Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf Isaksson (s) Lotta Åman (s) Lena Karlsson (s) Jan Åge Mikalsen (s) Britt-Inger Hedman (v) Sven-Olov Granlund (c) Ulf Starefeldt (m) Tommy Pettersson (s), tjg ers Tycko Johansson (s), tjg ers Övriga närvarande Ulrica Lundgren, personalkonsulent, 141 Allmänningen Robert Grimm, Tord Lundberg, Disa Lundberg, Håkan Bohman, 142 Kenneth Eklund, chef tillväxtenheten, 143 Maria Lavander, samordnare, 158 Shara Boström, utredare, Barbro Ternert, kommunchef Liselott Sandström Inga Sandström Utses att justera Tycko Johansson och Britt-Inger Hedman Justeringens Kommunalhuset Arvidsjaur , klockan plats och tid Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer Ordförande Jerry Johansson Justerande Tycko Johansson Britt-Inger Hedman Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum då anslaget Datum då anslaget sattes upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Nämndskansliet Underskrift Inga Sandström

2 Kommunstyrelsen Ärendeförteckning Ks 140 Dnr 00041/ Kommunchefens rapport Ks 141 Dnr 00017/ Information om kommunens samarbete med A-hälsan Ks 142 Dnr 00194/ Information från Allmänningen om Vindkraftsplaner Ks 143 Dnr 00147/ Redovisning av pågående projekt LEADER Lappland Ks 144 Dnr 00208/ Delårsbokslut Kommunstyrelsen Ks 145 Dnr 00208/ Delårsbokslut Förskola och grundskola Ks 146 Dnr 00116/ Uppföljning av nämndernas åtgärdsplaner med anledning av underskott i 2009 års budget Ks 147 Dnr 00189/ Deltagande i Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges Kommuner och Landsting Ks 148 Dnr 00210/ Delegering av beslutanderätt - kommunstyrelsen Ks 149 Dnr 00113/ Utvärdering av kommunens förslagsbrevlåda Ks 150 Dnr 00357/ Försäljning av Arvidsjaurs kommuns aktier i Filmpool Nord AB Ks 151 Dnr 00130/ Hyra av sporthallen Flåsbodan i Glommersträsk 15/6-15/ forts.

3 Kommunstyrelsen forts. Ks 152 Dnr 00129/ Bidrag för drift av utomhusbadet i Glommersträsk år Föreningen Framtid Glommers Ks 153 Dnr 00021/ Utlåtande avseende årsredovisning 2009 Revisorerna Ks 154 Dnr 00127/ Genomförande av EPC-projekt (Energy Performance Contracting) Ks 155 Dnr 00093/ Bidrag för rådgivningsverksamhet under år Företagarna i Arvidsjaur Ks 156 Dnr 00113/ Budget år 2011 för Partnerskap Inland - Akademi Norr Ks 157 Dnr 00117/ Förvaltnings- och finansieringsmodell Delprojekt IV, Virtuella möten genom s.k. videokonferenser (Lumiora) - IT Norrbotten Ks 158 Dnr 00290/ Utvärdering - Förläggning av vistelsetid i förskolan när det gäller allmän förskola och förskoleverksamhet till s.k. 15-timmarsbarn (Regler och rutiner för förskola och fritidshem) Ks 159 Dnr 00192/ Remiss Betyg från årskurs 6 i grundskolan (Ds 2010:15) Ks 160 Dnr 00212/ Underskrifter på kommunens bankkonton m.m. Ks 161 Dnr 00194/ Begäran om förlängd tid samt utökat stöd till genomförande av planeringsinsatser för vindkraft forts.

4 Kommunstyrelsen forts. Ks 162 Dnr 00228/ Medfinansiering av EU-projekt POLCIRKELN ett steg till Ks 163 Dnr 00460/ Förvaltningsområdet för samiska språket Anmälan av samiska representanter till arbetsgrupp samt budget och direktiv för arbetet Ks 164 Dnr 00233/ Ny ledamot i kommunala rådet för funktionshindrade och pensionärer efter Robert Lindemann Ks 165 Dnr 00232/ Entledigande som ordinarie ledamot samt vice ordförande i skolutskottet Elisabeth Hällgren Ks 166 Dnr 00234/ Tillsättande av rekryteringsgrupp vid anställning av resultatchef, personalchef och kommunchef Ks 167 Dnr 00235/ Begäran om pengar till resursförstärkning Lappland Aviation Academy Ks 168 Dnr 00236/ Uppsägning av hyresavtal för AA:s lokaler Ks 169 Dnr 00214/ Allmänhetens förslagsbrevlåda på kommunens hemsida Ks 170 Dnr 00215/ Risk- och sårbarhetsanalys för Arvidsjaurs kommun Ks 171 Dnr 00102/ Motion - Inrättande av adjungerande plats till samerna i kommunfullmäktige Ks 172 Dnr 00392/ Gång- och cykelväg från Norrvägen till Sandbackaskolan (Medborgarförslag) forts.

5 Kommunstyrelsen forts. Ks 173 Dnr 00217/ Torgstadga Lokala föreskrifter för torghandel i Arvidsjaurs kommun Ks 174 Dnr 00218/ Taxa för upplåtelse av offentlig plats Ks 175 Dnr 00150/ Taxa för transportdispenser Ks 176 Dnr 00219/ Avgifter Kulturskola Ks 177 Dnr 00134/ Inbjudan att teckna förlagslån - Kommuninvest Ks 178 Dnr 00209/ Delårsbokslut hela kommunen Ks 179 Dnr 00232/ Driftbudgetramar 2011 Ks 180 Dnr 00114/ Yttrande Upphävande av barn- och ungdomsnämndens beslut 69, 2008 om segregation vid kommunens skolor (Medborgarförslag) Ks 181 Dnr 00473/ Dnr 00226/ Konsekvensanalys Regler för bidrag till föreningar Ks 182 Dnr 00101/ Motion om återinförande av verksamhetsbidraget för byaföreningar Ks 183 Dnr 00211/ Internbudget år Kommunstyrelsen forts.

6 Kommunstyrelsen Ärendeförteckning forts. Ks 184 Näringslivsfrågor, Kurser och konferenser Ks 185 Anmälan av beslut i delegerade ärenden Ks 186 Meddelandeärenden

7 Kommunstyrelsen Ks 140 Dnr 00041/ Kommunchefens rapport Barbro Ternert informerar om följande vid dagens sammanträde; Förändringar av flyktingmottagandet fr o m Arbetsförmedlingen tar över huvudansvaret för mottagandet. De har ansvar för att inom 2 månader upprätta en etableringsplan och med den som utgångspunkt rekommendera bosättningsort. Rätt till etableringsplan har alla mellan år som har minst 25 % prestationsförmåga. För dem som ej har det ansvarar migrationsverket fortsatt för utplacering i kommun. Försäkringskassan ska efter en månad utbetala etableringsersättning månadsvis till den nyanländes försörjning under 24 månader. Ersättningen till kommunerna för två års introduktion kommer att vara för 0 64 år kr Över 65 år kr Alla kommuner som har avtal om flyktingmottagande har ett årligt belopp på kr och detta kvarstår 2011, men sänks till kr För dessa pengar ansvarar kommunerna för att ta emot flyktingen ordna boende och försörjning till försäkringskassan tar över efter en månad. De ska anordna SFI undervisning i 24 mån samt 60 timmars samhällsinformation på flyktingens hemspråk genom lärares försorg. Varje län kommer att sluta avtal om andel flyktingar som ska mottagas. De ska senare placera ut lämplig mängd i kommunerna. För ensamkommande flyktingbarn sker inga förändringar utan kommunen ersätts som idag. Ett stort behov av platser finns. E-handel Fler och fler kommuner ansluter sig till E-handel. Under hösten kommer upphandlaren och ekonomichefen att inhämta information från organisationer som genomfört E-handel. forts.

8 Kommunstyrelsen forts. Ks 140 Upphandlingar Många upphandlingar är på gång. Konsult kommer att anlitas för upphandlingar inom avfallsområdet. Avtalstroheten är inte bra, finns mycket att förbättra på detta område. Gemensam nämnd för överförmyndare Arjeplogs kommun har lämnat förfrågan till vår kommun om att inrätta gemensam nämnd för överförmyndaren. De har tankar om att godmanskapet ska få en professionell prägel och anställa två som arbetar som godemän. För Arvidsjaurs del måste vi se över vilket som är den bästa lösningen tillsammans med överförmyndaren och socialförvaltningen. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten.

9 Kommunstyrelsen Ks 141 Dnr 00017/ Information om kommunens samarbete med A-hälsan Personalkonsulent Ulrica Lundgren informerar om kommunens rehabiliteringsarbete och sjukstatistik; Det nya rehabiliteringsarbetet Rehabkedjan (start ) Syftet Få igång en mer strukturerad rehabiliteringsprocess med tydliga riktlinjer Tidigare insatser för att förebygga långvarig ohälsa Fånga upp hög korttidsfrånvaro i tidigare skede Nå bättre samverkan med försäkringskassan (Rehabiliteringskedjan ) Få bättre koll på aktuella sjukärenden Få bättre möjlighet till att utvärdera och analysera sjukstatistiken Mål Att sänka sjukfrånvarostatistiken i första hand gentemot länet i andra hand gentemot riket Statistik sjukfrånvaro 2007 Arvidsjaurs kommun 9,9 % BD 8,6 % Riket 7,9 % 2008 Arvidsjaurs kommun 8,2 % BD 6,6 % Riket 6,5 % 2009 Arvidsjaurs kommun 6,1 % BD 5,4 % Riket 5,6 % Jämförelser 2008/2009 Arvidsjaurs kommun har förbättrat sina siffror från 2008 till 2009 med 2,1 % BD som förbättrat sig med 1,2 % Riket 0,9 % Nya siffror för 1:a kvartalet 2010 Total sjukfrånvaro 5,2 % - i öriga landet stagnerat I jämförelse från 2009 var siffran 6,1 % forts.

10 Kommunstyrelsen forts. Ks 141 Kostnader vid sjukskrivning Korttidsfrånvaro kostar MINST 10% av månadslönen. För anställd med månadslön kr = kr/dag Varje långtidssjukskriven kostar ca kr/år, exkl. kostnader för produktionsbortfall, merkostnader för vikarie, rehabiliteringskostnader samt administrativa kostnader för att hantera frånvaron. Vår förebyggande rehabilitering i samverkan med företagshälsovården A- hälsan Närheten till A-hälsan > snabbt få tid =snabba insatser Hälsoundersökningar för 40-, 45-,50-, 55- och 60- åringar. (start 2008) => Ohälsa fångas upp och sjukskrivningar undviks. Kontinuerlig uppföljning av Lilla Nyckeln minst 1 gång/vecka Arbetsplatsbesök för ergonomigenomgång av arbetsplatser Stöd till chefer vid konflikthantering i grupper Individuella stödsamtal Medicinsk rådgivning Mätningar buller/ljus/ventilation/fukt/strålning Utvärdering och Analys Sjukfrånvaro talet har minskat Färre långtidssjukskrivna Ökat antal förebyggande insatser(46% av Lilla Nyckeln är i arbete) Bättre koll på kommunens sjukärenden Kommunens chefer har fått ett verktyg som blir till hjälp i rehabiliteringsarbetet Har tecknat ett samarbetsavtal med FK Vi ser att cheferna tar sitt ansvar i rehabiliteringsarbetet Vikten av närhet till Företagshälsovård möjlighet till daglig kontakt

11 Kommunstyrelsen Ks 142 Dnr 00194/ Information från Allmänningen om Vindkraftsplaner Robert Grimm, förvaltare, Tord Lundberg, styrelseordförande, Disa Lundberg, styrelseledamot informerar om Arvidsjaurs allmännings historia, nuvarande verksamhet och framtida planer med vindkraft bildades Arvidsjaur Allmänningsskog. Den omfattade då ha varav produktiv skogsmark. Den så kallade nybyggesepoken pågick sedan till 1910 och vid dessa avvittringar tillfördes ha varav ha produktiv skogsmark. Kopplingen mellan kommunen och allmänningen var till en början mycket stark, kommun och allmänningsstämma hölls samtidigt fram till 1922 då nya allmänningsreglemente tillkom och stämmorna hölls var för sig. Skogen sköttes av Domänverket fram till 1940 då Allmänningen bildade egen förvaltning. Efter bildandet av egen förvaltning började större del gå till delägarna i form av bidrag till jordbruket och elektrifieringen mm. I dag uppgår Arvidsjaurs Allmänning till ungefär ha, varav produktiv skogsmark. Årligen utbetalas 2,2-2,5 miljoner kr till delägarna och olika byggdeprojekt. Allmänningsstämma hålls två ggr / år vanligen i slutet av maj och början på december. Allmänningen ägs av ägarna till fastigheter inom kommunen som har i mantal satt jord. D.v.s. ca: fastigheter som ägs av drygt 1600 delägare. Den produktiva skogsmarken minskar som medför minskade intäkter. Allmänningen har beslutat att satsa på en vindkraftsetablering i kommunen för att öka intäkterna. Detta kommer bl a att medföra fler arbetstillfällen i kommunen. Håkan Bohman, universitetslektor, har av Allmänningen fått uppdraget att titta på ekonomiska effekter av vindkraft. Håkan redogjorde för sin rapport vid dagens sammanträde. Kommunstyrelsen beslutar att tacka för informationen.

12 Kommunstyrelsen Ks 143 Dnr 00147/ Redovisning av pågående projekt LEADER Lappland Chef för tillväxtenheten Kenneth Eklund redovisar följande; Leader Lappland är ett program för landsbygdsutveckling inom de åtta kommunerna - Arvidsjaur-Arjeplog-Sorsele-Storuman-Vilhelmina-Dorotea- Åsele-Lycksele - i de två länen Västerbotten och Norrbotten. Leader Lappland drivs som en ideell förening med en styrelse/lag bestående av 3 personer från varje deltagande kommun, totalt 24 personer. Leader Lapplands LAG kommer från lika delar offentlig, privat och ideell sektor. LAG är huvudman och har ansvar för programmets genomförande inom området Leader Lappland. LAG beslutar om vilka projekt som ska få Leaderstöd och LAG kan också driva egna projekt (s.k. paraplyprojekt). Syftet med Leader Lappland är att skapa bra förutsättningar för en positiv utveckling av våra fjäll- och inlandsbygder. Fokus ligger på att utveckla regionen ekonomiskt och kunskapsmässigt. Strategin syftar också till att projekten ska leda till långsiktigt hållbara och bestående effekter. Leader är en metod för landsbygdsutveckling. Den är ett av EU:s så kallade gemenskapsinitiativ och har använts inom EU sedan Leader är en del i det svenska Landsbygdsprogrammet Landsbygdsprogrammet syftar till att främja en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling på landsbygden. Leader skall vara en länk mellan åtgärder för att stärka utvecklingen i glest befolkade områden och bygger på ett samarbete mellan ett trepartnerskap, ideella organisationer, näringsliv och offentlig sektor. Alla projekt som får stöd via Leader ska rymmas inom något av landsbygdsprogrammets tre områden: * förbättra jord- och skogsbrukets konkurrenskraft * förbättra miljön och landskapet * förbättra livskvaliteten, bredda företagandet och främja utvecklingen av landsbygdens ekonomi. forts.

13 Kommunstyrelsen forts. Ks 143 Leaderstöd kan sökas av privatpersoner, föreningar, företag, kommuner, en grupp av företagare eller ett nätverk. Enskilda företag kan inte söka Leaderstöd för utveckling av enbart den egna verksamheten. Leaderkansliet är nu etablerat och i fullt arbete. Lokaliseringsorten är Sorsele och bemanningen är en heltid. Vid arbetsanhopningar dessutom en förstärkning på ca. 40%. I Arvidsjaur pågår Vittjåkkprojektet under tiden där Arvidsjaurs Orienteringsklubb är projektägare. Beviljat projektstöd kr. Projektet syftar till att öka Vittjåkkområdets attraktivitet som friluftsområde sommartid och locka fler besökare genom att utveckla förutsättningarna för fler aktiviteter, bättre information och service och därmed ökad sysselsättning. LAGs motivering till beviljandet är att projektkonceptet ligger i linje med Leader Lapplands utvecklingsstrategi och har en intressant inriktning med bred samverkan och förutsättningar att utveckla områdets attraktivitet, friluftsliv och idrottsarrangemang. Projektet har en bred finansieringsbas och är väl förankrat hos berörda markägare, myndigheter och intressenter (Luleå Stift, Fortifikationsverket, Sveaskog, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, Arvidsjaurs kommun, Mausjaurs sameby). Framtagna kartor och databaser kan efter projekttiden nyttjas av berörda projektaktörer eller andra intresserade föreningar och företag. Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

14 Kommunstyrelsen Ks 144 Dnr 00208/ Delårsbokslut Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens resultatområden har lämnat redovisning över sina verksamheter t o m Arbetsutskottet, budgetutskottet och utbildnings- och näringslivsutskottet har upprättat förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna delårsredovisning Exp till. Berörda

15 Kommunstyrelsen Ks 145 Dnr 00208/ Delårsbokslut Förskola och grundskola Kommunstyrelsens resultatområde förskola och grundskola har lämnat redovisning över sina verksamheter t o m Kommunstyrelsen beslutar att godkänna delårsredovisning Exp till. Berörda

16 Kommunstyrelsen Ks 146 Dnr 00116/ Uppföljning av nämndernas åtgärdsplaner med anledning av underskott i 2009 års budget Kommunfullmäktige godkände åtgärdsplan för kommunstyrelsen med anledning av budgetunderskottet år I samband med att årsredovisningen 2009 antogs i kommunfullmäktige beslutades att de nämnde som upprättat åtgärdsplaner skulle redovisa hur långt man kommit när delårsrapporten för redovisades. Åtgärdsplaner har upprättats och uppföljning av dessa bilägges ärendet. Kommunstyrelsen beslutar./. att godkänna redovisningen av uppföljningen av kommunstyrelsens åtgärdsplan fram till Exp till. Berörda

17 Bilaga till kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll (7) Uppföljning av kommunstyrelsens åtgärdsplan 2010 enl ks (Dnr 94/2010) Avser tom april 2010 Kommunstyrelsen VAD NÄR ÅTGÄRD PLANERAD BESPARING Kommunstyrelsen 2010 Samma regler som kultur kr under lämnar bidrag enbart och fritidsnämnden 2010 till barn- och ungdomsverksamhet Kommunstyrelsen begränsar sitt deltagande i föreningar och organisationer Överföring av kostnader för skolutskottet till barnoch ungdom Ändringar i linjenätets busstrafik 2010 Översyn av medlemskap kr under kr under kr under Ändringar tågtaxi till kr under Jörn 2010 Summa kr FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER Inga bidrag till vuxenföreningar som inte har stöd i KFbeslut/annan överenskommelse Detta berör till största delen linjer där det inte finns resenärer mer än i undantagsfall. Anknytning till Jörn med buss finns kvar. UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRANDE OCH EKONOMISKA EFFEKTER Bidrag har lämnats till Folkrörelsernas arkiv, utebaden och skoterföreningarna. Inga beslut under Minskningen kom redan Allt eftersom avtalen sägs upp kan kommunen omförhandla dessa. Genomfört.

18 2 (7) Tillväxtenheten (Sysselsättningsenheten) VAD NÄR ÅTGÄRD PLANERAD BESPARING FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRANDE OCH EKONOMISKA EFFEKTER Projektet ungdomar ut kr Inga avtal tecknat än under försvinner Anställningsstöd tas bort för personal vid Hängengården och Gamla Prästgården kr Neddragning av verksamhet och öppettider. Åtgärden genomför. Besparing uppnås. Skyddat arbete Osa, flyttas över till resp verksamhet där de finns placerade Feriearbeten endast för åk 9 + åk 1 gy, i två veckor, 6 tim/dag Refugen avvecklas 2011 i samband med att arbetsledaren går i pension Idéums budget återställs till faktisk kostnad. Detta finansieras genom ökade intäkter från tjänsteförsäljning ( kr). Ånyo förs över till Avfallsenheten och blir helt intäktsfinansierad 2010 Svårighet att bl a budgetera kr kr Minskad tid i kommunal feriejobb, lägre ersättning kr Refugen avvecklas. Ingen besparing. Nytt förslag diskuteras. För att underlätta budgetering, styrning och statistik. Beslutet genomfört. För tidigt att se den ekonomiska effekten. Avtal skrina med AF inom Fas 3 och Lyftet. Åtgärden genomförd.

19 3 (7) Tillväxtenheten (forts) VAD NÄR ÅTGÄRD PLANERAD BESPARING FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER Ny enhet 2010 Bättre tillvaratagande Tillväxtenheten av kompetens och (sammanslagning av övriga resurser. sysselsättnings- och Delegart ansvar till utvecklingsenheten enheten för all samt inflyttning, förväntas flyktingverksamheten) ge ökad inflyttning och kvalité. Summa kr UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRANDE OCH EKONOMISKA EFFEKTER Sammanslagningen genomförd Besparings- och strukturåtgärder planeras.

20 4 (7) Stödfunktionen VAD NÄR ÅTGÄRD PLANERAD BESPARING Byte av lönesystem Nytt lönesystem pga att det vi hade inte kommer att finnas kvar. Några resutbildningar kvar IT-enheten under översyn FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER kr Minskade driftskostnader och på sikt mindre behov av personal kr De planerade åtgärderna har lett till de förväntade kostnadsminskningar na. Finns en risk för sämre service till användarna, men åtgärdstiderna har inte försämrats ännu. Men den återkommande mätningen om hur nöjda kunderna sker först i november. UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRANDE OCH EKONOMISKA EFFEKTER Minskade månadskostnader på ca kr för drift. Minskning av personal kommer senare. Genomförda åtgärder Pensionsavgång IT-tekniker, Åke Lindberg februari % av IT-teknikertjänst övertas av stadsnätet. Glen Eriksson arbetar 50 % åt affärsområdet Arvidsjaur stadsnät som tillhör ansvar 118 istället för IT-enhetens (761). IT-chef Lorens Hallnor 75 % Arbetstider; Ta bort Telia tjänsten Mobile Extension för de IT-tekniker som inte behöver den. Öka intäkterna genom att sälja våra tjänster. Besparing kr/år kr/år inklusive mobil kostnad (6 månader var på telefonräkningen) kr Totalt: kr/år (2400 kr/år per användare). Målintäktsökning 2010: kr Dela kostnaderna Med Tekniska förvaltningen på en av tv IT-bilar kr/år. Summa kr Konsumentrådgivning 2010 Tjänsten återbesätts inte kr Genomfördes under Köps av Arjeplog Summa kr

21 Sandbacka VAD NÄR ÅTGÄRD PLANERAD BESPARING Förändrad 2010 Minskad administration kr organisation Personal 2010 Reducering maa av pensionsavgång 75 % + 50 % kr ( kr) 2010 Reducering av en assistent kr ( kr) 2010 Reducering av assistent, bidragsanställningar (2 st) 2010 Sjukskrivning 50 % fylls inte ut med ny personal kr (oförändrat) kr ( kr) 2010 Personal övrigt kr ( kr) Utbildning 2010 Reducerad budget för utbildningsmateriel, arbetsplatsförlagd utbildning m m Minskad flygtid för elever vid flygskolan kr (oförändrat) kr (oförändrat) Summa kr FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER Kan ge problem och tjänst måste återbesättas UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRANDE OCH EKONOMISKA EFFEKTER 5 (7) Har inte gett något utfall ännu då personerna jobbar 100% läsåret ut. Procentsatserna är lite justerade (60% + 50%) vilket leder till att bedömd besparing är 270 tkr för Har inte gett något utfall ännu då personen tar ut komp, flex, sem just nu. Besparing sker from 1/9 vilket ger ca.120 tkr för Har inte gett något utfall ännu då personerna jobbar 100% läsåret ut. Besparingen sker from juli och diffar ej från beräknad summa. Besparingen kan dock utebli maa krav på stöd till elever med särskilda behov. Hur det blir ser vi dock inte förrän slutlig antagning skett till HT10 Vi har idag 2 personer som är sjukskrivna på 50 %, när detta gjordes hade vi ytterligare 1 person men denna har återgått till 100%. Den ena personen ersätts till del medan den andra ej medför någon besparing då den innebär ökad personalram. Maa 1 persons återgång till 100% reduceras planerad besparing till ca.100 tkr på helår Minskad rektorstjänst med 0,2 = kr Reducering trf skola/ Transport = kr (Gäller from 1/7 men kan ev. komma att ätas upp av utökat ass behov enl vad som beskrivs under p. assistenter) Vi håller den reducering som gjorts hittills och kommer förmodligen så att göra om inget oförutsatt inträffar. Ligger i fas efter vårens verksamhet men farhågor finns inför hösten då de interkommunala avgifterna kommer att nedgå en hel del maa minskat elevunderlag.

22 6 (7) Kostenheten VAD NÄR ÅTGÄRD PLANERAD BESPARING FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRANDE OCH EKONOMISKA EFFEKTER Minskat elevantal i 2010 Minskat antal elever som äter kr Färre portioner. Påbörjat. byarna i byaskolorna Ingen tillsättning av 2010 Tillsätts inte kr Arbete utförs av Pågår. Tillsvidare vakant. vakant tjänst befintlig personal. Anpassning till antal ätande 2010 Färre lever på skolan ger färre ätande kr Färre portioner. Antalet ätande fortsätter att minska. Satsning på mat som eleverna gillar kan öka ätandet så att besparingen kanske blir mindre. Reducering av antal 2010 Färre tjänster totalt kr Arbete utförs av År gjord. tjänster befintlig personal. Fler sålda portioner 2010 Fler ätande på grund av nya kr Varje portion sälj avgifter. med förlust Summa kr Försäljningsökningen blev inte så stor som väntat. Färre anställda äter.

23 7 (7) Tekniska - Fastigheter VAD NÄR ÅTGÄRD PLANERAD BESPARING FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRANDE OCH EKONOMISKA EFFEKTER Försålda fastigheter 2010 Minskade avskrivningar, räntor samt driftnetto på redan sålda fastigheter kr kr kr kr kr tom 30/4, 2009 jämfört med Minskade avskrivningar går på ett gemensamt konto under kommunstyrelsen. Personalminskning ,75 % tjänst kr kr kr tom 30/4, 2009 jämfört med fastighetsskötare Försäkringar 2010 Förändringar Bernhardsborg Bostadsrätten kr/år 0 kr i nuläget, redovisas vid nästa tertial. Renen 12 är såld. Nordanås är såld. Renen 12 Nordanås Brandstation i Moskosel Spånhålan Camp Gielas 2010 Gielas betalar underhåll, skatt kr kr 0 kr i nuläget, redovisas i nästa tertial. och försäkringar av egna intäkter Summa kr

24 Kommunstyrelsen Ks 147 Dnr 00189/ Deltagande i Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges Kommuner och Landsting Arvidsjaurs kommun har sedan hösten 2008 deltagit i nätverket Kommunens kvalitet i korthet som drivs av Sveriges kommuner och Landsting. På fem områden (tillgänglighet, trygghet, delaktighet och information, kostnadseffektivitet samt samhällsbyggande) har 64 kommuner jämfört sig med varandra utifrån 38 olika mått. Arvidsjaurs resultat för år 2009 innehöll både topp- och bottenplaceringar jämfört med de övriga kommunerna. Exempelvis ligger kommunen mycket bra till vad gäller kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan. Väntetiden till en plats på ett äldreboende är dock relativt lång. Nya mått för år 2009 var bland annat handläggningstiden för att få ekonomiskt bistånd, samt personaltätheten i förskolan om man tar hänsyn till frånvarande barn. Arvidsjaurs kommun fick mycket bra resultat för båda dessa mått. Eftersom detta inte har mätts av förvaltningarna tidigare är denna information värdefull. Samma förutsättningar för deltagande gäller för nästa mätomgång, d.v.s. varje kommun utser en styrgrupp bestående av en ledande kommunal tjänsteman, en ledande politiker samt en projektledare. Tre av måtten som ingår i mätningen är valfria, eftersom de kostar pengar att framställa. Måtten handlar om förvaltningarnas service och bemötande, och kostnaden ifjol för detta var kr. Exp till. Sveriges kommmuner och Landsting. Shara Boström. Ulf Isaksson. Heikki Kairento Kommunstyrelsen behöver nu ta ställning till om kommunen ska fortsätta att delta i Kommunens Kvalitet i Korthet år 2010, om vi i så fall ska beställa de mätningar som innebär en kostnad, samt vilka som ska ingå i styrgruppen. Kommunstyrelsen beslutar att delta i Kommunens kvalitet i Korthet år att utse styrgrupp bestående av Shara Boström (sammankallande), Heikki Kairento och Ulf Isaksson (s). att pengarna tas ur kommunstyrelsens anslag för allmänna utredningar.

25 Kommunstyrelsen Ks 148 Dnr 00210/ Delegering av beslutanderätt kommunstyrelsen Enligt kommunallagen kan delegering av ärenden ske till utskott, ledamot, ersättare eller anställd i kommunen. Delegering innebär att självständig beslutanderätt förs över från nämnden till delegaten. Med stöd av kommunallagen, reglementet för kommunstyrelsen samt av kommunfullmäktige särskilt fattat beslut har förslag till ny delegeringsordning för kommunstyrelsen upprättats. Utbildnings- och näringslivsutskottet har behandlat förslag till delegering av beslutanderätt för gymnasieskolan. Skolutskottet har behandlat grundskolans delegering. Kommunstyrelsen beslutar./. att anta upprättat förslag till delegering av beslutanderätt för kommunstyrelsen enligt bilaga till protokollet. att vid delegats frånvaro övergår delegationen till överordnad chef. att kommunstyrelsens beslut och upphör att gälla. Exp till. Berörda

26 Bilaga till kommunstyrelsens protokoll (14) Delegering av ärenden inom en nämnd (Kommunallagen 6 kap, 33-38) 33 En nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 34. En gemensam nämnd får även under samma förutsättningar uppdra åt en anställd i någon av de samverkande kommunerna eller landstingen att besluta på nämndens vägnar. 34 I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras: 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, och 5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 35 Beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 33 skall anmälas till nämnderna, som bestämmer i vilken ordning detta skall ske. 36 En nämnd får uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 37 Om en nämnd eller en gemensam nämnd med stöd av 33 uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen eller landstinget eller i någon av de samverkande kommunerna eller landstingen att besluta i stället. Sådana beslut ska anmälas till förvaltningschefen 38 Om en nämnd med stöd av 33 uppdrar åt en anställd att besluta på nämndens vägnar, får nämnden uppställa villkor som innebär att de som utnyttjar nämndens tjänster skall ges tillfälle att lägga fram förslag eller att yttra sig, innan beslutet fattas. Nämnden får också föreskriva att en anställd får fatta beslut endast om företrädare för dem som utnyttjar nämndens tjänster har tillstyrkt beslutet. Övrigt För delegat gäller samma jävsregler och skyldigheter att protokollföra beslut som för styrelsen. Delegationsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen vid nästkommande sammanträde genom anmälan av protokoll eller genom särskild upprättad förteckning.

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2008-12-01 355 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 17.00-17.15 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Karin

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2008-02-11 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 09.30 16.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lars Holmqvist (s) Karin Lindgren (s) Lotta

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2012-11-12 333 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 18.10. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2015-03-24 83 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 19.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg (s), ej 116 Ylva Stråhle

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2011-06-27 82 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 11.00-16.05. Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Ann-Karin

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2007-11-26 158 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaurs kommun klockan 13.00-16.25 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 25 APRIL 2013, KL 18.30

HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 25 APRIL 2013, KL 18.30 KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 25 APRIL 2013, KL 18.30 WWW.HOGANAS.SE 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-04-25 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Delårsbokslut 2013-08-31. Kommunstyrelsens verksamhetsområde

Delårsbokslut 2013-08-31. Kommunstyrelsens verksamhetsområde Delårsbokslut 2013-08-31 s verksamhetsområde 1 (78) Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2013 10 Kommunfullmäktige inkl partistöd, Tkr 2013 2012 Budget Redovisat Förbr i % Redovisat Förändr i % Personal 435

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 130731

Delårsrapport Orsa kommun 130731 Delårsrapport Orsa kommun 130731 2 Delårsrapport Orsa kommun 130731 INNEHÅLLSFÖRTECKNING De första sju månaderna 4 Kommentarer till delårsresultatet 5 Kommunens bolag 6 Driftredovisning 7 Prognos för verksamhetsåret

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 Delårsrapport Januari juni 2009 Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 1 Innehållsförteckning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys 3 Befolkning, arbetsmarknad, demokrati och medborgarinflytande Väsentliga

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsen

Kallelse. Kommunstyrelsen Kallelse Kommunstyrelsen Tisdagen den 12 maj 2015 RAGUNDA KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Datum 2015-05-05 Kommunstyrelsen Plats: Kommunkontoret, Hammarstrand Tid: Tisdagen den 12 maj, kl 08.00 Tema Retab,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (58) 2010-09-07 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2010-09-07 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet.

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet. STORFORS KOMMUN Datum 2015-03-23 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: Måndagen den 30 mars 2015 kl. 08.15. Plats: Sammanträdesrum Kerimäki,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (41) Datum Tid Kl. 14.00 17.55 Ajournering Mötet ajourneras kl. 14.45-14.50 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, kommunchef

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72 PROTOKOLL 1(61) Tid: kl 08:30 16:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Helena Öhlund, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s, deltar inte 90, 93-96, 98-105 Tomas Egmark,

Läs mer

Ärenden: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl 13.00 1(2) Datum 2013-06-20

Ärenden: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl 13.00 1(2) Datum 2013-06-20 Datum 2013-06-20 1(2) Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl 13.00 Ärenden: 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Val av justeringsmän

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (36) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 8 februari 2011 kl. 10.00 17.15, ajournering för lunch 12.15-13.00.

Läs mer

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-08-13 1 (40) Sid KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsen Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

Läs mer