Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2013-01-08"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Ks 1 Delegationsordning för kommunstyrelsen... 2 Ks 2 Samråd detaljplan för Storhaga 7: Ks 3 Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar... 4 Ks 4 Förslag till livsmedelsstrategi... 5 Ks 5 Förslag till avgifter för hemsjukvård, hembesök och hjälpmedel... 6 Ks 6 Omfördelning av ramar... 7 Ks 7 Fyllnadsval efter Lotta Bergstrand (fp)... 8 Ks 8 Verksamhetsinformation... 9 Ks 9 Redovisning av delegationsärenden Ks 10 ar Ks 11 Diskussion om kommunstyrelsens nya roll Ks 12 Taxor inom Jävsnämndens verksamhetsområde... 14

2 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Blad Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten Carlsson (s) Lars-Evert Dahlberg (kd) ersättare för Ingemar Nygren (mp) Göran Johansson (v) Elsa Efraimsson-Vestman (c) Birgitta Andersson (c) Tommy Andersson (m) Marie Richaud (m) Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Margareta Jakobsson, nämndsekreterare Stina Stenberg, kanslichef Stefan Lundqvist, kommunchef Kristina Mellberg, miljö- och byggchef Bert Stabforsmo, ekonomichef Tuula Svedberg, kostchef Utses att justera Justeringens plats och tid Elsa Efraimsson - Vestman Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-12 Margareta Jakobsson Ordförande Justerande Abbe Ronsten Elsa Efraimsson - Vestman Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Datum för anslags nedtagande Underskrift Margareta Jakobsson Utdragsbestyrkande

3 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Blad Ks 1 Dnr KA12/471 Delegationsordning för kommunstyrelsen Ärendebeskrivning Kommunens nya organisation, som träder i kraft , har föranlett en översyn av kommunstyrelsens delegationsordning. De ansvarsområden som har förts över till andra nämnder har lyfts ut, och för de områden som ligger kvar på kommunstyrelsen har en allmän översyn gjorts av delegationsordningen. Nya beslutspunkter har tillkommit, beloppsgränser har reviderats och det förslag för inköpsverksamhet som kommunfullmäktige föreslås anta har inarbetats. I den nya organisationen får kommunchefen en mer framträdande roll. I linje med detta har delegationsordningen fått en ny konstruktion. All delegation från kommunstyrelsen till tjänsteman görs till kommunchef. Kommunchefen kan sedan vidaredelegera till annan tjänsteman. Med denna konstruktion blir kommunchefen ansvarig inför kommunstyrelsen för alla beslut som tas av förvaltningen. Vidaredelegat ansvarar inför kommunchefen för sina beslut. I förteckningen är redan inskrivet vem som är vidaredelegat i olika ärenden. För personalärenden är besluten hämtade utifrån gällande personalpolicy. Denna och andra styrdokument för kommunens personalarbete kommer att arbetas om och utformas som policys och riktlinjer, och inte innehålla beslutsnivåer. Dessa kommer enbart att redovisas i delegationsordningen Förvaltningens förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till ny delegationsordning, samt att lägga av kommunchef beslutad vidaredelegation till handlingarna. Vid sammanträdet justeras delegationsordningen; 3:13 utgår, anställning av förvaltningschef sker av kommunchef i samråd med nämnd och justeras med att ärenden som berör kommunchef enligt ärendetyp 2 och 4 ovan delegeras till ks-ordförande/ personalutskottet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar med ovanstående justeringar anta förslag till ny delegationsordning, samt att lägga av kommunchef beslutad vidaredelegation till handlingarna. Bilaga 1 Au 300/12. Kommunstyrelsen beslutar: Anta förslag till ny delegationsordning, samt att lägga av kommunchef beslutad vidaredelegation till handlingarna. Bilaga 1 Ks 1/13. Justerande sign Utdragsbestyrkande

4 Bilaga 1 till kommunstyrelsens protokoll, , 1 Delegationsordning Kommunstyrelsen

5 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT OM DELEGATION BAKGRUND GEMENSAMMA REGLER UNDANTAG DELEGERINGENS SYFTE OCH INNEBÖRD VIDAREDELEGATION DELEGERING TILL FÖRVALTNING DELEGERING ELLER REN VERKSTÄLLIGHET ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT BRÅDSKANDE ÄRENDEN MBL-FÖRHANDLING ELLER SAMRÅD KOMMUNALRÅDENS DELTAGANDE I RESOR, KURSER, KONFERENSER OCH REPRESENTATION BESVARANDE AV SKRIVELSER STÄLLDA TILL KOMMUNSTYRELSEN M. M KOMMUNENS FÖRHANDLINGSDELEGATION BRÅDSKANDE ÄRENDEN ALLMÄNNA ÄRENDEN EKONOMISKA ÄRENDEN PERSONALÄRENDEN FÖRHANDLINGAR ENLIGT MBL INKÖP ARBETSMILJÖ OCH BRANDSKYDDSANSVAR... 12

6 1 Allmänt om delegation Bestämmelser om delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt finns i kommunallagen, 6 kap, Alla beslut som fattas av delegat måste rymmas inom den tilldelade budgetramen för respektive verksamhet. Inom kommunstyrelsens ansvarsområden gäller nedanstående regler för registrering och rapportering av beslut fattade med stöd av styrelsens delegationsordning. 1.1 Bakgrund Kommunstyrelsens delegering om beslutanderätt så som presenteras nedan är inte en gång för alla given. Delegationsordningen måste mer eller mindre regelbundet följas upp och justeras så att den ständigt är aktuell och ändamålsenlig. En avvägning måste då alltid ske mellan effektivitetskrav och demokratiaspekter, d v s kravet på inflytande för de förtroendevalda i nämnden. Det bör också vägas in vad som är ändamålsenligt ur verksamhetssynpunkt, hur ofta ärendena förekommer etc. 1.2 Gemensamma regler Styrelsen får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på styrelsens vägnar i ett visst ärende eller i viss grupp av ärenden. Delegation innebär medgivande att annan person får fatta beslut i styrelsens ställe. Detta förutsätter ett förtroendeförhållande mellan styrelsen och delegaten. Delegaten måste därför försäkra sig om att det beslut som denne ämnar fatta står i överenskommelse med den allmänna inriktningen som styrelsen kan ha gett uttryck för. Styrelsen kan när som helst återkalla delegering. Det kan göras generellt men det kan också göras i ett särskilt ärende. Styrelsen har också rätt att utan vidare ta över ett delegerat ärende och fatta beslut i ärendet. Det kan också tänkas förekomma att ett ärende oförmodat har fått principiell vikt och det därför är påkallat att styrelsen själv beslutar i ärendet. Styrelsen har samma möjlighet att ingripa i vidaredelegation. 1.3 Undantag I enlighet med 6 kap 34 kommunallagen får delegerad beslutanderätt inte utövas i ärenden som rör myndighetsutövning gentemot enskilda, om ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 1.4 Delegeringens syfte och innebörd Syftet med att delegera kommunstyrelsens beslutanderätt är dels att avlasta nämnden mindre viktiga ärenden, s.k. rutinärenden, dels att möjliggöra en effektivare förvaltning genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare. 1.5 Vidaredelegation I samband med antagandet av denna delegationsordning medges möjlighet till vidaredelegering. Enligt 6 kap 37 kommunallagen skall beslut som fattats med stöd av vidaredelegation anmälas till huvuddelegaten, som i sin tur skall anmäla dem till nämnden, d v s kommunstyrelsen. 1

7 1.6 Delegering till förvaltning Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätt till kommunchef. Kommunchefen har rätt att vidaredelegera sina delegationsuppdrag. Sådan vidaredelegation skall anmälas till kommunstyrelsen. Vid vidaredelegats frånvaro återgår beslutanderätten till kommunchef. Vidaredelegation av arbetsmiljöuppgifter beskrivs i ett särskilt beslut i personalutskottet, , 20. Beslutet möjliggör delegering kommunchef till förvaltningschef, samt delegering från förvaltningschef till avdelningschefer och arbetsledare. 1.7 Delegering eller ren verkställighet Gränsen mellan delegering och verkställighet har betydelse för frågan om beslut kan överklagas enligt laglighetsprövning och om besluten måste anmälas. Gränsen kan inte dras med någon exakthet. I äldre förarbeten betonades att delegeringsbestämmelserna syftar på delegering av verklig beslutanderätt som måste skiljas från den beslutanderätt som varje arbetsfördelning mellan anställda medför. Med beslut i delegeringsbestämmelserna avses endast beslut i kommunallagens mening. Kännetecknande för ett beslut är bl. a att det föreligger alternativa lösningar, och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. 1.8 Anmälan av delegationsbeslut Beslut som har fattats med stöd av delegation skall fortlöpande anmälas till kommunstyrelsen. Detta sker genom att delegationsbeslut omnämns på föredragningslistan och genom att delegationsbeslut finns tillgängliga på kommunstyrelsens sammanträde. Anmärkning: Delegationsbeslut anslås inte på kommunens anslagstavla. Klagotiden för delegationsbeslut börjar från den dag då protokollet från det sammanträde vid vilket beslutet anmäls hos nämnden tillkännagavs på anslagstavlan. 1.9 Brådskande ärenden Utöver vad som framgår av de olika avsnitten delegerar kommunstyrelsen åt ordföranden att besluta på styrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande, att kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas. Denna beslutanderätt förutsätts användas sparsamt. Sådana beslut skall anmälas vid kommunstyrelsens nästa sammanträde och innehålla uppgift om att ärendet var brådskande. 2

8 1.10 MBL-förhandling eller samråd Delegat svarar i förekommande fall för att förhandlingsskyldighet enligt medbestämmandelagen är uppfylld och att ingångna samverkansavtal med personalorganisationerna följs innan beslut fattas Kommunalrådens deltagande i resor, kurser, konferenser och representation Deltagande i resor, kurser, konferenser och representation ingår i kommunalrådens ordinarie arbetsuppgifter. Beslut om deltagande anses som verkställighet Besvarande av skrivelser ställda till kommunstyrelsen m. m. Besvarande och handläggning av skrivelser ställda till kommunstyrelsen, överlämnande av remiss till annan nämnd för besvarande samt hantering av bidragsansökan från organisation, om ärendet kan antas vara av mindre vikt, anses som verkställighet och ej som beslut i kommunallagens mening; Kommunchef Kommunens förhandlingsdelegation Ledamöterna i kommunstyrelsens personalutskott utgör tillika kommunens förhandlingsdelegation. 3

9 2 Brådskande ärenden ÄRENDE DELEGAT/ANMÄLD VIDAREDELEGATION VERKSTÄLLINGHET ANSVARIG RAPPORT 1 Brådskande ärenden Ks-ordförande Anmäls vid nästkommande KS ANMÄRKNING Alla ärenden Kap 6 36 KL 2 Avge yttranden som ankommer på kommunstyrelsen av ej principiell art, samt även sistnämnda slag om föreskriven remisstid inte medger att ärendet behandlas på ordinarie kommunstyrelsesammanträde KSAU Protokoll 4

10 3 Allmänna ärenden ÄRENDE DELEGAT/ANMÄLD VIDAREDELEGATION VERKSTÄLLIGHET ANSVARIG 1 Representation och uppvaktningar Respektive chef RAPPORT ANMÄRKNING 2 Förtroendemäns deltagande i kurser och konferenser Ksau i brådskande fall Ks-ordförande /Protokoll 3 Tillstånd att använda kommunens vapen Kommunchef/Kanslichef 4 Ge fullmakt till ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag Kommunchef 5 Beslut om allmänna handlingars utlämnande Kommunchef/Kanslichef 6 Skötsel av kommunens officiella anslagstavla Kanslienhetens personal 7 Yttrande över antagande av hemvärnsmän Kommunchef/Säkerhetssamordnare 8 Skadereglering inom ramen för kommunens självrisk enligt försäkringsavtal Kommunchef/Ekonomichef Ansvarsförsäkring m m 9 Åtgärder inom Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten > 2 prisbasbelopp 10 Åtgärder inom Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten < 2 prisbasbelopp Näringslivsutskott Kommunchef/Näringslivschef Protokoll 11 Taxerings och mantalsskrivningsärenden Kommunchef/Ekonomichef 12 Yttrande enligt lagen om TV-övervakning Kommunchef/Säkerhetssamordnare 5

11 4 Ekonomiska ärenden ÄRENDE DELEGAT/ANMÄLD VIDAREDELEGATION 1 Utdelning av kommunen förvaltade stiftelser Kommunchef/Ekonomichef, Socialnämnd, Barn- och utbildningsnämnd, Hilda Johanssons stiftelse, Johan Viktor Olssons stiftelse 2 Placering av medel tillhörande av kommunen förvaltade stiftelser Kommunchef/Ekonomichef VERKSTÄLLIGHET ANSVARIG RAPPORT Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll 3 Indrivning av fordringar Kommunchef/Ekonomichef 4 Avskrivning av fordringar understigande 1 prisbasbelopp/ärende 5 Yttrande samt anförande av besvär i taxeringsärenden 6 Försäljning av lös egendom för kommunens räkning understigande 1 prisbasbelopp/objekt Kommunchef/Ekonomichef Kommunchef/Ekonomichef Kommunchef/Respektive förvaltningschef 7 Antagande av ackord Kommunchef/Ekonomichef 8 Placering av kommunens likvida medel (enligt antagen policy) 9 Omplacering av kommunens pensionsmedel enligt antaget reglemente och med bibehållen risk och allokering Kommunchef/Ekonomichef Ekonomichef 10 Omsättning av befintliga lån Kommunchef/Ekonomichef 11 Att för kommunen ingå borgen för Säterbostäder AB och Säters kommuns fastighets AB, inom den ram som kommunfullmäktige varje år anger 12 Ärenden angående kommungemensamma försäkringar ANMÄRKNING Kommunchef/Ekonomichef Beslut Ks , 40 Kommunchef/Ekonomichef 6

12 ÄRENDE 13 Beslut om attestanter inom kommunens kontoplan DELEGAT/ANMÄLD VIDAREDELEGATION Kommunchef/Ekonomichef VERKSTÄLLIGHET ANSVARIG RAPPORT ANMÄRKNING 14 Avskrivning av fordringar över 1 prisbasbelopp/ärende KSAU Protokoll 15 Medfinansiering i projekt - via resurser samt upp till 2 prisbasbelopp - upp till 6 prisbasbelopp i direkt ekonomiskt stöd Kommunchef/Enhetschef KSAU/NTU Protokoll 16 Beslut om att ianspråkta kr ur rörelsekapitalet totalt under löpande budgetår KS-ordförande 7

13 5 Personalärenden ÄRENDE 1 ANSTÄLLNING DELEGAT/ANMÄLD VIDAREDELEGATION VERKSTÄLLIGHET ANSVARIG RAPPORT ANMÄRKNING 1.1 Anställning av kommunchef Kommunstyrelsen Protokoll Ej delegation 1.2 Anställning av förvaltningschef Kommunchef efter samråd med nämnd 1.3 Anställning av enhetschef inom kommunledningskontor Kommunchef 1.4 Anställning av övrig personal Kommunchef/Förvaltningschef/Enhetschef vid kommunlednings-kontor 2 ENTLEDIGANDE 2.1 Medgivande förkortad arbetstid Enligt ärendetyp 1 ovan 2.2 Kvarstående anställning efter 67 år PU Protokoll 2.3 Uppsägning från arbetsgivarens sida Enligt ärendetyp 1 ovan efter obligatoriskt samråd med personalchef 2.4 Avsked PU Protokoll 3 TJÄNSTLEDIGHETER 3.1 Ledighet utan lön för enskilda angelägenheter Enligt ärendetyp 1 ovan 3.2 Ledighet med lön för enskilda angelägenheter Enligt ärendetyp 1 ovan enligt personalkontorets riktlinjer 3.3 Kommunchef ledighet för enskild angelägenhet KS ordförande 4 DISCIPLINÄRENDEN 4.1 Skriftlig varning AB 11 Enligt ärendetyp 1 ovan efter obligatoriskt samråd med personalchef 8

14 ÄRENDE DELEGAT/ANMÄLD VIDAREDELEGATION 4.2 Beslut om löneavdrag Kommunchef/Personalchef 5 LÖNESÄTTNINGSFRÅGOR 5.1 Övergripande principer och riktlinjer för kommunens lönepolitik 5.2 Fastställande av totalt utrymme, samt lönepolitiska satsningar i samband med löneöversyn 5.3 Lönesättning av kommunchef KS-ordförande i samråd med personalchef 5.4 Lönesättning av kommunens förvaltningschefer, samt kommunledningskontorets enhetschefer PU PU VERKSTÄLLIGHET ANSVARIG RAPPORT Protokoll Protokoll ANMÄRKNING Kommunchef Samråd med personalchef 5.5 Lön vid nyanställning utifrån fastställda riktlinjer Kommunchef/Förvaltningschef Där riktlinjer saknas skall samråd ske med personalchef 6 KOMMUNCHEF 6.1 Ärenden som berör kommunchef enligt ärendetyp 2 och 4 ovan 7 ÖVRIGT 7.1 Anpassnings- och omplaceringsärenden inom Ksförvaltningar PU I förekommande fall efter samråd med personalchef Enligt ärendetyp 1 ovan 7.2 Särskild ålderspension PU Protokoll 7.3 Godkännande av bisyssla Enligt ärendetyp 1 ovan 8 VERKSTÄLLIGHETSFÖRTECKNING 8.1 Bestyrkande av tjänstgöringsrapport, reseräkning o dyl, deltagande i utbildningar, kurser, studiebesök eller andra personalutvecklingsinsatser, ledigheter enligt avtal, rekrytering, arbetsbeskrivningar Respektive chef 8.2 Ledighet för fackligt arbete med eller utan lön Personalchef 8.3 Verkställighet som berör kommunchef Ks-ordförande Deltagande i utbildning mm gäller inom fastställt utbildningsanslag 9

15 6 Förhandlingar enligt MBL ÄRENDE 1 Förhandling enligt MBL 10 kollektivavtal av principiell betydelse 2 Förhandling enligt MBL 10 kollektivavtal om avvikelser enligt allmänna bestämmelser (AB) DELEGAT/ANMÄLD VIDAREDELEGATION PU Kommunchef/Personalchef VERKSTÄLLIGHET ANSVAR RAPPORT Protokoll 3 Förhandling enligt MBL 10 rättvist Kommunchef/Personalchef ANMÄRKNING 4 Förhandling enligt MBL och 38 Respektive chef Protokoll Förhandling 14 biträde av personalchef 10

16 7 Inköp ÄRENDE DELEGAT/ANMÄLD VIDAREDELEGATION VERKSTÄLLIGHET ANSVARIG RAPPORT ANMÄRKNING 1 Direktupphandling Kommunchef/Enhetschef Upphandlingspolicy inklusive riktlinjer för direktupphandling 2 Anskaffningsbeslut -upp till 2 mnkr -upp till kr KSAU Kommunchef Kommunchef/Enhetschef Upphandlingspolicy inklusive riktlinjer för direktupphandling Utöver gemensamma upphandlingar inom UpphandlingsCenter.(Kommunspecifika) 3 LOU:s tjänstekategori 24 Undervisning och yrkesutbildning Upphandlingspolicy inklusive riktlinjer för direktupphandling -upp till 2 mnkr -upp till kr KSAU Kommunchef Kommunchef/Enhetschef 4 LOU:s tjänstekategori 25 Hälsovård och socialtjänster upp till Upphandlingspolicy inklusive riktlinjer för direktupphandling -upp till 2 mnkr -upp till kr KSAU Kommunchef Kommunchef/Enhetschef 11

17 8 Arbetsmiljö och brandskyddsansvar ÄRENDE DELEGAT/ANMÄLD VIDAREDELEGATION VERKSTÄLLIGHET ANSVARIG RAPPORT ANMÄRKNING 1 Ansvar för frågor som gäller arbetsmiljö Kommunchef Chefer inom respektive verksamhet 2 Ansvar för frågor som gäller brandskydd enl. gällande lag Kommunchef/ Brandskyddsansvarig Brandskyddsombud 12

18 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Blad Ks 2 Dnr KA12/466 Samråd detaljplan för Storhaga 7:4 Ärendebeskrivning: Detaljplanen görs för att tillgodose behovet av lägenheter i Gustafs genom att delar av planområdet planeras för flerbostadshus. Samtidigt säkerställs andra delar av planområdet som allmän plats, naturmark. Planområdet utgörs av ett mindre område i omedelbar anslutning till Storhaga handelsområde i Enbacka, Gustafs. Detaljplanens genomförande innebär inga betydande miljökonsekvenser, varför planens påverkan på omgivningen är marginell. Någon miljökonsekvensbeskrivning inom ramen för en miljöbedömning enligt 6 kap 11 miljöbalken behöver därmed inte upprättas. Samrådstiden är Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Kommunstyrelsen uttrycker önskemål om att ytterligare byggrätt tillförs området. 2. I övrigt tillstyrker kommunstyrelsen detaljplan för Storhaga 7:4. Kommunstyrelsens beslut: 1. Kommunstyrelsen uttrycker önskemål om att ytterligare byggrätt tillförs området. 2. I övrigt tillstyrker kommunstyrelsen detaljplan för Storhaga 7:4. Justerande sign Utdragsbestyrkande

19 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Blad Ks 3 Dnr KA12/374 Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar Ärendebeskrivning: KPMG har av Säters kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en granskning av kommunens system för hantering av bilar. Sammanfattningsvis kan konstateras att kommunen i huvudsak har tillräcklig kontroll över att fordon som anskaffas till kommunen är rätt i antal och har rätt funktion utifrån behov. Kontrollen kan dock stärkas ytterligare om kommunen i högre grad använder sig av den statistikuppföljning som genom befintliga IT-stöd är möjlig. Kontrollen över kostnader och kostnadseffektivitet för fordon bedöms kunna stärkas ytterligare genom att kostnaderna för fordonen bokförs per fordon. Inköpsenheten uppger i yttrande: Det konstateras med tillfredställelse utifrån revisorernas granskning att kommunens hantering och rutiner gällande bilparken i allt väsentligt fungerar väl. Dock påtalas ett antal förändringsområden. Uppföljning av nyttjande samt körjournaler. Gällande statistikuppföljning planeras att bilpoolens bilar kommer att förses med elektronisk körjournal och bokningssystem. I de fall manuell körjournal används kommer dessa att förses med kolumn där ärende. Kostnadsuppföljning Bilarna kommer att redovisas per bil genom att var bil får egen aktivitet i bokföringen. För bilpoolen kommer detta att ske from nästkommande bokföringsår. Frågan om kommunövergripande hantering av kommunens tjänstebilflotta kommer att lyftas. En samordnad hantering innebär en rationellare hantering av kompetens och serviceorganisation runt fordonsflottan. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar godkänna ovanstående förslag till yttrande Kommunstyrelsen beslutar: Godkänna ovanstående förslag till yttrande. Justerande sign Utdragsbestyrkande

20 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Blad Ks 4 Dnr KA12/263 Förslag till livsmedelsstrategi Ärendebeskrivning: Kommunfullmäktige har beslutat , 62, att Säters kommun ska upprätta en livsmedelsstrategi. Strategin avser de kommunala köken och omfattar: - Måltiderna ska vara näringsrika, goda, omväxlande, säkra och anpassade efter matgästens behov. - Personal med rätt kompetens och servicekänsla. - Upphandling och hantering av livsmedel skall stimulera miljöriktiga och etiska inköp. - Måltidsmiljön skall vara lugn och trivsam och maten skallvara trevligt presenterad. - Kontinuerlig uppföljning och utvärdering för fortsatt utveckling. - Stärkt livsmedelsproduktion och förädling. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar anta förslag till livsmedelsstrategi för Säters kommun. Vid kommunstyrelsens sammanträde justeras livsmedelsstrategin. Strategin kompletteras med hänvisning till kommunens antagna Folkhälsoplan Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar anta förslag till livsmedelsstrategi för Säters mun. Bilaga 1 Ks 4/13. Justerande sign Utdragsbestyrkande

21 Bilaga 1 till kommunstyrelsens protokoll , 4 Förslag till livsmedelsstrategi för Säters kommun Avser de kommunala köken Mat och måltider skall präglas av en tydlig kvalitets och servicetänkande genom hela organisationen; som kompetens för inköp av varor, kompetens för matsedelsplanering och näringsberäkning, kompetens för livsmedelshantering, matlagning och servering. Bra kommunikation mellan olika personalkategorier och matgäster. Köken i kommunens kostverksamhet skall stimulera till inköp och hantering som genererar till god hälsa, säkerhet, hållbar utveckling och god etik. Måltiderna skall vara näringsrika, goda, omväxlande, säkra och anpassade efter matgästens behov Alla matgäster erbjuds god, vällagad, säker och hälsosam mat. Den är av hög kvalitet och är så långt det är möjligt lagad från grunden utan onödiga tillsatser. Följa Svenska näringsrekommendationer för olika gruppers behov av energi och näring utifrån ålder och kön. Specialkost av medicinska skäl skall erbjudas alla som behöver det och anpassad kost av etiska/religiösa skäl erbjudas i möjligaste mån. Alla kök utövar egenkontroll för att förebygga hälsorisker och för att säkerställa säker mat. Vid transport av varm mat skall eftersträvas att varmhållningstiden blir så kort som möjligt. Eftersträva att erbjuda alternativ och valmöjlighet i samband med all kosthållning Postadress: Säters kommun, Box 300, Säter Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter Tfn vx: Fax: E - post: Hemsida:

22 Personal med rätt kompetens och servicekänsla Personalen i köken har rätt grundutbildning och erbjuds fortbildning. Samtliga medarbetare som arbetar med produktion och servering av måltider ska ha hög kompetens, engagemang och ett trevligt förhållningssätt för sitt uppdrag. Alla, i så väl kök som övriga verksamheter, inspirerar barn och elever att prova nya smaker och konsistens och bidrar till att grundlägga goda måltidsvanor Upphandling och hantering av livsmedel skall stimulera miljöriktiga och etiska inköp Råvaruinköpen skall vara ekologiska till minst 25% och öka årligen Välja säsongsanpassade råvaror. Arbeta aktivt med att minimera matsvinn och energianvändning i alla led. Att öka andelen vegetabilier i förhållande till kött och välja rätt kött. Välja animaliska livsmedel producerade med god djuromsorg och följa miljöstyrningsrådets kriterier. Den fisk som inhandlas skall komma från hållbara bestånd Allt kaffe som inhandlas uppfyller de krav som ställs för märkningen rättvisemärkt. Transport av mat till köken skall vara samordnad som därmed ger färre transporter. Målsättningen skall vara att öka andelen lokalt producerade livsmedel och tillvarata små och medelstora företags möjligheter att kunna delta som anbudsgivare Att upphandling sker i enlighet med Säters kommuns policy. Måltidsmiljön skall vara lugn och trivsam och maten skall vara trevligt pressenterad En lugn, trygg och stressfri måltidsmiljö och en trevlig, välkomnande miljö med ett bra bemötande gör att vi kan tillgodogöra oss maten bättre. Maten avnjuts i en lugn och trivsam miljö som främjar social samvaro. Bra måltidsordning med tid att äta i lugn och ro utan tidspress. Vuxna äter tillsammans med barn/elever. Menyerna utformas så att man tar hänsyn till säsong, helgdagar och årstider. All personal bidrar till att grundlägga goda måltidsvanor.

23 Kontinuerlig uppföljning och utvärdering för fortsatt utveckling Matgästundersökningar utförs kontinuerligt Kontinuerliga matråd och kostombudsträffar Stärkt livsmedelsproduktion och förädling I kommunens utvecklingsplan för Näringslivs- och utvecklingsenhetens arbete för tydliggörs kommunens arbete vad gäller de gröna näringarna ur ett företags- och utvecklingsperspektiv. Folkhälsoarbetet I kommunens Folkhälsoplan beskrivs arbetet med kost och livsmedel.

24 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Blad Ks 5 Dnr KA12/473 Förslag till avgifter för hemsjukvård, hembesök och hjälpmedel Ärendebeskrivning: Socialnämnden har beslutat om avgifter och tillämpningsrutiner för hemsjukvård, hembesök och hjälpmedel. Förslaget överlämnas för fastställande. Fr o m 2013 kommer Säters kommun att ta över ansvaret för hemsjukvården enligt beslut i kommunfullmäktige Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar fastställa förslag till avgifter och tillämpningsrutiner för hemsjukvård, hembesök och hjälpmedel. Justerande sign Utdragsbestyrkande

25 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Blad Ks 6 Dnr KA12/498 Omfördelning av ramar Ärendebeskrivning Vid framtagande av förslag till omfördelning av ramar med hänsyn till den nya organisationen blev kostnaden för trafiksamordnare dubbelt räknad. Den redovisades dels separat, dels ingick kostnaden i totalbeloppet för kostnadsställe Linjetrafik. För mycket medel har därför tillförts samhällsbyggnadsnämnden, och detta bör rättas till med nedanstående beslut. Förvaltningens förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar att med ändring i sitt beslut föra tillbaka kronor från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar: Med ändring i sitt beslut föra tillbaka kronor från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Justerande sign Utdragsbestyrkande

26 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Blad Ks 7 Dnr KA12/484 Fyllnadsval efter Lotta Bergstrand (fp) Ärendebeskrivning: Lotta Bergstrand (fp) har avsagt sig uppdraget som ordförande i näringslivs- och utvecklingsutskottet. Fyllnadsval ska ske efter Lotta Bergstrand. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Som ordförande i näringslivs- och utvecklingsutskottet välja Abbe Ronsten (s). 2. Som vice ordförande i näringslivs- och utvecklingsutskottet efter Abbe Ronsten (s) välja Lotta Bergstrand (fp). Justerande sign Utdragsbestyrkande

27 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Blad Ks 8 Verksamhetsinformation Verksamhetsinformation från kommunchefen. - Kommunchefen informerar om hur arbetet med den nya organisationen avseende ledningsgrupp och kommunledning kommer att ske. Justerande sign Utdragsbestyrkande

28 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen Ks 9 Redovisning av delegationsärenden Dnr KA12/001 Ärenden enligt allmänna ordningsstadgan och lagen om allmänna bestämmelser. Dnr KA12/475 Pensionsförvaltning ekonomichefens beslut om placering Dnr KA12/460 Beslut gällande avgift för handläggning av ärende gällande anmälan enligt miljöbalken, Säter 2:1. Kommunstyrelsen tar del av delegationsärenden Justerande sign Utdragsbestyrkande

29 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen Ks 10 ar Dnr KA12/323 Skrivelse och svar på skrivelse om bredband via fiber i Bispbergshyttan. Dnr KA12/324 Förfrågan ang intyg för färdtjänst. Dnr KA12/339 Tilläggsbeslut förlängning av projektid samt förändrad aktivitet, Säters dal-besöksmål för alla. Dnr KA12/366 Beslut från Socialstyrelsen avseende tillsyn av boendet Älvan, ärendet avslutas. Dnr KA12/460 Beslut om avgift för handläggning av ärende, handläggning enligt miljöbalken. Dnr KA12/463 Ansökan om bidrag, Let s give hope rörelse. Dnr KA12/476 Ang förvärv av fastigheten Enbacka 1:32, skifte 4. Dnr KA12/477 Ang förvärv av fastigheten Mora 9:5 och 141:1. Dnr KA12/487 Avtal om drift och skötsel av fäboden, säsongen Dnr KA12/499 Beslut från Länsstyrelsen om enledigande av uppdrag som vigselförrättare, Leif Eriksson. Bekräftelse från Skogsstyrelsen på inkommen anmälan om föryngringsavverkning, Ovangårdarna 10:21. Beslut från socialnämnden, , 286, om fastställande av norm för försörjningsstöd för Beslut från socialnämnden, , 297, om åtgärder för att lösa behov av äldresomsorgsplatser. Beslut från kommunfullmäktige i Gagnefs kommun, , om upphandlingssamverkan inom Falun Borlänge regionen AB SKL:s styrelses beslut nr 14 överenskommelse mellan staten och SKL om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre SKL:s styrelses beslut nr 15 överenskommelse mellan staten och SKL om sstlöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa SKL:s styrelses beslut nr 16 överenskommelse för 2013 mellan staten och SKL om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten. forts Justerande sign Utdragsbestyrkande

Delegationsordning Kommunstyrelsen

Delegationsordning Kommunstyrelsen 14/KS0196 Delegationsordning Kommunstyrelsen Antagen i kommunstyrelsen 2013-02-26 58 Reviderad i kommunstyrelsen 2013-03-26 79, 2013-04-23 116, 2013-08-27 176, 2014-01-28 6 2014-11-11 255, 2015-02-24 61

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef. Kommunstyrelsen 2011-06-16 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 15.00 16.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING 1 (5) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-07, 55. Redaktionella ändringar, kanslichef 2008-09-19. Ändringar antagna av kommunstyrelsen (KS) 2012-08-07, 145. Allmänna

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Delegationsordning för näringslivsnämnden

Delegationsordning för näringslivsnämnden ut om vidaredelegation fattat av sektorschef för samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn 2015-01-01 Delegationsordning för näringslivsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen Delegeringsordning för kommunstyrelsen Vad är delegering Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person, eller från en person till en annan.

Läs mer

Delegation från kommunstyrelsen

Delegation från kommunstyrelsen Delegation från kommunstyrelsen Fastställd av kommunstyrelsen 2012-10-23 Ks 221. Gäller från och med 2012-11-01. Reviderad 2013-01-29, 2013-02-26. Enligt kommunallagen 6 kap 33 får en nämnd eller styrelse

Läs mer

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden 1(9) James Winoy Verksamhetsstöd Tfn: 063-14 65 85 E-post: james.winoy@regionjamtland.se 2015-03-03 Dnr: RUN/6/2015 RUN/305/2015 Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden Innehållsförteckning

Läs mer

Vidaredelegeringsordning

Vidaredelegeringsordning Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Hans Lundell Vidaredelegeringsordning Sammanfattning Kommunallagen medger att en nämnd får uppdra åt ett utskott, ledamot eller ersättare i nämnd eller åt en anställd

Läs mer

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden s besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden elegering elegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Regler om delegering finns i Kommunallagen, 6 kapitlet. Beslut med

Läs mer

Mora Orsa Miljönämnd

Mora Orsa Miljönämnd Mora Orsa Miljönämnd DELEGATIONSORDNING PERSONALÄRENDEN Antagen 2011-01-25, 2 Dnr MN 2011-0004-403 Anvisningar till delegaten Syfte Syftet med delegation är att avlasta nämnden rutinartade ärenden för

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-03-21

Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kf 22 Månadens blombukett... 2 Kf 23 Verksamhetsinformation från Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten... 3 Kf 24 Ny motion om informationspolicy... 4 Kf 25 Ansökan om kommunal

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsens verksamheter

Delegationsordning för kommunstyrelsens verksamheter ionsordning för kommunstyrelsens verksamheter Fastställd av kommunstyrelsen 2015-12-17 Dokumentansvarig: Kommunjuristen Sidan 2 av 13 Beskrivning och tillämpning av delegation Kommunstyrelsens delegationsordning

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN DELEGERINGSORDNING 2015-03-10, 41 Delegeringsordning för VAD ÄR DELEGERING Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person,

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-01 1 (5) Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente för kultur- och fritidsnämnden. Reglementet

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar

Läs mer

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson 1 (5) Förslag till ny Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Senast reviderad av kultur- och fritidsnämnden i mars 2013 Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-05-26

Kommunstyrelsen 2015-05-26 Kommunstyrelsen 2015-05-26 Ks 138 Kommunal borgen för konstgräsplan vid Säters IP... 2 Ks 139 Antagande av detaljplan för Stora Skedvi skola m m... 5 Ks 140 Förslag till samarbetsavtal avseende särskild

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av kommunstyrelsen, 2008-09-10 128 Reviderad: 2014-10-08 144, 2015-05-27 103 Kommunstyrelsens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012

Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012 Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012 Antagen av kommunstyrelsen 10 mars 2003, reviderad 25 augusti 2003 (ekonomifrågor), reviderad 17 november 2003 (Central Sweden Bryssel), reviderad 15 mars

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

Delegationsbestämmelser för den gemensamma räddningsnämnden för Falköpings och Tidaholms kommuner

Delegationsbestämmelser för den gemensamma räddningsnämnden för Falköpings och Tidaholms kommuner 2013:7 Delegationsbestämmelser för den gemensamma räddningsnämnden för Falköpings och Tidaholms kommuner Antagna av den gemensamma nämnden för räddningstjänsten i Falköping och Tidaholm den 7 januari 2002.

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

2009-09-24. Stadsbyggnadsförvaltningen

2009-09-24. Stadsbyggnadsförvaltningen 2009-09-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Delegationsordning för stadsbyggnadsnämnden Gemensamma regler Nämnden får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

Kommundirektör äger rätt att i enlighet med 6 kap. 3 7 kommunallagen, i sin tur vidaredelegera

Kommundirektör äger rätt att i enlighet med 6 kap. 3 7 kommunallagen, i sin tur vidaredelegera ? 2015 ens vidaredelegering Fastställd av kommundirektören 2015-03-16,.EP Christel Jönsson äger rätt att i enlighet med 6 kap. 3 7 kommunallagen, i sin tur vidaredelegera beslutanderätten. Beslut som har

Läs mer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-05 KS-2014/1683.912 1 (4) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSREGLEMENTE. Till kommunledningsutskottet delegeras att på styrelsens vägnar fatta beslut i följande ärenden

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSREGLEMENTE. Till kommunledningsutskottet delegeras att på styrelsens vägnar fatta beslut i följande ärenden FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 41/02 2002-03-01 Ks 5 1 Kf 65 2006-05-29 ändring Ks 22 2007-01-17 ändring Ks 158 2010-09-01 ändring Ks 214 2010-11-03 ändring Ks 123 2013-06-26 ändring

Läs mer

avvisa till förvaltningen försent inkommet överklagande enligt förvaltningslagen 24. inom förvaltningen besluta om skadestånd upp till 2 basbelopp.

avvisa till förvaltningen försent inkommet överklagande enligt förvaltningslagen 24. inom förvaltningen besluta om skadestånd upp till 2 basbelopp. 2014-11-1 Håkan Blomgren Rev 2014-12-05 Delegationsordning folktandvård Inledning Kommunalrättslig delegering innebär en nämnd överför självständig beslutanderätt till en förtroendevald eller tjänsteman

Läs mer

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Med tillämpning av 6 kap 34 kommunallagen delegeras till ordföranden eller vid förfall för denne förste eller

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-09-01

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-09-01 handling nr 29/2007 Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-09-01 grupp Allmänna juridiska ärenden Föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter/organ, med rätt att

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Attest- och delegationsreglemente 2015 Servicenämnden, Varbergs kommun

Attest- och delegationsreglemente 2015 Servicenämnden, Varbergs kommun Attest- och delegationsreglemente 2015 Servicenämnden, Varbergs kommun 1. Inledning Attest- och delegationsreglementet skall tydliggöra och beskriva de attestförfaranden och delegeringar som gäller för

Läs mer

1 Prövning av fråga om bisyssla Närmsta chef. 3 Omfördelning av tjänster och entledigande av personal Närmsta chef

1 Prövning av fråga om bisyssla Närmsta chef. 3 Omfördelning av tjänster och entledigande av personal Närmsta chef Övriga ärenden som delegeras samt verkställighet Administrativa frågor som delegeras från socialnämnd till IFO/Omvårdnadsförvaltningen Nr Ärende Delegat 1 Godkännande av externa utförare och tecknande

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutade 1994, 100, i samband med att kommunstyrelsens utskottsorganisation ändrades att även gällande delegationsbestämmelser skulle anpassas

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01 elegationsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2007-12-03, 195 Kompletterad av kommunstyrelsen 2009-01-12, 8 (gallring av handlingar i slutarkivet) Reviderat av kommunstyrelsen 2009-05-14,

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer KFN 2015/0002 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33 Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2011-04-28 kl. 13:15 17:15 ande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Hans-Börje

Läs mer

Författningssamling 301.2

Författningssamling 301.2 Författningssamling 301.2 DELEGATIONSFÖRTECKNING FÖR TEKNISKA NÄMNDEN Antagen av tekniska nämnden 1992-01-30, 5 Reviderad senast av tekniska nämnden 2010-03-18, 55 Reviderad av kommunstyrelsen 1997-10-21,

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning avseende arbetsgivarfrågor

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning avseende arbetsgivarfrågor Tjänsteutlåtande 0 Östei kontor Datum 2014-08-21 Dnr ZöM / Till Kommunstyrelsen Revidering av delegationsordning avseende arbetsgivarfrågor Sammanfattning Personalenheten har uppdaterat delegationsordning

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-05-21

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-05-21 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-05-21 BUN 63 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN 64 UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRD INTERNKONTROLL, APRIL 2015... 2 BUN 65 RIKTLINJER FÖR KOSTEN INOM FÖRSKOLA OCH

Läs mer

Jävsnämnden 2014-11-19

Jävsnämnden 2014-11-19 Jävsnämnden 2014-11-19 Jn 10 Indexjustering av timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 11 Myran 3, Säter - Förlängt tidsbegränsat bygglov för förskolan Borgen till 2022-12-31...

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25 handling nr 12/2009 Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25 grupp Allmänna juridiska ärenden Föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter/organ, med rätt att

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Attest- och delegationsreglemente 2013 Servicenämnden, Varbergs kommun

Attest- och delegationsreglemente 2013 Servicenämnden, Varbergs kommun Attest- och delegationsreglemente 2013 Servicenämnden, Varbergs kommun 1. Inledning Attest- och delegationsreglementet skall tydliggöra och beskriva de attestförfaranden och delegeringar som gäller för

Läs mer

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman 2012-03-12 SFN 2012/0145-1 0480-45 04 31 Servicenämnden Kalmar kommun Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Information Delegationsordningen

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Granskning av ansvarsfördelning mellan arbetsmarknadsnämnd

Granskning av ansvarsfördelning mellan arbetsmarknadsnämnd www.pwc.se Alf Wahlgren, certifierad kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Granskning av ansvarsfördelning mellan arbetsmarknadsnämnd och förvaltning Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2015-01-27, 8 dnr VON 2015/4 Innehållsförteckning Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden... 2 Återrapportering...

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 13.00-16.10 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burvall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD)

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling UTBILDNINGSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:02 Infördes i författningssamlingen den 27 januari 2015 Utbildningsnämnden beslutade 1 den 9 januari 2015 om följande delegationsordning.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning

Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning www.pwc.se Alf Wahlgren, certifierade kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning Innehållsförteckning 1. Inledning... 1

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Helsingborg

Reglemente för socialnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för socialnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 196, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam vision

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2014-08-18 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden

Delegationsordning för tekniska nämnden Delegationsordning för tekniska nämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas

Läs mer

Reglemente. Delegationsordning. Personalärenden enligt Kommunstyrelsens reglemente 11 KS15-171 003. Föreskrifter Plan Policy Program

Reglemente. Delegationsordning. Personalärenden enligt Kommunstyrelsens reglemente 11 KS15-171 003. Föreskrifter Plan Policy Program KS15-171 003 Delegationsordning Personalärenden enligt Kommunstyrelsens reglemente 11 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2015-05-12 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för nämnden för myndighetsutövning

Reglemente för nämnden för myndighetsutövning Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från : 1 januari 2015 Antagen: KF 120/2014 Författningssamling Reglemente för nämnden för myndighetsutövning Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

Delegeringsordning för regionstyrelsen

Delegeringsordning för regionstyrelsen 1 (7) Delegeringsordning Västra Götalandsregionen Diarienummer RS 691-2012 Antaget av den 13 januari 2015, 7 Delegeringsordning för Förteckning över grupper av ärenden, där har delegerat beslutanderätt

Läs mer

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30.

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Plats och tid för sammanträdet Föredragande Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunstyrelsen KFS 305 2004-12-01, 18 2005-11-02, 187 Kommunstyrelsens delegationsordning Delegationsregler Allmänt 1. Genom delegering flyttas beslutanderätten från

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 65 Plats och tid: Stadshuset Personalchefens tjänsterum, kl 13:15-15:15 Beslutande: Bo Lager (M), ordförande Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Esa Jääskeläinen (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande:

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-03-23, kl 1300-1640 ande Britta Tervaniemi, V Laila Mäki, S, 1-6 Anita Weinz, NS Eva Alldén, V, 7-14 Övriga deltagande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-09.45 Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande Figge Bergqvist

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Socialnämnden 2011-01-13. Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-10:00

Socialnämnden 2011-01-13. Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-10:00 Socialnämnden 2011-01-13 Plats och tid: Beslutande: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-10:00 Mikaela Waltersson (M), ordförande Gullvi Johansson (S) Magnus Ackerot (M) Stefan Hansson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 ande Valter Stenberg (S) ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt ((S) Carina Lillbacka (S) Pia Risán

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

2008-06-12. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2008-06-12. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(6) 2008-06-12 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-10.30 ande JanAnders Palmqvist Roger Fredriksson Kerstin Johansson Thomas

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen 2013-01-24 Reglemente för kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen och nämnder i kommunallagen (1991:900) gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har två roller. Den

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund

Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund Reviderad av direktionen 2012-06-26 Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund Bestämmelser angående delegation 1. Denna delegationsordning har fastställts av direktionen 2010-06-28 att gälla från

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2014

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-29 KS-2014/713.111 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer