Delegationsordning för kommunstyrelsen inkl. förteckning över teckningsrätter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delegationsordning för kommunstyrelsen 2015-2018 inkl. förteckning över teckningsrätter"

Transkript

1 1 (13) Delegationsordning för kommunstyrelsen inkl. förteckning över teckningsrätter Dokumentnamn Delegationsordning Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Kommunledningskontoret Version 1 Dokumenttyp Styrande Datum Senast reviderad Diarienummer KS Giltig t o m Se annan information Dokumentinformation Innehåller även förteckningsrätter Dokumentet gäller för Tjänstemän och politiker i Härnösands kommun Annan information Delegationsordningen kommer att ses över i sin helhet i närtid och ytterligare förändringar kan komma föreslås

2 Innehåll Teckningsrätter... 3 Ekonomifrågor... 4 Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse (MNP)... 6 Kommunstyrelsens reglemente... 6 Övrig förvaltning... 6 Ärenden enligt delegering från kommunfullmäktige... 8 Personalfrågor... 9 Allmänna åligganden ang. personal... 9 Arbetsmiljölagstiftning Pensionsmyndighet m fl. åtgärder avseende personal Lönemyndighet Anställningsmyndighet för förvaltningschefer samt kontorschefer inom kommunstyrelseförvaltningen Kommunstyrelsen som anställningsmyndighet Kommunstyrelsen som anställningsmyndighet för all personal i kommunen

3 3 Teckningsrätter Ärendegrupp Tecknare Begränsning/villkor Förbindelser rörande kommunens borgen och ansvar för statliga bostadslån och bidrag enligt kommunfullmäktiges särskilda bemyndigande även som kommunens borgensförbindelser. Undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson och vid dennes förfall kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Amanda Lind eller 2:e vice ordförande Anders Gäfvert med kontrasignation av ekonomichef Bo Glas, eller Malin Rydmark Underteckna erforderliga handlingar vid kommunens köp och försäljning av fast egendom. Teckna kommunens firma för lån till kommunen. Utse beslutsattestanter vid personal- och organisationsförändringar under året. Undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson och vid förfall för denna kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Amanda Lind eller kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Anders Gäfvert med kontrasignation av förvaltningschefen vid samhällsförvaltningen eller den han sätter i sitt ställe. Kommundirektör Sofia Pettersson, Bo Glas, Tobias Guss och Malin Rydmark, två i förening. Ekonomichef Teckna kommunens EU-projekt med tillhörande rekvisitioner samt medfinansieringsintyg utifrån budgetdisposition eller särskilt kommunstyrelse/arbetsutskottsbeslut och tecknande av fullmakter till projektledare i EU-projekt. Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson eller 1:e vice ordförande Amanda Lind

4 4 Ekonomifrågor Disposition ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter samt Härnösand 2015 med högst kronor per ärende. Disposition ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter samt Härnösand 2015 med högst kronor per ärende. Utdelning ur de donationsstiftelser som kommunstyrelsen förvaltar. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson Kommunstyrelsens arbetsutskott Att utge ytterligare rättigheter för tecknande av kommunens bank- och postgiroräkningar. Utse beslutsattestanter vid personal- och organisationsförändringar under året. Justering av beloppsgränser och avgifter vid fakturering och kravhantering. Avskrivningar, utrangeringar samt nedskrivningar av finansiella tillgångar och anläggningstillgångar För finansiella tillgångar upp till 5 mnkr. Yttrande över taxerings- och folkbokföringsärenden. Förlängning eller lösen av lån i samband med räntejustering. Omsättning av lån eller omplacering av lån för bättre och/eller förändrade villkor. Placering av kommunens likvida medel. Långsiktig utlåning, högst 20 miljoner kronor per tillfälle till de helägda kommunala bolagen inkl. dotterbolag. Finansiell leasing understigande 10 basbelopp per objekt Ekonomichef Kommunstyrelsens arbetsutskott. Vid belopp mindre än 50 tkr Ekonomichef Kommundirektör eller ekonomichef. Vid förfall Enligt fastställd policy Finansiell leasing, restvärde, försäljningspris,

5 5 antagande av pris vid köp efter avtalstidens utgång Kortfristig upplåning. Fortsatt borgensansvar vid villkorsförändringar för krediter för vilka kommunen tidigare tecknat borgen. Beslut om förändring av kreditvillkor på tidigare upptagna lån Godkännande av räntereglering och konvertering av lån avseende förändring av ränta på grund av ändrat ränteläge och i övrigt oförändrade eller förmånligare lånevillkor. Utsträckning, nedsättning, dödning och relaxation av inteckning samt utbyte av pantbrev liksom andra därmed jämförbara åtgärder avseende för utlämnat lån eller kommunal borgen innehavd säkerhet. Det samlade försäkringsskyddet i den mån det inte ankommer på annan nämnd. max 1 år inom en ram av högst 20 miljoner kronor vid varje tillfälle. Inom ramen för fastställt borgenstak Placering av donationsmedel. Indrivning av fordringar, antagande av ackord, avtal och betalning av kommunens fordringar samt avskrivning av osäkra fordringar. Samtliga ärenden mot skatteverket avseende moms, skatter, arbetsgivaravgifter samt övriga avgifter via skattekonto. Talan i domstol rörande frågor om mervärdesskatt, skatter och arbetsgivaravgifter.

