INFORMATION OM HUR MAN SÖKER TILLSTÅND FÖR VATTENVERKSAMHET ENLIGT 11 KAP. MILJÖBALKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATION OM HUR MAN SÖKER TILLSTÅND FÖR VATTENVERKSAMHET ENLIGT 11 KAP. MILJÖBALKEN"

Transkript

1 INFORMATION OM HUR MAN SÖKER TILLSTÅND FÖR VATTENVERKSAMHET ENLIGT 11 KAP. MILJÖBALKEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 2 Översikt över tillståndsprocessens olika steg Samråd Upprättande av miljökonsekvensbeskrivning Upprättande av ansökan Tillståndsprövning av Mark- och miljödomstolen... 5 Vad en ansökan om tillstånd till vattenverksamhet bör innehålla... 8 Checklista för innehållet i miljökonsekvensbeskrivningar

2 INLEDNING Vattenverksamhet regleras i 11 kap. miljöbalken (1998:808) och i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. För vattenverksamhet gäller, med vissa undantag, tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 11 kap. 9 resp. 9 a miljöbalken och 19 förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m. De anmälningspliktiga verksamheterna finns listade i 19 i förordningen. Anmälan av vattenverksamhet görs till länsstyrelsen (särskilda blanketter finns) medan ansökan om tillstånd prövas av Mark- och miljödomstolen. Ansökan om tillstånd till markavvattning prövas dock i de flesta fall av länsstyrelsen. Vad som sägs om tillståndsansökan gäller, i tillämpliga delar, även en lagligförklaring enligt 17 lag (1998:811) om införande av miljöbalken. I den här skriften finns information om tillståndsprocessen och om hur man går till väga om man ska söka tillstånd hos Mark- och miljödomstolen. Tillståndsprocessen tar tid och därför är det bra om man är ute i god tid innan man önskar utföra vattenverksamheten. ÖVERSIKT ÖVER TILLSTÅNDSPROCESSENS OLIKA STEG 1. Samråd (inkl. ev. beslut om betydande miljöpåverkan) (6 kap. 4 och 5 MB). 2. Upprättande av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) (6 kap. 7 MB) 3. Upprättande av ansökan (22 kap. 1 MB) 4. Tillståndsprövning av Mark- och miljödomstolen (22 kap. MB) 1. SAMRÅD En tillståndsansökan ska inledas med ett samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken. Samrådet ska avse verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, omfattning, utformning och miljöpåverkan samt miljökonsekvensbeskrivningens (MKB) innehåll och utformning. Ändamålet med samrådet är att på ett tidigt stadium: - klargöra problemställningar, - överväga alternativa lösningar, - ge berörda möjlighet att påverka och att - göra en relevant avgränsning av sakfrågorna. 2

3 VILKA SKA MAN SAMRÅDA MED? Det finns en skyldighet att samråda med länsstyrelsen, eventuella andra berörda tillsynsmyndigheter samt de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av den planerade verksamheten. Det är dock inget som hindrar att man samråder med fler och det kan ofta vara bra att ha ett brett samråd tidigt för att få fram olika synpunkter inför den fortsatta planeringen. Exempel på enskilda som kan bli särskilt berörda är grannar, fastighetsägare, fiskerättsinnehavare, regleringsrättsinnehavare m.m. Även om kommunen inte är tillsynsmyndighet för den planerade verksamheten kan det ändå ofta vara lämpligt att också ge kommunens miljökontor möjlighet att delta i samrådet. Ibland kan det även vara lämpligt att ta med ideella organisationer (t.ex. hembygdsförening, naturskyddsförening, fiskevårdsområdesförening m.fl.). Om en verksamhet kan medföra betydande miljöpåverkan, se nedan under rubriken Betydande miljöpåverkan eller inte?, finns krav på att även samråda med övriga statliga myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda (6 kap. 4 och 5 MB). Länsstyrelsen kan ge råd om vilka som bör delta i samrådet. Information till allmänheten kan t ex ske genom utskick av informationsbrev, annonsering i ortspress och/eller informationsmöten. SKRIFTLIGT UNDERLAG INFÖR SAMRÅDET Inför samrådet ska sökanden ta fram en kortfattad skriftlig information om den planerade verksamheten. Den skriftliga informationen utgör underlag för samrådet och bör innehålla följande: Administrativa uppgifter - Sökandens namn, adress, telefon, e-postadress, fastighetsbeteckning och fastighetsägare samt kontaktperson. Verksamhetens omfattning och utformning - Kort beskrivning av den planerade vattenverksamheten, planerade anläggningar och åtgärder samt eventuella alternativa utformningar. Lokalisering En kort beskrivning av den tänkta platsen för den planerade vattenverksamheten samt eventuella alternativa lokaliseringar, inklusive en ekonomisk karta eller motsvarande i skala 1: där den aktuella platsen samt eventuella alternativa lokaliseringar har markerats. Planförhållanden m.m. Kort beskrivning av vilka särskilda områdesbestämmelser som finns i kommunala översikts- och detaljplaner, riksintressen, avstånd till närboende och liknande. Förutsedd miljöpåverkan - Kort beskrivning av vilken miljöpåverkan som bedöms uppkomma, inkl. en riskbedömning, tex påverkan på natur- eller kulturmiljö, utsläpp till luft, vatten och mark, buller m.m. Informationen kan med fördel utformas som ett utkast till en miljökonsekvensbeskrivning. 3

4 Informationen ska lämnas till länsstyrelsen samt till alla andra samrådsdeltagare som ska få god tid på sig att lämna synpunkter på verksamheten och det underlag som tagits fram. Ofta är det lämpligt att en del av samrådet utformas som ett möte, kanske i samband med ett besök på platsen, men det är inget krav. Det är sökanden som ansvarar för samrådet och som ska kalla till ett eventuellt möte. Upplägget av samrådet kan dock diskuteras med länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska under samrådet verka för att miljökonsekvensbeskrivningen får den inriktning och omfattning som behövs för tillståndsprövningen. DOKUMENTATION/SAMRÅDSREDOGÖRELSE Sökanden ska dokumentera vilka som deltagit i samrådet, vilka synpunkter som framkommit och hur dessa kommer att beaktas. Uppgifterna ska senare redovisas i tillståndsansökan och det är lämpligt at de sammanställs till en samrådsredogörelse. Redogörelsen bör så snart den färdigställts skickas in till länsstyrelsen, dels för att uppgifterna utgör underlag för länsstyrelsens beslut om miljöpåverkan, se nedan under Betydande miljöpåverkan eller inte?, dels för att länsstyrelsen ska kunna ge en så bra vägledning som möjligt inför upprättandet av MKB:n. Samrådskontakter Redogörelsen bör innehålla följande information: Förteckning över vilka som informerats/deltagit i det tidiga samrådet samt en redovisning av hur urvalet av samrådsdeltagare har gjorts. Kopior av eventuella informationsbrev, annonser etc. som inte tidigare redovisats för länsstyrelsen. Mötesprotokoll Protokoll från de samrådsmöten som har hållits. Synpunkter som framförts och diskussioner som skett ska tydligt framgå. Andra synpunkter Sammanställning av synpunkter som har kommit in på andra sätt än vid möten, t ex genom telefonsamtal efter informationsbrev eller annons. Sammanfattning: Klargörande av problemställningar Övervägande om alternativa lösningar behöver utredas Eventuella åtaganden eller revideringar som sökanden gjort utifrån vad som framkommit under samråden. BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN ELLER INTE Om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan är man skyldig att samråda med fler och det ställs också högre krav på MKB:s innehåll. Verksamheter som alltid ska anses medföra en betydande miljöpåverkan finns angivna i bilaga 1 till förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. För sådana verksamheter som redan finns angivna i bilagan behöver 4

