Revisionsberättelse för 1895.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsberättelse för 1895."

Transkript

1 99 Kredz"t: Revisionsberättelse för Undertecknade, som mottagit uppdrag att granska ~verg~s llmänna folkskollärareförenings räkenskaper och förvaltnmg for ~r 1895, H\, efter verkställd granslming afgifva följande Revisionsberättelse. Föreningens medlemsantal, som vid årets början utgjorde ~~~har under året ökats med _--_-_--_-_-- hvadan det vid årets slut utgjorde s Antalet kretsar ökades under förra året från I 76 till I 8 H Räkenskaperna för året utvisa i D e bet. Behållning från I 894: Insatta i Stockholms Enskilda bank ,437: o6 Inventarier z o: Lager af I, 6oo småskrifter hos Laoström & C:o I 6o: - 6, 6 I 7: o &. Inkomster under året: 2,686: so s, 3 73 medlemsaf~ifter a. so.öre : r,sos pren~uner~twns~:g1fter a pedagogtska sma sl{nfter a z s ore, : 2 5 Räntemedel r86: 9 I ultomtens resestipendium J Julklappens stipendium r,zoo: S6o: Försålda äldre småskrifter : 9 Försålda årsskrifter m. m z: 7 För bilaga till årsskriften : S 0 Ökadr l~ge_r -~f ~måsluifter ~~ ~ 239: 40 I.nventanetillokmug ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...,,_,...,.._.._ Kronor I I, 9 T 4: 2 z -utgifter under året: Centt:a~sty~elsens sammanträde i januari 226: 95 D:o 1 JU1ll I38: 20 Revisionen Länsombuden J Ombudsmötet c Årsskriften ~ Utsändning at årsskriften, cirkulär, porton, skriflo I: 7 s 106: : 4S 868: 6o - materiel m. m , : 01 Småskriften häftet V och dess utsändning 2 7 I: 90 Återstående kostnader för vvallis broschyr (däraf "författarearvode soo kr.) I,Iss: 74 Öfv~rsättningsarvode för småskrlften häft. VI m. m. S 2: Författarearvode (öfverskott) för småskriften häft. v. Insamling af bidrag till svenska folkundervisgens historia _ Ioo: 300: 36: sekreteraren ~ Telefon för sekreteraren Expeditions- och renskrifningskostnad 200: Kassaförvaltaren " : Jultomtens stipendium till 4 personer 950: Julklappens stipendium till I6 personer -_-_s=-6_o_: Af s kr "fning på inventarierna _ ::Behållning till 1896: s,63o: 98 9: 10 I Stockholms Enskilda bank deponerade a 3 I/z o/o ~ S,OOO: I Stockholms Enskilda bank på upp- och afskrifningsräkning I 3: 84 Inventarier: S: Lager af småskrifter ' 355: 30 6,024: Reserveradt Jultomtestipendium zso: Kronor 11,9I4: 22 Centralstyrelsen har under äret haft tre sammanträden och '"erkställande utskottet 2 8, öfver h vilka protokoll blifvit förda. Med anledning af en utaf förra ärets revisorer gjord framställning om delning af sekreterarens omfattande arbete, hvilken framställning enhälligt understöddes af ärets ombudsmöte, har -centralstyrelsen under är.et anlitat en utom styrelsen stäende

2 IOO person att utföra åtskilliga expeditions- och renskrifningsarbeten. och härför till honom utanordnat en ersättning för 2 50 timmars. arbete af 2 o o kr. ~ Efter genomgåendet af fih'enz'ngens p1 o to koll med deras bilagor och öfriga handlingar kunna revisorerna vitsorda, att dessa fortfarande framträda i det allra bästa skick, vittnande om ord- ning och samvetsgrant arbete. För första gången under föreningens verksamhetstid före- ligger en samling berättelser öfver pedagogiska studieresor, företagna på grund af utaf centralstyrelsen utdelade stipendiei, och skola förvisso flera af dessa berättelser blifva af mycken betydelse för dem, som vilja anställa forskningar på i dessa berättelser berörda områden. Året I 895 har varit ett bemärkelseår för föreningen, i det densamma icke blott kunnat högtidlighålla sin femtonåriga tillvaro och se sitt medlemsantal öfverskrida 5,000-talet, utan äfven taga det första steget till förverkligandet af framkommet förslag om en samverkan mellan de nordiska landens folkskollärareföreningar. Vid läsningen af de respektiva kretsfiirem'tzganzas protokoll ha vi funnit dessa vara i regeln ordentligt förda och i hufvudsaklig öfverensstämmelse med de i årsskriften gifna anvisningarna samt tydande på, att man i kretsama på ett sakligt sätt behandlar de af centralstyrelsen utsända ärendena. Enstaka unelantag gifvas dock, såsom då en hets insänder ett protokoll af följande lydelse: >>I frågan om ändrade grunder för upprättande af förslag till folkskolläraretjänster kunde ej något definitivt yttrande därom afges, enär ingen närmare tänkt på saken. Diskussionen fick utgöra svar på frågan.'> Uti de inom kretsarna förrtittade valen har i allmänhet omkring hälften af de upptagna medlemmarna deltagit. Olikheter förekomma dock äfven här, såsom då i en krets med mer?.n 50 medlemmar blott 4 deltagit i val af centralstyrelse eller då i andra nära nog samtliga medlemmar varit närvarande och utöfvat sin rösträtt. Centralstyrelsens räkenskape7' /äro med reda och god ordning förda samt vederbörligen verificerade, alla säkerhetshandlingar hafva blifvit inför revisorerna företedda, och hafva vi ingen an- ledning till anmärkning hvarken mot räkenskaperna 11 d "tt å h 'Il t l e er et sa, pc v1 ce centra styrelsen handhaft föreninaens angelä en- 11eter under året. b g ~li få därför hemställa, IOI. att föreningen ville bevilja centralstyrelsen full ansvarsfnhet för I 895 års räkenskaper och förvaltning. Stockholm den 29 februari I Nils Lundahl. Otto Bejbom. A. F. Liljeholm.

3 103 stadgar för Sverges allmänna folkskollärareförening ~~ Ändamål. I..... d "l är att arbeta för den svenska folkskolans och F oremngens an am a l h f" r folkbildningens höjande, för enhet och god anda inom läraremren oc o förbättring af lärarens ställning i allmänhet. Medlemmar. z. Lärare och lärarinnor vid rikets folk- och småskolor samt d~rm.e~ i~~ 1 ~ skolor och uppfostringsanstalter äga att som medlemmar mga ~ orförliga. Dä 'ämte kunna äfven andra för föreningen och _hennes.. ver. sam enmgen. lj.. träde efter medgifvande af kretsforenmg. het intresserade personer vmna m 3 1 anmälan till kretsordförande I. Inträde i föreningen s!:er gen.om Dch erläggan;~s~~e!~~:i~~z f1~e~!n~öp::d;ör~:~~gen är icke allenast d~n, för. z. dl f 'ft för närmast föregående år blifvit af kretsen ttll. cenhvilken me.emsa glid t l den för bvillcen medlemsafgift i föremugen. -tralstyrelsen mbeta a ' u an oc c '. :för löpande året ~lifvitf ~om krel{trseetns e;~~g~~ annan anmäles ofördröjligen till 3. Flyttmng r an en df" dena i de respeldiva kretsarna. t". or ora~. Utträde ur föreningen anmäles till ordfönmden i den laets oremng, afgående ledamot tillhör..... b t la sin årsafgift varde från före- 5 Ledamot, som forsummar m e a '. 'd t''l' d s början ningen sluld Vl o Jan e ar l. d blifvit förklarad medborgerligt 6. Medlem, som genom aga o~1 i örtroende förlustig, vare från föreningen skild. Kretsförening ar. 4. k f.. som genom sina Föreningens medlemmar fördelas l rets orenmgar, or.dilirande st.å i förbindelse med centrals tyrels en. 5 I. Kretsförening väljer själf sin ordförande, b vars befogenhet inträder på tid, som kretse'n själf bestämmer. \ 2. H varje kretsförening äger för öfrigt själf bestämma. om sina sammanträden, styrelse, åfgifter o. d. Kretsföreningens enskilda stadganden må dock i intet fall vara stridande mot dessa staqgar. 6. Kretsstyrelsen åligger att lämna centralstyrelsen de l].ppgifter, hon infordrat, samt att för öfrigt meddela henne sådana underrättelser, som kunna anses gagnande för föreningens verksamhet. 7 När centralstyrelsen finner nödigt framställa spörsmål till föreningens medlemmar, när val af centralstyrelse skall äga rum o. s. v., är. det kretsordförandens skyldighet att föranstalta om härför erforderligt möte. Centralstyrelse. 8. r. I spetsen för föreningen står. en af nio personer bestående centralstyrelse, som leder föreningens verksamhet och för hennes talan. 2. Minst sex af centralstyrelsens medlemmar skola vara tjänstgörande lärare eller lärarinnor vid folk- eller småskolor.. 3 Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare. 4 Medlem af centralstyrelsen väljes för en tid af tre år. Turvis afgå hvarje år tre ledamöter ur densamma. 5 Afgå centralstyrelseledamöter uneler de för dem bestämda tjänstgöringstiderna, utses vid nästa valtillfälle icke allenast tre ledamöter utan därutöfver så många, att centralstyrelsen varder fulltalig. 9 I. Centralstyrelsen har årligen minst ett sammanträde å mellan ledamöterna öfyerenskommen plats. I öfrigt föras förhandlingarna skriftligt och cirkulera handlingarna i den ordning, ordföranden angifvit. 2. För att beslut skall kunna fattas, måste minst sju styrelseledamöter närvara. Är styrelsemedlem bindrad att bevista sammanträde, skall sådant i god tid skriftligt anmälas till ordföranden, som inkallar suppleant. to. Senast i april månad hvarje år offentliggör centralstyrelsen: 1) katalog öfver föreningens medlemmar; 2) årsberättelse öfver förej:!ingens verksamhet under föregående året, och 3) revisionsberättelse öfver föregående årets förvaltning och räkenskaper.

4 104 Val. I I. I. Val af ledamöter i centralstyrelsen i stället för dem, som vid arets slut skola afgå, företages inom hvmje krets vid med densamma utlyst _möte. 2. Föreningsmedlem, som så önskar, är berättigad att deltaga 1 valet genom till kretsordföranden inl~mnad för~eglad valsedel; -~ock bör denna hafva kommit kretsordföranden till handa fore valsedlarnas oppnande. 3 Kretsordföranden åligger att före oktober månads utgå~~ till centralstyrelsen insända justeradt valprotokoll, upptagande namn och rostetal å alla, som vid valet erhållit röster, jämte deras adresser. 4 V alet afslutas i tillkallade vittnens närvaro a~. centr:lst~~~lsen, hvarvid de, som fått högsta antalen röster, varda styrelseledarnoter fran foljande kalenderårs början, och de tre i röstetal närmast stående varda styrelsesuppleanter under följande kalenderåret Vid fyllnadsval enligt 8: S bestämmas de valdas tjänstgonngsttder efter röstetalen, så att den, som erhållit lägre antal röster, erhåller kortare tjänstgöringstid. 6. Afgående styrelsemedlemmar kunna omväljas. I2. I. Vid samma tid och på samma sätt, som i I I omförmäles, verkställa kretsarna revisorsval Medlem af revisionen väljes för en tid af tre år. Turvis afgår hvarje år en ledamot ur densamma. 2. Valet afslutas på samma sätt, som i I I: 4 angifves, af _centr~~styrelsen, hvarvid den, som fått högst~ antal:t röster, varder o r~vts.~r for löpande kalenderåret samt de båda fölfnde aren, och de tva 1 rostetal närmast stående varda revisorssuppleanter för löpande kalenderåret. 3 Afgå revisorer. under de för de~ bestämda -~jän~tgörin~stid~rna, utses vid nästa valtillfälle Icke allenast en revisor, utan darutofver sa manga, att revisionen varder fulltalig.. Vid fyllnadsval till revisionen bestämmas de valdas tjänstgöringstider efter samma gnmder, som i I I: S äro för fyllnadsval till central 4 styrelsen föreskrifna. I3- Val af centralstyrelsemedlemmar samt revisorer ske med slutna sedlar; öfriga val kunna ske öppet. Vid lika röstetal skiljer lotten. Arbetssätt. 14. I. Alla frågor, som under närmast följande år önskas behandlade af föreningen, skola före den I 5 november skriftligen insändas till centralstyrelsen, omedelbart eller genom kretsordförande På centralstyrelsen beror, om väckt fråga skall ttll allman behandling inom föreningen upptagas. Dock måste till sådan behandling alltid upptagas ett ärende, som, sedan det blifvit af centralstyrelsen afslaget eller uppskjutet, ånyo framlägges af minst fem kretsar. I5 I,. Centralstyrelsen utsänder upptagna frågor med eller utan åtföljande betänkanden till kretsordförandena, hvilka ombesörja deras behandling i kretsföreningarna. Dessas beslut bestämmas. genom öppen omröstning samt genom enkelt röstflertal Röst afgifves härvid personligen, icke genom fullmakt. Vid lika röstetal gäller den mening, ordföranden biträder. 2. Protokollsutdrag, upptagande kretsförenings uttalande, insändes till centralstyrelsen inom af denna utsatt tid. 1 3 Centralstyrelsen slutbehandlar alla frågor, delgifver kretsföreningarna resultaten och -vidtager de åtgärder, som af besluten föranledas. I6. r. Allmänt möte kan af centralstyrelsen anordnas efter därom vid föregående sådant möte eller genom omröstning i kretsföreningarna fattadt beslut. 2. Då centralstyrelsen finner sådant nödigt, kan ~on anordna möte mellan af kretsföreningarna utsedda omb ~1d. Ekonomi och revision. I7. Hvarje medlem erlägger en årsafgift af so öre, som inbetalas till kretsstyrelsen före oktober månads utgång. I8. I. Kretsordförande öfversänder till centralstyrelsens kassör före årets slut de influtna årsafgifterna jämte förteckning öfver dem, som betalt. 2. Förteckningarna skola upptaga de betalandes namn, födelseår, titel och adress, Ig. I. Alla utgifter för föreningen bestridas af henne själf. 2, Vid- styrelsemedlemmars - eller revisorers- resor för föreningen betalas resekostnaden jämte dagtraktamente enligt femte klassen i gällande resereglemente. 3 sekreterare och kassaförvaltare åtnjuta skäligt arvode, som af centralstyrelsen föreslås och som bestämmes vid kretsföreningarnas i 1 1 omförmälda sammanträden. 20. J, Centralstyrelsen är lagligen ansvarig för all i hennes vå~d befintlig föreningens egendom.

5 ro6 z. Kassaförvaltaren. åligger att ställa af centr-alstyrelsen godkänd -säk<:rhet för de föreningens medel; -han har om händer. 21. I. Föreningens räkenskaper föras för kalenderår.. 2. S-enast- den. I februari öiverlämnas föreningens räkenskaper för föregående.året. jämte under detsamma inregistrerade handlingar och proto.l~:oll -~ill.revisorerna; h vilka före den I därpå följande mars. återställa dem 1:ill centralstyrelsen, åtföljda af berättelse öfver den verkställda revisionen.. ~ : 22. l. :,, Vid kretsföreningarnas sammanträden för val af ledamöter i central- styrelsen föredj:ages den i 2 I omnämnda revisionsberättelsen, därvid ansvarsfrihet för föregåend~ årets räkenskaper och förvaltning beviljas eller nekas centralstyrelsen I sistnämnda fall beslutas öfver de åtgärder, som böra vidtagas..:. ~... ' } ~ r.. o..., :'., Förenb1gens. upplösning.. : 23. Föreningens upplösning k~n. ske, om vid omröstning i kretsförening. arna minst tre fjärdedelar af de afgifna rösterna äro för densamma Vid föreningens upplösning_ skola hennes tillgångar användas till något för folkskolan eller hennes lärare eller lärarinnor nyttigt ändamål, h varom "föreningen förut beslutat. ' Ändring: af stadgarna~ 25 ; Förslag 'orri ändring af eller tillägg till dessa stadgar kan väckas en -dast af kretsförening eller af centralstyrelsen samt behandlas liksom öfriga. ärenden i enligbet in.ed j 4 och I 5. Öfvergångsstadgande. 26. Vid i 896 års val utses fyra centralstyrelseledamöter, h vara f de tre med högsta ::röstetalen valda behålla uppdraget under 1897, 1898 och 18gg, n1en den fjärde blott; under I_8_97 Anvisningar för _Sverg'HS allmänna folkskollärareförenings län-s ombud. I?m~udets uppgift är att inom sitt område i allmänhet bevaka qch befordra foremngens mtressen samt särskildt verka därför att hennes mål blir rätt uppfattadt och behjärtadt, så att hon vinner så ;llmän anslutning som möjligt.. 2. On;-budet b~.r ~ärfor ställa sig i förbindejse med styrelserna för :edan be~ntliga kretstorerungar samt söka påverlöt dem att nitiskt befordra mtresse for och anslutning till föreningen I trakter, där kretsföreningar ännu saknas nten anses kunna upprattas, bo~ ombu~et genom att vända sig till lämpliga personer söka få så dana orgamserade. 4.. s~nule någon kretsförening visa påtagliga tecken till af tynande { ~: ex. dangen om.. att dess vanliga möten uteblifva, utan att lrretsen själf ~arom besluta9, bor?mbudet ställa sig i förbindelse med någon af de mera 1.notress.erade lar~rn~. mo~1 densamma för att genom personlig påverkan söka halla mtresset for lararekarens gemensamma angelägenheter-vid makt. 5 Ombu~et anmodas noga undvika hvarje åtgärd, som skulle kunna framl~alla den m1sstank~n, att något ingrepp i kretsarnas rätt att fritt besluta om sma egna angelägenheter åsyftas Skulle ombudets personliga närvaro ' i något fall befinnas kunna 1. hogre grad gagna föreningen, må hemställan om reseunderstöd insändas till centrals!yrelsen, som då i hvarje särskildt fall därom beslutar. 7 A postpo~to~ och andra dylika utlägg insänder ombudet räkning till centralstyrelsen v1d arets slut, hvarefter ersättning därför utanordnas. 8. Redogörelse för ombudets åtgöranden och erfarenheter under det g ångna året insändes senast den 1 5 december.

6 108 Centralstyrelse Ordförande: Emz'l Hammar lund, Stockholm. v. ordförande: J. Gust. Sö'derberg, Lidköping. sekreterare: Fridtjuv Berg, Stockholm. Kassaförvaltare : J. J. Dalstri/m, Stockholm. öfriga ledamöter: Hulda Lundin, S~?ckholm. Augusta Larson, Oxnered. Alfr. Dalz'n, Huskvarna. Joh:s Johansson, Göteborg. J. Franzr!n, Lund. Suppleanter: Stz'na Quz'nt, Stockholm. B. C. Rodhe, Göteborg. P. Lagerblad, Tumba. Länsombud Stockholms län: A. Vernborg, Munsö, Ekerö. Uppsala län: E. G. Vensell, _Yallby,.~nk?,ping. Södermanlands län: Otto Be.;bom, Strangnas. Östergötlands län: Gottfr. Liiwkrantz? Norrk?,pi ~ g. Jönköpings län: [oh. Lindberg, N. LJung:, SafSJO Kronobergs län: Per Borgh, Lekaryd, Gafvetorp. Kalmar län, norra delen: E. A. Rydmark, Oskarshamn. södra delen: A. Nzlsson, Kalmar. Gotlands län: A. Rosvall, Eskelhem. Blekinge län: A''ke Herr lin, Karlsha~.n. Kristianstads län: J. M. Hansson, Larkesholm, Örkelljunga. Malmöhus län: Nils Lundahl, Lund. Hallands län: J. G. Hcellstriim, Hal~~ ta d... Göteborgs län södra delen: J. A. Bjorklund, Moln dal. ' norra delen: C. R. Stubelz'-us, Fjäll backa. Älfsborgs län, västgötadelen: J. P. Olsson, Nittorp, Gölingstorp. Dalsland: E. Rydr!n, Gerserud, Mellerud. Skaraborgs län, sydvästra delen: A. T. Engstrand, ~roddarp. nordöstra delen: Aron Olsson, Versas. Värmlands län : G. M. Sandin, Grums. Örebro län: A. Frz'dr!n, Örebro. Västmanlands län: G. Nz'lsson, Köping. Kopparbergs län: P. Envall, Falun. o.. Gäfleborgs län, Gestrikland: P. O. Akerlund,?tromsbro.. Helsingland: E. Vestberg, Hud1ksvall. Västernorrlands län, ~edelpad: A. Bji/rklzmd, Sundsvall.: Angermanland: M. Tennman, Sando, Frånö. Jämtlands län: G. Svå'rd, Åre.... Västerbottens län : I. E. Dahlstrom, N <?.rdmahng: Norrbottens län: P. O. Altz'n, Gyljen, Ofver-Kahx. Medlemsförteckning (enligt till centralstyrelsen ingångna uppgifter för 1895). A nm. I. Uppgifterna om kretsordförande äro i enlighet med senast iugångna meddelanden. Anm, 2. Där ej särskild titel finnes utsatt, är vederbörande medlem lärare eller lärarinna. Anm. J. Så vidt sådant varit möjligt, har för de kvinnliga medlemmarne uppgifvits åtminstone ett förnamn fullständigt. A mn. 4. Siffrorna efter namnet angifva födelseåret. Anm. s. Föreningarna följa länsvis i den vanliga officiella ordningen. Inom hvarje förening upptagas medlemmarne i alfabetisk följd. Stockholn1s stad. Stockholms folkskoll äraroförening (3 6 s) Ordförande : Alex. Jonsson. Ahlberg K J, 62, J Ahlen s A, 54, J Ahlenius Emmy, Ö Almin K A, 55. Kh Almin Vilhelmina, A F Almström Emma, Kh Alelen Gust. A, red.-sekr. Andersson A L, 54, Kt Andersson Anhild, A F Andersson B A, J Andersson Emelie, J Andersson Emilia, Kt Andersson Hanna, Kh A ndersson Hildur, J Andersson Hulda, Kh Andersson Ida, J Andersson Matilda, A F Andersson Olga, N Andren O, I(ristineberg Asplund Davida, Kh Aspman Maria, Kl Axelson Agda, Kl Banman Elvira, Ö Beckman E, direktör Beckman H edvig, Kh Belfrage Augusta, M Bengtsson C V, 52, N Bengtsson Maria, N Berg Lotten, J Berg Frid tjuv, 51, N Berg Hildegun, Ö Berg Hjalmar, 59, Kl Berg Marie Louise, Kl Berg Vilb elmina, Ö Berggren Hilma, A F Bergh Alfi'ed, A F Bergh, Gustaf, 62, Kh Berglöf C A, musikdirektör Bergman Ameli, Kh Bergman J S, 46, A F Bergqvist A, 59, A F Bergström Vilhelmina, Ö Bergvall M, Kl -I

7 Björlrander T V, 49, Ö Blomqvist A K, 53, ~(.h Blomqvist Axel, 55, O Bolin Helma, M Bolin Klara, Kh Boström Augusta, Ö Branzell A V, 6?,, N Brodin Hedvig, O Brodin J osefina, Kl Broström Agda, M Broström Anna, Kh Broström, K O, 5 2 M Burström Eugenie, Kt Carlen Tekla, A F Carli Ernst, J Carlsson Elisabeth, A F Carlsson H J, A F Carlsson M Elisabet, M Carlsson Otto, 59, M Carlsson Sigrid, N Cederblad Anna, A F Christiernson J R, 49, Kt Christiernson Kerstin, Kt Christiernson Maria, Kt Claesson Hilda, A F Clarin Matilda, Kl Dahl Hedvig, Ö.. Dahlberg Anna, O Dalborg M, A F Dalström Anna, Kl. Dalström J J, 50, A F Danielsson Ada, M Danielsson Amanda, M Danielsson Hans, Kt Degerman Matilda, N Deijenberg Elin, Kh Denoyer Andriette, Kt Denoyer Emilie, Kt Dillen Emma, J Djurberg P...nna, ~(.h Eden A, Kh Eden Ebba, M Eden J G, 57, NI Eden L A, 52, J Edqvist J E, M Ehrngren P, slöjd~_ärare, N Ehrling Hilma, O Ekblom A, 56, A F Ekblom Hilma, Kt Eklund Anna, Kl Eklund Louise, Kl Ekman Selma, Kh Ekström Ida, J Ekström Maria, Kh Elin E E, J Englund Alida, Kh Englund Anna, A F Engström Cecilia, A F Ericsson Augusta, J Erikson Selma, Kt Ericsson Elisabet, A F Eriksson Anna, A F Eriksson Emilie, Kh Eril~sson Hjalmar, 63, M Eriksson K, Kh Ekström John, s8, teckningslärare v. Stockholms realläroverk Ekström Jenny, J Falkberg Vilhelmina, Kl Fischier Julia, M Flodin Agnes, Kh Forssell Louise, Kl F orssen E, Ö Francke Sissa, J Frank K A A, M Fredriksson Hilda, M Gelertsen Berta, J l Grewell Helga, J Grönblad Elin, K t.. Gustafsson Ebba, O Gustafsson O, 52, J Hagberg Sofia, M Hallberg Anna,.. Kl Hallden Beda, O Hallström A R, 40, M Hamacher Axelina, J Hammarlund Amanda, fru Hammarlund Emil, 53, utgifvare af Svensk Läraretidning Hanmer J, Kl H-amner Therese, D Hansell Bengt, 45, Kt Hansson Betty, D Hansson Elvira, D Hedberg D, Ulriksdal, Järfva Hedenström Augnsta, Kl Hedlund J ustine, r<:-~ Hellberg Augusta, O Hellsten Agnes, Kl liemiksson Selma, Kh Hjort Anna Sofia, Kt Holmgren A, Kh -- 2 Holmgren Ellen, J Holmqvist Alma, Kt Huldth L S, M Hultman Eva, A F Hultman Fredrika, A F Humbia C R, 28, musikdirektör Hiibinette, A, 37, M1 Hiibinette Letty, Kt Häggdabl- Kristina, A F Höökenberg Helena, Kl Ihrstedt Hilda, Kt J ansson Anna, K h Jansson Augusta, A F J ansson Eli n, Kh Jansson J, 39, Kt J ansson J A, Kh Jansson Lucia, A F J ansson Matilda, A F J ansson Svea, Ö Johansson Amalia, Kl Johansson Augusta, Kh Johansson J, 39, A F. Johansson Maria, K h Johnson H ilda, J Jonsson A, 56, Kt Jonsson Anna, Kt Jonsson S e rafia, J Josefsson Alma, Kl Jönsson lviaria, J Jönsson Olga, J Karlsson L, 6z, A F Karlsson Tekla, A F K emphendahl Anna, N Kihlqvist J L, N Kinnwall S A, Kl Kjelleström, Ingeborg, Ö Kock Amore, Kh Krnse Elin, M Landelius Anna, lärarinna vid folkundervisningssällskapets skola Landelius Maria, J Larsson Anna, lvi Larsson Elisabeth, Kh Lamell Klara, Kh Leissner Anna, A F Levedahl A, Ö Levin Adolf, 6 I, Kl Lidholm Berta, J Lidholm K, 56, A F Lidman K, 6r, M Lilja Maria, Kh -3 Liljedahl Anna, Ö Liljestrand, G A, Blidö Lindberg Berta, A F Lindeberg M, 50, sånglärare Lindegren J F, 58, red.-sekr. Linden A, s 3, Kl Linden Elin, ö Linden J P, Kt Lindgren J F, N Lindgren Rosalie, M Lindskog C G, Ö Lindskog F, J Lindström Anna, Kb Lindström K A, 59, Kt Ljungqvist Gerda, Ö Locander Cecilia, A F Loqvist J A, 40, A F Lundberg Elisabeth, K t Lundberg, Hildegard, Ö Lundblad Nanna, A F Lundborg Maria, Kh Lundin Fanny, M Lundin Fredrika, A F Lundin Hilda, Kl Lundin Hulda, slöjdinspektris Lundmark Augusta, M Lundqvist E, Solna, Tomteboda Lundqvist Emma, M Lundström Filippa, A F Lundström Laura, A F Lundvall Louise, Ö Löfgren Agnes, Kt Lönnerberg Augusta, Ö Magnusson Amelie,. Kh Magnusson Louise, A F Malmborg Ida, Kt Malmgren Matilda, M Marin K H, e. o. bofr.-not. Marin Maria, Kh Meurling Jenny, J Meyer Augusta, Kl Molin J, so, öfverkontrollör Morens Selma, J Moreau Mathilda, Kt Nilson Hanna, Kt Nilsson Anna, Kl Nilsson Bengta, Kt Nilsson Betty, Kl Nilsson Emma, A F Nilsson G, 54, M Nilsson, Maria, A F

8 Nilsson Sofi, Kl Nilsson Sven, 44, N N0rdström, Elise, Kt Norström H elfrid, Kt Nylund A, 6o, Kt Nylund V, Ö Nyström Anna, Kt Nyström D, f. d. förste lärare Nyqvist Lotty, J N ystedt Gerda, D Nätterqvist E, 49, A F Nätterqvist Sigrid, Kl Olofsson Isak, 33, A F Olofsson J enny, A F Olsson J, Kh Olsson Maria, J Palmgren K E, 40, rektor vid Palmgrenska samskolan Pehrsson Agnes, M Persson P E, A F Petersson Alma, A F Petersson Amanda, A F Petersson Elin, N Pettersson Agnes, Kh Pettersson Anna, Kh Pettersson Charlotta, A F Pettersson Klara, J Pettersson Lydia, Kh Pettersson Olga, Ö Pettersson Viktoria, Kt Petre Matilda, Ö Ploman Maria, Ö Ramström L, Kh Rappe Mina, A F R edtz Helma, Kt Rheborg Lisen, A F Rhenbom Olivia, Kl Rietz Augusta, Kh Rosengren Augusta, Kh --Rosengren Karolina, D Rosling Anna, J Rumstedt Gerda, Kh Rundqvist, Alma, M Ruus Märta, M Rydberg Ingeborg, M R y d berg Maria, M R ydgren Hilma, K h R y lander Anna, Ö Rönneli E, Kt Sahlin Cecilia, M Samuelsson Anna, Kh Sandberg Maria, K t Sandström Hetny, J Schedin J, A F Selander B, Kh Sellman Anna, N Setterltmd C J, 48, Ö Sjöberg Louise, Ö Sjöberg, Sigrid, J Sjöberg Sigrid, M Sjögren Amalia, Kt Sjöholm A, 56, NI Sjölander Hilda, J Sjölander J enny, J Sjöstedt Anna, N Stefanson A M, 53, Ö Stenberg O, 59, Kt Sterner L, A F Strandberg Hilda, Kh Strandberg Sigrid, Kt Strömbäck Ebba, J Sundberg V, ss. Kl Svanström J en ny, K t Svensson Alfrida, Ö Svensson Augusta, Ö Sätherlund Alma, A F Sörensen Anna, J Tefsky Angusta, A F Thomasson Fredrique, A F Thun C A, 45, J Thun, Konstantia, J Tidelius C H, M Tidner A, Kl Tidner Fredrique, J Tivander Hulda, M TydenA G, Kt Törnblad Alma, Kt Törnstrand Anna, J Uppling Elsa, sånglärarinua; Vahlström, Hulda, Kb Vahlström L, A F Vallentin Hildegard, J Vallis Hanna, Kl Vassberg Anton, 57, J Vassberg Elin, J Vassberg Emma, J Vassberg Kristoffer, 63, M Vennerqvist R, 5 I, litteratör V erelius Anna, Kt Vessman Hilma, Kh Vesterberg C, N Vestman Amanda, D -4 K h Viberg Maria, Kt Vihlander A G, Kt Vinberg Ulrika, Kt Vinblad O, N Vinbladh, Alfhild, Ö Vinslov O, 45; D Zandell S L, 40, M Zander E 'milie, skolrådsledamot Zetlmens L ö _._:... berg Alm~, Kt..t}kerberg Hilma, J Akerluncl Emelie ö Å kerblom Anna 'M ~ngström Emm~, Kb qsterberg Hmma, Kt qsterberg J A, 49, Kl qsterberg, Maria, ö qsterberg, Thora, D qsterlund J E, slöjdlärare, A F Ostling Ebba, A F [A. F o= Adolf Fredriks folkskola, D = DJurga rden s, J= Jakobs, K h = Kungsholmens, I\1 = Klara, Kl = Katarina, j\1[ = J\IIana, N = Nikolai, Ö = Öster- 111alms. Postadress : Stockholm] Stockholn1s län. Södertörns lärare- och lär arlnneförening (S 3) v. ordförande: A. E. Ö.ftergren. A hlström N G, 43, Botkyrka, Fittja A ndersson Pauline, 49, Vårby, Fittja Appelbom VU:iVI, 55, kommin., Ösmo Asplund J R, Järna Ekekrantz O M, 26, Sd ~klund A K, 53, Salem, T :Eklund Lotten, Vårdinge Engström Malla, 66 Lina Sd Eriksson Anna, V årdinge ' Göransson J A, Ösmo Hellberg Hulda, T H olmen J E, 58, Hall, Sd H~~ltqv i s t Zelma, 69, Grödinge Hagerman L, 52, Grödinge Jansson J F, so, Hall, Sd Johansson H il da Ösmo Karlsson P A, 's 2, Grödinge, T Kastman C V, kanslir., hedersl., St Lagerblad Amelie, 63, fru, T Lagerblad P, 43, T L:.Moine N R, 49, Öfverjärna, Järna!--Iden J G, Grödinge - 5 Lundberg Cecilia, 49, L Lundgren O L, 53, L Lundström Arvid, s Löfqvist, Ingeborg, Sd Magn:tsson Kristina, 64, Östert., Sd Malmen J J, 5 r, Huddinge Molander G, 5 r, Ö s mo J\1olander, fru, ösmo Norlin Hilda, 36, Vårdinge, Gnesta Norrby J, 5 r, Sandhamn Runbeck J, Järna Samuelsson J, T Samuelsson Per, ss, Turinge, Sd ~and berg C E, 3 r, hedersl., Sd Schultz Axinia, Sd Sjölander A J, 6 r' Vårdin ge, Mölnbo Strandberg J A, 59, Nykvarn, Sd Svensson Lilly, L Söderberg G, 5 1, Sonmda Söderström Emilie L S~d~rvall Maria, 6'6, Malmsjö, T Sm lm P, 5 z, -sd Tilas A, 52, Ösmo Törnberg Charlotta, 5S, Nykvarn, Sd \ iv_rern L M, rektor, f. d. folkskolemspektör, hedersledamot St V ahlen A, 46, ösmo ' Vallenström A V, 4s, Enhörna V_esterin, G A, 62, Västerhaninge Y1kto~sson M A, 44, skoh-., Igelsta, Sd ~kerhnd Edla, 4S, Turinge, Sd Ostergren A E, 56, Sd [L.~ ~!l~eholmen, St = Stockholm, Sd So_dertalje, T = Tumba, Ö = Österhanmge] Färentuna härads lärare- och lärarlnnefören. ( 1 9) Ordförande: Alfred Vernborg. Ahlström Alma, 75, Munsö, E A~~ers s on A V J, 64, Färentuna, S BJork F A K, ss, Menhamra E Björklund Beda, Färentuna, S ' Cederberg J A, 37, Skå, s Grip Anna, 66, Hofgården Adelsö E Gustafson H elena, 7 r, Munsö, E' Hell.ström V F, 52, Sundby, E Kalen Ebba, 6 r' Bockholms-Sättra E Liljeqvist Elsa, 72, Skå, s ' Mahn Jenny, 57, Sånga, s N~b erg Hulda, 7 I, Hillersjö, s Olm L, 59, Sånga, S

9 Olsson Ebba, 63, Sundby, E Pettersson Hilma, 68, Stenhamra, S Rydberg N G, 68, Adelsö, E Sahlström B eda, 63, Skå, S Vernborg A, 58, Mm1sö, E Åberg Selma, 54, Hille~~jö, S [E = Ekerö, S = SvartsJO] Södra Roslagskretsen (z8) Ordförande: K. A. Thå'rnborg. Anderson Axel, 57, landtbr., D. Andersson C E, 52, skolråd, D Andersson Hilma, fru, Rinkeby, D. Blumenberg H G, 48, kyrkoherde, Ö. Ryd, Rydbo.. Carlsson C A, 42, Osseby-Garn, B Carlsson O F, 46, godsäg., Hall, Kårsta Elfvili Sigfrid, 72, Ö. Ryd, Rydbo Ericsson C J, god~äg., ~ötting~, T Ferngren E, 36, Oster-Aker, A Hedberg D, Ulriksdal, Järfva Hedberg Stina fru, Ulriksdal, Järfva Johnson J P, kyrkoherde, T Lindblom V, 35, Fresta, Väsby Lindelins P D, 66, Riala Linder Niatilda, 59, Össeby-Garn, B Pettersson Clas, 47, skolråd, D Pettersson :Maria, 69, Össeby-Garn, B Sundell F, 57, Kårsta Svensson P, 62, Säby Söderlund J V, handlande, T Thorshmd J A, landtbr., Näsby, T Thörnborg Anna fru, Danderyd Thörnborg K A,.. 64,?tockst~nd T1bbling J, so, Oster-Aker, A Torell P F, 55, Vallentuna Vahlrot A, 33, Östra Ryd, Rydbo Vahlgren J, Eneby, Danderyd Åmark F V, 43, rektor, Enköping [B = Brottby, D = Danderyd, M= :Mörby, N = Närtuna, R =- Rosersberg, T= Täby, A =.<>.kersberg) Seminghundra krutstörening (r o) Ordförande J. F. Johansson. Andersson C P, Husby~ånghundra, M Brodin E, 6 5, Lunda, M Carlsson Z, 6 I, Frösunda Eriksson Tilda, 65, Lm1da, J\'I Johansson J F, SI, Skepptuna Lidström K G, 54, Vidbo, M Magnusson J A, 57, Gottröra Pettersson G A. 49, Gottröra Simlund Hildeg., Husbylångpundra, TVI Zetterlund Hj, Markim, Lindholmen [M= Mörby] östra Roslags krotstörenlno ( 40) Ordförande: R. Hagberg. Ahlin E, 40, Gräsö, Öregrund Andersson A G, 59, Roslagsbro Andersson V, 59, Schebo, E Djurström J E, 40, Ununge, Edsbro Douhan Jenny, 70,.!värnö, Harg Edman Maria, 38, O Eriksson C A F, 5 r, Ronöholm, Hargs hamn Frisk P E, I9, kontraktprost, Häfverö Gisselson P, 67, Ununge, Edsbro Granlund E, Singö Hagberg E R, 65, Ö Hagberg Alma, 69, fru, Ö Hultgren J G, 32, kyrkoh., Syninge Janson G, 72, Öd.. Lindberg.Algot, 58 bokhandl~re, O Lindstedt J, skoh åd, Raggarö, Ö Lodenius J V, 56 Husby, Syninge Lunden A, 62, Harg Ljungh Märta, Tomta, C!,risslebamn Ltmdqvist M, rådman, O l Löf P J A, 54, 'Roslagsbro Mandelgren A P, 4 r, V al ö Nilsson Ema, 56, Öd Nilsson Maria, 57, Harg N oren R, 45, bruksforvaltare, Schebo E Nyberg E, 6I, Forsmark Pettersson P, 43, Börstil, Harg Roström C, 59, veterinär, Scbebo, E Rothelius K E, 6o Vätö Sandqvist C, 4 l, Väddö.. Sjulander C A, 59, skolråd, O.. Sundberg R, ss,handl., skoh ådsled., O Söderberg M, 35, Hökhufvud, G.~mo Torbiörnsson Amanda, 46, fru, O Torbiörnsson T, 38, postmästare, Ö Vahlqvist F J, 5 I, Börstil Vahlström Hulda, Husby, Syninge Vendin C E, 63 Hökhufvud, Gimo 6- yästerlund Anna, 72, Börstil, Harg Ohman G R, 39, kassör, Scbebo, E.. [E = Edebo, Ö = Östhammar, Öd = Oregrund) Uppsala län. Älfkarleby kretstörening (z 5) Ordförande: F. Hå'ggander. Andersson Ingegerd, 7 z, Bodarne, S Banander A V, 63, Harnäs E ricsson C J, 46, Östanå, Ä Eriksson, Augusta, 7 r, Skutskär E riksson A, Marma, 6 5 Eriksson Hulda, Harnäs, 74 E riksson Vilma, 77 Östanå, Ä Fischer Anna, 74, Östanå, Ä Gelin K E, 65, Gårdskär, Ä H all Elin, 69, Hyttön, Ä Hjorth F, 59, S Hjorth Selma, 50, S Hultin I, 66, komminister, Ä Häggander F, 56, Ä H öjer E A, 65, Bodarne, S J ohansson Charlotte, 7 I, Öfverboda S Lindgren A G, 49, S ' Lindh J U, 3 I, f. d. lär., hedersl., Harnäs Lindholm P J, 49, landtbrukare,. Ä L undmark :Maria, 65, Skutskär Moblin N J, 40, kyrkoh., Öfverboda, S N ordström Maria, 70, A R ossander G, 6 I, kronolänsman, Ä Rosell Signe, 70, Bodarne, S Villner E, 62, Västanå Ä [S = Skutskär, Ä = Å lfkarleöl Tierps skolförening (I 4) Ordtörande: _!oh. Fr. Lundz'n. Ahlin Elin, 64, V allby, T Berg J P, 48, T Bergström Alma, 69, Djupa, T Blomberg Henrika, 49, Lockelsbo, T Boberg Erika, 54, T Eriksson H edvig, 58, Degerbo, T Eriksson Kristina, 64, Halls, T Ekholm Job., Ängsbolaget, Orrskog EnglundAnnaMathilda, Stönnansbo T Lindevall A, 4 I, Ull fors, T ' Lindström Erika, 66, Yfre, T Lundin J F, 5 r, Yfre, T Llmdqvist E, 69, Munga Planman Charlotta, 66 Degerbo, T [T= Tierp] Örbyhus kratsfiiranrnu (z8) Ordförande: C. Sjiiholm. Andersson P E, skolr., V end el, Ö Andersson Sofia, 75, Älglösa, D Bergman A, 43, D Bohm Anna, 74, Sunnanås, T Boman Emma, 66, H ag lösa, D Brodd A, 59, sergeant, Broddby, T Bäckström T~ e resa, 65, T Engman G, Alglösa, D Eurenius J H F, 44, D Edling A G, landtbr. Andersbo D Eriksson J, nämndeman, Skala, 'T Fällgren M, 64, Tolfta, Tierp Grönvall Agnes, 69, Upplanda, Ö Göransson Anna, 76, Granehmd, T Hedberg G, 38, kronolänsman, Ö Johansson Jenny, 72, Väster Ekeby, V -7- J ons~on, Karin, 66, Rindön, V axholrn Liselins J, 66, Väster Ekeby, V Mab~ström J A, 6.? Kisberg, V Nordin E V, 55, Osterby, D Pettersson Augusta 59, D Pettersson Lovisa, 7 z, K isberg, V Ranzen A, so, Film, D Sjöholm C, 6o, Lentsta bruk Stjernström F O L, 58, V Svensson Maria, 62, V Tunand er J, 65, Haglösa, D Vikseli Adolfina, 43, Gyllby, Ö [D = Dannemora, T = Tobo V = Vendelsby, Ö = Örbyhus] ' Mellersta Upplands kretsförening (z 5) Ordförande: C. J. Lundell. Alström Matilda, 59, Mehede, Marma Alström E A, 55, B.. Alström J A, so, Skogstible, Åland Andersson E A A, 57, Lä by, U Anjon Karolina, 52, U Aqvilin A, Ehrentuna, Storvreta Bladh Maria, 53, V Ekman F, 59, U Flodman E, 46, Ramsta U Forshmd C G, 50, Åkerby, U Gauffin J B, 48, U

10 Hreffner Emilia,..p, U Lindberg E J, 54 Vaksala, U Lindblom Th., 6o, Vattholma Lindström J A, 64, U Lundberg A V, 63, Dalby, B Lundeli C J, 50, U Lundgren A, 59, Hagby, V Lundgren J E, 54, U Lundqvist A V, 2S, lärare vid Tekn. skolan, U Norlin P J, 42, Almunge Svanström E B, 57, U Thunman J, 50, U Ullberg J E, 64, U Vennerberg G, 45, Vaksala U [B = Balingsta, V = V ~i nge, U = Uppsala] Sydvästra Upplands förening af folkskolevänner C 4o) Ordförande: E. G. Wensell. Ahlgren A P, 57, konditor, E Andersson A, 67, Boglösa, E Apelqvist J F, 6o, Vårkyrka, E Björkman G L, 44 glasmäst., E Engvall E A, 65, Torstunaby Eriksson J, 24, f. d. skollärare, E Eriksson E V, 45, E Eriksson, F, 50, landtbr., Valla, E Fridell J A, 5 I, Ekolsund Gustafsson C J V, komm., Vårfmkyrka Hellman C G, 33, Långtora Herlander A, 6o, Frösthult, E Hjort af Ornäs J J M, 64, godsägare Jädra, E Jacobsson J N, ss, Enköpings-Näs, E Karlsson C J, 64, Veckholm Karlsson Hanua, 57, Litslma, Grillby Lindblom O F, 56, Kungsh., Veckholm Lindroth V G, 74, Hacksta, Veckholm Lohrden A P, 35, f. d. skall., Långtora Lundin J A, 53, redaktör, E Lövgren J E, 57, Litslena, Grill by Möller Amanda, 56, Ekotsund N ord b o o J E, 7 I, Arnö, E Pettersson A P, 32, Herkulsberga, E Stenberg C A, 55, Löt, Grillby Ström Hilma, 58, Valiby, E Svensson A, 3 7, godsägare, Ingeborg, E Torsein C A, 61, Lossa, Bro Vallin H, 34, E V all i n Hanna, 7 I, Säfs ta, E V ensell Beda, 40, fru, Vallby, E Vensell E G, 35, Vallby, E Vensell Sigrid, 6g, Biskopskulla, Långtora Vieweg K V, 6o, läroverkskoll., E Vilen C E, 42, l :illkyrka, E Vilen E, 65, Torsvi, Veckholm Ålander K F, 38, Härnevi, E Ålin F O, 50, Teda, E Öhman J A, 30, f. d. skall., Torstunaby Östlund J, 42, Tillinge, E [E = Enköping] Södermanlands län Nyköping s kretsen s lärareförening (3 3) Ordförande N G. LJunggren. Bengtsson Anna, 6 r, N Berggren K M, sz, Bagartorp, N Berggren P E, 4S, Svärta, N Börjesson K A, so, N Dahlqvist A J, 6I, Runtuna Eriksson Maria, U ddby, N Flammen O A, 42, kyrkoh., Lunda, N Flodqvist A, 6o, Vrena Frisberg I A, 30, H alla, V rena Hallgren Anm, 59, Ekeby, N Hedin Hilma, fru, Harg, N Hellman K G, 64, T egnebol, Bj Hellman K J, S 2, Tunaberg, N Hellström A V, 57, N Ihrmark Eva 70 Stensboro N Kihlström n' R,, 53, Bj "'' Larsson L F, 5 I, Svärta, N Larsson K V, 67, Tunaberg, N Ljunggren N G, 55, N Llmdell L J V, 62, Stigtomta Llmdqvist Ida, Harg Mörk E K, 63, Bt Narelins C E, 26, kommin., Svärta, N Olsson A, 6o, litteratör, N P ettersson Augusta, 54, Svärta, N Pettersson K G, 40, Stigtomta Qvint Kristina, 59, Arnö, N Sahlen J E, 64, Ekeby, Bergshammar Sandsten F O, kom min., 53, N Stuhrm Lotten, fru, 65, Oxelösund Visen Sigrid, 62, Svärta, N s- ~en P, ss, Husby, Bt Ortengren Br., 62, N [Bj = Björkvik, Bt = Bettna N _ Nyköping] ' - Trosatraktens kretsförening ( r 5) Ordförande A. V. Hedst?'å m. Andersson C G, fjärdingsm., Hillsta, H Andersson Cecilia, slöjdlär., Tullgarn An~ e rs s on J A, Nora, landtbr., V Arv1dsson J A, Torsåker, Gnesta Björkblom A L, 52, Skåäng, Mölnbo Blomberg K A, 49, Hagberg, T Evers Alfr., 65, Lökholmen V Flodkvist A, 56, Hölö Gustafsson K L, landtbr., Hej sta, Hölö Hedström A V, 6o, V ästerljung, H Hedsh öm Edla, fru, Västerljung, H Holmer E, 56, Trosa landsförsaml., V Johansson Aug., 53, landlbr., V Ljungberg A F, 29, f. d. skollärare H Michaelsson H, 52, Tullgam, J ' (H = Hlillsviken, J = Järna T = Trosa, V = Vagnhärad] ' Da o a härads kretsförening (I S) Ordförande: C, G. St?-å"mberg. Dahlbom Albertina, 44, B Gerdtman A G, 43, fabr., Frustlma, G J ohanson Maria, Tomta, Björnhmda, Karlsson Gunnar, 6g, Frustuna, G Karlsson K J, 34, Frustuna, G Karlsten A P, 63, skolråd, G L ~rsson C E, 47, handlande, G Lmdgren Emeli, 62, Sandbrink B Lindqvist J L, 36, Gåsinge, G' Ljung Alfred, 64, B Olsson Gustaf; skolråd, Gåsinge, G Pettersson M, 48, järnvägstjänstem., G Pettersson Ebba, 56, G Rigner Elisabet, 66, G Sim hm d Axel, 4 I, Gryt, S Strömberg C G, 3S, B ~ koglund Anna, 67, G Akerlnnd A F, 56, länsman, G B = Björnlunda, G = Gnesta S - Stjärnbofj ' - Strängnästraktens lärareförening ( 4 1) Ordförande: Otto Be;"bom. Andersson Anna, 67, Torestmd, Sh -g Andersson Kristina, 55, Aspö, Sn Andersson Hanna, 70, Liljehmd, Sn An~ersson A, trädg.-dir., Tynnelsö, O Alzen H, 6S, Rasbo, Uppsala Be~bom Otto 53, Sn Be] bom Hedvig, 6o, Sn B~rzen H T, 6 I' Härad, Sn Birath B E, ss, domk.-kommin., Sn Boman J P, 41, M Broma_~ Maria, 59, Hagalund, :NI Brastrom C E, 5 1, Berga, M Engborg Ellen, 6o, Taxinge, ::'11 Engllmd Ida, 6 r, Kalkudden M Granbäck G V, 52, Fogdö, Sn Gustafsson J G, 57, Ytterselö, Sh Hallsten N, 6 3, ö Hellstedt B A, 43, Å ker, M Höglund p J E, 56, Läima, M Johansson ~ E, 3S, Taxinge, M Johansson S, 44, Länna, M Johnsson K J, 4 3, A spö, Sn Karlsson Karolina, 59, Toresund, Sh Kempe O F, 59, Toresund, Sh Lagerström J V, musikl., Toresund, Sh Larsson P G, 70, Enhörna Lundbe~g Augusta, fru, 54, Sn Llmdq~Ist Julia! 73, Fogdö, Sn N orstro m Anna, 0 Pettersson Ida, 7z, Vansö, Sn Petersson Maria, 6o, Härad, Sn Pettersson Hulda, 67, Tosterö, Sn Pettersson Anna, 6o, Härad, Sn Sucksdm-f Hedvig, 6g, Marietorp, M S~ensson Anna, 6 7, Åkers bruk, M S~derblad J, 52, skoh ådsl., Sn Soderberg A, H elgarö, Sn Vallander E, skolråds!., M Vallin Hulda, 6o, Sn Vesterhmd A, 55, redaktör, Sn Zetterberg G, 57, Liljelund, Sn _lm = lviariefreq. Sn = Strängnäs, Sh - Stallatbolmen, ö = Öfverselö] Rekarne läraraföraning ( 3 2) Ordförande : A. G. Lundbo?'g.. Berg h Hi l da, 6 3, Ä Båth K E, Gillberga, Ä Ekelund A F, 4I, Torpa, Kungsör Ekelund Edla,.. fru, Torpa, Klmgsör Ek J osefina, Arila

11 Engdahl A, v. komm., Na~~m, Stockh. Gauffin A V, 64,.. Fors, A Gustafsson A S, A Gustafsson N J,.~t. Sundby Hallberg K A, A Hallenins J V, T Holm Hilda, Ä Holmgren K G, Torpa, Kungsör Hult A, Ä Jonson, kyrkoherde, T Källström Klara, 54 Kloster, Ä Lagerkvist K, Husby,,. Hå Landegren B J, 62,.~.. Lind Klara, Jäder, Jaderon.. Lindkvist Anna, Gillberga, A.. Lundborg A G, 61,.. Sundby, A Llmdell G A, 65. A Näslund P, Näshulta, He Persson Anna, Hyndevad, Ä Ruelen H, 63, Ä.. Romanus Am1a Clara, A Sahlberg Hanna, Stenkvis~~ Ärila Svensson G A, Kloster, A V ahlin Hilma, Rå by.. Vallenström Aurora, A Viren L E, 58, Ä.. Örtenblad Nam1y, 58, A [He = :f:ieden.~ö, Hå = Hållsta, T = Torshälla, A = Askilstuna) VIIlåttinne härads kratsförening (z6) Ordförande: C. Pers so?~. Ahlberg Augusta, 63, H Andersson Nikolina, 73, Helges ta, S Blomberg O G, 38, kyrkoh., Dunker Dahlström Ellen, Årdala, Vallballa Danielsson Emma, 4~, Sj?sh1gan, Me Eriksson A L, 54, Ardala, S Forsling J O, 55, Dunk er Franzen P E, 67, Me Frendin V, fanjunkare, M Friberg Ida, Björndammen, Stålboga Hellberg Ingeborg, 6o, Me Hellberg J, 32, Me Hofberg A, 6z, komminister, Ma Krän M, 63, S Lokrantz Eveliua, 67, Schedevij, Flen Magnusson Ellen, 74, Årdala, S Palmer Anna, 69, H. Persson C, 56, M Persson Karolin a, 5 z, M Runelin J F, 59, Forsa, Flen Santesson Edit, 59, Bråhofda, M Strandeli F A, 6g, M. Svensson Alfrida, so, Niosstorp, Fleru Thoren p' 5 g, Flen Åhlen L P, 51, Helgesta, S Åkerlund Sofie, 62, Bråhofda, M 'H= Hälleforsnäs, Ma= Malmköping.. M~ = Mellösa, S = Sparreholm) Oppund a kretsföraning ( 6o) Ordförande: A. V. Hallqvist Ahlström Olivia,. 6 r, St. Malm, K. Andersson A E, 59 redaktör, K Andersson C A, 5 l' gästgifvare, K Andersson R, 53 skolr., Va Arvin E G, 66, Johanneslund, K Bergqvist Stina, 66, K. Blixt L F, 48, lokomotlvf.. I~ Blomkvist Adelaid. 7 z, HögsJÖ Boman J E, 4 9, lokomotiv[., I~ Brockman G, 58, folkhögskoleforest.,. bedersled., Kantorp Brolin E, bandl., Johanneslnnd, K Brolin K, 59, skolr., Va... Carlsson Augusta, 68, ForsSJO, K Carlsson C A, 42, Djulö, K Carlsson E, 6g, K Carlström Agnes, 64, K Ekström J A, 3o, kontraktsprost ~ hedersledamot, Vi Engberg A N, 44, Näs, B r Eriksson C E, zo, skolradsl., K Eriksson K O, 52, Malm, K Eriksson Mathilda, 6g, K Flodmark G, 58, Marsjö, Vi Fredriksson H, 58, Sköldinge, V a: Frölen F A, 65, Vi Gustafsson I, 56, pastor, K Hagström C V, 46, Skölclinge, Va. Hallqvist A V, 59, K. Hellström G J, 56, telegr.-mg., K Johansson A, 65, skolr., Nästorp, K. Jonson Alma, 68, K Jonsson J E, 45, Strångs~ö Karlsson K E, korpr., S1ggetorp, K Karlsson M E, 56, handl., K. Larsson A G, 56, skolr., Hacksta, V1 Larsson C A, 62, källarmästare, K lo - Liljedahl A V, 49, lokomotivf., K Lindblom L, 6 5, Lennäs Lindström J, 50, skolrädsled., S L1mdqvist D A, 44, trädgårdsm., K :Malmström Anna, 64, K Manusbach Anna, 7 5, K :Maunsbach O, 49, skogsmästare, K Möller Anna, 7 4, K Nestor C T, 46, polis,. K Nilsson F E, 64, järn,r.-tjänstem., K Nilsson N F, 6o, K Sandahl C, 66, Fladafors San e!l A, S 5, Ler bo Simlund Berta, 59, S Stenberg, A J, 54, lokomotiv[., K Stenborg Paulina, 7 4, K Strömberg C F, 35, skolrådsled., S Söderström Angusta, 68, S Valdenborg D, 57, Sköldinge, Va Vallin J A, 37, folksk.-insp., hedersledam., Kantorp Valter Ruth, 77, Vi Vibäck C J, 57, Vi 9 hman F, 38, kyrkoh, hedersl., K Oij er Beda, 65, K Östlund J, 7 3, V a [B = Baggetorp, K = Katrineholm, S = Strlingsjö, Va= Valla, Vi= Vingil.ker] ö U aretraktens lärare- oh l ärarinneförening ( 1 8) Ordförande: N. J. Lmzdell. Andersson C L, 56, Hissjö, Äs Andersson Bilda, 59, fru, Hissjö Äs Brockman G, 58, folkh.-forest., Å~a, K Heden V, 65, Österby, As Holmlin Ida, Österåker, Ä Jansson H, 59, komm., Källarbocla, Äs Karlsson J, 5 r, Hagaberg, Äs Larsson Augnsta, so, Fladafors Lundeli N J, 58, Bie L11ndell Sofia, 68, fru, Bie Pettersson Karin, Österåker, Ä von Porat, kmnm., Österåker, Ä Svensson Anna, 6 1 ~. Laggar torp, Ä s Svensson Ida, 68, As Vallin J A, 37, fo~sk.-insp., Å sa, K Vesterberg, J R, 67, Gimgöl, Äs Vikman J L T, 49, Äs Vikman Olivia, 56, fru, Äs [K = I(antorp, Ä = Ättersta] Östergötlands län. Vikbolands kretsen (z 3) Ordförande : Ii. A. Andersson. Andersson A, 38, S:t Johannis, N Andersson Agda, fröken, S:t Joh:s, N Andersson Alfhild, fröken, S:tJ oh:s, N Andersson K A, 44, Dagsberg, N Andersson Lina, 56, fröken, S:tJ oh:s,l):[ AndPrsson M, 45, Eklund, Ö Appelqvist K Th., kyrkoh., S:tJoh:s,' N Botvidsson G, 56, landtbr., Vittinge, K Carlborg G A, 66, Ö Carlsson F O, 54, K Holmsten Otto, 68, handlande, Ö Hörner A, 40, Konungsund, N Issen P A, 53, Furingstad, N Jakobsson Hilma, 66, S:t Johannis, N Jonsson O, 54, Ö. Stenby, Ö Kjellgren Anna, 55, S:t Johannis, N K ullman K A, 3 2, Tåby, Söderköping Norrbom Sigrid, 74, Dags berg, N Thomasson K V, 5 g, Häradshammar Tönliöf Hanna, 6I, S:tJohannis, N Viden A, 49, landtbr., Björldund, K Yillen Elisa, 6z, Furingstad, N Odin Tekla, 6g, Ö. Ny, K. [K = Kudrlby, N = Norrköping, Ö = Ö. Husby) Norrköpings folkskollärareförening (68) Ordförande: Jolt. H.ylander. Alander Matilda, 62, N Almroth E V, 55, Å Andersson A E, 58, N Andersson A P, Simonstorp Andersson Lovisa, 53, N Berndtsson Maria, 66 'N Bilfeldt, J F, 48, Å ' Billgren P, 57, N Blixt Hanna, 65, N Carlsten C J, 55, N Cederberg J, 55, N Dalgren J F L, 50, förest. vid Gustavianska barnhuset, N Diderichsen F rida, 5 1, N Ed q vist K J, 59, N Ek~borgh C A, 24, kontraktsprost, O. Eneby, N Erikson Erika, 65, N Il -

12 Erikson Marianne, 59, N Forssell Emma, 57, N Gustafsson C G, 46, N Hellgren Hedvig, 53, N Holmberg E R, 59, N Hylander J, 55, N Hällström A, 67, N Högfeldt Amelie, 5 I, N Ingeson C, 43, lmssör, N Ingeson Emma 6 I' fru, N Jonson Maria, 49, N Jonson 1\llatilda, 43. N Landberg Gustava, 6o, N Larsson Maria, 67, N Linden Alma, 64, N Linden D H, 67, N Lindqvist Emelie, 57, N Lundahl P, 6o, N Lundberg, K A, Simonstorp Ltmdström G V, 56, N Lyttkens I A, 44, fol!~sk.-insp., N Löwkrantz J G, 62, O. Eneby, N Martelius P M, 64, N Mårtensson Hi\ ma, 57, N Nelander N, 47, N Nilsson A F, 37, Kimstad Nilsson Hilcla, 62, N Norelen M, 56, N Olsson Jänny, 57, N Peterson Gustava, 40, N Petersson M, 67, N Petersson Maria, 67, N Ringqvist A, 67, N Rosengren N, 53, N Sandberg H V, kyrkoh., skolr.-orclf., N Schön T G, 72, N Sjögren M, 46, Ö. Ene by, N Smedberg A, 50. N Sundell Maria, 6S, N Sundstrand Emelie, 49, N Svartz A, 5S, N.. Svensson A, 62, O. Eneby, N Svensson A ngns ta, 55, N Svensson V, 49, N Säfberg, Vändela, 54, N Söderberg Elin, 62, N Söderberg V, 59, N Thulin Kerstin, 55, N Vennerblad F T, 54, N Åkerman Augusta, 49, N Åkennarr Nelly, S I, N Östling E R, 67, N o [N = Nor~köping, Ä = Aby] Finspånos uetsen (3 3) Ordförande: Er. Bergs ten. Ahlst:rand K O, 52, Risinge, F Andersson C E, 62, S Arbin V, komminister, 56, F Bergsten E, 54, F Blom Hilda, 63, Lotorp, F Blomgren K A, 54, Eliantorp, F Bohman Anna, 6,}, F Cedervall Hanna, - ss, F Ekström Alb., 62, H Fredlund Fredrika, 5S, F H edhmd K, 6S, F Karlsson Anna, 70, Lotorp, F Kvarfordt H edvig, 6S, Eliantorp, F L arsson Mimmi, 76, Lotorp, F Molin Acla, 76, Simonstorp, S Netz J A, 45, Ramstorp, F Nilsson G, 67, Folkström, Sk Nyström A L, 36, kyrkoherde, H Ohlsson J A, 66, Vahlstorp, H Olsson A, 53, Simons torp, S Persson Matilda, 6 3, S Pettersson A, 57, landtbr. skolråd, S Pettersson Hanna, 54, F P ettersson H edda, 7 6, Lo torp Rosen A J, 54, H. Sanderholm C J A, 46, F Sonden, E, bruksförv., skolr.-ledamot, S Törning A, 40, F i Vahlqvist Klara, 62, H Vastenson Ester, 72, F V esterberg F O, 4 5, Härads torp, F Vikström G, 54, Lotorp, F Ängqvist S P, 3S, Sk [F = Finspåug, H = Hällestad, Sk = Skönnarbo, S = Sonstorp] Bankekilui-Skärkindskretsen (z 3 'l Ordförande : A. P. Andersson. Adell A, 50, Örtomta, Ringstorp Ander A, 53, G Andersson, A P, 47, Askeby, Lh Andersson K A, landtbr., Markeby, G Andersson O, landtbr., Vårdsberg, Lk Bergholtz A, 59, Sk Bertel C V, 66, Sk Broman C A, Värna, Grebo Danielsson N P, landtbr., Erikstad, B Forslund, skolr., Värna, Grebo Fredriksson A, Bersbo Fredriksson A F, 44, Vårdsberg, Lk Fridner Anria, G Henrilesson A, godsäg., Karlslund, Sk Holm A, 59, Svinstacl, B Holstensson Elin, 65, Svinstad, B Johansson J F, Yxnerum Kinnander G A, Gräfsten, B Larsson K J, 54, landtbr., Viggeby, Sk Pedersen G, landtbr., Strömsbro, B Pettersson A, 5 r, landtbr., Banka, B Sjöstrand A, lanrltbr, Mossänden, G Törnlöf Karolina, Gräfsten, B [B = Bankekind, G = Gistad, Lh = Linghem, Lk= Linköping, Sk = Skärkind] linköpings folkskollärareförenlon (3 3) Ordförande: J. A. Siiderlund. Almlöf K G, 64, Skärblacka Ahlborg E M, Lk Almroth C F, 59, Vånga Andersson A F, Skeda Andersson K J, 67, fil. kand., Lk Bergström P R, 57, Lh Berner K Hj., 6S, Lk Blomberg Fa1my, Lk Borg O V, Vreta kl., B Engström F V, 6 r, S:t Lars, Lk Engström Laura, 57, S:t Lars, Lk Engström N A, Ledberg, Malmslätt Gottfriedz Elna, 74, Lk Hansson Greta, 52, Lk J~nzon G O, 68, <Lk Johansson A F, 48, Ö. Skrnkeby, Lh Johansson K F, 55, Lk Jonsson Emma, 7 z, Lk Lamberth K L, kantor, Skeda Larsson K V, 59, folksk.-insp. Vist, Lk Liljebäck C A, 66, Ljung, Lk Lorin Hj., 68, Lk Löwendahl Anna, 7 I, Lk Löwendahl O A, 6 5, Lk P ettersson Anna, 6z, Lk Söderlund J A, 54, folksk.-insp., Lk Vahlqvist J H., 6 r, Lk Vallen G A, Lk Vastesson C G, 54, Ö. Harg, Lh Viden S G, 57, Kaga, Lk Viman J G G, 68, Björkeberg, Lk Vineli Märta, 66, Lk Zander Matbilcla, 52, Lk [B = Berg, Lh = Linghem, Lk = Linköping). Valkebo- kretsen ( 2 7) Ordförande: E. F. Ahlqvist. Ahlqvist E F, 40, Rappestad, B Alborg E, 6z, Linköping Almqvist J R, 39, stationsinsp., B Andersson A A, 4S, skolrådsled., S Andersson J A, grosshandl., Uh ika Botvidsson J E, 64, Gammalkil Carlsson C J, 45, skolr.-l., Rappestad,B Carlsson F, 47, skolr.-1., Rappestad, B Dickman G B, 54, Sjögestad Ekvall O, bokhållare, B Engdahl K, 57, Linköping Engvall G, 51, skolr.-l. Vikingsta:d, B Ernander E T, 49, landstingsman, B Hedren K A, 69, Viby, M Holm P, 63, mejerist, B Leffler S G, kronolänsman, B Liden N D, 52, Ö. Tollstad, M Magnusson J, 3S, skoh ådsled., S Nilsson A P, 43, skolrådsled., B Nilsson D, 54, grosshandl., B Nilsson N A, 38, landtbr., Brestörp, B Odhner H, 53, folkhögskoleförest., S Petersen J V, 63, direktör, Norrköping Rydberg J R, 64, Vikingstad, B Vallerstedt C J, 46, skolrådsled., B Vifell A Th., 63, fil. kandidat, S Viren K J, 53. Ö. Tollstad, M [B = Bankeberg, 11'1: = i\1antorp, = S Sjögestadj Mjölbyortens lär.areförenlno (z6) Ordförande: O. Vz'lle'n Andersson K A, 43, Mj Andersson Matilda, 66, Normlösa, Mt Asklöf H A, 65, Veta, Mt Bergstrand Anna, 7 4, V H Engberg K O, 50, V H Erikson G A, 6o, U Fröst K P, 47, komm., Härberga, l\1 13-

13 Hedren K O, 6 1, Sya Tacobsson Ida, 64, Rinna, V d Karlsson Hedda, 66, Mj Karlsson Hilda, 57, Ö, Tollstad, M t Karlsson Leontine, 70, Mj Kjellberg Augusta, 5 I, Veta, M t Krren Matilda, 56, Skrukeby, Mj Lindström L, 7 I, Mj Pettersson C O, 45, skolr., Veta, Mt Rehnström A' V, 51, Mj Stackell Sigrid, 46, Mj Sjöberg Anna, 66, Mj Sonden A, 40, kyrkoh., V H Storm Matilda, 69, Mj Svensson L, 65, Härberga, Mt Viderström C, so,,v H Viilen O, 53, Normlösa, Mt Vållgren Hilda, 69, Härberga, Mt Årsen M T, 63, Rinna, Vd [Mj = Mjölby, Mt = Mantorp, U = Ulrika, V H = Västra Harg, Vd = V? derstad J Västra Östergötlands läraraföraning (5 r) Ordförande: J. N. Bergstrihn. Ahlberg G H, 6z, M Ahlstrand J E N, Appuna, Väderstad Andersson Alfr., 59, M Andersson B J, 51, M v Andersson Emma, 67, Krigs berg, B Andersson G, landtbr., Kalfvestad, V Asklöf P A, 34, Järstad, S Berg K L, so, Hagebyhöga, V Bergdahl J G, 54, V Bergman K F, Väfversunda, Borghamn Bergström J N, 6o, V Bergström Ottilia, 4 I, V Dahl G A, 50, pastor, Sk Eklund Eugenia, 63, M Franke C, 62, Mv Fridström A G, 55, S Graner G, 5 s, Björketorp, M v Göransson K J, Herrestad, A Holm Emma, 64, M. Johansson A, organ., Älfvestad, Sk Johansson Alma, 4S, Lönsås, Sk Johansson And,. Örberga, A Johansson K E, 66, Heda; Alvastra Karlsson Klara, 6 I, S Karlsson Th., 54, kom,.tn., Källstad, A Larsson Elise, 4S, M Larsson L N, 57, Hof, V Linder C P, 41, Kvarn, B Lindqvist Arv., 52, Högby, S Lindqvist T, 59, Kvarn, B Löfman G E, 67, Mv N ormell E T, 6 2, Orlunda, V Norrby J O, 61, Vinnerstad, M Odin H il da, 55, S Petersson J V, 53, Brunneby, B Pettersson K A, 56, S Petre P O, 46, Krigsberg, B Ringdahl Alma, 6o, V Rylen Otto, 57, Hogstad, Mjölby Sandahl Elin, 65, V Stafström Alma, 65, Fornås, Sk Strand Alb., ss, Fornås, Sk Tornell A P, 40, V. Stenby, Fogelsta Törnell A M, 47, Vallerstad, S Vahlqvist G, 59, Lönsås, Sk Vallin E, redaktör, Vadstena Verner C Georg 6o, Mv Viden A T, 56, Rogslösa Viman M T, Ekebyborna; M Zotterman E A, 44, riksdagsman, V Örnell C, 26, Fornås Sk [A = Arneberga, B = Borensberg, 111 = M o tala, 1\1 v = Motala verkstad, S = Sken:1inge, Sk = Skepps~s, V = Vadstena) Lysings kontrakts läraraföraning ( I s) Ordförande : S. V. Bostrand. Alson Aug., kyrkoh., V. Tollstad, H Augustinsson E, 65, Ö Bostrand S V, 43, Kyleberg, S Ekman A V, 36, Kumla, V Gustafsson O, 53, V Hedberg Hulda, 69, V. Tollstad, H Högberg G, 56, Rök Högberg Maria, Rök J chansson Ida, Rök Karlsson Ingeborg, Ö Kindegren J M, 54, V Tollstad,.H Lidholm J A, 6o, Ö Liljengren D, 39 Åby, Ö Nilsson A, 64, Siggeryd, Ö Nilsson O, so, Munkeryd, Ö Nylen A T, 45, Svanshals, S 14 - Petersson R, 32, organ., Ö snellman S, 33, kommin., Ö [H;, = Hästholmen, V = Väderstad, Ö = Odeshög, S = Svanhals] Kind a kratsföraning (r 9) Ordförande: J. V. fanssin. Andersson G, 69, H Andersson K E, ss, Täfvelstad, R Andersson Mina, 68, Eneby, K Bergsten Ester, 76, Horn Ekstam A, 66, Sätra, Brokind Flack A O, 5 r, Väs by, K Flack P A, 42, Eneby, K Gustafsson O, 65, K Gustafsson O, 69, Horn Gustafsson F, 41, Tjärstad, R J anssen J V, 63, Brokind Jonasson A, so, Rumma, Horn I~ronblad K M, 53, Kjettestorp, K Lrnclblom C S, 52, Kättilstad H Linelvall A P, 33, Horn ' Mattsson Sofia, 6o, Finecle, Horn Stagner O, 69, Horn Svensson S, Kättilstad, H Öfverberg K, 59, Sjögsäter, Brokind [H = Hägerstad, O = Oppeby, R = Rimforsa, K = Kisa J Jönköpirigs län. T veta härads folkskollära reföranlno ( 4 I) Ordförande: IS:m-l Bergstrand. Ahrenberg Klara, 62, J Andersson Johanna, J Bergstrand K, 54, J Blomqvist J E, J Clresson J N, 62, J Dalin Alfr., 55, H Dalin Anna, tru, H Dalin S A, Månsarp, J Embring Herta, 7 z, J Eriksson Elin, 62, H Erlandsson M, 50, J Franklin C V, 72, J - 15 Fransen J A, so, folksk.-insp., J Grahn V, 54, J Hallgren Anna, 74, H Hallner Amanda, 65, H Ramner P V, 67, J Hartman K, 69, H Johansson K E, J Johansson R, 62, folkskoleinspekt., J Jonsson J F, 64, Sanserycl, J Karling J, 49, ingeniör, J Karlsson J A, 5 z, Järstorp, J Linelen H, 7 r, J Lizell Augusta, J Loven F A, 66, J Moberg Anna, J Mohn H O, 49, verkmästare, H Nilsson Ida, 64, J Olsson Eva, 64, J Olsson Ida, 64, J Pettersson Emma, 56, J P la ton J oh n, J Puke, Habo Svensson A, 65, J Thomasson Isak, 65, J Thörnqvist C A, Norrahammar, J Vahlin L, lär. vid tekn. skol., J Vetterlind Aclele, 54, J Y.isen K M, 54, Öggestorp, T Ostberg J A, 65, Forserum [H= Huskvarna, J =Jönköping, T= Tenhult J Vista härads lärareföranlno (I 4) Ordförande: J. Edv. L u ndeqvist. Englund O V, ss, G Engqvist C J, 39, Ölmstad, Jönköping Göransson J osefina, 64, G Karlsson Emilia, 6 7, G Kellner A G, 64, G Lagerlund K E V, 56, Skärstad Liljeqvist Alma, 6S, G Ltmdeqvist J E, 58, G Mellin J M, 58, G Mörk J, 49, Ölmstad, Jönköping Nilsson S, 40, G Svensson Anna, 70, G Vallendorf J A, 59, G Vennerström Amancla, 79, G [G= GrennaJ

8. För kår- eller yrkesintressen.

8. För kår- eller yrkesintressen. 8. För kår- eller yrkesintressen. [4051-4078J 8) För kär- eller yrkesintressen. Allmänna Svenska läkareföreningen, se Ekonomiska och nationella samman- [3947]. slutningar. Svenska läkaresällskapet, se

Läs mer

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare:

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare: [399340241 D. Föreniagar och siillskap.' F. V. Hansen. Sekr.: profeswr Znut Kjell Hafström, Manfred; d:o Sundsvall: Alexisberg, Rådmsnsg. 18; kassaförv.: hofintenden son, F. P.; ord. styrelsemedl.: Johansson,

Läs mer

Invånare i Vaxholm enligt folkräkning 1930. Endast själva staden och undantagande Kastellet och militära förläggningar

Invånare i Vaxholm enligt folkräkning 1930. Endast själva staden och undantagande Kastellet och militära förläggningar Invånare i Vaxholm enligt folkräkning 1930. Endast själva staden och undantagande Kastellet och militära förläggningar Utskrivet av Carl-Uno Sjöblom april 2014 Namn Yrke Föd.år o.-ort Kvarteret Strand

Läs mer

Pennlnq i"rätt~i"gar..

Pennlnq irätt~igar.. [1646-1651) Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. De Il sjukhemmet intagna sjuka hafva i Öfrigt\ [1650) Hemmet Elim, att stålla sig till efterrättelse de ror ordningen der. (A' Negling

Läs mer

Brand- och Lift"'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

Brand- och Lift'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [2693-2700],. Iläst I Hufvudredare Fartygsnarnu Slag Ton Befälhafvareua namn I krafter Westeriund, A. J. Amanda S 37 Westeriund, A. J. Wicander,Hj.

Läs mer

Protokoll januari 1913. Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammaren i Luleå den 2 januari 1913.

Protokoll januari 1913. Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammaren i Luleå den 2 januari 1913. Protokoll januari 1913 Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammaren i Luleå den 2 januari 1913. Närvarande: Herrar Bennet, Brändström, Danielsson, Edström, Fernlund, Gustafsson, Ljungberg och Sandström.

Läs mer

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr,

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, 11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, Icke inregistrerade sjuk- och begraf. [1947] Svenska teaterförbundet. ningskassors styrelser. Spar-, sjuk-, ~nderstöd~-

Läs mer

Alfabetiskt ortsregister.

Alfabetiskt ortsregister. 1 Abisko (Norrbottens län) Alfabetiskt ortsregister. Årtalen inom parentes (1899, 1911) anger att de finns med i Svenska Fotografers Förteckning av anno 1899 resp. 1911. Borg Mesch Filial, se Kiruna. (1911)

Läs mer

Protokoll april 1914

Protokoll april 1914 Protokoll april 1914 Protokoll, fördt vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 1 april 1914. Närvarande: Herrar Fagerlin, Rosengren, Hellstén och Lindgren. 1. Protokollet för den 6 februari föredrogs

Läs mer

Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS. Du har väl uppdaterat din DISGEN 7 till senaste versionen DISGEN 7.0d!

Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS. Du har väl uppdaterat din DISGEN 7 till senaste versionen DISGEN 7.0d! DIS med SLÄKTFORSKARNYTT Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS Rapport från släktforskarnas DATARIKSDAG i Linköping En av höjdpunkterna var databasen om Söder i Stockholm som kommer på

Läs mer

.C. Öfriga allmänna 'inrättningar.

.C. Öfriga allmänna 'inrättningar. [2201]..~ C. Öfriga allmänna inrättnin~r...c. Öfriga allmänna 'inrättningar. 1. Bildningsanstalte r: Högskolor och fackskolor, Allmänna Iäroverk, Enskilda läroverk, Folkbildningsanstalter för vuxna, Folkskoleväsendet

Läs mer

KOMPLETTERINGAR TILL DEL I

KOMPLETTERINGAR TILL DEL I 4 KOMPLETTERINGAR TILL DEL I 2 Tabell 6 från tab.2 INGRID JONASDOTTER 1733 hade ingen dotter Kari, det var broderns barn. 3 Tabell 29 från tab.11 NILS JANSSON 1768 dog i Mölnerud i Brunskog 28/11-1850.

Läs mer

utsändt detta ärende till kretsföreningarnas pröfning och därvid till besvarande uppställt följande frågor:

utsändt detta ärende till kretsföreningarnas pröfning och därvid till besvarande uppställt följande frågor: 4 att tolkskoleinspektörerna noga öfvervakade församlingarnas skyldighet i berörda afseende. En skärpning af paragrafens bestämmelse, så att församlinga1na bestämd t ålqdes att anskaffa och anordna skolträdgård

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Verksamhetsplan

Verksamhetsberättelse. Verksamhetsplan Verksamhetsberättelse Styrelsen för Stockholms Innebandyförbund önskar avge följande verksamhetsberättelse med årsredovisning gällande distriktets tjugoförsta säsong, -. Verksamhetsplan Styrelsen för Stockholms

Läs mer

LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955

LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955 M E D D E L A N D E N FRÅN SVENSKA TE K NOLO G FÖ RE NINGEN ÅRGÅNG 41 1955 : 3 LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955 Pris 12: kr. PATENTBYRÅER H. ALBIHNS PATENTBYRÅ A / B E. Ii ORM AN G. ERNEROT O. CLAUSS K. CHRISTENSSON

Läs mer

Stadgar för D 21 av Zonta International

Stadgar för D 21 av Zonta International Stadgar för D 21 av Zonta International 1 Medlemskap Zontaklubbarna i Sverige och Lettland utgör Distrikt 21. Distriktet skall vara indelat i sex områden (areas) på följande sätt: Area 01: Norrbottens,

Läs mer

Välkommen till UNF:s 26:e kongress i Lund den 23-28 juni 2015!

Välkommen till UNF:s 26:e kongress i Lund den 23-28 juni 2015! Välkommen till UNF:s 26:e kongress i Lund den 23-28 juni 2015! Två år har gått sedan förra kongressen samlades i Borås för staka ut den fortsa riktningen för UNF som organisation. Det har varit två fartfyllda

Läs mer

Skördestrejk slut Lönen upp 300 kr

Skördestrejk slut Lönen upp 300 kr Jordägarna tvingas förhandla: Skördestrejk slut Lönen upp 300 kr KUNGSÄNGEN (augusti 1919). Folkskolläraren Oscar Sjölander i Kungsängen ledde den nyligen avslutade och framgångsrika strejken bland Upplands

Läs mer

Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t

Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t Regler för advokatverksamhet Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t sveriges advokatsamfund laboratoriegatan 4, box 27321, 102 54 stockholm telefon 08-459 03 00 telefax 08-660 07 79 e-post info@advokatsamfundet.se

Läs mer

BERÄTTELSE. Finlands Landtdags Bankfullmäktiges. Landtdagens Bankutskott. för år 1918. till HELSINGFORS 1919,

BERÄTTELSE. Finlands Landtdags Bankfullmäktiges. Landtdagens Bankutskott. för år 1918. till HELSINGFORS 1919, Finlands Landtdags Bankfullmäktiges BERÄTTELSE för år 1918 till Landtdagens Bankutskott. I. I HELSINGFORS 1919, l"in~x:a I.ITTJi:RATUR SlLLSKAPBTS TBYCKl!lltl. Om Finlands Bank under upproret 1918 har

Läs mer

Välkommen till Ladies Circle Sverige Friendship and Service

Välkommen till Ladies Circle Sverige Friendship and Service Välkommen till Ladies Circle Sverige Friendship and Service Ladies Circle Sverige, som är ansluten till Ladies Circle International, har till ändamål att: vidga medlemmarnas intressesfär öka förståelsen

Läs mer

Välkommen till UNF:s 25:e kongress i Borås den 25-30 juni 2013!

Välkommen till UNF:s 25:e kongress i Borås den 25-30 juni 2013! Välkommen till UNF:s 25:e kongress i Borås den 25-30 juni 2013! På kongressen 2011 i Åre beslutade ombuden var UNF skulle befinna sig 2013. Två år har gått och tillsammans har vi har naggat alkoholnormen

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e ordinarie årskongress onsdagen den 10 september 2008 i Örebro 1 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e

Läs mer

Partistämma 2007: Propositioner.

Partistämma 2007: Propositioner. :. Moderaternas partistämma. Gävle 25/28 oktober 2007. Innehåll Stämmoprogram 7 Föredragningslista 10 Arbetsordning 12 Utdrag ur stadgar 13 Röstlängd 19 Valberedningens förslag 27 Proposition 1: 33 Vår

Läs mer

Propositioner. och yttranden

Propositioner. och yttranden positioner oc ch yttranden Partistämma 2011 propositioner och yttranden Partistämma 20 n Partistämma 2011 propositioner och yttranden Partistämma 2011 propositioner och yttranden Partistämma 2011 propositioner

Läs mer

Norrköpings Kontoristförening

Norrköpings Kontoristförening STADGAR för Norrköpings Kontoristförening u.p.a Antagna vid sammanträden den 16 mars och den 12 april 1966. STADGAR FÖR Norrköpings Kontoristförening u. p. a. Antagna vid sammanträden den 16 mars och den

Läs mer

5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirfirmor och amorteringsfonder.).[2700j Sveriges Riksbanks hufvudkontor

Läs mer

Sidan 1. Förbundsmötets öppnande 6. 2. Upprop 6. 3. Beslut om förbundsmötets offentlighet 14. 4. Fastställande av dagordning 14

Sidan 1. Förbundsmötets öppnande 6. 2. Upprop 6. 3. Beslut om förbundsmötets offentlighet 14. 4. Fastställande av dagordning 14 Protokoll Innehållsförteckning Sidan 1. Förbundsmötets öppnande 6 2. Upprop 6 3. om förbundsmötets offentlighet 14 4. Fastställande av dagordning 14 5. Fastställande av arbetsordning 16 6. Val av presidium

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Årgångarna 1860-1892 offentliggjorda i: Statistisk tidskrift / utgifven av Kongl. Statistiska centralbyrån.

INLEDNING TILL. Föregångare: Årgångarna 1860-1892 offentliggjorda i: Statistisk tidskrift / utgifven av Kongl. Statistiska centralbyrån. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Y, Sparbanksstatistik. 1, Sparbanker och folkbanker. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & Söner,

Läs mer

Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3

Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3 Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3 2010-10-21 09.10 Svenska Kommunalarbetareförbundets 27e ordinarie kongress den 7 11 juni 2010 Produktion:

Läs mer