6 6 Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse (MNP) Utser två ordinarie styrelsemedlemmar och en ersättare till stiftelsens styrelse på en mandattid om 3 år Kommundirektör KF lämnar förslag till stiftelsens styrelse på en ledamot tillika styrelsens ordförande Kommunstyrelsens reglemente Övrig förvaltning Ärendegrupp Delegat Begränsning/villkor Fatta beslut i brådskande ärenden där Kommunstyrelsens ordförande beslut inte kan anstå Befullmäktigande av ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson eller vid förfall 1:e vice myndigheter samt vid förrättningar av skilda ordföranden Amanda Lind eller 2:e vice slag. ordförande Anders Gäfvert Överlåtelse eller upplåtelse till enskild av mark för villabebyggelse eller egnahemsbebyggelse inom fastställd plan. Arrenden upp till fem år (odlingslotter, jaktarrenden, etc.). Tillämpning av anläggningslagen och ledningsrättslagen. Rivning av kommunens fastigheter. samhällsförvaltningen eller den som sätts i dennes ställe samhällsförvaltningen eller den som sätts i dennes ställe samhällsförvaltningen eller den som sätts i dennes ställe samhällsförvaltningen eller den som sätts i dennes ställe Yttrande till myndigheter och övriga angående frågor rörande kommunens fastigheter Förvaltningschefen vid samhällsförvaltningen eller den som sätts i dennes ställe

7 7 Yttrande till försvarsområdesbefälhavaren angående antagande av hemvärnsmän. Tillstånd att använda kommunens vapen. Beslut vad avser utlämnande av allmän handling. Socialchef eller den som sätts i dennes ställe Kansli- och utvecklingschef, vid förfall kommunsekreterare Kansli- och utvecklingschef, vid förfall kommunsekreterare Tillsyn av kommunens anslagstavla. Tillsyn och handhavande av kommunens e- postlåda Vidta gallringar i kommunstyrelsens arkivbestånd. Kommunsekreterare Kansli- och utvecklingschef, vid förfall kommunsekreteraren Arkivsamordnare/kommunarkivarie i samverkan med kommunledningskontorets arkivredogörare Antagande och förkastande av anbud i återkommande varu och tjänsteupphandlingar upp till 10 miljoner kronor vid förvaltningsspecifika och förvaltningsövergripande avtal samt länsgemensamma upphandlingar. Underskrift av avtal i återkommande varuoch tjänsteupphandlingar upp till 10 miljoner kronor vid förvaltningsspecifika och förvaltningsövergripande samt länsgemensamma upphandlingar. Antagande och förkastande av anbud vid upphandling av förvaltningspecifika och förvaltningsövergripande specifika köp- och ramavtal- över 10 miljoner Underskrift av avtal av förvaltningsspecifika och förvaltningsövergripande specifika köpoch ramavtal. Upphandlingschef, vid förfall upphandlare Upphandlingschef, vid förfall upphandlare Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommundirektör, ekonomichef eller upphandlingschef Delegationen gäller inom gällande lagar, förordningar och rekommendationer samt under förutsättning att arkivets kvalitet och syfte inte äventyras. Upphandlingar av principiell natur ska behandlas av kommunstyrelsen Upphandling av principiell natur ska behandlas av kommunstyrelsen

8 8 Prövning och tillsyn inom miljö- och hälsoskyddområdet och plan och byggväsendet, i enlighet med samhällsnämndens delegationsordning i tillämpbara delar Miljöbalken; Monica Friman och Lena Drejare Livsmedelstillsyn och hälsoskydd enligt miljöbalken; Linda Fransson och Camilla Löfnäs Plan och Bygglagen; Birgitta Persson och Thomas Lindström Gällande samhällsnämndens verksamhet Ärenden enligt delegering från kommunfullmäktige Ärendegrupp Delegat Begränsning/villkor Utarrendering, uthyrning eller upplåtelse av nyttjanderätt till fastighet under styrelsens förvaltning. samhällsförvaltningen eller den han sätter i sitt ställe Köp, byte eller försäljning av fastighet eller fastighetsdel. Köp eller försäljning av fastighet eller fastighetsdel. Ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m.m. som inte avser utövande av förköpsrätt vid aktieöverlåtelse. samhällsförvaltningen eller den han sätter i sitt ställe Kommunstyrelsen samhällsförvaltningen eller den han sätter i sitt ställe Upp till 10 basbelopps värde. Inom ramen 3 miljoner kronor per objekt Rätt till servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt i annan tillhörig fastighet samt belasta kommunens fastigheter med motsvarande rättigheter. Överföring av redan ingångna borgensåtaganden till nya fastighetsägare. Yttrande till Länsstyrelsen enligt Lag om allmän kameraövervakning. samhällsförvaltningen eller den han sätter i sitt ställe Kansli- och utvecklingschef, vid förfall kommunsekreterare

9 9 Personalfrågor Allmänna åligganden ang. personal Ärendegrupp Delegat Begränsning/villkor Anmärkning Samtliga frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare enligt kommunstyrelsens reglemente 5. Kommunstyrelsens arbetsutskott I den mån beslutsrätten inte delegerats till annan enligt vad som framgår nedan. Löneutrymmet totalt för kommunen fastställs av KS arbetsutskott Förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller och 38 lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden. Förhandlingar i samband med omorganisationer som påverkar flera förvaltningar. Personalchef Personalchef Inom de ramar som kommunstyrelsens arbetsutskott angett samt i den mån beslutsrätten inte delegerats till annan enligt vad som framgår nedan. Avtal om avvikelse från arbetstidslagen (ATL) och lagen om anställningsskydd (LAS) Personalchef Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Personalchef Uppdra åt ombud att föra kommunens talan i Personalchef mål och ärenden som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Löneförmån vid tillfällig ledighet för facklig förtroendeman. Upprätta och godkänna lönefullmakter. Handläggande tjänsteman Personalchef, vid förfall lönekamrer I enlighet med fastställda riktlinjer/träffade avtal

