har delegationsordningen fått en ny konstruktion. All delegation från kommunstyrelsen till tjänsteman görs till kommunchef. Kommunchefen kan sedan vidaredelegera till annan tjänsteman. Med denna konstruktion blir kommunchefen ansvarig inför kommunstyrelsen för alla beslut som tas av förvaltningen. Vidaredelegat ansvarar inför kommunchefen för sina beslut. I förteckningen är redan inskrivet vem som är vidaredelegat i olika ärenden. För personalärenden är besluten hämtade utifrån gällande personalpolicy. Denna och andra styrdokument för kommunens personalarbete kommer att arbetas om och utformas som policys och riktlinjer, och inte innehålla beslutsnivåer. Dessa kommer enbart att redovisas i delegationsordningen Förvaltningens förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till ny delegationsordning, samt att lägga av kommunchef beslutad vidaredelegation till handlingarna. Vid sammanträdet justeras delegationsordningen; 3:13 utgår, anställning av förvaltningschef sker av kommunchef i samråd med nämnd och justeras med att ärenden som berör kommunchef enligt ärendetyp 2 och 4 ovan delegeras till ks-ordförande/ personalutskottet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar med ovanstående justeringar anta förslag till ny delegationsordning, samt att lägga av kommunchef beslutad vidaredelegation till handlingarna. Bilaga 1 Au 300/12. Kommunstyrelsen beslutar: Anta förslag till ny delegationsordning, samt att lägga av kommunchef beslutad vidaredelegation till handlingarna. Bilaga 1 Ks 1/13. Justerande sign Utdragsbestyrkande

4 Bilaga 1 till kommunstyrelsens protokoll, , 1 Delegationsordning Kommunstyrelsen

5 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT OM DELEGATION BAKGRUND GEMENSAMMA REGLER UNDANTAG DELEGERINGENS SYFTE OCH INNEBÖRD VIDAREDELEGATION DELEGERING TILL FÖRVALTNING DELEGERING ELLER REN VERKSTÄLLIGHET ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT BRÅDSKANDE ÄRENDEN MBL-FÖRHANDLING ELLER SAMRÅD KOMMUNALRÅDENS DELTAGANDE I RESOR, KURSER, KONFERENSER OCH REPRESENTATION BESVARANDE AV SKRIVELSER STÄLLDA TILL KOMMUNSTYRELSEN M. M KOMMUNENS FÖRHANDLINGSDELEGATION BRÅDSKANDE ÄRENDEN ALLMÄNNA ÄRENDEN EKONOMISKA ÄRENDEN PERSONALÄRENDEN FÖRHANDLINGAR ENLIGT MBL INKÖP ARBETSMILJÖ OCH BRANDSKYDDSANSVAR... 12

6 1 Allmänt om delegation Bestämmelser om delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt finns i kommunallagen, 6 kap, Alla beslut som fattas av delegat måste rymmas inom den tilldelade budgetramen för respektive verksamhet. Inom kommunstyrelsens ansvarsområden gäller nedanstående regler för registrering och rapportering av beslut fattade med stöd av styrelsens delegationsordning. 1.1 Bakgrund Kommunstyrelsens delegering om beslutanderätt så som presenteras nedan är inte en gång för alla given. Delegationsordningen måste mer eller mindre regelbundet följas upp och justeras så att den ständigt är aktuell och ändamålsenlig. En avvägning måste då alltid ske mellan effektivitetskrav och demokratiaspekter, d v s kravet på inflytande för de förtroendevalda i nämnden. Det bör också vägas in vad som är ändamålsenligt ur verksamhetssynpunkt, hur ofta ärendena förekommer etc. 1.2 Gemensamma regler Styrelsen får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på styrelsens vägnar i ett visst ärende eller i viss grupp av ärenden. Delegation innebär medgivande att annan person får fatta beslut i styrelsens ställe. Detta förutsätter ett förtroendeförhållande mellan styrelsen och delegaten. Delegaten måste därför försäkra sig om att det beslut som denne ämnar fatta står i överenskommelse med den allmänna inriktningen som styrelsen kan ha gett uttryck för. Styrelsen kan när som helst återkalla delegering. Det kan göras generellt men det kan också göras i ett särskilt ärende. Styrelsen har också rätt att utan vidare ta över ett delegerat ärende och fatta beslut i ärendet. Det kan också tänkas förekomma att ett ärende oförmodat har fått principiell vikt och det därför är påkallat att styrelsen själv beslutar i ärendet. Styrelsen har samma möjlighet att ingripa i vidaredelegation. 1.3 Undantag I enlighet med 6 kap 34 kommunallagen får delegerad beslutanderätt inte utövas i ärenden som rör myndighetsutövning gentemot enskilda, om ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 1.4 Delegeringens syfte och innebörd Syftet med att delegera kommunstyrelsens beslutanderätt är dels att avlasta nämnden mindre viktiga ärenden, s.k. rutinärenden, dels att möjliggöra en effektivare förvaltning genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare. 1.5 Vidaredelegation I samband med antagandet av denna delegationsordning medges möjlighet till vidaredelegering. Enligt 6 kap 37 kommunallagen skall beslut som fattats med stöd av vidaredelegation anmälas till huvuddelegaten, som i sin tur skall anmäla dem till nämnden, d v s kommunstyrelsen. 1

7 1.6 Delegering till förvaltning Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätt till kommunchef. Kommunchefen har rätt att vidaredelegera sina delegationsuppdrag. Sådan vidaredelegation skall anmälas till kommunstyrelsen. Vid vidaredelegats frånvaro återgår beslutanderätten till kommunchef. Vidaredelegation av arbetsmiljöuppgifter beskrivs i ett särskilt beslut i personalutskottet, , 20. Beslutet möjliggör delegering kommunchef till förvaltningschef, samt delegering från förvaltningschef till avdelningschefer och arbetsledare. 1.7 Delegering eller ren verkställighet Gränsen mellan delegering och verkställighet har betydelse för frågan om beslut kan överklagas enligt laglighetsprövning och om besluten måste anmälas. Gränsen kan inte dras med någon exakthet. I äldre förarbeten betonades att delegeringsbestämmelserna syftar på delegering av verklig beslutanderätt som måste skiljas från den beslutanderätt som varje arbetsfördelning mellan anställda medför. Med beslut i delegeringsbestämmelserna avses endast beslut i kommunallagens mening. Kännetecknande för ett beslut är bl. a att det föreligger alternativa lösningar, och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. 1.8 Anmälan av delegationsbeslut Beslut som har fattats med stöd av delegation skall fortlöpande anmälas till kommunstyrelsen. Detta sker genom att delegationsbeslut omnämns på föredragningslistan och genom att delegationsbeslut finns tillgängliga på kommunstyrelsens sammanträde. Anmärkning: Delegationsbeslut anslås inte på kommunens anslagstavla. Klagotiden för delegationsbeslut börjar från den dag då protokollet från det sammanträde vid vilket beslutet anmäls hos nämnden tillkännagavs på anslagstavlan. 1.9 Brådskande ärenden Utöver vad som framgår av de olika avsnitten delegerar kommunstyrelsen åt ordföranden att besluta på styrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande, att kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas. Denna beslutanderätt förutsätts användas sparsamt. Sådana beslut skall anmälas vid kommunstyrelsens nästa sammanträde och innehålla uppgift om att ärendet var brådskande. 2

8 1.10 MBL-förhandling eller samråd Delegat svarar i förekommande fall för att förhandlingsskyldighet enligt medbestämmandelagen är uppfylld och att ingångna samverkansavtal med personalorganisationerna följs innan beslut fattas Kommunalrådens deltagande i resor, kurser, konferenser och representation Deltagande i resor, kurser, konferenser och representation ingår i kommunalrådens ordinarie arbetsuppgifter. Beslut om deltagande anses som verkställighet Besvarande av skrivelser ställda till kommunstyrelsen m. m. Besvarande och handläggning av skrivelser ställda till kommunstyrelsen, överlämnande av remiss till annan nämnd för besvarande samt hantering av bidragsansökan från organisation, om ärendet kan antas vara av mindre vikt, anses som verkställighet och ej som beslut i kommunallagens mening; Kommunchef Kommunens förhandlingsdelegation Ledamöterna i kommunstyrelsens personalutskott utgör tillika kommunens förhandlingsdelegation. 3

9 2 Brådskande ärenden ÄRENDE DELEGAT/ANMÄLD VIDAREDELEGATION VERKSTÄLLINGHET ANSVARIG RAPPORT 1 Brådskande ärenden Ks-ordförande Anmäls vid nästkommande KS ANMÄRKNING Alla ärenden Kap 6 36 KL 2 Avge yttranden som ankommer på kommunstyrelsen av ej principiell art, samt även sistnämnda slag om föreskriven remisstid inte medger att ärendet behandlas på ordinarie kommunstyrelsesammanträde KSAU Protokoll 4

