2. Båtars säkerhet Kårstyrelsen (KS) har ansvaret för att kårens båtar och ev. inlånade eller inhyrda båtar är i sjövärdigt skick (redaransvar).

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Båtars säkerhet Kårstyrelsen (KS) har ansvaret för att kårens båtar och ev. inlånade eller inhyrda båtar är i sjövärdigt skick (redaransvar)."

Transkript

1 Säkerhetsbestämmelser för sjöverksamhet 2015 Säkerhetsregler för sjöverksamhet inom Sjöscoutkåren S:t Göran. Ursprungligen antagna av kårstämman Ändrad i avsnittet Personlig säkerhet enligt beslut i Kårstyrelsen avseende användning av seglarväst. Omarbetad till nya båttyper och med klarare teoretiska krav i januari Dessa regler följer i stort SSF:s säkerhetsregler avsnittet Till sjöss. 1. Definitioner Besättning Båtfogde Båtansvarig C- skeppare Eskader Eskaderledare Deltagarbåt Gast Hemmavattnet KS Kontaktperson Ombordvarande Segling Seglingsledare Seglingsområde Skeppare Den besättning som krävs för säker segling Jfr Ombordvarande. Den som utsetts av KS att ha det samlade ansvaret för kårens sjöverksamhet Den som utsetts av KS att svara för underhåll mm av en eller flera av kårens båtar. Ex: Båtansvarig spårarbåt, /upptäckarbåt/äventyrarbåt/följebåt etc. Innehavare av kårens skepparbevis C. Motsvarande gäller B- och A- och Flagg- skeppare. En eller flera båtar som seglar tillsammans. Ansvarar för att via skepparmöten informera om etappens rutt och mål inkl. ev. reservmål, utfärda ev. restriktioner om vägval och segelföring med hänsyn till väderutsikter. Ansvarar också för att se till att samtliga båtar är förtöjda på betryggande sätt med hänsyn till väderutsikter. Båt som deltar i eskadersegling utan att vara eskaderledare. Kårmedlem som uppfyller kraven för att erhålla märket Otimisten. Se Sektion 6. Seglingsområden Kårstyrelsen, kårens verkställande enhet Den person som åtagit sig att vid överenskomna tidpunkter hålla kontakt med seglande patrull el motsv. Kan vara kårfunktionär, hemmavarande förälder etc. Samtliga som deltar i segling Användning av kårens båtar från förberedelse till avslut. Ansvarig person vid segling under avdelningsmöte i Hemmavattnet. Denna person skall ha god kännedom om kårens säkerhetsbestämmelser och tillse att båtarna är i gott skick och att följebåtarna har tillräckligt kompetent besättning. Det område där en angiven båttyp får användas med en viss besättning. Den som har ledningen ombord vid segling. 2. Båtars säkerhet Ansvar Kårstyrelsen (KS) har ansvaret för att kårens båtar och ev. inlånade eller inhyrda båtar är i sjövärdigt skick (redaransvar). 1

2 Besiktning Före varje seglingssäsong skall båtarna kontrolleras med avseende på sjövärdighet. Besiktning skall också ske efter haveri samt före användning av inlånade eller inhyrda båtar. Vid lån av båt från annan kår skall sjövärdighetsbevis från kåren ifråga uppvisas. Ansvarig besiktningsman utses av kårstämman för en tid av ett år, eller av KS. Under pågående säsong skall båtarna kontrolleras löpande. Sjövärdighetsbevis Sjövärdighetsbevis enligt SSF formulär skall utfärdas efter besiktning (bilaga a). Rätt att utfärda sjövärdighetsbevis har den av kårstämman utsedde besiktningsmannen. Under pågående säsong godkänner båtfogden båtars sjövärdighet, vid tveksamhet efter samråd med besiktningsmannen. Besiktning och godkännande kan även ske av utvald A- skeppare efter särskilt beslut av KS i de fall besiktningsman eller båtfogde inte kan nås. Försäkring För att kunna motsvara det redaransvar som kåren har skall samtliga båtar omfattas av ansvars- och fritidsbåtsförsäkring. Skada Vid skada på material eller besättning skall skepparen omgående sätta sig i förbindelse med båtfogde, båtansvarig eller medlem av KS. Om båten skadats så att dess säkerhet påverkats får den inte användas innan den blivit reparerad, besiktigad och godkänd. Besättning För varje båttyp (ej Optimist) och seglingsområde finns en fastställd besättning (min och max) som krävs för att kunna framföra båten på ett säkert sätt Skeppare Skepparen är ansvarig för att säkerhetsbestämmelserna följs. Vid eskadersegling ansvarar eskaderledaren om resp. skeppare inte har tillräcklig behörighet. Se även Skepparbevis. Säkerhetsutrustning För varje båttyp och seglingsområde skall finnas förteckning över säkerhetsutrustning och övrig utrustning som skall medföras vid segling, se punkt 3.2. Säkerhetsbestämmelserna med dessa bilagor samt sjökort med inritade seglingsområden skall finnas anslagna i kårens utrymme på varvet. Före avfärd skall skepparen kontrollera att utrustning enligt förteckning finns ombord. Avfärd får inte ske om det finns brister i säkerhetsmaterielen. Personlig säkerhet Alla ombord skall kunna simma 200 meter. Besättningsmän skall bära flytväst vid segling. Undantag kan medges av B- skeppare under lämpliga förhållanden. 3. Besiktningsprotokoll Protokoll från senast gjorda besiktning bör förvaras tillgängliga i anslutning till båtarna. Vid segling annan än mötessegling bör skepparen kontrollera protokollet och avgöra om ev. avvikelseanmärkningar påverkar båtens användning. Vid åtgärd av anmärkning bör detta registreras i anslutning till protokollet. 3.1 Besiktningsprotokoll, Mallar Se bilaga A 2

3 3.2 Båtars säkerhet Följande utrustning ska (minst) finnas ombord: Optimist - öskar, bogserlina (paddel utanför hemmahamn) RS Vision- paddel, bogserlina, fungerande lanternor vid skymning/mörker Avanti och Pejl vid segling inom närområdet - paddel, öskar, bogserlina, fungerande lanternor vid skymning/mörker Avanti och Pejl vid segling utanför närområdet dessutom- sjukvårdslåda, hink för ösning, ankarutrustning, fungerande lanternor, ankarljus, nödraket, signalhorn, fendrar Båt med motor ska dessutom medföra brandsläckare och vid segling utanför närområdet en lämplig uppsättning verktyg och reservdelar för motorn. Vid eskadersegling ska lämplig kommunikationsutrustning finnas på varje deltagande båt. Flera båtar kan dela verktyg och reservdelar för motorerna. 4. Följebåt Följebåt skall alltid finnas vid segling med jollar där de ombordvarande inte har skepparbevis av lägst klass C. Ombord på följebåt skall finnas två personer varav en skall ha gått igenom kårens regler för hantering av följebåt. Av säkerhetsskäl skall inga extra personer medfölja. 4.1 Hantering av följebåt Den som framför följebåt skall ha fått instruktion om hur följebåtens motor starts, körs och stoppas veta vilket bränsle som skall användas och se till att tillräcklig mängd för övningen finns ha fått instruktion om hur man: o tar ombord en seglare som hamnat i vattnet o reser en kapsejsad jolle och hur man bogserar den o bogserar en båt av typ Avanti o uppträder sjömansmässigt 5. Skepparbevis Kåren utfärdar skepparbevis enligt de krav som framgår nedan. Respektive märke framgår av bilaga B. Skepparbevis berättigar till segling med viss båttyp inom fastställt seglingsområde. För viss nivå gäller även kraven och medger behörighet för samtliga lägre nivåer. Kåren skall ha en uppdaterad lista på godkända skeppare på hemsidan. Flaggskeppare Utses av kårstyrelsen A- skeppare Behörighet: Examinerar praktiska delen för A- och B- skeppare. 3

4 A- skeppare Utses av kårstyrelsen Ålder minst 18 år Kustskepparintyg B- skeppare Behörighet: Examinerar C- skeppare, får leda eskadersegling inom samtliga seglingsområden. Får segla nattid. B- skeppare (tidigast Utmanare) Examineras av Flaggskeppare, fastställs av kårstyrelsen Ålder minst 15år Kunna kontrollera båtens sjövärdighet och att behövlig utrustning finns ombord Känna till kårens säkerhetsbestämmelser Förarintyg Kunna sätta, reva och ta ned segel samt redogöra för segelanpassning med hänsyn till väder- [utsikter] Kunna lägga till, lägga från och förtöja under alla omständigheter Kunna rätt montera och sköta en utombordsmotor Kunna montera, hantera och göra enklar felsökning på utombordsmotor Kunna rätt utföra Man- över- bord- manöver och kunna stanna vid boj Kunna redogöra för segelföring vid rådande vind Kunna redogöra för säkerhetskontroll Behörighet: får under dagtid segla alla kårens båtar som skeppare i Mälaren, dock minst en C- skeppare i besättningen. Får skeppa kårens båtar som deltagarbåt vid eskadersegling inom samtliga seglingsområden. C- skeppare (tidigast Äventyrare) Examineras av A- skeppare Ålder minst 12 år Skall kunna köra en utombordare Kunna lägga till, lägga från och förtöja från klippa Kunna läsa sjökort, prickar, märken Kunna anpassa segel inklusive revning, byte av försegel Kunna ta sig upp efter kapsejsning med RS Vision Skall kunna segla runt Stora Essingen som skeppare på RS Vision (med följebåt) Kunna Man över bord(plocka upp vattenfylld dunk) Skall ha deltagit i segling utanför närområdet, typ långsegling med övernattning Behörighet: Får skeppa kårens båtar som deltagarbåt vid eskadersegling i Mälaren. Får skeppa RS Vision som skeppare inom Närområdet. 4

5 Optimisten Utses av avdelningsledare Ska kunna säkerhetsreglerna för Hemmavattnet Skall kunna sjövettsreglerna Skall kunna väjningsreglerna Kan ta fram en flytväst som passar och se till att den sitter ordentligt, samt alltid bära den på brygga och vid segling. Skall kunna rigga och göra en optimist seglingsklar Skall kunna segla och manövrera en optimist Skall kunna lägga till och lägga ut utan att segeljollen stöter i bryggan Skall kunna återställa en optimist efter segling. 6. Seglingsområden Följande seglingsområden har fastställts. Hemmavattnet: Vattnet mellan Lilla och Stora Essingen, Alvik och Fredhäll., dock alltid inom synhåll från kårens brygga. Vid läger kan A- skeppare definiera ett motsvarande område som hemmavatten. Närområdet: Ett område som begränsas i öster av bron mellan Riddarholmen och Södermalm, i väster av en tänkt nord/sydlig linje från Solviksbadet (Brommalandets SO- udde) och i sydost av en tänkt nord/sydlig linje från Långholmens västra udde till Gröndal. Mälaren: Mälaren. Stockholms skärgård: Ett område inomskärs från Öregrund i norr till Rånö i söder. Undantag: Vid läger, utbildning, tävling o d kan A- skeppare besluta om andra seglingsområden och behörighetskrav under förutsättning att segling sker under uppsikt samt i förekommande fall med tillgång till följebåt. 7. Övriga regler Seglingstillstånd Seglingsjournal Tillstånd att använda båt utanför ordinarie möten ges vid varje tillfälle genom att fråga till och förutsätter gällande skepparbevis. Seglingsjournal skall fyllas vid varje segling utanför hemmavattnet. Den skall förvaras i Gröna skjulet på Varvet och omfatta (punkt 1-9 före och punkt efter seglingen). 1. båtens namn 2. skepparens namn och hemtelefonnummer 3. övriga ombordvarandes namn och hemtelefonnummer 4. nummer på medförda mobiltelefoner 5. planerad avgångstid 5

6 6. beräknad hemkomsttid 7. kontaktpersons namn och telefonnummer 8. namn på den som gett seglingstillstånd 9. väder vid avfärd och prognos för den närmaste tiden 10. verklig tid för återkomst (efter seglingen) 11. ev. skador på besättning, båt och utrustning (efter seglingen) Loggbok Loggbok bör föras under segling. Lånade och hyrda båtar Ovanstående bestämmelser gäller även lånade eller hyrda båtar även där detta inte direkt framgår av texten. 6

cout äkert Svenska Scoutförbundets säkerhetsregler för friluftsaktiviteter på land och till sjöss.

cout äkert Svenska Scoutförbundets säkerhetsregler för friluftsaktiviteter på land och till sjöss. cout äkert Svenska Scoutförbundets säkerhetsregler för friluftsaktiviteter på land och till sjöss. Innehåll Ansvaret Kårstyrelsen......... 4 Ledaren............ 4 Utfärder Stugor............. 5 Hajker

Läs mer

SJÖPROGRAM. Alla ledare ska uppmuntras att jobba med och ta de märken som ingår i kårens märkessystem Märkena ska sys på scoutskjortan!

SJÖPROGRAM. Alla ledare ska uppmuntras att jobba med och ta de märken som ingår i kårens märkessystem Märkena ska sys på scoutskjortan! SJÖPROGRAM Sjöscoutledare För att Värmdö Sjöscoutkår skall kunna förmedla verklig sjöscouting är det en absolut förutsättning ett krav! att kårens ledare besitter tillräcklig kompetens, såväl teoretiskt

Läs mer

SJÖPROGRAM. Sjöprogram Saltsjöbadens Sjöscoutkår. Kunskap A+E LEDARE MINIOR JUNIOR PATRULL SENIOR ROVER. Minior

SJÖPROGRAM. Sjöprogram Saltsjöbadens Sjöscoutkår. Kunskap A+E LEDARE MINIOR JUNIOR PATRULL SENIOR ROVER. Minior Sjöprogram Saltsjöbadens Sjöscoutkår Kunskap SJÖPROGRAM B A D C A+E LEDARE MINIOR JUNIOR PATRULL SENIOR ROVER Minior Miniorscoutgrenens program bör präglas av mycket lek, men ändå med tydlig sjöinriktning.

Läs mer

Trygg och säker Förening

Trygg och säker Förening Trygg och säker Förening Hjälteby Sjöscoutkår Hjälteby SjöscoutkårSkapat den 2013-05-23 Sidan 1 Trygg och säker verksamhet Detta dokument skall ge dig som ledare i scoutkåren tillgång till rutiner och

Läs mer

Söderköpings Båtklubb (SBK). Ordningsregler gällande klubbens varvsområde, utrustning och materiel antagna vid årsmöte 24 mars 2011

Söderköpings Båtklubb (SBK). Ordningsregler gällande klubbens varvsområde, utrustning och materiel antagna vid årsmöte 24 mars 2011 Söderköpings Båtklubb (SBK). Ordningsregler gällande klubbens varvsområde, utrustning och materiel antagna vid årsmöte 24 mars 2011 1. Inledning... 2 2. Allmänna ordningsregler... 2 3. Arbetsplikt... 3

Läs mer

Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat.

Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat.se Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK Utgåva 2013 ver 1 1 Innehållsförteckning SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI

Läs mer

Ansökan / Avtal om medlemskap i båtpool

Ansökan / Avtal om medlemskap i båtpool Ansökan / Avtal om medlemskap i båtpool OPERATÖR Namn: Org.nr: Telefon: E-post: Kontaktperson: ANVÄNDARE Namn: Org.nr / pers.nr: Telefon: E-post: Ytterligare användare på samma adress: BÅT m.m. Modellbeteckning,

Läs mer

Båtförsäkringsvillkor

Båtförsäkringsvillkor Försäkringsaktiebolaget Alandia Båtförsäkringsvillkor Sverige 2013-04-01 Vi vet vad som krävs Innehåll 4 Försäkringens omfattning och giltighet A Försäkringens omfattning B Försäkringens giltighet 6 Båtskadeförsäkring

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet 1 (6) INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet För att få en ökad trafiksäkerhet är det viktigt att vi alla börjar prata om

Läs mer

Villkor Båtförsäkring 2011-02-01 ATLANTICA VILLKOR 1

Villkor Båtförsäkring 2011-02-01 ATLANTICA VILLKOR 1 Villkor Båtförsäkring 2011-02-01 ATLANTICA VILLKOR 1 2 ATLANTICA VILLKOR Affärsidé Din båt Vårt gemensamma intresse Genom att utveckla vårt renommé som engagerade båt- och försäkringsspecialister vara

Läs mer

ATLANTICA VILLKOR. Villkor Båtförsäkring 2008-01-01

ATLANTICA VILLKOR. Villkor Båtförsäkring 2008-01-01 ATLANTICA VILLKOR Villkor Båtförsäkring 2008-01-01 2 ATLANTICA VILLKOR Affärsidé Din båt Vårt gemensamma intresse Att genom att utveckla vårt renommé som engagerade båt- och försäkringsspecialister vara

Läs mer

Villkor Båtförsäkring 2014-03-01 ATLANTICA VILLKOR 1

Villkor Båtförsäkring 2014-03-01 ATLANTICA VILLKOR 1 Villkor Båtförsäkring 2014-03-01 ATLANTICA VILLKOR 1 2 ATLANTICA VILLKOR Affärsidé Din båt Vårt gemensamma intresse Genom att verka i och leva med aktörer och kunder inom båtlivet skall vi försäkra båtar

Läs mer

Särskild information i enlighet med Försäkringsavtalslagen (SFS 2005:104) samt översiktlig information om din båtförsäkring.

Särskild information i enlighet med Försäkringsavtalslagen (SFS 2005:104) samt översiktlig information om din båtförsäkring. men gäller även som helförsäkring under giltighetstiden som är tre månader. Hemtagning av båt kan ske på egen köl eller transporteras till lands eller sjöss Trailer, brand- och stöldförsäkring för trailer

Läs mer

Lilla båtskolan grundläggande sjökunskaper från Hissö Båtklubb. Hissö båtklubb

Lilla båtskolan grundläggande sjökunskaper från Hissö Båtklubb. Hissö båtklubb Lilla båtskolan grundläggande sjökunskaper från Hissö Båtklubb Förord Detta häfte ger dig som fritidsbåtägare i Helgasjön grundläggande kunskaper för att säkert kunna framföra din båt. Häftet är i allt

Läs mer

Öregrunds Båtklubb Regler för användning av klubbens C55a

Öregrunds Båtklubb Regler för användning av klubbens C55a Öregrunds Båtklubb Regler för användning av klubbens C55a 1.Regler för lån av C55an 2.Tekniska Data 3.Handhavande av köl 4.Riggning/Segelsätttning 5.Hårdvindstips 6.Spinnaker sättning 7.Checklista 8.Handhavandekurs

Läs mer

Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05

Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05 Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05 Ordningsföreskrifter Ordningsföreskrifterna är skrivna i syftet att reglera KBK s medlemmars önskemål, för klubbens och medlemmarnas bästa samt att möjliggöra tillsammans

Läs mer

Försäkringsvillkor för båt. Gäller från 2010-04-01

Försäkringsvillkor för båt. Gäller från 2010-04-01 Försäkringsvillkor för båt Gäller från 2010-04-01 Försäkringsvillkor Moderna Försäkringar Gäller från 2010-04-01 (MF 2010-04-01) Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Sak AB Styrelsens säte: Stockholm,

Läs mer

Det ledande båtförsäkringsbolaget

Det ledande båtförsäkringsbolaget Det ledande båtförsäkringsbolaget Din båt Vårt gemensamma intresse 2012 Goda Nyheter 2012! Det ska löna sig att vara kund länge hos Atlantica. Nu får du som har haft båten försäkrad hos Atlantica: Atlantica

Läs mer

VILLKOR Motorbåtsförsäkring

VILLKOR Motorbåtsförsäkring VILLKOR MOTORBÅTSFÖRSÄKRING 2015-01-01 1 VILLKOR Motorbåtsförsäkring 2015-01-01 2 VILLKOR MOTORBÅTSFÖRSÄKRING 2015-01-01 Svedea är ett nischat bolag med en tydlig ambition: Att bli nummer ett i de marknadssegment

Läs mer

Kanslichef - Tillsvidare

Kanslichef - Tillsvidare Riktlinjer för personuppgifter Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för personuppgifter Riktlinje 2008-05-26 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad

Läs mer

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar REVISIONSHANDBOK Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar Innehållsförteckning Inledning...1 1. Revisionsuppdraget och revisionens grunder...2 1.1 Revisionsuppdraget...2

Läs mer

Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning

Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning Gamla Prästgården den 5 december 2009 Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning Båtvänner, Styrelsen i Gamla Prästgårdens Fastighetsförening har blivit ombedd att förtydliga förhållandet

Läs mer

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Som årskurs 1 elev på Söderslättsgymnasiets Samhälls- och Ekonomiprogram, kommer du under din studietid få möjligheten att låna en bärbar dator

Läs mer

Handbok för kappseglingsfunktionärer

Handbok för kappseglingsfunktionärer Handbok för kappseglingsfunktionärer 2005 Utgiven mars 2005 Svenska Seglarförbundet Arrangörskommittén 1 Tom sida 2 Innehållsförteckning Förord... 8 Inledning... 10 1. Klubbens roll vid en kappsegling...

Läs mer

KÖPINGS MOTORBÅTSSÄLLSKAP

KÖPINGS MOTORBÅTSSÄLLSKAP REGLEMENTE FÖR KÖPINGS MOTORBÅTSSÄLLSKAP Fastställt 2004-09-08 Reviderat 2006-06-01 Reviderat 2007-02-14 Reviderat 2009-03-05 Reviderat 2010-06-03 Reviderat 2011-06-08 Reviderat 2012-11-11 Reviderat 2013-01-29

Läs mer

Svenska Ducatiklubben (SDK) Bankörning arrangerad av Bankommittén

Svenska Ducatiklubben (SDK) Bankörning arrangerad av Bankommittén Inledning Bankommitténs bankörningar är att se som "trafikövningar", dvs. det är ingen tävling eller träning inför tävling! Vi kör med omdöme och visar hänsyn till våra kompisar ute på banan. Bankommitténs

Läs mer

Sjösäkerhetsrådet är en del av Sjöfartsverket, bestående av representanter från Sjöfartsverket, Sjöräddningssällskapet,

Sjösäkerhetsrådet är en del av Sjöfartsverket, bestående av representanter från Sjöfartsverket, Sjöräddningssällskapet, SALTSJÖN - MÄLARENS 2005-04-22 BÅTFÖRBUND SJÖSÄKERHET Svenskt fritidsbåtsliv har under de senaste åren drabbats av i genomsnitt 50 dödsfall varje år. Detta är en minskning av antalet dödsfall jämfört med

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Drifthandbok. Segelflygarna Uppsala Flygklubb

Drifthandbok. Segelflygarna Uppsala Flygklubb Drifthandbok Segelflygarna Uppsala Flygklubb Upplaga 7, 2013 INLEDNING Förord Denna drifthandbok är utgiven av styrelsen i Segelflygarna Uppsala Flygklubb. Målet är att klargöra flygklubbens lokala regler

Läs mer