Andreas Björkmans gata i Åhus, fastigheten Åhus 558:80

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Andreas Björkmans gata i Åhus, fastigheten Åhus 558:80"

Transkript

1 Rapport 2014:67 Andreas Björkmans gata i Åhus, fastigheten Åhus 558:80 Åhus stad, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2014 Ing-Marie Nilsson

2

3 Rapport 2014:67 Andreas Björkmans gata i Åhus, fastigheten Åhus 558:80 Åhus stad, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2014 Ing-Marie Nilsson Fornlämningsnr: 23 Fastigheten Åhus 558:80, Åhus stad Kristianstads kommun Skåne län

4 Sydsvensk Arkeologi AB Kristianstad Box Kristianstad Telefon (Regionmuseets växel): Malmö Erlandsrovägen Vintrie Sydsvensk Arkeologi AB Rapport 2014:67 Omslag: Andreas Björkmans gata. Foto: Ing-Marie Nilsson. Kartor ur allmänt kartmaterial, Lantmäteriverket, Gävle.

5 Innehåll Sammanfattning 5 Inledning 5 Bakgrund och syfte 5 Topografi och fornlämningssituation 5 Tidigare undersökningar 6 Förundersökningens genomförande 8 Beskrivning av schakten 8 Slutsatser och antikvarisk syntes 9 Referenser 10 Administrativa uppgifter 11 Bilaga 1. Förundersökningsområdets läge 13 Bilaga 2. Plan över anläggningar och sektionsritningar 14

6 Fig. 2. Förundersökningsområdets läge i Åhus Fig. 1. Kristianstads kommun med Åhus

7 Sammanfattning Med anledning av nedläggning av fjärrvärmeledning i Andreas Björkmans gata samt till enskilda hushåll i kv Västerport 6 och 8, har Sydsvensk Arkeologi AB i oktober 2014 genomfört en arkeologisk förundersökning i form av en schaktningsövervakning. Det kunde konstateras att området var tämligen kraftigt stört sedan tidigare, men att det över delar av området återstod äldre kulturlager 0,7 0,8 m under nuvarande markyta. Inledning Andreas Björkmans gata ligger inom området för Åhus medeltida stad (fornlämning 23, Åhus socken) och det har vid tidigare arkeologiska undersökningar i närområdet framkommit lämningar från medeltiden. Länsstyrelsen i Skåne län beslutade därför att ledningsdragningen skulle ske i förbindelse med en arkeologisk förundersökning i form av en schaktningsövervakning. Beslut i ärendet fattades (Lst. Dnr ). Den arkeologiska förundersökningen genomfördes den oktober 2014 av arkeolog Ing-Marie Nilsson från Sydsvensk Arkeologi AB. Bakgrund och syfte I samband med dragning av fjärrvärmeledningar i västra Åhus behövde C4 Energi AB utföra markarbeten i Andreas Björkmans gata (fastigheten Åhus 558:80) samt till enskilda hushåll inom fastigheterna Västerport 6 och 8 (jfr bilaga 1). I enlighet med Länsstyrelsens beslut skulle dessa arbeten ske under arkeologisk medverkan i form av en schaktningsövervakning. Syftet med den arkeologiska insatsen var att dokumentera och undersöka eventuella lämningar som blottades vid markarbetena. I beaktande av vad som framkommit i närområdet i samband med tidigare undersökningar kunde det vid den aktuella förundersökningen förväntas att påträffas äldre kulturlager från medeltid och nyare tid. Topografi och fornlämningssituation Åhus är en tätort i Kristianstads kommun som ligger vid Helgeåns utlopp i Hanöbukten. Det medeltida stadsområdet (tillika ortens centrum) är lokaliserat till den norra å-stranden. Kring 1100-talets mitt började Åhus att utvecklas till en ort av större betydelse, och i samband med detta började man uppföra en större kyrka i gråsten, S:ta Maria kyrka. Från denna tid anses också borgen Aosehus vara. Anläggningen var en biskopsborg belägen cirka 700 m nordost om Mariakyrkan, mellan staden och Helgeåns mynning. Under 1200-talet fick orten en tydlig Andreas Björkmans gata i Åhus. Arkeologisk förundersökning