10 3 Allmänna ärenden ÄRENDE DELEGAT/ANMÄLD VIDAREDELEGATION VERKSTÄLLIGHET ANSVARIG 1 Representation och uppvaktningar Respektive chef RAPPORT ANMÄRKNING 2 Förtroendemäns deltagande i kurser och konferenser Ksau i brådskande fall Ks-ordförande /Protokoll 3 Tillstånd att använda kommunens vapen Kommunchef/Kanslichef 4 Ge fullmakt till ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag Kommunchef 5 Beslut om allmänna handlingars utlämnande Kommunchef/Kanslichef 6 Skötsel av kommunens officiella anslagstavla Kanslienhetens personal 7 Yttrande över antagande av hemvärnsmän Kommunchef/Säkerhetssamordnare 8 Skadereglering inom ramen för kommunens självrisk enligt försäkringsavtal Kommunchef/Ekonomichef Ansvarsförsäkring m m 9 Åtgärder inom Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten > 2 prisbasbelopp 10 Åtgärder inom Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten < 2 prisbasbelopp Näringslivsutskott Kommunchef/Näringslivschef Protokoll 11 Taxerings och mantalsskrivningsärenden Kommunchef/Ekonomichef 12 Yttrande enligt lagen om TV-övervakning Kommunchef/Säkerhetssamordnare 5

11 4 Ekonomiska ärenden ÄRENDE DELEGAT/ANMÄLD VIDAREDELEGATION 1 Utdelning av kommunen förvaltade stiftelser Kommunchef/Ekonomichef, Socialnämnd, Barn- och utbildningsnämnd, Hilda Johanssons stiftelse, Johan Viktor Olssons stiftelse 2 Placering av medel tillhörande av kommunen förvaltade stiftelser Kommunchef/Ekonomichef VERKSTÄLLIGHET ANSVARIG RAPPORT Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll 3 Indrivning av fordringar Kommunchef/Ekonomichef 4 Avskrivning av fordringar understigande 1 prisbasbelopp/ärende 5 Yttrande samt anförande av besvär i taxeringsärenden 6 Försäljning av lös egendom för kommunens räkning understigande 1 prisbasbelopp/objekt Kommunchef/Ekonomichef Kommunchef/Ekonomichef Kommunchef/Respektive förvaltningschef 7 Antagande av ackord Kommunchef/Ekonomichef 8 Placering av kommunens likvida medel (enligt antagen policy) 9 Omplacering av kommunens pensionsmedel enligt antaget reglemente och med bibehållen risk och allokering Kommunchef/Ekonomichef Ekonomichef 10 Omsättning av befintliga lån Kommunchef/Ekonomichef 11 Att för kommunen ingå borgen för Säterbostäder AB och Säters kommuns fastighets AB, inom den ram som kommunfullmäktige varje år anger 12 Ärenden angående kommungemensamma försäkringar ANMÄRKNING Kommunchef/Ekonomichef Beslut Ks , 40 Kommunchef/Ekonomichef 6

12 ÄRENDE 13 Beslut om attestanter inom kommunens kontoplan DELEGAT/ANMÄLD VIDAREDELEGATION Kommunchef/Ekonomichef VERKSTÄLLIGHET ANSVARIG RAPPORT ANMÄRKNING 14 Avskrivning av fordringar över 1 prisbasbelopp/ärende KSAU Protokoll 15 Medfinansiering i projekt - via resurser samt upp till 2 prisbasbelopp - upp till 6 prisbasbelopp i direkt ekonomiskt stöd Kommunchef/Enhetschef KSAU/NTU Protokoll 16 Beslut om att ianspråkta kr ur rörelsekapitalet totalt under löpande budgetår KS-ordförande 7

13 5 Personalärenden ÄRENDE 1 ANSTÄLLNING DELEGAT/ANMÄLD VIDAREDELEGATION VERKSTÄLLIGHET ANSVARIG RAPPORT ANMÄRKNING 1.1 Anställning av kommunchef Kommunstyrelsen Protokoll Ej delegation 1.2 Anställning av förvaltningschef Kommunchef efter samråd med nämnd 1.3 Anställning av enhetschef inom kommunledningskontor Kommunchef 1.4 Anställning av övrig personal Kommunchef/Förvaltningschef/Enhetschef vid kommunlednings-kontor 2 ENTLEDIGANDE 2.1 Medgivande förkortad arbetstid Enligt ärendetyp 1 ovan 2.2 Kvarstående anställning efter 67 år PU Protokoll 2.3 Uppsägning från arbetsgivarens sida Enligt ärendetyp 1 ovan efter obligatoriskt samråd med personalchef 2.4 Avsked PU Protokoll 3 TJÄNSTLEDIGHETER 3.1 Ledighet utan lön för enskilda angelägenheter Enligt ärendetyp 1 ovan 3.2 Ledighet med lön för enskilda angelägenheter Enligt ärendetyp 1 ovan enligt personalkontorets riktlinjer 3.3 Kommunchef ledighet för enskild angelägenhet KS ordförande 4 DISCIPLINÄRENDEN 4.1 Skriftlig varning AB 11 Enligt ärendetyp 1 ovan efter obligatoriskt samråd med personalchef 8

