Delegationsordning för kommunstyrelsen inkl. förteckning över teckningsrätter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delegationsordning för kommunstyrelsen 2015-2018 inkl. förteckning över teckningsrätter"

Transkript

1 1 (13) Delegationsordning för kommunstyrelsen inkl. förteckning över teckningsrätter Dokumentnamn Delegationsordning Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Kommunledningskontoret Version 1 Dokumenttyp Styrande Datum Senast reviderad Diarienummer KS Giltig t o m Se annan information Dokumentinformation Innehåller även förteckningsrätter Dokumentet gäller för Tjänstemän och politiker i Härnösands kommun Annan information Delegationsordningen kommer att ses över i sin helhet i närtid och ytterligare förändringar kan komma föreslås

2 Innehåll Teckningsrätter... 3 Ekonomifrågor... 4 Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse (MNP)... 6 Kommunstyrelsens reglemente... 6 Övrig förvaltning... 6 Ärenden enligt delegering från kommunfullmäktige... 8 Personalfrågor... 9 Allmänna åligganden ang. personal... 9 Arbetsmiljölagstiftning Pensionsmyndighet m fl. åtgärder avseende personal Lönemyndighet Anställningsmyndighet för förvaltningschefer samt kontorschefer inom kommunstyrelseförvaltningen Kommunstyrelsen som anställningsmyndighet Kommunstyrelsen som anställningsmyndighet för all personal i kommunen

3 3 Teckningsrätter Ärendegrupp Tecknare Begränsning/villkor Förbindelser rörande kommunens borgen och ansvar för statliga bostadslån och bidrag enligt kommunfullmäktiges särskilda bemyndigande även som kommunens borgensförbindelser. Undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson och vid dennes förfall kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Amanda Lind eller 2:e vice ordförande Anders Gäfvert med kontrasignation av ekonomichef Bo Glas, eller Malin Rydmark Underteckna erforderliga handlingar vid kommunens köp och försäljning av fast egendom. Teckna kommunens firma för lån till kommunen. Utse beslutsattestanter vid personal- och organisationsförändringar under året. Undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson och vid förfall för denna kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Amanda Lind eller kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Anders Gäfvert med kontrasignation av förvaltningschefen vid samhällsförvaltningen eller den han sätter i sitt ställe. Kommundirektör Sofia Pettersson, Bo Glas, Tobias Guss och Malin Rydmark, två i förening. Ekonomichef Teckna kommunens EU-projekt med tillhörande rekvisitioner samt medfinansieringsintyg utifrån budgetdisposition eller särskilt kommunstyrelse/arbetsutskottsbeslut och tecknande av fullmakter till projektledare i EU-projekt. Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson eller 1:e vice ordförande Amanda Lind

4 4 Ekonomifrågor Disposition ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter samt Härnösand 2015 med högst kronor per ärende. Disposition ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter samt Härnösand 2015 med högst kronor per ärende. Utdelning ur de donationsstiftelser som kommunstyrelsen förvaltar. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson Kommunstyrelsens arbetsutskott Att utge ytterligare rättigheter för tecknande av kommunens bank- och postgiroräkningar. Utse beslutsattestanter vid personal- och organisationsförändringar under året. Justering av beloppsgränser och avgifter vid fakturering och kravhantering. Avskrivningar, utrangeringar samt nedskrivningar av finansiella tillgångar och anläggningstillgångar För finansiella tillgångar upp till 5 mnkr. Yttrande över taxerings- och folkbokföringsärenden. Förlängning eller lösen av lån i samband med räntejustering. Omsättning av lån eller omplacering av lån för bättre och/eller förändrade villkor. Placering av kommunens likvida medel. Långsiktig utlåning, högst 20 miljoner kronor per tillfälle till de helägda kommunala bolagen inkl. dotterbolag. Finansiell leasing understigande 10 basbelopp per objekt Ekonomichef Kommunstyrelsens arbetsutskott. Vid belopp mindre än 50 tkr Ekonomichef Kommundirektör eller ekonomichef. Vid förfall Enligt fastställd policy Finansiell leasing, restvärde, försäljningspris,

5 5 antagande av pris vid köp efter avtalstidens utgång Kortfristig upplåning. Fortsatt borgensansvar vid villkorsförändringar för krediter för vilka kommunen tidigare tecknat borgen. Beslut om förändring av kreditvillkor på tidigare upptagna lån Godkännande av räntereglering och konvertering av lån avseende förändring av ränta på grund av ändrat ränteläge och i övrigt oförändrade eller förmånligare lånevillkor. Utsträckning, nedsättning, dödning och relaxation av inteckning samt utbyte av pantbrev liksom andra därmed jämförbara åtgärder avseende för utlämnat lån eller kommunal borgen innehavd säkerhet. Det samlade försäkringsskyddet i den mån det inte ankommer på annan nämnd. max 1 år inom en ram av högst 20 miljoner kronor vid varje tillfälle. Inom ramen för fastställt borgenstak Placering av donationsmedel. Indrivning av fordringar, antagande av ackord, avtal och betalning av kommunens fordringar samt avskrivning av osäkra fordringar. Samtliga ärenden mot skatteverket avseende moms, skatter, arbetsgivaravgifter samt övriga avgifter via skattekonto. Talan i domstol rörande frågor om mervärdesskatt, skatter och arbetsgivaravgifter.

6 6 Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse (MNP) Utser två ordinarie styrelsemedlemmar och en ersättare till stiftelsens styrelse på en mandattid om 3 år Kommundirektör KF lämnar förslag till stiftelsens styrelse på en ledamot tillika styrelsens ordförande Kommunstyrelsens reglemente Övrig förvaltning Ärendegrupp Delegat Begränsning/villkor Fatta beslut i brådskande ärenden där Kommunstyrelsens ordförande beslut inte kan anstå Befullmäktigande av ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson eller vid förfall 1:e vice myndigheter samt vid förrättningar av skilda ordföranden Amanda Lind eller 2:e vice slag. ordförande Anders Gäfvert Överlåtelse eller upplåtelse till enskild av mark för villabebyggelse eller egnahemsbebyggelse inom fastställd plan. Arrenden upp till fem år (odlingslotter, jaktarrenden, etc.). Tillämpning av anläggningslagen och ledningsrättslagen. Rivning av kommunens fastigheter. samhällsförvaltningen eller den som sätts i dennes ställe samhällsförvaltningen eller den som sätts i dennes ställe samhällsförvaltningen eller den som sätts i dennes ställe samhällsförvaltningen eller den som sätts i dennes ställe Yttrande till myndigheter och övriga angående frågor rörande kommunens fastigheter Förvaltningschefen vid samhällsförvaltningen eller den som sätts i dennes ställe

7 7 Yttrande till försvarsområdesbefälhavaren angående antagande av hemvärnsmän. Tillstånd att använda kommunens vapen. Beslut vad avser utlämnande av allmän handling. Socialchef eller den som sätts i dennes ställe Kansli- och utvecklingschef, vid förfall kommunsekreterare Kansli- och utvecklingschef, vid förfall kommunsekreterare Tillsyn av kommunens anslagstavla. Tillsyn och handhavande av kommunens e- postlåda Vidta gallringar i kommunstyrelsens arkivbestånd. Kommunsekreterare Kansli- och utvecklingschef, vid förfall kommunsekreteraren Arkivsamordnare/kommunarkivarie i samverkan med kommunledningskontorets arkivredogörare Antagande och förkastande av anbud i återkommande varu och tjänsteupphandlingar upp till 10 miljoner kronor vid förvaltningsspecifika och förvaltningsövergripande avtal samt länsgemensamma upphandlingar. Underskrift av avtal i återkommande varuoch tjänsteupphandlingar upp till 10 miljoner kronor vid förvaltningsspecifika och förvaltningsövergripande samt länsgemensamma upphandlingar. Antagande och förkastande av anbud vid upphandling av förvaltningspecifika och förvaltningsövergripande specifika köp- och ramavtal- över 10 miljoner Underskrift av avtal av förvaltningsspecifika och förvaltningsövergripande specifika köpoch ramavtal. Upphandlingschef, vid förfall upphandlare Upphandlingschef, vid förfall upphandlare Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommundirektör, ekonomichef eller upphandlingschef Delegationen gäller inom gällande lagar, förordningar och rekommendationer samt under förutsättning att arkivets kvalitet och syfte inte äventyras. Upphandlingar av principiell natur ska behandlas av kommunstyrelsen Upphandling av principiell natur ska behandlas av kommunstyrelsen

8 8 Prövning och tillsyn inom miljö- och hälsoskyddområdet och plan och byggväsendet, i enlighet med samhällsnämndens delegationsordning i tillämpbara delar Miljöbalken; Monica Friman och Lena Drejare Livsmedelstillsyn och hälsoskydd enligt miljöbalken; Linda Fransson och Camilla Löfnäs Plan och Bygglagen; Birgitta Persson och Thomas Lindström Gällande samhällsnämndens verksamhet Ärenden enligt delegering från kommunfullmäktige Ärendegrupp Delegat Begränsning/villkor Utarrendering, uthyrning eller upplåtelse av nyttjanderätt till fastighet under styrelsens förvaltning. samhällsförvaltningen eller den han sätter i sitt ställe Köp, byte eller försäljning av fastighet eller fastighetsdel. Köp eller försäljning av fastighet eller fastighetsdel. Ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m.m. som inte avser utövande av förköpsrätt vid aktieöverlåtelse. samhällsförvaltningen eller den han sätter i sitt ställe Kommunstyrelsen samhällsförvaltningen eller den han sätter i sitt ställe Upp till 10 basbelopps värde. Inom ramen 3 miljoner kronor per objekt Rätt till servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt i annan tillhörig fastighet samt belasta kommunens fastigheter med motsvarande rättigheter. Överföring av redan ingångna borgensåtaganden till nya fastighetsägare. Yttrande till Länsstyrelsen enligt Lag om allmän kameraövervakning. samhällsförvaltningen eller den han sätter i sitt ställe Kansli- och utvecklingschef, vid förfall kommunsekreterare

9 9 Personalfrågor Allmänna åligganden ang. personal Ärendegrupp Delegat Begränsning/villkor Anmärkning Samtliga frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare enligt kommunstyrelsens reglemente 5. Kommunstyrelsens arbetsutskott I den mån beslutsrätten inte delegerats till annan enligt vad som framgår nedan. Löneutrymmet totalt för kommunen fastställs av KS arbetsutskott Förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller och 38 lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden. Förhandlingar i samband med omorganisationer som påverkar flera förvaltningar. Personalchef Personalchef Inom de ramar som kommunstyrelsens arbetsutskott angett samt i den mån beslutsrätten inte delegerats till annan enligt vad som framgår nedan. Avtal om avvikelse från arbetstidslagen (ATL) och lagen om anställningsskydd (LAS) Personalchef Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Personalchef Uppdra åt ombud att föra kommunens talan i Personalchef mål och ärenden som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Löneförmån vid tillfällig ledighet för facklig förtroendeman. Upprätta och godkänna lönefullmakter. Handläggande tjänsteman Personalchef, vid förfall lönekamrer I enlighet med fastställda riktlinjer/träffade avtal

10 10 Arbetsmiljölagstiftning Ärendegrupp Delegat Begränsning/villkor Anmärkning Uppgifter enligt Arbetsmiljölagen (SOU Kommundirektören eller särskilt utsedd 1977:1160) och föreskrifter för arbetsmiljön. ersättare Pensionsmyndighet m fl. åtgärder avseende personal Har övergripande ansvar inom KSF. Vidaredelegation sker skriftligt till kontorschef/enhetschef inom resp. verksamhetsområde Varje nämnd med dess representant förvaltningschefen, är ytterst ansvarig för arbetsmiljön Ärendegrupp Delegat Begränsning/villkor Anmärkning Beslut om avgiftsbestämd ålderspension, förmånsbestämd ålderspension, sjukersättning, aktivitetsersättning, livränta och pension till efterlevnad Handläggande tjänsteman I enlighet med kommunens pensionsavtal och/eller utfärdade riktlinjer. Särskild avtalspension enligt överenskommelse (KAP-KL) samt annan pensionslösning i särskilda fall. Minskad arbetstid med bibehållen pensionsgrundande lön. Avgångsvederlag vid uppstart/utveckling av egenföretagande. Kommunstyrelsens arbetsutskott I enlighet med kommunens pensionsavtal och/eller utfärdade riktlinjer. Förvaltningschef eller den som sätts i dennes ställe I enlighet med utfärdade riktlinjer Kommunstyrelsens arbetsutskott I enlighet med utfärdade riktlinjer Avgångsvederlag vid egen uppsägning. Kommunstyrelsens arbetsutskott I enlighet med utfärdade riktlinjer Karriärväxling. Kommunstyrelsens arbetsutskott I enlighet med utfärdade riktlinjer Gäller ej särskild avtalspension, partiell särskild avtalspension och pensionsförstärkning vid förtida uttag enligt utfärdade riktlinjer Arbetsrättsligt förfarande enligt lagar och avtal Gäller ej avgångsvederlag av andra skäl Gäller ej avgångsvederlag av andra skäl Lönemyndighet Ärendegrupp Delegat Begränsning/villkor Anmärkning Löneöversynsförhandlingar gällande Kommundirektör eller särskilt utsedd I enlighet med kommunens Kommunstyrelsens förvaltningschefer. ersättare lönepolitik och utfärdade ordförande avseende Förhandling och överenskommelse om lön vid nyanställning (tillsvidareanställning och visstidsanställning) samt tecknande av bilavtal gällande förvaltningschefer. Kommundirektör eller särskilt utsedd ersättare riktlinjer. I enlighet med kommunens lönepolitik och utfärdade riktlinjer. kommundirektör Kommunstyrelsens ordförande avseende kommundirektör

11 11 Förhandling och överenskommelse om lön vid nyanställning och tillfällig anställning (arvode), överenskommelse med enskild arbetstagare om höjning av lön i särskilt fall samt tecknande av bilavtal. Förvaltningschef eller den som erhåller delegation på uppgifterna I enlighet med kommunens lönepolitik och utfärdade riktlinjer. I samråd med personalkontoret Löneöversynsförhandlingar avseende anställda i förvaltningen. Förvaltningschef eller den som erhåller delegation på uppgifterna I enlighet med kommunens lönepolitik och utfärdade riktlinjer. I samråd med personalkontoret Anställningsmyndighet för förvaltningschefer samt kontorschefer inom kommunstyrelseförvaltningen Ärendegrupp Delegat Begränsning/villkor anmärkning Beslut om återbesättande av tillsvidaretjänst Kommundirektör och vikariat längre än sex månader. Tillsvidareanställning och anställning för viss tid över 6 månader. Uppsägning och avsked från arbetsgivarens sida. Anställning för viss tid högst sex månader. Kommundirektör I enlighet med kommunens Kommunstyrelsens Avkortning av uppsägningstid. Kvarstående i anställning efter uppnådd pensionsålder. utfärdade riktlinjer arbetsutskott avseende kommundirektör Avstängning och löneavdrag. Disciplinpåföljd; skriftlig varning och löneavdrag. Beslut om läkarintyg. Beslut om ledigheter. Beslut om bisysslor. Kommundirektör eller av denne särskilt utsedd ersättare Kommundirektör eller av denne särskilt utsedd ersättare Kommundirektör eller av denne särskilt utsedd ersättare I enlighet med kommunens utfärdade riktlinjer Kommunstyrelsens arbetsutskott avseende kommundirektör Kommunstyrelsens ordförande avseende kommundirektör Kommunstyrelsens arbetsutskott avseende kommundirektör Kommunstyrelsen som anställningsmyndighet Ärendegrupp Delegat Anmärkning Beslut som gäller enhetschefer inom kommunstyrelseförvaltningen: Kommundirektör samt I samråd med KS kansli och presidium när det gäller

12 12 Tillsvidareanställning och anställning för viss tid över sex månader Beslut om återbesättande av tjänst med tillsvidareanställning och vikariat längre än 6 månader Anställning för viss tid högst sex månader. Avkortning av uppsägningstid Uppsägning från arbetsgivarens sida Avsked från arbetsgivarens Avstängning och löneavdrag Disciplinpåföljd; skriftlig varning och löneavdrag Bisysslor Läkarintyg Kvarstående i anställning efter uppnådd pensionsålder Tecknande av bilavtal enl. Bil 01 Ledighet utan lön för enskilda angelägenheter Ledighet med lön för enskilda angelägenheter, 10 arbetsdagar per år Ledighet vid utbildning förenad med löneförmån Ledighet utöver lag och avtal Beslut som gäller övriga anställda inom kommunstyrelseförvaltningen Tillsvidareanställning och anställning för viss tid över sex månader Beslut om återbesättande av tjänst med tillsvidareanställning och vikariat längre än 6 månader Kvarstående i anställning efter uppnådd pensionsålder Uppsägning från arbetsgivarens sida Avsked från arbetsgivarens sida Avstängning och löneavdrag Disciplinpåföljd; skriftlig varning och löneavdrag Tecknande av bilavtal Bisysslor utvecklingschef, ekonomichef, personalchef samt näringslivschef Kansli- och utvecklingschef, ekonomichef, näringslivschef eller personalchef inom resp. ansvarsområde tillsvidareanställning och över 6 månader för enhetschef Kommundirektör för den personal som inte sorterar under kontorscheferna Beslut som gäller övriga anställda inom kommunstyrelseförvaltningen Kontorschef/Enhetschef Anställning för viss tid högst sex månader Avkortning av uppsägningstid Läkarintyg Ledighet utan lön för enskilda angelägenheter Ledighet med lön för enskilda angelägenheter, 10 arbetsdagar per år Ledighet vid utbildning förenad med löneförmån Ledighet utöver lag och avtal

13 13 Kommunstyrelsen som anställningsmyndighet för all personal i kommunen Ärendegrupp Delegat Anmärkning Beslut som gäller chefer inom förvaltningen Tillsvidareanställning och anställning för viss tid över sex månader Beslut om återbesättande av tjänst med tillsvidareanställning och vikariat längre än 6 månader Anställning för viss tid högst sex månader Avkortning av uppsägningstid Uppsägning från arbetsgivarens sida Avsked från arbetsgivarens sida Avstängning och löneavdrag Disciplinpåföljd; skriftlig varning och löneavdrag Bisysslor Läkarintyg Kvarstående i anställning efter uppnådd pensionsålder Tecknande av bilavtal Ledighet utan lön för enskilda angelägenheter Ledighet med lön för enskilda angelägenheter, 10 arbetsdagar per år Ledighet vid utbildning förenad med löneförmån Ledighet utöver lag och avtal Förvaltningschef eller av denne särskilt utsedd ersättare Beslut som gäller övriga anställda inom förvaltningen Tillsvidareanställning och anställning för viss tid över sex månader Beslut om återbesättande av tjänst med tillsvidareanställning och vikariat längre än 6 månader Uppsägning från arbetsgivarens sida Avsked från arbetsgivarens sida (enbart förv. chef) Avstängning och löneavdrag Disciplinpåföljd; skriftlig varning och löneavdrag Tecknande av bilavtal Kvarstående i anställning efter uppnådd pensionsålder (enbart förv. chef) Avkortning av uppsägningstid Anställning för viss tid högst 6 månader Bisysslor Läkarintyg Ledighet utan lön för enskilda angelägenheter Ledighet med lön för enskilda angelägenheter, 10 arbetsdagar per år Ledighet vid utbildning förenad med löneförmån Ledighet utöver lag och avtal Förvaltningschef eller av denne särskilt utsedd ersättare

14 14

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutade 1994, 100, i samband med att kommunstyrelsens utskottsorganisation ändrades att även gällande delegationsbestämmelser skulle anpassas

Läs mer

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22)

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22) Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22) antagen av kommunstyrelsen 2015-12 -15, 309 1 Gäller från 2015-01-01 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap 34, uppdrar kommunstyrelsen åt utskott,

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2015-05-11 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2015/201 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36

Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36 1 (8) DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36 Kommunstyrelsen har delegerat

Läs mer

Revidering av reglemente för Huddinge kommuns upphandling (HKF 9420) samt översyn av delegationsordning för kommunstyrelsen (HKF 9210)

Revidering av reglemente för Huddinge kommuns upphandling (HKF 9420) samt översyn av delegationsordning för kommunstyrelsen (HKF 9210) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2014-11-04 KS-2014/691.111 1 (8) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Revidering av reglemente för Huddinge

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01 elegationsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2007-12-03, 195 Kompletterad av kommunstyrelsen 2009-01-12, 8 (gallring av handlingar i slutarkivet) Reviderat av kommunstyrelsen 2009-05-14,

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning Kommunstyrelsens delegationsordning Bakgrund Kommunstyrelsens reglemente medger rätt att delegera beslut enl. 6 kap. 33 kommunallagen. Information om hantering av delegationsordningen Näringslivschefen

Läs mer

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer Kommunfullmäktige 2010-12-16, 137 Innehållsförteckning Instruktion för kommunstyrelsens utskott...3 Finansutskottet...5 Ledningsuppgifter...

Läs mer

DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT I ENLIGHET MED KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE

DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT I ENLIGHET MED KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 1 1 (8) DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT I ENLIGHET MED KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE Fastställd av kommunstyrelsen 2010-11-09, 308 Reviderad av kommunstyrelsen 2013-03-05,

Läs mer

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling.

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad Kommunstyrelsen 2014-01-20, 10 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning

Läs mer

4 Jäv Delegat får inte besluta i ärenden där han eller hon är jävig.

4 Jäv Delegat får inte besluta i ärenden där han eller hon är jävig. Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen av KS 200, 2013-08-20 Reviderat: KS 245, 2013-10-22, KS 116, 2014-05-20, KS 2015-03-26 81 Med stöd av kommunallagen

Läs mer

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen. Kinda kommun

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen. Kinda kommun Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Kinda kommun Antagen av kommunstyrelsen 2010-10-04 116 Innehåll Allmänt om delegationsbeslut 3 Vidaredelegering och anmälan.. 3 Rätt att besluta.. 3 Anmälan av

Läs mer

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11, 17 Antagen av kommunstyrelsen 2014-12-03, 733 6 Innehållsförteckning Allmänt om delegation 3 Kommunfullmäktige.

Läs mer

Genomstruken text=förslag till strykning Text med gul bakgrund=föreslagen ny lydelse. Beslutad av kommunstyrelsen 2012-11-19, 155 2015-03-09, x

Genomstruken text=förslag till strykning Text med gul bakgrund=föreslagen ny lydelse. Beslutad av kommunstyrelsen 2012-11-19, 155 2015-03-09, x 2012-11-19 2015-03-09 1 (13) Genomstruken tet=förslag till strykning Tet med gul bakgrund=föreslagen ny lydelse Kommunstyrelsens delegeringsordning Beslutad av kommunstyrelsen 2012-11-19, 155 ANVISNINGAR

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2014-08-18 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

Kommunstyrelsens instruktion och delegationsordning

Kommunstyrelsens instruktion och delegationsordning Beslut 2011-06-08 KFKS 2011/198-002 1 (10) Beslut 2012-06-13 KFKS 2011/198-002 Beslut 2013-01-14 KFKS 2012/230-003 Kommunstyrelsens instruktion och delegationsordning Kommunstyrelsens ansvarsområde omfattar:

Läs mer

att leda och samordna utvecklingen av den kommunala demokratin och utvecklingen av brukarinflytandet,

att leda och samordna utvecklingen av den kommunala demokratin och utvecklingen av brukarinflytandet, REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I LUND Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, 173. Ändrat av kommunfullmäktige den 27 februari 2003, 17, den 15 december 2005, 154, den 31 januari 2007, 9, den

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av kommunstyrelsen, 2008-09-10 128 Reviderad: 2014-10-08 144, 2015-05-27 103 Kommunstyrelsens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna

Läs mer

Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun

Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun Antagen 2013-11-19 ks 152 INNEHÅLL INLEDNING 1 1. Vad innebär delegation? 1 2. Förutsättningar för kommunstyrelsens rätt att delegera 1 3. Delegationsförbud

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-02-06 1

Kommunstyrelsen 2013-02-06 1 Kommunstyrelsen 2013-02-06 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 16.05 Beslutande Övriga deltagande Fredrik Nelander (S), ordförande Bengt-Åke Svensson (S) Alexandra Gustafsson (S) Yvonne Breman (S) Heidi

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-21 Reglemente för kommunstyrelsen Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentinformation - Dokumentnamn Reglemente för kommunstyrelsen

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen Utöver vad som föreskrivs i lagar, förordningar och statliga myndigheters föreskrifter gäller för kommunstyrelsen bestämmelserna i detta reglemente. Begreppet nämnd innefattar

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 002.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 002.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 002.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Ks 1990-11-12 198 1990-11-13 1990/694-002 Ks 2015-05-06 97 2015-06-01 2015/265 DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

Delegationsordning för Kommunstyrelsen

Delegationsordning för Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2015 01 02, 4. Dnr: KS 000016/2015 901 Senast reviderad av kommunstyrelsen 2015 07 13, 206 Delegationsordning för Kommunstyrelsen Allmänt om delegation Vad innebär delegation?

Läs mer

Delegeringsregler för kommunstyrelsen

Delegeringsregler för kommunstyrelsen KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 2 1(10) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1382 003 Antagen: kommunfullmäktige 2010-12-06 105 och ändrad senast i kommunstyrelsen 2014-12-10 260. (ersätter: KS 2013-11-20

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer