5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.)"

Transkript

1 [2700] C. Öfriga allmänna inrättningar. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.) Kommissarier: Frykman, G. K.; Lindquist, S. E.; Ferlin, R. W.; Ljungberg, E. E. A.; Larsen, J. F.. Wadstein, C. N. T.; Johanson, J. A. W: [2700] Sveriges Riksbanks hufvudkontor. M. C. F.; Amner, A.; Sjöberg; E.; Holm- Helgeandsholmen. (Expeditionstid 10-3.) gren, D.. G.; Fredncsson, A. G.; Persson, K. E.; Linder, A. G.; Hultman, J.!.; Borg, Fullmäktiges expedition. C. O.; Leth, B. O. K.; Erfass, O. V.; Hein- Bankosekreterare: Montelius C. W. H. (se rici, E. A.; Engwall, A. B.; Forsgren, E. nedan). ' V. E.; Nilsson, N. G. E.; Sjöqvist, J. B.; Protokollsnotarie: Marin, K. H. E. Forsell, T. A. W.; Peterson, G. E.; Holm, Kanslist: Conradi, C. G. J. O. yv.; Dahl, K. J. F.; von Tell, A; M. W.; Amanuens: Nyström, A. R. A. W81dlm~, H. O.;..Holmbor~, L.; Fndholm, Arkivarie: Troilius, C. R. W. A,. R. tillf. (utofver stat); Berg, O. E., Statistiker: Grönwall, F. A. A. tlllf... f>mbudsman:expeditionen. Ad:lni~~se~):; ~~~e;;ar~ I. ~'. Wls~K~~~~~ Ombudsman: M?ntehus, C. W. H. ~se ofvan). spondensafdelningen); Löfström, K. A. Proto~ollsn?tane: Langborg. E. G. (Sedelräkningen); Pettersson, O. A. (Giro- Kanshst: Tornebladh, C. G. H. afdelningen); Frykman, J. G. (Revisionen); Bankkontoret. Simonsson, K. G. (Statistiskr;. afdelningen); Trygger, C. E. A. (Utnkes afdelningen); Andersson, A. G. (Sedelkontoret); Stenberg, A. T. W. (Diskontafdelningen). Kamrerare: Växeldilkontering lamt utlåning mot hypotek aj aktier, obligationer och andra. värdepapper Holm, A. A.; Björkmanson, A. R.; Nyberg, eller varor. C. A.; Ohlsson, B. N.; Afzelius, A. O.; Växlar och öfriga länehandlingar emottagas af Engström, P. A.; Fogelström, K. J.; Wass- vederbörande tjänsteman hvarje söckendag under riksbankens expeditionstid kl b ergo, J H. Å växel beräknas minst 8 dagars diskonto och Kassörer: skall densamma vid valutans erhållande öfverlätas Wachtmeister, C. H., grefve; Warberg, O. till riksbanken eller order. E H bl K A N li E V R L d Betalning till riksbanken af diskonterade växlar.; um e,..; y m,...; un - eller län emottages hvarje söckendag under riksbanmark, E. J.; Holmberg, C. O; Carlsson, kens expeditionstid af vederbörande kassör. C. E.; Stenström, K. M. Kassakreditiv. Revisorer och. Bokhållare: Härtill erfordras kontrakt enligt tryckt formulär tillika med afskrift däraf, den för kreditivet erbjudna Carlsson, J. G.; Tunell, C. A.; Ulfsberg, J. säkerheten och firma för invisningarna. Dessa hand- G. A.' Ekström C. J. F.' Påhlman U. F. lingar ~motta?as und~: riksbankens expeditionstid. L. N' Il G' w H llb'. A A" N Kreditlvafgfften erlagges efter kreditivets bevi.l-., ore,.., a erg,. " Y- jande till kassören vid kreditivkassan. berg, F. W. W.; Oldenburg, W.; Dorph, S. Invisningar, hvilka fä ställas äfven ä brutna tal, W.; Springer, E. N. G. P.; Hähnel, B. F.; ~nlösas, och inbetalningar emottagas af kreditiv- Lindquist, C. G.; Wanberg, T.; Ekenberg. ac~~~~blanketter för uttag ttllhandahållaa kreditiv- M. B.; Dahlgren, C. G.; Falk, S.; Moäll, tagare mot behörigt kvitto och utan afgift. J. O. H. N.' Trysen O. S. A.' Hahn B... Å inbetalda belopp godtg.öres.ränta frän och med J M tri k' k.. ' d t i llf.i f forsta helgfria dag efter msattmngen.., U 1'1 es onespon en,ti. (uto ver Omföre kreditivtidens utg&ng nytt kreditiv erhålstat). lits, fär öfverföring till detta af kapitalskuld ä det äldre kreditivet ske utan att för denna ätgärd någon Reqistr ator: afgift erlägges. Eriksson, J. A. Kredit i löpande räkning.. Kontors- eller Eassaskrifvare: Sådan beviljas mot den säkerhet och pä de villkor, som af fullmäktige bestämmas. För sådan kredit Levin, P. S., (förest, för bronsmyntkassan); erlägges icke inträdesafgift. Ekman, T.; Betulander, V. A.; Bertil, B. Afbetalningsl&n. O. A K ;Ruus'tY' T. JJ.;MLaOrson,C HG de.; Ansökningar om s&dana l&n emottagas alla söckenvon rusens Jer~a,.'..: von e en- dagar af kamreraren. berg, R. E. H.; Westm, L. E.; Kark, C. H.; Anmälan om afbetalning eller slutlikvid göres Nyman A. 1.. Johnsson N. N.' Hauff- hos.kreditivbokhållaren,. som verkställer rä,:,teut-, G '. E",. räkning, hvarefter kassoren emottager betalmngen c man,.. W., hlm, K. O. E.; FrIes, och meddelar kvitto öfver densamma.

2 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [ J Medels mottagande på depoeitions-, giro- samt upp Tjänstepersonal: och ajskrijningsräkning. G Enligt lagen för Sveriges Riksbank af den 12maj Kamrerare: Blom,. ls97 skall Riksbanken: Sekreterare och ombudsman: Riben, K. A. aj på deposition afgiftsfritt mottaga penningar, Notarie: Hildebrand, Erik. att utan räntegodtgörelse återbetalas vid au- b F fordran eller å tid, som vid insättningen Kassörer: Sandberg, Rich.; Schu erth, rebestämmes; drika: Anderson, M. A.; Blom, E.; Engb) utan afgift eller räntegodtgörelse mottaga t" K t' H l S" d S l d och å giroräkning föra penningar med för- S rom, ers In; o m, 19n; y van er, bindelse att vid anfordran tillhandahålla Amy; Lagercrantz, Louise, Hamilton, Charräkningshafvaren, livad å räkningen innestår, lotte; Wallin, J.; v. Hedenberg, Thyra; hvarjämte fullmäktige berättigats att åt fir- Lybeck, Ida: Palander, Louise; Widen, G.; mor, som hafva växeldiskontering i riksbanken och ej själfva drifva bankrörelse, öppna N ordin, W.; Liljenstolpe, Anna; Wallin, u p-p- och ajskrijningsräkning mot räntegodt- Emma. Emottag~~~~IStförvar aj guld, silfeer och värdepap- Bokhållare: Gustafson, C. E.; Bergman, C. per samt af gods under försegling. G.; Scheele, l!'.; Virgin, Chr.; v. Sydow, Hufvudkontoret mottager i förvar dels gods under E.; Naumann, E.; Stenmark, G.; Sandförsegling, emot en afgift efter godsets rymd och L S d l' A L d W förvaringstiden samt utan ansvarighet å riksbankens gren, eo; un e In,.; un gren,.; sida för oförvållad skada eller tilwmig olycka; Laurell, Edv.; Claesson, Valborg; Johandels myntadt och omyntadt guld eller silfver, dels son, J.; Pira, A.; Hörle, A. E. O.; Alson, ock obligationer, aktier och andra värdepapper utan Th M F d l' G C l Ax l nyssnämnda inskränkning i ansvarigheten och med..; on e lus,.; ar son, e ; åtagande föl' riksbanken att inkassera betalbara Julin, R.; Ekström, Emy; v. Sydow, Anna; kuponger, depositionsräntor och utlottade obliga- Björkman, L; Borg, B. G.; Theel, Ida; Totioner samt, efter särskildt aftal, äfven andra medel Il M" th Nälse F N A k och att insätta beloppet af inkasserad ränta och re, ar a; a sen,..; sergren, annan &rsutdelning för vederbörandes räkning i riks- G.; Olsson, G.; Tecktonius, Gerda: Linder, bauken, eller i annan bank, som af honom i sådant C. W.; Silfverstolpe, Eva; Brisman, E.; afseende för riksbanken skriftligen uppgifvits, äfven- H" b G S db A V M. E som att förnya inteckningar i fastighet inom Sverige. og org,.; an erg,..; ynn,.j Inkasseradt kapitalbelopp tillhandahålles endast mot Peterson, 'r.; Lindeberg, K. R.j Norman, kvitteradt förvaringsbevis och bör nytt bevis å det A.; Danielson, Frith.; Södermark, F.; Lysåterstående beloppet till ägaren kostnadsfritt utfar- h l E F l d I B l' H S das för den tid, afgift redan erlagts. Förvarings- O m,.; ors un,.; er In,.; egerafgiften utgör femtio öre för år räknadt af hvarje duhl, lngeborg; Fagrell, F.; Kleitz, L.; tusental kronor af det deponerades i beviset upp- Sandin, E. A. K.; Lundberg, E. H.; Hastagna värde, hvarvid del af tusental beräknas såsom lb L St db S' H t" helt. Minata ä.rsafgift utgör dock en krona, hvar- se om,.; ran erg, Igne;. ens rom, jämte särskilda intecknings- och andra kostnader H.; Fagergren. N. O. H.; J eurhng, K. E.; [2701J Bankernas syndikat. Ordf.: Herslow, Carl; v. ordf.: Wallenberg, K. A.; ledamöter: Andreen. A.j Palme, J. H_, Frrenckel, L.; Berggren, E.j Morling, J. W. skola ersättas. Pripp, Serla: Olsson, A. S.; Gullander, N. Närmare upplysningar erhållas alla söckendags- E S H l H G R M l b förmiddagar i Bankkontoret..; O mgren,...; a m erg, Greta; Carlson, Thyra; Lindroth, K. G.; Lindgren, E. E.; Ekholm, J. A.j Lindström, G. Hj.; Egnell, H.; Johansson, K. G. J.; Wallenström, B. H.; Gillberg. E. s; Molin, o, Antell, S. K. H.; Östergren, E.; Thim, R. H.; Bolin, J. R.; Berggren, G. H. [2705J Skånes enskilda bank. [2703J Stockholms enskilda bank. Kontor: Drottningg. 5, öppet Hufvudkontor: Lilla Nyg. 27. Obligationer, kuponger och sparkassa: Stora Nyg. 40 'ramm, Gustaf, frih., f. d. öfverståthållare, & 42. Mdelningskontor: Drottninggat. 48, ordförande; Moll, J., verkställande direk- Operahuset, Nybroplan, Scheelegat. 1, tör; Ericson, Carl, frih., general-iöjtn., Hornsg. 1, Mynttorget 4 och Norrtullag. kassadirektör; Loven, John; Tranchell, C. 10 samt i Södertälje, Suppleanter: Direktion: Setterwall, Jacob; Bergenstråhle, G. Ordförande: Printzsköld, O. Ledamöter: Abenius, Allan; Buren, Axel; Tjänstemän: Dickson, Charles, kassadirektör. Frisk, Kamrerare: Sandberg, Edv. Carl, vice verkställande direktör; Heil- Ombudsman: Smith, Gustaf. born, Otto; Johnson, Axelj Söderberg, Olof Kassörer: Ekström, Gotth.; Green, Hj.; A.j Wallenherg, O.j Wallenberg, K. A., Sparre, Signe. verkställande direktör; Wallenberg, M. L., Bokhållare: Svensson, N. O. A;;.Ehrnberg vice verkställande direktör. A.; Richert, N.; Egardt, O.; Christenson, Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 DrottninggataR.

3 b. Örriga allmänna inrättningar. J.; Boije af Genuas, Kerstin; Petre, G.; Sparre, Märta; Boije af Gennäs, Ebba; Herslow, K.; Larsen, Hilda; Westin, Elin; Barth, Edith; Larsen, Brita; Neijber, Edith. Fondaf delningen: Wigstrand, E.; Askerlund, Sam. [27 07] Skaraborgs Enskilda Bank. (Regerings g. 1.) Expeditionstid Rhodin, H., ordf.: Palmrer, C. W.; Laurents, W.; Kuylenstjerna, A.; Broden, J.; Blomdahl, F. verkst. Direktör: Brodön. J. Ombudsman: Carlberg. C. Kamrer: Blomdahl, F. Kassör: Tidblad, E. Tjänstemän: EWE1,rt, O.; Wessberg, Stina; Grönlund, E.; Akerblom, G.; Lundin, D.; Ahlström, A. [2709] SundsvalIs enskilda bank. Kontor: Fredsg. 4. Hellner. Joh., ordf.: Sebardt, Wilhelm, vice ordf.; Dymling, John Fr.; Gihl, G.: Gihl, H., verkst. direkt.; Sydow, E. von, kassadir. och v. verkst. direktör. Ombudsman: Sebardt J:or, Wilh. Tjänstemän.- Kamrerare: Holmg-ren, E. D. l:ste Kassör: Lindberg, E. 2:dre Kassör: Hydån, H. Korrespondent: Janson, Valfrid. Bokhållare: Thimgren, B.; Gegerfelt, Fred. von; Claöson, C... J.; Fondolius, O. E.; Fabricius, O. G.; Odmann, M. G.; Callin, C. G.; Umeus, L; Bohm, A. Notariatafdelningen.- Förest.: Lindström, Y. Biträden: Holmblad, E. H.; Kjellgren, E. [2713] Enskilda bankers sedlar inväxlas: UU Aläiebol, Stoehholms Han delsb anlcs kontor.- Gäfieborgs, Hälsjnglands, Kopparbergs, Värmlands och Ostergötlands. Uti Aktiebol. Göteborgs banks kontor: Göteborgs, Hallands, Bohusläns. Uti Bankaktiebolaaet Norra Sveriges kontor: Hernösands (Norrbottens). Uti Bankaktiebolaget Södra Sveriges kontor: l Kristianstads. Uti Aktieb. Mälareprovinsernas banks kontor: Mälareprovinsernas. Uti Bankaktiebolo qet Stockhotm-r-Öfre Nordands hontor : Västerbottens. [2715J Enskilda bankers sedlar upphörde att medföra inlösningsskyldighet för respektiva banker från och med nedanstående datum: för Västerbottens Ensk. Bank d. 27 Jan. 1901;»Kristianstads»»»14 Febr. 1904;» Mälareprovinsernas» }») 12 Jan. 1905;» Norrbottens»»» 17 Juni 1905;» Göteborgs D»» 23 Okt. 1905; för alla öfriga enskilda banker den 22 April [2720] Skandinaviska Kreditaktiebolaget. (Storkyrkobr. 7.) Expeditionstid : 10.:-3 e. m. Afdelningskontor: Ofre Munkbron 7, Gust. Adolfs torg (Arsenalsg. 16), Vasag'. 52, Södermalmstorg 6, Kungsg, 13, Tegnersg. 12. Ordförande: Wrern, Ivar. vice Ordförande: Akerhielm, L., friherre. Ledamöter: Andn3en, A.; Barclay, G.; Carlander, A.; Carlberg. P. M.; Elliot, M.; FriselI, E.; Gibson, W.; Hirsch, O.; Horngren, H.; Kjellberg, J. Cison; Marmheimer, H.; Palm, I.; Rabe, P. R.; v. Rosen, Ax., grefve; Seaton, A.; Sundström, H.; Åkerman, R. Kontoret i Stockholm: Verkställande direktörer: Kjellberg, J onas C:son, Rabe, P. R., och Palm, Ivar. Bitr. direktör: Odencrantz, L. A. Kamrer för hvalfvet: Holmberg, E.; för låneafd.: Fogelberg, O.; för bokf.-afd.: Bacher, Fr.; för korresp.-afd.: Kjellen, G. Kassörer: Zettergren, C. O.; Lundgren, E.; Klingblom, L.; Starkenberg, G. T.; Höjer, E. Tjänstemän: Adde, E.; Adler, H.; Ajgeldinger, G. H.; An(iren, H., Björkman, G.; Benckert, S.; Bdrger, P.; Blencke, Axel; Boman, J.; Boström, G. E.; Christensson, C. E.; FornelI, W.; Forssell, J.; Forsslöf, E. A.; Fogman. C. G.; Fogelberg, Sven; Gelotte, Fr.; Hallgren, C.; Holmqvist, G.; Höraren, C. A. F.; Haak, E."Häggmark, C. H.; Israelsson, K.; Jacobsson, G.; Landgren, A.; Leufgren, N.; Lönngren, O. A.; Lindström, Olof; Lundberg, J.; Moström, F. A.; Mae Dowall, H. S.; Nilson, N.; Norman, E.; Meyer, R.; Palm, Curt; Palme,.H.; Palmgren, R.; Petre, E.; Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottnlnggatu.

4 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstaltcr. [2720'-:'2724] Pettersson, G.; Ramberg, G.; Rosander, Vid jasughetsafdelningen: H.; Schaffer, (1.; Schubert, J.j Strömau, Kamrer: Strömberg, F. A. G.; Svensson, H.; Södervall, G.j Törnberg, Bokhållare: Meurk, A.; Sundberg, E.; Johan- K.; Wierth, C. J. O.; Wieselgren, S.; son, A.; 'I'hörnborg, R.; Junger, J. Alund, C. Ombudsmansexp.: Nehrman, Hj., kammar- Vid bankaf delninqen: råd; Hasselgren, C. Ludv., v. auditör; Kamrer: Lange. K. H. Heurlin, E. S. e. o. hofr. not.; Christers- Bokhållare: Broman. B.; Djurling, H.; Casson, Lisa; Collin, Märta, sel, L.; Gerdes, G.; Holmberg, J.; Hof- Afdelningskontor: ren, S, Öfre Munkbron 7: Kamrer: Holmqvist, Filip. Kassörer: van Rijswijk, Anna; Björklund, J. A. Tjänstemän: Andersson, C.; d'aubigne, E.; Axelson, C.; Björklund, M.; Carlsson, C. O.; Grund, Hj.; Johnsson, C.; Molander, J.; van Rijswijk, B.; Wijk, Elsa. Gustaf Adolfs torg (Arsenalsgatan 16): Kamrer: Lindström, H. Kassörer: Hreggström, S.; Ponten, E. Tjänstemän: Aroseu, A.; Axebson, T.; Backman, V.; Leyonrnark, K.; Norder. H.; Påhlson, E.; von Konow, Y.; Östergren. K. Vasagatan 52: Kassör: Hagman, G. Tjänsteman: Löfmark, 1.; Wessblad, A. Södermalmstorg 6: Kassör: Bjurström, J. Tjänsteman: Österberg, S. Kungsgatan 13: Kassör: Ericsson, C. A. Tjänstemän: Lokander, P.j van Rijswijk, Elsa; Ånstrand, K. Tegnårsgatan 12: Kassör: Gellersten, C. Tjänstemän: Carlson, E.; Huss, H. [2722J Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag. Hufvudkontor: Fredsg. 2, öppet kl Afdelningskon tor: Stureplan 6, öppet kl. '/2 lo-1m. Ordförande och verkställande direktör: Palme, J. H. Kassadirektör: Pripp, L. Vice direktörer: Palme, L. A.j Strömberg, F. A., kamrerare. Ledamöter: Uggla, E.; Svensson, G.; Philipson, W. Tjänstemän: Ombudsmän: Benckert, H. T. j Cavallin, B.; Almqvist,!. Hvalfskamrer: Wancke, F. Ingenjörer: Arborelius, R.; Knochenhauer, S. Vid utl'ikesafdelningen: Korrespondenter: Giinther, O.; Nilsson, E. Vid kassorna: Kassörer : Salmson, V.; Reinius, A' Kontrollanter: Roosval, E.; Rappe, E.; Fredholm, K. BOKhållare: Carleson, H.; Schwartz M.; Johnson, F.; Reiner, E. ' Vid notariataf. delningen: Föreståndare: Lundholm. J. Biträden: Granlund, D.; Breitholtz, V.; Fogelström, E.; Sundblad, V.; Ryman, E. Vid fonda/delningen. Föreståndare: Severin, E. Biträden: Bollden, A.; Holm, E.; Lindqvist, H. V'id reoisumsaftielnisujen : Siffergranskare : Hanner, J. Bokhållare: Kläning, D.; Schwartz, G. Vid afdelninqskontoret : Kassör: Otterzren, Fr. Kontrollant: Thorslund, E. Bokhållare: Nordborg, O.; Berggren, A.; Cnattingius, B. [2724J Sydsvenska Kredit Aktiebolaget. (Drottninggatan 4, öppet t ; lördagar och dagar töre helgd. '/210-2.) Afdelningskontor: Götgatan 31. Phragmen, E., ordförande; Neumiiller, Otto Emil, v. ordf.: Nyström, M., verkst. dir.; Hellman, C. H.; Sjödahl, Jan; Blanck, Carl. Juridiskt biträde: Levy, L. Kamrerare: Israelsson, Hj. Kassörer: Johnsson, C.; Sandquist, E.; Harling, A. 'I'jänsternän : Jacobson, P. M.; Lundberg, L.; Abom, Fr.; Huss, Lennart j Akerlund, G.j Wennberg, n., Johansson, J. E.; Nilson, B.; Juhlin, L.; Bohlin, S.; Eales, C.; Ekstrand, A.; Johnsson, A.; Engström, S.; Engelbrecht, B. Brand- ooh Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

5 t ) C. Öfriga allmänna inrättningar. [2727] Vid afdelningskontoret.a. GlJtgatan 16: Aktiebolaget Stockholms handelsbank. Kassör: Maass. M. Hufvudkontor: Kungsträdgårdsgatan 2 B. Bokhållare: Stenberg, E. Kassan öppen 10 f. m.-3 e. m. Vid afdelningskontoret B. Fredsgatan 92: Notariatafdel~ing: Kungsträdgårdsg.; öppen Kassör: Engström, H. 10 f. m.-:- /24 e. m...,.. Bokhållare: Sylvan, A. Fondafdelmng: Kungstradgardsg.; oppen 10 V'd.I'd l' k t t C Sturegatan 24: f. m.-3 e. m. aj' e nmgs on ore. Fastighetsafdelning: Kungsträdgårdsg.; öp- Kassör: Grahm, E. pen 10 f. m-3 e. m. Bokhållare: Anstrin, A. Industriafdelning: Kungsträdgårdsg.; öppen Vid ajdelningskontoret D. Kornhamnstorg 4:..1/210/ m.-4 e. ~. l Kassör: Heurlin, Sigrid. Forvar~ngshvalfvet opp. kl. /210 f. m.-4 e. m. Bokhållare: Wetter lind E. Afdelnmgskontor: A. Götgatan 16; B. Freds- ' gatan 32; C, Sture gatan 24; D. Kornhamns- Vid ajdelningskontoret E. Drottninggatan 59: torg 4; E. Drottninggatan 59; F. Handt- Kassör: Hafström, D. verkaregatan 23 aj öppna +10 f. m.-~4 Bokhållare: Lindström, A. e. m. Ajdelningskontoret F. Hasuitoerkareqataa 23 a. Fraenekel. Louis, verkställande direktör; Kassör: Lindqvist, L. Abramson, Axel; Bohman, Knut; Wican- Bokhållare: Lind, G. der, Hj.; Versteegh, A. N.; Toren, Karl, [2729J kassadir. Suppleanter: Reuterskiöld, L.; Philipson, M.; Aktiebolaget Stockholms Köpmannabank. vice verkst. direktörer; Bäckström, W. Arsenalsgatan 9. Exp.-tid 1/210-1 /24. 8tyrel,'e: Tjänstemän: Ruben, Ludvig M., ordförande. Vid hujvudkontoret: Olsen, C. O., v. ordförande; Grill, B., Kaij- Prokurister: Muller, E.; Rappe, O. ser, A.: Lidströrn, J.; Ruben, Gustaf; Kamrerare: Schultz Eduard: af Sande- Wolff, F. berg, V.; Zielfelt,' A.' Verkst.. dire.~tör: ~?ben, Gustaf. Ombudsmän: Rappt', O.; Glimstedt, Carl. Kassadirektör. Frohch,. G. Kassörer: Ljungström. J.; v. Hofsten, B.; Kam~era.J:e: Ulmgren, Knut E. Gyllenspetz, ström, G. S.; Hasselhuhn, Louise; Lind- K~~sor: O"uman, H... Tjänstemän: Lande~lUs, H.; Linder,. Julius; Tjänstemän: Allander, O.; Anderson, H.; Ekroth, G.; Wedm, G. Bogren. K.; Ekdahl, K.; Ekmarck, G.; Ombudsman: Wessberg, C? Folcker, O.; Fris, O.; Hebbe, O.; Jacobson,.. P01i;qafdelnwg: I.; Johansson, A.; Kolberg, N.; Kullström, Forestandare: Philip, E. G.; Lennerman, O.; Lychou, A.; Lychou, G. O., Mellström, N.; Modigh, S.; Nyström, A.; Palm, G.; Rödjer, Erik; af Sandeberg, S.; Santesson. Fr.; Stenström, E.j Storm, J.; Wallgren, A.; Åberg, A.; Åkerlund, O.; Åmark, Astrid. Vid notariata.fdeln.ingen: Rappe, O.; Glimstedt, Carl; Lidman, R.; Gustafsson, N. G. Vid.fondajdelningen: Dorph, W.; Santesson, C. L. Rud.; Lundin, H.; Olson, E.; Svensson, K.; Olån, O. Vid.fastig1tetsajdelningen: Wennerholm, C.. Vid industriafdelningen: Brisman, G. VU revisiollsajdelningen: Lysholm, M.; Cederberg, C. W.; Schröder, F. [2730] Brand- och Lifrörsäkrings-Aktiebolaget Aktiebolaget SundsvalIs handelsbank. (Drottninggatan 17, öppet po-!4.) Sahlin, Mauritz, ordförande; Heurlin, C. H.; Olrog, Th.; Ameln, C., verkställande direktör; Engellau, Ludv. Tjiinstemänr Unue, G., kamrerare; Glimstedt, A. och Dehn, L., kassörer; Hörberg, V.; Bodman, G.; Dillner, M.; Hammarström, S. [2731] Aktiebolaget Nordiska Kreditbanken. Expeditionstid :! 10-~ 4. (Stockholm, Eskilstuna, Vaxholm.) Hufvudkontor: Drottningg. 1. Afdelningskontor: Mynttorget 4, Drottningg. 102 o. SVEA. 13 Drottninggatan.

6 Hornsg. gen Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [ J 33 a. Odeng. 28 & 30, Karlavä- [2735J Aktiebolaget Arbetareringens bank. Hufsnuikontor : Kornhamnstorg 61. Ordförande: Wachtmeister, F. Ol.son, grefve. Vice ordf.: Liberg, L. L. Ledamöter: Hedenblad. P. H.; Hirsch, Isaak; Ramstedt, Viktor; Sandberg, G. F.; Tamm, P. G.; Stjernspetz, Henrik, verkst. direktör; Enhörning, C. F., vice verkst. direktör. Tjänstffllän: Vid hufvudkontoret: kamrer; J ohansson, John; hvalfskamrer: Svensson, Adolf; utrikeskamrer: von Zeipel, Viktor; kassörer: Ulmgren, C. A.; Mallmin, H.; korrespcndent: Ljungman, Carl; bokhållare: Friberg, Ivar; Söderström, Aug.; Johansson, Ivar; Muhr, Sperling; Tibblin, E.; Ouchterlony, N.; Ledamöter: Janzon,,tUb.: Lilja, A. J.; Linge, Sven; Setreus, A. I.; Svensson, Joh:s; Tid V.; Asker, E.; Knös, T,; Gran- beck, J. H.; Wincrantz, F.; Edengren, A. Tjänstemän: Kontorschef: Fahnehielm, E. Kassörer: Granstedt, A., och Wideman, S. Kassakontrollanter: Beckman, G.; Ternstedt, G. Bokhållare: d'aubigne, Ivar; Zanichelli, E.; Berens, A.; ~ellner, Y.~Tidbeck, A.; Jan- Zetterstrand, lund, T.; Hellsten, S. Fondafdelningen: Fresk, R.; Lindahl, C.; Ström, G. Vid afdelninqskontoret Mynttorget 4: kassör: Clason, M.; kontrollant: Lagercrantz, E., öfverste. Vid afdelningskont01'et Drottninggatan 102: kassör; Persson, M.; kontrollant: Holm, Arvid. Vid ajdezningskontoret Hornsq, 33 a: kassör: Welander, A.; kontrollant: Piehl, Carl Johan. Vid ajdezningskontoret Odengatan 28 &: HO: Kassör: Hedenblad. E.; kontrollant: Ouchterlony, Ossian, kamrer. Vid afdezningskontoret Karlavägen 23: kassör: Oldenburg, :1);., kontrollant: vakant. Ombudsman: Ohman, Adolf. Byggnadskontrollant: Haverman. K. v., ingenjör. [2733J Aktiebolaget Göteborgs bank. (Brunkebergstorg 18, öppet lo-l/a.) StY1-eZse: v. Rosen, Conrad, grefve, ordförande; Berg, Oscar; Holtermann, Oscar; Hornberg, H., verkst. dir.; Nehrman, A. W., kassadir.; Wahlin, C. A. T'[iinetemiin : Kamrerare: Lindh, Helmer. Kassörer: Lagercrantz, Sophie; Ripa, E.; Bonnevier, Gunhild. Bokhållare: Ericsson, Gunnar; Asker, Blenda; Ström, Nils, Strandberg, Maria; Anderson, L. O.; Lagerholm, Nils; Anderson, Gertrud; Lilljeros, Mia; Edgren, Gertrud; Forsberg, Arthur; Ekberg, Robert; Rosen, John; Wallin, Erik; Gottfriedz, Sixten; Dalman, Tor, Johansson, Seth. Ombudsman: Nerström, Gustaf. Öppet kl. 10-3; dessutom lörd. 6-7 e. m. Okt.-April. Telegrafadress: Årbetarebanken. Ordförande och verkst, direktör: Carlson, Wilhelm; vice verkst. direktör: Carlson, Carl Ad. v. Ordförande: Lilja, A. J. Deputerad och kamrerare: Cederborg, O. H. Deputerad och ombudsman: Espelund, Karl. Deputerad: Carlson, Carl Ad. (se ofvan). Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget zon, J.; Ahlin, G. E.;.aberg, F. G.; Larsson, E.; Karlsson, S. FastiglletsajdeZningen: Kornhamnstorg 61. Förest.: Victorin, J. K. Bitr.: Sjöberg, A. Foruiaf'delningen: Kornhamnstorg 61. v. Zeipel, E. Lagerström, F. AjdeZningskontoret Kungsg. 20. Öppet kl. '/210-1 /2 4; dessutom lördagar kl. 6-7 e. m. Okt.-April. Kontrollant: Sjöstedt, Knut. Kassör: Möller, E. Bokhållare: Fredlund, O. Bankens pantl.neafdelningar: Kontor: Järntorget 78. Öppet: 9-3: 5-8 (lörd. till 9 e. m.). Föreståndare; Ryberg, J. A. Kontor: St. Badstug. 9. Öppet: 9-2; 4-8 (lörd. till 9 e. m.). Föreståndare: Engström, Rudolf. [2737J Aktiebolaget Föreningsbanken i Stockholm. (Hufvudkontoret: Storkyrkobrinken 14. 'l'elefoner: dir. Hallberg : r. t , a. t. 2326; kassadir. Stockman: a. t ; bankkontoret: r. t. 2190, a. t Expeditionstid 1/210 f. m.- t /24 e. m. Telegramadress: Unionbank. SVEA. 13 Drottninggatan.

7 [ ] C. Öfriga allmänna inrättningar., Ordförande o. verkst. direktör: Hallberg. Fr. vice Ordförande: Grundström, J. Kassadirektör : Stockman, G. Öfriga ledamöter: Molin, J.; Petterson, Gust. Tjänstemän: Sekreterare och ombudsman: Åström, Teodor. Kamrerare: Matthiesen, S. J. Kassör: Sjöstedt, Hugo. Bokhållare: Regnell, J ohn; Håkansson, Gerda: Dahlström, E.j Norgren, John; Finnberg, Knut. Afdelningskont01'et å Östermalm: (Storgatan 3j r. t , a. t j expeditionstid 1/210f. m.-3e.m. och5-7 e.m.) Kontrollant: Arvidson, A. Kassör: 'I'egner, Hulda. Afdelningskontoret i Vasastaden : (Uplandsgatan 1 j r. t ; expeditionstid kl. 1/2 10 f. m.-1/24 e. m.) Kassör: Breitholtz, Gunilla. Kontrollant: Wretlind, Elsa. Kassörer: -Gräson, H.j Hammarstrand, H.j Lagerberg. E.j Bovin, E.; Kleman, E.j Nygren, G.j Ekebohm, E.j Bergqvist, L. Bokhållare: Clason, O.; Lagergren, L.j Henrekson, E.; Stiebel, M.j Ahlström, o, Silfverling, S.; Hultman, n; Gillgren. J.; Fredriksson, G.; Beer, W.j Lundbäck, S.j Lundbeck, C.j Norman, H.j Graf, W.j Gunnarson. P.j Jonson, J.j Schwanbom, H. Föreståndare för Notariat- och Fondafdelningarna: Berglöf, E. Bokhållare : Schultz, A.; Santesson, C. [2742] Aktiebolaget Stockholms Folkbank. Hufvudkontor: Klarabergsgatan 23. Afdelningskontor: Kommendörsgatan 25. Malmen, Carl, ordf.; Ahlströrn, Gustaf, v. ordf., Bergström. Algot F., Sjöqvist, Joh.: Andersson, A..I.; van Rijswijk, H.j Ahlström, Arthur. Verkst. dir.: Alexanderson, Gustaf. Kamrerare: vakant. Kassörer: Johansson, Alb.; Ewelius, L. Bokhållare: Lilliecreutg, F. H.; Wennerström, [2739] R; Fahlström, G.j Akerblom, L. Aktiebolaget Mälareprovinsernas Bank. Notariatafdelningen: af Klintberg, Bengt; Kontor: Skeppsbron 8, öppet Westerlund, Gerda. Ombudsmän: Alexanderson. Gustaf; af Klintberg, Bengt. Tjernberg, B. A.i Gagge, Adolf; Reuterskiöld, Fondafdelningen: Lindblad, Rud. A. M. o, Oldenburg, Uno. Ombudsman i Morton, M. Kamrer: Wallqvist, Aug. [2743] Aktiebolaget Tjenstemannabanken. Kassör: Mörk, P. A. Tjänstemän: Cnattingius, J.; Lundbeck, O.j Hufvudkontor: Drottningg. 15. Afdelningskontor: Riddarhustorget. Lundqvist, Eric; Eklund, Unoj Laurell, Expeditionstid /24. Eman.; Bergendahl, J.j Moberg, N.; Carl- ström, A. L.j Westelius, Valter; Julin, G.; B d' O k df E Il E df B di R L- trö J T' b E o m, s ar, orur.; gneu,., v. or.: tun m,.j ens rom,.: jern ergo.; Berthold, Adolf, verkst. direktör: Palm. Ohlsson, L.; Zethreeus, A. H L Z tt t A 01 d E Filialer: gren,..; e ers en,.; an er,.: Flodin, S., kassadir. och ombudsman; Karlaväg. 17, öppet.}l0-4. Meeths, C. E. H.. Tjänstemän: Eklund,R; Arosenius, G.; Öhman, Tjänstemän: W.j Hultman. O. Kamrerare: Hollstrand, D. Strandväg. T; öppet 1/ Kassörer: Gustafsson,SelmajNorrman,Ernst. Öhman, Ant.; Lundbeck, E. Bokhållare: Lundström, Gerda; Ekeberg, 1.; r2741] Aktiebolaget Stockholms Diskontobank. Hufvudkontor: Regeringsg. 8. Afdelningskontor: Hötorget 8 (Kungsg.), Odeng. 55 Lilljeqvist, Mariaj Ekdahl, Rud.j Lindström, Märtha; Olson, Harriet j Berggren, David.. (invid Uplandsg.), Birgerjarlsg'. 20 och Folk [2744] Bankaktiebolaget ungag. 97 (hörnet af Renstjernasgatan), Stockholm-Öfre Norrland. Bernström. J., ordforandej Norr- Hufvudkontor: Fredsgatan 10, Expeditionstid: man, D.j Bennich, Hj.; Jansson, Carl, 1/210 f. m.- 1 /24 e. m. verkställande direktör; Bovin, Knut; Carls- Filialkontor: Södermalmstorg 8, Biblioteksson, Edmond, kassadirektör.. gatan 13. Kamrerare: Almer, N. Telegramadress: Korrlandsbanken. Brand- ooh Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

8 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [ J Expeditionskontor A, Odengatan 71, öppet Östberg, J., ordf.; Bergenholtz, F.; vice ordf.; Mannorheim, C.; Nathorst Böös, E; Expeditionskontor B, Vasagatan 4, öppet Glas, K. E.; Grahn, Leopold; Kinberg, E.; Nygren, G.; Ringstrand, G.; Rubenson, S.; Schnell, Carl; Tamm, A.; Tigerhielm, F.; Unander-Scharin, E. Verkst. direktör: Mannerheim, Carl. Ilirektion. jör tiufou tikontoret : Direktörer: Enell, O.; Nathorst-Böös, E. Östberg, J., ordf.; Bergenholtz, F.; Nygren, G.; Rubenson, S. Direktörsassistent: Snellman, E. Ombudsman: Sidenbladh, K. Tjänstemän: Kamrerare: Ekman, C. Hvalfskamrerare : Waldenström, E. Kassörer: Kinnman, S; Westin, K.; Staöl.. von Holstein, G. Ofriga tjänstemän: Adlerstam, N.; Beraqvist, E.: Bergqvist, Signe; Berndtsso n, Loulou; Björklund, Elvira; Blomkvist, G.; Breckström, B. J:son; Carlsson, Hilda: Carlsson, J.; Carlström. F. A.: Cleve, A.; Edholm, Karin; Edman, C.; Erfors, E.; Fredholm, R. W.; Gellner, K.; Gimther, Matt y; Heint ze, W.; Hellberg, C.; Hjertstedt, Aurore; Holm, Astrid; Hultgren, E.; Klint, J. W.; Linden, K. A. J.; Lindedal, L.; Lindgren, A.; Lindroth, Elsa; Lindström, Laila; Lundberg, Marie-Louise; Olsson, G.; Orajärvi, H.; Petterson, Henny; Raaschou, P. D.; Raaschou, Th.; Reenstierna, C. G.: Reuterskiöld, E.; Rissler, G.; Salvön, G.; Sch artau, Anna; Skow-Petersen, J.; Sjöstrand, N.; Stjernspetz, A.; Syl van, N.; Wigren, N. F ond- o. Notar'iatafdeln'ingen: Föreståndare: Nathorst-Böös, E. (se ofvan), Tjänstemän: Leijon, Inez; Belfrage, L.; Sandström, C.; Posse, Eleonore; Montgomery, Edit. Filialkontoret Hornsgatan 8. Direktion: Andersson, Axel N.; Gustafsson, G. Th. Kamrerare: Beve, C. L. Kassör: Stjernstedt, Louise. Bokhållare: Annell, G. FU'ialkontm'et Bibliotoksaatan. 13. Direktion: Cedergren, Aug.; Klingspor, J. M. Kamrerare: Hebel, W. ~assör: Rosenberg, Anna. Ofriga tjänstemän: Backlund, Dagmar; Chrlstiernsson, Knut; Wessel, H. [2745J Bankaktiebolaget Norra Sverige. (Kungsträdgårdsgatau 16.) Expedition: öppen Notariatafdelning: tippen Fondafdelning: öppen Brand- och Litr9rsäkrlngs-Aktiebolaget Ordförande: Virgin, O. v. ordförande: Dahlberg. N. W. Ledamöter: Axelson, H.; Dymling, R.; Em then, O.; Engströmer, r., Fahlen, H.; Lidforss, E.; Lindholm, C.; Malmström, E.; Olsson, E.; Rydbeck, O.; Ramström, H.; Sohlman, A.; Öhngren, H. Verkställande direktör: Rydbeck, O. Direktör för 8tockholmskontoret: Olsson, Emil. Kassadirektör : Norrnan, Alexis. Ombudsman: Forssell, Otto, v'. auditör. Tjänstelllän: Vid Kungsträdgårdsgatan 16. Kamrerare: Sten, Helmer; Hedman, Gösta. Kassörer: Grandinson, Alf; Lindström, J. Korrespondenter: Norman, Hjalmar A.; Åkerhielm, W.; Selander, Hj.; Lindgren, G. E:son. _ Bokförare: Edin, A.; Selin, E.; Ohngren, A.; Lundqvist, G.; Hultman, A.; Löwenhielm, A.; Snöbohm, A.. Kassakontrollanter : Norrnan, A.; N ycander, T. Kassabiträden : de Mare, E.; Svensson,!. Kamrerexpeditionen: Ericson, G.; Bergman, A.; Fredberg, B. Diskontoafdelningen: af Klinte berg, ~.; Holmberg, U. Engagementsafdelningen: Reutersvärd, G. P.; Beijerhielm, N.; Anderson, T. Vid Notariatajdelningen: Föreståndare: Forssell, Otto, v. auditör. Biträde: Brandt, Herman. Vid Fotuiaf dolninqen : Föreståndare: Leuhusen, E., frih, Extra biträde: Holmberg, H., kapten. Vid expeduions7contoret A, Oden.Qatan, 71: Hertzman, Louise, kassör; Pihl, E., bokh V'id expedu'ionslwntnret B, Vasagatan 4: Jahnke, Ester, kassör; von der Burg, J., bokh. [2746J Bankaktiebolaget Södra Sverige. (Drottningg. 2, hörnet af Strömgatan.) Exp. kl Falkman, O. W., öfverste, ordförande; Seth, 1. von, expeditionschef; Johnson, Magnus, grossh.; Broman, J. W., grossh.; Sterner, E., verkst. direktör. Suppleant: Stendahl, M., öfverfältintend. SVEA. 13 Drottnloggatu.

9 [ ] c. Öfriga allmänna inrättningar. TJänstemän: Billeruds Aktieb:s 5 O/o Kamremre: Elert, C. Borgviks aktieb:s 5 O/o Enkla bol. Bergslagsbanans Intressenters 41/2 O/o Kassör: Lönning, O.; Geyer, Karin. Falkenbergs Järnvägsaktieb:s 41/2 O/o Bokhållare: Hasselgren. Gunnar; Leodor, C.; Göteborg-Borås järnvägsaktieb:s 4 '/2 O/o Göteborgs stads 5 % Wiklander, Hugo; Keventer, Folke; Starck, Halmstads stenhuggeriaktieb:s 5'/2 % Elis; Trolle, C. F:son j Holmer,.Åke; Järnkontorets 33/4 % Svensson, Wilhelm; Sievertz, Gustaf; Ström, Järnvägsaktieb. Göteborg-Särö 5 % Karin; Johansson, Jenny; Löfgren, Gunnar. Klosters aktieb:s 151/2 % Lidköping-Skara-Stenstorps järnv.vaktieb:s 151/ 2 01 Föreståndare för Fondafdelningen: Teeling, ,4 '/2 % 1892, 4 '/2 % Wilfrid. Skandinaviska juteepinneri &väfveriaktieb:s 5 % Skara stads 5 % Ombudsman: Aronson, S Sthlms superfosfat fabriksaktieb:s 4 '/2 % 1902,5 % [2747] Aktiebolaget Gotlands Bank. Sthlm- Västerås-Bergsl. nyajärnv. aktieb:s 50/ (Fredsgatan 3.) Stora Kopparbergs bergslags aktieb:s 5'/2 % Storviks sulfitaktieb:s 5 % Blanck, Otto, ordf.; Granholm, Hen. Töre aktieb:s 5 Varbergs stads 5 0/ 8/ rik; Kolmodin. Axel; Romare, P. B.; Cramer, Carl, verkst. dir. Örebro elektr. aktieb:s 5'/2 % Värmlands elektriska försäljn. aktieb:s 5'/2 0/ O Tjänstemän: Geber, Hans, kamrer; Löthberg, R., kassör; Ahgren, E.; Oalissendorff, Ester; Ouilletmot, U. Th. [2748] Kommanditbolaget Landtmanna- Nordiska metallaktieb:s & Kreditkassan. Sv. Centrifug Aktieb:s 1902_ Västerlånggatan l (hörnet af Mynttorget). Dessutom inlösas följande Direktörer: Aronowitsch, D; Aronowitsch, M Utdelningskup onge r: Kamrerare: Lindeberg, E. Eskilstuna elektr. aktieb:s. Eskilstuna j ärnmanufaktur-aktie b:s. Kassöt : Dahl, S. Guldsmedshytte aktieb:s. Bokhållare: Hellsttöm, C.; Östergren. T. Hjälmare kanal och slussverks aktieb:s. Munktells mek. verkst:s aktieb:s. (2750] FöreninQen Industriidkarnes Nordiska metallaktieb:s. Lanekassa (utan personlig ansvarighet). Kontor: Smålandag. 22. Ordf.: Bergström, G.; vice ordf.: Linder, C. W.; öfriga ledamöter af styrelsen: Johansson, A. J.; Pettersson, O. J.; Berggren, Aug.; Ringholm, K. E.j Pettersson, Antonj Bergqvist, G. F.; Lindberg, J. S. r., Malmqvist, O. P. Kamrer: Skoglund, K. Kassörska: Andersson, Anna. Bokhållare: Sandberg, A.j Johansson, Signe. (2752] Föreningen Tjänstemäns Själfhjälpskassa u. p. a. Kontor: Herkulesg. 4. Brandel, John; Rundström, O. L.j Sundström, V., verkst, dir. Kassör: Karlson. S. Bokhållare: Roman, O. [2755] Utlottade obligationer och förfallna räntekuponger till följande lån inlösas hos: Aktiebolaget Göteborgs bank: Ahlafors nya spinneriaktieb:s4 1/ 2 % 1898och 5 o/o Aktieb. Göteborgs Hypotekskassas Aktieb. Mö1nbacka-Trysils Aktieb. Bämen-Ltljendahla 5 % Aktiebolaget Hälareprovinsernas bank: Garpenbergs Aktieb:s 6 % Guldsmedshytte Aktiebolags Köpings stads 4'/2 % Aktiebolaget Stockholms Diskontobank : Aktieb. Brusafors-Hällefors' 5'/2 %. Aktieb. Bångbro rörverks 4 '/2 %. Aktieb. de Lavals Ångturbins 41/2 Ofo 1898 och 5'/2 Ofo Aktieb. Gellivare malmfälts 4 '/2 0/O. Aktieb. Saxbergets 6 % och 6 0/ O. Aktieb. Separators 6 '/2 %. Aktieb. Södra Roslags Kustbanas 4 % 189S. Förenade' Separator-Intressenternas aktieb:s !fö Kaolrn- & Ohamottefabriks Aktieb:s 5'12 % Kinnekulle-Lidköpings järnvägsaktieb:s 3,6% Lidköpings stads 3,6 0/ O 1897 och 4 % Nya Aktieb. Stathmos' 5 1/2 %. Nyköpings stads 4 % AktIebolaget Stockholms Handelsbank : Aktieb. Ankarsrums bruks 4 0/ O 18815(f'6rskrifn.) Aktieb. Ankarsrums bruks ö 0/ O 1885 " Aktieb. Göteborgs Hypotekskassas 3 S/4 0/ Aktieb. J. A. Pripp & Sons 4'/2 % Aktieb. L. M. Ericsson & C:os 5'/2 % obl Aktieb. Mölnbacka.Trysils 6 % Aktieb. Separators 4 '/2 0/O lån Aktieb. Sthlms bryggeriers 4 '/2 Ofo lån Aktieb. Sthlms bryggeriers 41/2 % Aktieb. Södertelge Verkstäders ö % A. B. Wicanders korkfabrikers 15010oblig Aktieb. Gutzeit & O:os 5 % Almqvist & Wiksells Boktryckeri aktieb:s 5 '/2 % obl, Bergslagernas Järnvägs aktieb:s 5 % obi Bergsunds mek. verkstads aktieb:s 5'/2 % J. & C. G. Bolinders Mekaniaka Verkstads aktieb:s 61/2 % obi Borås stads 5 0/0 obl Boxholms Aktiebolags 43/4 Djursholms aktieb:s 4 '/2 % % Brand- och Lifrdrsäkrings-Aktiebolaget ~VEA. t3 Drottninggatan.

10 5. Penninginrättningar. Enköpings Eskilstuna stads 3S/4 % oblig. 189S. stads 40/ Eskilstuna stads 41/2 o Eskilstuna stads 4 1/ 2 o Falkenbergs järnvägs 4 1/2 0/ O oblig Falun-Rättvik-Mora Järnv.-Aktieb. 5 % lån Gälle stads 41/2 0/ O lån Gärsnäs-S:t Olofs järnv.-aktieb:s 41:1 0iry Göteborg-Borås Järnvägs Aktiebolags 41/2 u/o 1904 Göteborgs intecknings garantd-aktieb-e 5 % Göteborgs intecknings garanti-aktieb:s 3,6 %. Göteborgs intecknings garanti-aktieb:s 4 0.'0' Göteborgs intecknings garanti-aktieb:s r;öteborgs stads 4% lån /2 o/o. Hallstahammars aktieb:s 5 0/O obi Hargs fabrikers aktieb:s Hedefors Väfveriaktieb:s 4 1 /2 0/O /2 0/O Hemsjö Kraft aktieb:s 5 1 /2 % obi »»» 5 %» Hiasmofors aktieb:s Horndals Horndals järnverks järnverks aktieb:s 5 aktieb:s 5 0/ 8 / Hvellinge-Skanör-Fa1sterbo järnv. aktieb:s 41/2 O/I Hälsingborg-Råå-Ramlösa Järnvägsaktieb:s 5 O/O obi Hälsingborgs intecknings garanti aktieb:s 4 0/ O Hälsingborgs sockerfabriks aktieb:s 5 u/o oblig Hälsingborgs stads 41/2 % lån Hälsingfors stads 4 u/ O Jönköpings stads 41/2 0/O Jönköpings stads 4 0/O 1902 Karlstads stads 41/2 0/O Karlskrona stads 4 % Karlskrona Karlskrona >» 4 O!o 5 % obi Korsnäs Sågverks aktieb:s 5 1 /2 0/ O obl Kraftaktiebolaget Gullspång-Munkfors 51/2 010 obl, Kristianstad-Hessleholms Järnvägs aktieb:s 5 0/0 obi Kristianstads Läns Landstings 41/2 % Kristianstads stads 5 % obi Landskrona stads 4 % Larsbo-Norns aktieb:s 51/2 % förskritn Larsbo-Norns " 5 0/0 "lsfl7. Lund-Trelleborgs järnvägs aktieb:s Malmö stads 41/2 % /20/ Malmö-Trelleborgs järnvägs aktieb:s 4 % Malmö-Ystads järnv. aktteb. 4 % Mellersta Blekinge järnv.-aktiebolags 4 1!2 % 190.;. Miinchens bryggeri-aktieb:s 41/2 Ola Näs-Morshyttans järnvägs aktieb:s 5% Orsa kommuns 41/2 0: Rimbo-Sunds järnvägs aktieb:s Sandarne aktieb:s 4 0/ Sandö Sågverks aktieb:s ;,1/ 2 o/o obl Skromberga Stenkols- o. lerindustri aktieb:s 5 / Skåne-Smålands järnv.-aktieb:s 4 0/ O Skånska Cement aktieb:s Skånska Cement aktieb:s 5 o/o / 2 % obi Skånska prästerskapets 3 1/2 Sockerfabr. Aktieb. Unions 5 % % Stens bruks aktieb:s 5 0/ O 190,1. Sthlm-Rimbo järnvägsaktieb:s 4 0/ O Stockholm-Rimbo järnvägsaktieb:s 5 % obi Sthlm-Västerås-Bergslagens nya järnvägs aktieb:s 4 % Sthlm-Västerås-Bergslagens nya järnvägs aktieb:s 5 0/ O Ströms bruks aktieb:s (förskrifn.). Sulfit Aktiebolaget Ljusnans ;,1/2 O/o obi Sundsvalls stads 4l!2 % Svenska Sockerfabriks aktieb:s ;,1/2 O/o obi Svenska Spritförädlings aktieb:s ;, '/ Söderhamns stads 41/2 % Södertälje stads 41/2 u/ Trångfors Kraftaktieb:s 5 % Tunadals järnvägsaktieb:s 5 % Västergötl. Göteborgs järnv.-aktieb:s 4 % a) Banker och kreditanstalter. [2756] Västerås stads 3,8 % Västerås stads 4 % Ystad-Brösarps Järnv. Aktieb:s 4l/! % Ystad-Skifarps Järnv. Aktieb:s 4 1 /2 % Åkerlunds Bomullsspinneri Aktieb:s 51/2 % Örebro stads 41/2 % Östra Skånes järnvägsaktieb:s 4 010lån Östra Skånes järnvägsaktieb:s 41/2 % oblig Östra Skånes järnvägsaktieb:s 5 0'0 förskrifn Ut d e In i ngsku p on g er: Aktieb. Ankarsrums Bruk. Aktieb. Göteborgs handelsbank. Aktieb. Iggesunds bruk. Aktieb. J. A. Pripp & Son. Aktieb. Mötabacka-Trysil. Aktieb. Primus. Aktieb. Saltsjökvarn. Aktieb. Skånska handelsbanken. Aktieb. Sthlm s bryggerier. Aktieb. Veberöds tegelfabrik. Aktieb. Wicanders korkfabriker. Almqvist & WikselIs Boktryckeriaktieb. Blankaholms sågverks aktieb. Boxholms aktdeb. Chokoladfabr. aktieb. Sture. Förnyade ångfartygsaktieb. Svenska Lloyd. Gefteborgs enskilda bank. Graningeverkens aktieb. Gefle-Dala Järnvägsaktieb. Gunnebo bruks nya aktieb. Helsinglands enskilda bank. Hissmofors aktieb. Horndals järnverks aktieb. Huskvarna vapenfabriks aktieb. Kopparbergs }j}nskilda Bank. Malmö-Trelleborgs Jätnvägsaktieb. Maltesholms cementaktiebolag. Munkedals aktieb. MUnchens bryggeri aktieb. Norra Ostergötl. järnv.-aktieb. Oxelösunds Rederi aktieb. Porla brunns aktieb. Qvarnaktieb. Tre Kronor. Sandvikens järnverks aktieb. Skånska Cementaktieb. Sthlm-Rimbo järnv.-aktieb. Sthlm- Västerås-Bergslagens Nya järnvägsaktieb. Strömbacka bruks aktieb. Ströms Bruks aktieb. Svenska Emissionsaktieb. Upiands enskilda bank. Värmlands enskilda bank. Västergötl.-Göteborgs Angfartygsaktiebolaget» Östersjön. Östergötlands Ensk. Bank. järnvägs-aktleb. Södru Norrland. Aktiebolaget Sundsralls Hande18bank: Aktieb. Carbos. Aktieb. Forsmarks bruks. Jämtlands läns landstings. Sahlströmska fabrikens aktieb:s. Sköns kommuns. Smedjebackens valsverks aktieh:s. Svenska Centrifugaktieb:s. Östersunds stads. Hankaktfebolaget Norra Sverige: Aktieb. De svenskakristallglasbrukens 5 O/o O. 5l!2 o/o, Aktieb. Visby cementfabriks 51/2 Aktieb. Visby cementfabriks 51/2 % % af Bergslagernas järnvägsaktieb:s 4 o 16/ Dals ångsågs aktieb:s 5 vt«. Ekmans nya snickerifabriksaktieb:s 51/2 O/o Falköpings stads 4 %. Kopparbergs o. Hofors sågverks aktieb:s 5 % Mo o. Domsjö aktiebis 5 0/o. Sandö sågverksaktieb:s 5 0/ O. Sandö sågverksaktieb:s 5 1/2 % af år Brand- och Lifrdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

11 [2757] c. Öfriga Sthlms superfosfatfabriks aktieb:s Svanä aktieb:s 41/2 O/o Utansjö cellulosaaktieb:s 51/2 0/O Visby stads 4 0/O. Växjö-Klafreströms järnvägsaktieb:s 5%' Örnsköldsviks stads 3,6 0/ O Bankaktiebolaget Stockholm-Örre Norrland: Aktieb. Bätskärsuäs' 51/2 0/O. Aktieb: Klara badinrättnings 41/2 0/O o Aktieb. Primus' 501o. Falu stad. 4 0/O af Guldsmedshytte aktieb.s 5 0io. Gälle stads 4 0/O af Iduns tryckeriaktieb:s ;; 01o, Kramfors aktieb:s 51/2 0/O, Norra Östergötlands järnvägs 41/2 O/g. Rydö bruks o. fabriks aktieb:s 51/2 /0. Skellefteå stads 5 0/0. Skultuna aktieb:s 51/2 0/ O. Sthlm-Nynäs järnvägsaktieb:s 5 0/0. Sthlm-Rimbo järnvägsaktieb:s 5 0/O. Svenska Centrifugaktieb:s 5 0/O, Svenska stälpressningsaktieb. Olofströms 41/2 %. Syenit aktieb. Södertälje bryggeris 5 0/O. Sölvesborg-Olofström -Elmhults nya järnvagaaktiebos 5 "/ Umeå stads 41/2 0/O, Växjö-Klafreströms järnvägsaktiebra 5 0/O, Ytterstiors Trävaruaktieb:s 5 0/0. Dessutom inlösas följande Utde Inings kupon g er: Aktieb. Brunkebergstunnelns. Aktieb. Djursholms Lärarebostäders. De förenade kolsyrefabrikernas aktieb:s. Djursholms Elektr. Belysn.-aktieb:s. Fastighetsaktieb. Kejsarkronans. H. Sackmanns aktieb:s. Guldsmedshytte aktieb:s. Luth & Rosens elektriska aktieb:s. Mosebacke gängbroaktieb:s. Nordstj ärnans Mineralvattenfabriksaktie b: s. Skultuna aktieb:s. Sölvesborg-Olofström- Elmhul ts nya järnv. -aktie b:s. BankIrfirman C. G. Cervin: Städer: Hudiksvalls stads 6% Hälsingborgs stads 3 6/10 0/O Kalmar stads 5 "lo Krf.sttanatads stads 31/ Malmö stads "lo 1890 o. 4 0/" af Oskarshamns stads. Skeninge stads. Industriella bolag: Aktieb. H. E. Carlstens Porterbryggeris. Aktieb.Iggesunds bruks 4%1898. Aktieb. Sthlms vapenfabriks. Billingsfors aktie b: s. Bräcks fabriks aktieb:s. Carl Fredriksons träförädlingsaktieb:s. Claes Johanseon & C:is Väfveri aktieb:s Hällefors bruks aktieb:s. Hälsingborgs intecknings garanti aktieb:s 41/2 /01890 o...4 0/O Höganäs-Billesholms aktieb:s 5 "!» 15/S ID03 o. 51/ Ofo 1904: Jönköpings och Vulcans tändsticksfab:s aktieb:s. Klagstorps Kalkbrotts aktieb:s. Klippans pappersbruks aktieb:s. Kolsva järnverks aktieb:s. Larsbo-Norns aktiebra 5 0/O Melassförädlings aktieb:s. Motala verkst:s nya aktieb:s. Sahlströmska fabrikens aktieb:s. Sandvikens järnverks aktieb:s, allmänna inrättningar. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget Skänska kolbrytningsaktieb:s. Skånska superfosfat- & svafvelsyrefab:s-aktieb:s. Sthlms mjölkförräljningsaktieb:s. Storfors bruks aktieb:s. Strömma bomullsspinneri aktieb:s. Sulitälma aktieb:s. Svenska Sockerfabriks aktieb:s. Söderfors bruks aktieb:s. Trävaru aktieb. Dalarnes 5 0/O Uddeholms aktieb:s 41/2 "/ Åtvidabergs förenade industriers. ölands nya cement aktieb:s. Järnvägsbolag: Hjo-Stenstorps järnvägsaktieb:s.. Hvetlanda-Mälilla järnvägsaktieb:s. Hälsingborg-Hessleholms järnvägsaktieb:s o. 41/. O/o Hälsingborg-- Landskrona--Eslöfs järnvägs aktie b: s. Jönköping-Gripenbergs.järnvägsaktieb:s. Kalmar nya järnvägsaktieb:s. Karlshamn- Vislanda järnvägsaktieb:s. Kristianstad-Immelns järnvägsaktieb:s. Mora- Vänerns järnvägsaktieb:s. Norbergs järnvägs nya aktieb:s. Norsholm-Ristens kommunikationsaktieh:s. Nässjö-Oskarshamns nya järnvägsaktieb:s. Simrishamn-Tomelilla järnvägsaktieb:s. Skåne-s-Smålands järnvägsaktieb:s. Sthlm-Västeräs-Bergslagens nya järnvägsaktieb:s 4 O/O 1897, 31/2 O/O Upsala-Margretehills järnvägsaktieb:s 41/. "/ Västra Centralbanans järnvägsaktieb:s. Aktiekuponger: Aktieb. Åtvidabergs Förenade Industriers. Billesholm-Bjufs aktieb:s. Billingsfors ektdeb.s preferens. Föreningens för svensk hemslöjd förlagsaktieb:s. Hisingstads tomtaktieb:s. Höganäs-Billesholms aktieb:s. Klackbergs järnvägsaktieb:s. Mora- Vänerns järnvägsaktieb:s preferens. Norbergs järnvägs nya aktieb:s. Nässjö-Oskarshamns nya järnvägsaktieb:s. Storfors bruks aktieb:s preferens. Uddeholms aktieb:s. Upsala-Margretehill järnvägsaktieb:s. Ångfartygsaktieb. Göta kanals. Ölands Nya Cement aktieb:s. I SkandinavIska kreditaktiebolaget: Aktieb. Aspa bruks 5 0/ Aktieb. Dals bruks 5 0/ O Aktieb. Finspongs styckebruks 51/2 O/O 1901 o. % af Aktieb. Göteborgs Hypotekskassas 41/2 0/ O Aktieb. J. A. Pripp & Sons 41/2 0/O Aktieb. Ludvika Bruksägares 51/. "/ Aktieb. Ludvika Bruksägares 51/. "lo revers af Aktieb. Nya Grand Hötels 5 0/O Aktieb. Stjärnfors-Ställda1ens 5 O/O Aktieb. Stjärnfors-Ställdalens 51/. 0/O revers af Aktieb. Åtvidabergs förenade industriers 51/2 0/ O o. 51/. 0/O revers af Bergsl. järnvägsaktieb:s Bergsunds Mek. Verkst. aktieb:s 5 O/O Björneborgs stads 4 0/ O 1897 o. 41:. 0/ O J. & C. G. Bolinders mek. verkstads aktieb:s 5 0/ Borr.iks aktieb:s 5 0/ O 1903 o Bor s stads 4 0/ o. 5 0/O Bure aktieb:s 01/2 0/O Claes Johansson & C:os Väfveriaktieb:s 5 l:. O/O Dals ängsägs aktieb:s 5 % Dannemora-Hargs järnvägsaktieb:s 4 o/o Drags aktieb:s 4 1/2 0/ O Fagersta bruks aktieb:s 51/2 0/ Falkenbergs stads 5 "/01900 O. 41/2 0/ O Gamlestadens fabr:s aktieb:s 41/2 "/ SVEA. 13 Drottninggatan.

12 5. Penninginrättningar. aj Banker och kreditanstalter. Grängesbergs grufaktieb:s 5 0/O1901. Gysinge aktieb:s 5 % Gälle stads 3'6 0/O ls87 o. 4 0/O1893. Göteborgs och Bohusläns landstings Göteborg-Borås järnvägs aktieb:s 41/2 O/o1904. Göteborgs Intecknings Garanti aktieb:s 4 1 /2 O/o1906 Göteborgs Nya Verkstads aktieb:s 5 0/O1906. Göteborgs stads Halmstads stads 3,6 0; Holmens bruks & fabriksaktieb:s 41/2 0/O1905. Hylin & O:os fabriksaktieb:s 41/2 O/O1894. Hällefors Bruks aktieb:s 5 % 1B04. Hällefors Bruks aktieb:s 51/2 010 revers Hä1singborg-Hessleholms järnv..aktieb:s Hälsingborgs sockerfabriks aktieb:s 5 0/O1901. Hälsingborgs stads 3,6 O/o1894. Hälsingborgs stads 41/2 0/O1892 o. 41/ Hälsingfors stads 41/2 O/O18B2. Härnösands stads lb04. Järnvägsaktieb. Göteborg-Särös 5 0/O1902. Jönköpings stads 41/2 O/O1906. Jönköping-Vulcans tändsticksfabriks aktieb:s 5 "l» och 51/2 0/O1903. Jössefors aktieb:s 51/2 0/O1901. Karlshamns stads Karlshamn-Vislanda järnvägs aktieb:s 4 o/o1894. Karlskrona stads o. 4 0/O1904. Klagstorps Kalkbrotts aktieb:s 5 O/o1906. Klippans Pappersbruks aktieb:s 51/2 0/O1905. Klosters aktieb:s 51/2 O/O1900. Kohlsva järnverks aktieb:s 5 0fo Korsnäs sågverks aktieb:s , 5 /01900, 5 O/o 1904 o , afstämplade 51/2 % Kristianstads stads 4 0/o 1894 o. 5 OfO Kyrkebyns sulfitaktieb:s 51/2 0/O Landskrona stads 4 0/O1890 o. 4 % Laxå bruks aktieb:s 51/2 0/O1901. Lesjöfors aktieb:s 41f2 0/O Lilla Edets Pappersbruks aktieb:s 5 O/o1906. Litografiska aktieb:s i Norrköping 41/2 0/O1894. Långeds aktieb:s 41/2 0/O1897. Malmö stads 4 % Maltesholms cementaktieb:s 51/ o. (; 010 revers af Marma sågverks aktieb:s 5 % 1901 o. 5 % af 1908, aratämplade 51/2 0/o. Mellersta Blekinge järnvägs aktieb:s 41/2 0/O1902 o Mo och Domsjö aktieb:s 5 O/o1903. Mora-Vänerns järnvägsaktieb:s 4 0/O1896, 41/2 % Motala verkstes nya aktieb:s 41/2 O/o Nora Bergslags järnväga aktieb:s 5 0/O1892. Norbergs elektriska aktieb:s 51/ Norbergs järnvägs nya aktieb:s Nordiska metallaktieb:s 5 O/o1905. Norrköpings stads 4 0/O1892 O. 41/2 0/O1['06. Norrtälje stads B4. Näfvekvarns bruks aktieb:s 5 0/ Nässjö-Oskarshamns nya järnvägs aktieb:s 4 / Oxelösund-Flen-Västmanlands järnvägs aktieb:s 4 0/Oo. 5 0/O1892. Riddarhytte aktieb:s 5 O/o af 1908, afstämplado 51!2 % Rörstrands aktieb:s 4% Sandviks ängsågs aktieb:s 51/2 O/oreverslån Sandö sågverks aktieb:s 5 O/O1903 o. 51/2 0/o Skåne-Smålands järnvägs aktieb:s 41,2 0/OO. 5 0/O 1893 samt 4 0/ Skånska cementaktieb:s 5 0/O Skånska superfosfat- oeh svarvelsyrefabriks aktieb:s 5 0/O1906. Sköfde stads 41/2 % Sthlm s badhusaktieb:s 41/2 O/o1903. Sthlms bomnllsspinnert- & väfveriaktieh:s 4 1 / 2 Oja 1890 och 5 O/o Sthlms superfosfatfabriks aktieb:s 41/2 0/O 1902och 5 0/O1905. Sthlm-Västerås-Bergs1agens nya järnvägs aktieb:s 31/2 % Brand- och Lifrörsäkrings-Aktiebolaget [2758] Storfors bruks aktieb:s 5 0/O1904 O. 51f2 0/Oreverslån Storviks sulfitaktieb:s 5 0fo ID06. Strängnäs stads 4 0/O1893. Sulfitaktieb. Ljusnans 5 0/O1908. Sulitälma aktiebis 6 0fo Sunds aktieb:s 51/2 0/O1908. Sundsvall s cellulosa aktieb:s 5 O/O1905. Sundsval ls stads 51/2 0/O1874. Svanö aktiebolags 5 1 /2 O/o Svenska sockerfabriksaktieb:s 51/2 O/O1907. Säfveåns aktieb:s 5 % Söderfors bruks aktieb:s 5 0/O Sörstafors pappersbruks aktreb:s 5 % Tammerfors stads 4 1/2 Trävaruaktieb. Dalarnes % /O1~01. Tunadals aktieb:s 5 O/o1900. Uddevalla stads 4 0/O1881. Upsala-Margretehills järnvägs aktieb:s 41/2 O/o1902. Utansjö cellulosafabriks aktieb:s 51/2 0/o Varbergs stads 3,s 0/O1897 o. 5 0/O1900. Visby stads 4 0/O1903. Vänersborgs stads 3,6 0/o Västerås stads 4 0/O1892. Ystads stads 4 0/O1894. Åbo stads 3,6 0/O1896. Älfsborgs läns landstings 5 0/O Ölands nya eement aktieb:s 5 0/O1902. Örebro stads 41/2 0/O1901. Skånes enskilda bank, Drottninggatan 5, inlöser förfallna kuponger och utlottade oblig:r till följande lån: Aktieb. Iggesunds bruks Beijers bokförlagsaktieb:s. Blekinge Läns Landstings Bredåkra-Tingsryds järnvägs aktieb:s Börringe-Östra Torps järnvägsaktieb:s Fredsfors fabriksaktieb:s Gäfle stads Hälsingborg-Rää-Ramlösa järnvägs aktieb:s Hälsingborgs stads Höganäs-Billesholms aktieb.s Järnvägsaktieb. Gärsnäs-S:t Olofs Järnvägsaktieb. Malmö-c-Kouttnenteus. Järnvägsaktieb. Ystad--Brösarps Järnvägsaktieb. Ystad-Skifarps Karlshamns stads Karpalunds sockerfabr.-aktieb:s Klagstorps Kalkbrotts aktieb:s Kockums järnv.-&ktieb:s Kramfors aktieb:s Kristianstads stads Landskrona stads Malmö-Genarps järnvägsaktieb:s Malmö stads 1879, 1890, 1894 O. 41/2 0/OHOL Nora Bergslags järnvägsaktieb:s Skånska Intecknings aktteb:s i Malmö Skänska superfosfat- och svafvelsyrefabriksaktieb:s Soekerfabriksaktieb. Unionens Stoeti~~lm -Yäeterås- Bergslagens nya järnvägs aktie b:s Sulitälma aktieb:s Svenska Sockerfabrik aktieb:s. af 'l'rafikaktieb. Grängesberg-Oxelösunds Stockholms enskilda bank: Hufvudkontoret.- Ob lig ation s ku p o n g e r: Staters och kommuners: Aarhus kommunelaans Adolf Fredriks församl:s Borås stads 1892, 1900 o Danska statens 1897, 1900 o Drammens kommunelaans Eskilstuna stads Falu stads Falkenbergs stads 1893 o SVEA. 13 Drottninggatan.

13 [2759] c. Finska statens 1895, 1898, Fredriksstads Gäfte stads 1893 o Gälle etadsförsaml.s Göteborgs stads Halmstads stads Härnösands stads Jönköpings stads Kalmar stads Kristiania stads 1898 o Kristiansands amts Kristianstads stads Köpenhamns stads 1898 och Lovisa stads Luleå stads Malmö stads Nordre Trondhjems "Amts kommunelaans. Norrköpings stads 1892 o Norska statens 1895, 1896, 1898, 1899, 1902 o Oraa sockens Sala stads Staden Aarhus' Staden Bergens Stavanger kommunelaans Svenska statens Ulricehamns stads Älfsborgs läns landstings Örebro stads Allmänna kassors och inrättningar: Allm. hypotekskassans för Sveriges städer 31/2 of o1888 Amorteringsfondens för apoteksprivilegier Den Norske Arbetderbrug- og Boligbanks Finlands Hypoteksfören:s Gälle Inteckningsgarantiaktieb:s Kristiania hypotek. o. realkreditbanks 1898,1899,1900 o. 1903, Norska hypoteksbankens 1898, 1900, 1901 o Städernas i Finland hypotekskassas 1895, 1897, 1900o Trafikbolags: Falu-Rättvik-Mora järnvägsaktieb:s Garpenberg-Fors järnvägsaktiebolags 1905 o Gälle-Dala järnvägsaktieb:s 1899, 1902 o Halmstad-Nässjö järnvägsaktieb:s 18~5. Hälsingborg-Hessleho1ms järnvägsaktieb:s Järnvägsaktieb. Stockholm-Saltsjöns Kalmar läns östra järnvägsaktieb:s 4 % O. 5 %. Kalmar-Torsås järnvägsaktieb:s. Kristianstad-Hessleholms järnvägsaktieb:s Nora Bergslags järnvägsaktieb:s Sala-Gyainge-Gäfle järnvägsaktieb:s 1901, 1903 o Stockholms Nya Spårvägs A. B:s Sthlms södra spårvägs aktiebolags. Sthlms transport. & bogseringsaktieb:s 1902 o l'ratikaktieb. Grängesberg-Oxelösunds. Upsala-Länna järnvägsaktieb:s Upsala-Margretehills järnvägsaktieb:s Yästra Centralbanans järnv. A. B:s Ångfartygsaktieb. Karins. Ind ustriella bolags: Aktieb. A. W. Gutzeit & C:os. Aktieb. A. Wiklunds velocipedfabriks. Aktieb. Finspångs styckebruks 1901 o Aktieb. L. M. Ericsson & C:os Aktieb. Papyrus' Aktie b. Schisshyttans. Allm. svenska elektr. aktieb:s A. I,. Normans boktryckeriaktieb:s. Bergsbro aktieb:s Billeruds aktieb:s Olaes Johanssons & C:os väfveriaktieb:s Forsbacka järnv. aktieb:s. Gusums bruks & fabriks aktieb:s. Hofors aktieb:s. JÖnköping Yulcans tändsticks aktieb:s 5 % O. 51/2 010' Klosters aktieb.s Kopparbergs & Hofors sågverks aktieb:s 1894 o Korsnäs Sågverks aktieb:s Öfriga allmänna inrättningar. Kraftaktiebolaget Gullspång-Munkfors Lilla Edets pappersbruks aktieb:s Motala ströms kraft-aktdeb.a. Munksjö aktdeb.s. Norbergs elektr. aktieb:s Nya aktieb. Atlas'. Riddarhytte aktieb:s Rörstrands aktieb:s Sandö sågverks aktieb:s Sthlmstidningens aktieb:s. Sthlm s yllefabriks aktieb:s Storviks sultitaktieb:s Sunds aktiebis Svenska juteväfveriaktieb:s. Svenska sockerfabriksaktieb:s Svensk-danak-ryska telefonaktieb. I< Telefonaklieb. Cedergrens. Aktiekuponger: Aktieb. Gelle Handelsbank. Aktieb. Papyrus'. Aktieb. Väaterviks handelsbanks. Avesta järnverksaktieb:s. Halmstad-Nässjö järnvägsaktieb:s. Hofors aktieb:s. Köpings mek. verkst. aktieb:s. Nya aktieb. Atlas'. Rederiaktieb. Unions. Rylander & Rudolphs fabr.vaktteb:s. Smålands ensk. banks. Storviks sultitaktieb:s. Svenska juteväfveriaktieb:s. Svensk dansk.ryska telefon aktiebis. Yifsta varfs aktieb:s. Örebro ensk. banks..aldelninglkontorel Operaivuset r Atelierbyggnadsaktie b: s. Bostadsaktieb. Holmia. Rörstrands aktieb:s. Suruhammars Bruks aktieb:s. Södertälje kanal- o. slussverksaktieb:s. Yaxholms ångfartygsaktieb:s. Ångbåtsaktiebolaget Ljusterös. Östanå ångfartygsaktieb:s..aldezningskontoret Göta kanalb:s. Strömsholms nya kanalb: s, vid Nybropian:.Aldelningskontorel vid Mynt/orget: Aktieb. Gälle verkst:s. Ångfartygsaktieb. Gamla Svartsjölandets. stockholms stad. kassakontor: Sthlms stads oblig:r af åren 1877,1880, 1885, 1887, 1900, 1905 o. teaterbyggnadskonsortiets premieoblig:r 1889 o Sundsvall. enskilda bank: Aktieb. Båtskärsnäs' 51/2 O/o. Aktieb. Iggesunds bruks 5 %. Aktieb. Nyqvarns 5 %. Bure aktieb:s 5112 %. Olaes Johansson & Oo:s väfveriaktieb:s 51/2 0/0' Härnösand-Sollefleå järnvägs aktieb:s 4 0/. Norra Hälsinglands järnvägsaktieb:s 5 vt«. Sunds aktieb:s 4 1/2 %. Sunds aktieb:s 5 1/2 %. Sundsvalls cellulosa aktieb:s 5 0; o Svanö aktieb:s 5112 %. ' Uddeholms aktieb:s 4 1 /2 % af Vifsta varfs bolags 4 O/o. Trävarubolaget Svartviks 41/2 % Utdelningskupong Aktieb. Avesta Folkbanks. Aktieb. Hudiksvalls banks. Aktieb. Jämtlands folkbanks. Aktieb.Skönviks intressenters, Brand- och Liff'"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. er.

14 5. Penninginrättningar. Aktieb. llteninge glasbruks. Aktieb. Ostrands intressenters. Apotekarnes mineralvattens aktieb:s. Boktryckeriaktieb:s i Sundsvall. Bostadsaktieb. Vanadislundens. Enhörnings trävaruaktieb:s. Holmsunds aktiebia. Hudiksvalls trävaruaktieb:s. Rederiaktieb. George"s i Sundsvall. Rederiaktieb. Orlando's. Rederiaktieb. Polstjärnans. Skönvika aktieb:s. Sthlms isaktieb:s. Sunds aktieb:s. SundsvalIs bogser.-aktieb:s. SundsvalIs cellulosa aktieb:s. Sundsvall s ängfartygs-aktieb:s. Sundsvall-Vasa ångfartygs-aktieb:s. Tranås bankaktieb:s. Trävaruaktieb. Carlsviks. Tuna fabriks-aktieb:s. Vifsta varfs aktieb:s. Yärmdö ängfartygs-aktieb:s. Angfartygsakt1eb:s Sundsvall-Indalsälfven. a) Banker och kreditenstalter. [ ] [2767J Mälareprovinsernas Hypoteksförening. Kontor: Arsenalsg. 10 A, 1 tro Ordförande: Uggla, A., major. vice Ordf.: Bohnstedt, K., f. d. ryttmästare. Jourh, dir.: Sundberg, A., godsäg. Ledamöter i öfrigt: af Ugglas, L., frih., kabinettskammarherre; Reuterskiöld, L., kammarjunkare; Lorichs, L. L., bruksägare; Wachtmeister, H., grefve, bruksägare; von Rosen, junkare. Fredr., grefve, öfverstekammar- l'jänstelllän: Kamrerare: Way, C. J. 1\'1. ISekreterars och ombudsman: Carlgren,ElisN. Kassör: Ridderstolpe, Aug., frih. Bokhållare: Flodin, John. Assistent: Wolffelt, G. M. R. [2761J Sveriges Allmänna Hypoteksbank. Kommitten inom Stockholms län för granskning (Arsenalsg. 10 B: kont. öppet 10-1 /23.) af lånehandlingar: Ordförande, utsedd afkgl. Maj:t: Meyer, Ordförande: Reuterskiöld, L., kammarjun- Ernst. kare. vice Ordförande,. utsedd af Fullm. i Riksgälds' kont.: Caval li, P. A. H. Ledamöter: Zetterberg, H., godsägare; lund, E., riksdagsman..åker- Ledamöter, gama: utsedda af Moll, Viktor; Hypoteksförenin. Uggla, A. A.; Sekreterare: Ekelund, --- Jacob, länsbokhåll. Hamilton, R. G., grefve. [2769J UpIands stadshypoteksförening. Styrelsens suppleanter, utsedda af Hypo- (Smålandsg, 14, Norrmalmstorg.) teksföreningarna: Lilliecreutz, H., frih.; Ordförande: Dahlin, J. E. Montgomery, H. E.; Wästfelt, C. Crson. vice Ordf.: Berger, S. Kamrerare: v. Hofsten, E. Ledamöter: Grill, B.; Phragrnsn, E.; Lund- Sekreterare och ombudsman: Bergman, J. W. qvist, M.. Kassör: Bergman, Bigne. Kamrerare och ombudsman: Astrand, G. R. Revis.or och b?~hållare:, Munthe, ~rnst. [2772J Järnkontoret. Bokhall.~re: Sjöstedt, Carl; af Khnteberg, (Kungsträdgårdsg. 4.) B., frih. Ordinarie fullmäktige: Tamm,' C. G. A., Allm. hypotekskassan för Sveriges städer. frih., ordföra?dei Geijer, S. G. A'i. Bern- [2763J (Smålandsgatan 14, Norrmalmstorg.) Ordförande: Dahlin, J. E. d:s,~: F.; Kinander. C. K, verkstallande direktör;.9a~ lberg, P. M. vice Ordförande: Phragmsn, L. E.. o. fullmak~\ge: Tamm, P. G.;. Wetter- Ledamöter: Björnwall, J. J.; Thorngren, C.; g,ren, W.; I~am, V. H. S.; Ljungberg, Swartling, John, verkst. dir. E. ~.; Herlenius, Aug.. Suppleanter: Swartling, Ivar; Lagerblad, Oskar; Afzelius, Fr., Unger, A. NotaE1e och om~~dsman: Thysehus, Kassor: Lagerström. <:t. E. P. F. Kamrerare: Zotterman J. A. ~assakontrollant: Erickson, H. Sekreterare: t. f. Åstr~nd, G. R. Öfveringenjör: Brinell, J. A; Kassör: Lundgren, M. Ingenjörer: Janson, W., Smalandsg~tan 42; Bokhållare: Berglöf, S.; Dahlin, G. Leffler, J. A., Odengatan 42; Stridsberg, [2765J --- Stockholms hypotekskassa. F. G., Luntmakareg. Kopparberg; Bergström, 7; Casselli. Axel, H., Norrtullsg. 29. (Kont~ret,.. Skh)ps?ron 8, hålles öppet [2781J Sveriges postsparbank. varje e fs,fn ~ag 10-3.) (Posthuset vid Vasag. ingå nz från Direktiom..' b T" bl dh R dfö d B k t R Mastersamuelsg.) orne a.., or oran e; ene e.r,.; Ordförande: Generalpostdirektören. Tempelman, G.; Rabe, P. R; Herlitz, K. Ledamöter: Chefen för Postsparbanks byrån' Ombudsman: Benckert, Rob. L T" bl dh Od lb ' Kalllr.erare: Gagge,.Adolf. O~~~' J. A.; orne a, R.; e erg, BoI.hallare: Wallqvlst, A. Chef för Postsparbanks byrån: Sandberg, G. F. Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Ad"esska/endern

15 [ ] C. Tjänstepersonal: Kamrerare o. sekreterare: Berg, J. E. Registrator: Lundgren, H. Aktuarie: Heimer, G. E. Kassör: Westin, Hj. Revisorer o. bokhållare: Fant, G. F.: Stenbäck, E.;Henning. B. S.; Helleday, E.J. A. Amanuenser: Åbergh, R.; Olson, G. H.; Larssou, A. F.; Kjellberg, J. Z. V.; Amner, V.; Nilsson, J. A. EXtra biträden: Samsioe, Jenny; Lodin, Signe; Ström, Hedvig; de Frese, Constance; Hedenskoug, Anna; Rheborg, EHo; Wiberg, Ellen; Kruse, Sigrid ; Ericson,.Anna; af Sandeberg, Maria; Malm, Sofia; Winroth, Anna; Gyllenhanimar, Signe; Coyet, Mimi; Ström, Sigrid ; Malmgren, Sigrid; Stenquist, Fredrique; Ljungh, Adåle ; Löwen- Irielrn, Julia; Södermark, Anna; Södergren, Edla; Holmdah l, Anna; Bralrel, Louise; Boatrörn, Fanny; Wikström,.Iulra ; Östberg, Augusta; Lönegren, Ellen; Sundberg, Gerda; Braket, Ida; Jacobson, Anna; Bergman, Sigrid; Calander, Gerda; Wengberg, Anna;.Ldndskog, Marta; Andersson, Anna; Schmidt, Vissy; Olsson, Amalia; Weiss, 'Ellen; Wahfberg, Ingeborg; Lundbom, Hedda; Bennet, Öfriga allmänna inrättningar. Elisabeth; Carlsson, Amelie; Carlsson, Ellen; Ohrström, Signe; Zetterberg, Sigrid; Bratt, Hfldur; Svensson, Elin; Ouchterlony, Lilly; Ljungberg, Elsa; Sjölander, Agnes;.Jrederen, Maria; Bergholm, Cecilia; Cronhamn, Estella; 'I'yden, Ingrid; von gchewen, Tyra; Köhler, Ellen; Falk, Hedvig; Kugelberg, Vesta Ultima; Larsen, Märta Paulina; Berg, [2788] Elsa Emilia. Catharina; Calander, Ester Albertina; Hedenblad, Margaretha; Palmgren, Helga; Boman, Ester Amalia; Olai, Ingrid Ylfva Gustafva; Wiren, Anna Marta; Kihlblom, Greta; Spets, Ellen Fredrika; Markman, Irma; Holmström, Karin Margareta Ulla Sofia. Styrelsen: Ordförande: Odelberg, O. W. Vice ordförande: Östberg, G. F. Ledamöter: Berndes, G. F.; Cederström. C. G. R., frih.; Ekwall, G., å.hogsta; Zetterberg, H., il. Sticklinge; Akerlund, E., å Lovisedai; :pettersson. A.; Rohtlieb, H. Kassadirektör: Östberg, G. F. Tjtinstepersonalent Kamrerare: Wessman, K. A. Ombudsman: Kjellin, P. Bokhållare: Ekecrantz, S. Kassör: Oden, Hanna. Kassakontrollant: Petre, Helena. Kontorsskrifvare: Boije af Gennäs. Maria; Rehbinder, Anna; Nauckhoff,Maria; Lillresköld, Alfhild; Boström, Hedvig. Vaktmästare: Hällen, Klas; Olsson, Fritz. AfdelningsllOntoret å Östermalm: Kassör: Christiernsson, Adelaide. Kassakontrollant: Ljunzstedt, Sigrid, tjf. Vaktmästare: Nilsson, John. Aktiebolaget Stockholms pantaktiebank. Hufvudkontor: Riddaregatan 10, 1 tro upp; öppet söckendagarfrån 10 f. m. till 1 e. m. Afdelningskontor: A. Stora Badstugatan 4 å Norr; B. Riddaregatan 10 å Östermalm, med ingång från Styckjunkaregatan6; 2783] Stockholms stads sparbank. Sibyllegatan 16, hörnet af Linnegatan, utlånings. [ filial; (Hufvudkontor: Fredsg. 9, C. Skärgärdsgatan4, Brända Tomten, med ingång öppet 9-'/23, '126-7.) från Kindstugatan; Ordförande: Bohman, H. D. Högbergsgatan 23 å söder med ingäng frän Kapellgränd 3; vice Ordförande: af Petersens, K. H. W.; E. Klarabergsgatan 52. Öfriga ledamöter: Silfversparre, O.; Wik- F. Brännkyrkagatan50, hörnet aftimmermansg.. P M M. F Silf.. d G. Västmannagatan 65, hörnet af Karlbergsvägen. St rörn,..; orssmg, 'r., tttverswar, Afdelningskontorenhållas öppna: Carl; Hirsch, O.; Bodin, O.; Settervall, J.; Alla söckendagarfrån 9 f. m. till 2 e. m.ochfrån Lettström, G.; Lundberg, KarIL. 4 till S e. m. (Kontoret E 9-3, 5-S.) Kamrerare: Dandenell, A. Lördags- och helgdagsaftnar till kl. 9. Sön- och.. helgdagar hänas kontoren stängda. Sekre.~erare och 0I?budsman: von Heijne, D. Kassorer.: Lanzelius, y. G.; VY.~llberg, G. Ordförande: Smedmark. J. O. G. Kontrollörer och bokhållare: Björklund, A.; Ledamöter: Reinhold, Aug.; Olsson, F. T., Kmman,. E. O.; Flodenberg, 'rh. verkställande direktör' Schmiedte, C. J.; Kontorsskrifvare: Sevon, V.; Arnan, G.; Palmstierna, G. ' Gustafsson. A.. Kamrerare: Sjöholm, Erik. Amanu~ns: Bo,:alllUs, B.. Kontrollant: Eriksson, Erik. Uppg:~t, hv.~rest Sparbankens af~elnmgs- Kontorister: Hellström, Serla; Bergholtz, kont.?r a!:".obelägna, samt omtiden, da d~sam- Aurora' Josefsson Maria, ma aro oppna, aterfinnes l Namnregistret ' T"" l under»sparbank».. Jan~tepersona : VId afdelnmgskontoret A. [2785] Stockholms läns sparbank. Hufvudkontoret, Drottningg. 39, är öppet hvarje söckendag- (rån 10 r. m. till 3 e. m. Afdelningskontor:Birgerjarlsgatan31 (Engelbrekts plan), öppet hvarje söekendag10-1/2 3; Liljeholmen; Gröndal; Sundbyberg; Kungsholms Villastad; Nynäshamn. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget Föreståndare och kassör: Pettersson, Pontus. Bokhållare: Bergholtz, Anna; Magnusson, Aug.; Nilsson, Knut; Johnsson, Gustaf. Vid afdelningskontoret B. Föreståndare och kassör: Janson, Carl. Bokhållare: Ekeroth, Carl; Johansson, Ivar. SVEA. 13 Drottninggatan.

16 Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [ J Vid ut1åmngsfilialen, Sibylleg. 16. Bokhållare: Westerlund, S.; Eriksson, E.; Föreståndare: Rabe, Ernst Emil. Äkerblom, Charles; Engström, V. Vid afdelningskontoret C.. Vid filial N:o 3: Föreståndare och kassör: Nyh, Axel. Föreståndare och kassör: Nilsson, Gustaf. Bokhållare: Pettersson, Signe; Bergquist, Bokhållare: Wendel, E.; Fäldt, Carl; Al- Alb.; Schröder, Thure. bion, F. Vid afdelningskontoret D. Vid filial N:o 5: Föreståndare och kassör: Andersson, Joh. E. Föreståndare och kassör: Jansson, Oskar. Bokhållare: Kjellberg, Karl; Fernström, Au- Bokhållare: Hartman, J. P.; Nilsson, Pehr; gust; Bengtsson, Herman. Widfond, Hilda. Vid afdelningskontoret E. Föreståndare o. kassör: Mag-nusson, Carl Aug. Bokhållare: Holmström, Elof. Vid afdelningskontoret F. Föreståndare och kassör: Josefsson, Josef. Bokhållare: J osefsson,pa trik; Hallsten,Gerda; Viell, Erik. Vid afdelningskontoret G. Föreståndare och kassör: Hallsten. John. Bokhållare: Bonvin, Oskar; Wallin, Allan. Arbetareringens banks pantlåneafdelningar. Se [ ] Aktiebolaget Stockholms Privat-Assistans. Hufvudkkontor: Fredsgatan 6, 1 tro (Telegrafadress»Privatbankenn.) öppet söckendagar kl. 10 f. m.-4 e. m., lördagar o. helgdagsaftnar kl. 2 e. m. P;ntlånefilial N:o 1: Små!andsgatan 40. Pantlånefilia! N:o 2: Luntmakaregatan 34 B. Pantlånefilial N:o 3: Sibyllegatan 25. Pantlånefilial N:o 5: Pipersgatan 23. Filialkontoren hållas öppna: Söckend. fr. 9 f. m. till 2 e. m. samt 4-S e. m., lärd. och dagen före helgd. till kl. 9 e. m. J'uni t. o. m. Aug. till kl. 7 e. m.; lördagar o. helgdagsaftnar kl. 9 e. rn. IStyreise: Ordförande: Rudberg, J onas. vice Ordförande: Velander, Th. [2794J Bankirfirman C. G. Cervin. (Gustaf Adolfstorg 22, kontor öppet 1/5_3 /. kl. 10-3, 1/'0-30/. kl ) Inn eh.af» are : Cervin, Carl; Jentzen, Carl. l.j'änstemän: Bäckström, Ivar; Oldberg. G. A.; de Perre, Alb.: af Sandeberg, Frits. [2795] Bankir- o. Mäklarefirman G. A. KYhlberger. (Brunkebergstorg 12.) Telegrafadr. : Shares. Inneh.: Kyhlberger, Gösta. Prokurister: Johanson, Oscar; Nordlöf, Karl W. [2796J Kommanditbolaget Burman & Co. (Central palatset.) Telegrafadress : Burmans. Bankirfirmans innehatvare : Burman, Axel. Kassadirektör: Burman, Bernhard F. Kamrerare: Göranson, Carl Gustaf. Kassör: Bohman, P. Korresponden t: Sandberg, Oscar. Bokhållare: Lindahl. Knut. [2797J Bröderna Larsson & Co. (Skeppsbron 24, 1 tr.) Ledamöter: Wahl berg, F. R., verkst. direk- [2801] Amorteringsfonden för tör; Söderström, A. F.: Wahlberg F. G. apoteksprivilegier. (Valling. 20.) Ombudsman: Tjerneld, John. Tjän stemiin: Ordförande: Linroth, Klas. Kamrer: Ankarerona, C. vice Ordförande: Sebardt, Wi1h. Kontrollör: Hedlund, A. ärriga ledamöter: Murray, A.; Lehman, A., Kassakontrollör: Herzman, A. Enell, H. G. O. Kassör: "Wahlgren, G. Styrelsesuppl.: Kaijser, A.; Södermark, A. Bokhållare: Wahlström, R.; Svensson, C. A.; Kamrerare och protokollsrörare : Görans- Hallqvist, P. W.; Herzrnan, S.; Rydell, S. son, r. Revisorer: Göransson, Th.; Afzelius, Fr. Tjänstepersonal: S l t P t \>7 E gelb ht K Vid filial N:o 1: upp ean er: e e~.; n. rec,. Föreståndare och kassör: Landström, Ernst. Bokhållare: Laurin H.' Spik Bengt Bäck- [2802J Nya amorteringsfonden för ström, G. ",, apoteksprivilegier. (Vallingatan 20.) Vid filial N:o 2: Ordförande: Linroth, Klas. Föreståndare och kassör: Engström, V. Ivice Ordförande: Sebardt, W. Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

17 [ ] C. Öfriga allmänna inrättningar. öfrl.ga l~datnöter: Murray, A.; Balkenhausen;1 Ka~rerare o.ch p.rotokollsrörare: Göransson, l. R; NIlsson, Ph.. Revisorer: Juhlin, C. HJ.; Strandell, H. Styrelsesuppleanter: Bäckström, A. R; Kaij. Suppleanter: Wallen, O. E.; Björsell, H. ser, A.. b) Försäkringsanstalter. [2811] Ränte- och kapitalförsäkrings- [2816J Försäkringsaktiebolaget Freja. anstalten i Stockholm. (Bildadt Hufvudkontor: Mynttorget 1.) Stora Nygatan 5; insättning till beredande Styrelse; A~zelius, l., ordf.; v. Rose~, G., af lifränta eller kapital skerfrån den 15sept. grefye, VIce ordf.; Herhtz, ~.; Cervin C.; till den 16 maj alla söckendagar kl.'i2l1-'/~3 M.edm, O.; Santesson, R; Kinnander, O.; och onsdags e. m. kl. '/27-'/28; återstående VI' all:~nberg,~.... delen af året alla söckendagar kl 11-2 Verkstallande direktör Herlitz, K Vice verkställande direktör: Kinnander, O. Dlrektt?n: Ordforande: Ramst~.dt, J. O. Le Kamrerare och chef för inbrottsförsäkringsdamo~er: Edhol!D' E. M.; Leijonhufvud, B. byrån: Weman, A. A., frih.; Matthlesen, J. C.; Rubenson, L.j Kinander. K; Holtermann, O.; Lundberg, K. L.; Herrström. O. [2817] Direktör: Romare, A. V. lilförsäkrings~aktiebolaget Nordstjernan. Kamrerare: Nordwall, L (Bildadt Hufvudkontor: Amanuens: Stridbeck, G. Stockholm, Drottningg. 7.) Ombudsman: Nerström, G. Elliot, J. E., ordf.: Fränckel, E.; Amanuens: Stuart, G. A. Samson. Otto; Printzsköld, Otto; Edgren, Korrespondent: Pabricius, A. J. G.; von Heideken, G. Kassör: Benckert, F. Verkställande direktör: von Heideken, G.,' Kontorsskrifvare: Eriksson, L.; Mellberg, vice häradshöfding. M.; Geete, H.; Bratt, M.; Romare, A.; Aktuarie: Göransson, E., lektor. Wallin, E.; Matthiesen, R.;Fabricius, S.; Öfverläkare: Bruhn-Fåhreeus, M., med. dr. Abergsson, A.; Ouchterlony, L.j Älander, Kontorschef: Lindstedt, Karl. G.; Benckert, L. Kamrerare: Bergström, Axel. Chef för agenturerna: Forssman, E. Kassör: Bolin, M. lilförsäkrings-aktiebolaget De Förenade. [2813] (Hufvudkontor: Storkyrko brinken 13.) Berlitz, Karl; Bring, Ernst; Palme, Sven; Johansson, B. B.; Hall, Alex., Lundberg, F. Verkställande direktör: Lundberg, F. r2815] Försäkringsaktiebolaget Skandia. (Bildadt Hufvudkontor: Mynttorget 1.) Afzelius, L, ordf.; v. Rosen G., grefve, vice ordf.: Herlitz, K.; Cervin, C.j Medin, O.; Santesson. H.; Kinnander, O.; Wallenberg, M. Verkställande direktör: Herlitz, K. Vice verkställande direktör: Kinnander, O. örverläkare: Medin, O. Kamrerare och chef för brandförsäkringsbyrån: Lindbohm, H. Chef för liff'örsäkringsbyrån: Stedt, N. Aktuarie: Fredholm,!. Försäkringssumma öfver 127,000,000 Kr. Årlig inkomst» 5,000,000» Fonder» 39,000,000» [2819] Lilförsäkrings-Aktiebolaget Thule. (Bildadt' Kungsträdgårdsg. 2 C.) Lilliehöök, C. M.; Uggla, E.; Kin" berg, Henning; Hellner, Joh.; Weber, C. A.j Mannerheim, C.; Palme, Sven. Verkställande direktör: Palme, Sven. Aktuarie: Jäderin, E. Öfverläkare: Lennmalm, F. Kamrerare: Grönberger. A. Ludv: Ombudsman: Wetterström. Gustaf. Utdelningen till aktieågarue begränsad till kr. pr år. Under de 10 åren erhöllo: Aktieägarne ~ ,000 kr. De försäkrade i kontant vinst 5,316,526» Vinsten utdelas årlig-en. Premiebefrielse vid invaliditet. Brand- och li1försäkrings-aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

18 5. Penninginrättningar. b) Försäkringsanstalter. [ J (2821J Matematiker: Nordenmark. N. V. E. Lifförsäkrings-Aktiebolaget Victoria. Kamrerare: Burman, John. (Bildad Bl' kebergstorg 2.) [2827J. Holm, G. B.,., or~~örande; Gadd, Lifförsäkringsbolaget Balder - ömsesidigt. H.; Mlttag.Lef~er, G.; Leijonhufvud, K.; De försäkrades eget bolag. Ossbahr, R.; Tmgsten, L.; Johansson, B. (Stiftadt som lifförsäkringsförening år 1887.) yerks~~llande direktör: Johansson, B. (Sturegatan 8, 1 tr.) Öfverläkare:.Flensburg, C. Kontorstid 9-1/ 2 4. A. t. 610; r. t. Aktuane: Mittag-Leffler, G Kamrer o.ch..k~.nt~rsch~.f: von Braun, C.hr. Ordförande: Uggla, Gnst., generallöjtnant. Kamrer for forsakrmgsrorelsen: Appelqvist, Vice ordförande: Berg, C., bankofullmäktig. J. Ax. Verkst. direktör: Zethelius, J. A., öfverstelöjtnant. (2823J Allmänna Iifförsäkringsbolaget. Ledamöter: Carlsson, G.; Egner, C. E.j (Bildadt Strandvägen 5 A.) Högberg, C.; Nordström, Gustaf; Tenow, Telefoner: Expeditionen r. t. 145, a. t Chr. L.; Stålfors, H. Anskaffningsafdelningen r. t , a. t. Tjänstemän: Direktören r. t. 3173, a. t Ofverläkare: Sällberg, G. Th. Kamreraren r. t Kamrerare: Ekberg,.J. A. Matematiker: Englund, K. Sekreterare: Grube, G. von der Lancken, C. E., ordförande; Gihl, Afdelningschefer: Hallman, R.; Wijkman, S. G.; Wrern, J.; Phragrnen, E.; Winge C. G.; Kassör: Högberg. A. Gumeelius, A. S:son; Gumselius, T. H:l. Bokhållare: Nylon, M.; Thorssell, A.; Hult- Verkställande direktör: Phragmån, E. bom, L; Björnlund, B.; Melander, L; Bro- Öfverläkare: Wrern, Jonas. man, T.: Backlin, G.; Liibeck, D.; Carl- Jurist: von der Laneken, C. E. ström, G. Aktuarie: Billing, J. All vinst tillhör de försäkrade. Under 10-årsperioden utgjorde Tjiinstemdn: bolagets öfverskott, sedan lagenliga af- Winge, C. G., kontorschef och kamrerare; sättningar till försäkringsfonden blifvit 9hlson, C., kassör. gjorda, 1,110,935: 73 kr., hvaraf 597,723: 52 'I'him, Artur: Edenberg, G. A:son; Oarlander, kr utdelats under det att återstoden Anshelm; sen, L.; Wahlgre~, Bartholdi, G.; Billing,.J.; Ohl 513,212: 21 k;. reserverats Am.; Warlm~, E.; räkning. för de försäkrades T~omas, A.; Maa;-tman, D.; Phragmen, W.; Vinsten utdelas årligen efter 3 kalenderår. L?nnegoren, K.; Strand, A.; Nordgren. E.j Samtliga tillgångar d. 3'/,2 1907: öfver Lindblom, S kr. Utdelningen till förlagsgifvarna är be-', gränsad och som minskas har högst genom utgjort årliga 12,500 kr., [2829J. återköp af Sven.ska Ilfforsak~lllgs~nstalten Oden. förlags aktiekapitalet och utgör ål' 1908 (BIldad kr. 9,490: -. Öfv.erstyrelse: Birgerjarlsgatan 5.) Akerman,.~., ordförande; Dah- De lifförsäkrade ha intill 1908 års slut i lm, J. E.,. v. ordforande; Carlson, ~.; faktiskt utdelad vinst erhållit vid pass Petersson, Edv. ~.; Gullberg, HJ.:. BIll- 900,000 kronor. manson, A. L.; Timberg, G.; Martin, P. Vinsten utdelas årligen efter 5 kalenderår. R.; Wa~ren, J.; Setterblad, G.; von ~o:n, Premiebefrielse vid vissa f,1l1 af invalid i- E.; Christerson, J.; Petersson; Axel; Lillietet utan premieökning. hö?k, H.; Swart.~~.ng, J. A.; Akerman, J.; Se föl' öfrigt annons å sid. 113, näst efter Fnes, E. F.; ~~oor, F. W. N.; Pettersson, Stockholmskartan. A. Th.; ljjngstrom, C. L. {2825J Lifförsakringsaktiebolaget Nordpolen. (Bildadt Drottningg. 3.) Ordförande: Hildebrand. Rans. Ledamöter: Burman B. F.; Lindeberg, Knut; Sjögren, Tage; Strömberg, C. J. Verkställande direktör: Strömberg, C. J. Öfverläkare: Sjögren, Tage. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget Direktion: Akerman, R., ordförande; Dahlin. J. E., v. ordförande; Petersson, Edv. Ro; öfverläkare; Carlson, O.; Billmanson, A. L., aktuarie och jourh. direktör; Swartling, J. A.. Ombudsman: Blixen, Oscar. Intendent: Palme, Gustaf. Kamrerare: Carlson, A. D. SVEA. 13 Drottninggatan.

19 [ J " C. Öfriga allmänna inrättningar. [2831] Allmänna lifförsäkringsföreningen Röda' bandet. (Bildad Ceiitralpalatset.) Direktion: Direktör: Palmblad, O. W., verkmästare. Kassör: Nyström, Karl. Sekreterare: Berg, Edv., kanslist. [2833] Svenska Lifförsäkringsbolaget. (Grundadt 1891.) (Hufvudkontor Norrmalmstorg 16.) Kontorstid 9-3,30; a. t. 7280; r. t Meuller, Chr. L., ordf.; Carlson, Wilhelm; Meuller Fr. Lambert; Elmquist, Henning; Ekman.E, J., verkställande direktör., Tjänstemän: ~atematiker: Ekholm, Nils, fil. dr. Ofverläkare : Gibson, Oscar, med. dr. Jurist: Aström, T. Kamrerare: A.ndersson, G. Kassör: Wernström, H. Afdelnin~schefer: Göthe, C. A.; Svedehus, F. Försäkringssumma... öfver 105,000,000 Kr. Försäkrade personer» 45,000 Fonder» 15,000,000 Kr. Utbetalt för dödsfall J) 3,500,000» All vinst tillfaller jörsäkr'ingsägarne!, [ Valand, Omsesidigt Lifförsäkringsbolag. (Bildadt Kungsgatan 9.) Ordförande: Heijkenskjöld, S. L., öfverste. Verkställande direktör: Virgin, Claes. Ledamöter: Tamm, O.; Carlsten, E.; Wallis, Curt; Widtskiöld, J. A.; Norman, H... Tjänstemän. Ofverläkare: Wallis, Curt. Ombudsman: Norman, Hugo. [2839J Svenska Lifförsäkringsanstalten "Trygg". (Ömsesidig af 1899.) (Hufvudkont.: Greftureg. 24 B.) ÖjverstY1'else: Ordförande: Svedelius, Ax'. G., f. d.landshöfding. v. Ordf.: Swartling, Ax., konsul, riksdagens andra kammares talman. Ledamöter: Almqvist, S.; Aspelin, Chr.; Berendt, S.; Bonde, C. C:son, frih.; Falk, K.; Flensburg, C.; Folin, C. E. V.; Hasselblad, C. F.; Hedgren, B.; Kjellberg, J. C:son; Liberg, L. L.; Lindman, A.; Ljunglöf, Knut; Nygren, Gottfr.; Sandvall, Alfr.; Schnell, Ca.rl; Tham, Wilh.; Tham, Vollr. Ordförande: Rubenson, Semmy. Ledamöter: Björklund, O.; Enell, O.; Linroth, Klas; Grumme, A.; af Jochnick, A. Revisorer: Ulff, G. E.; Tengbom, Sw.; Djur- Faugert, J.; berg,,8ten. Verkst. direktör: af Jochnick,A. Öfverläkare: Hedren, G., med. dr, docent. Matematiker: Monten. T., fil. doktor. Kontorschef: Sjöberg, Sven, kamrer. [2841] Lif- och sjukförsäkringsbolaget Vasa ömsesidigt. (Centralpalatset.) St!l'I"else: Ledamöter: Yngström, P.; Sterky, Adolf; Curts, N. P.; Appelberg, Victor; Beyer, Tage. Verkställande direktör: Appelberg, 'Victor. v. Verkst. direktör: Beijer, Tage. Öfverläkare: Nettelblad, A. Matematiker: Curtz, N. P. Matematiker: Lundgren, Herm. [2843] Lifrörsäkringsbolaget Svecia. Kamrer: Arbman, H. Kassör: Hreffner, A. (Regeringsg. 40; a. t. 7475, r. t ) Bokhållare: Peterson, U.; Järta, F.; Nor- Ordförande': Sandberg, Ludvig. man, Gurli; Lagerlöf, Karin; Ericsson, Verk st. direktör: Granholm, Henrik. Annie; Sundelin, Zulamith: Molin, Nanna; Kassadirektör: Kolmodin, A. Nordvall, Blenda. Öfriga styrelseledamöter: Roth, Emil; Sjö' Bolaget är bildadt af 41 personer, som ut- ström, K. Fr. göra dess öfverstyrelse. Öfverläkare: Hwass, Thorbjörn. --- Aktuarie: Burström, Hugo. [2837] Försäkringsanstalten Brage. Ombudsman: Dondorff, John. (Bildad Kungsgatan 18.) Kamrerare: Larsson, Hugo. Berg, Lars, ordf.; Lundeberg, Chr., vice ordf.; Grip, Carl; Ulin, C. O., öfverläkare; Björck, J. E., ombudsman; Lundeberg, Gerdt, kassadirektör; Bennich, Th., verkst. direktör. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget [2845J Sveriges praktiska Iifförsäkringsförening. (Kl. V. Kyrkog. 10.) Ömsesidig kooperativ. lifförsäkringsförening med fonder af 700,000 kr. SVEA. 13 Drottninggatan.

20 5. Penninginrättningar: b) Försäkringsanstalter. [ J [2846J Det Förenade Danska Lifförsäk-I Fonder öfver 28,000,000 kr., däraf garingsaktieb. Hafnia: Svenska rantifondförbindelser 10,800,000 kr.... afdelningen. Hufvudagent: Bay, Hans.. (St~:om~.borg; ~. t. 2896,. r. t ) Läkare: Malrnsten, Karl, Blasieholmstorg 9. Direktör for Svenge: J. Ericsson. [2855J [28 47J Lifförsä~ringsbolaget (Ömsesidigt) Kronan. Stockholms stads Brandförsäkringskontor. (Bildadt Mynttorget 4.) (Förlagskapital: Inbetaldt 250,000 kr.) (Vid 1907 års utgång- uppgingo kontorets fonder till kr. 35,159,812: 43 och dess ansva- Lif- och kapitalförsäkringar. righetssnmma utgjorde kr. 587,198,190: 99.) Specialitet: Promessförsäkringar. Militära Sparkassan. Direktion: Hufvudkontor: Karlavägen 41 & 43, Stock- Lagerheim, Alfr.; Uggla, A.; Almqvist, holm. Sven; Björklund, Gustaf; Lundström, Karl; Sjöberg, A. T., ordf.; Leijonhjelm, Lamm, H.; Lyth, G. W.; Edberg, K. T. T. L; Lindhult, N. A.; Setterblad, O.; Kontorschef och kamrerare: Romare, P. B... Wulff, C. A., verkst. OfverIäkare : Setterblad, direktör. O. Sekreterare: Lagercrantz, Kassör och bokhållare: Elias. Norbeck. K. O. A. Kamrer: Sjöblom, E. Notarie: Söderling, A. G.. M. Intendent: Svensen. H. Revisor: Palmgren, Hj. L. Ombudsman: Alrutz, O. R. (2849J Bokhållare: Junker, G. Brand- o. Lifförsä[<rings-Aktiebolaget (Ar 1866.) Svea. Värderingsmän: Petterson, G. E. N.; Haverrnan, K. V.; Malmberg, C. W. F. Hufvndkontor, Göteborg. Brandinspektör. Nordenstrahl, O. Öfverstyrelse... B~~agets.'tyrelu:... Ridderskapets och adelns klass: Björnstjerna, Ord~?rande:.'VIJkander, Aug.;. öfriga leda- R.: Breitholtz, E. J.; Edelsvärd, A. W.; moter: Bring, Ernst; Hartvig. Herma~l; Gripensköld. C. J. N.; Horn, A. G. 8., ~valander, J. V.; Ekman, Joha!!. E.; L~l- grefve: Lagerheim, C.H. T. A.; Ribbing, hena.~, Aug.; ~am?erg, Carl: WIJk, Bertil. G.; Uggla, A.; Ribbing, A.; Langenskiöld, K., Verkstallande direktör: Bring, En;st.. frih.; Mörner. C. A., grefve; Stuart, G. A.; Styrelsesuppleanter: Boy~, F.; Willerding, von Stapelrnohr, C. H.; Boije af Gennäs, 8. Th.; Carlander, Axel; HJelm, C. A. J. A.; v. Rosen, E.; Uggla, E. A.; Björken- Gene-ralagentur, Stockholm, stam, F.; Anckarsvärd, C.; De la Gard ie, C., (13 Drottninggatan 13.) grefve;.von Hofst~n. W.;.. Edelstam. A.; G '. l t H 11 t d C A Fnhnohielm, O.: Silfverswär d, G.; Silfverene ra.~gen. e s lan,.. swärd, E.; Beck-Friis, J., frih, Inspektor: Malmborg, C. von. Ståndspersonernas klass: Almqvist, E. K.; Tjänstemän vid generalagenturen: Almqvist, S.; Björklund, G.; Blom, C. E.; Dumky, Gustaf, kamrer; Hallin, Edv., kas- Claeson, N.; Fränckel, E.; J olin, S.; Ljungsör; Hornvall. Anna; Nordberg, Signe; berg, K.; Nerström, G.; Roos, A...T.; Scha- Samuelsson, Lisa. ger, A. C.; Wallenbera, K. A.; Ostergren, Brandförsäkr.isumma öfver 1,900,000,000 Kr. Lifförsäkringssumma öfver 100,000,000» Arliga premie- och ränteinkomster öfver. AktiekapitaL. Grundfondsförbindelser. Reserv- och dispositionsfonder öfver. Lifförsäkrings- och andra fonder öfver. 13,000,000 3,000,000 7,000,000 [2851 J Brand- och Lifförsä.krings Aktiebolaget Skåne. (Ar 1884.) (Hamngatan 2.) Bolaget meddelar brandförsäkring-ar, hyres-, lif-, lifränte- och kapitalförsäkringar. A.; Rettig, Hj.; Hallberg, J. F.; Cervin, C.; Rystedt, C. (j.; Holtermann. O.; Dahlberg, A. E.; Quensel, E.; Breekström. E.; Stockenberg', J.; Rundqvist, A.; Bredberg. E. ö Flens- 1> bura. C. Il Handlandenas klass: Almgren, O.; Berg- Il stedt, C.; Larson, Adler; Norteus, P. C.; Pettersson, Hj.; Peyron, L,; Schnell, Carl; 2,000,000 Il Svanströrn, F.; Tempelman, G.; Sifvert, A.; Olsson, H. W.; Höglund, C. H.; Settervall 32,500,000 Il J. G.; Lundström, K.; Bohman, K.; Lamm, H.; Carlsson, L. F.; Söderberg, O. A.; Rosengren, C.; Björklöf, J.; Carl berg, G.; Brundin, F.; Engellau, L.; Francke, O.; Brunander. A. Ambetenas klass: Bromberg. S. A. E.; Edberg, K. Th.; Lyth, G. W.; Nilsson, C. Ii'.; Brand- och Lifförsäl<rings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009 Sida 1 av 6 Ordförande: 1910-1911 Lektor Karl Starbäck Gävle 1911-1920 Kyrkoherde B G Jonzon Ljusdal 1920-1922 Direktör V Tham Söderhamn 1922-1926 Disponent Erik Lindström Bollnäs 1926-1927 Bankdirektör

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218 Eskilstuna Kanal 1856-1860 Källa AI:18a Bild 224 Larsson, Johan, Stenhuggare f 1817 3/10. Död 1859 25/1 Pehrsdr, Christina, Enka f 1821 5/3 Jansson, Carl Eric, Murare f 1827 3/5 Holmberg, Fredrica Wilhelmina,

Läs mer

Brand- och Lift"'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

Brand- och Lift'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [2693-2700],. Iläst I Hufvudredare Fartygsnarnu Slag Ton Befälhafvareua namn I krafter Westeriund, A. J. Amanda S 37 Westeriund, A. J. Wicander,Hj.

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Sida 1. Tabell 1

Sida 1. Tabell 1 2011-04-15 Sida 1 Tabell 1 Jonas Anders Kjellberg. Född 1788. Död 1877 i Tådene (R). Gift med Amalia Tranchell. Född 1804. Död 1888 i Tådene (R). Jonas Henrik Reinhold "John" Kjellberg. Född 1823 i Göteborg.

Läs mer

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården 1 A 1 14 Fager Lovisa 1 A 1 15-17 Aronsson Agnes, Alda, Oscar W 1 A 2 nr.1-3 Wiberg Bertil, Viktor, Fanny, Fredrik 1 A 2 15-16 Nilsdotter,

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Tillträdde Rosengren Carl Magnus Östergötlands län, S:t Kars 1795-02-0 Död: --- Gustaf IV Adolf Holstein Gottorpska ätten 1792-03-29 1809-03-13 Olsdotter Anna Malmöhus

Läs mer

(Jämte bankirfirmor och amorteringsfonder.) O. W.; Dahl, K. J. F.; von Tell, A. M. W.; C. E. A.; Andersson, A. G.; Nyström, AX. R. A.

(Jämte bankirfirmor och amorteringsfonder.) O. W.; Dahl, K. J. F.; von Tell, A. M. W.; C. E. A.; Andersson, A. G.; Nyström, AX. R. A. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [27 005 5. Penninginrättningar, a) Bankinrattningar och kreditanstalter. (Jämte bankirfirmor och amorteringsfonder.) [2700] Sveriges Riksbanks hufvudkontor.

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

Katalog Alla personer

Katalog Alla personer Katalog Alla personer Förnamn Efternamn Datum Plats Datum död Plats död Far Mor Abram Fahlen 1879-06-04 Dal, Västernorrlands Olof Fahlen Alma Chrstina 1871-03-06 Stora Tuna, Kopparbergs 1947-12-26 Stora

Läs mer

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2008 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Arneson Anders Tillträdde Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Andersdotter Maria Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Olsson

Läs mer

Nr 106. Nr 107. Nr 110. Nr 112. Nr 114. Nr 122. Nr 124

Nr 106. Nr 107. Nr 110. Nr 112. Nr 114. Nr 122. Nr 124 Nr 106 Nr 107 Nr 110 Nr 112 Nr 114 Nr 124 Nr 122 127 4623 Sydsvenska kredit AB 100 kr 1917 Malmö F 100 128 5165 Värdeförvaltning, AB 500 kr 1918 Göteborg VF 50 Försäkring 129* 1251 Försäkrings AB Svenska

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Elisabet

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Källor 100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Berit Margareta Lilja. Född 1939-09-10 Stockholm stad, Katarina. Begravd 1966-05-21 Norrköpings

Läs mer

Gården nr Källa AI:10a Sid 54

Gården nr Källa AI:10a Sid 54 Gården nr 45 1782-1791 Källa AI:6a Sid 48 Mäst. Joh. Gustaf Lom f 1752 Jonas Forsberg f 1730. Död Hustr Cherstin Andersdr f 1736 Son. Jonas f 1773 Änk. Christina Hagman f 1703. Död Änk. Maja Lindström

Läs mer

100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897, 0-0, Bild 62 av 273

100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897, 0-0, Bild 62 av 273 Källor 100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897, 0-0, Bild 62 av 273 100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897,

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare Häverö kvarter I 1 Inspektor Joh Almquist famgrav 5 Prosten Johan Gustaf Höjer Gustafva Sofia Nobelius J G Höjer 1887 6 Prosten P E Frisk sonen A E Frisk P E Frisk

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

Föreningsprodukter Cup OFFICIELLA RESULTAT

Föreningsprodukter Cup OFFICIELLA RESULTAT D U10 1 4 LISA Lindberg Arboga Alpina 22.79 23.41 46.20 2 10 LEIA Sandberg 23.32 23.83 47.15 0.95 3 90 ALICE Fjällryd Örebro SLF 24.87 24.68 49.55 3.35 4 3 VILMA Ahlström 25.72 25.25 50.97 4.77 5 8 WILMA

Läs mer

Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn

Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn RÅV A 29 Jansson Torsten V. RÅV A 30 Jansson F. Oskar RÅV A 35, 36 Johansson Selma K S Johansson Sven Johan RÅV A 39, 40 Larsson Sofia Larsson Johannes RÅV A 43, 44

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m Resultat

Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m Resultat Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m 2016 2017 Resultat November 2016 L 7, 20 skott sittande med stöd 1 Jonathan Ebbhagen Ramselefors 197 194 2 Adam Tiburzi Drängsmark 155

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 14/2006 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 14/2006 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 14/2006 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 8 juni 2006 Jacob Asp Alexander Berger Manne Bergnéhr

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2013-10-22 14:52:32 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 1998-01-02-2013-10-22 Kultur: (inget) 1 1 36-37 1 Bergström, Gustav Bergström Edit Bergström Gustav 1 4 32 1 Pettersson, Georg

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015

Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015 Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015 Ale: Alingsås: Askersund: Avesta: Borlänge: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Annika Friberg Annika.friberg@ale.se Tel: 073-773 11 86 Diplomerad

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

MÅNDAG Bana 4, 5 & 6. Elvi H. Gustafson Arvid Jacobsson Tid: Grupp: TS Vuxen. Grupp: Vuxen. Grupp: Maxi. Tid: Grupp: Mini Midi nybörjare

MÅNDAG Bana 4, 5 & 6. Elvi H. Gustafson Arvid Jacobsson Tid: Grupp: TS Vuxen. Grupp: Vuxen. Grupp: Maxi. Tid: Grupp: Mini Midi nybörjare MÅNDAG Bana 4, 5 & 6 11:00-12:00 Barbro Ellman Else Lekholm Kristina Strandberg Lotten Giers 12:00-13:00 Malin Ljungström Charlotte Andersson Lena Ljungström 13:00-14:00 Josefine Larsdotter Erika Berggren

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Onsdag 16/3 Student Teoretiker Bibliotekarie Fråga Rum Betyg Carlsson, Magdalena

Onsdag 16/3 Student Teoretiker Bibliotekarie Fråga Rum Betyg Carlsson, Magdalena Onsdag 16/3 Student Teoretiker Bibliotekarie Fråga Rum Betyg 13.00-13.25 Carlsson, Magdalena Olle Stendahl Magdalena Öström 125 Hjärnkontoret 13.30-13.55 Eriksson, Sara Olle Stendahl Magdalena Öström 123

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Demokratinätverket - adresser

Demokratinätverket - adresser Demokratinätverket - adresser Adresser till ordföranden och sekreterare i demokratiutskott/beredningar eller motsvarande i samtliga landsting A) Stockholms läns landsting Conny Andersson 070-201 31 66

Läs mer

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1 Tabell 1 Ingrid Wallberg. Född 1790-05-07 i Oslättfors bruk, Hille (X). Utom äktenskap Karl Erik Pierrou. f.d. Spiksmeden. Född 1816-12-25

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2013. Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden 1 maj 2013 30 april 2014

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2013. Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden 1 maj 2013 30 april 2014 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2013 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Claes Zettermarck,

Läs mer

Master Mikael Forslund Spinndisc FK Master Jonas Löf Järva DGC Master Johan Åström Skellefteå DG 2658

Master Mikael Forslund Spinndisc FK Master Jonas Löf Järva DGC Master Johan Åström Skellefteå DG 2658 Klass Förnamn Efternamn Klubb PDGA r1 r2 r3 r4 Final Totalt Placering Dam Birgitta Lagerholm Järva DGC 15916 69 64 63 57 61 314 1 Dam Angelica Frantz Kalmar FK 29053 66 66 66 62 65 325 2 Dam Lydie Lykke

Läs mer

Klassresultatlista DM lång Sida

Klassresultatlista DM lång Sida Klassresultatlista DM lång Sida 1 D10 2380 meter 5 anmälda 1 Emilia Eriksson Robertsfors IK 16:59 0:00 2 Magdalena Nilsson Högåkers OK 17:56 0:57 3 Ida Georgsson Vännäs OK 22:11 5:12 4 Kristina Fridman

Läs mer

Platser. Gävleborgs län, Ljusdal

Platser. Gävleborgs län, Ljusdal Platser Gävleborgs län, Ljusdal Sten Elis Abraham Olsson 1896-01-01 Husförhör, Anna Viktoria Lindgren 1) Anna Elisabet Olsson 1902-05-07 Födelse 2) Står i kyrkboken som oäkta eftersom föräldrarna gifte

Läs mer

6-skidan - deltävling 5 PRELIMINÄR STARTLISTA

6-skidan - deltävling 5 PRELIMINÄR STARTLISTA tid Knatte mix Intervallstart fri stil 600m 1 18:30:00 2 18:30:15 3 18:30:30 4 18:30:45 5 18:31:00 6 18:31:15 7 18:31:30 8 18:31:45 9 18:32:00 10 ÖSTBLOM Lisa 18:32:15 11 JONSSON Oliver 18:32:30 12 ÅSBERG

Läs mer

OMGÅNG ÅNGERMANLAND - MEDELPAD 3-2 (2-0,1-2) DALARNA - NORRBOTTEN 5-2 (2-2,3-0)

OMGÅNG ÅNGERMANLAND - MEDELPAD 3-2 (2-0,1-2) DALARNA - NORRBOTTEN 5-2 (2-2,3-0) 1 TV-pucken 1996 GRUPP A TIMRÅ OMGÅNG 1 960920 11.45 1 ÅNGERMANLAND - MEDELPAD 3-2 (2-0,1-2) 960920 13.30 2 DALARNA - NORRBOTTEN 5-2 (2-2,3-0) OMGÅNG 2 960920 18.15 3 JÄMTLAND/HÄRJEDALEN - ÅNGERMANL 1-4

Läs mer

Resultat i C-vapen Klass 1. Resultat i C-vapen Klass 2

Resultat i C-vapen Klass 1. Resultat i C-vapen Klass 2 Resultat i C-vapen Klass 1 1 Oskar Härn Åby SK 2/1 6/4 6/4 5/4 6/5 6/4 5/4 6/6 42/32 = 74p-24 Guld 200 kr 2 Mats Andersson Åby SK 6/3 6/4 5/4 4/3 5/4 4/3 6/4 4/3 40/28 = 68p-17 Silver 150 kr 3 Patrik Svensson

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2009 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2009 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2009 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2013-04-25 LiÖ 2013-213 Landstingsstyrelsen Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Bolagsstämma kommer att

Läs mer

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271 Gården nr 106 1886-1890 Källa AI:24a Sid 217 Kling, Fred. Henning, Fabriksidkare f 1861 6/9 Blomberg, Hilda Catharina, Hustru f 1858 17/1 Johan Arthur, Tvilling Son f 1884 19/5 Carl Thure, Tvilling Son

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2007

Welcome Hotel skyttestafett 2007 Welcome Hotel skyttestafett 2007 1 Mönsterås 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist 138 89 227 2 Ununge 1157 Therese

Läs mer

Gravar utan gravrättsinnehavare.

Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravrätt. 1 1 26b Gravsatta Jönsson, Gunvor Anna S 1 1 36-37 Bergström, Gustav Bergström, Edit 1 10 12-12a Andersson, GERDA Olivia Andersson, KARL Johan 1 10 32-32a Jansson

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Olympic Fencing Participation - Sweden 1900

Olympic Fencing Participation - Sweden 1900 1900 1900-05-21 (Monday) Fick, Emil Fredrik (*1863-07-18-1930-02-20) In 1900, 1 fencers competed in 1 competitions for Sweden 1906 1906-04-25 (Wednesday) R2 Fick, Emil Fredrik (*1863-07-18-1930-02-20)

Läs mer

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista Herrar -37 Klubb Damer -37 Klubb RES RES 1 Östen Andersson Piteå 1158 1 Laila

Läs mer

RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB

RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB RAMSBERGSTRÄFFEN FÄLTSKJUTNING 30:de gången 27 APRIL 2003 200 starter. Vi tackar alla skyttar som trotsade vädret och hjälpte oss till en lyckad tävling. Gränser för

Läs mer

BRAND-SM TERRÄNGLÖPNING 4 OKTOBER 2014 I SAMBAND MED TJUR RUSET ALMNÄS SÖDERTÄLJE DAMER RESULTAT BRANDKÅRENS IDROTTSKLUBB STORSTOCKHOLM

BRAND-SM TERRÄNGLÖPNING 4 OKTOBER 2014 I SAMBAND MED TJUR RUSET ALMNÄS SÖDERTÄLJE DAMER RESULTAT BRANDKÅRENS IDROTTSKLUBB STORSTOCKHOLM DAMER RESULTAT D 21 1 Emma Kilenstam HBIK Härnösands Räddningstjänst 2352 59.57 D 21 2 Mikaela Bergner Nyköping BKF 2354 1.01.02 D 21 3 Josefine Hedberg Räddningstjänsten Storgöteborg 2128 1.06.17 D 21

Läs mer

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7 Re: 9 av 19 2006-01-08 21:21 Lättare att hitta drömresan med MSN Resor http://www.msn.se/resor/ Resultat L 7 1 Tobias Jansson Ludvika Skf (W) 398 0.0 2 Mattias Pettersson Björksta Skf (U) 387 0.0 3 Alexandra

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Graningerundan OFFICIELL STARTLISTA

Graningerundan OFFICIELL STARTLISTA 2015-01-17 Graningerundan tid H 10 Intervallstart klassisk stil 1.5 KM 1 11:00:00 2 11:00:30 3 PETTERSSON Linus 11:01:00 4 OLSSON Viking 11:01:30 5 TINGELÖF Axel 11:02:00 6 ELIASSON Charlie 11:02:30 7

Läs mer

D M Nummer Starttid Namn Klubb H M Nummer Starttid Namn Klubb D M Nummer Starttid Namn Klubb

D M Nummer Starttid Namn Klubb H M Nummer Starttid Namn Klubb D M Nummer Starttid Namn Klubb D0-6 500M 1 12:00 FORSBERG Ellen SK Skogarna 2 12:00 NILSSON Stina Älgå SK 3 12:00 ERIKSSON Malin SK Skogarna 4 12:00 ÖMAN Filippa Älgå SK 5 12:00 KARLSSON Emma SK Skogarna 6 12:00 PALM Matilda SK Skogarna

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

1915 Stockholm Helfrid Palm / Agard Palm Svea Norén / Harald Rooth Ingeborg Carlsson / Gunnar Rooth Stockholms ASK Stockholms ASK Stockholms ASK

1915 Stockholm Helfrid Palm / Agard Palm Svea Norén / Harald Rooth Ingeborg Carlsson / Gunnar Rooth Stockholms ASK Stockholms ASK Stockholms ASK SM i konståkning - par År Ort Guld Silver Brons * = ej svenska mästare 1912 Göteborg Elna Montgomery / Per Thorén Valborg Lindahl / Nils Rosenius Helfrid Palm / Agard Palm 1913 Stockholm Elly Svensson

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Örebroträffen startlista fält OBS! Vi ser gärna att Ni har jämna pengar vid anmälan, inga 500 kr sedlar Tack.

Örebroträffen startlista fält OBS! Vi ser gärna att Ni har jämna pengar vid anmälan, inga 500 kr sedlar Tack. Patr Namn Klass Förening Starttid 9 Andreas Johansson C2 Eskilstuna Handeldvapenförening 09:04 25 Andreas Johansson B2 Eskilstuna Handeldvapenförening 11:12 39 Andreas Johansson A2 Eskilstuna Handeldvapenförening

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2011 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2011 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2011 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

V 32 KEMPA (10:30-11:45) Målvakt B-hall. Lunch. Alexander Brattt 13:00-13:30 Kevin Johansson. Adam Nilsson 14:30-15:00 Vila. Edvin Tufvesson MAQ

V 32 KEMPA (10:30-11:45) Målvakt B-hall. Lunch. Alexander Brattt 13:00-13:30 Kevin Johansson. Adam Nilsson 14:30-15:00 Vila. Edvin Tufvesson MAQ V 32 KEMPA 08:00-08:30 Positionsträning Alexander Figueras 08:30-09:00 (Fokus 9M) Hampus Heym 09:00-09:30 Vila Ludvig Söderbaum 09:30-10:00 Razmus Nyman 10:00-10:30 Positionsträning Samuel Andreasson Samarbets

Läs mer

div.arbetare EFTERNAMN FÖRNAMN FÖDD ORT Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg

div.arbetare EFTERNAMN FÖRNAMN FÖDD ORT Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg div.arbetare Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg And 1744 Andersson Andreas 1818 Tunhem Andersson Anders 1760 Hjertum Andersson

Läs mer

Västerås XC

Västerås XC Västerås XC 2014-06-01 Klass Pojkar 10-12 år. Distans: 3 varv x 1,9 km = 5,7 km. Start: 10:00:00. 350 LUNDH Noa Almby IK 351 HÄGGMARK Tage Eskilstuna CK 352 MÅRD Filip en Cykloteket RT 353 AXELSSON Elias

Läs mer

FLICKOR POOL. Bankboken Tour Riks Deltävling 5 - Älvkarleby GK - 20/7-22/ Match-nr Namn Klubb Namn Klubb Speldag Start-tid Tee Segrare Res.

FLICKOR POOL. Bankboken Tour Riks Deltävling 5 - Älvkarleby GK - 20/7-22/ Match-nr Namn Klubb Namn Klubb Speldag Start-tid Tee Segrare Res. FLICKOR POOL A 7A Terese Arvidsson Gullbringa 5 1 5A Catrin Wahlestedt Carlskrona 5 1 4A Marie Messing Hallstavik 5 1 2A Malin Segerfjord Haninge 5 1 1A Caroline Lindholm Alingsås 5 1 3A Frida Orring Salem

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Röbäcksspelen OFFICIELL STARTLISTA

Röbäcksspelen OFFICIELL STARTLISTA 2016-02-06 Röbäcksspelen Knatte mix - 600m Intervallstart klassisk stil 0.6 km 1 LINDBERG Axel 11:00:00 2 FORSGREN Valdemar 11:00:15 3 ISAKSSON Malte 11:00:30 4 HENRIKSSON Olle 11:00:45 5 VIKBERG Vilhelm

Läs mer

Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 329 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 330 Sommarro Nr Källa AIIa:2 Sid 524

Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 329 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 330 Sommarro Nr Källa AIIa:2 Sid 524 Sommarro Nr 1 1896-1899 Källa AIIa:1 Sid 329 Silfverbrand, Gustaf Albrecht, Bokhållare f 1871 2/11 Nyman, Hilda Vilhelmina Elisabet, Hustru f 1871 25/11 Greta Elisabet, Dotter f 1899 28/4 Bäcker, Josef

Läs mer

Ranking_USM_Region2_2015.xlsm D15-Fart. Åre DH 2

Ranking_USM_Region2_2015.xlsm D15-Fart. Åre DH 2 Ranking_USM_Region2_2015.xlsm D15-Fart 1 MAGNUSSON Klara 2000 Östersund-Frösö SLK 0 0 100 80 100 2 LAURSEN Nikoline 2000 Åre SLK 0 0 46 100 100 3 AHLSTRAND Vilda 2000 Åre SLK 0 0 80 60 80 4 BROMÉE Ella

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

SKUTSKJUTET 2013 2013-04-20. Resultat Namnordning. Tid. StNr. Namn Ort Klass

SKUTSKJUTET 2013 2013-04-20. Resultat Namnordning. Tid. StNr. Namn Ort Klass Abrahamsson Nilsson,Lee ÅRE Barn med följeslagare 2130 11.14,61 Almén,Elsa Lidingö Barn med följeslagare 1953 9.07,87 Andersson, Mimmi Åre Barn med följeslagare 1988 8.57,29 Arntsen,Tuva Hofstad STEINKJER

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m 87 André Brännström 10.83 2007 72 Anders Öström 10.85 1992 63 Lennarth Johnsson 10.85 1988 91 Adam Andersson 11.00 2007 67 Johan Karlberg 11.03 1986 94 David

Läs mer

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag Valberedningens förslag Distriktskongress 28 mars 2015 Socialdemokraterna Västerbotten Dagordningens punkt 5, Kongressfunktionärer 1 Redaktionsutskott Lilly Bäcklund, Lycksele Mötesordförande Annamaria

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816

66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816 66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816 1700 talet låg torpet vid West-Tibble 1833 Löfhagen sista var i Kevan det finns kvar 2012 Gun Björkman Ur Håtuna Husförhörslängder

Läs mer

Resultatlista Hostruset km Totallista

Resultatlista Hostruset km Totallista 1 64 Erik Anfält-76 Örebro AIK Män 15:38,8 2 115 Mattias Nätterlund-86 Örebro AIK Män 16:26,5 3 113 Ludvig Börjesson-77 Örebro AIK Män 16:33,1 4 41 Linus Nilssen-00 IF Hagen FIK Män 17:17,8 5 29 Per Arvidsson-86

Läs mer

DM och Vretalopppet OFFICIELLA RESULTAT

DM och Vretalopppet OFFICIELLA RESULTAT 2015-01-31 DM och Vretalopppet Knatte mix Intervallstart klassisk stil 500 m 5 ANDERSSON Ariel Berntsson 3 DAHLBERG Ebba 4 FRANSSON Isabell D 7-8 Intervallstart klassisk stil 1 km 20 ANDERSSON Natasha

Läs mer