14 ÄRENDE DELEGAT/ANMÄLD VIDAREDELEGATION 4.2 Beslut om löneavdrag Kommunchef/Personalchef 5 LÖNESÄTTNINGSFRÅGOR 5.1 Övergripande principer och riktlinjer för kommunens lönepolitik 5.2 Fastställande av totalt utrymme, samt lönepolitiska satsningar i samband med löneöversyn 5.3 Lönesättning av kommunchef KS-ordförande i samråd med personalchef 5.4 Lönesättning av kommunens förvaltningschefer, samt kommunledningskontorets enhetschefer PU PU VERKSTÄLLIGHET ANSVARIG RAPPORT Protokoll Protokoll ANMÄRKNING Kommunchef Samråd med personalchef 5.5 Lön vid nyanställning utifrån fastställda riktlinjer Kommunchef/Förvaltningschef Där riktlinjer saknas skall samråd ske med personalchef 6 KOMMUNCHEF 6.1 Ärenden som berör kommunchef enligt ärendetyp 2 och 4 ovan 7 ÖVRIGT 7.1 Anpassnings- och omplaceringsärenden inom Ksförvaltningar PU I förekommande fall efter samråd med personalchef Enligt ärendetyp 1 ovan 7.2 Särskild ålderspension PU Protokoll 7.3 Godkännande av bisyssla Enligt ärendetyp 1 ovan 8 VERKSTÄLLIGHETSFÖRTECKNING 8.1 Bestyrkande av tjänstgöringsrapport, reseräkning o dyl, deltagande i utbildningar, kurser, studiebesök eller andra personalutvecklingsinsatser, ledigheter enligt avtal, rekrytering, arbetsbeskrivningar Respektive chef 8.2 Ledighet för fackligt arbete med eller utan lön Personalchef 8.3 Verkställighet som berör kommunchef Ks-ordförande Deltagande i utbildning mm gäller inom fastställt utbildningsanslag 9

15 6 Förhandlingar enligt MBL ÄRENDE 1 Förhandling enligt MBL 10 kollektivavtal av principiell betydelse 2 Förhandling enligt MBL 10 kollektivavtal om avvikelser enligt allmänna bestämmelser (AB) DELEGAT/ANMÄLD VIDAREDELEGATION PU Kommunchef/Personalchef VERKSTÄLLIGHET ANSVAR RAPPORT Protokoll 3 Förhandling enligt MBL 10 rättvist Kommunchef/Personalchef ANMÄRKNING 4 Förhandling enligt MBL och 38 Respektive chef Protokoll Förhandling 14 biträde av personalchef 10

16 7 Inköp ÄRENDE DELEGAT/ANMÄLD VIDAREDELEGATION VERKSTÄLLIGHET ANSVARIG RAPPORT ANMÄRKNING 1 Direktupphandling Kommunchef/Enhetschef Upphandlingspolicy inklusive riktlinjer för direktupphandling 2 Anskaffningsbeslut -upp till 2 mnkr -upp till kr KSAU Kommunchef Kommunchef/Enhetschef Upphandlingspolicy inklusive riktlinjer för direktupphandling Utöver gemensamma upphandlingar inom UpphandlingsCenter.(Kommunspecifika) 3 LOU:s tjänstekategori 24 Undervisning och yrkesutbildning Upphandlingspolicy inklusive riktlinjer för direktupphandling -upp till 2 mnkr -upp till kr KSAU Kommunchef Kommunchef/Enhetschef 4 LOU:s tjänstekategori 25 Hälsovård och socialtjänster upp till Upphandlingspolicy inklusive riktlinjer för direktupphandling -upp till 2 mnkr -upp till kr KSAU Kommunchef Kommunchef/Enhetschef 11

17 8 Arbetsmiljö och brandskyddsansvar ÄRENDE DELEGAT/ANMÄLD VIDAREDELEGATION VERKSTÄLLIGHET ANSVARIG RAPPORT ANMÄRKNING 1 Ansvar för frågor som gäller arbetsmiljö Kommunchef Chefer inom respektive verksamhet 2 Ansvar för frågor som gäller brandskydd enl. gällande lag Kommunchef/ Brandskyddsansvarig Brandskyddsombud 12

18 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Blad Ks 2 Dnr KA12/466 Samråd detaljplan för Storhaga 7:4 Ärendebeskrivning: Detaljplanen görs för att tillgodose behovet av lägenheter i Gustafs genom att delar av planområdet planeras för flerbostadshus. Samtidigt säkerställs andra delar av planområdet som allmän plats, naturmark. Planområdet utgörs av ett mindre område i omedelbar anslutning till Storhaga handelsområde i Enbacka, Gustafs. Detaljplanens genomförande innebär inga betydande miljökonsekvenser, varför planens påverkan på omgivningen är marginell. Någon miljökonsekvensbeskrivning inom ramen för en miljöbedömning enligt 6 kap 11 miljöbalken behöver därmed inte upprättas. Samrådstiden är Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Kommunstyrelsen uttrycker önskemål om att ytterligare byggrätt tillförs området. 2. I övrigt tillstyrker kommunstyrelsen detaljplan för Storhaga 7:4. Kommunstyrelsens beslut: 1. Kommunstyrelsen uttrycker önskemål om att ytterligare byggrätt tillförs området. 2. I övrigt tillstyrker kommunstyrelsen detaljplan för Storhaga 7:4. Justerande sign Utdragsbestyrkande

19 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Blad Ks 3 Dnr KA12/374 Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar Ärendebeskrivning: KPMG har av Säters kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en granskning av kommunens system för hantering av bilar. Sammanfattningsvis kan konstateras att kommunen i huvudsak har tillräcklig kontroll över att fordon som anskaffas till kommunen är rätt i antal och har rätt funktion utifrån behov. Kontrollen kan dock stärkas ytterligare om kommunen i högre grad använder sig av den statistikuppföljning som genom befintliga IT-stöd är möjlig. Kontrollen över kostnader och kostnadseffektivitet för fordon bedöms kunna stärkas ytterligare genom att kostnaderna för fordonen bokförs per fordon. Inköpsenheten uppger i yttrande: Det konstateras med tillfredställelse utifrån revisorernas granskning att kommunens hantering och rutiner gällande bilparken i allt väsentligt fungerar väl. Dock påtalas ett antal förändringsområden. Uppföljning av nyttjande samt körjournaler. Gällande statistikuppföljning planeras att bilpoolens bilar kommer att förses med elektronisk körjournal och bokningssystem. I de fall manuell körjournal används kommer dessa att förses med kolumn där ärende. Kostnadsuppföljning Bilarna kommer att redovisas per bil genom att var bil får egen aktivitet i bokföringen. För bilpoolen kommer detta att ske from nästkommande bokföringsår. Frågan om kommunövergripande hantering av kommunens tjänstebilflotta kommer att lyftas. En samordnad hantering innebär en rationellare hantering av kompetens och serviceorganisation runt fordonsflottan. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar godkänna ovanstående förslag till yttrande Kommunstyrelsen beslutar: Godkänna ovanstående förslag till yttrande. Justerande sign Utdragsbestyrkande

20 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Blad Ks 4 Dnr KA12/263 Förslag till livsmedelsstrategi Ärendebeskrivning: Kommunfullmäktige har beslutat , 62, att Säters kommun ska upprätta en livsmedelsstrategi. Strategin avser de kommunala köken och omfattar: - Måltiderna ska vara näringsrika, goda, omväxlande, säkra och anpassade efter matgästens behov. - Personal med rätt kompetens och servicekänsla. - Upphandling och hantering av livsmedel skall stimulera miljöriktiga och etiska inköp. - Måltidsmiljön skall vara lugn och trivsam och maten skallvara trevligt presenterad. - Kontinuerlig uppföljning och utvärdering för fortsatt utveckling. - Stärkt livsmedelsproduktion och förädling. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar anta förslag till livsmedelsstrategi för Säters kommun. Vid kommunstyrelsens sammanträde justeras livsmedelsstrategin. Strategin kompletteras med hänvisning till kommunens antagna Folkhälsoplan Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar anta förslag till livsmedelsstrategi för Säters mun. Bilaga 1 Ks 4/13. Justerande sign Utdragsbestyrkande

21 Bilaga 1 till kommunstyrelsens protokoll , 4 Förslag till livsmedelsstrategi för Säters kommun Avser de kommunala köken Mat och måltider skall präglas av en tydlig kvalitets och servicetänkande genom hela organisationen; som kompetens för inköp av varor, kompetens för matsedelsplanering och näringsberäkning, kompetens för livsmedelshantering, matlagning och servering. Bra kommunikation mellan olika personalkategorier och matgäster. Köken i kommunens kostverksamhet skall stimulera till inköp och hantering som genererar till god hälsa, säkerhet, hållbar utveckling och god etik. Måltiderna skall vara näringsrika, goda, omväxlande, säkra och anpassade efter matgästens behov Alla matgäster erbjuds god, vällagad, säker och hälsosam mat. Den är av hög kvalitet och är så långt det är möjligt lagad från grunden utan onödiga tillsatser. Följa Svenska näringsrekommendationer för olika gruppers behov av energi och näring utifrån ålder och kön. Specialkost av medicinska skäl skall erbjudas alla som behöver det och anpassad kost av etiska/religiösa skäl erbjudas i möjligaste mån. Alla kök utövar egenkontroll för att förebygga hälsorisker och för att säkerställa säker mat. Vid transport av varm mat skall eftersträvas att varmhållningstiden blir så kort som möjligt. Eftersträva att erbjuda alternativ och valmöjlighet i samband med all kosthållning Postadress: Säters kommun, Box 300, Säter Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter Tfn vx: Fax: E - post: Hemsida:

22 Personal med rätt kompetens och servicekänsla Personalen i köken har rätt grundutbildning och erbjuds fortbildning. Samtliga medarbetare som arbetar med produktion och servering av måltider ska ha hög kompetens, engagemang och ett trevligt förhållningssätt för sitt uppdrag. Alla, i så väl kök som övriga verksamheter, inspirerar barn och elever att prova nya smaker och konsistens och bidrar till att grundlägga goda måltidsvanor Upphandling och hantering av livsmedel skall stimulera miljöriktiga och etiska inköp Råvaruinköpen skall vara ekologiska till minst 25% och öka årligen Välja säsongsanpassade råvaror. Arbeta aktivt med att minimera matsvinn och energianvändning i alla led. Att öka andelen vegetabilier i förhållande till kött och välja rätt kött. Välja animaliska livsmedel producerade med god djuromsorg och följa miljöstyrningsrådets kriterier. Den fisk som inhandlas skall komma från hållbara bestånd Allt kaffe som inhandlas uppfyller de krav som ställs för märkningen rättvisemärkt. Transport av mat till köken skall vara samordnad som därmed ger färre transporter. Målsättningen skall vara att öka andelen lokalt producerade livsmedel och tillvarata små och medelstora företags möjligheter att kunna delta som anbudsgivare Att upphandling sker i enlighet med Säters kommuns policy. Måltidsmiljön skall vara lugn och trivsam och maten skall vara trevligt pressenterad En lugn, trygg och stressfri måltidsmiljö och en trevlig, välkomnande miljö med ett bra bemötande gör att vi kan tillgodogöra oss maten bättre. Maten avnjuts i en lugn och trivsam miljö som främjar social samvaro. Bra måltidsordning med tid att äta i lugn och ro utan tidspress. Vuxna äter tillsammans med barn/elever. Menyerna utformas så att man tar hänsyn till säsong, helgdagar och årstider. All personal bidrar till att grundlägga goda måltidsvanor.

23 Kontinuerlig uppföljning och utvärdering för fortsatt utveckling Matgästundersökningar utförs kontinuerligt Kontinuerliga matråd och kostombudsträffar Stärkt livsmedelsproduktion och förädling I kommunens utvecklingsplan för Näringslivs- och utvecklingsenhetens arbete för tydliggörs kommunens arbete vad gäller de gröna näringarna ur ett företags- och utvecklingsperspektiv. Folkhälsoarbetet I kommunens Folkhälsoplan beskrivs arbetet med kost och livsmedel.

24 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Blad Ks 5 Dnr KA12/473 Förslag till avgifter för hemsjukvård, hembesök och hjälpmedel Ärendebeskrivning: Socialnämnden har beslutat om avgifter och tillämpningsrutiner för hemsjukvård, hembesök och hjälpmedel. Förslaget överlämnas för fastställande. Fr o m 2013 kommer Säters kommun att ta över ansvaret för hemsjukvården enligt beslut i kommunfullmäktige Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar fastställa förslag till avgifter och tillämpningsrutiner för hemsjukvård, hembesök och hjälpmedel. Justerande sign Utdragsbestyrkande

25 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Blad Ks 6 Dnr KA12/498 Omfördelning av ramar Ärendebeskrivning Vid framtagande av förslag till omfördelning av ramar med hänsyn till den nya organisationen blev kostnaden för trafiksamordnare dubbelt räknad. Den redovisades dels separat, dels ingick kostnaden i totalbeloppet för kostnadsställe Linjetrafik. För mycket medel har därför tillförts samhällsbyggnadsnämnden, och detta bör rättas till med nedanstående beslut. Förvaltningens förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar att med ändring i sitt beslut föra tillbaka kronor från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar: Med ändring i sitt beslut föra tillbaka kronor från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Justerande sign Utdragsbestyrkande

26 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Blad Ks 7 Dnr KA12/484 Fyllnadsval efter Lotta Bergstrand (fp) Ärendebeskrivning: Lotta Bergstrand (fp) har avsagt sig uppdraget som ordförande i näringslivs- och utvecklingsutskottet. Fyllnadsval ska ske efter Lotta Bergstrand. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Som ordförande i näringslivs- och utvecklingsutskottet välja Abbe Ronsten (s). 2. Som vice ordförande i näringslivs- och utvecklingsutskottet efter Abbe Ronsten (s) välja Lotta Bergstrand (fp). Justerande sign Utdragsbestyrkande

27 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Blad Ks 8 Verksamhetsinformation Verksamhetsinformation från kommunchefen. - Kommunchefen informerar om hur arbetet med den nya organisationen avseende ledningsgrupp och kommunledning kommer att ske. Justerande sign Utdragsbestyrkande

28 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen Ks 9 Redovisning av delegationsärenden Dnr KA12/001 Ärenden enligt allmänna ordningsstadgan och lagen om allmänna bestämmelser. Dnr KA12/475 Pensionsförvaltning ekonomichefens beslut om placering Dnr KA12/460 Beslut gällande avgift för handläggning av ärende gällande anmälan enligt miljöbalken, Säter 2:1. Kommunstyrelsen tar del av delegationsärenden Justerande sign Utdragsbestyrkande

29 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen Ks 10 ar Dnr KA12/323 Skrivelse och svar på skrivelse om bredband via fiber i Bispbergshyttan. Dnr KA12/324 Förfrågan ang intyg för färdtjänst. Dnr KA12/339 Tilläggsbeslut förlängning av projektid samt förändrad aktivitet, Säters dal-besöksmål för alla. Dnr KA12/366 Beslut från Socialstyrelsen avseende tillsyn av boendet Älvan, ärendet avslutas. Dnr KA12/460 Beslut om avgift för handläggning av ärende, handläggning enligt miljöbalken. Dnr KA12/463 Ansökan om bidrag, Let s give hope rörelse. Dnr KA12/476 Ang förvärv av fastigheten Enbacka 1:32, skifte 4. Dnr KA12/477 Ang förvärv av fastigheten Mora 9:5 och 141:1. Dnr KA12/487 Avtal om drift och skötsel av fäboden, säsongen Dnr KA12/499 Beslut från Länsstyrelsen om enledigande av uppdrag som vigselförrättare, Leif Eriksson. Bekräftelse från Skogsstyrelsen på inkommen anmälan om föryngringsavverkning, Ovangårdarna 10:21. Beslut från socialnämnden, , 286, om fastställande av norm för försörjningsstöd för Beslut från socialnämnden, , 297, om åtgärder för att lösa behov av äldresomsorgsplatser. Beslut från kommunfullmäktige i Gagnefs kommun, , om upphandlingssamverkan inom Falun Borlänge regionen AB SKL:s styrelses beslut nr 14 överenskommelse mellan staten och SKL om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre SKL:s styrelses beslut nr 15 överenskommelse mellan staten och SKL om sstlöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa SKL:s styrelses beslut nr 16 överenskommelse för 2013 mellan staten och SKL om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten. forts Justerande sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-05 KS-2014/1683.912 1 (4) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2015-05-11 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2015/201 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2014-08-18 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11, 17 Antagen av kommunstyrelsen 2014-12-03, 733 6 Innehållsförteckning Allmänt om delegation 3 Kommunfullmäktige.

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling.

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad Kommunstyrelsen 2014-01-20, 10 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-02-06 1

Kommunstyrelsen 2013-02-06 1 Kommunstyrelsen 2013-02-06 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 16.05 Beslutande Övriga deltagande Fredrik Nelander (S), ordförande Bengt-Åke Svensson (S) Alexandra Gustafsson (S) Yvonne Breman (S) Heidi

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-06-03

Kommunstyrelsen 2014-06-03 Kommunstyrelsen 2014-06-03 Ks 89 Information om- och nybyggnation, Stora Skedvi skola och förskola... 2 Ks 90 Hyresavtal verksamhetslokaler Fabriken 7... 3 Ks 91 Trafikbeställning 2015... 4 Ks 92 Trafikförsörjningsprogram...

Läs mer

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen. Kinda kommun

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen. Kinda kommun Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Kinda kommun Antagen av kommunstyrelsen 2010-10-04 116 Innehåll Allmänt om delegationsbeslut 3 Vidaredelegering och anmälan.. 3 Rätt att besluta.. 3 Anmälan av

Läs mer

KALLELSE 2013-02-21. Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun, Rum: Grå, 2013-02-21, kl 17:00. Sekreterare

KALLELSE 2013-02-21. Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun, Rum: Grå, 2013-02-21, kl 17:00. Sekreterare KALLELSE 2013-02-21 1 (2) Tekniska nämnden Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun, Rum: Grå, 2013-02-21, kl 17:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Christer Örning Ordförande Nermina Sukurica

Läs mer

Tommy Andersson (mp) Margareta Jakobsson. Tommy Andersson (mp) Margareta Jakobsson

Tommy Andersson (mp) Margareta Jakobsson. Tommy Andersson (mp) Margareta Jakobsson Kommunstyrelsen 2009-04-07 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 15.00. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Abbe Ronsten, ordförande

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen Utöver vad som föreskrivs i lagar, förordningar och statliga myndigheters föreskrifter gäller för kommunstyrelsen bestämmelserna i detta reglemente. Begreppet nämnd innefattar

Läs mer

Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN

Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN Sn 231 /131009 Sn 121 /130513 Sn 76 /130313 Dnr Sn 13/00049 2013 10 09 Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. DELEGATION PERSONAL OCH ORGANISATION...

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Revidering av reglemente för Huddinge kommuns upphandling (HKF 9420) samt översyn av delegationsordning för kommunstyrelsen (HKF 9210)

Revidering av reglemente för Huddinge kommuns upphandling (HKF 9420) samt översyn av delegationsordning för kommunstyrelsen (HKF 9210) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2014-11-04 KS-2014/691.111 1 (8) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Revidering av reglemente för Huddinge

Läs mer

Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun

Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun Antagen 2013-11-19 ks 152 INNEHÅLL INLEDNING 1 1. Vad innebär delegation? 1 2. Förutsättningar för kommunstyrelsens rätt att delegera 1 3. Delegationsförbud

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-12-19

Kommunfullmäktige 2013-12-19 Kommunfullmäktige 2013-12-19 Kf 138 Uppvaktning... 2 Kf 139 Arvoden till förmån för Världens barn... 3 Kf 140 Svar på motion om miljömåltid... 4 Kf 141 Svar på motion om att utreda införande av ett visslarsystem...

Läs mer

Styrdokument för den kommunala ärendehanteringen i Avesta kommun

Styrdokument för den kommunala ärendehanteringen i Avesta kommun Styrdokument för den kommunala ärendehanteringen i Avesta kommun 1 2 Innehållsförteckning Sid Inledning Syfte 3 Begreppet Allmän handling 3 Sekretess 4 Arbetsgång Postöppning 4 Hantering av personadresserad

Läs mer

Ärendehandbok. Administrativa ärenden inom Landstinget Dalarna. LF 2011-11-21- -22 Dnr LD11/02896 Rev. 2011:2

Ärendehandbok. Administrativa ärenden inom Landstinget Dalarna. LF 2011-11-21- -22 Dnr LD11/02896 Rev. 2011:2 Ärendehandbok Administrativa ärenden inom Landstinget Dalarna LF 2011-11-21- -22 Dnr LD11/02896 Rev. 2011:2 Innehåll Ärendehantering i Landstinget Dalarna...3 Kap 1 Inledning...4 Kap 2 Organisation...5

Läs mer

Delegationsordning för Kommunstyrelsen

Delegationsordning för Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2015 01 02, 4. Dnr: KS 000016/2015 901 Senast reviderad av kommunstyrelsen 2015 07 13, 206 Delegationsordning för Kommunstyrelsen Allmänt om delegation Vad innebär delegation?

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2008-02-11 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 09.30 16.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lars Holmqvist (s) Karin Lindgren (s) Lotta

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun

RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun Dokumentansvarig: Kanslichef RIKTLINJER 2 RIKTLINJER... 1 Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun... 1 1. Administrativa roller... 5 1.1. Ordförande...

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer