ALLT BÖRJADE MED EN BIBLIOTEKARIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALLT BÖRJADE MED EN BIBLIOTEKARIE"

Transkript

1 ALLT BÖRJADE MED EN BIBLIOTEKARIE Dramaten grundades 1787 som ett privat företag. Det var på Gustav III:s tid. Med sina kulturella och nationella visioner hade kungen länge önskat sig en nationalscen för svenskspråkig dramatisk teater. Bibliotekarien på Drottningholm, A F Ristell, som hade ett djupt teaterintresse, utsågs till innehavare av ett tidsbegränsat privilegium. Han skulle bedriva sådan verksamhet inom ett av honom helägt företag. Den finansiella risken var således hans. Svårigheter tillstötte omedelbart och konkurs uppstod efter ett år. Ristell lämnade landet. Ett kollektiv av skådespelare, en association, tog över och kungen gav teatern sitt beskydd i maj Det innebar viss finansiering via hovförvaltningens budget i kombination med kunglig bestämmanderätt. Operan hade fått denna ställning redan från start decenniet före. Så fortsatte trots de initiala svårigheterna ett konstnärligt och finansiellt äventyr, som pågår än, mer än 200 år senare. Det är en spännande historia i många avseenden, inte minst om hur finansiella krafter möter andra hänsyn, och hur detta präglar epok efter epok i teaterns liv. Vill man som jag penetrera detta på djupet, kan man med fördel bedriva ingående studier av de dokument som finns förvarade på Dramatens arkiv och bibliotek. Där finns åtskilligt material, i synnerhet för verksamheten vid Nybroplan från 1907: årsredovisningar, protokoll med bilagor, intäktsstatistik per föreställning, besöksstatistik per föreställning, rollböcker och mycket annat. Dramatens arkiv och bibliotek är värt en egen beskrivning. Arkivet kan förenklat sägas bestå av två huvuddelar. Den ena är handlingar direkt knutna till teaterns föreställningar: en pjässamling, ett fotoarkiv, en pressklippsamling och en samling av musikalier. Det andra är handlingar som vuxit fram ur teaterns administration. Jag håller mig naturligtvis huvudsakligt till den senare delen men inte bara den. "Kulturhistoriskt sett är båda delarna lika viktiga", skriver Dramaten i offentlig text. "Såväl den konst som skapas på scenerna, som teaterns historia som ämbetsverk utgör en viktig del av vårt nationella kulturarv". Biblioteket i snävare bemärkelse innehåller cirka volymer: dramatik, poesi, viss annan skönlitteratur, biografier, teater- och kulturhistoriska verk m.m. Denna verksamhet, här för korthets skull benämnd biblioteket, har två heltidsanställda. Chefen Dag Kronlund har disputerat i teaterhistoria. Jag har svårt att föreställa mig att någon nu levande vet mer om Dramaten under gångna år. Kronlund har haft ganska få företrädare, bland dem Stig Torsslow som på sin 1

2 tid hade många framträdande uppgifter i svensk teater och till och med höll på att bli Dramatenchef på 60- talet efter Karl-Ragnar Gierow. Dramatens bibliotek av idag utstrålar som många andra bibliotek en avskildhetens, reflektionens och den intellektuella nyfikenhetens charm. Här spars inte någon möda för att tillgodose ett aldrig så speciellt behov hos någon kunskapssökande. men här finns också något annat mer ovanligt, en delaktighet i den pågående totala verksamheten i huset. Sitter man där tillräckligt många dagar förstår man det. Här vårdas Dramatens tradition och minnen, inte främst tillbakablickande utan som ett stöd för att de grundläggande idéerna skall hållas levande i det aktuella skeendet, som ett stöd för teaterns identitet. Många som lever mitt uppe i aktuell teater kommer hit. Skådespelare, som just tilldelats en roll, och behöver läsa in sig på litteratur och få tips om sådan. Många av teaterns medarbetare för att växla några ord med bibliotekschefen om gamla och nya produktioner. Tidvis är det en strid ström av ungdomar, som letar efter lämpliga manus för inträdesprov och uppspelningar vid teaterskolor. Nåväl - det finns en lång och händelserik historia att bevara. Fortsättningen efter 1700-talets association var följande. Inte långt efter sina starter kom de båda tal- och musikdramatiska verksamheterna att sammanföras till ett företag med gemensam skötsel och gemensamma lokaler. På en eller två scener spelades musik- och taldramatik omväxlande. Kopplingen till hovet var väsentlig. I europeiska kungadömen var det inte ovanligt att en nationell teater fungerade som en del av den kungliga representationen. Den kungliga teaterns finansiering och beslutsordning gav uttryck för att teatern till väsentlig del var just en kunglig angelägenhet. Riksdagen beviljade anslag som hovförvaltningen förfogade över. Kungar utsåg cheferna. En av kungarna, Gustav IV Adolf, tilldelade "sitt" företag monopol på offentlig teater i Stockholm vid slutet av 1700-talet. I början av 1800-talet utlöste detta monopol reaktioner i frisinnade kretsar. En av de mest engagerade lät trots förbudet uppföra en teater vid Kungsträdgården, Mindre teatern. Denna teater blev en konkurrent till den kungliga. När den efter ett par årtionden drabbades av fleråriga ekonomiska problem, lät dåvarande kungen Karl XV inköpa den för Kungliga teaterns räkning. Så fick taldramatiken en egen scen Ironiskt nog utgjorde detta kungliga förvärv startpunkten för en ny epok med ökade maktanspråk från andra håll. Den större verksamhet som den nya spelplatsen möjliggjorde blev nämligen allt svårare att finansiera. Frågor om utökad finansiering för Kungliga teatern väckte debatt om huvudmannaskapet. 2

3 Sverige hade just fått en ny författning med tvåkammarriksdag. Ledande folkvalda motsatte sig ökade statliga bidrag, om teatern fortfarande till så stor del var en kunglig angelägenhet i termer av beslutsformer och verksamhet. Teatermonopolet i Stockholm hävdes, och en lång rad privata teatrar växte upp under 1800-talets sista decennier, t.ex. Svenska Teatern på Blasieholmen, Ladugårdsteatern vid Östermalmstorg och Vasateatern. För Kungliga teatern med Operan och Dramaten blev den finansiella situationen allt mer ansträngd under 1870-talets senare del. En förändring krävdes. I april 1881 tog statens organ över flera av de befogenheter och åtaganden som tidigare tillkommit hovet. Det har beskrivits som att teatern förstatligades. Den underställdes finansdepartementet, en indikation på statsmaktens inställning får man förmoda. Teatern var inte någon primär angelägenhet för staten men den kostade pengar. Förlusterna fortsatte. För taldramatikens del fanns också bekymret att byggnaden vid Kungsträdgården befann sig i dåligt skick. Förlusterna var av ansenlig storlek under stora delar av 1880-talet. Statens finansiella uppgift blev att ge årsvisa anslag för täckning i efterhand. Framför allt riksdagens tålamod tröt och 1888 upphörde i princip anslagen. Riksdagen beslöt att verksamheten skulle läggas ut på privat entreprenad och i samband därmed gjordes en organisatorisk uppdelning av vad som tidigare hållits samman. En hovkapellmästare tog sig an operagrenen. Enligt fransk förebild drevs den taldramatiska grenen av ett skådespelarkollektiv, en association. Dramaten-grenen fick väsentligt mindre generösa villkor från hov och statsmakt. Hovet betalade bara hyra för sin loge och staten krävde hyra för lokalerna, om än relativt låg. Nästan exakt 100 år efter sin start var således Dramaten på sätt och vis tillbaka till samma typ av finansiell konstruktion som i utgångsläget. Det drevs som ett privat företag. Helt ville emellertid inte statsmakt och hov avstå från styrning. Det uttalades i hyresavtalet att kvalitetskraven skulle vara oförändrade. En censor skulle fullgöra funktionen som övervakare. I praktiken utnämndes vederbörande av kungen personligen. Till direktör för teaterns verksamhet utsåg kung Oscar skådespelaren och regissören Gustaf Fredrikson, för många känd som "Frippe", Många professionella betraktare såg och har sett Fredriksons repertoar som tämligen starkt lustspelsbetonad. Någon stor respekt i dåtidens massmedia vanns inte för vad som huvudsakligen ansågs vara en förströelseteater. Till och med den helt privata Svenska Teatern, ägd och driven av Albert Ranft, framstod som mer betydelsefull i ett konstnärligt perspektiv. Ranft var framgångsrik också i andra hänseenden. Han var expansiv och förvärvade flera av Stockholms teatrar, 3

4 därtill Stora Teatern i Göteborg. Han förfogade över flera av de mest namnkunniga skådespelarna. Han gav de olika teatrarna olika repertoar. Säkert väl medveten om denna kritik betecknade Fredrikson i efterhand sin chefstid "som en betydelsefull epok i konstnärligt hänseende". Fredrikson tog franska komedier som En parisare och Madame Sans-Gêne på ett betydande professionellt allvar. Han kunde också hänvisa till ett antal svenska urpremiärer, däribland versupplagan av Strindbergs Mäster Olof Repertoaren drog i vart fall en borgerlig och urban publik år efter år. Det ekonomiska utfallet blev gott, och tilldelningen till associationens riskbärande medlemmar blev också god. Likt en och annan efterföljare inom teater och film uppfattade han en smakförbättring hos publiken just under sin tid, och han såg därför inte någon målkonflikt. "Den konstnärliga målmedvetenheten skulle till sist visa sig även vara en ekonomisk faktor att räkna med". Frågorna om former och innehåll för Dramatens framtida verksamhet kom upp på den offentliga debattens agenda i olika etapper under 1800-talets sista årtionden. Dramatens verksamhet var en angelägenhet för en kulturelit och blev det också för den näringslivselit, som såg sig själv som samhällsbyggare. Associationens tämligen lönsamma verksamhet och den dynamiske Albert Ranfts framgångar gav med tiden näring åt föreställningen att goda teatrar mycket väl kunde drivas som ordinära affärsföretag. Grupperingar inom näringslivseliten, förmodligen också hovet, önskade därför närmast befästa den rådande ordningen för Dramatens del: en i grunden privat verksamhet lever inom de ramar dess affärsmässiga intäkter skapar. Idén att bygga samhället på enskild näringsverksamhet hade överhuvudtaget en stark ställning vid denna tid i näringslivets och statsmaktens toppskikt. Statsmaktens företrädare, som ju i grunden var borgerligt sinnade, fann inte några starka skäl att utsätta staten för de finansiella riskerna i en teaterverksamhet. Andra såg snarast associationens verksamhet som avskräckande. De önskade en nyordning där de kommersiella krafterna gavs mindre utrymme. Hit hörde den kulturelit som tog till orda i massmedia och en del riksdagsledamöter. Alltför länge, skrev författaren Tor Hedberg, hade teater i Sverige betraktats som en penningaffär och inte som ett viktigt bildningsmedel. Enskilda riksdagsmän såg teatern som ett instrument för påverkan av medborgarna till nytta för den jordnära samhällsordningen. De efterlyste följaktligen ämnen som kunde främja för samhället lämpliga tanke- och handlingsmönster. De flesta som 4

5 krävde en nyordning hade dock främst allmänt estetiska eller konstnärliga skäl. En klar majoritet i den allmänna debatten lade tyngdpunkten vid sådana icke-kommersiella ambitioner. De argumenterade ganska naturligt för att staten borde ta på sig ett större ansvar. I spänningsfältet mellan dessa båda synsätt utvecklade sig kring sekelskiftet framtidsfrågorna för Dramaten. Häri ingick att en ny byggnad borde uppföras, större än den vid Kungsträdgården. Ett par tämligen resultatlösa statliga utredningar tillsattes under 1800-talets båda sista decennier. Delar av Stockholms näringsliv, främst kretsarna kring familjen Wallenberg och Stockholms Enskilda Bank, tog initiativ i samspel med stat och hov, också det utan resultat. En mycket konkret bakgrund var att den gamla byggnaden vid Kungsträdgården ansågs uttjänt. Det utfärdades till och med spelförbud från brandmyndigheterna, vilka i det avseendet möjligen inte var helt opåverkade av en inflytelserik omgivning som ville se en nybyggnad. Kring allt detta hade förslag framförts och avvisats av riksdag, regering och finansdepartement. För statsmakternas del försköts intresset från riksdag till finansdepartement och regering. Kung Oscar ansågs också agera. Ett initiativ som skulle visa sig avgörande togs alldeles efter sekelskiftet. Det handlade till att börja med just om den fysiska strukturen, byggnaden. I de gångna årens diskussioner hade Nybroplan utpekats som en möjlig lokalisering. Försäkringsbolaget Victoria hade ägt en tomt där, köpte sedan granntomten och sålde båda vidare till en privatperson. Han överlät mycket kort därefter båda tomterna till ett konsortium på fem personer, vilka hade för avsikt att uppföra en byggnad för taldramatik. Denna avyttring, "för den goda sakens skull", avtalades i februari Tanken var att finansiera bygget genom penninglotterier och att skänka den färdiga byggnaden till staten. I ansökan framfördes också tanken att det framtida Dramaten skulle kunna bedrivas som ett aktiebolag. Man ansökte på dessa premisser hos regeringen om lotteritillstånd för tio dragningar. Byggnaden skulle kosta 2,5 miljoner och stå färdig hösten Tillståndet för tio dragningar beviljades. Kungen undertecknade handlingarna på valborgsmässoafton 1901, just när en tidsfrist i överlåtelseavtalet gick mot sitt slut. Konsortiet hörde väsentligen till en annan gruppering inom Stockholms näringsliv än den wallenbergska. Dess ledande person var Gustaf Birger Anders Holm. Sin dagliga gärning hade Holm som verkställande direktör för Norstedts förlag. Han hade flera styrelseuppdrag därutöver, bl.a. i det ovannämnda försäkringsbolaget Victoria och i Bergslagens järnvägar. Han hade goda kontakter i regeringskretsarna. Han var jurist till sin ursprungliga profession, och det var så relationerna till Norstedts hade uppstått. Holm med Norstedts som förläggare började ge ut Nytt juridiskt arkiv. Han fick därefter uppgifter i företaget och 5

6 blev efter några år dess VD för att så förbli under lång tid. Som företagsledare sägs han ha varit av typen kraftfull envåldshärskare. På konsternas område gjorde sig inte Holm känd för några progressiva uppfattningar. Samtida såg tecken på konservatism, auktoritetstro och pryd moralism. Däremot fanns ett engagemang vad gällde samhällets utveckling i stort. Han såg sig som en av dem för vilka ställningen förpliktigar till en aktiv roll som samhällsbyggare. Det förefaller ha varit sådana motiv, förutom det eventuella behovet av personlig prestige, som utgjorde Holms drivkrafter, snarare än ett glödande teaterintresse. Konsortiet ombildade sig till aktiebolag med Holm som verkställande direktör och Carl Carlsson Bonde som ordförande. Den senare hade flera centrala roller i Stockholms teaterliv, däribland censorskapet över Dramaten. Den tidiga projektfasen med förhandlingar och projektering tog sin början. Snart såg sig bolaget därutöver tvingat att finansiellt stödja den pågående och ekonomiskt problemfyllda teaterdriften vid Kungsträdgården. Den första associationen under Gustaf Fredrikson hade ersatts av en andra, utan beteckningen "kunglig teater" och med en "intendent", Nils Personne, som chef. Denna andra association hade under några år haft en konstnärligt något tyngre inriktning än den första men också drabbats av allehanda ifrågasättanden inifrån och utifrån. Systemet med ett skådespelarkollektiv i toppen på Dramaten var på väg att rämna, och Fredrikson ombads återkomma, nu som direktör på egen hand. I det läget blev de finansiella problemen akuta med bl.a. obetalda löner till ensemblen. Denna riskerade följaktligen att skingras just åren innan den nya byggnaden skulle tas i bruk. Fredrikson, som fått ekonomiskt någorlunda gynnsamma villkor av kungen, vände sig till denne med begäran om att medlen från en dragning i lotteriet skulle tillfalla Gamla Dramaten och därmed lösa de akuta problemen. Kungen beviljade det, varefter Fredrikson personligen avhämtade pengar på lotteriets kansli. Byggnadsprojektet blev väsentligt mer långvarigt och dyrbart än ursprungligen kalkylerat. Inte minst steg ambitionerna i fråga om praktfull konstnärlig utsmyckning. Medvetenheten om att ett nationalmonument höll på att byggas synes ha varit hög. Kostnaden blev till slut 6,4 miljoner, en avvikelse med -3,9 i förhållande till den ursprungliga ansökan. Finansieringen ordnades via en mera omfattande lotteriverksamhet, som statsverket gav tillstånd till. Det blev till sist 25 dragningar i stället för tio. 6

7 Inför den nystart som tillträdet till byggnaden vid Nybroplan innebar tog den offentliga debatten fart om Dramatens framtida verksamhet. Inom vilka ramar, med vilka konstnärliga ambitioner och på vilka finansiella villkor skulle verksamheten bedrivas? Ägarförhållanden, repertoarsyn och naturligtvis bemanningen av chefsposten blev uppmärksammade frågor. De två huvudalternativen från det sena talets debatt var fortfarande skönjbara: en marknadskopplad privatteater (som liknade Albert Ranfts Svenska Teatern) eller en statsinstitution. Kultur-, snarare än näringslivseliten, dominerade föga överraskande den offentliga debatten. Ofta var infallsvinkeln att Dramaten i större utsträckning än under de senaste decennierna borde göra skäl för benämningen nationalscen. En statsinstitution förordades därför. De konstnärliga och till viss del ekonomiska problem som tillskrevs de två associationerna gav argument. Inom regeringen och andra viktiga politiska organ fanns, å andra sidan, många med erfarenheter av och kopplingar till näringslivet. Där, liksom i näringslivseliten, förordades privata lösningar. Så hade det nya Operahuset tillkommit. En statlig utredning tillsattes av en finansminister I den fem man starka kommittén fanns två av dem som varit viktiga för det nya Dramatens förhistoria, konsortiets ordförande Carl Carlsson Bonde och dess verkställande direktör G B A Holm. Därtill ingick tre män som alla i sinom tid skulle bli Dramaten-chefer: Knut Michaelson, Tor Hedberg och Tore Svennberg. Michaelson hade en bred personlig erfarenhet, som inrymde såväl bruksägande och företagsledande som författande och regiverksamhet. Hedberg var en väletablerad dramatiker och författare. Svennberg var en ledande skådespelare hos Ranft. Inom kommittén fanns förkämpar för de båda tänkbara huvudpositionerna, privat- eller statsteater. Holm företrädde energiskt privatteater-linjen med stöd av Michaelson. I det inledande arbetet befann de sig i minoritet. Då utfärdade finansministern tilläggsdirektiv med innebörd att en privatmodell skulle skisseras åtminstone som ett alternativ. Det har uppfattats som resultatet av ett samspel mellan Holm och finansministern. Huvudförslaget blev sedermera en statsinstitution men kommittén gav som alternativt förslag ett privat bolag vari staten genom ett särskilt reglemente hade visst definierat inflytande. Alternativet innebar således en kompromiss: Å ena sidan skulle verksamheten ske inom ett aktiebolags affärsmässiga ramar. Å andra sidan skulle aktieägarna och bolagets styrelse inte i normal utsträckning förfoga över alla de väsentliga instrument som brukar vara tillgängliga för dem i ett aktiebolag. Genom reglementet skulle nämligen staten själv och teaterchefen ges speciella roller. Med denna utgång av det politiska förloppet kan t.ex. inte Tor Hedberg ha känt sig nöjd. Han hade offentligt framhållit nackdelarna med en konstruktion där Dramaten 7

8 varken skulle få privatteaterns frihet eller statsteaterns trygghet. "Den skulle ståta med namnet utan att göra gagnet". Inom utredningen gjordes också beräkningar av de finansiella förutsättningarna för en ny teater. Denna antogs kunna bli belagd till i genomsnitt 60 procent, "utan fara att räkna för högt". Med antagna kostnader skulle det ge ett årligt överskott på Det verkar som utredningen bara med ansträngning kunde nå fram till ett plusresultat. Det gick inte för sig att framlägga ett betänkande som visade på underskott. I vart fall beskrev Knut Michaelson inställningen så ett par år senare vid en konflikt med Holm, som angavs ha varit drivkraften bakom en mer lättsinnig kalkyl. En ny finansminister hade tillträtt. Med hänvisning till de finansiella riskerna valde han att gå fram med utredningens alternativa förslag att ett privatägt bolag skulle bildas. I statsrådsprotokollet i maj 1907 angav han som skäl, att "... därest teaterverksamheten å den nya teaterbyggnaden komme att ställas under Kungl. Maj:ts omedelbara ledning, däraf blefve en följd att staten nödgades ikläda sig risken för teaterns ekonomi". Några veckor senare stängdes gamla Dramaten vid Kungsträdgården. Gustaf Fredrikson, den siste chefen, hade för en gångs skull svårt att få rösten att bära när han framträdde på scenen: "Den stockholmska teaterpubliken, som var med, skall säkerligen med mig alltid minnas den kvällen som en av de märkligaste teaterkvällar den varit med om. Här tog man nu avsked från en teater, som under decennier kommit att få en stor betydelse för svensk scenkonst. Det torde inte få anses förmätet av mig, att jag säger det själv. `Gamla Dramaten' hade blivit något som man lärt sig hålla av, den hade fått en fläkt av tradition över sig, och med dess försvinnande skulle också, det kände man, en epok inom Stockholms teaterliv vara slutad". 1 Nästan samtidigt, på sommaren 1907, bildades ett aktiebolag för den nya verksamheten. 35 aktieägare ur Stockholms penning-, börds- och gryende yrkesaristokrati gjorde sammanlagt en insats på kronor. De förespeglades avkastning men inte någon hög sådan. Enligt senare vittnesmål lockades de därutöver med möjligheten till fribiljetter. Just detta skulle visa sig bli startpunkten för en mångårig kedja av händelser, där till sist justitiekanslern tvingades bedöma lagligheten av en sådan tilldelning. 1 Fredrikson, Gustaf, Teaterminnen. 8

9 "Bankdirektör" var den vanligaste angivna titeln i ägarkretsen. Den störste aktieägaren med 12,5 procent var Otto Printzsköld, hovmarskalk, chef för hovförvaltningen och betrodd i det tidiga 1900-talets stockholmska näringsliv, bl.a. som en av de få utifrån i styrelsen för Stockholms Enskilda Bank. Dramaten-bolaget bildades under förutsättning att ett föreslaget avtal med staten skulle komma till stånd. Därtill var knutet en bolagsordning och ett reglemente. En hybrid mellan ett bolag på civilrättslig grund och en myndighet på offentligrättslig grund höll på att skapas. I december 1907 underskrevs ett tioårigt avtal. Bolaget skulle fungera enligt 1895 års aktiebolagslag men med vissa tillägg och begränsningar. Utdelningen till aktieägarna fick uppgå till högst fem procent på aktiekapitalet. Först skulle dock göras en avsättning till bolagets reservfond på 10 procent. Eventuell vinst utöver denna avsättning och utdelning skulle tillföras en s.k. dispositionsfond. Bolaget fick hyresfritt förfoga över den nya fastigheten vid Nybroplan för teaterverksamhet. Den 18 februari 1908, sju år efter byggkonsortiets bildande och ett halvår efter driftbolagets start, invigdes teatern i glansfulla former med en föreställning av Strindbergs Mäster Olof. Den första våren 1908 avlöpte relativt väl finansiellt sett. Men många finansiella påfrestningar väntade under de kommande hundra åren. Det fanns skiftande finansiella villkor att beakta. Vilken karaktär hade dessa villkor och hur påverkade de verksamheten? Det är vad min kommande bok avses handla om, Dramatens möten med de finansiella krafterna. Lars Östman 9

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

ICA Banken AB FI Dnr 13-1522 genom styrelsens ordförande. Finansinspektionens beslut (att meddelas den 26 juni 2013 kl. 8.00)

ICA Banken AB FI Dnr 13-1522 genom styrelsens ordförande. Finansinspektionens beslut (att meddelas den 26 juni 2013 kl. 8.00) 2013-06-25 BESLUT ICA Banken AB FI Dnr 13-1522 genom styrelsens ordförande 171 93 SOLNA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Göteborgs universitets övertagande av verksamheten i Handelshögskolan kompetens AB

Göteborgs universitets övertagande av verksamheten i Handelshögskolan kompetens AB R5 REVISIONSRAPPORT Ert datum Er beteckning 1 (5) Göteborgs universitet Box 100 405 30 GÖTEBORG Göteborgs universitets övertagande av verksamheten i Handelshögskolan kompetens AB Riksrevisionsverket (RRV)

Läs mer

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. Av CHRISTER NILSSON Aktiebolag är en bolagsform som kan vara ett lämpligt val för den näringsverksamhet som

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2006:1387 Utkom från trycket den 15 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

S e t t e r w a l l s

S e t t e r w a l l s S e t t e r w a l l s FÖRSTUDIE AVSEENDE ASSOCIATIONSFORM FÖR UNGA KLARA 2 1. Bakgrund och frågeställning 1.1 Unga Klara är för närvarande en verksamhetsgren inom Stockholms Stadsteater AB (Stadsteatern).

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande 1 BESLUT 2003-09-12 Ärendenr. 22 Sökande MasterCard International Incorporated 2000 Purchase Street Purchase, New York 10577-2509 Förenta Staterna Ombud: Groth & Co KB, Johan S Motpart Peter V Saken Alternativt

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.07) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 91 Antagen av

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB (publ), org nr 556475-4793, torsdagen den 24 april 2014 Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm Närvarande: Aktieägare

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 22/2007 Katrineholms kommuns författningssamling Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Nr 5.07 Ägardirektiv för verksamheten i Katrineholms Fastighets AB nedan kallat

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2014-10-03 781 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Sällma AB (org.nr 556828-4722) Johannesgränd 1 111 30 Stockholm INNEHAVARE Affärsdoktorn AB (org.nr 556827-2008) Saltsjövägen

Läs mer

Svarsmall, tentamen den 13 januari 2010

Svarsmall, tentamen den 13 januari 2010 Svarsmall, tentamen den 13 januari 2010 Fråga 1 Socialförsäkring På socialförsäkringsområdet administreras försäkringarna av myndigheter och ansvaret för försäkringarna kan ytterst härledas till svenska

Läs mer

Genomförandebeslut SL som helägt av landstinget

Genomförandebeslut SL som helägt av landstinget 1 (5) Datum 2011-03-21 Identitet SL-2011-01459 TN 1103-080 Trafiknämnden Genomförandebeslut SL som helägt av landstinget Minskning av aktiekapitalet i AB SL och avveckling av Lidingöbolaget Bakgrund och

Läs mer

VEM ÄR DU? VÄGEN FRAMÅT FÖR ATT HJÄLPA DIG? Våra grundläggande värderingar

VEM ÄR DU? VÄGEN FRAMÅT FÖR ATT HJÄLPA DIG? Våra grundläggande värderingar VEM ÄR DU? VÄGEN FRAMÅT VAD Vår KAN strategi JAG GÖRA FÖR ATT HJÄLPA DIG? Våra grundläggande värderingar VÅR ÄNDAMÅLSPARAGRAF Stiftelsen skall i samverkan med Svenska kyrkans församlingar och andra, i

Läs mer

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet R-2006/1365 Stockholm den 13 februari 2007 Till Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 november 2006 beretts tillfälle att lämna synpunkter på Svenskt Näringslivs promemoria

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Bolagsordning för Vara Industrifastigheter

Bolagsordning för Vara Industrifastigheter Bolagsordning för Vara Industrifastigheter AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Fastställd av KF 1998-12-14 24/98:2 Justerat av KF 2002-12-16 23/02:2 att gälla från 2003 Godkänd av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX

Läs mer

Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer:

Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer: Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer: 556069-9539 Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer:

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Analys av samverkansformer för kommunal verksamhet.

Analys av samverkansformer för kommunal verksamhet. 1(5) 2015-11-11 Helge Jonsson Tfn: 063-14 76 36 E-post: helge.jonsson@regionjh.se Analys av samverkansformer för kommunal verksamhet. Inledning En förstudie har tagits fram kring regional samverkan i offentlig

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:49 2014-10-24 Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 17 oktober 2014 en framställning från advokatbyrån XXX som ombud för ett svenskt aktiemarknadsbolag ( Bolaget ). Framställningen

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Nyhetsbrev. Ny aktiebolagslag krävs förändringar i bolagsordningen?

GWA ARTIKELSERIE. Nyhetsbrev. Ny aktiebolagslag krävs förändringar i bolagsordningen? GWA ARTIKELSERIE Titel: Ny aktiebolagslag krävs förändringar i bolagsordningen? Rättområde: Bolags- och börsrätt Författare: Bolags- och börsrättsgruppen Emelie Terlinder Datum: 2005-12-19 Nyhetsbrev Ny

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om aktiesparprogram för ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till beslut om aktiesparprogram för ledande befattningshavare 1 (6) Styrelsens förslag till beslut om aktiesparprogram för ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett långsiktigt aktiesparprogram ( Programmet ). Programmet

Läs mer

Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i Kretia 2 Fastighets AB - ett nytt dotterbolag till Uppsalahem AB

Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i Kretia 2 Fastighets AB - ett nytt dotterbolag till Uppsalahem AB UPPSALA STADSHUS AB ORG.NR. 556500-0642 Handläggare Datum Diarienummer Bisera Jusufbasic 2017-06-29 USAB-2017/41 Styrelsen för Uppsala Stadshus AB Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, 184 Dnr: KS 2016/656 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll 1.

Läs mer

1 Bolaget som en del av Brf Kronolotsen 1 och Brf Kronolotsen 2

1 Bolaget som en del av Brf Kronolotsen 1 och Brf Kronolotsen 2 Ägardirektiv Kronolotsen Parkerings AB Detta ägardirektiv avser Kronolotsen Parkering AB, (556704-9481), nedan kallat bolaget. Ägare är Brf Kronolotsen 1 (50 %)och Brf Kronolotsen 2 (50 %) Detta ägardirektiv

Läs mer

Yttrande över Frihet för studenter om hur kår- och nationsobligatoriet kan avskaffas (SOU 2008:11) (U2008/1041/UH)

Yttrande över Frihet för studenter om hur kår- och nationsobligatoriet kan avskaffas (SOU 2008:11) (U2008/1041/UH) Styrelsen 2008-05-15 REGERINGSKANSLIET Utbildningsdepartementet Yttrande över Frihet för studenter om hur kår- och nationsobligatoriet kan avskaffas (SOU 2008:11) (U2008/1041/UH) Medicinska Föreningen

Läs mer

- KLYS Manifest KLYS

- KLYS Manifest KLYS KLYS Manifest KLYS Förverkliga kultursamhället! Vi vill att så många som möjligt ska ta del av så mycket kultur som möjligt. Vi vill ha ett brett, mångfacetterat, nyskapande och kvalitativt kulturutbud.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSTEATERN

STADGAR FÖR RIKSTEATERN STADGAR FÖR RIKSTEATERN Antagna på Riksteaterns kongress den 22 maj 2011 Inledande bestämmelser 1 Riksteatern är en sammanslutning av Riksteaterföreningar och andra anslutna organisationer. Till Riksteatern

Läs mer

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 30 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SJ AB 2013 Härmed kallas till årsstämma i SJ AB, 556196-1599.

Läs mer

Instruktion enligt ABL 8 kap 7 för Verkställande Direktören i 556852-1883

Instruktion enligt ABL 8 kap 7 för Verkställande Direktören i 556852-1883 Instruktion enligt ABL 8 kap 7 för Verkställande Direktören i Fastställd vid konstituerande styrelsesammanträde 2015-09-04 Reviderad vid styrelsemöte 2015-10-16 VD Instruktion Sida 1 1. Fastställande av

Läs mer

Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag

Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), 556907-7943, fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag Bakgrund Bolagets resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2015

Läs mer

RAPPORT 2013-02-27 ETT SAMLAT NÄRINGSLIV FÖR DESTINATIONSMARKNADSFÖRINGEN AV GOTLAND

RAPPORT 2013-02-27 ETT SAMLAT NÄRINGSLIV FÖR DESTINATIONSMARKNADSFÖRINGEN AV GOTLAND RAPPORT 2013-02-27 ETT SAMLAT NÄRINGSLIV FÖR DESTINATIONSMARKNADSFÖRINGEN AV GOTLAND BAKGRUND I november 2013 fick Tillväxt Gotland frågan om föreningen skulle kunna vara den samlade kraften för näringslivet

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

Om betydelsen av vinstsyftet i aktiebolagslagen

Om betydelsen av vinstsyftet i aktiebolagslagen Rolf Skog 140627 Om betydelsen av vinstsyftet i aktiebolagslagen Inledning Affärsverksamhet kan bedrivas i olika associationsformer, däribland i bolag. I svensk lag finns bestämmelser om enkla bolag, handelsbolag

Läs mer

Fakta om The Glass Factory i Boda. the glass factory. Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda

Fakta om The Glass Factory i Boda. the glass factory. Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda the glass factory Fakta om emmaboda kommuns satsning på ett glasmuseum i boda 1 Bakgrund Hösten 2008 köpte Emmaboda kommun Kosta Bodas historiska glas. Glassamlingen omfattar 30 000 unika konstglasobjekt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:09 2007-03-12 Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 11 mars 2007 en framställning från MAQS Law Firm i egenskap av ombud för Cornell Capital Partners, LP. BAKGRUND I

Läs mer

AKTIEBOLAGSRÄTT KNUT ENLIGT 1944 ÅRS LAG OM AKTIEBOLAG. Andra. STOCKHOLM P. Norstedt & Söners Förlag PROFESSOR

AKTIEBOLAGSRÄTT KNUT ENLIGT 1944 ÅRS LAG OM AKTIEBOLAG. Andra. STOCKHOLM P. Norstedt & Söners Förlag PROFESSOR AKTIEBOLAGSRÄTT ENLIGT 1944 ÅRS LAG OM AKTIEBOLAG KNUT AV PROFESSOR Andra STOCKHOLM P. Norstedt & Söners Förlag INNEHÅLL INLEDNING 9 A. Olika typer av rättsregler 10 B. Olika typer av sammanslutningar

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om införande av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2004:298 Utkom från trycket den 2 juni 2004 utfärdad den 19 maj 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

praktikan RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN

praktikan RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN 1951 fick Sverige sin första religionsfrihetslag vilket bl a innebar att man ej var skyldig att tillhöra något trossamfund. Senare kom också frågan om stat och kyrka upp på dagordningen

Läs mer

Kulturpolitik för hela landet

Kulturpolitik för hela landet Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2950 av Per Lodenius m.fl. (C) Kulturpolitik för hela landet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten

Läs mer

Efter bankkrisen: Vad blev notan för skattebetalarna? PETER JENNERGREN BERTIL NÄSLUND*

Efter bankkrisen: Vad blev notan för skattebetalarna? PETER JENNERGREN BERTIL NÄSLUND* PETER JENNERGREN BERTIL NÄSLUND* Efter bankkrisen: Vad blev notan för skattebetalarna? Peter Jennergren och Bertil Näslund presenterar i denna artikel räkningen från bankkrisen. Statens utbetalningar minus

Läs mer

På vår webb och Facebook informerar vi regelbundet om vad vi gör, publicerar remissyttranden, skrivelser och press- meddelanden ...

På vår webb och Facebook informerar vi regelbundet om vad vi gör, publicerar remissyttranden, skrivelser och press- meddelanden ... Manifest 2014 KLYS Förverkliga kultursamhället! Vi vill att så många som möjligt ska ta del av så mycket kultur som möjligt. Vi vill ha ett brett, mångfacetterat, nyskapande och kvalitativt kulturutbud.

Läs mer

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217 Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 1 Bolagets firma skall vara Kungsleden Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla

Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla KKV1025, v1.4, 2013-02-05 BESLUT 2014-03-06 Dnr 509/2013 1 (5) Uddevalla Omnibus AB S Järnvägsgatan 2 451 50 Uddevalla Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla Konkurrensverkets beslut

Läs mer

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄT- TANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM INNEFATTANDE EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECK- NINGSOPTIONER (PUNKT

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10. fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.00 i Solna Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Staten genom Elin Lewold 175

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 71 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara

Läs mer

Tid: Onsdagen den 24 april 2013, kl. 15.30 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70 Lokal: Washington

Tid: Onsdagen den 24 april 2013, kl. 15.30 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70 Lokal: Washington Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Vasallen AB (publ) 2013 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636 Mellan Regionförbundet Östsam, Regionförbundet Sörmland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Trosa kommun, Mjölby kommun och Botkyrka kommun (nedan kallade Parterna

Läs mer

BILAGA 2 BILAGA 3 Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 aktiebolagslagen (2005:551) Styrelserna för Bure och Skanditek har antagit en gemensam fusionsplan daterad den 13 oktober 2009. Fusionsplanen

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR TIMRÅ VATTEN AB Organisationsnummer

ÄGARDIREKTIV FÖR TIMRÅ VATTEN AB Organisationsnummer FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 16 a 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR TIMRÅ VATTEN AB Organisationsnummer 556280-9656 Fastställda av kommunfullmäktige 2009-06-15, 59 Reviderad av kommunfullmäktige 2015-06-15, 86 1. Bolaget

Läs mer

Kulturen i Örnsköldsvik

Kulturen i Örnsköldsvik Kulturen i Örnsköldsvik -barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation - rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet - uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om viss verksamhet med konsumentkrediter; SFS 2014:275 Utkom från trycket den 20 maj 2014 utfärdad den 30 april 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Bolagsordning för Flens Bostads AB

Bolagsordning för Flens Bostads AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1981:4-902 Bolagsordning för Flens Bostads AB Antagen av årsstämman 1981-06-09 Reviderad av årsstämman 1987-01-14 5 Reviderad av årsstämman 1987-10-13 11 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156.

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015 Härmed kallas

Läs mer

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M.

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2016:947 Utkom från trycket den 15 november 2016 utfärdad den 3 november 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Ägarpolicy för perioden maj - december 2010

Ägarpolicy för perioden maj - december 2010 Övergripande mål Sjunde AP-fondens engagemang i ägarfrågor har som enda mål att främja avkastningen för pensionsspararnas andelar i AP7 Aktiefond. Medel Sjunde AP-fonden får enligt lag inte rösta för svenska

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.)

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Erbjudande Särskild uppgift Detta erbjudande riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare erbjudande, registrering

Läs mer

Slutrapport Projekt Internet i Sverige

Slutrapport Projekt Internet i Sverige Slutrapport Projekt Internet i Sverige 1. Inledning Wikimedia Sverige är en förening som verkar för att göra kunskap tillgänglig för människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt,

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Energi AB

Ägardirektiv för Växjö Energi AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Energi AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Energi AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

Regeringens information till Riksdagen om Ukraina och Ryssland, 14 mars 2014

Regeringens information till Riksdagen om Ukraina och Ryssland, 14 mars 2014 Utrikesdepartementet Tal av utrikesminister Carl Bildt Riksdagen Stockholm, 14 mars, 2014 Regeringens information till Riksdagen om Ukraina och Ryssland, 14 mars 2014 Det talade ordet gäller Herr talman!

Läs mer

Programmet ses av kommunen som en viljeyttring för Innerstadsbolagets långsiktiga inriktning.

Programmet ses av kommunen som en viljeyttring för Innerstadsbolagets långsiktiga inriktning. Sida 1/6 Aktieägaravtal för Kungsbacka Innerstads AB Mellan Kungsbacka kommun, Fastighetsägarna Göteborg Första regionen ek för och Kungsbacka köpmannaförening har träffats följande avtal angående ägarförhållandena

Läs mer

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 SYVI Särskolans och Specialskolans YTTRANDE yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU 2008:102 Brist på brådska en översyn av aktivitetsersättningen

Läs mer

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB Bilaga I Styrelsen 2016-03-21 1 Diarenummer: 0035/16 Handläggare: Hans Olsson Tel: 031-368 02 06 E-post: hans.olsson@stadshuset.goteborg.se Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad

Läs mer

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering ENKÄT 2011 Riksbankens kartläggning av företagens lånebaserade finansiering Flera journalister och finansanalytiker har på senare år hävdat

Läs mer

Antecknades att bolagets chefsjurist Annika Bäremo förde protokollet vid stämman.

Antecknades att bolagets chefsjurist Annika Bäremo förde protokollet vid stämman. Protokoll fört vid årsstämma i Saab Aktiebolag onsdagen den 17 april 2013 i Stockholm 1 Stämman öppnades av advokat Sven Unger på uppdrag av styrelsen. Petra Hedengran, ordförande i valberedningen och

Läs mer

Ägardirektiv för AB Västerås lokaltrafik (under namnändring till Sveatrafiken AB)

Ägardirektiv för AB Västerås lokaltrafik (under namnändring till Sveatrafiken AB) Ägardirektiv för AB Västerås lokaltrafik (under namnändring till Sveatrafiken AB) Organisationsnummer 556555-3350 fastställt på bolagsstämma den, efter beslut hos respektive ägare den XX och XX. 1. Bolagets

Läs mer

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016)

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197. Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER.

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197. Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER. 1(7) BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197 Firma 1 Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER. Föremålet för bolagets verksamhet 2 Bolaget har till huvudföremål för sin verksamhet

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB Organisationsnummer 556509-7663 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Näringslivs AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att allmänt främja

Läs mer

Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon

Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon 2016-06-09 Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon Förslag till beslut - att anta framlagd VD-instruktion för Försäkrings AB Göta Lejon FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON VD-instruktion

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS FJÄRRVÄRME AKTIEBOLAG

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS FJÄRRVÄRME AKTIEBOLAG U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 3.7.2 Sid 1 (6) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 481/2006/107 2006-12-28 Kf 2006-12-18 182 2016/49 2016-03-21 Kf 2016-03-21 ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS FJÄRRVÄRME

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING A FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING TILL INTERVJUPERSONEN: Om Ni är man, svara på frågorna i GS1. Om Ni är kvinna, svara på frågorna i GS2. GS1. MÄN: Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper.

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-06-10 398 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Grundfos A/S 6850 Bjerringsbro Denmark Ombud: Groth & Co KB/Johan S 102 32 Stockholm MOTPART Jacek K Podkarpackie Poland

Läs mer

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag.

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. 2014-10-13 Historik Historik för. Verksamhetstid 1862- Handlingarna omfattar tiden 1859-1999 Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag (ÖLTAB)

Läs mer

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 1 FIRMA Föreningens firma är Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening.

Läs mer

II. IV. Stordriftsfördelar. Ifylles av examinator GALLRINGSFÖRHÖR 12.6.1998. Uppgift 1 (10 poäng)

II. IV. Stordriftsfördelar. Ifylles av examinator GALLRINGSFÖRHÖR 12.6.1998. Uppgift 1 (10 poäng) Uppgift 1: poäng Uppgift 1 (10 poäng) a) Vilka av följande värdepapper köps och säljs på penningmarknaden? (rätt eller fel) (5 p) Rätt Fel statsobligationer [ ] [ ] aktier [ ] [ ] kommuncertifikat [ ]

Läs mer

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej handling eller förhållande, för vilket gäller sekretess enligt lag.

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej handling eller förhållande, för vilket gäller sekretess enligt lag. Sida 1 av 5 Ägardirektiv För verksamheten i Invest in Landskrona AB nedan kallad bolaget, antaget av kommunfullmäktige i Landskrona stad 2014-03-31 50 fastställda av bolagsstämma den 2014-04-24. Bolaget

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2015-02-10 801 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Aquade Dental Care AB (556812-11896) Torstenssonsgatan 12 114 56 Stockholm INNEHAVARE Magnus E SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer