5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.)"

Transkript

1 [2700] C. Öfriga allmänna inrättningar. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.) Kommissarier: Frykman, G. K.; Lindquist, S. E.; Ferlin, R. W.; Ljungberg, E. E. A.; Larsen, J. F.. Wadstein, C. N. T.; Johanson, J. A. W: [2700] Sveriges Riksbanks hufvudkontor. M. C. F.; Amner, A.; Sjöberg; E.; Holm- Helgeandsholmen. (Expeditionstid 10-3.) gren, D.. G.; Fredncsson, A. G.; Persson, K. E.; Linder, A. G.; Hultman, J.!.; Borg, Fullmäktiges expedition. C. O.; Leth, B. O. K.; Erfass, O. V.; Hein- Bankosekreterare: Montelius C. W. H. (se rici, E. A.; Engwall, A. B.; Forsgren, E. nedan). ' V. E.; Nilsson, N. G. E.; Sjöqvist, J. B.; Protokollsnotarie: Marin, K. H. E. Forsell, T. A. W.; Peterson, G. E.; Holm, Kanslist: Conradi, C. G. J. O. yv.; Dahl, K. J. F.; von Tell, A; M. W.; Amanuens: Nyström, A. R. A. W81dlm~, H. O.;..Holmbor~, L.; Fndholm, Arkivarie: Troilius, C. R. W. A,. R. tillf. (utofver stat); Berg, O. E., Statistiker: Grönwall, F. A. A. tlllf... f>mbudsman:expeditionen. Ad:lni~~se~):; ~~~e;;ar~ I. ~'. Wls~K~~~~~ Ombudsman: M?ntehus, C. W. H. ~se ofvan). spondensafdelningen); Löfström, K. A. Proto~ollsn?tane: Langborg. E. G. (Sedelräkningen); Pettersson, O. A. (Giro- Kanshst: Tornebladh, C. G. H. afdelningen); Frykman, J. G. (Revisionen); Bankkontoret. Simonsson, K. G. (Statistiskr;. afdelningen); Trygger, C. E. A. (Utnkes afdelningen); Andersson, A. G. (Sedelkontoret); Stenberg, A. T. W. (Diskontafdelningen). Kamrerare: Växeldilkontering lamt utlåning mot hypotek aj aktier, obligationer och andra. värdepapper Holm, A. A.; Björkmanson, A. R.; Nyberg, eller varor. C. A.; Ohlsson, B. N.; Afzelius, A. O.; Växlar och öfriga länehandlingar emottagas af Engström, P. A.; Fogelström, K. J.; Wass- vederbörande tjänsteman hvarje söckendag under riksbankens expeditionstid kl b ergo, J H. Å växel beräknas minst 8 dagars diskonto och Kassörer: skall densamma vid valutans erhållande öfverlätas Wachtmeister, C. H., grefve; Warberg, O. till riksbanken eller order. E H bl K A N li E V R L d Betalning till riksbanken af diskonterade växlar.; um e,..; y m,...; un - eller län emottages hvarje söckendag under riksbanmark, E. J.; Holmberg, C. O; Carlsson, kens expeditionstid af vederbörande kassör. C. E.; Stenström, K. M. Kassakreditiv. Revisorer och. Bokhållare: Härtill erfordras kontrakt enligt tryckt formulär tillika med afskrift däraf, den för kreditivet erbjudna Carlsson, J. G.; Tunell, C. A.; Ulfsberg, J. säkerheten och firma för invisningarna. Dessa hand- G. A.' Ekström C. J. F.' Påhlman U. F. lingar ~motta?as und~: riksbankens expeditionstid. L. N' Il G' w H llb'. A A" N Kreditlvafgfften erlagges efter kreditivets bevi.l-., ore,.., a erg,. " Y- jande till kassören vid kreditivkassan. berg, F. W. W.; Oldenburg, W.; Dorph, S. Invisningar, hvilka fä ställas äfven ä brutna tal, W.; Springer, E. N. G. P.; Hähnel, B. F.; ~nlösas, och inbetalningar emottagas af kreditiv- Lindquist, C. G.; Wanberg, T.; Ekenberg. ac~~~~blanketter för uttag ttllhandahållaa kreditiv- M. B.; Dahlgren, C. G.; Falk, S.; Moäll, tagare mot behörigt kvitto och utan afgift. J. O. H. N.' Trysen O. S. A.' Hahn B... Å inbetalda belopp godtg.öres.ränta frän och med J M tri k' k.. ' d t i llf.i f forsta helgfria dag efter msattmngen.., U 1'1 es onespon en,ti. (uto ver Omföre kreditivtidens utg&ng nytt kreditiv erhålstat). lits, fär öfverföring till detta af kapitalskuld ä det äldre kreditivet ske utan att för denna ätgärd någon Reqistr ator: afgift erlägges. Eriksson, J. A. Kredit i löpande räkning.. Kontors- eller Eassaskrifvare: Sådan beviljas mot den säkerhet och pä de villkor, som af fullmäktige bestämmas. För sådan kredit Levin, P. S., (förest, för bronsmyntkassan); erlägges icke inträdesafgift. Ekman, T.; Betulander, V. A.; Bertil, B. Afbetalningsl&n. O. A K ;Ruus'tY' T. JJ.;MLaOrson,C HG de.; Ansökningar om s&dana l&n emottagas alla söckenvon rusens Jer~a,.'..: von e en- dagar af kamreraren. berg, R. E. H.; Westm, L. E.; Kark, C. H.; Anmälan om afbetalning eller slutlikvid göres Nyman A. 1.. Johnsson N. N.' Hauff- hos.kreditivbokhållaren,. som verkställer rä,:,teut-, G '. E",. räkning, hvarefter kassoren emottager betalmngen c man,.. W., hlm, K. O. E.; FrIes, och meddelar kvitto öfver densamma.

2 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [ J Medels mottagande på depoeitions-, giro- samt upp Tjänstepersonal: och ajskrijningsräkning. G Enligt lagen för Sveriges Riksbank af den 12maj Kamrerare: Blom,. ls97 skall Riksbanken: Sekreterare och ombudsman: Riben, K. A. aj på deposition afgiftsfritt mottaga penningar, Notarie: Hildebrand, Erik. att utan räntegodtgörelse återbetalas vid au- b F fordran eller å tid, som vid insättningen Kassörer: Sandberg, Rich.; Schu erth, rebestämmes; drika: Anderson, M. A.; Blom, E.; Engb) utan afgift eller räntegodtgörelse mottaga t" K t' H l S" d S l d och å giroräkning föra penningar med för- S rom, ers In; o m, 19n; y van er, bindelse att vid anfordran tillhandahålla Amy; Lagercrantz, Louise, Hamilton, Charräkningshafvaren, livad å räkningen innestår, lotte; Wallin, J.; v. Hedenberg, Thyra; hvarjämte fullmäktige berättigats att åt fir- Lybeck, Ida: Palander, Louise; Widen, G.; mor, som hafva växeldiskontering i riksbanken och ej själfva drifva bankrörelse, öppna N ordin, W.; Liljenstolpe, Anna; Wallin, u p-p- och ajskrijningsräkning mot räntegodt- Emma. Emottag~~~~IStförvar aj guld, silfeer och värdepap- Bokhållare: Gustafson, C. E.; Bergman, C. per samt af gods under försegling. G.; Scheele, l!'.; Virgin, Chr.; v. Sydow, Hufvudkontoret mottager i förvar dels gods under E.; Naumann, E.; Stenmark, G.; Sandförsegling, emot en afgift efter godsets rymd och L S d l' A L d W förvaringstiden samt utan ansvarighet å riksbankens gren, eo; un e In,.; un gren,.; sida för oförvållad skada eller tilwmig olycka; Laurell, Edv.; Claesson, Valborg; Johandels myntadt och omyntadt guld eller silfver, dels son, J.; Pira, A.; Hörle, A. E. O.; Alson, ock obligationer, aktier och andra värdepapper utan Th M F d l' G C l Ax l nyssnämnda inskränkning i ansvarigheten och med..; on e lus,.; ar son, e ; åtagande föl' riksbanken att inkassera betalbara Julin, R.; Ekström, Emy; v. Sydow, Anna; kuponger, depositionsräntor och utlottade obliga- Björkman, L; Borg, B. G.; Theel, Ida; Totioner samt, efter särskildt aftal, äfven andra medel Il M" th Nälse F N A k och att insätta beloppet af inkasserad ränta och re, ar a; a sen,..; sergren, annan &rsutdelning för vederbörandes räkning i riks- G.; Olsson, G.; Tecktonius, Gerda: Linder, bauken, eller i annan bank, som af honom i sådant C. W.; Silfverstolpe, Eva; Brisman, E.; afseende för riksbanken skriftligen uppgifvits, äfven- H" b G S db A V M. E som att förnya inteckningar i fastighet inom Sverige. og org,.; an erg,..; ynn,.j Inkasseradt kapitalbelopp tillhandahålles endast mot Peterson, 'r.; Lindeberg, K. R.j Norman, kvitteradt förvaringsbevis och bör nytt bevis å det A.; Danielson, Frith.; Södermark, F.; Lysåterstående beloppet till ägaren kostnadsfritt utfar- h l E F l d I B l' H S das för den tid, afgift redan erlagts. Förvarings- O m,.; ors un,.; er In,.; egerafgiften utgör femtio öre för år räknadt af hvarje duhl, lngeborg; Fagrell, F.; Kleitz, L.; tusental kronor af det deponerades i beviset upp- Sandin, E. A. K.; Lundberg, E. H.; Hastagna värde, hvarvid del af tusental beräknas såsom lb L St db S' H t" helt. Minata ä.rsafgift utgör dock en krona, hvar- se om,.; ran erg, Igne;. ens rom, jämte särskilda intecknings- och andra kostnader H.; Fagergren. N. O. H.; J eurhng, K. E.; [2701J Bankernas syndikat. Ordf.: Herslow, Carl; v. ordf.: Wallenberg, K. A.; ledamöter: Andreen. A.j Palme, J. H_, Frrenckel, L.; Berggren, E.j Morling, J. W. skola ersättas. Pripp, Serla: Olsson, A. S.; Gullander, N. Närmare upplysningar erhållas alla söckendags- E S H l H G R M l b förmiddagar i Bankkontoret..; O mgren,...; a m erg, Greta; Carlson, Thyra; Lindroth, K. G.; Lindgren, E. E.; Ekholm, J. A.j Lindström, G. Hj.; Egnell, H.; Johansson, K. G. J.; Wallenström, B. H.; Gillberg. E. s; Molin, o, Antell, S. K. H.; Östergren, E.; Thim, R. H.; Bolin, J. R.; Berggren, G. H. [2705J Skånes enskilda bank. [2703J Stockholms enskilda bank. Kontor: Drottningg. 5, öppet Hufvudkontor: Lilla Nyg. 27. Obligationer, kuponger och sparkassa: Stora Nyg. 40 'ramm, Gustaf, frih., f. d. öfverståthållare, & 42. Mdelningskontor: Drottninggat. 48, ordförande; Moll, J., verkställande direk- Operahuset, Nybroplan, Scheelegat. 1, tör; Ericson, Carl, frih., general-iöjtn., Hornsg. 1, Mynttorget 4 och Norrtullag. kassadirektör; Loven, John; Tranchell, C. 10 samt i Södertälje, Suppleanter: Direktion: Setterwall, Jacob; Bergenstråhle, G. Ordförande: Printzsköld, O. Ledamöter: Abenius, Allan; Buren, Axel; Tjänstemän: Dickson, Charles, kassadirektör. Frisk, Kamrerare: Sandberg, Edv. Carl, vice verkställande direktör; Heil- Ombudsman: Smith, Gustaf. born, Otto; Johnson, Axelj Söderberg, Olof Kassörer: Ekström, Gotth.; Green, Hj.; A.j Wallenherg, O.j Wallenberg, K. A., Sparre, Signe. verkställande direktör; Wallenberg, M. L., Bokhållare: Svensson, N. O. A;;.Ehrnberg vice verkställande direktör. A.; Richert, N.; Egardt, O.; Christenson, Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 DrottninggataR.

3 b. Örriga allmänna inrättningar. J.; Boije af Genuas, Kerstin; Petre, G.; Sparre, Märta; Boije af Gennäs, Ebba; Herslow, K.; Larsen, Hilda; Westin, Elin; Barth, Edith; Larsen, Brita; Neijber, Edith. Fondaf delningen: Wigstrand, E.; Askerlund, Sam. [27 07] Skaraborgs Enskilda Bank. (Regerings g. 1.) Expeditionstid Rhodin, H., ordf.: Palmrer, C. W.; Laurents, W.; Kuylenstjerna, A.; Broden, J.; Blomdahl, F. verkst. Direktör: Brodön. J. Ombudsman: Carlberg. C. Kamrer: Blomdahl, F. Kassör: Tidblad, E. Tjänstemän: EWE1,rt, O.; Wessberg, Stina; Grönlund, E.; Akerblom, G.; Lundin, D.; Ahlström, A. [2709] SundsvalIs enskilda bank. Kontor: Fredsg. 4. Hellner. Joh., ordf.: Sebardt, Wilhelm, vice ordf.; Dymling, John Fr.; Gihl, G.: Gihl, H., verkst. direkt.; Sydow, E. von, kassadir. och v. verkst. direktör. Ombudsman: Sebardt J:or, Wilh. Tjänstemän.- Kamrerare: Holmg-ren, E. D. l:ste Kassör: Lindberg, E. 2:dre Kassör: Hydån, H. Korrespondent: Janson, Valfrid. Bokhållare: Thimgren, B.; Gegerfelt, Fred. von; Claöson, C... J.; Fondolius, O. E.; Fabricius, O. G.; Odmann, M. G.; Callin, C. G.; Umeus, L; Bohm, A. Notariatafdelningen.- Förest.: Lindström, Y. Biträden: Holmblad, E. H.; Kjellgren, E. [2713] Enskilda bankers sedlar inväxlas: UU Aläiebol, Stoehholms Han delsb anlcs kontor.- Gäfieborgs, Hälsjnglands, Kopparbergs, Värmlands och Ostergötlands. Uti Aktiebol. Göteborgs banks kontor: Göteborgs, Hallands, Bohusläns. Uti Bankaktiebolaaet Norra Sveriges kontor: Hernösands (Norrbottens). Uti Bankaktiebolaget Södra Sveriges kontor: l Kristianstads. Uti Aktieb. Mälareprovinsernas banks kontor: Mälareprovinsernas. Uti Bankaktiebolo qet Stockhotm-r-Öfre Nordands hontor : Västerbottens. [2715J Enskilda bankers sedlar upphörde att medföra inlösningsskyldighet för respektiva banker från och med nedanstående datum: för Västerbottens Ensk. Bank d. 27 Jan. 1901;»Kristianstads»»»14 Febr. 1904;» Mälareprovinsernas» }») 12 Jan. 1905;» Norrbottens»»» 17 Juni 1905;» Göteborgs D»» 23 Okt. 1905; för alla öfriga enskilda banker den 22 April [2720] Skandinaviska Kreditaktiebolaget. (Storkyrkobr. 7.) Expeditionstid : 10.:-3 e. m. Afdelningskontor: Ofre Munkbron 7, Gust. Adolfs torg (Arsenalsg. 16), Vasag'. 52, Södermalmstorg 6, Kungsg, 13, Tegnersg. 12. Ordförande: Wrern, Ivar. vice Ordförande: Akerhielm, L., friherre. Ledamöter: Andn3en, A.; Barclay, G.; Carlander, A.; Carlberg. P. M.; Elliot, M.; FriselI, E.; Gibson, W.; Hirsch, O.; Horngren, H.; Kjellberg, J. Cison; Marmheimer, H.; Palm, I.; Rabe, P. R.; v. Rosen, Ax., grefve; Seaton, A.; Sundström, H.; Åkerman, R. Kontoret i Stockholm: Verkställande direktörer: Kjellberg, J onas C:son, Rabe, P. R., och Palm, Ivar. Bitr. direktör: Odencrantz, L. A. Kamrer för hvalfvet: Holmberg, E.; för låneafd.: Fogelberg, O.; för bokf.-afd.: Bacher, Fr.; för korresp.-afd.: Kjellen, G. Kassörer: Zettergren, C. O.; Lundgren, E.; Klingblom, L.; Starkenberg, G. T.; Höjer, E. Tjänstemän: Adde, E.; Adler, H.; Ajgeldinger, G. H.; An(iren, H., Björkman, G.; Benckert, S.; Bdrger, P.; Blencke, Axel; Boman, J.; Boström, G. E.; Christensson, C. E.; FornelI, W.; Forssell, J.; Forsslöf, E. A.; Fogman. C. G.; Fogelberg, Sven; Gelotte, Fr.; Hallgren, C.; Holmqvist, G.; Höraren, C. A. F.; Haak, E."Häggmark, C. H.; Israelsson, K.; Jacobsson, G.; Landgren, A.; Leufgren, N.; Lönngren, O. A.; Lindström, Olof; Lundberg, J.; Moström, F. A.; Mae Dowall, H. S.; Nilson, N.; Norman, E.; Meyer, R.; Palm, Curt; Palme,.H.; Palmgren, R.; Petre, E.; Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottnlnggatu.

4 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstaltcr. [2720'-:'2724] Pettersson, G.; Ramberg, G.; Rosander, Vid jasughetsafdelningen: H.; Schaffer, (1.; Schubert, J.j Strömau, Kamrer: Strömberg, F. A. G.; Svensson, H.; Södervall, G.j Törnberg, Bokhållare: Meurk, A.; Sundberg, E.; Johan- K.; Wierth, C. J. O.; Wieselgren, S.; son, A.; 'I'hörnborg, R.; Junger, J. Alund, C. Ombudsmansexp.: Nehrman, Hj., kammar- Vid bankaf delninqen: råd; Hasselgren, C. Ludv., v. auditör; Kamrer: Lange. K. H. Heurlin, E. S. e. o. hofr. not.; Christers- Bokhållare: Broman. B.; Djurling, H.; Casson, Lisa; Collin, Märta, sel, L.; Gerdes, G.; Holmberg, J.; Hof- Afdelningskontor: ren, S, Öfre Munkbron 7: Kamrer: Holmqvist, Filip. Kassörer: van Rijswijk, Anna; Björklund, J. A. Tjänstemän: Andersson, C.; d'aubigne, E.; Axelson, C.; Björklund, M.; Carlsson, C. O.; Grund, Hj.; Johnsson, C.; Molander, J.; van Rijswijk, B.; Wijk, Elsa. Gustaf Adolfs torg (Arsenalsgatan 16): Kamrer: Lindström, H. Kassörer: Hreggström, S.; Ponten, E. Tjänstemän: Aroseu, A.; Axebson, T.; Backman, V.; Leyonrnark, K.; Norder. H.; Påhlson, E.; von Konow, Y.; Östergren. K. Vasagatan 52: Kassör: Hagman, G. Tjänsteman: Löfmark, 1.; Wessblad, A. Södermalmstorg 6: Kassör: Bjurström, J. Tjänsteman: Österberg, S. Kungsgatan 13: Kassör: Ericsson, C. A. Tjänstemän: Lokander, P.j van Rijswijk, Elsa; Ånstrand, K. Tegnårsgatan 12: Kassör: Gellersten, C. Tjänstemän: Carlson, E.; Huss, H. [2722J Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag. Hufvudkontor: Fredsg. 2, öppet kl Afdelningskon tor: Stureplan 6, öppet kl. '/2 lo-1m. Ordförande och verkställande direktör: Palme, J. H. Kassadirektör: Pripp, L. Vice direktörer: Palme, L. A.j Strömberg, F. A., kamrerare. Ledamöter: Uggla, E.; Svensson, G.; Philipson, W. Tjänstemän: Ombudsmän: Benckert, H. T. j Cavallin, B.; Almqvist,!. Hvalfskamrer: Wancke, F. Ingenjörer: Arborelius, R.; Knochenhauer, S. Vid utl'ikesafdelningen: Korrespondenter: Giinther, O.; Nilsson, E. Vid kassorna: Kassörer : Salmson, V.; Reinius, A' Kontrollanter: Roosval, E.; Rappe, E.; Fredholm, K. BOKhållare: Carleson, H.; Schwartz M.; Johnson, F.; Reiner, E. ' Vid notariataf. delningen: Föreståndare: Lundholm. J. Biträden: Granlund, D.; Breitholtz, V.; Fogelström, E.; Sundblad, V.; Ryman, E. Vid fonda/delningen. Föreståndare: Severin, E. Biträden: Bollden, A.; Holm, E.; Lindqvist, H. V'id reoisumsaftielnisujen : Siffergranskare : Hanner, J. Bokhållare: Kläning, D.; Schwartz, G. Vid afdelninqskontoret : Kassör: Otterzren, Fr. Kontrollant: Thorslund, E. Bokhållare: Nordborg, O.; Berggren, A.; Cnattingius, B. [2724J Sydsvenska Kredit Aktiebolaget. (Drottninggatan 4, öppet t ; lördagar och dagar töre helgd. '/210-2.) Afdelningskontor: Götgatan 31. Phragmen, E., ordförande; Neumiiller, Otto Emil, v. ordf.: Nyström, M., verkst. dir.; Hellman, C. H.; Sjödahl, Jan; Blanck, Carl. Juridiskt biträde: Levy, L. Kamrerare: Israelsson, Hj. Kassörer: Johnsson, C.; Sandquist, E.; Harling, A. 'I'jänsternän : Jacobson, P. M.; Lundberg, L.; Abom, Fr.; Huss, Lennart j Akerlund, G.j Wennberg, n., Johansson, J. E.; Nilson, B.; Juhlin, L.; Bohlin, S.; Eales, C.; Ekstrand, A.; Johnsson, A.; Engström, S.; Engelbrecht, B. Brand- ooh Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

5 t ) C. Öfriga allmänna inrättningar. [2727] Vid afdelningskontoret.a. GlJtgatan 16: Aktiebolaget Stockholms handelsbank. Kassör: Maass. M. Hufvudkontor: Kungsträdgårdsgatan 2 B. Bokhållare: Stenberg, E. Kassan öppen 10 f. m.-3 e. m. Vid afdelningskontoret B. Fredsgatan 92: Notariatafdel~ing: Kungsträdgårdsg.; öppen Kassör: Engström, H. 10 f. m.-:- /24 e. m...,.. Bokhållare: Sylvan, A. Fondafdelmng: Kungstradgardsg.; oppen 10 V'd.I'd l' k t t C Sturegatan 24: f. m.-3 e. m. aj' e nmgs on ore. Fastighetsafdelning: Kungsträdgårdsg.; öp- Kassör: Grahm, E. pen 10 f. m-3 e. m. Bokhållare: Anstrin, A. Industriafdelning: Kungsträdgårdsg.; öppen Vid ajdelningskontoret D. Kornhamnstorg 4:..1/210/ m.-4 e. ~. l Kassör: Heurlin, Sigrid. Forvar~ngshvalfvet opp. kl. /210 f. m.-4 e. m. Bokhållare: Wetter lind E. Afdelnmgskontor: A. Götgatan 16; B. Freds- ' gatan 32; C, Sture gatan 24; D. Kornhamns- Vid ajdelningskontoret E. Drottninggatan 59: torg 4; E. Drottninggatan 59; F. Handt- Kassör: Hafström, D. verkaregatan 23 aj öppna +10 f. m.-~4 Bokhållare: Lindström, A. e. m. Ajdelningskontoret F. Hasuitoerkareqataa 23 a. Fraenekel. Louis, verkställande direktör; Kassör: Lindqvist, L. Abramson, Axel; Bohman, Knut; Wican- Bokhållare: Lind, G. der, Hj.; Versteegh, A. N.; Toren, Karl, [2729J kassadir. Suppleanter: Reuterskiöld, L.; Philipson, M.; Aktiebolaget Stockholms Köpmannabank. vice verkst. direktörer; Bäckström, W. Arsenalsgatan 9. Exp.-tid 1/210-1 /24. 8tyrel,'e: Tjänstemän: Ruben, Ludvig M., ordförande. Vid hujvudkontoret: Olsen, C. O., v. ordförande; Grill, B., Kaij- Prokurister: Muller, E.; Rappe, O. ser, A.: Lidströrn, J.; Ruben, Gustaf; Kamrerare: Schultz Eduard: af Sande- Wolff, F. berg, V.; Zielfelt,' A.' Verkst.. dire.~tör: ~?ben, Gustaf. Ombudsmän: Rappt', O.; Glimstedt, Carl. Kassadirektör. Frohch,. G. Kassörer: Ljungström. J.; v. Hofsten, B.; Kam~era.J:e: Ulmgren, Knut E. Gyllenspetz, ström, G. S.; Hasselhuhn, Louise; Lind- K~~sor: O"uman, H... Tjänstemän: Lande~lUs, H.; Linder,. Julius; Tjänstemän: Allander, O.; Anderson, H.; Ekroth, G.; Wedm, G. Bogren. K.; Ekdahl, K.; Ekmarck, G.; Ombudsman: Wessberg, C? Folcker, O.; Fris, O.; Hebbe, O.; Jacobson,.. P01i;qafdelnwg: I.; Johansson, A.; Kolberg, N.; Kullström, Forestandare: Philip, E. G.; Lennerman, O.; Lychou, A.; Lychou, G. O., Mellström, N.; Modigh, S.; Nyström, A.; Palm, G.; Rödjer, Erik; af Sandeberg, S.; Santesson. Fr.; Stenström, E.j Storm, J.; Wallgren, A.; Åberg, A.; Åkerlund, O.; Åmark, Astrid. Vid notariata.fdeln.ingen: Rappe, O.; Glimstedt, Carl; Lidman, R.; Gustafsson, N. G. Vid.fondajdelningen: Dorph, W.; Santesson, C. L. Rud.; Lundin, H.; Olson, E.; Svensson, K.; Olån, O. Vid.fastig1tetsajdelningen: Wennerholm, C.. Vid industriafdelningen: Brisman, G. VU revisiollsajdelningen: Lysholm, M.; Cederberg, C. W.; Schröder, F. [2730] Brand- och Lifrörsäkrings-Aktiebolaget Aktiebolaget SundsvalIs handelsbank. (Drottninggatan 17, öppet po-!4.) Sahlin, Mauritz, ordförande; Heurlin, C. H.; Olrog, Th.; Ameln, C., verkställande direktör; Engellau, Ludv. Tjiinstemänr Unue, G., kamrerare; Glimstedt, A. och Dehn, L., kassörer; Hörberg, V.; Bodman, G.; Dillner, M.; Hammarström, S. [2731] Aktiebolaget Nordiska Kreditbanken. Expeditionstid :! 10-~ 4. (Stockholm, Eskilstuna, Vaxholm.) Hufvudkontor: Drottningg. 1. Afdelningskontor: Mynttorget 4, Drottningg. 102 o. SVEA. 13 Drottninggatan.

6 Hornsg. gen Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [ J 33 a. Odeng. 28 & 30, Karlavä- [2735J Aktiebolaget Arbetareringens bank. Hufsnuikontor : Kornhamnstorg 61. Ordförande: Wachtmeister, F. Ol.son, grefve. Vice ordf.: Liberg, L. L. Ledamöter: Hedenblad. P. H.; Hirsch, Isaak; Ramstedt, Viktor; Sandberg, G. F.; Tamm, P. G.; Stjernspetz, Henrik, verkst. direktör; Enhörning, C. F., vice verkst. direktör. Tjänstffllän: Vid hufvudkontoret: kamrer; J ohansson, John; hvalfskamrer: Svensson, Adolf; utrikeskamrer: von Zeipel, Viktor; kassörer: Ulmgren, C. A.; Mallmin, H.; korrespcndent: Ljungman, Carl; bokhållare: Friberg, Ivar; Söderström, Aug.; Johansson, Ivar; Muhr, Sperling; Tibblin, E.; Ouchterlony, N.; Ledamöter: Janzon,,tUb.: Lilja, A. J.; Linge, Sven; Setreus, A. I.; Svensson, Joh:s; Tid V.; Asker, E.; Knös, T,; Gran- beck, J. H.; Wincrantz, F.; Edengren, A. Tjänstemän: Kontorschef: Fahnehielm, E. Kassörer: Granstedt, A., och Wideman, S. Kassakontrollanter: Beckman, G.; Ternstedt, G. Bokhållare: d'aubigne, Ivar; Zanichelli, E.; Berens, A.; ~ellner, Y.~Tidbeck, A.; Jan- Zetterstrand, lund, T.; Hellsten, S. Fondafdelningen: Fresk, R.; Lindahl, C.; Ström, G. Vid afdelninqskontoret Mynttorget 4: kassör: Clason, M.; kontrollant: Lagercrantz, E., öfverste. Vid afdelningskont01'et Drottninggatan 102: kassör; Persson, M.; kontrollant: Holm, Arvid. Vid ajdezningskontoret Hornsq, 33 a: kassör: Welander, A.; kontrollant: Piehl, Carl Johan. Vid ajdezningskontoret Odengatan 28 &: HO: Kassör: Hedenblad. E.; kontrollant: Ouchterlony, Ossian, kamrer. Vid afdezningskontoret Karlavägen 23: kassör: Oldenburg, :1);., kontrollant: vakant. Ombudsman: Ohman, Adolf. Byggnadskontrollant: Haverman. K. v., ingenjör. [2733J Aktiebolaget Göteborgs bank. (Brunkebergstorg 18, öppet lo-l/a.) StY1-eZse: v. Rosen, Conrad, grefve, ordförande; Berg, Oscar; Holtermann, Oscar; Hornberg, H., verkst. dir.; Nehrman, A. W., kassadir.; Wahlin, C. A. T'[iinetemiin : Kamrerare: Lindh, Helmer. Kassörer: Lagercrantz, Sophie; Ripa, E.; Bonnevier, Gunhild. Bokhållare: Ericsson, Gunnar; Asker, Blenda; Ström, Nils, Strandberg, Maria; Anderson, L. O.; Lagerholm, Nils; Anderson, Gertrud; Lilljeros, Mia; Edgren, Gertrud; Forsberg, Arthur; Ekberg, Robert; Rosen, John; Wallin, Erik; Gottfriedz, Sixten; Dalman, Tor, Johansson, Seth. Ombudsman: Nerström, Gustaf. Öppet kl. 10-3; dessutom lörd. 6-7 e. m. Okt.-April. Telegrafadress: Årbetarebanken. Ordförande och verkst, direktör: Carlson, Wilhelm; vice verkst. direktör: Carlson, Carl Ad. v. Ordförande: Lilja, A. J. Deputerad och kamrerare: Cederborg, O. H. Deputerad och ombudsman: Espelund, Karl. Deputerad: Carlson, Carl Ad. (se ofvan). Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget zon, J.; Ahlin, G. E.;.aberg, F. G.; Larsson, E.; Karlsson, S. FastiglletsajdeZningen: Kornhamnstorg 61. Förest.: Victorin, J. K. Bitr.: Sjöberg, A. Foruiaf'delningen: Kornhamnstorg 61. v. Zeipel, E. Lagerström, F. AjdeZningskontoret Kungsg. 20. Öppet kl. '/210-1 /2 4; dessutom lördagar kl. 6-7 e. m. Okt.-April. Kontrollant: Sjöstedt, Knut. Kassör: Möller, E. Bokhållare: Fredlund, O. Bankens pantl.neafdelningar: Kontor: Järntorget 78. Öppet: 9-3: 5-8 (lörd. till 9 e. m.). Föreståndare; Ryberg, J. A. Kontor: St. Badstug. 9. Öppet: 9-2; 4-8 (lörd. till 9 e. m.). Föreståndare: Engström, Rudolf. [2737J Aktiebolaget Föreningsbanken i Stockholm. (Hufvudkontoret: Storkyrkobrinken 14. 'l'elefoner: dir. Hallberg : r. t , a. t. 2326; kassadir. Stockman: a. t ; bankkontoret: r. t. 2190, a. t Expeditionstid 1/210 f. m.- t /24 e. m. Telegramadress: Unionbank. SVEA. 13 Drottninggatan.

7 [ ] C. Öfriga allmänna inrättningar., Ordförande o. verkst. direktör: Hallberg. Fr. vice Ordförande: Grundström, J. Kassadirektör : Stockman, G. Öfriga ledamöter: Molin, J.; Petterson, Gust. Tjänstemän: Sekreterare och ombudsman: Åström, Teodor. Kamrerare: Matthiesen, S. J. Kassör: Sjöstedt, Hugo. Bokhållare: Regnell, J ohn; Håkansson, Gerda: Dahlström, E.j Norgren, John; Finnberg, Knut. Afdelningskont01'et å Östermalm: (Storgatan 3j r. t , a. t j expeditionstid 1/210f. m.-3e.m. och5-7 e.m.) Kontrollant: Arvidson, A. Kassör: 'I'egner, Hulda. Afdelningskontoret i Vasastaden : (Uplandsgatan 1 j r. t ; expeditionstid kl. 1/2 10 f. m.-1/24 e. m.) Kassör: Breitholtz, Gunilla. Kontrollant: Wretlind, Elsa. Kassörer: -Gräson, H.j Hammarstrand, H.j Lagerberg. E.j Bovin, E.; Kleman, E.j Nygren, G.j Ekebohm, E.j Bergqvist, L. Bokhållare: Clason, O.; Lagergren, L.j Henrekson, E.; Stiebel, M.j Ahlström, o, Silfverling, S.; Hultman, n; Gillgren. J.; Fredriksson, G.; Beer, W.j Lundbäck, S.j Lundbeck, C.j Norman, H.j Graf, W.j Gunnarson. P.j Jonson, J.j Schwanbom, H. Föreståndare för Notariat- och Fondafdelningarna: Berglöf, E. Bokhållare : Schultz, A.; Santesson, C. [2742] Aktiebolaget Stockholms Folkbank. Hufvudkontor: Klarabergsgatan 23. Afdelningskontor: Kommendörsgatan 25. Malmen, Carl, ordf.; Ahlströrn, Gustaf, v. ordf., Bergström. Algot F., Sjöqvist, Joh.: Andersson, A..I.; van Rijswijk, H.j Ahlström, Arthur. Verkst. dir.: Alexanderson, Gustaf. Kamrerare: vakant. Kassörer: Johansson, Alb.; Ewelius, L. Bokhållare: Lilliecreutg, F. H.; Wennerström, [2739] R; Fahlström, G.j Akerblom, L. Aktiebolaget Mälareprovinsernas Bank. Notariatafdelningen: af Klintberg, Bengt; Kontor: Skeppsbron 8, öppet Westerlund, Gerda. Ombudsmän: Alexanderson. Gustaf; af Klintberg, Bengt. Tjernberg, B. A.i Gagge, Adolf; Reuterskiöld, Fondafdelningen: Lindblad, Rud. A. M. o, Oldenburg, Uno. Ombudsman i Morton, M. Kamrer: Wallqvist, Aug. [2743] Aktiebolaget Tjenstemannabanken. Kassör: Mörk, P. A. Tjänstemän: Cnattingius, J.; Lundbeck, O.j Hufvudkontor: Drottningg. 15. Afdelningskontor: Riddarhustorget. Lundqvist, Eric; Eklund, Unoj Laurell, Expeditionstid /24. Eman.; Bergendahl, J.j Moberg, N.; Carl- ström, A. L.j Westelius, Valter; Julin, G.; B d' O k df E Il E df B di R L- trö J T' b E o m, s ar, orur.; gneu,., v. or.: tun m,.j ens rom,.: jern ergo.; Berthold, Adolf, verkst. direktör: Palm. Ohlsson, L.; Zethreeus, A. H L Z tt t A 01 d E Filialer: gren,..; e ers en,.; an er,.: Flodin, S., kassadir. och ombudsman; Karlaväg. 17, öppet.}l0-4. Meeths, C. E. H.. Tjänstemän: Eklund,R; Arosenius, G.; Öhman, Tjänstemän: W.j Hultman. O. Kamrerare: Hollstrand, D. Strandväg. T; öppet 1/ Kassörer: Gustafsson,SelmajNorrman,Ernst. Öhman, Ant.; Lundbeck, E. Bokhållare: Lundström, Gerda; Ekeberg, 1.; r2741] Aktiebolaget Stockholms Diskontobank. Hufvudkontor: Regeringsg. 8. Afdelningskontor: Hötorget 8 (Kungsg.), Odeng. 55 Lilljeqvist, Mariaj Ekdahl, Rud.j Lindström, Märtha; Olson, Harriet j Berggren, David.. (invid Uplandsg.), Birgerjarlsg'. 20 och Folk [2744] Bankaktiebolaget ungag. 97 (hörnet af Renstjernasgatan), Stockholm-Öfre Norrland. Bernström. J., ordforandej Norr- Hufvudkontor: Fredsgatan 10, Expeditionstid: man, D.j Bennich, Hj.; Jansson, Carl, 1/210 f. m.- 1 /24 e. m. verkställande direktör; Bovin, Knut; Carls- Filialkontor: Södermalmstorg 8, Biblioteksson, Edmond, kassadirektör.. gatan 13. Kamrerare: Almer, N. Telegramadress: Korrlandsbanken. Brand- ooh Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

8 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [ J Expeditionskontor A, Odengatan 71, öppet Östberg, J., ordf.; Bergenholtz, F.; vice ordf.; Mannorheim, C.; Nathorst Böös, E; Expeditionskontor B, Vasagatan 4, öppet Glas, K. E.; Grahn, Leopold; Kinberg, E.; Nygren, G.; Ringstrand, G.; Rubenson, S.; Schnell, Carl; Tamm, A.; Tigerhielm, F.; Unander-Scharin, E. Verkst. direktör: Mannerheim, Carl. Ilirektion. jör tiufou tikontoret : Direktörer: Enell, O.; Nathorst-Böös, E. Östberg, J., ordf.; Bergenholtz, F.; Nygren, G.; Rubenson, S. Direktörsassistent: Snellman, E. Ombudsman: Sidenbladh, K. Tjänstemän: Kamrerare: Ekman, C. Hvalfskamrerare : Waldenström, E. Kassörer: Kinnman, S; Westin, K.; Staöl.. von Holstein, G. Ofriga tjänstemän: Adlerstam, N.; Beraqvist, E.: Bergqvist, Signe; Berndtsso n, Loulou; Björklund, Elvira; Blomkvist, G.; Breckström, B. J:son; Carlsson, Hilda: Carlsson, J.; Carlström. F. A.: Cleve, A.; Edholm, Karin; Edman, C.; Erfors, E.; Fredholm, R. W.; Gellner, K.; Gimther, Matt y; Heint ze, W.; Hellberg, C.; Hjertstedt, Aurore; Holm, Astrid; Hultgren, E.; Klint, J. W.; Linden, K. A. J.; Lindedal, L.; Lindgren, A.; Lindroth, Elsa; Lindström, Laila; Lundberg, Marie-Louise; Olsson, G.; Orajärvi, H.; Petterson, Henny; Raaschou, P. D.; Raaschou, Th.; Reenstierna, C. G.: Reuterskiöld, E.; Rissler, G.; Salvön, G.; Sch artau, Anna; Skow-Petersen, J.; Sjöstrand, N.; Stjernspetz, A.; Syl van, N.; Wigren, N. F ond- o. Notar'iatafdeln'ingen: Föreståndare: Nathorst-Böös, E. (se ofvan), Tjänstemän: Leijon, Inez; Belfrage, L.; Sandström, C.; Posse, Eleonore; Montgomery, Edit. Filialkontoret Hornsgatan 8. Direktion: Andersson, Axel N.; Gustafsson, G. Th. Kamrerare: Beve, C. L. Kassör: Stjernstedt, Louise. Bokhållare: Annell, G. FU'ialkontm'et Bibliotoksaatan. 13. Direktion: Cedergren, Aug.; Klingspor, J. M. Kamrerare: Hebel, W. ~assör: Rosenberg, Anna. Ofriga tjänstemän: Backlund, Dagmar; Chrlstiernsson, Knut; Wessel, H. [2745J Bankaktiebolaget Norra Sverige. (Kungsträdgårdsgatau 16.) Expedition: öppen Notariatafdelning: tippen Fondafdelning: öppen Brand- och Litr9rsäkrlngs-Aktiebolaget Ordförande: Virgin, O. v. ordförande: Dahlberg. N. W. Ledamöter: Axelson, H.; Dymling, R.; Em then, O.; Engströmer, r., Fahlen, H.; Lidforss, E.; Lindholm, C.; Malmström, E.; Olsson, E.; Rydbeck, O.; Ramström, H.; Sohlman, A.; Öhngren, H. Verkställande direktör: Rydbeck, O. Direktör för 8tockholmskontoret: Olsson, Emil. Kassadirektör : Norrnan, Alexis. Ombudsman: Forssell, Otto, v'. auditör. Tjänstelllän: Vid Kungsträdgårdsgatan 16. Kamrerare: Sten, Helmer; Hedman, Gösta. Kassörer: Grandinson, Alf; Lindström, J. Korrespondenter: Norman, Hjalmar A.; Åkerhielm, W.; Selander, Hj.; Lindgren, G. E:son. _ Bokförare: Edin, A.; Selin, E.; Ohngren, A.; Lundqvist, G.; Hultman, A.; Löwenhielm, A.; Snöbohm, A.. Kassakontrollanter : Norrnan, A.; N ycander, T. Kassabiträden : de Mare, E.; Svensson,!. Kamrerexpeditionen: Ericson, G.; Bergman, A.; Fredberg, B. Diskontoafdelningen: af Klinte berg, ~.; Holmberg, U. Engagementsafdelningen: Reutersvärd, G. P.; Beijerhielm, N.; Anderson, T. Vid Notariatajdelningen: Föreståndare: Forssell, Otto, v. auditör. Biträde: Brandt, Herman. Vid Fotuiaf dolninqen : Föreståndare: Leuhusen, E., frih, Extra biträde: Holmberg, H., kapten. Vid expeduions7contoret A, Oden.Qatan, 71: Hertzman, Louise, kassör; Pihl, E., bokh V'id expedu'ionslwntnret B, Vasagatan 4: Jahnke, Ester, kassör; von der Burg, J., bokh. [2746J Bankaktiebolaget Södra Sverige. (Drottningg. 2, hörnet af Strömgatan.) Exp. kl Falkman, O. W., öfverste, ordförande; Seth, 1. von, expeditionschef; Johnson, Magnus, grossh.; Broman, J. W., grossh.; Sterner, E., verkst. direktör. Suppleant: Stendahl, M., öfverfältintend. SVEA. 13 Drottnloggatu.

9 [ ] c. Öfriga allmänna inrättningar. TJänstemän: Billeruds Aktieb:s 5 O/o Kamremre: Elert, C. Borgviks aktieb:s 5 O/o Enkla bol. Bergslagsbanans Intressenters 41/2 O/o Kassör: Lönning, O.; Geyer, Karin. Falkenbergs Järnvägsaktieb:s 41/2 O/o Bokhållare: Hasselgren. Gunnar; Leodor, C.; Göteborg-Borås järnvägsaktieb:s 4 '/2 O/o Göteborgs stads 5 % Wiklander, Hugo; Keventer, Folke; Starck, Halmstads stenhuggeriaktieb:s 5'/2 % Elis; Trolle, C. F:son j Holmer,.Åke; Järnkontorets 33/4 % Svensson, Wilhelm; Sievertz, Gustaf; Ström, Järnvägsaktieb. Göteborg-Särö 5 % Karin; Johansson, Jenny; Löfgren, Gunnar. Klosters aktieb:s 151/2 % Lidköping-Skara-Stenstorps järnv.vaktieb:s 151/ 2 01 Föreståndare för Fondafdelningen: Teeling, ,4 '/2 % 1892, 4 '/2 % Wilfrid. Skandinaviska juteepinneri &väfveriaktieb:s 5 % Skara stads 5 % Ombudsman: Aronson, S Sthlms superfosfat fabriksaktieb:s 4 '/2 % 1902,5 % [2747] Aktiebolaget Gotlands Bank. Sthlm- Västerås-Bergsl. nyajärnv. aktieb:s 50/ (Fredsgatan 3.) Stora Kopparbergs bergslags aktieb:s 5'/2 % Storviks sulfitaktieb:s 5 % Blanck, Otto, ordf.; Granholm, Hen. Töre aktieb:s 5 Varbergs stads 5 0/ 8/ rik; Kolmodin. Axel; Romare, P. B.; Cramer, Carl, verkst. dir. Örebro elektr. aktieb:s 5'/2 % Värmlands elektriska försäljn. aktieb:s 5'/2 0/ O Tjänstemän: Geber, Hans, kamrer; Löthberg, R., kassör; Ahgren, E.; Oalissendorff, Ester; Ouilletmot, U. Th. [2748] Kommanditbolaget Landtmanna- Nordiska metallaktieb:s & Kreditkassan. Sv. Centrifug Aktieb:s 1902_ Västerlånggatan l (hörnet af Mynttorget). Dessutom inlösas följande Direktörer: Aronowitsch, D; Aronowitsch, M Utdelningskup onge r: Kamrerare: Lindeberg, E. Eskilstuna elektr. aktieb:s. Eskilstuna j ärnmanufaktur-aktie b:s. Kassöt : Dahl, S. Guldsmedshytte aktieb:s. Bokhållare: Hellsttöm, C.; Östergren. T. Hjälmare kanal och slussverks aktieb:s. Munktells mek. verkst:s aktieb:s. (2750] FöreninQen Industriidkarnes Nordiska metallaktieb:s. Lanekassa (utan personlig ansvarighet). Kontor: Smålandag. 22. Ordf.: Bergström, G.; vice ordf.: Linder, C. W.; öfriga ledamöter af styrelsen: Johansson, A. J.; Pettersson, O. J.; Berggren, Aug.; Ringholm, K. E.j Pettersson, Antonj Bergqvist, G. F.; Lindberg, J. S. r., Malmqvist, O. P. Kamrer: Skoglund, K. Kassörska: Andersson, Anna. Bokhållare: Sandberg, A.j Johansson, Signe. (2752] Föreningen Tjänstemäns Själfhjälpskassa u. p. a. Kontor: Herkulesg. 4. Brandel, John; Rundström, O. L.j Sundström, V., verkst, dir. Kassör: Karlson. S. Bokhållare: Roman, O. [2755] Utlottade obligationer och förfallna räntekuponger till följande lån inlösas hos: Aktiebolaget Göteborgs bank: Ahlafors nya spinneriaktieb:s4 1/ 2 % 1898och 5 o/o Aktieb. Göteborgs Hypotekskassas Aktieb. Mö1nbacka-Trysils Aktieb. Bämen-Ltljendahla 5 % Aktiebolaget Hälareprovinsernas bank: Garpenbergs Aktieb:s 6 % Guldsmedshytte Aktiebolags Köpings stads 4'/2 % Aktiebolaget Stockholms Diskontobank : Aktieb. Brusafors-Hällefors' 5'/2 %. Aktieb. Bångbro rörverks 4 '/2 %. Aktieb. de Lavals Ångturbins 41/2 Ofo 1898 och 5'/2 Ofo Aktieb. Gellivare malmfälts 4 '/2 0/O. Aktieb. Saxbergets 6 % och 6 0/ O. Aktieb. Separators 6 '/2 %. Aktieb. Södra Roslags Kustbanas 4 % 189S. Förenade' Separator-Intressenternas aktieb:s !fö Kaolrn- & Ohamottefabriks Aktieb:s 5'12 % Kinnekulle-Lidköpings järnvägsaktieb:s 3,6% Lidköpings stads 3,6 0/ O 1897 och 4 % Nya Aktieb. Stathmos' 5 1/2 %. Nyköpings stads 4 % AktIebolaget Stockholms Handelsbank : Aktieb. Ankarsrums bruks 4 0/ O 18815(f'6rskrifn.) Aktieb. Ankarsrums bruks ö 0/ O 1885 " Aktieb. Göteborgs Hypotekskassas 3 S/4 0/ Aktieb. J. A. Pripp & Sons 4'/2 % Aktieb. L. M. Ericsson & C:os 5'/2 % obl Aktieb. Mölnbacka.Trysils 6 % Aktieb. Separators 4 '/2 0/O lån Aktieb. Sthlms bryggeriers 4 '/2 Ofo lån Aktieb. Sthlms bryggeriers 41/2 % Aktieb. Södertelge Verkstäders ö % A. B. Wicanders korkfabrikers 15010oblig Aktieb. Gutzeit & O:os 5 % Almqvist & Wiksells Boktryckeri aktieb:s 5 '/2 % obl, Bergslagernas Järnvägs aktieb:s 5 % obi Bergsunds mek. verkstads aktieb:s 5'/2 % J. & C. G. Bolinders Mekaniaka Verkstads aktieb:s 61/2 % obi Borås stads 5 0/0 obl Boxholms Aktiebolags 43/4 Djursholms aktieb:s 4 '/2 % % Brand- och Lifrdrsäkrings-Aktiebolaget ~VEA. t3 Drottninggatan.