10 10 Arbetsmiljölagstiftning Ärendegrupp Delegat Begränsning/villkor Anmärkning Uppgifter enligt Arbetsmiljölagen (SOU Kommundirektören eller särskilt utsedd 1977:1160) och föreskrifter för arbetsmiljön. ersättare Pensionsmyndighet m fl. åtgärder avseende personal Har övergripande ansvar inom KSF. Vidaredelegation sker skriftligt till kontorschef/enhetschef inom resp. verksamhetsområde Varje nämnd med dess representant förvaltningschefen, är ytterst ansvarig för arbetsmiljön Ärendegrupp Delegat Begränsning/villkor Anmärkning Beslut om avgiftsbestämd ålderspension, förmånsbestämd ålderspension, sjukersättning, aktivitetsersättning, livränta och pension till efterlevnad Handläggande tjänsteman I enlighet med kommunens pensionsavtal och/eller utfärdade riktlinjer. Särskild avtalspension enligt överenskommelse (KAP-KL) samt annan pensionslösning i särskilda fall. Minskad arbetstid med bibehållen pensionsgrundande lön. Avgångsvederlag vid uppstart/utveckling av egenföretagande. Kommunstyrelsens arbetsutskott I enlighet med kommunens pensionsavtal och/eller utfärdade riktlinjer. Förvaltningschef eller den som sätts i dennes ställe I enlighet med utfärdade riktlinjer Kommunstyrelsens arbetsutskott I enlighet med utfärdade riktlinjer Avgångsvederlag vid egen uppsägning. Kommunstyrelsens arbetsutskott I enlighet med utfärdade riktlinjer Karriärväxling. Kommunstyrelsens arbetsutskott I enlighet med utfärdade riktlinjer Gäller ej särskild avtalspension, partiell särskild avtalspension och pensionsförstärkning vid förtida uttag enligt utfärdade riktlinjer Arbetsrättsligt förfarande enligt lagar och avtal Gäller ej avgångsvederlag av andra skäl Gäller ej avgångsvederlag av andra skäl Lönemyndighet Ärendegrupp Delegat Begränsning/villkor Anmärkning Löneöversynsförhandlingar gällande Kommundirektör eller särskilt utsedd I enlighet med kommunens Kommunstyrelsens förvaltningschefer. ersättare lönepolitik och utfärdade ordförande avseende Förhandling och överenskommelse om lön vid nyanställning (tillsvidareanställning och visstidsanställning) samt tecknande av bilavtal gällande förvaltningschefer. Kommundirektör eller särskilt utsedd ersättare riktlinjer. I enlighet med kommunens lönepolitik och utfärdade riktlinjer. kommundirektör Kommunstyrelsens ordförande avseende kommundirektör

11 11 Förhandling och överenskommelse om lön vid nyanställning och tillfällig anställning (arvode), överenskommelse med enskild arbetstagare om höjning av lön i särskilt fall samt tecknande av bilavtal. Förvaltningschef eller den som erhåller delegation på uppgifterna I enlighet med kommunens lönepolitik och utfärdade riktlinjer. I samråd med personalkontoret Löneöversynsförhandlingar avseende anställda i förvaltningen. Förvaltningschef eller den som erhåller delegation på uppgifterna I enlighet med kommunens lönepolitik och utfärdade riktlinjer. I samråd med personalkontoret Anställningsmyndighet för förvaltningschefer samt kontorschefer inom kommunstyrelseförvaltningen Ärendegrupp Delegat Begränsning/villkor anmärkning Beslut om återbesättande av tillsvidaretjänst Kommundirektör och vikariat längre än sex månader. Tillsvidareanställning och anställning för viss tid över 6 månader. Uppsägning och avsked från arbetsgivarens sida. Anställning för viss tid högst sex månader. Kommundirektör I enlighet med kommunens Kommunstyrelsens Avkortning av uppsägningstid. Kvarstående i anställning efter uppnådd pensionsålder. utfärdade riktlinjer arbetsutskott avseende kommundirektör Avstängning och löneavdrag. Disciplinpåföljd; skriftlig varning och löneavdrag. Beslut om läkarintyg. Beslut om ledigheter. Beslut om bisysslor. Kommundirektör eller av denne särskilt utsedd ersättare Kommundirektör eller av denne särskilt utsedd ersättare Kommundirektör eller av denne särskilt utsedd ersättare I enlighet med kommunens utfärdade riktlinjer Kommunstyrelsens arbetsutskott avseende kommundirektör Kommunstyrelsens ordförande avseende kommundirektör Kommunstyrelsens arbetsutskott avseende kommundirektör Kommunstyrelsen som anställningsmyndighet Ärendegrupp Delegat Anmärkning Beslut som gäller enhetschefer inom kommunstyrelseförvaltningen: Kommundirektör samt I samråd med KS kansli och presidium när det gäller

12 12 Tillsvidareanställning och anställning för viss tid över sex månader Beslut om återbesättande av tjänst med tillsvidareanställning och vikariat längre än 6 månader Anställning för viss tid högst sex månader. Avkortning av uppsägningstid Uppsägning från arbetsgivarens sida Avsked från arbetsgivarens Avstängning och löneavdrag Disciplinpåföljd; skriftlig varning och löneavdrag Bisysslor Läkarintyg Kvarstående i anställning efter uppnådd pensionsålder Tecknande av bilavtal enl. Bil 01 Ledighet utan lön för enskilda angelägenheter Ledighet med lön för enskilda angelägenheter, 10 arbetsdagar per år Ledighet vid utbildning förenad med löneförmån Ledighet utöver lag och avtal Beslut som gäller övriga anställda inom kommunstyrelseförvaltningen Tillsvidareanställning och anställning för viss tid över sex månader Beslut om återbesättande av tjänst med tillsvidareanställning och vikariat längre än 6 månader Kvarstående i anställning efter uppnådd pensionsålder Uppsägning från arbetsgivarens sida Avsked från arbetsgivarens sida Avstängning och löneavdrag Disciplinpåföljd; skriftlig varning och löneavdrag Tecknande av bilavtal Bisysslor utvecklingschef, ekonomichef, personalchef samt näringslivschef Kansli- och utvecklingschef, ekonomichef, näringslivschef eller personalchef inom resp. ansvarsområde tillsvidareanställning och över 6 månader för enhetschef Kommundirektör för den personal som inte sorterar under kontorscheferna Beslut som gäller övriga anställda inom kommunstyrelseförvaltningen Kontorschef/Enhetschef Anställning för viss tid högst sex månader Avkortning av uppsägningstid Läkarintyg Ledighet utan lön för enskilda angelägenheter Ledighet med lön för enskilda angelägenheter, 10 arbetsdagar per år Ledighet vid utbildning förenad med löneförmån Ledighet utöver lag och avtal

13 13 Kommunstyrelsen som anställningsmyndighet för all personal i kommunen Ärendegrupp Delegat Anmärkning Beslut som gäller chefer inom förvaltningen Tillsvidareanställning och anställning för viss tid över sex månader Beslut om återbesättande av tjänst med tillsvidareanställning och vikariat längre än 6 månader Anställning för viss tid högst sex månader Avkortning av uppsägningstid Uppsägning från arbetsgivarens sida Avsked från arbetsgivarens sida Avstängning och löneavdrag Disciplinpåföljd; skriftlig varning och löneavdrag Bisysslor Läkarintyg Kvarstående i anställning efter uppnådd pensionsålder Tecknande av bilavtal Ledighet utan lön för enskilda angelägenheter Ledighet med lön för enskilda angelägenheter, 10 arbetsdagar per år Ledighet vid utbildning förenad med löneförmån Ledighet utöver lag och avtal Förvaltningschef eller av denne särskilt utsedd ersättare Beslut som gäller övriga anställda inom förvaltningen Tillsvidareanställning och anställning för viss tid över sex månader Beslut om återbesättande av tjänst med tillsvidareanställning och vikariat längre än 6 månader Uppsägning från arbetsgivarens sida Avsked från arbetsgivarens sida (enbart förv. chef) Avstängning och löneavdrag Disciplinpåföljd; skriftlig varning och löneavdrag Tecknande av bilavtal Kvarstående i anställning efter uppnådd pensionsålder (enbart förv. chef) Avkortning av uppsägningstid Anställning för viss tid högst 6 månader Bisysslor Läkarintyg Ledighet utan lön för enskilda angelägenheter Ledighet med lön för enskilda angelägenheter, 10 arbetsdagar per år Ledighet vid utbildning förenad med löneförmån Ledighet utöver lag och avtal Förvaltningschef eller av denne särskilt utsedd ersättare

14 14

Innehåll HÄRNÖSANDS KOMMUN

Innehåll HÄRNÖSANDS KOMMUN HÄRNÖSANDS KOMMUN 1 (13) Delegationsordning för kommunstyrelsen 2015-2018 inkl. förteckning över teckningsrätter Fastställd av kommunstyrelsen 2015-01-01 12 Reviderad 2015-04-07 87, 2015-10-06 213 Innehåll

Läs mer

Innehåll HÄRNÖSANDS KOMMUN

Innehåll HÄRNÖSANDS KOMMUN HÄRNÖSANDS KOMMUN 1 (13) Delegationsordning för kommunstyrelsen 2015-2018 inkl. förteckning över teckningsrätter Fastställd av kommunstyrelsen 2015-01-01 12 Reviderad 2015-04-07 87, 2015-10-06 213, 2015-12-01

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen inkl. förteckning över teckningsrätter

Delegationsordning för kommunstyrelsen inkl. förteckning över teckningsrätter HÄRNÖSANDS KOMMUN 1 (13) Delegationsordning för kommunstyrelsen inkl. förteckning över teckningsrätter Fastställd av kommunstyrelsen 2010-12-07, 254 Reviderad 2011-04-20 enligt beslut i kommunstyrelsen

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen Innehåll

Delegationsordning för kommunstyrelsen Innehåll HÄRNÖSANDS KOMMUN KS14-486-002 1 (14) Delegationsordning för kommunstyrelsen 2015-2018 inkl. förteckning över teckningsrätter Fastställd av kommunstyrelsen 2015-01-01 12 Reviderad 2015-04-07 87, 2015-10-06

Läs mer

Delegation inom socialförvaltningen enligt kommunstyrelsens reglemente. Förvaltningschefens vidaredelegation i förekommande fall

Delegation inom socialförvaltningen enligt kommunstyrelsens reglemente. Förvaltningschefens vidaredelegation i förekommande fall Delegation inom socialförvaltningen enligt kommunstyrelsens reglemente ens vidaredelegation i förekommande fall Dokumentnamn Delegation inom socialförvaltningen enligt kommunstyrelsens reglemente förvaltningschefens

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutade 1994, 100, i samband med att kommunstyrelsens utskottsorganisation ändrades att även gällande delegationsbestämmelser skulle anpassas

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C. 1 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C. 1 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C. 1 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Ärendegrupp A. EKONOMISK FÖRVALTNING. 1. Placering av donationsmedel. 2. Utdelning från donationsfonder. KS ordförande 3. Utdelning

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-09-01

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-09-01 handling nr 29/2007 Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-09-01 grupp Allmänna juridiska ärenden Föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter/organ, med rätt att

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Sida 2009-09-23 1(6) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Fastställd av kommunstyrelsen 2009-09-23, 109. Delegationsregler Allmänt - Genom delegering flyttas beslutanderätten från kommunstyrelsen till delegaten,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSREGLEMENTE. Till kommunledningsutskottet delegeras att på styrelsens vägnar fatta beslut i följande ärenden

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSREGLEMENTE. Till kommunledningsutskottet delegeras att på styrelsens vägnar fatta beslut i följande ärenden FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 41/02 2002-03-01 Ks 5 1 Kf 65 2006-05-29 ändring Ks 22 2007-01-17 ändring Ks 158 2010-09-01 ändring Ks 214 2010-11-03 ändring Ks 123 2013-06-26 ändring

Läs mer

Kommundirektör äger rätt att i enlighet med 6 kap. 3 7 kommunallagen, i sin tur vidaredelegera

Kommundirektör äger rätt att i enlighet med 6 kap. 3 7 kommunallagen, i sin tur vidaredelegera ? 2015 ens vidaredelegering Fastställd av kommundirektören 2015-03-16,.EP Christel Jönsson äger rätt att i enlighet med 6 kap. 3 7 kommunallagen, i sin tur vidaredelegera beslutanderätten. Beslut som har

Läs mer

Förslag till ändring av DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN

Förslag till ändring av DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Förslag till ändring av DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen Riktlinjer 2008-09-29, 226 Kommunstyrelsen

Läs mer

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen Delegationsordning för Kommunstyrelsen Allmänt om delegation Delegationens innebörd Kommunfullmäktige får, enligt 3 kap 10 kommunallagen, uppdra åt en nämnd att i kommunfullmäktiges ställe besluta i ett

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING 1 (5) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-07, 55. Redaktionella ändringar, kanslichef 2008-09-19. Ändringar antagna av kommunstyrelsen (KS) 2012-08-07, 145. Allmänna

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Delegationsordning för kommunstyrelsens verksamhetsområde Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Antagen Delegationsordning Delegationsordning för kommun-styrelsens verksamhetsområde

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25 handling nr 12/2009 Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25 grupp Allmänna juridiska ärenden Föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter/organ, med rätt att

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS BEMYNDIGANDEN

KOMMUNSTYRELSENS BEMYNDIGANDEN KOMMUNSTYRELSENS BEMYNDIGANDEN Enligt kommunstyrelsens beslut den 5 december 2016 Bemyndigandena träder ikraft den 1 januari 2017 1 KOMMUNSTYRELSENS BEMYNDIGANDEN BETRÄFFANDE VISSA FÖRVALTNINGSÅTGÄRDER

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med handling nr 28/2007 Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-06-20 grupp Allmänna juridiska ärenden Föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter/organ, med rätt att

Läs mer

Delegation från kommunstyrelsen

Delegation från kommunstyrelsen Delegation från kommunstyrelsen Fastställd av kommunstyrelsen 2012-10-23 Ks 221. Gäller från och med 2012-11-01. Reviderad 2013-01-29, 2013-02-26. Enligt kommunallagen 6 kap 33 får en nämnd eller styrelse

Läs mer

Delegationsordning. Personalärenden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumentansvarig Personalchef

Delegationsordning. Personalärenden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumentansvarig Personalchef Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Personalchef Fastställd Kommunstyrelsen 2015-04-13 Diarienummer 2015/106 002 Delegationsordning Personalärenden i Tingsryds kommun 2 (11) Delegationsordning

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012

Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012 Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012 Antagen av kommunstyrelsen 10 mars 2003, reviderad 25 augusti 2003 (ekonomifrågor), reviderad 17 november 2003 (Central Sweden Bryssel), reviderad 15 mars

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN 1 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN A. EKONOMISK FÖRVALTNING. 1. Placering av donationsmedel. 2. Utdelning från donationsfonder. KS ordförande 3. Utdelning av kommunala stipendier. KS ordförande 4.

Läs mer

Delegationsbestämmelser för Regionala utvecklingsnämnden. Version: 3. Beslutsinstans: Regionala utvecklingsnämnden

Delegationsbestämmelser för Regionala utvecklingsnämnden. Version: 3. Beslutsinstans: Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Version: 3 Beslutsinstans: 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. 2016-02-02 Nyutgåva 2. 2016-03-01 3. 2016-04-05 Anpassningar till gemensamma regler

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsförteckning Antagen av Kommunstyrelsen den 18 mars 2015, Ks 34

Kommunstyrelsens delegationsförteckning Antagen av Kommunstyrelsen den 18 mars 2015, Ks 34 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 3.3.1 U30 Ersätter 3.3.1 U29 Gäller fr.o.m. 2015-03-19 Kommunstyrelsens delegationsförteckning Antagen av Kommunstyrelsen den 18 mars 2015, Ks 34 2(10) Innehåll Kommunallagen 6

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 1

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 1 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 1 1 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden den 12 mars 2015, 20 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Östra

Läs mer

Vidaredelegering från kommunchef enligt. kommunstyrelsens delegationsordning

Vidaredelegering från kommunchef enligt. kommunstyrelsens delegationsordning 1(7) Vidaredelegering från kommunchef enligt kommunstyrelsens delegationsordning Beslutad av kommunchefen, c:\users\kommun\desktop\delegationsordning ks av kc.docx Örkelljunga kommun Postadress Kommunledningsförvaltningen

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C. 1 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C. 1 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C. 1 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Ärendegrupp A. EKONOMISK FÖRVALTNING. 1. Placering av donationsmedel. 2. Utdelning från donationsfonder. KS ordförande 3. Utdelning

Läs mer

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning Sida 1 (7) BILAGA 3 Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning Delegeringsordning Anvisningar för delegater Allmänna förutsättningar

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2012-02-07 19 2011.278 2012-02-29 Förslag till rev 2012-03-02 Förslag till rev 2012-04-03 80 2011.278 2013-06-17 105 2013.57 Punkt A19 2015-02-03 31 2015.04 Revidering

Läs mer

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden s besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden elegering elegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Regler om delegering finns i Kommunallagen, 6 kapitlet. Beslut med

Läs mer

av beslutanderätt för Kommunstyrelsens verksamhetsområde - Personal

av beslutanderätt för Kommunstyrelsens verksamhetsområde - Personal 1(6) Antagen: KS 2007-11-26 156 Delegation av beslutanderätt för Kommunstyrelsens verksamhetsområde - Personal 1. Kommunstyrelsen 1.1 Tillsvidareanställning av förvaltningschef och motsvarande 1 1.2 Beslut

Läs mer

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Delegationsordning samverkansnämnden arbetsmarknad ...

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Delegationsordning samverkansnämnden arbetsmarknad ... modell plan policy regel Delegationsordning samverkansnämnden arbetsmarknad program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Samverkansnämnden arbetsmarknad Beslutandedatum:

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-04, 210. Kommunstyrelsens delegationsordning avseende kommunledningskontoret och personalutskottet Gemensamma regler Styrelsen får uppdra

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen i Höörs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2011-08-18, 98, ändrad i kommunstyrelsen 2015-01-12 15 och 2015-05-11 134 Delegation av beslutanderätt Enligt kommunallagen

Läs mer

Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36

Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36 1 (8) DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36 Kommunstyrelsen har delegerat

Läs mer

Delegationsordning Kommunstyrelsen

Delegationsordning Kommunstyrelsen 14/KS0196 Delegationsordning Kommunstyrelsen Antagen i kommunstyrelsen 2013-02-26 58 Reviderad i kommunstyrelsen 2013-03-26 79, 2013-04-23 116, 2013-08-27 176, 2014-01-28 6 2014-11-11 255, 2015-02-24 61

Läs mer

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens 2015-03-10 ionsordning för samhällsbyggnadsnämndens verksamheter Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden 2013-05-14, 71. Reviderad av samhällsbyggnadsnämnden 2015-03-10, 66 Se även kommunstyrelsens delegationsordning

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunstyrelsen 1997-01-14 Senast reviderat 2014-03-05 53

KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunstyrelsen 1997-01-14 Senast reviderat 2014-03-05 53 KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunstyrelsen 1997-01-14 Senast reviderat 2014-03-05 53 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM DELEGATION...3 Inledning... 3 Anmälan av beslut och överklagande... 3 Skillnad mellan

Läs mer

Stiftsstyrelsens delegationsordning

Stiftsstyrelsens delegationsordning Antagen av stiftsstyrelsen 2015-12-10 nr 201/006/15 Stiftsstyrelsens delegationsordning Stiftsfullmäktige har i stiftsstyrelsens reglemente, 6, angivit grunderna för styrelsens delegation av beslutanderätten.

Läs mer

Reglemente. Delegationsordning. Personalärenden enligt Kommunstyrelsens reglemente 11 KS15-171 003. Föreskrifter Plan Policy Program

Reglemente. Delegationsordning. Personalärenden enligt Kommunstyrelsens reglemente 11 KS15-171 003. Föreskrifter Plan Policy Program KS15-171 003 Delegationsordning Personalärenden enligt Kommunstyrelsens reglemente 11 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2015-05-12 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsens verksamheter

Delegationsordning för kommunstyrelsens verksamheter ionsordning för kommunstyrelsens verksamheter Fastställd av kommunstyrelsen 2015-12-17 Dokumentansvarig: Kommunjuristen Sidan 2 av 13 Beskrivning och tillämpning av delegation Kommunstyrelsens delegationsordning

Läs mer

Delegationsordning Kommunstyrelsen

Delegationsordning Kommunstyrelsen BILAGA 2 Delegationsordning 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01 elegationsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2007-12-03, 195 Kompletterad av kommunstyrelsen 2009-01-12, 8 (gallring av handlingar i slutarkivet) Reviderat av kommunstyrelsen 2009-05-14,

Läs mer

ANSVAR OCH BEFOGENHETER INOM PERSONALOMRÅDET

ANSVAR OCH BEFOGENHETER INOM PERSONALOMRÅDET Ks delegation 2010-04-28 ANSVAR OCH BEFOGENHETER INOM PERSONALOMRÅDET Antagen av Kommunstyrelsen 2010-04-28 1 Innehåll Ansvars- och uppgiftsfördelning 2 Kommunfullmäktige 2 Kommunstyrelsen 2 Kommunstyrelsens

Läs mer

1 Prövning av fråga om bisyssla Närmsta chef. 3 Omfördelning av tjänster och entledigande av personal Närmsta chef

1 Prövning av fråga om bisyssla Närmsta chef. 3 Omfördelning av tjänster och entledigande av personal Närmsta chef Övriga ärenden som delegeras samt verkställighet Administrativa frågor som delegeras från socialnämnd till IFO/Omvårdnadsförvaltningen Nr Ärende Delegat 1 Godkännande av externa utförare och tecknande

Läs mer

2016-01-26. Uppdrag till nämnderna att revidera och uppdatera sina delegationsordningar under våren 2016 KS/2015:346

2016-01-26. Uppdrag till nämnderna att revidera och uppdatera sina delegationsordningar under våren 2016 KS/2015:346 TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-26 Kommunstyrelsen Erika Nysäter Kvalificerad utredare Telefon 08 555 010 89 erika.nysater@nykvarn.se Uppdrag till nämnderna att revidera och uppdatera sina delegationsordningar

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Dnr 2015/249/002 Id 48156 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2015-06-16, KS 269 Gäller från och med 2015-08-01 2 INNEHÅLL Generella bestämmelser 3 Administration 5 Ekonomifrågor

Läs mer

DELEGATIONSORDNING KOMMUNSTYRELSEN FÖR. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129

DELEGATIONSORDNING KOMMUNSTYRELSEN FÖR. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129 2 Allmänt om delegation Kommunallagen reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet. KL

Läs mer

é Z TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se LYSEKILS KOMMUN Kommunstyrelsen

é Z TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se LYSEKILS KOMMUN Kommunstyrelsen LYSEKILS KOMMUN Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE é Z. I Datum: 2011-05-30 Förvaltn/enhet: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523-61 31 02 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se REVIDERING

Läs mer

Svedala Kommuns 4:11 Författningssamling 1 (17)

Svedala Kommuns 4:11 Författningssamling 1 (17) Svedala Kommuns 4:11 Författningssamling 1 (17) Delegationsförteckning för teknisk nämnd antagen av teknisk nämnd 2015-03-10, 35 1 Gäller från 2015-04-01 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Kommunledning Ärendenr: 2015/267 Fastställd: KS 2009-11-10 Reviderad: KS 2016-03-09 FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kommunstyrelsen 2/16 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Generella

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning Kommunstyrelsens delegationsordning Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Kommunstyrelsens Delegationsordning 2016-11-07, 216 Kommunstyrelsen delegationsordning Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Ärenden som betraktas som verkställighet

Ärenden som betraktas som verkställighet FN 2007-01-25 n som betraktas som verkställighet Denna förteckning är exempel på ärenden som ej är att betrakta som beslut enligt delegation. Det handlar om ärenden av rutinkaraktär som regelmässigt handläggs

Läs mer

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Kommunstyrelsens delegationsordning ... Beslutat av: Kommunstyrelsen

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Kommunstyrelsens delegationsordning ... Beslutat av: Kommunstyrelsen modell plan policy regel program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunstyrelsen Beslutandedatum: 2016-02-01 16 Ansvarig: Kommunchef Revideras: Vartannat år

Läs mer

Kommundirektör äger rätt att i enlighet med 6 kap. 37 kommunallagen, i sin tur vidaredelegera beslutanderätten.

Kommundirektör äger rätt att i enlighet med 6 kap. 37 kommunallagen, i sin tur vidaredelegera beslutanderätten. Kristianstads kommun 2016 ens vidaredelegering Christel Jönsson äger rätt att i enlighet med 6 kap. 37 kommunallagen, i sin tur vidaredelegera beslutanderätten. Beslut som har fattats efter vidaredelegering

Läs mer

Delegationsbestämmelser för Teknik- och servicenämnden

Delegationsbestämmelser för Teknik- och servicenämnden Delegationsbestämmelser för Teknik- och servicenämnden Teknik- och servicenämnden beslutar delegera beslutande rätten i nedanstående grupper av ärenden enligt följande: Ärendegrupp 1. Upphandlingsbeslut

Läs mer

Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Strängnäs kommun

Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Strängnäs kommun 1/18 Beslutad: Kommunstyrelsen 131, 2015-05-27 Gäller fr o m: 2015-05-28 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015:277-002 Ersätter: beslutad av kommunstyrelsen 44, 2008-02-04 (reviderad 162, 2008-06-02,

Läs mer

2015-11-04. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagna ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning.

2015-11-04. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagna ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-11-04 Kommunstyrelsen Erika Nysäter Kvalificerad utredare Telefon 08 555 010 89 erika.nysater@nykvarn.se kommunstyrelsen 2016 KS/2015:346 Delegationsordning för Förvaltningens förslag

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 8/2011. Delegat Ersättare Anmärkning. Yttranden. Frågor rörande fast egendom

Kommunstyrelsens handling nr 8/2011. Delegat Ersättare Anmärkning. Yttranden. Frågor rörande fast egendom handling nr 8/2011 Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2009-02-25 Ändrad KS 2009-05-05 101, 2009-09-30 191 och 192, 2009-10-28 218 och 219, 2011-01-26 11, 2011-03-30 74 grupp Allmänna

Läs mer

Delegeringsordning för Teknik- och servicenämnden

Delegeringsordning för Teknik- och servicenämnden Delegeringsordning för Reviderad av teknik- och servicenämnden 2016-12-08, 58, dnr TSN 2015/7 Antagen av teknik- och servicenämnden 2015-01-22, 8, dnr TSN 2015/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen VK400S v1.0 040416 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 3.4 Delegationsordning för kommunstyrelsen rev 2015, 2.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 3.4 Antagen av kommunstyrelsen 2011-01-31 Reviderad av kommunstyrelsen

Läs mer

Österåkers kommuns styrdokument

Österåkers kommuns styrdokument Österåkers kommuns styrdokument delegationsordning Antagen av Kommunstyrelsen 2015-12-16, KS 16:5 Dnr: KS 2015/0311 Ersätter Österåkers kommuns författningssamling, ÖFS 2013:34 Kommentar: - delegationsordning,

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-10 ändring antagen 2010-03-02, 2011-01-12, 2012-01-11 samt 2014-04-09.

Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-10 ändring antagen 2010-03-02, 2011-01-12, 2012-01-11 samt 2014-04-09. 2014:10 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-10 ändring antagen 2010-03-02, 2011-01-12, 2012-01-11 samt 2014-04-09. A. Generella bestämmelser för delegation gällande

Läs mer

Kommunstyrelsens delegeringsordning

Kommunstyrelsens delegeringsordning 1 (9) KOMMUNSTYRELSEN Handläggare Josefine Johansson DELEGERINGSORDNING 2014-12-11 Dnr 14-0287 Kommunstyrelsens delegeringsordning Antagen av kommunstyrelsen den 8 maj 2008, 164 Revidering har skett: 2008-11-27,

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen Delegeringsordning för kommunstyrelsen Vad är delegering Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person, eller från en person till en annan.

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun

Delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun handling nr 67/2011 Delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun Senast reviderad av kommunstyrelsen, 288 Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 2 (11) STYRELSEN I KATRINEHOLMS Beslutshistorik

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015: 27 Infördes i författningssamlingen den 4 juni 2015 Kultur- och fritidsnämnden beslutade 1 den 20 maj 2015 om följande

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden

Delegationsordning för tekniska nämnden 2016-11-15 1 för tekniska nämnden Delegationens syfte Tekniska nämndens ansvar och befogenheter regleras i tekniska nämndens reglemente fastställt av kommunfullmäktige. Nämnden har möjligheten att inom

Läs mer

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning avseende arbetsgivarfrågor

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning avseende arbetsgivarfrågor Tjänsteutlåtande 0 Östei kontor Datum 2014-08-21 Dnr ZöM / Till Kommunstyrelsen Revidering av delegationsordning avseende arbetsgivarfrågor Sammanfattning Personalenheten har uppdaterat delegationsordning

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling delegationsordning ÖFS 2013:34 Reviderad av Kommunstyrelsen: 2015-09-28, KS 11:25 Dnr KS 2015/0299 delegationsordning Reviderad av Kommunstyrelsen 2015-09-28, KS 11:25 Dnr:

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Delegationsordning 2017-05-29, 107 Kommunstyrelsen delegationsordning delegationsordning 1 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Kommunallagen skiljer

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN DELEGERINGSORDNING 2015-03-10, 41 Delegeringsordning för VAD ÄR DELEGERING Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person,

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens. delegationsordning

Kultur- och fritidsnämndens. delegationsordning Syfte Gäller för Referensdokument Kommunallagen, Budget- och resultatuppföljningsreglementet, Tidigare antagen delegationsordning KFn 2003-03-11 10/03, 2004-11-23 53/04, 2005-11-25 78/05, 2006-02-16 5/06,

Läs mer

Verkställighetsordning för Leanlink.

Verkställighetsordning för Leanlink. Verkställighetsordning för Leanlink. Verkställighetsordningen är ett av gällande styrdokument och utgör stöd vid verkställighet av vanligast förekommande allmänna, ekonomiadministrativa och personaladministrativa

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (11) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt Regler om delegering av nämndärenden finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen (KL). Delegation innebär

Läs mer

Författningssamling 301.2

Författningssamling 301.2 Författningssamling 301.2 DELEGATIONSFÖRTECKNING FÖR TEKNISKA NÄMNDEN Antagen av tekniska nämnden 1992-01-30, 5 Reviderad senast av tekniska nämnden 2010-03-18, 55 Reviderad av kommunstyrelsen 1997-10-21,

Läs mer

Ärenden som betraktas som verkställighet

Ärenden som betraktas som verkställighet FN 2008-02-25 n som betraktas som verkställighet Denna förteckning är exempel på ärenden som ej är att betrakta som beslut enligt delegation. Det handlar om ärenden av rutinkaraktär som regelmässigt handläggs

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunfullmäktige 1994-12-14, N 26, med ändringar antagna av kommunfullmäktige 2007-09-26, 94 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen samt

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av kommunstyrelsen, 2008-09-10 128 Reviderad: 2014-10-08 144, 2015-05-27 103 Kommunstyrelsens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna

Läs mer

Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB

Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB Bilaga 1 Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB Innehållsförteckning 1. Allmänna ärenden Sid. 4-5 2. Personalärenden Sid. 5-8 3. Ekonomi Sid 8-9 Förkortningar/Definitioner Verkställande

Läs mer

15 Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen

15 Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen 15 Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen Bilaga KS 2013/9/3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Personalkontoret HR-konsult Hans-Göran Noren Kommunstyrelsen 1{3) 2013-04-0 SALA KOMMUN KommunstvrelsePs

Läs mer

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22)

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22) Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22) antagen av kommunstyrelsen 2015-12 -15, 309 1 Gäller från 2015-01-01 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap 34, uppdrar kommunstyrelsen åt utskott,

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR TEKNIK- OCH SERVICENÄMNDEN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR TEKNIK- OCH SERVICENÄMNDEN DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR TEKNIK- OCH SERVICENÄMNDEN Teknik- och servicenämnden beslutar delegera beslutanderätten i nedanstående grupper av ärenden enligt följande: Ärendegrupp Delegat 1. Upphandlingsbeslut

Läs mer

Allmänna regler vid delegeringsbeslut utifrån bestämmelser i Kommunallagen

Allmänna regler vid delegeringsbeslut utifrån bestämmelser i Kommunallagen Ersätter Utbytt den Sign 1:28 Delegeringsregler för Melleruds kommun Allmänna regler vid delegeringsbeslut utifrån bestämmelser i Kommunallagen 1) Genom delegering flyttas beslutanderätten från kommunstyrelsen

Läs mer

Delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen

Delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen Delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen Riktlinjer 2013-01-28, 10 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen. Antagen 2015-02-10 2 och Reviderad 2015-09-08 105, 2015-12-08 158 samt 2016-05-17 55

Delegationsordning för kommunstyrelsen. Antagen 2015-02-10 2 och Reviderad 2015-09-08 105, 2015-12-08 158 samt 2016-05-17 55 Delegationsordning för kommunstyrelsen Antagen 2015-02-10 2 och Reviderad 2015-09-08 105, 2015-12-08 158 samt 2016-05-17 55 Innehåll Lagregler om delegering... 4 Delegation och verkställighet... 4 Vem

Läs mer

Delegationsordning. Delegationsordning för kommunstyrelsen i Norrköpings kommun 2013-05-06. Diarienummer KS-22/2005

Delegationsordning. Delegationsordning för kommunstyrelsen i Norrköpings kommun 2013-05-06. Diarienummer KS-22/2005 Delegationsordning 2013-05-06 Delegationsordning för kommunstyrelsen i Norrköpings kommun Diarienummer KS-22/2005 Fastställd av kommunstyrelsen 2005-02-07. Ändring har härefter skett i kommunstyrelsen

Läs mer

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden i Simrishamns kommun

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden i Simrishamns kommun Kommunledningskontoret Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden i Simrishamns kommun Antaget av kommunfullmäktige den 18 december 2006 189, och reviderat den 23 februari 2009, 16. Utöver vad som föreskrivs

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.11 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.11 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.11 FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsregler för kommunstyrelsens verksamhetsområde Allmänt Delegerad beslutanderätt får ej utövas i ärende av principiell betydelse eller annars av större

Läs mer

Fastställda av kultur- och fritidsnämnden att gälla från och med den 2 juni 2016

Fastställda av kultur- och fritidsnämnden att gälla från och med den 2 juni 2016 Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser för kultur- och Sida: 1 DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR ÖSTERSUNDS KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Fastställda av kultur- och att gälla från och med den 2 juni 2016 Kultur- och

Läs mer

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll ionsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll Inledning... 2 Skillnaden mellan delegationsbeslut och verkställighetsbeslut... 2 Anmälan av delegationsbeslut...

Läs mer

REGLEMENTE gäller fr 2012-01-30 33.1.3

REGLEMENTE gäller fr 2012-01-30 33.1.3 REGLEMENTE FÖR TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMNDEN samt delegationsordning antagna av kommunfullmäktige 2012-01-30, 4. Teknik- och fritidsnämndens uppgifter 1 Teknik- och fritidsnämnden är kommunens samordnande

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-01 1 (5) Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente för kultur- och fritidsnämnden. Reglementet

Läs mer

Riktlinjer för delegationsbeslut och verkställighet i personaladministrativa ärenden

Riktlinjer för delegationsbeslut och verkställighet i personaladministrativa ärenden Riktlinjer för delegationsbeslut och verkställighet i personaladministrativa ärenden Antagna av Kommunstyrelsen den 1 september 2009 168. * = erkställighet */ = eslut/elegationsbeslut Ärendetyp / Rekommenderad

Läs mer

Delegationsordning. Kommunstyrelsen

Delegationsordning. Kommunstyrelsen 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten

Läs mer

Delegeringsregler för tekniska nämnden

Delegeringsregler för tekniska nämnden www.hassleholm.se S Delegeringsregler för tekniska nämnden Reglemente Se bilaga. Diarienummer: TN Fastställt den: 2015-01-22 6 Fastställt av: Tekniska nämnden För revidering ansvarar: Tekniska nämnden

Läs mer

Kommunstyrelsens delegeringsordning

Kommunstyrelsens delegeringsordning Kommunstyrelsens delegeringsordning Styrdokument Dokumenttyp Bestämmelse Beslutad av Kommunstyrelsen Beslutsdatum 2013-12-03 Ansvarig sektor Sektor kommunstyrelsen Gäller för Sektor kommunstyrelsen och

Läs mer

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden 1(9) James Winoy Verksamhetsstöd Tfn: 063-14 65 85 E-post: james.winoy@regionjamtland.se 2015-03-03 Dnr: RUN/6/2015 RUN/305/2015 Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden Innehållsförteckning

Läs mer