SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Kommunstyrelsen () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr Tommy Persson (S) Håkan Johansson (KD) 68-69, 73, Lars Jonsson (S) 56-58, Christina Aspenryd Tony Frunk (S) Mariette Sjölund (S) Reijo Tarkka (V) ej Hans Strandlund (M) Roy Cederbäck (KD) ej 68-69, 76 Sigurd Synnergård (FP) Marianne Avelin (C) Göran Lindén (M) Övriga deltagande Ersättarna Kjell Ivemyr (S) ej 68-70, Håkan Johansson ej 68-69, 73, 76-77, Christina Aspenryd ej 59-77, samt Carina Ivemyr, sekreterare, kommunchef Carin Becker-Åström, ekonomichef Kenth Erngren 64-67, kanslichef Jari Heikkinen 67 planchef Gun Törnblad 57-58, 1:e miljöinspektör Thomas Norrman 57-58, it-samordnare Anne Högnäsbacka 67. Utses att justera Tony Frunk (S) och Marianne Avelin (C) Justeringens plats och tid Kommunhuset den 19 maj 2010 klockan Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Iwemyr Ordförande Justerande Catarina Pettersson (S) ej 68,69, 73 Hans Strandlund 68,69, 73. Tony Frunk (S) Marianne Avelin (C) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och Kommunstyrelsen Anslaget uppsättes Anslaget nedtages Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunhuset, Nämndkansliet. Carina Iwemyr

2 KS 56 Val av justerare och beslut om närvarorätt. Kommunstyrelsen beslutar att utse Tony Frunk (S) och Marianne Avelin (C) att jämte ordföranden justera dagens protokoll, samt att medge närvarorätt för samtliga närvarande.

3 KS 57 Ansökan om stöd till kommunala naturvårdsprojekt. Dnr 147/0 Länsstyrelsen informerar i skrivelse den 26 mars 2010 att regeringen har beslutat att fortsätta satsa på lokala- och kommunala naturvårdsprojekt och har totalt avsatt 1,7 miljoner kronor till Västmanlands län. Kommunerna kan hos länsstyrelsen söka bidrag (max 50 %) för att genomföra lokala projekt av nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Viktiga aspekter är att beakta lokal delaktighet, samarbete med lokala aktörer, varaktighet, långsiktighet samt att åtgärderna ska uppfylla ett eller flera av riksdagens miljömål. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 maj Kommunstyrelsen beslutar att inge ansökan till länsstyrelsen för naturvårdsprojektet Grönstrukturplan. Exp till Länsstyrelsen i Västmanlands län, Västerås Tekniska nämnden Miljönämnden

4 KS 58 Kanthal AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till uppförande och drift av anläggning för metallpulvertillverkning för yttrande. Dnr 72/10 Nacka tingsrätt, miljödomstolen, har översänt remiss angående Kanthal AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till uppförande och drift av nu pulverfabrik samt utökad produktion av smält stål från ton/år till ton/år. Bolaget ansöker också om tillstånd till bortledning av maximalt 3000 m3 vatten per timme från Kolbäcksån för användning som kyl- och sköljvatten samt uppförande av erforderliga anläggningar för detta. Yttrande ska vara Miljödomstolen till senast den 20 maj Den nya pulverfabriken beräknas bli en ca 110 m bred och 185 m lång rektangulär byggnad. Den nya byggnaden kommer att bli högre än de befintliga anläggningarna inom Rallstaverken, vilket kan medföra att närbelägna bostäder utsätts för skugga under en del av dagen. Vidare kommer transporterna att öka, likaså bullret från anläggningen. Miljönämnden bedömer den 27 april att kompletteringar bör göras i ärendet avseende utsläpp till luft, buller och bästa möjliga teknik etc innan miljönämnden slutligen yttrar sig i ärendet. Tekniska kontoret anför i skrivelse den 22 april 2010 bl a att det aktuella planområdet inte är detaljplanelagt. Gällande översiktsplan från år 1991 anger att området är reserverat för industriell verksamhet. Det aktuella området angränsar till riksintresse för friluftsliv för Strömsholms kanal och riksintresse för kulturmiljö (Strömsholms kanal). Den nya anläggningen påverkar till viss del upplevelsen av riksintresset för kulturmiljö men bedöms beakta riksintresset. Den aktuella lokaliseringen är beläget inom så kallat skredriskområde. Särskilda åtgärder krävs för grundläggning. Tekniska kontoret anser att krav på detaljplan bör ställas innan bygglov kan ges. Byggnadsnämnden har den 5 maj beslutat att avge yttrande i enlighet med tekniska kontorets skrivelse daterad Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 maj Kommunstyrelsen beslutar att som yttrande över Kanthal AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till uppförande och drift av anläggning för metallpulvertillverkning uttala att detaljplan skall upprättas för området och bekostas av sökanden och i övrigt uttala att trafik-, miljö- och bullerfrågorna särskilt skall beaktas. Exp till Nacka tingsrätt, miljödomstolen, Byggnadsnämnden Miljönämnden

5 KS 59 Ny avgiftstaxa för fritidsverksamhet fr o m den 1 juli Dnr 143/10 Kommunfullmäktige beslutade den 30 november om fastställande av nya regler för bidrag till föreningar i Hallstahammars kommun, samt ny avgiftstaxa för barn- och bildningsnämndens fritidsverksamhet fr o m den 1 januari Barn- och bildningsnämnden föreslår den 27 april att fullmäktige skall fastställa ny avgiftstaxa fr o m den 1 juli Skol- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 17 mars 2010 att diskussioner har förts med Hallsta Hockeyklubb om att justera och omprioritera taxorna i ishallen på Hallstarena. Förslaget är att taxorna differentieras mer i anläggningen. Det nya förslaget bygger på lägre taxor för barn- och ungdomsverksamheten för interna föreningar. I gengäld får övriga hyresgäster högre taxor. Följande förslag föreligger under isperioden: Intern bidragsberättigad förening 200 kr/timme (300 kr/timme) - barnoch ungdomsgrupp upp till 20 år Intern bidragsberättigad förening 300 kr/timme (oförändrat) vuxengrupp över 20 år Kantzowska gymnasiet 150 kr/timme (oförändrat) Övriga hyresgäster: Måndag-torsdag till klockan 16.00, 500 kr/timme (400 kr/timme) Måndag-torsdag från klockan 16.00, 700 kr/timme (600 kr/timme) Fredag-söndag 900 kr/timme (800 kr/timme) Följande förslag föreligger under perioden utan is: Intern bidragsberättigad förening 60 kr/timme - barn- och ungdomsgrupp upp till 20 år Intern bidragsberättigad förening 120 kr/timme vuxengrupp över 20 år Kantzowska gymnasiet 60 kr/timme (oförändrat) Övriga hyresgäster 200 kr/timme Vid speciella arrangemang tillämpas samma taxor som under isperioden alternativt att separata uppgörelser sluts. Räknat från förra säsongen bokningar kommer denna omprioritering att innebära att intäkterna blir oförändrade.

6 Forts KS 59 Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 maj Kommunfullmäktige föreslås besluta att med upphävande av sitt beslut den 30 november i tillämpliga delar fastställa avgiftstaxa för barn- och bildningsnämndens fritidsverksamhet fr o m den 1 juli 2010 i enlighet med en till ärendet hörande bilaga, samt att bemyndiga barn- och bildningsnämnden att besluta om mindre justeringar av avgiften.

7 KS 60 Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet, förskoleklass och fritidshem att gälla fr o m 1 juli Dnr 141/10 Kommunfullmäktige beslutade den 24 augusti att fastställa tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet, förskoleklass och fritidshem fr o m den 1 januari Barn- och bildningsnämnden har, enhälligt, den 24 april beslutat att föreslås fullmäktige att fastställa nya tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet, förskoleklass och fritidshem att gälla fr o m 1 juli Skol- och fritidsförvaltningen anför bl a följande i skrivelse den 1 april 2010: På grund av den förändring som gjorts inom lagstiftningen för förskola under det senaste året finns ett behov av revidering av kommunens Tillämpningsföreskrifter och avgifter. Förändringen består i att förskolan har fått en lag om Barnomsorgspeng och kommer att få en allmän förskola för barn redan från 3 års ålder. Vi har också fått en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk som förtydligar de nationella minoriteternas rättigheter. En ny läroplan för förskolan är också på väg, vilken har till syfte att förstärka förskolans pedagogiska uppdrag och leda till en ambitionshöjning i verksamheten. Avsikten är att bättre nyttja barnens mest utvecklingsintensiva år med hjälp av god pedagogisk kompetens hos personal för att ge alla barn möjlighet att bli förtrogna med vår värdegrund, få social kompetens och att alla barn når kunskapsmålen i grundskolan. Detta ger förutsättningar för fortsatta studier och möjlighet till en framtid med arbete och försörjning samt förmåga att vara delaktig och ta ansvar för vårt samhälle. Läroplansförändringen kommer att innebära tid för information och kompetenshöjande utbildningssatsningar. Implementering av arbetet kommer att pågå under flera år med början under Tillämpningsföreskrifterna föreslås gälla fr o m den 1 juli Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 maj Mariette Sjölund (S) yrkar att ärendet skall återremitteras till barn- och bildningsnämnden för ytterligare beredning avseende förtydligande avseende reducering av avgift i förskolan. Sedan propositionsordningen godkänts ställer ordföranden först proposition på bifall eller avslag till återremissyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat att återremittera ärendet.

8 Forts KS 60 Kommunstyrelsen beslutar således att återremittera ärendet till barn- och bildningsnämnden för ytterligare beredning. Exp till Barn- och bildningsnämnden

9 KS 61 Hemställan av barn- och bildningsnämnden om tillfälligt anslag under 2010 för finansiering av utökat antal barn i förskolan. Dnr 142/10 Barn- och bildningsnämnden har den 27 april beslutat att äska om tillfälligt anslag om 2,7 miljoner kronor under 2010 för utökat antal barn i förskolan och att kostnaden för 2011 skall beaktas i samband med budgeten Vidare beslutade barn- och bildningsnämnden, under förutsättning av fullmäktiges beslut att inrätta tolv tjänster som förskollärare/högskoleutbildade pedagoger, samt att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten till andra alternativ än förtätning av barngrupperna genom exempelvis fler enheter/avdelningar eller externa aktörer. Mot beslutet reserverade sig Anna Lundberg (FP). Skol- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 1 april 2010 bl a att förskolans barnantal har ökat på grund av inflyttning av småbarn till kommunen och större barnkullar. Under 2009 har ett 50-tal barn i åldern 1 5 år (födda ) flyttat in i kommunen. Under våren 2010 kommer förskolan att ha en överinskrivning med ca 100 barn, vilket medför en ohållbar situation. I augusti lämnar ca åringar förskolan och börjar i förskoleklass. Barn födda 2009 är nu aktuella för nyplacering i förskolan och den årskullen är 175 barn, vilket är större än på många år. Anpassningsprogrammet 2010 med en besparing för förskolan med ca 1 miljon kronor i form av minskad personal går inte att genomföra på grund av för högt antal barn i vår förskola. Behov av platsutökning i förskolan beräknas för närvarande till ca 70 platser med anledning av ökat födelsetal samt inflyttning till kommunen. I detta skede avser vi inte att utöka antalet lokaler. På sikt kan det bli nödvändigt att utöka lokalytan, antingen genom utbyggnad av befintliga förskolor eller nybyggnation. Beräknad kostnad för en ökning med 70 platser i befintliga lokaler i förskolan är ca 5 miljoner kronor på helårsbasis. Målsättningen är att öka antalet pedagogisk personal i förhållande till ökning av barn för bibehållen god kvalité i vår förskola så att antalet barn per personal inte överstiger 5,2 i genomsnitt över året. Barnomsorgspeng och allmän förskola från 3 år kostar mer för kommunen och ger mer statsbidrag till kommunen, för år På grund av att budgetramen för 2010 fastställdes redan i juni 2009 finns ingen kompensation för dessa lagändringar i barn- och bildningsnämndens budget Av de inflyttade småbarnen 2009 har 14 kommit via flyktingmottagningen. Det riktade statsbidraget som kommunen får för nyanlända flyktingfamiljer har förskolan

10 Forts KS 61 hittills inte fått del av utan överskottet fonderas hos socialnämnden. De inflyttade barnfamiljerna medför skatteintäkter och generella statsbidrag till kommunen, dock med 1-2 års fördröjning. Platsutökningen föreslås finansierad i budget 2010 genom omfördelning av statsbidrag för barnomsorgspeng med kronor samt från flyktingfonden med kronor. Resterande del föreslås finansierad med anslag från planeringsreserv med ca 1,3 miljoner kronor. För år 2011 förutsätts att medel avsätts i ramen för platsutökning och nya barnomsorgsregler. Avslutningsvis föreslås att barn- och bildningsnämnden äskar hos kommunfullmäktige om medel år 2010, 5 mkr på årsbasis, för utbyggnad av förskolan med 70 platser på grund av inflyttning av småbarn och större barnkullar. Socialnämndens yttrande förväntas föreligga till kommunfullmäktiges sammanträde. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 maj Kommunfullmäktige föreslås besluta att bevilja barn- och bildningsnämnden tillfälligt anslag om 2,7 miljoner kronor under 2010 för utökat antal barn i förskolan och att kostnaden härför ianspråktas från dels planeringsreserven om 2 miljoner kronor, dels, under förutsättning av socialnämndens beslut, från flyktingfonden, samt att kostnaden för 2011 kommer att beaktas i samband med budgeten

11 KS 62 Fortsatt deltagande i projektet Kvalitet i korthet. Dnr 85/10 Kommunstyrelsen beslutade den 13 oktober att delta i Sveriges Kommuner och Landstings, SKL, projekt Kommunens kvalitet i korthet för Därefter har kommunstyrelsen beslutat om deltagande för Projektet har sin grund i ett identifierat behov av att utforma ett verktyg som på ett enkelt och konkret sätt beskriver kommunens kvalitet i ett medborgarperspektiv och därigenom stärker de förtroendevaldas roll i styrningen av de kommunala verksamheterna. SKL går nu vidare och bjuder in nya kommuner tillsammans med dem som deltagit i nätverket att delta i den fortsatta utvecklingen av verktyget Kommunens kvalitet i korthet. För att delta krävs att beslut fattas av kommunstyrelsen om att kommunen deltar i nätverket. Deltagandet är kostnadsfritt, reskostnad till/från mötena tillkommer. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 maj Kommunstyrelsen beslutar att Hallstahammars kommun skall delta i projektet Kommunens kvalitet i korthet. Exp till SKL Kanslichefen

12 KS 63 Fråga om avskrivning av ej färdigberedda motionsärenden. Dnr 109/10 Kommunallagen (5:33) föreskriver att motioner bör beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut med anledning av motionen inom ett år efter att motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom den tiden skall anmälan om vad som framkommit vid beredningen lämnas till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige får vid sådan anmälan avskriva motionen från vidare handläggning. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 29 skall kommunstyrelsen årligen vid kommunfullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträde redovisa de motioner som inte är färdigberedda. Nämndkansliet har upprättat förteckning över icke färdigberedda motioner per den 13 april Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2010 framfördes att två motioner; införande av värdighetsgaranti och införande av hemtjänstval är från 2006 respektive 2007 och att motionärerna framfört, av olika anledningar, att man vill avvakta med svar på motionerna. Yrkande lades om att motionerna (dnr 31/06 och 251/07) bör avskrivas och väckas på nytt. Kommunfullmäktige beslutade bl a att Roy Cederbäck (KD), Annika Engström (KD) och Ingrid Öhmans (KD) motion om införande av värdighetsgaranti i Hallstahammars kommun och Sigurd Synnergårds (F) motion angående införande av hemtjänstval skall tas upp på fullmäktiges nästa sammanträde för beslut om huruvida motionerna skall avskrivas eller ej. Arbetsutskottet beslutade den 10 maj att överlämna ärendet utan eget förslag. Hans Strandlund (M) yrkar att motionerna skall besvaras. Sigurd Synnergård (FP) instämmer i Strandlunds yrkande. Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Hans Strandlunds (M) yrkande. Kommunfullmäktige föreslås således besluta att Roy Cederbäck (KD), Annika Engström (KD) och Ingrid Öhmans (KD) motion om införande av värdighetsgaranti i Hallstahammars kommun och Sigurd Synnergårds (F) motion angående införande av hemtjänstval skall besvaras.

13 KS 64 Ekonomisk rapport Ekonomichefen redogör för det ekonomiska läget. Verksamhetens prognostiserar ett underskott. Med hjälp av dels planeringsreserven samt ett något bättre skatteutfall beräknas ändå ett positivt helårsresultat för kommunen trots ett budgetöverdrag för verksamheterna om nästan 10 Mkr. Resultatet beräknas till strax över 1 Mkr så marginalerna är små och inga nya verksamhetsöverdrag får uppstå, utöver det som redan är känt.

14 KS 65 Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening, finansiering härför. Dnr 294/09 Från Kommuninvest ekonomisk förening föreligger en inbjudan att teckna en del i föreningens förlagslån. Erbjudandet kan endast utnyttjas av medlemmarna. Hallstahammars kommun blev medlem i Kommuninvest år Kommuninvest har snabbt utvecklats till att vara den största långivaren till kommunsektorn i Sverige och uppfattas både i Sverige och internationellt som Kommungäld. I föreningens stadgar betonas att alla kommuner och landsting skall kunna erbjudas medlemskap och som medlem också kunna förvänta sig att Kommuninvest även i ekonomiskt svåra tider skall kunna erbjuda bra finansieringslösningar. För att kunna leva upp till den fastlagda visionen, behövs ett större kapital som bl.a. - Ökar förmågan att klara krissituationer, utan att behöva använda det solidariska borgensåtagandet. - Innebär att Kommuninvests kapitalisering inte framstår som för svag i jämförelse med andra aktörer på marknaden. - Säkerställer högsta möjliga rating och därmed kunna uppnå de långsiktigt bästa finansieringsvillkoren för medlemmarna. Kommuninvest ekonomisk förening har därför vid årsstämman den 25 mars 2010 beslutat förstärka kapitaliseringen i det helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB genom att ta upp ett förlagslån på högst mkr från medlemmarna i föreningen. Föreningen avser därefter att i sin tur vidareutlåna dessa medel till bolaget i form av ett förlagslån. Syftet är att öka kapitalbasens storlek till att motsvara minst 1 procent av balansomslutningen senast Det åstadkoms med det aktuella förlagslånet i kombination med att nya vinstmedel ackumuleras och att medlemsinsatser från nya medlemmar används för att förvärva nyemitterade aktier i bolaget. Beslutet har föregåtts av en omfattande utredning som har presenterats på ett 20-tal medlemssamrådsmöten. Vid medlemssamråden har de deltagande kommunerna och landstingen haft en positiv inställning till förslaget och förväntas teckna sin andel av lånet eller mer. Föreningen betonar att kapitalökningen inte är föranledd av några inträffade förluster och inte heller kommer att få användas för att ta större risk i kreditmarknadsbolaget. Det skall utgöra en buffert som inte får intecknas för risker som sammanhänger med den normala löpande verksamheten.

15 Forts KS 65 Hallstahammars kommun har erbjudits att teckna 3,2 mkr av detta förlagslån. Beloppet motsvarar vår kommuns/landstings andel av hela förlagslånet, baserat på vår andel av föreningens kapital. Det är också möjligt att därutöver teckna sig för ett extra belopp, utöver denna så kallade pro ratadel. Om några medlemmar väljer att inte teckna sin del i lånet, kan de medlemmar som tecknat sig för mer än sin del, få extra tilldelning. På sådana överteckningsdelar utgår en extra ränta på 2 procentenheter. Räntan på förlagslånet fastställs först efter teckningstidens utgång och har indikativt angivits till följande nivåer. Lånedel Indikativ ränta per Ränta på pro rata-delen 3 månaders STIBOR + 1,22 % Ränta på övertecknat och tilldelat 3 månaders STIBOR + 3,22 % belopp Räntebasen 3 månaders STIBOR är rörlig och motsvarade 0,48 % per Den genomsnittliga 3 månaders STIBOR-nivån under perioden uppgick till 5,73 % beräknat på respektive årsgenomsnitt. Förlagslån är ett förmånsrättsligt efterställt lån utan säkerhet. Det omfattas inte av Kommuninvests solidariska borgensåtagande. Räntan på lånet är fördelaktig, men räntebetalningen kan skjutas upp om låntagaren får ekonomiska problem. Det aktuella lånet har låg likviditet och får inte utan föreningens medgivande överlåtas till någon annan än den som är medlem i föreningen. Lånets formella villkor och en beskrivning av de risker man bör beakta framgår av bilagda erbjudande. Det erbjudna förlagslånet kan inte betraktas som en vanlig standardiserad placeringsform, utan är, när det gäller ändamål och risk mer att jämföra med insatskapital eller aktiekapital och är mycket långfristigt till sin karaktär. Det är direkt sammankopplat med kommunens medlemskap i Kommuninvest. Av dessa skäl förordas att beslutet om att delta i emissionen fattas av kommunfullmäktige. Lånets löptid är 30 år. Som framgår av de allmänna villkoren för lånet, kan det under vissa förutsättningar återbetalas eller återköpas i förtid. Kommunen kan teckna sig för förlagslånet under perioden Likviddag för utbetalning av lånevalutan är satt till Teckningsanmälan är bindande. Deltagandet i förlagslånet är frivilligt. Om kommunen avstår från att delta, erbjuds vår del av lånet till andra medlemmar som vill teckna större belopp.

16 Forts KS 65 Föreningens styrelse har rätt att avbryta emissionen om den befarar att dess syfte inte kan uppnås. Kommuninvest uppger att det skulle kunna ske om en allt för stor del av medlemmarna avstår från att delta. Det bedöms som viktigare att lånet har ett brett stöd hos medlemmarna, än att just den planerade lånesumman inflyter. Föreslås att kommunen tecknar den erbjudna lånedelen på 3,2 mkr samt att därutöver anmäla intresse för att teckna ytterligare högst 3,2 mkr av förlagslånet om kommunen kan få ytterligare tilldelning. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 maj Kommunfullmäktige föreslås besluta att genom förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening, låna ut högst 6,4 mkr på de villkor som framgår av föreningens erbjudande daterat mars 2010, att finansiering av utlåningen skall ske genom inom ramen för pensionsmedelsförvaltningen, samt att kommunstyrelsen har rätt att inom den ovan angivna ramen lämna en bindande teckningsanmälan, träffa låneavtal samt genomföra denna utlåning med det lånebelopp som slutligt tilldelats kommunen.

17 KS 66 Kallelse till ordinarie föreningsstämma med Sporthallen i Hallstahammar ekonomisk förening - instruktion till ombudet. Dnr 146/10 Göran Lindèn (M) och Tommy Persson (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I deras ställe inträder Håkan Johansson (KD) och Kjell Ivemyr (S). Sporthallen i Hallstahammar har den 10 maj 2010 tillsammans med resultat och balansrapport inkommit med kallelse till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 27 maj 2010 klockan i Sporthallen. Kommunfullmäktige har utsett Örjan Andersson (S) till ombud med Inga-Britt Helgesson (S) som ersättare vid föreningsstämma för tiden fr o m ordinarie föreningsstämma 2010 fram till ordinarie föreningsstämma Vidare beslutade kommunfullmäktige att ombudet vid föreningsstämma skall föreslå Bo Hedman (S) som revisor med Per Hedfors (M) som ersättare för tiden från ordinarie föreningsstämma 2010 t o m ordinarie föreningsstämma 2010 (KF 18/2010. Barn- och bildningsnämnden har den 23 februari utsett Annika Elofsson (V) med Göran Lindén (M) som ersättare i föreningens styrelse för tiden från ordinarie föreningsstämma 2010 t o m ordinarie föreningsstämma Kommunstyrelsen har den 8 februari utsett Tommy Persson (S) som ledamot tillika ordförande med Rolf Hahre (S) som ersättare för tiden från ordinarie föreningsstämma 2010 t o m ordinarie föreningsstämma Styrelsen för Sporthallens ekonomiska förening har i utdrag från styrelsemöte den 8 augusti 1996 beslutat att utse kommunens ledamot som ordförande i styrelsen då Hallstahammars finska förening i skrivelse den 16 juli 1996 avsagt sig ordförandeskapet i Sporthallen. Arbetsutskottet har ej behandlat ärendet. Catarina Pettersson (S) yrkar att ombudet vid stämman skall rösta för att att resultat- och balansräkningen för 2009 fastställs och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009, Vidare yrkar Pettersson att ombudet dels skall föreslå Annika Elofsson (V) och Tommy Persson (S) som ledamöter, med Göran Lindén och Rolf Hahre (S) som ersättare i föreningens styrelse för tiden från ordinarie föreningsstämma 2010 t o m ordinarie föreningsstämma 2011, dels föreslå Bo Hedman (S) som revisor med Per Hedfors (M) som ersättare för tiden från ordinarie föreningsstämma 2010 t o m ordinarie föreningsstämma 2011.

18 Forts KS 66 Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) yrkande att anmoda ombudet att vid ordinarie föreningsstämma med Sporthallen i Hallstahammar ekonomisk förening u p a, under förutsättning av revisorernas tillstyrkan, rösta för att resultat- och balansräkningen för 2009 fastställs, att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009, samt att anmoda ombudet att dels föreslå Annika Elofsson (V) och Tommy Persson (S), tillika ordförande, som ledamöter, med Göran Lindén (M) och Rolf Hahre (S) som ersättare i föreningens styrelse för tiden från ordinarie föreningsstämma 2010 t o m ordinarie föreningsstämma 2011, dels föreslå Bo Hedman (S) som revisor med Per Hedfors (M) som ersättare för tiden från ordinarie föreningsstämma 2010 t o m ordinarie föreningsstämma 2011 Härefter återinträder Göran Lindén (M) och Tommy Persson (S). På ordförandens förslag ajourneras sammanträdet 5 minuter Exp till Örjan Andersson,

19 KS 67 IT-utveckling inom Kolbäcksåns gymnasieförbund finansiering av leasingdatorer. Dnr Kommunchefen anför i skrivelse den 17 maj 2010: Direktionen för Kolbäcksådalens gymnasieförbund har i skrivelse anhållit hos ägarkommunerna om beslut avseende finansiering av leasingdatorer. Av skrivelsen framgår bl a att man avser att använda IT teknik som pedagogiskt verktyg som ett led i att utveckla skolan mot en liten modern gymnasieskola. Detta får full effekt i och med implementering av en lärplattform som möjliggör pedagogik utveckling på flera plan. Enligt tidigare beslut i förbundsdirektionen ska alla ettor på nationella programmet samt all undervisande personal få egen lånedator. För att vara en modern skola behövs modern teknik och pedagogik. Förbundet upplöses den 31 december 2011 och enl förbundsordningen ska ägarkommunerna ha inflytande på beslut av större art. I detta fall gäller finansiering av leasingdatorer då avtalet löper på 3 år d v s efter att förbundet är upplöst. Kostnaden beräknas uppgå till c:a kronor per månad för c:a 300 datorer á 4900 kr exkl försäkring. Efter överläggningar med ledningen för Kantzowska gymnasiet och Hallstahammars kommun har skrivelsen kompletterats med ett förtydligande avseende vilken kommunikation man avser att använda. Inom grundskolan i Hallstahammar kommer ett pilotprojekt att genomföras på Tunboskolan med ett s k en till en projekt vilket motsvarar det upplägg att använda IT som pedagogiskt verktyg i undervisningen på Kantzowska. Eftersom Hallstahammars kommun kommer att bedriva gymnasieskola i egen regi fr o m 1 januari 2012 är det av största vikt att gymnasiet och grundskolan samordnar sin IT miljö. Förbundet har i en skrivelse beskrivit projektet En-till-En-Kantzowska ur i första hand pedagogisk synvinkel. Vidare har man översiktligt beskrivit hur det trådlösa nätet samt hur drift och underhåll skall hanteras. Någon budget för projektet har f n inte presenterats utan förbundet har som utgångspunkt att projektet skall finansieras inom nu befintlig budgetram. En budget för projektet behöver tas fram innan slutligt beslut tas. Gäller såväl nödvändiga investeringar samt årlig driftbudget. Arbetsutskottet har ej behandlat ärendet. Sigurd Synnergård (FP) yrkar att ärendet skall återremitteras för ytterligare beredning.

20 Forts KS 67 Sedan propositionsordningen godkänts ställer ordföranden proposition på bifall eller avslag på återremissyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat att återremittera ärendet. Kommunstyrelsen beslutar således att återremittera ärendet för ytterligare beredning. Det noteras att beslutet är enhälligt. Exp till Kommunchefen

21 KS 68 Mälardalens Brand- och Räddningsförbunds årsredovisning för 2009 ansvarsfrihet för förbundsdirektionen. Dnr 95/10 Catarina Pettersson (S) och Roy Cederbäck (KD) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I deras ställe inträder Kjell Ivemyr (S) och Håkan Johansson (KD). Hans Strandlund (M) övertar ledningen av sammanträdet. Mälardalens Brand- och Räddningsförbund har den 7 april 2010 inkommit med årsredovisning för Bestämmelserna i kommunallagen gäller i tillämpliga delar i fråga om årsredovisningen och revision. Enligt kommunallagen skall kommunfullmäktige besluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras. Revisorerna anför i revisionsberättelse den 30 mars 2010 bl a att resultatet för verksamheten når upp till de beslutade målen om god ekonomisk hushållning med undantag av målen för den brandförebyggande verksamheten. Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning för 2009 godkänns och att förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet. Av revisorernas redogörelse den 30 mars 2010 framgår bl a att revisorerna bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Årsredovisningen uppfyller i allt väsentligt kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. Revisorerna har den 1 april 2010 inkommit med revisionsrapporten Granskning av årsredovisning Med anledning av att arbetsutskottet ej var beslutsmässigt vid sitt sammanträde den 10 maj 2010 överlämnades ärendet till kommunstyrelsen. Reijo Tarkka (V) yrkar att årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen och förbundsdirektören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Reijo Tarkka (V) yrkande. Kommunfullmäktige föreslås således att årsredovisningen godkänns, samt att förbundsdirektionen och förbundsdirektören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 137 Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-04-12 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.45 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 49 Kjell Iwemyr 44, 49 Tommy Persson (S) Rolf Hahre 44-55 Lars Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-08-25 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) ej 115 Thure

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-11-14 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.25 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-01-16 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.40 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen Beslutande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-06-11 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Lilla Intiman, klockan 13.00 13.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Sara

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-26 1 (9) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 15.10 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-05-11 1 Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.00-16.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag. Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) ej 87 Kjell Ivemyr

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSEN Tid: 16:30-16:40 Plats: Skeppet Beslutande Sofia Westergren (M), ordförande Bo Pettersson (S), vice ordförande Gunnar Lidén (M) ersätter Linda Ekdahl (M), jäv 59, 61 Roger Andersson (S)

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Avesta Vatten och Avfall AB Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:35. Beslutande.

Avesta Vatten och Avfall AB Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:35. Beslutande. Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:35 ande Lennart Palm (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Patrik Sundin (S), ordf. Erik Nordén, VD Christina Hardyson, sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-04-06 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 6 april 2010, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-04-06 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 6 april 2010, klockan 13.00 15. 2010-04-06 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 6 april 2010, klockan 13.00 15.00 Britt-Inger Fröberg (S) Ordförande Tobias Nordlander (S) Leif Carlberg (S) Christina

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-04-11 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.30 16.45 Beslutande Catarina Pettersson (S) ordf 59-60 Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) ej 62 Tony Frunk (S) Mariette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2016-11-23 1 Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 15.00-16.00. Vissa personuppgifter kan vara raderade pga gällande lag Beslutande Thure Andersen (S),

Läs mer

Anders Friberg, ordförande Patrik Sundin (S), ordf. Avesta Vatten och Avfall AB Erik Nordén, VD Avesta Vatten och Avfall AB

Anders Friberg, ordförande Patrik Sundin (S), ordf. Avesta Vatten och Avfall AB Erik Nordén, VD Avesta Vatten och Avfall AB Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:45 08:50 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Anders Friberg, ordförande Patrik Sundin (S), ordf. Erik Nordén, VD Siw Karlsson, ekonomichef Avesta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-10 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.00 16.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2015-01-20 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.00 15.35 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S), ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 april, klockan

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 april, klockan 2015-04-27 Plats och tid Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 april, klockan 13.00-14.10 Beslutande Johanna Skottman (S) ordförande ej 52 Kennet Hedlund (S) Patrik Boström (S) ej 52 Christina Waster Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15) Nr 9 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 20 april 2010, klockan 08.30-11.15 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB

Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-04-24 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 14-141 Bolagsordning 2 (5) Innehållsförteckning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2014-04-15 Ärendelista Sid nr Justering... 2 62 Mål och resursplan 2015-2018 - kompletterande information. 3 63 Information om framtida hantering av pensionsåtaganden...

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB Bolagsordning för Moravatten AB Fastställd Kommunfullmäktige 2013-05-27, 38 Bolagsstämman 2013-10-02 Daterad 2013-04-11 Reviderad 2014-12-01, 165 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-01 1 (10) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 16.35 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-01-26 1 () Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 16.15 Vissa personuppgifter kan vara radera p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S),

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-30 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 15.10. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS

Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 306 Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS 2014-382 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (8) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag18 maj, klockan

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (8) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag18 maj, klockan 2009-05-18 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag18 maj, klockan 18.00 19.00 Beslutande Övriga deltagande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Olle Thorell

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2008:6-341 Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12 82 Antagen av extra bolagsstämma 2008-08-25 8 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-06-07 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 17.40 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, Anna Lundberg (FP) 107-115 Tommy Persson (S) Göran Lindén (M) 112-115

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

l. FIRMA. Föreningens firma är Bergshamra Bygdegårdsförening. Ingen ändring

l. FIRMA. Föreningens firma är Bergshamra Bygdegårdsförening. Ingen ändring Förslag till ändring av stadgar för Bergshamra Bygdegårdsförening Att behandlas vid årsmötet 2012. Styrelsens förslag till ändring av nuvarande stadgar föranleds främst av det faktum att Bygdegården numera

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-04-10 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 53 Joakim

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet 2013-12-18 KS-2013/1603.919 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv

Läs mer

Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 3 september klockan Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Göran Strandlund (V)

Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 3 september klockan Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Göran Strandlund (V) Kallelse/underrättelse 2012-09-03 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 3 september klockan 08.00-10.00 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Göran Strandlund

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-10-01 1 (11) Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 1 oktober 2007, klockan 13.00 14.50

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-10-01 1 (11) Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 1 oktober 2007, klockan 13.00 14.50 2007-10-01 1 (11) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 1 oktober 2007, klockan 13.00 14.50 Anders Tollin (S), Ordförande Leif Carlberg (S) Christina W Jansson (S) Britt-Inger

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 2014-01-17 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 20 januari 2014, klockan 08.00 09.05 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Bolagsordning för Flens Bostads AB

Bolagsordning för Flens Bostads AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1981:4-902 Bolagsordning för Flens Bostads AB Antagen av årsstämman 1981-06-09 Reviderad av årsstämman 1987-01-14 5 Reviderad av årsstämman 1987-10-13 11 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB BESLUTSUNDERLAG 1 (1) Marie Nordström 2012-01-03 LiÖ 2012-69 Landstingsstyrelsen Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB Landstinget äger samtliga aktier i bolaget HjälpmedelsCentrum

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Marks Bostads AB kontor, Kinna, klockan 13.09 13.20 Beslutande Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred Funktionärer, MFAB Bernt Spetz, styrelseordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-27 1 (10) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00-15.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening

1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening Stadgar 1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening 2. Ändamål: (hur ska medlemmarna ekonomiska intressen tillgodoses) Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 2014-10-29 rev.2014-11-06 Håkan Blomgren Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 1. Nämnden för primärvård och tandvård består av 9 ledamöter och 9 ersättare, som väljs av landstingsfullmäktige

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Diarienummer KS2014.0296

Diarienummer KS2014.0296 Diarienummer KS2014.0296 Bolagsordning för Skövde Flygplats AB, 556297-7339 Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 och fastställts vid bolagets ordinarie

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 april 2015 kl. 09.50-10.00 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Remco Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 17.00-17.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lars Carlén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-08-22 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 14.30 15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11) 1 (11) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 2 september klockan 18.00-18.30 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Olle Thorell (S) Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG Bolagets firma 1 Bolagets firma är AB Eidar, Trollhättans. Verksamhetens föremål 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Trollhättans

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB Bilaga I Styrelsen 2016-03-21 1 Diarenummer: 0035/16 Handläggare: Hans Olsson Tel: 031-368 02 06 E-post: hans.olsson@stadshuset.goteborg.se Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Förslag till bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB

Förslag till bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB Bilaga G Styrelsen 2016-12-19 1 Diarienummer: 0106/16 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Förslag till bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman 2015-03-11 13 Bolagsordning Vara Bostäder AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte... 1 3 Verksamhetsföremål...

Läs mer

Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio

Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2014-05-28 LiÖ 2014-244 Landstingsstyrelsen Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio Årsstämma kommer att hållas i AB Transitio den 12 juni

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Katrineholms kommuns författningssamling Nr 5.03 Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Ändrad av kommunfullmäktige 2003-06-16, 164, 2004-10-18, 149, 2006-12-18, 33, 2009-05-18, 84

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS

Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-08-23 246 Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS 2015-125. KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer