Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf Isaksson (s) Lotta Åman (s) Lena Karlsson (s) Jan Åge Mikalsen (s) Britt-Inger Hedman (v) Sven-Olov Granlund (c) Ulf Starefeldt (m) Tommy Pettersson (s), tjg ers Tycko Johansson (s), tjg ers Övriga närvarande Ulrica Lundgren, personalkonsulent, 141 Allmänningen Robert Grimm, Tord Lundberg, Disa Lundberg, Håkan Bohman, 142 Kenneth Eklund, chef tillväxtenheten, 143 Maria Lavander, samordnare, 158 Shara Boström, utredare, Barbro Ternert, kommunchef Liselott Sandström Inga Sandström Utses att justera Tycko Johansson och Britt-Inger Hedman Justeringens Kommunalhuset Arvidsjaur , klockan plats och tid Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer Ordförande Jerry Johansson Justerande Tycko Johansson Britt-Inger Hedman Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum då anslaget Datum då anslaget sattes upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Nämndskansliet Underskrift Inga Sandström

2 Kommunstyrelsen Ärendeförteckning Ks 140 Dnr 00041/ Kommunchefens rapport Ks 141 Dnr 00017/ Information om kommunens samarbete med A-hälsan Ks 142 Dnr 00194/ Information från Allmänningen om Vindkraftsplaner Ks 143 Dnr 00147/ Redovisning av pågående projekt LEADER Lappland Ks 144 Dnr 00208/ Delårsbokslut Kommunstyrelsen Ks 145 Dnr 00208/ Delårsbokslut Förskola och grundskola Ks 146 Dnr 00116/ Uppföljning av nämndernas åtgärdsplaner med anledning av underskott i 2009 års budget Ks 147 Dnr 00189/ Deltagande i Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges Kommuner och Landsting Ks 148 Dnr 00210/ Delegering av beslutanderätt - kommunstyrelsen Ks 149 Dnr 00113/ Utvärdering av kommunens förslagsbrevlåda Ks 150 Dnr 00357/ Försäljning av Arvidsjaurs kommuns aktier i Filmpool Nord AB Ks 151 Dnr 00130/ Hyra av sporthallen Flåsbodan i Glommersträsk 15/6-15/ forts.

3 Kommunstyrelsen forts. Ks 152 Dnr 00129/ Bidrag för drift av utomhusbadet i Glommersträsk år Föreningen Framtid Glommers Ks 153 Dnr 00021/ Utlåtande avseende årsredovisning 2009 Revisorerna Ks 154 Dnr 00127/ Genomförande av EPC-projekt (Energy Performance Contracting) Ks 155 Dnr 00093/ Bidrag för rådgivningsverksamhet under år Företagarna i Arvidsjaur Ks 156 Dnr 00113/ Budget år 2011 för Partnerskap Inland - Akademi Norr Ks 157 Dnr 00117/ Förvaltnings- och finansieringsmodell Delprojekt IV, Virtuella möten genom s.k. videokonferenser (Lumiora) - IT Norrbotten Ks 158 Dnr 00290/ Utvärdering - Förläggning av vistelsetid i förskolan när det gäller allmän förskola och förskoleverksamhet till s.k. 15-timmarsbarn (Regler och rutiner för förskola och fritidshem) Ks 159 Dnr 00192/ Remiss Betyg från årskurs 6 i grundskolan (Ds 2010:15) Ks 160 Dnr 00212/ Underskrifter på kommunens bankkonton m.m. Ks 161 Dnr 00194/ Begäran om förlängd tid samt utökat stöd till genomförande av planeringsinsatser för vindkraft forts.

4 Kommunstyrelsen forts. Ks 162 Dnr 00228/ Medfinansiering av EU-projekt POLCIRKELN ett steg till Ks 163 Dnr 00460/ Förvaltningsområdet för samiska språket Anmälan av samiska representanter till arbetsgrupp samt budget och direktiv för arbetet Ks 164 Dnr 00233/ Ny ledamot i kommunala rådet för funktionshindrade och pensionärer efter Robert Lindemann Ks 165 Dnr 00232/ Entledigande som ordinarie ledamot samt vice ordförande i skolutskottet Elisabeth Hällgren Ks 166 Dnr 00234/ Tillsättande av rekryteringsgrupp vid anställning av resultatchef, personalchef och kommunchef Ks 167 Dnr 00235/ Begäran om pengar till resursförstärkning Lappland Aviation Academy Ks 168 Dnr 00236/ Uppsägning av hyresavtal för AA:s lokaler Ks 169 Dnr 00214/ Allmänhetens förslagsbrevlåda på kommunens hemsida Ks 170 Dnr 00215/ Risk- och sårbarhetsanalys för Arvidsjaurs kommun Ks 171 Dnr 00102/ Motion - Inrättande av adjungerande plats till samerna i kommunfullmäktige Ks 172 Dnr 00392/ Gång- och cykelväg från Norrvägen till Sandbackaskolan (Medborgarförslag) forts.

5 Kommunstyrelsen forts. Ks 173 Dnr 00217/ Torgstadga Lokala föreskrifter för torghandel i Arvidsjaurs kommun Ks 174 Dnr 00218/ Taxa för upplåtelse av offentlig plats Ks 175 Dnr 00150/ Taxa för transportdispenser Ks 176 Dnr 00219/ Avgifter Kulturskola Ks 177 Dnr 00134/ Inbjudan att teckna förlagslån - Kommuninvest Ks 178 Dnr 00209/ Delårsbokslut hela kommunen Ks 179 Dnr 00232/ Driftbudgetramar 2011 Ks 180 Dnr 00114/ Yttrande Upphävande av barn- och ungdomsnämndens beslut 69, 2008 om segregation vid kommunens skolor (Medborgarförslag) Ks 181 Dnr 00473/ Dnr 00226/ Konsekvensanalys Regler för bidrag till föreningar Ks 182 Dnr 00101/ Motion om återinförande av verksamhetsbidraget för byaföreningar Ks 183 Dnr 00211/ Internbudget år Kommunstyrelsen forts.

6 Kommunstyrelsen Ärendeförteckning forts. Ks 184 Näringslivsfrågor, Kurser och konferenser Ks 185 Anmälan av beslut i delegerade ärenden Ks 186 Meddelandeärenden

7 Kommunstyrelsen Ks 140 Dnr 00041/ Kommunchefens rapport Barbro Ternert informerar om följande vid dagens sammanträde; Förändringar av flyktingmottagandet fr o m Arbetsförmedlingen tar över huvudansvaret för mottagandet. De har ansvar för att inom 2 månader upprätta en etableringsplan och med den som utgångspunkt rekommendera bosättningsort. Rätt till etableringsplan har alla mellan år som har minst 25 % prestationsförmåga. För dem som ej har det ansvarar migrationsverket fortsatt för utplacering i kommun. Försäkringskassan ska efter en månad utbetala etableringsersättning månadsvis till den nyanländes försörjning under 24 månader. Ersättningen till kommunerna för två års introduktion kommer att vara för 0 64 år kr Över 65 år kr Alla kommuner som har avtal om flyktingmottagande har ett årligt belopp på kr och detta kvarstår 2011, men sänks till kr För dessa pengar ansvarar kommunerna för att ta emot flyktingen ordna boende och försörjning till försäkringskassan tar över efter en månad. De ska anordna SFI undervisning i 24 mån samt 60 timmars samhällsinformation på flyktingens hemspråk genom lärares försorg. Varje län kommer att sluta avtal om andel flyktingar som ska mottagas. De ska senare placera ut lämplig mängd i kommunerna. För ensamkommande flyktingbarn sker inga förändringar utan kommunen ersätts som idag. Ett stort behov av platser finns. E-handel Fler och fler kommuner ansluter sig till E-handel. Under hösten kommer upphandlaren och ekonomichefen att inhämta information från organisationer som genomfört E-handel. forts.

8 Kommunstyrelsen forts. Ks 140 Upphandlingar Många upphandlingar är på gång. Konsult kommer att anlitas för upphandlingar inom avfallsområdet. Avtalstroheten är inte bra, finns mycket att förbättra på detta område. Gemensam nämnd för överförmyndare Arjeplogs kommun har lämnat förfrågan till vår kommun om att inrätta gemensam nämnd för överförmyndaren. De har tankar om att godmanskapet ska få en professionell prägel och anställa två som arbetar som godemän. För Arvidsjaurs del måste vi se över vilket som är den bästa lösningen tillsammans med överförmyndaren och socialförvaltningen. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten.

9 Kommunstyrelsen Ks 141 Dnr 00017/ Information om kommunens samarbete med A-hälsan Personalkonsulent Ulrica Lundgren informerar om kommunens rehabiliteringsarbete och sjukstatistik; Det nya rehabiliteringsarbetet Rehabkedjan (start ) Syftet Få igång en mer strukturerad rehabiliteringsprocess med tydliga riktlinjer Tidigare insatser för att förebygga långvarig ohälsa Fånga upp hög korttidsfrånvaro i tidigare skede Nå bättre samverkan med försäkringskassan (Rehabiliteringskedjan ) Få bättre koll på aktuella sjukärenden Få bättre möjlighet till att utvärdera och analysera sjukstatistiken Mål Att sänka sjukfrånvarostatistiken i första hand gentemot länet i andra hand gentemot riket Statistik sjukfrånvaro 2007 Arvidsjaurs kommun 9,9 % BD 8,6 % Riket 7,9 % 2008 Arvidsjaurs kommun 8,2 % BD 6,6 % Riket 6,5 % 2009 Arvidsjaurs kommun 6,1 % BD 5,4 % Riket 5,6 % Jämförelser 2008/2009 Arvidsjaurs kommun har förbättrat sina siffror från 2008 till 2009 med 2,1 % BD som förbättrat sig med 1,2 % Riket 0,9 % Nya siffror för 1:a kvartalet 2010 Total sjukfrånvaro 5,2 % - i öriga landet stagnerat I jämförelse från 2009 var siffran 6,1 % forts.

10 Kommunstyrelsen forts. Ks 141 Kostnader vid sjukskrivning Korttidsfrånvaro kostar MINST 10% av månadslönen. För anställd med månadslön kr = kr/dag Varje långtidssjukskriven kostar ca kr/år, exkl. kostnader för produktionsbortfall, merkostnader för vikarie, rehabiliteringskostnader samt administrativa kostnader för att hantera frånvaron. Vår förebyggande rehabilitering i samverkan med företagshälsovården A- hälsan Närheten till A-hälsan > snabbt få tid =snabba insatser Hälsoundersökningar för 40-, 45-,50-, 55- och 60- åringar. (start 2008) => Ohälsa fångas upp och sjukskrivningar undviks. Kontinuerlig uppföljning av Lilla Nyckeln minst 1 gång/vecka Arbetsplatsbesök för ergonomigenomgång av arbetsplatser Stöd till chefer vid konflikthantering i grupper Individuella stödsamtal Medicinsk rådgivning Mätningar buller/ljus/ventilation/fukt/strålning Utvärdering och Analys Sjukfrånvaro talet har minskat Färre långtidssjukskrivna Ökat antal förebyggande insatser(46% av Lilla Nyckeln är i arbete) Bättre koll på kommunens sjukärenden Kommunens chefer har fått ett verktyg som blir till hjälp i rehabiliteringsarbetet Har tecknat ett samarbetsavtal med FK Vi ser att cheferna tar sitt ansvar i rehabiliteringsarbetet Vikten av närhet till Företagshälsovård möjlighet till daglig kontakt

11 Kommunstyrelsen Ks 142 Dnr 00194/ Information från Allmänningen om Vindkraftsplaner Robert Grimm, förvaltare, Tord Lundberg, styrelseordförande, Disa Lundberg, styrelseledamot informerar om Arvidsjaurs allmännings historia, nuvarande verksamhet och framtida planer med vindkraft bildades Arvidsjaur Allmänningsskog. Den omfattade då ha varav produktiv skogsmark. Den så kallade nybyggesepoken pågick sedan till 1910 och vid dessa avvittringar tillfördes ha varav ha produktiv skogsmark. Kopplingen mellan kommunen och allmänningen var till en början mycket stark, kommun och allmänningsstämma hölls samtidigt fram till 1922 då nya allmänningsreglemente tillkom och stämmorna hölls var för sig. Skogen sköttes av Domänverket fram till 1940 då Allmänningen bildade egen förvaltning. Efter bildandet av egen förvaltning började större del gå till delägarna i form av bidrag till jordbruket och elektrifieringen mm. I dag uppgår Arvidsjaurs Allmänning till ungefär ha, varav produktiv skogsmark. Årligen utbetalas 2,2-2,5 miljoner kr till delägarna och olika byggdeprojekt. Allmänningsstämma hålls två ggr / år vanligen i slutet av maj och början på december. Allmänningen ägs av ägarna till fastigheter inom kommunen som har i mantal satt jord. D.v.s. ca: fastigheter som ägs av drygt 1600 delägare. Den produktiva skogsmarken minskar som medför minskade intäkter. Allmänningen har beslutat att satsa på en vindkraftsetablering i kommunen för att öka intäkterna. Detta kommer bl a att medföra fler arbetstillfällen i kommunen. Håkan Bohman, universitetslektor, har av Allmänningen fått uppdraget att titta på ekonomiska effekter av vindkraft. Håkan redogjorde för sin rapport vid dagens sammanträde. Kommunstyrelsen beslutar att tacka för informationen.

12 Kommunstyrelsen Ks 143 Dnr 00147/ Redovisning av pågående projekt LEADER Lappland Chef för tillväxtenheten Kenneth Eklund redovisar följande; Leader Lappland är ett program för landsbygdsutveckling inom de åtta kommunerna - Arvidsjaur-Arjeplog-Sorsele-Storuman-Vilhelmina-Dorotea- Åsele-Lycksele - i de två länen Västerbotten och Norrbotten. Leader Lappland drivs som en ideell förening med en styrelse/lag bestående av 3 personer från varje deltagande kommun, totalt 24 personer. Leader Lapplands LAG kommer från lika delar offentlig, privat och ideell sektor. LAG är huvudman och har ansvar för programmets genomförande inom området Leader Lappland. LAG beslutar om vilka projekt som ska få Leaderstöd och LAG kan också driva egna projekt (s.k. paraplyprojekt). Syftet med Leader Lappland är att skapa bra förutsättningar för en positiv utveckling av våra fjäll- och inlandsbygder. Fokus ligger på att utveckla regionen ekonomiskt och kunskapsmässigt. Strategin syftar också till att projekten ska leda till långsiktigt hållbara och bestående effekter. Leader är en metod för landsbygdsutveckling. Den är ett av EU:s så kallade gemenskapsinitiativ och har använts inom EU sedan Leader är en del i det svenska Landsbygdsprogrammet Landsbygdsprogrammet syftar till att främja en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling på landsbygden. Leader skall vara en länk mellan åtgärder för att stärka utvecklingen i glest befolkade områden och bygger på ett samarbete mellan ett trepartnerskap, ideella organisationer, näringsliv och offentlig sektor. Alla projekt som får stöd via Leader ska rymmas inom något av landsbygdsprogrammets tre områden: * förbättra jord- och skogsbrukets konkurrenskraft * förbättra miljön och landskapet * förbättra livskvaliteten, bredda företagandet och främja utvecklingen av landsbygdens ekonomi. forts.

13 Kommunstyrelsen forts. Ks 143 Leaderstöd kan sökas av privatpersoner, föreningar, företag, kommuner, en grupp av företagare eller ett nätverk. Enskilda företag kan inte söka Leaderstöd för utveckling av enbart den egna verksamheten. Leaderkansliet är nu etablerat och i fullt arbete. Lokaliseringsorten är Sorsele och bemanningen är en heltid. Vid arbetsanhopningar dessutom en förstärkning på ca. 40%. I Arvidsjaur pågår Vittjåkkprojektet under tiden där Arvidsjaurs Orienteringsklubb är projektägare. Beviljat projektstöd kr. Projektet syftar till att öka Vittjåkkområdets attraktivitet som friluftsområde sommartid och locka fler besökare genom att utveckla förutsättningarna för fler aktiviteter, bättre information och service och därmed ökad sysselsättning. LAGs motivering till beviljandet är att projektkonceptet ligger i linje med Leader Lapplands utvecklingsstrategi och har en intressant inriktning med bred samverkan och förutsättningar att utveckla områdets attraktivitet, friluftsliv och idrottsarrangemang. Projektet har en bred finansieringsbas och är väl förankrat hos berörda markägare, myndigheter och intressenter (Luleå Stift, Fortifikationsverket, Sveaskog, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, Arvidsjaurs kommun, Mausjaurs sameby). Framtagna kartor och databaser kan efter projekttiden nyttjas av berörda projektaktörer eller andra intresserade föreningar och företag. Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

14 Kommunstyrelsen Ks 144 Dnr 00208/ Delårsbokslut Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens resultatområden har lämnat redovisning över sina verksamheter t o m Arbetsutskottet, budgetutskottet och utbildnings- och näringslivsutskottet har upprättat förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna delårsredovisning Exp till. Berörda

15 Kommunstyrelsen Ks 145 Dnr 00208/ Delårsbokslut Förskola och grundskola Kommunstyrelsens resultatområde förskola och grundskola har lämnat redovisning över sina verksamheter t o m Kommunstyrelsen beslutar att godkänna delårsredovisning Exp till. Berörda

16 Kommunstyrelsen Ks 146 Dnr 00116/ Uppföljning av nämndernas åtgärdsplaner med anledning av underskott i 2009 års budget Kommunfullmäktige godkände åtgärdsplan för kommunstyrelsen med anledning av budgetunderskottet år I samband med att årsredovisningen 2009 antogs i kommunfullmäktige beslutades att de nämnde som upprättat åtgärdsplaner skulle redovisa hur långt man kommit när delårsrapporten för redovisades. Åtgärdsplaner har upprättats och uppföljning av dessa bilägges ärendet. Kommunstyrelsen beslutar./. att godkänna redovisningen av uppföljningen av kommunstyrelsens åtgärdsplan fram till Exp till. Berörda

17 Bilaga till kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll (7) Uppföljning av kommunstyrelsens åtgärdsplan 2010 enl ks (Dnr 94/2010) Avser tom april 2010 Kommunstyrelsen VAD NÄR ÅTGÄRD PLANERAD BESPARING Kommunstyrelsen 2010 Samma regler som kultur kr under lämnar bidrag enbart och fritidsnämnden 2010 till barn- och ungdomsverksamhet Kommunstyrelsen begränsar sitt deltagande i föreningar och organisationer Överföring av kostnader för skolutskottet till barnoch ungdom Ändringar i linjenätets busstrafik 2010 Översyn av medlemskap kr under kr under kr under Ändringar tågtaxi till kr under Jörn 2010 Summa kr FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER Inga bidrag till vuxenföreningar som inte har stöd i KFbeslut/annan överenskommelse Detta berör till största delen linjer där det inte finns resenärer mer än i undantagsfall. Anknytning till Jörn med buss finns kvar. UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRANDE OCH EKONOMISKA EFFEKTER Bidrag har lämnats till Folkrörelsernas arkiv, utebaden och skoterföreningarna. Inga beslut under Minskningen kom redan Allt eftersom avtalen sägs upp kan kommunen omförhandla dessa. Genomfört.

18 2 (7) Tillväxtenheten (Sysselsättningsenheten) VAD NÄR ÅTGÄRD PLANERAD BESPARING FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRANDE OCH EKONOMISKA EFFEKTER Projektet ungdomar ut kr Inga avtal tecknat än under försvinner Anställningsstöd tas bort för personal vid Hängengården och Gamla Prästgården kr Neddragning av verksamhet och öppettider. Åtgärden genomför. Besparing uppnås. Skyddat arbete Osa, flyttas över till resp verksamhet där de finns placerade Feriearbeten endast för åk 9 + åk 1 gy, i två veckor, 6 tim/dag Refugen avvecklas 2011 i samband med att arbetsledaren går i pension Idéums budget återställs till faktisk kostnad. Detta finansieras genom ökade intäkter från tjänsteförsäljning ( kr). Ånyo förs över till Avfallsenheten och blir helt intäktsfinansierad 2010 Svårighet att bl a budgetera kr kr Minskad tid i kommunal feriejobb, lägre ersättning kr Refugen avvecklas. Ingen besparing. Nytt förslag diskuteras. För att underlätta budgetering, styrning och statistik. Beslutet genomfört. För tidigt att se den ekonomiska effekten. Avtal skrina med AF inom Fas 3 och Lyftet. Åtgärden genomförd.

19 3 (7) Tillväxtenheten (forts) VAD NÄR ÅTGÄRD PLANERAD BESPARING FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER Ny enhet 2010 Bättre tillvaratagande Tillväxtenheten av kompetens och (sammanslagning av övriga resurser. sysselsättnings- och Delegart ansvar till utvecklingsenheten enheten för all samt inflyttning, förväntas flyktingverksamheten) ge ökad inflyttning och kvalité. Summa kr UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRANDE OCH EKONOMISKA EFFEKTER Sammanslagningen genomförd Besparings- och strukturåtgärder planeras.

20 4 (7) Stödfunktionen VAD NÄR ÅTGÄRD PLANERAD BESPARING Byte av lönesystem Nytt lönesystem pga att det vi hade inte kommer att finnas kvar. Några resutbildningar kvar IT-enheten under översyn FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER kr Minskade driftskostnader och på sikt mindre behov av personal kr De planerade åtgärderna har lett till de förväntade kostnadsminskningar na. Finns en risk för sämre service till användarna, men åtgärdstiderna har inte försämrats ännu. Men den återkommande mätningen om hur nöjda kunderna sker först i november. UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRANDE OCH EKONOMISKA EFFEKTER Minskade månadskostnader på ca kr för drift. Minskning av personal kommer senare. Genomförda åtgärder Pensionsavgång IT-tekniker, Åke Lindberg februari % av IT-teknikertjänst övertas av stadsnätet. Glen Eriksson arbetar 50 % åt affärsområdet Arvidsjaur stadsnät som tillhör ansvar 118 istället för IT-enhetens (761). IT-chef Lorens Hallnor 75 % Arbetstider; Ta bort Telia tjänsten Mobile Extension för de IT-tekniker som inte behöver den. Öka intäkterna genom att sälja våra tjänster. Besparing kr/år kr/år inklusive mobil kostnad (6 månader var på telefonräkningen) kr Totalt: kr/år (2400 kr/år per användare). Målintäktsökning 2010: kr Dela kostnaderna Med Tekniska förvaltningen på en av tv IT-bilar kr/år. Summa kr Konsumentrådgivning 2010 Tjänsten återbesätts inte kr Genomfördes under Köps av Arjeplog Summa kr

21 Sandbacka VAD NÄR ÅTGÄRD PLANERAD BESPARING Förändrad 2010 Minskad administration kr organisation Personal 2010 Reducering maa av pensionsavgång 75 % + 50 % kr ( kr) 2010 Reducering av en assistent kr ( kr) 2010 Reducering av assistent, bidragsanställningar (2 st) 2010 Sjukskrivning 50 % fylls inte ut med ny personal kr (oförändrat) kr ( kr) 2010 Personal övrigt kr ( kr) Utbildning 2010 Reducerad budget för utbildningsmateriel, arbetsplatsförlagd utbildning m m Minskad flygtid för elever vid flygskolan kr (oförändrat) kr (oförändrat) Summa kr FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER Kan ge problem och tjänst måste återbesättas UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRANDE OCH EKONOMISKA EFFEKTER 5 (7) Har inte gett något utfall ännu då personerna jobbar 100% läsåret ut. Procentsatserna är lite justerade (60% + 50%) vilket leder till att bedömd besparing är 270 tkr för Har inte gett något utfall ännu då personen tar ut komp, flex, sem just nu. Besparing sker from 1/9 vilket ger ca.120 tkr för Har inte gett något utfall ännu då personerna jobbar 100% läsåret ut. Besparingen sker from juli och diffar ej från beräknad summa. Besparingen kan dock utebli maa krav på stöd till elever med särskilda behov. Hur det blir ser vi dock inte förrän slutlig antagning skett till HT10 Vi har idag 2 personer som är sjukskrivna på 50 %, när detta gjordes hade vi ytterligare 1 person men denna har återgått till 100%. Den ena personen ersätts till del medan den andra ej medför någon besparing då den innebär ökad personalram. Maa 1 persons återgång till 100% reduceras planerad besparing till ca.100 tkr på helår Minskad rektorstjänst med 0,2 = kr Reducering trf skola/ Transport = kr (Gäller from 1/7 men kan ev. komma att ätas upp av utökat ass behov enl vad som beskrivs under p. assistenter) Vi håller den reducering som gjorts hittills och kommer förmodligen så att göra om inget oförutsatt inträffar. Ligger i fas efter vårens verksamhet men farhågor finns inför hösten då de interkommunala avgifterna kommer att nedgå en hel del maa minskat elevunderlag.

22 6 (7) Kostenheten VAD NÄR ÅTGÄRD PLANERAD BESPARING FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRANDE OCH EKONOMISKA EFFEKTER Minskat elevantal i 2010 Minskat antal elever som äter kr Färre portioner. Påbörjat. byarna i byaskolorna Ingen tillsättning av 2010 Tillsätts inte kr Arbete utförs av Pågår. Tillsvidare vakant. vakant tjänst befintlig personal. Anpassning till antal ätande 2010 Färre lever på skolan ger färre ätande kr Färre portioner. Antalet ätande fortsätter att minska. Satsning på mat som eleverna gillar kan öka ätandet så att besparingen kanske blir mindre. Reducering av antal 2010 Färre tjänster totalt kr Arbete utförs av År gjord. tjänster befintlig personal. Fler sålda portioner 2010 Fler ätande på grund av nya kr Varje portion sälj avgifter. med förlust Summa kr Försäljningsökningen blev inte så stor som väntat. Färre anställda äter.

23 7 (7) Tekniska - Fastigheter VAD NÄR ÅTGÄRD PLANERAD BESPARING FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRANDE OCH EKONOMISKA EFFEKTER Försålda fastigheter 2010 Minskade avskrivningar, räntor samt driftnetto på redan sålda fastigheter kr kr kr kr kr tom 30/4, 2009 jämfört med Minskade avskrivningar går på ett gemensamt konto under kommunstyrelsen. Personalminskning ,75 % tjänst kr kr kr tom 30/4, 2009 jämfört med fastighetsskötare Försäkringar 2010 Förändringar Bernhardsborg Bostadsrätten kr/år 0 kr i nuläget, redovisas vid nästa tertial. Renen 12 är såld. Nordanås är såld. Renen 12 Nordanås Brandstation i Moskosel Spånhålan Camp Gielas 2010 Gielas betalar underhåll, skatt kr kr 0 kr i nuläget, redovisas i nästa tertial. och försäkringar av egna intäkter Summa kr

24 Kommunstyrelsen Ks 147 Dnr 00189/ Deltagande i Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges Kommuner och Landsting Arvidsjaurs kommun har sedan hösten 2008 deltagit i nätverket Kommunens kvalitet i korthet som drivs av Sveriges kommuner och Landsting. På fem områden (tillgänglighet, trygghet, delaktighet och information, kostnadseffektivitet samt samhällsbyggande) har 64 kommuner jämfört sig med varandra utifrån 38 olika mått. Arvidsjaurs resultat för år 2009 innehöll både topp- och bottenplaceringar jämfört med de övriga kommunerna. Exempelvis ligger kommunen mycket bra till vad gäller kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan. Väntetiden till en plats på ett äldreboende är dock relativt lång. Nya mått för år 2009 var bland annat handläggningstiden för att få ekonomiskt bistånd, samt personaltätheten i förskolan om man tar hänsyn till frånvarande barn. Arvidsjaurs kommun fick mycket bra resultat för båda dessa mått. Eftersom detta inte har mätts av förvaltningarna tidigare är denna information värdefull. Samma förutsättningar för deltagande gäller för nästa mätomgång, d.v.s. varje kommun utser en styrgrupp bestående av en ledande kommunal tjänsteman, en ledande politiker samt en projektledare. Tre av måtten som ingår i mätningen är valfria, eftersom de kostar pengar att framställa. Måtten handlar om förvaltningarnas service och bemötande, och kostnaden ifjol för detta var kr. Exp till. Sveriges kommmuner och Landsting. Shara Boström. Ulf Isaksson. Heikki Kairento Kommunstyrelsen behöver nu ta ställning till om kommunen ska fortsätta att delta i Kommunens Kvalitet i Korthet år 2010, om vi i så fall ska beställa de mätningar som innebär en kostnad, samt vilka som ska ingå i styrgruppen. Kommunstyrelsen beslutar att delta i Kommunens kvalitet i Korthet år att utse styrgrupp bestående av Shara Boström (sammankallande), Heikki Kairento och Ulf Isaksson (s). att pengarna tas ur kommunstyrelsens anslag för allmänna utredningar.

25 Kommunstyrelsen Ks 148 Dnr 00210/ Delegering av beslutanderätt kommunstyrelsen Enligt kommunallagen kan delegering av ärenden ske till utskott, ledamot, ersättare eller anställd i kommunen. Delegering innebär att självständig beslutanderätt förs över från nämnden till delegaten. Med stöd av kommunallagen, reglementet för kommunstyrelsen samt av kommunfullmäktige särskilt fattat beslut har förslag till ny delegeringsordning för kommunstyrelsen upprättats. Utbildnings- och näringslivsutskottet har behandlat förslag till delegering av beslutanderätt för gymnasieskolan. Skolutskottet har behandlat grundskolans delegering. Kommunstyrelsen beslutar./. att anta upprättat förslag till delegering av beslutanderätt för kommunstyrelsen enligt bilaga till protokollet. att vid delegats frånvaro övergår delegationen till överordnad chef. att kommunstyrelsens beslut och upphör att gälla. Exp till. Berörda

26 Bilaga till kommunstyrelsens protokoll (14) Delegering av ärenden inom en nämnd (Kommunallagen 6 kap, 33-38) 33 En nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 34. En gemensam nämnd får även under samma förutsättningar uppdra åt en anställd i någon av de samverkande kommunerna eller landstingen att besluta på nämndens vägnar. 34 I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras: 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, och 5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 35 Beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 33 skall anmälas till nämnderna, som bestämmer i vilken ordning detta skall ske. 36 En nämnd får uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 37 Om en nämnd eller en gemensam nämnd med stöd av 33 uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen eller landstinget eller i någon av de samverkande kommunerna eller landstingen att besluta i stället. Sådana beslut ska anmälas till förvaltningschefen 38 Om en nämnd med stöd av 33 uppdrar åt en anställd att besluta på nämndens vägnar, får nämnden uppställa villkor som innebär att de som utnyttjar nämndens tjänster skall ges tillfälle att lägga fram förslag eller att yttra sig, innan beslutet fattas. Nämnden får också föreskriva att en anställd får fatta beslut endast om företrädare för dem som utnyttjar nämndens tjänster har tillstyrkt beslutet. Övrigt För delegat gäller samma jävsregler och skyldigheter att protokollföra beslut som för styrelsen. Delegationsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen vid nästkommande sammanträde genom anmälan av protokoll eller genom särskild upprättad förteckning.

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2009-10-05 222 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 10.00-18.00. Beslutande Sven-Olov Granlund (c), ordförande Lotta Åman (s) Tom Lundberg (s) Ulf Isaksson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2011-02-02 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.15. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2010-03-29 128 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 16.45-17.05 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens skolutskott - delegering 2009-05-27 36 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur klockan 10.00-16.00. Beslutande Lars Holmkvist (s),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2013-10-01 173 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-17.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan Lundgren (s) Lena Karlsson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-03-01 8 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2008-12-01 355 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 17.00-17.15 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Karin

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING 1 (5) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-07, 55. Redaktionella ändringar, kanslichef 2008-09-19. Ändringar antagna av kommunstyrelsen (KS) 2012-08-07, 145. Allmänna

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer KFN 2015/0002 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28.

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Reviderad 2012-04-18: Punkt 7.3 Reviderad 2012-05-23: Punkt 10.4 Reviderad 2012-06-20: Punkt 5.7, punkt 14.1, ägg med två

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-04-19 15 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 09.00-14.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering Författningssamling Antagen av barn- och utbildningsnämnden: 2005-02-09 Reviderad: 2014-12-10 141, 2015-06-16 97 Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C 2.1 VIDAREDELEGATION FÖR FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID SKOLA/FÖRSKOLA Övergripande ärenden 1 1:1 Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2009-11-30 355 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-11.15 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf

Läs mer

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Med tillämpning av 6 kap 34 kommunallagen delegeras till ordföranden eller vid förfall för denne förste eller

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2014-03-03 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.30-10.30. Beslutande Marcus

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-10-29 35 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-10.30. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2009-01-08 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 09.00-10.30. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Tycko Johansson (s) Ylva Stråhle Andersson (s)

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-01 1 (5) Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente för kultur- och fritidsnämnden. Reglementet

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-04-08 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Delegationsordning för utbildningsnämnden Dokumentets syfte Delegationsordningen anger vilka som är delegater inom utbildningsnämndens ansvarsområden Dokumentet gäller för All verksamhet

Läs mer

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson 1 (5) Förslag till ny Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Senast reviderad av kultur- och fritidsnämnden i mars 2013 Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Barn- och utbildningsnämndens utskott - delegering 2011-09-07 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 13.00-16.30. Beslutande Britt-Inger

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSREGLEMENTE. Till kommunledningsutskottet delegeras att på styrelsens vägnar fatta beslut i följande ärenden

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSREGLEMENTE. Till kommunledningsutskottet delegeras att på styrelsens vägnar fatta beslut i följande ärenden FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 41/02 2002-03-01 Ks 5 1 Kf 65 2006-05-29 ändring Ks 22 2007-01-17 ändring Ks 158 2010-09-01 ändring Ks 214 2010-11-03 ändring Ks 123 2013-06-26 ändring

Läs mer

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2012-06-19 24 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Delegationsordning för näringslivsnämnden

Delegationsordning för näringslivsnämnden ut om vidaredelegation fattat av sektorschef för samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn 2015-01-01 Delegationsordning för näringslivsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen

Läs mer

Delegation från kommunstyrelsen

Delegation från kommunstyrelsen Delegation från kommunstyrelsen Fastställd av kommunstyrelsen 2012-10-23 Ks 221. Gäller från och med 2012-11-01. Reviderad 2013-01-29, 2013-02-26. Enligt kommunallagen 6 kap 33 får en nämnd eller styrelse

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden FÖRFATTNING 1.3.2 1(9) Antagen av barn- och utbildningsnämnden 91/14 2014-BUN-102 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Denna delegationsordning ersätter tidigare beslutade angivna ärendekategorier.

Läs mer

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden s besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden elegering elegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Regler om delegering finns i Kommunallagen, 6 kapitlet. Beslut med

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-08 GN-2013/294.111 1 (2) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN DELEGERINGSORDNING 2015-03-10, 41 Delegeringsordning för VAD ÄR DELEGERING Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person,

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09 DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09 Kah Slenning Carlstam Barn- och ungdomsdirektör Innehållsförteckning Barn- och ungdomsnämndens beslutsordning 3 Förkortningar

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen Delegeringsordning för kommunstyrelsen Vad är delegering Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person, eller från en person till en annan.

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2014-12-17 43 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 09.00-13.00. Beslutande

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning för barn- och grundskolenämnden Skellefteå kommun Dokumentnamn Delegationsförteckning barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Reviderad Stabschef 2014-11-24 Fastställd/upprättad/reviderad

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-05-20 15 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.30. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2015-03-03 7 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30 15.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Mats Åhman (s) Britt-Inger Hedman (v)

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2014-04-07 17 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.00-10.30. Beslutande

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Överklaganden enligt skollagen Nyheter Fler beslut än tidigare kan överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet En

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-01-29 Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden Antagen 2014-01-29, BUN 4/14 Delegeringsbesluten skickas till nämndsekreteraren för anmälan till barn-

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 22 Ekonomisk redovisning 1:a kvartalet 2008 23 Kvalitetsredovisning 2007 24 Handlingsplan

Läs mer

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE antas av kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer reglemente och överlämnar därmed åt nämnderna att ansvara för skilda verksamhetsområden,

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling UTBILDNINGSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:02 Infördes i författningssamlingen den 27 januari 2015 Utbildningsnämnden beslutade 1 den 9 januari 2015 om följande delegationsordning.

Läs mer

Reglemente. Delegationsordning enligt. kommunstyrelsens reglemente KS15-162 002. Föreskrifter Plan Policy Program. Riktlinjer Strategi Taxa

Reglemente. Delegationsordning enligt. kommunstyrelsens reglemente KS15-162 002. Föreskrifter Plan Policy Program. Riktlinjer Strategi Taxa KS15-162 002 Delegationsordning enligt kommunstyrelsens reglemente Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2015-05-12 Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-15 27 Giltig

Läs mer

Vidaredelegeringsordning

Vidaredelegeringsordning Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Hans Lundell Vidaredelegeringsordning Sammanfattning Kommunallagen medger att en nämnd får uppdra åt ett utskott, ledamot eller ersättare i nämnd eller åt en anställd

Läs mer

Attest- och delegationsreglemente 2015 Servicenämnden, Varbergs kommun

Attest- och delegationsreglemente 2015 Servicenämnden, Varbergs kommun Attest- och delegationsreglemente 2015 Servicenämnden, Varbergs kommun 1. Inledning Attest- och delegationsreglementet skall tydliggöra och beskriva de attestförfaranden och delegeringar som gäller för

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

arbetsmarknadsnämnden

arbetsmarknadsnämnden Reglemente för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2014-12-11 238 Ansvar för revidering: kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av kommunstyrelsen, 2008-09-10 128 Reviderad: 2014-10-08 144, 2015-05-27 103 Kommunstyrelsens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-09-01

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-09-01 handling nr 29/2007 Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-09-01 grupp Allmänna juridiska ärenden Föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter/organ, med rätt att

Läs mer

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden 1(9) James Winoy Verksamhetsstöd Tfn: 063-14 65 85 E-post: james.winoy@regionjamtland.se 2015-03-03 Dnr: RUN/6/2015 RUN/305/2015 Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden Innehållsförteckning

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012

Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012 Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012 Antagen av kommunstyrelsen 10 mars 2003, reviderad 25 augusti 2003 (ekonomifrågor), reviderad 17 november 2003 (Central Sweden Bryssel), reviderad 15 mars

Läs mer

Delegationsordning Kommunstyrelsen

Delegationsordning Kommunstyrelsen 14/KS0196 Delegationsordning Kommunstyrelsen Antagen i kommunstyrelsen 2013-02-26 58 Reviderad i kommunstyrelsen 2013-03-26 79, 2013-04-23 116, 2013-08-27 176, 2014-01-28 6 2014-11-11 255, 2015-02-24 61

Läs mer

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten Eva Andrén TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Mikael Palo 2014-12-17 KN-KUS14-093-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet M Ö

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2012-04-23 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande

Läs mer

Delegering av beslutanderätt

Delegering av beslutanderätt Delegering av beslutanderätt Legala förutsättningar Enligt kommunallagen får styrelsen uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller en anställd hos landstinget att besluta på styrelsens vägnar

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning 2012-01-31 Ärenden fattade på delegation från Barn- och utbildningsnämnden Delegationsordningen är en förteckning över ärenden som barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Attest- och delegationsreglemente 2013 Servicenämnden, Varbergs kommun

Attest- och delegationsreglemente 2013 Servicenämnden, Varbergs kommun Attest- och delegationsreglemente 2013 Servicenämnden, Varbergs kommun 1. Inledning Attest- och delegationsreglementet skall tydliggöra och beskriva de attestförfaranden och delegeringar som gäller för

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25 handling nr 12/2009 Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25 grupp Allmänna juridiska ärenden Föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter/organ, med rätt att

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2015-01-27, 8 dnr VON 2015/4 Innehållsförteckning Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden... 2 Återrapportering...

Läs mer

Omsorgsnämndens delegationsordning

Omsorgsnämndens delegationsordning OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Diarienummer Datum Omsorgsnämnden Agneta Järkelid 2014-10-22 1 (6) Omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad av nämnden för äldre-

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente kommunstyrelsen Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS UPPGIFTER Kommunstyrelsens övergripande uppgifter

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Länssjukvårdsnämnden FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2014-02-26 LSN-HSF14-086 6 Revidering av Länssjukvårdsnämndens delegationsförteckning Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Länssjukvårdsnämnden

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Alléskolan, kl.13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Rexhell, S Astrid-Marie Jonsson,

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden. Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden. Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03 DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03 2013-09-09 1 (15) Innehåll BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDENS BESLUTSORDNING...

Läs mer

é Z TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se LYSEKILS KOMMUN Kommunstyrelsen

é Z TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se LYSEKILS KOMMUN Kommunstyrelsen LYSEKILS KOMMUN Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE é Z. I Datum: 2011-05-30 Förvaltn/enhet: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523-61 31 02 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se REVIDERING

Läs mer

Mora Orsa Miljönämnd

Mora Orsa Miljönämnd Mora Orsa Miljönämnd DELEGATIONSORDNING PERSONALÄRENDEN Antagen 2011-01-25, 2 Dnr MN 2011-0004-403 Anvisningar till delegaten Syfte Syftet med delegation är att avlasta nämnden rutinartade ärenden för

Läs mer