Verksamhet i samverkan (bilaga 3)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhet i samverkan (bilaga 3)"

Transkript

1 Verksamhet i samverkan (bilaga 3) Arbetsförmedlingen och Halmstads kommun har under flera decennier haft ett positivt samarbete med goda resultat. Samarbetet har ofta reglerats genom skriftliga avtal och överenskommelser. En bidragande orsak till goda resultat är vikten av att det för varje insats utses kontaktpersoner på respektive myndighet som har ett ansvar gentemot varandra och sina kollegor. Vi är nu överens om att skruva åt vår samverkan ytterligare dels genom att vidareutveckla vårt framgångsrika samarbete i Hållplats 1-90 och dels genom en mer strukturerad samverkan med de samverkansparter som finns runt omkring oss. Vi vill sätta den unge i fokus och samverka på riktigt där det viktigaste är att få till verkstad! En avsiktsförklaring om samarbete kring ungdomar och En väg in undertecknades redan under Under 2014 deltog Halmstads kommun i en av ESF finansierad förstudie, 16 till 24, som innebar en omfattande analys av ungdomsgruppen med förslag till åtgärder. Även Arbetsförmedlingen var representerad i styrgruppen. På Halmstads kommun finns ett strukturerat samarbete med de kommunala fackliga organisationerna genom AME samverkansgrupp för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det handlar ofta om ett givande och ett tagande. En stor utmaning är den stora flyktingströmmen av nyanlända samt ensamkommande som kräver en väl strukturerad samverkan mellan många parter. En utökad dialog avseende ungdomar pågår mellan AF och kommunen. En lokal överenskommelse i Halmstads kommun gällande etableringsuppdraget finns sedan I Halmstad vill vi i den lokala överenskommelsen lägga tyngden på att utveckla och förbättra samverkan mellan de många olika aktörerna som jobbar med ungdomar men att ha huvudfokus på den stora ungdomsgrupp som finns registrerad på AF. Strävan är alltid att synliggöra ungdomarna inför AF och att de är anmälda på AF för att få tillgång till alla de resurser och verktyg som AF förfogar över. Ambitionsmål Gemensamt samordna insatserna från respektive myndighet för att korta vägen till arbete, utbildning och egenförsörjning för den unge. Rusta och matcha ungdomar utifrån den lokala och regionala arbetsmarknadens behov. Alla ungdomar i avsaknad av fullständig gymnasieutbildning/som är kvalificerade för utbildningskontrakt, skall erbjudas information, vägledning, motiverande insatser och stöd från kommun och Arbetsförmedling för att komma igång och genomföra sina gymnasiestudier.

2 Alla ungdomar ska känna/uppleva att de genom de insatser de erbjudits, har utvecklats och ökat sin kompetens och självkänsla. Så här vill vi samverka Organisation Styrgrupp Dua består av ordf kommunstyrelsen, kommunchef, ordf utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, sektorschef utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, verksamhetschef arbetsmarknadsenheten och chefer på Arbetsförmedlingen. Arbetsgrupp Dua består av ungdomsförmedlare Arbetsförmedlingen, ungdomshandläggare arbetsmarknadsenheten, socialsekreterare enheten för ekonomiskt bistånd/ungdom, studieoch yrkesvägledare från Vägledningen samt chefer från respektive organisation. Referensgrupp Dua består idag av representanter från UAF ungdomsgymnasieskolan och UAF etablering, Kultur- och fritidsförvaltningen Nolltrefem och fritidsgårdar, HFAB, socialförvaltningen förebyggare respektive ensamkommande respektive IST, Försäkringskassan, Region Halland och Samordningsförbundet. Till denna grupp kan även knytas arbetsmarknadens parter. Styrgruppen har ett övergripande ansvar för att överenskommelsen efterlevs och revideras när det uppkommer nya behov och uppdragen förändras. Styrgruppen träffas tre gånger per år.

3 Arbetsgrupp Dua är den operativa verksamheten där samverkan skall ske i det vardagliga arbetet med ungdomar. Handläggare i arbetsgruppen arbetar dagligen med ungdomar utifrån olika ansvarsområden och uppdrag. För att öka samverkan och få till ett bra samarbete träffas hela arbetsgruppen fyra gånger per år i form av olika workshop. Styrgrupp och arbetsgrupp får också input från Referensgruppen som bjuds in till workshop två gånger per år. Detta för att dels få ett fördjupat perspektiv på ungdomsarbetet men också bredda samverkan mellan handläggarna. Referensgruppen jobbar med ungdomar som inte alltid finns med i den målgrupp som primärt skall mätas enligt DUA överenskommelsen, men som också är viktig att ha samverkan kring. Ambitionen under det första året är att bilda ett arbetsmarknadsrelaterat ungdomsråd där såväl ungdomar som arbetsmarknadens parter ingår och där de olika aktörerna knyter an när behov finns. Resurser Arbetsförmedlingen och Halmstads kommun bidrar med ungdomshandläggare samt personal med specialkompetenser från respektive myndighet. I särskilda fall har vi tillgång till multikompetenta team. Vi kommer även att eftersträva en samordning av aktuella och tillämpliga insatser dels från våra egna verksamheter och dels från andra aktörer. Samlokalisering finns på dagordningen som för närvarande innebär att Arbetsförmedlingen finns i samma lokaler som kommunen under genomförande av Hållplats Utbildningsoch arbetsmarknadsförvaltningen står inför en flytt till nya lokaler och vi har lagt fram önskemål om utrymme för personal från AF. Workshop för samverkan Under utformandet av den lokala överenskommelsen har ett flertal workshop och utbildningsdagar planerats. En utökad kommunikation och dialog mellan personal på våra olika myndigheter ses som en framgångsfaktor liksom att bjuda in och involvera gruppen unga till dialog. I linje med att vi vill öka samverkan mellan Arbetsförmedling och Halmstads kommun har styrgruppen bjudit in till workshop inför vår Dua överenskommelse. Syftet med workshopen för arbetsgruppen Dua den 11 september - Sammankalla alla som bildar arbetsgruppen Dua - Informera om Dua och den överenskommelse vi ska skriva tillsammans - Bekanta oss med varandra och skapa samverkan på riktigt - En viktig input till överenskommelsen - Hitta former och upplägg för återkommande workshop under året Vi delade in gruppen i fyra tvärgrupper med ca 8-10 i varje med utvalda samtalsledare resp sekreterare. Under drygt två timmar fick tvärgrupperna diskutera utifrån givna frågeställningar och en kort redovisning som avslutning.

4 Vi kommer att bjuda in till en workshop den 25 november för Referensgrupp DUA tillsammans med representanter från arbetsgruppen, där vi har planerat ett liknande upplägg. Här får vi input från verksamheter som jobbar med ungdomar utifrån ett annat perspektiv och uppdrag. Blir då ett viktigt komplement till överenskommelsen. Vi har planerat att genomföra fyra workshop för arbetsgruppen DUA och två för referensgruppen per år. Någon av dessa workshop kommer att vara gemensam. Sammanställning från workshop 11 september Nedan synpunkter från ungdomshandläggarna på de olika myndigheterna som jobbar i frontlinjen och som möter ungdomarna dagligen och upplever vilka behov ungdomarna har. Vilka behov har ungdomarna utifrån vår verklighet och erfarenhet? Det måste finnas fler alternativ till utbildning för att fånga de ungdomar som flyger under vår radar. Tex fler alternativ inom Yrkesvux och SMF kurser Lärarledda studier på Komvux med mycket tätare starter Fler möjligheter till kartläggning- och vägledningsinsatser och psykosocialt stöd Fånga upp de som inte passar i gruppaktiviteter pga psykisk ohälsa, ångest och social fobi Mer SIUS-metodik och fler insatser som tydligt klargör arbetsförutsättningar och behov Studera/läsa upp betyg/ämnen och bibehålla sitt ekonomiska stöd ge förutsättningar inte hinder! Vad behövs för att genomföra dessa insatser? Fler anställnings- och prövningsplatser inom kommunens olika förvaltningar- bredda utbudet Tydlig samverkan mellan ekonom bistånd, AF och AME. Skapa möjligheter till mer dialog kring den enskilde ungdomen och en övergripande handlingsplan som vi alla inblandande är en del av Samarbeta mellan AF, FK, Vård för att kartlägga nuläget kring en individ Underlätta möjligheten för direkt kontakter i varje myndighet Mer samverkan för att tydliggöra konsekvenserna tex vid nekande av jobbanvisning/jobbförslag Utbildningskontrakt hitta smarta sätt att kombinera praktik och studier. Flexibla lösningar för den enskilde ungdomen Mer samverkan med Eures Prova på möjligheter för både arbete och studier Samarbete med fritidsledarna och förebyggarna då dessa vet vart ungdomarna blir av proaktivt arbete Hur ser vi till att vi samverkar oss emellan, på riktigt? Tätare kontakter i samverkan med en klar agenda och en ordentlig introduktion i varandras arbete Samverkansprojekt med övergripande handlingsplaner och fler gemensamma samverkansinsatser under hela jobbsökarprocessen Tätare träffar mellan AF, AME, ekonomisk bistånd, FK, folkhögskolorna m.fl. Jobba mer i multikompetenta team från olika verksamheter Gemensamma ärendegenomgångar - mer dialog kring den enskilde ungdomen

5 Eventuellt samlokalisering. Sitta tillsammans Under november kommer ungdomshandläggare från AF, AME och Vägledningen att gå en gemensam utbildning Vägvisaren som ett led i att samverka ännu bättre. En väg in - Hållplats 1-90 Ett samarbete mellan Arbetsförmedling och Halmstad kommun, AME/Ungdomskraft med goda resultat. Handläggare från Ungdomskraft och ungdomsförmedlare från Arbetsförmedlingen jobbar tillsammans med ungdomar de första 90 dagarna. I varje grupp finns en gruppledare från kommunen respektive Arbetsförmedlingen och ungdomar. Gruppledarna följer gruppen under dessa 90 dagar som dessutom fylls med ett antal aktiviteter och insatser. Exempel: Gruppstart introduktion CV & PB Anställningsintervju Studiebesök - Bemanningsbranschen Studie- och yrkesvägledning i samarbete med Vägledningen Information om arbetsmarknadsutbildningar av vägledare på AF Information om arbete utomlands av Eures-handläggare på AF Föreläsning - Kommunikation och kroppsspråk Föreläsning - Koll på pengarna av Konsument Halmstad Förutom dessa stående inslag så finns ett samarbete med ett bemanningsföretag som deltar i grupperna då de har reella arbeten att erbjuda ungdomarna. Under dessa 90 dagar uppmärksammas både de som behöver extra stöd och de som står nära ett arbete. Att även kunna hjälpa de ungdomar som står nära ett arbete är viktigt. Att tipsa om det där lilla extra kan göra skillnad för att bryta en arbetslöshet. Ungdomar som kommer till Hållplats 1-90 och behöver extra stöd fångas upp av Arbetsförmedlingens ordinarie insatser. Finns också en arbetspsykolog kopplad till Hållplats som direkt kan erbjuda stödsamtal och vidare kontakt med övriga specialister på Arbetsförmedlingen. Ungdomarna som behöver extra insatser kan också erbjudas en insats genom Ungdomskraft och kan då ta del av samtalsstöd genom kurator. Under de snart två år som Hållplats 1-90 varit i gång har det varit framgångsrikt och genererat ett bra resultat och fantastiska utvärderingar från deltagande ungdomar. Arbetsförmedling och kommun kommer att vidareutveckla konceptet och samarbetet under de kommande åren. På Arbetsförmedlingen finns bl a två medarbetare som tidigare arbetat med ungdomsprojektet Unga In/Ung Komp i Göteborg och som kommer att bidra med sina erfarenheter och goda exempel. Kommunens satsning på minst 100 Prova på-platser per år kommer att uppmärksammas i samverkan. Kommunen ska sträva efter en större bredd och variation av arbetsuppgifter och AF ska anstränga sig för att utnyttja platserna mer effektivt. Prova på är en utmärkt insats att föregå eller kombinera med utbildningskontrakt. För att hamna rätt kan den unge börja via praktik i arbetslivsinriktat syfte.

6 Samverkan kring ungdomar med funktionsnedsättning, vilka ibland identifieras i samverkansprojektet Hållplats 1-90, sker bland annat genom UVA Ungdom, som är en gemensam kvalitetsinsats. Här kommer att ske en fortsatt regelbunden samverkan som efter möte mellan chefer och ansvariga ungdomshandläggare senast resulterat i reviderad rutin utifrån gjorda erfarenheter. Parallellt med denna överenskommelse har Halmstads kommun (socialförvaltningen och utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen) och Försäkringskassan undertecknat en överenskommelse om samarbete kring ungdomar som ansökt eller beviljats aktivitetsersättning. På workshop 16/11 kommer ungdomshandläggare från AF och AME att delta. Ungdomarnas röst På Ungdomskraft sker en nära dialog med ungdomarna i det dagliga arbetet som kontinuerligt ger information om vad ungdomarna anser. Personalen på Ungdomskraft kan oftast ägna lite mer tid åt ungdomarna än vad AF kan. Efter avslutade insatser svarar ungdomarna på enkätfrågor vilket bidrar till utveckling och förändring av insatserna. Eftersom ungdomshandläggarna från AF och kommunen jobbar tätt ihop med Hållplats 1-90 ges ungdomarna möjlighet till både enskilda samtal, trepartssamtal och gruppdialog. Under oktober genomfördes en liten fokusgrupp med sju ungdomar vilket visade på höga betyg åt vår gemensamma insats Hållplats 1-90 men även synpunkter värda att uppmärksamma. Det finns flera möjligheter för dialog och samtal som tex öppen ingång på kommunens Ungdomskraft, dit ungdomar är välkomna även utan att vara anvisad av en myndighet. Folkhögskola I samarbete med Arbetsförmedlingen genomför folkhögskolorna en SMF- kurs (Studiemotiverande Folkhögskolekurs). Denna satsning är ett viktigt spår för ungdomar som saknar slutbetyg från grund - eller gymnasieskolan. Målet är att ungdomarna blir mer motiverade och fortsätter att studera. Alla ungdomar inom målgruppen träffar idag en specifik ungdomsförmedlare för mer information som kan visa på goda exempel samt erfarenhet från projektet Unga in/ung komp. Detta vill vi utveckla Jämställdhetsperspektivet kommer att uppmärksammas i den fortsatta samverkan och metodutveckling för att uppnå detta kommer att vara i fokus. Strategier kan bland annat hämtas i tidigare nämnda förstudie 16 till 24. Ett stort utvecklingsområde är vuxenutbildningen, som är organiserad under utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, och som för närvarande genomgår en organisationsutveckling. Målsättningen är att erbjuda ett större utbud av utbildningar som motsvarar arbetsmarknadens behov och tar emot fler elever. Områden att utveckla är att anpassa organisationen efter nya lagen om vuxenutbildning identifiera potentiella elever till vuxenutbildningar som svarar mot arbetsmarknadens behov

7 erbjuda arbetslösa yrkesutbildning att identifiera och erbjuda vuxenutbildningsinsatser som stärker individen inför ett arbete Dialog pågår gällande utbildningskontrakt och traineeplatser mellan AF, AME, Vägledningen och Vuxenutbildningen där verksamhetschefer och enhetschefer/rektorer diskuterar flexibelt intag, flexibelt schema (som går att kombinera med praktik/anställning), behov av lärarledd undervisning och även studiehandledning. Idag har gyvux antagning två ggr per år vilket inte motsvarar det krav på flexibilitet som idag är en förutsättning för effektiva studier. Upphandlad aktör har flexibelt intag men studier på distans vilket många ungdomar inte klarar av. Ansökan om projektmedel från ESF Halmstads kommun respektive Samordningsförbundet Halland har under hösten 2015 ansökt om projektmedel från ESF. Projekt Moving on avser målgruppen ungdomar år som bor i socialt utsatta bostadsområden samt projekt Kompass, vars målgrupp är kvinnor och män som står utanför arbetsmarknaden, är mellan år och som har utländsk bakgrund och/eller funktionsnedsättning. Om projektmedel beviljas kommer dessa projekt att på olika sätt involveras i denna överenskommelse. Nedan följer en kort beskrivning av Moving on, som riktar sig mycket till målgruppen Unga som varken arbetar, studerar eller har känd aktivitet. Kortsiktigt gäller det att ta tag i de ungdomar som redan befinner sig i denna målgrupp. Långsiktigt är det förbyggande arbetet i samverkan mellan många parter avgörande för att minska antalet unga i denna grupp genom att redan från tidig ålder, i detta fall från 15 år och uppåt, fånga upp dessa ungdomar och erbjuda lämpliga insatser och stöd. I detta projekt finns även kopplingen till näringslivet med. Moving on (inlämnad ESF-ansökan från Halmstads kommun) Samverkansparter Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen, Kulturförvaltningen, Halmstad Fastighets AB, Willhem AB bostadsbolag, Halmstads Näringslivs AB, Teknik- och kompetenscentrum, Handelsföreningen i Halmstad, Föreningen Ökat Samhällsengagemang, Stadsdelsförvaltningen SDF Östra Göteborg, Samordningsförbundet Halland samt övriga Hallandskommuner. Projektet kommer även att arbeta med transnationellt utbyte. Målgrupp Primär målgrupp Unga kvinnor och män mellan år som står långt ifrån arbetsmarknaden eller som riskerar att få arbetsmarknadsrelaterade problem och som bor i socialt utsatta områden. Sekundär målgrupp Handledare som ingår i projektets Näringslivsspår. De kommer att erhålla en skräddarsydd handledarutbildning för att på ett ändamålsenligt sätt kunna ta emot och introducera unga på sina arbetsplatser. Inom ramen för projektet kommer ett nätverk att skapas för handledarna

8 vilket kommer de olika arbetsgivarna tillgodo genom erfarenhetsutbyte mellan olika branscher och mellan offentliga och privata arbetsgivare. Förväntade resultat av projektet Projektet förväntas bidra till att fler unga i socialt utsatta områden kommer ut i arbete, utbildning eller andra insatser som ökar deras möjligheter på arbetsmarknaden. Andra förväntade positiva effekter på individnivå: bättre kunskap om det svenska samhället; ökad demokratisk delaktighet; förbättrad hälsa; arbetslivserfarenhet och etablerade kontakter med arbetsgivare; ökad tilltro till sin egen förmåga samt motivation och vilja att göra hälsosamma livsval utifrån en positiv framtidstro. Projektets koncept Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen/ Arbetsmarknadsenheten bedriver idag en ungdomsverksamhet (Ungdomskraft) riktad till arbetslösa ungdomar där samarbete sker med Arbetsförmedlingen och många andra viktiga aktörer i syfte att få arbetslösa ungdomar i arbete, utbildning eller andra, för ungdomen, relevanta insatser. En stor andel av de ungdomar som Arbetsmarknadsenheten möter har ingen gymnasieutbildning och har olika sorters problematik. Många av dem bor i socialt utsatta områden. Det finns även ett stort mörkertal av unga med olika sorters problematik där dagens metoder/insatser är otillräckliga för att uppnå önskat resultat. Kunskap om målgruppen och dess behov har inhämtats från studier, forskning, erfarenhetsutbyte på regional och nationell nivå samt utifrån empiriskt arbete på lokal nivå. Mot bakgrund av identifierade problem hos målgruppen har ett koncept formulerats som består av tillskapandet av ett multikompetent team som arbetar med målgruppen i matrisform och genom samverkan mellan olika aktörer. Projektorganisationen kommer att ha nära koppling till projektägarens ordinarie ungdomsverksamhet i syfte att öka förutsättningarna för löpande implementering av framgångsrika metoder och insatser som arbetas fram under projektperioden. Projektets tre profilspår Utöver det multikompetenta teamet kommer projektet att arbeta med tre profilspår: 1. Hälsospår 2. Samhällsetableringsspår 3. Näringslivsspår Dessa insatsområden/spår skall i huvudsak möta identifierade problem hos målgruppen utifrån aspekterna ungas ohälsa; dåliga psykiska mående; risk för utanförskap och i vissa fall kriminalitet; ökad demokratisk delaktighet samt verka för att öka ungas nätverk och kontakter med näringslivet.

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2)

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Praktik och tidsbegränsade anställningar med statligt stöd från Arbetsförmedlingen sker på kommunens förvaltningar samt i kommunens för ändamålet skapade

Läs mer

Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan. Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28

Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan. Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28 Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28 Här redovisas hur den gemensamma verksamheten ska se ut och genomföras för att vi ska uppnå målen. Med vi avses parterna

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan Bilaga 3 till lokal överenskommelse mellan Eskilstuna Kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna Verksamhet i samverkan Eskilstuna kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna har identifierat samverkansområden

Läs mer

Bilaga 2. Beskrivning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Beskrivning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Beskrivning av befintlig verksamhet Samverkansarenan Ung i Tälje Ung i Tälje är en samverkansarena mellan myndigheter. Södertälje kommun är huvudman och kommunens olika förvaltningar samverkar

Läs mer

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2)

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Nedan följer en redovisning av vad som i dag görs för att identifiera, stödja och aktivera unga i Tyresö kommun som varken arbetar eller studerar, eller är

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3)

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Datum 2015-11-09 Vår referens Sigrid Saveljeff Chef Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Samverkan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3.

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3. 1(7) Bilaga 3 Verksamhet i samverkan http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3.docx SÄFFLE KOMMUN Postadress Säffle kommun 661 80 Säffle Besöksadress Kanaltorget

Läs mer

... 3. St...3 ...4 ... 4 ... 5... 5... 6...6 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO

... 3. St...3 ...4 ... 4 ... 5... 5... 6...6 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO ... 3 St...3... 3... 4...4... 4... 4... 5... 5... 5... 6... 6...6... 6... 6... 6 2 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO Underlag: dokumentation från kommunen, webbplatsen, intervjuer

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier mellan Surahammars kommun och Arbetsförmedlingen

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier mellan Surahammars kommun och Arbetsförmedlingen Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier mellan Surahammars kommun och Arbetsförmedlingen Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier Parter Surahammars

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Lokal överenskommelser mellan Skara kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2015-10-28 I bilaga 3 ska en beskrivning göras över hur

Läs mer

Parter Syfte Mål Målgrupp (bilaga 1) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Verksamheter som ska bedrivas i samverkan

Parter Syfte Mål Målgrupp (bilaga 1) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Verksamheter som ska bedrivas i samverkan ÖVERENSKOMMELSE Parter Norrtälje Kommun, org.nr 21 20 00-0217 Arbetsförmedlingen Norrtälje, org.nr 20 21 00-2124 Syfte Att genom samverkan utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Redovisning av befintlig verksamhet

Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Arbetsförmedlingen Norra Uppland och Tierps kommun november 2015 Redovisning av befintlig verksamhet Grund- och gymnasieskolan I Tierps kommun finns idag elva

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan 2015-11-24 1 (9) BILAGA 3 Verksamhet i samverkan Lokal överenskommelse mellan Falköpings kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2 (9) I bilaga 3 görs en beskrivning

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan en handlingsplan för 2016-2018

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan en handlingsplan för 2016-2018 1 Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan en handlingsplan för 2016-2018 3.1 Verksamhet i samverkan Denna del ger en bakgrund av hur arbetet har lagts upp avseende metod, gemensam definition

Läs mer

Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014. Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund

Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014. Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund ! Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014 Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund Hur har utvärderingen genomförts? n Djupintervjuer med projektdeltagare 13 deltagande

Läs mer

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbund för Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng finns framtaget. Inriktningen är att under 2015 fortsätta utveckla samverkan genom finansiering av Individ

Läs mer

På väg till jobbet. ESF Projekt 2012-2014. Samverkansprojekt Avesta Hedemora arbetsförmedlingen. 300 deltagare

På väg till jobbet. ESF Projekt 2012-2014. Samverkansprojekt Avesta Hedemora arbetsförmedlingen. 300 deltagare På väg till jobbet På väg till jobbet ESF Projekt 2012-2014 Samverkansprojekt Avesta Hedemora arbetsförmedlingen. 300 deltagare På väg till jobbet Syfte och Mål Minska utanförskap och förhindra bidragsberoende

Läs mer

Sjuhärads Samordningsförbund -ett sätt att finansiera rehabilitering, och främst - ett sätt att arbeta:

Sjuhärads Samordningsförbund -ett sätt att finansiera rehabilitering, och främst - ett sätt att arbeta: Sjuhärads Samordningsförbund -ett sätt att finansiera rehabilitering, och främst - ett sätt att arbeta: Samordningsförbundet verkar för nytänkande och flexibilitet genom att över tid anpassa insatser till

Läs mer

Kartläggning av befintliga verksamheter

Kartläggning av befintliga verksamheter Bilaga 2 Kartläggning av befintliga verksamheter Hemsida: www.dalsed.se E-post: magnus.akesson@dalsed.se 1 Innehåll Kompetensförsörjningsbehov... 3 Inom Kommunen... 3 Resterande arbetsmarknad... 3 Näringslivsråd

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 INLEDNING... 1 1.1 MÅLGRUPP... 1 1.2 MÅL FÖR INTRODUKTION... 1 1.3 DELMÅL FÖR INTRODUKTION...

Läs mer

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå Kom Med projektet Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skellefteå kommun och Landstinget Halvårsrapport 2008-02-16 2008-09-16 Rapporten sammanställd av: Anneli Edvinsson,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Arbetsmarknadstorget

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Arbetsmarknadstorget 2010-01-22 Arbetsmarknadstorget Berit Björnered, tf. samordnare 1 (7) 2010-01-21 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Arbetsmarknadstorget VERKSAMHETENS UPPDRAG Arbetsmarknadstorgets uppdrag Organisera verksamhet

Läs mer

Dokumenten kommer under maj att läggas ut på Dua:s hemsida (www.dua.se).

Dokumenten kommer under maj att läggas ut på Dua:s hemsida (www.dua.se). Promemoria Diarienummer 2015-05-04 A2014:06/2015/12 Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Information om avsiktsförklaringar, lokala överenskommelser och utlysning av samverkansmedel Bakgrund Regeringen

Läs mer

Samspelet Stegen. Generell verksamhetsplan för Stegen med lokala förutsättningar per kommun

Samspelet Stegen. Generell verksamhetsplan för Stegen med lokala förutsättningar per kommun Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2011-12-18 1(8) Verksamhetsplan Samspelet Stegen Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Samspelet

Läs mer

Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun.

Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun. Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun. Parter Strömstads kommun organisationsnummer: 212000-1405 Arbetsförmedling Norra Bohuslän organisationsnummer: 202100-2114 Syfte Att genom

Läs mer

Lokal överenskommelse. samverkan för effektivare introduktion och integration av flyktingar och andra invandrare i Eksjö kommun

Lokal överenskommelse. samverkan för effektivare introduktion och integration av flyktingar och andra invandrare i Eksjö kommun Lokal överenskommelse om samverkan för effektivare introduktion och integration av flyktingar och andra invandrare i Eksjö kommun 1. Överenskommelse om samverkan för effektivare introduktion och integration

Läs mer

Kartläggning av befintliga verksamheter

Kartläggning av befintliga verksamheter Bilaga 2 Kartläggning av befintliga verksamheter 1 Innehåll Kommunen... 3 Enheten för arbete och kompetens... 3 Campus Västervik... 3 Arbetsmarknadsverksamhet... 3 Knutpunkten... 3 Ungdomsanställningar...

Läs mer

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2)

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) En ny övergripande lokal överenskommelse mellan Älmhults kommun och Arbetsförmedlingen beräknas vara klar i januari 2016. Parterna samarbetar i många frågor

Läs mer

Hur arbetar Arbetsförmedlingen Samverkan? Marie Brederfält 010-487 12 42

Hur arbetar Arbetsförmedlingen Samverkan? Marie Brederfält 010-487 12 42 Hur arbetar Arbetsförmedlingen Samverkan? Marie Brederfält 010-487 12 42 Arbetsförmedlingen i Göteborg 5 stadsdelskontor som ger service till arbetssökande och arbetsgivare inom sitt geografiska område.

Läs mer

En förundersökning har legat till grund för arbetet.

En förundersökning har legat till grund för arbetet. Ansökan, KomHall har, i samarbete med en arbetsgrupp, utvald av FINSAM Kävlinge/Lomma, fått i uppdrag att skriva en ansökan, KomHall. Namnet KomHall ska betraktas som ett arbetsnamn och kan komma att ändras.

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för flyktingar och andra nyanlända i Eslövs kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för flyktingar och andra nyanlända i Eslövs kommun Lokal överenskommelse om introduktion för flyktingar och andra nyanlända i Eslövs kommun Samverkande parter Överenskommelsen bygger på en samverkan mellan Arbetsförmedlingen i Eslöv, Eslövs Kommun och

Läs mer

Handlingsplan för utsluss i vuxenlivet av ensamkommande barn och unga

Handlingsplan för utsluss i vuxenlivet av ensamkommande barn och unga TJÄNSTESKRIVELSE 2016-05-27 2015/200-IFN 1 Sociala nämndernas förvaltning Maria Boman Individ- och familjenämnden Handlingsplan för utsluss i vuxenlivet av ensamkommande barn och unga Förslag till beslut

Läs mer

Arbetslivsnämnden 2011-04-07 Verksamhetsplan 2011

Arbetslivsnämnden 2011-04-07 Verksamhetsplan 2011 Arbetslivsnämnden 2011-04-07 Verksamhetsplan 2011 Arbetslivsnämnden 1. Uppdrag...3 2. Kommunfullmäktiges mål...9 3. Arbetslivsnämndens mål 2011...9 4. Resursfördelning...11 5. Investeringar...11 6. Internbudget...11

Läs mer

Handlingsplan Vuxenutbildningen 2015

Handlingsplan Vuxenutbildningen 2015 1 [17] -01-13 Handlingsplan Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 2 [17] -01-13 Handlingsplan

Läs mer

SIN-projektet. (Särskild arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare)

SIN-projektet. (Särskild arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare) Samordningsförbundet i Skellefteå SIN-projektet (Särskild arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare) Ett samverkansprojekt mellan arbetsförmedlingen i Skellefteå och Skellefteå Kommun genom socialkontorets

Läs mer

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument Ale - målbeskrivningen är detaljerad och - ska skapa företagsförlagd utbild- - ska öka valideringsmöjligheterna - satsningar på alternativa undervisinriktar sig på verksamhetens ning/lärlingsutbildning

Läs mer

Jobben är vår viktigaste fråga

Jobben är vår viktigaste fråga Jobben är vår viktigaste fråga Vår politik gör skillnad Jobb och framtidstro! Socialdemokraterna i Olofström har genom en framsynt politik lagt grunden till den positiva utveckling vi idag har i kommunen.

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. Gimo, Östhammars kommun 2015-12-01

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. Gimo, Östhammars kommun 2015-12-01 Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Gimo, Östhammars kommun 2015-12-01 1 Innehåll Samverkan... 3 Resurser för samverkan... 3 Organisering av samverkan inklusive samlokalisering... 3 Arbete i samverkan... 4

Läs mer

Ungdomsteamet redovisar 2011-2. Delårsrapport. Ungdomsteamet Januari juni 2011. Margareta Aissaoui Samordnare

Ungdomsteamet redovisar 2011-2. Delårsrapport. Ungdomsteamet Januari juni 2011. Margareta Aissaoui Samordnare Ungdomsteamet redovisar 2011-2 Delårsrapport Ungdomsteamet Januari juni 2011 Margareta Aissaoui Samordnare Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 3 2. Beskrivning av Ungdomsteamet 3 2.1 Arbetsprocess 3

Läs mer

Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Arbetsförmedlingen i Nybro Arbetsförmedlingen erbjuder ungdomar särskilda insatser och program för att underlätta deras etablering på arbetsmarknaden. Vilka

Läs mer

Slutrapport. 1. Sammanfattning. Projektperiod: 090201-111231. Projektnamn: Projekt Palladium Diarienr: 2008-3020373

Slutrapport. 1. Sammanfattning. Projektperiod: 090201-111231. Projektnamn: Projekt Palladium Diarienr: 2008-3020373 PK 2010-6 Slutrapport Projektnamn: Projekt Palladium Diarienr: 2008-3020373 Projektperiod: 090201-111231 1. Sammanfattning Ungdomsprojektet Palladium är ett samverkansprojekt mellan Katrineholms och Vingåkers

Läs mer

Ansökan: PTSD-Center. 1. Kontaktuppgifter. Malmö Stad/AGVF: Lars Silverberg Arbetsförmedlingen: Christina Koch Region Skåne: Anders Wallner

Ansökan: PTSD-Center. 1. Kontaktuppgifter. Malmö Stad/AGVF: Lars Silverberg Arbetsförmedlingen: Christina Koch Region Skåne: Anders Wallner Ansökan: PTSD-Center Ansökan ska utgå ifrån Riktlinjer för ansökan (se separat PDF), följa nedanstående rubriker och bestå av max 7 sidor. Underskriftssidan tillkommer. Vid behov kan ansökan kompletteras

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN och BUDGET 2016-2018

VERKSAMHETSPLAN och BUDGET 2016-2018 VERKSAMHETSPLAN och BUDGET 2016-2018 Samordningsförbundet i Örnsköldsvik Beslutad av förbundsstyrelsen 2015-11-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...1 2. INRIKTNING...2 3. MÅL OCH PRIORITERADE OMRÅDEN

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2013-08-15 KS 2013/0620 Kommunstyrelsen Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby- Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby- Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby- Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Projektledare: Kjell Ackelman Utvecklingsansvarig Nyköpings Kommun Nyköping Vuxenutbildning 611 83 Nyköping 0155 24 86 27 kjell.ackelman@nykoping.

Projektledare: Kjell Ackelman Utvecklingsansvarig Nyköpings Kommun Nyköping Vuxenutbildning 611 83 Nyköping 0155 24 86 27 kjell.ackelman@nykoping. 1 Svenska ESF-rådet i Sörmland ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Projektnummer: 66501 Arbeta i Sverige eller annat EU - land

Läs mer

Projekt Vägen till arbete för romer i Skarpnäck

Projekt Vägen till arbete för romer i Skarpnäck SKARPNÄCK STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR INDI VID- OCH FAMILJEOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.2.6.-357/12 SID 1 (8) 2012-08-24 Handläggare: Kibebe Tsehai Telefon: 508 15 327 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Läs mer

Från asyl till arbete plattform för god integration i Blekinge

Från asyl till arbete plattform för god integration i Blekinge Remissutgåva Från asyl till arbete plattform för god integration i Blekinge Regional överenskommelse och aktörsgemensam strategi för Blekinge kring etablering av nyanlända Blekingar 1 Integrationsrådet

Läs mer

Kartläggning av målgruppen

Kartläggning av målgruppen Bilaga 1 Kartläggning av målgruppen 1 Innehåll Antal unga som inte fullföljer gymnasiet... 3 Antal unga inom aktivitetsansvaret... 3 Antal unga som uppbär försörjningsstöd... 3 Antal unga som har timanställning

Läs mer

Workshop äldres psykiska hälsa. 4 februari 2016

Workshop äldres psykiska hälsa. 4 februari 2016 Workshop äldres psykiska hälsa 4 februari 2016 Program 08:30 Introduktion 08:45 Föreläsning: Riv 65-årsgränsen och rädda liv vad du med små medel kan göra för att möta äldre med psykisk ohälsa. Susanne

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): Maj 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2013

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2013 Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2013 Sida: 2 av 21 2 Sida: 3 av 21 Dnr: Af-2012/445712,

Läs mer

upp,elki KF 70 15 JUNI 2015

upp,elki KF 70 15 JUNI 2015 upp,elki KF 70 15 JUNI 2015 Nr.70 Interpellation av Benny Lindholm (FP) om framtiden för arbetsmarknadsinsatser i Uppsala KSN-2015-1161 Efter ett beslut i september 2012 om innovationsvänlig upphandling

Läs mer

Samordnare för våld i nära relation Slutrapport

Samordnare för våld i nära relation Slutrapport Slutrapport Kirsti Kanttikoski 2010-03-25 Sammanfattning I samband med att social- och äldrenämnden antog en plan för samverkan mellan socialtjänsten, andra myndigheter och frivilligorganisationer och

Läs mer

1. Nedsatt arbetsförmåga pga sjukdom/ohälsa. 3A. Behov finns troligen av samordning av rehabilitering mot arbete. Kontakta FK

1. Nedsatt arbetsförmåga pga sjukdom/ohälsa. 3A. Behov finns troligen av samordning av rehabilitering mot arbete. Kontakta FK pga mot arbete. Kontakta FK av en 8A. Hel eller 8B.Saknar pga 1: Nedsatt medicinskt pga. underlag. Socialsekreteraren (handläggaren) har kontakt med en individ som socialsekreteraren bedömer har sin nedsatt

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

Full fart mot Framtiden

Full fart mot Framtiden Strategidokument gäller from hösten 2013 Studie- och arbetsmarknadsfrågor Grundskola / Gymnasieskola Full fart mot Framtiden Strategi för Studie- och arbetsmarknadsfrågor - för utveckling i Södertäljes

Läs mer

Lisa Fröbel Serena Bonato SERUS ek. för. SESAM Transnationalitet i praktiken

Lisa Fröbel Serena Bonato SERUS ek. för. SESAM Transnationalitet i praktiken SESAM Transnationalitet i praktiken Lisa Fröbel Serena Bonato 1 1 INLEDNING... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 SESAM BAKGRUND... 3 1.3 TRANSANTIONELL KOORDINATOR... 4 2 TRANSNATIONALITET... 5 2.1 SYFET MED TRANSNATIONELLT

Läs mer

HANDLING - Information gällande finansiering av regionalt samordnad vuxenutbildning i Sjuhärad

HANDLING - Information gällande finansiering av regionalt samordnad vuxenutbildning i Sjuhärad HANDLING - Information gällande finansiering av regionalt samordnad vuxenutbildning i Sjuhärad Sammanfattning Den beslutade avtalade samverkan kring regional vuxenutbildning i Sjuhärad (Regvux-avtalet)

Läs mer

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning 1(6) Sammanfattning Förstudien i projektet SpråkSam har, som tidigare rapporterats förlängts genom att Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har finansierat vissa aktiviteter som projektets parter sett

Läs mer

Lokal överenskommelse mellan Tibro kommun och Arbetsförmedlingen kring ungdomar 16-24 år.

Lokal överenskommelse mellan Tibro kommun och Arbetsförmedlingen kring ungdomar 16-24 år. Näringslivsenheten 2015-12-22 Lokal överenskommelse mellan Tibro kommun och Arbetsförmedlingen kring ungdomar 16-24 år. Bilaga 1 Målgrupp Sida 2 (16) Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015

Verksamhetsplan och budget 2015 Verksamhetsplan och budget 2015 Om Lunds samordningsförbund Lunds Samordningsförbund startade sin verksamhet i juni 2009 och är en fristående juridisk person. Medlemmar i Lunds Samordningsförbund är Försäkringskassan,

Läs mer

Förslag till årsredovisning 2010

Förslag till årsredovisning 2010 2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare

Läs mer

Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0411

Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0411 BESLUT Datum 2015-06-09 Diarienummer 2015/SON0072 Sida 1(6) Sociala omsorgsnämnden Eva Claesson, Tfn 0734-32 70 20 Mottagare Kommunstyrelsen Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer:

Läs mer

Redovisning av befintliga verksamheter

Redovisning av befintliga verksamheter Bilaga 2 till lokal överenskommelse mellan Strängnäs Kommun och Arbetsförmedlingen i Strängnäs Redovisning av befintliga verksamheter Innehåll 1. Insatser i kommunal regi gymnasieskolan... 2 2. Kommunala

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Särskild utbildning för vuxna Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Utbildningskontrakt och traineejobb

Utbildningskontrakt och traineejobb Tjänsteutlåtande Enhetschef 2016-01-27 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2016:19 20791 Utbildningskontrakt och traineejobb Förslag till beslut Kommunstyrelsens allmänna utskott

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum: 2012-04- 12 Version nr: Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Namn på verksamheten/insatsen/projektet Utveckling av arbetsintegrerade sociala företag på Gotland Bakgrund, problemområde

Läs mer

TRISAM Lägesrapport för Samverkansprojektet för perioden 2015-08-01-2016-03-15

TRISAM Lägesrapport för Samverkansprojektet för perioden 2015-08-01-2016-03-15 TRISAM Lägesrapport för Samverkansprojektet för perioden 2015-08-01-2016-03-15 Sammanfattning Försäkringskassan har fått i uppdrag att i samverkan med Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten, Region Gävleborg

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018

VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018 VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2015:14 / 7) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV VARFÖR samverkan? Idag kan vi vittna om en relativt hög ungdomsarbetslöshet i åldrarna 18-25 år. Vi har en stor andel elever som inte fullföljer sina gymnasiestudier eller går ut med ett fullständigt gymnasiebetyg.

Läs mer

Utlysning för Sydsverige

Utlysning för Sydsverige 1 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Sydsverige Nu kan ni söka stöd för projekt inom Programområde 3 Sysselsättningsinitiativet

Läs mer

Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn 2015-12-01 2016-06-30

Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn 2015-12-01 2016-06-30 Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn 2015-12-01 2016-06-30 Backspegel.. Inriktningsbeslut fattat av VO-College styrelse i maj

Läs mer

Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den 4 februari 2016, kl. 14.00-15.30

Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den 4 februari 2016, kl. 14.00-15.30 : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Anders Albäck (L), ordförande Sven Gunnarsson (MP), 1:e vice ordförande Ewa Carnbrand (M), ersättare för Per Skoog

Läs mer

Gysam Verksamhetsplan 2015

Gysam Verksamhetsplan 2015 2014-11-27 Gysam Verksamhetsplan 2015 Tillsammans skapar vi attraktiva och framgångsrika gymnasieutbildningar! Bakgrund Med anledning av ett radikalt minskande elevunderlag i gymnasieskolan uppdrog MittDalaberedningen

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB 5 10 15 20 25 30 35 40 SSU är Östergötlands starkaste röst för progressiva idéer och för en politik som vågar sätta människan före marknadens intressen. Vår idé om det

Läs mer

Bilaga 1 B. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Grums kommun

Bilaga 1 B. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Grums kommun Sida 1 av 12 Inför lokal överenskommelse mellan kommunen och Arbetsförmedlingen rörande insatser för att motverka ungdomsarbetslöshet Bilaga 1 B Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och

Läs mer

ETABLERING I UTVECKLING 2015 En regional överenskommelse om utveckling av nyanländas etablering i Östergötland

ETABLERING I UTVECKLING 2015 En regional överenskommelse om utveckling av nyanländas etablering i Östergötland ETABLERING I UTVECKLING 2015 En regional överenskommelse om utveckling av nyanländas etablering i Östergötland Avsikt Den här överenskommelsen ska bidra till att utveckla och skapa effektiva insatser för

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2014/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

Pekar ut inriktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom arbetsmarknadsområdet

Pekar ut inriktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom arbetsmarknadsområdet STRATEGI Arbetsmarknad Dokumentets syfte Pekar ut inriktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom arbetsmarknadsområdet Dokumentet gäller för Arbets- och företagsnämnden Arbetsmarknadsstrategi

Läs mer

Prioritering av förslag till lösningar/ åtgärder för att minska utanförskap från arbetsmarknaden i Uppsala län:

Prioritering av förslag till lösningar/ åtgärder för att minska utanförskap från arbetsmarknaden i Uppsala län: Prioritering av förslag till lösningar/ åtgärder för att minska utanförskap från arbetsmarknaden i Uppsala län: Arbetet med att identifiera länets utmaningar samt möjliga åtgärder för att minska utanförskap

Läs mer

Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av nyanlända elever

Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av nyanlända elever 2016-02-26 1 (10) Kommunförvaltningen Handlingsplan UN 2016/4 Ansvarig Ester Alavei Upprättad av Ester Alavei Upprättad den 2016-01-03 Reviderad den Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av

Läs mer

Avtal kring svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgsregionen, Etapp 1

Avtal kring svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgsregionen, Etapp 1 Förslag till Avtal kring svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgsregionen, Etapp 1 1. Avtalsparter Avtalets parter är Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och följande medlemskommuner: Ale,

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Verktyg/instrument för kartläggningar/utredningar

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Verktyg/instrument för kartläggningar/utredningar Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Verktyg/instrument för kartläggningar/utredningar Kartläggning utvecklingsbehov 2008 Markera i vilken grad du upplever ett behov av att

Läs mer

Dokumentation gruppdialog 2 Lärkonferens 2010 08 26

Dokumentation gruppdialog 2 Lärkonferens 2010 08 26 Dokumentation gruppdialog 2 Lärkonferens 2010 08 26 Dokumentationen utgår från ESF samordnarnas anteckningar och är redigerade för att få liknande form. Syftet med dokumentationen är att andra snabbt ska

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Vidtagna åtgärder under 2015 avseende distansutbildning

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Vidtagna åtgärder under 2015 avseende distansutbildning Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-12-16 Vår referens Elin Ewers Sekreterare elin.ewers@malmo.se Tjänsteskrivelse under 2015 avseende distansutbildning

Läs mer

Sammanfattningar av KUR-satsningar

Sammanfattningar av KUR-satsningar Sammanfattningar av KUR-satsningar Eskilstuna med partner De har beviljats medel för en kunskapssatsning. Två konferensdagar kommer att genomföras för ca 100 deltagare. Den första dagen inleds med en föreläsning

Läs mer

Fler vägar till j obb för unga Ungdomspaket på 8, 1 milj arder kronor i budgetpropositionen för 2013

Fler vägar till j obb för unga Ungdomspaket på 8, 1 milj arder kronor i budgetpropositionen för 2013 Fler vägar till j obb för unga Ungdomspaket på 8, 1 milj arder kronor i budgetpropositionen för 2013 För att skapa fler vägar till jobb för unga föreslår regeringen ett ungdomspaket på 2,2 miljarder kronor

Läs mer

Sari Harju, Arbetsförmedlingen Lilian Erixon, Försäkringskassan. Marie Fredriksson, verkställande tjänsteman Inger Karlsson, sekreterare

Sari Harju, Arbetsförmedlingen Lilian Erixon, Försäkringskassan. Marie Fredriksson, verkställande tjänsteman Inger Karlsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Laxå, kl 09.00 11.20 Beslutande Inger Trodell, Örebro läns landsting, ordförande Annelie Moilanen, Försäkringskassan Liisa Ejdenwik, Arbetsförmedlingen,

Läs mer

Kartläggning av befintliga verksamheter

Kartläggning av befintliga verksamheter Bilaga 2 Kartläggning av befintliga verksamheter Särskilda medel Utifrån att Mönsterås kommun hade en oproportionerligt hög ungdomsarbetslöshet år 2013, så beslutade kommunstyrelsen 1 att år 2014 avsätta

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni

DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni Innehållsförteckning Uppdrag 2 Organisation 3 Styrelsen 3 Styrelsens uppgifter 3 Beredningsgruppens uppgifter 3 Tjänstemannens uppgifter 3 Revisorer 3 Under verksamhetsåret

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

FAMU För Arbete Mot Utanförskap SPRIDNING OCH IMPLEMENTERINGSARBETE

FAMU För Arbete Mot Utanförskap SPRIDNING OCH IMPLEMENTERINGSARBETE ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN JOBBSTART FAMU För Arbete Mot Utanförskap 1 (14) Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Genomförandefas... 3 1.2 Implementeringsfas... 3 2. Resultat under implementeringsfasen

Läs mer

Implementeringsplan Team Work

Implementeringsplan Team Work Implementeringsplan Team Work Version 2.3 SÖLVESBORGS KOMMUN 2014-07-28 Innehåll Implementeringsplan för ESF-projektet TEAM WORK... 2 Beskrivning av arbetsmetoden steg för steg... 2 Steg 1 Innan deltagaren

Läs mer

Skellefteå. En gemensam ingång

Skellefteå. En gemensam ingång Skellefteå En gemensam ingång Samlokalisering av fyra myndigheter Skellefteå kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västerbottenslänslandsting Tre viktiga faktorer Samordning Samverkan Samarbete Samordning:

Läs mer

Datum. Ersättare Margareta Karlsson (M), Kungsörs kommun Ann-Marie Lundin (S), Landstinget Västmanland Karin Olovsson, Arbetsmedlingen

Datum. Ersättare Margareta Karlsson (M), Kungsörs kommun Ann-Marie Lundin (S), Landstinget Västmanland Karin Olovsson, Arbetsmedlingen Samordningsförbundet Västra Mälardalen Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping, kl 13.00 15.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) ande Andreas Trygg (V), Köpings kommun, ordförande Agneta Bode (S), Arboga kommun

Läs mer

Utreda förutsättningar för Upplands Väsby kommun att bilda finansiellt samordningsförbund.

Utreda förutsättningar för Upplands Väsby kommun att bilda finansiellt samordningsförbund. Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-06-30 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2015:292 20901 Kommunstyrelsen Utreda förutsättningar för Upplands Väsby kommun att bilda finansiellt

Läs mer

Kvalitetskriterium för ansökan om certifiering av ett lokalt Vård- och omsorgscollege

Kvalitetskriterium för ansökan om certifiering av ett lokalt Vård- och omsorgscollege Kvalitetskriterium för ansökan om certifiering av ett lokalt Vård- och omsorgscollege Övergripande En kontaktperson för styrgruppen ska anges: Namn Adress Postadress Fakturaadress, E-postadress Telefon

Läs mer

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 5 april 2016

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 5 april 2016 Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 5 april 2016 Föredragningslistan är reviderad och finns filen kallelse handlingar kf 2016-04-05, bifogas även trn e- postmeddelandet om

Läs mer

Den moderna lärlingen. larlingibutik.se

Den moderna lärlingen. larlingibutik.se Den moderna lärlingen Ett försprång mot andra företag när det gäller att få de bästa medarbetarna Gymnasieutbildning med stöd av branschen för ambitiösa framtidsinriktade elever som vill lära sig ett yrke

Läs mer