O Skandinaviska Enskilda Banken. o I.. '?'ii. Arsredovisnittg. w91. a.,ts 1,.t't\"' L.'.,," .,.,,.:,r,rlljl. xey

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "O Skandinaviska Enskilda Banken. o I.. '?'ii. Arsredovisnittg. w91. a.,ts 1,.t't\"' L.'.,," .,.,,.:,r,rlljl. xey"

Transkript

1 ^ O Skandinaviska Enskilda Banken o I.. '?'ii Arsredovisnittg w91 a.,ts 1,.t't\"' L. L.'.,," I. \ 2 ',.,.,,.:,r,rlljl xey l,

2 trnneh&trl 1994 i sammandrag Resultat och nyckeltal llll dklitrds4rrrd Den ekonomiska utvecklingen Organisation, mai och strategi Division S-E-Banken Division Enskilda Diiigentia Koncerngemensamma f unktioner S-E-Bankskoncernens medarbetare T ZJ Resultatrikning Mkr Intiikter Omkostnader Resultat fiire kreditf iirluster Kreditforluster * t V , Resultat fdre siirskild nedskrianing art fnstiglrcter " F 6rc alt ningsb er iit t els e Finansiell koncernoversikt S-E-Banksaktien.A Redovisningsprinciper Definitioner 39 Resultat- och balansriikningar med noter 40 Forslag till vinstdisposition 50 Revisionsberiittelse 60 LAngtidsoversikter Styrelse, Ied ande befattningshavare och revisorer Adresser Kallelse till bolagsstiimman Ekonomisk inforrnation frin Skandinaviska Enskilda Banken L995 Bokslutsmeddelande 16 februari Arsredovisning borjan av april Bolagsstiimma 25 aprii DelArsrapport januari - mars 25 april DelArsrapport januari - juni 22 augttsh DelArsrapport januari - september 2 november Redovisningar och rapporter kan bestiillas fran Koncernstab lnformatiory Skandinaviska Enskilda Banken, Stockholm. 6I Siirskild nedskrivning av fastigheter: kreditfcirluster " Riirelseresultat Redovisat resultat Nyckeltal Placeringsmarginai, % Riintabiiitet pi eget kapital efter schablonskatt, % Avkastning pi riskvdgda dllgangar fore siirskild nedskrivning, % ftrtlikter/kostnader exkl kreditjdrluster Kapitaltiicknin gs gr ad, ok Primiirkapitalrelation, % KreditfcirlustnivA, % Rcirelseresultat per aktie efter schablonskatt, kr Nettovinst per aktie, kr Utdelning per aktie, kr Balansomslutning, miljarder kronor Antal anstiillda, medeltal * Senotsidan{0 ** fdre respektive ejter siirskild nedskrivning *** Edigt styrelsens fdrslag 't ,172, 7,99 2,09 11,0 / -2,2 *" 2,6 1,35 A,22 2,04 2,37 L4,2 13,0 8,8 8,0 1.,65 /3,A2 ** 2,94 4:82/4:78'* 7:64 0:52 3;71 1:50 *** 0:0 411,1 448,3 9 6U 9953

3 r' Skan dinaa iska Enskil da B anken o Arsredoaisning 7994 Kort om S-E-Bankskoncernen I bdrjan av 7994 avyttras tre av FinansSkandics dotterbolag _ Vendax, SkandicBilfinans och Nordic Finans. Under viiren och sommaren siiljs Banque scandinave en suisse i Gendve och scandinavian Pacific Limited i sydney. vid arsskiftet s2iljs bankens engelska hypoteksbolag Mortgage Trust :9.94/9? Limited. under sommaren forvarvar s-e-banken kortfciretaget Diners Club Nordic. under hcisten startas sesam Telefonbanken med fuil bankservice dygnet runt under alla Srets dagar. ' -. Mot slutet av aret etableras en filial i oslo for division Enskildas kunder. I borjan av 7995 cippnas en motsvarande firial i Hersingfors. I februari 1995 fattar styrelsen beslut om att skriva ned fastighetsinnehavet i Diligentia samt fastighetsrelaterade tillgangar planerade for intag i Diligentia r-rnder 1995 med 4,3 miljarder kronor ibokslutet fcir Nedskrivningen skall ses mot bakgrund av att banken avser aweckla iigandet i Diligentia inom ett a tv6 S<anOinaviska Enskitda Banken

4 bka\dt\avrsre ENSKlLn,q BaNKE\ Till aktie agarna T) l\. esultdtutvecklingen for S_E_Banks_ kun.".nen 1ss4 berodde i huvudsak p6 foljande faktorer: det ekonomiska liiget i Sverige, den hardnande konkurrensen, vara egna marknadssatsningar samt det strate_ giska beslutet att scika aweckla fastighets_ innehavet i Diligentia tidigare dn vad som fcirur planerats. Aterheimtningen i den svenska ekonomin under 1994 bidrog till att koncernens kredit_ fcirluster halverades. Men samtidigt medforde den svaga hemmamarknadskonjunkturen i kombination med det hoga r;inteiiiget att utlaningsvolymen minskade och att fastighets_ marknaden inte repade sig i den takt vi r;iknade med i borjan av Dessutom ledde de stigande langrlintorna tiil att v;irdet pa bankens investmentportfolj foll. Sammantaget blev 1994 AndA ett gott Ar for S-E-Bankskoncernen med en forbdttring av det med 1993 jiimforbara resultatet pa ndrmare 3 miljarder kronor. orbatfingen berodde dock hett pi E ' I de sjunkande kreditforlusterna, som minskade snabbare dn ber2iknat, och betydande realisationsvinster. Den ordinarie intj;iningsformagan utvecklades inte lika positivt. Det berodde - utciver den minskade utlaningsvolymen - pa att den hardnande konkurrensen pa bankmarknaden ledde till krympande rdntemarginaler, framfcir ailt p6 inlaningen. Vid utgangen av Aret var skillnaden melian moderbankens genomsnittliga in- och utianingsriintor 4,2 procent- tva procentenheter ldgre dn tvi 3r tidigare. Okad konkurrens och vikande marginaler priiglade ocksa valutahandein, diir intiikterna sjcink fr6n en mvcket hog niv I ett internationellt perspektiv dr dock var bankgrupps intj;iningsformaga god. Att kostnaderna steg med s6 mycket som 6,5 procent berodde till stor del p6 vara marknadsinvesteringar under Aret: Curt G Olsson och Bjdrn Saedberg. Vi oppnade filialer i Oslo och Helsingfors som ett ied i var ambition att vara den ledande bankpartnern till storforetagen i Norden.. Vi startade Sesam, Sveriges fdrsta dygnet runt-6ppna teiefonbank med full bankservice, for att bredda var kundbas och okade oppet_ hailandetiden pa manga av vara kontor.. Vi tidigarelade nyanstallningen av dver 300 akademiker som en del i var satsning pa att hoja kompetensen i koncernen. o Vi forvdrvade Diners Club Nordic. Kostnadsokningen kan saledes tiil stor del forklaras av nysatsning ar fijlr att stdrka var konkurrenskraft och cjka vara affiirsmojligheter. Vi kommer nu att arbeta h6rt fdr att fortsatt rationaiisera och effektivisera den dagliga verksamheten.,1.fl ti koncernen, trots den kraftiga forb;tt_ ringen iiimfort med lqq3, redovisar ett rorelseresultatpa -200 Mkr beror pa den siirskiida fastighetsnedskrivningen pa 4,3 miljarder kronor som gjordes i bokslutet f6r Bakgrunden dr denna:

5 Under finanskrisen och tiden ndrmast diirefter fanns inte nagon fungerande fastighetsmarknad. Vi riiknade dlirfor med att fastighetsinnehavet i Diligentia inte skulle kunna awecklas pa rimliga villkor forrlin pa sju d tio Ars sikt. Detta medforde att {astigheterna i huvudsak vdrderades till sina langsiktigt bedomda marknadsvdrden. Ndr nu fastighetsmarknaden visar tecken pa stabilisering och cikad aktivitet - och tillstrcimningen av nya pantfastigheter avtagit - har styrelsen beslutat satsa pa en snabbare aweckling av fastighetsiigandet. Eftersom avsikten nu dr att avskilja Diligentia inom ett ) tva Ar blir den naturliga konsekvensen att det befintliga bestandet vdrderas till sina bedcimda aktueila marknadsvdrden. Samma sak gdller for de fastighetsrelaterade tillgangar som tas in i Diligentia i borjan av L995. Vi dr overtygade om att en snar aweckling av bankens fastighetsengagemang 5r till fordel savdl fcir banken och dess 2igare som for Diligentia. For banken eir det viktigt att kunna iigna all kraft At bankverksamheten. For Diligentia Ar det viktigt att bli av med "banksmittan". Som bankiigt bolag omfattas Diligentia niimligen av bankrorelselagen och har ddrfor inte mojlighet att fungera som ett vanligt fastighetsbolag, vilket bland annat innebdr att bolaget inte far kopa eller byta fastigheter fcir att foriidla bestandet. PA vilket siitt fastighetsdgandet skail awecklas Ar dnnu inte bestdmt, men vi kommer naturligtvis att valja det alternativ som Ar det mest gynnsamma for bankens aktiedgare och samtidigt ger en god grund for Diligentias framtida utveckling. "n fortsatta minskningen av koncernens T-1 I-l utlening under l9q4 var delvis planerad. Avminskningen pa 40 miljarder beror en tredjedel pa forsiiljning av enheter vilkas verksamhet ligger utanfor var egentliga kdrnverksamhet. Ndstan lika mycket hanfor sig till kreditforluster och overtagna panter. Den resterande tredjedelen utgcirs av den egentliga utlaningsminskningen, som frdmst beror pa att foretagen lost sina valutalan. Minskningen planade ut mot slutet av och vi tror p6 en dkning under andra halvaret i Ar. Samtidigt som laneportfoljen krympt har kvaliteten pa tillgangarna forbiittrats. De osakra fordringarnas andel av utlaningen har sjunkit markant. I kombination med den omfattande nyemissionen 1993 har de senaste Arens bantning, fcireindring och forddling av tillgangssidan ocksa medfort patagliga fcirstiirkningar av savdl likviditet som kapitalsituation. Med en kapital, tackning ph 14,2 procent och en primdrkapitalrelation pa 8,8 procent rir bankgruppen i dag vlil kapitaliserad. Siirskilt den hoga primiirkapitalrelationen dr av stor betydelse, bade fcir att stdrka vir stdllning som motpart i affdrerna med vara stora foretagskunder och for att forbuittra bankens rating och ddrmed <ika finansieringsalternativen pa kapitalmarknaderna. Under 1991 och1992 sdnktes S-E-Bankens - och andra svenska bankers - kreditbetyg i omgangar av de internationella ratinginstituten. Utvecklingen vande i slutet av 1993, da Bank- Watch hojde bankens s k individuella rating (d v s utan hiinsyn till den statliga garantin). Under 1994 foljde IBCA efter. Naturligtvis siktar vi mot att Ater fa en hcig rating, men vi ;ir medvetna om att det kommer att ta tid - siirskilt som bedcimningen av svenska banker starkt paverkas av Sveriges anstrdngda finansiella lzige och rating. 6r amtidigt som balansomslutningen minskal ) nur- utft."rnu utantcir balansrdkningen expanderat, friimst till foljd av den kraftigt cikade handeln med s k derivatinstrument. Den snabba volymtillvdxten fcir derivatprodukterna, som tillkommit fcir att reducera riskerna i kundernas - och bankernas - positioner i underliggande

6 Sx,qt DT\AVrsr,q ENSK rlne B,cNKEN Till nktieiignrna vdrden, t ex rdntor och valuto4, har viickt stor oro pa manga hall. Men riskerna i derivathandeln skiljer sig i princip inte fran riskerna i kreditgivning elier ovriga finansiella operationer. Ett medvetet - och kontrollerat - risktagande utgor en naturlig del av all bankverksamhet och dr en viktig intaktska[a fcir bankerna. Inom S-E-Bankskoncernen arbetar vi kontinuerligt med att utveckla och forfina systemen for att mlita och kontrollera alla olika risker som uppstar i denna verksamhet. Det fortjiinar ocksa att ndmnas att var motpartsrisk inte alls okat i samma omfattning som volymerna. Den akuta krisen for de svenska bankerna eir visserligen civer, men orosmoln hlirrcirande fran svensk ekonomi och statens uppianingsbehov och utmaningar i den hardnande konkurrensen saknas inte. 6r -E-Bankskoncernen star emellertid viil \ lj rustad. Vi har vara traditionella styrkefaktorer - en god kundbas som bland annat bygger pa langvariga och omfattande kontakter med storfciretagen, en stark stiillning och hciga marknadsandeiar inom bland annat rdnte-, valuta- och aktiehandel, investment bankingtjdnster, betalningar och fcirmcigenhetsforvaltning (fonder, forsakring, depaservice etc). Vi har diirmed en hcig andel provisionsbaserade intiiktel, vilket gor oss relativt sett mindre beroende av rdntenettots utveckling. Vi har byggt upp en organisation, ddr tjiinsterna anpassas till - och i manga fall skriiddarsys for - olika kundgruppers behov. Vi har en kunnig och viilutbildad medarbetarstab - och satsar h6rt pa att hoja kompetensen ytterligare. Vi har en finansiell styrka som ger tillv2ixtpotential och siikerhetsmarginal. Styrelsens ordforande Stockholm i februari 1995 o. > /h-- Jr-"t- (_/- 7 Biorn Svedberg I Verkstlillande direktor och koncernchef

7 Den ekonomiska utvecklingen 1994 kiinnetecknades av stor dramatik. Efter tre Ars fall vdnde den svenska ekonomin uppat igen, men storre delen av hemmamarknaden slapade fortfarande efter. Rdntorna steg kraftigt, forst de langa och ddrefter de korta. Riksbanken borjade strama At penningpolitiken. Kronan forsvagades forst - och stdrktes ddrefter. Budgetunderskottet och statsskulden stod i centrum fcir Arets valrorelse, som resulterade i regeringsskifte. Och Sverige folkomrostade fram ett Ta till EU. Konjunkturen Mellan 1991 och 1993 f6ll den svenska bruttonationalprodukten med 5 procent. Det var forsta gangen sedan 1800-talet som svensk produktion minskat tre Ar i rad vdnde ekonomin uppat och BNP steg med 2,1 procent. Tillvdxten var dock extremt ojiimnt fordelad: r Mer dn hela tillviixten kom fran exportsektorn, som gynnades av 1992 och 1993 Ars kraftiga valutadepreciering. Exporten vdxte med 12 procent och bytesbalansen slog om fran ett stort underskott till ett litet overskott.. Hemmamarknaden stod emellertid still. Den offentliga sektorns finansiella problem medforde en fortsatt Atstramning; den offentliga verksamheten minskade under Den privata konsumtionen okade svagt. Visserligen viixte industrins investeringar, men det formadde inte veiga upp en fortsatt nedgang av byggandet, varfor bruttoinvesteringarna fortsatte att falla. Den totala arbetslcjsheten lag kvar pa hog niva - 13 procent. Samtidigt medfcirde det svaga inhemska efterfragetrycket att inflationen pressades tillbaka och konsumentprisindex steg med endast 2,3 procent. Under andra halvaret syntes emellertid tecken pa att inflationstrycket borjade stiga; kapacitetsutnyttjandet steg och producentpriserna borjade rcira sig uppat. o En internationell uppgang foljde pa den amerikanska centralbankens, Federal Reserve, beslut att bcirja hoja sina styrrdntor. Stigande rdntor utlciste en vag av obligationsforsdljninga4 vilket drev upp rdntorna dnnu mer. r Att de svenska rdntorna steg mer dn andra ldnders berodde delvis pa den politiska osdkerheten under Arets forsta del, infor savdl riksdagsvalet som folkomrcistningen om EU. Niir liiget klarnade minskade osdkerheten, och rdntorna stabiliserades.. En annan orsak var de svaga svenska statsfinanserna/ som under Aret allt mer kom i fokus for anaiytikernas uppmdrksamhet. Sveriges kreditvdrdighet forsdmrades, och farhagor om framtida inflationsproblem bcirjade sprida sig. Valet medfcirde att kraftfulla saneringsatgdrder drojde, vilket spddde pa placerarnas skepsis. Under hosten gjordes betydande insatse4, men eftersom de foretriidesvis utgjordes av skattehojningar och inte av utgiftsnedskiirningar blev den rdnteddmpande effekten inledningsvis ganska mattlig. o Den svenska penningmarknaden lir liten, internationellt sett, och kdnnetecknades under 1994 av stor volatilitet. Det gjorde att placerarna kriivde en extra riskpremie for att halla svenska statspapper. Samma faktorer skapade under Aret likartade rorelser for den svenska kronan. Under varen fluktuerade kronkursen, medan sommaren innebar en relativt kraftig forsvagning. Kronan fcill med ndrmare 10 procent mot de viktigaste konkurrentldndernas valutor; ecuindex steg fran 119 i februarr Rdnteutveckling i Sverige MSnaclsgenomsnitt, procent Kronan och rdntorna Medan 1993 innebar fallande rdntoq, kom 1994 att medfcira en kraftig riinteuppgang. Den 1O-Ariga obligationsriintan lag i januari strax under 7 procent. I febmari borjade en skarp uppgang, som inte brots forriin mot slutet av augusti, pa nivan 12,5 procent. Diirefter sjc;nk obligationsrdntan tillbaka nagot, och vid slutet av Aret lag den pa 11 procent. Riintedifferensen mot Tyskland, som i bcirjan av Aret uppgick till cirka 100 punkter, nadde toppnivan 450 i augusti - och var vid Arsskiftet cirka 325. Orsakerna till riinteuppgangen var flera:

8 SKANDrNAVrsrn ENSKTLoa BeNKEN D en ekonomiskn utaecklingen till som hogst 131 i augusti. Diirefter skedde en viss stablllserlng, och mot slutet av Aret var kronan tillbaka pa ungefdr samma niva som vid Arets borjan. Denna utveckling, tillsammans med vdndningen i konjunkturen, foranledde riksbanken att under Aret borja strama At peruringpolitiken. Under,vAren, d6 inflationen var 1Ag, fortsatte riksbanken att sdnka sina styrriintor. Samtidigt lades r;intestyrningssystemet om; marginalrdntan ersattes med en repordnta inom en korridor med in- och utlaningsriinta som golv respektive tak. Marginalriintan/repordntan sjonk fran 8 procent i bcirian av Aret till som Iagst 6,92 procent under sommaren. Signaler om stigande inflationsfcirvzintningar - inte minst pa grund av den fallande kronan - gjorde att riksbanken i augusti borjade hoja sin styrrdnta. Under sensommaren och hosten genomfcirde riksbanken tre repordntehcijningar. Vid Arsslutet lag reporiintan pa 7,6 procent och tendensen var fortsatt uppatriktad. Biirsen I normala fall skulle kraftiga rlintestegringar medfora borsfall. SA blev det inte. Den svenska bcirsen var i stort sett ofcirlindra d under Efter en uppgang under Arets forsta manad, foll index med ndrmare 25 procent mellan februari och juli. Dlirefter skedde en Aterhiimtning och andra halvaret blev volatilt, med en slutniva som IAg strax river Arets ingangsniva. Samtidigt nlira nog fordubblades borsomsiitfningen tlll 659 miljarder kronor. TvA faktorer hcill borsen uppe - de kraftiga vinstcikningarna i exportindustrin och ett stort inflode fran utliindska kopare. Niistan en fjdrdedel av kapitalet pa Stockholmsbcirsen lag vid Arsskiftet i utliindska hander. De branscher som attraherat utldnningarna mest - framfor allt verkstadsindustrin - Ar ocks6 de som gatt beist. Hcijda r;intor medforde att bank- och forsakrinqsaktier foll. Framtidsutsikter Den svenska ekonomin dr nu inne i en uppgang. Industriproduktionen vdxer fortfarande till foljd av god konkurrenskraft, inte minst genom den IAga kronkursen. Under 1995 finns forutsiitfningar for att uppgangen skall fa en bredare bas och diirmed dven hemmasektorn kunna vdxa. UppgAngen blir dock inte problemfri. Finanspolitiska ingrepp fcir att pressa tillbaka underskottet i statsfinanserna gcir att kcipkraften och den privata konsumtionen faller. Stora skattehcijningar riskerar att driva upp priser och kostnader. Obligationsrdntorna riskerar dlirfoa dven om de kan falla nagot, att ligga kvar pa en samhiillsekonomiskt alltfor hog niva dven under Riksbanken liir fortsiitta att strama 6t penningpolitiken for att pressa tillbaka inflationen, vilket hcijer den korta rdntan. Avkashringskurvan blir ddrfcir plattare. EU-medlemskapet innebar att konkurrensen skdrps frir den tidigare skyddade finansiella sektorn. Svensk ekonomi dr ddrmed tudelad dvenl991, med en snabbt expanderande exportindustri A ena sidan och en tillbakapressad hemmamarknad A den andra. Budgetunderskottet bcirjar minska, men omvdrldens misstro mot Sverige dr fortfarande stor. Riskerna for bakslag lir alltjlimt betydande. ':?t"jffi i Jll:""', ffil': ";,UlI" 130.""13i1"",1?&"#':lnn* r00 Ecu ndex u F M A I \ I J. A S o N D

9 S-E-Bankskoncernens mel, strategi, organisation och marknadsandelar Bankgruppens uerksomhet iir uppdelad pd tud marknadsorienterade diaisioner - S-E-Banken (priuatpersoner samt minrlre och medelstora fdretag) och Enskilda (storftretag, institutioner och banker). Fastigheter och iiariga panter som tagits daer i bankgruppen fdrualtas aa underkoncernen Diligentia. Ansuaret fdr koncernens kredit- och portfbljpolitik ligger i en siirskild kreditorganisntion. Trensury har det dzsergripande ansuaret fdr styrningen aa likaiditets-, aaluta- och riinterisker samt koncernens egen finansiering. - fr"oitkommitt6er Mdt Att asra Saeriges biista bankft)r priaatpersoner och fdretag snmt d.en ledande internationelln merchant banken med nordisk bas. o Att aara den ldnsammaste ffirsbanken i Saerige med en auknstning pd det egna kapitalet som atil kompenserar fdr inflation samt industriell och finansiell risk. Strategi Tydlig segmentering nu olikn kundgrupper.. Differentierat produktutbud, anpassat till kundernas behoa.. Satsning pfr seraice och ijknd kompetens. c Fortsatt satsning pfr Norden fdr att bredda hemmamarknaden.. Bibehdllande na en god likaiditet i balansriikningen. t Fortsstt utaeckling aa riskhanterings- och ekonomistyrningssystemen med betoning pfr kla sificering o ch priss iittning aa riskerna. Okad ko stnadseffektiait et. S-E-Bankskoncern ens marknadsandelar Inlining HushAllsinlAning UtlAning HushAllsutlAning E^'. i fa--^ lk i* ^ Privatobligationer Livf orszikringspremier *) Aktiehandel Valutahandel Internationella betalningar Obligationshandel (sox) *) Nya premier 77,5 79,0 72,7 72,4 14,r 15,3 q l 0 q ,6 11,8 77,0 27;4 12,2 11, ,8 23I

10 Srnr,l DtNAVrsxa ENSK rloe BnNKEN Division S-E-Banken MdI Saeriges biista bankfiir priaatpersoner, mindre och medelstors ftiretag samt kommuner.. Uthdllig ltjnsamhet och hdg kapitalaokastning.. St\rre andel ndjda kunder iin andra banker. c Branschens mest attraktiaa arbetsgiaare. Strategi Segmentering oa kunderna. o Dffirentiering aa produkter och tjiinster. o Decentraliserad, kundorienterad organisation.. specialisering au kontorsniitet. Organisation Diaision S-E-Banken tir indelnd i sex geografiska regioner med ett totalt ffirs- och marknadsansaar inom sina respektiae omrfrden. Vid utgfrngen aa Tgg4hade S-E-Banken 303 kontor. Ett dr tidigare uar jiimfdrbart antal kontor 308. Ansuaret fdr produktion, utueckling och mnrknndsfdring aa diaisionens produkter och tjiinster uilar pd Marknad t Processer med fem huaudfunktioner: Fdretngsmarknad, Priaotmarknad ssmt Betalnings-, Vtirdepappers- och Finansieringsprocesser. Till diuisionen hiir ocksde suenska dotterbolagen S-E-Banken BoLfin (tidigare Saensk Fnstighetskredit), FinansSkandic, S-E-Banken Fonder, S-E-Banken Ftirsiikring, Arsenalen_ Gnrnisonen och S-E-Banken Fastigheter samt tud enheter med dotterbolagsstntus - S-E-Banken Kort med Eurocqrd och nyfi)rarirande Diners Club Nordic snmt S-E-Bnnken Custody Seraice. Dessutom ingdr den priuatmarknadsinriktnde dotterbanken S-E-Banken Luxembourg. H d s t en kompl e t t er ades S - E - B ankens t r n dit ionella b nnka erks amh e t me d Sesqm Telefonbanken, som utgdr en sjlilasttindig enhet inom cliaisionen. Diaision s-e-banken hode aid utgdngen ao 1994 cirka nnstiilldn.

11 Llnder 7994 handlade bankeni annonskampanjer bland annat om prioatobligationer och ONLlNE-tjiinster, das Bank pd Telefon, bankkort, girotjiinster och balanskonto. S-E-Banken BoLdn informerade om sin nya bonus ftr trogna kunder. Nya vdgar fiir att miita iikad konkurrens Konkurrensen pa den svenska marknaden for s k retail banking, dvs banktjiinster fcir privatpersoner samt mindre och medelstora fciretag, skdrptes markant under Visserligen avreglerades den svenska kreditmarknaden redan i mitten av 1980-talet, men den okade konkurrensen i avregleringens spar absorberades i stor utstriickning av de kraftiga volymcikningarna under 1980-talets andra hiilft. Den diirpa foljande finanskrisen medforde ocksa att utvecklingen mot en hardare konkurrens fordrojdes. Men med krisen overstanden och med okade mojligheter for nya aktrirer att etablera sig pa bankmarknaden dr nu situationen en helt annan: o De traditionella bankerna har till foljd av bankkrisen trimmat sina organisationer och utvecklat delvis nya strategier.. En rad nya foretag har givit sig in pa bankmarknaden, diir de ofta koncentrerar sigpd en viss tjiinst, t ex inlaning eller bostadsfinansiering, och forsciker attrahera de intressantaste kunderna i respektive kundgrupp. o Den europeiska integrationen har redan i och med EES-avtalet inneburit att praktiskt taget alla hinder for utldndska banketableringar i Sverige, liksom for kapitalrorelser civer grdnserna, forsvunnit. S-E-Bankens styrka i denna nya marknad dr det breda utbudet, mojligheten att erbjuda kunderna produkter och tjiinster pa samtliga omraden. For att mdta den hardnande konkurrensen satsar banken ocksa alltmer pa kvalitet och service, bland annat i form av leingre oppethallandetider, utokad radgivning samt snabbare hantering av drenden. Vid utg6ngen av 1,994 hade 39 av bankens 303 kontor oppet till klockan fem dagar i veckan. Under 6ret fick banken 280 nya ridgivare och fciretagsansvariga. Fcir att skapa mer tid fcir kunden fortsatte ocksa arbetet med att forenkla och forbiittra arbetsprocesserna. Ett nytt inslag iir att miljoaspekterna fatt stcirre vikt dn tidigare. Under 1995 skall banken bland annat ta fram en miljopolicy och genomfcira en miljoinventering av den egna verksamheten.

12 S<aNDrNAVrsre ENSKTLoa BaNKEN Diaision S-E-Bnnken Att utveckla nya distributionsformer nodvandigt i den nya konkurrenssituationen. dr ocksa Historiskt har de svenska bankerna huvudsakligen salt sina tjdnster via kontorsndtet. Men med forbiittrade telekommunikationer och liittillgiingligare, billigare teknik har det pa senare tid skapats mcijlighet att marknadsfcira och distribuera banktjdnster via nya kanaler - telefon, persondatorer, bankomater/automater butiksterminaler. och Fullservice dygnet runt S-E-Banken, som under flera Ar erbjudit sina kunder automatiserade telefontjainster, startade under hcisten 1994 en bemannad telefonbank for privatpersone4 Sesam Telefonbanken, med fult bankservice 24 timmar om dygnet, 365 dagar om Aret. Sesam Telefonbanken dr en fristaende enhet inom S-E-Bankskoncernen med eget resultatoch kundansvar och egen identitet. Den nya banken, som i princip har alla de privatmarknadstjdnster som erbjuds i traditionella banke4, vdnder sig frdmst till det vdxande antalet mdnniskor som anser sig inte ha tid, lust eller mojlighet att besoka ett bankkontor. Eftersom Sesam gar att na via telefon dygnet mnt under Arets alla dagar kan kunderna gora sina bankaffiirer ndr det passar dem bdst - var de dn befinner sig. Piaatmarknaden S-E-Banken har cirka 1,8 miljoner privatkunde4 som tillsammans star fcir 36 procent av koncernens inlaning och 27 procent av dess utlaning. Under Aret tappade banken en procent i marknadsandel pa utlaningen till privatpersone4, medan andelen av bankernas hushallsinlaning dkade nagot p& en vdxande marknad. Utl&ningsminskningen skali detvis ses mot bakgrund av bankens speciella kundstruktur. Genom att bankens kunder har hogre inkomster och fcirmogenheter dn genomsnittet har de ocks6 biittre mojligheter att amortera sina skulder dn andra. Aven inlaningen paverkas av kundstrukturen. S-E-Bankens kunder satsar en betydligt stcirre andel av sitt sparkapital i alternativa placeringsformer - aktier, fonder, obiigationer - dn genomsnittet av Sveriges bankkunder. S-E-Bankensparformer pa privatmarknaden Fciriindrins Marknads- Tn:?l'11 under 6ret andel, procent- 31 december 1994 Mdr kr Mdr kr procent enheter BankinlAning 49,3 + 2,8 72,2 *) + 0,3 Allemansspar 7,0-2,7 72,9 - I,4 Fondsparande inkl allemansfond 57,4**) - 3,8 Privatobligationer I5,2 + 9,5 Summa 122,9 + S,8 *) Exklusive mindre sparbanker **) 24,8-2,2 76,6 + 4,8 16,3-0,2 Av totalsumnan svarade aktiefonder inklusive allemans_ fonder fcir 31,9 miljarder, rhntefonder for 11,5 miljarder och blandade fonder tcir 8.0 miljarder kronor. Okad hushallsinlining For att mota den okade konkurrensen om hushallssparandet forblittrade S-E-Banken i borjan av \994 villkoren for kundernas inlaningskonton samtidigt som sortimentet forenklades. tots det vdxande intresset fcir alternativa sparformer och hardnande konkurrens pa bankmarknaden okade hushallsinlaningen i S-E-Banken med 6 procent under Eftersom banksystemets totala inlaning frin hushallen samtidigt steg med knappt 4 procent okade S-E-Bankens andel med 0,3 procentenheter. RekordAr ftir privatobligationer 1994 var ett lysande Ar pa privatobligationsmarknaden. S-E-Bankskoncernens utestaende volym av privatobligationer utgangen av 7994tlIll5,2miljarder uppgick vid kronor i nomineila tal, en okning med 164 procent jiimfort med fciregaende Arsskifte. Drygt B0 procent av volymen, 72,4 mlljarder kronor, avsag S-E-Banken BoLAns privatobligationer. PA privatobligationsmarknaden totalt, dvs inklusive Riksgiildskonto, fordubblades 10

13 den nominella volymen tlli91,,4 miijarder. S-E-Bankens stallning starktes avsevdrt och andelen steg fran 11,8 till 16,6 procent. 25 procent av svenska fondmarknaden Stigande rdntor och en svag utveckling pa minga internationella aktiemarknader ledde Sammantaget okade den totala premieintdkten for S-E-Banken Fcirsdkring med 29 procent till 4,6 miljarder kronor. Det individuella pensionssparandet, IPS, som introducerades under 1994, drog totalt till sig 1,9 miljarder kronor. IPS-sparandet i S-E-Banken uppgick till 130 Mkr eller 7 procent av totalen. till att den {orvaltade volymen hos S-E-Banken Fonder minskade under Aret. Vid Arsskiftet forvaltade banken cirka 51 miljarder kronor i ett 80-tal fonde{, baserade i Sverige och Luxemburg. S-E-Banken Fonder dr ddrmed en av Sveriges storsta fondforvaltare med en total marknadsandel pa 25 procent. Forsdljningen av fondandelar - framfor allt fcirsdkringsanknutna - var fortsatt hog. Okningen urholkades dock av omfattande inlosen i allemansfonderna till foljd av denveintade hojningen av realisationsvinster fuhn 12,5 till 30 procent. Under senhosten aviserades en g)mnsammare reavinstbeskattning pa 20 procent for allemansfonderna. De fonder som tilldrog sig storst intresse under Aret var SEB Vdrlden, S-E-Bankens SmAbolagsfond samt fonder kopplade tili engelsk kapitalforvaltning. 6kning fiir utliindskt pensionssparande Verksamheten i S-E-Banken Forsdkring var under 1994 huvudsakligen inriktad pa placeringsprodukter, och da frdmst sadana som siiljs via det engelska bolaget S-E-Banken Life. S-E-Bankens svenska forsiikringsboiag redovisade en nyforsiiljning pi drygt 1 miljard kronor fordelade pa fcirsiikringar, en minskning med ungefdr en tredjedel jdmfort med Andelen av nyteckningen pa den svenska livf orszikringsmarknaden minskade diirmed med drygt 10 procentenheter till Over 100 miljarder i notariatfiirvar S-E-Bankens position som fcirmogenhetsfcirvaltare avspeglades liksom under tidigare Ar i en stor volym forvaltat kapital. Vid utgangen av Aret forvarade banken viirdepapper for over 100 miljarder i notariatdepae4, huvudsakligen for privatpersoner. Ledande pa kortprodukter S-E-Banken zir Sveriges ledande kortbolag pa savall privat- som fciretagsmarknaden. Vid utgingen av 1994 hade S-E-Banken Kort drygt L,7 miljoner utestaende kort att jdmfora med 1,3 milloner foreg5ende Srsskifte. Okningen berodde till storsta delen pa att banken under iret forviirvade Diners Club Nordic, vilket gav banken savdl en ny kundbas pa de civriga nordiska marknaderna som tre nya samarbetspartners - SAS, Statoil och NK. Genom fcirvdrvet dr S-E-Banken, tillsammans med amerikanska Citibank, den ende kortutgivare i vdrlden som har saviil VISA som Eurocard/MasterCard och Diners Club i produktsortimentet. I och med att den nya konkurrenslagen trddde ikralt 1994 var det inte ldngre mojligt for det av banken fram till november delligda Kortbetalning Servo att agera avtalspart i fragor rorande inlosen av kortnotor. Banken har diirfor bildat ett siirskilt bolag, Euroline, som blir siiljfciretagens avtalspart for kortnotor avseende VISA och MasterCard. Det nya systemet for reglering av inlosenverksamhet infors under procent matt i absoluta tal. Samtidigt salde S-E-Banken Life drygt forslikringar till ett vlirde av 2,7 mlljarder kronor, vilket motsvarar en premieokning p& 73 procent. 11

Bolagsstimma Ordinarie bolagsstdmma hdlles tisdagen den 2/ april 1993 klockan 15.00 pa Stockholmsmdssan, Alvsjci"

Bolagsstimma Ordinarie bolagsstdmma hdlles tisdagen den 2/ april 1993 klockan 15.00 pa Stockholmsmdssan, Alvsjci Bolagsstimma Ordinarie bolagsstdmma hdlles tisdagen den 2/ april 1993 klockan 15.00 pa Stockholmsmdssan, Alvsjci" Anmlilan mm Aktiedgare som vill deltaga i bolagsstiimman skall dels vara inicird i den

Läs mer

Friga S-!-Banken! Iusternl cct't knpilnl I Tter nklie

Friga S-!-Banken! Iusternl cct't knpilnl I Tter nklie Bolassstemma Ordiriarie bolagsstdmnra h5lles orrsdagen den 24 april 1991 klockan 16.30 ta Stockhoimsmissan, Ah'sjc. An:nilan Aktie:igare som vill deitaga i bolagsstii:nman skall drls r-ara intr:rd i del

Läs mer

Finansiell partner för Europa

Finansiell partner för Europa Årsredovisning 2000 00 Finansiell partner för Europa Genom förvärv och framgångsrik utveckling av nya tjänster och distributionsvägar har SEB vuxit till en europeisk finansiell partner, till framförallt

Läs mer

En portal till Europa

En portal till Europa Årsredovisning 1999 99 En portal till Europa SEB var pionjär på Internetbanksområdet och har ett stretchmål om 5 miljoner Internetkunder i slutet av 2004 med hjälp av en paneuropeisk Internetmodell. Eva

Läs mer

Innehåll. SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Ekonomisk information under 2010

Innehåll. SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Ekonomisk information under 2010 Innehåll 2009 i korthet 1 Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Detta är SEB 4 Strategi 6 Marknad och konkurrens 8 SEB:s medarbetare 12 Corporate sustainability 14 SEB-aktien 18 SEB:s finansiella

Läs mer

Hög kundaktivitet i turbulenta fi nansiella marknader Ökad integration och effektivitet Förbättrad kundnöjdhet Rörelseresultat 17 018 Mkr (15 562)

Hög kundaktivitet i turbulenta fi nansiella marknader Ökad integration och effektivitet Förbättrad kundnöjdhet Rörelseresultat 17 018 Mkr (15 562) Hög kundaktivitet i turbulenta fi nansiella marknader Ökad integration och effektivitet Förbättrad kundnöjdhet Rörelseresultat 17 018 Mkr (15 562) Vinst per aktie 19:97 kronor (18:72) Räntabilitet på eget

Läs mer

Årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2007 Årsstämma 2007 Utdelning

Årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2007 Årsstämma 2007 Utdelning Årsredovisning 2007 Hög kundaktivitet i turbulenta fi nansiella marknader Ökad integration och effektivitet Förbättrad kundnöjdhet Rörelseresultat 17 018 Mkr (15 562) Vinst per aktie 19:97 kronor (18:72)

Läs mer

Vår vision är att bli ledande på finansiella tjänster i norra Europa...

Vår vision är att bli ledande på finansiella tjänster i norra Europa... VISION Vår vision är att bli ledande på finansiella tjänster i norra Europa... Den nya koncernen i siffror (Resultatuppgifterna proforma) 1997 1996 Rörelseresultat, Mkr 4 227 7 307 Förvaltningsresultat,

Läs mer

Januari Mars April Juni Oktober December Juli September Nyckeltal, koncernen 1995 4 306 11,15 384 792 467 354 9 661 607 16,4

Januari Mars April Juni Oktober December Juli September Nyckeltal, koncernen 1995 4 306 11,15 384 792 467 354 9 661 607 16,4 Januari Mars a 250 000 kunder hade fram t o m december 1994 försäkrat sig om förtur att bli aktieägare i Sparbanken Sverige genom att öppna aktiesparkonto. a Sparbanken Direkt 020-22 11 22, första telefonbanken

Läs mer

Närvaro och nätverk skapar nya affärer

Närvaro och nätverk skapar nya affärer Årsredovisning 2002 Närvaro och nätverk skapar nya affärer Genom integrationen av SEB:s verksamheter i Norden, Tyskland och Baltikum skapas en starkare SEB-koncern med ökad räckvidd och kompetens. I SEB

Läs mer

Föreningsbanken 1996 A

Föreningsbanken 1996 A A Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls den 29 april 1997 kl 14.00 i kongresshallen, Folkets Hus, Barnhusgatan 12 14, Stockholm. Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara

Läs mer

Närvaro och nätverk skapar nya affärer

Närvaro och nätverk skapar nya affärer Årsöversikt 2002 Närvaro och nätverk skapar nya affärer Genom integrationen av SEB:s verksamheter i Norden, Tyskland och Baltikum skapas en starkare SEB-koncern med ökad räckvidd och kompetens. I SEB har

Läs mer

SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Innehåll. Ekonomisk information under 2006. 2005 i korthet 1

SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Innehåll. Ekonomisk information under 2006. 2005 i korthet 1 Årsredovisning 2005 Innehåll SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com 2005 i korthet 1 Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Detta är SEB 4 Marknad, konkurrens och kunder 6 SEB:s

Läs mer

vinjett Brödtext Årsredovisning 10

vinjett Brödtext Årsredovisning 10 vinjett Brödtext Årsredovisning 10 seb årsredovisning 2010 ii detta är SEB SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och

Läs mer

Årsredovisning 1998 ÅRSREDOVISNING 1998. Vi ska berika våra kunder genom ledande kompetens och långsiktiga relationer.

Årsredovisning 1998 ÅRSREDOVISNING 1998. Vi ska berika våra kunder genom ledande kompetens och långsiktiga relationer. Årsredovisning 1998 98 ÅRSREDOVISNING 1998 Vi ska berika våra kunder genom ledande kompetens och långsiktiga relationer. Innehåll Ekonomisk information via Internet: www.seb.se Syfte, affärsidé, vision

Läs mer

Årsöversikt 08 SEB är en rådgivarbank. Intjäningen bygger på hög aktivitet och duktiga medarbetare som arbetar nära kunderna.

Årsöversikt 08 SEB är en rådgivarbank. Intjäningen bygger på hög aktivitet och duktiga medarbetare som arbetar nära kunderna. Årsöversikt 8 SEB är en rådgivarbank. Intjäningen bygger på hög aktivitet och duktiga medarbetare som arbetar nära kunderna. Innehåll Rundabordssamtal om finanskrisen SEB:s nya miljöobligation SEB en ledande

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 1999 Innehåll INLEDNING 3 FINANSMARKNADEN 4 EN AVREGLERAD MARKNAD 4 RIKSBANKENS ROLL 6 STYRNINGEN AV PENNINGPOLITIKEN 7 VÄRDEPAPPERSMARKNADEN 8 PENNINGMARKNADEN 9 OBLIGATIONSMARKNADEN

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden Innehåll INLEDNING 3 FINANSMARKNADEN 4 EN AVREGLERAD MARKNAD 4 RIKSBANKENS ROLL 6 STYRNINGEN AV PENNINGPOLITIKEN 7 VÄRDEPAPPERSMARKNADEN 8 PENNINGMARKNADEN 9 OBLIGATIONSMARKNADEN

Läs mer

Nordea är den ledande finanskoncernen. i Norden och Östersjöregionen och. bedriver verksamhet inom sex affärsområden: Retail Banking, Corporate

Nordea är den ledande finanskoncernen. i Norden och Östersjöregionen och. bedriver verksamhet inom sex affärsområden: Retail Banking, Corporate Årsredovisning 2000 Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen och bedriver verksamhet inom sex affärsområden: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking, Asset Management,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING GIVANDE RELATIONER. Stora förändringar i ekonomin Aktiva storföretagskunder Nya digitala tjänster möter nya behov

ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING GIVANDE RELATIONER. Stora förändringar i ekonomin Aktiva storföretagskunder Nya digitala tjänster möter nya behov ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING GIVANDE RELATIONER Stora förändringar i ekonomin Aktiva storföretagskunder Nya digitala tjänster möter nya behov DETTA ÄR SEB VILKA VI ÄR SEB är en relationsbank. Vi

Läs mer

Riksgälden Årsredovisning

Riksgälden Årsredovisning 2014 Riksgälden Årsredovisning Innehåll INLEDNING 2 Statens centrala finansförvaltning 3 Viktiga händelser 2014 4 Riksgäldsdirektören har ordet RESULTATREDOVISNING 6 Statens internbank 10 Skuldförvaltning

Läs mer

Innehåll. SEB:s årsredovisning finns på www.sebgroup.com. Sid 6 Rådgivning utifrån kundens behov. Sid 8 Möt kapitalrådgivare Patrik Iwarsson

Innehåll. SEB:s årsredovisning finns på www.sebgroup.com. Sid 6 Rådgivning utifrån kundens behov. Sid 8 Möt kapitalrådgivare Patrik Iwarsson Innehåll Sid 6 Rådgivning utifrån kundens behov Vierbjuderpersonligrådgiv ningochserviceviakontor, internetochtelefonallatider pådygnet. Sid 8 Möt kapitalrådgivare Patrik Iwarsson Detmesttillfredsställandeär

Läs mer

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Publicerad i november 2008

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Publicerad i november 2008 Banker i Sverige Faktablad om svensk bankmarknad Publicerad i november 2008 Den svenska finansmarknaden Finanssektorns samhällsfunktion Effektiva och pålitliga system för sparande, finansiering, betalningsförmedling

Läs mer

Årsredovisning 2011. Vi tror på en hållbar bankrelation

Årsredovisning 2011. Vi tror på en hållbar bankrelation Årsredovisning 2011 Vi tror på en hållbar bankrelation Innehåll 1 Swedbank i korthet 3 Ekonomiskt sammandrag och viktiga händelser 2011 4 VD har ordet 7 Finansiella mål 8 Strategi och prioriteringar 12

Läs mer

BOLÅN PÅ INTERNET & TELEFON

BOLÅN PÅ INTERNET & TELEFON BOLÅN PÅ INTERNET & TELEFON Innehåll 1 Året i korthet 2 Styrelseordförandens kommentar 3 VD har ordet 5 Vision, Värderingar, Affärsidé & Strategier 6 Omvärld Förvaltningsberättelse 11 Marknad & Varumärke

Läs mer

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727)

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) 2010 Årsredovisning Året i korthet relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) och resultatet per aktie steg till 17,72 kronor (16,44) ÅRSSTÄMMA

Läs mer

Banker i Sverige. Februari 2013

Banker i Sverige. Februari 2013 Banker i Sverige Februari 2013 Banker i Sverige är en översiktlig beskrivning av den svenska bank- och finansmarknaden. Den innehåller bland annat information och statistik om bankernas inlåning och utlåning,

Läs mer

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Innehåll

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Innehåll Faktablad om svensk bankmarknad Innehåll Den svenska finansmarknaden Blad 1 Bankstrukturen Blad 2 Bankernas funktion Blad 3 De stora bankkoncernerna Blad 4 Banker i Sverige Blad 5 Bostadsinstitut Blad

Läs mer

Årsöversikt 07. Nya tjänster och många aktiviteter för kunderna. SEB sammanfattar ett HÄNDELSERIKT år:

Årsöversikt 07. Nya tjänster och många aktiviteter för kunderna. SEB sammanfattar ett HÄNDELSERIKT år: Årsöversikt 7 SEB sammanfattar ett HÄNDELSERIKT år: Nya tjänster och många aktiviteter för kunderna Scania: SEB ställer upp i vått och torrt Rörelseresultatet 27: En ökning med 9 procent till 17 miljarder

Läs mer

Årsstämma Innehåll 2012 i korthet Detta är SEB 2012 Styrelseordföranden har ordet VD har ordet Strategi och marknader Medarbetare och kultur i SEB

Årsstämma Innehåll 2012 i korthet Detta är SEB 2012 Styrelseordföranden har ordet VD har ordet Strategi och marknader Medarbetare och kultur i SEB 12 Årsredovisning Innehåll Detta är SEB Omslag Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Strategi och marknader 4 Medarbetare och kultur i SEB 12 Hållbarhet 14 SEB-aktien 16 Förvaltningsberättelse

Läs mer