Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf Isaksson (s) Lotta Åman (s) Lena Karlsson (s) Jan Åge Mikalsen (s) Britt-Inger Hedman (v) Sven-Olov Granlund (c) Ulf Starefeldt (m) Tommy Pettersson (s), tjg ers Tycko Johansson (s), tjg ers Övriga närvarande Ulrica Lundgren, personalkonsulent, 141 Allmänningen Robert Grimm, Tord Lundberg, Disa Lundberg, Håkan Bohman, 142 Kenneth Eklund, chef tillväxtenheten, 143 Maria Lavander, samordnare, 158 Shara Boström, utredare, Barbro Ternert, kommunchef Liselott Sandström Inga Sandström Utses att justera Tycko Johansson och Britt-Inger Hedman Justeringens Kommunalhuset Arvidsjaur , klockan plats och tid Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer Ordförande Jerry Johansson Justerande Tycko Johansson Britt-Inger Hedman Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum då anslaget Datum då anslaget sattes upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Nämndskansliet Underskrift Inga Sandström

2 Kommunstyrelsen Ärendeförteckning Ks 140 Dnr 00041/ Kommunchefens rapport Ks 141 Dnr 00017/ Information om kommunens samarbete med A-hälsan Ks 142 Dnr 00194/ Information från Allmänningen om Vindkraftsplaner Ks 143 Dnr 00147/ Redovisning av pågående projekt LEADER Lappland Ks 144 Dnr 00208/ Delårsbokslut Kommunstyrelsen Ks 145 Dnr 00208/ Delårsbokslut Förskola och grundskola Ks 146 Dnr 00116/ Uppföljning av nämndernas åtgärdsplaner med anledning av underskott i 2009 års budget Ks 147 Dnr 00189/ Deltagande i Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges Kommuner och Landsting Ks 148 Dnr 00210/ Delegering av beslutanderätt - kommunstyrelsen Ks 149 Dnr 00113/ Utvärdering av kommunens förslagsbrevlåda Ks 150 Dnr 00357/ Försäljning av Arvidsjaurs kommuns aktier i Filmpool Nord AB Ks 151 Dnr 00130/ Hyra av sporthallen Flåsbodan i Glommersträsk 15/6-15/ forts.

3 Kommunstyrelsen forts. Ks 152 Dnr 00129/ Bidrag för drift av utomhusbadet i Glommersträsk år Föreningen Framtid Glommers Ks 153 Dnr 00021/ Utlåtande avseende årsredovisning 2009 Revisorerna Ks 154 Dnr 00127/ Genomförande av EPC-projekt (Energy Performance Contracting) Ks 155 Dnr 00093/ Bidrag för rådgivningsverksamhet under år Företagarna i Arvidsjaur Ks 156 Dnr 00113/ Budget år 2011 för Partnerskap Inland - Akademi Norr Ks 157 Dnr 00117/ Förvaltnings- och finansieringsmodell Delprojekt IV, Virtuella möten genom s.k. videokonferenser (Lumiora) - IT Norrbotten Ks 158 Dnr 00290/ Utvärdering - Förläggning av vistelsetid i förskolan när det gäller allmän förskola och förskoleverksamhet till s.k. 15-timmarsbarn (Regler och rutiner för förskola och fritidshem) Ks 159 Dnr 00192/ Remiss Betyg från årskurs 6 i grundskolan (Ds 2010:15) Ks 160 Dnr 00212/ Underskrifter på kommunens bankkonton m.m. Ks 161 Dnr 00194/ Begäran om förlängd tid samt utökat stöd till genomförande av planeringsinsatser för vindkraft forts.

4 Kommunstyrelsen forts. Ks 162 Dnr 00228/ Medfinansiering av EU-projekt POLCIRKELN ett steg till Ks 163 Dnr 00460/ Förvaltningsområdet för samiska språket Anmälan av samiska representanter till arbetsgrupp samt budget och direktiv för arbetet Ks 164 Dnr 00233/ Ny ledamot i kommunala rådet för funktionshindrade och pensionärer efter Robert Lindemann Ks 165 Dnr 00232/ Entledigande som ordinarie ledamot samt vice ordförande i skolutskottet Elisabeth Hällgren Ks 166 Dnr 00234/ Tillsättande av rekryteringsgrupp vid anställning av resultatchef, personalchef och kommunchef Ks 167 Dnr 00235/ Begäran om pengar till resursförstärkning Lappland Aviation Academy Ks 168 Dnr 00236/ Uppsägning av hyresavtal för AA:s lokaler Ks 169 Dnr 00214/ Allmänhetens förslagsbrevlåda på kommunens hemsida Ks 170 Dnr 00215/ Risk- och sårbarhetsanalys för Arvidsjaurs kommun Ks 171 Dnr 00102/ Motion - Inrättande av adjungerande plats till samerna i kommunfullmäktige Ks 172 Dnr 00392/ Gång- och cykelväg från Norrvägen till Sandbackaskolan (Medborgarförslag) forts.

5 Kommunstyrelsen forts. Ks 173 Dnr 00217/ Torgstadga Lokala föreskrifter för torghandel i Arvidsjaurs kommun Ks 174 Dnr 00218/ Taxa för upplåtelse av offentlig plats Ks 175 Dnr 00150/ Taxa för transportdispenser Ks 176 Dnr 00219/ Avgifter Kulturskola Ks 177 Dnr 00134/ Inbjudan att teckna förlagslån - Kommuninvest Ks 178 Dnr 00209/ Delårsbokslut hela kommunen Ks 179 Dnr 00232/ Driftbudgetramar 2011 Ks 180 Dnr 00114/ Yttrande Upphävande av barn- och ungdomsnämndens beslut 69, 2008 om segregation vid kommunens skolor (Medborgarförslag) Ks 181 Dnr 00473/ Dnr 00226/ Konsekvensanalys Regler för bidrag till föreningar Ks 182 Dnr 00101/ Motion om återinförande av verksamhetsbidraget för byaföreningar Ks 183 Dnr 00211/ Internbudget år Kommunstyrelsen forts.

6 Kommunstyrelsen Ärendeförteckning forts. Ks 184 Näringslivsfrågor, Kurser och konferenser Ks 185 Anmälan av beslut i delegerade ärenden Ks 186 Meddelandeärenden

7 Kommunstyrelsen Ks 140 Dnr 00041/ Kommunchefens rapport Barbro Ternert informerar om följande vid dagens sammanträde; Förändringar av flyktingmottagandet fr o m Arbetsförmedlingen tar över huvudansvaret för mottagandet. De har ansvar för att inom 2 månader upprätta en etableringsplan och med den som utgångspunkt rekommendera bosättningsort. Rätt till etableringsplan har alla mellan år som har minst 25 % prestationsförmåga. För dem som ej har det ansvarar migrationsverket fortsatt för utplacering i kommun. Försäkringskassan ska efter en månad utbetala etableringsersättning månadsvis till den nyanländes försörjning under 24 månader. Ersättningen till kommunerna för två års introduktion kommer att vara för 0 64 år kr Över 65 år kr Alla kommuner som har avtal om flyktingmottagande har ett årligt belopp på kr och detta kvarstår 2011, men sänks till kr För dessa pengar ansvarar kommunerna för att ta emot flyktingen ordna boende och försörjning till försäkringskassan tar över efter en månad. De ska anordna SFI undervisning i 24 mån samt 60 timmars samhällsinformation på flyktingens hemspråk genom lärares försorg. Varje län kommer att sluta avtal om andel flyktingar som ska mottagas. De ska senare placera ut lämplig mängd i kommunerna. För ensamkommande flyktingbarn sker inga förändringar utan kommunen ersätts som idag. Ett stort behov av platser finns. E-handel Fler och fler kommuner ansluter sig till E-handel. Under hösten kommer upphandlaren och ekonomichefen att inhämta information från organisationer som genomfört E-handel. forts.

8 Kommunstyrelsen forts. Ks 140 Upphandlingar Många upphandlingar är på gång. Konsult kommer att anlitas för upphandlingar inom avfallsområdet. Avtalstroheten är inte bra, finns mycket att förbättra på detta område. Gemensam nämnd för överförmyndare Arjeplogs kommun har lämnat förfrågan till vår kommun om att inrätta gemensam nämnd för överförmyndaren. De har tankar om att godmanskapet ska få en professionell prägel och anställa två som arbetar som godemän. För Arvidsjaurs del måste vi se över vilket som är den bästa lösningen tillsammans med överförmyndaren och socialförvaltningen. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten.

9 Kommunstyrelsen Ks 141 Dnr 00017/ Information om kommunens samarbete med A-hälsan Personalkonsulent Ulrica Lundgren informerar om kommunens rehabiliteringsarbete och sjukstatistik; Det nya rehabiliteringsarbetet Rehabkedjan (start ) Syftet Få igång en mer strukturerad rehabiliteringsprocess med tydliga riktlinjer Tidigare insatser för att förebygga långvarig ohälsa Fånga upp hög korttidsfrånvaro i tidigare skede Nå bättre samverkan med försäkringskassan (Rehabiliteringskedjan ) Få bättre koll på aktuella sjukärenden Få bättre möjlighet till att utvärdera och analysera sjukstatistiken Mål Att sänka sjukfrånvarostatistiken i första hand gentemot länet i andra hand gentemot riket Statistik sjukfrånvaro 2007 Arvidsjaurs kommun 9,9 % BD 8,6 % Riket 7,9 % 2008 Arvidsjaurs kommun 8,2 % BD 6,6 % Riket 6,5 % 2009 Arvidsjaurs kommun 6,1 % BD 5,4 % Riket 5,6 % Jämförelser 2008/2009 Arvidsjaurs kommun har förbättrat sina siffror från 2008 till 2009 med 2,1 % BD som förbättrat sig med 1,2 % Riket 0,9 % Nya siffror för 1:a kvartalet 2010 Total sjukfrånvaro 5,2 % - i öriga landet stagnerat I jämförelse från 2009 var siffran 6,1 % forts.

10 Kommunstyrelsen forts. Ks 141 Kostnader vid sjukskrivning Korttidsfrånvaro kostar MINST 10% av månadslönen. För anställd med månadslön kr = kr/dag Varje långtidssjukskriven kostar ca kr/år, exkl. kostnader för produktionsbortfall, merkostnader för vikarie, rehabiliteringskostnader samt administrativa kostnader för att hantera frånvaron. Vår förebyggande rehabilitering i samverkan med företagshälsovården A- hälsan Närheten till A-hälsan > snabbt få tid =snabba insatser Hälsoundersökningar för 40-, 45-,50-, 55- och 60- åringar. (start 2008) => Ohälsa fångas upp och sjukskrivningar undviks. Kontinuerlig uppföljning av Lilla Nyckeln minst 1 gång/vecka Arbetsplatsbesök för ergonomigenomgång av arbetsplatser Stöd till chefer vid konflikthantering i grupper Individuella stödsamtal Medicinsk rådgivning Mätningar buller/ljus/ventilation/fukt/strålning Utvärdering och Analys Sjukfrånvaro talet har minskat Färre långtidssjukskrivna Ökat antal förebyggande insatser(46% av Lilla Nyckeln är i arbete) Bättre koll på kommunens sjukärenden Kommunens chefer har fått ett verktyg som blir till hjälp i rehabiliteringsarbetet Har tecknat ett samarbetsavtal med FK Vi ser att cheferna tar sitt ansvar i rehabiliteringsarbetet Vikten av närhet till Företagshälsovård möjlighet till daglig kontakt

11 Kommunstyrelsen Ks 142 Dnr 00194/ Information från Allmänningen om Vindkraftsplaner Robert Grimm, förvaltare, Tord Lundberg, styrelseordförande, Disa Lundberg, styrelseledamot informerar om Arvidsjaurs allmännings historia, nuvarande verksamhet och framtida planer med vindkraft bildades Arvidsjaur Allmänningsskog. Den omfattade då ha varav produktiv skogsmark. Den så kallade nybyggesepoken pågick sedan till 1910 och vid dessa avvittringar tillfördes ha varav ha produktiv skogsmark. Kopplingen mellan kommunen och allmänningen var till en början mycket stark, kommun och allmänningsstämma hölls samtidigt fram till 1922 då nya allmänningsreglemente tillkom och stämmorna hölls var för sig. Skogen sköttes av Domänverket fram till 1940 då Allmänningen bildade egen förvaltning. Efter bildandet av egen förvaltning började större del gå till delägarna i form av bidrag till jordbruket och elektrifieringen mm. I dag uppgår Arvidsjaurs Allmänning till ungefär ha, varav produktiv skogsmark. Årligen utbetalas 2,2-2,5 miljoner kr till delägarna och olika byggdeprojekt. Allmänningsstämma hålls två ggr / år vanligen i slutet av maj och början på december. Allmänningen ägs av ägarna till fastigheter inom kommunen som har i mantal satt jord. D.v.s. ca: fastigheter som ägs av drygt 1600 delägare. Den produktiva skogsmarken minskar som medför minskade intäkter. Allmänningen har beslutat att satsa på en vindkraftsetablering i kommunen för att öka intäkterna. Detta kommer bl a att medföra fler arbetstillfällen i kommunen. Håkan Bohman, universitetslektor, har av Allmänningen fått uppdraget att titta på ekonomiska effekter av vindkraft. Håkan redogjorde för sin rapport vid dagens sammanträde. Kommunstyrelsen beslutar att tacka för informationen.

12 Kommunstyrelsen Ks 143 Dnr 00147/ Redovisning av pågående projekt LEADER Lappland Chef för tillväxtenheten Kenneth Eklund redovisar följande; Leader Lappland är ett program för landsbygdsutveckling inom de åtta kommunerna - Arvidsjaur-Arjeplog-Sorsele-Storuman-Vilhelmina-Dorotea- Åsele-Lycksele - i de två länen Västerbotten och Norrbotten. Leader Lappland drivs som en ideell förening med en styrelse/lag bestående av 3 personer från varje deltagande kommun, totalt 24 personer. Leader Lapplands LAG kommer från lika delar offentlig, privat och ideell sektor. LAG är huvudman och har ansvar för programmets genomförande inom området Leader Lappland. LAG beslutar om vilka projekt som ska få Leaderstöd och LAG kan också driva egna projekt (s.k. paraplyprojekt). Syftet med Leader Lappland är att skapa bra förutsättningar för en positiv utveckling av våra fjäll- och inlandsbygder. Fokus ligger på att utveckla regionen ekonomiskt och kunskapsmässigt. Strategin syftar också till att projekten ska leda till långsiktigt hållbara och bestående effekter. Leader är en metod för landsbygdsutveckling. Den är ett av EU:s så kallade gemenskapsinitiativ och har använts inom EU sedan Leader är en del i det svenska Landsbygdsprogrammet Landsbygdsprogrammet syftar till att främja en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling på landsbygden. Leader skall vara en länk mellan åtgärder för att stärka utvecklingen i glest befolkade områden och bygger på ett samarbete mellan ett trepartnerskap, ideella organisationer, näringsliv och offentlig sektor. Alla projekt som får stöd via Leader ska rymmas inom något av landsbygdsprogrammets tre områden: * förbättra jord- och skogsbrukets konkurrenskraft * förbättra miljön och landskapet * förbättra livskvaliteten, bredda företagandet och främja utvecklingen av landsbygdens ekonomi. forts.

13 Kommunstyrelsen forts. Ks 143 Leaderstöd kan sökas av privatpersoner, föreningar, företag, kommuner, en grupp av företagare eller ett nätverk. Enskilda företag kan inte söka Leaderstöd för utveckling av enbart den egna verksamheten. Leaderkansliet är nu etablerat och i fullt arbete. Lokaliseringsorten är Sorsele och bemanningen är en heltid. Vid arbetsanhopningar dessutom en förstärkning på ca. 40%. I Arvidsjaur pågår Vittjåkkprojektet under tiden där Arvidsjaurs Orienteringsklubb är projektägare. Beviljat projektstöd kr. Projektet syftar till att öka Vittjåkkområdets attraktivitet som friluftsområde sommartid och locka fler besökare genom att utveckla förutsättningarna för fler aktiviteter, bättre information och service och därmed ökad sysselsättning. LAGs motivering till beviljandet är att projektkonceptet ligger i linje med Leader Lapplands utvecklingsstrategi och har en intressant inriktning med bred samverkan och förutsättningar att utveckla områdets attraktivitet, friluftsliv och idrottsarrangemang. Projektet har en bred finansieringsbas och är väl förankrat hos berörda markägare, myndigheter och intressenter (Luleå Stift, Fortifikationsverket, Sveaskog, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, Arvidsjaurs kommun, Mausjaurs sameby). Framtagna kartor och databaser kan efter projekttiden nyttjas av berörda projektaktörer eller andra intresserade föreningar och företag. Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

14 Kommunstyrelsen Ks 144 Dnr 00208/ Delårsbokslut Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens resultatområden har lämnat redovisning över sina verksamheter t o m Arbetsutskottet, budgetutskottet och utbildnings- och näringslivsutskottet har upprättat förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna delårsredovisning Exp till. Berörda

15 Kommunstyrelsen Ks 145 Dnr 00208/ Delårsbokslut Förskola och grundskola Kommunstyrelsens resultatområde förskola och grundskola har lämnat redovisning över sina verksamheter t o m Kommunstyrelsen beslutar att godkänna delårsredovisning Exp till. Berörda

16 Kommunstyrelsen Ks 146 Dnr 00116/ Uppföljning av nämndernas åtgärdsplaner med anledning av underskott i 2009 års budget Kommunfullmäktige godkände åtgärdsplan för kommunstyrelsen med anledning av budgetunderskottet år I samband med att årsredovisningen 2009 antogs i kommunfullmäktige beslutades att de nämnde som upprättat åtgärdsplaner skulle redovisa hur långt man kommit när delårsrapporten för redovisades. Åtgärdsplaner har upprättats och uppföljning av dessa bilägges ärendet. Kommunstyrelsen beslutar./. att godkänna redovisningen av uppföljningen av kommunstyrelsens åtgärdsplan fram till Exp till. Berörda

17 Bilaga till kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll (7) Uppföljning av kommunstyrelsens åtgärdsplan 2010 enl ks (Dnr 94/2010) Avser tom april 2010 Kommunstyrelsen VAD NÄR ÅTGÄRD PLANERAD BESPARING Kommunstyrelsen 2010 Samma regler som kultur kr under lämnar bidrag enbart och fritidsnämnden 2010 till barn- och ungdomsverksamhet Kommunstyrelsen begränsar sitt deltagande i föreningar och organisationer Överföring av kostnader för skolutskottet till barnoch ungdom Ändringar i linjenätets busstrafik 2010 Översyn av medlemskap kr under kr under kr under Ändringar tågtaxi till kr under Jörn 2010 Summa kr FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER Inga bidrag till vuxenföreningar som inte har stöd i KFbeslut/annan överenskommelse Detta berör till största delen linjer där det inte finns resenärer mer än i undantagsfall. Anknytning till Jörn med buss finns kvar. UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRANDE OCH EKONOMISKA EFFEKTER Bidrag har lämnats till Folkrörelsernas arkiv, utebaden och skoterföreningarna. Inga beslut under Minskningen kom redan Allt eftersom avtalen sägs upp kan kommunen omförhandla dessa. Genomfört.

18 2 (7) Tillväxtenheten (Sysselsättningsenheten) VAD NÄR ÅTGÄRD PLANERAD BESPARING FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRANDE OCH EKONOMISKA EFFEKTER Projektet ungdomar ut kr Inga avtal tecknat än under försvinner Anställningsstöd tas bort för personal vid Hängengården och Gamla Prästgården kr Neddragning av verksamhet och öppettider. Åtgärden genomför. Besparing uppnås. Skyddat arbete Osa, flyttas över till resp verksamhet där de finns placerade Feriearbeten endast för åk 9 + åk 1 gy, i två veckor, 6 tim/dag Refugen avvecklas 2011 i samband med att arbetsledaren går i pension Idéums budget återställs till faktisk kostnad. Detta finansieras genom ökade intäkter från tjänsteförsäljning ( kr). Ånyo förs över till Avfallsenheten och blir helt intäktsfinansierad 2010 Svårighet att bl a budgetera kr kr Minskad tid i kommunal feriejobb, lägre ersättning kr Refugen avvecklas. Ingen besparing. Nytt förslag diskuteras. För att underlätta budgetering, styrning och statistik. Beslutet genomfört. För tidigt att se den ekonomiska effekten. Avtal skrina med AF inom Fas 3 och Lyftet. Åtgärden genomförd.

19 3 (7) Tillväxtenheten (forts) VAD NÄR ÅTGÄRD PLANERAD BESPARING FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER Ny enhet 2010 Bättre tillvaratagande Tillväxtenheten av kompetens och (sammanslagning av övriga resurser. sysselsättnings- och Delegart ansvar till utvecklingsenheten enheten för all samt inflyttning, förväntas flyktingverksamheten) ge ökad inflyttning och kvalité. Summa kr UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRANDE OCH EKONOMISKA EFFEKTER Sammanslagningen genomförd Besparings- och strukturåtgärder planeras.

20 4 (7) Stödfunktionen VAD NÄR ÅTGÄRD PLANERAD BESPARING Byte av lönesystem Nytt lönesystem pga att det vi hade inte kommer att finnas kvar. Några resutbildningar kvar IT-enheten under översyn FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER kr Minskade driftskostnader och på sikt mindre behov av personal kr De planerade åtgärderna har lett till de förväntade kostnadsminskningar na. Finns en risk för sämre service till användarna, men åtgärdstiderna har inte försämrats ännu. Men den återkommande mätningen om hur nöjda kunderna sker först i november. UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRANDE OCH EKONOMISKA EFFEKTER Minskade månadskostnader på ca kr för drift. Minskning av personal kommer senare. Genomförda åtgärder Pensionsavgång IT-tekniker, Åke Lindberg februari % av IT-teknikertjänst övertas av stadsnätet. Glen Eriksson arbetar 50 % åt affärsområdet Arvidsjaur stadsnät som tillhör ansvar 118 istället för IT-enhetens (761). IT-chef Lorens Hallnor 75 % Arbetstider; Ta bort Telia tjänsten Mobile Extension för de IT-tekniker som inte behöver den. Öka intäkterna genom att sälja våra tjänster. Besparing kr/år kr/år inklusive mobil kostnad (6 månader var på telefonräkningen) kr Totalt: kr/år (2400 kr/år per användare). Målintäktsökning 2010: kr Dela kostnaderna Med Tekniska förvaltningen på en av tv IT-bilar kr/år. Summa kr Konsumentrådgivning 2010 Tjänsten återbesätts inte kr Genomfördes under Köps av Arjeplog Summa kr

21 Sandbacka VAD NÄR ÅTGÄRD PLANERAD BESPARING Förändrad 2010 Minskad administration kr organisation Personal 2010 Reducering maa av pensionsavgång 75 % + 50 % kr ( kr) 2010 Reducering av en assistent kr ( kr) 2010 Reducering av assistent, bidragsanställningar (2 st) 2010 Sjukskrivning 50 % fylls inte ut med ny personal kr (oförändrat) kr ( kr) 2010 Personal övrigt kr ( kr) Utbildning 2010 Reducerad budget för utbildningsmateriel, arbetsplatsförlagd utbildning m m Minskad flygtid för elever vid flygskolan kr (oförändrat) kr (oförändrat) Summa kr FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER Kan ge problem och tjänst måste återbesättas UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRANDE OCH EKONOMISKA EFFEKTER 5 (7) Har inte gett något utfall ännu då personerna jobbar 100% läsåret ut. Procentsatserna är lite justerade (60% + 50%) vilket leder till att bedömd besparing är 270 tkr för Har inte gett något utfall ännu då personen tar ut komp, flex, sem just nu. Besparing sker from 1/9 vilket ger ca.120 tkr för Har inte gett något utfall ännu då personerna jobbar 100% läsåret ut. Besparingen sker from juli och diffar ej från beräknad summa. Besparingen kan dock utebli maa krav på stöd till elever med särskilda behov. Hur det blir ser vi dock inte förrän slutlig antagning skett till HT10 Vi har idag 2 personer som är sjukskrivna på 50 %, när detta gjordes hade vi ytterligare 1 person men denna har återgått till 100%. Den ena personen ersätts till del medan den andra ej medför någon besparing då den innebär ökad personalram. Maa 1 persons återgång till 100% reduceras planerad besparing till ca.100 tkr på helår Minskad rektorstjänst med 0,2 = kr Reducering trf skola/ Transport = kr (Gäller from 1/7 men kan ev. komma att ätas upp av utökat ass behov enl vad som beskrivs under p. assistenter) Vi håller den reducering som gjorts hittills och kommer förmodligen så att göra om inget oförutsatt inträffar. Ligger i fas efter vårens verksamhet men farhågor finns inför hösten då de interkommunala avgifterna kommer att nedgå en hel del maa minskat elevunderlag.

22 6 (7) Kostenheten VAD NÄR ÅTGÄRD PLANERAD BESPARING FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRANDE OCH EKONOMISKA EFFEKTER Minskat elevantal i 2010 Minskat antal elever som äter kr Färre portioner. Påbörjat. byarna i byaskolorna Ingen tillsättning av 2010 Tillsätts inte kr Arbete utförs av Pågår. Tillsvidare vakant. vakant tjänst befintlig personal. Anpassning till antal ätande 2010 Färre lever på skolan ger färre ätande kr Färre portioner. Antalet ätande fortsätter att minska. Satsning på mat som eleverna gillar kan öka ätandet så att besparingen kanske blir mindre. Reducering av antal 2010 Färre tjänster totalt kr Arbete utförs av År gjord. tjänster befintlig personal. Fler sålda portioner 2010 Fler ätande på grund av nya kr Varje portion sälj avgifter. med förlust Summa kr Försäljningsökningen blev inte så stor som väntat. Färre anställda äter.

23 7 (7) Tekniska - Fastigheter VAD NÄR ÅTGÄRD PLANERAD BESPARING FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRANDE OCH EKONOMISKA EFFEKTER Försålda fastigheter 2010 Minskade avskrivningar, räntor samt driftnetto på redan sålda fastigheter kr kr kr kr kr tom 30/4, 2009 jämfört med Minskade avskrivningar går på ett gemensamt konto under kommunstyrelsen. Personalminskning ,75 % tjänst kr kr kr tom 30/4, 2009 jämfört med fastighetsskötare Försäkringar 2010 Förändringar Bernhardsborg Bostadsrätten kr/år 0 kr i nuläget, redovisas vid nästa tertial. Renen 12 är såld. Nordanås är såld. Renen 12 Nordanås Brandstation i Moskosel Spånhålan Camp Gielas 2010 Gielas betalar underhåll, skatt kr kr 0 kr i nuläget, redovisas i nästa tertial. och försäkringar av egna intäkter Summa kr

24 Kommunstyrelsen Ks 147 Dnr 00189/ Deltagande i Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges Kommuner och Landsting Arvidsjaurs kommun har sedan hösten 2008 deltagit i nätverket Kommunens kvalitet i korthet som drivs av Sveriges kommuner och Landsting. På fem områden (tillgänglighet, trygghet, delaktighet och information, kostnadseffektivitet samt samhällsbyggande) har 64 kommuner jämfört sig med varandra utifrån 38 olika mått. Arvidsjaurs resultat för år 2009 innehöll både topp- och bottenplaceringar jämfört med de övriga kommunerna. Exempelvis ligger kommunen mycket bra till vad gäller kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan. Väntetiden till en plats på ett äldreboende är dock relativt lång. Nya mått för år 2009 var bland annat handläggningstiden för att få ekonomiskt bistånd, samt personaltätheten i förskolan om man tar hänsyn till frånvarande barn. Arvidsjaurs kommun fick mycket bra resultat för båda dessa mått. Eftersom detta inte har mätts av förvaltningarna tidigare är denna information värdefull. Samma förutsättningar för deltagande gäller för nästa mätomgång, d.v.s. varje kommun utser en styrgrupp bestående av en ledande kommunal tjänsteman, en ledande politiker samt en projektledare. Tre av måtten som ingår i mätningen är valfria, eftersom de kostar pengar att framställa. Måtten handlar om förvaltningarnas service och bemötande, och kostnaden ifjol för detta var kr. Exp till. Sveriges kommmuner och Landsting. Shara Boström. Ulf Isaksson. Heikki Kairento Kommunstyrelsen behöver nu ta ställning till om kommunen ska fortsätta att delta i Kommunens Kvalitet i Korthet år 2010, om vi i så fall ska beställa de mätningar som innebär en kostnad, samt vilka som ska ingå i styrgruppen. Kommunstyrelsen beslutar att delta i Kommunens kvalitet i Korthet år att utse styrgrupp bestående av Shara Boström (sammankallande), Heikki Kairento och Ulf Isaksson (s). att pengarna tas ur kommunstyrelsens anslag för allmänna utredningar.

25 Kommunstyrelsen Ks 148 Dnr 00210/ Delegering av beslutanderätt kommunstyrelsen Enligt kommunallagen kan delegering av ärenden ske till utskott, ledamot, ersättare eller anställd i kommunen. Delegering innebär att självständig beslutanderätt förs över från nämnden till delegaten. Med stöd av kommunallagen, reglementet för kommunstyrelsen samt av kommunfullmäktige särskilt fattat beslut har förslag till ny delegeringsordning för kommunstyrelsen upprättats. Utbildnings- och näringslivsutskottet har behandlat förslag till delegering av beslutanderätt för gymnasieskolan. Skolutskottet har behandlat grundskolans delegering. Kommunstyrelsen beslutar./. att anta upprättat förslag till delegering av beslutanderätt för kommunstyrelsen enligt bilaga till protokollet. att vid delegats frånvaro övergår delegationen till överordnad chef. att kommunstyrelsens beslut och upphör att gälla. Exp till. Berörda

26 Bilaga till kommunstyrelsens protokoll (14) Delegering av ärenden inom en nämnd (Kommunallagen 6 kap, 33-38) 33 En nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 34. En gemensam nämnd får även under samma förutsättningar uppdra åt en anställd i någon av de samverkande kommunerna eller landstingen att besluta på nämndens vägnar. 34 I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras: 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, och 5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 35 Beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 33 skall anmälas till nämnderna, som bestämmer i vilken ordning detta skall ske. 36 En nämnd får uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 37 Om en nämnd eller en gemensam nämnd med stöd av 33 uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen eller landstinget eller i någon av de samverkande kommunerna eller landstingen att besluta i stället. Sådana beslut ska anmälas till förvaltningschefen 38 Om en nämnd med stöd av 33 uppdrar åt en anställd att besluta på nämndens vägnar, får nämnden uppställa villkor som innebär att de som utnyttjar nämndens tjänster skall ges tillfälle att lägga fram förslag eller att yttra sig, innan beslutet fattas. Nämnden får också föreskriva att en anställd får fatta beslut endast om företrädare för dem som utnyttjar nämndens tjänster har tillstyrkt beslutet. Övrigt För delegat gäller samma jävsregler och skyldigheter att protokollföra beslut som för styrelsen. Delegationsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen vid nästkommande sammanträde genom anmälan av protokoll eller genom särskild upprättad förteckning.

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2009-10-05 222 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 10.00-18.00. Beslutande Sven-Olov Granlund (c), ordförande Lotta Åman (s) Tom Lundberg (s) Ulf Isaksson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2011-02-02 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.15. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 2 (8) 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Barn- och utbildningsnämnden avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens budgetutskott - delegering 2010-11-04 23 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens skolutskott - delegering 2009-05-27 36 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur klockan 10.00-16.00. Beslutande Lars Holmkvist (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-03-01 8 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens utbildnings- och näringslivsutskott 2009-09-22 23 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-10.30.. Beslutande

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8 Barn d Datum 2009-02-13 1 (5) BUN/2009:20-600 Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden 2009-02-12, 8 Ärende Delegat A. Skollagens föreskrifter 3 kap. Skolplikt och motsvarande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2009-10-19 283 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 14.25-14.30. Beslutande Sven-Olov Granlund (c), ordförande Karin Lindgren Lotta Åman Tom Lundberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2013-10-01 173 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-17.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan Lundgren (s) Lena Karlsson

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Generella bestämmelser DELEGATIONSORDNING

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2010-03-29 128 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 16.45-17.05 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING 1 (5) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-07, 55. Redaktionella ändringar, kanslichef 2008-09-19. Ändringar antagna av kommunstyrelsen (KS) 2012-08-07, 145. Allmänna

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-01-25 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Reviderad

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Reviderad KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING Reviderad 2016-11-03 Delegering Det är de förtroendevalda som har det politiska ansvaret för kommunens verksamhet. Beslut enligt Kommunallagen kan endast

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Reviderad 2012-04-18: Punkt 7.3 Reviderad 2012-05-23: Punkt 10.4 Reviderad 2012-06-20: Punkt 5.7, punkt 14.1, ägg med två

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2014-03-03 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.30-10.30. Beslutande Marcus

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott - delegering 2011-01-14 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2012-10-22 34 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer KFN 2015/0002 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28.

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av styrelsen för Nässjö lärcenter: 2013-03-20 12 Reviderad: 2015-02-18 17 Styrelsens för Nässjö lärcenter delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska

Läs mer

Delegationsordning inom. Fritids- och kulturnämnden Kalix kommun

Delegationsordning inom. Fritids- och kulturnämnden Kalix kommun Delegationsordning 2017 inom Fritids- och kulturnämnden Kalix kommun ~ Fastställd av fritids- och kulturnämnden 2016-12-07 74 Allmänt om delegering Med delegering menas att nämnden överför självständig

Läs mer

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Med tillämpning av 6 kap 34 kommunallagen delegeras till ordföranden eller vid förfall för denne förste eller

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-09-20 27 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-14.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2014-03-03 8 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande Lotta

Läs mer

Delegationsordning för fastighetsnämnden

Delegationsordning för fastighetsnämnden FN 2016/0135 1 för fastighetsnämnden Delegationens syfte Fastighetsnämndens ansvar och befogenheter regleras i fastighetsnämndens reglemente fastställt av kommunfullmäktige. Nämnden har möjligheten att

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-01 1 (5) Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente för kultur- och fritidsnämnden. Reglementet

Läs mer

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Fastställd Barn- och utbildningsnämnden 2011-08-31, 106 Reviderad 2012-11-21, 128 Reviderad 2015-06-17, 85 Diarienummer BUN 2015:86 Delegationsordning

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2008-12-01 355 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 17.00-17.15 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Karin

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2015-05-21 50 1 DELEGATIONSORDNING 2015-05-21 v. 1.1 Handläggare: Cecilia

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens personal- och utbildningsutskott 2010-01-26 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 10.30-12.00. Beslutande Ulf Isaksson (s),

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2008-11-03 37 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C 2.1 VIDAREDELEGATION FÖR FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID SKOLA/FÖRSKOLA Övergripande ärenden 1 1:1 Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-01-14 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande Lotta Åman (s) ordförande

Läs mer

Delegationsordning. för Barn- och ungdomsnämnden. Haparanda stad

Delegationsordning. för Barn- och ungdomsnämnden. Haparanda stad Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden Haparanda stad 1 Delegationens innebörd Att delegera innebär att lämna över beslutanderätt. Den som fått beslutanderätt kallas delegat. Delegaten kan sägas

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens budgetutskott - delegering 2009-05-26 28 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-14.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens. delegationsordning

Kultur- och fritidsnämndens. delegationsordning Syfte Gäller för Referensdokument Kommunallagen, Budget- och resultatuppföljningsreglementet, Tidigare antagen delegationsordning KFn 2003-03-11 10/03, 2004-11-23 53/04, 2005-11-25 78/05, 2006-02-16 5/06,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2008-04-15 15 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2009-05-25 4 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-11-24, 78 Dnr 95/2013.002 1 av 6 Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 27 augusti 2012. 1. Delegeringsförbud Nämnden delegerar beslutanderätten

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2009-01-08 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 09.00-10.30. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Tycko Johansson (s) Ylva Stråhle Andersson (s)

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2012-02-07 19 2011.278 2012-02-29 Förslag till rev 2012-03-02 Förslag till rev 2012-04-03 80 2011.278 2013-06-17 105 2013.57 Punkt A19 2015-02-03 31 2015.04 Revidering

Läs mer

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning Sida 1 (7) BILAGA 3 Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning Delegeringsordning Anvisningar för delegater Allmänna förutsättningar

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens utbildnings- och näringslivsutskott Delegation 2008-03-04 8 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson 1 (5) Förslag till ny Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Senast reviderad av kultur- och fritidsnämnden i mars 2013 Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente

Läs mer

Delegationsordning - nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Delegationsordning - nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Förvaltningsnamn Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Delegationsordning - nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Inledning och bakgrund Regionstyrelsen är Region Jönköpings

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens ekonomiutskott 2015-05-06 13 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 16.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Lena Karlsson (s) Bjarne Hald (c) Leif Andersson (c) Margoth

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-10-29 35 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-10.30. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-04-19 15 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 09.00-14.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 1 2 Innehållsförteckning Generella bestämmelser för delegering av beslutsrätt... 3 Delegeringsförbud... 3 Anmälan av delegationsbeslut... 3 Vidaredelegation... 4

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 2015-12-09 BoU 130 2015.04 Tillägg: C13, D9, D10 Korrigering av punkt D1 Tidigare punkt

Läs mer

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering Författningssamling Antagen av barn- och utbildningsnämnden: 2005-02-09 Reviderad: 2014-12-10 141, 2015-06-16 97 Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering

Läs mer

Valnämndens delegeringsordning

Valnämndens delegeringsordning SID 1(6) Valnämndens delegeringsordning Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(6) Innehållsförteckning 1 Principer för beslut med stöd av delegeringsbestämmelser...3

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Kommunledning Ärendenr: 2015/267 Fastställd: KS 2009-11-10 Reviderad: KS 2016-03-09 FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kommunstyrelsen 2/16 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Generella

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSREGLEMENTE. Till kommunledningsutskottet delegeras att på styrelsens vägnar fatta beslut i följande ärenden

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSREGLEMENTE. Till kommunledningsutskottet delegeras att på styrelsens vägnar fatta beslut i följande ärenden FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 41/02 2002-03-01 Ks 5 1 Kf 65 2006-05-29 ändring Ks 22 2007-01-17 ändring Ks 158 2010-09-01 ändring Ks 214 2010-11-03 ändring Ks 123 2013-06-26 ändring

Läs mer

Delegationsbestämmelser för Regionala utvecklingsnämnden. Version: 3. Beslutsinstans: Regionala utvecklingsnämnden

Delegationsbestämmelser för Regionala utvecklingsnämnden. Version: 3. Beslutsinstans: Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Version: 3 Beslutsinstans: 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. 2016-02-02 Nyutgåva 2. 2016-03-01 3. 2016-04-05 Anpassningar till gemensamma regler

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2015-01-20 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-11.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Mats Åhman (s) Britt-Inger Hedman (v)

Läs mer

Delegationsordning för Tekniska nämnden

Delegationsordning för Tekniska nämnden LULEÅ KOMMUN DELEGATION Dnr 1 (5) Beslut TN 2012-12-13, 149 Susanne Rimpisalo Enhetschef Tekniska nämnden Delegationsordning för Tekniska nämnden Allmänt om delegering Regler om delegering av nämndsärenden

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun.

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun. 1(6) Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun. Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden den 10 november 2011, 155 Reviderad av Barn- och utbildningsnämnden den 15 mars 2012,

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden REGLEMENTE 1(6) Reglemente för Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11, 90 Dnr 2006.197 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden ansvarar för

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015: 27 Infördes i författningssamlingen den 4 juni 2015 Kultur- och fritidsnämnden beslutade 1 den 20 maj 2015 om följande

Läs mer

Delegationsordning för räddningsnämnden

Delegationsordning för räddningsnämnden 1(12) Datum: 7 januari 2015 Delegationsordning för räddningsnämnden Gemensam nämnd för Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner 2(12) Innehållsförteckning 1 Kommunallagens regler om delegering av ärenden

Läs mer

Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma gymnasienämnd

Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma gymnasienämnd KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2015-12-15 Ersätter: 2006-12-14 Gäller fr o m: 2016-01-01 Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-04-08 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2009-11-30 355 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-11.15 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Sida 2009-09-23 1(6) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Fastställd av kommunstyrelsen 2009-09-23, 109. Delegationsregler Allmänt - Genom delegering flyttas beslutanderätten från kommunstyrelsen till delegaten,

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 1 (2) 2011-01-11 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Axel Christensson 08-523 020 50 axel.christensson@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning för kultur-

Läs mer

Reglemente för barn- och ungdomsnämnden i Gävle kommun

Reglemente för barn- och ungdomsnämnden i Gävle kommun 1 Reglemente för barn- och ungdomsnämnden i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Nämndens uppgifter Verksamheter 1 Barn- och ungdomsnämnden svarar

Läs mer

Undertecknande av handlingar i landstingsstyrelsens namn

Undertecknande av handlingar i landstingsstyrelsens namn 1 DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN Fastställd den 17 december 2002, 253, kompletterad och ändrad den 17 juni 2003, 146, den 16 mars 2004, 75, den 14 december 2004, 331, den 13 mars 2007, 46,

Läs mer

REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev)

REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev) REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev) Dnr UN2009/26 2009-01-29 1. Verksamhet och ansvar 1.1 Verksamhetsområde/sakområde och speciella arbetsuppgifter Utbildningsnämnden (UN) fullgör kommunens uppgifter

Läs mer

DELEGERINGS- ORDNING. för Barn- och familjenämnden. Antagen 2011-

DELEGERINGS- ORDNING. för Barn- och familjenämnden. Antagen 2011- DELEGERINGS- ORDNING för Barn- och familjenämnden Antagen 2011- Delegeringsordning för Barn- och familjenämnden Förkortningar Delegater Aa = Administrativ assistent AU = Arbetsutskott Bec = Chef för Barn

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för utbildningsnämnden Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Utbildningsnämndens verksamhetsområde 1 Nämnden ansvarar för det

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens 2015-03-10 ionsordning för samhällsbyggnadsnämndens verksamheter Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden 2013-05-14, 71. Reviderad av samhällsbyggnadsnämnden 2015-03-10, 66 Se även kommunstyrelsens delegationsordning

Läs mer

Ekonomifrågor enligt ekonomipolicyn Uppdatering av beslutsattestantförteckning Beslut om löpande uppdateringar av den av nämnden årligen fastställda förteckningen av beslutsattestanter. Attestfrågor enligt

Läs mer

-1-1 Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret i förhållande till medborgarna för kommunal utbildningsverksamhet.

-1-1 Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret i förhållande till medborgarna för kommunal utbildningsverksamhet. -1-2015 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret i förhållande till medborgarna för kommunal utbildningsverksamhet. NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 2

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Delegationsordning. Personalärenden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumentansvarig Personalchef

Delegationsordning. Personalärenden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumentansvarig Personalchef Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Personalchef Fastställd Kommunstyrelsen 2015-04-13 Diarienummer 2015/106 002 Delegationsordning Personalärenden i Tingsryds kommun 2 (11) Delegationsordning

Läs mer

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2 Reglemente Socialnämnden Gäller fr.o.m. 2011-01-01 Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-20 25/2010:2 Reviderad av kommunfullmäktige datum 2013-12-16 81 Innehållsförteckning Verksamhet... 1 Verksamhetsområde...

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden

Delegationsordning för tekniska nämnden 2016-11-15 1 för tekniska nämnden Delegationens syfte Tekniska nämndens ansvar och befogenheter regleras i tekniska nämndens reglemente fastställt av kommunfullmäktige. Nämnden har möjligheten att inom

Läs mer

Reglemente för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Reglemente för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden Sid 1 (8) Reglementen för nämnder och styrelser Reglemente för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden Beslutad av Kommunfullmäktige i Gävle 2013-12-15, att gälla fr.o.m. 2014-01-01 (dnr 13KS487) Justeringar

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle

Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle 2011-05-13 Sid 1 (6) Dnr 11BUN9-7 Handläggare Curt-Ingvar Hamrén Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle Bakgrund Från 1 juli 2011 tillämpas ny skollag (2011:800) och ny skolförordning

Läs mer

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Dorotea kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2016-06-07, 44 1(7) FÖR SOCIALNÄMNDEN Socialnämndens verksamhet 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2012-06-19 24 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN Dokumentnamn: Delegationsbestämmelserna för utförarstyrelsen Sida: 1 (5) DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN Utförarstyrelsen har under de förutsättningar som anges i 6 kap 33-38 kommunallagen

Läs mer