5 länsstyrelsen inte ta något särskilt beslut om verksamheten medför någon betydande eller icke betydande miljöpåverkan. Ett utökat samrådsförfarande ska ändå hållas för dessa verksamheter. För andra verksamheter och åtgärder gäller att länsstyrelsen under samrådet ska pröva om de ändå kan anses medföra en betydande miljöpåverkan, t.ex. genom att det finns höga naturvärden på den aktuella platsen. Länsstyrelsen ska besluta i frågan efter att sökanden har gett eventuella andra berörda tillsynsmyndigheter och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda möjlighet att lämna synpunkter. Beslutet ska fattas med utgångspunkt från kriterierna i bilaga 2 till förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar och kan inte överklagas särskilt (6 kap. 5 MB). 2. UPPRÄTTANDE AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING När samrådet har avslutats ska sökanden upprätta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Syftet med en MKB är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekterna som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra, dels på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, dels på annan hushållning med material, råvaror och energi (6 kap. 3 MB). Avsikten är att få ett så bra beslutsunderlag som möjligt från miljösynpunkt. Alla olika alternativa utformningar och lokaliseringar ska beskrivas så att de kan jämföras. MKB:n ska alltså fungera som ett verktyg för att finna bästa möjliga plats och sätt att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden på. MKB:n ska kunna läsas som ett fristående dokument och ska innehålla vad som anges i 6 kap. 7 miljöbalken i den utsträckning det behövs för att uppfylla syftet med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning. Bedömningen görs bl.a. med utgångspunkt från vad som framkommit under samrådet. Om verksamheten eller åtgärden kan medföra en betydande miljöpåverkan ska MKB:n alltid innehålla vad som anges i 6 kap. 7 miljöbalken. Länsstyrelsen har med utgångspunkt från dessa krav gjort en sammanställning och beskrivning av uppgifter som MKB:n bör innehålla. Det är Mark- och miljödomstolen som ska godkänna MKB:n. Checklista för innehåll i MKB:n. 3. UPPRÄTTANDE AV ANSÖKAN Av ansökan ska framgå vilka bedömningar och avvägningar som gjorts när det gäller val av lokalisering, utformning, skyddsåtgärder m.m. Ansökan ska enbart behandla det alternativ som bedömts vara lämpligast och som tillstånd söks för. I 22 kap. 1 miljöbalken finns bestämmelser om vad en tillståndsansökan ska innehålla. Som hjälp för upprättandet av ansökan har länsstyrelsen tagit fram en lista, Vad en ansökan om tillstånd till vattenverksamhet bör innehålla, där de uppgifter som ansökan i de flesta fall bör innehålla beskrivs. Listan finns på länsstyrelsens hemsida. Mer information om vad ansökan ska innehålla i ett enskilt ärende kan lämnas av Mark- och miljödomstolen. Ansökan med tillhörande MKB ska ges in till Mark- och miljödomstolen i det antal som domstolen bestämmer. I Kalmar län prövas mål rörandevattenverksamheter hos Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. 4. TILLSTÅNDSPRÖVNING AV MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN Bestämmelser om tillståndsprövningen i Mark- och miljödomstolen finns i 22 kap. miljöbalken. 5

6 KUNGÖRELSE OCH REMISS I samband med att ansökan ges in ska en prövningsavgift betalas, se vidare nedan under Kostnader. När prövningsavgiften har betalats bedömer domstolen om ansökan behöver kompletteras. Så snart handlingarna bedöms vara kompletta och ansökan tas upp till prövning kungörs ansökan med MKB i ortspressen. En kopia av kungörelsen skickas till varje sakägare i målet. Av kungörelseannonsen framgår bl.a. var handlingarna finns tillgängliga för den som vill ta del av dessa. Den som har något att invända eller påpeka kan göra detta skriftligen till Mark- och miljödomstolen. Den kompletta ansökan med MKB skickas i samband med kungörelsen även till berörda remissinstanser, bl.a. länsstyrelsen, för yttrande. Remisstiden är vanligtvis 4 veckor. Sökanden och eventuella berörda sakägare i målet får när remisstiden gått ut möjlighet att bemöta synpunkter som kommit in, om de har betydelse för prövningen. HUVUDFÖRHANDLING OCH SYN I slutet av prövningen håller domstolen oftast en huvudförhandling. Vid en huvudförhandling får de olika sakägarna ytterligare en möjlighet att framställa yrkanden och lämna synpunkter. Vid behov genomförs en syn på platsen. Det betyder att platsen för den sökta vattenverksamheten besöks tillsammans med Mark- och miljödomstolen för att domstolen, och andra intressenter, ska få ytterligare inblick i ärendet. Om det är uppenbart onödigt och om ingen av parterna begär det, behöver huvudförhandling inte hållas, utan ärendet kan avgöras på handlingarna (22 kap. 16 MB). TILLSTÅND/DOM Tillståndsprövningen avslutas i regel med att domstolen beslutar om godkännande av MKB:n samt meddelar ett tillståndsbeslut, en dom, eller beslutar om avslag. Ett eventuellt tillstånd förenas i de flesta fall med villkor och kan även tidsbegränsas. Även eventuell skyldighet att betala ersättningar regleras i domen. Tillståndsbeslutet kungörs i ortstidning och kan överklagas under besvärstiden som normalt är 3 veckor. Om beslutet inte överklagas vinner det därefter laga kraft. Ett tillstånd ger en rättskraft vilket betyder att en viss negativ miljöpåverkan accepteras under förutsättning att tillståndet följs. Länsstyrelsen är den tillsynsmyndighet som ska kontrollera att tillståndet efterlevs. KOSTNADER Det kostar inget vare sig att genomföra ett tidigt samråd med länsstyrelsen eller att få ett beslut om verksamheten kan ge betydande miljöpåverkan eller inte. Kostnaderna för att ta fram MKB:n och ansökan beror bl.a. på vilka undersökningar och utredningar som behövs för att beskriva vilken påverkan verksamheten kan medföra och om konsult behöver anlitas. I 25 kap. miljöbalken och i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken finns uppgifter om prövningsavgifter och andra kostnader som kan uppkomma vid en tillståndsprövning. Prövningsavgiften bestäms till stor del av kostnaderna för utförandet av de delar av det ansökta företaget som avser vattenverksamhet och är minst 1500 kr. Domstolen fastställer avgiften med utgångspunkt från de uppgifter som lämnats i ansökan om kostnaderna för den planerade vattenverksamheten. I ansökningsmål om vattenverksamhet ska sökanden svara för både sina egna och motpartens kostnader vid Mark- och miljödomstolen. En miljöorganisation har inte rätt att erhålla ersättning för eller skyldigheter att betala rättegångskostnader. Beträffande särskilda frågor i ansökningsmål om vattenverksamhet får, efter vad som är skäligt, förordnas att vardera parten ska svara för sina kostnader eller att part som förlorar ska ersätta annan parts kostnader. 6

7 I ansökningsmål är sökanden skyldig att ersätta Mark- och miljödomstolens kostnader för: 1. kungörelser, 2. aktförvarare, 3. sakkunniga som har tillkallats av domstolen, och 4. lokaler för sammanträden. ANDRA TILLSTÅND OCH DISPENSER För att få utföra vissa vattenverksamheter kan det även behövas andra tillstånd eller dispenser, exempelvis tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för uppläggning av avfall (t ex muddermassor) eller tillstånd enligt 7 kap. 28 a miljöbalken för åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett s.k. Natura 2000-område. Strandskyddsdispens behöver dock inte sökas för en verksamhet som tillståndsprövas enligt miljöbalken (7 kap. 17 MB). Andra tillstånd och dispenser som behövs för att utföra en vattenverksamhet kan prövas i samma mål av Mark- och miljödomstolen om det framförs önskemål om detta (21 kap. 3 MB). I så fall bör man tänka på att utforma MKB:n så att den fungerar som underlag för samtliga prövningar. MER INFORMATION Lagtexter Finns på bibliotek Kan också sökas på webbadress: - Till exempel: Miljöbalken (SFS 1998:808) Lag om införande av miljöbalken (SFS 1998:811) Lag med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet (SFS 1998:812) Förordningen om vattenverksamhet (SFS 1998:1388) Förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (SFS 1998:905) Förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (SFS 1998:940) Avgiftsförordningen (SFS 1992:191) HAVS- OCH VATTEN MYNDIGHETEN, Tel: NATURVÅRDSVERKET, Tel

8 VAD EN ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL VATTENVERKSAMHET BÖR INNEHÅLLA En tillståndsansökan ska vara skriftlig och innehålla vad som anges i 22 kap 1 miljöbalken (1998:808). Den här listan är tänkt som ett stöd för upprättandet av ansökan om tillstånd till vattenverksamhet, och beskriver uppgifter som ansökan i de flesta fall bör innehålla. Kraven på innehållet i ansökan varierar dock beroende på vilken typ av vattenverksamhet som avses och omfattningen av den. Mark- och miljödomstolen kan lämna mer information om vad ansökan ska innehålla i ett enskilt ärende. Sökande Ombud - Namn - Organisationsnummer/ personnummer (för juridiska personer även registreringsbevis eller bestyrkt uppgift om firmatecknare) - Adress - Telefon, fax, e-postadress - Kontaktperson - Uppgifter om eventuellt ombud som företräder sökanden (namn, adress, telefon) - Fullmakt i original Rådighet - Uppgift om vad sökandens rådighet över vattnet inom det område där verksamheten ska bedrivas grundas på (äganderätt, servitut, nyttjanderätt eller annan rätt). Kopior av ev. nyttjanderättsavtal eller andra avtal ska bifogas. Saken - yrkanden - Kort beskrivning av vad det sökta tillståndet avser - Preciserade yrkanden (t ex om hur verksamheten ska bedrivas, tidpunkter för arbeten i vatten, skyddsåtgärder, arbetstid, tid för oförutsedd skada m.m.) Översiktlig beskrivning och lokalisering - Kort redogörelse för motiven till ansökan - En orienterande översiktskarta, t ex en del av den topografiska kartan med platsen för verksamheten markerad. - Kommun och fastighet/er där verksamheten planeras - Koordinater i rikets koordinatsystem för verksamhetens läge Berörda fastigheter/sakägare Uppgift om det finns fastigheter som berörs av vattenverksamheten eller ej och i förekommande fall namn och adress på ägarna och berörda innehavare av särskild rätt till fastigheterna. Eventuell befintlig verksamhet, tillstånd mm. - Beskrivning av eventuella befintliga anläggningar och tidpunkt för dessas tillkomst - Verksamhetens nuvarande inriktning och omfattning - Verksamhetens planerade inriktning och omfattning 8

9 - Redovisning av eventuella tidigare eller nu gällande tillstånd Beskrivning av planerad verksamhet och anläggningar mm. Teknisk beskrivning av verksamheten med de ritningar och beskrivningar som behövs för att bedöma verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning. Den tekniska beskrivningen bör bl.a. omfatta: - Tillämpat höjdsystem och beskrivning av en närbelägen fixpunkt i höjdsystemet - Hydrologiska uppgifter såsom karaktäristiska vattenstånd och vattenföringar m.m. - En beskrivning av anläggningarna med detaljritningar i lämplig skala - En beskrivning av andra delar av verksamheten med uppgift om t ex - muddringsvolymer och bottenytor som tas i anspråk för muddring eller liknande. - En redovisning av hydrologiska, geologiska och geotekniska utredningar - Eventuell produktionsram och vattenhushållning - Eventuella utsläpp Uppgift om det samråd som skett enligt 6 kap. 4-6 miljöbalken Bifoga en samrådsredogörelse inklusive kopior på eventuell annonsering i ortspress och/eller information till allmänheten. En miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken Förslag till skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått som behövs för att förebygga eller avhjälpa olägenheter från verksamheten. Allmänna hänsynsregler Redogör för hur de allmänna hänsynsreglerna (2 kap miljöbalken) kommer att iakttas. - Kunskapskravet - Försiktighetsprincipen - Lokaliseringsprincipen (Sökanden ska redovisa sin syn på val av plats och om detta är lämpligt ur miljösynpunkt.) - Hushållnings- och kretsloppsprinciperna - Produktvalsprincipen Kontroll av verksamheten Förslag till hur verksamheten ska kontrolleras, t ex: - Fördelning av det organisatoriska ansvaret - Rutiner för att övervaka och kontrollera utrustning och ev. utsläpp - Åtgärder för att fortlöpande undersöka och bedöma riskerna från miljö- och hälsosynpunkt. - Förslag till övervakning och kontroll i ett kontrollprogram för verksamheten (mätmetod, mätfrekvens, utvärderingsmetod) Skada och ersättning - Uppgift om vilken inverkan på allmänna och enskilda intressen som förutses. Om skada eller intrång förväntas uppkomma ska sökanden redovisa hur dessa skador ska kompenseras. - Uppgift om vilka ersättningsbelopp som sökanden erbjuder varje sakägare, om man inte på grund av verksamhetens omfattning bör vänta med sådana uppgifter. 9

10 Tid för färdigställande och anmälan av oförutsedd skada Uppgift om tid för färdigställande och förslag på inom vilken tid som oförutsedd skada måste anmälas. Nyttan av vattenverksamheten En vattenverksamhet får bedrivas endast om dess fördelar från allmän och enskild synpunkt överväger kostnaderna samt skadorna och olägenheterna av den (11 kap 6 MB). Av ansökan bör alltså nyttan av vattenverksamheten tydligt framgå, liksom kostnaderna, skadorna och olägenheterna av den. Underlag för beräkning av prövningsavgift Prövningsavgiftens storlek står i proportion till kostnaderna för utförandet av de delar av det ansökta företaget som avser vattenverksamhet. I ansökan bör alltså kostnaderna för den planerade vattenverksamheten tydligt anges. Ortstidningar, aktförvarare och samträdeslokal - Information om ortstidningar där kungörelse bör ske - Förslag på lämplig aktförvarare där handlingarna kan hållas tillgängliga för allmänheten (namn, besöksadress, postadress, telefon) - Förslag på en på orten lämplig sammanträdeslokal för huvudförhandling (lokalens namn, besöksadress, postadress samt telefonnummer till den som handhar bokning av lokalen) Underskrift och datum Ansökan ska vara undertecknad av sökanden/ behörig firmatecknare. I annat fall ska det finnas en fullmakt som visar att den som signerat ansökan är behörig. Ansökan ska lämnas i det antal exemplar som Mark- och miljödomstolen bestämmer. CHECKLISTA FÖR INNEHÅLLET I MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGAR 1. Icke-teknisk sammanfattning 2. Innehållsförteckning 3. Samråd Bifoga samrådsredogörelse från samrådet inklusive kopior på eventuell annonsering i ortspress och/eller information till allmänheten. 4. Beslut om betydande miljöpåverkan eller ej från Länsstyrelsen Endast aktuellt när länsstyrelsen har fattat särskilt beslut i frågan. 5. Beskrivning av verksamheten Beskrivning av verksamheten inklusive medföljande verksamhet såsom transporter, uppläggning, ledningsnät, provtagnings- och mätplatser, efterbehandling mm. 10

11 Lokalisering - Planförhållanden (vad säger detaljplanen, översiktsplanen, områdesbestämmelserna eller motsvarande. Kommunen kan tillhandahålla berörda planer.) - Nuvarande markanvändning - Omfattning av friluftsliv, turism - Värdefulla områden (riksintressen, Natura 2000, naturreservat, skyddsområde för vattentäkt, fornminnen etc.) - Befintliga kulturmiljöintressen - Flora och fauna (vilka fiskar, kräftor, flodpärlmussla finns alternativt leker i vattendraget, bottenfauna, växter, fåglar etc.) - Markförhållanden, geologi (inklusive ev. recipientundersökning, ev. klassning av förorenad mark) - Vattendrag, recipient - Vattenförhållanden (strömningsbild, skiktningar mellan sött/salt etc.) - Hydrologi (hög-, låg-, medelvattenföring (årsserie anges) SMHI kan leverera dessa data) - Avstånd till bostäder, skolor, vårdlokaler etc. - Bakgrundsbelastning (vattenkvalitet inklusive ev. recipientundersökning) - Transportvägar - El-, vatten-, energiförsörjning Utformning och omfattning Beskriv verksamheten eller åtgärden kortfattat, både under byggskede och driftskede. Teknisk utformning redovisas i tillståndsansökan. Beskriv omfattningen av nedanstående punkter både under arbetsskede och under driftskede: - När avses olika delar i arbetet att utföras (när i tiden, vid vilket vattenstånd) - Fyllning, pålning (mängd, materialtyp) - Bortledning av vatten (mängder, vad leds) - Tillförsel av vatten (mängd, från och till vad) - Förändring av vattnets djup eller läge (från och till vad) - Borttagning av massor (mängder, typer, omhändertagande, var och hur uppläggning sker) - Grumling (omfattningen av grumlande arbeten, när i tiden, spridningsförhållanden) - Maskiner i vatten (typ av maskin, oljetyper) - Sänkning av grundvattennivåer - Föroreningar/utsläpp (typ, halt, mängd, flöden) - Kemikalier, köldmedium - Avfall (hantering inklusive förvaring, omhändertagande, transportörer, mottagare) - Energiförsörjning (energislag) - Buller (bullerkällor) - Driftstörningar, olyckor (vad de kan medföra) 6. Beskrivningar av förebyggande åtgärder för att undvika, minska eller avhjälpa skada. 11

12 Redovisningen ska vara ett renodlat faktaunderlag. Yrkanden och bedömningar av vilka åtgärder som är rimliga redovisas i ansökan om tillstånd. 7. Beskrivning om direkta och indirekta konsekvenser och effekter samt uppgifter som krävs för att på visa och bedöma dessa skador. Beskrivningen ska inte innehålla värdepåståenden eller bedömningar som inte är underbyggda med fakta. De prognos- och beräkningsmetoder som används, de antaganden som görs, viket underlag och vilka informationskällor som används ska redovisas. Även de brister och osäkerheter i metoder och underlag ska redovisas. Styrkan och omfattningen av effekter och konsekvenser ska kvantifieras på ett så sätt som gör det möjligt att bedöma om miljökvalitetsmål, miljökvalitetsnormer och hänsynsregler uppfylls. Beskrivningen ska omfatta så väl byggskede som driftskede. Människor - hälsa, olägenhet, oro, barriär Djur - stress, vandringshinder, skador, utslagning av arter Växter- skador, biotopförändringar, utslagning av arter Mark - vibrationer, föroreningar, ras, uppläggning av massor Vatten - grundvattensänkning/höjning, förorening, översvämning, grumling Luft - buller under byggskede, luftföroreningar, lukt, damning, ljus Klimat - klimatpåverkande gaser Landskapsbild - ingrepp, förändring Kulturmiljö - påverkan på byggnader, fornminnen, kulturlandskap mm Hushållning med mark och vatten enligt 3 och 4 kap miljöbalken vattenområde, jordbruk, skogsbruk, fiske, natur och kulturmiljö, friluftsområde, energianläggningar, försvarsanläggningar, fyndigheter etc. 12

2006-08-22. för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken

2006-08-22. för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken 2006-08-22 för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken 1 Att söka tillstånd enligt miljöbalken Ett tillstånd enligt miljöbalken är ett viktigt beslut för företaget. Tillståndet kan t ex

Läs mer

Att söka tillstånd. 2. Samråd

Att söka tillstånd. 2. Samråd Bilaga 1 Att söka tillstånd Arbete pågår inom MPD-nätverket med att ta fram en länsstyrelsegemensam informationsbroschyr Att söka tillstånd. Miljösamverkan Sveriges projekt Samråd enligt 6 kap. miljöbalken

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan enligt miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 1(13) ARJEPLOGS KOMMUN ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan avser Ny verksamhet. Planerat startdatum: Ändring

Läs mer

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6, 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6, 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Anmälan skickas i två exemplar till Västerviks kommun Miljö och byggnadskontoret 593 80 Västervik Telefon: 0490-25 40 00 E-post: mbn@vastervik.se ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6, 1 kap 10 miljöprövningsförordningen

Läs mer

ANMÄLAN om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)

ANMÄLAN om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) ANMÄLAN om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(9) Skickas i 2 ex till: Miljönämnden Stadshuset 281 80 HÄSSLEHOLM Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning Anläggningens

Läs mer

Administrativa uppgifter

Administrativa uppgifter Insändes till: Östersunds kommun 831 82 ÖSTERSUND Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggning, namn Besöksadress

Läs mer

Till dig som skall göra en anmälan

Till dig som skall göra en anmälan Miljöavdelningen Till dig som skall göra en anmälan Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 21 Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd En anmälan skall innehålla de uppgifter, ritningar

Läs mer

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 1.Företaget 1.1 Administrativa data. 1.2 Anmälan avser

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 1.Företaget 1.1 Administrativa data. 1.2 Anmälan avser Anmälan enligt miljöbalken STADSBYGGNAD Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 245 80 Staffanstorp ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 1.Företaget 1.1 Administrativa data Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

Ny verksamhet Befintlig verksamhet Avslutande av verksamhet Annat. byggomiljokontoret@norrkoping.se Bygg- och miljökontoret Miljö- och hälsoskydd

Ny verksamhet Befintlig verksamhet Avslutande av verksamhet Annat. byggomiljokontoret@norrkoping.se Bygg- och miljökontoret Miljö- och hälsoskydd Administrativa uppgifter 1(8) ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET - Enligt 9 kap. 6 i miljöbalken samt 10 i miljöprövningsförordningen (2013:251) Anläggning, namn Organisations- eller personnummer Kund-ID

Läs mer

Kommunicering via e-post? Kordinater (ange centrumpunkt för punktförorening alt. hörn/noder för förorenat område, SWEREF 15.00)

Kommunicering via e-post? Kordinater (ange centrumpunkt för punktförorening alt. hörn/noder för förorenat område, SWEREF 15.00) Saneringsanmälan Enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälare Verksamhetsutövare Personnummer/organisationsnummer Gatuadress Postnummer och ort E-postadress Fastighetsbeteckning

Läs mer

ANMÄLAN 1 (12) ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Enligt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN 1 (12) ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Enligt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN 1 (12) ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Enligt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan avser: Ny verksamhet Befintlig verksamhet Ändring av befintlig verksamhet

Läs mer

Anmälan muddring i Hårte Fiskehamn

Anmälan muddring i Hårte Fiskehamn Anmälan muddring i Hårte Fiskehamn 2013-04-14 Hårte fiskehamnsförening upa /Staffan Berg, ordförande Anmälan vattenverksamhet Reviderad 2012-04-05 Länsstyrelsen i Gävleborgs län 801 70 Gävle Anmälan, muddring

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (1998:808) Anmälan enligt 1 kap. 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) Innehållsförteckning

Anmälan enligt miljöbalken (1998:808) Anmälan enligt 1 kap. 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) Innehållsförteckning Miljö och bygg Anmälan enligt miljöbalken (1998:808) Anmälan enligt 1 kap. 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter... 1 2 Verksamhetsbeskrivning... 2 2.1

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Anmälan om efterbehandling av ett förorenat område

Anmälan om efterbehandling av ett förorenat område Skickas till: Lidingö stad Miljö- och stadsbyggnadskontoret 181 82 Lidingö Anmälan om efterbehandling av ett förorenat område Anmälan enligt 28 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS

Läs mer

Namn/Företag. Postnummer och ort. Fastighetsägare Entreprenör Konsult/ombud Arrendator. Fastighetsägare (om annan än sökande)

Namn/Företag. Postnummer och ort. Fastighetsägare Entreprenör Konsult/ombud Arrendator. Fastighetsägare (om annan än sökande) HUSBEHOVSTÄKT Anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken 1(3) Ankomststämpel: Sökande Namn/Företag Tel. Postadress Mobiltel. Postnummer och ort Fax Sökanden är Fastighetsägare Entreprenör Konsult/ombud

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) Miljö- och byggnadskontoret Anmälan Miljö- och hälsoskyddsenheten Sidan 1 av 10 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort:

Läs mer

Underlag för behovsbedömning/ avgränsning av MKB för Detaljplan för Bro 5:22 samt del av Bro 5:10 m.fl. Brotorget Handläggare: Mikaela Nilsson

Underlag för behovsbedömning/ avgränsning av MKB för Detaljplan för Bro 5:22 samt del av Bro 5:10 m.fl. Brotorget Handläggare: Mikaela Nilsson Underlag för behovsbedömning/ avgränsning av MKB för Detaljplan för Bro 5:22 samt del av Bro 5:10 m.fl. Brotorget Handläggare: Mikaela Nilsson Översiktlig beskrivning av planområdet och dess influensområde

Läs mer

Egenkontroll för vattenverksamheter 2010-01-27

Egenkontroll för vattenverksamheter 2010-01-27 Egenkontroll för vattenverksamheter 2010-01-27 Vad odlingslandskapets aktörer bör leva upp till 1 Jag ska prata om; Vad vattenverksamheter enligt 11 kapitlet miljöbalken är, Exempel på vattenverksamheter

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

PM Ansökan V 2007-08-23. Uppgifter som erfordras vid miljödomstolens prövning av ansökan om tillstånd till VATTENVERKSAMHET

PM Ansökan V 2007-08-23. Uppgifter som erfordras vid miljödomstolens prövning av ansökan om tillstånd till VATTENVERKSAMHET PM Ansökan V 2007-08-23 Sid 1 (6) Uppgifter som erfordras vid miljödomstolens prövning av ansökan om tillstånd till VATTENVERKSAMHET Begreppet vattenverksamhet definieras i 11 kap 2 miljöbalken (MB). Vattenverksamhet

Läs mer

Vid klagomål på en störning kommer en kopia på denna blankett att skickas till fastighetsägaren/verksamhetsutövaren/den störande.

Vid klagomål på en störning kommer en kopia på denna blankett att skickas till fastighetsägaren/verksamhetsutövaren/den störande. Miljö- och byggnämnden KLAGOMÅL PÅ STÖRNING Enligt miljöbalken avseende olägenhet för människors hälsa eller miljön UB.11 VER.1 1(5) Miljö- och byggavdelningen Att sändas till: tel: 040-43 90 00 Miljö-

Läs mer

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Elektronisk delgivning Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Länsstyrelsen ger dispens från strandskyddsbestämmelserna,

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Behovsbedömning. Dnr MOB 2015-72. tillhörande ändring av detaljplan för. del av Hultsfred 3:1 m.fl

ANTAGANDEHANDLING. Behovsbedömning. Dnr MOB 2015-72. tillhörande ändring av detaljplan för. del av Hultsfred 3:1 m.fl ANTAGANDEHANDLING Dnr MOB 2015-72 tillhörande ändring av detaljplan för del av Hultsfred 3:1 m.fl 1 Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan upprättas. en är ett

Läs mer

Ansökan om tillstånd Landskapsbildsskydd enligt 19 naturvårdslagen i dess lydelse före 1975

Ansökan om tillstånd Landskapsbildsskydd enligt 19 naturvårdslagen i dess lydelse före 1975 Ansökan om tillstånd Information Landskapsbildsskydd är ett skydd för landskapsbilden med stöd av 19 naturvårdslagen i dess lydelse före den 1 januari. Landskapsbildsskyddet infördes innan begreppet riksintresse

Läs mer

Jokkmokks kommun Miljökontoret

Jokkmokks kommun Miljökontoret Jokkmokks kommun Miljökontoret Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken (1998:808) Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort: Telefon:

Läs mer

UPPGIFTER I EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN

UPPGIFTER I EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggenheten informerar om UPPGIFTER I EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN Exempel på punkter som ska finnas med i egenkontrollen Här följer exempel på punkter som ska finnas med i verksamhetens

Läs mer

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående OXL4683- v 1.0 2011-12-27 1 (10) Anmälan miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken 9 kap. Anmälan ska sändas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. Allmänna

Läs mer

Länsstyrelsen har enligt nedanstående inte agerat i enlighet med sitt uppdrag som tillsynsmyndighet.

Länsstyrelsen har enligt nedanstående inte agerat i enlighet med sitt uppdrag som tillsynsmyndighet. Till Länsstyrelsen i Västra Götalands län vastragotaland@lansstyrelsen.se Yrkande ang. inledande arbeten för Västlänken Trafikverkets objekt nr. VVA 119 samt TRV 2015/24562 Saken Trafikverket har utan

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheterna Djurön 1:2 och 1:3 (Djurön 1:163 med närområde)

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheterna Djurön 1:2 och 1:3 (Djurön 1:163 med närområde) 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheterna Djurön 1:2 och 1:3 (Djurön 1:163 med närområde) inom Dagsberg i Norrköpings kommun, fysisk planering den 22 oktober 2010 A N

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till mellanlagring av avfall vid NEMAX Miljöhantering AB, Lekebergs kommun. Kod 90.50 B, 90.

Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till mellanlagring av avfall vid NEMAX Miljöhantering AB, Lekebergs kommun. Kod 90.50 B, 90. 1(9) Miljöprövningsdelegationen NEMAX Miljöhantering AB Skoftesta Gård 692 93 KUMLA Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till mellanlagring av avfall vid NEMAX Miljöhantering AB, Lekebergs kommun. Kod

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivningsprocess

Miljökonsekvensbeskrivningsprocess ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL MILJÖFARLIG VERKSAMHET sid 1(4) - SÅ HÄR GÅR EN PRÖVNING TILL Ärendegången för en prövning om tillstånd till miljöfarlig verksamhet hos miljöprövningsdelegationen (MPD) vid länsstyrelsen

Läs mer

DOM 2014-10-02 Stockholm

DOM 2014-10-02 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060103 DOM 2014-10-02 Stockholm Mål nr M 5983-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2014-05-28 i mål nr M 1960-14, se bilaga KLAGANDE Älvräddarnas

Läs mer

Anmälningsblankett för anmälningspliktiga vattenverksamheter enligt 11 kap 9 a miljöbalken

Anmälningsblankett för anmälningspliktiga vattenverksamheter enligt 11 kap 9 a miljöbalken Anmälningsblankett för anmälningspliktiga vattenverksamheter enligt 11 kap 9 a miljöbalken En avgift enligt avgiftsförordningen* på 1350 kr måste betalas in för att anmälan skall kunna behandlas. Avgiften

Läs mer

Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län

Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson, 0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2014-12-05 Referens Sida 1(7) Behovsbedömning Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län E-post

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet -enligt 9 kap 6 miljöbalken

Anmälan om miljöfarlig verksamhet -enligt 9 kap 6 miljöbalken Anmälan om miljöfarlig verksamhet -enligt 9 kap 6 miljöbalken Administrativa uppgifter Företag/Namn: Organisationsnr: Adress: Postnr och ort: Telefonnr företag: Faxnr: E-postadress: Ägare: Kontaktperson:

Läs mer

Byggande av en vågbrytare i havet i Perisgrund by på Bergö, Malax

Byggande av en vågbrytare i havet i Perisgrund by på Bergö, Malax Beslut Nr 35/2011/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/127/04.09/2010 Givet efter anslag 21.4.2011 ÄRENDE Byggande av en vågbrytare i havet i Perisgrund by på Bergö, Malax SÖKANDE Bergö Båtklubb r.f. ANSÖKAN

Läs mer

Ändringsanmälan 912. Kommanditbolag 1 (6) 1. Organisationsnummer Företagsnamn

Ändringsanmälan 912. Kommanditbolag 1 (6) 1. Organisationsnummer Företagsnamn 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 912 Kommanditbolag 1 (6) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka

Läs mer

BESLUT Nr 103/2012/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/48/04.09/2012. Muddring av befintlig båthamn i Fränsviken, Larsmo

BESLUT Nr 103/2012/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/48/04.09/2012. Muddring av befintlig båthamn i Fränsviken, Larsmo BESLUT Nr 103/2012/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/48/04.09/2012 Givet efter anslag 28.11.2012 ÄRENDE Muddring av befintlig båthamn i Fränsviken, Larsmo SÖKANDE Kenneth Liljekvist ANHÄNGIGGÖRANDE

Läs mer

Detaljplan för del av Vångerslät 7:96 i Läckeby, Kalmar kommun

Detaljplan för del av Vångerslät 7:96 i Läckeby, Kalmar kommun BEHOVSBEDÖMNING (för MKB) 1(6) Avdelning/Handläggare Datum Ärendebeteckning Plan-, bygg- och trafikavdelningen 2011-03-29 2010-3803 Rebecka Sandelius 0480-45 03 33 Detaljplan för del av Vångerslät 7:96

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall

Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall BESLUT Aktbilaga 15 1 (9) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Hans Sjöberg 026-17 12 12 hans.sjoberg@x.lst.se SMA Svenska Mineral AB Box 27 820 22 Sandarne Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring

Läs mer

ANMÄLAN. Kontaktperson Telefon (även riktnummer) Mobiltelefon

ANMÄLAN. Kontaktperson Telefon (även riktnummer) Mobiltelefon 1(5) ANMÄLAN Miljöfarlig verksamhet Bygg- och miljönämnden Anmälan enligt 1 kap., 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Uppgifterna kommer att införas i miljökontorets dataregister Handläggning av anmälan

Läs mer

Produktion/verksamhet Företagets huvudsakliga produkter/tjänster (kortfattad verksamhetsbeskrivning)

Produktion/verksamhet Företagets huvudsakliga produkter/tjänster (kortfattad verksamhetsbeskrivning) ANMÄLAN Enligt 9 kap. 6 miljöbalken Anmälan avser Utökning av befintlig verksamhet Nystart av verksamhet Befintlig verksamhet Planerad byggstart, datum Företagsuppgifter Namn/anmälare Fastighetsbeteckning

Läs mer

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54 82 Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar: 1. efter lokaliseringsprövning

Läs mer

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt 10-11 miljöprövningsförordningen (2013:251) Om ni ska starta miljöfarlig verksamhet måste ni lämna in en anmälan till samhällsnämnden.

Läs mer

Fastighetsbeteckning: Sökandens namn: *) Personnr./ Org.nr: Postadress: Postadress: Tel mobil: Ändring av befintlig verksamhet

Fastighetsbeteckning: Sökandens namn: *) Personnr./ Org.nr: Postadress: Postadress: Tel mobil: Ändring av befintlig verksamhet VÄRMDÖ KOMMUN ANMÄLAN AV DAGVATTENANLÄGGNING Enligt 9 kap 2 och 7 miljöbalken (1998:808) samt 13och 14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Fastighet Sökanden/verksamhetsutövare

Läs mer

Utställt förslag till Översiktsplan för Olofströms kommun - Nära till allt!, aktualitetsprövad 2011-05-03, Blekinge län

Utställt förslag till Översiktsplan för Olofströms kommun - Nära till allt!, aktualitetsprövad 2011-05-03, Blekinge län GRANSKNINGSYTTRANDE 2011-10-20 1 (5) Yvonne Egnér Telefon 0455-871 29 yvonne.egner@lansstyrelsen.se Olofströms kommun Box 302 293 24 Olofström Utställt förslag till Översiktsplan för Olofströms kommun

Läs mer

BESLUT 1 (6) 4. Ni ska ha tillräcklig kunskap om avfallets innehåll för att kunna välja en lämplig avfallsmottagare i varje enskilt fall.

BESLUT 1 (6) 4. Ni ska ha tillräcklig kunskap om avfallets innehåll för att kunna välja en lämplig avfallsmottagare i varje enskilt fall. BESLUT 1 (6) Datum 2016-01-22 Beteckning 5622-1101-2016 Enheten för miljöskydd Linn Knutmejer 010-223 14 12 Securitas Sverige AB Lindhagensplan 70 10229 Stockholm Tillstånd till transport av farligt avfall

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅDSHANDLING SEAB. Karlstad 2013-05-21. Uppdragsnummer 2004-30

TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅDSHANDLING SEAB. Karlstad 2013-05-21. Uppdragsnummer 2004-30 TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK Karlstad Uppdragsnummer 2004-30 VA-Konsulten Magnus Aronsson AB Granitvägen 28 653 50 Karlstad Telefon 070-307 87 75 arv:2004-30 Tillsta ndsanso kan:130521

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

Grundvattenbortledning från Värtaverket, AB Fortum Värme

Grundvattenbortledning från Värtaverket, AB Fortum Värme Grundvattenbortledning från Värtaverket, AB Fortum Värme Samrådsunderlag inför prövning enligt miljöbalken Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Bakgrund... 3 3 Hur går tillståndsprocessen

Läs mer

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare)

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare) 1 (5) Anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (efterbehandling av ett förorenat område) Länsstyrelsen

Läs mer

Advokat Joakim A. Nyman, Joakim A. Nyman Advokat AB Köpmangatan 41, 831 30 ÖSTERSUND Tel 063-103332 Fax 063-100332 joakim@nymanadvokat.

Advokat Joakim A. Nyman, Joakim A. Nyman Advokat AB Köpmangatan 41, 831 30 ÖSTERSUND Tel 063-103332 Fax 063-100332 joakim@nymanadvokat. 1 Östersunds Tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 708 831 28 ÖSTERSUND Sökande Jämtkraft AB, 556001-6064 Box 394, 831 25 ÖSTERSUND Ombud Advokat Joakim A. Nyman, Joakim A. Nyman Advokat AB Köpmangatan

Läs mer

Tolkningar och bedömningar av Egenkontrollförordningen

Tolkningar och bedömningar av Egenkontrollförordningen TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2004-12-20 RH0325 Tolkningar och bedömningar av Egenkontrollförordningen Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (FVE) (SFS 1998:901) gäller för

Läs mer

Ändring av detaljplan för fastigheten Björnbärsbusken 6 och 7, Lofta, Västerviks kommun, Kalmar län.

Ändring av detaljplan för fastigheten Björnbärsbusken 6 och 7, Lofta, Västerviks kommun, Kalmar län. Ändring av detaljplan för fastigheten Björnbärsbusken 6 och 7, Lofta, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Enheten för Samhällsbyggnad 2014-02-20

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(6) av miljökonsekvensbeskrivning. Långkärrsvägen vid områdets norra gräns med Pukstensvägens brevlådor

B EHOVSBEDÖMNING 1(6) av miljökonsekvensbeskrivning. Långkärrsvägen vid områdets norra gräns med Pukstensvägens brevlådor 1(6) B EHOVSBEDÖMNING av miljökonsekvensbeskrivning Långkärrsvägen vid områdets norra gräns med Pukstensvägens brevlådor tillhörande tillägg till detaljplan för GRÖNDALEN inom Östra Eneby i Norrköping,

Läs mer

Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Dals-Eds kommun

Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Dals-Eds kommun 1(10) Naturvårdsenheten Naturvårdshandläggare Linnea Bertilsson Enligt sändlista Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Dals-Eds kommun Innehåll Förslag till beslut Ärendets handläggning

Läs mer

Tillfälligt färjeläge Tyska Botten

Tillfälligt färjeläge Tyska Botten Anmälan om vattenverksamhet Tillfälligt färjeläge Tyska Botten Stockholms kommun, Stockholms län Komplettering 2010-10-13 Projektnummer: 883850 Dokumenttitel: Tillfälligt färjeläge Tyska Botten Skapat

Läs mer

Ange med ett kryss vilka bilagor som medföljer anmälan Om någon av bilagorna 1-5 ej bifogas skall orsaken till detta bifogas anmälan

Ange med ett kryss vilka bilagor som medföljer anmälan Om någon av bilagorna 1-5 ej bifogas skall orsaken till detta bifogas anmälan Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken (1998:808) 9 kap 6 och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Ansökan skickas till: Vingåkers kommun Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Dispens från biotopskyddsbestämmelser för borttagande av träd i allé och delar av stenmurar på fastigheten Nävrasjö 1:7 Karlskrona kommun

Dispens från biotopskyddsbestämmelser för borttagande av träd i allé och delar av stenmurar på fastigheten Nävrasjö 1:7 Karlskrona kommun 1 (5) BESLUT 2012-01-25 delgivningskvitto Trafikverket Att. Lars Jonsson Box 44 342 21 ALVESTA Dispens från biotopskyddsbestämmelser för borttagande av träd i allé och delar av stenmurar på fastigheten

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hulan 1:122 m fl, ICA Kvantum, i Lerums kommun. Behovsbedömning KS 13.386

Detaljplan för fastigheten Hulan 1:122 m fl, ICA Kvantum, i Lerums kommun. Behovsbedömning KS 13.386 KS 13.386 Detaljplan för fastigheten Hulan 1:122 m fl, ICA Kvantum, i Lerums kommun Behovsbedömning Sektor samhällsbyggnad Plan- och exploateringsenheten 2016-03-04 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Kort beskrivning

Läs mer

Beslut Datum. Ändring av ordningsföreskrift för naturreservatet Stenbithöj dens domänreservat i Åsele, Västerbottens län ( 2 bilagor)

Beslut Datum. Ändring av ordningsföreskrift för naturreservatet Stenbithöj dens domänreservat i Åsele, Västerbottens län ( 2 bilagor) Ärendebeteckning 2015-03-25 511-2482-2015 Arkivbeteckning 1(5) Ändring av ordningsföreskrift för naturreservatet Stenbithöj dens domänreservat i Åsele, ( 2 bilagor) Länsstyrelsen beslutar att utöver gällande

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag Enligt skollagen 2 a kap 13 och 17 respektive 2 b kap 6-7

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag Enligt skollagen 2 a kap 13 och 17 respektive 2 b kap 6-7 Sidan 1(5) Blanketten ifylles elektroniskt. Undertecknad papperskopia inklusive bilagor skickas till Sandvikens kommun Kunskapsförvaltningen 811 80 SANDVIKEN Ansökan om godkännande och rätt till bidrag

Läs mer

PLANBESKRIVNING DP 150

PLANBESKRIVNING DP 150 1 (8) PLANBESKRIVNING DP 150 DETALJPLAN FÖR KLOVÖJA 1:3, STORA KALVÖ, SÖDERKÖPINGS KOMMUN, ÖSTERGÖTLANDS LÄN LAGA KRAFT 2014-07-24 2 (8) DETALJPLAN FÖR KLOVÖJA 1:3, SÖDERKÖPINGS KOMMUN, ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Läs mer

För handläggning av anmälan/ansökan debiteras avgift enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa.

För handläggning av anmälan/ansökan debiteras avgift enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa. ANMÄLAN/ANSÖKAN OM YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING AV BEKÄMPNINGSMEDEL (SNFS 1997:2) Anmälan/ansökan enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel ska vara miljönämnden tillhanda

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 6 miljöbalken

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 6 miljöbalken 1 (5) Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 6 miljöbalken OBS! Särskild blankett finns för ändring av befintlig B- eller C-verksamhet Företagsuppgifter Namn/anmälare Adress Postadress Telefon

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. BEDÖMNINGSOBJEKT: Detaljplan för del av Alfta tätort TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Läs mer

Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken

Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Mellanlagring av avfall, Östra Hamnen, Halmstad Halmstads Energi och Miljö AB 2012-07-11

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2016-03-15. Detaljplan för Grytnäs 1:178 och del av Vallen 7:54. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

PLANBESKRIVNING 2016-03-15. Detaljplan för Grytnäs 1:178 och del av Vallen 7:54. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Grytnäs 1:178 och del av Vallen 7:54 Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser Denna

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller

Läs mer

DOM 2011-10-21 Meddelad i Luleå

DOM 2011-10-21 Meddelad i Luleå Föredragande: S. Poulsen Meddelad i Luleå Mål nr D5 1 KLAGANDE 1. Tor Lundberg, 610519-8979 Randijaurvägen 12 962 98 Randijaur 2. Svenska Naturskyddsföreningen Box 4625 116 91 Stockholm Ombud: Joanna Cornelius

Läs mer

Plan- och bygglag (1987:10)

Plan- och bygglag (1987:10) Sida 1 av 49 SFS 1987:10 Källa: Rixlex Utfärdad: 1987-01-08 Omtryck: SFS 1992:1769 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2003:132 Plan- och bygglag (1987:10) [Fakta & Historik] 1 kap. Inledande bestämmelser 1 Denna lag

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG ALTERNATIV LOKALISERING STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG ALTERNATIV LOKALISERING STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING 1(6) BEHOVSBEDÖMNING Normalt planförfarande INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG... 1 ALTERNATIV LOKALISERING... 1 STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING... 1 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING... 1 CHECKLISTA

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län Kompletterad 2015-05-27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG... 2 ALTERNATIV

Läs mer

DOM 2012-07-04 Stockholm

DOM 2012-07-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060207 DOM 2012-07-04 Stockholm Mål nr M 3321-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-03-21 i mål nr M 3518-11, se

Läs mer

DOM 2016-06-27 Stockholm

DOM 2016-06-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060106 DOM 2016-06-27 Stockholm Mål nr M 11556-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-12-11 i mål nr M 6311-15, se bilaga A KLAGANDE Västerås kommun

Läs mer

DOM 2009-12-07 Stockholm

DOM 2009-12-07 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Miljööverdomstolen Rotel 1313 DOM 2009-12-07 Stockholm Mål nr M 9960-08 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, miljödomstolen, dom 2008-11-10 i mål nr M 1363-08, se bilaga B KLAGANDE

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av värmepumpsanläggning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av värmepumpsanläggning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av värmepumpsanläggning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning där installation ska ske Fastighetens

Läs mer

Datum. Kontaktperson Telefon (även riktnr) Mobiltelefon

Datum. Kontaktperson Telefon (även riktnr) Mobiltelefon Miljökontoret Box 206, 597 25 Åtvidaberg 0120-830 00, miljo@atvidaberg.se Anmälan enligt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning ANMÄLAN Datum

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för del av Sunlight 2, Norra Högbrunn, Nyköping, Nyköpings kommun

Behovsbedömning av detaljplan för del av Sunlight 2, Norra Högbrunn, Nyköping, Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Plan- och naturenheten Datum Dnr 1/10 2016-04-12 BTN16/17 Behovsbedömning av detaljplan för del av Sunlight 2, Norra Högbrunn, Nyköping, Nyköpings kommun Behovsbedömningen ska utgöra underlag

Läs mer

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor.

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Klagomålsblankett för bygg, strandskydd, miljö, hälsoskydd och livsmedel Klagomål Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Personuppgifter*

Läs mer

Riktlinjer för ansökan om tillstånd för forskningsundersökning enligt KML kap. 2, 8

Riktlinjer för ansökan om tillstånd för forskningsundersökning enligt KML kap. 2, 8 1 (5) Riktlinjer för ansökan om tillstånd för forskningsundersökning enligt KML kap. 2, 8 Länsstyrelsen i Norrbotten handlägger ansökningar om tillstånd för forskningsundersökningar (enl. 2 kap 8 KML)

Läs mer

ANLÄGGNING FÖR DJURHÅLLNING Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken

ANLÄGGNING FÖR DJURHÅLLNING Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken sida 1(11) ANLÄGGNING FÖR DJURHÅLLNING Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken Anmälans omfattning Anmälan avser: Ny verksamhet Beräknad byggstart: Ändring av befintlig verksamhet. Beräknad byggstart: Anmälan

Läs mer

DETALJPLAN FÖR CISTERNEN2, 3 OCH 8 VADSTENA KOMMUN

DETALJPLAN FÖR CISTERNEN2, 3 OCH 8 VADSTENA KOMMUN 2014-05-23 SBK 2014-13 DETALJPLAN FÖR CISTERNEN2, 3 OCH 8 VADSTENA KOMMUN BEHOVSBEDÖMNING BETRÄFFANDE MILJÖKONSEKVENSER Bakgrund Vadstena bil & Däckservice AB har framfört behov av större yta för uppställning

Läs mer

Arbetar främst med utredningar och riskbedömningar inom förorenad mark.

Arbetar främst med utredningar och riskbedömningar inom förorenad mark. Välkomna! Teresia Kling, Miljökonsult på Ramböll sen två år tillbaka. Arbetar främst med utredningar och riskbedömningar inom förorenad mark. Tidigare jobbat på Miljökontoret i Borås och några andra mindre

Läs mer

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Skickas till: Samhällsenheten Box 100 796 22 Älvdalen Tel: 0251-313 00 e-post: kommun@alvdalen.se Administrativa

Läs mer

Endast en verksamhet per ansökan. Ansökan ska följa kommunens riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag.

Endast en verksamhet per ansökan. Ansökan ska följa kommunens riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag. Ansökan om godkännande och rätt till bidrag (enligt 2 kap 5 skollagen) Lämnade personuppgifter kommer att registreras i kommunens dataregister. Du har, enligt personuppgiftslagen, SFS 1998:204, rätt att

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Anläggningsåtgärd berörande Svinninge 1:3 mfl. Folkets hus Åkersberga, lokal Trälhavet. Sammanträdena beräknas ta cirka tre timmar i anspråk.

Anläggningsåtgärd berörande Svinninge 1:3 mfl. Folkets hus Åkersberga, lokal Trälhavet. Sammanträdena beräknas ta cirka tre timmar i anspråk. Kallelse 2015-11-18 Ärendenummer Förrättningslantmätare, flm Helen Lenman «FirmaTitel» «Namn» «coadress» «Utdelningsadress» «Extrafält» «Postadress» «Fastighet» Ärende Anläggningsåtgärd berörande Svinninge

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Överklagan av kammarrätten i Sundsvalls beslut i ärende (1982-14)

Överklagan av kammarrätten i Sundsvalls beslut i ärende (1982-14) 2014-12-01 Överklagan av kammarrätten i Sundsvalls beslut i ärende (1982-14) Vi yrkar att prövningstillstånd ska beviljas av. Vi anser att villkoren i 34 a andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Läs mer

Anmälan om bassängbad Enligt 38 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan om bassängbad Enligt 38 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd MILJÖFÖRVALTNINGEN Anmälan om bassängbad Enligt 38 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälningsplikt enligt miljöbalken Den som avser att driva bassängbad för allmänheten

Läs mer

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ny byggnad eller nytt utsläpp Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avgift tas ut enligt gällande taxa. Personuppgifter i ansökan

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, miljödomstolen, dom 2010-10-19 i mål nr M 1030-10, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, miljödomstolen, dom 2010-10-19 i mål nr M 1030-10, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Miljööverdomstolen 2011-04-26 M 9290-10 Rotel 060205 Stockholm Sid I (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, miljödomstolen, dom 2010-10-19 i mål nr M 1030-10, se bilaga

Läs mer

MARKAVVATTNING. Information om hur man fyller i blanketten finns på sidan 6. Kryssa i vad ärendet gäller: Anmälan för samråd enligt 6 kap.

MARKAVVATTNING. Information om hur man fyller i blanketten finns på sidan 6. Kryssa i vad ärendet gäller: Anmälan för samråd enligt 6 kap. MARKAVVATTNING Information om hur man fyller i blanketten finns på sidan 6. Kryssa i vad ärendet gäller: Anmälan för samråd enligt 6 kap. 4 MB Ansökan om dispens enligt 11 kap. 14 MB Ansökan om tillstånd

Läs mer