Geografisk information - Fastigheter - Begreppsmodell

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Geografisk information - Fastigheter - Begreppsmodell"

Transkript

1 Teknisk rapport STG/TK 81 N125 Geografisk information - Fastigheter - Begreppsmodell Geographic Information - Real estate - Conceptual model SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Rapporten framtagen i samarbete mellan STANDARDISERINGSGRUPPEN STG SWEDISH GENERAL STANDARDS INSTITUTE Postadress Besöksadress Telefon Internet: STG Strandbergsgatan Stockholm Stockholm

2 Innehåll FÖRORD ORIENTERING OMFATTNING REFERENSER DEFINITIONER OCH FÖRKORTNINGAR PRESENTATION AV BEGREPPSMODELLEN (EJ BINDANDE) GRAF F0 FASTIGHETSINDELNING, STATISK Fastigheter och samfälligheter Fastighetsbeteckning Administrativ tillhörighet Fastighets andel i samfällighet Rättigheter för fastighet och samfällighet Geografisk utbredning av fastighet och samfällighet Geografisk utbredning i form av fiske Arealuppgift Existerande fastighetsområdes innehåll Övrigt GRAF A0 ADMINISTRATIV INDELNING, STATISK Län och kommun Församling GRAF B0 BYGGNAD, STATISK Byggnadsverk, byggnad, anläggning Registerbyggnad Lägenhet GRAF R0 RÄTTIGHETER, STATISK Rättighet och rättighetsområde Tomträtt Gemensamhetsanläggning Ga-sektion GRAF T0 TAXERING, STATISK Taxeringsenhet och värderingsenhet Värderingsenhets värdeobjekt Värderingsenhetsområde GRAF Ä0 ÄGANDE, STATISK Inskrivet fastighetsinnehav Taxerat fastighetsinnehav Inskrivet tomträttsinnehav Taxerat tomträttsinnehav Byggnadsverksinnehav Taxeringsenhet, rättighet och gemensamhetsanläggning GRAF F1 FASTIGHETSINDELNING, FÖRÄNDRING Registerenhet Fastighetsbeteckning och omregistrering Fastighetsförändring Fastighetsutbredningsförändring Samfällighetsandelsförändring FASTIGHETSFÖRÄNDRING - ETT EXEMPEL Registerenheten Skoby Berga 1:1 bildas STANDARDISERINGSGRUPPEN STG SWEDISH GENERAL STANDARDS INSTITUTE Postadress Besöksadress Telefon Internet: STG Strandbergsgatan Stockholm Stockholm

3 4.8.2 Skoby Berga 1:2 bildas genom avstyckning från Skoby Berga 1: Skoby Berga 1:1 och Skoby Berga 1:2 berörs av en fastighetsreglering Skoby Berga 1:1 och Skoby Berga 1:2 läggs samman till Skoby Berga 2: BEGREPPSMODELL - OBJEKTTYPSBLANKETTER (BINDANDE) ADRESSPLATS ANLÄGGNING ANORDNING AREALUPPGIFT AVREGISTRERAD FASTIGHET AVREGISTRERAD SAMFÄLLIGHET BASVÄRDERING BESLUTSDOKUMENT BOSTAD BYGGNAD BYGGNADSVERK BYGGNADSVERKSINNEHAV EJ SPECIFICERAT DELÄGAROBJEKT EJ SPECIFICERAT FÖRMÅNSOBJEKT EXISTERANDE FASTIGHETSOMRÅDE FASTIGHET FASTIGHETSBETECKNING FASTIGHETSFIGUR FASTIGHETSFÖRÄNDRING FASTIGHETSOMRÅDE FASTIGHETSUTBREDNINGSFÖRÄNDRING FISKEOMRÅDE FÖRSAMLING GA-OMRÅDE GA-SEKTION GEMENSAM ANLÄGGNING GEMENSAMHETSANLÄGGNING ICKE LÄNGRE EXISTERANDE FASTIGHETSOMRÅDE INSKRIVET FASTIGHETSINNEHAV INSKRIVET TOMTRÄTTSINNEHAV KOMMUN LOKAL LÄGENHET LÄN OMREGISTRERING AV FASTIGHET OREGISTRERAD SAMFÄLLIGHET PERSON REGISTERBYGGNAD REGISTERBYGGNADSENTRÉ REGISTERENHET REGISTRERAD SAMFÄLLIGHET RÄTTIGHET RÄTTIGHETSOMRÅDE SAMFÄLLIGHET SAMFÄLLIGHETSANDEL SAMFÄLLIGHETSANDELSFÖRÄNDRING TAXERAT FASTIGHETSINNEHAV TAXERAT TOMTRÄTTSINNEHAV TAXERINGSENHET TOMTRÄTT VÄRDERINGSENHET VÄRDERINGSENHETSOMRÅDE ÅRSVÄRDERING ÖVERFÖRD ANDEL

4 BILAGA A BESKRIVNINGSMETODER...84 A.1 MODELLEN I NATURLIGT SPRÅK...84 A.1.1 Samband...85 A.1.2 Invers...85 A.1.3 Attribut...85 A.1.4 Samband mellan objekttyper i olika grafer...86 A.2 BLANKETT FÖR OBJEKTTYPSBESKRIVNINGAR - FÖRKLARING...87 A.2.1 Objekttyp...87 A A.2.3 Sambandstyper riktade från objekttypen...88 A.2.4 Sambandstyper riktade till objekttypen...89 A.2.5 Identifierare...89 BILAGA B BIBLIOGRAFI...90

5 Förord Standardiseringsgruppen STG är ett av de åtta svenska standardiseringsorganen som auktoriseras av SIS. Denna tekniska rapport Geografisk information - Fastigheter - Begreppsmodell utarbetades inom den tekniska kommittén STG/TK 81 Fastighetsinformation. Kommittén ingår i STGs projekt Landskapsinformation (Stanliprojektet). Kommittén har valt att publicera sitt arbete som teknisk rapport. Det är troligt att resultatet kommer att vidareutvecklas till en eller flera tillämpningsmodeller baserade på denna begreppsmodell. Vid utgivningen av rapporten hade TK 81 Fastighetsinformation följande deltagare: Per-Anders Karlgren, ordförande Bengt Rydstedt, projektledare Pelle Johansson Roger Pettersson Hakon Wikström Lantmäteriverket Standardiseringsgruppen Svenska kommunförbundet Statiska centralbyrån Lantmäteriverket Arbetsgruppen som arbetat fram förslaget till rapport hade följande deltagare: Kerstin Viklander, ansvarig Björn Andersson Dan Bååth Mette Eurenius Carin Törnros Lantmäteriverket Svenska kommunförbundet Statiska centralbyrån Lantmäteriverket Lantmäteriverket 0 Orientering Standardisering av geografisk information syftar till att skapa mekanismer för att beskriva data genom hela livscykeln för en företeelse oberoende av något speciellt informationssystem. arna kan användas dels för att skapa tekniska gränssnitt för geografisk information i form av neutrala filformat, men också för att implementera och dela information i databaser och för arkivering. Modellen i denna rapport definieras i textform i objekttypsblanketter. Den är en begreppsmodell som i första hand kan användas som en gemensam bild av verksamheten. Ett syfte med modellen kan vara att utgöra bas för utveckling av tekniska gränssnitt för kommunikation mellan informationssystem. Modellen beskrivs dessutom grafiskt i "Stanlispråket". Se dokumentet SIS-STG/TK 80 N9.3. Det är ett grafiskt språk för att uttrycka begreppen i en verksamhet. Språket finns i en uppdaterad version i dokument STG/TK 80 N743. Avsnitt 5 anges som den bindande delen av modellen, detta för att tydliggöra att det är blanketterna som definierar modellen och att graferna beskriver en delmängd av modellen på ett lättöverskådligare sätt. Om rapporten används som underlag för avtal eller överenskommelser bör parterna uppmärksamma detta förhållande. 5

6 1 Omfattning Denna tekniska rapport omfattar begrepp inom fastighetsinformationsområdet som på sikt avses att standardiseras. Begreppsmodellen omfattar begrepp som ansetts nödvändiga inom olika verksamheter som vill hantera fastighetsinformation. Det finns olika skäl till hur begreppsmodellen avgränsats. Grundläggande gäller att begreppen ska ha samband till fastighet avseende förfoganderätt, beskattning och geografisk belägenhet av mark och vatten. Exempel på verksamheter som har användning av begreppsmodellen är fastighetsbildning, kommunal förvaltning, taxering för beskattning, statistikframställning, tillståndsgivning, samt bearbetning tillsammans med annan grundläggande geografisk information, däribland presentation i karta. Begreppsmodellen inbegriper byggnader och lägenheter utifrån ett administrativt perspektiv, men behandlar inte några byggnadskonstruktioner. Begreppsmodellen hanterar bara den markanvändning som framkommer i samband med beskrivande av värderingsenhet inom delområdet taxering. Andra modeller som definierar användning av mark och vatten enligt någon aspekt kan skapa samband till den här begreppsmodellen. Begreppsmodellen omfattar rättigheter i den detaljeringsgrad som ansetts tillräcklig för att visa samband till fastighetsinformation. Därmed ingår t.ex. inte gruvrättigheter. Begreppsmodellen hanterar ägande i form av olika innehav. Begreppet ägare ingår inte i modellen. Innehavaren till en fastighet definieras som den fysiska eller juridiska person som har förfoganderätten till fastigheten. Förfoganderätten har olika lagar att stödja sig på vilket gör att en innehavare kan vara både den som innehar den i inskrivningsregistret registrerade lagfarten och den som är skyldig att skatta för fastigheten. Dessa två innehav sammanfaller många gånger men behöver inte göra så. Begreppsmodellen beskriver historik avseende hur en fastighets geografiska utbredning eller beteckning förändras. Modellen omfattar också fastigheters ursprung. I övrigt hanterar inte begreppsmodellen begrepp för att beskriva historik. Det är möjligt att utveckla begreppsmodeller som hanterar annan historik och som definierar samband till den i rapporten definierade begreppsmodellen för fastighetsinformation. Begreppsmodellen innehåller bara uppgift om att en viss objekttyp ska ha rumslig beskrivning och inte hur denna beskrivning ska utformas avseende geometri och topologi i data. Hur beskrivningen ska göras är definieras i tillämpningsmodeller som nyttjar begreppsmodellen. Begreppsmodellen i denna rapport inbegriper inte fastighetsgräns och fastighetsgränspunkt. Dessa begrepp bör ingå i en begreppsmodell för fastighetsinformation. På grund av sitt nära förhållande till hur fastigheter beskrivs geografiskt/geometrisk förutsätts att dessa definieras i samband med att en tillämpningsmodell för fastighetsinformation görs. Begreppsmodellen omfattar ingen uttömmande definition av begreppet person. Endast de samband och attribut som ansetts absolut nödvändiga redovisas här. Begreppsmodellen definierar inte adresser men nyttjar modellen för svensk standard för belägenhetsadresser genom att definiera ett samband till objekttypen adressplats i SS Detta utgör samtidigt ett exempel på hur en begreppsmodell kan använda en redan definierad begreppsmodell.

7 Begreppsmodellen inbegriper inte planer och andra markreglerande bestämmelser. Detta utgör ett stort begreppsområde som bör beskrivas i en egen begreppsmodell som även definierar nödvändiga samband till begreppsmodellen för fastighetsinformation. 2 Referenser Följande referenser är nödvändiga komplement till denna rapport. Användare av denna rapport uppmanas att undersöka möjligheterna att använda de senaste versionerna av de referenser som anges. SIS eller STG har information om aktuella versioner. SS Area och volym för husbyggnader Terminologi och mätregler STG/TK 80 N743 Geografisk information - Databeskrivning - sspråk för begreppsmodeller ANM En äldre version av språket (SIS-STG/TK 80 N9.3 Begreppsmodell och grafisk notation för hantering av geografiskt relaterade verksamhetsmodeller) finns återgiven i HMK-Databaser, bilaga C, se bibliografi i bilaga B. SS Geografisk information - Belägenhetsadresser - Begreppsmodell 3 Definitioner och förkortningar Följande termer och förkortningar används i denna standard med här angiven innebörd: begreppsmodell modell som beskriver verksamhetens begrepp, deras egenskaper och inbördes relationer ga = gemensamhetsanläggning id = identifierare 7

8 4 Presentation av begreppsmodellen (ej bindande) En översikt över objekttyper, attributtyper och sambandstyper återfinns i objekttypsförteckningen i avsnitt 5. Den fullständiga och bindande beskrivningen av begreppsmodellen redovisas i blanketterna i avsnitt 5. Begreppsmodellen presenteras i följande avsnitt uppdelad i sju grafer. Sex av dessa grafer åskådliggör begreppsmodellens innehåll avseende statiska förhållanden, d.v.s. information knuten till viss given tidpunkt. Se även figur 1. Graf F0 Graf A0 Graf B0 Graf R0 Graf T0 Graf Ä0 fastighetsindelning administrativ indelning byggnad rättighet taxering ägande. Den sjunde grafen åskådliggör begreppsmodellens innehåll avseende förändring av fastighet och samfällighet. Se även figur 2. Graf F1 fastighetsindelning, förändring graf A0 län kommun församling graf B0 byggnad anläggning byggnadsverk registerbyggnad registerbyggnadsentré lägenhet bostad lokal graf R0 tomträtt rättighet rättighetsområde ej specificerat förmånsobjekt gemensamhetsanläggning ej specificerat delägarobjekt gemensam anläggning ga-område ga-sektion anordning graf F0 fastighet samfällighet registrerad samfällighet oregistrerad samfällighet existerande fastighetsområde fastighetsbeteckning samfällighetsandel fiskeområde arealuppgift graf T0 graf Ä0 person inskrivet fastighetsinnehav inskrivet tomträttsinnehav taxerat fastighetsinnehav taxerat tomträttsinnehav byggnadsverksinnehav taxeringsenhet värderingsenhet värderingsenhetsområde basvärdering årsvärdering Figur 1 Behandlade begreppsområden, statiska förhållanden

9 graf F0 fastighet graf F1 samfällighet registrerad samfällighet registerenhet oregistrerad avregistrerad samfällighet fastighet fastighetsbeteckning avregistrerad samfällighet existerande omregistering fastighetsområde av fastighet samfällighetsandel fastighetsområde icke längre arealuppgift existerande fastighetsområde samfällighetsandelsförändring fastighetsförändring beslutsdokument fastighetsfigur överförd andel Figur 2 Behandlade begreppsområden, förändring Presentationen i detta avsnitt är avsedd att underlätta för läsaren att förstå huvuddragen i begreppsmodellen. Därför är ibland sambandstyper till objekttyper i övriga grafer utelämnade. Inte heller visas alltid alla specialiseringar fullständigt. En förklaring till de symboler som används för hänvisning mellan grafer finns i bilaga A. ANM Den fullständiga och bindande beskrivningen av begreppsmodellen redovisas i blanketterna i avsnitt 5. 9

10 4.1 Graf F0 Fastighetsindelning, statisk tomträtt (R0) belastar 1:1 (belastas av 0:1) taxerat fastighetsinnehav (Ä0) taxeringsenhet (T0) berör 0:M (berörs av 0:M) värderingsenhet (T0) berör 0:M (berörs av 0:M) inskrivet fastighetsinnehav (Ä0) berör 1:1 (berörs av 0:M) ga-sektion (R0) är delägare i ga via 0:M (har delägare 0:M) byggnadsverk (B0) är tillbehör till 0:M (har tillbehör 0:M) belastar 0:M (belastas av 0:M) rättighet (R0) kommun (A0) församling (A0) berör 1:1 (berörs av 0:M) tillhör 1:1 (omfattar 1:M) gäller till förmån för 0:M (har förmån i 0:M) icke längre existerande fastighetsområde (F1) fastighetsbeteckning beteckning 1:1 typ 1:1 from datum 0:1 tom datum 0:1 status 0:1 har gällande 1:1 (gäller 0:1) hade tidigare gällande 0:M (gällde tidigare 0:1) oregistrerad samfällighet ligger helt inom 1:1 (omfattar 0:M) kommun (A0) ligger helt eller delvis inom 1:M (omfattar 0:M) har gällande 1:1 (gäller 0:1) samfällighetsandel andelstal 0:1 har delägande fastighet via 2:M (avser 1:1) samfällighet typ 1:1 ändamål 1:M tillhör 1:1 (omfattar 0:M) hade tidigare gällande 0:M (gällde tidigare 0:1) omfattar 0:M (tillhör 1:1) registrerad samfällighet riksunik id 0:1 fastighetsnyckel 0:1 fiskeområde nummer 0:1 centralpunktskoordinat 0:1 har geografisk utbredning 0:M (är geografisk utbredning för 0:1) har geografisk utbredning 0:M (är geografisk utbredning för 0:1) registerbyggnad (B0) har geografisk utbredning 0:M (är geografisk utbredning för 0:1) berör 0:M (berörs av 0:M) är registrerad på 0:1 (har registrerad 0:M) fastighet riksunik id 1:1 fastighetsnyckel 1:1 typ 1:1 värderingsenhet (T0) har haft geografisk utbredning 0:M (har varit geografisk utbredning för 0:1) har geografisk utbredning 0:M (är geografisk utbredning för 0:1) existerande fastighetsområde nummer 0:1 centralpunktskoordinat 0:1 rumslig beskrivning 0:M har belägenhetsadress genom 0:M (ger belägenhetsadress för 0:1) adressplats (SS ) gäller till förmån för 0:M (har förmån i 0:M) icke längre existerande fastighetsområde (F1) belastar 0:M (belastas av 0:M) är registrerad på 0:1 (har registrerad 0:M) är tillbehör till 0:1 (har tillbehör 0:M) rättighet (R0) lokaliseras till 1:M (är lokal för 0:M) registerbyggnad (B0) ligger huvudsakligen inom 1:1 (hyser 0:M) ga-område (R0) lokaliseras till 1:M (är lokal för 0:M) lokaliseras till 1:M (är lokal för 0:M) har haft geografisk utbredning 0:M (har varit geografisk utbredning för 0:1) har 0:M (avser 0:1) rättighetsområde (R0) värderingsenhetsområde (T0) ligger helt eller delvis inom 1:M (omfattar 0:M) församling (A0) har 0:M (avser 0:1) har 0:M (avser 0:1) har 0:M (avser 0:1) har markareal 0:1 (avser 0:1) har 0:M (avser 0:1) har 0:M (avser 0:1) arealuppgift arealtyp 1:1 areal 1:1 tillkomstsätt 0:1 har markareal 0:1 (avser 0:1) taxeringsenhet (T0) Figur 3 Graf F0 Fastighetsindelning, statisk. Sambandstyper till förändring är utelämnade i grafen. Dessa redovisas i Graf F1. Denna graf innehåller de nio objekttyper som utgör kärnan i begreppsmodellen, se figur 1. I grafen presenteras inte sambanden till de objekttyper som har med förändringar i fastighetsindelningen att göra. Dessa presenteras i graf F1, avsnitt 4.8.

11 4.1.1 Fastigheter och samfälligheter Med fastighet avses en enhet av fast egendom som också är registrerad i fastighetsregistret. Det vill s ga en fastighet existerar och finns i fastighetsregistret. Fast egendom som inte är registrerad ingår inte i begreppsmodellen. Samfällighet är mark, vatten och/eller rätt till fiske som hänförs till två eller flera fastigheter gemensamt. Samfällighet, som är registrerad i fastighetsregistret, är registrerad samfällighet. Samfällighet, som inte är registrerad i fastighetsregistret men som finns i registerkartan, är oregistrerad samfällighet. Samfälligheter som varken finns i fastighetsregistret eller i registerkartan men som genom utredning kan påträffas ingår inte i begreppsmodellen. ANM Beträffande avregistrerade fastighet, avregistrerad samfällighet och registerenhet, se graf F Fastighetsbeteckning En fastighetsbeteckning som är gällande är alltid av typ enligt fastighetsregisterkungörelsen. Varje fastighet och registrerad samfällighet har precis en gällande fastighetsbeteckning. Omvänt gäller en sådan fastighetsbeteckning endast antingen en fastighet eller en registrerad samfällighet. ANM Fastighetsbeteckning av typ enligt fastighetsregisterkungörelsen kan i övrigt också gälla en avregistrerad fastighet eller en avregistrerad samfällighet. Den kan också tidigare ha gällt för en fastighet, registrerad samfällighet, avregistrerad fastighet eller avregistrerad samfällighet. En fastighetsbeteckning av typ enligt fastighetsregisterkungörelsen kan dock bara gälla eller tidigare ha gällt en och endast en fastighet, registrerad samfällighet, avregistrerad fastighet eller avregistrerad samfällighet. Se graf F1. En fastighetsbeteckning som är tidigare gällande är antingen av typ enligt fastighetsregisterkungörelsen eller av gammal typ (stadsäga, tomt, beteckning inom jordregistersocken m.m.). Fastighet och registrerad samfällighet kan ha haft en eller flera tidigare gällande fastighetsbeteckningar. Omvänt kan varje tidigare gällande fastighetsbeteckning bara ha gällt för en fastighet eller en registrerad samfällighet. En fastighetsbeteckning kan aldrig återanvändas. Det finns fastighetsbeteckningar som varken gäller eller har gällt för någon fastighet eller registrerad samfällighet.(beträffande fastighetsbeteckningar för avregistrerade fastigheter och samfälligheter se graf F1) ANM Om en viss fastighetsbeteckning har gällt tidigare för någon fastighet eller registrerad samfällighet kan den inte samtidigt gälla någon annan fastighet eller registrerad samfällighet. Se graf F Administrativ tillhörighet Fastighet och registrerad samfällighet tillhör en kommun. Omvänt omfattar kommun minst en fastighet och noll, en eller flera registrerade samfälligheter. Se även graf A1. Oregistrerad samfällighet ligger helt inom en kommun. Omvänt omfattar kommun noll, en eller flera oregistrerade samfälligheter. Se även graf A1. Fastighet och registrerad samfällighet ligger helt eller delvis inom en eller flera församlingar. Omvänt omfattar en församling noll, en eller flera fastigheter och registrerade samfälligheter. Se även graf A1. ANM Fastigheter utan geografisk utbredning (t.ex. andelsfastigheter) ligger inte inom någon församling. Däremot bokförs även dessa på viss församling för statistikändamål. 11

12 4.1.4 Fastighets andel i samfällighet En fastighet omfattar noll, en eller flera samfällighetsandelar. Omvänt tillhör varje samfällighetsandel en fastighet. En samfällighet har delägande fastighet via minst två samfällighetsandelar. Omvänt avser varje samfällighetsandel en samfällighet. Storleken på fastighets andel i samfällighet kan anges genom att samfällighetsandelen har ett andelstal Rättigheter för fastighet och samfällighet Fastighet och registrerad samfällighet kan belastas av en eller flera rättigheter. Omvänt belastar en rättighet noll, en eller flera fastigheter och/eller registrerade samfälligheter. Se även graf R0. Fastighet och registrerad samfällighet kan ha förmån i en eller flera rättigheter. Omvänt kan rättighet gälla till förmån för noll, en eller flera fastigheter och/eller registrerade samfälligheter. Se även graf R Geografisk utbredning av fastighet och samfällighet Fastighet och samfällighet kan ha geografisk utbredning i form av ett eller flera existerande fastighetsområden (Det finns fastigheter och samfälligheter som inte har mark, utan består t.ex. endast av andel i samfällighet eller av fiske.) Omvänt är ett existerande fastighetsområde fysisk utbredning för antingen en fastighet eller en samfällighet Geografisk utbredning i form av fiske Fastighet och samfällighet kan ha geografisk utbredning i form av ett eller flera fiskeområden. Omvänt kan ett fiskeområde vara fysisk utbredning för antingen en fastighet eller en samfällighet Arealuppgift Fastighet och registrerad samfällighet kan ha noll, en eller flera arealuppgifter som avser dess hela geografiska utbredning. Att de kan ha flera beror dels på att man ibland skiljer på landareal, vattenareal och totalareal, dels på att arealuppgifter kan vara tillkomna vid olika tidpunkter, bestämda med olika metoder och ha olika noggrannhet. Också existerande fastighetsområde kan på samma sätt ha noll, en eller flera arealuppgifter. Fiskeområde, rättighetsområde och ga-område kan ha noll, en eller flera arealuppgifter. Värderingsenhet och taxeringsenhet kan ha en arealuppgift. Se även graf R0 och T0. Omvänt avser en arealuppgift antingen en fastighet, registrerad samfällighet, existerande fastighetsområde, fiskeområde, rättighetsområde, ga-område, värderingsenhet eller taxeringsenhet. Se även graf R0 och T Existerande fastighetsområdes innehåll Ett existerande fastighetsområde kan vara lokal för ett eller flera rättighetsområden eller gaområden. Omvänt lokaliseras ett rättighetsområde och ett ga-område till ett eller flera existerande fastighetsområden. Se även graf R0.

13 Ett existerande fastighetsområde kan vara lokal för ett eller flera värderingsenhetsområden. Omvänt lokaliseras ett värderingsenhetsområde till ett eller flera existerande fastighetsområden. Se även graf T0. Ett existerande fastighetsområde kan hysa en eller flera registerbyggnader. Omvänt ligger en registerbyggnad huvudsakligen inom ett existerande fastighetsområde. Se även graf B0. Ett existerande fastighetsområde kan ha belägenhetsadresser genom att ha en eller flera adressplatser knutna till sig. Omvänt kan varje adressplats ge belägenhetsadress för ett existerande fastighetsområde. Se även SS Övrigt En tomträtt belastar en fastighet. Omvänt kan en fastighet belastas av noll eller en tomträtt. Se även graf R0. Byggnadsverk kan vara tillbehör till noll, en eller flera fastigheter (d.v.s. ingå i fastigheten som fast egendom). Omvänt kan fastighet ha noll, ett eller flera byggnadsverk som tillbehör. Se även graf B0. Registerbyggnad kan vara tillbehör till noll eller en fastighet (d.v.s. ingå i fastigheten som fast egendom). Omvänt kan fastighet ha noll, en eller flera registerbyggnader som tillbehör. Se även graf B0. Registerbyggnad är registrerad på antingen en fastighet eller en registrerad samfällighet. Omvänt kan en fastighet och en registrerad samfällighet ha noll, en eller flera registrerade registerbyggnader. Taxeringsenhet kan beröra en eller flera fastigheter. Omvänt kan en fastighet beröras av en eller flera taxeringsenheter. Se även graf T0. ANM Sambandet mellan fastighet och taxeringsenhet redovisas på detta sätt endast för skattebefriade fastigheter. För skattepliktiga fastigheter redovisas sambandet via värderingsenhet. Värderingsenhet kan beröra en eller flera fastigheter. Omvänt kan en fastighet beröras av en eller flera värderingsenheter. Se även graf T0. Inskrivet fastighetsinnehav (för en person) berör en fastighet. Omvänt kan fastighet beröras av ett eller flera inskrivna fastighetsinnehav. Se även graf Ä0. Taxerat fastighetsinnehav (för en person) berör en fastighet. Omvänt kan fastighet beröras av ett eller flera taxerade fastighetsinnehav. Se även graf Ä0. Fastighet kan vara delägare i gemensamhetsanläggning via en eller flera ga-sektioner. Omvänt kan en ga-sektion ha noll, en eller flera fastigheter som delägare. Se även graf R0. Se figur 3 och objekttypsblanketterna i avsnitt 5. 13

14 4.2 Graf A0 Administrativ indelning, statisk ligger helt inom 1:1 (omfattar 1:m) kommun kommunnamn 1:1 kommunkod 1:1 tillhör 1:1 (omfattar 1:M) Län länsnamn 1:1 länskod 1:1 ligger helt inom 1:1 (omfattar 0:m) oregistrerad samfällighet (F0) tillhör 1:1 (omfattar 1:m) registerenhet (F1) ligger helt eller delvis inom 1:M (omfattar 0:M) gemensamhetsanläggning (R0) församling församlingsnamn 1:1 församlingskod 1:1 registrerad samfällighet (F0) fastighet (F0) ligger helt eller delvis inom 1:M (omfattar 0:M) ligger helt eller delvis inom 1:M (omfattar 0:M) Figur 4 Graf A0 Administrativ indelning, statisk. ANM Avregistrerade registerenheter är utelämnade i figuren. Graf A0 innehåller de objekttyper som utgör de administrativa objekten för indelningen i begreppsmodellen, se figur 1. Sverige indelas i olika administrativa områden för det allmännas behov. Områden av samma administrativa typ får inte överlappa varandra. Sverige indelas i 21 län och 288 kommuner enligt lag. Mark som genom fastighetsreglering överförs till fastighet inom annan kommun ska i fortsättningen höra till den kommunen. Detsamma gäller när mark överförs till samfällighet som i sin helhet är belägen inom annan kommun. Kammarkollegiet är central förvaltningsmyndighet för Sveriges indelning Län och kommun Sverige indelas i län och kommuner enligt lag om Sveriges indelning i kommuner och landsting, (1979:411) med senare ändringar (1998:238). Regeringen tillkännager (1997:824) att från och med den 1 januari 1998 är länen indelade i 288 kommuner. En indelningsändring träder i kraft den 1 januari det år som bestäms i beslutet om ändringen. Om ändringen är av sådan omfattning att en kommun enligt den nya indelningen inte bör företrädas av den

15 gamla kommunfullmäktige, träder ändringen i kraft den 1 januari året efter det år då val i hela riket av fullmäktige har ägt rum. Varje kommun ligger helt inom ett visst län. Omvänt omfattar ett län minst en kommun. Registerenheter (fastigheter, registrerade samfälligheter, avregistrerade fastigheter och avregistrerade samfälligheter) tillhör alltid en viss kommun. Omvänt omfattar varje kommun minst en registerenhet. Se även graf F0 och F1. Oregistrerade samfälligheter ligger helt inom en kommun. Omvänt omfattar en kommun noll, en eller flera oregistrerade samfälligheter. Se även graf F Församling Svenska kyrkan i Sverige omfattar församlingar och 5 icketerritoriella församlingar. Om en församlingsgräns sammanfaller med en kommungräns som ändras, ändras församlingsgränsen på samma sätt. Fastigheter och registrerade samfälligheter ligger helt eller delvis inom en eller flera församlingar. Omvänt omfattar varje församling noll, en eller flera tillhörande registrerade fastigheter och samfälligheter. Se även graf F0. ANM Det finns församlingar utan markutbredning. Gemensamhetsanläggning ligger genom sitt ga-område inom en eller flera församlingar. Omvänt omfattar varje församling noll, en eller flera gemensamhetsanläggningar. Se även graf R0. 15

16 4.3 Graf B0 Byggnad, statisk adressplats (SS ) har belägenhetsadress genom 1:1 (ger belägenhetsadress för 0:M) registerbyggnadsentré stabil riksunik id 1:1 har huvudentré 1:1 (är huvudentré till 0:M) lägenhet stabil riksunik id 1:1 lägenhetsbeteckning 1:1 tidigare lägenhetsbeteckning 0:M bruksarea 1:1 våningsplan 1:1 leder in till 1:M (nås via 1:M) ligger i 1:1 (hyser 0:M) ligger huvudsakligen inom 1:1 (omfattar 0:M) existerande fastighetsområde (F0) ligger huvudsakligen inom 1:1 (hyser 0:M) registerbyggnad stabil riksunik id 1:1 registerbyggnadsnummer 0:1 huvudsaklig användning 1:1 centralpunktskoordinat 0:1 nybyggnadsår 1:1 ombyggnadsår 0:1 värdeår 1:1 bruksarea 1:1 byggnadsarea 1:1 är en del av 1:1 (har delar 0:M) byggnadsverk stabil riksunik id 0:1 populärnamn 0:M huvudsaklig användning 0:1 höjd 0:1 rumslig beskrivning 0:M är registrerad på 0:1 (har registrerad 0:M) är registrerad på 0:1 (har registrerad 0:M) är tillbehör till 0:M (har tillbehör 0:M) är tillbehör till 0:M (har tillbehör 0:M) registrerad samfällighet (F0) fastighet (F0) ga-sektion (R0) är delägare i ga via 0:M (har delägare 0:M) tar i anspråk 0:M (tas i anspråk av 0:M) berör 0:M (berörs av 0:M) berör 0:M (berörs av 0:M) gemensamhetsanläggning (R0) taxeringsenhet (T0) värderingsenhet (T0) lokal användning 1:M lokalarea 1:1 övrig area 0:1 bostad bostadstyp 1:1 antal rum 1:1 typ av köksutrymme 1:1 boarea 1:1 biarea 1:1 byggnad bruksarea 0:1 byggnadsarea 0:1 bruttoarea 0:1 anläggning berör 1:1 (berörs av 0:M) byggnadsverksinnehav (Ä0) Figur 5 Graf B0 Byggnader, statisk Graf B0 innehåller de objekttyper som utgör byggnadsobjekten för indelningen i begreppsmodellen, se figur 1. I grafen presenteras inte sambanden till de objekttyper, som har med förändringar i byggnadernas indelning Byggnadsverk, byggnad, anläggning Begreppet byggnad är av central betydelse i många lagar. Lagstiftaren är dock inte alldeles konsekvent i användningen av begreppet byggnad mellan olika lagar. Så förekommer t.ex. byggnad, byggnad eller anläggning, byggnad eller annan anläggning, annan anläggning än byggnad, samt byggnadsverk. För att få en tydligare begreppsbildning med åtskilda ord för super- och subtyper används i denna rapport begreppet byggnadsverk som supertyp, som står för alla artefakter skapade av människan på en viss plats, från sandlåda till Öresundsbro. Byggnadsverk indelas i subtyperna byggnader och anläggningar, som utgör återstoden av byggnadsverken när byggnaderna frånräknats. Vad som skall hänföras till byggnad anges inte i lag, utan

17 avgörs genom rättspraxis. Denna bygger på att det är en konstruktion, som är så stor att en vuxen människa kan gå in i denna samt att den står på samma plats i mer än en månad. Byggnadsverk är tillbehör till noll, en eller flera fastigheter. Omvänt har fastighet noll, en eller flera byggnadsverk som tillbehör. Se även graf F0. Byggnadsverk kan beröras av noll, en eller flera taxeringsenheter. Omvänt kan taxeringsenhet beröra noll, ett eller flera byggnadsverk. Se även graf T0. ANM I de fall byggnadsverk berörs av taxeringsenhet som omfattar skattepliktig egendom är det värderingsenheterna som berör byggnadsverk. Sambandet mellan byggnadsverk och taxeringsenhet kan då utelämnas. Byggnadsverk kan beröras av noll, en eller flera värderingsenheter. Omvänt kan värderingsenheter beröras av noll, ett eller flera byggnadsverk. Se även graf T0. Byggnadsverk kan beröras av noll, ett eller flera byggnadsverksinnehav, vart och ett innehas av en person. Omvänt berör byggnadsverksinnehav ett byggnadsverk. Byggnadsverk kan vara delägare i ga via noll, en eller flera ga-sektioner. Omvänt kan gasektion ha noll, ett eller flera byggnadsverk som delägare. Byggnadsverk kan tas i anspråk av noll, en eller flera gemensamhetsanläggningar. Omvänt tar gemensamhetsanläggning i anspråk noll, ett eller flera byggnadsverk Registerbyggnad Det vanligast fallet är att en byggnad placeras helt inom en fastighet, som utgörs av ett fastighetsområde. För att kunna beskriva byggnader som placeras över fastighetsgräns införs begreppet registerbyggnad för den del av byggnaden som ligger inom ett fastighetsområde. Denna rapport säger inget om hur pareller radhus skall betraktas. De kan ses antingen som en byggnad eller sammanbyggda byggnader med en registerbyggnad per fastighetsområde, när fastigheterna är upplåtna med ägo- eller tomträtt, eller som en byggnad och en registerbyggnad per fastighetsområde, när byggnaden är upplåten med hyresrätt. I normalfallet motsvarar en registerbyggnad en hel byggnad eller anläggning. Begreppet registerbyggnad behövs för fastighetstaxering och i samband med folk- och bostadsräkningar. ANM Registerbyggnader registreras i byggnadsregistret. Alla presumtiva registerbyggnader finns inte i byggnadsregistret. Registerbyggnad är en del av ett byggnadsverk. Omvänt kan byggnadsverk ha noll, en eller flera registerbyggnader som delar. Registerbyggnad är tillbehör till noll, en eller flera fastigheter. Omvänt har fastighet noll, en eller flera registerbyggnader som tillbehör. Se även graf F0. Registerbyggnad ligger huvudsakligen inom ett existerande fastighetsområde. Omvänt kan existerande fastighetsområde hysa noll, en eller flera registerbyggnader. ANM Byggnadsverk, d.v.s. byggnader och anläggningar, som inte är registerbyggnader, har ingen särskilt redovisad belägenhet till fastighetsområde. Registerbyggnad nås via en eller flera registerbyggnadsentréer. Omvänt leder registerbyggnadsentré in till en eller flera registerbyggnader. Registerbyggnad kan också hysa noll, en eller flera registerbyggnadsentréer. Omvänt ligger registerbyggnadsentré i en registerbyggnad. 17

18 Registerbyggnadsentré har belägenhetsadress genom en adressplats, se SS Omvänt ger adressplats belägenhetsadress för noll, en eller flera registerbyggnadsentréer Lägenhet Det finns för närvarande inget lägenhetsregister. Det diskuteras att skapa ett sådant för flera framtida behov. Det behövs unika och stabila identiteter för lägenheten av bland annat följande skäl: - Mantalsskrivning på bostadslägenhet. - Registerbunden folk- och bostadsräkning. - Upplåtelse av lägenhet med eget ägande. Byggnad kan omfatta noll, en eller flera lägenheter. Omvänt ligger lägenhet inom en byggnad. Lägenhet är antingen bostad eller lokal. Lägenhet har en registerbyggnadsentré som huvudentré. Omvänt är registerbyggnadsentré huvudentré till noll, en eller flera lägenheter. Se figur 5 och objekttypsblanketterna i avsnitt 5.

19 4.4 Graf R0 Rättigheter, statisk fastighetsanknuten företeelse (U0) gemensam anläggning anordning typ 1:1 byggnadsverk (B0) ej specificerat delägarobjekt typ 0:1 knuten till 0:M (ha anknuten 0:M) församling (A0) ligger inom 1:M (omfattar 0:M) gemensamhetsanläggning stabil riksunik id 1:1 ga-beteckning 1:1 ändamål 0:1 tar i anspråk 0:M (tas i anspråk av 0:M) tar i anspråk 0:M är delägare i ga via 0:M (tas i anspråk av 0:M) (har delägare 0:M) är indelad i 1:M (del av 1:1) ga-sektion sektionsdel 1:1 är delägare i ga via 0:M (har delägare 0:M) inskrivet tomträttsinnehav (Ä0) person (Ä0) är delägare i ga via 0:M (har delägare 0:M) taxerat tomträttsinnehav (Ä0) har fysisk utbredning 0:M (är fysisk utbredning för 1:1) berör 0:M (berörs av 0:M) är delägare i ga via 0:M (har delägare 0:M) berör 1:1 (berörs av1:m) ga-område nummer 0:1 har 0:M (avser 0:1) arealuppgift (F0) har 0:M (avser 0:1) rättighetsområde nummer 0:1 belastar 0:M (belastas av 0:M) lokaliseras till 1:M (är lokal för 0:M) lokaliseras till 1:M (är lokal för 0:M) existerande fastighetsområde (F0) värderingsenhet (T0) gäller till förmån för 0:M (har förmån i 0:M) har fysisk utbredning 0:M (är fysisk utbredning för 0:1 belastar 0:M (belastas av 0:M) är delägare i ga via 0:M (har delägare 0:M) rättighet fastighet (F0) gäller till förmån för 0:M (har förmån i 0:M) stabil riksunik identifierare 1:1 rättighetsbeteckning 1:1 ändamål 1:1 typ 1:1 undertyp 0:1 upplåtelsetid 1:1 beskrivning 0:1 registreringsdatum 0:1 inskrivningsdatum 0:1 inskrivningsstatus 0:1 belastar 1:1 (belastas av 0:1) gäller till förmån för 0:M (har förmån i 0:M) belastar 0:M (belastas av 0:M) berör 1:1 (berörs av1:m) berör 0:M (berörs av 0:M) värderingsenhet (T0) tomträtt tomträttsavgäld 1:1 upplåtelsestatus 1:1 upplåtelsetid 1:1 uppsägningstid 1:1 ändamål 1:M inskrivningsstatus 1:1 inskrivningsdatum 1:1 avslutsdatum 0:1 berör 0:M (berörs av 0:M) taxeringsenhet (T0) gäller till förmån för 0:M (har förmån i 0:M) gäller till förmån för 0:M (har förmån i 0:M) belastar 0:M (belastas av 0:M) gäller till förmån för 0:M (har förmån i 0:M) ej specificerat förmånsobjekt typ 0:1 registrerad samfällighet (F0) person (Ä0) Figur 6 Graf R0 Rättigheter, statisk 19

20 4.4.1 Rättighet och rättighetsområde En rättighet är en upplåten, begränsad rätt i minst en av fastighet, tomträtt, samfällighet eller gemensamhetsanläggning. Det innebär att rättighet belastar noll, en eller flera fastigheter, tomträtter, samfälligheter eller gemensamhetsanläggningar. Omvänt belastas dessa av noll, en eller flera rättigheter. Se även graf F0. Rättighet gäller till förmån för en eller flera fastigheter, samfälligheter, tomträtter, gemensamhetsanläggningar, personer eller ej specificerade förmånsobjekt. Omvänt har dessa förmån i noll, en eller flera rättigheter. Se även graf F0. Rättighet har geografisk utbredning i noll, ett eller flera rättighetsområden. Omvänt är rättighetsområde geografisk utbredning för en rättighet. Rättighetsområde kan ha noll, en eller flera arealuppgifter. Omvänt avser arealuppgift noll eller ett rättighetsområde. Se även graf F0. Rättighetsområde lokaliseras till ett eller flera existerande fastighetsområden. Omvänt är existerande fastighetsområde lokal för noll, ett eller flera rättighetsområden. Se även graf F Tomträtt Tomträtt är nyttjanderätt till hel fastighet. Den ger, i flera avseenden, tomträttshavaren en ställning som påminner om fastighetsinnehav. Till exempel kan tomträtt överlåtas enligt samma regler som gäller för överlåtelse av fastighet. Likaså har tomträttshavaren samma plikt att skatta för hela fastigheten. Tomträtt belastar alltid en och endast en fastighet. Omvänt kan en fastighet belastas av noll eller en tomträtt. Tomträtt berörs av ett eller flera inskrivna tomträttsinnehav, vart och ett innehas av en person. Omvänt berör varje inskrivet tomträttsinnehav en viss tomträtt. En tomträtt berörs också av ett eller flera taxerade tomrättsinnehav. Omvänt berör varje taxerat tomträttsinnehav en viss tomträtt. Se även graf Ä0. Tomträtt kan beröras av noll, en eller flera taxeringsenheter. Omvänt kan taxeringsenhet beröra noll, en eller flera tomträtter. Se även graf T0. ANM Sambandet mellan tomträtt och taxeringsenhet redovisas på detta sätt endast för skattebefriade tomträtter. För skattepliktiga tomträtter redovisas sambandet via värderingsenhet. Tomträtt kan beröras av noll, en eller flera värderingsenheter. Omvänt kan värderingsenhet beröra noll, en eller flera tomträtter. Se även graf T Gemensamhetsanläggning Gemensam anläggning är byggnadsverk eller anordning(ar) som inrättats för specificerade ändamål av stadigvarande betydelse för minst två delägare gemensamt. Delägare kan vara av de typer som anges i det följande. Gemensamhetsanläggning (ga) är gemensam anläggning som registrerats i fastighetsregistret.

Inskrivningsinformation i ny struktur

Inskrivningsinformation i ny struktur L A N T M Ä T E R I E T 1 (16) PM Inskrivningsinformation i ny struktur 2013-10-18 Version 1.2 Inskrivningsinformation i ny struktur Revisionshistoria Datum Version Beskrivning 2012-02-20 0.1 Dokumentet

Läs mer

http://hamtplats.lantmateriet.se/finfo/protect/fsokavtal/servlet/fastighetsok

http://hamtplats.lantmateriet.se/finfo/protect/fsokavtal/servlet/fastighetsok Sida 1 av 6 Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinformation 11 Januari 2010 Fastighet Beteckning Senaste ändringen i Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i Nyköping Svärdsklova 2:1 allmänna delen inskrivningsdelen

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-08-07 Församling Morlanda Socken: Mollösund

Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-08-07 Församling Morlanda Socken: Mollösund Fast i g h et Beteckning Orust Mollösund 5:308 Nyckel: 140172735 Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2013-02-07 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Tuna 9:56 Skala 1:500

Tuna 9:56 Skala 1:500 Tuna 9:56 Skala 1:500 Fastighet Beteckning: TUNA 9:56 Fastighetsnyckel: 10212517 Modifierad datum: 2011-05-15 15:53:41 Uppgift om tomträtt: N Adress Södra Åsvägen 3 18452 Österskär Österåker Taxerad ägare

Läs mer

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . MÅLAKÖP - SMÅLAND Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S F A S T I G H E T 7 8 H A ALLMÄNT Mycket bra arronderad skogsfastighet

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen 2008-10-02. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-04-01 Församling Susedalen Socken: Asige

Senaste ändringen i allmänna delen 2008-10-02. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-04-01 Församling Susedalen Socken: Asige Fast i g h et Beteckning Falkenberg Knobesholm 1:3 Nyckel: 130073847 Senaste ändringen i allmänna delen 2008-10-02 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2013-03-26 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna

Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna Ägarlägenheter kortfattad information om de nya reglerna Produktion: Justitiedepartementet, april 2009 Tryck: Davidsons Tryckeri. Växjö Fler exemplar kan beställas per e-post: info.order@justice.ministry.se

Läs mer

Tillhandahållande av Fastighetsinformation

Tillhandahållande av Fastighetsinformation Sida 1 av 66 Revisionshistoria Datum Beskrivning Författare 2014-03-28 1.00 Dokumenten klart för publicering KS 2014-06-25 1.01 Lagt till information angående ID-nummer (tabell 35Q, 37A/B) Lagt till information

Läs mer

Tillhandahållande av Fastighetsinformation

Tillhandahållande av Fastighetsinformation Sida 1 av 66 Innehållsförteckning Syfte... 11 Produkter avseende fastighetsinformation... 11 Fastighetsuttag... 11 Fastighetsavisering Fullständig... 11 Fastighetsavisering Förenklad... 11 Så får du tillgång

Läs mer

Bertwig MARKNADS VÄRDERING. D Mindre gott. advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il. \ 62145 Visby

Bertwig MARKNADS VÄRDERING. D Mindre gott. advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il. \ 62145 Visby FA STIG H ETS FORM ED LING MARKNADS VÄRDERING advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il 1/ \ 62145 Visby Stjarnby 1 Objekt Objekttyp Fastigheten Bro Tors 1:4 i Väskinde församling Bro Tors 130a, 621

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2006-11-30. Objektsbeskrivningen

God fastighetsmäklarsed 2006-11-30. Objektsbeskrivningen God fastighetsmäklarsed 2006-11-30 Objektsbeskrivningen 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 4. Obligatoriska uppgifter i objektsbeskrivningen... 4 4.1 Ägare...

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 oktober 2009 T 2375-05 KLAGANDE HSB:s Bostadsrättsförening Musteriet i Stockholm, 716416-6485 c/o ÅA Reimersholmsgatan 11 117 40 Stockholm

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Värderingsobjekt:

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÄLVKARLEBY VÄSTANÅN 12:76. Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÄLVKARLEBY VÄSTANÅN 12:76. Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten ÄLVKARLEBY VÄSTANÅN 12:76 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 www.fastighetsvarde.se info@fastighetsvarde.se

Läs mer

FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3

FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3 FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3 Datum 2015-10-25 Fastighet Församling Godkänd FR: 2007-01-17 Godkänd IR: 2015-07-28 Aktualitetsdatum IR: 2015-10-23 Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig.

Läs mer

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 9 7836 kvm 9 7836 kvm

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 9 7836 kvm 9 7836 kvm Fast i g h et Beteckning Senaste ändringen Bengtsfors Laxarby-Heden 3:4 i allmänna delen Nyckel: 140711223 2007-02-01 Kan ingå i glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen (SFS 1979:230). Församling Laxarby-Vårvik

Läs mer

Tentamen: Fastighetsbildning

Tentamen: Fastighetsbildning Fastighetsvetenskap Svante Nilsson Fastighetsbildning, VFTF10, vt 2014 Tentamen: Fastighetsbildning Datum: tisdag den 27 maj 2014 Tid: kl 14-19 Sal: MA09 D-F Tentamen består av fyra frågor. Varje fråga

Läs mer

Anläggningsåtgärd berörande Måsen 14-17, 19-20 och fastighetsreglering berörande Måsen 15-17 och 20

Anläggningsåtgärd berörande Måsen 14-17, 19-20 och fastighetsreglering berörande Måsen 15-17 och 20 Beskrivning Ärendenummer M8781 Förrättningslantmätare Kristin Håkansson Förrättningen är registrerad Registreringsdatum... Sida 1 (1) Aktbilaga BE... Ärende berörande Måsen 14-17, 19-2 och fastighetsreglering

Läs mer

NATIONAL LEGISLATION: SWEDEN

NATIONAL LEGISLATION: SWEDEN NATIONAL LEGISLATION: SWEDEN 1. 2. Swedish Cohabitation Act (2013:376) 2 Ändringar och övergångsbestämmelser 10 1 1. SWEDISH COHABITATION ACT (2013:376) Vad som avses med sambor 1 Med sambor avses två

Läs mer

4 Värderingsenhet m.m.

4 Värderingsenhet m.m. Värderingsenhet m.m. Avsnitt 4 133 4 Värderingsenhet m.m. 4.1 Allmänt Allmänna regler 6 kap. 1 FTL Värderingsenhet är den egendom som skall värderas för sig. En värderingsenhet skall endast omfatta egendom

Läs mer

fast.+samf.+ ga.+kvarter

fast.+samf.+ ga.+kvarter < INFORMATION FRÅN LANTMÄTERIET 20 0 9:2 1(9) FASTIG H ETSREG ISTRET l l H alvårsstatistik år 2009 Fastighetsregistret allm änna delen Innehåll Levande objekt i allm änna delen Avregistrerade objekt i

Läs mer

Rapport Prognosmetod för kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt på bostäder

Rapport Prognosmetod för kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt på bostäder Rapport Prognosmetod för kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt på bostäder 2010:1 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

MARKNADSVÄRDERING. Rune Lind 470714-1778 2/7-del Soldalsvägen 4 B, 151 68 Södertälje

MARKNADSVÄRDERING. Rune Lind 470714-1778 2/7-del Soldalsvägen 4 B, 151 68 Södertälje OFFENTLIG AUKTION Advokat Richard Ploman är av Gotlands tingsrätt förordnad som god man enligt samäganderättslagen, att på offentlig auktion sälja obebyggda jordbruksfastigheten Gotland Stenkumla Gardrungs

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Värderingsobjekt:

Läs mer

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000 :. il, "1:( ~ KÖPEKONTRAKT l~~lstighctsbyrån Säljare: Piteå Kommun 94185 Piteå med en 1/1-del Org.nr: 212000-2759 1 (4) överlåter härmed - genom försäljning Fastighet: Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17,

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM ekonomisk plan för Brf Jaktvarvet 7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR...3 2 BESKRIVNING AV FASTIGHETEN...3 2.1 Fastighetens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om fastighetsregister; SFS 2000:308 Utkom från trycket den 30 maj 2000 utfärdad den 11 maj 2000. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser 1 Denna förordning

Läs mer

Lantmäteriverkets författningssamling

Lantmäteriverkets författningssamling Lantmäteriverkets författningssamling Utgivare: Sten Bertram Lantmäteriverkets föreskrifter om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras LMVFS 2000:2 Utkom från trycket den 22 juni 2000 utfärdade

Läs mer

Dugga: Fastighetsbildning

Dugga: Fastighetsbildning Fastighetsvetenskap Johan Benjaminsson, Svante Nilsson Fastighetsbildning, VFTF10, vt 2013 Dugga: Fastighetsbildning Datum: onsdagen den 20 mars 2013 Tid: kl 08-10 Sal: Sparta A+B Duggan består av 2 frågor.

Läs mer

Köp av fastigheten Eldaren 6

Köp av fastigheten Eldaren 6 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 204-03-20 KS 204/0242 Rev 204-04-02 Kommunfullmäktige Köp av fastigheten Eldaren 6 Förslag till beslut Kommunstyrelsen får köpa fastigheten

Läs mer

Värdefull information för Dig som skall köpa villa.

Värdefull information för Dig som skall köpa villa. Värdefull information för Dig som skall köpa villa. I detta häftet finner Du information som kan vara bra att känna till när det är dags att köpa villa. BUDGIVNING Den allmänna utgångspunkten för budgivning

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret 2014-03-01 Förrättningstyper och gränser

Samhällsbyggnadskontoret 2014-03-01 Förrättningstyper och gränser Samhällsbyggnadskontoret 2014-03-01 Förrättningstyper och gränser Om avstyckning, fastighetsreglering, sammanläggning, klyvning och gränser Förrättningstyper och gränser När du vill ändra utformningen

Läs mer

0381-07/33. ... L...!.r... b. HANDlINGAR. Till akten hor '1. band. numrerade sidor. inneliggande kartor. andra kartor. Enkoping LANTMÅTERIET

0381-07/33. ... L...!.r... b. HANDlINGAR. Till akten hor '1. band. numrerade sidor. inneliggande kartor. andra kartor. Enkoping LANTMÅTERIET LANTMÅTERIET HANDlINGAR '1. Upprattade år Arendenummer 2008 C04415 Årende AnHiggningsfOrrattning berorande Korsangen 20:32-33, 20:38 och 20:43 Kommun Enkoping lan Uppsala Till akten hor.... L.....!.r...

Läs mer

FASTIGHETSTAXERING OCH FASTIGHETSSKATT

FASTIGHETSTAXERING OCH FASTIGHETSSKATT FASTIGHETSTAXERING OCH FASTIGHETSSKATT - Principer och grundbegrepp - Värdering av hyreshus och industrienheter - Fastighetsskatt/fastighetsavgift November 2013 Peter Samuelsson Innehållsförteckning GRUNDPRINCIPER

Läs mer

BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY

BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY ANSVARIG MÄKLARE: ABEL TEKESTE TELEFON: 018-495 56 49, 0723-144 033 MEJL: ABEL.TEKESTE@WIDERLOV.SE SÄKRA BUD & DIN UNDERSÖKNINGSPLIKT Så här går en

Läs mer

Tredimensionell fastighetsindelning

Tredimensionell fastighetsindelning Tredimensionell fastighetsindelning Möjligheter och begränsningar Barbro Julstad Fastighetsrättschef division fastighetsbildning Lantmäteriet Tredimensionell fastighetsindelning När kan er bildas Hur kan

Läs mer

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige En jämförelse av taxeringsvärden och hur de speglar marknadsvärdet för småhus och bostadsrätter i Sverige 2000-2009. På uppdrag av Villaägarna WSP

Läs mer

Standard för belägenhetsadresser tillämpning på SCB. Standard for locational adress implementation at SCB

Standard för belägenhetsadresser tillämpning på SCB. Standard for locational adress implementation at SCB 2005 1 Standard för belägenhetsadresser tillämpning på SCB Standard for locational adress implementation at SCB Urval av MIS utgivna före 1998: 1986 5 Sveriges kommuner åren 1952-1986. Förändringar i kommunindelning

Läs mer

Värdefull information för Dig som skall köpa villa.

Värdefull information för Dig som skall köpa villa. Värdefull information för Dig som skall köpa villa. I detta häftet finner Du information som kan vara bra att känna till när det är dags att köpa villa. BUDGIVNING Den allmänna utgångspunkten för budgivning

Läs mer

Skattereduktion för bredband

Skattereduktion för bredband SKV 399 utgåva 4 Skattereduktion för bredband Denna information vänder sig till småhus- och hyreshusägare dig som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe Du som installerar bredband och tar installationen

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

Begreppsanalys person

Begreppsanalys person 1(15) Bilaga till e-nämndsrapporten Metodprojekt som stöd för införande av standardmeddelanden 2005-12-15 Begreppsanalys person Arbetsdokument december 2005 2(15) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3

Läs mer

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter 1 HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter ALLMÄNNA NYTTJANDERÄTTER Nyttjanderätt, en rätt att använda något Många fler regler betr. nyttjanderätt till fast egendom

Läs mer

Sökguide Handledning för sökning i Fastighetsregistret

Sökguide Handledning för sökning i Fastighetsregistret Fastighetsinformation Sökguide Handledning för sökning i Fastighetsregistret Sökguiden är en enkel handledning som visar hur du online kan få fram information om fastigheter, gemensamhetsanläggningar,

Läs mer

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL Mellan Trelleborgs Hamn AB org.nr 556008-2413 (Överlåtaren), och Trelleborgs kommun org.nr 212000-1199 (Förvärvaren), har träffats följande 1 Bakgrund FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL 1.1 Trelleborgs centralstation

Läs mer

Skattereduktion för bredband

Skattereduktion för bredband SKV 399 utgåva 3 Skattereduktion för bredband Denna information vänder sig till Småhus- och hyreshusägare De som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe Sedan den 1 januari 2001 gäller en ny lag

Läs mer

Lathund informationssökning i Fastighetsregistret

Lathund informationssökning i Fastighetsregistret L A N T M Ä T E R I E T 1(5) Lathund informationssökning i Fastighetsregistret Lathunden visar de flesta förekommande programmen för sökning av information direkt i Fastighetsregistrets standardiserade

Läs mer

Avstyckad gård. Utgångspris: 3 150 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Visning: Ons 17/6 kl 18.00.

Avstyckad gård. Utgångspris: 3 150 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Visning: Ons 17/6 kl 18.00. Avstyckad gård SVALÖV GISSLEBERGA 11:1, DEL AV Tilltalande gård med rymliga och gedigna byggnader. Trivsam och klassisk mangårdsbyggnad om ca 230 kvm. Ekonomibyggnader såsom loge, stallbyggnad samt förrådsbyggnad

Läs mer

Fastighetsinskrivning Ombildning till bostadsrätt

Fastighetsinskrivning Ombildning till bostadsrätt Fastighetsinskrivning Ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt Tillämpning av 3-5 lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt

Läs mer

Anbudsblankett. Personnummer. Postnummer, ort. Anbud. Bankreferens Kontaktperson

Anbudsblankett. Personnummer. Postnummer, ort. Anbud. Bankreferens Kontaktperson Anbudsblankett Anbudsgivare Namn Personnummer Adress Postnummer, ort Telefon bostad, Telefon arbete, mobiltelefon e-postadress Fastighet/Objekt Leksand Västanvik 7:6 Anbud Bokstäver Bankreferens Siffror

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. SERVITUT Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse av Villaägarnas

Läs mer

AFT FFT FTF FTL OMR SFT

AFT FFT FTF FTL OMR SFT AFT Allmänna fastighetstaxering FFT Förenklad fastighetstaxering FTF Fastighetstaxeringsförordning FTL Fastighetstaxeringslagen OMR Omräkning med omräkningstal SFT Särskild fastighetstaxering från 2002

Läs mer

2001-05-28. Mässan 173 170 Ägare av Mässan 173-234 TomtbergaHuge Fastigheter AB Box 1073 141 22 Huddinge Typkod: 220 (Mässan 173-234) Mässan 174 144

2001-05-28. Mässan 173 170 Ägare av Mässan 173-234 TomtbergaHuge Fastigheter AB Box 1073 141 22 Huddinge Typkod: 220 (Mässan 173-234) Mässan 174 144 Kommun Huddinge Län Stockholm Avstyckning, anläggnings- och ledningsrättsåtgärd berörande Mässan 172. Registreringsdatum Uppgift om åtgärd förrättningen avsett har införts i fastighetsregistret 1(6) Nybildade

Läs mer

FASTIGHETSUTDRAG - RÖDLÖGA S:5

FASTIGHETSUTDRAG - RÖDLÖGA S:5 FASTIGHETSUTDRAG - RÖDLÖGA S:5 Datum 2015-04-22 Beteckning Församling Norrtälje Rödlöga S:5 Godkänd FR: Ej förändrad Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig. Blidö Tidigare beteckning Beteckning

Läs mer

Fastighet med träförråd Gotland

Fastighet med träförråd Gotland Projektnr. 12053855 Diarienr. 2042/2014 Fastighet med träförråd Gotland E-bud Fastigheten säljs genom e-bud. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Budgivningen startar den 2014-08-19 och är öppen minst

Läs mer

S K O G S F A ST I G H E T G R Ö N S K Å R A HÖGSBY ISABO 1:2

S K O G S F A ST I G H E T G R Ö N S K Å R A HÖGSBY ISABO 1:2 SKOGSFASTIGHET GRÖNSKÅRA HÖGSBY ISABO 1:2 Allmänt Skogsfastighet belägen nära Grönskåra i byn Isabo. Fastigheten består av tre skiften om totalt 24,1 ha varav 21 ha är skogsmark. Skogen fördelar sig till

Läs mer

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Fastighetsskatt och fastighetsavgift SKV 296 utgåva 20 Fastighetsskatt och fastighetsavgift Deklarationen 2012 och framåt Sammanfattning Kommunal fastighetsavgift Avgiftspliktiga fastigheter med bostäder som är uppförda, dvs. färdigbyggda

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 27 februari 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB SET Konsulter KB Järnvägsgatan 7 252 24 Helsingborg ÖVERKLAGAT

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Page 1 of 17 Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Område: Mervärdesskatt Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening

Läs mer

Ärendenr. 90 BESLUT 2005-06-29

Ärendenr. 90 BESLUT 2005-06-29 BESLUT 2005-06-29 Ärendenr. 90 Sökande B locket AB, 556634-1417, Pipersväg 165, 170 73 Solna Ombud: Advokaten Per Eric A och Jur kand Therese C Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, 111 87 Stockholm Saken

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

Nacka kommun Nysätra Fastighets AB

Nacka kommun Nysätra Fastighets AB Real Estate Konfidentiellt Inledning och Uppdraget Att: Johanna Magnusson 131 81 Nacka 2015-05-08 Robert Fonovich Partner T: +46 (0)10 2133364 M: +46 (0)709 293364 robert.fonovich@se.pwc.com Jan B Svensson

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2006-06-12. Förmedling av bostadsrätt m.m.

God fastighetsmäklarsed 2006-06-12. Förmedling av bostadsrätt m.m. God fastighetsmäklarsed 2006-06-12 Förmedling av bostadsrätt m.m. 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 4. Mäklarens kontrollskyldigheter... 4 4.1 Ägare... 4 4.2

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 5 maj 2014 KLAGANDE 1. AA 2. Länsstyrelsen i Dalarnas län Rättsenheten 791 84 Falun MOTPART Starbo Bruk AB, 556006-9840 Ombud: Advokat Dennis

Läs mer

PM inför upplåtelse av tomträtt inom fastigheten Fritiden 1, samt förvärv av på fastigheten uppförd byggnad Rosa villan.

PM inför upplåtelse av tomträtt inom fastigheten Fritiden 1, samt förvärv av på fastigheten uppförd byggnad Rosa villan. PM inför upplåtelse av tomträtt inom fastigheten Fritiden 1, samt förvärv av på fastigheten uppförd byggnad Rosa villan. 1 Innehållsförteckning BESKRIVNING AV OBJEKTET... 3 UPPLÅTELSE/ÖVERLÅTELSE... 4

Läs mer

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm 1 (6) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm MOTPART AA Ombud: Advokaten Christer Sackemark Mäster Samuelsgatan 1 111

Läs mer

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Fastighetsskatt och fastighetsavgift SKV 296 utgåva 19 Fastighetsskatt och fastighetsavgift Deklarationen 2011 och framåt Nyheter Kommunal fastighetsavgift Fler småhus och tomter får en kommunal fastighetsavgift från och med deklarationen

Läs mer

Registrera enstaka objekt med kontrakt

Registrera enstaka objekt med kontrakt INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Registrera enstaka objekt med kontrakt Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V.

Läs mer

Översättning av modeller uttryckta med STANLIs begreppsmodell till Express

Översättning av modeller uttryckta med STANLIs begreppsmodell till Express STG Allmänna Standiseringsgruppen 1995-10-03 1(17) Översättning av modeller uttryckta med STANLIs begreppsmodell till Express Marianne Janning Clary Sundblad På uppdrag av Allmänna Standardiseringsgruppen

Läs mer

Skogsegendom 2 i Råsele

Skogsegendom 2 i Råsele Skogsegendom 2 i Råsele VILHELMINA RÅSELE 1:50 Skogsfastighet om totalt ca 256 ha, varav skogsmark 172 ha. Uppskattat virkesförråd ca 18.000 m³sk. Ingår i Råsele jaktlag som jagar på 5.710 ha. Utgångspris:

Läs mer

Gemensam ajourhållning av ett sammanhållet byggnadsobjekt

Gemensam ajourhållning av ett sammanhållet byggnadsobjekt Gemensam ajourhållning av ett sammanhållet byggnadsobjekt Kommunala Lantmäteridagar Göteborg 18-19 maj 2011 Ulrika Johansson, Ulrika Roos 2011-05-20, Kommunala Lantmäteridagar 2011 Gemensam ajourhållning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199); SFS 2012:411 Utkom från trycket den 19 juni 2012 utfärdad den 7 juni 2012. Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad.

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. I detta häftet finner Du information som kan vara bra att känna till när det är dags att köpa bostad. BUDGIVNING Den allmänna utgångspunkten för budgivning

Läs mer

Nationell Informationsstruktur 2015:1. Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning

Nationell Informationsstruktur 2015:1. Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning Nationell Informationsstruktur 2015:1 Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning Innehåll Nationell informationsstruktur arkitektur och metod... 3 Standarder inom informatik... 3 NI relaterat till ISO 42010...

Läs mer

kommersiella fastigheter

kommersiella fastigheter Rosengren kommersiella fastigheter rosengren november 2013 1 kommersiella fastigheter stocholm slagan 1 Kontorsfastigheter Industrifastigheter Bostadsfastigheter Byggrätter Fastighetsbolag Bostadsrättsombildning

Läs mer

Skogsfastighet ca 40 ha

Skogsfastighet ca 40 ha Skogsfastighet ca 40 ha Klippan Östra Ljungby 3:72, del av Skogsfastighet belägen i Östra Ljungby skog ca 10 km norr om Klippan. 41,5 ha varav 39 ha produktiv skog. Virkesförråd om 6951 m3sk med medelbonitet

Läs mer

Information rörande sammanläggning och tilläggsavtal

Information rörande sammanläggning och tilläggsavtal 1(7) Information rörande sammanläggning och tilläggsavtal I Bostadsrättsföreningen Måttbandet i Stockholm har det förekommit frågor kring ombyggnationer och under vilka förutsättningar dessa ska få genomföras.

Läs mer

Byggnad Direkt 1.3 - teknisk beskrivning

Byggnad Direkt 1.3 - teknisk beskrivning Byggnad Direkt 1.3 - teknisk beskrivning Dokumentversion 1.2 Gränssnittsdefinition Verifiering WSDL XML-schema http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/byggnad/v1/b yggnad-1.3-ver.wsdl http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/byggnad/v1/b

Läs mer

Arbetsprogram för Stanli

Arbetsprogram för Stanli 1(16) Handläggare, tfn Torbjörn Cederholm, +46 8 555 520 38 E-post torbjorn.cederholm@sis.se Arbetsprogram för Stanli Syfte: Ge överblick över hela Stanlis projektområde. Underlag för uppföljning i verksamhetsrapporter.

Läs mer

KÖPEAVTAL. överlåter och försäljer härmed till. för en överenskommen köpeskilling om enmillionetthundrafemtiotusen (1.150.000) kronor.

KÖPEAVTAL. överlåter och försäljer härmed till. för en överenskommen köpeskilling om enmillionetthundrafemtiotusen (1.150.000) kronor. Ekerö Tennisklubb arrenderar i dag mark vid Ekebyhovsdalen för sin verksamhet. Anläggningen har två inomhusbanor och två utomhusbanor. Ekerö Tennisklubb avser nu genomföra en utökning av verksamheten genom

Läs mer

KUNGSGÅRDEN, FRÖSÖN ÖSTERSUNDS KOMMUN

KUNGSGÅRDEN, FRÖSÖN ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010-03-01 KUNGSGÅRDEN, FRÖSÖN ÖSTERSUNDS KOMMUN PM FÖR TOMTRÄTTSUPPLÅTELSE OCH FÖRSÄLJNING Östersunds kommun inbjuder till att lämna anbud på Kungsgården, Frösön, vackert beläget vid Kungsgårdsviken nedanför

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-11-12 707 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Domaininfo AB (org. nr 556492-8413) William Gibsons väg 1 433 76 Jonsered Ombud: Domain and Intellectual property Consultants,

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Fastighetsskatt och fastighetsavgift Fastighetsskatt och fastighetsavgift Deklarationen 2014 och framåt Innehåll Sammanfattning 2 Fastighetsskatt eller fastighetsavgift? 2 Vem ska betala fastighetsskatten eller fastighetsavgiften? 3 Småhus

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2005:344 Utkom från trycket den 31 maj 2005 utfärdad den 19 maj 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-03 KS-2014/1193.213 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Läs mer

Produktbeskrivning F12_Status

Produktbeskrivning F12_Status 2007-08-23 1 (21) Produktbeskrivning F12_Status Frågan ställs med organisationsnummer. Produkten visar status och statusdetaljer som kan förekomma på företaget. Schemaversion 2.00 XML-information som kan

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Kompletterande information Vitec Användarträffar 2015

INFORMATION FRÅN VITEC. Kompletterande information Vitec Användarträffar 2015 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Frågor & svar Kompletterande information Vitec Användarträffar 2015 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 C, 426 77 V.

Läs mer

RUTIN FÖR UNDVIKANDE AV LAGERSKATT PÅ FLYGBENSIN PER DEN 1 JULI 2008.

RUTIN FÖR UNDVIKANDE AV LAGERSKATT PÅ FLYGBENSIN PER DEN 1 JULI 2008. RUTIN FÖR UNDVIKANDE AV LAGERSKATT PÅ FLYGBENSIN PER DEN 1 JULI 2008. Sollentuna den 23 juni 2008 Bakgrund Skatteverket i Ludvika har nyligen lämnat nya uppgifter som öppnar för nya möjligheter att inte

Läs mer

Kv. Oden, Höganäs. Vad är en ägarlägenhet?

Kv. Oden, Höganäs. Vad är en ägarlägenhet? Kv. Oden Kv. Oden, Höganäs Våren 2014 påbörjade vi vårt bostadsprojekt Kv. Oden i Höganäs och vi planerar för inflyttning i juni 2015. Projektet omfattar fyra huskroppar med totalt femtiofem lägenheter.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 december 2008 Ö 3407-07 KLAGANDE Rapp Fastighetsförvaltning Aktiebolag, 556076-4572 Rådhusgatan 1 541 30 Skövde Ombud: Advokat JL MOTPART

Läs mer

Exploateringsfastighet i Kall ÅRE NEDGÅRD 1:2, DEL AV

Exploateringsfastighet i Kall ÅRE NEDGÅRD 1:2, DEL AV Exploateringsfastighet i Kall ÅRE NEDGÅRD 1:2, DEL AV ÅRE NEDGÅRD 1:2, DEL AV Livskvalitet från sin bästa sida! Boende av högsta klass, jakt/ fiske och rekreation, allt i vacker fjällmiljö med mäktig utsikt

Läs mer

SFS nr: 2000:592. Departement/ myndighet: Jordbruksdepartementet. Rubrik: Lag (2000:592) om viltvårdsområden. Utfärdad: 2000-06-15

SFS nr: 2000:592. Departement/ myndighet: Jordbruksdepartementet. Rubrik: Lag (2000:592) om viltvårdsområden. Utfärdad: 2000-06-15 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. SFS nr: 2000:592 Departement/ myndighet: Jordbruksdepartementet

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-12-14 337 ÄRENDENUMMER SÖKANDE OK-Q8 Bank AB c/o OK-Q8 AB 104 35 Stockholm Ombud: Sofia A c/o OK-Q8 AB 104 35 Stockholm MOTPART Jan O 29601 Marbella

Läs mer

Åkermark NV Skåne. Utgångspris: 11 500 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Åkermark NV Skåne. Utgångspris: 11 500 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Åkermark NV Skåne KLIPPAN FASTARP 2:15(DEL AV) OCH ÄNGELHOLM ÖSSJÖ-BOARP 5:23 Obebyggd mark om ca 73 ha varav ca 66 ha åkermark beläget i Fastarp nära Östra Ljungby. Region 2 för EU-stöd. Marken har gräns

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 1(5) Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 Detta Samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Uppdrag att utreda vissa frågor rörande lägenhetsregistret

Uppdrag att utreda vissa frågor rörande lägenhetsregistret 1(10) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag att utreda vissa frågor rörande lägenhetsregistret 1 Uppdrag enligt regeringsbeslut Statistiska centralbyrån (SCB) har enligt regeringsbeslut (Fi2007/2362)

Läs mer

Överenskommelse om avstyckning och bildande av gemensamhetsanläggning

Överenskommelse om avstyckning och bildande av gemensamhetsanläggning Bilaga till köpeavtal Överenskommelse om avstyckning och bildande av gemensamhetsanläggning Parter: FALU KOMMUN (212000-2221) 791 83 FALUN ägare till fastigheten Falun Hälsinggården 24:1, nedan kallad

Läs mer