5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.)"

Transkript

1 [2700] C. Öfriga allmänna inrättningar. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.) Kommissarier: Frykman, G. K.; Lindquist, S. E.; Ferlin, R. W.; Ljungberg, E. E. A.; Larsen, J. F.. Wadstein, C. N. T.; Johanson, J. A. W: [2700] Sveriges Riksbanks hufvudkontor. M. C. F.; Amner, A.; Sjöberg; E.; Holm- Helgeandsholmen. (Expeditionstid 10-3.) gren, D.. G.; Fredncsson, A. G.; Persson, K. E.; Linder, A. G.; Hultman, J.!.; Borg, Fullmäktiges expedition. C. O.; Leth, B. O. K.; Erfass, O. V.; Hein- Bankosekreterare: Montelius C. W. H. (se rici, E. A.; Engwall, A. B.; Forsgren, E. nedan). ' V. E.; Nilsson, N. G. E.; Sjöqvist, J. B.; Protokollsnotarie: Marin, K. H. E. Forsell, T. A. W.; Peterson, G. E.; Holm, Kanslist: Conradi, C. G. J. O. yv.; Dahl, K. J. F.; von Tell, A; M. W.; Amanuens: Nyström, A. R. A. W81dlm~, H. O.;..Holmbor~, L.; Fndholm, Arkivarie: Troilius, C. R. W. A,. R. tillf. (utofver stat); Berg, O. E., Statistiker: Grönwall, F. A. A. tlllf... f>mbudsman:expeditionen. Ad:lni~~se~):; ~~~e;;ar~ I. ~'. Wls~K~~~~~ Ombudsman: M?ntehus, C. W. H. ~se ofvan). spondensafdelningen); Löfström, K. A. Proto~ollsn?tane: Langborg. E. G. (Sedelräkningen); Pettersson, O. A. (Giro- Kanshst: Tornebladh, C. G. H. afdelningen); Frykman, J. G. (Revisionen); Bankkontoret. Simonsson, K. G. (Statistiskr;. afdelningen); Trygger, C. E. A. (Utnkes afdelningen); Andersson, A. G. (Sedelkontoret); Stenberg, A. T. W. (Diskontafdelningen). Kamrerare: Växeldilkontering lamt utlåning mot hypotek aj aktier, obligationer och andra. värdepapper Holm, A. A.; Björkmanson, A. R.; Nyberg, eller varor. C. A.; Ohlsson, B. N.; Afzelius, A. O.; Växlar och öfriga länehandlingar emottagas af Engström, P. A.; Fogelström, K. J.; Wass- vederbörande tjänsteman hvarje söckendag under riksbankens expeditionstid kl b ergo, J H. Å växel beräknas minst 8 dagars diskonto och Kassörer: skall densamma vid valutans erhållande öfverlätas Wachtmeister, C. H., grefve; Warberg, O. till riksbanken eller order. E H bl K A N li E V R L d Betalning till riksbanken af diskonterade växlar.; um e,..; y m,...; un - eller län emottages hvarje söckendag under riksbanmark, E. J.; Holmberg, C. O; Carlsson, kens expeditionstid af vederbörande kassör. C. E.; Stenström, K. M. Kassakreditiv. Revisorer och. Bokhållare: Härtill erfordras kontrakt enligt tryckt formulär tillika med afskrift däraf, den för kreditivet erbjudna Carlsson, J. G.; Tunell, C. A.; Ulfsberg, J. säkerheten och firma för invisningarna. Dessa hand- G. A.' Ekström C. J. F.' Påhlman U. F. lingar ~motta?as und~: riksbankens expeditionstid. L. N' Il G' w H llb'. A A" N Kreditlvafgfften erlagges efter kreditivets bevi.l-., ore,.., a erg,. " Y- jande till kassören vid kreditivkassan. berg, F. W. W.; Oldenburg, W.; Dorph, S. Invisningar, hvilka fä ställas äfven ä brutna tal, W.; Springer, E. N. G. P.; Hähnel, B. F.; ~nlösas, och inbetalningar emottagas af kreditiv- Lindquist, C. G.; Wanberg, T.; Ekenberg. ac~~~~blanketter för uttag ttllhandahållaa kreditiv- M. B.; Dahlgren, C. G.; Falk, S.; Moäll, tagare mot behörigt kvitto och utan afgift. J. O. H. N.' Trysen O. S. A.' Hahn B... Å inbetalda belopp godtg.öres.ränta frän och med J M tri k' k.. ' d t i llf.i f forsta helgfria dag efter msattmngen.., U 1'1 es onespon en,ti. (uto ver Omföre kreditivtidens utg&ng nytt kreditiv erhålstat). lits, fär öfverföring till detta af kapitalskuld ä det äldre kreditivet ske utan att för denna ätgärd någon Reqistr ator: afgift erlägges. Eriksson, J. A. Kredit i löpande räkning.. Kontors- eller Eassaskrifvare: Sådan beviljas mot den säkerhet och pä de villkor, som af fullmäktige bestämmas. För sådan kredit Levin, P. S., (förest, för bronsmyntkassan); erlägges icke inträdesafgift. Ekman, T.; Betulander, V. A.; Bertil, B. Afbetalningsl&n. O. A K ;Ruus'tY' T. JJ.;MLaOrson,C HG de.; Ansökningar om s&dana l&n emottagas alla söckenvon rusens Jer~a,.'..: von e en- dagar af kamreraren. berg, R. E. H.; Westm, L. E.; Kark, C. H.; Anmälan om afbetalning eller slutlikvid göres Nyman A. 1.. Johnsson N. N.' Hauff- hos.kreditivbokhållaren,. som verkställer rä,:,teut-, G '. E",. räkning, hvarefter kassoren emottager betalmngen c man,.. W., hlm, K. O. E.; FrIes, och meddelar kvitto öfver densamma.

2 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [ J Medels mottagande på depoeitions-, giro- samt upp Tjänstepersonal: och ajskrijningsräkning. G Enligt lagen för Sveriges Riksbank af den 12maj Kamrerare: Blom,. ls97 skall Riksbanken: Sekreterare och ombudsman: Riben, K. A. aj på deposition afgiftsfritt mottaga penningar, Notarie: Hildebrand, Erik. att utan räntegodtgörelse återbetalas vid au- b F fordran eller å tid, som vid insättningen Kassörer: Sandberg, Rich.; Schu erth, rebestämmes; drika: Anderson, M. A.; Blom, E.; Engb) utan afgift eller räntegodtgörelse mottaga t" K t' H l S" d S l d och å giroräkning föra penningar med för- S rom, ers In; o m, 19n; y van er, bindelse att vid anfordran tillhandahålla Amy; Lagercrantz, Louise, Hamilton, Charräkningshafvaren, livad å räkningen innestår, lotte; Wallin, J.; v. Hedenberg, Thyra; hvarjämte fullmäktige berättigats att åt fir- Lybeck, Ida: Palander, Louise; Widen, G.; mor, som hafva växeldiskontering i riksbanken och ej själfva drifva bankrörelse, öppna N ordin, W.; Liljenstolpe, Anna; Wallin, u p-p- och ajskrijningsräkning mot räntegodt- Emma. Emottag~~~~IStförvar aj guld, silfeer och värdepap- Bokhållare: Gustafson, C. E.; Bergman, C. per samt af gods under försegling. G.; Scheele, l!'.; Virgin, Chr.; v. Sydow, Hufvudkontoret mottager i förvar dels gods under E.; Naumann, E.; Stenmark, G.; Sandförsegling, emot en afgift efter godsets rymd och L S d l' A L d W förvaringstiden samt utan ansvarighet å riksbankens gren, eo; un e In,.; un gren,.; sida för oförvållad skada eller tilwmig olycka; Laurell, Edv.; Claesson, Valborg; Johandels myntadt och omyntadt guld eller silfver, dels son, J.; Pira, A.; Hörle, A. E. O.; Alson, ock obligationer, aktier och andra värdepapper utan Th M F d l' G C l Ax l nyssnämnda inskränkning i ansvarigheten och med..; on e lus,.; ar son, e ; åtagande föl' riksbanken att inkassera betalbara Julin, R.; Ekström, Emy; v. Sydow, Anna; kuponger, depositionsräntor och utlottade obliga- Björkman, L; Borg, B. G.; Theel, Ida; Totioner samt, efter särskildt aftal, äfven andra medel Il M" th Nälse F N A k och att insätta beloppet af inkasserad ränta och re, ar a; a sen,..; sergren, annan &rsutdelning för vederbörandes räkning i riks- G.; Olsson, G.; Tecktonius, Gerda: Linder, bauken, eller i annan bank, som af honom i sådant C. W.; Silfverstolpe, Eva; Brisman, E.; afseende för riksbanken skriftligen uppgifvits, äfven- H" b G S db A V M. E som att förnya inteckningar i fastighet inom Sverige. og org,.; an erg,..; ynn,.j Inkasseradt kapitalbelopp tillhandahålles endast mot Peterson, 'r.; Lindeberg, K. R.j Norman, kvitteradt förvaringsbevis och bör nytt bevis å det A.; Danielson, Frith.; Södermark, F.; Lysåterstående beloppet till ägaren kostnadsfritt utfar- h l E F l d I B l' H S das för den tid, afgift redan erlagts. Förvarings- O m,.; ors un,.; er In,.; egerafgiften utgör femtio öre för år räknadt af hvarje duhl, lngeborg; Fagrell, F.; Kleitz, L.; tusental kronor af det deponerades i beviset upp- Sandin, E. A. K.; Lundberg, E. H.; Hastagna värde, hvarvid del af tusental beräknas såsom lb L St db S' H t" helt. Minata ä.rsafgift utgör dock en krona, hvar- se om,.; ran erg, Igne;. ens rom, jämte särskilda intecknings- och andra kostnader H.; Fagergren. N. O. H.; J eurhng, K. E.; [2701J Bankernas syndikat. Ordf.: Herslow, Carl; v. ordf.: Wallenberg, K. A.; ledamöter: Andreen. A.j Palme, J. H_, Frrenckel, L.; Berggren, E.j Morling, J. W. skola ersättas. Pripp, Serla: Olsson, A. S.; Gullander, N. Närmare upplysningar erhållas alla söckendags- E S H l H G R M l b förmiddagar i Bankkontoret..; O mgren,...; a m erg, Greta; Carlson, Thyra; Lindroth, K. G.; Lindgren, E. E.; Ekholm, J. A.j Lindström, G. Hj.; Egnell, H.; Johansson, K. G. J.; Wallenström, B. H.; Gillberg. E. s; Molin, o, Antell, S. K. H.; Östergren, E.; Thim, R. H.; Bolin, J. R.; Berggren, G. H. [2705J Skånes enskilda bank. [2703J Stockholms enskilda bank. Kontor: Drottningg. 5, öppet Hufvudkontor: Lilla Nyg. 27. Obligationer, kuponger och sparkassa: Stora Nyg. 40 'ramm, Gustaf, frih., f. d. öfverståthållare, & 42. Mdelningskontor: Drottninggat. 48, ordförande; Moll, J., verkställande direk- Operahuset, Nybroplan, Scheelegat. 1, tör; Ericson, Carl, frih., general-iöjtn., Hornsg. 1, Mynttorget 4 och Norrtullag. kassadirektör; Loven, John; Tranchell, C. 10 samt i Södertälje, Suppleanter: Direktion: Setterwall, Jacob; Bergenstråhle, G. Ordförande: Printzsköld, O. Ledamöter: Abenius, Allan; Buren, Axel; Tjänstemän: Dickson, Charles, kassadirektör. Frisk, Kamrerare: Sandberg, Edv. Carl, vice verkställande direktör; Heil- Ombudsman: Smith, Gustaf. born, Otto; Johnson, Axelj Söderberg, Olof Kassörer: Ekström, Gotth.; Green, Hj.; A.j Wallenherg, O.j Wallenberg, K. A., Sparre, Signe. verkställande direktör; Wallenberg, M. L., Bokhållare: Svensson, N. O. A;;.Ehrnberg vice verkställande direktör. A.; Richert, N.; Egardt, O.; Christenson, Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 DrottninggataR.

3 b. Örriga allmänna inrättningar. J.; Boije af Genuas, Kerstin; Petre, G.; Sparre, Märta; Boije af Gennäs, Ebba; Herslow, K.; Larsen, Hilda; Westin, Elin; Barth, Edith; Larsen, Brita; Neijber, Edith. Fondaf delningen: Wigstrand, E.; Askerlund, Sam. [27 07] Skaraborgs Enskilda Bank. (Regerings g. 1.) Expeditionstid Rhodin, H., ordf.: Palmrer, C. W.; Laurents, W.; Kuylenstjerna, A.; Broden, J.; Blomdahl, F. verkst. Direktör: Brodön. J. Ombudsman: Carlberg. C. Kamrer: Blomdahl, F. Kassör: Tidblad, E. Tjänstemän: EWE1,rt, O.; Wessberg, Stina; Grönlund, E.; Akerblom, G.; Lundin, D.; Ahlström, A. [2709] SundsvalIs enskilda bank. Kontor: Fredsg. 4. Hellner. Joh., ordf.: Sebardt, Wilhelm, vice ordf.; Dymling, John Fr.; Gihl, G.: Gihl, H., verkst. direkt.; Sydow, E. von, kassadir. och v. verkst. direktör. Ombudsman: Sebardt J:or, Wilh. Tjänstemän.- Kamrerare: Holmg-ren, E. D. l:ste Kassör: Lindberg, E. 2:dre Kassör: Hydån, H. Korrespondent: Janson, Valfrid. Bokhållare: Thimgren, B.; Gegerfelt, Fred. von; Claöson, C... J.; Fondolius, O. E.; Fabricius, O. G.; Odmann, M. G.; Callin, C. G.; Umeus, L; Bohm, A. Notariatafdelningen.- Förest.: Lindström, Y. Biträden: Holmblad, E. H.; Kjellgren, E. [2713] Enskilda bankers sedlar inväxlas: UU Aläiebol, Stoehholms Han delsb anlcs kontor.- Gäfieborgs, Hälsjnglands, Kopparbergs, Värmlands och Ostergötlands. Uti Aktiebol. Göteborgs banks kontor: Göteborgs, Hallands, Bohusläns. Uti Bankaktiebolaaet Norra Sveriges kontor: Hernösands (Norrbottens). Uti Bankaktiebolaget Södra Sveriges kontor: l Kristianstads. Uti Aktieb. Mälareprovinsernas banks kontor: Mälareprovinsernas. Uti Bankaktiebolo qet Stockhotm-r-Öfre Nordands hontor : Västerbottens. [2715J Enskilda bankers sedlar upphörde att medföra inlösningsskyldighet för respektiva banker från och med nedanstående datum: för Västerbottens Ensk. Bank d. 27 Jan. 1901;»Kristianstads»»»14 Febr. 1904;» Mälareprovinsernas» }») 12 Jan. 1905;» Norrbottens»»» 17 Juni 1905;» Göteborgs D»» 23 Okt. 1905; för alla öfriga enskilda banker den 22 April [2720] Skandinaviska Kreditaktiebolaget. (Storkyrkobr. 7.) Expeditionstid : 10.:-3 e. m. Afdelningskontor: Ofre Munkbron 7, Gust. Adolfs torg (Arsenalsg. 16), Vasag'. 52, Södermalmstorg 6, Kungsg, 13, Tegnersg. 12. Ordförande: Wrern, Ivar. vice Ordförande: Akerhielm, L., friherre. Ledamöter: Andn3en, A.; Barclay, G.; Carlander, A.; Carlberg. P. M.; Elliot, M.; FriselI, E.; Gibson, W.; Hirsch, O.; Horngren, H.; Kjellberg, J. Cison; Marmheimer, H.; Palm, I.; Rabe, P. R.; v. Rosen, Ax., grefve; Seaton, A.; Sundström, H.; Åkerman, R. Kontoret i Stockholm: Verkställande direktörer: Kjellberg, J onas C:son, Rabe, P. R., och Palm, Ivar. Bitr. direktör: Odencrantz, L. A. Kamrer för hvalfvet: Holmberg, E.; för låneafd.: Fogelberg, O.; för bokf.-afd.: Bacher, Fr.; för korresp.-afd.: Kjellen, G. Kassörer: Zettergren, C. O.; Lundgren, E.; Klingblom, L.; Starkenberg, G. T.; Höjer, E. Tjänstemän: Adde, E.; Adler, H.; Ajgeldinger, G. H.; An(iren, H., Björkman, G.; Benckert, S.; Bdrger, P.; Blencke, Axel; Boman, J.; Boström, G. E.; Christensson, C. E.; FornelI, W.; Forssell, J.; Forsslöf, E. A.; Fogman. C. G.; Fogelberg, Sven; Gelotte, Fr.; Hallgren, C.; Holmqvist, G.; Höraren, C. A. F.; Haak, E."Häggmark, C. H.; Israelsson, K.; Jacobsson, G.; Landgren, A.; Leufgren, N.; Lönngren, O. A.; Lindström, Olof; Lundberg, J.; Moström, F. A.; Mae Dowall, H. S.; Nilson, N.; Norman, E.; Meyer, R.; Palm, Curt; Palme,.H.; Palmgren, R.; Petre, E.; Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottnlnggatu.

4 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstaltcr. [2720'-:'2724] Pettersson, G.; Ramberg, G.; Rosander, Vid jasughetsafdelningen: H.; Schaffer, (1.; Schubert, J.j Strömau, Kamrer: Strömberg, F. A. G.; Svensson, H.; Södervall, G.j Törnberg, Bokhållare: Meurk, A.; Sundberg, E.; Johan- K.; Wierth, C. J. O.; Wieselgren, S.; son, A.; 'I'hörnborg, R.; Junger, J. Alund, C. Ombudsmansexp.: Nehrman, Hj., kammar- Vid bankaf delninqen: råd; Hasselgren, C. Ludv., v. auditör; Kamrer: Lange. K. H. Heurlin, E. S. e. o. hofr. not.; Christers- Bokhållare: Broman. B.; Djurling, H.; Casson, Lisa; Collin, Märta, sel, L.; Gerdes, G.; Holmberg, J.; Hof- Afdelningskontor: ren, S, Öfre Munkbron 7: Kamrer: Holmqvist, Filip. Kassörer: van Rijswijk, Anna; Björklund, J. A. Tjänstemän: Andersson, C.; d'aubigne, E.; Axelson, C.; Björklund, M.; Carlsson, C. O.; Grund, Hj.; Johnsson, C.; Molander, J.; van Rijswijk, B.; Wijk, Elsa. Gustaf Adolfs torg (Arsenalsgatan 16): Kamrer: Lindström, H. Kassörer: Hreggström, S.; Ponten, E. Tjänstemän: Aroseu, A.; Axebson, T.; Backman, V.; Leyonrnark, K.; Norder. H.; Påhlson, E.; von Konow, Y.; Östergren. K. Vasagatan 52: Kassör: Hagman, G. Tjänsteman: Löfmark, 1.; Wessblad, A. Södermalmstorg 6: Kassör: Bjurström, J. Tjänsteman: Österberg, S. Kungsgatan 13: Kassör: Ericsson, C. A. Tjänstemän: Lokander, P.j van Rijswijk, Elsa; Ånstrand, K. Tegnårsgatan 12: Kassör: Gellersten, C. Tjänstemän: Carlson, E.; Huss, H. [2722J Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag. Hufvudkontor: Fredsg. 2, öppet kl Afdelningskon tor: Stureplan 6, öppet kl. '/2 lo-1m. Ordförande och verkställande direktör: Palme, J. H. Kassadirektör: Pripp, L. Vice direktörer: Palme, L. A.j Strömberg, F. A., kamrerare. Ledamöter: Uggla, E.; Svensson, G.; Philipson, W. Tjänstemän: Ombudsmän: Benckert, H. T. j Cavallin, B.; Almqvist,!. Hvalfskamrer: Wancke, F. Ingenjörer: Arborelius, R.; Knochenhauer, S. Vid utl'ikesafdelningen: Korrespondenter: Giinther, O.; Nilsson, E. Vid kassorna: Kassörer : Salmson, V.; Reinius, A' Kontrollanter: Roosval, E.; Rappe, E.; Fredholm, K. BOKhållare: Carleson, H.; Schwartz M.; Johnson, F.; Reiner, E. ' Vid notariataf. delningen: Föreståndare: Lundholm. J. Biträden: Granlund, D.; Breitholtz, V.; Fogelström, E.; Sundblad, V.; Ryman, E. Vid fonda/delningen. Föreståndare: Severin, E. Biträden: Bollden, A.; Holm, E.; Lindqvist, H. V'id reoisumsaftielnisujen : Siffergranskare : Hanner, J. Bokhållare: Kläning, D.; Schwartz, G. Vid afdelninqskontoret : Kassör: Otterzren, Fr. Kontrollant: Thorslund, E. Bokhållare: Nordborg, O.; Berggren, A.; Cnattingius, B. [2724J Sydsvenska Kredit Aktiebolaget. (Drottninggatan 4, öppet t ; lördagar och dagar töre helgd. '/210-2.) Afdelningskontor: Götgatan 31. Phragmen, E., ordförande; Neumiiller, Otto Emil, v. ordf.: Nyström, M., verkst. dir.; Hellman, C. H.; Sjödahl, Jan; Blanck, Carl. Juridiskt biträde: Levy, L. Kamrerare: Israelsson, Hj. Kassörer: Johnsson, C.; Sandquist, E.; Harling, A. 'I'jänsternän : Jacobson, P. M.; Lundberg, L.; Abom, Fr.; Huss, Lennart j Akerlund, G.j Wennberg, n., Johansson, J. E.; Nilson, B.; Juhlin, L.; Bohlin, S.; Eales, C.; Ekstrand, A.; Johnsson, A.; Engström, S.; Engelbrecht, B. Brand- ooh Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

5 t ) C. Öfriga allmänna inrättningar. [2727] Vid afdelningskontoret.a. GlJtgatan 16: Aktiebolaget Stockholms handelsbank. Kassör: Maass. M. Hufvudkontor: Kungsträdgårdsgatan 2 B. Bokhållare: Stenberg, E. Kassan öppen 10 f. m.-3 e. m. Vid afdelningskontoret B. Fredsgatan 92: Notariatafdel~ing: Kungsträdgårdsg.; öppen Kassör: Engström, H. 10 f. m.-:- /24 e. m...,.. Bokhållare: Sylvan, A. Fondafdelmng: Kungstradgardsg.; oppen 10 V'd.I'd l' k t t C Sturegatan 24: f. m.-3 e. m. aj' e nmgs on ore. Fastighetsafdelning: Kungsträdgårdsg.; öp- Kassör: Grahm, E. pen 10 f. m-3 e. m. Bokhållare: Anstrin, A. Industriafdelning: Kungsträdgårdsg.; öppen Vid ajdelningskontoret D. Kornhamnstorg 4:..1/210/ m.-4 e. ~. l Kassör: Heurlin, Sigrid. Forvar~ngshvalfvet opp. kl. /210 f. m.-4 e. m. Bokhållare: Wetter lind E. Afdelnmgskontor: A. Götgatan 16; B. Freds- ' gatan 32; C, Sture gatan 24; D. Kornhamns- Vid ajdelningskontoret E. Drottninggatan 59: torg 4; E. Drottninggatan 59; F. Handt- Kassör: Hafström, D. verkaregatan 23 aj öppna +10 f. m.-~4 Bokhållare: Lindström, A. e. m. Ajdelningskontoret F. Hasuitoerkareqataa 23 a. Fraenekel. Louis, verkställande direktör; Kassör: Lindqvist, L. Abramson, Axel; Bohman, Knut; Wican- Bokhållare: Lind, G. der, Hj.; Versteegh, A. N.; Toren, Karl, [2729J kassadir. Suppleanter: Reuterskiöld, L.; Philipson, M.; Aktiebolaget Stockholms Köpmannabank. vice verkst. direktörer; Bäckström, W. Arsenalsgatan 9. Exp.-tid 1/210-1 /24. 8tyrel,'e: Tjänstemän: Ruben, Ludvig M., ordförande. Vid hujvudkontoret: Olsen, C. O., v. ordförande; Grill, B., Kaij- Prokurister: Muller, E.; Rappe, O. ser, A.: Lidströrn, J.; Ruben, Gustaf; Kamrerare: Schultz Eduard: af Sande- Wolff, F. berg, V.; Zielfelt,' A.' Verkst.. dire.~tör: ~?ben, Gustaf. Ombudsmän: Rappt', O.; Glimstedt, Carl. Kassadirektör. Frohch,. G. Kassörer: Ljungström. J.; v. Hofsten, B.; Kam~era.J:e: Ulmgren, Knut E. Gyllenspetz, ström, G. S.; Hasselhuhn, Louise; Lind- K~~sor: O"uman, H... Tjänstemän: Lande~lUs, H.; Linder,. Julius; Tjänstemän: Allander, O.; Anderson, H.; Ekroth, G.; Wedm, G. Bogren. K.; Ekdahl, K.; Ekmarck, G.; Ombudsman: Wessberg, C? Folcker, O.; Fris, O.; Hebbe, O.; Jacobson,.. P01i;qafdelnwg: I.; Johansson, A.; Kolberg, N.; Kullström, Forestandare: Philip, E. G.; Lennerman, O.; Lychou, A.; Lychou, G. O., Mellström, N.; Modigh, S.; Nyström, A.; Palm, G.; Rödjer, Erik; af Sandeberg, S.; Santesson. Fr.; Stenström, E.j Storm, J.; Wallgren, A.; Åberg, A.; Åkerlund, O.; Åmark, Astrid. Vid notariata.fdeln.ingen: Rappe, O.; Glimstedt, Carl; Lidman, R.; Gustafsson, N. G. Vid.fondajdelningen: Dorph, W.; Santesson, C. L. Rud.; Lundin, H.; Olson, E.; Svensson, K.; Olån, O. Vid.fastig1tetsajdelningen: Wennerholm, C.. Vid industriafdelningen: Brisman, G. VU revisiollsajdelningen: Lysholm, M.; Cederberg, C. W.; Schröder, F. [2730] Brand- och Lifrörsäkrings-Aktiebolaget Aktiebolaget SundsvalIs handelsbank. (Drottninggatan 17, öppet po-!4.) Sahlin, Mauritz, ordförande; Heurlin, C. H.; Olrog, Th.; Ameln, C., verkställande direktör; Engellau, Ludv. Tjiinstemänr Unue, G., kamrerare; Glimstedt, A. och Dehn, L., kassörer; Hörberg, V.; Bodman, G.; Dillner, M.; Hammarström, S. [2731] Aktiebolaget Nordiska Kreditbanken. Expeditionstid :! 10-~ 4. (Stockholm, Eskilstuna, Vaxholm.) Hufvudkontor: Drottningg. 1. Afdelningskontor: Mynttorget 4, Drottningg. 102 o. SVEA. 13 Drottninggatan.

6 Hornsg. gen Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [ J 33 a. Odeng. 28 & 30, Karlavä- [2735J Aktiebolaget Arbetareringens bank. Hufsnuikontor : Kornhamnstorg 61. Ordförande: Wachtmeister, F. Ol.son, grefve. Vice ordf.: Liberg, L. L. Ledamöter: Hedenblad. P. H.; Hirsch, Isaak; Ramstedt, Viktor; Sandberg, G. F.; Tamm, P. G.; Stjernspetz, Henrik, verkst. direktör; Enhörning, C. F., vice verkst. direktör. Tjänstffllän: Vid hufvudkontoret: kamrer; J ohansson, John; hvalfskamrer: Svensson, Adolf; utrikeskamrer: von Zeipel, Viktor; kassörer: Ulmgren, C. A.; Mallmin, H.; korrespcndent: Ljungman, Carl; bokhållare: Friberg, Ivar; Söderström, Aug.; Johansson, Ivar; Muhr, Sperling; Tibblin, E.; Ouchterlony, N.; Ledamöter: Janzon,,tUb.: Lilja, A. J.; Linge, Sven; Setreus, A. I.; Svensson, Joh:s; Tid V.; Asker, E.; Knös, T,; Gran- beck, J. H.; Wincrantz, F.; Edengren, A. Tjänstemän: Kontorschef: Fahnehielm, E. Kassörer: Granstedt, A., och Wideman, S. Kassakontrollanter: Beckman, G.; Ternstedt, G. Bokhållare: d'aubigne, Ivar; Zanichelli, E.; Berens, A.; ~ellner, Y.~Tidbeck, A.; Jan- Zetterstrand, lund, T.; Hellsten, S. Fondafdelningen: Fresk, R.; Lindahl, C.; Ström, G. Vid afdelninqskontoret Mynttorget 4: kassör: Clason, M.; kontrollant: Lagercrantz, E., öfverste. Vid afdelningskont01'et Drottninggatan 102: kassör; Persson, M.; kontrollant: Holm, Arvid. Vid ajdezningskontoret Hornsq, 33 a: kassör: Welander, A.; kontrollant: Piehl, Carl Johan. Vid ajdezningskontoret Odengatan 28 &: HO: Kassör: Hedenblad. E.; kontrollant: Ouchterlony, Ossian, kamrer. Vid afdezningskontoret Karlavägen 23: kassör: Oldenburg, :1);., kontrollant: vakant. Ombudsman: Ohman, Adolf. Byggnadskontrollant: Haverman. K. v., ingenjör. [2733J Aktiebolaget Göteborgs bank. (Brunkebergstorg 18, öppet lo-l/a.) StY1-eZse: v. Rosen, Conrad, grefve, ordförande; Berg, Oscar; Holtermann, Oscar; Hornberg, H., verkst. dir.; Nehrman, A. W., kassadir.; Wahlin, C. A. T'[iinetemiin : Kamrerare: Lindh, Helmer. Kassörer: Lagercrantz, Sophie; Ripa, E.; Bonnevier, Gunhild. Bokhållare: Ericsson, Gunnar; Asker, Blenda; Ström, Nils, Strandberg, Maria; Anderson, L. O.; Lagerholm, Nils; Anderson, Gertrud; Lilljeros, Mia; Edgren, Gertrud; Forsberg, Arthur; Ekberg, Robert; Rosen, John; Wallin, Erik; Gottfriedz, Sixten; Dalman, Tor, Johansson, Seth. Ombudsman: Nerström, Gustaf. Öppet kl. 10-3; dessutom lörd. 6-7 e. m. Okt.-April. Telegrafadress: Årbetarebanken. Ordförande och verkst, direktör: Carlson, Wilhelm; vice verkst. direktör: Carlson, Carl Ad. v. Ordförande: Lilja, A. J. Deputerad och kamrerare: Cederborg, O. H. Deputerad och ombudsman: Espelund, Karl. Deputerad: Carlson, Carl Ad. (se ofvan). Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget zon, J.; Ahlin, G. E.;.aberg, F. G.; Larsson, E.; Karlsson, S. FastiglletsajdeZningen: Kornhamnstorg 61. Förest.: Victorin, J. K. Bitr.: Sjöberg, A. Foruiaf'delningen: Kornhamnstorg 61. v. Zeipel, E. Lagerström, F. AjdeZningskontoret Kungsg. 20. Öppet kl. '/210-1 /2 4; dessutom lördagar kl. 6-7 e. m. Okt.-April. Kontrollant: Sjöstedt, Knut. Kassör: Möller, E. Bokhållare: Fredlund, O. Bankens pantl.neafdelningar: Kontor: Järntorget 78. Öppet: 9-3: 5-8 (lörd. till 9 e. m.). Föreståndare; Ryberg, J. A. Kontor: St. Badstug. 9. Öppet: 9-2; 4-8 (lörd. till 9 e. m.). Föreståndare: Engström, Rudolf. [2737J Aktiebolaget Föreningsbanken i Stockholm. (Hufvudkontoret: Storkyrkobrinken 14. 'l'elefoner: dir. Hallberg : r. t , a. t. 2326; kassadir. Stockman: a. t ; bankkontoret: r. t. 2190, a. t Expeditionstid 1/210 f. m.- t /24 e. m. Telegramadress: Unionbank. SVEA. 13 Drottninggatan.

7 [ ] C. Öfriga allmänna inrättningar., Ordförande o. verkst. direktör: Hallberg. Fr. vice Ordförande: Grundström, J. Kassadirektör : Stockman, G. Öfriga ledamöter: Molin, J.; Petterson, Gust. Tjänstemän: Sekreterare och ombudsman: Åström, Teodor. Kamrerare: Matthiesen, S. J. Kassör: Sjöstedt, Hugo. Bokhållare: Regnell, J ohn; Håkansson, Gerda: Dahlström, E.j Norgren, John; Finnberg, Knut. Afdelningskont01'et å Östermalm: (Storgatan 3j r. t , a. t j expeditionstid 1/210f. m.-3e.m. och5-7 e.m.) Kontrollant: Arvidson, A. Kassör: 'I'egner, Hulda. Afdelningskontoret i Vasastaden : (Uplandsgatan 1 j r. t ; expeditionstid kl. 1/2 10 f. m.-1/24 e. m.) Kassör: Breitholtz, Gunilla. Kontrollant: Wretlind, Elsa. Kassörer: -Gräson, H.j Hammarstrand, H.j Lagerberg. E.j Bovin, E.; Kleman, E.j Nygren, G.j Ekebohm, E.j Bergqvist, L. Bokhållare: Clason, O.; Lagergren, L.j Henrekson, E.; Stiebel, M.j Ahlström, o, Silfverling, S.; Hultman, n; Gillgren. J.; Fredriksson, G.; Beer, W.j Lundbäck, S.j Lundbeck, C.j Norman, H.j Graf, W.j Gunnarson. P.j Jonson, J.j Schwanbom, H. Föreståndare för Notariat- och Fondafdelningarna: Berglöf, E. Bokhållare : Schultz, A.; Santesson, C. [2742] Aktiebolaget Stockholms Folkbank. Hufvudkontor: Klarabergsgatan 23. Afdelningskontor: Kommendörsgatan 25. Malmen, Carl, ordf.; Ahlströrn, Gustaf, v. ordf., Bergström. Algot F., Sjöqvist, Joh.: Andersson, A..I.; van Rijswijk, H.j Ahlström, Arthur. Verkst. dir.: Alexanderson, Gustaf. Kamrerare: vakant. Kassörer: Johansson, Alb.; Ewelius, L. Bokhållare: Lilliecreutg, F. H.; Wennerström, [2739] R; Fahlström, G.j Akerblom, L. Aktiebolaget Mälareprovinsernas Bank. Notariatafdelningen: af Klintberg, Bengt; Kontor: Skeppsbron 8, öppet Westerlund, Gerda. Ombudsmän: Alexanderson. Gustaf; af Klintberg, Bengt. Tjernberg, B. A.i Gagge, Adolf; Reuterskiöld, Fondafdelningen: Lindblad, Rud. A. M. o, Oldenburg, Uno. Ombudsman i Morton, M. Kamrer: Wallqvist, Aug. [2743] Aktiebolaget Tjenstemannabanken. Kassör: Mörk, P. A. Tjänstemän: Cnattingius, J.; Lundbeck, O.j Hufvudkontor: Drottningg. 15. Afdelningskontor: Riddarhustorget. Lundqvist, Eric; Eklund, Unoj Laurell, Expeditionstid /24. Eman.; Bergendahl, J.j Moberg, N.; Carl- ström, A. L.j Westelius, Valter; Julin, G.; B d' O k df E Il E df B di R L- trö J T' b E o m, s ar, orur.; gneu,., v. or.: tun m,.j ens rom,.: jern ergo.; Berthold, Adolf, verkst. direktör: Palm. Ohlsson, L.; Zethreeus, A. H L Z tt t A 01 d E Filialer: gren,..; e ers en,.; an er,.: Flodin, S., kassadir. och ombudsman; Karlaväg. 17, öppet.}l0-4. Meeths, C. E. H.. Tjänstemän: Eklund,R; Arosenius, G.; Öhman, Tjänstemän: W.j Hultman. O. Kamrerare: Hollstrand, D. Strandväg. T; öppet 1/ Kassörer: Gustafsson,SelmajNorrman,Ernst. Öhman, Ant.; Lundbeck, E. Bokhållare: Lundström, Gerda; Ekeberg, 1.; r2741] Aktiebolaget Stockholms Diskontobank. Hufvudkontor: Regeringsg. 8. Afdelningskontor: Hötorget 8 (Kungsg.), Odeng. 55 Lilljeqvist, Mariaj Ekdahl, Rud.j Lindström, Märtha; Olson, Harriet j Berggren, David.. (invid Uplandsg.), Birgerjarlsg'. 20 och Folk [2744] Bankaktiebolaget ungag. 97 (hörnet af Renstjernasgatan), Stockholm-Öfre Norrland. Bernström. J., ordforandej Norr- Hufvudkontor: Fredsgatan 10, Expeditionstid: man, D.j Bennich, Hj.; Jansson, Carl, 1/210 f. m.- 1 /24 e. m. verkställande direktör; Bovin, Knut; Carls- Filialkontor: Södermalmstorg 8, Biblioteksson, Edmond, kassadirektör.. gatan 13. Kamrerare: Almer, N. Telegramadress: Korrlandsbanken. Brand- ooh Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

8 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [ J Expeditionskontor A, Odengatan 71, öppet Östberg, J., ordf.; Bergenholtz, F.; vice ordf.; Mannorheim, C.; Nathorst Böös, E; Expeditionskontor B, Vasagatan 4, öppet Glas, K. E.; Grahn, Leopold; Kinberg, E.; Nygren, G.; Ringstrand, G.; Rubenson, S.; Schnell, Carl; Tamm, A.; Tigerhielm, F.; Unander-Scharin, E. Verkst. direktör: Mannerheim, Carl. Ilirektion. jör tiufou tikontoret : Direktörer: Enell, O.; Nathorst-Böös, E. Östberg, J., ordf.; Bergenholtz, F.; Nygren, G.; Rubenson, S. Direktörsassistent: Snellman, E. Ombudsman: Sidenbladh, K. Tjänstemän: Kamrerare: Ekman, C. Hvalfskamrerare : Waldenström, E. Kassörer: Kinnman, S; Westin, K.; Staöl.. von Holstein, G. Ofriga tjänstemän: Adlerstam, N.; Beraqvist, E.: Bergqvist, Signe; Berndtsso n, Loulou; Björklund, Elvira; Blomkvist, G.; Breckström, B. J:son; Carlsson, Hilda: Carlsson, J.; Carlström. F. A.: Cleve, A.; Edholm, Karin; Edman, C.; Erfors, E.; Fredholm, R. W.; Gellner, K.; Gimther, Matt y; Heint ze, W.; Hellberg, C.; Hjertstedt, Aurore; Holm, Astrid; Hultgren, E.; Klint, J. W.; Linden, K. A. J.; Lindedal, L.; Lindgren, A.; Lindroth, Elsa; Lindström, Laila; Lundberg, Marie-Louise; Olsson, G.; Orajärvi, H.; Petterson, Henny; Raaschou, P. D.; Raaschou, Th.; Reenstierna, C. G.: Reuterskiöld, E.; Rissler, G.; Salvön, G.; Sch artau, Anna; Skow-Petersen, J.; Sjöstrand, N.; Stjernspetz, A.; Syl van, N.; Wigren, N. F ond- o. Notar'iatafdeln'ingen: Föreståndare: Nathorst-Böös, E. (se ofvan), Tjänstemän: Leijon, Inez; Belfrage, L.; Sandström, C.; Posse, Eleonore; Montgomery, Edit. Filialkontoret Hornsgatan 8. Direktion: Andersson, Axel N.; Gustafsson, G. Th. Kamrerare: Beve, C. L. Kassör: Stjernstedt, Louise. Bokhållare: Annell, G. FU'ialkontm'et Bibliotoksaatan. 13. Direktion: Cedergren, Aug.; Klingspor, J. M. Kamrerare: Hebel, W. ~assör: Rosenberg, Anna. Ofriga tjänstemän: Backlund, Dagmar; Chrlstiernsson, Knut; Wessel, H. [2745J Bankaktiebolaget Norra Sverige. (Kungsträdgårdsgatau 16.) Expedition: öppen Notariatafdelning: tippen Fondafdelning: öppen Brand- och Litr9rsäkrlngs-Aktiebolaget Ordförande: Virgin, O. v. ordförande: Dahlberg. N. W. Ledamöter: Axelson, H.; Dymling, R.; Em then, O.; Engströmer, r., Fahlen, H.; Lidforss, E.; Lindholm, C.; Malmström, E.; Olsson, E.; Rydbeck, O.; Ramström, H.; Sohlman, A.; Öhngren, H. Verkställande direktör: Rydbeck, O. Direktör för 8tockholmskontoret: Olsson, Emil. Kassadirektör : Norrnan, Alexis. Ombudsman: Forssell, Otto, v'. auditör. Tjänstelllän: Vid Kungsträdgårdsgatan 16. Kamrerare: Sten, Helmer; Hedman, Gösta. Kassörer: Grandinson, Alf; Lindström, J. Korrespondenter: Norman, Hjalmar A.; Åkerhielm, W.; Selander, Hj.; Lindgren, G. E:son. _ Bokförare: Edin, A.; Selin, E.; Ohngren, A.; Lundqvist, G.; Hultman, A.; Löwenhielm, A.; Snöbohm, A.. Kassakontrollanter : Norrnan, A.; N ycander, T. Kassabiträden : de Mare, E.; Svensson,!. Kamrerexpeditionen: Ericson, G.; Bergman, A.; Fredberg, B. Diskontoafdelningen: af Klinte berg, ~.; Holmberg, U. Engagementsafdelningen: Reutersvärd, G. P.; Beijerhielm, N.; Anderson, T. Vid Notariatajdelningen: Föreståndare: Forssell, Otto, v. auditör. Biträde: Brandt, Herman. Vid Fotuiaf dolninqen : Föreståndare: Leuhusen, E., frih, Extra biträde: Holmberg, H., kapten. Vid expeduions7contoret A, Oden.Qatan, 71: Hertzman, Louise, kassör; Pihl, E., bokh V'id expedu'ionslwntnret B, Vasagatan 4: Jahnke, Ester, kassör; von der Burg, J., bokh. [2746J Bankaktiebolaget Södra Sverige. (Drottningg. 2, hörnet af Strömgatan.) Exp. kl Falkman, O. W., öfverste, ordförande; Seth, 1. von, expeditionschef; Johnson, Magnus, grossh.; Broman, J. W., grossh.; Sterner, E., verkst. direktör. Suppleant: Stendahl, M., öfverfältintend. SVEA. 13 Drottnloggatu.

9 [ ] c. Öfriga allmänna inrättningar. TJänstemän: Billeruds Aktieb:s 5 O/o Kamremre: Elert, C. Borgviks aktieb:s 5 O/o Enkla bol. Bergslagsbanans Intressenters 41/2 O/o Kassör: Lönning, O.; Geyer, Karin. Falkenbergs Järnvägsaktieb:s 41/2 O/o Bokhållare: Hasselgren. Gunnar; Leodor, C.; Göteborg-Borås järnvägsaktieb:s 4 '/2 O/o Göteborgs stads 5 % Wiklander, Hugo; Keventer, Folke; Starck, Halmstads stenhuggeriaktieb:s 5'/2 % Elis; Trolle, C. F:son j Holmer,.Åke; Järnkontorets 33/4 % Svensson, Wilhelm; Sievertz, Gustaf; Ström, Järnvägsaktieb. Göteborg-Särö 5 % Karin; Johansson, Jenny; Löfgren, Gunnar. Klosters aktieb:s 151/2 % Lidköping-Skara-Stenstorps järnv.vaktieb:s 151/ 2 01 Föreståndare för Fondafdelningen: Teeling, ,4 '/2 % 1892, 4 '/2 % Wilfrid. Skandinaviska juteepinneri &väfveriaktieb:s 5 % Skara stads 5 % Ombudsman: Aronson, S Sthlms superfosfat fabriksaktieb:s 4 '/2 % 1902,5 % [2747] Aktiebolaget Gotlands Bank. Sthlm- Västerås-Bergsl. nyajärnv. aktieb:s 50/ (Fredsgatan 3.) Stora Kopparbergs bergslags aktieb:s 5'/2 % Storviks sulfitaktieb:s 5 % Blanck, Otto, ordf.; Granholm, Hen. Töre aktieb:s 5 Varbergs stads 5 0/ 8/ rik; Kolmodin. Axel; Romare, P. B.; Cramer, Carl, verkst. dir. Örebro elektr. aktieb:s 5'/2 % Värmlands elektriska försäljn. aktieb:s 5'/2 0/ O Tjänstemän: Geber, Hans, kamrer; Löthberg, R., kassör; Ahgren, E.; Oalissendorff, Ester; Ouilletmot, U. Th. [2748] Kommanditbolaget Landtmanna- Nordiska metallaktieb:s & Kreditkassan. Sv. Centrifug Aktieb:s 1902_ Västerlånggatan l (hörnet af Mynttorget). Dessutom inlösas följande Direktörer: Aronowitsch, D; Aronowitsch, M Utdelningskup onge r: Kamrerare: Lindeberg, E. Eskilstuna elektr. aktieb:s. Eskilstuna j ärnmanufaktur-aktie b:s. Kassöt : Dahl, S. Guldsmedshytte aktieb:s. Bokhållare: Hellsttöm, C.; Östergren. T. Hjälmare kanal och slussverks aktieb:s. Munktells mek. verkst:s aktieb:s. (2750] FöreninQen Industriidkarnes Nordiska metallaktieb:s. Lanekassa (utan personlig ansvarighet). Kontor: Smålandag. 22. Ordf.: Bergström, G.; vice ordf.: Linder, C. W.; öfriga ledamöter af styrelsen: Johansson, A. J.; Pettersson, O. J.; Berggren, Aug.; Ringholm, K. E.j Pettersson, Antonj Bergqvist, G. F.; Lindberg, J. S. r., Malmqvist, O. P. Kamrer: Skoglund, K. Kassörska: Andersson, Anna. Bokhållare: Sandberg, A.j Johansson, Signe. (2752] Föreningen Tjänstemäns Själfhjälpskassa u. p. a. Kontor: Herkulesg. 4. Brandel, John; Rundström, O. L.j Sundström, V., verkst, dir. Kassör: Karlson. S. Bokhållare: Roman, O. [2755] Utlottade obligationer och förfallna räntekuponger till följande lån inlösas hos: Aktiebolaget Göteborgs bank: Ahlafors nya spinneriaktieb:s4 1/ 2 % 1898och 5 o/o Aktieb. Göteborgs Hypotekskassas Aktieb. Mö1nbacka-Trysils Aktieb. Bämen-Ltljendahla 5 % Aktiebolaget Hälareprovinsernas bank: Garpenbergs Aktieb:s 6 % Guldsmedshytte Aktiebolags Köpings stads 4'/2 % Aktiebolaget Stockholms Diskontobank : Aktieb. Brusafors-Hällefors' 5'/2 %. Aktieb. Bångbro rörverks 4 '/2 %. Aktieb. de Lavals Ångturbins 41/2 Ofo 1898 och 5'/2 Ofo Aktieb. Gellivare malmfälts 4 '/2 0/O. Aktieb. Saxbergets 6 % och 6 0/ O. Aktieb. Separators 6 '/2 %. Aktieb. Södra Roslags Kustbanas 4 % 189S. Förenade' Separator-Intressenternas aktieb:s !fö Kaolrn- & Ohamottefabriks Aktieb:s 5'12 % Kinnekulle-Lidköpings järnvägsaktieb:s 3,6% Lidköpings stads 3,6 0/ O 1897 och 4 % Nya Aktieb. Stathmos' 5 1/2 %. Nyköpings stads 4 % AktIebolaget Stockholms Handelsbank : Aktieb. Ankarsrums bruks 4 0/ O 18815(f'6rskrifn.) Aktieb. Ankarsrums bruks ö 0/ O 1885 " Aktieb. Göteborgs Hypotekskassas 3 S/4 0/ Aktieb. J. A. Pripp & Sons 4'/2 % Aktieb. L. M. Ericsson & C:os 5'/2 % obl Aktieb. Mölnbacka.Trysils 6 % Aktieb. Separators 4 '/2 0/O lån Aktieb. Sthlms bryggeriers 4 '/2 Ofo lån Aktieb. Sthlms bryggeriers 41/2 % Aktieb. Södertelge Verkstäders ö % A. B. Wicanders korkfabrikers 15010oblig Aktieb. Gutzeit & O:os 5 % Almqvist & Wiksells Boktryckeri aktieb:s 5 '/2 % obl, Bergslagernas Järnvägs aktieb:s 5 % obi Bergsunds mek. verkstads aktieb:s 5'/2 % J. & C. G. Bolinders Mekaniaka Verkstads aktieb:s 61/2 % obi Borås stads 5 0/0 obl Boxholms Aktiebolags 43/4 Djursholms aktieb:s 4 '/2 % % Brand- och Lifrdrsäkrings-Aktiebolaget ~VEA. t3 Drottninggatan.

10 5. Penninginrättningar. Enköpings Eskilstuna stads 3S/4 % oblig. 189S. stads 40/ Eskilstuna stads 41/2 o Eskilstuna stads 4 1/ 2 o Falkenbergs järnvägs 4 1/2 0/ O oblig Falun-Rättvik-Mora Järnv.-Aktieb. 5 % lån Gälle stads 41/2 0/ O lån Gärsnäs-S:t Olofs järnv.-aktieb:s 41:1 0iry Göteborg-Borås Järnvägs Aktiebolags 41/2 u/o 1904 Göteborgs intecknings garantd-aktieb-e 5 % Göteborgs intecknings garanti-aktieb:s 3,6 %. Göteborgs intecknings garanti-aktieb:s 4 0.'0' Göteborgs intecknings garanti-aktieb:s r;öteborgs stads 4% lån /2 o/o. Hallstahammars aktieb:s 5 0/O obi Hargs fabrikers aktieb:s Hedefors Väfveriaktieb:s 4 1 /2 0/O /2 0/O Hemsjö Kraft aktieb:s 5 1 /2 % obi »»» 5 %» Hiasmofors aktieb:s Horndals Horndals järnverks järnverks aktieb:s 5 aktieb:s 5 0/ 8 / Hvellinge-Skanör-Fa1sterbo järnv. aktieb:s 41/2 O/I Hälsingborg-Råå-Ramlösa Järnvägsaktieb:s 5 O/O obi Hälsingborgs intecknings garanti aktieb:s 4 0/ O Hälsingborgs sockerfabriks aktieb:s 5 u/o oblig Hälsingborgs stads 41/2 % lån Hälsingfors stads 4 u/ O Jönköpings stads 41/2 0/O Jönköpings stads 4 0/O 1902 Karlstads stads 41/2 0/O Karlskrona stads 4 % Karlskrona Karlskrona >» 4 O!o 5 % obi Korsnäs Sågverks aktieb:s 5 1 /2 0/ O obl Kraftaktiebolaget Gullspång-Munkfors 51/2 010 obl, Kristianstad-Hessleholms Järnvägs aktieb:s 5 0/0 obi Kristianstads Läns Landstings 41/2 % Kristianstads stads 5 % obi Landskrona stads 4 % Larsbo-Norns aktieb:s 51/2 % förskritn Larsbo-Norns " 5 0/0 "lsfl7. Lund-Trelleborgs järnvägs aktieb:s Malmö stads 41/2 % /20/ Malmö-Trelleborgs järnvägs aktieb:s 4 % Malmö-Ystads järnv. aktteb. 4 % Mellersta Blekinge järnv.-aktiebolags 4 1!2 % 190.;. Miinchens bryggeri-aktieb:s 41/2 Ola Näs-Morshyttans järnvägs aktieb:s 5% Orsa kommuns 41/2 0: Rimbo-Sunds järnvägs aktieb:s Sandarne aktieb:s 4 0/ Sandö Sågverks aktieb:s ;,1/ 2 o/o obl Skromberga Stenkols- o. lerindustri aktieb:s 5 / Skåne-Smålands järnv.-aktieb:s 4 0/ O Skånska Cement aktieb:s Skånska Cement aktieb:s 5 o/o / 2 % obi Skånska prästerskapets 3 1/2 Sockerfabr. Aktieb. Unions 5 % % Stens bruks aktieb:s 5 0/ O 190,1. Sthlm-Rimbo järnvägsaktieb:s 4 0/ O Stockholm-Rimbo järnvägsaktieb:s 5 % obi Sthlm-Västerås-Bergslagens nya järnvägs aktieb:s 4 % Sthlm-Västerås-Bergslagens nya järnvägs aktieb:s 5 0/ O Ströms bruks aktieb:s (förskrifn.). Sulfit Aktiebolaget Ljusnans ;,1/2 O/o obi Sundsvalls stads 4l!2 % Svenska Sockerfabriks aktieb:s ;,1/2 O/o obi Svenska Spritförädlings aktieb:s ;, '/ Söderhamns stads 41/2 % Södertälje stads 41/2 u/ Trångfors Kraftaktieb:s 5 % Tunadals järnvägsaktieb:s 5 % Västergötl. Göteborgs järnv.-aktieb:s 4 % a) Banker och kreditanstalter. [2756] Västerås stads 3,8 % Västerås stads 4 % Ystad-Brösarps Järnv. Aktieb:s 4l/! % Ystad-Skifarps Järnv. Aktieb:s 4 1 /2 % Åkerlunds Bomullsspinneri Aktieb:s 51/2 % Örebro stads 41/2 % Östra Skånes järnvägsaktieb:s 4 010lån Östra Skånes järnvägsaktieb:s 41/2 % oblig Östra Skånes järnvägsaktieb:s 5 0'0 förskrifn Ut d e In i ngsku p on g er: Aktieb. Ankarsrums Bruk. Aktieb. Göteborgs handelsbank. Aktieb. Iggesunds bruk. Aktieb. J. A. Pripp & Son. Aktieb. Mötabacka-Trysil. Aktieb. Primus. Aktieb. Saltsjökvarn. Aktieb. Skånska handelsbanken. Aktieb. Sthlm s bryggerier. Aktieb. Veberöds tegelfabrik. Aktieb. Wicanders korkfabriker. Almqvist & WikselIs Boktryckeriaktieb. Blankaholms sågverks aktieb. Boxholms aktdeb. Chokoladfabr. aktieb. Sture. Förnyade ångfartygsaktieb. Svenska Lloyd. Gefteborgs enskilda bank. Graningeverkens aktieb. Gefle-Dala Järnvägsaktieb. Gunnebo bruks nya aktieb. Helsinglands enskilda bank. Hissmofors aktieb. Horndals järnverks aktieb. Huskvarna vapenfabriks aktieb. Kopparbergs }j}nskilda Bank. Malmö-Trelleborgs Jätnvägsaktieb. Maltesholms cementaktiebolag. Munkedals aktieb. MUnchens bryggeri aktieb. Norra Ostergötl. järnv.-aktieb. Oxelösunds Rederi aktieb. Porla brunns aktieb. Qvarnaktieb. Tre Kronor. Sandvikens järnverks aktieb. Skånska Cementaktieb. Sthlm-Rimbo järnv.-aktieb. Sthlm- Västerås-Bergslagens Nya järnvägsaktieb. Strömbacka bruks aktieb. Ströms Bruks aktieb. Svenska Emissionsaktieb. Upiands enskilda bank. Värmlands enskilda bank. Västergötl.-Göteborgs Angfartygsaktiebolaget» Östersjön. Östergötlands Ensk. Bank. järnvägs-aktleb. Södru Norrland. Aktiebolaget Sundsralls Hande18bank: Aktieb. Carbos. Aktieb. Forsmarks bruks. Jämtlands läns landstings. Sahlströmska fabrikens aktieb:s. Sköns kommuns. Smedjebackens valsverks aktieh:s. Svenska Centrifugaktieb:s. Östersunds stads. Hankaktfebolaget Norra Sverige: Aktieb. De svenskakristallglasbrukens 5 O/o O. 5l!2 o/o, Aktieb. Visby cementfabriks 51/2 Aktieb. Visby cementfabriks 51/2 % % af Bergslagernas järnvägsaktieb:s 4 o 16/ Dals ångsågs aktieb:s 5 vt«. Ekmans nya snickerifabriksaktieb:s 51/2 O/o Falköpings stads 4 %. Kopparbergs o. Hofors sågverks aktieb:s 5 % Mo o. Domsjö aktiebis 5 0/o. Sandö sågverksaktieb:s 5 0/ O. Sandö sågverksaktieb:s 5 1/2 % af år Brand- och Lifrdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

11 [2757] c. Öfriga Sthlms superfosfatfabriks aktieb:s Svanä aktieb:s 41/2 O/o Utansjö cellulosaaktieb:s 51/2 0/O Visby stads 4 0/O. Växjö-Klafreströms järnvägsaktieb:s 5%' Örnsköldsviks stads 3,6 0/ O Bankaktiebolaget Stockholm-Örre Norrland: Aktieb. Bätskärsuäs' 51/2 0/O. Aktieb: Klara badinrättnings 41/2 0/O o Aktieb. Primus' 501o. Falu stad. 4 0/O af Guldsmedshytte aktieb.s 5 0io. Gälle stads 4 0/O af Iduns tryckeriaktieb:s ;; 01o, Kramfors aktieb:s 51/2 0/O, Norra Östergötlands järnvägs 41/2 O/g. Rydö bruks o. fabriks aktieb:s 51/2 /0. Skellefteå stads 5 0/0. Skultuna aktieb:s 51/2 0/ O. Sthlm-Nynäs järnvägsaktieb:s 5 0/0. Sthlm-Rimbo järnvägsaktieb:s 5 0/O. Svenska Centrifugaktieb:s 5 0/O, Svenska stälpressningsaktieb. Olofströms 41/2 %. Syenit aktieb. Södertälje bryggeris 5 0/O. Sölvesborg-Olofström -Elmhults nya järnvagaaktiebos 5 "/ Umeå stads 41/2 0/O, Växjö-Klafreströms järnvägsaktiebra 5 0/O, Ytterstiors Trävaruaktieb:s 5 0/0. Dessutom inlösas följande Utde Inings kupon g er: Aktieb. Brunkebergstunnelns. Aktieb. Djursholms Lärarebostäders. De förenade kolsyrefabrikernas aktieb:s. Djursholms Elektr. Belysn.-aktieb:s. Fastighetsaktieb. Kejsarkronans. H. Sackmanns aktieb:s. Guldsmedshytte aktieb:s. Luth & Rosens elektriska aktieb:s. Mosebacke gängbroaktieb:s. Nordstj ärnans Mineralvattenfabriksaktie b: s. Skultuna aktieb:s. Sölvesborg-Olofström- Elmhul ts nya järnv. -aktie b:s. BankIrfirman C. G. Cervin: Städer: Hudiksvalls stads 6% Hälsingborgs stads 3 6/10 0/O Kalmar stads 5 "lo Krf.sttanatads stads 31/ Malmö stads "lo 1890 o. 4 0/" af Oskarshamns stads. Skeninge stads. Industriella bolag: Aktieb. H. E. Carlstens Porterbryggeris. Aktieb.Iggesunds bruks 4%1898. Aktieb. Sthlms vapenfabriks. Billingsfors aktie b: s. Bräcks fabriks aktieb:s. Carl Fredriksons träförädlingsaktieb:s. Claes Johanseon & C:is Väfveri aktieb:s Hällefors bruks aktieb:s. Hälsingborgs intecknings garanti aktieb:s 41/2 /01890 o...4 0/O Höganäs-Billesholms aktieb:s 5 "!» 15/S ID03 o. 51/ Ofo 1904: Jönköpings och Vulcans tändsticksfab:s aktieb:s. Klagstorps Kalkbrotts aktieb:s. Klippans pappersbruks aktieb:s. Kolsva järnverks aktieb:s. Larsbo-Norns aktiebra 5 0/O Melassförädlings aktieb:s. Motala verkst:s nya aktieb:s. Sahlströmska fabrikens aktieb:s. Sandvikens järnverks aktieb:s, allmänna inrättningar. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget Skänska kolbrytningsaktieb:s. Skånska superfosfat- & svafvelsyrefab:s-aktieb:s. Sthlms mjölkförräljningsaktieb:s. Storfors bruks aktieb:s. Strömma bomullsspinneri aktieb:s. Sulitälma aktieb:s. Svenska Sockerfabriks aktieb:s. Söderfors bruks aktieb:s. Trävaru aktieb. Dalarnes 5 0/O Uddeholms aktieb:s 41/2 "/ Åtvidabergs förenade industriers. ölands nya cement aktieb:s. Järnvägsbolag: Hjo-Stenstorps järnvägsaktieb:s.. Hvetlanda-Mälilla järnvägsaktieb:s. Hälsingborg-Hessleholms järnvägsaktieb:s o. 41/. O/o Hälsingborg-- Landskrona--Eslöfs järnvägs aktie b: s. Jönköping-Gripenbergs.järnvägsaktieb:s. Kalmar nya järnvägsaktieb:s. Karlshamn- Vislanda järnvägsaktieb:s. Kristianstad-Immelns järnvägsaktieb:s. Mora- Vänerns järnvägsaktieb:s. Norbergs järnvägs nya aktieb:s. Norsholm-Ristens kommunikationsaktieh:s. Nässjö-Oskarshamns nya järnvägsaktieb:s. Simrishamn-Tomelilla järnvägsaktieb:s. Skåne-s-Smålands järnvägsaktieb:s. Sthlm-Västeräs-Bergslagens nya järnvägsaktieb:s 4 O/O 1897, 31/2 O/O Upsala-Margretehills järnvägsaktieb:s 41/. "/ Västra Centralbanans järnvägsaktieb:s. Aktiekuponger: Aktieb. Åtvidabergs Förenade Industriers. Billesholm-Bjufs aktieb:s. Billingsfors ektdeb.s preferens. Föreningens för svensk hemslöjd förlagsaktieb:s. Hisingstads tomtaktieb:s. Höganäs-Billesholms aktieb:s. Klackbergs järnvägsaktieb:s. Mora- Vänerns järnvägsaktieb:s preferens. Norbergs järnvägs nya aktieb:s. Nässjö-Oskarshamns nya järnvägsaktieb:s. Storfors bruks aktieb:s preferens. Uddeholms aktieb:s. Upsala-Margretehill järnvägsaktieb:s. Ångfartygsaktieb. Göta kanals. Ölands Nya Cement aktieb:s. I SkandinavIska kreditaktiebolaget: Aktieb. Aspa bruks 5 0/ Aktieb. Dals bruks 5 0/ O Aktieb. Finspongs styckebruks 51/2 O/O 1901 o. % af Aktieb. Göteborgs Hypotekskassas 41/2 0/ O Aktieb. J. A. Pripp & Sons 41/2 0/O Aktieb. Ludvika Bruksägares 51/. "/ Aktieb. Ludvika Bruksägares 51/. "lo revers af Aktieb. Nya Grand Hötels 5 0/O Aktieb. Stjärnfors-Ställda1ens 5 O/O Aktieb. Stjärnfors-Ställdalens 51/. 0/O revers af Aktieb. Åtvidabergs förenade industriers 51/2 0/ O o. 51/. 0/O revers af Bergsl. järnvägsaktieb:s Bergsunds Mek. Verkst. aktieb:s 5 O/O Björneborgs stads 4 0/ O 1897 o. 41:. 0/ O J. & C. G. Bolinders mek. verkstads aktieb:s 5 0/ Borr.iks aktieb:s 5 0/ O 1903 o Bor s stads 4 0/ o. 5 0/O Bure aktieb:s 01/2 0/O Claes Johansson & C:os Väfveriaktieb:s 5 l:. O/O Dals ängsägs aktieb:s 5 % Dannemora-Hargs järnvägsaktieb:s 4 o/o Drags aktieb:s 4 1/2 0/ O Fagersta bruks aktieb:s 51/2 0/ Falkenbergs stads 5 "/01900 O. 41/2 0/ O Gamlestadens fabr:s aktieb:s 41/2 "/ SVEA. 13 Drottninggatan.

12 5. Penninginrättningar. aj Banker och kreditanstalter. Grängesbergs grufaktieb:s 5 0/O1901. Gysinge aktieb:s 5 % Gälle stads 3'6 0/O ls87 o. 4 0/O1893. Göteborgs och Bohusläns landstings Göteborg-Borås järnvägs aktieb:s 41/2 O/o1904. Göteborgs Intecknings Garanti aktieb:s 4 1 /2 O/o1906 Göteborgs Nya Verkstads aktieb:s 5 0/O1906. Göteborgs stads Halmstads stads 3,6 0; Holmens bruks & fabriksaktieb:s 41/2 0/O1905. Hylin & O:os fabriksaktieb:s 41/2 O/O1894. Hällefors Bruks aktieb:s 5 % 1B04. Hällefors Bruks aktieb:s 51/2 010 revers Hä1singborg-Hessleholms järnv..aktieb:s Hälsingborgs sockerfabriks aktieb:s 5 0/O1901. Hälsingborgs stads 3,6 O/o1894. Hälsingborgs stads 41/2 0/O1892 o. 41/ Hälsingfors stads 41/2 O/O18B2. Härnösands stads lb04. Järnvägsaktieb. Göteborg-Särös 5 0/O1902. Jönköpings stads 41/2 O/O1906. Jönköping-Vulcans tändsticksfabriks aktieb:s 5 "l» och 51/2 0/O1903. Jössefors aktieb:s 51/2 0/O1901. Karlshamns stads Karlshamn-Vislanda järnvägs aktieb:s 4 o/o1894. Karlskrona stads o. 4 0/O1904. Klagstorps Kalkbrotts aktieb:s 5 O/o1906. Klippans Pappersbruks aktieb:s 51/2 0/O1905. Klosters aktieb:s 51/2 O/O1900. Kohlsva järnverks aktieb:s 5 0fo Korsnäs sågverks aktieb:s , 5 /01900, 5 O/o 1904 o , afstämplade 51/2 % Kristianstads stads 4 0/o 1894 o. 5 OfO Kyrkebyns sulfitaktieb:s 51/2 0/O Landskrona stads 4 0/O1890 o. 4 % Laxå bruks aktieb:s 51/2 0/O1901. Lesjöfors aktieb:s 41f2 0/O Lilla Edets Pappersbruks aktieb:s 5 O/o1906. Litografiska aktieb:s i Norrköping 41/2 0/O1894. Långeds aktieb:s 41/2 0/O1897. Malmö stads 4 % Maltesholms cementaktieb:s 51/ o. (; 010 revers af Marma sågverks aktieb:s 5 % 1901 o. 5 % af 1908, aratämplade 51/2 0/o. Mellersta Blekinge järnvägs aktieb:s 41/2 0/O1902 o Mo och Domsjö aktieb:s 5 O/o1903. Mora-Vänerns järnvägsaktieb:s 4 0/O1896, 41/2 % Motala verkstes nya aktieb:s 41/2 O/o Nora Bergslags järnväga aktieb:s 5 0/O1892. Norbergs elektriska aktieb:s 51/ Norbergs järnvägs nya aktieb:s Nordiska metallaktieb:s 5 O/o1905. Norrköpings stads 4 0/O1892 O. 41/2 0/O1['06. Norrtälje stads B4. Näfvekvarns bruks aktieb:s 5 0/ Nässjö-Oskarshamns nya järnvägs aktieb:s 4 / Oxelösund-Flen-Västmanlands järnvägs aktieb:s 4 0/Oo. 5 0/O1892. Riddarhytte aktieb:s 5 O/o af 1908, afstämplado 51!2 % Rörstrands aktieb:s 4% Sandviks ängsågs aktieb:s 51/2 O/oreverslån Sandö sågverks aktieb:s 5 O/O1903 o. 51/2 0/o Skåne-Smålands järnvägs aktieb:s 41,2 0/OO. 5 0/O 1893 samt 4 0/ Skånska cementaktieb:s 5 0/O Skånska superfosfat- oeh svarvelsyrefabriks aktieb:s 5 0/O1906. Sköfde stads 41/2 % Sthlm s badhusaktieb:s 41/2 O/o1903. Sthlms bomnllsspinnert- & väfveriaktieh:s 4 1 / 2 Oja 1890 och 5 O/o Sthlms superfosfatfabriks aktieb:s 41/2 0/O 1902och 5 0/O1905. Sthlm-Västerås-Bergs1agens nya järnvägs aktieb:s 31/2 % Brand- och Lifrörsäkrings-Aktiebolaget [2758] Storfors bruks aktieb:s 5 0/O1904 O. 51f2 0/Oreverslån Storviks sulfitaktieb:s 5 0fo ID06. Strängnäs stads 4 0/O1893. Sulfitaktieb. Ljusnans 5 0/O1908. Sulitälma aktiebis 6 0fo Sunds aktieb:s 51/2 0/O1908. Sundsvall s cellulosa aktieb:s 5 O/O1905. Sundsval ls stads 51/2 0/O1874. Svanö aktiebolags 5 1 /2 O/o Svenska sockerfabriksaktieb:s 51/2 O/O1907. Säfveåns aktieb:s 5 % Söderfors bruks aktieb:s 5 0/O Sörstafors pappersbruks aktreb:s 5 % Tammerfors stads 4 1/2 Trävaruaktieb. Dalarnes % /O1~01. Tunadals aktieb:s 5 O/o1900. Uddevalla stads 4 0/O1881. Upsala-Margretehills järnvägs aktieb:s 41/2 O/o1902. Utansjö cellulosafabriks aktieb:s 51/2 0/o Varbergs stads 3,s 0/O1897 o. 5 0/O1900. Visby stads 4 0/O1903. Vänersborgs stads 3,6 0/o Västerås stads 4 0/O1892. Ystads stads 4 0/O1894. Åbo stads 3,6 0/O1896. Älfsborgs läns landstings 5 0/O Ölands nya eement aktieb:s 5 0/O1902. Örebro stads 41/2 0/O1901. Skånes enskilda bank, Drottninggatan 5, inlöser förfallna kuponger och utlottade oblig:r till följande lån: Aktieb. Iggesunds bruks Beijers bokförlagsaktieb:s. Blekinge Läns Landstings Bredåkra-Tingsryds järnvägs aktieb:s Börringe-Östra Torps järnvägsaktieb:s Fredsfors fabriksaktieb:s Gäfle stads Hälsingborg-Rää-Ramlösa järnvägs aktieb:s Hälsingborgs stads Höganäs-Billesholms aktieb.s Järnvägsaktieb. Gärsnäs-S:t Olofs Järnvägsaktieb. Malmö-c-Kouttnenteus. Järnvägsaktieb. Ystad--Brösarps Järnvägsaktieb. Ystad-Skifarps Karlshamns stads Karpalunds sockerfabr.-aktieb:s Klagstorps Kalkbrotts aktieb:s Kockums järnv.-&ktieb:s Kramfors aktieb:s Kristianstads stads Landskrona stads Malmö-Genarps järnvägsaktieb:s Malmö stads 1879, 1890, 1894 O. 41/2 0/OHOL Nora Bergslags järnvägsaktieb:s Skånska Intecknings aktteb:s i Malmö Skänska superfosfat- och svafvelsyrefabriksaktieb:s Soekerfabriksaktieb. Unionens Stoeti~~lm -Yäeterås- Bergslagens nya järnvägs aktie b:s Sulitälma aktieb:s Svenska Sockerfabrik aktieb:s. af 'l'rafikaktieb. Grängesberg-Oxelösunds Stockholms enskilda bank: Hufvudkontoret.- Ob lig ation s ku p o n g e r: Staters och kommuners: Aarhus kommunelaans Adolf Fredriks församl:s Borås stads 1892, 1900 o Danska statens 1897, 1900 o Drammens kommunelaans Eskilstuna stads Falu stads Falkenbergs stads 1893 o SVEA. 13 Drottninggatan.

13 [2759] c. Finska statens 1895, 1898, Fredriksstads Gäfte stads 1893 o Gälle etadsförsaml.s Göteborgs stads Halmstads stads Härnösands stads Jönköpings stads Kalmar stads Kristiania stads 1898 o Kristiansands amts Kristianstads stads Köpenhamns stads 1898 och Lovisa stads Luleå stads Malmö stads Nordre Trondhjems "Amts kommunelaans. Norrköpings stads 1892 o Norska statens 1895, 1896, 1898, 1899, 1902 o Oraa sockens Sala stads Staden Aarhus' Staden Bergens Stavanger kommunelaans Svenska statens Ulricehamns stads Älfsborgs läns landstings Örebro stads Allmänna kassors och inrättningar: Allm. hypotekskassans för Sveriges städer 31/2 of o1888 Amorteringsfondens för apoteksprivilegier Den Norske Arbetderbrug- og Boligbanks Finlands Hypoteksfören:s Gälle Inteckningsgarantiaktieb:s Kristiania hypotek. o. realkreditbanks 1898,1899,1900 o. 1903, Norska hypoteksbankens 1898, 1900, 1901 o Städernas i Finland hypotekskassas 1895, 1897, 1900o Trafikbolags: Falu-Rättvik-Mora järnvägsaktieb:s Garpenberg-Fors järnvägsaktiebolags 1905 o Gälle-Dala järnvägsaktieb:s 1899, 1902 o Halmstad-Nässjö järnvägsaktieb:s 18~5. Hälsingborg-Hessleho1ms järnvägsaktieb:s Järnvägsaktieb. Stockholm-Saltsjöns Kalmar läns östra järnvägsaktieb:s 4 % O. 5 %. Kalmar-Torsås järnvägsaktieb:s. Kristianstad-Hessleholms järnvägsaktieb:s Nora Bergslags järnvägsaktieb:s Sala-Gyainge-Gäfle järnvägsaktieb:s 1901, 1903 o Stockholms Nya Spårvägs A. B:s Sthlms södra spårvägs aktiebolags. Sthlms transport. & bogseringsaktieb:s 1902 o l'ratikaktieb. Grängesberg-Oxelösunds. Upsala-Länna järnvägsaktieb:s Upsala-Margretehills järnvägsaktieb:s Yästra Centralbanans järnv. A. B:s Ångfartygsaktieb. Karins. Ind ustriella bolags: Aktieb. A. W. Gutzeit & C:os. Aktieb. A. Wiklunds velocipedfabriks. Aktieb. Finspångs styckebruks 1901 o Aktieb. L. M. Ericsson & C:os Aktieb. Papyrus' Aktie b. Schisshyttans. Allm. svenska elektr. aktieb:s A. I,. Normans boktryckeriaktieb:s. Bergsbro aktieb:s Billeruds aktieb:s Olaes Johanssons & C:os väfveriaktieb:s Forsbacka järnv. aktieb:s. Gusums bruks & fabriks aktieb:s. Hofors aktieb:s. JÖnköping Yulcans tändsticks aktieb:s 5 % O. 51/2 010' Klosters aktieb.s Kopparbergs & Hofors sågverks aktieb:s 1894 o Korsnäs Sågverks aktieb:s Öfriga allmänna inrättningar. Kraftaktiebolaget Gullspång-Munkfors Lilla Edets pappersbruks aktieb:s Motala ströms kraft-aktdeb.a. Munksjö aktdeb.s. Norbergs elektr. aktieb:s Nya aktieb. Atlas'. Riddarhytte aktieb:s Rörstrands aktieb:s Sandö sågverks aktieb:s Sthlmstidningens aktieb:s. Sthlm s yllefabriks aktieb:s Storviks sultitaktieb:s Sunds aktiebis Svenska juteväfveriaktieb:s. Svenska sockerfabriksaktieb:s Svensk-danak-ryska telefonaktieb. I< Telefonaklieb. Cedergrens. Aktiekuponger: Aktieb. Gelle Handelsbank. Aktieb. Papyrus'. Aktieb. Väaterviks handelsbanks. Avesta järnverksaktieb:s. Halmstad-Nässjö järnvägsaktieb:s. Hofors aktieb:s. Köpings mek. verkst. aktieb:s. Nya aktieb. Atlas'. Rederiaktieb. Unions. Rylander & Rudolphs fabr.vaktteb:s. Smålands ensk. banks. Storviks sultitaktieb:s. Svenska juteväfveriaktieb:s. Svensk dansk.ryska telefon aktiebis. Yifsta varfs aktieb:s. Örebro ensk. banks..aldelninglkontorel Operaivuset r Atelierbyggnadsaktie b: s. Bostadsaktieb. Holmia. Rörstrands aktieb:s. Suruhammars Bruks aktieb:s. Södertälje kanal- o. slussverksaktieb:s. Yaxholms ångfartygsaktieb:s. Ångbåtsaktiebolaget Ljusterös. Östanå ångfartygsaktieb:s..aldezningskontoret Göta kanalb:s. Strömsholms nya kanalb: s, vid Nybropian:.Aldelningskontorel vid Mynt/orget: Aktieb. Gälle verkst:s. Ångfartygsaktieb. Gamla Svartsjölandets. stockholms stad. kassakontor: Sthlms stads oblig:r af åren 1877,1880, 1885, 1887, 1900, 1905 o. teaterbyggnadskonsortiets premieoblig:r 1889 o Sundsvall. enskilda bank: Aktieb. Båtskärsnäs' 51/2 O/o. Aktieb. Iggesunds bruks 5 %. Aktieb. Nyqvarns 5 %. Bure aktieb:s 5112 %. Olaes Johansson & Oo:s väfveriaktieb:s 51/2 0/0' Härnösand-Sollefleå järnvägs aktieb:s 4 0/. Norra Hälsinglands järnvägsaktieb:s 5 vt«. Sunds aktieb:s 4 1/2 %. Sunds aktieb:s 5 1/2 %. Sundsvalls cellulosa aktieb:s 5 0; o Svanö aktieb:s 5112 %. ' Uddeholms aktieb:s 4 1 /2 % af Vifsta varfs bolags 4 O/o. Trävarubolaget Svartviks 41/2 % Utdelningskupong Aktieb. Avesta Folkbanks. Aktieb. Hudiksvalls banks. Aktieb. Jämtlands folkbanks. Aktieb.Skönviks intressenters, Brand- och Liff'"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. er.

14 5. Penninginrättningar. Aktieb. llteninge glasbruks. Aktieb. Ostrands intressenters. Apotekarnes mineralvattens aktieb:s. Boktryckeriaktieb:s i Sundsvall. Bostadsaktieb. Vanadislundens. Enhörnings trävaruaktieb:s. Holmsunds aktiebia. Hudiksvalls trävaruaktieb:s. Rederiaktieb. George"s i Sundsvall. Rederiaktieb. Orlando's. Rederiaktieb. Polstjärnans. Skönvika aktieb:s. Sthlms isaktieb:s. Sunds aktieb:s. SundsvalIs bogser.-aktieb:s. SundsvalIs cellulosa aktieb:s. Sundsvall s ängfartygs-aktieb:s. Sundsvall-Vasa ångfartygs-aktieb:s. Tranås bankaktieb:s. Trävaruaktieb. Carlsviks. Tuna fabriks-aktieb:s. Vifsta varfs aktieb:s. Yärmdö ängfartygs-aktieb:s. Angfartygsakt1eb:s Sundsvall-Indalsälfven. a) Banker och kreditenstalter. [ ] [2767J Mälareprovinsernas Hypoteksförening. Kontor: Arsenalsg. 10 A, 1 tro Ordförande: Uggla, A., major. vice Ordf.: Bohnstedt, K., f. d. ryttmästare. Jourh, dir.: Sundberg, A., godsäg. Ledamöter i öfrigt: af Ugglas, L., frih., kabinettskammarherre; Reuterskiöld, L., kammarjunkare; Lorichs, L. L., bruksägare; Wachtmeister, H., grefve, bruksägare; von Rosen, junkare. Fredr., grefve, öfverstekammar- l'jänstelllän: Kamrerare: Way, C. J. 1\'1. ISekreterars och ombudsman: Carlgren,ElisN. Kassör: Ridderstolpe, Aug., frih. Bokhållare: Flodin, John. Assistent: Wolffelt, G. M. R. [2761J Sveriges Allmänna Hypoteksbank. Kommitten inom Stockholms län för granskning (Arsenalsg. 10 B: kont. öppet 10-1 /23.) af lånehandlingar: Ordförande, utsedd afkgl. Maj:t: Meyer, Ordförande: Reuterskiöld, L., kammarjun- Ernst. kare. vice Ordförande,. utsedd af Fullm. i Riksgälds' kont.: Caval li, P. A. H. Ledamöter: Zetterberg, H., godsägare; lund, E., riksdagsman..åker- Ledamöter, gama: utsedda af Moll, Viktor; Hypoteksförenin. Uggla, A. A.; Sekreterare: Ekelund, --- Jacob, länsbokhåll. Hamilton, R. G., grefve. [2769J UpIands stadshypoteksförening. Styrelsens suppleanter, utsedda af Hypo- (Smålandsg, 14, Norrmalmstorg.) teksföreningarna: Lilliecreutz, H., frih.; Ordförande: Dahlin, J. E. Montgomery, H. E.; Wästfelt, C. Crson. vice Ordf.: Berger, S. Kamrerare: v. Hofsten, E. Ledamöter: Grill, B.; Phragrnsn, E.; Lund- Sekreterare och ombudsman: Bergman, J. W. qvist, M.. Kassör: Bergman, Bigne. Kamrerare och ombudsman: Astrand, G. R. Revis.or och b?~hållare:, Munthe, ~rnst. [2772J Järnkontoret. Bokhall.~re: Sjöstedt, Carl; af Khnteberg, (Kungsträdgårdsg. 4.) B., frih. Ordinarie fullmäktige: Tamm,' C. G. A., Allm. hypotekskassan för Sveriges städer. frih., ordföra?dei Geijer, S. G. A'i. Bern- [2763J (Smålandsgatan 14, Norrmalmstorg.) Ordförande: Dahlin, J. E. d:s,~: F.; Kinander. C. K, verkstallande direktör;.9a~ lberg, P. M. vice Ordförande: Phragmsn, L. E.. o. fullmak~\ge: Tamm, P. G.;. Wetter- Ledamöter: Björnwall, J. J.; Thorngren, C.; g,ren, W.; I~am, V. H. S.; Ljungberg, Swartling, John, verkst. dir. E. ~.; Herlenius, Aug.. Suppleanter: Swartling, Ivar; Lagerblad, Oskar; Afzelius, Fr., Unger, A. NotaE1e och om~~dsman: Thysehus, Kassor: Lagerström. <:t. E. P. F. Kamrerare: Zotterman J. A. ~assakontrollant: Erickson, H. Sekreterare: t. f. Åstr~nd, G. R. Öfveringenjör: Brinell, J. A; Kassör: Lundgren, M. Ingenjörer: Janson, W., Smalandsg~tan 42; Bokhållare: Berglöf, S.; Dahlin, G. Leffler, J. A., Odengatan 42; Stridsberg, [2765J --- Stockholms hypotekskassa. F. G., Luntmakareg. Kopparberg; Bergström, 7; Casselli. Axel, H., Norrtullsg. 29. (Kont~ret,.. Skh)ps?ron 8, hålles öppet [2781J Sveriges postsparbank. varje e fs,fn ~ag 10-3.) (Posthuset vid Vasag. ingå nz från Direktiom..' b T" bl dh R dfö d B k t R Mastersamuelsg.) orne a.., or oran e; ene e.r,.; Ordförande: Generalpostdirektören. Tempelman, G.; Rabe, P. R; Herlitz, K. Ledamöter: Chefen för Postsparbanks byrån' Ombudsman: Benckert, Rob. L T" bl dh Od lb ' Kalllr.erare: Gagge,.Adolf. O~~~' J. A.; orne a, R.; e erg, BoI.hallare: Wallqvlst, A. Chef för Postsparbanks byrån: Sandberg, G. F. Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Ad"esska/endern

15 [ ] C. Tjänstepersonal: Kamrerare o. sekreterare: Berg, J. E. Registrator: Lundgren, H. Aktuarie: Heimer, G. E. Kassör: Westin, Hj. Revisorer o. bokhållare: Fant, G. F.: Stenbäck, E.;Henning. B. S.; Helleday, E.J. A. Amanuenser: Åbergh, R.; Olson, G. H.; Larssou, A. F.; Kjellberg, J. Z. V.; Amner, V.; Nilsson, J. A. EXtra biträden: Samsioe, Jenny; Lodin, Signe; Ström, Hedvig; de Frese, Constance; Hedenskoug, Anna; Rheborg, EHo; Wiberg, Ellen; Kruse, Sigrid ; Ericson,.Anna; af Sandeberg, Maria; Malm, Sofia; Winroth, Anna; Gyllenhanimar, Signe; Coyet, Mimi; Ström, Sigrid ; Malmgren, Sigrid; Stenquist, Fredrique; Ljungh, Adåle ; Löwen- Irielrn, Julia; Södermark, Anna; Södergren, Edla; Holmdah l, Anna; Bralrel, Louise; Boatrörn, Fanny; Wikström,.Iulra ; Östberg, Augusta; Lönegren, Ellen; Sundberg, Gerda; Braket, Ida; Jacobson, Anna; Bergman, Sigrid; Calander, Gerda; Wengberg, Anna;.Ldndskog, Marta; Andersson, Anna; Schmidt, Vissy; Olsson, Amalia; Weiss, 'Ellen; Wahfberg, Ingeborg; Lundbom, Hedda; Bennet, Öfriga allmänna inrättningar. Elisabeth; Carlsson, Amelie; Carlsson, Ellen; Ohrström, Signe; Zetterberg, Sigrid; Bratt, Hfldur; Svensson, Elin; Ouchterlony, Lilly; Ljungberg, Elsa; Sjölander, Agnes;.Jrederen, Maria; Bergholm, Cecilia; Cronhamn, Estella; 'I'yden, Ingrid; von gchewen, Tyra; Köhler, Ellen; Falk, Hedvig; Kugelberg, Vesta Ultima; Larsen, Märta Paulina; Berg, [2788] Elsa Emilia. Catharina; Calander, Ester Albertina; Hedenblad, Margaretha; Palmgren, Helga; Boman, Ester Amalia; Olai, Ingrid Ylfva Gustafva; Wiren, Anna Marta; Kihlblom, Greta; Spets, Ellen Fredrika; Markman, Irma; Holmström, Karin Margareta Ulla Sofia. Styrelsen: Ordförande: Odelberg, O. W. Vice ordförande: Östberg, G. F. Ledamöter: Berndes, G. F.; Cederström. C. G. R., frih.; Ekwall, G., å.hogsta; Zetterberg, H., il. Sticklinge; Akerlund, E., å Lovisedai; :pettersson. A.; Rohtlieb, H. Kassadirektör: Östberg, G. F. Tjtinstepersonalent Kamrerare: Wessman, K. A. Ombudsman: Kjellin, P. Bokhållare: Ekecrantz, S. Kassör: Oden, Hanna. Kassakontrollant: Petre, Helena. Kontorsskrifvare: Boije af Gennäs. Maria; Rehbinder, Anna; Nauckhoff,Maria; Lillresköld, Alfhild; Boström, Hedvig. Vaktmästare: Hällen, Klas; Olsson, Fritz. AfdelningsllOntoret å Östermalm: Kassör: Christiernsson, Adelaide. Kassakontrollant: Ljunzstedt, Sigrid, tjf. Vaktmästare: Nilsson, John. Aktiebolaget Stockholms pantaktiebank. Hufvudkontor: Riddaregatan 10, 1 tro upp; öppet söckendagarfrån 10 f. m. till 1 e. m. Afdelningskontor: A. Stora Badstugatan 4 å Norr; B. Riddaregatan 10 å Östermalm, med ingång från Styckjunkaregatan6; 2783] Stockholms stads sparbank. Sibyllegatan 16, hörnet af Linnegatan, utlånings. [ filial; (Hufvudkontor: Fredsg. 9, C. Skärgärdsgatan4, Brända Tomten, med ingång öppet 9-'/23, '126-7.) från Kindstugatan; Ordförande: Bohman, H. D. Högbergsgatan 23 å söder med ingäng frän Kapellgränd 3; vice Ordförande: af Petersens, K. H. W.; E. Klarabergsgatan 52. Öfriga ledamöter: Silfversparre, O.; Wik- F. Brännkyrkagatan50, hörnet aftimmermansg.. P M M. F Silf.. d G. Västmannagatan 65, hörnet af Karlbergsvägen. St rörn,..; orssmg, 'r., tttverswar, Afdelningskontorenhållas öppna: Carl; Hirsch, O.; Bodin, O.; Settervall, J.; Alla söckendagarfrån 9 f. m. till 2 e. m.ochfrån Lettström, G.; Lundberg, KarIL. 4 till S e. m. (Kontoret E 9-3, 5-S.) Kamrerare: Dandenell, A. Lördags- och helgdagsaftnar till kl. 9. Sön- och.. helgdagar hänas kontoren stängda. Sekre.~erare och 0I?budsman: von Heijne, D. Kassorer.: Lanzelius, y. G.; VY.~llberg, G. Ordförande: Smedmark. J. O. G. Kontrollörer och bokhållare: Björklund, A.; Ledamöter: Reinhold, Aug.; Olsson, F. T., Kmman,. E. O.; Flodenberg, 'rh. verkställande direktör' Schmiedte, C. J.; Kontorsskrifvare: Sevon, V.; Arnan, G.; Palmstierna, G. ' Gustafsson. A.. Kamrerare: Sjöholm, Erik. Amanu~ns: Bo,:alllUs, B.. Kontrollant: Eriksson, Erik. Uppg:~t, hv.~rest Sparbankens af~elnmgs- Kontorister: Hellström, Serla; Bergholtz, kont.?r a!:".obelägna, samt omtiden, da d~sam- Aurora' Josefsson Maria, ma aro oppna, aterfinnes l Namnregistret ' T"" l under»sparbank».. Jan~tepersona : VId afdelnmgskontoret A. [2785] Stockholms läns sparbank. Hufvudkontoret, Drottningg. 39, är öppet hvarje söckendag- (rån 10 r. m. till 3 e. m. Afdelningskontor:Birgerjarlsgatan31 (Engelbrekts plan), öppet hvarje söekendag10-1/2 3; Liljeholmen; Gröndal; Sundbyberg; Kungsholms Villastad; Nynäshamn. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget Föreståndare och kassör: Pettersson, Pontus. Bokhållare: Bergholtz, Anna; Magnusson, Aug.; Nilsson, Knut; Johnsson, Gustaf. Vid afdelningskontoret B. Föreståndare och kassör: Janson, Carl. Bokhållare: Ekeroth, Carl; Johansson, Ivar. SVEA. 13 Drottninggatan.

16 Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [ J Vid ut1åmngsfilialen, Sibylleg. 16. Bokhållare: Westerlund, S.; Eriksson, E.; Föreståndare: Rabe, Ernst Emil. Äkerblom, Charles; Engström, V. Vid afdelningskontoret C.. Vid filial N:o 3: Föreståndare och kassör: Nyh, Axel. Föreståndare och kassör: Nilsson, Gustaf. Bokhållare: Pettersson, Signe; Bergquist, Bokhållare: Wendel, E.; Fäldt, Carl; Al- Alb.; Schröder, Thure. bion, F. Vid afdelningskontoret D. Vid filial N:o 5: Föreståndare och kassör: Andersson, Joh. E. Föreståndare och kassör: Jansson, Oskar. Bokhållare: Kjellberg, Karl; Fernström, Au- Bokhållare: Hartman, J. P.; Nilsson, Pehr; gust; Bengtsson, Herman. Widfond, Hilda. Vid afdelningskontoret E. Föreståndare o. kassör: Mag-nusson, Carl Aug. Bokhållare: Holmström, Elof. Vid afdelningskontoret F. Föreståndare och kassör: Josefsson, Josef. Bokhållare: J osefsson,pa trik; Hallsten,Gerda; Viell, Erik. Vid afdelningskontoret G. Föreståndare och kassör: Hallsten. John. Bokhållare: Bonvin, Oskar; Wallin, Allan. Arbetareringens banks pantlåneafdelningar. Se [ ] Aktiebolaget Stockholms Privat-Assistans. Hufvudkkontor: Fredsgatan 6, 1 tro (Telegrafadress»Privatbankenn.) öppet söckendagar kl. 10 f. m.-4 e. m., lördagar o. helgdagsaftnar kl. 2 e. m. P;ntlånefilial N:o 1: Små!andsgatan 40. Pantlånefilia! N:o 2: Luntmakaregatan 34 B. Pantlånefilial N:o 3: Sibyllegatan 25. Pantlånefilial N:o 5: Pipersgatan 23. Filialkontoren hållas öppna: Söckend. fr. 9 f. m. till 2 e. m. samt 4-S e. m., lärd. och dagen före helgd. till kl. 9 e. m. J'uni t. o. m. Aug. till kl. 7 e. m.; lördagar o. helgdagsaftnar kl. 9 e. rn. IStyreise: Ordförande: Rudberg, J onas. vice Ordförande: Velander, Th. [2794J Bankirfirman C. G. Cervin. (Gustaf Adolfstorg 22, kontor öppet 1/5_3 /. kl. 10-3, 1/'0-30/. kl ) Inn eh.af» are : Cervin, Carl; Jentzen, Carl. l.j'änstemän: Bäckström, Ivar; Oldberg. G. A.; de Perre, Alb.: af Sandeberg, Frits. [2795] Bankir- o. Mäklarefirman G. A. KYhlberger. (Brunkebergstorg 12.) Telegrafadr. : Shares. Inneh.: Kyhlberger, Gösta. Prokurister: Johanson, Oscar; Nordlöf, Karl W. [2796J Kommanditbolaget Burman & Co. (Central palatset.) Telegrafadress : Burmans. Bankirfirmans innehatvare : Burman, Axel. Kassadirektör: Burman, Bernhard F. Kamrerare: Göranson, Carl Gustaf. Kassör: Bohman, P. Korresponden t: Sandberg, Oscar. Bokhållare: Lindahl. Knut. [2797J Bröderna Larsson & Co. (Skeppsbron 24, 1 tr.) Ledamöter: Wahl berg, F. R., verkst. direk- [2801] Amorteringsfonden för tör; Söderström, A. F.: Wahlberg F. G. apoteksprivilegier. (Valling. 20.) Ombudsman: Tjerneld, John. Tjän stemiin: Ordförande: Linroth, Klas. Kamrer: Ankarerona, C. vice Ordförande: Sebardt, Wi1h. Kontrollör: Hedlund, A. ärriga ledamöter: Murray, A.; Lehman, A., Kassakontrollör: Herzman, A. Enell, H. G. O. Kassör: "Wahlgren, G. Styrelsesuppl.: Kaijser, A.; Södermark, A. Bokhållare: Wahlström, R.; Svensson, C. A.; Kamrerare och protokollsrörare : Görans- Hallqvist, P. W.; Herzrnan, S.; Rydell, S. son, r. Revisorer: Göransson, Th.; Afzelius, Fr. Tjänstepersonal: S l t P t \>7 E gelb ht K Vid filial N:o 1: upp ean er: e e~.; n. rec,. Föreståndare och kassör: Landström, Ernst. Bokhållare: Laurin H.' Spik Bengt Bäck- [2802J Nya amorteringsfonden för ström, G. ",, apoteksprivilegier. (Vallingatan 20.) Vid filial N:o 2: Ordförande: Linroth, Klas. Föreståndare och kassör: Engström, V. Ivice Ordförande: Sebardt, W. Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

17 [ ] C. Öfriga allmänna inrättningar. öfrl.ga l~datnöter: Murray, A.; Balkenhausen;1 Ka~rerare o.ch p.rotokollsrörare: Göransson, l. R; NIlsson, Ph.. Revisorer: Juhlin, C. HJ.; Strandell, H. Styrelsesuppleanter: Bäckström, A. R; Kaij. Suppleanter: Wallen, O. E.; Björsell, H. ser, A.. b) Försäkringsanstalter. [2811] Ränte- och kapitalförsäkrings- [2816J Försäkringsaktiebolaget Freja. anstalten i Stockholm. (Bildadt Hufvudkontor: Mynttorget 1.) Stora Nygatan 5; insättning till beredande Styrelse; A~zelius, l., ordf.; v. Rose~, G., af lifränta eller kapital skerfrån den 15sept. grefye, VIce ordf.; Herhtz, ~.; Cervin C.; till den 16 maj alla söckendagar kl.'i2l1-'/~3 M.edm, O.; Santesson, R; Kinnander, O.; och onsdags e. m. kl. '/27-'/28; återstående VI' all:~nberg,~.... delen af året alla söckendagar kl 11-2 Verkstallande direktör Herlitz, K Vice verkställande direktör: Kinnander, O. Dlrektt?n: Ordforande: Ramst~.dt, J. O. Le Kamrerare och chef för inbrottsförsäkringsdamo~er: Edhol!D' E. M.; Leijonhufvud, B. byrån: Weman, A. A., frih.; Matthlesen, J. C.; Rubenson, L.j Kinander. K; Holtermann, O.; Lundberg, K. L.; Herrström. O. [2817] Direktör: Romare, A. V. lilförsäkrings~aktiebolaget Nordstjernan. Kamrerare: Nordwall, L (Bildadt Hufvudkontor: Amanuens: Stridbeck, G. Stockholm, Drottningg. 7.) Ombudsman: Nerström, G. Elliot, J. E., ordf.: Fränckel, E.; Amanuens: Stuart, G. A. Samson. Otto; Printzsköld, Otto; Edgren, Korrespondent: Pabricius, A. J. G.; von Heideken, G. Kassör: Benckert, F. Verkställande direktör: von Heideken, G.,' Kontorsskrifvare: Eriksson, L.; Mellberg, vice häradshöfding. M.; Geete, H.; Bratt, M.; Romare, A.; Aktuarie: Göransson, E., lektor. Wallin, E.; Matthiesen, R.;Fabricius, S.; Öfverläkare: Bruhn-Fåhreeus, M., med. dr. Abergsson, A.; Ouchterlony, L.j Älander, Kontorschef: Lindstedt, Karl. G.; Benckert, L. Kamrerare: Bergström, Axel. Chef för agenturerna: Forssman, E. Kassör: Bolin, M. lilförsäkrings-aktiebolaget De Förenade. [2813] (Hufvudkontor: Storkyrko brinken 13.) Berlitz, Karl; Bring, Ernst; Palme, Sven; Johansson, B. B.; Hall, Alex., Lundberg, F. Verkställande direktör: Lundberg, F. r2815] Försäkringsaktiebolaget Skandia. (Bildadt Hufvudkontor: Mynttorget 1.) Afzelius, L, ordf.; v. Rosen G., grefve, vice ordf.: Herlitz, K.; Cervin, C.j Medin, O.; Santesson. H.; Kinnander, O.; Wallenberg, M. Verkställande direktör: Herlitz, K. Vice verkställande direktör: Kinnander, O. örverläkare: Medin, O. Kamrerare och chef för brandförsäkringsbyrån: Lindbohm, H. Chef för liff'örsäkringsbyrån: Stedt, N. Aktuarie: Fredholm,!. Försäkringssumma öfver 127,000,000 Kr. Årlig inkomst» 5,000,000» Fonder» 39,000,000» [2819] Lilförsäkrings-Aktiebolaget Thule. (Bildadt' Kungsträdgårdsg. 2 C.) Lilliehöök, C. M.; Uggla, E.; Kin" berg, Henning; Hellner, Joh.; Weber, C. A.j Mannerheim, C.; Palme, Sven. Verkställande direktör: Palme, Sven. Aktuarie: Jäderin, E. Öfverläkare: Lennmalm, F. Kamrerare: Grönberger. A. Ludv: Ombudsman: Wetterström. Gustaf. Utdelningen till aktieågarue begränsad till kr. pr år. Under de 10 åren erhöllo: Aktieägarne ~ ,000 kr. De försäkrade i kontant vinst 5,316,526» Vinsten utdelas årlig-en. Premiebefrielse vid invaliditet. Brand- och li1försäkrings-aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

18 5. Penninginrättningar. b) Försäkringsanstalter. [ J (2821J Matematiker: Nordenmark. N. V. E. Lifförsäkrings-Aktiebolaget Victoria. Kamrerare: Burman, John. (Bildad Bl' kebergstorg 2.) [2827J. Holm, G. B.,., or~~örande; Gadd, Lifförsäkringsbolaget Balder - ömsesidigt. H.; Mlttag.Lef~er, G.; Leijonhufvud, K.; De försäkrades eget bolag. Ossbahr, R.; Tmgsten, L.; Johansson, B. (Stiftadt som lifförsäkringsförening år 1887.) yerks~~llande direktör: Johansson, B. (Sturegatan 8, 1 tr.) Öfverläkare:.Flensburg, C. Kontorstid 9-1/ 2 4. A. t. 610; r. t. Aktuane: Mittag-Leffler, G Kamrer o.ch..k~.nt~rsch~.f: von Braun, C.hr. Ordförande: Uggla, Gnst., generallöjtnant. Kamrer for forsakrmgsrorelsen: Appelqvist, Vice ordförande: Berg, C., bankofullmäktig. J. Ax. Verkst. direktör: Zethelius, J. A., öfverstelöjtnant. (2823J Allmänna Iifförsäkringsbolaget. Ledamöter: Carlsson, G.; Egner, C. E.j (Bildadt Strandvägen 5 A.) Högberg, C.; Nordström, Gustaf; Tenow, Telefoner: Expeditionen r. t. 145, a. t Chr. L.; Stålfors, H. Anskaffningsafdelningen r. t , a. t. Tjänstemän: Direktören r. t. 3173, a. t Ofverläkare: Sällberg, G. Th. Kamreraren r. t Kamrerare: Ekberg,.J. A. Matematiker: Englund, K. Sekreterare: Grube, G. von der Lancken, C. E., ordförande; Gihl, Afdelningschefer: Hallman, R.; Wijkman, S. G.; Wrern, J.; Phragrnen, E.; Winge C. G.; Kassör: Högberg. A. Gumeelius, A. S:son; Gumselius, T. H:l. Bokhållare: Nylon, M.; Thorssell, A.; Hult- Verkställande direktör: Phragmån, E. bom, L; Björnlund, B.; Melander, L; Bro- Öfverläkare: Wrern, Jonas. man, T.: Backlin, G.; Liibeck, D.; Carl- Jurist: von der Laneken, C. E. ström, G. Aktuarie: Billing, J. All vinst tillhör de försäkrade. Under 10-årsperioden utgjorde Tjiinstemdn: bolagets öfverskott, sedan lagenliga af- Winge, C. G., kontorschef och kamrerare; sättningar till försäkringsfonden blifvit 9hlson, C., kassör. gjorda, 1,110,935: 73 kr., hvaraf 597,723: 52 'I'him, Artur: Edenberg, G. A:son; Oarlander, kr utdelats under det att återstoden Anshelm; sen, L.; Wahlgre~, Bartholdi, G.; Billing,.J.; Ohl 513,212: 21 k;. reserverats Am.; Warlm~, E.; räkning. för de försäkrades T~omas, A.; Maa;-tman, D.; Phragmen, W.; Vinsten utdelas årligen efter 3 kalenderår. L?nnegoren, K.; Strand, A.; Nordgren. E.j Samtliga tillgångar d. 3'/,2 1907: öfver Lindblom, S kr. Utdelningen till förlagsgifvarna är be-', gränsad och som minskas har högst genom utgjort årliga 12,500 kr., [2829J. återköp af Sven.ska Ilfforsak~lllgs~nstalten Oden. förlags aktiekapitalet och utgör ål' 1908 (BIldad kr. 9,490: -. Öfv.erstyrelse: Birgerjarlsgatan 5.) Akerman,.~., ordförande; Dah- De lifförsäkrade ha intill 1908 års slut i lm, J. E.,. v. ordforande; Carlson, ~.; faktiskt utdelad vinst erhållit vid pass Petersson, Edv. ~.; Gullberg, HJ.:. BIll- 900,000 kronor. manson, A. L.; Timberg, G.; Martin, P. Vinsten utdelas årligen efter 5 kalenderår. R.; Wa~ren, J.; Setterblad, G.; von ~o:n, Premiebefrielse vid vissa f,1l1 af invalid i- E.; Christerson, J.; Petersson; Axel; Lillietet utan premieökning. hö?k, H.; Swart.~~.ng, J. A.; Akerman, J.; Se föl' öfrigt annons å sid. 113, näst efter Fnes, E. F.; ~~oor, F. W. N.; Pettersson, Stockholmskartan. A. Th.; ljjngstrom, C. L. {2825J Lifförsakringsaktiebolaget Nordpolen. (Bildadt Drottningg. 3.) Ordförande: Hildebrand. Rans. Ledamöter: Burman B. F.; Lindeberg, Knut; Sjögren, Tage; Strömberg, C. J. Verkställande direktör: Strömberg, C. J. Öfverläkare: Sjögren, Tage. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget Direktion: Akerman, R., ordförande; Dahlin. J. E., v. ordförande; Petersson, Edv. Ro; öfverläkare; Carlson, O.; Billmanson, A. L., aktuarie och jourh. direktör; Swartling, J. A.. Ombudsman: Blixen, Oscar. Intendent: Palme, Gustaf. Kamrerare: Carlson, A. D. SVEA. 13 Drottninggatan.

19 [ J " C. Öfriga allmänna inrättningar. [2831] Allmänna lifförsäkringsföreningen Röda' bandet. (Bildad Ceiitralpalatset.) Direktion: Direktör: Palmblad, O. W., verkmästare. Kassör: Nyström, Karl. Sekreterare: Berg, Edv., kanslist. [2833] Svenska Lifförsäkringsbolaget. (Grundadt 1891.) (Hufvudkontor Norrmalmstorg 16.) Kontorstid 9-3,30; a. t. 7280; r. t Meuller, Chr. L., ordf.; Carlson, Wilhelm; Meuller Fr. Lambert; Elmquist, Henning; Ekman.E, J., verkställande direktör., Tjänstemän: ~atematiker: Ekholm, Nils, fil. dr. Ofverläkare : Gibson, Oscar, med. dr. Jurist: Aström, T. Kamrerare: A.ndersson, G. Kassör: Wernström, H. Afdelnin~schefer: Göthe, C. A.; Svedehus, F. Försäkringssumma... öfver 105,000,000 Kr. Försäkrade personer» 45,000 Fonder» 15,000,000 Kr. Utbetalt för dödsfall J) 3,500,000» All vinst tillfaller jörsäkr'ingsägarne!, [ Valand, Omsesidigt Lifförsäkringsbolag. (Bildadt Kungsgatan 9.) Ordförande: Heijkenskjöld, S. L., öfverste. Verkställande direktör: Virgin, Claes. Ledamöter: Tamm, O.; Carlsten, E.; Wallis, Curt; Widtskiöld, J. A.; Norman, H... Tjänstemän. Ofverläkare: Wallis, Curt. Ombudsman: Norman, Hugo. [2839J Svenska Lifförsäkringsanstalten "Trygg". (Ömsesidig af 1899.) (Hufvudkont.: Greftureg. 24 B.) ÖjverstY1'else: Ordförande: Svedelius, Ax'. G., f. d.landshöfding. v. Ordf.: Swartling, Ax., konsul, riksdagens andra kammares talman. Ledamöter: Almqvist, S.; Aspelin, Chr.; Berendt, S.; Bonde, C. C:son, frih.; Falk, K.; Flensburg, C.; Folin, C. E. V.; Hasselblad, C. F.; Hedgren, B.; Kjellberg, J. C:son; Liberg, L. L.; Lindman, A.; Ljunglöf, Knut; Nygren, Gottfr.; Sandvall, Alfr.; Schnell, Ca.rl; Tham, Wilh.; Tham, Vollr. Ordförande: Rubenson, Semmy. Ledamöter: Björklund, O.; Enell, O.; Linroth, Klas; Grumme, A.; af Jochnick, A. Revisorer: Ulff, G. E.; Tengbom, Sw.; Djur- Faugert, J.; berg,,8ten. Verkst. direktör: af Jochnick,A. Öfverläkare: Hedren, G., med. dr, docent. Matematiker: Monten. T., fil. doktor. Kontorschef: Sjöberg, Sven, kamrer. [2841] Lif- och sjukförsäkringsbolaget Vasa ömsesidigt. (Centralpalatset.) St!l'I"else: Ledamöter: Yngström, P.; Sterky, Adolf; Curts, N. P.; Appelberg, Victor; Beyer, Tage. Verkställande direktör: Appelberg, 'Victor. v. Verkst. direktör: Beijer, Tage. Öfverläkare: Nettelblad, A. Matematiker: Curtz, N. P. Matematiker: Lundgren, Herm. [2843] Lifrörsäkringsbolaget Svecia. Kamrer: Arbman, H. Kassör: Hreffner, A. (Regeringsg. 40; a. t. 7475, r. t ) Bokhållare: Peterson, U.; Järta, F.; Nor- Ordförande': Sandberg, Ludvig. man, Gurli; Lagerlöf, Karin; Ericsson, Verk st. direktör: Granholm, Henrik. Annie; Sundelin, Zulamith: Molin, Nanna; Kassadirektör: Kolmodin, A. Nordvall, Blenda. Öfriga styrelseledamöter: Roth, Emil; Sjö' Bolaget är bildadt af 41 personer, som ut- ström, K. Fr. göra dess öfverstyrelse. Öfverläkare: Hwass, Thorbjörn. --- Aktuarie: Burström, Hugo. [2837] Försäkringsanstalten Brage. Ombudsman: Dondorff, John. (Bildad Kungsgatan 18.) Kamrerare: Larsson, Hugo. Berg, Lars, ordf.; Lundeberg, Chr., vice ordf.; Grip, Carl; Ulin, C. O., öfverläkare; Björck, J. E., ombudsman; Lundeberg, Gerdt, kassadirektör; Bennich, Th., verkst. direktör. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget [2845J Sveriges praktiska Iifförsäkringsförening. (Kl. V. Kyrkog. 10.) Ömsesidig kooperativ. lifförsäkringsförening med fonder af 700,000 kr. SVEA. 13 Drottninggatan.

20 5. Penninginrättningar: b) Försäkringsanstalter. [ J [2846J Det Förenade Danska Lifförsäk-I Fonder öfver 28,000,000 kr., däraf garingsaktieb. Hafnia: Svenska rantifondförbindelser 10,800,000 kr.... afdelningen. Hufvudagent: Bay, Hans.. (St~:om~.borg; ~. t. 2896,. r. t ) Läkare: Malrnsten, Karl, Blasieholmstorg 9. Direktör for Svenge: J. Ericsson. [2855J [28 47J Lifförsä~ringsbolaget (Ömsesidigt) Kronan. Stockholms stads Brandförsäkringskontor. (Bildadt Mynttorget 4.) (Förlagskapital: Inbetaldt 250,000 kr.) (Vid 1907 års utgång- uppgingo kontorets fonder till kr. 35,159,812: 43 och dess ansva- Lif- och kapitalförsäkringar. righetssnmma utgjorde kr. 587,198,190: 99.) Specialitet: Promessförsäkringar. Militära Sparkassan. Direktion: Hufvudkontor: Karlavägen 41 & 43, Stock- Lagerheim, Alfr.; Uggla, A.; Almqvist, holm. Sven; Björklund, Gustaf; Lundström, Karl; Sjöberg, A. T., ordf.; Leijonhjelm, Lamm, H.; Lyth, G. W.; Edberg, K. T. T. L; Lindhult, N. A.; Setterblad, O.; Kontorschef och kamrerare: Romare, P. B... Wulff, C. A., verkst. OfverIäkare : Setterblad, direktör. O. Sekreterare: Lagercrantz, Kassör och bokhållare: Elias. Norbeck. K. O. A. Kamrer: Sjöblom, E. Notarie: Söderling, A. G.. M. Intendent: Svensen. H. Revisor: Palmgren, Hj. L. Ombudsman: Alrutz, O. R. (2849J Bokhållare: Junker, G. Brand- o. Lifförsä[<rings-Aktiebolaget (Ar 1866.) Svea. Värderingsmän: Petterson, G. E. N.; Haverrnan, K. V.; Malmberg, C. W. F. Hufvndkontor, Göteborg. Brandinspektör. Nordenstrahl, O. Öfverstyrelse... B~~agets.'tyrelu:... Ridderskapets och adelns klass: Björnstjerna, Ord~?rande:.'VIJkander, Aug.;. öfriga leda- R.: Breitholtz, E. J.; Edelsvärd, A. W.; moter: Bring, Ernst; Hartvig. Herma~l; Gripensköld. C. J. N.; Horn, A. G. 8., ~valander, J. V.; Ekman, Joha!!. E.; L~l- grefve: Lagerheim, C.H. T. A.; Ribbing, hena.~, Aug.; ~am?erg, Carl: WIJk, Bertil. G.; Uggla, A.; Ribbing, A.; Langenskiöld, K., Verkstallande direktör: Bring, En;st.. frih.; Mörner. C. A., grefve; Stuart, G. A.; Styrelsesuppleanter: Boy~, F.; Willerding, von Stapelrnohr, C. H.; Boije af Gennäs, 8. Th.; Carlander, Axel; HJelm, C. A. J. A.; v. Rosen, E.; Uggla, E. A.; Björken- Gene-ralagentur, Stockholm, stam, F.; Anckarsvärd, C.; De la Gard ie, C., (13 Drottninggatan 13.) grefve;.von Hofst~n. W.;.. Edelstam. A.; G '. l t H 11 t d C A Fnhnohielm, O.: Silfverswär d, G.; Silfverene ra.~gen. e s lan,.. swärd, E.; Beck-Friis, J., frih, Inspektor: Malmborg, C. von. Ståndspersonernas klass: Almqvist, E. K.; Tjänstemän vid generalagenturen: Almqvist, S.; Björklund, G.; Blom, C. E.; Dumky, Gustaf, kamrer; Hallin, Edv., kas- Claeson, N.; Fränckel, E.; J olin, S.; Ljungsör; Hornvall. Anna; Nordberg, Signe; berg, K.; Nerström, G.; Roos, A...T.; Scha- Samuelsson, Lisa. ger, A. C.; Wallenbera, K. A.; Ostergren, Brandförsäkr.isumma öfver 1,900,000,000 Kr. Lifförsäkringssumma öfver 100,000,000» Arliga premie- och ränteinkomster öfver. AktiekapitaL. Grundfondsförbindelser. Reserv- och dispositionsfonder öfver. Lifförsäkrings- och andra fonder öfver. 13,000,000 3,000,000 7,000,000 [2851 J Brand- och Lifförsä.krings Aktiebolaget Skåne. (Ar 1884.) (Hamngatan 2.) Bolaget meddelar brandförsäkring-ar, hyres-, lif-, lifränte- och kapitalförsäkringar. A.; Rettig, Hj.; Hallberg, J. F.; Cervin, C.; Rystedt, C. (j.; Holtermann. O.; Dahlberg, A. E.; Quensel, E.; Breekström. E.; Stockenberg', J.; Rundqvist, A.; Bredberg. E. ö Flens- 1> bura. C. Il Handlandenas klass: Almgren, O.; Berg- Il stedt, C.; Larson, Adler; Norteus, P. C.; Pettersson, Hj.; Peyron, L,; Schnell, Carl; 2,000,000 Il Svanströrn, F.; Tempelman, G.; Sifvert, A.; Olsson, H. W.; Höglund, C. H.; Settervall 32,500,000 Il J. G.; Lundström, K.; Bohman, K.; Lamm, H.; Carlsson, L. F.; Söderberg, O. A.; Rosengren, C.; Björklöf, J.; Carl berg, G.; Brundin, F.; Engellau, L.; Francke, O.; Brunander. A. Ambetenas klass: Bromberg. S. A. E.; Edberg, K. Th.; Lyth, G. W.; Nilsson, C. Ii'.; Brand- och Lifförsäl<rings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lift"'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

Brand- och Lift'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [2693-2700],. Iläst I Hufvudredare Fartygsnarnu Slag Ton Befälhafvareua namn I krafter Westeriund, A. J. Amanda S 37 Westeriund, A. J. Wicander,Hj.

Läs mer

Pennlnq i"rätt~i"gar..

Pennlnq irätt~igar.. [1646-1651) Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. De Il sjukhemmet intagna sjuka hafva i Öfrigt\ [1650) Hemmet Elim, att stålla sig till efterrättelse de ror ordningen der. (A' Negling

Läs mer

5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirfirmor och amorteringsfonder.).[2700j Sveriges Riksbanks hufvudkontor

Läs mer

8. För kår- eller yrkesintressen.

8. För kår- eller yrkesintressen. 8. För kår- eller yrkesintressen. [4051-4078J 8) För kär- eller yrkesintressen. Allmänna Svenska läkareföreningen, se Ekonomiska och nationella samman- [3947]. slutningar. Svenska läkaresällskapet, se

Läs mer

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare:

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare: [399340241 D. Föreniagar och siillskap.' F. V. Hansen. Sekr.: profeswr Znut Kjell Hafström, Manfred; d:o Sundsvall: Alexisberg, Rådmsnsg. 18; kassaförv.: hofintenden son, F. P.; ord. styrelsemedl.: Johansson,

Läs mer

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr,

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, 11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, Icke inregistrerade sjuk- och begraf. [1947] Svenska teaterförbundet. ningskassors styrelser. Spar-, sjuk-, ~nderstöd~-

Läs mer

."''''''''''''''''''''.

.''''''''''''''''''''. Berggrens D & J Bogserings o. Transport A.-B., Slussplan 63 B; a. t. 2465, r. t. 564. Verkställer flyttningar sjöledes Cykelexpressen, L:a Vattug. 30 Expressbyrån Sture, Stureg. 13 - Thor, Linneg. 19 Freys

Läs mer

KALENDER - AFDELNING.

KALENDER - AFDELNING. III. KALENDER - AFDELNING..._.---+++--- 18 Parad- dagar. Jan., April, Juli o. Okt. Vattenafg. betalas. Jan. 1. Nyårsdagen. Febr. Utskylderna till Kronan betalasfr. o. m.» 21. Kon~ngens födelsedag. * ~.

Läs mer

.C. Öfriga allmänna 'inrättningar.

.C. Öfriga allmänna 'inrättningar. [2201]..~ C. Öfriga allmänna inrättnin~r...c. Öfriga allmänna 'inrättningar. 1. Bildningsanstalte r: Högskolor och fackskolor, Allmänna Iäroverk, Enskilda läroverk, Folkbildningsanstalter för vuxna, Folkskoleväsendet

Läs mer

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret Hyrverket Billiga Bilar, Sveavägen --Surbrunnsg. ' Hyrverks-Centralen', Hamng. 17, BiIli/:(abilar: t1hl48, Norr l5748 J chanssons. Hyrverks Billiga Bilar, Birgerjarlsg. 44 Katarina Billiga Bil.!'r, Skäneg.

Läs mer

Alfabetiskt ortsregister.

Alfabetiskt ortsregister. 1 Abisko (Norrbottens län) Alfabetiskt ortsregister. Årtalen inom parentes (1899, 1911) anger att de finns med i Svenska Fotografers Förteckning av anno 1899 resp. 1911. Borg Mesch Filial, se Kiruna. (1911)

Läs mer

Johansson Eduard, Stortorget 16 Afd.-kontor, Skeppsbron 4; tlf Majs.

Johansson Eduard, Stortorget 16 Afd.-kontor, Skeppsbron 4; tlf Majs. 1570 GrossbandIare ocb Handelsagenter. Schnell & Co Carl A.-B., L:a Vattug. Garell J E, Regeringsg. 19 &: 21 Thorell C A, Västmo,nnag. 46 28, Genehel M, St. Nyg.89 Valentin Hj, St. Vattug. 9 Stockholms

Läs mer

replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 '

replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 ' Försähingsbolag-Gardinhandlare., 1517 Rydbeck E~ Försäkringsfirma, Stu-, Galvaniseringsverk : Billiga Bilen, Birgerjarlsg. 68 tif replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 ' 8jöb~rg

Läs mer

Grosshandlare och Handelsagenter.

Grosshandlare och Handelsagenter. / 1578 Grosshandlare och Handelsagenter. Johannson Knut, Kungsg. 73 A,.B,svenskaMetauverken,Hufvud'l Johansons Carl Möbleringsaffär, kontor i Västerås. Afdelnings. United Mercantle Company Drottningg;

Läs mer

Clicheer: Se KlwMBr. Damartiklar säljas af: Se under Grosshandlare: Damkonfektionsartiklar

Clicheer: Se KlwMBr. Damartiklar säljas af: Se under Grosshandlare: Damkonfektionsartiklar 1004 Cigarr- o. tohak.shandlare-damkonfektion. Svensson E, Uplandsg. 52 Miller C G A, Jakobsg. 22 A - F, Odeng. 4u MUller H, N. Smedjeg. 5 - Frans, Stureg.20.Strandvägen9 Schyl T, Karlaväg. 43 - I, Karlaväg.

Läs mer

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12...

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... 26 Assistans eller PantlånekontorBackman. Assistans eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... Regeringsgatan 32 o. Ll. Sturegat. 5. Assmundsson, V., Amanuens

Läs mer

LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955

LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955 M E D D E L A N D E N FRÅN SVENSKA TE K NOLO G FÖ RE NINGEN ÅRGÅNG 41 1955 : 3 LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955 Pris 12: kr. PATENTBYRÅER H. ALBIHNS PATENTBYRÅ A / B E. Ii ORM AN G. ERNEROT O. CLAUSS K. CHRISTENSSON

Läs mer

9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling.

9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling. 984 Nya N. Gatans namn. 1 Surbrunnsgatan 2 Roslagsgatan 3» 4» 6» 7» 8 Frejgatan 9{Birg:r Jarls gata 10» 11» l{ros~agsgatan Frejgatan 2» 31» \Birger Jarls gata 4 Roslagsgatan 5 Birger Jarls gata 6 7'» 8

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182.

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. 226 SöderlundTaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. &K:i,Engroslag.afkortavaror,L.Nyg..18. C. A., Grosshandl., Norra

Läs mer

Ragnar Ahlström, ing, Kungsgatan 38, Stockholm (1942) (1943) KA Ahnblom, fanjunkare, I17, Uddevalla (1941) Einar Ahrens, kamrer, Stockholm (1942)

Ragnar Ahlström, ing, Kungsgatan 38, Stockholm (1942) (1943) KA Ahnblom, fanjunkare, I17, Uddevalla (1941) Einar Ahrens, kamrer, Stockholm (1942) Riksföreningen Sverige-Tyskland: 5689 medlemmar 1938-42 Källa: Professor Hugo Odebergs arkiv (Lunds universitetsbibliotek), Riksföreningen Sverige-Tysklands arkiv (volym 1, Riksarkivet), Sverige-Tyskland

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62 Sundström, Nils, Tapetseraremiist., Malmskillnadsg. 34 B, C.; tlf 231 25. K. N. B., Tulltjänstem., Storg. 22, Ö.Dj. E. F., Ved, kol, o. lysoljeaffiir, Regeringsg. 95 A, C.; tlf Norr 110 42. Gwt, Verkm.,

Läs mer

Gotgatan...::.Hagagatan.

Gotgatan...::.Hagagatan. å 10, /o ~rt "'"' Gotgatan...::.Hagagatan. s;: 1203 56 l 1) '.....,(1 t. \o- I,f( ~..., _..r, "', kv:tjurbergetst, 6& 7 Kansler E, fo""\\f.,,,;~.( l Bflle c-y, bryggm.. l Phili,p,J, änkefru)

Läs mer

1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun.

1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun. 1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun. t 116511 Innehålls6fversikt. 1. Allminna upplysningar (läge, omfång, minneslista, folkmängd, betydelse)... [1651-16 771 2. Ofverståthållareämbetet

Läs mer

Invånare i Vaxholm enligt folkräkning 1930. Endast själva staden och undantagande Kastellet och militära förläggningar

Invånare i Vaxholm enligt folkräkning 1930. Endast själva staden och undantagande Kastellet och militära förläggningar Invånare i Vaxholm enligt folkräkning 1930. Endast själva staden och undantagande Kastellet och militära förläggningar Utskrivet av Carl-Uno Sjöblom april 2014 Namn Yrke Föd.år o.-ort Kvarteret Strand

Läs mer

wernammememar. I e.= Lämpligaste genomfartsväg för motorfordon är markerad med förstärkt kontur. GÄVLE

wernammememar. I e.= Lämpligaste genomfartsväg för motorfordon är markerad med förstärkt kontur. GÄVLE 1215 GÄVLE Skala t lbonn NZ!", 1 1'\1.11:1! i i N!, wernammememar. I e.= G41-41e-DOldliår T1V,- vtrkn3'.icrer r.4wou. kor war \ '03 1 I i. I Kaserner Eric sonsk tifte-ia'e tat.jyn. v erkstad.er 333 t.

Läs mer

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2 P 1016 'I'humström-c'I'ibell. Thurnström, W. E." Lager.!lh~f, 'Lunkentus- Thörn, E. B.E.,'Marininte'nd.} Norr Mälarvägen, Smedslätten; Appelviken. strand 22 v r,c. ',' Thvengström, S., I. o. K, Fröknar,

Läs mer

arkiv@sbk.goteborg.se

arkiv@sbk.goteborg.se Denna Industri och adresskalender för Göteborgs stad är skannad och framställd av Stadsbyggnadskontorets arkiv i Göteborg. Adresskalendern är skannad i 300 dpi svartvitt och beskuren för att minska storleken

Läs mer