10 5. Penninginrättningar. Enköpings Eskilstuna stads 3S/4 % oblig. 189S. stads 40/ Eskilstuna stads 41/2 o Eskilstuna stads 4 1/ 2 o Falkenbergs järnvägs 4 1/2 0/ O oblig Falun-Rättvik-Mora Järnv.-Aktieb. 5 % lån Gälle stads 41/2 0/ O lån Gärsnäs-S:t Olofs järnv.-aktieb:s 41:1 0iry Göteborg-Borås Järnvägs Aktiebolags 41/2 u/o 1904 Göteborgs intecknings garantd-aktieb-e 5 % Göteborgs intecknings garanti-aktieb:s 3,6 %. Göteborgs intecknings garanti-aktieb:s 4 0.'0' Göteborgs intecknings garanti-aktieb:s r;öteborgs stads 4% lån /2 o/o. Hallstahammars aktieb:s 5 0/O obi Hargs fabrikers aktieb:s Hedefors Väfveriaktieb:s 4 1 /2 0/O /2 0/O Hemsjö Kraft aktieb:s 5 1 /2 % obi »»» 5 %» Hiasmofors aktieb:s Horndals Horndals järnverks järnverks aktieb:s 5 aktieb:s 5 0/ 8 / Hvellinge-Skanör-Fa1sterbo järnv. aktieb:s 41/2 O/I Hälsingborg-Råå-Ramlösa Järnvägsaktieb:s 5 O/O obi Hälsingborgs intecknings garanti aktieb:s 4 0/ O Hälsingborgs sockerfabriks aktieb:s 5 u/o oblig Hälsingborgs stads 41/2 % lån Hälsingfors stads 4 u/ O Jönköpings stads 41/2 0/O Jönköpings stads 4 0/O 1902 Karlstads stads 41/2 0/O Karlskrona stads 4 % Karlskrona Karlskrona >» 4 O!o 5 % obi Korsnäs Sågverks aktieb:s 5 1 /2 0/ O obl Kraftaktiebolaget Gullspång-Munkfors 51/2 010 obl, Kristianstad-Hessleholms Järnvägs aktieb:s 5 0/0 obi Kristianstads Läns Landstings 41/2 % Kristianstads stads 5 % obi Landskrona stads 4 % Larsbo-Norns aktieb:s 51/2 % förskritn Larsbo-Norns " 5 0/0 "lsfl7. Lund-Trelleborgs järnvägs aktieb:s Malmö stads 41/2 % /20/ Malmö-Trelleborgs järnvägs aktieb:s 4 % Malmö-Ystads järnv. aktteb. 4 % Mellersta Blekinge järnv.-aktiebolags 4 1!2 % 190.;. Miinchens bryggeri-aktieb:s 41/2 Ola Näs-Morshyttans järnvägs aktieb:s 5% Orsa kommuns 41/2 0: Rimbo-Sunds järnvägs aktieb:s Sandarne aktieb:s 4 0/ Sandö Sågverks aktieb:s ;,1/ 2 o/o obl Skromberga Stenkols- o. lerindustri aktieb:s 5 / Skåne-Smålands järnv.-aktieb:s 4 0/ O Skånska Cement aktieb:s Skånska Cement aktieb:s 5 o/o / 2 % obi Skånska prästerskapets 3 1/2 Sockerfabr. Aktieb. Unions 5 % % Stens bruks aktieb:s 5 0/ O 190,1. Sthlm-Rimbo järnvägsaktieb:s 4 0/ O Stockholm-Rimbo järnvägsaktieb:s 5 % obi Sthlm-Västerås-Bergslagens nya järnvägs aktieb:s 4 % Sthlm-Västerås-Bergslagens nya järnvägs aktieb:s 5 0/ O Ströms bruks aktieb:s (förskrifn.). Sulfit Aktiebolaget Ljusnans ;,1/2 O/o obi Sundsvalls stads 4l!2 % Svenska Sockerfabriks aktieb:s ;,1/2 O/o obi Svenska Spritförädlings aktieb:s ;, '/ Söderhamns stads 41/2 % Södertälje stads 41/2 u/ Trångfors Kraftaktieb:s 5 % Tunadals järnvägsaktieb:s 5 % Västergötl. Göteborgs järnv.-aktieb:s 4 % a) Banker och kreditanstalter. [2756] Västerås stads 3,8 % Västerås stads 4 % Ystad-Brösarps Järnv. Aktieb:s 4l/! % Ystad-Skifarps Järnv. Aktieb:s 4 1 /2 % Åkerlunds Bomullsspinneri Aktieb:s 51/2 % Örebro stads 41/2 % Östra Skånes järnvägsaktieb:s 4 010lån Östra Skånes järnvägsaktieb:s 41/2 % oblig Östra Skånes järnvägsaktieb:s 5 0'0 förskrifn Ut d e In i ngsku p on g er: Aktieb. Ankarsrums Bruk. Aktieb. Göteborgs handelsbank. Aktieb. Iggesunds bruk. Aktieb. J. A. Pripp & Son. Aktieb. Mötabacka-Trysil. Aktieb. Primus. Aktieb. Saltsjökvarn. Aktieb. Skånska handelsbanken. Aktieb. Sthlm s bryggerier. Aktieb. Veberöds tegelfabrik. Aktieb. Wicanders korkfabriker. Almqvist & WikselIs Boktryckeriaktieb. Blankaholms sågverks aktieb. Boxholms aktdeb. Chokoladfabr. aktieb. Sture. Förnyade ångfartygsaktieb. Svenska Lloyd. Gefteborgs enskilda bank. Graningeverkens aktieb. Gefle-Dala Järnvägsaktieb. Gunnebo bruks nya aktieb. Helsinglands enskilda bank. Hissmofors aktieb. Horndals järnverks aktieb. Huskvarna vapenfabriks aktieb. Kopparbergs }j}nskilda Bank. Malmö-Trelleborgs Jätnvägsaktieb. Maltesholms cementaktiebolag. Munkedals aktieb. MUnchens bryggeri aktieb. Norra Ostergötl. järnv.-aktieb. Oxelösunds Rederi aktieb. Porla brunns aktieb. Qvarnaktieb. Tre Kronor. Sandvikens järnverks aktieb. Skånska Cementaktieb. Sthlm-Rimbo järnv.-aktieb. Sthlm- Västerås-Bergslagens Nya järnvägsaktieb. Strömbacka bruks aktieb. Ströms Bruks aktieb. Svenska Emissionsaktieb. Upiands enskilda bank. Värmlands enskilda bank. Västergötl.-Göteborgs Angfartygsaktiebolaget» Östersjön. Östergötlands Ensk. Bank. järnvägs-aktleb. Södru Norrland. Aktiebolaget Sundsralls Hande18bank: Aktieb. Carbos. Aktieb. Forsmarks bruks. Jämtlands läns landstings. Sahlströmska fabrikens aktieb:s. Sköns kommuns. Smedjebackens valsverks aktieh:s. Svenska Centrifugaktieb:s. Östersunds stads. Hankaktfebolaget Norra Sverige: Aktieb. De svenskakristallglasbrukens 5 O/o O. 5l!2 o/o, Aktieb. Visby cementfabriks 51/2 Aktieb. Visby cementfabriks 51/2 % % af Bergslagernas järnvägsaktieb:s 4 o 16/ Dals ångsågs aktieb:s 5 vt«. Ekmans nya snickerifabriksaktieb:s 51/2 O/o Falköpings stads 4 %. Kopparbergs o. Hofors sågverks aktieb:s 5 % Mo o. Domsjö aktiebis 5 0/o. Sandö sågverksaktieb:s 5 0/ O. Sandö sågverksaktieb:s 5 1/2 % af år Brand- och Lifrdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

11 [2757] c. Öfriga Sthlms superfosfatfabriks aktieb:s Svanä aktieb:s 41/2 O/o Utansjö cellulosaaktieb:s 51/2 0/O Visby stads 4 0/O. Växjö-Klafreströms järnvägsaktieb:s 5%' Örnsköldsviks stads 3,6 0/ O Bankaktiebolaget Stockholm-Örre Norrland: Aktieb. Bätskärsuäs' 51/2 0/O. Aktieb: Klara badinrättnings 41/2 0/O o Aktieb. Primus' 501o. Falu stad. 4 0/O af Guldsmedshytte aktieb.s 5 0io. Gälle stads 4 0/O af Iduns tryckeriaktieb:s ;; 01o, Kramfors aktieb:s 51/2 0/O, Norra Östergötlands järnvägs 41/2 O/g. Rydö bruks o. fabriks aktieb:s 51/2 /0. Skellefteå stads 5 0/0. Skultuna aktieb:s 51/2 0/ O. Sthlm-Nynäs järnvägsaktieb:s 5 0/0. Sthlm-Rimbo järnvägsaktieb:s 5 0/O. Svenska Centrifugaktieb:s 5 0/O, Svenska stälpressningsaktieb. Olofströms 41/2 %. Syenit aktieb. Södertälje bryggeris 5 0/O. Sölvesborg-Olofström -Elmhults nya järnvagaaktiebos 5 "/ Umeå stads 41/2 0/O, Växjö-Klafreströms järnvägsaktiebra 5 0/O, Ytterstiors Trävaruaktieb:s 5 0/0. Dessutom inlösas följande Utde Inings kupon g er: Aktieb. Brunkebergstunnelns. Aktieb. Djursholms Lärarebostäders. De förenade kolsyrefabrikernas aktieb:s. Djursholms Elektr. Belysn.-aktieb:s. Fastighetsaktieb. Kejsarkronans. H. Sackmanns aktieb:s. Guldsmedshytte aktieb:s. Luth & Rosens elektriska aktieb:s. Mosebacke gängbroaktieb:s. Nordstj ärnans Mineralvattenfabriksaktie b: s. Skultuna aktieb:s. Sölvesborg-Olofström- Elmhul ts nya järnv. -aktie b:s. BankIrfirman C. G. Cervin: Städer: Hudiksvalls stads 6% Hälsingborgs stads 3 6/10 0/O Kalmar stads 5 "lo Krf.sttanatads stads 31/ Malmö stads "lo 1890 o. 4 0/" af Oskarshamns stads. Skeninge stads. Industriella bolag: Aktieb. H. E. Carlstens Porterbryggeris. Aktieb.Iggesunds bruks 4%1898. Aktieb. Sthlms vapenfabriks. Billingsfors aktie b: s. Bräcks fabriks aktieb:s. Carl Fredriksons träförädlingsaktieb:s. Claes Johanseon & C:is Väfveri aktieb:s Hällefors bruks aktieb:s. Hälsingborgs intecknings garanti aktieb:s 41/2 /01890 o...4 0/O Höganäs-Billesholms aktieb:s 5 "!» 15/S ID03 o. 51/ Ofo 1904: Jönköpings och Vulcans tändsticksfab:s aktieb:s. Klagstorps Kalkbrotts aktieb:s. Klippans pappersbruks aktieb:s. Kolsva järnverks aktieb:s. Larsbo-Norns aktiebra 5 0/O Melassförädlings aktieb:s. Motala verkst:s nya aktieb:s. Sahlströmska fabrikens aktieb:s. Sandvikens järnverks aktieb:s, allmänna inrättningar. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget Skänska kolbrytningsaktieb:s. Skånska superfosfat- & svafvelsyrefab:s-aktieb:s. Sthlms mjölkförräljningsaktieb:s. Storfors bruks aktieb:s. Strömma bomullsspinneri aktieb:s. Sulitälma aktieb:s. Svenska Sockerfabriks aktieb:s. Söderfors bruks aktieb:s. Trävaru aktieb. Dalarnes 5 0/O Uddeholms aktieb:s 41/2 "/ Åtvidabergs förenade industriers. ölands nya cement aktieb:s. Järnvägsbolag: Hjo-Stenstorps järnvägsaktieb:s.. Hvetlanda-Mälilla järnvägsaktieb:s. Hälsingborg-Hessleholms järnvägsaktieb:s o. 41/. O/o Hälsingborg-- Landskrona--Eslöfs järnvägs aktie b: s. Jönköping-Gripenbergs.järnvägsaktieb:s. Kalmar nya järnvägsaktieb:s. Karlshamn- Vislanda järnvägsaktieb:s. Kristianstad-Immelns järnvägsaktieb:s. Mora- Vänerns järnvägsaktieb:s. Norbergs järnvägs nya aktieb:s. Norsholm-Ristens kommunikationsaktieh:s. Nässjö-Oskarshamns nya järnvägsaktieb:s. Simrishamn-Tomelilla järnvägsaktieb:s. Skåne-s-Smålands järnvägsaktieb:s. Sthlm-Västeräs-Bergslagens nya järnvägsaktieb:s 4 O/O 1897, 31/2 O/O Upsala-Margretehills järnvägsaktieb:s 41/. "/ Västra Centralbanans järnvägsaktieb:s. Aktiekuponger: Aktieb. Åtvidabergs Förenade Industriers. Billesholm-Bjufs aktieb:s. Billingsfors ektdeb.s preferens. Föreningens för svensk hemslöjd förlagsaktieb:s. Hisingstads tomtaktieb:s. Höganäs-Billesholms aktieb:s. Klackbergs järnvägsaktieb:s. Mora- Vänerns järnvägsaktieb:s preferens. Norbergs järnvägs nya aktieb:s. Nässjö-Oskarshamns nya järnvägsaktieb:s. Storfors bruks aktieb:s preferens. Uddeholms aktieb:s. Upsala-Margretehill järnvägsaktieb:s. Ångfartygsaktieb. Göta kanals. Ölands Nya Cement aktieb:s. I SkandinavIska kreditaktiebolaget: Aktieb. Aspa bruks 5 0/ Aktieb. Dals bruks 5 0/ O Aktieb. Finspongs styckebruks 51/2 O/O 1901 o. % af Aktieb. Göteborgs Hypotekskassas 41/2 0/ O Aktieb. J. A. Pripp & Sons 41/2 0/O Aktieb. Ludvika Bruksägares 51/. "/ Aktieb. Ludvika Bruksägares 51/. "lo revers af Aktieb. Nya Grand Hötels 5 0/O Aktieb. Stjärnfors-Ställda1ens 5 O/O Aktieb. Stjärnfors-Ställdalens 51/. 0/O revers af Aktieb. Åtvidabergs förenade industriers 51/2 0/ O o. 51/. 0/O revers af Bergsl. järnvägsaktieb:s Bergsunds Mek. Verkst. aktieb:s 5 O/O Björneborgs stads 4 0/ O 1897 o. 41:. 0/ O J. & C. G. Bolinders mek. verkstads aktieb:s 5 0/ Borr.iks aktieb:s 5 0/ O 1903 o Bor s stads 4 0/ o. 5 0/O Bure aktieb:s 01/2 0/O Claes Johansson & C:os Väfveriaktieb:s 5 l:. O/O Dals ängsägs aktieb:s 5 % Dannemora-Hargs järnvägsaktieb:s 4 o/o Drags aktieb:s 4 1/2 0/ O Fagersta bruks aktieb:s 51/2 0/ Falkenbergs stads 5 "/01900 O. 41/2 0/ O Gamlestadens fabr:s aktieb:s 41/2 "/ SVEA. 13 Drottninggatan.

12 5. Penninginrättningar. aj Banker och kreditanstalter. Grängesbergs grufaktieb:s 5 0/O1901. Gysinge aktieb:s 5 % Gälle stads 3'6 0/O ls87 o. 4 0/O1893. Göteborgs och Bohusläns landstings Göteborg-Borås järnvägs aktieb:s 41/2 O/o1904. Göteborgs Intecknings Garanti aktieb:s 4 1 /2 O/o1906 Göteborgs Nya Verkstads aktieb:s 5 0/O1906. Göteborgs stads Halmstads stads 3,6 0; Holmens bruks & fabriksaktieb:s 41/2 0/O1905. Hylin & O:os fabriksaktieb:s 41/2 O/O1894. Hällefors Bruks aktieb:s 5 % 1B04. Hällefors Bruks aktieb:s 51/2 010 revers Hä1singborg-Hessleholms järnv..aktieb:s Hälsingborgs sockerfabriks aktieb:s 5 0/O1901. Hälsingborgs stads 3,6 O/o1894. Hälsingborgs stads 41/2 0/O1892 o. 41/ Hälsingfors stads 41/2 O/O18B2. Härnösands stads lb04. Järnvägsaktieb. Göteborg-Särös 5 0/O1902. Jönköpings stads 41/2 O/O1906. Jönköping-Vulcans tändsticksfabriks aktieb:s 5 "l» och 51/2 0/O1903. Jössefors aktieb:s 51/2 0/O1901. Karlshamns stads Karlshamn-Vislanda järnvägs aktieb:s 4 o/o1894. Karlskrona stads o. 4 0/O1904. Klagstorps Kalkbrotts aktieb:s 5 O/o1906. Klippans Pappersbruks aktieb:s 51/2 0/O1905. Klosters aktieb:s 51/2 O/O1900. Kohlsva järnverks aktieb:s 5 0fo Korsnäs sågverks aktieb:s , 5 /01900, 5 O/o 1904 o , afstämplade 51/2 % Kristianstads stads 4 0/o 1894 o. 5 OfO Kyrkebyns sulfitaktieb:s 51/2 0/O Landskrona stads 4 0/O1890 o. 4 % Laxå bruks aktieb:s 51/2 0/O1901. Lesjöfors aktieb:s 41f2 0/O Lilla Edets Pappersbruks aktieb:s 5 O/o1906. Litografiska aktieb:s i Norrköping 41/2 0/O1894. Långeds aktieb:s 41/2 0/O1897. Malmö stads 4 % Maltesholms cementaktieb:s 51/ o. (; 010 revers af Marma sågverks aktieb:s 5 % 1901 o. 5 % af 1908, aratämplade 51/2 0/o. Mellersta Blekinge järnvägs aktieb:s 41/2 0/O1902 o Mo och Domsjö aktieb:s 5 O/o1903. Mora-Vänerns järnvägsaktieb:s 4 0/O1896, 41/2 % Motala verkstes nya aktieb:s 41/2 O/o Nora Bergslags järnväga aktieb:s 5 0/O1892. Norbergs elektriska aktieb:s 51/ Norbergs järnvägs nya aktieb:s Nordiska metallaktieb:s 5 O/o1905. Norrköpings stads 4 0/O1892 O. 41/2 0/O1['06. Norrtälje stads B4. Näfvekvarns bruks aktieb:s 5 0/ Nässjö-Oskarshamns nya järnvägs aktieb:s 4 / Oxelösund-Flen-Västmanlands järnvägs aktieb:s 4 0/Oo. 5 0/O1892. Riddarhytte aktieb:s 5 O/o af 1908, afstämplado 51!2 % Rörstrands aktieb:s 4% Sandviks ängsågs aktieb:s 51/2 O/oreverslån Sandö sågverks aktieb:s 5 O/O1903 o. 51/2 0/o Skåne-Smålands järnvägs aktieb:s 41,2 0/OO. 5 0/O 1893 samt 4 0/ Skånska cementaktieb:s 5 0/O Skånska superfosfat- oeh svarvelsyrefabriks aktieb:s 5 0/O1906. Sköfde stads 41/2 % Sthlm s badhusaktieb:s 41/2 O/o1903. Sthlms bomnllsspinnert- & väfveriaktieh:s 4 1 / 2 Oja 1890 och 5 O/o Sthlms superfosfatfabriks aktieb:s 41/2 0/O 1902och 5 0/O1905. Sthlm-Västerås-Bergs1agens nya järnvägs aktieb:s 31/2 % Brand- och Lifrörsäkrings-Aktiebolaget [2758] Storfors bruks aktieb:s 5 0/O1904 O. 51f2 0/Oreverslån Storviks sulfitaktieb:s 5 0fo ID06. Strängnäs stads 4 0/O1893. Sulfitaktieb. Ljusnans 5 0/O1908. Sulitälma aktiebis 6 0fo Sunds aktieb:s 51/2 0/O1908. Sundsvall s cellulosa aktieb:s 5 O/O1905. Sundsval ls stads 51/2 0/O1874. Svanö aktiebolags 5 1 /2 O/o Svenska sockerfabriksaktieb:s 51/2 O/O1907. Säfveåns aktieb:s 5 % Söderfors bruks aktieb:s 5 0/O Sörstafors pappersbruks aktreb:s 5 % Tammerfors stads 4 1/2 Trävaruaktieb. Dalarnes % /O1~01. Tunadals aktieb:s 5 O/o1900. Uddevalla stads 4 0/O1881. Upsala-Margretehills järnvägs aktieb:s 41/2 O/o1902. Utansjö cellulosafabriks aktieb:s 51/2 0/o Varbergs stads 3,s 0/O1897 o. 5 0/O1900. Visby stads 4 0/O1903. Vänersborgs stads 3,6 0/o Västerås stads 4 0/O1892. Ystads stads 4 0/O1894. Åbo stads 3,6 0/O1896. Älfsborgs läns landstings 5 0/O Ölands nya eement aktieb:s 5 0/O1902. Örebro stads 41/2 0/O1901. Skånes enskilda bank, Drottninggatan 5, inlöser förfallna kuponger och utlottade oblig:r till följande lån: Aktieb. Iggesunds bruks Beijers bokförlagsaktieb:s. Blekinge Läns Landstings Bredåkra-Tingsryds järnvägs aktieb:s Börringe-Östra Torps järnvägsaktieb:s Fredsfors fabriksaktieb:s Gäfle stads Hälsingborg-Rää-Ramlösa järnvägs aktieb:s Hälsingborgs stads Höganäs-Billesholms aktieb.s Järnvägsaktieb. Gärsnäs-S:t Olofs Järnvägsaktieb. Malmö-c-Kouttnenteus. Järnvägsaktieb. Ystad--Brösarps Järnvägsaktieb. Ystad-Skifarps Karlshamns stads Karpalunds sockerfabr.-aktieb:s Klagstorps Kalkbrotts aktieb:s Kockums järnv.-&ktieb:s Kramfors aktieb:s Kristianstads stads Landskrona stads Malmö-Genarps järnvägsaktieb:s Malmö stads 1879, 1890, 1894 O. 41/2 0/OHOL Nora Bergslags järnvägsaktieb:s Skånska Intecknings aktteb:s i Malmö Skänska superfosfat- och svafvelsyrefabriksaktieb:s Soekerfabriksaktieb. Unionens Stoeti~~lm -Yäeterås- Bergslagens nya järnvägs aktie b:s Sulitälma aktieb:s Svenska Sockerfabrik aktieb:s. af 'l'rafikaktieb. Grängesberg-Oxelösunds Stockholms enskilda bank: Hufvudkontoret.- Ob lig ation s ku p o n g e r: Staters och kommuners: Aarhus kommunelaans Adolf Fredriks församl:s Borås stads 1892, 1900 o Danska statens 1897, 1900 o Drammens kommunelaans Eskilstuna stads Falu stads Falkenbergs stads 1893 o SVEA. 13 Drottninggatan.

13 [2759] c. Finska statens 1895, 1898, Fredriksstads Gäfte stads 1893 o Gälle etadsförsaml.s Göteborgs stads Halmstads stads Härnösands stads Jönköpings stads Kalmar stads Kristiania stads 1898 o Kristiansands amts Kristianstads stads Köpenhamns stads 1898 och Lovisa stads Luleå stads Malmö stads Nordre Trondhjems "Amts kommunelaans. Norrköpings stads 1892 o Norska statens 1895, 1896, 1898, 1899, 1902 o Oraa sockens Sala stads Staden Aarhus' Staden Bergens Stavanger kommunelaans Svenska statens Ulricehamns stads Älfsborgs läns landstings Örebro stads Allmänna kassors och inrättningar: Allm. hypotekskassans för Sveriges städer 31/2 of o1888 Amorteringsfondens för apoteksprivilegier Den Norske Arbetderbrug- og Boligbanks Finlands Hypoteksfören:s Gälle Inteckningsgarantiaktieb:s Kristiania hypotek. o. realkreditbanks 1898,1899,1900 o. 1903, Norska hypoteksbankens 1898, 1900, 1901 o Städernas i Finland hypotekskassas 1895, 1897, 1900o Trafikbolags: Falu-Rättvik-Mora järnvägsaktieb:s Garpenberg-Fors järnvägsaktiebolags 1905 o Gälle-Dala järnvägsaktieb:s 1899, 1902 o Halmstad-Nässjö järnvägsaktieb:s 18~5. Hälsingborg-Hessleho1ms järnvägsaktieb:s Järnvägsaktieb. Stockholm-Saltsjöns Kalmar läns östra järnvägsaktieb:s 4 % O. 5 %. Kalmar-Torsås järnvägsaktieb:s. Kristianstad-Hessleholms järnvägsaktieb:s Nora Bergslags järnvägsaktieb:s Sala-Gyainge-Gäfle järnvägsaktieb:s 1901, 1903 o Stockholms Nya Spårvägs A. B:s Sthlms södra spårvägs aktiebolags. Sthlms transport. & bogseringsaktieb:s 1902 o l'ratikaktieb. Grängesberg-Oxelösunds. Upsala-Länna järnvägsaktieb:s Upsala-Margretehills järnvägsaktieb:s Yästra Centralbanans järnv. A. B:s Ångfartygsaktieb. Karins. Ind ustriella bolags: Aktieb. A. W. Gutzeit & C:os. Aktieb. A. Wiklunds velocipedfabriks. Aktieb. Finspångs styckebruks 1901 o Aktieb. L. M. Ericsson & C:os Aktieb. Papyrus' Aktie b. Schisshyttans. Allm. svenska elektr. aktieb:s A. I,. Normans boktryckeriaktieb:s. Bergsbro aktieb:s Billeruds aktieb:s Olaes Johanssons & C:os väfveriaktieb:s Forsbacka järnv. aktieb:s. Gusums bruks & fabriks aktieb:s. Hofors aktieb:s. JÖnköping Yulcans tändsticks aktieb:s 5 % O. 51/2 010' Klosters aktieb.s Kopparbergs & Hofors sågverks aktieb:s 1894 o Korsnäs Sågverks aktieb:s Öfriga allmänna inrättningar. Kraftaktiebolaget Gullspång-Munkfors Lilla Edets pappersbruks aktieb:s Motala ströms kraft-aktdeb.a. Munksjö aktdeb.s. Norbergs elektr. aktieb:s Nya aktieb. Atlas'. Riddarhytte aktieb:s Rörstrands aktieb:s Sandö sågverks aktieb:s Sthlmstidningens aktieb:s. Sthlm s yllefabriks aktieb:s Storviks sultitaktieb:s Sunds aktiebis Svenska juteväfveriaktieb:s. Svenska sockerfabriksaktieb:s Svensk-danak-ryska telefonaktieb. I< Telefonaklieb. Cedergrens. Aktiekuponger: Aktieb. Gelle Handelsbank. Aktieb. Papyrus'. Aktieb. Väaterviks handelsbanks. Avesta järnverksaktieb:s. Halmstad-Nässjö järnvägsaktieb:s. Hofors aktieb:s. Köpings mek. verkst. aktieb:s. Nya aktieb. Atlas'. Rederiaktieb. Unions. Rylander & Rudolphs fabr.vaktteb:s. Smålands ensk. banks. Storviks sultitaktieb:s. Svenska juteväfveriaktieb:s. Svensk dansk.ryska telefon aktiebis. Yifsta varfs aktieb:s. Örebro ensk. banks..aldelninglkontorel Operaivuset r Atelierbyggnadsaktie b: s. Bostadsaktieb. Holmia. Rörstrands aktieb:s. Suruhammars Bruks aktieb:s. Södertälje kanal- o. slussverksaktieb:s. Yaxholms ångfartygsaktieb:s. Ångbåtsaktiebolaget Ljusterös. Östanå ångfartygsaktieb:s..aldezningskontoret Göta kanalb:s. Strömsholms nya kanalb: s, vid Nybropian:.Aldelningskontorel vid Mynt/orget: Aktieb. Gälle verkst:s. Ångfartygsaktieb. Gamla Svartsjölandets. stockholms stad. kassakontor: Sthlms stads oblig:r af åren 1877,1880, 1885, 1887, 1900, 1905 o. teaterbyggnadskonsortiets premieoblig:r 1889 o Sundsvall. enskilda bank: Aktieb. Båtskärsnäs' 51/2 O/o. Aktieb. Iggesunds bruks 5 %. Aktieb. Nyqvarns 5 %. Bure aktieb:s 5112 %. Olaes Johansson & Oo:s väfveriaktieb:s 51/2 0/0' Härnösand-Sollefleå järnvägs aktieb:s 4 0/. Norra Hälsinglands järnvägsaktieb:s 5 vt«. Sunds aktieb:s 4 1/2 %. Sunds aktieb:s 5 1/2 %. Sundsvalls cellulosa aktieb:s 5 0; o Svanö aktieb:s 5112 %. ' Uddeholms aktieb:s 4 1 /2 % af Vifsta varfs bolags 4 O/o. Trävarubolaget Svartviks 41/2 % Utdelningskupong Aktieb. Avesta Folkbanks. Aktieb. Hudiksvalls banks. Aktieb. Jämtlands folkbanks. Aktieb.Skönviks intressenters, Brand- och Liff'"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. er.

14 5. Penninginrättningar. Aktieb. llteninge glasbruks. Aktieb. Ostrands intressenters. Apotekarnes mineralvattens aktieb:s. Boktryckeriaktieb:s i Sundsvall. Bostadsaktieb. Vanadislundens. Enhörnings trävaruaktieb:s. Holmsunds aktiebia. Hudiksvalls trävaruaktieb:s. Rederiaktieb. George"s i Sundsvall. Rederiaktieb. Orlando's. Rederiaktieb. Polstjärnans. Skönvika aktieb:s. Sthlms isaktieb:s. Sunds aktieb:s. SundsvalIs bogser.-aktieb:s. SundsvalIs cellulosa aktieb:s. Sundsvall s ängfartygs-aktieb:s. Sundsvall-Vasa ångfartygs-aktieb:s. Tranås bankaktieb:s. Trävaruaktieb. Carlsviks. Tuna fabriks-aktieb:s. Vifsta varfs aktieb:s. Yärmdö ängfartygs-aktieb:s. Angfartygsakt1eb:s Sundsvall-Indalsälfven. a) Banker och kreditenstalter. [ ] [2767J Mälareprovinsernas Hypoteksförening. Kontor: Arsenalsg. 10 A, 1 tro Ordförande: Uggla, A., major. vice Ordf.: Bohnstedt, K., f. d. ryttmästare. Jourh, dir.: Sundberg, A., godsäg. Ledamöter i öfrigt: af Ugglas, L., frih., kabinettskammarherre; Reuterskiöld, L., kammarjunkare; Lorichs, L. L., bruksägare; Wachtmeister, H., grefve, bruksägare; von Rosen, junkare. Fredr., grefve, öfverstekammar- l'jänstelllän: Kamrerare: Way, C. J. 1\'1. ISekreterars och ombudsman: Carlgren,ElisN. Kassör: Ridderstolpe, Aug., frih. Bokhållare: Flodin, John. Assistent: Wolffelt, G. M. R. [2761J Sveriges Allmänna Hypoteksbank. Kommitten inom Stockholms län för granskning (Arsenalsg. 10 B: kont. öppet 10-1 /23.) af lånehandlingar: Ordförande, utsedd afkgl. Maj:t: Meyer, Ordförande: Reuterskiöld, L., kammarjun- Ernst. kare. vice Ordförande,. utsedd af Fullm. i Riksgälds' kont.: Caval li, P. A. H. Ledamöter: Zetterberg, H., godsägare; lund, E., riksdagsman..åker- Ledamöter, gama: utsedda af Moll, Viktor; Hypoteksförenin. Uggla, A. A.; Sekreterare: Ekelund, --- Jacob, länsbokhåll. Hamilton, R. G., grefve. [2769J UpIands stadshypoteksförening. Styrelsens suppleanter, utsedda af Hypo- (Smålandsg, 14, Norrmalmstorg.) teksföreningarna: Lilliecreutz, H., frih.; Ordförande: Dahlin, J. E. Montgomery, H. E.; Wästfelt, C. Crson. vice Ordf.: Berger, S. Kamrerare: v. Hofsten, E. Ledamöter: Grill, B.; Phragrnsn, E.; Lund- Sekreterare och ombudsman: Bergman, J. W. qvist, M.. Kassör: Bergman, Bigne. Kamrerare och ombudsman: Astrand, G. R. Revis.or och b?~hållare:, Munthe, ~rnst. [2772J Järnkontoret. Bokhall.~re: Sjöstedt, Carl; af Khnteberg, (Kungsträdgårdsg. 4.) B., frih. Ordinarie fullmäktige: Tamm,' C. G. A., Allm. hypotekskassan för Sveriges städer. frih., ordföra?dei Geijer, S. G. A'i. Bern- [2763J (Smålandsgatan 14, Norrmalmstorg.) Ordförande: Dahlin, J. E. d:s,~: F.; Kinander. C. K, verkstallande direktör;.9a~ lberg, P. M. vice Ordförande: Phragmsn, L. E.. o. fullmak~\ge: Tamm, P. G.;. Wetter- Ledamöter: Björnwall, J. J.; Thorngren, C.; g,ren, W.; I~am, V. H. S.; Ljungberg, Swartling, John, verkst. dir. E. ~.; Herlenius, Aug.. Suppleanter: Swartling, Ivar; Lagerblad, Oskar; Afzelius, Fr., Unger, A. NotaE1e och om~~dsman: Thysehus, Kassor: Lagerström. <:t. E. P. F. Kamrerare: Zotterman J. A. ~assakontrollant: Erickson, H. Sekreterare: t. f. Åstr~nd, G. R. Öfveringenjör: Brinell, J. A; Kassör: Lundgren, M. Ingenjörer: Janson, W., Smalandsg~tan 42; Bokhållare: Berglöf, S.; Dahlin, G. Leffler, J. A., Odengatan 42; Stridsberg, [2765J --- Stockholms hypotekskassa. F. G., Luntmakareg. Kopparberg; Bergström, 7; Casselli. Axel, H., Norrtullsg. 29. (Kont~ret,.. Skh)ps?ron 8, hålles öppet [2781J Sveriges postsparbank. varje e fs,fn ~ag 10-3.) (Posthuset vid Vasag. ingå nz från Direktiom..' b T" bl dh R dfö d B k t R Mastersamuelsg.) orne a.., or oran e; ene e.r,.; Ordförande: Generalpostdirektören. Tempelman, G.; Rabe, P. R; Herlitz, K. Ledamöter: Chefen för Postsparbanks byrån' Ombudsman: Benckert, Rob. L T" bl dh Od lb ' Kalllr.erare: Gagge,.Adolf. O~~~' J. A.; orne a, R.; e erg, BoI.hallare: Wallqvlst, A. Chef för Postsparbanks byrån: Sandberg, G. F. Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Ad"esska/endern

15 [ ] C. Tjänstepersonal: Kamrerare o. sekreterare: Berg, J. E. Registrator: Lundgren, H. Aktuarie: Heimer, G. E. Kassör: Westin, Hj. Revisorer o. bokhållare: Fant, G. F.: Stenbäck, E.;Henning. B. S.; Helleday, E.J. A. Amanuenser: Åbergh, R.; Olson, G. H.; Larssou, A. F.; Kjellberg, J. Z. V.; Amner, V.; Nilsson, J. A. EXtra biträden: Samsioe, Jenny; Lodin, Signe; Ström, Hedvig; de Frese, Constance; Hedenskoug, Anna; Rheborg, EHo; Wiberg, Ellen; Kruse, Sigrid ; Ericson,.Anna; af Sandeberg, Maria; Malm, Sofia; Winroth, Anna; Gyllenhanimar, Signe; Coyet, Mimi; Ström, Sigrid ; Malmgren, Sigrid; Stenquist, Fredrique; Ljungh, Adåle ; Löwen- Irielrn, Julia; Södermark, Anna; Södergren, Edla; Holmdah l, Anna; Bralrel, Louise; Boatrörn, Fanny; Wikström,.Iulra ; Östberg, Augusta; Lönegren, Ellen; Sundberg, Gerda; Braket, Ida; Jacobson, Anna; Bergman, Sigrid; Calander, Gerda; Wengberg, Anna;.Ldndskog, Marta; Andersson, Anna; Schmidt, Vissy; Olsson, Amalia; Weiss, 'Ellen; Wahfberg, Ingeborg; Lundbom, Hedda; Bennet, Öfriga allmänna inrättningar. Elisabeth; Carlsson, Amelie; Carlsson, Ellen; Ohrström, Signe; Zetterberg, Sigrid; Bratt, Hfldur; Svensson, Elin; Ouchterlony, Lilly; Ljungberg, Elsa; Sjölander, Agnes;.Jrederen, Maria; Bergholm, Cecilia; Cronhamn, Estella; 'I'yden, Ingrid; von gchewen, Tyra; Köhler, Ellen; Falk, Hedvig; Kugelberg, Vesta Ultima; Larsen, Märta Paulina; Berg, [2788] Elsa Emilia. Catharina; Calander, Ester Albertina; Hedenblad, Margaretha; Palmgren, Helga; Boman, Ester Amalia; Olai, Ingrid Ylfva Gustafva; Wiren, Anna Marta; Kihlblom, Greta; Spets, Ellen Fredrika; Markman, Irma; Holmström, Karin Margareta Ulla Sofia. Styrelsen: Ordförande: Odelberg, O. W. Vice ordförande: Östberg, G. F. Ledamöter: Berndes, G. F.; Cederström. C. G. R., frih.; Ekwall, G., å.hogsta; Zetterberg, H., il. Sticklinge; Akerlund, E., å Lovisedai; :pettersson. A.; Rohtlieb, H. Kassadirektör: Östberg, G. F. Tjtinstepersonalent Kamrerare: Wessman, K. A. Ombudsman: Kjellin, P. Bokhållare: Ekecrantz, S. Kassör: Oden, Hanna. Kassakontrollant: Petre, Helena. Kontorsskrifvare: Boije af Gennäs. Maria; Rehbinder, Anna; Nauckhoff,Maria; Lillresköld, Alfhild; Boström, Hedvig. Vaktmästare: Hällen, Klas; Olsson, Fritz. AfdelningsllOntoret å Östermalm: Kassör: Christiernsson, Adelaide. Kassakontrollant: Ljunzstedt, Sigrid, tjf. Vaktmästare: Nilsson, John. Aktiebolaget Stockholms pantaktiebank. Hufvudkontor: Riddaregatan 10, 1 tro upp; öppet söckendagarfrån 10 f. m. till 1 e. m. Afdelningskontor: A. Stora Badstugatan 4 å Norr; B. Riddaregatan 10 å Östermalm, med ingång från Styckjunkaregatan6; 2783] Stockholms stads sparbank. Sibyllegatan 16, hörnet af Linnegatan, utlånings. [ filial; (Hufvudkontor: Fredsg. 9, C. Skärgärdsgatan4, Brända Tomten, med ingång öppet 9-'/23, '126-7.) från Kindstugatan; Ordförande: Bohman, H. D. Högbergsgatan 23 å söder med ingäng frän Kapellgränd 3; vice Ordförande: af Petersens, K. H. W.; E. Klarabergsgatan 52. Öfriga ledamöter: Silfversparre, O.; Wik- F. Brännkyrkagatan50, hörnet aftimmermansg.. P M M. F Silf.. d G. Västmannagatan 65, hörnet af Karlbergsvägen. St rörn,..; orssmg, 'r., tttverswar, Afdelningskontorenhållas öppna: Carl; Hirsch, O.; Bodin, O.; Settervall, J.; Alla söckendagarfrån 9 f. m. till 2 e. m.ochfrån Lettström, G.; Lundberg, KarIL. 4 till S e. m. (Kontoret E 9-3, 5-S.) Kamrerare: Dandenell, A. Lördags- och helgdagsaftnar till kl. 9. Sön- och.. helgdagar hänas kontoren stängda. Sekre.~erare och 0I?budsman: von Heijne, D. Kassorer.: Lanzelius, y. G.; VY.~llberg, G. Ordförande: Smedmark. J. O. G. Kontrollörer och bokhållare: Björklund, A.; Ledamöter: Reinhold, Aug.; Olsson, F. T., Kmman,. E. O.; Flodenberg, 'rh. verkställande direktör' Schmiedte, C. J.; Kontorsskrifvare: Sevon, V.; Arnan, G.; Palmstierna, G. ' Gustafsson. A.. Kamrerare: Sjöholm, Erik. Amanu~ns: Bo,:alllUs, B.. Kontrollant: Eriksson, Erik. Uppg:~t, hv.~rest Sparbankens af~elnmgs- Kontorister: Hellström, Serla; Bergholtz, kont.?r a!:".obelägna, samt omtiden, da d~sam- Aurora' Josefsson Maria, ma aro oppna, aterfinnes l Namnregistret ' T"" l under»sparbank».. Jan~tepersona : VId afdelnmgskontoret A. [2785] Stockholms läns sparbank. Hufvudkontoret, Drottningg. 39, är öppet hvarje söckendag- (rån 10 r. m. till 3 e. m. Afdelningskontor:Birgerjarlsgatan31 (Engelbrekts plan), öppet hvarje söekendag10-1/2 3; Liljeholmen; Gröndal; Sundbyberg; Kungsholms Villastad; Nynäshamn. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget Föreståndare och kassör: Pettersson, Pontus. Bokhållare: Bergholtz, Anna; Magnusson, Aug.; Nilsson, Knut; Johnsson, Gustaf. Vid afdelningskontoret B. Föreståndare och kassör: Janson, Carl. Bokhållare: Ekeroth, Carl; Johansson, Ivar. SVEA. 13 Drottninggatan.

16 Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [ J Vid ut1åmngsfilialen, Sibylleg. 16. Bokhållare: Westerlund, S.; Eriksson, E.; Föreståndare: Rabe, Ernst Emil. Äkerblom, Charles; Engström, V. Vid afdelningskontoret C.. Vid filial N:o 3: Föreståndare och kassör: Nyh, Axel. Föreståndare och kassör: Nilsson, Gustaf. Bokhållare: Pettersson, Signe; Bergquist, Bokhållare: Wendel, E.; Fäldt, Carl; Al- Alb.; Schröder, Thure. bion, F. Vid afdelningskontoret D. Vid filial N:o 5: Föreståndare och kassör: Andersson, Joh. E. Föreståndare och kassör: Jansson, Oskar. Bokhållare: Kjellberg, Karl; Fernström, Au- Bokhållare: Hartman, J. P.; Nilsson, Pehr; gust; Bengtsson, Herman. Widfond, Hilda. Vid afdelningskontoret E. Föreståndare o. kassör: Mag-nusson, Carl Aug. Bokhållare: Holmström, Elof. Vid afdelningskontoret F. Föreståndare och kassör: Josefsson, Josef. Bokhållare: J osefsson,pa trik; Hallsten,Gerda; Viell, Erik. Vid afdelningskontoret G. Föreståndare och kassör: Hallsten. John. Bokhållare: Bonvin, Oskar; Wallin, Allan. Arbetareringens banks pantlåneafdelningar. Se [ ] Aktiebolaget Stockholms Privat-Assistans. Hufvudkkontor: Fredsgatan 6, 1 tro (Telegrafadress»Privatbankenn.) öppet söckendagar kl. 10 f. m.-4 e. m., lördagar o. helgdagsaftnar kl. 2 e. m. P;ntlånefilial N:o 1: Små!andsgatan 40. Pantlånefilia! N:o 2: Luntmakaregatan 34 B. Pantlånefilial N:o 3: Sibyllegatan 25. Pantlånefilial N:o 5: Pipersgatan 23. Filialkontoren hållas öppna: Söckend. fr. 9 f. m. till 2 e. m. samt 4-S e. m., lärd. och dagen före helgd. till kl. 9 e. m. J'uni t. o. m. Aug. till kl. 7 e. m.; lördagar o. helgdagsaftnar kl. 9 e. rn. IStyreise: Ordförande: Rudberg, J onas. vice Ordförande: Velander, Th. [2794J Bankirfirman C. G. Cervin. (Gustaf Adolfstorg 22, kontor öppet 1/5_3 /. kl. 10-3, 1/'0-30/. kl ) Inn eh.af» are : Cervin, Carl; Jentzen, Carl. l.j'änstemän: Bäckström, Ivar; Oldberg. G. A.; de Perre, Alb.: af Sandeberg, Frits. [2795] Bankir- o. Mäklarefirman G. A. KYhlberger. (Brunkebergstorg 12.) Telegrafadr. : Shares. Inneh.: Kyhlberger, Gösta. Prokurister: Johanson, Oscar; Nordlöf, Karl W. [2796J Kommanditbolaget Burman & Co. (Central palatset.) Telegrafadress : Burmans. Bankirfirmans innehatvare : Burman, Axel. Kassadirektör: Burman, Bernhard F. Kamrerare: Göranson, Carl Gustaf. Kassör: Bohman, P. Korresponden t: Sandberg, Oscar. Bokhållare: Lindahl. Knut. [2797J Bröderna Larsson & Co. (Skeppsbron 24, 1 tr.) Ledamöter: Wahl berg, F. R., verkst. direk- [2801] Amorteringsfonden för tör; Söderström, A. F.: Wahlberg F. G. apoteksprivilegier. (Valling. 20.) Ombudsman: Tjerneld, John. Tjän stemiin: Ordförande: Linroth, Klas. Kamrer: Ankarerona, C. vice Ordförande: Sebardt, Wi1h. Kontrollör: Hedlund, A. ärriga ledamöter: Murray, A.; Lehman, A., Kassakontrollör: Herzman, A. Enell, H. G. O. Kassör: "Wahlgren, G. Styrelsesuppl.: Kaijser, A.; Södermark, A. Bokhållare: Wahlström, R.; Svensson, C. A.; Kamrerare och protokollsrörare : Görans- Hallqvist, P. W.; Herzrnan, S.; Rydell, S. son, r. Revisorer: Göransson, Th.; Afzelius, Fr. Tjänstepersonal: S l t P t \>7 E gelb ht K Vid filial N:o 1: upp ean er: e e~.; n. rec,. Föreståndare och kassör: Landström, Ernst. Bokhållare: Laurin H.' Spik Bengt Bäck- [2802J Nya amorteringsfonden för ström, G. ",, apoteksprivilegier. (Vallingatan 20.) Vid filial N:o 2: Ordförande: Linroth, Klas. Föreståndare och kassör: Engström, V. Ivice Ordförande: Sebardt, W. Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

17 [ ] C. Öfriga allmänna inrättningar. öfrl.ga l~datnöter: Murray, A.; Balkenhausen;1 Ka~rerare o.ch p.rotokollsrörare: Göransson, l. R; NIlsson, Ph.. Revisorer: Juhlin, C. HJ.; Strandell, H. Styrelsesuppleanter: Bäckström, A. R; Kaij. Suppleanter: Wallen, O. E.; Björsell, H. ser, A.. b) Försäkringsanstalter. [2811] Ränte- och kapitalförsäkrings- [2816J Försäkringsaktiebolaget Freja. anstalten i Stockholm. (Bildadt Hufvudkontor: Mynttorget 1.) Stora Nygatan 5; insättning till beredande Styrelse; A~zelius, l., ordf.; v. Rose~, G., af lifränta eller kapital skerfrån den 15sept. grefye, VIce ordf.; Herhtz, ~.; Cervin C.; till den 16 maj alla söckendagar kl.'i2l1-'/~3 M.edm, O.; Santesson, R; Kinnander, O.; och onsdags e. m. kl. '/27-'/28; återstående VI' all:~nberg,~.... delen af året alla söckendagar kl 11-2 Verkstallande direktör Herlitz, K Vice verkställande direktör: Kinnander, O. Dlrektt?n: Ordforande: Ramst~.dt, J. O. Le Kamrerare och chef för inbrottsförsäkringsdamo~er: Edhol!D' E. M.; Leijonhufvud, B. byrån: Weman, A. A., frih.; Matthlesen, J. C.; Rubenson, L.j Kinander. K; Holtermann, O.; Lundberg, K. L.; Herrström. O. [2817] Direktör: Romare, A. V. lilförsäkrings~aktiebolaget Nordstjernan. Kamrerare: Nordwall, L (Bildadt Hufvudkontor: Amanuens: Stridbeck, G. Stockholm, Drottningg. 7.) Ombudsman: Nerström, G. Elliot, J. E., ordf.: Fränckel, E.; Amanuens: Stuart, G. A. Samson. Otto; Printzsköld, Otto; Edgren, Korrespondent: Pabricius, A. J. G.; von Heideken, G. Kassör: Benckert, F. Verkställande direktör: von Heideken, G.,' Kontorsskrifvare: Eriksson, L.; Mellberg, vice häradshöfding. M.; Geete, H.; Bratt, M.; Romare, A.; Aktuarie: Göransson, E., lektor. Wallin, E.; Matthiesen, R.;Fabricius, S.; Öfverläkare: Bruhn-Fåhreeus, M., med. dr. Abergsson, A.; Ouchterlony, L.j Älander, Kontorschef: Lindstedt, Karl. G.; Benckert, L. Kamrerare: Bergström, Axel. Chef för agenturerna: Forssman, E. Kassör: Bolin, M. lilförsäkrings-aktiebolaget De Förenade. [2813] (Hufvudkontor: Storkyrko brinken 13.) Berlitz, Karl; Bring, Ernst; Palme, Sven; Johansson, B. B.; Hall, Alex., Lundberg, F. Verkställande direktör: Lundberg, F. r2815] Försäkringsaktiebolaget Skandia. (Bildadt Hufvudkontor: Mynttorget 1.) Afzelius, L, ordf.; v. Rosen G., grefve, vice ordf.: Herlitz, K.; Cervin, C.j Medin, O.; Santesson. H.; Kinnander, O.; Wallenberg, M. Verkställande direktör: Herlitz, K. Vice verkställande direktör: Kinnander, O. örverläkare: Medin, O. Kamrerare och chef för brandförsäkringsbyrån: Lindbohm, H. Chef för liff'örsäkringsbyrån: Stedt, N. Aktuarie: Fredholm,!. Försäkringssumma öfver 127,000,000 Kr. Årlig inkomst» 5,000,000» Fonder» 39,000,000» [2819] Lilförsäkrings-Aktiebolaget Thule. (Bildadt' Kungsträdgårdsg. 2 C.) Lilliehöök, C. M.; Uggla, E.; Kin" berg, Henning; Hellner, Joh.; Weber, C. A.j Mannerheim, C.; Palme, Sven. Verkställande direktör: Palme, Sven. Aktuarie: Jäderin, E. Öfverläkare: Lennmalm, F. Kamrerare: Grönberger. A. Ludv: Ombudsman: Wetterström. Gustaf. Utdelningen till aktieågarue begränsad till kr. pr år. Under de 10 åren erhöllo: Aktieägarne ~ ,000 kr. De försäkrade i kontant vinst 5,316,526» Vinsten utdelas årlig-en. Premiebefrielse vid invaliditet. Brand- och li1försäkrings-aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

18 5. Penninginrättningar. b) Försäkringsanstalter. [ J (2821J Matematiker: Nordenmark. N. V. E. Lifförsäkrings-Aktiebolaget Victoria. Kamrerare: Burman, John. (Bildad Bl' kebergstorg 2.) [2827J. Holm, G. B.,., or~~örande; Gadd, Lifförsäkringsbolaget Balder - ömsesidigt. H.; Mlttag.Lef~er, G.; Leijonhufvud, K.; De försäkrades eget bolag. Ossbahr, R.; Tmgsten, L.; Johansson, B. (Stiftadt som lifförsäkringsförening år 1887.) yerks~~llande direktör: Johansson, B. (Sturegatan 8, 1 tr.) Öfverläkare:.Flensburg, C. Kontorstid 9-1/ 2 4. A. t. 610; r. t. Aktuane: Mittag-Leffler, G Kamrer o.ch..k~.nt~rsch~.f: von Braun, C.hr. Ordförande: Uggla, Gnst., generallöjtnant. Kamrer for forsakrmgsrorelsen: Appelqvist, Vice ordförande: Berg, C., bankofullmäktig. J. Ax. Verkst. direktör: Zethelius, J. A., öfverstelöjtnant. (2823J Allmänna Iifförsäkringsbolaget. Ledamöter: Carlsson, G.; Egner, C. E.j (Bildadt Strandvägen 5 A.) Högberg, C.; Nordström, Gustaf; Tenow, Telefoner: Expeditionen r. t. 145, a. t Chr. L.; Stålfors, H. Anskaffningsafdelningen r. t , a. t. Tjänstemän: Direktören r. t. 3173, a. t Ofverläkare: Sällberg, G. Th. Kamreraren r. t Kamrerare: Ekberg,.J. A. Matematiker: Englund, K. Sekreterare: Grube, G. von der Lancken, C. E., ordförande; Gihl, Afdelningschefer: Hallman, R.; Wijkman, S. G.; Wrern, J.; Phragrnen, E.; Winge C. G.; Kassör: Högberg. A. Gumeelius, A. S:son; Gumselius, T. H:l. Bokhållare: Nylon, M.; Thorssell, A.; Hult- Verkställande direktör: Phragmån, E. bom, L; Björnlund, B.; Melander, L; Bro- Öfverläkare: Wrern, Jonas. man, T.: Backlin, G.; Liibeck, D.; Carl- Jurist: von der Laneken, C. E. ström, G. Aktuarie: Billing, J. All vinst tillhör de försäkrade. Under 10-årsperioden utgjorde Tjiinstemdn: bolagets öfverskott, sedan lagenliga af- Winge, C. G., kontorschef och kamrerare; sättningar till försäkringsfonden blifvit 9hlson, C., kassör. gjorda, 1,110,935: 73 kr., hvaraf 597,723: 52 'I'him, Artur: Edenberg, G. A:son; Oarlander, kr utdelats under det att återstoden Anshelm; sen, L.; Wahlgre~, Bartholdi, G.; Billing,.J.; Ohl 513,212: 21 k;. reserverats Am.; Warlm~, E.; räkning. för de försäkrades T~omas, A.; Maa;-tman, D.; Phragmen, W.; Vinsten utdelas årligen efter 3 kalenderår. L?nnegoren, K.; Strand, A.; Nordgren. E.j Samtliga tillgångar d. 3'/,2 1907: öfver Lindblom, S kr. Utdelningen till förlagsgifvarna är be-', gränsad och som minskas har högst genom utgjort årliga 12,500 kr., [2829J. återköp af Sven.ska Ilfforsak~lllgs~nstalten Oden. förlags aktiekapitalet och utgör ål' 1908 (BIldad kr. 9,490: -. Öfv.erstyrelse: Birgerjarlsgatan 5.) Akerman,.~., ordförande; Dah- De lifförsäkrade ha intill 1908 års slut i lm, J. E.,. v. ordforande; Carlson, ~.; faktiskt utdelad vinst erhållit vid pass Petersson, Edv. ~.; Gullberg, HJ.:. BIll- 900,000 kronor. manson, A. L.; Timberg, G.; Martin, P. Vinsten utdelas årligen efter 5 kalenderår. R.; Wa~ren, J.; Setterblad, G.; von ~o:n, Premiebefrielse vid vissa f,1l1 af invalid i- E.; Christerson, J.; Petersson; Axel; Lillietet utan premieökning. hö?k, H.; Swart.~~.ng, J. A.; Akerman, J.; Se föl' öfrigt annons å sid. 113, näst efter Fnes, E. F.; ~~oor, F. W. N.; Pettersson, Stockholmskartan. A. Th.; ljjngstrom, C. L. {2825J Lifförsakringsaktiebolaget Nordpolen. (Bildadt Drottningg. 3.) Ordförande: Hildebrand. Rans. Ledamöter: Burman B. F.; Lindeberg, Knut; Sjögren, Tage; Strömberg, C. J. Verkställande direktör: Strömberg, C. J. Öfverläkare: Sjögren, Tage. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget Direktion: Akerman, R., ordförande; Dahlin. J. E., v. ordförande; Petersson, Edv. Ro; öfverläkare; Carlson, O.; Billmanson, A. L., aktuarie och jourh. direktör; Swartling, J. A.. Ombudsman: Blixen, Oscar. Intendent: Palme, Gustaf. Kamrerare: Carlson, A. D. SVEA. 13 Drottninggatan.

19 [ J " C. Öfriga allmänna inrättningar. [2831] Allmänna lifförsäkringsföreningen Röda' bandet. (Bildad Ceiitralpalatset.) Direktion: Direktör: Palmblad, O. W., verkmästare. Kassör: Nyström, Karl. Sekreterare: Berg, Edv., kanslist. [2833] Svenska Lifförsäkringsbolaget. (Grundadt 1891.) (Hufvudkontor Norrmalmstorg 16.) Kontorstid 9-3,30; a. t. 7280; r. t Meuller, Chr. L., ordf.; Carlson, Wilhelm; Meuller Fr. Lambert; Elmquist, Henning; Ekman.E, J., verkställande direktör., Tjänstemän: ~atematiker: Ekholm, Nils, fil. dr. Ofverläkare : Gibson, Oscar, med. dr. Jurist: Aström, T. Kamrerare: A.ndersson, G. Kassör: Wernström, H. Afdelnin~schefer: Göthe, C. A.; Svedehus, F. Försäkringssumma... öfver 105,000,000 Kr. Försäkrade personer» 45,000 Fonder» 15,000,000 Kr. Utbetalt för dödsfall J) 3,500,000» All vinst tillfaller jörsäkr'ingsägarne!, [ Valand, Omsesidigt Lifförsäkringsbolag. (Bildadt Kungsgatan 9.) Ordförande: Heijkenskjöld, S. L., öfverste. Verkställande direktör: Virgin, Claes. Ledamöter: Tamm, O.; Carlsten, E.; Wallis, Curt; Widtskiöld, J. A.; Norman, H... Tjänstemän. Ofverläkare: Wallis, Curt. Ombudsman: Norman, Hugo. [2839J Svenska Lifförsäkringsanstalten "Trygg". (Ömsesidig af 1899.) (Hufvudkont.: Greftureg. 24 B.) ÖjverstY1'else: Ordförande: Svedelius, Ax'. G., f. d.landshöfding. v. Ordf.: Swartling, Ax., konsul, riksdagens andra kammares talman. Ledamöter: Almqvist, S.; Aspelin, Chr.; Berendt, S.; Bonde, C. C:son, frih.; Falk, K.; Flensburg, C.; Folin, C. E. V.; Hasselblad, C. F.; Hedgren, B.; Kjellberg, J. C:son; Liberg, L. L.; Lindman, A.; Ljunglöf, Knut; Nygren, Gottfr.; Sandvall, Alfr.; Schnell, Ca.rl; Tham, Wilh.; Tham, Vollr. Ordförande: Rubenson, Semmy. Ledamöter: Björklund, O.; Enell, O.; Linroth, Klas; Grumme, A.; af Jochnick, A. Revisorer: Ulff, G. E.; Tengbom, Sw.; Djur- Faugert, J.; berg,,8ten. Verkst. direktör: af Jochnick,A. Öfverläkare: Hedren, G., med. dr, docent. Matematiker: Monten. T., fil. doktor. Kontorschef: Sjöberg, Sven, kamrer. [2841] Lif- och sjukförsäkringsbolaget Vasa ömsesidigt. (Centralpalatset.) St!l'I"else: Ledamöter: Yngström, P.; Sterky, Adolf; Curts, N. P.; Appelberg, Victor; Beyer, Tage. Verkställande direktör: Appelberg, 'Victor. v. Verkst. direktör: Beijer, Tage. Öfverläkare: Nettelblad, A. Matematiker: Curtz, N. P. Matematiker: Lundgren, Herm. [2843] Lifrörsäkringsbolaget Svecia. Kamrer: Arbman, H. Kassör: Hreffner, A. (Regeringsg. 40; a. t. 7475, r. t ) Bokhållare: Peterson, U.; Järta, F.; Nor- Ordförande': Sandberg, Ludvig. man, Gurli; Lagerlöf, Karin; Ericsson, Verk st. direktör: Granholm, Henrik. Annie; Sundelin, Zulamith: Molin, Nanna; Kassadirektör: Kolmodin, A. Nordvall, Blenda. Öfriga styrelseledamöter: Roth, Emil; Sjö' Bolaget är bildadt af 41 personer, som ut- ström, K. Fr. göra dess öfverstyrelse. Öfverläkare: Hwass, Thorbjörn. --- Aktuarie: Burström, Hugo. [2837] Försäkringsanstalten Brage. Ombudsman: Dondorff, John. (Bildad Kungsgatan 18.) Kamrerare: Larsson, Hugo. Berg, Lars, ordf.; Lundeberg, Chr., vice ordf.; Grip, Carl; Ulin, C. O., öfverläkare; Björck, J. E., ombudsman; Lundeberg, Gerdt, kassadirektör; Bennich, Th., verkst. direktör. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget [2845J Sveriges praktiska Iifförsäkringsförening. (Kl. V. Kyrkog. 10.) Ömsesidig kooperativ. lifförsäkringsförening med fonder af 700,000 kr. SVEA. 13 Drottninggatan.

20 5. Penninginrättningar: b) Försäkringsanstalter. [ J [2846J Det Förenade Danska Lifförsäk-I Fonder öfver 28,000,000 kr., däraf garingsaktieb. Hafnia: Svenska rantifondförbindelser 10,800,000 kr.... afdelningen. Hufvudagent: Bay, Hans.. (St~:om~.borg; ~. t. 2896,. r. t ) Läkare: Malrnsten, Karl, Blasieholmstorg 9. Direktör for Svenge: J. Ericsson. [2855J [28 47J Lifförsä~ringsbolaget (Ömsesidigt) Kronan. Stockholms stads Brandförsäkringskontor. (Bildadt Mynttorget 4.) (Förlagskapital: Inbetaldt 250,000 kr.) (Vid 1907 års utgång- uppgingo kontorets fonder till kr. 35,159,812: 43 och dess ansva- Lif- och kapitalförsäkringar. righetssnmma utgjorde kr. 587,198,190: 99.) Specialitet: Promessförsäkringar. Militära Sparkassan. Direktion: Hufvudkontor: Karlavägen 41 & 43, Stock- Lagerheim, Alfr.; Uggla, A.; Almqvist, holm. Sven; Björklund, Gustaf; Lundström, Karl; Sjöberg, A. T., ordf.; Leijonhjelm, Lamm, H.; Lyth, G. W.; Edberg, K. T. T. L; Lindhult, N. A.; Setterblad, O.; Kontorschef och kamrerare: Romare, P. B... Wulff, C. A., verkst. OfverIäkare : Setterblad, direktör. O. Sekreterare: Lagercrantz, Kassör och bokhållare: Elias. Norbeck. K. O. A. Kamrer: Sjöblom, E. Notarie: Söderling, A. G.. M. Intendent: Svensen. H. Revisor: Palmgren, Hj. L. Ombudsman: Alrutz, O. R. (2849J Bokhållare: Junker, G. Brand- o. Lifförsä[<rings-Aktiebolaget (Ar 1866.) Svea. Värderingsmän: Petterson, G. E. N.; Haverrnan, K. V.; Malmberg, C. W. F. Hufvndkontor, Göteborg. Brandinspektör. Nordenstrahl, O. Öfverstyrelse... B~~agets.'tyrelu:... Ridderskapets och adelns klass: Björnstjerna, Ord~?rande:.'VIJkander, Aug.;. öfriga leda- R.: Breitholtz, E. J.; Edelsvärd, A. W.; moter: Bring, Ernst; Hartvig. Herma~l; Gripensköld. C. J. N.; Horn, A. G. 8., ~valander, J. V.; Ekman, Joha!!. E.; L~l- grefve: Lagerheim, C.H. T. A.; Ribbing, hena.~, Aug.; ~am?erg, Carl: WIJk, Bertil. G.; Uggla, A.; Ribbing, A.; Langenskiöld, K., Verkstallande direktör: Bring, En;st.. frih.; Mörner. C. A., grefve; Stuart, G. A.; Styrelsesuppleanter: Boy~, F.; Willerding, von Stapelrnohr, C. H.; Boije af Gennäs, 8. Th.; Carlander, Axel; HJelm, C. A. J. A.; v. Rosen, E.; Uggla, E. A.; Björken- Gene-ralagentur, Stockholm, stam, F.; Anckarsvärd, C.; De la Gard ie, C., (13 Drottninggatan 13.) grefve;.von Hofst~n. W.;.. Edelstam. A.; G '. l t H 11 t d C A Fnhnohielm, O.: Silfverswär d, G.; Silfverene ra.~gen. e s lan,.. swärd, E.; Beck-Friis, J., frih, Inspektor: Malmborg, C. von. Ståndspersonernas klass: Almqvist, E. K.; Tjänstemän vid generalagenturen: Almqvist, S.; Björklund, G.; Blom, C. E.; Dumky, Gustaf, kamrer; Hallin, Edv., kas- Claeson, N.; Fränckel, E.; J olin, S.; Ljungsör; Hornvall. Anna; Nordberg, Signe; berg, K.; Nerström, G.; Roos, A...T.; Scha- Samuelsson, Lisa. ger, A. C.; Wallenbera, K. A.; Ostergren, Brandförsäkr.isumma öfver 1,900,000,000 Kr. Lifförsäkringssumma öfver 100,000,000» Arliga premie- och ränteinkomster öfver. AktiekapitaL. Grundfondsförbindelser. Reserv- och dispositionsfonder öfver. Lifförsäkrings- och andra fonder öfver. 13,000,000 3,000,000 7,000,000 [2851 J Brand- och Lifförsä.krings Aktiebolaget Skåne. (Ar 1884.) (Hamngatan 2.) Bolaget meddelar brandförsäkring-ar, hyres-, lif-, lifränte- och kapitalförsäkringar. A.; Rettig, Hj.; Hallberg, J. F.; Cervin, C.; Rystedt, C. (j.; Holtermann. O.; Dahlberg, A. E.; Quensel, E.; Breekström. E.; Stockenberg', J.; Rundqvist, A.; Bredberg. E. ö Flens- 1> bura. C. Il Handlandenas klass: Almgren, O.; Berg- Il stedt, C.; Larson, Adler; Norteus, P. C.; Pettersson, Hj.; Peyron, L,; Schnell, Carl; 2,000,000 Il Svanströrn, F.; Tempelman, G.; Sifvert, A.; Olsson, H. W.; Höglund, C. H.; Settervall 32,500,000 Il J. G.; Lundström, K.; Bohman, K.; Lamm, H.; Carlsson, L. F.; Söderberg, O. A.; Rosengren, C.; Björklöf, J.; Carl berg, G.; Brundin, F.; Engellau, L.; Francke, O.; Brunander. A. Ambetenas klass: Bromberg. S. A. E.; Edberg, K. Th.; Lyth, G. W.; Nilsson, C. Ii'.; Brand- och Lifförsäl<rings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Brand- och Lift"'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

Brand- och Lift'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [2693-2700],. Iläst I Hufvudredare Fartygsnarnu Slag Ton Befälhafvareua namn I krafter Westeriund, A. J. Amanda S 37 Westeriund, A. J. Wicander,Hj.

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

(Jämte bankirfirmor och amorteringsfonder.) O. W.; Dahl, K. J. F.; von Tell, A. M. W.; C. E. A.; Andersson, A. G.; Nyström, AX. R. A.

(Jämte bankirfirmor och amorteringsfonder.) O. W.; Dahl, K. J. F.; von Tell, A. M. W.; C. E. A.; Andersson, A. G.; Nyström, AX. R. A. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [27 005 5. Penninginrättningar, a) Bankinrattningar och kreditanstalter. (Jämte bankirfirmor och amorteringsfonder.) [2700] Sveriges Riksbanks hufvudkontor.

Läs mer

Nr 106. Nr 107. Nr 110. Nr 112. Nr 114. Nr 122. Nr 124

Nr 106. Nr 107. Nr 110. Nr 112. Nr 114. Nr 122. Nr 124 Nr 106 Nr 107 Nr 110 Nr 112 Nr 114 Nr 124 Nr 122 127 4623 Sydsvenska kredit AB 100 kr 1917 Malmö F 100 128 5165 Värdeförvaltning, AB 500 kr 1918 Göteborg VF 50 Försäkring 129* 1251 Försäkrings AB Svenska

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Polis SM 2008 Klass Damer-klassen Rond 1 Spelform Datum 2008-08-28 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat 1 Malin Lilliedahl Högbo GK 0 86 86 2 Lena Öbrink

Läs mer

Penni ng i nrättni I. Bankinrättningar m. m.,

Penni ng i nrättni I. Bankinrättningar m. m., Penninginrättningar. Banker. nssu Penni ng i nrättni ngar. I. Bankinrättningar m. m., A. Banker. I E. V. R.; Lundmark, E.J.; Holmberg, [1651J Sveriges Riksbank. C. O. R~vi80rB1' och Bokluillare: Hufvudkontor:

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirfirmor och amorteringsfonder.).[2700j Sveriges Riksbanks hufvudkontor

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 209 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 2 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 209 p 2 2 23 2 2 28 28 28 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22 2 2 2 2 Terese

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 217 p 2 2 23 2 2 28 28 28 2 2 28 2 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 212 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 28 2 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22

Läs mer

SLÄPVAGNAR. Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind. Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 x

SLÄPVAGNAR. Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind. Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 x ven SLÄPVAGNAR Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 Falun www.villaagarna.se/falun Ej tillgänglig Gagnef www.villaagarna.se/leksandgagnef Bil o

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2 Resultat Lag-UDM P/F 13-11 kvaltävling 2 22 augusti 2010 Arrangör: IK Hinden, Kalmar SK Plats: Åkrahälls IP, Nybro Målkamera: Ivar Slättman, Roland Johansson Tävlingsledare: Patrik Eklund Väder: Växlande

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

SBK Sörmlandsdistriktet

SBK Sörmlandsdistriktet Kontaktuppgifter 2013 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Göran Maria Marita Anne-Marie Birgitta Åsa Catrin Strömbäck Gabrielsson Teräs Lundqvist Hoflin Lind Englund Gustavsborgsvägen 39 Estbrötevägen

Läs mer

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1 Bankboken Cup Regionsfinal NÄSSJÖ GK Klass: Flickor 13 Datum: 2004-07-13 1 Emma Gillström NÄSSJÖ GK 93 2 Caroline Olsson LAGANS GK 96 3 Cecilia Sätermo TRANÅS GK 99 4 Cajsa Aranäs KALMAR GK 101 5 Lisa

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 Dahlberg Evy 77 108 Hellström Anna-Lena 109 140 Hellström Bo

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 4 december 2003 Marie Andersson Per-Axel Andrén Henrik

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Media Monitor Report April 2012

Media Monitor Report April 2012 Utskriftsdatum: 2012-05-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report April 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

ADRESSBOK. för Svenska Frälsningsarmén

ADRESSBOK. för Svenska Frälsningsarmén ADRESSBOK för Svenska Frälsningsarmén 2011 2012 CENTRALT CHEFSEXPEDITION Adress: Bruksuddevägen 22 Tel & fax 0322 700 31 441 91 ALINGSÅS ARMÉLEDARE Överste Göran Andreasson Tel & fax 0322 700 31 Bruksuddevägen

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1 2012-01-05 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 2 1 2012-01-06 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 1

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Pennlnq i"rätt~i"gar..

Pennlnq irätt~igar.. [1646-1651) Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. De Il sjukhemmet intagna sjuka hafva i Öfrigt\ [1650) Hemmet Elim, att stålla sig till efterrättelse de ror ordningen der. (A' Negling

Läs mer

Fullmäktige utses av lokalavdelningarna och sammanträder minst en gång om året.

Fullmäktige utses av lokalavdelningarna och sammanträder minst en gång om året. Fullmäktige Fullmäktige utses av lokalavdelningarna och sammanträder minst en gång om året. Fullmäktige håller sitt ordinarie möte i maj eller juni varje år. Förutom lokalavdelningarnas ombud ingår Advokatsamfundets

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2015. Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden 1 maj 2015 30 april 2016

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2015. Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden 1 maj 2015 30 april 2016 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2015 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Bengt Ivarsson,

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Gotland Runt Line 5 (Parklass)

Gotland Runt Line 5 (Parklass) Datum -05-, Bana Visby GK hål R Fredman/L Warrer 35 Par X Lena Warrer Mölndals Golfklubb, Roger Fredman Lerjedalens Golfklubb, 55 2 G Carne/T Jern 3 Par X 2 Tommy Jern Nacka Golfklubb, 55 Gun Carne Nacka

Läs mer

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Månsson, Lund 17-19 grader, växlande molnighet, lätt

Läs mer

a o a orse s sj u s o ers e em. ställa sig till efterrättelse de för ordningenderinom (Kammakaregatan 66; r. t. 192; a. t. 8186.) faststäida regler.

a o a orse s sj u s o ers e em. ställa sig till efterrättelse de för ordningenderinom (Kammakaregatan 66; r. t. 192; a. t. 8186.) faststäida regler. Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. [1645-1651J Konsultationstid: månd, och torsd. 11-12. ningsdagen ej räknas, såvida ej den sjuke stannar Besökstid: månd. och torsd. 11-1. qvar å

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 19/2013 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 19/2013 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 19/2013 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 13 juni 2013 Kalle Ahlqvist Elin Alfheim Linda Arnqvist

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master Klass: Nybörjare P 6-7år Distans: 1km Snitthast: 17,6km/h 1 124 TORBRINK Vile Mölndals CK 2 127 ENBERG Vilmer Varbergs MTB 3 122 TEMAR John IK Hakarpspojkarna 4 130 LEIRE Jonas CK Master 5 444 KARLSSON

Läs mer

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60 Anton Bingebo Göthberg Holmlund Yxhage Arne Bakke Bengt Lindström Bert-Ove Adolfsson Björn Mogren Bo Chronier Bo Börge Borgström Christer Moreau Dag Berglund Daniel Sammelin Eeero Laakso Emil Barrelöv

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

ADRESSBOK. för Svenska Frälsningsarmén 2014-15

ADRESSBOK. för Svenska Frälsningsarmén 2014-15 ADRESSBOK för Svenska Frälsningsarmén 2014-15 CENTRALT CHEFSEXPEDITION Adress: Bruksuddevägen 22 Tel 0322 700 31 441 91 ALINGSÅS ARMÉLEDARE Överste Göran Andreasson Tel 0322 700 31 Bruksuddevägen 22 070

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 2 oktober 2015 Kristina Ahlström Henrik Appelqvist

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29)

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) OK Denseln Adress: Mårängen, Orgavägen 2, 617 31 Skärblacka Tel: 011-586 00 Fax:011-586 00 E-post: ok.denseln@bostream.nu PG: 46 96 57-1 : Jan Berggren,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

ADRESSBOK. för Svenska Frälsningsarmén

ADRESSBOK. för Svenska Frälsningsarmén ADRESSBOK för Svenska Frälsningsarmén 2013 2014 CENTRALT CHEFSEXPEDITION Adress: Bruksuddevägen 22 Tel 0322 700 31 441 91 ALINGSÅS ARMÉLEDARE Överste Göran Andreasson Tel 0322 700 31 Bruksuddevägen 22

Läs mer

INSTITUTION. Varvshistoriska föreningen, Göteborg

INSTITUTION. Varvshistoriska föreningen, Göteborg INSTITUTION Föreningen Stockholms företagsminnen Landsarkivet i Lund Norrköpings stadsarkiv Göteborgs stadsmuseum Regionmuseet Västra Götaland i Vänersborg Länsmuseet Gävleborg, Gävle Föreningen Stockholms

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto John Bauer Junior Open 2009 Klass Damjunior Rond 1 Spelform Slagtävling Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Datum 2009-05-16 Resultat 1 Louise Larsson Karlstads

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 9/2004 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 9/2004 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 9/2004 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 22 april 2004 Lottie Adding Per Allocco Norra avdelningen

Läs mer

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade AB Borlänge Energi Elnät REL00018 382 161 452 367 2,85% AB Kramfors Energiverk REL00094 87 135 98 999 2,15% AB PiteEnergi REL00149 344 465 420 942 3,40% Affärsverken Karlskrona AB REL00091 380 024 439

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening Alhonen Raimo Hägerstens Allé 12, 7tr 770 92 21 1:17 Raija 129 37 HÄGERSTEN 97 52 48 Ander Robert Sunnerdahlsvägen 11 Schöldsten-Ander Helene 167 62 Bromma 34 33 78 1:25 fam_ander@hotmail.com 070 926 61

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1965 Victor Hasselblad HonEFIAP Råö 1975 Bengt Berling 1975 Ingemar Brorson 1975 Ingrid Landberg 1975 Georg Lindsten AFIAP Karlstad 1975 Inge Morseth 1975 Gunnar Möller 1975 Börje Skoog 1976 Bengt Berling

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1989 Andersson Arne AFIAP Falköping 1992 Andersson Arne EFIAP Falköping 1988 Andersson Bertil AFIAP Billesholm 1997 Andersson Bertil EFIAP Billesholm 1977 Andersson Kjell Ingvar AFIAP Helsingborg 1981

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap 213 Klass Placering DAM-klassen Namn Rond 2 Spel.kat. Spelform Klubb Slaggolf S-HCP CBA Rondresultat Datum 213-9-21 Resultat 1 Monika Ax AM Visby 15 87-85

Läs mer

Jubileumsböcker och årsskrifter

Jubileumsböcker och årsskrifter Jubileumsböcker och årsskrifter Kår Titel Tryckt År Sid Ill Förlag Alströmer 60 år 1923-1983? 10 J Arboga Arboga scoutkårs minnesskrift Arboga 1929 58 J Arboga-Postens tryckeri Arlöv Arlövs scoutkår 25

Läs mer

Veteran-SM på landsväg

Veteran-SM på landsväg Veteran-SM på landsväg 5-8 juli 202 Officiella Result : D30 7 Anna Classon Nässjö CK 46.39, 0,0 2 4 Susanne Gradin 46.52,0 2,9 3 8 Charlotta Calås 47.28,8 49,7 4 6 Josefine Östfeldt 5.6,9 4.37,8 5 5 Simona

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Sammanträdesdatum: 2010-02-18 2010-02-19 Tid: Dag 1: 10.15 17.00 Dag 2: 09.00 12.00 Plats: Hotel Hilton, Slussen,

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion 2/9 2007 Arrangör: Strängnäs AMS Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot

Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion 2/9 2007 Arrangör: Strängnäs AMS Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion / 00 Officell Resultatlista Klass : Super Nationell Omg Omg Plac SMK Trollhättan., ().,.,., A., Martin Nilsson Stålcenter i Väst AB Volvo S0 B - 0 Tomelilla

Läs mer

DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03

DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03 DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03 Placering S.nr F.kl T.kl Förare / kartläsare Klubb Bil Anmälare Övrigt Totaltid 1 29 A 4 Mikael Lundberg / Anders Lundberg SMK Gävle / SMK Gävle VW Golf 03:40,60 2

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker Denna förteckning omfattar de personer som DNV GL har certifierat som värdeförvaringstekniker enligt "Kravspecifikation för certifiering av Värdeförvaringstekniker". Förteckningen är sorterad efter postort.

Läs mer