O Skandinaviska Enskilda Banken. o I.. '?'ii. Arsredovisnittg. w91. a.,ts 1,.t't\"' L.'.,," .,.,,.:,r,rlljl. xey

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "O Skandinaviska Enskilda Banken. o I.. '?'ii. Arsredovisnittg. w91. a.,ts 1,.t't\"' L.'.,," .,.,,.:,r,rlljl. xey"

Transkript

1 ^ O Skandinaviska Enskilda Banken o I.. '?'ii Arsredovisnittg w91 a.,ts 1,.t't\"' L. L.'.,," I. \ 2 ',.,.,,.:,r,rlljl xey l,

2 trnneh&trl 1994 i sammandrag Resultat och nyckeltal llll dklitrds4rrrd Den ekonomiska utvecklingen Organisation, mai och strategi Division S-E-Banken Division Enskilda Diiigentia Koncerngemensamma f unktioner S-E-Bankskoncernens medarbetare T ZJ Resultatrikning Mkr Intiikter Omkostnader Resultat fiire kreditf iirluster Kreditforluster * t V , Resultat fdre siirskild nedskrianing art fnstiglrcter " F 6rc alt ningsb er iit t els e Finansiell koncernoversikt S-E-Banksaktien.A Redovisningsprinciper Definitioner 39 Resultat- och balansriikningar med noter 40 Forslag till vinstdisposition 50 Revisionsberiittelse 60 LAngtidsoversikter Styrelse, Ied ande befattningshavare och revisorer Adresser Kallelse till bolagsstiimman Ekonomisk inforrnation frin Skandinaviska Enskilda Banken L995 Bokslutsmeddelande 16 februari Arsredovisning borjan av april Bolagsstiimma 25 aprii DelArsrapport januari - mars 25 april DelArsrapport januari - juni 22 augttsh DelArsrapport januari - september 2 november Redovisningar och rapporter kan bestiillas fran Koncernstab lnformatiory Skandinaviska Enskilda Banken, Stockholm. 6I Siirskild nedskrivning av fastigheter: kreditfcirluster " Riirelseresultat Redovisat resultat Nyckeltal Placeringsmarginai, % Riintabiiitet pi eget kapital efter schablonskatt, % Avkastning pi riskvdgda dllgangar fore siirskild nedskrivning, % ftrtlikter/kostnader exkl kreditjdrluster Kapitaltiicknin gs gr ad, ok Primiirkapitalrelation, % KreditfcirlustnivA, % Rcirelseresultat per aktie efter schablonskatt, kr Nettovinst per aktie, kr Utdelning per aktie, kr Balansomslutning, miljarder kronor Antal anstiillda, medeltal * Senotsidan{0 ** fdre respektive ejter siirskild nedskrivning *** Edigt styrelsens fdrslag 't ,172, 7,99 2,09 11,0 / -2,2 *" 2,6 1,35 A,22 2,04 2,37 L4,2 13,0 8,8 8,0 1.,65 /3,A2 ** 2,94 4:82/4:78'* 7:64 0:52 3;71 1:50 *** 0:0 411,1 448,3 9 6U 9953

3 r' Skan dinaa iska Enskil da B anken o Arsredoaisning 7994 Kort om S-E-Bankskoncernen I bdrjan av 7994 avyttras tre av FinansSkandics dotterbolag _ Vendax, SkandicBilfinans och Nordic Finans. Under viiren och sommaren siiljs Banque scandinave en suisse i Gendve och scandinavian Pacific Limited i sydney. vid arsskiftet s2iljs bankens engelska hypoteksbolag Mortgage Trust :9.94/9? Limited. under sommaren forvarvar s-e-banken kortfciretaget Diners Club Nordic. under hcisten startas sesam Telefonbanken med fuil bankservice dygnet runt under alla Srets dagar. ' -. Mot slutet av aret etableras en filial i oslo for division Enskildas kunder. I borjan av 7995 cippnas en motsvarande firial i Hersingfors. I februari 1995 fattar styrelsen beslut om att skriva ned fastighetsinnehavet i Diligentia samt fastighetsrelaterade tillgangar planerade for intag i Diligentia r-rnder 1995 med 4,3 miljarder kronor ibokslutet fcir Nedskrivningen skall ses mot bakgrund av att banken avser aweckla iigandet i Diligentia inom ett a tv6 S<anOinaviska Enskitda Banken

4 bka\dt\avrsre ENSKlLn,q BaNKE\ Till aktie agarna T) l\. esultdtutvecklingen for S_E_Banks_ kun.".nen 1ss4 berodde i huvudsak p6 foljande faktorer: det ekonomiska liiget i Sverige, den hardnande konkurrensen, vara egna marknadssatsningar samt det strate_ giska beslutet att scika aweckla fastighets_ innehavet i Diligentia tidigare dn vad som fcirur planerats. Aterheimtningen i den svenska ekonomin under 1994 bidrog till att koncernens kredit_ fcirluster halverades. Men samtidigt medforde den svaga hemmamarknadskonjunkturen i kombination med det hoga r;inteiiiget att utlaningsvolymen minskade och att fastighets_ marknaden inte repade sig i den takt vi r;iknade med i borjan av Dessutom ledde de stigande langrlintorna tiil att v;irdet pa bankens investmentportfolj foll. Sammantaget blev 1994 AndA ett gott Ar for S-E-Bankskoncernen med en forbdttring av det med 1993 jiimforbara resultatet pa ndrmare 3 miljarder kronor. orbatfingen berodde dock hett pi E ' I de sjunkande kreditforlusterna, som minskade snabbare dn ber2iknat, och betydande realisationsvinster. Den ordinarie intj;iningsformagan utvecklades inte lika positivt. Det berodde - utciver den minskade utlaningsvolymen - pa att den hardnande konkurrensen pa bankmarknaden ledde till krympande rdntemarginaler, framfcir ailt p6 inlaningen. Vid utgangen av Aret var skillnaden melian moderbankens genomsnittliga in- och utianingsriintor 4,2 procent- tva procentenheter ldgre dn tvi 3r tidigare. Okad konkurrens och vikande marginaler priiglade ocksa valutahandein, diir intiikterna sjcink fr6n en mvcket hog niv I ett internationellt perspektiv dr dock var bankgrupps intj;iningsformaga god. Att kostnaderna steg med s6 mycket som 6,5 procent berodde till stor del p6 vara marknadsinvesteringar under Aret: Curt G Olsson och Bjdrn Saedberg. Vi oppnade filialer i Oslo och Helsingfors som ett ied i var ambition att vara den ledande bankpartnern till storforetagen i Norden.. Vi startade Sesam, Sveriges fdrsta dygnet runt-6ppna teiefonbank med full bankservice, for att bredda var kundbas och okade oppet_ hailandetiden pa manga av vara kontor.. Vi tidigarelade nyanstallningen av dver 300 akademiker som en del i var satsning pa att hoja kompetensen i koncernen. o Vi forvdrvade Diners Club Nordic. Kostnadsokningen kan saledes tiil stor del forklaras av nysatsning ar fijlr att stdrka var konkurrenskraft och cjka vara affiirsmojligheter. Vi kommer nu att arbeta h6rt fdr att fortsatt rationaiisera och effektivisera den dagliga verksamheten.,1.fl ti koncernen, trots den kraftiga forb;tt_ ringen iiimfort med lqq3, redovisar ett rorelseresultatpa -200 Mkr beror pa den siirskiida fastighetsnedskrivningen pa 4,3 miljarder kronor som gjordes i bokslutet f6r Bakgrunden dr denna:

5 Under finanskrisen och tiden ndrmast diirefter fanns inte nagon fungerande fastighetsmarknad. Vi riiknade dlirfor med att fastighetsinnehavet i Diligentia inte skulle kunna awecklas pa rimliga villkor forrlin pa sju d tio Ars sikt. Detta medforde att {astigheterna i huvudsak vdrderades till sina langsiktigt bedomda marknadsvdrden. Ndr nu fastighetsmarknaden visar tecken pa stabilisering och cikad aktivitet - och tillstrcimningen av nya pantfastigheter avtagit - har styrelsen beslutat satsa pa en snabbare aweckling av fastighetsiigandet. Eftersom avsikten nu dr att avskilja Diligentia inom ett ) tva Ar blir den naturliga konsekvensen att det befintliga bestandet vdrderas till sina bedcimda aktueila marknadsvdrden. Samma sak gdller for de fastighetsrelaterade tillgangar som tas in i Diligentia i borjan av L995. Vi dr overtygade om att en snar aweckling av bankens fastighetsengagemang 5r till fordel savdl fcir banken och dess 2igare som for Diligentia. For banken eir det viktigt att kunna iigna all kraft At bankverksamheten. For Diligentia Ar det viktigt att bli av med "banksmittan". Som bankiigt bolag omfattas Diligentia niimligen av bankrorelselagen och har ddrfor inte mojlighet att fungera som ett vanligt fastighetsbolag, vilket bland annat innebdr att bolaget inte far kopa eller byta fastigheter fcir att foriidla bestandet. PA vilket siitt fastighetsdgandet skail awecklas Ar dnnu inte bestdmt, men vi kommer naturligtvis att valja det alternativ som Ar det mest gynnsamma for bankens aktiedgare och samtidigt ger en god grund for Diligentias framtida utveckling. "n fortsatta minskningen av koncernens T-1 I-l utlening under l9q4 var delvis planerad. Avminskningen pa 40 miljarder beror en tredjedel pa forsiiljning av enheter vilkas verksamhet ligger utanfor var egentliga kdrnverksamhet. Ndstan lika mycket hanfor sig till kreditforluster och overtagna panter. Den resterande tredjedelen utgcirs av den egentliga utlaningsminskningen, som frdmst beror pa att foretagen lost sina valutalan. Minskningen planade ut mot slutet av och vi tror p6 en dkning under andra halvaret i Ar. Samtidigt som laneportfoljen krympt har kvaliteten pa tillgangarna forbiittrats. De osakra fordringarnas andel av utlaningen har sjunkit markant. I kombination med den omfattande nyemissionen 1993 har de senaste Arens bantning, fcireindring och forddling av tillgangssidan ocksa medfort patagliga fcirstiirkningar av savdl likviditet som kapitalsituation. Med en kapital, tackning ph 14,2 procent och en primdrkapitalrelation pa 8,8 procent rir bankgruppen i dag vlil kapitaliserad. Siirskilt den hoga primiirkapitalrelationen dr av stor betydelse, bade fcir att stdrka vir stdllning som motpart i affdrerna med vara stora foretagskunder och for att forbuittra bankens rating och ddrmed <ika finansieringsalternativen pa kapitalmarknaderna. Under 1991 och1992 sdnktes S-E-Bankens - och andra svenska bankers - kreditbetyg i omgangar av de internationella ratinginstituten. Utvecklingen vande i slutet av 1993, da Bank- Watch hojde bankens s k individuella rating (d v s utan hiinsyn till den statliga garantin). Under 1994 foljde IBCA efter. Naturligtvis siktar vi mot att Ater fa en hcig rating, men vi ;ir medvetna om att det kommer att ta tid - siirskilt som bedcimningen av svenska banker starkt paverkas av Sveriges anstrdngda finansiella lzige och rating. 6r amtidigt som balansomslutningen minskal ) nur- utft."rnu utantcir balansrdkningen expanderat, friimst till foljd av den kraftigt cikade handeln med s k derivatinstrument. Den snabba volymtillvdxten fcir derivatprodukterna, som tillkommit fcir att reducera riskerna i kundernas - och bankernas - positioner i underliggande

6 Sx,qt DT\AVrsr,q ENSK rlne B,cNKEN Till nktieiignrna vdrden, t ex rdntor och valuto4, har viickt stor oro pa manga hall. Men riskerna i derivathandeln skiljer sig i princip inte fran riskerna i kreditgivning elier ovriga finansiella operationer. Ett medvetet - och kontrollerat - risktagande utgor en naturlig del av all bankverksamhet och dr en viktig intaktska[a fcir bankerna. Inom S-E-Bankskoncernen arbetar vi kontinuerligt med att utveckla och forfina systemen for att mlita och kontrollera alla olika risker som uppstar i denna verksamhet. Det fortjiinar ocksa att ndmnas att var motpartsrisk inte alls okat i samma omfattning som volymerna. Den akuta krisen for de svenska bankerna eir visserligen civer, men orosmoln hlirrcirande fran svensk ekonomi och statens uppianingsbehov och utmaningar i den hardnande konkurrensen saknas inte. 6r -E-Bankskoncernen star emellertid viil \ lj rustad. Vi har vara traditionella styrkefaktorer - en god kundbas som bland annat bygger pa langvariga och omfattande kontakter med storfciretagen, en stark stiillning och hciga marknadsandeiar inom bland annat rdnte-, valuta- och aktiehandel, investment bankingtjdnster, betalningar och fcirmcigenhetsforvaltning (fonder, forsakring, depaservice etc). Vi har diirmed en hcig andel provisionsbaserade intiiktel, vilket gor oss relativt sett mindre beroende av rdntenettots utveckling. Vi har byggt upp en organisation, ddr tjiinsterna anpassas till - och i manga fall skriiddarsys for - olika kundgruppers behov. Vi har en kunnig och viilutbildad medarbetarstab - och satsar h6rt pa att hoja kompetensen ytterligare. Vi har en finansiell styrka som ger tillv2ixtpotential och siikerhetsmarginal. Styrelsens ordforande Stockholm i februari 1995 o. > /h-- Jr-"t- (_/- 7 Biorn Svedberg I Verkstlillande direktor och koncernchef

7 Den ekonomiska utvecklingen 1994 kiinnetecknades av stor dramatik. Efter tre Ars fall vdnde den svenska ekonomin uppat igen, men storre delen av hemmamarknaden slapade fortfarande efter. Rdntorna steg kraftigt, forst de langa och ddrefter de korta. Riksbanken borjade strama At penningpolitiken. Kronan forsvagades forst - och stdrktes ddrefter. Budgetunderskottet och statsskulden stod i centrum fcir Arets valrorelse, som resulterade i regeringsskifte. Och Sverige folkomrostade fram ett Ta till EU. Konjunkturen Mellan 1991 och 1993 f6ll den svenska bruttonationalprodukten med 5 procent. Det var forsta gangen sedan 1800-talet som svensk produktion minskat tre Ar i rad vdnde ekonomin uppat och BNP steg med 2,1 procent. Tillvdxten var dock extremt ojiimnt fordelad: r Mer dn hela tillviixten kom fran exportsektorn, som gynnades av 1992 och 1993 Ars kraftiga valutadepreciering. Exporten vdxte med 12 procent och bytesbalansen slog om fran ett stort underskott till ett litet overskott.. Hemmamarknaden stod emellertid still. Den offentliga sektorns finansiella problem medforde en fortsatt Atstramning; den offentliga verksamheten minskade under Den privata konsumtionen okade svagt. Visserligen viixte industrins investeringar, men det formadde inte veiga upp en fortsatt nedgang av byggandet, varfor bruttoinvesteringarna fortsatte att falla. Den totala arbetslcjsheten lag kvar pa hog niva - 13 procent. Samtidigt medfcirde det svaga inhemska efterfragetrycket att inflationen pressades tillbaka och konsumentprisindex steg med endast 2,3 procent. Under andra halvaret syntes emellertid tecken pa att inflationstrycket borjade stiga; kapacitetsutnyttjandet steg och producentpriserna borjade rcira sig uppat. o En internationell uppgang foljde pa den amerikanska centralbankens, Federal Reserve, beslut att bcirja hoja sina styrrdntor. Stigande rdntor utlciste en vag av obligationsforsdljninga4 vilket drev upp rdntorna dnnu mer. r Att de svenska rdntorna steg mer dn andra ldnders berodde delvis pa den politiska osdkerheten under Arets forsta del, infor savdl riksdagsvalet som folkomrcistningen om EU. Niir liiget klarnade minskade osdkerheten, och rdntorna stabiliserades.. En annan orsak var de svaga svenska statsfinanserna/ som under Aret allt mer kom i fokus for anaiytikernas uppmdrksamhet. Sveriges kreditvdrdighet forsdmrades, och farhagor om framtida inflationsproblem bcirjade sprida sig. Valet medfcirde att kraftfulla saneringsatgdrder drojde, vilket spddde pa placerarnas skepsis. Under hosten gjordes betydande insatse4, men eftersom de foretriidesvis utgjordes av skattehojningar och inte av utgiftsnedskiirningar blev den rdnteddmpande effekten inledningsvis ganska mattlig. o Den svenska penningmarknaden lir liten, internationellt sett, och kdnnetecknades under 1994 av stor volatilitet. Det gjorde att placerarna kriivde en extra riskpremie for att halla svenska statspapper. Samma faktorer skapade under Aret likartade rorelser for den svenska kronan. Under varen fluktuerade kronkursen, medan sommaren innebar en relativt kraftig forsvagning. Kronan fcill med ndrmare 10 procent mot de viktigaste konkurrentldndernas valutor; ecuindex steg fran 119 i februarr Rdnteutveckling i Sverige MSnaclsgenomsnitt, procent Kronan och rdntorna Medan 1993 innebar fallande rdntoq, kom 1994 att medfcira en kraftig riinteuppgang. Den 1O-Ariga obligationsriintan lag i januari strax under 7 procent. I febmari borjade en skarp uppgang, som inte brots forriin mot slutet av augusti, pa nivan 12,5 procent. Diirefter sjc;nk obligationsrdntan tillbaka nagot, och vid slutet av Aret lag den pa 11 procent. Riintedifferensen mot Tyskland, som i bcirjan av Aret uppgick till cirka 100 punkter, nadde toppnivan 450 i augusti - och var vid Arsskiftet cirka 325. Orsakerna till riinteuppgangen var flera:

8 SKANDrNAVrsrn ENSKTLoa BeNKEN D en ekonomiskn utaecklingen till som hogst 131 i augusti. Diirefter skedde en viss stablllserlng, och mot slutet av Aret var kronan tillbaka pa ungefdr samma niva som vid Arets borjan. Denna utveckling, tillsammans med vdndningen i konjunkturen, foranledde riksbanken att under Aret borja strama At peruringpolitiken. Under,vAren, d6 inflationen var 1Ag, fortsatte riksbanken att sdnka sina styrriintor. Samtidigt lades r;intestyrningssystemet om; marginalrdntan ersattes med en repordnta inom en korridor med in- och utlaningsriinta som golv respektive tak. Marginalriintan/repordntan sjonk fran 8 procent i bcirian av Aret till som Iagst 6,92 procent under sommaren. Signaler om stigande inflationsfcirvzintningar - inte minst pa grund av den fallande kronan - gjorde att riksbanken i augusti borjade hoja sin styrrdnta. Under sensommaren och hosten genomfcirde riksbanken tre repordntehcijningar. Vid Arsslutet lag reporiintan pa 7,6 procent och tendensen var fortsatt uppatriktad. Biirsen I normala fall skulle kraftiga rlintestegringar medfora borsfall. SA blev det inte. Den svenska bcirsen var i stort sett ofcirlindra d under Efter en uppgang under Arets forsta manad, foll index med ndrmare 25 procent mellan februari och juli. Dlirefter skedde en Aterhiimtning och andra halvaret blev volatilt, med en slutniva som IAg strax river Arets ingangsniva. Samtidigt nlira nog fordubblades borsomsiitfningen tlll 659 miljarder kronor. TvA faktorer hcill borsen uppe - de kraftiga vinstcikningarna i exportindustrin och ett stort inflode fran utliindska kopare. Niistan en fjdrdedel av kapitalet pa Stockholmsbcirsen lag vid Arsskiftet i utliindska hander. De branscher som attraherat utldnningarna mest - framfor allt verkstadsindustrin - Ar ocks6 de som gatt beist. Hcijda r;intor medforde att bank- och forsakrinqsaktier foll. Framtidsutsikter Den svenska ekonomin dr nu inne i en uppgang. Industriproduktionen vdxer fortfarande till foljd av god konkurrenskraft, inte minst genom den IAga kronkursen. Under 1995 finns forutsiitfningar for att uppgangen skall fa en bredare bas och diirmed dven hemmasektorn kunna vdxa. UppgAngen blir dock inte problemfri. Finanspolitiska ingrepp fcir att pressa tillbaka underskottet i statsfinanserna gcir att kcipkraften och den privata konsumtionen faller. Stora skattehcijningar riskerar att driva upp priser och kostnader. Obligationsrdntorna riskerar dlirfoa dven om de kan falla nagot, att ligga kvar pa en samhiillsekonomiskt alltfor hog niva dven under Riksbanken liir fortsiitta att strama 6t penningpolitiken for att pressa tillbaka inflationen, vilket hcijer den korta rdntan. Avkashringskurvan blir ddrfcir plattare. EU-medlemskapet innebar att konkurrensen skdrps frir den tidigare skyddade finansiella sektorn. Svensk ekonomi dr ddrmed tudelad dvenl991, med en snabbt expanderande exportindustri A ena sidan och en tillbakapressad hemmamarknad A den andra. Budgetunderskottet bcirjar minska, men omvdrldens misstro mot Sverige dr fortfarande stor. Riskerna for bakslag lir alltjlimt betydande. ':?t"jffi i Jll:""', ffil': ";,UlI" 130.""13i1"",1?&"#':lnn* r00 Ecu ndex u F M A I \ I J. A S o N D

9 S-E-Bankskoncernens mel, strategi, organisation och marknadsandelar Bankgruppens uerksomhet iir uppdelad pd tud marknadsorienterade diaisioner - S-E-Banken (priuatpersoner samt minrlre och medelstora fdretag) och Enskilda (storftretag, institutioner och banker). Fastigheter och iiariga panter som tagits daer i bankgruppen fdrualtas aa underkoncernen Diligentia. Ansuaret fdr koncernens kredit- och portfbljpolitik ligger i en siirskild kreditorganisntion. Trensury har det dzsergripande ansuaret fdr styrningen aa likaiditets-, aaluta- och riinterisker samt koncernens egen finansiering. - fr"oitkommitt6er Mdt Att asra Saeriges biista bankft)r priaatpersoner och fdretag snmt d.en ledande internationelln merchant banken med nordisk bas. o Att aara den ldnsammaste ffirsbanken i Saerige med en auknstning pd det egna kapitalet som atil kompenserar fdr inflation samt industriell och finansiell risk. Strategi Tydlig segmentering nu olikn kundgrupper.. Differentierat produktutbud, anpassat till kundernas behoa.. Satsning pfr seraice och ijknd kompetens. c Fortsatt satsning pfr Norden fdr att bredda hemmamarknaden.. Bibehdllande na en god likaiditet i balansriikningen. t Fortsstt utaeckling aa riskhanterings- och ekonomistyrningssystemen med betoning pfr kla sificering o ch priss iittning aa riskerna. Okad ko stnadseffektiait et. S-E-Bankskoncern ens marknadsandelar Inlining HushAllsinlAning UtlAning HushAllsutlAning E^'. i fa--^ lk i* ^ Privatobligationer Livf orszikringspremier *) Aktiehandel Valutahandel Internationella betalningar Obligationshandel (sox) *) Nya premier 77,5 79,0 72,7 72,4 14,r 15,3 q l 0 q ,6 11,8 77,0 27;4 12,2 11, ,8 23I

10 Srnr,l DtNAVrsxa ENSK rloe BnNKEN Division S-E-Banken MdI Saeriges biista bankfiir priaatpersoner, mindre och medelstors ftiretag samt kommuner.. Uthdllig ltjnsamhet och hdg kapitalaokastning.. St\rre andel ndjda kunder iin andra banker. c Branschens mest attraktiaa arbetsgiaare. Strategi Segmentering oa kunderna. o Dffirentiering aa produkter och tjiinster. o Decentraliserad, kundorienterad organisation.. specialisering au kontorsniitet. Organisation Diaision S-E-Banken tir indelnd i sex geografiska regioner med ett totalt ffirs- och marknadsansaar inom sina respektiae omrfrden. Vid utgfrngen aa Tgg4hade S-E-Banken 303 kontor. Ett dr tidigare uar jiimfdrbart antal kontor 308. Ansuaret fdr produktion, utueckling och mnrknndsfdring aa diaisionens produkter och tjiinster uilar pd Marknad t Processer med fem huaudfunktioner: Fdretngsmarknad, Priaotmarknad ssmt Betalnings-, Vtirdepappers- och Finansieringsprocesser. Till diuisionen hiir ocksde suenska dotterbolagen S-E-Banken BoLfin (tidigare Saensk Fnstighetskredit), FinansSkandic, S-E-Banken Fonder, S-E-Banken Ftirsiikring, Arsenalen_ Gnrnisonen och S-E-Banken Fastigheter samt tud enheter med dotterbolagsstntus - S-E-Banken Kort med Eurocqrd och nyfi)rarirande Diners Club Nordic snmt S-E-Bnnken Custody Seraice. Dessutom ingdr den priuatmarknadsinriktnde dotterbanken S-E-Banken Luxembourg. H d s t en kompl e t t er ades S - E - B ankens t r n dit ionella b nnka erks amh e t me d Sesqm Telefonbanken, som utgdr en sjlilasttindig enhet inom cliaisionen. Diaision s-e-banken hode aid utgdngen ao 1994 cirka nnstiilldn.

11 Llnder 7994 handlade bankeni annonskampanjer bland annat om prioatobligationer och ONLlNE-tjiinster, das Bank pd Telefon, bankkort, girotjiinster och balanskonto. S-E-Banken BoLdn informerade om sin nya bonus ftr trogna kunder. Nya vdgar fiir att miita iikad konkurrens Konkurrensen pa den svenska marknaden for s k retail banking, dvs banktjiinster fcir privatpersoner samt mindre och medelstora fciretag, skdrptes markant under Visserligen avreglerades den svenska kreditmarknaden redan i mitten av 1980-talet, men den okade konkurrensen i avregleringens spar absorberades i stor utstriickning av de kraftiga volymcikningarna under 1980-talets andra hiilft. Den diirpa foljande finanskrisen medforde ocksa att utvecklingen mot en hardare konkurrens fordrojdes. Men med krisen overstanden och med okade mojligheter for nya aktrirer att etablera sig pa bankmarknaden dr nu situationen en helt annan: o De traditionella bankerna har till foljd av bankkrisen trimmat sina organisationer och utvecklat delvis nya strategier.. En rad nya foretag har givit sig in pa bankmarknaden, diir de ofta koncentrerar sigpd en viss tjiinst, t ex inlaning eller bostadsfinansiering, och forsciker attrahera de intressantaste kunderna i respektive kundgrupp. o Den europeiska integrationen har redan i och med EES-avtalet inneburit att praktiskt taget alla hinder for utldndska banketableringar i Sverige, liksom for kapitalrorelser civer grdnserna, forsvunnit. S-E-Bankens styrka i denna nya marknad dr det breda utbudet, mojligheten att erbjuda kunderna produkter och tjiinster pa samtliga omraden. For att mdta den hardnande konkurrensen satsar banken ocksa alltmer pa kvalitet och service, bland annat i form av leingre oppethallandetider, utokad radgivning samt snabbare hantering av drenden. Vid utg6ngen av 1,994 hade 39 av bankens 303 kontor oppet till klockan fem dagar i veckan. Under 6ret fick banken 280 nya ridgivare och fciretagsansvariga. Fcir att skapa mer tid fcir kunden fortsatte ocksa arbetet med att forenkla och forbiittra arbetsprocesserna. Ett nytt inslag iir att miljoaspekterna fatt stcirre vikt dn tidigare. Under 1995 skall banken bland annat ta fram en miljopolicy och genomfcira en miljoinventering av den egna verksamheten.

12 S<aNDrNAVrsre ENSKTLoa BaNKEN Diaision S-E-Bnnken Att utveckla nya distributionsformer nodvandigt i den nya konkurrenssituationen. dr ocksa Historiskt har de svenska bankerna huvudsakligen salt sina tjdnster via kontorsndtet. Men med forbiittrade telekommunikationer och liittillgiingligare, billigare teknik har det pa senare tid skapats mcijlighet att marknadsfcira och distribuera banktjdnster via nya kanaler - telefon, persondatorer, bankomater/automater butiksterminaler. och Fullservice dygnet runt S-E-Banken, som under flera Ar erbjudit sina kunder automatiserade telefontjainster, startade under hcisten 1994 en bemannad telefonbank for privatpersone4 Sesam Telefonbanken, med fult bankservice 24 timmar om dygnet, 365 dagar om Aret. Sesam Telefonbanken dr en fristaende enhet inom S-E-Bankskoncernen med eget resultatoch kundansvar och egen identitet. Den nya banken, som i princip har alla de privatmarknadstjdnster som erbjuds i traditionella banke4, vdnder sig frdmst till det vdxande antalet mdnniskor som anser sig inte ha tid, lust eller mojlighet att besoka ett bankkontor. Eftersom Sesam gar att na via telefon dygnet mnt under Arets alla dagar kan kunderna gora sina bankaffiirer ndr det passar dem bdst - var de dn befinner sig. Piaatmarknaden S-E-Banken har cirka 1,8 miljoner privatkunde4 som tillsammans star fcir 36 procent av koncernens inlaning och 27 procent av dess utlaning. Under Aret tappade banken en procent i marknadsandel pa utlaningen till privatpersone4, medan andelen av bankernas hushallsinlaning dkade nagot p& en vdxande marknad. Utl&ningsminskningen skali detvis ses mot bakgrund av bankens speciella kundstruktur. Genom att bankens kunder har hogre inkomster och fcirmogenheter dn genomsnittet har de ocks6 biittre mojligheter att amortera sina skulder dn andra. Aven inlaningen paverkas av kundstrukturen. S-E-Bankens kunder satsar en betydligt stcirre andel av sitt sparkapital i alternativa placeringsformer - aktier, fonder, obiigationer - dn genomsnittet av Sveriges bankkunder. S-E-Bankensparformer pa privatmarknaden Fciriindrins Marknads- Tn:?l'11 under 6ret andel, procent- 31 december 1994 Mdr kr Mdr kr procent enheter BankinlAning 49,3 + 2,8 72,2 *) + 0,3 Allemansspar 7,0-2,7 72,9 - I,4 Fondsparande inkl allemansfond 57,4**) - 3,8 Privatobligationer I5,2 + 9,5 Summa 122,9 + S,8 *) Exklusive mindre sparbanker **) 24,8-2,2 76,6 + 4,8 16,3-0,2 Av totalsumnan svarade aktiefonder inklusive allemans_ fonder fcir 31,9 miljarder, rhntefonder for 11,5 miljarder och blandade fonder tcir 8.0 miljarder kronor. Okad hushallsinlining For att mota den okade konkurrensen om hushallssparandet forblittrade S-E-Banken i borjan av \994 villkoren for kundernas inlaningskonton samtidigt som sortimentet forenklades. tots det vdxande intresset fcir alternativa sparformer och hardnande konkurrens pa bankmarknaden okade hushallsinlaningen i S-E-Banken med 6 procent under Eftersom banksystemets totala inlaning frin hushallen samtidigt steg med knappt 4 procent okade S-E-Bankens andel med 0,3 procentenheter. RekordAr ftir privatobligationer 1994 var ett lysande Ar pa privatobligationsmarknaden. S-E-Bankskoncernens utestaende volym av privatobligationer utgangen av 7994tlIll5,2miljarder uppgick vid kronor i nomineila tal, en okning med 164 procent jiimfort med fciregaende Arsskifte. Drygt B0 procent av volymen, 72,4 mlljarder kronor, avsag S-E-Banken BoLAns privatobligationer. PA privatobligationsmarknaden totalt, dvs inklusive Riksgiildskonto, fordubblades 10

13 den nominella volymen tlli91,,4 miijarder. S-E-Bankens stallning starktes avsevdrt och andelen steg fran 11,8 till 16,6 procent. 25 procent av svenska fondmarknaden Stigande rdntor och en svag utveckling pa minga internationella aktiemarknader ledde Sammantaget okade den totala premieintdkten for S-E-Banken Fcirsdkring med 29 procent till 4,6 miljarder kronor. Det individuella pensionssparandet, IPS, som introducerades under 1994, drog totalt till sig 1,9 miljarder kronor. IPS-sparandet i S-E-Banken uppgick till 130 Mkr eller 7 procent av totalen. till att den {orvaltade volymen hos S-E-Banken Fonder minskade under Aret. Vid Arsskiftet forvaltade banken cirka 51 miljarder kronor i ett 80-tal fonde{, baserade i Sverige och Luxemburg. S-E-Banken Fonder dr ddrmed en av Sveriges storsta fondforvaltare med en total marknadsandel pa 25 procent. Forsdljningen av fondandelar - framfor allt fcirsdkringsanknutna - var fortsatt hog. Okningen urholkades dock av omfattande inlosen i allemansfonderna till foljd av denveintade hojningen av realisationsvinster fuhn 12,5 till 30 procent. Under senhosten aviserades en g)mnsammare reavinstbeskattning pa 20 procent for allemansfonderna. De fonder som tilldrog sig storst intresse under Aret var SEB Vdrlden, S-E-Bankens SmAbolagsfond samt fonder kopplade tili engelsk kapitalforvaltning. 6kning fiir utliindskt pensionssparande Verksamheten i S-E-Banken Forsdkring var under 1994 huvudsakligen inriktad pa placeringsprodukter, och da frdmst sadana som siiljs via det engelska bolaget S-E-Banken Life. S-E-Bankens svenska forsiikringsboiag redovisade en nyforsiiljning pi drygt 1 miljard kronor fordelade pa fcirsiikringar, en minskning med ungefdr en tredjedel jdmfort med Andelen av nyteckningen pa den svenska livf orszikringsmarknaden minskade diirmed med drygt 10 procentenheter till Over 100 miljarder i notariatfiirvar S-E-Bankens position som fcirmogenhetsfcirvaltare avspeglades liksom under tidigare Ar i en stor volym forvaltat kapital. Vid utgangen av Aret forvarade banken viirdepapper for over 100 miljarder i notariatdepae4, huvudsakligen for privatpersoner. Ledande pa kortprodukter S-E-Banken zir Sveriges ledande kortbolag pa savall privat- som fciretagsmarknaden. Vid utgingen av 1994 hade S-E-Banken Kort drygt L,7 miljoner utestaende kort att jdmfora med 1,3 milloner foreg5ende Srsskifte. Okningen berodde till storsta delen pa att banken under iret forviirvade Diners Club Nordic, vilket gav banken savdl en ny kundbas pa de civriga nordiska marknaderna som tre nya samarbetspartners - SAS, Statoil och NK. Genom fcirvdrvet dr S-E-Banken, tillsammans med amerikanska Citibank, den ende kortutgivare i vdrlden som har saviil VISA som Eurocard/MasterCard och Diners Club i produktsortimentet. I och med att den nya konkurrenslagen trddde ikralt 1994 var det inte ldngre mojligt for det av banken fram till november delligda Kortbetalning Servo att agera avtalspart i fragor rorande inlosen av kortnotor. Banken har diirfor bildat ett siirskilt bolag, Euroline, som blir siiljfciretagens avtalspart for kortnotor avseende VISA och MasterCard. Det nya systemet for reglering av inlosenverksamhet infors under procent matt i absoluta tal. Samtidigt salde S-E-Banken Life drygt forslikringar till ett vlirde av 2,7 mlljarder kronor, vilket motsvarar en premieokning p& 73 procent. 11

14 Sr.anDtN AV rsra ENsKlLoa Ba\KFN Diuision S-E-Banken Sjunkande utlaning Bankernas utlaning till de svenska hushalien sjonk fcir fj;irde Aret i rad. Den utestaende lanestocken vid Arets slut uppgick till drygt 188 miljarder, 5 procent lage An vid fciregaende Arsskifte. Eftersom minskningen for S-E-Bankens hushallsutlaning var dn storre, -13 procent, sjonk marknadsandelen med en procentenhet. Aven efterfragan pa bostadskrediter var IAg - bostadsinstitutens utestaende lan minskade med en halv procent. Fcir S-E-Banken BoLAn noterades en 2-procentig okning for villautlaningen och en 11-procentig minskning av bostadsriittskrediterna. Sammantaget innebar detta att S-E-Banken BoLAns andel av privatmarknaden cikade marginellt. For att premiera trogna kunder infordes under slutet av Aret S-E-Banken BoLAns Kund- Bonus. FormAnen, som kan innebdra upp till 0,4 procents ldgre rzintekostnadel, forutsdtter bland annat att riikningarna betalas punktligt och att kunden gar civer till manadsvis betalning via Autogiro. 31 december 199,1 Bankkrediter S-E-Bankens laneformer pi privatmarknaden Villa- och bostadsrdttskrediter (S-E-Banken BoLhn) 37,2 + 0,3 8,7 *) Exklusive mindre sparbanker Mark- Fcir;indring Forandring nads- under iret under iret andel, procent- Mdr kr Mdr kr procent enheter 20,6-3,0 10,9 -) - 1,0 + 0,1 Ftiretagsmarknaden S-E-Banken har cirka kr-rnder bland sm6 och medelstora foretag. Dessutom har divisionen ansvar for bankens affdrer med ett antal storre fciretag, kommune4, fondkomrnissiondrs, firmor och fondforvaltare. Andelen av banksystemets in- och utlaning avseende kategorin mindre och medelstora foretag har de senaste Aren legat ph25-30 procent i snitt. Minskad inlaning iikad utlining Vid utgangen av 7994 uppgick divisionens inlaning fran fciretag, kommuner m fl till 47,1 mlljarder, en minskning med 3 procent jiimfort med f<iregaende Ar. Samtidigt hade divisionen totalt 125 miljarder i utestaende krediter till fcjretag, kommuner m fl, en cikning med 3 procent jrimfcirt med foregaende Arsskifte. Av detta svarade rena bankian for 81 miljarder (+18 procent) i form av bland annat investerings- och rorelsekrediter. Dotterbolaget S-E-Banken BoLAns utlaning till flerfamiljshus minskade med 10 procent till 35,3 miljarder kronor. Minskningen beror helt pa att S-E-Banken BoLAn under Aret salde av ett antal krediter till flerfamiljshus for cirka 4 miljarder kronor till Fulmar Mortgage Securities (No 1), Jersey. Det var fcjrsta gangen en vdrdepapperisering genom utforsiiljning av krediter till flerfamiljshus genomfcirdes pa den europeiska marknaden. 6kad efterfragan pa leasing och factoring UppgAngen i de privata investeringarna p6 den svenska marknaden under 1994ledde till en cikad nyforsdljning av FinansSkandics leasingtjiinster och en kraftigt okad efterfragan pa bolagets factoring-produkter (fakturakop och fakturabelaning). Efter Arets fors;iljning av de tre dotterbolagen Vendax, Skandic BilFinans och Nordic Finans har FinansSkandic en andel pa cirka 15 procent av den svenska leasingmarknaden. Under 1994 iniedde FinansSkandic samarbete med ett antal leverantcirer om formedline av t2

15 1169 tid att fiirsekra och beldna fdretasetg resurser! ;, j ;;ji,1, ; r :l 0l s.p"sanr n ',,. ain annonsel TV-reklnm och broschyrer. Under dret lansersde S-E-Banken ocksfi fd ret n,qsbt tn I d n pe n s ion sforsii k r i n go r. leasingtjdnster i samband med forsdljningen av deras produkter. Avtal tecknades frdmst med tillverkare av produkter for den grafiska industrin, medicinsk utrustning och datorer. Den okade efterfragan pa factoring-tjdnster berodde bland annat pa den kraftiga expansionen inom databranschen i Sverige under Aret. Utleningen via factoring okade med drygt 20 procent och nyfcirsdljningen med cirka 40 procent jdmfort med miljarder i depiservice Vid utgangen av 7994 forvaltade S-E-Banken Custody Service cirka 560 miljarder kronor i form av svenska vdrdepapper for utlzindska investerare, utliindska vdrdepapper for svenska investerare samt inhemska vdrdepapper for svenska institut. Custody Service forsvarade sin stiillning pa de respektive produktomradena. Samtidigt medforde dock vdxande konkurrens fran bade svenska och utliindska aktorer samt minskade marginaler okade krav pa effektivitet och kundorientering. Breddad marknad fiir betalningar Bankgruppens andel av volymen inhemska bankgirobetalningar uppgar till cirka 30 procent. Drirutover utfor banken en stor volym foretagsbetalningar via telefonoverforingar och med hjelp av bankens egna system. PA betalningar till och fran Sverige dr banken marknadsledande - sammantaget har divisionerna Enskilda och S-E-Banken en andel pa procent av det grdnsoverskridande betalflcidet. Sedan sommaren7994 har S-E-Banken, som enda svenska bank men vid sidan av Postgirot (som tidigare hade monopol pa de statliga betalningarna), ett ramavtal med Riksrevisionsverket om formedling av statens in- och utbetalningar. 13

16 SxanDlNAVlsra ENSKILoe BeNKEN Division Enskilda MAt Enskildas mdl iir att rtara den ledande internationella merchsnt banken med Norden som bas och att i den egenskapen:. ge sina kunder i Norden och dariga aiirlden rdd och seraice i samband med inhemska oeh intcrnationella ffier med sttjd at) ansenlign knpitalresurser ' aara den naturlign partnern fdr bqnker och finansiella institutioner i alla deras nffiirer med Norden snmt. ge en hdg knpitalaakastning. Strategi Fijr att nfr dessa mdl i en stiindigt ijkande internationell konkurrens efterstriiaar Enskilda h gsta mdjliga professionalism inom fdljande nyckelbegrepp:. Idngsiktiga kundrelationer, dijr organisationen stdr enad i ett totalt engagemang ft)r ntt tillaarata kundernss intressen c htjgstn tekniska kompetens och professionellt lagarbete sdalil inom traditionell merchant banking som pfr nya omrfrden t sttindi7 daersyn och utdkning aa denkundnytta Enskildaknn erbjuda - genom ren1dlad rddgianing, med stiid aa bankens finansielln styrka, eller genom en kombination au dessa c sknpande aa maximal timsesidig ldnsamhet tillsammans med kunderna. Organisatian Under 1994 aaslutades omaandlingen aa diuisionen till en fullt integrerad internationell merchant bank. Vid frrsskiftet ft)renklade diaisionen sitt namn genom att slopa "Corporate" ochheter nu endast Enskilda. Enskilda iir uppbyggt kring en rad sinsemellan beroende aftiirsomrfrden, kundansuariga och geografiskn centra. Verksamheten omfattar fyra produktinriktade ffirsomrdden - Trading E Capital Markets, Inaestment Banking, Equities oeh Trade Seroices - och tre kundorganisationer; Corporate Finance ansanrar fdr relationerna med storf\retag och institutioner. Counterparty Risk Management analyserar och ansaarar for motpartsrisker. lnternational Regional Management stfrr for Enskildas kontakter med andra bsnker samt fir landriskbeaakning. Till diaisionen hiir ocks det utliindska niituerket med fitialer, dotterbolag och representantkontor i ett tjugotal liinder. Diuision Enskilda hade aid frrsskiftet cirkn anstiillda. Counterparty Risk Management (ansvar motpartsriske0 lnternational Regional Management (kundansvar banker; ansvar ldnderrisker)

17 Ett tuaal ao de aktie- och obligationsemissioner, syndikerade lfin m m som Enskilda lett under iret presenterades i annonsform i saensk och internationell finanspress. Information om Enskildas tjiinster qtrids huatldsnkligen aia de kundnnsaariga, men broschyrer och annonser anaiinds ocksd fdr att beriitta om banken och dess produkter. Affiiren i centrum Under 1994 genomfcirdes en fordndring i Enskildas organisation i syfte att platta ut ledarstrukturen och diirmed uppna snabbare beslut och fcirbattrade kommunikationer mellan de olika affiirsomradena. Ansvaret ldmnades civer fran den nu avskaffade divisionsdirektionen till 64 ledande medarbetare eller Directors. Med hjalp av den nya strukturen - som i stort fungerar som ett partnerskap - blir Enskilda dn bdttre skickat att mota utmaningarna fran de internationella konkurrenterna. Genom att tidigare avgrdnsade produktomraden nu har ett ndra organisatoriskt samarbete kan de biittre mota kundernas vdxande behov av kvalificerade lcisningar och erbjuda effektiv radgivning betriiffande de alltmer komplexa globala finansmarknaderna. Den overgripande principen bakom den nya str-ukturen iir ett klart uttryckt engagemang for professionalism och integritet, fdr att alltid sdtta kundens intresse frdmst och for att ytterligare bredda Enskildas internationella kompetens och produktsortiment. Nordisk hemmamarknad Under 1994 tog Enskilda ett par avgorande steg mot malet att vara den ledande internationeila merchantbanken med Norden sombas. I oktober invigdes filialen i Oslo och i borjan av januari 1995 oppnade filialen i Helsingfors. Verksamheten vid de bdgge filialerna dr i forsta hand inriktad pa valuta- och penningmarknaden, aktiehandel samt betaltjdnster. En stor del av Enskildas resurser har under det gangna Aret saledes iignats At att bygga upp positionen i Norden. Men som storforetagsbank iir det ocksa nodviindigt att vara representerad i de ldnder utanfor Norden dlir de stcirre kunderna 15

18 SreNDrNAVtsxa ENSKTLoa BeNKEN Diaision Enskilda har omfattande aktiviteter - och som iir viktiga fcir division Enskilda i egenskap av europeisk aktcir inom utvalda nischomraden. Enskilda har i dagl6 enheter utanfcir de nordiska ldnderna. nas Electrolux, Incentive, Svensk Exportkredit, Vattenfall och Viister6s kommun. Den svenska certifikatmarknaden uppvisade en 2S-procentig volymokning med Atta nya program. Enskilda befiiste sin ledande st;illning pa Trading & Capital Markets var ett Ar av konsolidering och koncentration for tading & Capital Markets (TCM) huvudmarknader och huvudprodukter - valutahandel, rdnteinstrument, in- och utlaning samt projektfinansiering. Etableringen av filialerna i Oslo och Helsingfors medforde en stcirre narhet titl kunderna pa dessa marknader, som tidigare betjiinats via londonfiiialen, liksom en starkare fokusering pa produkter relaterade till nordiska valutor. Htig ranking inom valutahandeln denna marknad genom att arrangera eller delta i sju av de nya programmen med ett totalt rambelopp pa over 37,5 miljarder kronor. Bland IAntagarna kan ndmnas Malmci kommun, Stadshy?otek och Stockholmsleder AB. De internationella skuldmarknaderna stimulerades av att internationella banker med st2irkta balansrakningar upplevde en relativ brist pa attraktiva laneprojekt. Detta medforde ett cikat intresse fcjr nordiska lantagare, vilket i sin tur pressade marginalerna {or krediter till fcirstklassiga lsntagare i Norden. Manga foretag utnyttfade den harda konkurrenssituationen, viiket resulterade i rekordstora vol)nner syndikerade lan for nordiska, slirskilt Trots de krympande marginalerna pa valutamarknaden i allmiinhet och de nordiska marknaderna i sy'nnerhet emanerade en betydande del av TCM's resultat f6r 1994 fran valutahandeln. Handeln med valutaoptioner okade kraftigt, frdmst till foljd av cikade aktiviteter fran kundernas sida. svenska, foretag. Under 1994 och inledningen av 1995 arrangerade Enskilda, ensam eller i samarbete med annan bank, lan till ett sammanlagt vdrde av mer dn 7 miljarder dollar fcir lantagare i Sverige, Norge och Finland. Bland de storre lantagarna mdrks Incentive, Investor, Stora, Volvo samt Securum. Enskilda, som via sitt internationella natverk handlar med nordiska valutor 24 timmar om dygnet, bibeholl sin hoga ranking som valutahandiare i olika internationelia marknadsoversikter. Starkt iir pii skuldmarknaderna De nordiska marknaderna fcir industri- och kommunobligationer fortsatte att vexa. Enskilda, som har en ledande position pa detta omrade i Sverige, arrangerade eller deltog i ndrmare 20 obiigations- och Floating Rate Note-emissioner, Medium Term Note-program och private placements till ett sammanlagt v;irde pa over 20 miljarder kronor. Bland lantagarna kan ndm- Fortsatt tillviixt fiir derivat De rdnterelaterade derivatmarknaderna fortsatte att vdxa under 7994, om dn i langsammare takt An under de ndrmast foregaende Aren. Den pagaende debatten om risker i derivathandeln har lctt till en global konsolidering och renodling av verksamheten. Enskilda iir vdl forberett for de nya regler som introduceras pa detta omrade 1996 (se dven Forvaltningsberdttelsen sidan 31). Handeln med termins- och optionskontrakt pa de s k futures-marknaderna fortsatte att vdxa. Under de ndrmaste Aren vdntas kunderna i iin hogre grad anvdnda futures for att begrdnsa I6

19 sina risker. Enskilda satsar diirfcir pa att bredda och utveckla sitt produktsortiment pa detta omride. Produktutveckling ger mervdrde I takt med att kundema blivit allt mer sofistikerade och krdvande har TCM cikat sina anstrdngningar fcir att cika mervdrdet pa sina produkter och tjdnster. Ett exempel pa detta iir att Enskilda under organiserade om och uppgraderade sin ekonomiska analysenhet fcir att mcita kundernas vdxande krav pa makroekonomisk information. Minskad utlaning Enskildas utestaende krediter uppgick vid utgangen av Aret ttli72,2 miljarder kronor, vilket var 28 procent lligre iin den 31 december trots att det under Aret fanns tendenser till ett cikat finansieringsbehov hos Enskildas kunder. Minskningen av laneportfciljen fcirklaras till stor del av fcirsiiljningen av dotterbolagen Banque Scandinave en Suisse i Gendve och Mortgage Trust Limited i London samt ar,'vecklingen av divisionens kommersiella laneportfrilj i Luxemburg. Neddragningen skall ocksa ses mot bakgrund av den under Aret hoga aktiviteten avseende finansiering direkt pa kapitalmarknaden fcir kundemas rdkning, en trend som fcirvdntas fortsdtta framciver. Inoestment Banking Investment Bankings mal iir att vara den ledande ridgivaren i Norden i fraga om eget kapital, fusioner, foretagsfcirvdrv, ar,yttringar och andra strukfuraffdrer. Verksamheten bedrivs i projektform, vilket cikar flexibiliteten eftersom resurserna kan flyttas mellan olika produktomriden. Hiiga marknadsandelar Under genomfrirdes 27 nyemissioner/ utforsiiljningar pa sammanlagt drygt 20 miljarder kronor fcir svenska fciretag, en viss <ikning jiimfcirt med Enskilda, som bland annat var Lead Manager for den svenska delen av utfcirsiiljningen av Pharmacia - den stcirsta som nagonsin genomfcirts i Sverige - medverkade i emissioner/utfrirsiiljningar motsvarande cirka 60 procent av den totala volymen. I Sverige genomfordes flera stora marknadsintroduktioner och totalvolymen mer iin fordubblades till 22 miljarder kronor fcirdelade pa 42boIag. Enskilda, som bland annat var Lead Manager fcir introduktionerna av Autoliv och Hciganiis, medverkade i introduktioner motsvarande cirkat} procent av volymen. Aven vad giiller uppkopserbjudanden var akfiviteten hog pa den svenska marknaden och det totala viirdet uppgick till cirka 26 miljarder kronor. Enskilda, som var klart dominerande volymmiissigt pa detta omraden under 1994, var radgivare vid bland annat Incentives kop av Cardo och fcirsiiljning av Esab till Charter plc, Lrvestors civertagande av Export-Invest samt medverkade vid Volvos fcirviirv av BCP. Med hjiilp av den utokade verksamheten i Oslo och Helsingfors kommer Enskildas kapacitet betrliffande nordiska fusioner och fciretagsuppkop att stdrkas ytterligare. Enskilda Sdategy, som iir en specialistenhet inom lnvestment Banking, hade ocksa ett starkt Ar med inte.psiv konsultverksamhet bland nordiska storforetag i savlil interna som externa strategiska fragor. Equities Enskilda Equities svarar fcir analys och fcirsiili ning av samt handel med aktier och aktierelaterade instrument. Verksamheten bedrivs i Stockholm, London, Paris, Frankfurt och New York och - fr6n och med bcirian av ,iiven i Oslo 17

20 SKANDlNAvrsrn ENSKtLoa BaNKEN Diuision Enskilda och Helsingfors. Med undantag fcir New york iir Enskilda medlem av fondbcirserna pa samtliga dessa orter. Kunderna utgcirs frdmst av institutionella placerare, men Equities genomfcir ocksa affiirer fcir division S-E-Bankens kunder. Verksamheten dr koncentrerad tilt Norden, d;ir Enskildas mai iir att vara den ledande fondkommissiondren, och till de storre aktiemarknadema pa kontinenten. PA dessa marknader har Enskilda egen analyskapacitet, som utcikades kraftigt under Genom samarbetsavtal med andra analytikerfirmor erbjuder Equities ocksi nordiska investerare service i England, USA och Fjlirran Ostern. Marknadsledande i Sverige BorsAret 1994 startade mycket starkt pa fl ertalet marknader, men vdnde nedat i samband med att rdntorna i USAborjade stiga i februari. Trots vikande borskurser fcirblev emellertid volymerna hoga under fcirsta halvaret. Under den senare delen av Aret drog investerarna, sav?il i Sverige som intemationellt, ned pa sina aktieinnehav, vilket ledde fill sjunkande borskurser. I Sverige ndra nog fordubblades bcirsomsiittningen fran 339 trii 659 miljarder kronor. MAngden transaktioner var ocksa rekordartad, bland annat till fciljd av ett stort antal marknadsintroduktioner. De utliindska investerama var mycket aktiva och deras nettokop overtrliffade den totala volymen nyintroduktioner och privatiseringar. Enskilda cikade sin andel av aktiehandeln i Sverige fran 11,8 till l2,2procentochblev diirmed Ater den stcirste aktoren inom svensk aktiehandel. Trade Seraices Affiirsomr6de Trade Services ansvarar fcir utveckling och fcirsaljning av storfciretagens svenska och internationella handelsfinansierings- och betaltjanster liksom fcir utveckling av elektroniska banktjiinster med anknytning till betaltrafiken. L&ngsiktigt skall en minskad andel av affdrsenhetens kapacitet anviindas fcir sjiilva hanteringen. Genom en okad automatiseringsgrad frigcirs resurser for att skapa mervdrde - dvs bdttre service till ofcir?indrat eller sjunkande pris - fcir kunderna. Detta kriiver bland annat att produkterna marknadsfcirs, fcirpackas, prissiitts och handliiggs pa ett riktigt satt sa att de haller prestanda pa hcig internationell niva och tillgodoser kundernas krav pa precision och pris. Den inhemska och internationella konkurrensen blir allt starkare pa kundsegmentet bade pa hemmamarknaden och utomlands. Enskildas ndtverk iir betydligt mindre iin de stora internationella konkurrenternas. Genom att finnas pa de nordiska fciretagens viktigaste marknader och i hemlandet fcir de stdrsta valutorna td,cker banken dock procent av bolagens nuvarande behov. Samtidigt arbetar m6nga av bankens kunder alltmer internationellt. Genom att centralt hantera dessa fciretagsgruppers totala flciden och likviditet kan banken hjlilpa dem att reducera sina transaktions- och rantekostnader. Under 1994utarbetades de fcirsta uppliiggen av sadana koncernkonton for ett par stcirre svenska fciretagsgrupper. Corporate Finance Det civergripande ansvaret fcir Enskildas affdrer med storfciretagskundema ligger hos Corporate Finance. Fcir varje kundfciretag finns en hcigt kvalificerad kontaktperson med ett civergripande ansvar fcir att bolagets behov blir val tillgodosedda. De kundansvariga, som har omfattande kunskaper om sina kundfciretag, deras produkteq, marknader etc, verkar naturligtvis i ndra samarbete med produktexperterna inom de olika affiirsenhetema fdr att hitta de biista losningarna for kunden. 18

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder Pressinformation Resultatrapport Kvartal 3 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. 1 januari 31 mars 2014. Första kvartalet 2014 jämfört med första kvartalet 2013

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. 1 januari 31 mars 2014. Första kvartalet 2014 jämfört med första kvartalet 2013 Danske Bank Sverige Delårsrapport 1 januari 31 mars DANSKE BANK SVERIGE DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1/5 Resultat Första kvartalet jämfört med första kvartalet Rörelseresultatet uppgick till 939 mnkr

Läs mer

6 Skandinaviska Enskilda Banken. Arsredovishing

6 Skandinaviska Enskilda Banken. Arsredovishing 6 Skandinaviska Enskilda Banken o Arsredovishing 1993 Innehill 1993 i sammandrag Resultat och nyckeltal- VD har ordet- Organisation, miil och strategi Utvecklingen i omviirlden 7 z 5 o Division S-E-Banken-

Läs mer

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005 Pressinformation Kvartal 3 2005 Resultatrapport DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden Pressinformation Resultatrapport Kvartal 2 2006 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

Rörelseintäkterna uppgick till 4 034 mnkr (3 489) och rörelsekostnaderna till 1 662 mnkr (1 524).

Rörelseintäkterna uppgick till 4 034 mnkr (3 489) och rörelsekostnaderna till 1 662 mnkr (1 524). Danske Bank Sverige Delårsrapport Första halvåret DANSKE BANK SVERIGE BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖRSTA KVARTALET 1/5 Stockholm den 22 juli Resultat Första halvåret Jämfört med första halvåret 2014 Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. Januari juni 2014. Januari-juni 2014 jämfört med januari-juni 2013

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. Januari juni 2014. Januari-juni 2014 jämfört med januari-juni 2013 Danske Bank Sverige Delårsrapport Januari juni DANSKE BANK SVERIGE DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1/5 Resultat Januari-juni jämfört med januari-juni Rörelseresultat (mnkr) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnya bankmarknaden. Pressinformation. Kvartal 1 2006

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnya bankmarknaden. Pressinformation. Kvartal 1 2006 Pressinformation Kvartal 1 2006 Resultatrapport DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Press release. @na te= fil llt\:d-i- SKF - Niomånadersrapport 1996

Press release. @na te= fil llt\:d-i- SKF - Niomånadersrapport 1996 @na te= fil llt\:d-i- Press release SKF - Niomånadersrapport 1996 Koncernen SKF-koncernens resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgick för perioden januari-september 1996 tlll1 849 miljoner

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 3 Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan 1 Idag! Kapitalmarknaden " Vad är kapitalmarknaden, vad är dess syfte? " Vad handlas på kapitalmarknaden? " Hur fungerar den?! Utrikeshandel och

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

VD:s anförande vid årsstämman 2015

VD:s anförande vid årsstämman 2015 VD:s anförande vid årsstämman 2015 Även jag vill hälsa er varmt välkomna till vår årsstämma här i Konserthuset. 2014 var ett bra år för bankens kunder och för er bankens ägare. De senaste decennierna har

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Svenska Bankföreningen BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2001

Svenska Bankföreningen BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2001 BANK- OCH FINANS- STATISTIK 00 Publicerad i maj 00 publicerar årligen statistik över den svenska bank- och finansmarknaden. Statistiken presenterar de viktigaste aktörerna på finansmarknaden samt deras

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso,

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, 2010 Bokslut Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2014

Avgifterna på fondmarknaden 2014 Avgifterna på fondmarknaden 2014 2 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för åttonde året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas. Syftet med denna rapport är att

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 15 SVERIGE- BAROMETERN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Bokslutskommuniké 2012 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Bokslutskommuniké 2012 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Sammanfattning 2012 Året visar en kraftig förbättring av såväl omsättning som resultat jämfört med 2011. Nettointäkterna uppgick

Läs mer

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank Swedbank en företagspresentation 30 juni, 2015 2 Det ska aldrig vara långt till banken, varken bokstavligt eller bildligt. Det ska vara enkelt att bli och att vara kund. Vi ska ha en aktiv och kontinuerlig

Läs mer

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER 25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER Nervositeten som infann sig på finansmarknaderna för några veckor sedan försvann snabbt från investerares fokus igen. Volatiliteten,

Läs mer

Finanskrisen och den svenska krishanteringen under hösten 2008 och vintern 2009

Finanskrisen och den svenska krishanteringen under hösten 2008 och vintern 2009 Rapport till Finanspolitiska rådet 2009/1 Finanskrisen och den svenska krishanteringen under hösten 2008 och vintern 2009 Clas Bergström Handelshögskolan i Stockholm Finanskrisen och Sverige Likviditetsaspekt:

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Finansiell rapport tertial 1 2013

Finansiell rapport tertial 1 2013 Tjänsteskrivelse 1(5) Datum 2013-05-15 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 1 2013 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

JAN LIDÉNS ANFÖRANDE VID FÖRENINGSSPARBANKENS ÅRSSTÄMMA I MALMÖ DEN 25 APRIL 2006

JAN LIDÉNS ANFÖRANDE VID FÖRENINGSSPARBANKENS ÅRSSTÄMMA I MALMÖ DEN 25 APRIL 2006 JAN LIDÉNS ANFÖRANDE VID FÖRENINGSSPARBANKENS ÅRSSTÄMMA I MALMÖ DEN 25 APRIL 2006 Ärade aktieägare, mina damer och herrar! Även jag vill hälsa er varmt välkomna till FöreningsSparbankens årsstämma 2006

Läs mer

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit Nationalräkenskaper 2010 Finansräkenskaper Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år har utkommit Finansräkenskapernas årsuppgifter för år har reviderats på basis av kompletterade källuppgifter.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag Diagram A. Räntor på nya bolåneavtal till hushåll och reporänta 8 9 Genomsnittlig boränta Kort bunden boränta Lång bunden

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05

Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05 Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Bokslutskommuniké 2013 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Nettoomsättningen under året blev 3,7 (3,8) milj kr. Resultat efter finansiella poster blev -0,8 (-0,2) milj kr. Fjärde kvartalet

Läs mer

Finansiell månadsrapport för maj månad år 2014

Finansiell månadsrapport för maj månad år 2014 Ledningsstaben 2014--18 Dnr LiÖ 2014-20 Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektören Ekonomidirektören Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för maj månad

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010 placeringsverksamhet 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2010... 4 nya placeringar 2010... 6 Placeringsintäkternas

Läs mer

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009 Nordisk hotellmarknad - :a kvartalet 9 Sammanfattning Den ekonomiska konjunkturen fortsatte att vara mycket svag i samtliga nordiska länder under andra kvartalet. Samtliga fyra länders ekonomier beräknas

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

pelare 3 Årlig information om risk och kapitalhantering FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1

pelare 3 Årlig information om risk och kapitalhantering FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 pelare 3 FOREX BANK AB 2009 Årlig information om risk och kapitalhantering FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 Inledning FOREX Bank AB, 516406-0104, är moderbolag i FOREX-koncernen (FOREX). Detta dokument utgör

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2013. EKN främjar svensk export genom att försäkra risken för utebliven betalning.

Delårsrapport. januari mars 2013. EKN främjar svensk export genom att försäkra risken för utebliven betalning. Delårsrapport januari mars 2013 EKN främjar svensk export genom att försäkra risken för utebliven betalning. Perioden i korthet 11 miljarder kronor i nya garantier för svenska exportaffärer. Nya garantier

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Fondsparandet i Europa och Sverige

Fondsparandet i Europa och Sverige Fondsparandet i Europa Fondbolagens Förening 8124 Fondsparandet i Europa och Sverige Nyligen publicerade EFAMA (European Fund and Asset Management Association) Fact Book 28 som innehåller en sammanställning

Läs mer

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Under första halvåret 2011 har de nordiska börserna pendlat mellan

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 1

Finansiell ekonomi Föreläsning 1 Finansiell ekonomi Föreläsning 1 Presentation lärare - Johan Holmgren (kursansvarig) Presentation kursupplägg och examination - Övningsuppgifter med och utan svar - Börssalen - Portföljvalsprojekt 10p

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 27 april 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Delårsrapport januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Perioden i korthet Under kvartalet garanterade EKN 411 exportaffärer till ett värde av 7,4 (10,6) miljarder kronor.

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Bank of America / Merrill Lynch

Bank of America / Merrill Lynch Bank of America / Merrill Lynch September 2011 Peder Du Rietz, CFA Garantum Fondkommission AB + - 2 Sammanfattning Bank of America en av de 3 systemviktigaste bankerna i USA tillsammans med JP Morgan och

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

Januari-september 2014 Jämfört med januari-september 2013. Tredje kvartalet 2014 Jämfört med andra kvartalet 2014. Volymer

Januari-september 2014 Jämfört med januari-september 2013. Tredje kvartalet 2014 Jämfört med andra kvartalet 2014. Volymer Danske Bank Sverige Delårsrapport Januari september DANSKE BANK SVERIGE DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 1/5 Stockholm den 3 oktober Januari-september Jämfört med januari-september Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Ska vi oroas av hushållens skulder?

Ska vi oroas av hushållens skulder? Disponibelinkomsterna har ökat snabbare än bostadspriserna sedan finanskrisen 31 procent (inkomster) jämfört med 22 procent (priser) 12 Disponibel inkomst i relation till bostadspriser 11 Index 237:3=1

Läs mer

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Miljoner kronor Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Räntebärande nettoskuld Den räntebärande nettoskulden uppgår till 2 266 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 881 miljoner kronor sedan årsskiftet.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Finansräkenskaper 2010

Finansräkenskaper 2010 Nationalräkenskaper 211 Finansräkenskaper Kapitalvinsterna ökade hushållens finansiella tillgångar i fjol I slutet av år uppgick hushållens finansiella tillgångar till 223 miljarder euro. Detta var en

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer