SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Kommunstyrelsen () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr Tommy Persson (S) Håkan Johansson (KD) 68-69, 73, Lars Jonsson (S) 56-58, Christina Aspenryd Tony Frunk (S) Mariette Sjölund (S) Reijo Tarkka (V) ej Hans Strandlund (M) Roy Cederbäck (KD) ej 68-69, 76 Sigurd Synnergård (FP) Marianne Avelin (C) Göran Lindén (M) Övriga deltagande Ersättarna Kjell Ivemyr (S) ej 68-70, Håkan Johansson ej 68-69, 73, 76-77, Christina Aspenryd ej 59-77, samt Carina Ivemyr, sekreterare, kommunchef Carin Becker-Åström, ekonomichef Kenth Erngren 64-67, kanslichef Jari Heikkinen 67 planchef Gun Törnblad 57-58, 1:e miljöinspektör Thomas Norrman 57-58, it-samordnare Anne Högnäsbacka 67. Utses att justera Tony Frunk (S) och Marianne Avelin (C) Justeringens plats och tid Kommunhuset den 19 maj 2010 klockan Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Iwemyr Ordförande Justerande Catarina Pettersson (S) ej 68,69, 73 Hans Strandlund 68,69, 73. Tony Frunk (S) Marianne Avelin (C) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och Kommunstyrelsen Anslaget uppsättes Anslaget nedtages Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunhuset, Nämndkansliet. Carina Iwemyr

2 KS 56 Val av justerare och beslut om närvarorätt. Kommunstyrelsen beslutar att utse Tony Frunk (S) och Marianne Avelin (C) att jämte ordföranden justera dagens protokoll, samt att medge närvarorätt för samtliga närvarande.

3 KS 57 Ansökan om stöd till kommunala naturvårdsprojekt. Dnr 147/0 Länsstyrelsen informerar i skrivelse den 26 mars 2010 att regeringen har beslutat att fortsätta satsa på lokala- och kommunala naturvårdsprojekt och har totalt avsatt 1,7 miljoner kronor till Västmanlands län. Kommunerna kan hos länsstyrelsen söka bidrag (max 50 %) för att genomföra lokala projekt av nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Viktiga aspekter är att beakta lokal delaktighet, samarbete med lokala aktörer, varaktighet, långsiktighet samt att åtgärderna ska uppfylla ett eller flera av riksdagens miljömål. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 maj Kommunstyrelsen beslutar att inge ansökan till länsstyrelsen för naturvårdsprojektet Grönstrukturplan. Exp till Länsstyrelsen i Västmanlands län, Västerås Tekniska nämnden Miljönämnden

4 KS 58 Kanthal AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till uppförande och drift av anläggning för metallpulvertillverkning för yttrande. Dnr 72/10 Nacka tingsrätt, miljödomstolen, har översänt remiss angående Kanthal AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till uppförande och drift av nu pulverfabrik samt utökad produktion av smält stål från ton/år till ton/år. Bolaget ansöker också om tillstånd till bortledning av maximalt 3000 m3 vatten per timme från Kolbäcksån för användning som kyl- och sköljvatten samt uppförande av erforderliga anläggningar för detta. Yttrande ska vara Miljödomstolen till senast den 20 maj Den nya pulverfabriken beräknas bli en ca 110 m bred och 185 m lång rektangulär byggnad. Den nya byggnaden kommer att bli högre än de befintliga anläggningarna inom Rallstaverken, vilket kan medföra att närbelägna bostäder utsätts för skugga under en del av dagen. Vidare kommer transporterna att öka, likaså bullret från anläggningen. Miljönämnden bedömer den 27 april att kompletteringar bör göras i ärendet avseende utsläpp till luft, buller och bästa möjliga teknik etc innan miljönämnden slutligen yttrar sig i ärendet. Tekniska kontoret anför i skrivelse den 22 april 2010 bl a att det aktuella planområdet inte är detaljplanelagt. Gällande översiktsplan från år 1991 anger att området är reserverat för industriell verksamhet. Det aktuella området angränsar till riksintresse för friluftsliv för Strömsholms kanal och riksintresse för kulturmiljö (Strömsholms kanal). Den nya anläggningen påverkar till viss del upplevelsen av riksintresset för kulturmiljö men bedöms beakta riksintresset. Den aktuella lokaliseringen är beläget inom så kallat skredriskområde. Särskilda åtgärder krävs för grundläggning. Tekniska kontoret anser att krav på detaljplan bör ställas innan bygglov kan ges. Byggnadsnämnden har den 5 maj beslutat att avge yttrande i enlighet med tekniska kontorets skrivelse daterad Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 maj Kommunstyrelsen beslutar att som yttrande över Kanthal AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till uppförande och drift av anläggning för metallpulvertillverkning uttala att detaljplan skall upprättas för området och bekostas av sökanden och i övrigt uttala att trafik-, miljö- och bullerfrågorna särskilt skall beaktas. Exp till Nacka tingsrätt, miljödomstolen, Byggnadsnämnden Miljönämnden

5 KS 59 Ny avgiftstaxa för fritidsverksamhet fr o m den 1 juli Dnr 143/10 Kommunfullmäktige beslutade den 30 november om fastställande av nya regler för bidrag till föreningar i Hallstahammars kommun, samt ny avgiftstaxa för barn- och bildningsnämndens fritidsverksamhet fr o m den 1 januari Barn- och bildningsnämnden föreslår den 27 april att fullmäktige skall fastställa ny avgiftstaxa fr o m den 1 juli Skol- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 17 mars 2010 att diskussioner har förts med Hallsta Hockeyklubb om att justera och omprioritera taxorna i ishallen på Hallstarena. Förslaget är att taxorna differentieras mer i anläggningen. Det nya förslaget bygger på lägre taxor för barn- och ungdomsverksamheten för interna föreningar. I gengäld får övriga hyresgäster högre taxor. Följande förslag föreligger under isperioden: Intern bidragsberättigad förening 200 kr/timme (300 kr/timme) - barnoch ungdomsgrupp upp till 20 år Intern bidragsberättigad förening 300 kr/timme (oförändrat) vuxengrupp över 20 år Kantzowska gymnasiet 150 kr/timme (oförändrat) Övriga hyresgäster: Måndag-torsdag till klockan 16.00, 500 kr/timme (400 kr/timme) Måndag-torsdag från klockan 16.00, 700 kr/timme (600 kr/timme) Fredag-söndag 900 kr/timme (800 kr/timme) Följande förslag föreligger under perioden utan is: Intern bidragsberättigad förening 60 kr/timme - barn- och ungdomsgrupp upp till 20 år Intern bidragsberättigad förening 120 kr/timme vuxengrupp över 20 år Kantzowska gymnasiet 60 kr/timme (oförändrat) Övriga hyresgäster 200 kr/timme Vid speciella arrangemang tillämpas samma taxor som under isperioden alternativt att separata uppgörelser sluts. Räknat från förra säsongen bokningar kommer denna omprioritering att innebära att intäkterna blir oförändrade.

6 Forts KS 59 Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 maj Kommunfullmäktige föreslås besluta att med upphävande av sitt beslut den 30 november i tillämpliga delar fastställa avgiftstaxa för barn- och bildningsnämndens fritidsverksamhet fr o m den 1 juli 2010 i enlighet med en till ärendet hörande bilaga, samt att bemyndiga barn- och bildningsnämnden att besluta om mindre justeringar av avgiften.