8 urban prägel. I mitten av 1200-talet anlades ett dominikankonvent och Mariakyrkan genomgick en kraftig tillbyggnadsfas. Det anlades även ett spetälskesjukhus, S:t Jörgens hospital, ca 750 m väster om kyrkan. Från denna tid stammar även det fyrsidiga torget och förmodligen även en del av det anslutande rätvinkliga gatunätet. Stadsmuren är till vissa delar ännu bevarad, och har sannolikt tillkommit i mitten av 1300-talet. Öster om kyrkan fanns under senmedeltiden även S:ta Annas hospital (Rosenberg 1984). Förndersökningsområdet ligger vid kvarteret Västerport i den västra delen av medeltidens Åhus, ca 160 m sydväst om Mariakyrkan (fig. 2). Kvarteret ligger på en flack sandplatå på nivån 2-3 m.ö.h. Kvarteret Västerport var i äldre tid till största delen obebyggt, och den nuvarande tomtindelningen genomfördes först Under senare delen av 1700-talet tillhörde större delen av kvarteret herr Capitain Hjort, där området direkt väster om schaktet i Andreas Björkmans gata utgjorde hustomt medan servisschaktet låg inom ett område som beskrivs som trädgård (fig. 3). Idag består bebyggelsen i området i huvudsak av villor. Boningshuset på tomten Västerport 8 är en äldre byggnad (restaurerad 1913), medan huset på fastigheten Västerport 6 tillkom 1979 (Åhus centrum, s. 75f). Fig. 3. En avmätningsritning från 1770 visar att Andreas Björkmans gata vid vid denna tid var utlagd, och att större delen kvarteret Västerport tillhörde Herr Capitain Hjorth. (Karta upprättad 1770 av lantmätare Lars Lindblom, Lantmäteristyrelsens arkiv K157-12:3). Tidigare undersökningar Det har gjorts ett flertal arkeologiska undersökningar i och i anslutning till Andreas Björkmans gata. De nuvarande fjärrvärmeledningarna ansluter till ledningar som lades år 2012 i Krokiga gatan och den södra delen av Andreas Björkmans gata. I den södra delen av Krokiga gatan framkom då ett sotigt kulturlager samt rester av en möjlig ugnskonstruktion, medan den norra delen av schaktets sträckning var omgrävt sedan tidigare (Nilsson 2013). Med anledning av en ledningsdragning för VA genomfördes år 1986 en antikvarisk kontroll i den del av Krokiga gatan som ligger strax söder om det aktuella förundersökningsområdet. Vid denna undersökning framkom lager som tolkades som äldre odlingshorisonter och fynd som visade på att platsen nyttjats under medeltid och nyare tid (Helgesson 1991). År 1995 gjordes en schaktning för VA i Krokiga gatan in till en fastighet i kv Kopparslagaren. Det kunde då konstateras att det funnits en stenlagd yta på tomten fram till gatan under perioden senmedeltid nyare tid (Kockum 2005). Flera arkeologiska insatser har även gjorts i kv Västerport, direkt väster om Andreas Björkmans gata, som visar på aktiviteter och bebyggelse från vikingatid och fram i nyare tid. Det är 6 Andreas Björkmans gata i Åhus. Arkeologisk förundersökning 2014

9 Fig. 4. Södra delen av schaktet i Andreas Björkmans gata sett mot norr. I schaktet botten kan ett brungrått kulturlager skymtas. Foto: Ing-Marie Nilsson, främst den medeltida stadsfasen, från 1200-talet och fram till 1617, som avsatt spår i det arkeologiska materialet. Bland de lämningar som påträffats vid en större förundersökning inom fastigheten Västerport 2 (de inre och norra delarna av kvarteret) kan nämnas huslämningar, rännor och hägnader samt kulturlager innehållande bland annat keramik, mynt och hantverksavfall. Stadsbefästningens uppförande på 1300-talet innebar en betydande omstrukturering av kvarterets västra del, som kunnat spåras arkeologiskt. Området förefaller ha varit kontinuerligt utnyttjat för bosättning medeltiden igenom, och bebyggelsen har troligen haft en viss koncentration till kommunikationsstråken i anslutning till kvarterets yttre delar (i synnerhet Köpmannagatan i norr). Efter stadens nedläggning har området varit mer extensivt utnyttjat, och större delen förefaller ha brukats som åkermark. På 1770-talet innehades en stor del av kvarteret av herr kaptenen Hjorth (uppgifter från Rosenberg 1984; Helgesson 1986; Pettersson 1992; Nilsson & Ohlsson 2014 samt FMIS). Andreas Björkmans gata i Åhus. Arkeologisk förundersökning

10 Förundersökningens genomförande Förundersökningen genomfördes som en schaktningsövervakning där personal från Sydsvensk Arkeologi AB fortlöpande följde schaktningsarbetena och dokumenterade de lämningar som framkom. Huvuddelen av schaktningsarbetena genomfördes med maskin, men eventuella anläggningar rensades fram med spade och grävsked samt dokumenterades. Dokumentationen bestod av uppmätning med nätverks-gps, digitala fotografier samt två sektionsritningar i skala 1:20. Arbetet omfattade från början endast schaktet i Andreas Björkmans gata samt servisen till fastigheten Västerport 6, medan servisen till fastigheten Västerport 8 tillkom i ett något senare skede. Beskrivning av schakten Schaktet i Andreas Björkmans gata var ca 55 m långt och löpte huvudsakligen utmed vägens östra sida. Det var ca 0,7 m brett och grävdes till ett djup av 0,7 0,9 m. De övre delarna av schaktet var över hela ytan omgrävda sedan tidigare, bland annat för vattenledningar (på den västra sidan) och fiberoptik (på den östra sidan). Under detta (på nivån 0,7 0,8 m under nuvarande markyta) kunde emellertid ett äldre kulturlager påvisas (A241, A245, A256). Detta bestod av brungå humös, något fet sand som innehöll betydande mängder träkol, ben, en del småsten samt slagg (även skållor). På sina ställen föreföll det som om sten och slaggskållor närmast bildade en hårdgjord yta. Inga fynd påträffades i kulturlagret. Massorna i den nordligaste delen av schaktet (ca 15 m ) var helt omgrävda sedan tidigare. Servisschaktet till fastigheten Västerport 6 var ca 20 m långt, 0,3 0,6 m brett och grävdes till ett djup av som mest 0,65 m. Det visade sig att större delen av schaktet (de delar som låg närmast huset) var störda sedan tidigare. I området där schaktet svänger av (jfr bilaga 1) kunde dock rester av svagt kulturpåverkad humös sand påvisas i schaktets botten. Detta får dock snarare uppfattas som en äldre odlingshorisont än som kulturlager i egentlig mening. Servisschaktet in till fastigheten Västerport 8 grävdes tvärs över Andreas Björkmans gata. Det var 4 m långt, ca 1 m brett och grävdes till ett djup av ca 0,8 m. Huvuddelen av av massorna var störda sedan tidigare, men i den västra delen återfanns i schaktets botten ett mindre parti äldre kulturlager (A200001). Kulturlagret var av samma karaktär som tidigare påvisats i Andreas Björkmans gata. 8 Andreas Björkmans gata i Åhus. Arkeologisk förundersökning 2014

11 Fig. 5. Sektion i den södra delen av Andreas Björkmans gata. Slutsatser och antikvarisk syntes Med anledning av ledningsdragning för fjärrvärme har Sydsvensk Arkeologi AB utfört en arkeologisk förundersökning i Andreas Björkmans gata och kvarteret Västerport 6 i Åhus. I schaktet i Andreas Björkmans gata framkom rester av kulturlager i den södra delen av schaktet. Kulturlagret kunde ej dateras, men hade karaktären av att vara avsatt, och möjligen har delar av det utgjort en hårdgjord yta med småsten och slaggskållor. De betydande inslagen av träkol och slagg kan indikera hantverksproduktion (järnhanhtering) i närområdet. Inga daterande fynd påträffades, men det får ändå anses sannolikt att lagret är från medeltiden. Mindre rester av kulturpåverkad odlingsjord framkom i servisschaktet i kvarteret Västerport 6, något som möjligen kan höra samman med att området på 1700-talet utgjorde trädgård. Andreas Björkmans gata i Åhus. Arkeologisk förundersökning

12 Referenser Fornminnesregistret FMIS, Riksantikvarieämbetet. Digital resurs: Helgesson, B., Arkeologisk undersökning. Västerport 4, Åhus, Skåne. (Arkivrapport, Regionmuseet i Kristianstad). Helgesson, B Krokiga gatan Åhus. Fornlämning 23, Skåne. Antikvarisk kontroll Kristianstads Läns museum Rapport. Kockum, J Ledningsdragning i Krokiga gatan i Åhus. Regionmuseet Kristianstad Arkivrapport 5/2005. Nilsson, I-M Krokiga gatan och Åbogatan. Åhus socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning Sydsvensk Arkeologi Rapporter 2013:13. Nilsson, I-M. & Ohlsson, T Fastigheten Västerport 11 i Åhus. Åhus socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013 och Sydsvensk Arkeologi Rapport 2014:13. Pettersson, C. B., Rapport. Förundersökning Kv. Västerport 2 m fl., Åhus socken, Fornlämning 23. (Arkivrapport, Regionmuseet i Kristianstad). Rosenberg, B Åhus. Medeltidsstaden 52. Stockholm. Åhus centrum. Inventering av bebyggelsen Del 1 beskrivningar. Kristianstads kommun, stadsarkitektkontoret Andreas Björkmans gata i Åhus. Arkeologisk förundersökning 2014

13 Administrativa uppgifter Sydsvensk Arkeologi AB dnr: SA Länsstyrelsen i Skåne dnr: Datum för beslut: Projektnummer: Län: Kommun: Socken: Fastighet: Läge: Skåne Kristianstad Åhus Koordinatsystem: SWEREF 99 X koordinat: N Y koordinat: E Höjdsystem: Åhus 558:80 Andreas Björkmans gata Ekonomiska kartan, blad 3E0b m.ö.h M ö.h. < 5 Fältarbetstid: Antal arbetsdagar: 3 Antal arkeologtimmar: 14 Exploateringsyta: 49 m 2 Undersökt yta: Personal: Uppdragsgivare: Tidigare undersökningar: Fynd: Dokumentationsmaterial: Kostnader: 49 m 2 (79 lpm) Ing-Marie Nilsson C4 Energi AB 1991, 2012, 2013 m.fl. Inga fynd tillvaratogs Ritningar och digitala fotografier i Regionmuseets arkiv i Kristianstad. Intrasisprojekt SA_ kr (exkl. moms) Andreas Björkmans gata i Åhus. Arkeologisk förundersökning

14 12 Andreas Björkmans gata i Åhus. Arkeologisk förundersökning 2014

15 Bilaga 1. Förundersökningsområdets läge Andreas Björkmans gata i Åhus. Arkeologisk förundersökning

16 Bilaga 2. Plan över anläggningar och sektionsritningar 14 Andreas Björkmans gata i Åhus. Arkeologisk förundersökning 2014

17 Sydsvensk Arkeologi AB Rapporter Hamnen 21:147, Innerstaden 1:14. Malmö stad, Malmö kommun. Arkeologisk förundersökning Therese Ohlsson. 2. Skabersjö 26:1. Skabersjö socken, Svedala kommun. Arkeologisk förundersökning Therese Ohlsson 3. Vä 157:5 och 157:9, Vä socken, Kristianstad kommun. Arkeologisk utredning, steg 2, Tony Björk. 4. Västra Boulevarden, Kristianstad 4:4. Kristianstad stad, Kristianstad kommun. Arkeologisk förundersökning Therese Ohlsson. 5. Väktaren 4. Malmö stad, Malmö kommun. Arkeologisk förundersökning Fredrik Grehn. 6. Citadellstaden 2:1. Landskrona stad, Landskrona kommun. Arkeologiska förundersökningar Fredrik Grehn. 7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstad kommun. Arkeologisk förundersökning Therese Ohlsson. 8. Råvattenledning i norra Åhus. Åhus socken, Kristianstad kommun. Arkeologisk förundersökning Fredrik Grehn. 9. Vä by, fastigheten Vä 2:35 m.fl. Vä socken, Kristianstad kommun. Arkeologisk förundersökning Ing-Marie Nilsson. 10. Åhus 14:108 m fl. Åhus socken, Kristianstad kommun. Arkeologisk förundersökning Bertil Helgesson. 11. Kv. Carolus. Malmö stad, Malmö kommun. Arkeologisk förundersökning Fredrik Grehn. 12. Heliga Trefaldighetskyrkan. Kristianstad socken, Kristianstad kommun. Arkeologisk förundersökning Fredrik Grehn. 13. Fastigheten Västerport 11 i Åhus. Åhus socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013 och Ing-Marie Nilsson och Therese Ohlsson. 14. Herrestorp 3:2 och 3:3 hyddor, gravar, gårdar. Vellinge socken, Vellinge kommun. Arkeologisk slutundersökning Kristian Brink, Karina Hammarstrand Dehman och Bertil Helgesson. 15. Maletofta. Ravlunda 23:3, Ravlunda sn, Skåne. Arkeologiska forskningsundersökningar Bertil Helgesson. 16. Slottsvången 8. Arkeologisk förundersökning 2014, Helsingborgs stad och kommun. Therese Ohlsson. 17. Tivoliparken. Arkeologisk förundersökning Kristianstad stad och kommun. Fredrik Grehn. 18. Yngsjö 219:351. Arkeologisk slutundersökning 2012 inom fornlämning Åhus 166 och 167, Åhus socken, Kristianstad kommun, Skåne län. Thomas Linderoth. 19. VA-ledning i Västra Boulevarden. Arkeologisk förundersökning, schaktningsövervakning , Kristianstad kommun och stad, Skåne. Thomas Linderoth. 20. Yngsjövägen och Köpmannagatan. Åhus socken, Kristianstad kommun. Arkeologisk förundersökning Therese Ohlsson. 21. Herrevadskloster. Riseberga socken, Klippans kommun. Arkeologisk förundersökning Therese Ohlsson.

18 22. Eskilstorp 2:26. Arkeologisk utredning steg 1, Eskilstorps socken, Vellinge kommun. Fredrik Grehn. 23. Östra Torp 15:12. Arkeologisk utredning steg 2, Östra Torp socken, Trelleborgs kommun. Fredrik Grehn. 24. Dybäck 46:6, Arkeologisk utredning steg 2, Ö Vemmenhögs socken, Skurups kommun. Karina Hammarstrand Dehman och Bertil Helgesson. 25. Gamla Staden 8:1. Arkeologisk förundersökning, schaktningsövervakning 2013 vid Kärnan i Helsingborgs stad. Thomas Linderoth. 26. Fodret 5 & 19. Arkeologisk utredning steg 2, Tygelsjö socken, Malmö kommun. Fredrik Grehn. 27. VA-ledning i Christian IV:s gata och Västra Storgatan, fornlämning 93. Arkeologisk förundersökning, schaktningsövervakning 2013, Kristianstad kommun och stad, Skåne. Thomas Linderoth. 28. Härlöv 50:38, 50:39 och 50:42. Arkeologisk utredning 2013 inför utbyggnad av återvinningsstation, Kristianstad kommun. Thomas Linderoth. 29. Hyllie 4:2. Arkeologisk utredning steg 2, Hyllie socken, Malmö kommun. Fredrik Grehn. 30. Konsul Olssons Plats. Arkeologisk förundersökning Gamla Staden 7:1, Helsingborgs stad och kommun. Fredrik Grehn. 31. Åsumtorp 54:30. Arkeologisk undersökning Kristianstad socken och kommun. Ylva Wickberg. 32. Vä 157:5 och 157:9. Arkeologisk förundersökning Vä socken, Kristianstad kommun. Fredrik Grehn. 33. Färlöv 76:10 m fl. Arkeologisk förundersökning Färlöv socken, Kristianstad kommun. Ylva Wickberg. 34. Färlöv 1:32 och 76:10. Arkeologisk förundersökning Färlöv socken, Kristianstad kommun. Ylva Wickberg. 35. Norra Åsum 1:3 m fl. Arkeologisk förundersökning Kristianstad socken och kommun. Ylva Wickberg. 36. Önnestad 112:1. Önnestads socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning Therese Ohlsson. 37. Näsby 35:47, Kristianstad, Skåne. Arkeologisk förundersökning Thomas Linderoth. 38. Rinkaby 6:2, Rinkaby socken, Kristianstads kommun, Arkeologisk dokumentation, Anders Edring. 39. Vä by, fastigheten Vä 16:12. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning Ing-Marie Nilsson. 40. Vä by, fastigheten Vä 165:1. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning Ing-Marie Nilsson. 41. Yngsjö 14:59 m.fl. Åhus socken, Kristianstad kommun. Arkeologisk utredning Fredrik Grehn. 42. Domus 2. Kristianstad stad och kommun. Arkeologisk förundersökning Therese Ohlsson. 43. Sjögatan, Köpmannagatan och Åbogatan. Åhus stad, Kristianstad kommun. Arkeologisk förundersökning Therese Ohlsson. 44. Norra Mellby kyrka, Mellby 57:1, Norra Mellby socken, Hässleholms kommun. Arkeologisk förundersökning Ing-Marie Nilsson. 45. Fastigheten Färlöv 82:1. Färlövs socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning Ing-Marie Nilsson. 16 Andreas Björkmans gata i Åhus. Arkeologisk förundersökning 2014

19 46. Eskilstorp 2:26. Eskilstorp socken, Vellinge kommun. Arkeologisk utredning steg 2, Fredrik Grehn. 47. Vilanleden Arkeologisk utredning steg 1, Härlöv 50:26 m.fl, Kristianstad socken och kommun. Therese Ohlsson. 48. Citadellstaden 1:1. Landskrona stad, Landskrona kommun. Arkeologisk förundersökning Therese Ohlsson. 49. Adinal 1:1. Vinslövs socken, Hässleholms kommun. Arkeologisk förundersökning Ylva Wickberg. 50. Vankiva 9:40, Vankiva socken. Arkeologisk utredning steg 1, Karina Hammarstrand Dehman. 51. Sallerup 2:8, Östra Sallerup socken, Hörby kommun, Skåne. Arkeologisk förundersökning Thomas Linderoth. 52. Näsby 35:47, Kristianstad, Skåne. Arkeologisk utredning steg 2, Thomas Linderoth. 53. Hammarslund 2:1, Nosaby socken, Kristianstad kommun. Arkeologisk utredning steg 2, Thomas Linderoth. 54. Näsby 35:47, Kristianstad kommun och stad. Särskild arkeologisk undersökning Thomas Linderoth. 55. VA-ledning, Färlöv-Bjärlöv, Färlövs socken, Kristianstad kommun. Arkeologisk utredning 2012 och slutundersökning Thomas Linderoth. 56. V Karup 504:1, Slättaröds bytomt, V Karup 504:1, V Karups socken, Båstads kommun. Arkeologisk förundersökning Thomas Linderoth. 57. Fjärrkyla i Christian IV:s gata m.fl. Kristianstad kommun och stad. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Thomas Linderoth. 58. Husie 172:363 m.fl. Arkeologisk utredning Husie socken, Malmö kommun. Fredrik Grehn. 59. Knislinge 43:1. Knislinge socken, Östra Göinge kommun. Arkeologisk förundersökning Ing-Marie Nilsson. 60. Degeberga 26:3, Degeberga socken, Kristianstad kommun. Arkeologisk undersökning Tony Björk & Ylva Wickberg. 61. Mellanköpinge 11:72, Kyrkoköpinge socken, Trelleborgs kommun. Arkeologisk utredning, steg 2, Thomas Linderoth. 62. Slottsvången 8. Helsingborgs stad och kommun. Arkeologisk förundersökning Therese Ohlsson. 63. Slussen 1. Fornlämning nr 20, Malmö stad, Malmö kommun. Arkeologisk förundersökning Thomas Linderoth. 64. Bastion Carolus. Malmö stad och kommun. Arkeologisk förundersökning Therese Ohlsson. 65. Fjälkinge 48:17. Fjälkinge socken, Kristianstad kommun. Arkeologisk utredning steg 2, Ylva Wickberg. 66. Österslöv 25:5. Österslövs socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning Ylva Wickberg. 67. Andreas Björkmans gata i Åhus, fastigheten 558:80. Åhus stad, Kristianstad kommun. Arkeologisk förundersökning Ing-Marie Nilsson.

20

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013 Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013

Läs mer

Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby

Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby RAPPORT UV ÖST 2001:11 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2, FÖRUNDERSÖKNINGAR OCH SLUTUNDERSÖKNING AV DEL AV FORNLÄMNING Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby Planerad ny fjärrvärmeledning

Läs mer

Vindkraftverk på Kyrkbranterna

Vindkraftverk på Kyrkbranterna Rapport 2010:27 Arkeologisk utredning etapp 1 Vindkraftverk på Kyrkbranterna Intill RAÄ 73 Björka 2:49 Motala socken Motala kommun Östergötlands län Ann-Charlott Feldt Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S

Läs mer

En brandgrav från yngre järnålder Bo Mellangård

En brandgrav från yngre järnålder Bo Mellangård Rapport 2010:86 Arkeologisk förundersökning En brandgrav från yngre järnålder Bo Mellangård RAÄ 239 samt intill RAÄ 38, 153 och 172 Bo 5:2 och 5:3 Vikingstad socken Linköpings kommun Östergötlands län

Läs mer

Säveån genom Gamlestaden

Säveån genom Gamlestaden Säveån genom Gamlestaden Arkeologisk förundersökning Göteborg 218, Gamlestaden 740:162 m.fl. Göteborgs stad, Göteborgs kommun Thomas Bergstrand Bohusläns museum Rapport 2013: 8 Säveån genom Gamlestaden

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 2 Undersökningens syfte... 3 Metod... 3 Områdesbeskrivning och fornlämningsmiljö... 4 Tidigare undersökningar i Säffle tätort... 6 Undersökningen vid Billerud... 7 Anläggningarna...

Läs mer

Vikingatida silver från Kiaby

Vikingatida silver från Kiaby 2008:12 Vikingatida silver från Kiaby Efterundersökning av en fyndplats, 2008 Bertil Helgesson Rapport 2008:12 Vikingatida silver från Kiaby - efterundersökning av en fyndplats Efterundersökning av en

Läs mer

Göteborg 218, Nya Lödöse. Göteborgs stad och kommun. Arkeologisk förundersökning, Yta J

Göteborg 218, Nya Lödöse. Göteborgs stad och kommun. Arkeologisk förundersökning, Yta J Göteborg 218, Nya Lödöse. Göteborgs stad och kommun Arkeologisk förundersökning, Yta J Jeanette Gustavsson och Mats Sandin Göteborg 218, Nya Lödöse Göteborgs stad och kommun Arkeologisk förundersökning,

Läs mer

Skedemosse. Förundersökning i form av schaktövervakning 2014 Skedeås 1:19 m fl, Gärdslösa socken, Borgholms kommun, Öland

Skedemosse. Förundersökning i form av schaktövervakning 2014 Skedeås 1:19 m fl, Gärdslösa socken, Borgholms kommun, Öland Skedemosse Förundersökning i form av schaktövervakning 2014 Skedeås 1:19 m fl, Gärdslösa socken, Borgholms kommun, Öland Ivonne Dutra Leivas KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2015:8 Gärdslösa kyrka

Läs mer

Från mesolitikum till tidig medeltid på 100 meter

Från mesolitikum till tidig medeltid på 100 meter Från mesolitikum till tidig medeltid på 100 meter Linn Mattsson ARKEOLOGISKA RAPPORTER FRÅN HALLANDS LÄNSMUSEER 2010:4 Halland, Stafsinge socken, Väg 747, Stafsinge 5:2, RAÄ 117 * Stafsinge Hallands länsmuseer,

Läs mer

RAPPORT FRÅN ARKEOLOGISK UNDER- SÖKNING LINDE ANNEX 1:1, LINDE SOCKEN 2008 Delrapport III Lst. dnr. 431-4354-07

RAPPORT FRÅN ARKEOLOGISK UNDER- SÖKNING LINDE ANNEX 1:1, LINDE SOCKEN 2008 Delrapport III Lst. dnr. 431-4354-07 RAPPORT FRÅN ARKEOLOGISK UNDER- SÖKNING LINDE ANNEX 1:1, LINDE SOCKEN 2008 Delrapport III Lst. dnr. 431-4354-07 Utarbetad av Dan Carlsson med bidrag av Monica Enström och Christer Olsson. Osteologisk rapport

Läs mer

OMBYGGNAD AV ELNÄT I MELSTAD VARV

OMBYGGNAD AV ELNÄT I MELSTAD VARV RAPPORT 2014:29 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING OMBYGGNAD AV ELNÄT I MELSTAD VARV RAÄ 32:1 ÖSTERVARV 3:1 VARVS SOCKEN MOTALA KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Ombyggnad av elnät i Melstad Varv Innehåll Sammanfattning...........................................................

Läs mer

Västerleden. En ny trafikled i Västerås. Arkeologisk särskild utredning etapp 1 och 2

Västerleden. En ny trafikled i Västerås. Arkeologisk särskild utredning etapp 1 och 2 Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:70 Västerleden En ny trafikled i Västerås Arkeologisk särskild utredning etapp 1 och 2 Bälby 3:1, 5:1, 7:2 och Västerås 4:85 Dingtuna och Västerås socken Västerås

Läs mer

Särskild arkeologisk undersökning av fornlämning Raä 847 inom fastigheten Solberg 4:97, Njurunda socken, Sundsvalls kommun.

Särskild arkeologisk undersökning av fornlämning Raä 847 inom fastigheten Solberg 4:97, Njurunda socken, Sundsvalls kommun. Särskild arkeologisk unders sökning av fornlämning Raä 847 inom fastigheten Solberg 4:97, Njurunda socken, Sundsvalls kommun. Fornlämning: Raä 847, Fastighet: Solberg 4:97, Socken: Njurunda, Kommun: Sundsvall,

Läs mer

ARKEOLOGISK EFTERUNDERSÖKNING AV GRAV BJ 750 OCH INTILLIGGANDE YTOR, RAÄ 118, ADELSÖ SOCKEN, UPPLAND

ARKEOLOGISK EFTERUNDERSÖKNING AV GRAV BJ 750 OCH INTILLIGGANDE YTOR, RAÄ 118, ADELSÖ SOCKEN, UPPLAND ARKEOLOGISK EFTERUNDERSÖKNING AV GRAV BJ 750 OCH INTILLIGGANDE YTOR, RAÄ 118, ADELSÖ SOCKEN, UPPLAND Gunnar Andersson, Kerstin O. Näversköld, Eva Vedin FoU Rapport 12 1 2 ARKEOLOGISK EFTERUNDERSÖKNING

Läs mer

Nättraby 4:1. Nättraby socken, Karlskrona kommun. Särskild arkeologisk undersökning

Nättraby 4:1. Nättraby socken, Karlskrona kommun. Särskild arkeologisk undersökning Nättraby 4:1 Nättraby socken, Karlskrona kommun Särskild arkeologisk undersökning Blekinge museum rapport 2007:21 Karl-Axel Björkqvist/ Ancela Backman Bakgrund Med anledning av ombyggnad av väg E22 (E66),

Läs mer

Arkeologisk slutundersökning. Kalmarsand. Landsväg med rötter i yngre järnålder? Raä 90 Spånga 1:6 m fl Kalmar socken Uppland. Linda Qviström 2004:14

Arkeologisk slutundersökning. Kalmarsand. Landsväg med rötter i yngre järnålder? Raä 90 Spånga 1:6 m fl Kalmar socken Uppland. Linda Qviström 2004:14 Arkeologisk slutundersökning Kalmarsand Landsväg med rötter i yngre järnålder? Raä 90 Spånga 1:6 m fl Kalmar socken Uppland Linda Qviström 2004:14 Arkeologisk slutundersökning Kalmarsand Landsväg med rötter

Läs mer

ARKEOLOGISK FORSKNINGSHISTORIK ÖVER GÄVLEBORGS LÄN

ARKEOLOGISK FORSKNINGSHISTORIK ÖVER GÄVLEBORGS LÄN Rapport Länsmuseet Gävleborg 2008:05 ARKEOLOGISK FORSKNINGSHISTORIK ÖVER GÄVLEBORGS LÄN 2007 Katarina Eriksson Maria Persson Bo Ulfhielm Länsmuseet Gävleborgs rapportserie Rapportserien innefattar rapporter

Läs mer

Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner?

Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner? Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner? Riksantikvarieämbetet har överinseende över kulturmiljövården i Sverige. Myndigheten följer upp länsstyrelsens beslut och har en vägledande,

Läs mer

Raä. 125 och. socken

Raä. 125 och. socken Arkeologiska undersökningar av stensättning och röse på Burholmen Del av projektet: Maritima näringsstrukturer och kulturmiljöer i Ångermanland 800-1800. Exemplet Risöfjärden/Skagshalvön. Raä 125 och 126

Läs mer

wallin kulturlandskap och arkeologi rapport 2002:22 MKB-underlag Område för planerad järnvägsutbyggnad Södra stambanan Håstad - Arlöv Skåne

wallin kulturlandskap och arkeologi rapport 2002:22 MKB-underlag Område för planerad järnvägsutbyggnad Södra stambanan Håstad - Arlöv Skåne wallin kulturlandskap och arkeologi rapport 2002:22 MKB-underlag Område för planerad järnvägsutbyggnad Södra stambanan Håstad - Arlöv Skåne Lasse Wallin 30 augusti 2002 wallin kulturlandskap och arkeologi

Läs mer

Tidigmodern och modern tid i Uppsala län

Tidigmodern och modern tid i Uppsala län Tidigmodern och modern tid i Uppsala län uppdragsarkeologisk kunskapsöversikt 2014 LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 11 KULTURMILJÖENHETEN ISSN 1400-4712 Författare: Ann-Mari Hållans Stenholm Omslag:

Läs mer

Skaftövraket. Arkeologisk efterundersökning av en medeltida fartygslämning i Skaftö socken, Lysekils kommun. Bohusläns museum Rapport 2010:16

Skaftövraket. Arkeologisk efterundersökning av en medeltida fartygslämning i Skaftö socken, Lysekils kommun. Bohusläns museum Rapport 2010:16 Skaftövraket Arkeologisk efterundersökning av en medeltida fartygslämning i Skaftö socken, Lysekils kommun Staffan von Arbin Bohusläns museum Rapport 2010:16 Skaftövraket Arkeologisk efterundersökning

Läs mer

Hospital och Helgeandshus

Hospital och Helgeandshus Hospital och Helgeandshus - En studie av omsorgsväsende i medeltidens Sverige Kandidatuppsats i arkeologi HT 2007 Martin Arleskär Handledare: Anders Carlsson Stockholms Universitet Innehåll 1. Inledning

Läs mer

En utredning om Ales stenar

En utredning om Ales stenar En utredning om Ales stenar av Bob G Lind * Före och efter restaureringen 1916 * Geometrisk och astronomisk orientering * Skålgropsmönster och deras orientering * Bevis En utredning om Ales stenar av Bob

Läs mer

Boplatslämning i Stor-Laxsjön

Boplatslämning i Stor-Laxsjön sjöhistoriska museet Arkeologisk rapport Nr 2011:7 Boplatslämning i Stor-Laxsjön I juni 2010 utförde Sjöhistoriska museet, som är en del av Statens maritima museer (SMM), en särskild arkeologisk utredning

Läs mer

DEL 2 KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA MILJÖER

DEL 2 KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA MILJÖER DEL 2 KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA MILJÖER 57 58 KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA MILJÖER Sammanställning av värdefulla kulturmiljöer Färgelanda kommun har tidigare bebyggelseinventerats och varit föremål för

Läs mer

Kulturhistoriskt planeringsunderlag för del av Frösön inklusive F4

Kulturhistoriskt planeringsunderlag för del av Frösön inklusive F4 Kulturhistoriskt planeringsunderlag för del av Frösön inklusive F4 Frösö socken, Östersunds kommun, 006 Veronica Olofsson RAPPORT JAMTLI, JÄMTLANDS LÄNS MUSEUM 007:1 ISSN 1654-045 Kulturhistoriskt planeringsunderlag

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer