ALLT BÖRJADE MED EN BIBLIOTEKARIE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALLT BÖRJADE MED EN BIBLIOTEKARIE"

Transkript

1 ALLT BÖRJADE MED EN BIBLIOTEKARIE Dramaten grundades 1787 som ett privat företag. Det var på Gustav III:s tid. Med sina kulturella och nationella visioner hade kungen länge önskat sig en nationalscen för svenskspråkig dramatisk teater. Bibliotekarien på Drottningholm, A F Ristell, som hade ett djupt teaterintresse, utsågs till innehavare av ett tidsbegränsat privilegium. Han skulle bedriva sådan verksamhet inom ett av honom helägt företag. Den finansiella risken var således hans. Svårigheter tillstötte omedelbart och konkurs uppstod efter ett år. Ristell lämnade landet. Ett kollektiv av skådespelare, en association, tog över och kungen gav teatern sitt beskydd i maj Det innebar viss finansiering via hovförvaltningens budget i kombination med kunglig bestämmanderätt. Operan hade fått denna ställning redan från start decenniet före. Så fortsatte trots de initiala svårigheterna ett konstnärligt och finansiellt äventyr, som pågår än, mer än 200 år senare. Det är en spännande historia i många avseenden, inte minst om hur finansiella krafter möter andra hänsyn, och hur detta präglar epok efter epok i teaterns liv. Vill man som jag penetrera detta på djupet, kan man med fördel bedriva ingående studier av de dokument som finns förvarade på Dramatens arkiv och bibliotek. Där finns åtskilligt material, i synnerhet för verksamheten vid Nybroplan från 1907: årsredovisningar, protokoll med bilagor, intäktsstatistik per föreställning, besöksstatistik per föreställning, rollböcker och mycket annat. Dramatens arkiv och bibliotek är värt en egen beskrivning. Arkivet kan förenklat sägas bestå av två huvuddelar. Den ena är handlingar direkt knutna till teaterns föreställningar: en pjässamling, ett fotoarkiv, en pressklippsamling och en samling av musikalier. Det andra är handlingar som vuxit fram ur teaterns administration. Jag håller mig naturligtvis huvudsakligt till den senare delen men inte bara den. "Kulturhistoriskt sett är båda delarna lika viktiga", skriver Dramaten i offentlig text. "Såväl den konst som skapas på scenerna, som teaterns historia som ämbetsverk utgör en viktig del av vårt nationella kulturarv". Biblioteket i snävare bemärkelse innehåller cirka volymer: dramatik, poesi, viss annan skönlitteratur, biografier, teater- och kulturhistoriska verk m.m. Denna verksamhet, här för korthets skull benämnd biblioteket, har två heltidsanställda. Chefen Dag Kronlund har disputerat i teaterhistoria. Jag har svårt att föreställa mig att någon nu levande vet mer om Dramaten under gångna år. Kronlund har haft ganska få företrädare, bland dem Stig Torsslow som på sin 1

2 tid hade många framträdande uppgifter i svensk teater och till och med höll på att bli Dramatenchef på 60- talet efter Karl-Ragnar Gierow. Dramatens bibliotek av idag utstrålar som många andra bibliotek en avskildhetens, reflektionens och den intellektuella nyfikenhetens charm. Här spars inte någon möda för att tillgodose ett aldrig så speciellt behov hos någon kunskapssökande. men här finns också något annat mer ovanligt, en delaktighet i den pågående totala verksamheten i huset. Sitter man där tillräckligt många dagar förstår man det. Här vårdas Dramatens tradition och minnen, inte främst tillbakablickande utan som ett stöd för att de grundläggande idéerna skall hållas levande i det aktuella skeendet, som ett stöd för teaterns identitet. Många som lever mitt uppe i aktuell teater kommer hit. Skådespelare, som just tilldelats en roll, och behöver läsa in sig på litteratur och få tips om sådan. Många av teaterns medarbetare för att växla några ord med bibliotekschefen om gamla och nya produktioner. Tidvis är det en strid ström av ungdomar, som letar efter lämpliga manus för inträdesprov och uppspelningar vid teaterskolor. Nåväl - det finns en lång och händelserik historia att bevara. Fortsättningen efter 1700-talets association var följande. Inte långt efter sina starter kom de båda tal- och musikdramatiska verksamheterna att sammanföras till ett företag med gemensam skötsel och gemensamma lokaler. På en eller två scener spelades musik- och taldramatik omväxlande. Kopplingen till hovet var väsentlig. I europeiska kungadömen var det inte ovanligt att en nationell teater fungerade som en del av den kungliga representationen. Den kungliga teaterns finansiering och beslutsordning gav uttryck för att teatern till väsentlig del var just en kunglig angelägenhet. Riksdagen beviljade anslag som hovförvaltningen förfogade över. Kungar utsåg cheferna. En av kungarna, Gustav IV Adolf, tilldelade "sitt" företag monopol på offentlig teater i Stockholm vid slutet av 1700-talet. I början av 1800-talet utlöste detta monopol reaktioner i frisinnade kretsar. En av de mest engagerade lät trots förbudet uppföra en teater vid Kungsträdgården, Mindre teatern. Denna teater blev en konkurrent till den kungliga. När den efter ett par årtionden drabbades av fleråriga ekonomiska problem, lät dåvarande kungen Karl XV inköpa den för Kungliga teaterns räkning. Så fick taldramatiken en egen scen Ironiskt nog utgjorde detta kungliga förvärv startpunkten för en ny epok med ökade maktanspråk från andra håll. Den större verksamhet som den nya spelplatsen möjliggjorde blev nämligen allt svårare att finansiera. Frågor om utökad finansiering för Kungliga teatern väckte debatt om huvudmannaskapet. 2

3 Sverige hade just fått en ny författning med tvåkammarriksdag. Ledande folkvalda motsatte sig ökade statliga bidrag, om teatern fortfarande till så stor del var en kunglig angelägenhet i termer av beslutsformer och verksamhet. Teatermonopolet i Stockholm hävdes, och en lång rad privata teatrar växte upp under 1800-talets sista decennier, t.ex. Svenska Teatern på Blasieholmen, Ladugårdsteatern vid Östermalmstorg och Vasateatern. För Kungliga teatern med Operan och Dramaten blev den finansiella situationen allt mer ansträngd under 1870-talets senare del. En förändring krävdes. I april 1881 tog statens organ över flera av de befogenheter och åtaganden som tidigare tillkommit hovet. Det har beskrivits som att teatern förstatligades. Den underställdes finansdepartementet, en indikation på statsmaktens inställning får man förmoda. Teatern var inte någon primär angelägenhet för staten men den kostade pengar. Förlusterna fortsatte. För taldramatikens del fanns också bekymret att byggnaden vid Kungsträdgården befann sig i dåligt skick. Förlusterna var av ansenlig storlek under stora delar av 1880-talet. Statens finansiella uppgift blev att ge årsvisa anslag för täckning i efterhand. Framför allt riksdagens tålamod tröt och 1888 upphörde i princip anslagen. Riksdagen beslöt att verksamheten skulle läggas ut på privat entreprenad och i samband därmed gjordes en organisatorisk uppdelning av vad som tidigare hållits samman. En hovkapellmästare tog sig an operagrenen. Enligt fransk förebild drevs den taldramatiska grenen av ett skådespelarkollektiv, en association. Dramaten-grenen fick väsentligt mindre generösa villkor från hov och statsmakt. Hovet betalade bara hyra för sin loge och staten krävde hyra för lokalerna, om än relativt låg. Nästan exakt 100 år efter sin start var således Dramaten på sätt och vis tillbaka till samma typ av finansiell konstruktion som i utgångsläget. Det drevs som ett privat företag. Helt ville emellertid inte statsmakt och hov avstå från styrning. Det uttalades i hyresavtalet att kvalitetskraven skulle vara oförändrade. En censor skulle fullgöra funktionen som övervakare. I praktiken utnämndes vederbörande av kungen personligen. Till direktör för teaterns verksamhet utsåg kung Oscar skådespelaren och regissören Gustaf Fredrikson, för många känd som "Frippe", Många professionella betraktare såg och har sett Fredriksons repertoar som tämligen starkt lustspelsbetonad. Någon stor respekt i dåtidens massmedia vanns inte för vad som huvudsakligen ansågs vara en förströelseteater. Till och med den helt privata Svenska Teatern, ägd och driven av Albert Ranft, framstod som mer betydelsefull i ett konstnärligt perspektiv. Ranft var framgångsrik också i andra hänseenden. Han var expansiv och förvärvade flera av Stockholms teatrar, 3

4 därtill Stora Teatern i Göteborg. Han förfogade över flera av de mest namnkunniga skådespelarna. Han gav de olika teatrarna olika repertoar. Säkert väl medveten om denna kritik betecknade Fredrikson i efterhand sin chefstid "som en betydelsefull epok i konstnärligt hänseende". Fredrikson tog franska komedier som En parisare och Madame Sans-Gêne på ett betydande professionellt allvar. Han kunde också hänvisa till ett antal svenska urpremiärer, däribland versupplagan av Strindbergs Mäster Olof Repertoaren drog i vart fall en borgerlig och urban publik år efter år. Det ekonomiska utfallet blev gott, och tilldelningen till associationens riskbärande medlemmar blev också god. Likt en och annan efterföljare inom teater och film uppfattade han en smakförbättring hos publiken just under sin tid, och han såg därför inte någon målkonflikt. "Den konstnärliga målmedvetenheten skulle till sist visa sig även vara en ekonomisk faktor att räkna med". Frågorna om former och innehåll för Dramatens framtida verksamhet kom upp på den offentliga debattens agenda i olika etapper under 1800-talets sista årtionden. Dramatens verksamhet var en angelägenhet för en kulturelit och blev det också för den näringslivselit, som såg sig själv som samhällsbyggare. Associationens tämligen lönsamma verksamhet och den dynamiske Albert Ranfts framgångar gav med tiden näring åt föreställningen att goda teatrar mycket väl kunde drivas som ordinära affärsföretag. Grupperingar inom näringslivseliten, förmodligen också hovet, önskade därför närmast befästa den rådande ordningen för Dramatens del: en i grunden privat verksamhet lever inom de ramar dess affärsmässiga intäkter skapar. Idén att bygga samhället på enskild näringsverksamhet hade överhuvudtaget en stark ställning vid denna tid i näringslivets och statsmaktens toppskikt. Statsmaktens företrädare, som ju i grunden var borgerligt sinnade, fann inte några starka skäl att utsätta staten för de finansiella riskerna i en teaterverksamhet. Andra såg snarast associationens verksamhet som avskräckande. De önskade en nyordning där de kommersiella krafterna gavs mindre utrymme. Hit hörde den kulturelit som tog till orda i massmedia och en del riksdagsledamöter. Alltför länge, skrev författaren Tor Hedberg, hade teater i Sverige betraktats som en penningaffär och inte som ett viktigt bildningsmedel. Enskilda riksdagsmän såg teatern som ett instrument för påverkan av medborgarna till nytta för den jordnära samhällsordningen. De efterlyste följaktligen ämnen som kunde främja för samhället lämpliga tanke- och handlingsmönster. De flesta som 4

5 krävde en nyordning hade dock främst allmänt estetiska eller konstnärliga skäl. En klar majoritet i den allmänna debatten lade tyngdpunkten vid sådana icke-kommersiella ambitioner. De argumenterade ganska naturligt för att staten borde ta på sig ett större ansvar. I spänningsfältet mellan dessa båda synsätt utvecklade sig kring sekelskiftet framtidsfrågorna för Dramaten. Häri ingick att en ny byggnad borde uppföras, större än den vid Kungsträdgården. Ett par tämligen resultatlösa statliga utredningar tillsattes under 1800-talets båda sista decennier. Delar av Stockholms näringsliv, främst kretsarna kring familjen Wallenberg och Stockholms Enskilda Bank, tog initiativ i samspel med stat och hov, också det utan resultat. En mycket konkret bakgrund var att den gamla byggnaden vid Kungsträdgården ansågs uttjänt. Det utfärdades till och med spelförbud från brandmyndigheterna, vilka i det avseendet möjligen inte var helt opåverkade av en inflytelserik omgivning som ville se en nybyggnad. Kring allt detta hade förslag framförts och avvisats av riksdag, regering och finansdepartement. För statsmakternas del försköts intresset från riksdag till finansdepartement och regering. Kung Oscar ansågs också agera. Ett initiativ som skulle visa sig avgörande togs alldeles efter sekelskiftet. Det handlade till att börja med just om den fysiska strukturen, byggnaden. I de gångna årens diskussioner hade Nybroplan utpekats som en möjlig lokalisering. Försäkringsbolaget Victoria hade ägt en tomt där, köpte sedan granntomten och sålde båda vidare till en privatperson. Han överlät mycket kort därefter båda tomterna till ett konsortium på fem personer, vilka hade för avsikt att uppföra en byggnad för taldramatik. Denna avyttring, "för den goda sakens skull", avtalades i februari Tanken var att finansiera bygget genom penninglotterier och att skänka den färdiga byggnaden till staten. I ansökan framfördes också tanken att det framtida Dramaten skulle kunna bedrivas som ett aktiebolag. Man ansökte på dessa premisser hos regeringen om lotteritillstånd för tio dragningar. Byggnaden skulle kosta 2,5 miljoner och stå färdig hösten Tillståndet för tio dragningar beviljades. Kungen undertecknade handlingarna på valborgsmässoafton 1901, just när en tidsfrist i överlåtelseavtalet gick mot sitt slut. Konsortiet hörde väsentligen till en annan gruppering inom Stockholms näringsliv än den wallenbergska. Dess ledande person var Gustaf Birger Anders Holm. Sin dagliga gärning hade Holm som verkställande direktör för Norstedts förlag. Han hade flera styrelseuppdrag därutöver, bl.a. i det ovannämnda försäkringsbolaget Victoria och i Bergslagens järnvägar. Han hade goda kontakter i regeringskretsarna. Han var jurist till sin ursprungliga profession, och det var så relationerna till Norstedts hade uppstått. Holm med Norstedts som förläggare började ge ut Nytt juridiskt arkiv. Han fick därefter uppgifter i företaget och 5

6 blev efter några år dess VD för att så förbli under lång tid. Som företagsledare sägs han ha varit av typen kraftfull envåldshärskare. På konsternas område gjorde sig inte Holm känd för några progressiva uppfattningar. Samtida såg tecken på konservatism, auktoritetstro och pryd moralism. Däremot fanns ett engagemang vad gällde samhällets utveckling i stort. Han såg sig som en av dem för vilka ställningen förpliktigar till en aktiv roll som samhällsbyggare. Det förefaller ha varit sådana motiv, förutom det eventuella behovet av personlig prestige, som utgjorde Holms drivkrafter, snarare än ett glödande teaterintresse. Konsortiet ombildade sig till aktiebolag med Holm som verkställande direktör och Carl Carlsson Bonde som ordförande. Den senare hade flera centrala roller i Stockholms teaterliv, däribland censorskapet över Dramaten. Den tidiga projektfasen med förhandlingar och projektering tog sin början. Snart såg sig bolaget därutöver tvingat att finansiellt stödja den pågående och ekonomiskt problemfyllda teaterdriften vid Kungsträdgården. Den första associationen under Gustaf Fredrikson hade ersatts av en andra, utan beteckningen "kunglig teater" och med en "intendent", Nils Personne, som chef. Denna andra association hade under några år haft en konstnärligt något tyngre inriktning än den första men också drabbats av allehanda ifrågasättanden inifrån och utifrån. Systemet med ett skådespelarkollektiv i toppen på Dramaten var på väg att rämna, och Fredrikson ombads återkomma, nu som direktör på egen hand. I det läget blev de finansiella problemen akuta med bl.a. obetalda löner till ensemblen. Denna riskerade följaktligen att skingras just åren innan den nya byggnaden skulle tas i bruk. Fredrikson, som fått ekonomiskt någorlunda gynnsamma villkor av kungen, vände sig till denne med begäran om att medlen från en dragning i lotteriet skulle tillfalla Gamla Dramaten och därmed lösa de akuta problemen. Kungen beviljade det, varefter Fredrikson personligen avhämtade pengar på lotteriets kansli. Byggnadsprojektet blev väsentligt mer långvarigt och dyrbart än ursprungligen kalkylerat. Inte minst steg ambitionerna i fråga om praktfull konstnärlig utsmyckning. Medvetenheten om att ett nationalmonument höll på att byggas synes ha varit hög. Kostnaden blev till slut 6,4 miljoner, en avvikelse med -3,9 i förhållande till den ursprungliga ansökan. Finansieringen ordnades via en mera omfattande lotteriverksamhet, som statsverket gav tillstånd till. Det blev till sist 25 dragningar i stället för tio. 6

7 Inför den nystart som tillträdet till byggnaden vid Nybroplan innebar tog den offentliga debatten fart om Dramatens framtida verksamhet. Inom vilka ramar, med vilka konstnärliga ambitioner och på vilka finansiella villkor skulle verksamheten bedrivas? Ägarförhållanden, repertoarsyn och naturligtvis bemanningen av chefsposten blev uppmärksammade frågor. De två huvudalternativen från det sena talets debatt var fortfarande skönjbara: en marknadskopplad privatteater (som liknade Albert Ranfts Svenska Teatern) eller en statsinstitution. Kultur-, snarare än näringslivseliten, dominerade föga överraskande den offentliga debatten. Ofta var infallsvinkeln att Dramaten i större utsträckning än under de senaste decennierna borde göra skäl för benämningen nationalscen. En statsinstitution förordades därför. De konstnärliga och till viss del ekonomiska problem som tillskrevs de två associationerna gav argument. Inom regeringen och andra viktiga politiska organ fanns, å andra sidan, många med erfarenheter av och kopplingar till näringslivet. Där, liksom i näringslivseliten, förordades privata lösningar. Så hade det nya Operahuset tillkommit. En statlig utredning tillsattes av en finansminister I den fem man starka kommittén fanns två av dem som varit viktiga för det nya Dramatens förhistoria, konsortiets ordförande Carl Carlsson Bonde och dess verkställande direktör G B A Holm. Därtill ingick tre män som alla i sinom tid skulle bli Dramaten-chefer: Knut Michaelson, Tor Hedberg och Tore Svennberg. Michaelson hade en bred personlig erfarenhet, som inrymde såväl bruksägande och företagsledande som författande och regiverksamhet. Hedberg var en väletablerad dramatiker och författare. Svennberg var en ledande skådespelare hos Ranft. Inom kommittén fanns förkämpar för de båda tänkbara huvudpositionerna, privat- eller statsteater. Holm företrädde energiskt privatteater-linjen med stöd av Michaelson. I det inledande arbetet befann de sig i minoritet. Då utfärdade finansministern tilläggsdirektiv med innebörd att en privatmodell skulle skisseras åtminstone som ett alternativ. Det har uppfattats som resultatet av ett samspel mellan Holm och finansministern. Huvudförslaget blev sedermera en statsinstitution men kommittén gav som alternativt förslag ett privat bolag vari staten genom ett särskilt reglemente hade visst definierat inflytande. Alternativet innebar således en kompromiss: Å ena sidan skulle verksamheten ske inom ett aktiebolags affärsmässiga ramar. Å andra sidan skulle aktieägarna och bolagets styrelse inte i normal utsträckning förfoga över alla de väsentliga instrument som brukar vara tillgängliga för dem i ett aktiebolag. Genom reglementet skulle nämligen staten själv och teaterchefen ges speciella roller. Med denna utgång av det politiska förloppet kan t.ex. inte Tor Hedberg ha känt sig nöjd. Han hade offentligt framhållit nackdelarna med en konstruktion där Dramaten 7

8 varken skulle få privatteaterns frihet eller statsteaterns trygghet. "Den skulle ståta med namnet utan att göra gagnet". Inom utredningen gjordes också beräkningar av de finansiella förutsättningarna för en ny teater. Denna antogs kunna bli belagd till i genomsnitt 60 procent, "utan fara att räkna för högt". Med antagna kostnader skulle det ge ett årligt överskott på Det verkar som utredningen bara med ansträngning kunde nå fram till ett plusresultat. Det gick inte för sig att framlägga ett betänkande som visade på underskott. I vart fall beskrev Knut Michaelson inställningen så ett par år senare vid en konflikt med Holm, som angavs ha varit drivkraften bakom en mer lättsinnig kalkyl. En ny finansminister hade tillträtt. Med hänvisning till de finansiella riskerna valde han att gå fram med utredningens alternativa förslag att ett privatägt bolag skulle bildas. I statsrådsprotokollet i maj 1907 angav han som skäl, att "... därest teaterverksamheten å den nya teaterbyggnaden komme att ställas under Kungl. Maj:ts omedelbara ledning, däraf blefve en följd att staten nödgades ikläda sig risken för teaterns ekonomi". Några veckor senare stängdes gamla Dramaten vid Kungsträdgården. Gustaf Fredrikson, den siste chefen, hade för en gångs skull svårt att få rösten att bära när han framträdde på scenen: "Den stockholmska teaterpubliken, som var med, skall säkerligen med mig alltid minnas den kvällen som en av de märkligaste teaterkvällar den varit med om. Här tog man nu avsked från en teater, som under decennier kommit att få en stor betydelse för svensk scenkonst. Det torde inte få anses förmätet av mig, att jag säger det själv. `Gamla Dramaten' hade blivit något som man lärt sig hålla av, den hade fått en fläkt av tradition över sig, och med dess försvinnande skulle också, det kände man, en epok inom Stockholms teaterliv vara slutad". 1 Nästan samtidigt, på sommaren 1907, bildades ett aktiebolag för den nya verksamheten. 35 aktieägare ur Stockholms penning-, börds- och gryende yrkesaristokrati gjorde sammanlagt en insats på kronor. De förespeglades avkastning men inte någon hög sådan. Enligt senare vittnesmål lockades de därutöver med möjligheten till fribiljetter. Just detta skulle visa sig bli startpunkten för en mångårig kedja av händelser, där till sist justitiekanslern tvingades bedöma lagligheten av en sådan tilldelning. 1 Fredrikson, Gustaf, Teaterminnen. 8

9 "Bankdirektör" var den vanligaste angivna titeln i ägarkretsen. Den störste aktieägaren med 12,5 procent var Otto Printzsköld, hovmarskalk, chef för hovförvaltningen och betrodd i det tidiga 1900-talets stockholmska näringsliv, bl.a. som en av de få utifrån i styrelsen för Stockholms Enskilda Bank. Dramaten-bolaget bildades under förutsättning att ett föreslaget avtal med staten skulle komma till stånd. Därtill var knutet en bolagsordning och ett reglemente. En hybrid mellan ett bolag på civilrättslig grund och en myndighet på offentligrättslig grund höll på att skapas. I december 1907 underskrevs ett tioårigt avtal. Bolaget skulle fungera enligt 1895 års aktiebolagslag men med vissa tillägg och begränsningar. Utdelningen till aktieägarna fick uppgå till högst fem procent på aktiekapitalet. Först skulle dock göras en avsättning till bolagets reservfond på 10 procent. Eventuell vinst utöver denna avsättning och utdelning skulle tillföras en s.k. dispositionsfond. Bolaget fick hyresfritt förfoga över den nya fastigheten vid Nybroplan för teaterverksamhet. Den 18 februari 1908, sju år efter byggkonsortiets bildande och ett halvår efter driftbolagets start, invigdes teatern i glansfulla former med en föreställning av Strindbergs Mäster Olof. Den första våren 1908 avlöpte relativt väl finansiellt sett. Men många finansiella påfrestningar väntade under de kommande hundra åren. Det fanns skiftande finansiella villkor att beakta. Vilken karaktär hade dessa villkor och hur påverkade de verksamheten? Det är vad min kommande bok avses handla om, Dramatens möten med de finansiella krafterna. Lars Östman 9

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande 1 BESLUT 2003-09-12 Ärendenr. 22 Sökande MasterCard International Incorporated 2000 Purchase Street Purchase, New York 10577-2509 Förenta Staterna Ombud: Groth & Co KB, Johan S Motpart Peter V Saken Alternativt

Läs mer

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. Av CHRISTER NILSSON Aktiebolag är en bolagsform som kan vara ett lämpligt val för den näringsverksamhet som

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.07) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 91 Antagen av

Läs mer

Göteborgs universitets övertagande av verksamheten i Handelshögskolan kompetens AB

Göteborgs universitets övertagande av verksamheten i Handelshögskolan kompetens AB R5 REVISIONSRAPPORT Ert datum Er beteckning 1 (5) Göteborgs universitet Box 100 405 30 GÖTEBORG Göteborgs universitets övertagande av verksamheten i Handelshögskolan kompetens AB Riksrevisionsverket (RRV)

Läs mer

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB (publ), org nr 556475-4793, torsdagen den 24 april 2014 Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm Närvarande: Aktieägare

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

S e t t e r w a l l s

S e t t e r w a l l s S e t t e r w a l l s FÖRSTUDIE AVSEENDE ASSOCIATIONSFORM FÖR UNGA KLARA 2 1. Bakgrund och frågeställning 1.1 Unga Klara är för närvarande en verksamhetsgren inom Stockholms Stadsteater AB (Stadsteatern).

Läs mer

Region Skåne Holding AB

Region Skåne Holding AB ÄGARDIREKTIV för Region Skåne Holding AB org. nr 556936-0877 2 1. Bakgrund 1.1 Region Skåne Holding AB är ett av Region Skåne helägt aktiebolag. 1.2 Som formellt instrument för att tydliggöra rollfördelningen

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.)

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Erbjudande Särskild uppgift Detta erbjudande riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare erbjudande, registrering

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB

Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB Ägardirektiv för verksamheten i Höörs Fastighets AB (556019-3350), nedan kallat Bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Höörs kommun den 2011-12-14, 89 och fastställda

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

AKTIEBOLAGSRÄTT KNUT ENLIGT 1944 ÅRS LAG OM AKTIEBOLAG. Andra. STOCKHOLM P. Norstedt & Söners Förlag PROFESSOR

AKTIEBOLAGSRÄTT KNUT ENLIGT 1944 ÅRS LAG OM AKTIEBOLAG. Andra. STOCKHOLM P. Norstedt & Söners Förlag PROFESSOR AKTIEBOLAGSRÄTT ENLIGT 1944 ÅRS LAG OM AKTIEBOLAG KNUT AV PROFESSOR Andra STOCKHOLM P. Norstedt & Söners Förlag INNEHÅLL INLEDNING 9 A. Olika typer av rättsregler 10 B. Olika typer av sammanslutningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 71 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Tid: Onsdagen den 24 april 2013, kl. 15.30 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70 Lokal: Washington

Tid: Onsdagen den 24 april 2013, kl. 15.30 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70 Lokal: Washington Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Vasallen AB (publ) 2013 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197. Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER.

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197. Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER. 1(7) BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197 Firma 1 Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER. Föremålet för bolagets verksamhet 2 Bolaget har till huvudföremål för sin verksamhet

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder

Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder Ägardirektiv för verksamheten i AB Bollnäs Bostäder, nedan kallat bolaget antagna av kommunfullmäktige 2007-12-17, 291, och fastställda av bolagsstämma den Följande

Läs mer

Litet om styrelsearbete

Litet om styrelsearbete Litet om styrelsearbete Gustaf Drake, 070-7688466 Om styrelser Det handlar.. Om styrelseledamöter Om arbetsuppgifter Om resultat Om ansvar 1 Varför styrelser? Föreningar Företag Myndigheter Gemensamma

Läs mer

Överträdelse av reglerna i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

Överträdelse av reglerna i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden 2014-02-17 BESLUT Riksförbundet Bostadsrätterna FI Dnr 13-11935 Sverige Ekonomisk förening Delgivning nr 2 c/o advokaten Annika Andersson Advokatfirman Lindahl KB Box 1065 101 39 Stockholm Finansinspektionen

Läs mer

RAPPORT 2013-02-27 ETT SAMLAT NÄRINGSLIV FÖR DESTINATIONSMARKNADSFÖRINGEN AV GOTLAND

RAPPORT 2013-02-27 ETT SAMLAT NÄRINGSLIV FÖR DESTINATIONSMARKNADSFÖRINGEN AV GOTLAND RAPPORT 2013-02-27 ETT SAMLAT NÄRINGSLIV FÖR DESTINATIONSMARKNADSFÖRINGEN AV GOTLAND BAKGRUND I november 2013 fick Tillväxt Gotland frågan om föreningen skulle kunna vara den samlade kraften för näringslivet

Läs mer

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217 Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 1 Bolagets firma skall vara Kungsleden Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

Läs mer

STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING 1 Föreningens firma och ändamål Föreningen, vars firma är O2 el ekonomisk förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen, har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet R-2006/1365 Stockholm den 13 februari 2007 Till Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 november 2006 beretts tillfälle att lämna synpunkter på Svenskt Näringslivs promemoria

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Konserthus AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument; SFS 2005:382 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005.

Läs mer

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636 Mellan Regionförbundet Östsam, Regionförbundet Sörmland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Trosa kommun, Mjölby kommun och Botkyrka kommun (nedan kallade Parterna

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Stadgar. för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS

Stadgar. för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS Stadgar för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS 1 Ändamål och verksamhet Föreningen vars firma är ALIS, stiftad av Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, Svenska

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Svarsmall, tentamen den 13 januari 2010

Svarsmall, tentamen den 13 januari 2010 Svarsmall, tentamen den 13 januari 2010 Fråga 1 Socialförsäkring På socialförsäkringsområdet administreras försäkringarna av myndigheter och ansvaret för försäkringarna kan ytterst härledas till svenska

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE 5163964-v1 AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE NORTH SWEDEN DATACENTER LOCATIONS AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND 2 2 BOLAGET 3 3 BOLAGSORDNING 3 4 STYRELSE M.M. 3 5 ÖVERLÅTELSE AV AKTIER 3 6 SEKRETESS 4 7 AVTALSBROTT

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om införande av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2004:298 Utkom från trycket den 2 juni 2004 utfärdad den 19 maj 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:59 LS 1105-0669 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Minskning av aktiekapital i AB Storstockholms Lokaltrafik och avveckling av Lidingöbolaget Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Innehåll. Förord 5. Förkortningar 17

Innehåll. Förord 5. Förkortningar 17 Innehåll Förord 5 Förkortningar 17 1. Inledning 19 1.1 Privaträttsliga associationer och offentligrättsliga organisationer 19 1.2 Gemensamma regler för skilda associationsformer? 22 2. Kort historik 23

Läs mer

Om betydelsen av vinstsyftet i aktiebolagslagen

Om betydelsen av vinstsyftet i aktiebolagslagen Rolf Skog 140627 Om betydelsen av vinstsyftet i aktiebolagslagen Inledning Affärsverksamhet kan bedrivas i olika associationsformer, däribland i bolag. I svensk lag finns bestämmelser om enkla bolag, handelsbolag

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156.

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015 Härmed kallas

Läs mer

Fakta om The Glass Factory i Boda. the glass factory. Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda

Fakta om The Glass Factory i Boda. the glass factory. Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda the glass factory Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda 1 Bakgrund Hösten 2008 köpte Emmaboda kommun Kosta Bodas historiska glas. Glassamlingen omfattar 30 000 unika konstglasobjekt

Läs mer

Antecknades att bolagets chefsjurist Annika Bäremo förde protokollet vid stämman.

Antecknades att bolagets chefsjurist Annika Bäremo förde protokollet vid stämman. Protokoll fört vid årsstämma i Saab Aktiebolag onsdagen den 17 april 2013 i Stockholm 1 Stämman öppnades av advokat Sven Unger på uppdrag av styrelsen. Petra Hedengran, ordförande i valberedningen och

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Anderstorps Bostads Aktiebolag, 556454-3485 Box 191 334 24 Anderstorp

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Anderstorps Bostads Aktiebolag, 556454-3485 Box 191 334 24 Anderstorp Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 april 2010 Ö 1754-08 KLAGANDE Anderstorps Bostads Aktiebolag, 556454-3485 Box 191 334 24 Anderstorp Ställföreträdare: IS SAKEN Lagfart

Läs mer

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Är finanskrisen ett resultat av bristande kompetens? Det låter spontant som om frågan borde besvaras ja, med tanke på att om det går

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum]

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum] AKTIEÄGARAVTAL avseende aktierna i [Bolaget] [Datum] Aktieägaravtal 1 (6) Aktieägaravtal 1 Bakgrund 1. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr [ ], [adress], [postadress]; 2. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10. fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.00 i Solna Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Staten genom Elin Lewold 175

Läs mer

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag 2014 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Härmed kallas

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2015-02-10 801 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Aquade Dental Care AB (556812-11896) Torstenssonsgatan 12 114 56 Stockholm INNEHAVARE Magnus E SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Styrmodell i Nyköping - Beställar/utförarmodellen

Styrmodell i Nyköping - Beställar/utförarmodellen Styrmodell i Nyköping - Beställar/utförarmodellen Kort bakgrund -översikt Beställar-utförarstyrmodellen infördes 1992 Ger en tydligare rolldelning mellan politiker och tjänstemän, stärker det demokratiska

Läs mer

praktikan RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN

praktikan RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN 1951 fick Sverige sin första religionsfrihetslag vilket bl a innebar att man ej var skyldig att tillhöra något trossamfund. Senare kom också frågan om stat och kyrka upp på dagordningen

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015 KALLELSE Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansli Allmänna byrån, rättsserviceenheten, Rk1a

Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansli Allmänna byrån, rättsserviceenheten, Rk1a PROTOKOLL Nummer 39 3.7.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Regeringskansli Allmänna byrån, rättsserviceenheten, Rk1a Beslutande Föredragande Justerat Minister Wille Valve Chefsjurist

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

BORGENSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM

BORGENSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM BORGENSPOLICY Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM Uppdaterad senast februari 2012 Borgenspolicy 1. Allmänt 1.1 Inledning Ett kommunalt borgensåtagande är ett stöd från kommunen som syftar

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Sociala investeringar Rätt, fel och möjligt ett kommunalt perspektiv. Stefan Ackerby

Sociala investeringar Rätt, fel och möjligt ett kommunalt perspektiv. Stefan Ackerby Sociala investeringar Rätt, fel och möjligt ett kommunalt perspektiv Stefan Ackerby Beslut på SKL:s kongress hösten 2011 SKL skall "tillsätta en utredning som ser över vilka effekter man kan åstadkomma

Läs mer

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 SYVI Särskolans och Specialskolans YTTRANDE yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU 2008:102 Brist på brådska en översyn av aktivitetsersättningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2014:539 Utkom från trycket den 25 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om aktiebolagslagen

Läs mer

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1256 Handläggare: Åsa Lupton, Datum: 2015-01-26.. Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Fastställd av Landstingsfullmäktige 2014-04-29 Reviderad av Regionfullmäktige

Läs mer

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör STYRDOKUMENT Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag Dokumentansvarig: Kommundirektör STYRDOKUMENT 2 Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag 1 Firma Bolagets firma är Håbo Marknads aktiebolag. 2

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048.

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Sveriges Byggindustrier Box 5054 102 42 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Nyhetsbrev. Ny aktiebolagslag krävs förändringar i bolagsordningen?

GWA ARTIKELSERIE. Nyhetsbrev. Ny aktiebolagslag krävs förändringar i bolagsordningen? GWA ARTIKELSERIE Titel: Ny aktiebolagslag krävs förändringar i bolagsordningen? Rättområde: Bolags- och börsrätt Författare: Bolags- och börsrättsgruppen Emelie Terlinder Datum: 2005-12-19 Nyhetsbrev Ny

Läs mer

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 1 FIRMA Föreningens firma är Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening.

Läs mer

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄT- TANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM INNEFATTANDE EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECK- NINGSOPTIONER (PUNKT

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011 Aktiemarknadsnämnden firade år 2011 sitt 25-årsjubileum. Nämnden har sedan starten hösten 1986 utvecklats till en väletablerad institution på den svenska aktiemarknaden

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB Organisationsnummer 556509-7663 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Näringslivs AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att allmänt främja

Läs mer

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2015

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2015 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Stockholm 2015 03 26 Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes

Läs mer

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513.

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SBAB Bank AB (publ) 2015 Härmed kallas till

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

Historik för Ägarföreningen ProSkandia. Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015.

Historik för Ägarföreningen ProSkandia. Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015. Historik för Ägarföreningen ProSkandia Det här är ett utdrag ur Programförklaringen mars 2015. Inledning Skandia är ett kundägt ömsesidigt bolag med ett fullmäktige som högsta instans. Detta ger 1.4 miljoner

Läs mer

Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-06-25 U2013/4153/UH Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Läs mer

AKTIEÄGARDIREKTIV. för. Teknopol AB. org. nr 556495-5366

AKTIEÄGARDIREKTIV. för. Teknopol AB. org. nr 556495-5366 AKTIEÄGARDIREKTIV för Teknopol AB org. nr 556495-5366 2 1. Bakgrund 1.1 Teknopol AB är ett av Region Skåne helägt aktiebolag. 1.2 Som formellt instrument för att tydliggöra rollfördelningen mellan Region

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2013-09-04 BESLUT Bellander et al AB FI Dnr 13-8322 Lill-Jans plan 5 Delgivning nr 2 114 25 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören (VD) och övriga medlemmar av koncernledningen. Trelleborg

Läs mer

Programmet ses av kommunen som en viljeyttring för Innerstadsbolagets långsiktiga inriktning.

Programmet ses av kommunen som en viljeyttring för Innerstadsbolagets långsiktiga inriktning. Sida 1/6 Aktieägaravtal för Kungsbacka Innerstads AB Mellan Kungsbacka kommun, Fastighetsägarna Göteborg Första regionen ek för och Kungsbacka köpmannaförening har träffats följande avtal angående ägarförhållandena

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

Årsstämma 1 (15) 2007-05-22. TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA. Gilbert de Wendel, Haninge kommun

Årsstämma 1 (15) 2007-05-22. TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA. Gilbert de Wendel, Haninge kommun Årsstämma 1 (15) TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA Plats: Årsta Slott, Haninge Dag: Tisdag den 22 maj 2007 Närvarande ägare: Närvarande övriga: Gilbert de Wendel, Haninge

Läs mer

Stockholm den 16 januari 2013

Stockholm den 16 januari 2013 R-2012/1860 Stockholm den 16 januari 2013 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2012/3134/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 oktober 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över Uppsägningstvistutredningens

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SJ AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i

Läs mer

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ).

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). Bolagsordning för Poolia AB (publ), org nr 556447-9912 antagen vid årsstämman den 28 april 2009 1. FIRMA Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen skall ha sitt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-16 24 Sida Kf Dnr 55/2012 706 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till

Läs mer

Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45)

Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45) Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45) 1 Bakgrund Genom beslut i kommunfullmäktige den 22 december 2008 (KF 175) beslutades att bilda en bolagskoncern med Tjörns

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål B O L A G S O R D N I N G för SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål Bankens firma är Swedbank AB. Bolaget är publikt (publ). Banken, ursprungligen bildad av svenska sparbanker, har till uppgift att bedriva

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 VAD ÄR ETT BOLAG? En (i) sammanslutning av fysiska personer med ett (ii) gemensamt syfte Det gemensamma syftet bestäms i avtal Bolaget kan vara juridisk person med

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende

Läs mer

STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000

STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000 STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000 1 Stiftelsens namn är Stiftelsen Folkteatern i Gävleborgs län. 2 Stiftelsens styrelse har

Läs mer

Hälsade advokaten Dick Lundqvist stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Hälsade advokaten Dick Lundqvist stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad. Protokoll 1/2004 fört vid ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i Eniro AB (publ), 556588-0936, den 31 mars 2004, kl. 17.00 18.45 i Näringslivets Hus, Stockholm. 1 Öppnande av stämman Hälsade advokaten

Läs mer