7 KS 60 Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet, förskoleklass och fritidshem att gälla fr o m 1 juli Dnr 141/10 Kommunfullmäktige beslutade den 24 augusti att fastställa tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet, förskoleklass och fritidshem fr o m den 1 januari Barn- och bildningsnämnden har, enhälligt, den 24 april beslutat att föreslås fullmäktige att fastställa nya tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet, förskoleklass och fritidshem att gälla fr o m 1 juli Skol- och fritidsförvaltningen anför bl a följande i skrivelse den 1 april 2010: På grund av den förändring som gjorts inom lagstiftningen för förskola under det senaste året finns ett behov av revidering av kommunens Tillämpningsföreskrifter och avgifter. Förändringen består i att förskolan har fått en lag om Barnomsorgspeng och kommer att få en allmän förskola för barn redan från 3 års ålder. Vi har också fått en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk som förtydligar de nationella minoriteternas rättigheter. En ny läroplan för förskolan är också på väg, vilken har till syfte att förstärka förskolans pedagogiska uppdrag och leda till en ambitionshöjning i verksamheten. Avsikten är att bättre nyttja barnens mest utvecklingsintensiva år med hjälp av god pedagogisk kompetens hos personal för att ge alla barn möjlighet att bli förtrogna med vår värdegrund, få social kompetens och att alla barn når kunskapsmålen i grundskolan. Detta ger förutsättningar för fortsatta studier och möjlighet till en framtid med arbete och försörjning samt förmåga att vara delaktig och ta ansvar för vårt samhälle. Läroplansförändringen kommer att innebära tid för information och kompetenshöjande utbildningssatsningar. Implementering av arbetet kommer att pågå under flera år med början under Tillämpningsföreskrifterna föreslås gälla fr o m den 1 juli Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 maj Mariette Sjölund (S) yrkar att ärendet skall återremitteras till barn- och bildningsnämnden för ytterligare beredning avseende förtydligande avseende reducering av avgift i förskolan. Sedan propositionsordningen godkänts ställer ordföranden först proposition på bifall eller avslag till återremissyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat att återremittera ärendet.

8 Forts KS 60 Kommunstyrelsen beslutar således att återremittera ärendet till barn- och bildningsnämnden för ytterligare beredning. Exp till Barn- och bildningsnämnden

9 KS 61 Hemställan av barn- och bildningsnämnden om tillfälligt anslag under 2010 för finansiering av utökat antal barn i förskolan. Dnr 142/10 Barn- och bildningsnämnden har den 27 april beslutat att äska om tillfälligt anslag om 2,7 miljoner kronor under 2010 för utökat antal barn i förskolan och att kostnaden för 2011 skall beaktas i samband med budgeten Vidare beslutade barn- och bildningsnämnden, under förutsättning av fullmäktiges beslut att inrätta tolv tjänster som förskollärare/högskoleutbildade pedagoger, samt att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten till andra alternativ än förtätning av barngrupperna genom exempelvis fler enheter/avdelningar eller externa aktörer. Mot beslutet reserverade sig Anna Lundberg (FP). Skol- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 1 april 2010 bl a att förskolans barnantal har ökat på grund av inflyttning av småbarn till kommunen och större barnkullar. Under 2009 har ett 50-tal barn i åldern 1 5 år (födda ) flyttat in i kommunen. Under våren 2010 kommer förskolan att ha en överinskrivning med ca 100 barn, vilket medför en ohållbar situation. I augusti lämnar ca åringar förskolan och börjar i förskoleklass. Barn födda 2009 är nu aktuella för nyplacering i förskolan och den årskullen är 175 barn, vilket är större än på många år. Anpassningsprogrammet 2010 med en besparing för förskolan med ca 1 miljon kronor i form av minskad personal går inte att genomföra på grund av för högt antal barn i vår förskola. Behov av platsutökning i förskolan beräknas för närvarande till ca 70 platser med anledning av ökat födelsetal samt inflyttning till kommunen. I detta skede avser vi inte att utöka antalet lokaler. På sikt kan det bli nödvändigt att utöka lokalytan, antingen genom utbyggnad av befintliga förskolor eller nybyggnation. Beräknad kostnad för en ökning med 70 platser i befintliga lokaler i förskolan är ca 5 miljoner kronor på helårsbasis. Målsättningen är att öka antalet pedagogisk personal i förhållande till ökning av barn för bibehållen god kvalité i vår förskola så att antalet barn per personal inte överstiger 5,2 i genomsnitt över året. Barnomsorgspeng och allmän förskola från 3 år kostar mer för kommunen och ger mer statsbidrag till kommunen, för år På grund av att budgetramen för 2010 fastställdes redan i juni 2009 finns ingen kompensation för dessa lagändringar i barn- och bildningsnämndens budget Av de inflyttade småbarnen 2009 har 14 kommit via flyktingmottagningen. Det riktade statsbidraget som kommunen får för nyanlända flyktingfamiljer har förskolan

10 Forts KS 61 hittills inte fått del av utan överskottet fonderas hos socialnämnden. De inflyttade barnfamiljerna medför skatteintäkter och generella statsbidrag till kommunen, dock med 1-2 års fördröjning. Platsutökningen föreslås finansierad i budget 2010 genom omfördelning av statsbidrag för barnomsorgspeng med kronor samt från flyktingfonden med kronor. Resterande del föreslås finansierad med anslag från planeringsreserv med ca 1,3 miljoner kronor. För år 2011 förutsätts att medel avsätts i ramen för platsutökning och nya barnomsorgsregler. Avslutningsvis föreslås att barn- och bildningsnämnden äskar hos kommunfullmäktige om medel år 2010, 5 mkr på årsbasis, för utbyggnad av förskolan med 70 platser på grund av inflyttning av småbarn och större barnkullar. Socialnämndens yttrande förväntas föreligga till kommunfullmäktiges sammanträde. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 maj Kommunfullmäktige föreslås besluta att bevilja barn- och bildningsnämnden tillfälligt anslag om 2,7 miljoner kronor under 2010 för utökat antal barn i förskolan och att kostnaden härför ianspråktas från dels planeringsreserven om 2 miljoner kronor, dels, under förutsättning av socialnämndens beslut, från flyktingfonden, samt att kostnaden för 2011 kommer att beaktas i samband med budgeten

11 KS 62 Fortsatt deltagande i projektet Kvalitet i korthet. Dnr 85/10 Kommunstyrelsen beslutade den 13 oktober att delta i Sveriges Kommuner och Landstings, SKL, projekt Kommunens kvalitet i korthet för Därefter har kommunstyrelsen beslutat om deltagande för Projektet har sin grund i ett identifierat behov av att utforma ett verktyg som på ett enkelt och konkret sätt beskriver kommunens kvalitet i ett medborgarperspektiv och därigenom stärker de förtroendevaldas roll i styrningen av de kommunala verksamheterna. SKL går nu vidare och bjuder in nya kommuner tillsammans med dem som deltagit i nätverket att delta i den fortsatta utvecklingen av verktyget Kommunens kvalitet i korthet. För att delta krävs att beslut fattas av kommunstyrelsen om att kommunen deltar i nätverket. Deltagandet är kostnadsfritt, reskostnad till/från mötena tillkommer. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 maj Kommunstyrelsen beslutar att Hallstahammars kommun skall delta i projektet Kommunens kvalitet i korthet. Exp till SKL Kanslichefen

12 KS 63 Fråga om avskrivning av ej färdigberedda motionsärenden. Dnr 109/10 Kommunallagen (5:33) föreskriver att motioner bör beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut med anledning av motionen inom ett år efter att motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom den tiden skall anmälan om vad som framkommit vid beredningen lämnas till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige får vid sådan anmälan avskriva motionen från vidare handläggning. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 29 skall kommunstyrelsen årligen vid kommunfullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträde redovisa de motioner som inte är färdigberedda. Nämndkansliet har upprättat förteckning över icke färdigberedda motioner per den 13 april Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2010 framfördes att två motioner; införande av värdighetsgaranti och införande av hemtjänstval är från 2006 respektive 2007 och att motionärerna framfört, av olika anledningar, att man vill avvakta med svar på motionerna. Yrkande lades om att motionerna (dnr 31/06 och 251/07) bör avskrivas och väckas på nytt. Kommunfullmäktige beslutade bl a att Roy Cederbäck (KD), Annika Engström (KD) och Ingrid Öhmans (KD) motion om införande av värdighetsgaranti i Hallstahammars kommun och Sigurd Synnergårds (F) motion angående införande av hemtjänstval skall tas upp på fullmäktiges nästa sammanträde för beslut om huruvida motionerna skall avskrivas eller ej. Arbetsutskottet beslutade den 10 maj att överlämna ärendet utan eget förslag. Hans Strandlund (M) yrkar att motionerna skall besvaras. Sigurd Synnergård (FP) instämmer i Strandlunds yrkande. Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Hans Strandlunds (M) yrkande. Kommunfullmäktige föreslås således besluta att Roy Cederbäck (KD), Annika Engström (KD) och Ingrid Öhmans (KD) motion om införande av värdighetsgaranti i Hallstahammars kommun och Sigurd Synnergårds (F) motion angående införande av hemtjänstval skall besvaras.

13 KS 64 Ekonomisk rapport Ekonomichefen redogör för det ekonomiska läget. Verksamhetens prognostiserar ett underskott. Med hjälp av dels planeringsreserven samt ett något bättre skatteutfall beräknas ändå ett positivt helårsresultat för kommunen trots ett budgetöverdrag för verksamheterna om nästan 10 Mkr. Resultatet beräknas till strax över 1 Mkr så marginalerna är små och inga nya verksamhetsöverdrag får uppstå, utöver det som redan är känt.

14 KS 65 Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening, finansiering härför. Dnr 294/09 Från Kommuninvest ekonomisk förening föreligger en inbjudan att teckna en del i föreningens förlagslån. Erbjudandet kan endast utnyttjas av medlemmarna. Hallstahammars kommun blev medlem i Kommuninvest år Kommuninvest har snabbt utvecklats till att vara den största långivaren till kommunsektorn i Sverige och uppfattas både i Sverige och internationellt som Kommungäld. I föreningens stadgar betonas att alla kommuner och landsting skall kunna erbjudas medlemskap och som medlem också kunna förvänta sig att Kommuninvest även i ekonomiskt svåra tider skall kunna erbjuda bra finansieringslösningar. För att kunna leva upp till den fastlagda visionen, behövs ett större kapital som bl.a. - Ökar förmågan att klara krissituationer, utan att behöva använda det solidariska borgensåtagandet. - Innebär att Kommuninvests kapitalisering inte framstår som för svag i jämförelse med andra aktörer på marknaden. - Säkerställer högsta möjliga rating och därmed kunna uppnå de långsiktigt bästa finansieringsvillkoren för medlemmarna. Kommuninvest ekonomisk förening har därför vid årsstämman den 25 mars 2010 beslutat förstärka kapitaliseringen i det helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB genom att ta upp ett förlagslån på högst mkr från medlemmarna i föreningen. Föreningen avser därefter att i sin tur vidareutlåna dessa medel till bolaget i form av ett förlagslån. Syftet är att öka kapitalbasens storlek till att motsvara minst 1 procent av balansomslutningen senast Det åstadkoms med det aktuella förlagslånet i kombination med att nya vinstmedel ackumuleras och att medlemsinsatser från nya medlemmar används för att förvärva nyemitterade aktier i bolaget. Beslutet har föregåtts av en omfattande utredning som har presenterats på ett 20-tal medlemssamrådsmöten. Vid medlemssamråden har de deltagande kommunerna och landstingen haft en positiv inställning till förslaget och förväntas teckna sin andel av lånet eller mer. Föreningen betonar att kapitalökningen inte är föranledd av några inträffade förluster och inte heller kommer att få användas för att ta större risk i kreditmarknadsbolaget. Det skall utgöra en buffert som inte får intecknas för risker som sammanhänger med den normala löpande verksamheten.

15 Forts KS 65 Hallstahammars kommun har erbjudits att teckna 3,2 mkr av detta förlagslån. Beloppet motsvarar vår kommuns/landstings andel av hela förlagslånet, baserat på vår andel av föreningens kapital. Det är också möjligt att därutöver teckna sig för ett extra belopp, utöver denna så kallade pro ratadel. Om några medlemmar väljer att inte teckna sin del i lånet, kan de medlemmar som tecknat sig för mer än sin del, få extra tilldelning. På sådana överteckningsdelar utgår en extra ränta på 2 procentenheter. Räntan på förlagslånet fastställs först efter teckningstidens utgång och har indikativt angivits till följande nivåer. Lånedel Indikativ ränta per Ränta på pro rata-delen 3 månaders STIBOR + 1,22 % Ränta på övertecknat och tilldelat 3 månaders STIBOR + 3,22 % belopp Räntebasen 3 månaders STIBOR är rörlig och motsvarade 0,48 % per Den genomsnittliga 3 månaders STIBOR-nivån under perioden uppgick till 5,73 % beräknat på respektive årsgenomsnitt. Förlagslån är ett förmånsrättsligt efterställt lån utan säkerhet. Det omfattas inte av Kommuninvests solidariska borgensåtagande. Räntan på lånet är fördelaktig, men räntebetalningen kan skjutas upp om låntagaren får ekonomiska problem. Det aktuella lånet har låg likviditet och får inte utan föreningens medgivande överlåtas till någon annan än den som är medlem i föreningen. Lånets formella villkor och en beskrivning av de risker man bör beakta framgår av bilagda erbjudande. Det erbjudna förlagslånet kan inte betraktas som en vanlig standardiserad placeringsform, utan är, när det gäller ändamål och risk mer att jämföra med insatskapital eller aktiekapital och är mycket långfristigt till sin karaktär. Det är direkt sammankopplat med kommunens medlemskap i Kommuninvest. Av dessa skäl förordas att beslutet om att delta i emissionen fattas av kommunfullmäktige. Lånets löptid är 30 år. Som framgår av de allmänna villkoren för lånet, kan det under vissa förutsättningar återbetalas eller återköpas i förtid. Kommunen kan teckna sig för förlagslånet under perioden Likviddag för utbetalning av lånevalutan är satt till Teckningsanmälan är bindande. Deltagandet i förlagslånet är frivilligt. Om kommunen avstår från att delta, erbjuds vår del av lånet till andra medlemmar som vill teckna större belopp.

16 Forts KS 65 Föreningens styrelse har rätt att avbryta emissionen om den befarar att dess syfte inte kan uppnås. Kommuninvest uppger att det skulle kunna ske om en allt för stor del av medlemmarna avstår från att delta. Det bedöms som viktigare att lånet har ett brett stöd hos medlemmarna, än att just den planerade lånesumman inflyter. Föreslås att kommunen tecknar den erbjudna lånedelen på 3,2 mkr samt att därutöver anmäla intresse för att teckna ytterligare högst 3,2 mkr av förlagslånet om kommunen kan få ytterligare tilldelning. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 maj Kommunfullmäktige föreslås besluta att genom förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening, låna ut högst 6,4 mkr på de villkor som framgår av föreningens erbjudande daterat mars 2010, att finansiering av utlåningen skall ske genom inom ramen för pensionsmedelsförvaltningen, samt att kommunstyrelsen har rätt att inom den ovan angivna ramen lämna en bindande teckningsanmälan, träffa låneavtal samt genomföra denna utlåning med det lånebelopp som slutligt tilldelats kommunen.

17 KS 66 Kallelse till ordinarie föreningsstämma med Sporthallen i Hallstahammar ekonomisk förening - instruktion till ombudet. Dnr 146/10 Göran Lindèn (M) och Tommy Persson (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I deras ställe inträder Håkan Johansson (KD) och Kjell Ivemyr (S). Sporthallen i Hallstahammar har den 10 maj 2010 tillsammans med resultat och balansrapport inkommit med kallelse till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 27 maj 2010 klockan i Sporthallen. Kommunfullmäktige har utsett Örjan Andersson (S) till ombud med Inga-Britt Helgesson (S) som ersättare vid föreningsstämma för tiden fr o m ordinarie föreningsstämma 2010 fram till ordinarie föreningsstämma Vidare beslutade kommunfullmäktige att ombudet vid föreningsstämma skall föreslå Bo Hedman (S) som revisor med Per Hedfors (M) som ersättare för tiden från ordinarie föreningsstämma 2010 t o m ordinarie föreningsstämma 2010 (KF 18/2010. Barn- och bildningsnämnden har den 23 februari utsett Annika Elofsson (V) med Göran Lindén (M) som ersättare i föreningens styrelse för tiden från ordinarie föreningsstämma 2010 t o m ordinarie föreningsstämma Kommunstyrelsen har den 8 februari utsett Tommy Persson (S) som ledamot tillika ordförande med Rolf Hahre (S) som ersättare för tiden från ordinarie föreningsstämma 2010 t o m ordinarie föreningsstämma Styrelsen för Sporthallens ekonomiska förening har i utdrag från styrelsemöte den 8 augusti 1996 beslutat att utse kommunens ledamot som ordförande i styrelsen då Hallstahammars finska förening i skrivelse den 16 juli 1996 avsagt sig ordförandeskapet i Sporthallen. Arbetsutskottet har ej behandlat ärendet. Catarina Pettersson (S) yrkar att ombudet vid stämman skall rösta för att att resultat- och balansräkningen för 2009 fastställs och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009, Vidare yrkar Pettersson att ombudet dels skall föreslå Annika Elofsson (V) och Tommy Persson (S) som ledamöter, med Göran Lindén och Rolf Hahre (S) som ersättare i föreningens styrelse för tiden från ordinarie föreningsstämma 2010 t o m ordinarie föreningsstämma 2011, dels föreslå Bo Hedman (S) som revisor med Per Hedfors (M) som ersättare för tiden från ordinarie föreningsstämma 2010 t o m ordinarie föreningsstämma 2011.

18 Forts KS 66 Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) yrkande att anmoda ombudet att vid ordinarie föreningsstämma med Sporthallen i Hallstahammar ekonomisk förening u p a, under förutsättning av revisorernas tillstyrkan, rösta för att resultat- och balansräkningen för 2009 fastställs, att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009, samt att anmoda ombudet att dels föreslå Annika Elofsson (V) och Tommy Persson (S), tillika ordförande, som ledamöter, med Göran Lindén (M) och Rolf Hahre (S) som ersättare i föreningens styrelse för tiden från ordinarie föreningsstämma 2010 t o m ordinarie föreningsstämma 2011, dels föreslå Bo Hedman (S) som revisor med Per Hedfors (M) som ersättare för tiden från ordinarie föreningsstämma 2010 t o m ordinarie föreningsstämma 2011 Härefter återinträder Göran Lindén (M) och Tommy Persson (S). På ordförandens förslag ajourneras sammanträdet 5 minuter Exp till Örjan Andersson,

19 KS 67 IT-utveckling inom Kolbäcksåns gymnasieförbund finansiering av leasingdatorer. Dnr Kommunchefen anför i skrivelse den 17 maj 2010: Direktionen för Kolbäcksådalens gymnasieförbund har i skrivelse anhållit hos ägarkommunerna om beslut avseende finansiering av leasingdatorer. Av skrivelsen framgår bl a att man avser att använda IT teknik som pedagogiskt verktyg som ett led i att utveckla skolan mot en liten modern gymnasieskola. Detta får full effekt i och med implementering av en lärplattform som möjliggör pedagogik utveckling på flera plan. Enligt tidigare beslut i förbundsdirektionen ska alla ettor på nationella programmet samt all undervisande personal få egen lånedator. För att vara en modern skola behövs modern teknik och pedagogik. Förbundet upplöses den 31 december 2011 och enl förbundsordningen ska ägarkommunerna ha inflytande på beslut av större art. I detta fall gäller finansiering av leasingdatorer då avtalet löper på 3 år d v s efter att förbundet är upplöst. Kostnaden beräknas uppgå till c:a kronor per månad för c:a 300 datorer á 4900 kr exkl försäkring. Efter överläggningar med ledningen för Kantzowska gymnasiet och Hallstahammars kommun har skrivelsen kompletterats med ett förtydligande avseende vilken kommunikation man avser att använda. Inom grundskolan i Hallstahammar kommer ett pilotprojekt att genomföras på Tunboskolan med ett s k en till en projekt vilket motsvarar det upplägg att använda IT som pedagogiskt verktyg i undervisningen på Kantzowska. Eftersom Hallstahammars kommun kommer att bedriva gymnasieskola i egen regi fr o m 1 januari 2012 är det av största vikt att gymnasiet och grundskolan samordnar sin IT miljö. Förbundet har i en skrivelse beskrivit projektet En-till-En-Kantzowska ur i första hand pedagogisk synvinkel. Vidare har man översiktligt beskrivit hur det trådlösa nätet samt hur drift och underhåll skall hanteras. Någon budget för projektet har f n inte presenterats utan förbundet har som utgångspunkt att projektet skall finansieras inom nu befintlig budgetram. En budget för projektet behöver tas fram innan slutligt beslut tas. Gäller såväl nödvändiga investeringar samt årlig driftbudget. Arbetsutskottet har ej behandlat ärendet. Sigurd Synnergård (FP) yrkar att ärendet skall återremitteras för ytterligare beredning.

20 Forts KS 67 Sedan propositionsordningen godkänts ställer ordföranden proposition på bifall eller avslag på återremissyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat att återremittera ärendet. Kommunstyrelsen beslutar således att återremittera ärendet för ytterligare beredning. Det noteras att beslutet är enhälligt. Exp till Kommunchefen

21 KS 68 Mälardalens Brand- och Räddningsförbunds årsredovisning för 2009 ansvarsfrihet för förbundsdirektionen. Dnr 95/10 Catarina Pettersson (S) och Roy Cederbäck (KD) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I deras ställe inträder Kjell Ivemyr (S) och Håkan Johansson (KD). Hans Strandlund (M) övertar ledningen av sammanträdet. Mälardalens Brand- och Räddningsförbund har den 7 april 2010 inkommit med årsredovisning för Bestämmelserna i kommunallagen gäller i tillämpliga delar i fråga om årsredovisningen och revision. Enligt kommunallagen skall kommunfullmäktige besluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras. Revisorerna anför i revisionsberättelse den 30 mars 2010 bl a att resultatet för verksamheten når upp till de beslutade målen om god ekonomisk hushållning med undantag av målen för den brandförebyggande verksamheten. Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning för 2009 godkänns och att förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet. Av revisorernas redogörelse den 30 mars 2010 framgår bl a att revisorerna bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Årsredovisningen uppfyller i allt väsentligt kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. Revisorerna har den 1 april 2010 inkommit med revisionsrapporten Granskning av årsredovisning Med anledning av att arbetsutskottet ej var beslutsmässigt vid sitt sammanträde den 10 maj 2010 överlämnades ärendet till kommunstyrelsen. Reijo Tarkka (V) yrkar att årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen och förbundsdirektören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Reijo Tarkka (V) yrkande. Kommunfullmäktige föreslås således att årsredovisningen godkänns, samt att förbundsdirektionen och förbundsdirektören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-02-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30-15.20 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) Ture Andersen

Läs mer

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 137 Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-05-13 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 15.50 Beslutande Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Catarina Pettersson, ordf (S) Kjell Ivemyr

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-01-16 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.40 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen Beslutande

Läs mer

Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106

Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-31 Blad 8 Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106 Kapitaltillskott till Kommuninvest ekonomisk förening Från Kommuninvest ekonomisk förening

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:40 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Johan Thomasson (M) Jan-Åke Andersson (S), ersättare

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30 Sammanträdesdatum 337 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (58) 2010-09-07 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2010-09-07 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer