Riktlinje för social dokumentation inom verkställigheten med Individens behov i centrum, IBIC som modell. Vård & Omsorg, Kungsbacka kommun RIKTLINJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinje för social dokumentation inom verkställigheten med Individens behov i centrum, IBIC som modell. Vård & Omsorg, Kungsbacka kommun RIKTLINJE"

Transkript

1 RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt Therese Lindén, vik Socialt ansvarig samordnare, Sas Therese Lindén, Socialt ansvarig samordnare, Sas Förvaltningsgruppen Förvaltningsgruppen Riktlinje för social dokumentation inom verkställigheten med Individens behov i centrum, IBIC som modell Datum Vård & Omsorg, Kungsbacka kommun KUB6062, v2.0, Therese Lindén Socialt ansvarig samordnare Direkt Kungsbacka kommun Box 10409, Kungsbacka Besöksadress Borgmästaregatan 5 A Telefon Fax

2 2 (31) Innehåll 1. Styrdokument 4 2. Bakgrund 4 3. Syftet 6 4. Genomförandet Magna Cura Hemdok Avbrott i verksamhetssystem Dokumentationens utformning Sekretess Insyn Samtycke Rättelse Dokumentationsprocessen Beställning Individuell genomförandeplan Sociala anteckningar Uppföljning och utvärdering Dokumentation vid korttidsverksamhet HSL-spegling Övrig dokumentation som kan inkluderas i social dokumentation Senior alert BPSD 17 Palliativ omsorg Levnadsberättelse Förvaring Gallring och arkivering Ansvarsfördelning Socialt ansvarig samordnare, Sas ansvarar för att Verksamhetschef ansvarar för att Enhetschef ansvarar för att Biståndshandläggare ansvarar för att Dokumentationsansvarigt ombud ansvarar för att Kontaktperson ansvarar för att All omsorgspersonal ansvarar för att: Magna Cura supporten ansvarar för att Utbildare i Magna Cura ansvarar för att: De olika livsområdena i ICF 25 Lärande och tillämpa kunskap (d1) Allmänna uppgifter och krav (d2) Kommunikation (d3) Förflyttning (d4) Personlig vård (d5) Hemliv (d6) Mellanmänskliga interaktioner och relationer (d7) Viktiga livsområden (d8) Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv (d9) Känsla av trygghet (b1528) Personligt stöd till person som vårdar eller stödjer den enskilde (e398) Flikarna i Hemdok 28

3 3 (31) 11. Beställningsmall Mall för genomförandeplan INDIVIDUELL GENOMFÖRANDEPLAN ÄBO GENOMFÖRANDEPLAN IBIC IBIC GENOMFÖRANDEPLAN... 31

4 4 (31) 1. Styrdokument Socialtjänstlagen (2001:453), SoL Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS Äldres Behov i Centrum Vägledning för behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med dokumentation av äldres behov i centrum utifrån ICF, Socialstyrelsen Lagen om offentlighet och sekretess (1980:100) Arkivlagen (1990:782) Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) 2. Bakgrund Nämnden beslutade 28 augusti 2014 att arbetssättet Äldres behov i centrum, ÄBIC ska introduceras genom en förändrad arbetsmodell i enlighet med Socialstyrelsens vägledning. För att kunna använda modellen gentemot en större målgrupp har förvaltningen valt att benämna modellen Individens behov i centrum, IBIC. IBIC är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med strukturerad dokumentation av behov, mål och resultat i handläggningen, genomförandet och uppföljningen av vården och omsorgen. En av de största vinsterna med en god dokumentation är att informationsöverföringen mellan personal blir bättre, vilket gör att en insats kan hålla god kvalitet oavsett vilken personal som arbetar för tillfället. Dokumentationen ger också förutsättningar för rättssäkerhet, insyn, uppföljning och kvalitetssäkring både för den enskilde och för verksamheten. Biståndshandläggarens utredning, beslut, beställning och löpande anteckningar tillsammans med verkställighetens upprättade individuella genomförandeplan och sociala anteckningar är det som utgör social dokumentation.

5 5 (31) För att använda modellen behövs kunskap om koder för funktionstillstånd, ICF. ICF står för klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. ICF bygger på en biopsykosocial modell, det vill säga den sociala och den medicinska modellen kompletterar varandra för att förklara kroppens fungerande, delaktighet i livssituation och en persons utförande av aktiviteter. I modellen motsvaras livsföringen av de nio livsområden som beskrivs i ICF. Ytterligare två områden ingår i modellen för att säkerställa att eventuellt behov av trygghet eller stöd till person som vårdar eller stödjer den enskilde uppmärksammas. Känsla av trygghet är en kroppsfunktion och personligt stöd är en omgivningsfaktor i ICF. SoL 4 kap. 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjlighet att leva ett självständigt liv Kontextuella faktorer, dvs de relaterade faktorerna, är information om den enskildes personlighet, boendemiljö och nätverk. Även uppgifter om produkter och teknik så som till exempel rullstol, hörapparat, bil, färdtjänst kan inhämtas samt vilket personligt stöd som finns runt den enskilde eller avsaknad, begränsningar i relationer.

6 6 (31) 3. Syftet Socialtjänstlagen, SoL innehåller bestämmelser kring social dokumentation och dokumentationsskyldigheten. Riktlinje för social dokumentation inom verkställigheten Vård & Omsorg, Kungsbacka kommun reglerar hur genomförandet ska dokumenteras. Riktlinjen ersätter Riktlinje för social dokumentation inom verkställigheten äldreomsorgen, Kungsbacka kommun som godkändes Syftet med social dokumentation från olika perspektiv: Den enskilde Omsorgspersonal Enhetschef Biståndshandläggare Utredning/ beställning och beslut Rättsäkerhet Delaktighet Information Rättsäkerhet Planeringsunderlag Information Rättsäkerhet Beräkningsgrund för enhetens omfattning Underlag Rättsäkerhet Individuell genomförandeplan Delaktighet Inflytande Självbestämmande Rättsäkerhet Beskrivning av hur och när insatsen ska utföras Tydliggör behov av vardagsrehabilitering och socialt innehåll i dagen Stärker kontinuiteten i insatserna Säkerställer arbetsmetoder och tydliggör förhållningssätt Stärker kontinuiteten i insatserna Planeringsunderlag Arbetsredskap Uppföljning Individuellt bemötande Underlättar samordning Verksamhetsuppföljning Måluppfyllelse Budgetberäkning Planeringsunderlag för kompetensutveckling Uppföljning av beslut Sociala anteckningar Rättsäkerhet Behovsuppfyllelse Individuellt bemötande Skapa sammanhang Helhetsbild Information Följa utveckling Arbetsredskap Uppföljning Kontinuitet Planering Arbetsledning Få information Verksamhetsuppföljning Planeringsunderlag för förändringar inom enheten Uppföljning av beslut Uppmärksamma förändringar

7 7 (31) 4. Genomförandet 4.1 Magna Cura Den sociala dokumentationen sker i det databaserade verksamhetssystemet Magna Cura. Utdrag ur verksamhetssystemet samt viss HSL-dokumentation kan förvaras i Hemdok. All personal som arbetar inom Vård & Omsorg och som har en omsorgsrelation till enskilda brukare ska ha behörighet för att kunna dokumentera social dokumentation i verksamhetssystemet. Särskilda manualer finns upprättade för Magna Cura. I Magna Cura finns även hjälptexter som kan användas som stöd vid formuleringar eller ställningstagande. 4.2 Hemdok Hemdok är tillsammans med verksamhetssystemet, förvaltningens dokumentationsverktyg. Hemdok utfärdas främst till de personer som har både insatser av hemtjänsten och hemsjukvården. Hemdok ska inte lämna förvaltningens verksamheter, bortsett från underlag som finns under grå flik Information till ambulans och slutenvården. Har den enskilde läkemedel som personalen på dagverksamhet behöver känna till ska Hemdok följa med till dagverksamhet. Hemdok ska inte plockas isär utan hållas komplett. Information om de dokument som förvaras i Hemdok finns i kapitel 10, Flikarna i Hemdok. 4.3 Avbrott i verksamhetssystem Då avbrott i verksamhetssystemet uppstår ska dokumentationen ske på papper. Namn och personuppgifter på brukaren, datum och klockslag för händelsen/insatsen samt fullständigt namn på dokumenterande personal ska finnas med i dokumentationen. När avbrottet är avhjälpt ska dokumentationen så snart som möjligt skrivas in ordagrant i verksamhetssystemet av tjänstgörande personal. Den personal som har skrivit in dokumentationen gör även en hänvisning om att anteckningen är införd i efterhand. Med anledning av avbrott i verksamhetssystemet har följande anteckning gjorts på papper..datum, tid och namn på personal som gjort anteckningen. Namn och dag på personal som fört in anteckningen sker automatiskt i verksamhetssystemet. Särskild blankett finns Anteckningar under avbrott i verksamhetssystem. 4.4 Dokumentationens utformning För att dokumentationen ska uppfylla sitt syfte är det viktigt att den innehåller tillräcklig, väsentlig och korrekt information. Dokumentationen ska också vara lätt att förstå. Används värderande omdömen ska det tydligt framgå vems uppfattning eller upplevelser som dokumentationen redogör för, värderande omdömen ska alltid formuleras respektfullt. Det är viktigt att det går att urskilja i dokumentationen vad som är fakta och vad som är bedömningar, samt vems bedömning det är. Enligt SOSFS 2014:5, 4 kap 1 ska: Handlingar som upprättas och gäller enskilda ska begränsas till att innehålla uppgifter som bedöms vara tillräckliga, väsentliga och ändamålsenliga i förhållande till vad saken gäller.

8 8 (31) Tillräcklig Ge nödvändig information om aktuella och planerade insatser, viktiga aktiviteter och händelser som påverkat/påverkar den enskilde, relevant information för att utföra och följa upp insatser. Väsentlig Endast innehålla uppgifter av betydelse för det fortsatta arbetet som visar hur situationen för den enskilde utvecklar sig. Korrekt Dokumentationen ska vara saklig, bygga på ett korrekt underlag och det ska framgå vem som har lämnat uppgifterna och när. Det ska även framgå vad som är faktiska omständigheter och vad som är bedömningar samt vem som gjort en viss bedömning. Respektfull Ta hänsyn till den enskildes integritet och inte innehålla ovidkommande omdömen, nedsättande eller kränkande uppgifter eller formuleringar. Dokumentationen ska skrivas på ett sådant sätt att den enskilde kan ta del av dem. 4.5 Sekretess De uppgifter som finns i social dokumentation ingår i de uppgifter som är sekretessbelagda. Grunden är att det bara är den som är delaktig i utförandet av en insats som har rätt att ta del av uppgifterna om en person. All omsorgspersonal ansvarar för att: personliga lösenord inte kan bli tillgängliga för andra. datorer och andra informationsbärare, till exempel Hemdok, Intraphone och ipads, som används i verksamheten inte lämnas utan att sekretessuppgifterna är skyddade från obehörig åtkomst. endast ta del av uppgifter som behövs för att kunna utföra insatsen. Den som bryter mot sin lagstadgade sekretess och tystnadsplikt kan dömas till dagsböter eller fängelse. Brott mot sekretess och tystnadsplikt kan också medföra uppsägning på grund av personliga skäl. Det sker regelbundet loggningar i systemet för att säkerställa att endast behörig personal tar del av uppgifter om enskilda. 4.6 Insyn Den enskilde har rätt till insyn i sin dokumentation och får ta del av dokumentationen när detta efterfrågas. Den enskilde kan också uppge i ett samtycke huruvida anhöriga får ta del av den sociala dokumentationen. Om inte samtycke ges gäller sekretess för anhöriga och andra närstående. Menprövning ska alltid göras innan dokumentation överlämnas. Om det finns en osäkerhet kring vilken dokumentation som kan/ska lämnas ut ska personal alltid hänvisa till närmsta chef. Närmsta chef kan kontakta socialt ansvarig samordnare för vägledning. Legitimerad personal ansvarar kring begäran om att få ta del av hälsooch sjukvårdsdokumentation.

9 9 (31) Begäran om att få ta del av social dokumentation ska dokumenteras och information om vilka uppgifter som lämnats ut samt till vem dokumentationen har lämnats till ska framgå i dokumentationen. 4.7 Samtycke Samtycke från den enskilde inhämtas av biståndshandläggare. När insatser för påbörjas ska kontaktpersonen följa upp att samtycke finns dokumenterat i verksamhetssystemet under fliken Juridiska frågor. Om det saknas uppgifter ska kontaktpersonen omgående kontakta biståndshandläggare för åtgärd. Det ska framgå under fliken Juridiska frågor vad den enskilde ger samtycke till. Den enskilde kan ge sitt samtycke i helhet eller i delar. 4.8 Rättelse Uppgifter i dokumentationen får inte tas bort eller göras oläsliga. Om tillägg eller rättelser i dokumentationen sker ska tidigare anteckning ändå vara läsliga, vilket sker automatiskt i verksamhetssystemet när anteckningen signeras. När en felaktig anteckning rättas ska det anges när rättelsen gjordes och vem som gjort den. Både den felaktiga anteckningen och rättelsen ska synas i journalen. Detta gäller både i den digitala journalen och i en eventuell pappersjournal. Om den enskilde upplever att det finns anteckningar som är felaktiga ska detta dokumenteras. Det felaktiga ska inte tas bort utan kompletteras med ett tillägg. 5 Dokumentationsprocessen Det ska kunna gå att följa den enskildes behov i processen ansökan-beslutverkställighet-uppföljning. Det innebär att det ska finnas en rättsäker grund för beslutet, en tydlig struktur för det praktiska genomförandet och en planerad uppföljning av en beslutad insats.

10 10 (31) Modellen IBIC används för både myndighetsutövningen och verkställigheten inom förvaltningens verksamheter. Denna riktlinje syftar till att ge stöd och vägledning i utförarledet, det vill säga i det praktiska arbetet med att dokumentera strukturerat och att använda modellen som grund för utförandet av insatserna till de enskilda, processtegen inringat med blått. Biståndshandläggarna har, på delegation av nämnden, fått uppdrag att hantera myndighetsutövningen gentemot de enskilda. Myndighetsutövningen och dess ansvarsområde, processtegen inringat med grönt, beskrivs i Riktlinje för myndighetsutövning med Äldres behov i centrum som modell, i förvaltningen benämnt Individens behov i centrum, IBIC. 5.1 Beställning I verksamhetssystemet ansvarar biståndshandläggaren för att det framgå vilken utförare som ansvarar för att verkställa insatserna och när uppdraget har lämnats till utföraren. Finns det fler än en utförare ska det tydligt framgå. Beställningen utgör den grund som utföraren upprättar en genomförandeplan utifrån. I beställningen ska det framgå: vilken bedömning som nämnden, genom delegation till biståndshandläggaren, har gjort av den enskildes behov. vad som ingår i uppdraget. vilket eller vilka mål som gäller för insatsen. former för uppföljning i det enskilda fallet.

11 11 (31) vilken information som efter en prövning enligt bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 15 kap. 1 SoL ska återföras till nämnden i samband med att insatsen avslutas. namn och kontaktuppgifter till ansvarig handläggare hos nämnden. Om dessa uppgifter saknas i beställningen ska utföraren kontakta ansvarig biståndshandläggare som ansvarar för att komplettera uppgifterna. Beställningen är ett viktigt underlag för kontaktpersonen eftersom det i beställningen framgår vilka behov den enskilde har, det bedömda funktionstillståndet samt det avsedda funktionstillståndet. Information från biståndshandläggaren som framkommer i beställningen utgör underlag för utförarens planering av genomförandet tillsammans med den enskilde. Beställningen ger en beskrivning på vad det är viktigt att ta med i planeringen när genomförandeplanen upprättas. Kontaktpersonen använder den förklarande texten som stöd när beskrivning om hur insatsen ska utföras formuleras i genomförandeplanen. I beställningen framgår beskrivning av behov samt vilka beviljade insatser som ska tillgodose behovet. Beställningen är: underlag när genomförandeplanen upprättas används när kontaktperson och den enskilde utvärderar stödet underlag till uppföljningen 5.2 Individuell genomförandeplan Upprättandet av genomförandeplaner är en del av den lagstadgade dokumentationsskyldighet som finns i vår verksamhet. Det är viktigt att reflektera över i vilket syfte individuell genomförandeplanen upprättas så att innehållet begränsas till vad som är relevant i sammanhanget. Den individuella genomförandeplanen ska upprättas utifrån den beställning som skickas från biståndsenheten. Genomförandeplanen ska konkret beskriva hur insatsen ska utföras och vilken målsättning som finns för insatsen. Tillägg Om biståndshandläggaren gör tillägg av insatser under tiden en plan är pågående kan insats läggas till som en komplettering i pågående plan. Vid stora förändringar rekommenderas att en ny plan görs. Tex om en person är beviljad hemtjänst med dusch, städ och promenad och biståndshandläggaren beviljar renbäddning och inköp kan detta kompletteras i den pågående planen. Om insats/insatser avslutas under pågående plan kan valda insatser avslutas genom Avsluta del av plan under objektmenyn i verksamhetssystemet. Information om hur detta görs återfinns i manual för Magna Cura och i hjälptexterna i verksamhetssystemet. Då ändring görs i genomförandeplanen ska sol-anteckning göras.

12 12 (31) Den enskilde ska ges möjlighet att vara delaktig och ha inflytande i planeringen och utformningen av insatsen. Det ska framgå i genomförandeplanen på vilket sätt, hur, den enskilde har utövat sitt inflytande och hur den enskilde har varit delaktig. När stödet avser avlösning till den person som vårdar eller stödjer närstående är det lämpligt, att med samtycke från den enskilde, både planera och följa upp tillsammans med den som vårdar eller stödjer sin närstående. I genomförandeplanen ska det dokumenteras om anhöriga eller annan person har deltagit i upprättandet och uppföljningen. Kontaktpersonens medverkan ska också dokumenteras. Den enskilde har rätt att säga nej till att vara delaktig i att upprätta en individuell genomförandeplan. Detta ska då tydligt dokumenteras i sociala anteckningar. Nytt erbjudande om att vara delaktig i upprättandet ska ges kontinuerligt. Det är dock viktigt att förankra hur insatsen ska verkställas i personalgruppen för att säkerställa att den enskilde får en god kvalité på utförandet. Detta görs lämpligast i en genomförandeplan där det tydligt framgår att den har upprättats utan den enskildes delaktighet. Förslag på formulering under sökordet Delaktighet : Kontaktperson Maria har frågat Sony vid hembesöket den 23 september/per telefon den 23 september om han vill vara delaktig i upprättandet av hans genomförandeplan. Sony vill inte vara med. Kontaktperson Maria beskriver hur insatsen/insatserna ska utföras för att säkerställa en god kvalité. Sonys behovsområden som framgår i beställningen ligger till underlag för upprättandet. Den individuella genomförandeplanen ska påbörjas inom två veckor från det att brukaren har fått ett biståndsbeslut samt upprättas inom en månad. I den individuella genomförandeplanen ska följande delar finnas med; när genomförandeplanen påbörjades på vilket sätt den enskilde haft inflytande över planeringen och vilken hänsyn som har tagits till hans eller hennes synpunkter och önskemål vilka andra personer som har deltagit i arbetet med att upprätta genomförandeplanen kort information som är relevant för insatsens utformning när och hur insatserna ska genomföras av omsorgspersonalen vilket eller vilka mål som gäller för varje aktivitet, insats vid behov, om den enskilde har stöd av hemsjukvården, hänvisningar till eventuella omvårdnadsplaner och/eller rehabiliteringsplaner när planen har fastställts när och hur genomförandeplanen ska följas upp Det är viktigt att tänka på att hur insatsen ska utföras kan behöva kompletteras med exempelvis uppgifter från Senior alert-skattning, se vidare under kapitelet 5.6 Övrig dokumentation som kan inkluderas i social dokumentation.

13 13 (31) De individuella genomförandeplaner som upprättas för personer som bor på särskilt boende-äldreboende har en struktur som innefattar livsområden. Det innebär att i beställningen framgår behovskoder under respektive livsområde där den enskilde har ett behov. I genomförandeplanen ska det beskrivas hur dessa behovsområden ska tillgodoses, vad personalen ska göra och vad den enskilde klarar själv. När uppföljning av biståndsbedömningen görs av biståndshandläggare hos personer som bor på särskilda boenden kommer även insatser kopplas till de bedömda behovsområdena. Det innebär att genomförandeplanen då kommer att inkludera även de beslutade insatserna, då används IBIC Genomförandeplan. Tillägg I avvaktan på ny beställning där även insatserna ingår kan ÄBO Genomförandeplan IBIC förenklas genom att funktionsbedömningarna, bedömt funktionstillstånd och avsett funktionstillstånd tas bort i genomförandeplanen. Information om hur detta görs återfinns i manual för Magna Cura och i hjälptexterna i verksamhetssystemet. Funktionsbedömningarna finns med i beställningen och när uppföljning görs på planen används beställningen som underlag. Detta gör ÄBO Genomförandeplan IBIC mer lättläst. Exempel: Personlig vård Att tvätta sig (d510) Kroppsvård (d520) Att sköta toalettbehov (d530) Att klä sig (d540) Att äta (d550) Förklarande text: XX kan tvätta ansiktet och kamma håret efter handräckning. Kan borsta sina tänder självständigt. XX är i behov av hjälp med att klippa naglarna. Omfattande hjälp med dusch. XX behöver omfattande hjälp med på och avklädning men kan hjälpa till med att sträcka ut höger arm. Hjälp med toalettbesök. Äter och dricker självständigt men är i behov av att maten finfördelas. Målsättningen med insatserna inom livsområdet Personlig vård är att XX fortsättningsvis självständigt ska kamma håret, tvätta ansiktet samt borsta sina tänder för att bibehålla sin förmåga att sköta sin kroppsvård. Hur och när: beskrivs av kontaktpersonen 5.3 Sociala anteckningar Sociala anteckningar är journalföring. De sociala anteckningarna ska visa hur situationen för den enskilde utvecklas och avvikelser i relation till den individuella genomförandeplanen och anledningen till avvikelsen. Vidare ska beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse för den enskilde och genomförandet av insatsen dokumenteras. Av dokumentationen ska det framgå om det har tillkommit omständigheter eller inträffat händelser som har medfört att insatsen helt eller delvis inte har kunnat genomföras som planerat. Det är viktigt att det går att urskilja vad som är fakta och vad som är bedömningar i den sociala journalen. Följande ska dokumenteras som social anteckning;

14 14 (31) när ny insats eller olika delar av insatsen har påbörjats när individuell genomförandeplan har upprättats, följts upp och reviderats om det har inträffat omständigheter som medfört att insatsen inte har kunnat genomföras som planerat, särskilda åtgärder som vidtagits samt hur situationen har utvecklats för den enskilde om den som genomför insatsen har registrerat en social avvikelse om den enskildes behov har förändrats och vilka kontakter som tagits om brukaren anser att någon uppgift i dokumentationen är oriktig om brukaren har framfört klagomål mot genomförandet av någon insats samt hur klagomålet har åtgärdats när en insats har avslutats och av vilka skäl händelser av vikt 5.4 Uppföljning och utvärdering Uppföljning av individuell genomförandeplan ska ske minst var sjätte månad, uppföljning kan göras oftare vid behov. Det är kontaktpersonalen som ansvarar för att erbjuda brukaren ett uppföljningsmöte. Om den enskilde tackar nej ska det antecknas i sociala anteckningar. Vid uppföljning ska ny genomförandeplan göras. Vid uppföljningen är det av vikt att kontaktpersonen använder beställningen som underlag. I beställningen beskriv det avsedda funktionstillståndet och det är mot detta mål som utvärderingen ska ställas. Uppföljningen ska svara på: Om insatserna har blivit utförda? Utvärderingen ska svara på: Om insatsen har lett till önskat resultat enligt överenskomna mål, det vill säga det avsedda funktionstillståndet samt målsättning som biståndshandläggaren har satt med insatsen/insatserna. Har den enskilde tillsammans med kontaktpersonen satt delmål ska utvärdering göras även mot dessa delmål. Beroende på vad uppföljningen visar kan nästa steg vara att antingen göra en ny individuell genomförandeplan eller, om omständigheterna har förändrats kontakta biståndshandläggare för en ny prövning. Ny individuell genomförandeplan ska upprättas efter en uppföljning och den tidigare planen ska avslutas. Tillägg Vid varaktiga, förändrade behov hos den enskilde ska alltid biståndshandläggaren kontaktas. Till varaktiga förändringar räknas behov som kvarstår i mer än två till tre veckor. Biståndshandläggaren avgör hur informationen hanteras, social journal, uppföljning, nytt beslut. Förändrade hälsotillstånd ska alltid informeras till legitimerad personal skyndsamt.

15 15 (31) 5.5 Dokumentation vid korttidsverksamhet Korttidsplats kan beviljas av olika anledningar och beroende på målsättningen krävs olika resurser och förhållningssätt. Den sociala dokumentation som sker under korttidsvistelsen skiljer sig till viss del från Riktlinje social dokumentation inom verkställigheten Vård & Omsorg, Kungsbacka kommun, detta med anledning av insatsens karaktär och kortare ställtid för planering. Ansvarsfördelning Ansvarsfördelningen följer den som finns beskriven i riktlinjen förutom vissa undantag: Enhetschef ansvarar för att Enhetschef kan utse annan personal än kontaktperson att upprätta genomförandeplanen. Kontaktperson, alternativt utsedd personal ansvarar för att Individuell genomförandeplan upprättas inom sju vardagar. Erbjuda den enskilde ett välkomstsamtal samma eller nästkommande dag som insatsen startar. Upprätta ett Hemdok för de som inte har ett Hemdok sedan innan. Om den enskilde har/får beslut om hemtjänst alternativt beslut om särskilt boende ska Hemdok skickas med den enskilde. Om inga pågående beslut finns efter avslutad korttidsplats ska innehållet i Hemdok gallras och arkiveras enligt riktlinjen. I övrigt ska ansvarsfördelningen i riktlinjen tillämpas. Dokumentation Biståndshandläggarna ansvarar för att informera den enskilde och utföraren om tilldelad korttidsplats och att beslut och beställning delges utföraren. Individuell målsättning ska finnas med i beställningen och vara förankrad hos alla yrkeskategorier inom korttidsenheten. Detta för att skapa en samsyn kring målsättningen för den enskilde. Uppgifter som ska ingå i den individuella genomförandeplanen, under sökordet korttidsplats, kan inhämtas under välkomstsamtalet. Det kan även vara aktuellt för verksamheten att hänvisa till andra upprättade individuella genomförandeplaner som den enskilde har sedan tidigare, om den enskilde samtycker till att dessa används. I andra upprättade planer kan det sedan tidigare finnas beskrivet hur t ex personlig hygien ska utföras. Om tillvägagångssättet är detsamma när den enskilde är på korttidsplats kan hänvisning ske till annan genomförandeplan. Tydlig hänvisning ska då ske till avsedd plan. Individuell genomförandeplan ska upprättas snarast, inom sju dagar. Individuell genomförandeplan behöver inte upprättas för de personer som vistas kortare tid än en vecka. Dokumentationen görs då i löpande form i sociala anteckningar. Den individuella genomförandeplanen är utgångspunkten för hur insatsen ska verkställas. Löpande dokumentation görs sedan regelbundet beroende på

16 16 (31) hälsotillstånd och annat som kan påverka dagsformen och avviker från den individuella genomförandeplanen. Om dagsformen förändras markant under korttidsvistelsen eller om korttidsvistelsens målsättning förändras ska ny individuell genomförandeplanen upprättas. Om den enskildes beslut förlängs utan att målsättningen förändras, till exempel om planerad hemgång blir framflyttad förlängs även giltigheten för den individuella genomförandeplanen. Vanligtvis ska varje nytt beslut genererar en ny individuell genomförandeplan men denna typ av situation är ett undantag. Information om förlängningen görs i löpande dokumentation, social anteckning. Tillägg Datum för planerad uppföljning i genomförandeplanen som upprättas för korttidsplats följer slutdatumet för beslutet. Om beslutet förlängs under pågående verkställighet förlängs även giltigheten för genomförandeplanen, vilket ska dokumenteras. Då ska även datum för den planerade uppföljningen revideras, skrivs in som en komplettering. Vid insatsens avslut ska personalen göra en kort sammanfattning om hur insatsen har uppfattats av den enskilde, vid palliativ karaktär på insatsen kan avstämning göras med anhörig. Även frågor kring bemötande, inflytande och trygghet kan ställas och dokumenteras under rubriken Uppföljning/utvärdering. Genomförandeplanen ska avslutas och dokumentationen ska gallras och arkiveras enligt riktlinjen när den enskilde lämnar korttidsenheten. 5.6 HSL-spegling All omsorgspersonalen har möjlighet till spegling av hälso- och sjukvårds dokumentation. Det innebär att omsorgspersonalen har läsbehörighet till samtliga omvårdnadsplaner och rehabiliteringsplaner. De får också möjlighet att skriva/spegla information direkt i journalen till den legitimerade personalen. På motsvarande sätt kan den legitimerade personalen skriva/spegla information till omsorgspersonalen direkt i journalen. Om den enskilde vill ta del av sin hälso- och sjukvårdsjournal är det legitimerad personal som hanterar frågan. Dokumentation under sökordet HSL-iakttagelse är en anteckning som blir journalförd, det vill säga den sparas på samma sätt som en social anteckning. Text som är av meddelandekaraktär ska skickas som meddelande och ska ej journalföras. Exempel på vad som ska dokumenteras efter kontakt med legitimerad personal: Förändrat hälsotillstånd hos den enskilde och vilka kontakter som tagits. Om det händer något avvikande vid insatsens utförande. När en hälso- och sjukvårdsavvikelse görs och vilken typ. 5.7 Övrig dokumentation som kan inkluderas i social dokumentation För att dokumentation som görs i olika kvalitetsregister ska få någon bäring för den enskilde är det av vikt att omsorgspersonalen använder sig av det som har framkommit i de olika registerna. Det är därför viktigt att överföra information som har betydelse för arbetets utformning, det vill säga hur insatsen ska genomföras, till den individuella genomförandeplanen. Både Senior alert, BPSD, palliativa registret och instruktion från legitimerad personal som ej är kopplad till en omvårdnadsplan eller rehabiliteringsplan är

17 17 (31) arbetsverktyg som används för att hitta det mest optimala sättet för personalen att möta den enskilde på och hur insatsen på bästa sätt kan genomföras för att uppnå god kvalité. Hur insatsen ska genomföras ska beskrivas i den individuella genomförandeplanen. Uppgifter kan hämtas från olika register men ska sammanfogas i den enskildes individuella genomförandeplan. Senior alert Efter att en riskbedömning har genomförts ska planerade åtgärder kompletteras i den enskildes individuella genomförandeplan om det finns insatser som redan utförs av omsorgspersonalen. Till exempel om en person riskbedöms för undernäring och han/hon har beslut om stöd vid måltidssituation ska anteckning föras in i pågående genomförandeplan. Detta görs som en rättelse/tillägg. Vid eftermiddagstillsynen ska personalen påminna Sony att äta mellanmål, lägg gärna fram en frukt. Det ska även ske en social anteckning om att den individuella genomförandeplanen har reviderats. Vid tillfället för uppföljning inkluderas tillägget/tilläggen och blir till ordinarie beskrivning i den individuella genomförandeplanen. Om den enskilde inte har insatser beviljade som kan minimera risken ska den enskilde hänvisas att söka bistånd hos biståndshandläggare. Till exempel om den enskilde bedöms ha risk för undernäring men inga beviljade insatser kring måltidssituation eller matdistribution ska kontaktpersonen uppmana den enskilde att kontakta biståndshandläggaren. Detta ska dokumenteras i en social anteckning. Har uppmanat Sony att ta kontakt med biståndshandläggaren för att prata om sina behov kring matsituationen. BPSD Registerutdrag som görs vid BPSD-skattning ska förvaras säkert, i ett låst dokumentskåp. Det som ska användas som stöd till omsorgspersonalen i utförandet av insatsen till den enskilde ska dokumenteras i den enskildens individuella genomförandeplan, på samma sätt som för Senior alert. Palliativ omsorg När en brukare bedöms vara palliativ av läkare är det av särskild vikt att kontaktpersonen går igenom den individuella genomförandeplanen tillsammans med den enskilde och/eller anhörig. Detta för att kartlägga om den individuella genomförandeplanen behöver revideras utifrån de behov som den enskilde kan ha utifrån det förändrade hälsotillståndet. Riktlinjen God Vård & Omsorg vid livets slut ska användas som vägledning kring hur omsorgspersonalen ska agera kring de insatser som ges till den enskilde. Utdrag ur riktlinje God Vård & Omsorg vid livets slut Vård & Omsorg ska erbjuda en god och säker Vård & Omsorg för personer som befinner sig i livets slut oberoende var brukaren vistas. Vård- och omsorgsarbetet ska utformas individuellt vilket innebär att alltid lyssna in brukarens och anhörigas önskemål och att försöka tillgodose dessa önskemål så långt det är möjligt.

18 18 (31) Instruktion från legitimerad personal som ej är kopplad till en omvårdnadsplan eller rehabiliteringsplan Efter att en HSL-insats har avslutats kan informationen överföras till den individuella genomförandeplanen. Till exempel om den enskilde har haft gångträning som en ordinerad HSL-insats med tillhörande signeringslista och HSL-insatsen avslutas kan instruktionen användas för beskrivning av hur förflyttning ska genomföras i den individuella genomförandeplanen. Handlingsplaner kring till exempel larmmattor, rörelselarm, dörrlarm. Individuella larm som t.ex. larmmattor eller rörelsedetektorer kan användas med den enskildes samtycke. Det är alltid enhetschefen som ansvarar för hanteringen, i enlighet med riktlinje för skyddsåtgärder. Om beslut fattas av enhetschef att använda individuella larm ska en handlingsplan tas fram. Informationen i handlingsplanen ska föras in i genomförandeplanen då det konkret beskriver hur insatsen, larm ska genomföras. För samtliga larm ska riktlinjen för skyddsåtgärder följas. 5.8 Levnadsberättelse Av 1 kap. 1 tredje stycket socialtjänstlagen framgår det att verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet. Den nämnd som har ansvar för verksamhet inom socialtjänsten eller den som yrkesmässigt bedriver enskild verksamhet bör beakta följande aspekter för att se till att äldre personers privatliv och integritet respekteras: Personalen värnar om att den äldre personen får leva sitt liv i enlighet med sin personlighet och identitet. Bakgrund Med IBIC får den enskilde och hans/hennes närstående ökade möjligheter att medverka i utredning, planering och uppföljning av stödet i det dagliga livet. Levnadsberättelsen kan användas som underlag för att omsorgspersonalen ska kunna bemöta den enskilde på ett individuellt sätt och bidra till en individanpassad omsorg. Omsorgspersonalen får genom, bland annat, levnadsberättelsen kunskap om vem personen är och har varit. Omsorgspersonalen får förståelse för hur de kan bemöta personen på bästa sätt, stödja kvarvarande funktioner och planera dagen utifrån personens önskemål. Levnadsberättelsen är frivillig att fylla i men erbjudandet ska ges till de pensionärer som kommer i kontakt med Vård & Omsorg.

19 19 (31) Levnadsberättelsen är personlig och tar upp olika egenskaper och vanor, både sådant som har gett glädje och välbefinnande och händelser som skapat sorg och smärta. Att skriva ner både positiva och negativa upplevelser är viktigt för att få en helhetssyn och för att bättre kunna bemöta och förstå den enskilde. Genom att ha god kunskap om den enskildes levnadsberättelse, kan omsorgspersonal bättre stödja och trösta när minnet sviker och vardagen inte längre fungerar. I ett professionellt bemötande handlar det om att kunna bekräfta de minnen personen upplever, istället för att tillrättavisa och påpeka felaktigheter. Levnadsberättelsen får en extra viktig funktion för omsorgspersonal som möter personer med demenssjukdom. Med en god kännedom om personen bakom sjukdomen, kan omsorgspersonal ofta genom att lyssna och prata om det som har varit, lotsa den personen rätt genom minnena. Att tänka på eller tala omkring livserfarenheter, att dela minnen och reflektera över det som hänt tidigare i livet kan medverka till att bevara självkänslan. Ansvarsfördelning Socialt ansvarig samordnare, Sas ansvarar för att utfärda och revidera riktlinjer utifrån aktuell lagstiftning och rådande föreskrifter ha en rådgörande funktion avseende levnadsberättelsens syfte och användningsområde Enhetschef ansvarar för att förmedla information om nyheter inom området till enhetens personal arbetsgruppen kontinuerligt diskuterar och utvecklar arbetet med levnadsberättelse Kontaktperson ansvarar för att ge den enskilde information om levnadsberättelsens syfte och hur den används lämna ut levnadsberättelsen till den enskilde samt ta emot ifylld berättelse om det finns behov bistå den enskilde med att praktisk dokumentera uppgifterna i berättelsen föra löpande dokumentation i sociala anteckningar i form av: - när erbjudande om levnadsberättelse har lämnats - när ifylld levnadsberättelse inkommer - om den enskilde vill återkalla sin levnadsberättelse - muntligt samtycke om uppgifter i berättelsen får delges berörd omsorgspersonal och används som ett arbetsredskap använda innehållet i levnadsberättelsen vid upprättande av genomförandeplaner använda innehållet i levnadsberättelsen vid till exempel planering av sociala aktiviteter

20 20 (31) All omsorgspersonal ansvarar för att: ge ett individuellt bemötande och förhållningssätt som säkerställer att stödet anpassas till den enskilda personens behov, förutsättningar och önskemål utifrån det beslut som den enskilde har fått. Genomförande Det är frivilligt att lämna en levnadsberättelse men alla pensionärer som kommer i kontakt med Vård & Omsorg ska ges möjlighet att lämna en berättelse. Levnadsberättelsen kan med fördel upprättas i ett tidigt stadie så att den enskilde så långt som möjligt själv kan vara delaktig och svara på frågorna. Inom Vård & Omsorg i Kungsbacka kommun finns en mall framtagen för levnadsberättelse. Den ska användas inom samtliga verksamhetsområde och levnadsberättelsen ska följa med den enskilde om hon/han byter insatsform eller utförare, förutsatt att det finns ett samtycke för detta. Personen kan behöva hjälp att förstå syftet och även praktisk hjälp med att skriva. Anhöriga får gärna hjälpa till med detta. Denna bilaga kan lämnas ut till de enskilda som efterfrågar mer information kring levnadsberättelsen syfte och verksamhetens hantering. Om den enskilde och/eller anhöriga inte kan fylla i levnadsberättelsen kan kontaktpersonen bistå med den praktiska hjälpen. All personal som arbetar inom Vård & Omsorg har tystnadsplikt och den gäller även för uppgifter som ingår i levnadsberättelsen. Levnadsberättelsen ingår i den sociala dokumentationen och Riktlinje för social dokumentation inom verkställigheten Vård & Omsorg, Kungsbacka kommun gäller även för levnadsberättelserna. Om levnadsberättelsen görs av den enskilde och/eller med stöd av dennes anhöriga ska kontaktpersonen inhämta ett muntligt samtycke om levnadsberättelsen kan används som ett arbetsredskap och om uppgifter i berättelsen får delges berörd omsorgspersonal. För de som har ett Hemdok ska levnadsberättelsen förvaras under grå flik. Om personen inte har ett Hemdok ska levnadsberättelse förvaras i personakten. Om den enskilde flyttar eller byter utförare är det viktigt att levnadsberättelsen, efter samtycke från den enskilde, överlämnas till nästa utförare. Om den inte får lämnas över ska den arkiveras i den enskildes personakt. Om den enskilde vill återkalla sin levnadsberättelse ska detta ske och en social anteckning göras. Innehållet i levnadsberättelsen ska beaktas vid mötet med den enskilde, vid upprättande av genomförandeplaner och vid till exempel planering av sociala aktiviteter, individuella och gemensamma. Innehållet i levnadsberättelsen kan användas: för att hitta orsaker till ett visst beteende för att hitta lösningar på något som väcker oro hos den enskilde för att hitta samtalsämnen och återskapa minnen från förr som grund för planering av aktivitetstid, social samvaro vid upprättandet av genomförandeplan för den enskilde aktivitetsplanering, utgå från de önskemål, intressen och hobbies som beskrivs i levnadsberättelsen

21 21 (31) 6. Förvaring I 11 kap. 5 andra stycket SoL och 21 a andra stycket LSS står att handlingar som rör enskildas personliga förhållanden ska förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem. Den stränga sekretessen inom äldreomsorgen ställer höga krav på en säker förvaring av handlingar. Det är också viktigt med hänsyn till den så kallade inre sekretessen. Inre sekretess innebär att det finns sekretessområde även inom förvaltningen och endast den som deltar i omsorgen av en person eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete, har rätt att få tillgång till uppgifterna. Social dokumentation ska förvaras så att obehöriga inte får tillgång till den. Behörig är personal som har anledning att ta del av dokumentation för att kunna utföra sitt arbete. Dokumenterade sekretessuppgifter ställer höga krav på säker förvaring av dokumentation förd på papper och krav på adekvat behörighet i verksamhetssystemet. För dokumentation som sker i verksamhetssystemet ska personal vara noga med att dokumentera med sin egen inloggning i verksamhetssystemet och logga ut när dokumentation inte längre ska göras. För verksamheter som dokumenterar i Hemdok ska Hemdoken vara förvarad på ett tryggt och säkert sätt, helst i ett skåp/låda som går att stänga i brukarens bostad. Om det förekommer omständigheter som kräver att dokumentationen låses in ska ansvarig enhetschef kontaktas för bedömning och vid behov rådfrågas socialt ansvarig samordnare. I verksamhetens lokaler ska dokumentation om enskilda hållas inlåst, och tydligt åtskilda, varje personens uppgifter i en separat mapp eller flik. 7. Gallring och arkivering Uppgifter i en personakt som avses i lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten/äldreomsorgen, ska gallras fem år efter det att sista anteckningen gjorts i akten. Personer födda den femte, femtonde och tjugofemte ska undantas från gallring och sparas för framtida forskningsändamål. När ett ärende avslutas ska en slutanteckning göras där även skälet till att ärendet avslutas ska anges. Hemdok och eventuell manuell personakt rensas och överlämnas sedan från utförare till biståndsenheten. Endast dokument som är påskrivna av den enskilde ska sparas i den manuella personakten. All dokumentation som finns kring den enskilde brukare, utredning, beslut, individuell genomförandeplan och sociala anteckningar, arkivhålls i verksamhetssystemet. En personakt kan bestå av en digital del och en pappersdel, manuell akt. Information om vilka uppgifter som finns arkiverade i den digitala delen ska uppges på ett försättsblad i den manuella akten. Genomförandeplan och sociala anteckningar under perioden X-X finns i Sony Ericsons manuella akt. Det är av vikt att utföraren skyndsamt lämnar in de uppgifter som finns i pappersform och som ska arkiveras. Senast två veckor efter att ärendet har upphört ska eventuell manuell akt överlämnas till biståndsenheten. Den manuella akten ska rensas innan överlämning till biståndsenheten. I de fall den enskilde har haft ett Hemdok ska dokumentation under gul flik lämnas av kontaktperson/omsorgspersonal till ansvarig kommunsjuksköterska för arkivering. I de fall den enskilde har haft ett Hemdok ska dokumentation under grön flik lämnas av kontaktperson/omsorgspersonal till ansvarig arbetsterapeut eller fysioterapeut för arkivering.

22 22 (31) Innan arkivering: Rensa och gallra, ta bort minneslappar, kopior och dubbletter Plocka bort gem, häftklammer, plastregister, plastfickor, post-itlappar och dyl Märk upp kuvert som journalhandlingarna ska ligga i Arkivkuvertet ska vara märkt med följande: Vård & Omsorg SoL Namn Personnummer Datum då ärendet upphörde Anledning till att handlingarna ska arkiveras - Avliden - Flyttat från kommunen - Insatsen/insatserna upphör 8. Ansvarsfördelning 8.1 Socialt ansvarig samordnare, Sas ansvarar för att utfärda och revidera riktlinjer utifrån aktuell lagstiftning och rådande föreskrifter enligt internkontrollplanen följa upp och granska den sociala dokumentationen inom förvaltningen ha en rådgörande funktion avseende dokumentationen och kvaliteten av den utbilda dokumentationsombud inom förvaltningen tillsammans med granskningsgruppen, följa upp och värdera enheternas sociala dokumentation 8.2 Verksamhetschef ansvarar för att kontinuerligt hålla sig uppdaterad och säkerställa att verksamheten följer sitt dokumentationsansvar, genom att hålla sig förtrogen med kontinuerliga granskningsrapporter och årliga sammanställningar upprätta handlingsplan om dokumentation inte följer gällande riktlinje inom verksamhetsområdet 8.3 Enhetschef ansvarar för att anmäla personal till introduktionsutbildning i dokumentation alternativt grundkursen i dokumentation arbetstid avsätts för att omsorgspersonal och dokumentationsombud ska kunna utföra sina dokumentationsuppgifter omsorgspersonalen får handledning och utbildning i dokumentation samt användandet av verksamhetssystemet tillsammans med dokumentationsansvarigt ombud upprätta och tillhandahålla en orginalpärm för Hemdok på arbetsplatsen och uppdatera informationen i denna

23 23 (31) förmedla information om nyheter inom området till enhetens personal arbetsgruppen diskuterar och utvecklar arbetet med den sociala dokumentationen det sker en regelbunden uppföljning av dokumentationen omsorgspersonalen följer gällande riktlinjer utse dokumentationsombud upprätta handlingsplan om dokumentation inte följer gällande riktlinje inom enheten 8.4 Biståndshandläggare ansvarar för att inhämta samtycke från enskilda gällande informationsöverföring och dokumentera samtycket beställning utifrån beviljat beslut översänds till verksamheten som underlag för verkställighet av beslut uppföljning av beslut insatser och omsorgsnivå är korrekt inlagda i verksamhetssystem säkerställa arkivering för journal för personer födda dag 5, 15 och 25 ta emot journalhandlingar som ska arkiveras från utförare 8.5 Dokumentationsansvarigt ombud ansvarar för att aktuell riktlinje kring social dokumentation finns på arbetsplatsen och att aktuellt material finns tillgängligt tillsammans med enhetschef förmedla nyheter inom området till personalgruppen upprätta en orginalpärm för Hemdok på arbetsplatsen kontinuerligt stödja kollegor i social dokumentation enligt riktlinjen och i användning av verksamhetssystemet följa upp dokumentationen och signalera till enhetschef vid otillräcklig dokumentation eller när riktlinjen kring sociala dokumentationen inte följs genomföra regelbunden granskning av dokumentation enligt framtagen mall för egenkontrollen närvara vid träffar för dokumentationsombud 8.6 Kontaktperson ansvarar för att upprätta individuell genomförandeplan, ska påbörjas inom två veckor, efter att verkställigheten har startat om kvalitetsregister är aktuellt ansvara för att komplettera den individuella genomförandeplanen med uppgifter som är relevanta för insatsens utformning informera brukaren om dokumentationens syfte och dennes rätt att ta del av dokumentationen upprätta en korrekt och aktuell Hemdok- pärm för de brukare där Hemdok används

24 24 (31) följa upp den individuella genomförandeplanen minst en gång var sjätte månad och/eller vid uppföljning av beslut eller vid andra förändrade förhållanden kontakta biståndshandläggaren om biståndsbeslut behöver revideras eller kompletteras för att brukarens behov ska tillgodoses när biståndet avslutas göra en slutanteckning i sociala anteckningar avsluta den individuella genomförandeplanen när biståndet upphör, flyttar brukaren inom kommunens verksamheter överlämnas ansvaret till den nya enheten gallra inaktuella dokument för arkivering, se kapital Arkivering. Hälso- och sjukvårdsdokumentation, till exempel signeringslistor ska lämnas till HSLpersonal 8.7 All omsorgspersonal ansvarar för att: vara påläst om den enskildes behov och aktuella insatser, så att en kontinuitet i utförandet skapas för brukaren innan arbetsdagen avslutas dokumentera nödvändig information rörande enskilda personer 8.8 Magna Cura supporten ansvarar för att efter anmälan från enhetschef registerar och skapa behörighet för personal. bemanna supporten måndag-fredag 8-12 informera om verksamhetssystemet på verksamheternas APT och planeringar informera om driftstopp i verksamhetssystemet vara telefonsupport till användare av Magna Cura byta lösenord för användare genomföra mindre strukturförändringar i verksamhetssystemet efter beslut i DRUG 8.9 Utbildare i Magna Cura ansvarar för att: i samarbete med socialt ansvarig samordnare Sas, ansvara för att planera innehåll och upplägg av utbildning i social dokumentation för omsorgspersonal tillhandahålla utbildningen regelbundet under året, Introduktionsutbildning för timanställda och semestervikarier samt Grundutbildning i dokumentation för tillsvidareanställda och månadsanställda efter genomförd utbildning tillhandahålla den anställda ett intyg vid behov ge information om social dokumentation på arbetsplatsträffar vid behov medverka vid träffar med dokumentationsombuden och personal på arbetsplatser vid efterfrågan från enhetschef medverka på arbetsplatsers planeringsdagar punktinsatser, specifika frågor i en arbetsgrupp medverka på ombudsträffar med dokumentationsombuden

Riktlinje för social dokumentation inom verkställigheten Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun

Riktlinje för social dokumentation inom verkställigheten Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2014-05-27 Kristina Privér, Socialt ansvarig samordnare, Sas Förvaltningsgruppen 2 2014-10-07 Therese Lindén, vik Socialt ansvarig Förvaltningsgruppen samordnare,

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen 1(13) Innehållsförteckning Inledning... 3 Målgrupp... 3 Grundläggande värderingar... 3 Inriktning... 3 Lagstiftning... 4 Socialtjänstlagen... 4 Rätt

Läs mer

Uppdrag och kvalitetskrav hemtjänst inom Region Gotland

Uppdrag och kvalitetskrav hemtjänst inom Region Gotland Uppdrag och kvalitetskrav hemtjänst inom Region Gotland Antaget av socialnämnden 2010-12-08, SON 129 Reviderat av socialnämnden 2012-06-08 Reviderat av socialnämnden 2012-12-14 SON 2012/490 2 (15) Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinje för dokumentation vid genomförandet av insatser enligt SoL och LSS för personal inom äldre- och handikappomsorgen

Riktlinje för dokumentation vid genomförandet av insatser enligt SoL och LSS för personal inom äldre- och handikappomsorgen Riktlinje för dokumentation vid genomförandet av insatser enligt SoL och LSS för personal inom äldre- och handikappomsorgen Antagen i socialnämnden 129 Genomförande Varför är det viktigt med dokumentation

Läs mer

SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket en 2012

SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket en 2012 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket en 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den.2012. Socialstyrelsen

Läs mer

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Martin Christensen Kvalitetscontroller Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared September 2014 sida 2

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp

www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 4 Metod... 4 Resultat, kommentarer

Läs mer

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver Riktlinjer för Anhörigstödet i Boxholms kommun 2011-04-14 Bakgrund Kommunens stöd till anhöriga utgår från socialtjänstlagen och främst 5 kap 10 Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

Social dokumentation

Social dokumentation Sid. 1 (6) Programområde eller övergripande: Äldreomsorgen Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 100218 Verksamhet: Beslutad av: Socialnämnden 100218 13 Reviderad:

Läs mer

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation Meddelandeblad Mottagare: Politiker, chefer, biståndshandläggare, socialsekreterare, LSS-handläggare, anhörigkonsulenter, demenssjuksköterskor inom socialtjänstens olika verksamheter. Kuratorer inom landstingen

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Handbok för Social Dokumentation inom Sektor Vård och Omsorg. Valdemarsviks kommun

Handbok för Social Dokumentation inom Sektor Vård och Omsorg. Valdemarsviks kommun Handbok för Social Dokumentation inom Sektor Vård och Omsorg Valdemarsviks kommun 2011-05-13 Marita Pettersson 2 (11) Inledning Inom vård och omsorg i Valdemarsviks kommun dokumenterar vi idag i personakter

Läs mer

en liten hjälpreda i konsten att föra journal

en liten hjälpreda i konsten att föra journal Maj 2007 en liten hjälpreda i konsten att föra journal Stockholm HVB Barn & Ungdom SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN Denna hjälpreda utgår från socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter är bindande

Läs mer

Hemvårdsförvaltningen/Socialförvaltningen. RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation RIKTLINJE

Hemvårdsförvaltningen/Socialförvaltningen. RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation RIKTLINJE RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Jonsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 2014-05-09 Gäller

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen, inom äldreomsorgen

Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen, inom äldreomsorgen Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen, inom äldreomsorgen Beslutad av Omsorgsnämnden, 2012-11-13, 183 1 1. INLEDNING... 4 1.1 Syfte med riktlinjerna... 4 1.2 Målgrupp... 4 1.3

Läs mer

Sekretess Journal och dokumenterade personuppgifter skall hanteras och förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem.

Sekretess Journal och dokumenterade personuppgifter skall hanteras och förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem. Antaget i socialnämnden 2009-04-07 Sn 46 Charlotte Carlsson leg. sjuksköterska med särskilt medcinskt ansvar Riktlinje för dokumentation inom Socialförvaltningens hälso- och sjukvård i Klippans kommun.

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Manual Individuell Genomförandeplan 2015 Social dokumentation Omsorgspersonal

Manual Individuell Genomförandeplan 2015 Social dokumentation Omsorgspersonal Manual Individuell Genomförandeplan 2015 Social dokumentation Omsorgspersonal 1 Individuell Genomförandeplan Genomförandeplanen upprättas i Magna Cura efter beslut från biståndshandläggare och när kontaktpersonen

Läs mer

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (18) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt

Läs mer

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120725 Proffssystern i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Bilaga 1: Dokumentationsstöd. Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0

Bilaga 1: Dokumentationsstöd. Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0 Bilaga 1: Dokumentationsstöd Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

1. Riktlinjernas bakgrund och syfte

1. Riktlinjernas bakgrund och syfte SAS Sida: 1 (5) 1. Riktlinjernas bakgrund och syfte Det finns en skyldighet att dokumentera genomförandet om individuellt behovsprövade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service

Läs mer

H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn

H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn Beslut 2010-09-22 Diarienummer 9.1-18156/2010 1(12; MARKS KOMMUN SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden Marks kommun 511 80 Kinna Diarienr 2010-09- 2 2 Qiarieplanbeteckn

Läs mer

Socialförvaltningen Riktlinje för bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen inom socialförvaltningens socialpsykiatri

Socialförvaltningen Riktlinje för bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen inom socialförvaltningens socialpsykiatri Socialförvaltningen Riktlinje för bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen inom socialförvaltningens socialpsykiatri Riktlinjerna är fastställda av socialnämnden 11 juni 2014, 83 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Revidering av riktlinjer utifrån Socialpsykiatri

Revidering av riktlinjer utifrån Socialpsykiatri 1 Datum Vårt diarienummer Sida 2015-11-05 2015/37656 1(7) Er beteckning Vår adress Adress Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Mette Gabrielsen 0243-736 69 mette.gabrielsen@borlange.se

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Grundläggande utgångspunkter för rätten till bistånd 2 Dokumentation

Läs mer

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun Hemvården Kävlinge kommun e kommun Hemvården - stöd och hjälp när du behöver det Hemvården vänder sig till dig som till följd av ålder, funktionshinder eller sjukdom har svårt att klara din vardag på egen

Läs mer

Riktlinjer för synpunkts- och klagomålshantering inom Hedemora kommuns vård och omsorg

Riktlinjer för synpunkts- och klagomålshantering inom Hedemora kommuns vård och omsorg HEDEMORA KOMMUN Kommunfullmäktige 2003-04-24, 66 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2003-02-12 Riktlinjer för synpunkts- och klagomålshantering inom Hedemora kommuns vård och omsorg Bakgrund och syfte Inom

Läs mer

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Avsnitt: Utförare av kommunala insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen - Legitimerad personal, fr o m 2010-08-25 endast rehab-personal Fastställt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Patientdatalag (2008:355)

Patientdatalag (2008:355) Patientdatalag (2008:355) SFS nr: 2008:355 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 2008-05-29 Ändrad: t.o.m. SFS 2013:1024 Tryckt version: pdf, utan ändringar (Lagrummet) Ändringsregister:

Läs mer

Social dokumentation. Lisbeth Hagman Utredare Stiftelsen Äldrecentrum

Social dokumentation. Lisbeth Hagman Utredare Stiftelsen Äldrecentrum Social dokumentation Lisbeth Hagman Utredare Stiftelsen Äldrecentrum Vad reglerar? Förvaltningslagen (1986:223) Socialtjänstlagen (2001:453) SOSFS 2006:5 2013-10-25 Vilka bestämmelser gäller? SoL 11 kap.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-01-12 Birgitta Olofsson Ann Karlsson Monika Bondesson VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv

Läs mer

AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012

AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-11 Beställarenheten Dnr VON 94/11 AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012 Utförare

Läs mer

Rutin för samordnad vårdplanering

Rutin för samordnad vårdplanering 1(12) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2005-12-19 Gäller från och med: 20150301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av arbetsförmågebedömningar om anställda i rehabiliteringssystem

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av arbetsförmågebedömningar om anställda i rehabiliteringssystem Datum Diarienr 2013-05-31 1492-2012 Kommunstyrelsen i Umeå kommun Skolgatan 31 A 901 84 Umeå Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av arbetsförmågebedömningar om anställda i rehabiliteringssystem

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Stiftelsen Skaraborgs Läns Sjukhem 2015 Skövde 160229 Anna-Karin Haglund Verksamhetschef Allmänt Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården. År 2015

Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården. År 2015 Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården År 2015 2016-02-19 Luis Quiroga Verksamhetschef Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall Kvalitetsavdelningen 2015-12-01

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-26 Ida Björkman Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges

Läs mer

Överenskommelse om samverkan

Överenskommelse om samverkan Överenskommelse om samverkan Ansvarsfördelning och samordning av insatser till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning behöver vård och stödinsatser från samhället INNEHÅLL Syfte 3 Mål 3

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Patientdatalag; utfärdad den 29 maj 2008. SFS 2008:355 Utkom från trycket den 11 juni 2008 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens tillämpningsområde m.m.

Läs mer

Avtals- och verksamhetsuppföljning 2015

Avtals- och verksamhetsuppföljning 2015 Kvalitet och utvärderingskontoret Dnr Än 2016-15 s- och verksamhetsuppföljning 2015 Verksamhet ISA Omsorg AB Datum för besök 2015-11-23 Deltagare/metod Metod Uppföljningen genomfördes via intervjuer med

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem Datum och ansvarig för innehållet 2016-03-01 Marja Gesslin, Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

Din roll som kontaktperson

Din roll som kontaktperson Din roll som Bjurholms kommun Kontaktperson Enligt SoL 5 kap. Alla personer som får äldreomsorg ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. För att uppnå det ska äldreomsorgen bland annat värna och

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen 1. Bakgrund 1.1 Syfte med dokumentation vid genomförande av

Läs mer

Utbildningsmaterial, rutiner och övergångsrutiner inför den nya versionen av Siebel

Utbildningsmaterial, rutiner och övergångsrutiner inför den nya versionen av Siebel Utbildningsmaterial, rutiner och övergångsrutiner inför den nya versionen av Siebel 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1 BAKGRUND... 3 2 NY VERSION AV PATIENTJOURNAL... 3 3 RUTINER... 4 SIGNERING OCH AUTOLÅSNING

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-20 Dnr: 2015/166-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se.

Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-20 Dnr: 2015/166-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-20 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Sofia Forsgren Äldrenämnden Uppföljning av uppdrag Vallonen

Läs mer

Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015.

Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015. Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015. Närvarande: Elisabeth Forssén, verksamhetschef, Eva Eriksson, samordnare och undersköterska, Inger Brandell,

Läs mer

Patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under 2014 enligt följande:

Patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under 2014 enligt följande: Dokument/Rutin Rutin patientsäkerhetsberättelse Ansvarig Fastställt datum 2011-03-06 Reviderad 2015-01-08 Verksamhetschef Veronica Ringsäter Björkgårdens Vård och omsorgsboende Solna Patientsäkerhetslagen

Läs mer

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016)

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016) Kvalitet och utvärderingskontoret 2016-04-20 Dnr Än 2016-314 Malin Robertsson Maria Svensson Jonas Arnoldsson s- och verksamhetsuppföljning (2016) Verksamhet Datum för besök 2016-04-20 Deltagare/metod

Läs mer

Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003. Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003.

Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003. Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003. Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003 Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003. Reviderade av VOK-lg 2013-09-09, redaktionell ändring 2014-06-30

Läs mer

Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad

Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Plan Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och omfattning... 3 Leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag...

Läs mer

Instruktion för Genomförandeplan inom hemtjänst

Instruktion för Genomförandeplan inom hemtjänst VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Verksamhetsområde Äldreomsorg Karlstad 2013-04-12 Verksamhetsutvecklare Reviderad 2013-09-11, 2015-12-21 Instruktion för Genomförandeplan inom hemtjänst Bakgrund En genomförandeplan

Läs mer

Äldreomsorgens årsberättelse om lex Sarah 2012, egen regi

Äldreomsorgens årsberättelse om lex Sarah 2012, egen regi SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) HANDLÄGGARE Pernilla Jensen 08-535 312 04 pernilla.jensen@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgens årsberättelse om lex Sarah 2012, egen

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Datum Socialförvaltningen 2015-10-27 VERKSAMHETSPLAN Diarienummer Diarieplan 2015/95 701 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Beslutat av socialnämnden 2013-11-19, 116. Reviderat av socialnämnden

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun År 2012 Enhet: Socialförvaltning Datum och ansvarig för innehållet 20130220 Agneta Stenqvist Dnr: SON 2013-66-709 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Leverantören förbinder sig att ta emot den kund som valt leverantören.

Leverantören förbinder sig att ta emot den kund som valt leverantören. Detta dokument är indelat i tre avsnitt: 1. Villkor för uppdraget 2. Krav på uppdraget 3. Uppföljning Den enskilde ansöker om dagverksamhet hos kommunens biståndshandläggare som fattar beslut om insats

Läs mer

Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun

Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun Bilaga 1 Diarienummer 2014:104 Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun Ansökan Kundvalssamordnare Anna Boman Gottfridsson 2014-12-15 Postadress:

Läs mer

Beställarenheten Anders Carlsson. Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun

Beställarenheten Anders Carlsson. Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 20081118 Beställarenheten Anders Carlsson Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 1 1 INLEDNING...3 1.1 SYFTE...3 1.2 AVGRÄNSNING...3 2 GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER OCH PRINCIPER...3

Läs mer

Rutin för hjälpmedel som kan vara till skydd samt tvångsåtgärder i specifika situationer

Rutin för hjälpmedel som kan vara till skydd samt tvångsåtgärder i specifika situationer sida 1 (5) Rutin för hjälpmedel som kan vara till skydd samt tvångsåtgärder i specifika situationer Bakgrund På uppdrag av verksamhetschefen för Falkenberg egen regi har Riktlinjer, Skydds- och begränsningsåtgärder

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (struktur)

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (struktur) SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015-03-23 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (struktur) INLEDNING BAKGRUND Socialtjänstlagen 1 (SoL), lagen och stöd och service till vissa funktionshindrade 2 (LSS) och

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås

Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås Enligt socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är långvarigt

Läs mer

Riktlinje för medicintekniska produkter/hjälpmedel individuellt förskrivna

Riktlinje för medicintekniska produkter/hjälpmedel individuellt förskrivna RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2016-03-21 Ulrika Ström, Ingrid Olausson Lillemor Berglund Riktlinje för medicintekniska produkter/hjälpmedel individuellt förskrivna 1 (7) Datum 2016-02-28

Läs mer

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Omvårdnad Gävle 2 0 0 6 K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Innehållsförteckning Vad är en kvalitetsdeklaration? 3 1. Biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen (SoL) 1.1

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Inledning Nattpatrullen består i nuläget av 12 anställda. Det åtgår 10,4 årsarbetare för att täcka 50 timmar per natt sju dagar i veckan samt arbetsplatsträff

Läs mer

Riktlinje för delegering av medicinska och rehabiliterande arbetsuppgifter

Riktlinje för delegering av medicinska och rehabiliterande arbetsuppgifter RIKTLINJE Gäller från Utfärdat av Godkänt 2015-09-25 Ingrid Olausson, Mas Ulrika Ström, Mar Anna Gröneberg, Utvecklingsledare HSL Ingrid Olausson, Mas Ulrika Ström, Mar Riktlinje för delegering av medicinska

Läs mer

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Farsta vård- och omsorgsboende. Inriktning (går inte att redigera): Sjukhem

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Farsta vård- och omsorgsboende. Inriktning (går inte att redigera): Sjukhem Page 1 of 11 Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Farsta vård- och omsorgsboende Inriktning (går inte att redigera): Sjukhem Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera):

Läs mer

Riktlinjer vid beställning av insatser enligt HSL och SOL samt informationsöverföring

Riktlinjer vid beställning av insatser enligt HSL och SOL samt informationsöverföring Riktlinjer vid beställning av insatser enligt HSL och SOL samt informationsöverföring Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Förvaltningschef Catharina Johansson Fastställelsedatum: 20121107 Dokumentansvarig:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Omsorgsnämnden år 2014 Dnr 2015-104-790 Innehåll 1 Sammanfattning 7 1.1 Hemsjukvård... 7 1.2 Senior Alert... 7 1.3 Efterlevandesamtal... 8 1.4 Smärtskattning... 8 1.5 Hygien...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013 Åsengårdens vård och omsorgsboende

Patientsäkerhetsberättelse 2013 Åsengårdens vård och omsorgsboende BILAGA 6 Patientsäkerhetsberättelse 2013 Åsengårdens vård och omsorgsboende Datum och ansvarig för innehållet 2014-01-02 Ritva Alrenius, Verksamhetschef Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Övergripande

Läs mer

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se Assistansberättigad Personnummer God man/förvaltare Telefonnummer Postadress Besöksadress Telefon E-post Postgiro Org.nr NYBRO KOMMUN Individ- och familjenämnden 382 80 NYBRO Dunderbergsgatan 2 0481-450

Läs mer

Instruktion för samordnad individuell planering och Meddix öppenvård

Instruktion för samordnad individuell planering och Meddix öppenvård Sid 1(5) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Verksamhetsutvecklare Karlstad 2014-09-17 Reviderad 141105 Instruktion för samordnad individuell planering och Meddix öppenvård Bakgrund Ändringar i Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Kvalitetsuppföljning av utförare av verksamhet särskilt boende samt korttidsenheten i Härnösands kommun

Kvalitetsuppföljning av utförare av verksamhet särskilt boende samt korttidsenheten i Härnösands kommun Sid. 1 (13) Programområde eller övergripande: Äldreomsorg Framtagen av: Annakarin Sandström-Gudmundsson Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 2015-03-03 Verksamhet Särskilt boende Beslutad

Läs mer

Uppföljning av särskilt boende LSS

Uppföljning av särskilt boende LSS SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 SN-2014/1110.722 1 (7) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av särskilt boende LSS Förslag till

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Hornskrokens vård- och omsorgsboende.

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Hornskrokens vård- och omsorgsboende. 2015 års patientsäkerhetsberättelse för Hornskrokens vård- och omsorgsboende. 2016-01-08 Ann-Sophie Rudolph Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall Kvalitetsavdelningen

Läs mer

BESLUT Lxp rinc 1C( Tillsyn av nämndens ansvar för äldres bedömda behov vid särskilt boende Trädgården, Arboga kommun.

BESLUT Lxp rinc 1C( Tillsyn av nämndens ansvar för äldres bedömda behov vid särskilt boende Trädgården, Arboga kommun. BESLUT Lxp rinc 1C( inspektionenförvårdochomsorg 2014-06-19 Dnr 8.5-5137/20141(6) Avdelning mitt Pernilla Wiklund pemilla.wiklund@ivo.se Arboga kommun Socialnämnden Box 45 732 21 Arboga Ärendet Tillsyn

Läs mer

I dessa allmänna råd ges rekommendationer till stöd för socialnämndens ansvar för barn och unga vid

I dessa allmänna råd ges rekommendationer till stöd för socialnämndens ansvar för barn och unga vid SOSFS 2014:X (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga; beslutade den xx xxxxx 2014. Tillämpningsområde I dessa allmänna råd ges rekommendationer

Läs mer

Uppföljande stadsdelsförvaltning: Namn på vård- och omsorgsboende: Inriktning: Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Hemsida: Adress: Telefon:

Uppföljande stadsdelsförvaltning: Namn på vård- och omsorgsboende: Inriktning: Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Hemsida: Adress: Telefon: Page 1 of 11 Uppföljande stadsdelsförvaltning: Namn på vård- och omsorgsboende: Inriktning: Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef: Hemsida: Adress: Telefon: Page 2 of 11 Verksamhetens regiform: Kommunal regi

Läs mer

Rutin gällande Lex Sarah

Rutin gällande Lex Sarah RUTIN GÄLLANDE LEX SARAH 2015-04 Ansvarig: Kvalitetschef Utfärdat av: Kvalitetsutvecklare Berörda verksamheter: Sociala verksamheten Version: 3/2015-04 Rutin gällande Lex Sarah Styrdokument Socialtjänstlagen

Läs mer

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 111 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-03-13 Reviderad 2014-01-07,

Läs mer

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun 1(5) 4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger till grund för omvårdnadsdokumentationen.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-01-10 Linda Wetterberg verksamhetschef Linnégården Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och

Läs mer

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Särskilt stöd Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Reviderad 2014-09-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämnes- och kursplanering... 3 Dokumentation och

Läs mer

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun.

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. 2008-08-15 1 (6) Reviderad 2010-04-21 Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger

Läs mer

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB 1

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB 1 Patientsäkerhetsberättelse 2016 Björkgården A&O Ansvar och Omsorg AB Beskrivning av patientsäkerhetsarbetet under 2015 Avvikelser Samtliga avvikelser registreras i vår interna web baserade verksamhetsuppföljning

Läs mer

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Social- och omsorgskontoret Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Inga-Lena Palmgren utredare Stab Telefon (direkt):

Läs mer

BAS Behov av stöd. Bedömningsinstrument för biståndshandläggare i äldreomsorgen

BAS Behov av stöd. Bedömningsinstrument för biståndshandläggare i äldreomsorgen BAS Behov av stöd Bedömningsinstrument för biståndshandläggare i äldreomsorgen Namn Personnummer Datum Handläggare Instruktion till biståndshandläggare BAS är ett frågeformulär som kan användas i samtal

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum 2016-02-11

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum 2016-02-11 Omsorgsnämndens arbetsutskott MÖTESPROTOKOLL 2016-02-11 Plats och tid Storgatan 8C Blå rummet kl. 13:15-16:25 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Gunnel Johansson (S) (ordförande),

Läs mer

Förklaring av föreskriften

Förklaring av föreskriften Förklaring av föreskriften Vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Individuppgifter om ade insatser Uppgifterna samlas in med stöd av förordningen

Läs mer

Informationssäkerhet för Sektor omsorg

Informationssäkerhet för Sektor omsorg Informationssäkerhet för Sektor omsorg Upprättad: 2015-08-12 Uppdaterad: 2015-11-13 Antagen av: Ledningsgrupp, Sektor omsorg Datum för antagande: 2015-09-15 Kontaktperson: Gun Johansson, IT-samordnare

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015. 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015. 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2015-01-12 Carina Jansson Britt-Inger Benhajji Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Riktlinjer Egenvård i Halland

Riktlinjer Egenvård i Halland När? Hur? Egenvård Var? Varför? Riktlinjer Egenvård i Halland Gäller f.o.m 2011-03-01 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Definition av egenvård... 4 Bedömning... 4 Riskanalys... 4 Läkemedel... 4 Dokumentation...

Läs mer

Anvisningar för journalhantering och dokumentationsskyldighet inom elevhälsan

Anvisningar för journalhantering och dokumentationsskyldighet inom elevhälsan 1/1 Utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-10-21 Förvaltning: Utbildningsförvaltningen Handläggare: Ing-Marie Tjulander Telefon: 0523-61 32 19 E-post: ing-marie.tjulander@lysekil.se Anvisningar

Läs mer

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Bejtona. Inriktning (går inte att redigera): Demens

Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Bejtona. Inriktning (går inte att redigera): Demens Namn på vård- och omsorgsboende (går inte att redigera): Bejtona Inriktning (går inte att redigera): Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Spånga-Tensta Avtalspart/Nämnd: Kavat

Läs mer

Projekt Psykiatrisamordning mellan Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar och Landstiget i Uppsala län 2009 2011 Handlingsplan 2011 10 12

Projekt Psykiatrisamordning mellan Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar och Landstiget i Uppsala län 2009 2011 Handlingsplan 2011 10 12 Projekt Psykiatrisamordning mellan Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar och Landstiget i Uppsala län 2009 2011 A.K. Handlingsplan 2011 10 12 Handlingsplan för vård och stödsamordning i Heby, Älvkarleby,

Läs mer

Riktlinje för hälso- och sjukvårdsdokumentation

Riktlinje för hälso- och sjukvårdsdokumentation Riktlinje för hälso- och sjukvårdsdokumentation Journalhandling En journalhandling är alla handlingar och anteckningar som innehåller uppgifter om patientens tillstånd och de åtgärder som genomförts eller

Läs mer