Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2013-01-08"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Ks 1 Delegationsordning för kommunstyrelsen... 2 Ks 2 Samråd detaljplan för Storhaga 7: Ks 3 Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar... 4 Ks 4 Förslag till livsmedelsstrategi... 5 Ks 5 Förslag till avgifter för hemsjukvård, hembesök och hjälpmedel... 6 Ks 6 Omfördelning av ramar... 7 Ks 7 Fyllnadsval efter Lotta Bergstrand (fp)... 8 Ks 8 Verksamhetsinformation... 9 Ks 9 Redovisning av delegationsärenden Ks 10 ar Ks 11 Diskussion om kommunstyrelsens nya roll Ks 12 Taxor inom Jävsnämndens verksamhetsområde... 14

2 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Blad Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten Carlsson (s) Lars-Evert Dahlberg (kd) ersättare för Ingemar Nygren (mp) Göran Johansson (v) Elsa Efraimsson-Vestman (c) Birgitta Andersson (c) Tommy Andersson (m) Marie Richaud (m) Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Margareta Jakobsson, nämndsekreterare Stina Stenberg, kanslichef Stefan Lundqvist, kommunchef Kristina Mellberg, miljö- och byggchef Bert Stabforsmo, ekonomichef Tuula Svedberg, kostchef Utses att justera Justeringens plats och tid Elsa Efraimsson - Vestman Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-12 Margareta Jakobsson Ordförande Justerande Abbe Ronsten Elsa Efraimsson - Vestman Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Datum för anslags nedtagande Underskrift Margareta Jakobsson Utdragsbestyrkande

3 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Blad Ks 1 Dnr KA12/471 Delegationsordning för kommunstyrelsen Ärendebeskrivning Kommunens nya organisation, som träder i kraft , har föranlett en översyn av kommunstyrelsens delegationsordning. De ansvarsområden som har förts över till andra nämnder har lyfts ut, och för de områden som ligger kvar på kommunstyrelsen har en allmän översyn gjorts av delegationsordningen. Nya beslutspunkter har tillkommit, beloppsgränser har reviderats och det förslag för inköpsverksamhet som kommunfullmäktige föreslås anta har inarbetats. I den nya organisationen får kommunchefen en mer framträdande roll. I linje med detta har delegationsordningen fått en ny konstruktion. All delegation från kommunstyrelsen till tjänsteman görs till kommunchef. Kommunchefen kan sedan vidaredelegera till annan tjänsteman. Med denna konstruktion blir kommunchefen ansvarig inför kommunstyrelsen för alla beslut som tas av förvaltningen. Vidaredelegat ansvarar inför kommunchefen för sina beslut. I förteckningen är redan inskrivet vem som är vidaredelegat i olika ärenden. För personalärenden är besluten hämtade utifrån gällande personalpolicy. Denna och andra styrdokument för kommunens personalarbete kommer att arbetas om och utformas som policys och riktlinjer, och inte innehålla beslutsnivåer. Dessa kommer enbart att redovisas i delegationsordningen Förvaltningens förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till ny delegationsordning, samt att lägga av kommunchef beslutad vidaredelegation till handlingarna. Vid sammanträdet justeras delegationsordningen; 3:13 utgår, anställning av förvaltningschef sker av kommunchef i samråd med nämnd och justeras med att ärenden som berör kommunchef enligt ärendetyp 2 och 4 ovan delegeras till ks-ordförande/ personalutskottet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar med ovanstående justeringar anta förslag till ny delegationsordning, samt att lägga av kommunchef beslutad vidaredelegation till handlingarna. Bilaga 1 Au 300/12. Kommunstyrelsen beslutar: Anta förslag till ny delegationsordning, samt att lägga av kommunchef beslutad vidaredelegation till handlingarna. Bilaga 1 Ks 1/13. Justerande sign Utdragsbestyrkande

4 Bilaga 1 till kommunstyrelsens protokoll, , 1 Delegationsordning Kommunstyrelsen

5 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT OM DELEGATION BAKGRUND GEMENSAMMA REGLER UNDANTAG DELEGERINGENS SYFTE OCH INNEBÖRD VIDAREDELEGATION DELEGERING TILL FÖRVALTNING DELEGERING ELLER REN VERKSTÄLLIGHET ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT BRÅDSKANDE ÄRENDEN MBL-FÖRHANDLING ELLER SAMRÅD KOMMUNALRÅDENS DELTAGANDE I RESOR, KURSER, KONFERENSER OCH REPRESENTATION BESVARANDE AV SKRIVELSER STÄLLDA TILL KOMMUNSTYRELSEN M. M KOMMUNENS FÖRHANDLINGSDELEGATION BRÅDSKANDE ÄRENDEN ALLMÄNNA ÄRENDEN EKONOMISKA ÄRENDEN PERSONALÄRENDEN FÖRHANDLINGAR ENLIGT MBL INKÖP ARBETSMILJÖ OCH BRANDSKYDDSANSVAR... 12

6 1 Allmänt om delegation Bestämmelser om delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt finns i kommunallagen, 6 kap, Alla beslut som fattas av delegat måste rymmas inom den tilldelade budgetramen för respektive verksamhet. Inom kommunstyrelsens ansvarsområden gäller nedanstående regler för registrering och rapportering av beslut fattade med stöd av styrelsens delegationsordning. 1.1 Bakgrund Kommunstyrelsens delegering om beslutanderätt så som presenteras nedan är inte en gång för alla given. Delegationsordningen måste mer eller mindre regelbundet följas upp och justeras så att den ständigt är aktuell och ändamålsenlig. En avvägning måste då alltid ske mellan effektivitetskrav och demokratiaspekter, d v s kravet på inflytande för de förtroendevalda i nämnden. Det bör också vägas in vad som är ändamålsenligt ur verksamhetssynpunkt, hur ofta ärendena förekommer etc. 1.2 Gemensamma regler Styrelsen får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på styrelsens vägnar i ett visst ärende eller i viss grupp av ärenden. Delegation innebär medgivande att annan person får fatta beslut i styrelsens ställe. Detta förutsätter ett förtroendeförhållande mellan styrelsen och delegaten. Delegaten måste därför försäkra sig om att det beslut som denne ämnar fatta står i överenskommelse med den allmänna inriktningen som styrelsen kan ha gett uttryck för. Styrelsen kan när som helst återkalla delegering. Det kan göras generellt men det kan också göras i ett särskilt ärende. Styrelsen har också rätt att utan vidare ta över ett delegerat ärende och fatta beslut i ärendet. Det kan också tänkas förekomma att ett ärende oförmodat har fått principiell vikt och det därför är påkallat att styrelsen själv beslutar i ärendet. Styrelsen har samma möjlighet att ingripa i vidaredelegation. 1.3 Undantag I enlighet med 6 kap 34 kommunallagen får delegerad beslutanderätt inte utövas i ärenden som rör myndighetsutövning gentemot enskilda, om ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 1.4 Delegeringens syfte och innebörd Syftet med att delegera kommunstyrelsens beslutanderätt är dels att avlasta nämnden mindre viktiga ärenden, s.k. rutinärenden, dels att möjliggöra en effektivare förvaltning genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare. 1.5 Vidaredelegation I samband med antagandet av denna delegationsordning medges möjlighet till vidaredelegering. Enligt 6 kap 37 kommunallagen skall beslut som fattats med stöd av vidaredelegation anmälas till huvuddelegaten, som i sin tur skall anmäla dem till nämnden, d v s kommunstyrelsen. 1

7 1.6 Delegering till förvaltning Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätt till kommunchef. Kommunchefen har rätt att vidaredelegera sina delegationsuppdrag. Sådan vidaredelegation skall anmälas till kommunstyrelsen. Vid vidaredelegats frånvaro återgår beslutanderätten till kommunchef. Vidaredelegation av arbetsmiljöuppgifter beskrivs i ett särskilt beslut i personalutskottet, , 20. Beslutet möjliggör delegering kommunchef till förvaltningschef, samt delegering från förvaltningschef till avdelningschefer och arbetsledare. 1.7 Delegering eller ren verkställighet Gränsen mellan delegering och verkställighet har betydelse för frågan om beslut kan överklagas enligt laglighetsprövning och om besluten måste anmälas. Gränsen kan inte dras med någon exakthet. I äldre förarbeten betonades att delegeringsbestämmelserna syftar på delegering av verklig beslutanderätt som måste skiljas från den beslutanderätt som varje arbetsfördelning mellan anställda medför. Med beslut i delegeringsbestämmelserna avses endast beslut i kommunallagens mening. Kännetecknande för ett beslut är bl. a att det föreligger alternativa lösningar, och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. 1.8 Anmälan av delegationsbeslut Beslut som har fattats med stöd av delegation skall fortlöpande anmälas till kommunstyrelsen. Detta sker genom att delegationsbeslut omnämns på föredragningslistan och genom att delegationsbeslut finns tillgängliga på kommunstyrelsens sammanträde. Anmärkning: Delegationsbeslut anslås inte på kommunens anslagstavla. Klagotiden för delegationsbeslut börjar från den dag då protokollet från det sammanträde vid vilket beslutet anmäls hos nämnden tillkännagavs på anslagstavlan. 1.9 Brådskande ärenden Utöver vad som framgår av de olika avsnitten delegerar kommunstyrelsen åt ordföranden att besluta på styrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande, att kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas. Denna beslutanderätt förutsätts användas sparsamt. Sådana beslut skall anmälas vid kommunstyrelsens nästa sammanträde och innehålla uppgift om att ärendet var brådskande. 2

8 1.10 MBL-förhandling eller samråd Delegat svarar i förekommande fall för att förhandlingsskyldighet enligt medbestämmandelagen är uppfylld och att ingångna samverkansavtal med personalorganisationerna följs innan beslut fattas Kommunalrådens deltagande i resor, kurser, konferenser och representation Deltagande i resor, kurser, konferenser och representation ingår i kommunalrådens ordinarie arbetsuppgifter. Beslut om deltagande anses som verkställighet Besvarande av skrivelser ställda till kommunstyrelsen m. m. Besvarande och handläggning av skrivelser ställda till kommunstyrelsen, överlämnande av remiss till annan nämnd för besvarande samt hantering av bidragsansökan från organisation, om ärendet kan antas vara av mindre vikt, anses som verkställighet och ej som beslut i kommunallagens mening; Kommunchef Kommunens förhandlingsdelegation Ledamöterna i kommunstyrelsens personalutskott utgör tillika kommunens förhandlingsdelegation. 3

9 2 Brådskande ärenden ÄRENDE DELEGAT/ANMÄLD VIDAREDELEGATION VERKSTÄLLINGHET ANSVARIG RAPPORT 1 Brådskande ärenden Ks-ordförande Anmäls vid nästkommande KS ANMÄRKNING Alla ärenden Kap 6 36 KL 2 Avge yttranden som ankommer på kommunstyrelsen av ej principiell art, samt även sistnämnda slag om föreskriven remisstid inte medger att ärendet behandlas på ordinarie kommunstyrelsesammanträde KSAU Protokoll 4

10 3 Allmänna ärenden ÄRENDE DELEGAT/ANMÄLD VIDAREDELEGATION VERKSTÄLLIGHET ANSVARIG 1 Representation och uppvaktningar Respektive chef RAPPORT ANMÄRKNING 2 Förtroendemäns deltagande i kurser och konferenser Ksau i brådskande fall Ks-ordförande /Protokoll 3 Tillstånd att använda kommunens vapen Kommunchef/Kanslichef 4 Ge fullmakt till ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag Kommunchef 5 Beslut om allmänna handlingars utlämnande Kommunchef/Kanslichef 6 Skötsel av kommunens officiella anslagstavla Kanslienhetens personal 7 Yttrande över antagande av hemvärnsmän Kommunchef/Säkerhetssamordnare 8 Skadereglering inom ramen för kommunens självrisk enligt försäkringsavtal Kommunchef/Ekonomichef Ansvarsförsäkring m m 9 Åtgärder inom Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten > 2 prisbasbelopp 10 Åtgärder inom Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten < 2 prisbasbelopp Näringslivsutskott Kommunchef/Näringslivschef Protokoll 11 Taxerings och mantalsskrivningsärenden Kommunchef/Ekonomichef 12 Yttrande enligt lagen om TV-övervakning Kommunchef/Säkerhetssamordnare 5

11 4 Ekonomiska ärenden ÄRENDE DELEGAT/ANMÄLD VIDAREDELEGATION 1 Utdelning av kommunen förvaltade stiftelser Kommunchef/Ekonomichef, Socialnämnd, Barn- och utbildningsnämnd, Hilda Johanssons stiftelse, Johan Viktor Olssons stiftelse 2 Placering av medel tillhörande av kommunen förvaltade stiftelser Kommunchef/Ekonomichef VERKSTÄLLIGHET ANSVARIG RAPPORT Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll 3 Indrivning av fordringar Kommunchef/Ekonomichef 4 Avskrivning av fordringar understigande 1 prisbasbelopp/ärende 5 Yttrande samt anförande av besvär i taxeringsärenden 6 Försäljning av lös egendom för kommunens räkning understigande 1 prisbasbelopp/objekt Kommunchef/Ekonomichef Kommunchef/Ekonomichef Kommunchef/Respektive förvaltningschef 7 Antagande av ackord Kommunchef/Ekonomichef 8 Placering av kommunens likvida medel (enligt antagen policy) 9 Omplacering av kommunens pensionsmedel enligt antaget reglemente och med bibehållen risk och allokering Kommunchef/Ekonomichef Ekonomichef 10 Omsättning av befintliga lån Kommunchef/Ekonomichef 11 Att för kommunen ingå borgen för Säterbostäder AB och Säters kommuns fastighets AB, inom den ram som kommunfullmäktige varje år anger 12 Ärenden angående kommungemensamma försäkringar ANMÄRKNING Kommunchef/Ekonomichef Beslut Ks , 40 Kommunchef/Ekonomichef 6

12 ÄRENDE 13 Beslut om attestanter inom kommunens kontoplan DELEGAT/ANMÄLD VIDAREDELEGATION Kommunchef/Ekonomichef VERKSTÄLLIGHET ANSVARIG RAPPORT ANMÄRKNING 14 Avskrivning av fordringar över 1 prisbasbelopp/ärende KSAU Protokoll 15 Medfinansiering i projekt - via resurser samt upp till 2 prisbasbelopp - upp till 6 prisbasbelopp i direkt ekonomiskt stöd Kommunchef/Enhetschef KSAU/NTU Protokoll 16 Beslut om att ianspråkta kr ur rörelsekapitalet totalt under löpande budgetår KS-ordförande 7

13 5 Personalärenden ÄRENDE 1 ANSTÄLLNING DELEGAT/ANMÄLD VIDAREDELEGATION VERKSTÄLLIGHET ANSVARIG RAPPORT ANMÄRKNING 1.1 Anställning av kommunchef Kommunstyrelsen Protokoll Ej delegation 1.2 Anställning av förvaltningschef Kommunchef efter samråd med nämnd 1.3 Anställning av enhetschef inom kommunledningskontor Kommunchef 1.4 Anställning av övrig personal Kommunchef/Förvaltningschef/Enhetschef vid kommunlednings-kontor 2 ENTLEDIGANDE 2.1 Medgivande förkortad arbetstid Enligt ärendetyp 1 ovan 2.2 Kvarstående anställning efter 67 år PU Protokoll 2.3 Uppsägning från arbetsgivarens sida Enligt ärendetyp 1 ovan efter obligatoriskt samråd med personalchef 2.4 Avsked PU Protokoll 3 TJÄNSTLEDIGHETER 3.1 Ledighet utan lön för enskilda angelägenheter Enligt ärendetyp 1 ovan 3.2 Ledighet med lön för enskilda angelägenheter Enligt ärendetyp 1 ovan enligt personalkontorets riktlinjer 3.3 Kommunchef ledighet för enskild angelägenhet KS ordförande 4 DISCIPLINÄRENDEN 4.1 Skriftlig varning AB 11 Enligt ärendetyp 1 ovan efter obligatoriskt samråd med personalchef 8

14 ÄRENDE DELEGAT/ANMÄLD VIDAREDELEGATION 4.2 Beslut om löneavdrag Kommunchef/Personalchef 5 LÖNESÄTTNINGSFRÅGOR 5.1 Övergripande principer och riktlinjer för kommunens lönepolitik 5.2 Fastställande av totalt utrymme, samt lönepolitiska satsningar i samband med löneöversyn 5.3 Lönesättning av kommunchef KS-ordförande i samråd med personalchef 5.4 Lönesättning av kommunens förvaltningschefer, samt kommunledningskontorets enhetschefer PU PU VERKSTÄLLIGHET ANSVARIG RAPPORT Protokoll Protokoll ANMÄRKNING Kommunchef Samråd med personalchef 5.5 Lön vid nyanställning utifrån fastställda riktlinjer Kommunchef/Förvaltningschef Där riktlinjer saknas skall samråd ske med personalchef 6 KOMMUNCHEF 6.1 Ärenden som berör kommunchef enligt ärendetyp 2 och 4 ovan 7 ÖVRIGT 7.1 Anpassnings- och omplaceringsärenden inom Ksförvaltningar PU I förekommande fall efter samråd med personalchef Enligt ärendetyp 1 ovan 7.2 Särskild ålderspension PU Protokoll 7.3 Godkännande av bisyssla Enligt ärendetyp 1 ovan 8 VERKSTÄLLIGHETSFÖRTECKNING 8.1 Bestyrkande av tjänstgöringsrapport, reseräkning o dyl, deltagande i utbildningar, kurser, studiebesök eller andra personalutvecklingsinsatser, ledigheter enligt avtal, rekrytering, arbetsbeskrivningar Respektive chef 8.2 Ledighet för fackligt arbete med eller utan lön Personalchef 8.3 Verkställighet som berör kommunchef Ks-ordförande Deltagande i utbildning mm gäller inom fastställt utbildningsanslag 9

15 6 Förhandlingar enligt MBL ÄRENDE 1 Förhandling enligt MBL 10 kollektivavtal av principiell betydelse 2 Förhandling enligt MBL 10 kollektivavtal om avvikelser enligt allmänna bestämmelser (AB) DELEGAT/ANMÄLD VIDAREDELEGATION PU Kommunchef/Personalchef VERKSTÄLLIGHET ANSVAR RAPPORT Protokoll 3 Förhandling enligt MBL 10 rättvist Kommunchef/Personalchef ANMÄRKNING 4 Förhandling enligt MBL och 38 Respektive chef Protokoll Förhandling 14 biträde av personalchef 10

16 7 Inköp ÄRENDE DELEGAT/ANMÄLD VIDAREDELEGATION VERKSTÄLLIGHET ANSVARIG RAPPORT ANMÄRKNING 1 Direktupphandling Kommunchef/Enhetschef Upphandlingspolicy inklusive riktlinjer för direktupphandling 2 Anskaffningsbeslut -upp till 2 mnkr -upp till kr KSAU Kommunchef Kommunchef/Enhetschef Upphandlingspolicy inklusive riktlinjer för direktupphandling Utöver gemensamma upphandlingar inom UpphandlingsCenter.(Kommunspecifika) 3 LOU:s tjänstekategori 24 Undervisning och yrkesutbildning Upphandlingspolicy inklusive riktlinjer för direktupphandling -upp till 2 mnkr -upp till kr KSAU Kommunchef Kommunchef/Enhetschef 4 LOU:s tjänstekategori 25 Hälsovård och socialtjänster upp till Upphandlingspolicy inklusive riktlinjer för direktupphandling -upp till 2 mnkr -upp till kr KSAU Kommunchef Kommunchef/Enhetschef 11

17 8 Arbetsmiljö och brandskyddsansvar ÄRENDE DELEGAT/ANMÄLD VIDAREDELEGATION VERKSTÄLLIGHET ANSVARIG RAPPORT ANMÄRKNING 1 Ansvar för frågor som gäller arbetsmiljö Kommunchef Chefer inom respektive verksamhet 2 Ansvar för frågor som gäller brandskydd enl. gällande lag Kommunchef/ Brandskyddsansvarig Brandskyddsombud 12

18 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Blad Ks 2 Dnr KA12/466 Samråd detaljplan för Storhaga 7:4 Ärendebeskrivning: Detaljplanen görs för att tillgodose behovet av lägenheter i Gustafs genom att delar av planområdet planeras för flerbostadshus. Samtidigt säkerställs andra delar av planområdet som allmän plats, naturmark. Planområdet utgörs av ett mindre område i omedelbar anslutning till Storhaga handelsområde i Enbacka, Gustafs. Detaljplanens genomförande innebär inga betydande miljökonsekvenser, varför planens påverkan på omgivningen är marginell. Någon miljökonsekvensbeskrivning inom ramen för en miljöbedömning enligt 6 kap 11 miljöbalken behöver därmed inte upprättas. Samrådstiden är Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Kommunstyrelsen uttrycker önskemål om att ytterligare byggrätt tillförs området. 2. I övrigt tillstyrker kommunstyrelsen detaljplan för Storhaga 7:4. Kommunstyrelsens beslut: 1. Kommunstyrelsen uttrycker önskemål om att ytterligare byggrätt tillförs området. 2. I övrigt tillstyrker kommunstyrelsen detaljplan för Storhaga 7:4. Justerande sign Utdragsbestyrkande

19 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Blad Ks 3 Dnr KA12/374 Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar Ärendebeskrivning: KPMG har av Säters kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en granskning av kommunens system för hantering av bilar. Sammanfattningsvis kan konstateras att kommunen i huvudsak har tillräcklig kontroll över att fordon som anskaffas till kommunen är rätt i antal och har rätt funktion utifrån behov. Kontrollen kan dock stärkas ytterligare om kommunen i högre grad använder sig av den statistikuppföljning som genom befintliga IT-stöd är möjlig. Kontrollen över kostnader och kostnadseffektivitet för fordon bedöms kunna stärkas ytterligare genom att kostnaderna för fordonen bokförs per fordon. Inköpsenheten uppger i yttrande: Det konstateras med tillfredställelse utifrån revisorernas granskning att kommunens hantering och rutiner gällande bilparken i allt väsentligt fungerar väl. Dock påtalas ett antal förändringsområden. Uppföljning av nyttjande samt körjournaler. Gällande statistikuppföljning planeras att bilpoolens bilar kommer att förses med elektronisk körjournal och bokningssystem. I de fall manuell körjournal används kommer dessa att förses med kolumn där ärende. Kostnadsuppföljning Bilarna kommer att redovisas per bil genom att var bil får egen aktivitet i bokföringen. För bilpoolen kommer detta att ske from nästkommande bokföringsår. Frågan om kommunövergripande hantering av kommunens tjänstebilflotta kommer att lyftas. En samordnad hantering innebär en rationellare hantering av kompetens och serviceorganisation runt fordonsflottan. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar godkänna ovanstående förslag till yttrande Kommunstyrelsen beslutar: Godkänna ovanstående förslag till yttrande. Justerande sign Utdragsbestyrkande

20 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Blad Ks 4 Dnr KA12/263 Förslag till livsmedelsstrategi Ärendebeskrivning: Kommunfullmäktige har beslutat , 62, att Säters kommun ska upprätta en livsmedelsstrategi. Strategin avser de kommunala köken och omfattar: - Måltiderna ska vara näringsrika, goda, omväxlande, säkra och anpassade efter matgästens behov. - Personal med rätt kompetens och servicekänsla. - Upphandling och hantering av livsmedel skall stimulera miljöriktiga och etiska inköp. - Måltidsmiljön skall vara lugn och trivsam och maten skallvara trevligt presenterad. - Kontinuerlig uppföljning och utvärdering för fortsatt utveckling. - Stärkt livsmedelsproduktion och förädling. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar anta förslag till livsmedelsstrategi för Säters kommun. Vid kommunstyrelsens sammanträde justeras livsmedelsstrategin. Strategin kompletteras med hänvisning till kommunens antagna Folkhälsoplan Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar anta förslag till livsmedelsstrategi för Säters mun. Bilaga 1 Ks 4/13. Justerande sign Utdragsbestyrkande

21 Bilaga 1 till kommunstyrelsens protokoll , 4 Förslag till livsmedelsstrategi för Säters kommun Avser de kommunala köken Mat och måltider skall präglas av en tydlig kvalitets och servicetänkande genom hela organisationen; som kompetens för inköp av varor, kompetens för matsedelsplanering och näringsberäkning, kompetens för livsmedelshantering, matlagning och servering. Bra kommunikation mellan olika personalkategorier och matgäster. Köken i kommunens kostverksamhet skall stimulera till inköp och hantering som genererar till god hälsa, säkerhet, hållbar utveckling och god etik. Måltiderna skall vara näringsrika, goda, omväxlande, säkra och anpassade efter matgästens behov Alla matgäster erbjuds god, vällagad, säker och hälsosam mat. Den är av hög kvalitet och är så långt det är möjligt lagad från grunden utan onödiga tillsatser. Följa Svenska näringsrekommendationer för olika gruppers behov av energi och näring utifrån ålder och kön. Specialkost av medicinska skäl skall erbjudas alla som behöver det och anpassad kost av etiska/religiösa skäl erbjudas i möjligaste mån. Alla kök utövar egenkontroll för att förebygga hälsorisker och för att säkerställa säker mat. Vid transport av varm mat skall eftersträvas att varmhållningstiden blir så kort som möjligt. Eftersträva att erbjuda alternativ och valmöjlighet i samband med all kosthållning Postadress: Säters kommun, Box 300, Säter Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter Tfn vx: Fax: E - post: Hemsida:

22 Personal med rätt kompetens och servicekänsla Personalen i köken har rätt grundutbildning och erbjuds fortbildning. Samtliga medarbetare som arbetar med produktion och servering av måltider ska ha hög kompetens, engagemang och ett trevligt förhållningssätt för sitt uppdrag. Alla, i så väl kök som övriga verksamheter, inspirerar barn och elever att prova nya smaker och konsistens och bidrar till att grundlägga goda måltidsvanor Upphandling och hantering av livsmedel skall stimulera miljöriktiga och etiska inköp Råvaruinköpen skall vara ekologiska till minst 25% och öka årligen Välja säsongsanpassade råvaror. Arbeta aktivt med att minimera matsvinn och energianvändning i alla led. Att öka andelen vegetabilier i förhållande till kött och välja rätt kött. Välja animaliska livsmedel producerade med god djuromsorg och följa miljöstyrningsrådets kriterier. Den fisk som inhandlas skall komma från hållbara bestånd Allt kaffe som inhandlas uppfyller de krav som ställs för märkningen rättvisemärkt. Transport av mat till köken skall vara samordnad som därmed ger färre transporter. Målsättningen skall vara att öka andelen lokalt producerade livsmedel och tillvarata små och medelstora företags möjligheter att kunna delta som anbudsgivare Att upphandling sker i enlighet med Säters kommuns policy. Måltidsmiljön skall vara lugn och trivsam och maten skall vara trevligt pressenterad En lugn, trygg och stressfri måltidsmiljö och en trevlig, välkomnande miljö med ett bra bemötande gör att vi kan tillgodogöra oss maten bättre. Maten avnjuts i en lugn och trivsam miljö som främjar social samvaro. Bra måltidsordning med tid att äta i lugn och ro utan tidspress. Vuxna äter tillsammans med barn/elever. Menyerna utformas så att man tar hänsyn till säsong, helgdagar och årstider. All personal bidrar till att grundlägga goda måltidsvanor.

23 Kontinuerlig uppföljning och utvärdering för fortsatt utveckling Matgästundersökningar utförs kontinuerligt Kontinuerliga matråd och kostombudsträffar Stärkt livsmedelsproduktion och förädling I kommunens utvecklingsplan för Näringslivs- och utvecklingsenhetens arbete för tydliggörs kommunens arbete vad gäller de gröna näringarna ur ett företags- och utvecklingsperspektiv. Folkhälsoarbetet I kommunens Folkhälsoplan beskrivs arbetet med kost och livsmedel.

24 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Blad Ks 5 Dnr KA12/473 Förslag till avgifter för hemsjukvård, hembesök och hjälpmedel Ärendebeskrivning: Socialnämnden har beslutat om avgifter och tillämpningsrutiner för hemsjukvård, hembesök och hjälpmedel. Förslaget överlämnas för fastställande. Fr o m 2013 kommer Säters kommun att ta över ansvaret för hemsjukvården enligt beslut i kommunfullmäktige Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar fastställa förslag till avgifter och tillämpningsrutiner för hemsjukvård, hembesök och hjälpmedel. Justerande sign Utdragsbestyrkande

25 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Blad Ks 6 Dnr KA12/498 Omfördelning av ramar Ärendebeskrivning Vid framtagande av förslag till omfördelning av ramar med hänsyn till den nya organisationen blev kostnaden för trafiksamordnare dubbelt räknad. Den redovisades dels separat, dels ingick kostnaden i totalbeloppet för kostnadsställe Linjetrafik. För mycket medel har därför tillförts samhällsbyggnadsnämnden, och detta bör rättas till med nedanstående beslut. Förvaltningens förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar att med ändring i sitt beslut föra tillbaka kronor från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar: Med ändring i sitt beslut föra tillbaka kronor från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Justerande sign Utdragsbestyrkande

26 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Blad Ks 7 Dnr KA12/484 Fyllnadsval efter Lotta Bergstrand (fp) Ärendebeskrivning: Lotta Bergstrand (fp) har avsagt sig uppdraget som ordförande i näringslivs- och utvecklingsutskottet. Fyllnadsval ska ske efter Lotta Bergstrand. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Som ordförande i näringslivs- och utvecklingsutskottet välja Abbe Ronsten (s). 2. Som vice ordförande i näringslivs- och utvecklingsutskottet efter Abbe Ronsten (s) välja Lotta Bergstrand (fp). Justerande sign Utdragsbestyrkande

27 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Blad Ks 8 Verksamhetsinformation Verksamhetsinformation från kommunchefen. - Kommunchefen informerar om hur arbetet med den nya organisationen avseende ledningsgrupp och kommunledning kommer att ske. Justerande sign Utdragsbestyrkande

28 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen Ks 9 Redovisning av delegationsärenden Dnr KA12/001 Ärenden enligt allmänna ordningsstadgan och lagen om allmänna bestämmelser. Dnr KA12/475 Pensionsförvaltning ekonomichefens beslut om placering Dnr KA12/460 Beslut gällande avgift för handläggning av ärende gällande anmälan enligt miljöbalken, Säter 2:1. Kommunstyrelsen tar del av delegationsärenden Justerande sign Utdragsbestyrkande

29 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen Ks 10 ar Dnr KA12/323 Skrivelse och svar på skrivelse om bredband via fiber i Bispbergshyttan. Dnr KA12/324 Förfrågan ang intyg för färdtjänst. Dnr KA12/339 Tilläggsbeslut förlängning av projektid samt förändrad aktivitet, Säters dal-besöksmål för alla. Dnr KA12/366 Beslut från Socialstyrelsen avseende tillsyn av boendet Älvan, ärendet avslutas. Dnr KA12/460 Beslut om avgift för handläggning av ärende, handläggning enligt miljöbalken. Dnr KA12/463 Ansökan om bidrag, Let s give hope rörelse. Dnr KA12/476 Ang förvärv av fastigheten Enbacka 1:32, skifte 4. Dnr KA12/477 Ang förvärv av fastigheten Mora 9:5 och 141:1. Dnr KA12/487 Avtal om drift och skötsel av fäboden, säsongen Dnr KA12/499 Beslut från Länsstyrelsen om enledigande av uppdrag som vigselförrättare, Leif Eriksson. Bekräftelse från Skogsstyrelsen på inkommen anmälan om föryngringsavverkning, Ovangårdarna 10:21. Beslut från socialnämnden, , 286, om fastställande av norm för försörjningsstöd för Beslut från socialnämnden, , 297, om åtgärder för att lösa behov av äldresomsorgsplatser. Beslut från kommunfullmäktige i Gagnefs kommun, , om upphandlingssamverkan inom Falun Borlänge regionen AB SKL:s styrelses beslut nr 14 överenskommelse mellan staten och SKL om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre SKL:s styrelses beslut nr 15 överenskommelse mellan staten och SKL om sstlöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa SKL:s styrelses beslut nr 16 överenskommelse för 2013 mellan staten och SKL om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten. forts Justerande sign Utdragsbestyrkande

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-04, 210. Kommunstyrelsens delegationsordning avseende kommunledningskontoret och personalutskottet Gemensamma regler Styrelsen får uppdra

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning avseende tekniska förvaltningen och tekniska utskottet

Kommunstyrelsens delegationsordning avseende tekniska förvaltningen och tekniska utskottet KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-04, 211. Kommunstyrelsens delegationsordning avseende tekniska förvaltningen och Gemensamma regler Styrelsen får uppdra åt ett utskott, åt

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Delegationsordning Kommunstyrelsen

Delegationsordning Kommunstyrelsen 14/KS0196 Delegationsordning Kommunstyrelsen Antagen i kommunstyrelsen 2013-02-26 58 Reviderad i kommunstyrelsen 2013-03-26 79, 2013-04-23 116, 2013-08-27 176, 2014-01-28 6 2014-11-11 255, 2015-02-24 61

Läs mer

DELEGATIONSORDNINGEN

DELEGATIONSORDNINGEN DELEGATIONSORDNINGEN Beslutad av kultur- och fritidsnämnden den 17 september 2008 Delegationsordning för kulturoch fritidsförvaltningen Vad är delegation? Nämnden får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2013-01-31 Kf 1 Månadens blombukett... 2 Kf 2 Information från miljöberedningen... 3 Kf 3 Nytt medborgarförslag om att arrangera en praktfull galakväll... 4 Kf 4 Ny motion om miljömåltid...

Läs mer

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning Sida 1 (7) BILAGA 3 Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning Delegeringsordning Anvisningar för delegater Allmänna förutsättningar

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Kommunledning Ärendenr: 2015/267 Fastställd: KS 2009-11-10 Reviderad: KS 2016-03-09 FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kommunstyrelsen 2/16 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Generella

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING 1 (5) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-07, 55. Redaktionella ändringar, kanslichef 2008-09-19. Ändringar antagna av kommunstyrelsen (KS) 2012-08-07, 145. Allmänna

Läs mer

Delegationsbestämmelser för Regionala utvecklingsnämnden. Version: 3. Beslutsinstans: Regionala utvecklingsnämnden

Delegationsbestämmelser för Regionala utvecklingsnämnden. Version: 3. Beslutsinstans: Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Version: 3 Beslutsinstans: 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. 2016-02-02 Nyutgåva 2. 2016-03-01 3. 2016-04-05 Anpassningar till gemensamma regler

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Generella bestämmelser DELEGATIONSORDNING

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2015-05-21 50 1 DELEGATIONSORDNING 2015-05-21 v. 1.1 Handläggare: Cecilia

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef. Kommunstyrelsen 2011-06-16 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 15.00 16.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2012-02-07 19 2011.278 2012-02-29 Förslag till rev 2012-03-02 Förslag till rev 2012-04-03 80 2011.278 2013-06-17 105 2013.57 Punkt A19 2015-02-03 31 2015.04 Revidering

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 1 2 Innehållsförteckning Generella bestämmelser för delegering av beslutsrätt... 3 Delegeringsförbud... 3 Anmälan av delegationsbeslut... 3 Vidaredelegation... 4

Läs mer

Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Birger Eklund, fastighetskontoret Olle Hansson, fastighetskontoret.

Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Birger Eklund, fastighetskontoret Olle Hansson, fastighetskontoret. Kommunstyrelsen 2012-02-07 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 13.30 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Annaklara

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, administrativ chef Christer Malmstedt, kommunchef Klas Jansson, inköpschef Bengt Östblom, gatuchef

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, administrativ chef Christer Malmstedt, kommunchef Klas Jansson, inköpschef Bengt Östblom, gatuchef Kommunstyrelsen 2009-08-25 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 13.35 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson ersättare för Jan-Erik Steen (s)

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 2 (8) 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Barn- och utbildningsnämnden avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen VK400S v1.0 040416 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 3.4 Delegationsordning för kommunstyrelsen rev 2015, 2.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 3.4 Antagen av kommunstyrelsen 2011-01-31 Reviderad av kommunstyrelsen

Läs mer

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTT

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTT U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 2.1.2 Sid 1 (6) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2010/433 2011-03-01 Ks 2011-01-18 6 2015/11 2015-02-01 Ks 2015-01-20 4 INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTT

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015: 27 Infördes i författningssamlingen den 4 juni 2015 Kultur- och fritidsnämnden beslutade 1 den 20 maj 2015 om följande

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Sida 2009-09-23 1(6) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Fastställd av kommunstyrelsen 2009-09-23, 109. Delegationsregler Allmänt - Genom delegering flyttas beslutanderätten från kommunstyrelsen till delegaten,

Läs mer

Vidaredelegeringsordning

Vidaredelegeringsordning Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Hans Lundell Vidaredelegeringsordning Sammanfattning Kommunallagen medger att en nämnd får uppdra åt ett utskott, ledamot eller ersättare i nämnd eller åt en anställd

Läs mer

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll ionsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll Inledning... 2 Skillnaden mellan delegationsbeslut och verkställighetsbeslut... 2 Anmälan av delegationsbeslut...

Läs mer

Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden XX Dokumenttyp: Delegationsordning Dokumentet gäller för, personalkategori: Samtliga beslutsfattare Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: XX Diarienummer: 2015.150

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

KOST- OCH LIVSMEDELSPOLICY FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN I GULLSPÅNGS KOMMUN

KOST- OCH LIVSMEDELSPOLICY FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN I GULLSPÅNGS KOMMUN KOST- OCH LIVSMEDELSPOLICY FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN I GULLSPÅNGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-29, 139 Dnr: KS 2012/360 Revideras Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel:

Läs mer

Delegationsordning för näringslivsnämnden

Delegationsordning för näringslivsnämnden ut om vidaredelegation fattat av sektorschef för samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn 2015-01-01 Delegationsordning för näringslivsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-01 1 (5) Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente för kultur- och fritidsnämnden. Reglementet

Läs mer

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Delegationsordning samverkansnämnden arbetsmarknad ...

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Delegationsordning samverkansnämnden arbetsmarknad ... modell plan policy regel Delegationsordning samverkansnämnden arbetsmarknad program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Samverkansnämnden arbetsmarknad Beslutandedatum:

Läs mer

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden s besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden elegering elegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Regler om delegering finns i Kommunallagen, 6 kapitlet. Beslut med

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen Delegeringsordning för kommunstyrelsen Vad är delegering Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person, eller från en person till en annan.

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN LS 0804-0390 Bilaga 2 DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN Fastställd den 17 december 2002, 253, kompletterad och ändrad den 17 juni 2003, 146, den 16 mars 2004, 75, den 14 december 2004, 331, den

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8 Barn d Datum 2009-02-13 1 (5) BUN/2009:20-600 Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden 2009-02-12, 8 Ärende Delegat A. Skollagens föreskrifter 3 kap. Skolplikt och motsvarande

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN Dokumentnamn: Delegationsbestämmelserna för utförarstyrelsen Sida: 1 (5) DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN Utförarstyrelsen har under de förutsättningar som anges i 6 kap 33-38 kommunallagen

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-10 ändring antagen 2010-03-02, 2011-01-12, 2012-01-11 samt 2014-04-09.

Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-10 ändring antagen 2010-03-02, 2011-01-12, 2012-01-11 samt 2014-04-09. 2014:10 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-10 ändring antagen 2010-03-02, 2011-01-12, 2012-01-11 samt 2014-04-09. A. Generella bestämmelser för delegation gällande

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Huddinge kommun. Granskning av delegation av beslutanderätt

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Huddinge kommun. Granskning av delegation av beslutanderätt Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Huddinge kommun Granskning av delegation av beslutanderätt Innehåll Innehåll...2 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...5 2.1. Bakgrund...5

Läs mer

Delegation från kommunstyrelsen

Delegation från kommunstyrelsen Delegation från kommunstyrelsen Fastställd av kommunstyrelsen 2012-10-23 Ks 221. Gäller från och med 2012-11-01. Reviderad 2013-01-29, 2013-02-26. Enligt kommunallagen 6 kap 33 får en nämnd eller styrelse

Läs mer

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson 1 (5) Förslag till ny Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Senast reviderad av kultur- och fritidsnämnden i mars 2013 Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente

Läs mer

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar

Läs mer

Delegationsordning för fastighetsnämnden Dnr FA.2015.11

Delegationsordning för fastighetsnämnden Dnr FA.2015.11 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Fastighetsnämnden Fastställelsedatum: 2015-03-11 Ansvarig: Fastighetschef Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden el behov Följas upp: Minst vart

Läs mer

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden 1(9) James Winoy Verksamhetsstöd Tfn: 063-14 65 85 E-post: james.winoy@regionjamtland.se 2015-03-03 Dnr: RUN/6/2015 RUN/305/2015 Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden Innehållsförteckning

Läs mer

Mora Orsa Miljönämnd

Mora Orsa Miljönämnd Mora Orsa Miljönämnd DELEGATIONSORDNING PERSONALÄRENDEN Antagen 2011-01-25, 2 Dnr MN 2011-0004-403 Anvisningar till delegaten Syfte Syftet med delegation är att avlasta nämnden rutinartade ärenden för

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2011-05-xx, xx Generella regler Ärendegrupper delegeras till antingen arbetsutskott, till viss nämndledamot eller

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-02-21

Kommunfullmäktige 2013-02-21 Kommunfullmäktige 2013-02-21 Kf 15 Information om digitala kallelser... 2 Kf 16 Ny motion om utbildning för instruktörer och ledare... 3 Kf 17 Avgift för trygghetslarm... 4 Kf 18 Försäljning industrihuset,

Läs mer

Reviderad 2016-04-28 Dnr 2015/692-KuN. Delegationsordning. Kulturnämnden

Reviderad 2016-04-28 Dnr 2015/692-KuN. Delegationsordning. Kulturnämnden Reviderad 2016-04-28 Delegationsordning Delegationsordning för INLEDNING s ansvarsområden s ansvarområden framgår av nämndens reglemente. Arbetsgivarrollen Samverkan Samverkan mellan parterna bygger på

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens 2015-03-10 ionsordning för samhällsbyggnadsnämndens verksamheter Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden 2013-05-14, 71. Reviderad av samhällsbyggnadsnämnden 2015-03-10, 66 Se även kommunstyrelsens delegationsordning

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

Delegationsordning för Tekniska nämnden

Delegationsordning för Tekniska nämnden LULEÅ KOMMUN DELEGATION Dnr 1 (5) Beslut TN 2012-12-13, 149 Susanne Rimpisalo Enhetschef Tekniska nämnden Delegationsordning för Tekniska nämnden Allmänt om delegering Regler om delegering av nämndsärenden

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 2015-12-09 BoU 130 2015.04 Tillägg: C13, D9, D10 Korrigering av punkt D1 Tidigare punkt

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsens verksamheter

Delegationsordning för kommunstyrelsens verksamheter ionsordning för kommunstyrelsens verksamheter Fastställd av kommunstyrelsen 2015-12-17 Dokumentansvarig: Kommunjuristen Sidan 2 av 13 Beskrivning och tillämpning av delegation Kommunstyrelsens delegationsordning

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens. delegationsordning

Kultur- och fritidsnämndens. delegationsordning Syfte Gäller för Referensdokument Kommunallagen, Budget- och resultatuppföljningsreglementet, Tidigare antagen delegationsordning KFn 2003-03-11 10/03, 2004-11-23 53/04, 2005-11-25 78/05, 2006-02-16 5/06,

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

Styrdokument Dokumenttyp: Delegeringsförteckning, kommunstyrelsen. Delegeringsförteckning Kommunstyrelsens verksamhetsområde. Delegeringsföreskrifter

Styrdokument Dokumenttyp: Delegeringsförteckning, kommunstyrelsen. Delegeringsförteckning Kommunstyrelsens verksamhetsområde. Delegeringsföreskrifter Beslutat av: Kommunstyrelsen 2011-01-19, 9 Delegeringsförteckning Kommunstyrelsens verksamhetsområde Delegeringsföreskrifter Enligt kommunallagen får styrelsen anta sin egen delegeringsförteckning. Delegering

Läs mer

15 Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen

15 Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen 15 Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen Bilaga KS 2013/9/3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Personalkontoret HR-konsult Hans-Göran Noren Kommunstyrelsen 1{3) 2013-04-0 SALA KOMMUN KommunstvrelsePs

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSREGLEMENTE. Till kommunledningsutskottet delegeras att på styrelsens vägnar fatta beslut i följande ärenden

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSREGLEMENTE. Till kommunledningsutskottet delegeras att på styrelsens vägnar fatta beslut i följande ärenden FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 41/02 2002-03-01 Ks 5 1 Kf 65 2006-05-29 ändring Ks 22 2007-01-17 ändring Ks 158 2010-09-01 ändring Ks 214 2010-11-03 ändring Ks 123 2013-06-26 ändring

Läs mer

Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012

Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012 Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012 Antagen av kommunstyrelsen 10 mars 2003, reviderad 25 augusti 2003 (ekonomifrågor), reviderad 17 november 2003 (Central Sweden Bryssel), reviderad 15 mars

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 1

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 1 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 1 1 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden den 12 mars 2015, 20 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Östra

Läs mer

DELEGATIONSORDNING KOMMUNSTYRELSEN FÖR. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129

DELEGATIONSORDNING KOMMUNSTYRELSEN FÖR. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129 2 Allmänt om delegation Kommunallagen reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet. KL

Läs mer

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen Delegationsordning för Kommunstyrelsen Allmänt om delegation Delegationens innebörd Kommunfullmäktige får, enligt 3 kap 10 kommunallagen, uppdra åt en nämnd att i kommunfullmäktiges ställe besluta i ett

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden

Delegationsordning för tekniska nämnden 2016-11-15 1 för tekniska nämnden Delegationens syfte Tekniska nämndens ansvar och befogenheter regleras i tekniska nämndens reglemente fastställt av kommunfullmäktige. Nämnden har möjligheten att inom

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN DELEGERINGSORDNING 2015-03-10, 41 Delegeringsordning för VAD ÄR DELEGERING Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person,

Läs mer

Delegations- och beslutsordning för Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde

Delegations- och beslutsordning för Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde 1(6) Delegations- och beslutsordning för s ansvarsområde Inledning Regler för delegering av beslutanderätt i ärenden inom kultur- och fritidsförvaltningen. Delegationens syfte Delegation av beslutanderätt

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (11) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt Regler om delegering av nämndärenden finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen (KL). Delegation innebär

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-08-19 1 Blad Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 08.45. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s)

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Delegationsordning för fastighetsnämnden

Delegationsordning för fastighetsnämnden FN 2016/0135 1 för fastighetsnämnden Delegationens syfte Fastighetsnämndens ansvar och befogenheter regleras i fastighetsnämndens reglemente fastställt av kommunfullmäktige. Nämnden har möjligheten att

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av styrelsen för Nässjö lärcenter: 2013-03-20 12 Reviderad: 2015-02-18 17 Styrelsens för Nässjö lärcenter delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska

Läs mer

Delegationsordning för räddningsnämnden

Delegationsordning för räddningsnämnden 1(12) Datum: 7 januari 2015 Delegationsordning för räddningsnämnden Gemensam nämnd för Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner 2(12) Innehållsförteckning 1 Kommunallagens regler om delegering av ärenden

Läs mer

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Med tillämpning av 6 kap 34 kommunallagen delegeras till ordföranden eller vid förfall för denne förste eller

Läs mer

Kommunstyrelsens delegation av beslutanderätt

Kommunstyrelsens delegation av beslutanderätt 1 (10) Typ: Delegation Giltighetstid: Tills vidare Version: 5.0 Fastställd: 2015-08-18, 177 Uppdateras: 1 år efter fastställande 2015-10-22, 228 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Ansvar 3. Anmälan av

Läs mer

Valnämndens delegeringsordning

Valnämndens delegeringsordning SID 1(6) Valnämndens delegeringsordning Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(6) Innehållsförteckning 1 Principer för beslut med stöd av delegeringsbestämmelser...3

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-03-21

Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kf 22 Månadens blombukett... 2 Kf 23 Verksamhetsinformation från Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten... 3 Kf 24 Ny motion om informationspolicy... 4 Kf 25 Ansökan om kommunal

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 16.00 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Marie-Louise Boström (s) Göran

Läs mer

Attest- och delegationsreglemente 2015 Servicenämnden, Varbergs kommun

Attest- och delegationsreglemente 2015 Servicenämnden, Varbergs kommun Attest- och delegationsreglemente 2015 Servicenämnden, Varbergs kommun 1. Inledning Attest- och delegationsreglementet skall tydliggöra och beskriva de attestförfaranden och delegeringar som gäller för

Läs mer

Delegationsbestämmelser för den gemensamma räddningsnämnden för Falköpings och Tidaholms kommuner

Delegationsbestämmelser för den gemensamma räddningsnämnden för Falköpings och Tidaholms kommuner 2013:7 Delegationsbestämmelser för den gemensamma räddningsnämnden för Falköpings och Tidaholms kommuner Antagna av den gemensamma nämnden för räddningstjänsten i Falköping och Tidaholm den 7 januari 2002.

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

Kommundirektör äger rätt att i enlighet med 6 kap. 3 7 kommunallagen, i sin tur vidaredelegera

Kommundirektör äger rätt att i enlighet med 6 kap. 3 7 kommunallagen, i sin tur vidaredelegera ? 2015 ens vidaredelegering Fastställd av kommundirektören 2015-03-16,.EP Christel Jönsson äger rätt att i enlighet med 6 kap. 3 7 kommunallagen, i sin tur vidaredelegera beslutanderätten. Beslut som har

Läs mer

Stiven Wiklund Ordförande Ann-Catrin Nyberg Sekreterare

Stiven Wiklund Ordförande Ann-Catrin Nyberg Sekreterare Plats och tid för sammanträdet Föredragande Samservice i Fränsta (OBS), tisdag den 18 januari, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 3 Vice ordförande i personal- och organisationsutskottet

Läs mer

Delegationsordning. Personalärenden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumentansvarig Personalchef

Delegationsordning. Personalärenden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumentansvarig Personalchef Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Personalchef Fastställd Kommunstyrelsen 2015-04-13 Diarienummer 2015/106 002 Delegationsordning Personalärenden i Tingsryds kommun 2 (11) Delegationsordning

Läs mer

avvisa till förvaltningen försent inkommet överklagande enligt förvaltningslagen 24. inom förvaltningen besluta om skadestånd upp till 2 basbelopp.

avvisa till förvaltningen försent inkommet överklagande enligt förvaltningslagen 24. inom förvaltningen besluta om skadestånd upp till 2 basbelopp. 2014-11-1 Håkan Blomgren Rev 2014-12-05 Delegationsordning folktandvård Inledning Kommunalrättslig delegering innebär en nämnd överför självständig beslutanderätt till en förtroendevald eller tjänsteman

Läs mer

Reglemente för gemensam samarbetsnämnd 3 för vissa kommungemensamma stöd- och servicetjänster

Reglemente för gemensam samarbetsnämnd 3 för vissa kommungemensamma stöd- och servicetjänster Författningssamling BKFS 2012:5 Reglemente för gemensam samarbetsnämnd 3 för vissa kommungemensamma stöd- och servicetjänster Antaget av Burlövs Kommunfullmäktige 2012-06-18, 77 Antaget av Kävlinge Kommunfullmäktige

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden Beslutad

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden Beslutad 1 Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden Beslutad 2016-04-20 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Ansvarsområden... 3 Överföring av beslutanderätt Kommunallagen (KL 6 kap. 33 )... 3 Skillnaden

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-18 1(13) Plats och tid Åsele Folkets Hus 08 00 10 20 Beslutande Peter Lindström(s) ordf Egon Persson(åkl) vice ordf Urban Lindström(s) Tommy Danielsson(s) Peter

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-12

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-12 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 1-12 Tid: 2016-01-18 kl. 13.00-15:45 Plats: Region Halland 8 RJL2016/ 78 Delegationsordning för regionstyrelsen Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2012-05-08 Ks 102 Rapportering av ej verkställda beslut... 2 Ks 103 Uppföljning av Folkhälsoarbetet 2011... 3 Ks 104 Granskningsrapport verkställighet av beslut... 4 Ks 105 Förlängning

Läs mer

Reglemente för valnämnden i Gävle kommun

Reglemente för valnämnden i Gävle kommun 1(6) Reglemente för valnämnden i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Nämndens uppgifter Verksamheter 1 Valnämnden 1. är kommunens organ för

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-08-27

Kommunstyrelsen 2013-08-27 Kommunstyrelsen 2013-08-27 Ks 122 Begäran om utökad kommunal borgen... 2 Ks 123 Reviderade ramar 2013 kommunstyrelsens förvaltningar... 4 Ks 124 Översiktlig inventering av stipendier... 6 Ks 125 Överenskommelse

Läs mer

Delegationsbestämmelser för nämnden Samhällsskydd mellersta Skaraborg

Delegationsbestämmelser för nämnden Samhällsskydd mellersta Skaraborg Samhällsskydd mellersta Skaraborg Ärendenr: Fastställd: Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsbestämmelser för nämnden Samhällsskydd mellersta Skaraborg 2/11 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Delegationsordning inom. Fritids- och kulturnämnden Kalix kommun

Delegationsordning inom. Fritids- och kulturnämnden Kalix kommun Delegationsordning 2017 inom Fritids- och kulturnämnden Kalix kommun ~ Fastställd av fritids- och kulturnämnden 2016-12-07 74 Allmänt om delegering Med delegering menas att nämnden överför självständig

Läs mer

Jn 13 Byggsanktionsavgift, Kungsgården Jn 14 Förslag till kalendarium Jn 15 Redovisning av delegationsärenden...

Jn 13 Byggsanktionsavgift, Kungsgården Jn 14 Förslag till kalendarium Jn 15 Redovisning av delegationsärenden... Jävsnämnden 2015-10-29 Jn 13 Byggsanktionsavgift, Kungsgården 1... 2 Jn 14 Förslag till kalendarium 2016... 3 Jn 15 Redovisning av delegationsärenden... 4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2015-10-29 1

Läs mer

1 Prövning av fråga om bisyssla Närmsta chef. 3 Omfördelning av tjänster och entledigande av personal Närmsta chef

1 Prövning av fråga om bisyssla Närmsta chef. 3 Omfördelning av tjänster och entledigande av personal Närmsta chef Övriga ärenden som delegeras samt verkställighet Administrativa frågor som delegeras från socialnämnd till IFO/Omvårdnadsförvaltningen Nr Ärende Delegat 1 Godkännande av externa utförare och tecknande

Läs mer

Delegationsordning för näringslivsnämnden

Delegationsordning för näringslivsnämnden Delegationsordning för näringslivsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 eglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas

Läs mer

Undertecknande av handlingar i landstingsstyrelsens namn

Undertecknande av handlingar i landstingsstyrelsens namn 1 DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN Fastställd den 17 december 2002, 253, kompletterad och ändrad den 17 juni 2003, 146, den 16 mars 2004, 75, den 14 december 2004, 331, den 13 mars 2007, 46,

Läs mer

Fastställda av kultur- och fritidsnämnden att gälla från och med den 2 juni 2016

Fastställda av kultur- och fritidsnämnden att gälla från och med den 2 juni 2016 Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser för kultur- och Sida: 1 DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR ÖSTERSUNDS KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Fastställda av kultur- och att gälla från och med den 2 juni 2016 Kultur- och

Läs mer