Geografisk information - Fastigheter - Begreppsmodell

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Geografisk information - Fastigheter - Begreppsmodell"

Transkript

1 Teknisk rapport STG/TK 81 N125 Geografisk information - Fastigheter - Begreppsmodell Geographic Information - Real estate - Conceptual model SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Rapporten framtagen i samarbete mellan STANDARDISERINGSGRUPPEN STG SWEDISH GENERAL STANDARDS INSTITUTE Postadress Besöksadress Telefon Internet: STG Strandbergsgatan Stockholm Stockholm

2 Innehåll FÖRORD ORIENTERING OMFATTNING REFERENSER DEFINITIONER OCH FÖRKORTNINGAR PRESENTATION AV BEGREPPSMODELLEN (EJ BINDANDE) GRAF F0 FASTIGHETSINDELNING, STATISK Fastigheter och samfälligheter Fastighetsbeteckning Administrativ tillhörighet Fastighets andel i samfällighet Rättigheter för fastighet och samfällighet Geografisk utbredning av fastighet och samfällighet Geografisk utbredning i form av fiske Arealuppgift Existerande fastighetsområdes innehåll Övrigt GRAF A0 ADMINISTRATIV INDELNING, STATISK Län och kommun Församling GRAF B0 BYGGNAD, STATISK Byggnadsverk, byggnad, anläggning Registerbyggnad Lägenhet GRAF R0 RÄTTIGHETER, STATISK Rättighet och rättighetsområde Tomträtt Gemensamhetsanläggning Ga-sektion GRAF T0 TAXERING, STATISK Taxeringsenhet och värderingsenhet Värderingsenhets värdeobjekt Värderingsenhetsområde GRAF Ä0 ÄGANDE, STATISK Inskrivet fastighetsinnehav Taxerat fastighetsinnehav Inskrivet tomträttsinnehav Taxerat tomträttsinnehav Byggnadsverksinnehav Taxeringsenhet, rättighet och gemensamhetsanläggning GRAF F1 FASTIGHETSINDELNING, FÖRÄNDRING Registerenhet Fastighetsbeteckning och omregistrering Fastighetsförändring Fastighetsutbredningsförändring Samfällighetsandelsförändring FASTIGHETSFÖRÄNDRING - ETT EXEMPEL Registerenheten Skoby Berga 1:1 bildas STANDARDISERINGSGRUPPEN STG SWEDISH GENERAL STANDARDS INSTITUTE Postadress Besöksadress Telefon Internet: STG Strandbergsgatan Stockholm Stockholm

3 4.8.2 Skoby Berga 1:2 bildas genom avstyckning från Skoby Berga 1: Skoby Berga 1:1 och Skoby Berga 1:2 berörs av en fastighetsreglering Skoby Berga 1:1 och Skoby Berga 1:2 läggs samman till Skoby Berga 2: BEGREPPSMODELL - OBJEKTTYPSBLANKETTER (BINDANDE) ADRESSPLATS ANLÄGGNING ANORDNING AREALUPPGIFT AVREGISTRERAD FASTIGHET AVREGISTRERAD SAMFÄLLIGHET BASVÄRDERING BESLUTSDOKUMENT BOSTAD BYGGNAD BYGGNADSVERK BYGGNADSVERKSINNEHAV EJ SPECIFICERAT DELÄGAROBJEKT EJ SPECIFICERAT FÖRMÅNSOBJEKT EXISTERANDE FASTIGHETSOMRÅDE FASTIGHET FASTIGHETSBETECKNING FASTIGHETSFIGUR FASTIGHETSFÖRÄNDRING FASTIGHETSOMRÅDE FASTIGHETSUTBREDNINGSFÖRÄNDRING FISKEOMRÅDE FÖRSAMLING GA-OMRÅDE GA-SEKTION GEMENSAM ANLÄGGNING GEMENSAMHETSANLÄGGNING ICKE LÄNGRE EXISTERANDE FASTIGHETSOMRÅDE INSKRIVET FASTIGHETSINNEHAV INSKRIVET TOMTRÄTTSINNEHAV KOMMUN LOKAL LÄGENHET LÄN OMREGISTRERING AV FASTIGHET OREGISTRERAD SAMFÄLLIGHET PERSON REGISTERBYGGNAD REGISTERBYGGNADSENTRÉ REGISTERENHET REGISTRERAD SAMFÄLLIGHET RÄTTIGHET RÄTTIGHETSOMRÅDE SAMFÄLLIGHET SAMFÄLLIGHETSANDEL SAMFÄLLIGHETSANDELSFÖRÄNDRING TAXERAT FASTIGHETSINNEHAV TAXERAT TOMTRÄTTSINNEHAV TAXERINGSENHET TOMTRÄTT VÄRDERINGSENHET VÄRDERINGSENHETSOMRÅDE ÅRSVÄRDERING ÖVERFÖRD ANDEL

4 BILAGA A BESKRIVNINGSMETODER...84 A.1 MODELLEN I NATURLIGT SPRÅK...84 A.1.1 Samband...85 A.1.2 Invers...85 A.1.3 Attribut...85 A.1.4 Samband mellan objekttyper i olika grafer...86 A.2 BLANKETT FÖR OBJEKTTYPSBESKRIVNINGAR - FÖRKLARING...87 A.2.1 Objekttyp...87 A A.2.3 Sambandstyper riktade från objekttypen...88 A.2.4 Sambandstyper riktade till objekttypen...89 A.2.5 Identifierare...89 BILAGA B BIBLIOGRAFI...90

5 Förord Standardiseringsgruppen STG är ett av de åtta svenska standardiseringsorganen som auktoriseras av SIS. Denna tekniska rapport Geografisk information - Fastigheter - Begreppsmodell utarbetades inom den tekniska kommittén STG/TK 81 Fastighetsinformation. Kommittén ingår i STGs projekt Landskapsinformation (Stanliprojektet). Kommittén har valt att publicera sitt arbete som teknisk rapport. Det är troligt att resultatet kommer att vidareutvecklas till en eller flera tillämpningsmodeller baserade på denna begreppsmodell. Vid utgivningen av rapporten hade TK 81 Fastighetsinformation följande deltagare: Per-Anders Karlgren, ordförande Bengt Rydstedt, projektledare Pelle Johansson Roger Pettersson Hakon Wikström Lantmäteriverket Standardiseringsgruppen Svenska kommunförbundet Statiska centralbyrån Lantmäteriverket Arbetsgruppen som arbetat fram förslaget till rapport hade följande deltagare: Kerstin Viklander, ansvarig Björn Andersson Dan Bååth Mette Eurenius Carin Törnros Lantmäteriverket Svenska kommunförbundet Statiska centralbyrån Lantmäteriverket Lantmäteriverket 0 Orientering Standardisering av geografisk information syftar till att skapa mekanismer för att beskriva data genom hela livscykeln för en företeelse oberoende av något speciellt informationssystem. arna kan användas dels för att skapa tekniska gränssnitt för geografisk information i form av neutrala filformat, men också för att implementera och dela information i databaser och för arkivering. Modellen i denna rapport definieras i textform i objekttypsblanketter. Den är en begreppsmodell som i första hand kan användas som en gemensam bild av verksamheten. Ett syfte med modellen kan vara att utgöra bas för utveckling av tekniska gränssnitt för kommunikation mellan informationssystem. Modellen beskrivs dessutom grafiskt i "Stanlispråket". Se dokumentet SIS-STG/TK 80 N9.3. Det är ett grafiskt språk för att uttrycka begreppen i en verksamhet. Språket finns i en uppdaterad version i dokument STG/TK 80 N743. Avsnitt 5 anges som den bindande delen av modellen, detta för att tydliggöra att det är blanketterna som definierar modellen och att graferna beskriver en delmängd av modellen på ett lättöverskådligare sätt. Om rapporten används som underlag för avtal eller överenskommelser bör parterna uppmärksamma detta förhållande. 5

6 1 Omfattning Denna tekniska rapport omfattar begrepp inom fastighetsinformationsområdet som på sikt avses att standardiseras. Begreppsmodellen omfattar begrepp som ansetts nödvändiga inom olika verksamheter som vill hantera fastighetsinformation. Det finns olika skäl till hur begreppsmodellen avgränsats. Grundläggande gäller att begreppen ska ha samband till fastighet avseende förfoganderätt, beskattning och geografisk belägenhet av mark och vatten. Exempel på verksamheter som har användning av begreppsmodellen är fastighetsbildning, kommunal förvaltning, taxering för beskattning, statistikframställning, tillståndsgivning, samt bearbetning tillsammans med annan grundläggande geografisk information, däribland presentation i karta. Begreppsmodellen inbegriper byggnader och lägenheter utifrån ett administrativt perspektiv, men behandlar inte några byggnadskonstruktioner. Begreppsmodellen hanterar bara den markanvändning som framkommer i samband med beskrivande av värderingsenhet inom delområdet taxering. Andra modeller som definierar användning av mark och vatten enligt någon aspekt kan skapa samband till den här begreppsmodellen. Begreppsmodellen omfattar rättigheter i den detaljeringsgrad som ansetts tillräcklig för att visa samband till fastighetsinformation. Därmed ingår t.ex. inte gruvrättigheter. Begreppsmodellen hanterar ägande i form av olika innehav. Begreppet ägare ingår inte i modellen. Innehavaren till en fastighet definieras som den fysiska eller juridiska person som har förfoganderätten till fastigheten. Förfoganderätten har olika lagar att stödja sig på vilket gör att en innehavare kan vara både den som innehar den i inskrivningsregistret registrerade lagfarten och den som är skyldig att skatta för fastigheten. Dessa två innehav sammanfaller många gånger men behöver inte göra så. Begreppsmodellen beskriver historik avseende hur en fastighets geografiska utbredning eller beteckning förändras. Modellen omfattar också fastigheters ursprung. I övrigt hanterar inte begreppsmodellen begrepp för att beskriva historik. Det är möjligt att utveckla begreppsmodeller som hanterar annan historik och som definierar samband till den i rapporten definierade begreppsmodellen för fastighetsinformation. Begreppsmodellen innehåller bara uppgift om att en viss objekttyp ska ha rumslig beskrivning och inte hur denna beskrivning ska utformas avseende geometri och topologi i data. Hur beskrivningen ska göras är definieras i tillämpningsmodeller som nyttjar begreppsmodellen. Begreppsmodellen i denna rapport inbegriper inte fastighetsgräns och fastighetsgränspunkt. Dessa begrepp bör ingå i en begreppsmodell för fastighetsinformation. På grund av sitt nära förhållande till hur fastigheter beskrivs geografiskt/geometrisk förutsätts att dessa definieras i samband med att en tillämpningsmodell för fastighetsinformation görs. Begreppsmodellen omfattar ingen uttömmande definition av begreppet person. Endast de samband och attribut som ansetts absolut nödvändiga redovisas här. Begreppsmodellen definierar inte adresser men nyttjar modellen för svensk standard för belägenhetsadresser genom att definiera ett samband till objekttypen adressplats i SS Detta utgör samtidigt ett exempel på hur en begreppsmodell kan använda en redan definierad begreppsmodell.

7 Begreppsmodellen inbegriper inte planer och andra markreglerande bestämmelser. Detta utgör ett stort begreppsområde som bör beskrivas i en egen begreppsmodell som även definierar nödvändiga samband till begreppsmodellen för fastighetsinformation. 2 Referenser Följande referenser är nödvändiga komplement till denna rapport. Användare av denna rapport uppmanas att undersöka möjligheterna att använda de senaste versionerna av de referenser som anges. SIS eller STG har information om aktuella versioner. SS Area och volym för husbyggnader Terminologi och mätregler STG/TK 80 N743 Geografisk information - Databeskrivning - sspråk för begreppsmodeller ANM En äldre version av språket (SIS-STG/TK 80 N9.3 Begreppsmodell och grafisk notation för hantering av geografiskt relaterade verksamhetsmodeller) finns återgiven i HMK-Databaser, bilaga C, se bibliografi i bilaga B. SS Geografisk information - Belägenhetsadresser - Begreppsmodell 3 Definitioner och förkortningar Följande termer och förkortningar används i denna standard med här angiven innebörd: begreppsmodell modell som beskriver verksamhetens begrepp, deras egenskaper och inbördes relationer ga = gemensamhetsanläggning id = identifierare 7

8 4 Presentation av begreppsmodellen (ej bindande) En översikt över objekttyper, attributtyper och sambandstyper återfinns i objekttypsförteckningen i avsnitt 5. Den fullständiga och bindande beskrivningen av begreppsmodellen redovisas i blanketterna i avsnitt 5. Begreppsmodellen presenteras i följande avsnitt uppdelad i sju grafer. Sex av dessa grafer åskådliggör begreppsmodellens innehåll avseende statiska förhållanden, d.v.s. information knuten till viss given tidpunkt. Se även figur 1. Graf F0 Graf A0 Graf B0 Graf R0 Graf T0 Graf Ä0 fastighetsindelning administrativ indelning byggnad rättighet taxering ägande. Den sjunde grafen åskådliggör begreppsmodellens innehåll avseende förändring av fastighet och samfällighet. Se även figur 2. Graf F1 fastighetsindelning, förändring graf A0 län kommun församling graf B0 byggnad anläggning byggnadsverk registerbyggnad registerbyggnadsentré lägenhet bostad lokal graf R0 tomträtt rättighet rättighetsområde ej specificerat förmånsobjekt gemensamhetsanläggning ej specificerat delägarobjekt gemensam anläggning ga-område ga-sektion anordning graf F0 fastighet samfällighet registrerad samfällighet oregistrerad samfällighet existerande fastighetsområde fastighetsbeteckning samfällighetsandel fiskeområde arealuppgift graf T0 graf Ä0 person inskrivet fastighetsinnehav inskrivet tomträttsinnehav taxerat fastighetsinnehav taxerat tomträttsinnehav byggnadsverksinnehav taxeringsenhet värderingsenhet värderingsenhetsområde basvärdering årsvärdering Figur 1 Behandlade begreppsområden, statiska förhållanden

9 graf F0 fastighet graf F1 samfällighet registrerad samfällighet registerenhet oregistrerad avregistrerad samfällighet fastighet fastighetsbeteckning avregistrerad samfällighet existerande omregistering fastighetsområde av fastighet samfällighetsandel fastighetsområde icke längre arealuppgift existerande fastighetsområde samfällighetsandelsförändring fastighetsförändring beslutsdokument fastighetsfigur överförd andel Figur 2 Behandlade begreppsområden, förändring Presentationen i detta avsnitt är avsedd att underlätta för läsaren att förstå huvuddragen i begreppsmodellen. Därför är ibland sambandstyper till objekttyper i övriga grafer utelämnade. Inte heller visas alltid alla specialiseringar fullständigt. En förklaring till de symboler som används för hänvisning mellan grafer finns i bilaga A. ANM Den fullständiga och bindande beskrivningen av begreppsmodellen redovisas i blanketterna i avsnitt 5. 9

10 4.1 Graf F0 Fastighetsindelning, statisk tomträtt (R0) belastar 1:1 (belastas av 0:1) taxerat fastighetsinnehav (Ä0) taxeringsenhet (T0) berör 0:M (berörs av 0:M) värderingsenhet (T0) berör 0:M (berörs av 0:M) inskrivet fastighetsinnehav (Ä0) berör 1:1 (berörs av 0:M) ga-sektion (R0) är delägare i ga via 0:M (har delägare 0:M) byggnadsverk (B0) är tillbehör till 0:M (har tillbehör 0:M) belastar 0:M (belastas av 0:M) rättighet (R0) kommun (A0) församling (A0) berör 1:1 (berörs av 0:M) tillhör 1:1 (omfattar 1:M) gäller till förmån för 0:M (har förmån i 0:M) icke längre existerande fastighetsområde (F1) fastighetsbeteckning beteckning 1:1 typ 1:1 from datum 0:1 tom datum 0:1 status 0:1 har gällande 1:1 (gäller 0:1) hade tidigare gällande 0:M (gällde tidigare 0:1) oregistrerad samfällighet ligger helt inom 1:1 (omfattar 0:M) kommun (A0) ligger helt eller delvis inom 1:M (omfattar 0:M) har gällande 1:1 (gäller 0:1) samfällighetsandel andelstal 0:1 har delägande fastighet via 2:M (avser 1:1) samfällighet typ 1:1 ändamål 1:M tillhör 1:1 (omfattar 0:M) hade tidigare gällande 0:M (gällde tidigare 0:1) omfattar 0:M (tillhör 1:1) registrerad samfällighet riksunik id 0:1 fastighetsnyckel 0:1 fiskeområde nummer 0:1 centralpunktskoordinat 0:1 har geografisk utbredning 0:M (är geografisk utbredning för 0:1) har geografisk utbredning 0:M (är geografisk utbredning för 0:1) registerbyggnad (B0) har geografisk utbredning 0:M (är geografisk utbredning för 0:1) berör 0:M (berörs av 0:M) är registrerad på 0:1 (har registrerad 0:M) fastighet riksunik id 1:1 fastighetsnyckel 1:1 typ 1:1 värderingsenhet (T0) har haft geografisk utbredning 0:M (har varit geografisk utbredning för 0:1) har geografisk utbredning 0:M (är geografisk utbredning för 0:1) existerande fastighetsområde nummer 0:1 centralpunktskoordinat 0:1 rumslig beskrivning 0:M har belägenhetsadress genom 0:M (ger belägenhetsadress för 0:1) adressplats (SS ) gäller till förmån för 0:M (har förmån i 0:M) icke längre existerande fastighetsområde (F1) belastar 0:M (belastas av 0:M) är registrerad på 0:1 (har registrerad 0:M) är tillbehör till 0:1 (har tillbehör 0:M) rättighet (R0) lokaliseras till 1:M (är lokal för 0:M) registerbyggnad (B0) ligger huvudsakligen inom 1:1 (hyser 0:M) ga-område (R0) lokaliseras till 1:M (är lokal för 0:M) lokaliseras till 1:M (är lokal för 0:M) har haft geografisk utbredning 0:M (har varit geografisk utbredning för 0:1) har 0:M (avser 0:1) rättighetsområde (R0) värderingsenhetsområde (T0) ligger helt eller delvis inom 1:M (omfattar 0:M) församling (A0) har 0:M (avser 0:1) har 0:M (avser 0:1) har 0:M (avser 0:1) har markareal 0:1 (avser 0:1) har 0:M (avser 0:1) har 0:M (avser 0:1) arealuppgift arealtyp 1:1 areal 1:1 tillkomstsätt 0:1 har markareal 0:1 (avser 0:1) taxeringsenhet (T0) Figur 3 Graf F0 Fastighetsindelning, statisk. Sambandstyper till förändring är utelämnade i grafen. Dessa redovisas i Graf F1. Denna graf innehåller de nio objekttyper som utgör kärnan i begreppsmodellen, se figur 1. I grafen presenteras inte sambanden till de objekttyper som har med förändringar i fastighetsindelningen att göra. Dessa presenteras i graf F1, avsnitt 4.8.

11 4.1.1 Fastigheter och samfälligheter Med fastighet avses en enhet av fast egendom som också är registrerad i fastighetsregistret. Det vill s ga en fastighet existerar och finns i fastighetsregistret. Fast egendom som inte är registrerad ingår inte i begreppsmodellen. Samfällighet är mark, vatten och/eller rätt till fiske som hänförs till två eller flera fastigheter gemensamt. Samfällighet, som är registrerad i fastighetsregistret, är registrerad samfällighet. Samfällighet, som inte är registrerad i fastighetsregistret men som finns i registerkartan, är oregistrerad samfällighet. Samfälligheter som varken finns i fastighetsregistret eller i registerkartan men som genom utredning kan påträffas ingår inte i begreppsmodellen. ANM Beträffande avregistrerade fastighet, avregistrerad samfällighet och registerenhet, se graf F Fastighetsbeteckning En fastighetsbeteckning som är gällande är alltid av typ enligt fastighetsregisterkungörelsen. Varje fastighet och registrerad samfällighet har precis en gällande fastighetsbeteckning. Omvänt gäller en sådan fastighetsbeteckning endast antingen en fastighet eller en registrerad samfällighet. ANM Fastighetsbeteckning av typ enligt fastighetsregisterkungörelsen kan i övrigt också gälla en avregistrerad fastighet eller en avregistrerad samfällighet. Den kan också tidigare ha gällt för en fastighet, registrerad samfällighet, avregistrerad fastighet eller avregistrerad samfällighet. En fastighetsbeteckning av typ enligt fastighetsregisterkungörelsen kan dock bara gälla eller tidigare ha gällt en och endast en fastighet, registrerad samfällighet, avregistrerad fastighet eller avregistrerad samfällighet. Se graf F1. En fastighetsbeteckning som är tidigare gällande är antingen av typ enligt fastighetsregisterkungörelsen eller av gammal typ (stadsäga, tomt, beteckning inom jordregistersocken m.m.). Fastighet och registrerad samfällighet kan ha haft en eller flera tidigare gällande fastighetsbeteckningar. Omvänt kan varje tidigare gällande fastighetsbeteckning bara ha gällt för en fastighet eller en registrerad samfällighet. En fastighetsbeteckning kan aldrig återanvändas. Det finns fastighetsbeteckningar som varken gäller eller har gällt för någon fastighet eller registrerad samfällighet.(beträffande fastighetsbeteckningar för avregistrerade fastigheter och samfälligheter se graf F1) ANM Om en viss fastighetsbeteckning har gällt tidigare för någon fastighet eller registrerad samfällighet kan den inte samtidigt gälla någon annan fastighet eller registrerad samfällighet. Se graf F Administrativ tillhörighet Fastighet och registrerad samfällighet tillhör en kommun. Omvänt omfattar kommun minst en fastighet och noll, en eller flera registrerade samfälligheter. Se även graf A1. Oregistrerad samfällighet ligger helt inom en kommun. Omvänt omfattar kommun noll, en eller flera oregistrerade samfälligheter. Se även graf A1. Fastighet och registrerad samfällighet ligger helt eller delvis inom en eller flera församlingar. Omvänt omfattar en församling noll, en eller flera fastigheter och registrerade samfälligheter. Se även graf A1. ANM Fastigheter utan geografisk utbredning (t.ex. andelsfastigheter) ligger inte inom någon församling. Däremot bokförs även dessa på viss församling för statistikändamål. 11

12 4.1.4 Fastighets andel i samfällighet En fastighet omfattar noll, en eller flera samfällighetsandelar. Omvänt tillhör varje samfällighetsandel en fastighet. En samfällighet har delägande fastighet via minst två samfällighetsandelar. Omvänt avser varje samfällighetsandel en samfällighet. Storleken på fastighets andel i samfällighet kan anges genom att samfällighetsandelen har ett andelstal Rättigheter för fastighet och samfällighet Fastighet och registrerad samfällighet kan belastas av en eller flera rättigheter. Omvänt belastar en rättighet noll, en eller flera fastigheter och/eller registrerade samfälligheter. Se även graf R0. Fastighet och registrerad samfällighet kan ha förmån i en eller flera rättigheter. Omvänt kan rättighet gälla till förmån för noll, en eller flera fastigheter och/eller registrerade samfälligheter. Se även graf R Geografisk utbredning av fastighet och samfällighet Fastighet och samfällighet kan ha geografisk utbredning i form av ett eller flera existerande fastighetsområden (Det finns fastigheter och samfälligheter som inte har mark, utan består t.ex. endast av andel i samfällighet eller av fiske.) Omvänt är ett existerande fastighetsområde fysisk utbredning för antingen en fastighet eller en samfällighet Geografisk utbredning i form av fiske Fastighet och samfällighet kan ha geografisk utbredning i form av ett eller flera fiskeområden. Omvänt kan ett fiskeområde vara fysisk utbredning för antingen en fastighet eller en samfällighet Arealuppgift Fastighet och registrerad samfällighet kan ha noll, en eller flera arealuppgifter som avser dess hela geografiska utbredning. Att de kan ha flera beror dels på att man ibland skiljer på landareal, vattenareal och totalareal, dels på att arealuppgifter kan vara tillkomna vid olika tidpunkter, bestämda med olika metoder och ha olika noggrannhet. Också existerande fastighetsområde kan på samma sätt ha noll, en eller flera arealuppgifter. Fiskeområde, rättighetsområde och ga-område kan ha noll, en eller flera arealuppgifter. Värderingsenhet och taxeringsenhet kan ha en arealuppgift. Se även graf R0 och T0. Omvänt avser en arealuppgift antingen en fastighet, registrerad samfällighet, existerande fastighetsområde, fiskeområde, rättighetsområde, ga-område, värderingsenhet eller taxeringsenhet. Se även graf R0 och T Existerande fastighetsområdes innehåll Ett existerande fastighetsområde kan vara lokal för ett eller flera rättighetsområden eller gaområden. Omvänt lokaliseras ett rättighetsområde och ett ga-område till ett eller flera existerande fastighetsområden. Se även graf R0.

13 Ett existerande fastighetsområde kan vara lokal för ett eller flera värderingsenhetsområden. Omvänt lokaliseras ett värderingsenhetsområde till ett eller flera existerande fastighetsområden. Se även graf T0. Ett existerande fastighetsområde kan hysa en eller flera registerbyggnader. Omvänt ligger en registerbyggnad huvudsakligen inom ett existerande fastighetsområde. Se även graf B0. Ett existerande fastighetsområde kan ha belägenhetsadresser genom att ha en eller flera adressplatser knutna till sig. Omvänt kan varje adressplats ge belägenhetsadress för ett existerande fastighetsområde. Se även SS Övrigt En tomträtt belastar en fastighet. Omvänt kan en fastighet belastas av noll eller en tomträtt. Se även graf R0. Byggnadsverk kan vara tillbehör till noll, en eller flera fastigheter (d.v.s. ingå i fastigheten som fast egendom). Omvänt kan fastighet ha noll, ett eller flera byggnadsverk som tillbehör. Se även graf B0. Registerbyggnad kan vara tillbehör till noll eller en fastighet (d.v.s. ingå i fastigheten som fast egendom). Omvänt kan fastighet ha noll, en eller flera registerbyggnader som tillbehör. Se även graf B0. Registerbyggnad är registrerad på antingen en fastighet eller en registrerad samfällighet. Omvänt kan en fastighet och en registrerad samfällighet ha noll, en eller flera registrerade registerbyggnader. Taxeringsenhet kan beröra en eller flera fastigheter. Omvänt kan en fastighet beröras av en eller flera taxeringsenheter. Se även graf T0. ANM Sambandet mellan fastighet och taxeringsenhet redovisas på detta sätt endast för skattebefriade fastigheter. För skattepliktiga fastigheter redovisas sambandet via värderingsenhet. Värderingsenhet kan beröra en eller flera fastigheter. Omvänt kan en fastighet beröras av en eller flera värderingsenheter. Se även graf T0. Inskrivet fastighetsinnehav (för en person) berör en fastighet. Omvänt kan fastighet beröras av ett eller flera inskrivna fastighetsinnehav. Se även graf Ä0. Taxerat fastighetsinnehav (för en person) berör en fastighet. Omvänt kan fastighet beröras av ett eller flera taxerade fastighetsinnehav. Se även graf Ä0. Fastighet kan vara delägare i gemensamhetsanläggning via en eller flera ga-sektioner. Omvänt kan en ga-sektion ha noll, en eller flera fastigheter som delägare. Se även graf R0. Se figur 3 och objekttypsblanketterna i avsnitt 5. 13

14 4.2 Graf A0 Administrativ indelning, statisk ligger helt inom 1:1 (omfattar 1:m) kommun kommunnamn 1:1 kommunkod 1:1 tillhör 1:1 (omfattar 1:M) Län länsnamn 1:1 länskod 1:1 ligger helt inom 1:1 (omfattar 0:m) oregistrerad samfällighet (F0) tillhör 1:1 (omfattar 1:m) registerenhet (F1) ligger helt eller delvis inom 1:M (omfattar 0:M) gemensamhetsanläggning (R0) församling församlingsnamn 1:1 församlingskod 1:1 registrerad samfällighet (F0) fastighet (F0) ligger helt eller delvis inom 1:M (omfattar 0:M) ligger helt eller delvis inom 1:M (omfattar 0:M) Figur 4 Graf A0 Administrativ indelning, statisk. ANM Avregistrerade registerenheter är utelämnade i figuren. Graf A0 innehåller de objekttyper som utgör de administrativa objekten för indelningen i begreppsmodellen, se figur 1. Sverige indelas i olika administrativa områden för det allmännas behov. Områden av samma administrativa typ får inte överlappa varandra. Sverige indelas i 21 län och 288 kommuner enligt lag. Mark som genom fastighetsreglering överförs till fastighet inom annan kommun ska i fortsättningen höra till den kommunen. Detsamma gäller när mark överförs till samfällighet som i sin helhet är belägen inom annan kommun. Kammarkollegiet är central förvaltningsmyndighet för Sveriges indelning Län och kommun Sverige indelas i län och kommuner enligt lag om Sveriges indelning i kommuner och landsting, (1979:411) med senare ändringar (1998:238). Regeringen tillkännager (1997:824) att från och med den 1 januari 1998 är länen indelade i 288 kommuner. En indelningsändring träder i kraft den 1 januari det år som bestäms i beslutet om ändringen. Om ändringen är av sådan omfattning att en kommun enligt den nya indelningen inte bör företrädas av den

15 gamla kommunfullmäktige, träder ändringen i kraft den 1 januari året efter det år då val i hela riket av fullmäktige har ägt rum. Varje kommun ligger helt inom ett visst län. Omvänt omfattar ett län minst en kommun. Registerenheter (fastigheter, registrerade samfälligheter, avregistrerade fastigheter och avregistrerade samfälligheter) tillhör alltid en viss kommun. Omvänt omfattar varje kommun minst en registerenhet. Se även graf F0 och F1. Oregistrerade samfälligheter ligger helt inom en kommun. Omvänt omfattar en kommun noll, en eller flera oregistrerade samfälligheter. Se även graf F Församling Svenska kyrkan i Sverige omfattar församlingar och 5 icketerritoriella församlingar. Om en församlingsgräns sammanfaller med en kommungräns som ändras, ändras församlingsgränsen på samma sätt. Fastigheter och registrerade samfälligheter ligger helt eller delvis inom en eller flera församlingar. Omvänt omfattar varje församling noll, en eller flera tillhörande registrerade fastigheter och samfälligheter. Se även graf F0. ANM Det finns församlingar utan markutbredning. Gemensamhetsanläggning ligger genom sitt ga-område inom en eller flera församlingar. Omvänt omfattar varje församling noll, en eller flera gemensamhetsanläggningar. Se även graf R0. 15

16 4.3 Graf B0 Byggnad, statisk adressplats (SS ) har belägenhetsadress genom 1:1 (ger belägenhetsadress för 0:M) registerbyggnadsentré stabil riksunik id 1:1 har huvudentré 1:1 (är huvudentré till 0:M) lägenhet stabil riksunik id 1:1 lägenhetsbeteckning 1:1 tidigare lägenhetsbeteckning 0:M bruksarea 1:1 våningsplan 1:1 leder in till 1:M (nås via 1:M) ligger i 1:1 (hyser 0:M) ligger huvudsakligen inom 1:1 (omfattar 0:M) existerande fastighetsområde (F0) ligger huvudsakligen inom 1:1 (hyser 0:M) registerbyggnad stabil riksunik id 1:1 registerbyggnadsnummer 0:1 huvudsaklig användning 1:1 centralpunktskoordinat 0:1 nybyggnadsår 1:1 ombyggnadsår 0:1 värdeår 1:1 bruksarea 1:1 byggnadsarea 1:1 är en del av 1:1 (har delar 0:M) byggnadsverk stabil riksunik id 0:1 populärnamn 0:M huvudsaklig användning 0:1 höjd 0:1 rumslig beskrivning 0:M är registrerad på 0:1 (har registrerad 0:M) är registrerad på 0:1 (har registrerad 0:M) är tillbehör till 0:M (har tillbehör 0:M) är tillbehör till 0:M (har tillbehör 0:M) registrerad samfällighet (F0) fastighet (F0) ga-sektion (R0) är delägare i ga via 0:M (har delägare 0:M) tar i anspråk 0:M (tas i anspråk av 0:M) berör 0:M (berörs av 0:M) berör 0:M (berörs av 0:M) gemensamhetsanläggning (R0) taxeringsenhet (T0) värderingsenhet (T0) lokal användning 1:M lokalarea 1:1 övrig area 0:1 bostad bostadstyp 1:1 antal rum 1:1 typ av köksutrymme 1:1 boarea 1:1 biarea 1:1 byggnad bruksarea 0:1 byggnadsarea 0:1 bruttoarea 0:1 anläggning berör 1:1 (berörs av 0:M) byggnadsverksinnehav (Ä0) Figur 5 Graf B0 Byggnader, statisk Graf B0 innehåller de objekttyper som utgör byggnadsobjekten för indelningen i begreppsmodellen, se figur 1. I grafen presenteras inte sambanden till de objekttyper, som har med förändringar i byggnadernas indelning Byggnadsverk, byggnad, anläggning Begreppet byggnad är av central betydelse i många lagar. Lagstiftaren är dock inte alldeles konsekvent i användningen av begreppet byggnad mellan olika lagar. Så förekommer t.ex. byggnad, byggnad eller anläggning, byggnad eller annan anläggning, annan anläggning än byggnad, samt byggnadsverk. För att få en tydligare begreppsbildning med åtskilda ord för super- och subtyper används i denna rapport begreppet byggnadsverk som supertyp, som står för alla artefakter skapade av människan på en viss plats, från sandlåda till Öresundsbro. Byggnadsverk indelas i subtyperna byggnader och anläggningar, som utgör återstoden av byggnadsverken när byggnaderna frånräknats. Vad som skall hänföras till byggnad anges inte i lag, utan

17 avgörs genom rättspraxis. Denna bygger på att det är en konstruktion, som är så stor att en vuxen människa kan gå in i denna samt att den står på samma plats i mer än en månad. Byggnadsverk är tillbehör till noll, en eller flera fastigheter. Omvänt har fastighet noll, en eller flera byggnadsverk som tillbehör. Se även graf F0. Byggnadsverk kan beröras av noll, en eller flera taxeringsenheter. Omvänt kan taxeringsenhet beröra noll, ett eller flera byggnadsverk. Se även graf T0. ANM I de fall byggnadsverk berörs av taxeringsenhet som omfattar skattepliktig egendom är det värderingsenheterna som berör byggnadsverk. Sambandet mellan byggnadsverk och taxeringsenhet kan då utelämnas. Byggnadsverk kan beröras av noll, en eller flera värderingsenheter. Omvänt kan värderingsenheter beröras av noll, ett eller flera byggnadsverk. Se även graf T0. Byggnadsverk kan beröras av noll, ett eller flera byggnadsverksinnehav, vart och ett innehas av en person. Omvänt berör byggnadsverksinnehav ett byggnadsverk. Byggnadsverk kan vara delägare i ga via noll, en eller flera ga-sektioner. Omvänt kan gasektion ha noll, ett eller flera byggnadsverk som delägare. Byggnadsverk kan tas i anspråk av noll, en eller flera gemensamhetsanläggningar. Omvänt tar gemensamhetsanläggning i anspråk noll, ett eller flera byggnadsverk Registerbyggnad Det vanligast fallet är att en byggnad placeras helt inom en fastighet, som utgörs av ett fastighetsområde. För att kunna beskriva byggnader som placeras över fastighetsgräns införs begreppet registerbyggnad för den del av byggnaden som ligger inom ett fastighetsområde. Denna rapport säger inget om hur pareller radhus skall betraktas. De kan ses antingen som en byggnad eller sammanbyggda byggnader med en registerbyggnad per fastighetsområde, när fastigheterna är upplåtna med ägo- eller tomträtt, eller som en byggnad och en registerbyggnad per fastighetsområde, när byggnaden är upplåten med hyresrätt. I normalfallet motsvarar en registerbyggnad en hel byggnad eller anläggning. Begreppet registerbyggnad behövs för fastighetstaxering och i samband med folk- och bostadsräkningar. ANM Registerbyggnader registreras i byggnadsregistret. Alla presumtiva registerbyggnader finns inte i byggnadsregistret. Registerbyggnad är en del av ett byggnadsverk. Omvänt kan byggnadsverk ha noll, en eller flera registerbyggnader som delar. Registerbyggnad är tillbehör till noll, en eller flera fastigheter. Omvänt har fastighet noll, en eller flera registerbyggnader som tillbehör. Se även graf F0. Registerbyggnad ligger huvudsakligen inom ett existerande fastighetsområde. Omvänt kan existerande fastighetsområde hysa noll, en eller flera registerbyggnader. ANM Byggnadsverk, d.v.s. byggnader och anläggningar, som inte är registerbyggnader, har ingen särskilt redovisad belägenhet till fastighetsområde. Registerbyggnad nås via en eller flera registerbyggnadsentréer. Omvänt leder registerbyggnadsentré in till en eller flera registerbyggnader. Registerbyggnad kan också hysa noll, en eller flera registerbyggnadsentréer. Omvänt ligger registerbyggnadsentré i en registerbyggnad. 17

18 Registerbyggnadsentré har belägenhetsadress genom en adressplats, se SS Omvänt ger adressplats belägenhetsadress för noll, en eller flera registerbyggnadsentréer Lägenhet Det finns för närvarande inget lägenhetsregister. Det diskuteras att skapa ett sådant för flera framtida behov. Det behövs unika och stabila identiteter för lägenheten av bland annat följande skäl: - Mantalsskrivning på bostadslägenhet. - Registerbunden folk- och bostadsräkning. - Upplåtelse av lägenhet med eget ägande. Byggnad kan omfatta noll, en eller flera lägenheter. Omvänt ligger lägenhet inom en byggnad. Lägenhet är antingen bostad eller lokal. Lägenhet har en registerbyggnadsentré som huvudentré. Omvänt är registerbyggnadsentré huvudentré till noll, en eller flera lägenheter. Se figur 5 och objekttypsblanketterna i avsnitt 5.

19 4.4 Graf R0 Rättigheter, statisk fastighetsanknuten företeelse (U0) gemensam anläggning anordning typ 1:1 byggnadsverk (B0) ej specificerat delägarobjekt typ 0:1 knuten till 0:M (ha anknuten 0:M) församling (A0) ligger inom 1:M (omfattar 0:M) gemensamhetsanläggning stabil riksunik id 1:1 ga-beteckning 1:1 ändamål 0:1 tar i anspråk 0:M (tas i anspråk av 0:M) tar i anspråk 0:M är delägare i ga via 0:M (tas i anspråk av 0:M) (har delägare 0:M) är indelad i 1:M (del av 1:1) ga-sektion sektionsdel 1:1 är delägare i ga via 0:M (har delägare 0:M) inskrivet tomträttsinnehav (Ä0) person (Ä0) är delägare i ga via 0:M (har delägare 0:M) taxerat tomträttsinnehav (Ä0) har fysisk utbredning 0:M (är fysisk utbredning för 1:1) berör 0:M (berörs av 0:M) är delägare i ga via 0:M (har delägare 0:M) berör 1:1 (berörs av1:m) ga-område nummer 0:1 har 0:M (avser 0:1) arealuppgift (F0) har 0:M (avser 0:1) rättighetsområde nummer 0:1 belastar 0:M (belastas av 0:M) lokaliseras till 1:M (är lokal för 0:M) lokaliseras till 1:M (är lokal för 0:M) existerande fastighetsområde (F0) värderingsenhet (T0) gäller till förmån för 0:M (har förmån i 0:M) har fysisk utbredning 0:M (är fysisk utbredning för 0:1 belastar 0:M (belastas av 0:M) är delägare i ga via 0:M (har delägare 0:M) rättighet fastighet (F0) gäller till förmån för 0:M (har förmån i 0:M) stabil riksunik identifierare 1:1 rättighetsbeteckning 1:1 ändamål 1:1 typ 1:1 undertyp 0:1 upplåtelsetid 1:1 beskrivning 0:1 registreringsdatum 0:1 inskrivningsdatum 0:1 inskrivningsstatus 0:1 belastar 1:1 (belastas av 0:1) gäller till förmån för 0:M (har förmån i 0:M) belastar 0:M (belastas av 0:M) berör 1:1 (berörs av1:m) berör 0:M (berörs av 0:M) värderingsenhet (T0) tomträtt tomträttsavgäld 1:1 upplåtelsestatus 1:1 upplåtelsetid 1:1 uppsägningstid 1:1 ändamål 1:M inskrivningsstatus 1:1 inskrivningsdatum 1:1 avslutsdatum 0:1 berör 0:M (berörs av 0:M) taxeringsenhet (T0) gäller till förmån för 0:M (har förmån i 0:M) gäller till förmån för 0:M (har förmån i 0:M) belastar 0:M (belastas av 0:M) gäller till förmån för 0:M (har förmån i 0:M) ej specificerat förmånsobjekt typ 0:1 registrerad samfällighet (F0) person (Ä0) Figur 6 Graf R0 Rättigheter, statisk 19

20 4.4.1 Rättighet och rättighetsområde En rättighet är en upplåten, begränsad rätt i minst en av fastighet, tomträtt, samfällighet eller gemensamhetsanläggning. Det innebär att rättighet belastar noll, en eller flera fastigheter, tomträtter, samfälligheter eller gemensamhetsanläggningar. Omvänt belastas dessa av noll, en eller flera rättigheter. Se även graf F0. Rättighet gäller till förmån för en eller flera fastigheter, samfälligheter, tomträtter, gemensamhetsanläggningar, personer eller ej specificerade förmånsobjekt. Omvänt har dessa förmån i noll, en eller flera rättigheter. Se även graf F0. Rättighet har geografisk utbredning i noll, ett eller flera rättighetsområden. Omvänt är rättighetsområde geografisk utbredning för en rättighet. Rättighetsområde kan ha noll, en eller flera arealuppgifter. Omvänt avser arealuppgift noll eller ett rättighetsområde. Se även graf F0. Rättighetsområde lokaliseras till ett eller flera existerande fastighetsområden. Omvänt är existerande fastighetsområde lokal för noll, ett eller flera rättighetsområden. Se även graf F Tomträtt Tomträtt är nyttjanderätt till hel fastighet. Den ger, i flera avseenden, tomträttshavaren en ställning som påminner om fastighetsinnehav. Till exempel kan tomträtt överlåtas enligt samma regler som gäller för överlåtelse av fastighet. Likaså har tomträttshavaren samma plikt att skatta för hela fastigheten. Tomträtt belastar alltid en och endast en fastighet. Omvänt kan en fastighet belastas av noll eller en tomträtt. Tomträtt berörs av ett eller flera inskrivna tomträttsinnehav, vart och ett innehas av en person. Omvänt berör varje inskrivet tomträttsinnehav en viss tomträtt. En tomträtt berörs också av ett eller flera taxerade tomrättsinnehav. Omvänt berör varje taxerat tomträttsinnehav en viss tomträtt. Se även graf Ä0. Tomträtt kan beröras av noll, en eller flera taxeringsenheter. Omvänt kan taxeringsenhet beröra noll, en eller flera tomträtter. Se även graf T0. ANM Sambandet mellan tomträtt och taxeringsenhet redovisas på detta sätt endast för skattebefriade tomträtter. För skattepliktiga tomträtter redovisas sambandet via värderingsenhet. Tomträtt kan beröras av noll, en eller flera värderingsenheter. Omvänt kan värderingsenhet beröra noll, en eller flera tomträtter. Se även graf T Gemensamhetsanläggning Gemensam anläggning är byggnadsverk eller anordning(ar) som inrättats för specificerade ändamål av stadigvarande betydelse för minst två delägare gemensamt. Delägare kan vara av de typer som anges i det följande. Gemensamhetsanläggning (ga) är gemensam anläggning som registrerats i fastighetsregistret.

Produktbeskrivning: Gemensamhetsanläggning Direkt

Produktbeskrivning: Gemensamhetsanläggning Direkt 1 (9) D atum: D ok umentversion: A vser tjänstens gränssnittsversion: 2014-12-01 1.3 1.5.0 Produktbeskrivning: Gemensamhetsanläggning Direkt Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning... 1 2 Funktioner...

Läs mer

https://www5.infotorg.se/ff/sokff?mode=taxi&fastny= &q=dalom%

https://www5.infotorg.se/ff/sokff?mode=taxi&fastny= &q=dalom% Sida 1 av 5 Fastighetsinformation - utökad taxeringsinformation Fastighet Fastighetsbeteckning: HÄRNÖSAND DALOM 2:16 Kommun (kommunkod): HÄRNÖSAND (80) Senast ajourfört, fastighetsregistret: 2016-01-12

Läs mer

Fastighetsinformation

Fastighetsinformation Sida 1 av 6 Fastighetsinformation PITEÅ HEMLUNDA 1:93 Status: Levande Församling: HORTLAX Ajourdatum IM: 2006-11-22 Riksnyckel: 250144222 Internnyckel: 25144222 Ajourdatum FR: Officiella noteringar Redovisning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister; SFS 2009:207 Utkom från trycket den 31 mars 2009 utfärdad den 19 mars 2009. Regeringen föreskriver att

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Torslanda

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Torslanda Fastighet Beteckning Göteborg Tumlehed 2:208 Nyckel: 140078838 Senaste ändringen i allmänna delen 1997-10-15 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2011-08-24 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Objektbeskrivning. Friliggande Villa, Veddige Tärnvägen 6. genom samhällsutvecklingskontoret. Kontakt: Karin Andersson Leif Andersson

Objektbeskrivning. Friliggande Villa, Veddige Tärnvägen 6. genom samhällsutvecklingskontoret. Kontakt: Karin Andersson Leif Andersson Objektbeskrivning Trädgårdssida med uterum Friliggande Villa, Veddige Tärnvägen 6 Säljare: Varbergs kommun, genom samhällsutvecklingskontoret Kontakt: Karin Andersson Leif Andersson Markförvaltare Markförvaltare

Läs mer

Inskrivningsinformation i ny struktur

Inskrivningsinformation i ny struktur L A N T M Ä T E R I E T 1 (16) PM Inskrivningsinformation i ny struktur 2013-10-18 Version 1.2 Inskrivningsinformation i ny struktur Revisionshistoria Datum Version Beskrivning 2012-02-20 0.1 Dokumentet

Läs mer

http://hamtplats.lantmateriet.se/finfo/protect/fsokavtal/servlet/fastighetsok

http://hamtplats.lantmateriet.se/finfo/protect/fsokavtal/servlet/fastighetsok Sida 1 av 6 Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinformation 11 Januari 2010 Fastighet Beteckning Senaste ändringen i Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i Nyköping Svärdsklova 2:1 allmänna delen inskrivningsdelen

Läs mer

Produktbeskrivning: Byggnad Direkt

Produktbeskrivning: Byggnad Direkt 1 (7) Datum: Dokumentversion: Avser tjänstens gränssnittsversion: 2016-04-19 1.2 1.3 Produktbeskrivning: Byggnad Direkt Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning... 1 2 Funktioner... 1 3 Informationsinnehåll...

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR 2017-05-09 VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR Frågor beträffande blankett Hb Vad händer om jag inte skickar in blanketten? Fastighetsägare är enligt lag skyldiga att lämna de berörda uppgifterna. Syftet är att få

Läs mer

4 Taxeringsenhet. 4.1 Allmänt. 4.2 Samma ägare. Taxeringsenhet Avsnitt 4 59

4 Taxeringsenhet. 4.1 Allmänt. 4.2 Samma ägare. Taxeringsenhet Avsnitt 4 59 4 Taxeringsenhet Taxeringsenhet Avsnitt 4 59 4.1 Allmänt 4 kap. 1 FTL Taxeringsenhet är vad som skall taxeras för sig. Fastighet skall utgöra taxeringsenhet, om inte annat föreskrivs. Med fastighet avses

Läs mer

Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna

Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna Produktion: Justitiedepartementet, april 2009 Tryck: Davidsons Tryckeri. Växjö Fler exemplar kan beställas per e-post: info.order@justice.ministry.se

Läs mer

Metria FastighetSök - Dals-Ed Rörviken 2:48

Metria FastighetSök - Dals-Ed Rörviken 2:48 038 Allmän+Taxering 2015-09-17 Fastighet Beteckning Dals-Ed Rörviken 2:48 Nyckel: 140720444 Senaste ändringen i allmänna delen 2010-08-19 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2015-04-23 Anmärkning: Kan

Läs mer

Rättighet Direkt v1.4.0 - teknisk beskrivning

Rättighet Direkt v1.4.0 - teknisk beskrivning Rättighet Direkt v1.4.0 - teknisk beskrivning Dokumentversion 1.0 Gränssnittsdefinition Verifiering WSDL XML-schema http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/rattighet/v1.4/rattighet-1.4.0-ver.wsdl

Läs mer

Inskrivning Direkt 1.1 - teknisk beskrivning

Inskrivning Direkt 1.1 - teknisk beskrivning Inskrivning Direkt 1.1 - teknisk beskrivning Dokumentversion 1.2 Gränssnittsdefinition Verifiering WSDL XML-schema http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/inskrivning/v1 /inskrivning-1.1-ver.wsdl

Läs mer

Metria FastighetSök - Kalix Sangis 9:11

Metria FastighetSök - Kalix Sangis 9:11 038 Allmän+Taxering 2017-10-26 Fastighet Beteckning Kalix Sangis 9:11 Nyckel: 250017622 Senaste ändringen i allmänna delen 2014-06-09 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2000-11-27 UUID: 909a6a88-3482-90ec-e040-ed8f66444c3f

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-08-07 Församling Morlanda Socken: Mollösund

Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-08-07 Församling Morlanda Socken: Mollösund Fast i g h et Beteckning Orust Mollösund 5:308 Nyckel: 140172735 Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2013-02-07 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Till Salu! Tomträtten Karlstad Bjälken 5 på Våxnäs

Till Salu! Tomträtten Karlstad Bjälken 5 på Våxnäs Prospekt Till Salu! Tomträtten Karlstad Bjälken 5 på Våxnäs Uppgifterna som finns i prospektet har inhämtats från flera olika källor. Uppgifternas riktighet i alla avseende kan inte garanteras av Mäklaren,

Läs mer

Metria FastighetSök - Södertälje Brynjan 13

Metria FastighetSök - Södertälje Brynjan 13 038 Allmän+Taxering XML 2016-11-29 Fastighet Beteckning Södertälje Brynjan 13 Nyckel: 010402022 Distrikt Östertälje Senaste ändringen i allmänna delen 2010-08-12 Distriktskod 212071 Fastigheten är upplåten

Läs mer

Aktualitetsdatum i Munkedal Julseröd 1:6. Senaste ändringen. inskrivningsdelen Nyckel: i allmänna delen

Aktualitetsdatum i Munkedal Julseröd 1:6. Senaste ändringen. inskrivningsdelen Nyckel: i allmänna delen Fastighet Beteckning Senaste ändringen Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i Munkedal Julseröd 1:6 i allmänna delen inskrivningsdelen inskrivningsdelen Nyckel: 140222479 2001-04-27 2015-12-02 11:47 2016-05-30

Läs mer

Produktbeskrivning: Inskrivning Direkt

Produktbeskrivning: Inskrivning Direkt L A N T M Ä T E R I E T 1 (14) D atum: D ok umentversion: A vser tjänstens gränssnittsversion: 2013-06-26 1.1 1.1 Produktbeskrivning: Inskrivning Direkt Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning...

Läs mer

Metria FastighetSök - Storuman Storumanskogen 1:1

Metria FastighetSök - Storuman Storumanskogen 1:1 036 Allmän 2016-05-16 Fastighet Beteckning Storuman Storumanskogen 1:1 Nyckel: 240165940 Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-10 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2013-09-11 Anmärkning: Kan ingå

Läs mer

Fastighetsinformation

Fastighetsinformation Sida 1 av 6 Fastighetsinformation 13.11 All information Fastighet Fastighetsbeteckning: HÄSSLEHOLM TYRINGEMÖLLAGÅRDEN *5 Senast ajourfört FR: 1999-03-24 Senast ajourfört IR: 2008-03-03 Aktualitetsdatum

Läs mer

Produktbeskrivning: Markreglering Direkt

Produktbeskrivning: Markreglering Direkt 1 (10) D atum: D ok umentversion: A vser tjänstens gränssnittsversion: 2016-01-11 1.4 1.4.1 Produktbeskrivning: Markreglering Direkt Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning... 1 2 Funktioner...

Läs mer

Metria FastighetSök - Orust Kårehogen 1:3

Metria FastighetSök - Orust Kårehogen 1:3 038 Allmän+Taxering 2016-06-09 Fastighet Beteckning Orust Kårehogen 1:3 Senaste ändringen i allmänna delen 2016-02-29 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2016-03-01 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Tuna 9:56 Skala 1:500

Tuna 9:56 Skala 1:500 Tuna 9:56 Skala 1:500 Fastighet Beteckning: TUNA 9:56 Fastighetsnyckel: 10212517 Modifierad datum: 2011-05-15 15:53:41 Uppgift om tomträtt: N Adress Södra Åsvägen 3 18452 Österskär Österåker Taxerad ägare

Läs mer

Översikt - förändringar i leveransformatet för Fastighetsprisprodukter

Översikt - förändringar i leveransformatet för Fastighetsprisprodukter 2014-06-16 Översikt - förändringar i leveransformatet för Fastighetsprisprodukter Köpet Vid införandet av en ny informationsstruktur för inskrivningsuppgifter kommer köpen att redovisas på ett bättre och

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV MÄKLARE FÖRSÄLJNING AV KALVSUNDS SKOLA. Öckerö Fastighets AB Hans Andreasson

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV MÄKLARE FÖRSÄLJNING AV KALVSUNDS SKOLA. Öckerö Fastighets AB Hans Andreasson FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV MÄKLARE FÖRSÄLJNING AV KALVSUNDS SKOLA Öckerö Fastighets AB Hans Andreasson 2017-02-13 1 Innehåll 1 Upphandlingsföreskrifter... 3 1.1 Upphandlingsform... 3 1.2 Upphandlande

Läs mer

FR Webb Mora Bengtsarvet s:1

FR Webb Mora Bengtsarvet s:1 Sida 1 av 8 FR Trans 08 Januari 2015 Samfällighet Beteckning Mora Bengtsarvet s:1 Nyckel: 200229036 Förvaltning Sollerö gemensamhetsskogs samfällighetsförening (884400 3023) Församling Mora Socken: Sollerön

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen 2008-10-02. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-04-01 Församling Susedalen Socken: Asige

Senaste ändringen i allmänna delen 2008-10-02. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-04-01 Församling Susedalen Socken: Asige Fast i g h et Beteckning Falkenberg Knobesholm 1:3 Nyckel: 130073847 Senaste ändringen i allmänna delen 2008-10-02 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2013-03-26 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 30 7760 kvm 30 7760 kvm

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 30 7760 kvm 30 7760 kvm Fast i g h et Beteckning Senaste ändringen Bengtsfors Fillingen 1:5 i allmänna delen Nyckel: 140707700 2013-08-20 Särskilt namn: Övre fillingen (Akt 1585-300) Kan ingå i glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2006-11-30. Objektsbeskrivningen

God fastighetsmäklarsed 2006-11-30. Objektsbeskrivningen God fastighetsmäklarsed 2006-11-30 Objektsbeskrivningen 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 4. Obligatoriska uppgifter i objektsbeskrivningen... 4 4.1 Ägare...

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Sandhem

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Sandhem Fastighet Beteckning Mullsjö Tinghalla 1:4 Nyckel: 060304527 Senaste ändringen i allmänna delen 2012-06-13 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2012-05-08 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2016-05-03

Läs mer

Produktbeskrivning: Byggnad Direkt

Produktbeskrivning: Byggnad Direkt 1 (7) Datum: Dokumentversion: Avser tjänstens gränssnittsversion: 2016-10-12 2.1 2.0.1 Produktbeskrivning: Byggnad Direkt Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning... 1 2 Funktioner... 2 3 Informationsinnehåll...

Läs mer

Produktbeskrivning: Gemensamhetsanläggning Direkt

Produktbeskrivning: Gemensamhetsanläggning Direkt 1 (9) D atum: D ok umentversion: A vser tjänstens gränssnittsversion: 2016-01-11 1.4 1.6.0 Produktbeskrivning: Gemensamhetsanläggning Direkt Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning... 1 2 Funktioner...

Läs mer

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . MÅLAKÖP - SMÅLAND Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S F A S T I G H E T 7 8 H A ALLMÄNT Mycket bra arronderad skogsfastighet

Läs mer

Metria FastighetSök - Pajala Keräntöjärvi 7:1

Metria FastighetSök - Pajala Keräntöjärvi 7:1 Fastighet Beteckning Pajala Keräntöjärvi 7:1 Nyckel: 250059641 Församling Pajala Socken: Junosuando Jordnatur Krono Observera Pågående ärenden Status Senaste ändringen i allmänna delen 2012-01-18 Senaste

Läs mer

INLEDNING 3 KONFIDENTIELL INFORMATION 3 KONTAKTPERSONER 3 BILDER HERRÄNG 4 FASTIGHETSBESKRIVNING HERRÄNG 7 TOMTKARTA HERRÄNG 9

INLEDNING 3 KONFIDENTIELL INFORMATION 3 KONTAKTPERSONER 3 BILDER HERRÄNG 4 FASTIGHETSBESKRIVNING HERRÄNG 7 TOMTKARTA HERRÄNG 9 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 BAKGRUND 3 KONFIDENTIELL INFORMATION 3 KONTAKTPERSONER 3 BILDER HERRÄNG 4 FASTIGHETSBESKRIVNING HERRÄNG 7 TOMTKARTA HERRÄNG 9 TRANSAKTIONSSTRUKTUR 10 INDIKATIVT BUD 10 FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Läs mer

Bertwig MARKNADS VÄRDERING. D Mindre gott. advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il. \ 62145 Visby

Bertwig MARKNADS VÄRDERING. D Mindre gott. advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il. \ 62145 Visby FA STIG H ETS FORM ED LING MARKNADS VÄRDERING advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il 1/ \ 62145 Visby Stjarnby 1 Objekt Objekttyp Fastigheten Bro Tors 1:4 i Väskinde församling Bro Tors 130a, 621

Läs mer

Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Kommunen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick.

Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Kommunen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick. KÖPEKONTRAKT 1 PARTER, OBJEKT OCH KÖPESKILLING Wallenstam Fastighets AB Nacka Älta 26:1, 556815-4263, nedan kallad säljaren, försäljer härmed till Nacka kommun, 212000-0167, genom dess kommunstyrelse,

Läs mer

fast.+samf.+ ga.+kvarter

fast.+samf.+ ga.+kvarter < INFORMATION FRÅN LANTMÄTERIET 20 0 9:2 1(9) FASTIG H ETSREG ISTRET l l H alvårsstatistik år 2009 Fastighetsregistret allm änna delen Innehåll Levande objekt i allm änna delen Avregistrerade objekt i

Läs mer

mirjö och Samhällsbyggnad Eslöv Hänskjutande till nämnd för prövning enligt 4:25a Fastighetsbildningslagen (FBL) ?(I1 i

mirjö och Samhällsbyggnad Eslöv Hänskjutande till nämnd för prövning enligt 4:25a Fastighetsbildningslagen (FBL) ?(I1 i mirjö och Samhällsbyggnad Eslöv LAN TMÄT ERIET?(I1 i4113-26 Aktbilaga Sida 1 Hänskjutande till nämnd för prövning enligt 4:25a sbildningslagen (FBL) 2014-03-21 Ärendenummer M131798 Förrättningslantmätare

Läs mer

htotorg~ Fastighetsinformation - lagfaren ägare Page 1 of 1 https://www5.infotorg.se/ff/sokff?mode=lag&fastny= &q= &...

htotorg~ Fastighetsinformation - lagfaren ägare Page 1 of 1 https://www5.infotorg.se/ff/sokff?mode=lag&fastny= &q= &... Fastighetsinformation - lagfaren ägare Page 1 of 1 htotorg~ Fastighetsinformation - lagfaren ägare Fastighet Fastighetsbeteckning: GOTLAND GOTHEM MAGNLJSE 1:32 Kommun (kommunkod): GOTLAND (80) Senast ajourfört,

Läs mer

1. Samfällighetsföreningens styrelse ändrar själv andelstal

1. Samfällighetsföreningens styrelse ändrar själv andelstal 11 ÄNDRING AV ANDELSTAL Det finns i huvudsak fyra sätt att gå tillväga på för att ändra ett andelstal - vilket alternativ som är tillämpligt beror på rådande situation: - Samfällighetsföreningens styrelse

Läs mer

Anläggningsåtgärd berörande Måsen 14-17, 19-20 och fastighetsreglering berörande Måsen 15-17 och 20

Anläggningsåtgärd berörande Måsen 14-17, 19-20 och fastighetsreglering berörande Måsen 15-17 och 20 Beskrivning Ärendenummer M8781 Förrättningslantmätare Kristin Håkansson Förrättningen är registrerad Registreringsdatum... Sida 1 (1) Aktbilaga BE... Ärende berörande Måsen 14-17, 19-2 och fastighetsreglering

Läs mer

Metria FastighetSök - Trollhättan Anstorp 1:3

Metria FastighetSök - Trollhättan Anstorp 1:3 038 Allmän+Taxering 2015-08-25 Fastighet Beteckning Trollhättan Anstorp 1:3 Senaste ändringen i allmänna delen 2014-02-04 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2006-05-12 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Inskrivningsinformation i ny struktur

Inskrivningsinformation i ny struktur L A N T M Ä T E R I E T 1 (12) PM Inskrivningsinformation i ny struktur 2012-04-10 Version 1.0 Inskrivningsinformation i ny struktur Innehåll Inskrivningsinformation i ny struktur...1 Inledning...2 Övergripande

Läs mer

Tomträtten Karlstad Gräsängen 2 Till Salu!

Tomträtten Karlstad Gräsängen 2 Till Salu! Prospekt Tomträtten Karlstad Gräsängen 2 Till Salu! Uppgifterna som finns i prospektet har inhämtats från flera olika källor. Uppgifternas riktighet i alla avseende kan inte garanteras av Mäklaren, utan

Läs mer

Målanalys Belägenhetsadresser

Målanalys Belägenhetsadresser Målanalys Belägenhetsadresser ~ Slutrapport ~ 2003-10-23 Marianne Janning Utskrivet 2004-02-04 1(9) Innehåll INNEHÅLL 2 DELTAGARE I ARBETSGRUPPEN 3 INLEDNING 4 SAMMANFATTNING 4 SYFTE 4 Seminariernas mål

Läs mer

Rapport Prognosmetod för kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt på bostäder

Rapport Prognosmetod för kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt på bostäder Rapport Prognosmetod för kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt på bostäder 2010:1 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 oktober 2009 T 2375-05 KLAGANDE HSB:s Bostadsrättsförening Musteriet i Stockholm, 716416-6485 c/o ÅA Reimersholmsgatan 11 117 40 Stockholm

Läs mer

Område N, E (SWEREF 99 TM) N, E (SWEREF ) Registerkarta Växjö

Område N, E (SWEREF 99 TM) N, E (SWEREF ) Registerkarta Växjö Samfällighet Beteckning Växjö Målajord s:3 Nyckel: 070118223 Församling Söraby Socken: Söraby Senaste ändringen i allmänna delen 2009-12-11 Areal Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt

Läs mer

Specifikation certifiering - Fastighetsinformation nr 1 Fi2propertymessage_1_0_swe

Specifikation certifiering - Fastighetsinformation nr 1 Fi2propertymessage_1_0_swe 1 Specifikation certifiering - Fastighetsinformation nr 1 Fi2propertymessage_1_0_swe Nedanstående specificeras de informationsmängder som system certifierade enligt fastighetsinformation nr 1 har påvisat

Läs mer

Till Salu! Industri/ Lagerfastighet på Lamberget i Karlstad!

Till Salu! Industri/ Lagerfastighet på Lamberget i Karlstad! Prospekt Till Salu! Industri/ Lagerfastighet på Lamberget i Karlstad! Uppgifterna som finns i prospektet har inhämtats från flera olika källor. Uppgifternas riktighet i alla avseende kan inte garanteras

Läs mer

Tillhandahållande av Fastighetsinformation

Tillhandahållande av Fastighetsinformation Sida 1 av 66 Revisionshistoria Datum Beskrivning Författare 2014-03-28 1.00 Dokumenten klart för publicering KS 2014-06-25 1.01 Lagt till information angående ID-nummer (tabell 35Q, 37A/B) Lagt till information

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen 2013-06-14. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-04-15 Församling Eskilstuna

Senaste ändringen i allmänna delen 2013-06-14. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-04-15 Församling Eskilstuna Fast i g h et Beteckning Eskilstuna Nollplanet 7 Nyckel: 040048631 Senaste ändringen i allmänna delen 2013-06-14 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2015-01-16 09:24 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 Skatteverkets föreskrifterm om förberedelsearbetet inför 2015 års allänna fastighetstaxering av småhusenheter; beslutade den 30 september 2013. * Fastighetstaxering

Läs mer

Metria FastighetSök - Osby Västra Genastorp 1:19

Metria FastighetSök - Osby Västra Genastorp 1:19 Fastighet Beteckning Osby Västra Genastorp :9 Nyckel: 20697950 Församling Osby-visseltofta Socken: Osby 283 9 Osby Läge, karta Senaste ändringen i allmänna delen 995-0-05 Allmän fastighetsinformation,

Läs mer

FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3

FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3 FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3 Datum 2015-10-25 Fastighet Församling Godkänd FR: 2007-01-17 Godkänd IR: 2015-07-28 Aktualitetsdatum IR: 2015-10-23 Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig.

Läs mer

Tillhandahållande av Fastighetsinformation

Tillhandahållande av Fastighetsinformation Sida 1 av 66 Innehållsförteckning Syfte... 11 Produkter avseende fastighetsinformation... 11 Fastighetsuttag... 11 Fastighetsavisering Fullständig... 11 Fastighetsavisering Förenklad... 11 Så får du tillgång

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen 1991-04-08. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-09-02 Församling Vaksala

Senaste ändringen i allmänna delen 1991-04-08. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-09-02 Församling Vaksala Fast i g h et Beteckning Uppsala Årsta 11:127 Nyckel: 030077395 Senaste ändringen i allmänna delen 1991-04-08 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2007-04-16 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Ordlista för lantmäteri, kartor och mätningar

Ordlista för lantmäteri, kartor och mätningar Sida 1 av 5 Ordlista för lantmäteri, kartor och mätningar 3D-fastighet En fastighet som i sin helhet är avgränsad både horisontellt och vertikalt. Kan bestå av ett eller flera utrymmen (skiften). 3D-fastighetsutrymme

Läs mer

ALINGSÅS HÄSTERYD 1:3

ALINGSÅS HÄSTERYD 1:3 Utdragsdatum 2017-04-18 Fastighet Alingsås Hästeryd 1:3 Godkänd FR: 2017-02-22 Godkänd IR: 2011-12-23 Aktualitetsdatum IR: 2017-04-11 Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig. Fastighetens andelar

Läs mer

FASTIGHETSRAPPORT Backeböl 1:775

FASTIGHETSRAPPORT Backeböl 1:775 FASTIGHETSRAPPORT Backeböl 1:775 Aktualitetsdatum för lokalt fastighetsregister: 2009-01-31 Aktualitetsdatum, FR: 2006-12-06 Aktualitetsdatum, IR: 2006-09-01 FASTIGHET Beteckning: Backeböl 1:775 Nyckel:

Läs mer

4 Värderingsenhet m.m.

4 Värderingsenhet m.m. Värderingsenhet m.m. Avsnitt 4 133 4 Värderingsenhet m.m. 4.1 Allmänt Allmänna regler 6 kap. 1 FTL Värderingsenhet är den egendom som skall värderas för sig. En värderingsenhet skall endast omfatta egendom

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning. Prövning av fastighetsmäklarens skyldighet att i objektsbeskrivningen avseende en bostadsrätt

Läs mer

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 9 7836 kvm 9 7836 kvm

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 9 7836 kvm 9 7836 kvm Fast i g h et Beteckning Senaste ändringen Bengtsfors Laxarby-Heden 3:4 i allmänna delen Nyckel: 140711223 2007-02-01 Kan ingå i glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen (SFS 1979:230). Församling Laxarby-Vårvik

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÄLVKARLEBY VÄSTANÅN 12:76. Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÄLVKARLEBY VÄSTANÅN 12:76. Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten ÄLVKARLEBY VÄSTANÅN 12:76 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 www.fastighetsvarde.se info@fastighetsvarde.se

Läs mer

FASTIGHETSUTDRAG - ADJUNKTEN 2

FASTIGHETSUTDRAG - ADJUNKTEN 2 Datum 2016-08-08 Fastighet Församling Godkänd FR: Ej förändrad Godkänd IR: 2011-04-28 Aktualitetsdatum IR: 2016-08-05 Upplåten med tomträtt. Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig. Skarpnäck

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM ekonomisk plan för Brf Jaktvarvet 7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR...3 2 BESKRIVNING AV FASTIGHETEN...3 2.1 Fastighetens

Läs mer

Yttrande avseende Göteborgs Hamn ABs förvärv av aktiebolag innehållande tomträtt

Yttrande avseende Göteborgs Hamn ABs förvärv av aktiebolag innehållande tomträtt Bilaga H Styrelsen 2016-10-24 1 Diarenummer: 0084/16 Handläggare: Mats Boogh Tel: 031-368 54 55 E-post: mats.boogh@stadshuset.goteborg.se Yttrande avseende Göteborgs Hamn ABs förvärv av aktiebolag innehållande

Läs mer

Eslövs kommun utbjuder följande fastighet till försäljning

Eslövs kommun utbjuder följande fastighet till försäljning Eslövs kommun utbjuder följande fastighet till försäljning GÅRDSTÅNGA VANDRARHEM Fastigheten Eslöv Gårdstånga 1:5 med adress Flyingevägen 40, Flyinge, utbjuds till försäljning mot anbud. På fastigheten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 21 februari 2007 Ö 2233-05 KLAGANDE JM AB, 556045-2103 169 82 Stockholm Ombud: MB SAKEN Inskrivning av servitut ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Läs mer

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . MÅLAKÖP - SMÅLAND Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S F A S T I G H E T 7 8 H A ALLMÄNT Mycket bra arronderad skogsfastighet

Läs mer

Ersättningsmodell till Ramavtal 2007; Fördjupad samverkan inom lantmäteriområdet mellan Lantmäteriet och kommunerna

Ersättningsmodell till Ramavtal 2007; Fördjupad samverkan inom lantmäteriområdet mellan Lantmäteriet och kommunerna LANTMÄTERIVERKET SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING 1 (8) BILAGA 1 TILL RAMAVTAL 2007-05-14 Ersättningsmodell till Ramavtal 2007; Fördjupad samverkan inom lantmäteriområdet mellan Lantmäteriet och kommunerna

Läs mer

Fastighetsutdrag. Samfällighet Södertälje Fredriksberg S:9 Procent 1,133. Samfällighet Södertälje Billsta S:8 Procent 1,133

Fastighetsutdrag. Samfällighet Södertälje Fredriksberg S:9 Procent 1,133. Samfällighet Södertälje Billsta S:8 Procent 1,133 Utdragsdatum 2016-01-25 Fastighet Södertälje Billsta 1:8 Godkänd FR: 2012-11-12 Godkänd IR: 2010-11-05 Aktualitetsdatum IR: 2016-01-21 Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig. Fastighetens andelar

Läs mer

Tentamen: Fastighetsbildning

Tentamen: Fastighetsbildning Fastighetsvetenskap Svante Nilsson Fastighetsbildning, VFTF10, vt 2014 Tentamen: Fastighetsbildning Datum: tisdag den 27 maj 2014 Tid: kl 14-19 Sal: MA09 D-F Tentamen består av fyra frågor. Varje fråga

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Värderingsobjekt:

Läs mer

MARKNADSVÄRDERING. Rune Lind 470714-1778 2/7-del Soldalsvägen 4 B, 151 68 Södertälje

MARKNADSVÄRDERING. Rune Lind 470714-1778 2/7-del Soldalsvägen 4 B, 151 68 Södertälje OFFENTLIG AUKTION Advokat Richard Ploman är av Gotlands tingsrätt förordnad som god man enligt samäganderättslagen, att på offentlig auktion sälja obebyggda jordbruksfastigheten Gotland Stenkumla Gardrungs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om fastighetsregister; SFS 2000:308 Utkom från trycket den 30 maj 2000 utfärdad den 11 maj 2000. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser 1 Denna förordning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Sambolag; utfärdad den 12 juni 2003. SFS 2003:376 Utkom från trycket den 23 juni 2003 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Vad som avses med sambor 1 Med sambor avses

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning. Prövning av om fastighetsmäklarens har lämnat en korrekt uppgift i objektsbeskrivningen

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om grunderna för taxeringen och värdesättningen fr.o.m 2014 års fastighetstaxering Skatteverket lämnar med stöd av 3 kap. 6 fastighetstaxeringsförordningen

Läs mer

Köp av fastigheten Eldaren 6

Köp av fastigheten Eldaren 6 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 204-03-20 KS 204/0242 Rev 204-04-02 Kommunfullmäktige Köp av fastigheten Eldaren 6 Förslag till beslut Kommunstyrelsen får köpa fastigheten

Läs mer

Extern kund-samfällighet-lantmäteriet

Extern kund-samfällighet-lantmäteriet Sid 1 (2) Anm älan om ändrat andelstal i G A (24 a AL) Kom m un, län kom m un län G em ensam hetsanläggning (1) Sam fällighetsförening (2) Nytt andelstal Styrelsen har beslutat om ändring av andelstal

Läs mer

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000 :. il, "1:( ~ KÖPEKONTRAKT l~~lstighctsbyrån Säljare: Piteå Kommun 94185 Piteå med en 1/1-del Org.nr: 212000-2759 1 (4) överlåter härmed - genom försäljning Fastighet: Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17,

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Värderingsobjekt:

Läs mer

Fastighetsutdrag Sigtuna Ockelsta 3:6

Fastighetsutdrag Sigtuna Ockelsta 3:6 Utdragsdatum 2016-11-11 Fastighet Sigtuna Ockelsta 3:6 Godkänd FR: 2013-04-05 Godkänd IR: 2016-10-06 Aktualitetsdatum IR: 2016-11-10 Lantmäteriförättning (160800) Lantmäteriförrättning pågår 2016-04-21

Läs mer

NATIONAL LEGISLATION: SWEDEN

NATIONAL LEGISLATION: SWEDEN NATIONAL LEGISLATION: SWEDEN 1. 2. Swedish Cohabitation Act (2013:376) 2 Ändringar och övergångsbestämmelser 10 1 1. SWEDISH COHABITATION ACT (2013:376) Vad som avses med sambor 1 Med sambor avses två

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152); SFS 2009:1407 Utkom från trycket den 14 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning. Prövning av om fastighetsmäklaren har tillhandahållit spekulanterna en objektsbeskrivning

Läs mer

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm 1 (6) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm MOTPART AA Ombud: Advokaten Christer Sackemark Mäster Samuelsgatan 1 111

Läs mer

Produktbeskrivning: Samfällighetsförening Direkt Innehållsförteckning

Produktbeskrivning: Samfällighetsförening Direkt Innehållsförteckning 1 (7) D atum: D ok umentversion: A vser tjänstens gränssnittsversion: 2014-01-07 1.1 1.1.0 Produktbeskrivning: Samfällighetsförening Direkt Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning... 2 2 Funktioner...

Läs mer

Fastighetsrätt. Vad är fast egendom och fastigheter? Lämpliga brukningsenheter Lämpliga brukare Lämpliga brukningsmetoder

Fastighetsrätt. Vad är fast egendom och fastigheter? Lämpliga brukningsenheter Lämpliga brukare Lämpliga brukningsmetoder Fastighetsrätt Lämpliga brukningsenheter Lämpliga brukare Lämpliga brukningsmetoder Föreläsare: Signe Lagerkvist signe.lagerkvist@jus.umu.se Vad är fast egendom och fastigheter? - Olika typer av fastigheter

Läs mer

40 Fastighetsskatt - privatbostad

40 Fastighetsskatt - privatbostad Fastighetsskatt - privatbostad 659 40 Fastighetsskatt - privatbostad Lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt prop. 1984/85:18 och 70 prop. 1989/90:110 s. 505-511, 731-732, bil. 3 s. 142-144, SkU30

Läs mer

Produktbeskrivning: Belägenhetsadress Direkt

Produktbeskrivning: Belägenhetsadress Direkt 1 (8) Datum: Dokumentversion: Avser tjänstens gränssnittsversion: 2016-09-08 2.1 4.0 Produktbeskrivning: Belägenhetsadress Direkt Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning... 1 2 Funktioner... 2 3

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret 2014-03-01 Förrättningstyper och gränser

Samhällsbyggnadskontoret 2014-03-01 Förrättningstyper och gränser Samhällsbyggnadskontoret 2014-03-01 Förrättningstyper och gränser Om avstyckning, fastighetsreglering, sammanläggning, klyvning och gränser Förrättningstyper och gränser När du vill ändra utformningen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2012 1057/2012 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande

Läs mer

Produktbeskrivning: Belägenhetsadress Direkt

Produktbeskrivning: Belägenhetsadress Direkt 1(10) Datum: Dokumentversion: Avser tjänstens gränssnittsversion: 2017-03-14 2.2 4.0.0 Produktbeskrivning: Belägenhetsadress Direkt Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning... 2 2 Funktioner... 2

Läs mer

Tredimensionell fastighetsindelning Bakgrund och status

Tredimensionell fastighetsindelning Bakgrund och status Tredimensionell fastighetsindelning Bakgrund och status Barbro Julstad Fastighetsrättschef division fastighetsbildning Lantmäteriet Tredimensionell fastighetsindelning Bakgrund och status Tredimensionell

Läs mer