Labrador Retrieverklubben 7/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte Plats: Scandic hotell, Upplands Väsby

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Labrador Retrieverklubben 7/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-10-10-11 Plats: Scandic hotell, Upplands Väsby 186-217"

Transkript

1 Labrador Retrieverklubben 7/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte Plats: Scandic hotell, Upplands Väsby Närvarande: Dan Ericsson, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Ninni Ericsson, Anders Hallgren , tjänstgörande suppleanterna Ulrica Briving Samuelsson och Håkan Dahlin samt Solveig Gyring, kansliet Från valberedningen deltog Kristina Berghänel och Jan-Erik Ek Anmält förhinder: Annika Berntsson, Susanne Rehlin 186 Mötets öppnande Ordföranden Dan Ericsson hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. 187 Val av justerare Att tillsammans med ordföranden justera protokollet valdes Ulrica Briving Samuelsson 188 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes med några tillägg. 189 Föregående mötesprotokoll Protokollet från tidigare styrelsemöte, nr 6/2014 är justerat, utskickat och utlagt på hemsidan. Ett förtydligande av 165 med angivelse av att dispensen gäller klubbens valphänvisning gjordes. Protokollet lades därefter till handlingarna. SKRIVELSER 190 Inkomna Från SKK Från Framtidsgruppen vid SKK, frågor om utställningsverksamhet Information om FCI Judges Directory Avelskommittén: Information om genetiska tester Temautbildning för avelsfunktionärer mars 2015 Från SSRK Remissförslag Jaktprovsbestämmelser Retriever Remissförslag A-prov Remissförslag B-prov Remissförslag Championatsbestämmelser jaktchampionat Remiss-jaktprovsdomare retrieverjaktprov Från Regionerna Skåne protokoll Halland protokoll Västmanland protokoll , Gotland protokoll Skaraborg protokoll , Ö-Labben protokoll Östergötland protokoll Labväst motion till Labradorfullmäktige 2015 Ordförande Halland till Katarina Ramberg Sörmland protokoll Värmland protokoll (4/2014) Norrlabben (7/2014) Östra protokoll (6/2014)

2 Från övriga Marita Björling, Motion till Labradorfullmäktige 2015 Majvor Näsman, Två motioner till Labradorfullmäktige 2015 Birgitta Knöppel, Motion till Labradorfullmäktige 2015 Anette Carlsson ang.ssrk Bergslagens utställning i Sätra Brunn SLU Forskningsnyheter: Framtidens djurhälsa och djurvälfärd Tryckeriet Åtta 45 ang. möjlighet att lämna offerter Utgående Till SSRK HS-protokoll 6/2014 Motion ang. Mandatfördelningen vid SSRK:s fullmäktige Motion ang. Rasklubbsavgifterna till SSRK Motion ang. Upplösning av SSRK Motion ang. Bildande av en spaniel- och en retrieverklubb Beslut om exteriördomare på labrador retriever (S. Johansson) Till Regionerna HS Protokoll 6/ 2014 Region Småland ang. Club Show 2017 Enkät till alla LRK:s regioner: eventuell revidering av regler för LRK:s inofficiella utställningar EKONOMI 191 Ekonomisk rapport augusti Kassören gick igenom de ekonomiska rapporterna för augusti. Den vid förra styrelsemötet beslutade revideringen av budgeten för 2014 diskuterades. Dessutom diskuterades värdet av klubbens inneliggande lager samt årsavgiften till SSRK. 192 Övriga frågor ang. ekonomi Ninni informerade om att även detta år har en viss summa, i år kr, placerats på ett fasträntekonto hos Nordea med en högre ränta. Styrelsen beslutade att fastställa placeringen.. EXTERIÖR/UTSTÄLLNING 193 Frågor om utställningsverksamhet, enkät från SKK Katarina informerade om att SKK:s enkät om utställningsverksamheten har skickats ut till regionerna. Svar ska vara Katarina tillhanda senast den 8 november Rapport från Anatomikursen Dan rapporterade från den första Anatomikursen, som ägde rum hos region Labväst och där han deltagit som kursledare. Katarina informerade om det goda samarbetet med utställningsansvarig hos Labväst. Nästa anatomikurs kommer att äga rum i november hos region Värmland, därefter följande två kurser hos region Skaraborg i februari och region Östra någon gång under våren. Utvärderingar av anatomikurserna kommer att samlas hos Katarina, som kommer att göra en sammanställning. 195 Club Show 2015 Club Show 2015 går av stapeln den 3 maj i region Skaraborg. Katarina informerade om att hon och Ninni har granskat budgeten för utställningen. I anslutning till detta diskuterades klubbens inofficiella utställningar och val av domare till dessa. AVEL 196 Avelsfrågor Klubbens avelsansvariga hade inte möjlighet att närvara vid dagens möte, varför ordföranden i hennes ställe informerade om att sammanställningen av svaren på enkäten om EIC är under arbete.

3 SKK har i dagarna skickat ut en skrivelse: Information om genetiska frågor. Övriga avelsfrågor bordlades till nästa styrelsemöte. KLUBBEN 197 Motioner till Labradorfullmäktige Till Labradorfullmäktige 2015 har fem motioner inkommit. Styrelsen diskuterade motionerna och beslöt att vänta med att skriva yttrandena på motionerna till ett senare tillfälle. En motion, som rör reglerna för Labradormästerskapet remitteras för förslag till yttrande till gruppen som arbetar med LM-reglerna. De två motionerna, som rör Grundprovet bordlades till styrelsens möte i januari. Dan och Monica formulerar förslag till svar på de övriga två motionerna, som rör championatbestämmelser. 198 Motioner till SSRK:s fullmäktige Ordföranden föredrog de fyra motioner som LRK lämnat in till SSRK:s fullmäktige, vilka styrelsen beslutat om vid septembermötet. 199 Kommittéernas arbetsformer, rutiner kring rapportering av arbetet Styrelsen diskuterade kommittéernas arbetsformer och rutiner kring avrapporteringen av arbetet i kommittéerna. Styrelsen beslutade att a) alla kommittéer ska dokumentera sin verksamhet genom fortlöpande rapporter i form av minnesanteckningar, vilka ska skickas ut till hela styrelsen, b) vid rekrytering av nya medlemmar i kommittéerna ska dessa förankras hos styrelsen, c) det är styrelsen som beslutar om nya medlemmar till kommittéerna efter förslag från områdesansvarig. 200 Regionfrågor, regionbesök Katarina informerade om sitt besök hos region Skaraborg. Ämnen som togs upp vid besöket var bland annat genomgång av klubbverksamheten, kontakten mellan huvudstyrelsen och regionen. Det kunde konstateras att regionen var mycket nöjd med sina kontakter med HS och med att en representant från HS kommer på besök Katarina har också haft kontakt med ordföranden i region Halland som rapporterat om att regionen verkar att utvecklas positivt. Diskussion om vad som kan vara lämpligt att diskuteras vid regionbesöken. Styrelsen fastslog att följande punkter är viktiga att ta upp: a) Hur ser aktiviteterna ut i regionen? b) Hur fungerar regionstyrelsen? c) Hur är kontakterna med huvudstyrelsen? d) Hur fungerar medlemsrekryteringen. e) Hur ser regionen på framtiden? f) Hur ser ekonomin ut? UTBILDNING 201 Working Camp Ulrica rapporterade om arbetet med 2015 års Working Camp. Vad som återstår av förberedelserna är att skriva kontrakt med instruktörerna. Anmälningar och allt administrativt arbete samt alla ekonomiska transaktioner sköts av Ulrica. Minnesanteckningar från möten finns och kommer att skickas ut till styrelsen. JAKT 202 A-provet Anders informerade om det aktuella läget för A-provet, som äger rum onsdagen den 22 oktober.19 hundar är anmälda. Provledare och jaktledare är klara samt måltider och logi. Reine Hansson och Anita Norrblom har engagerats som domare. 203 Labradormästerskapet Reglerna för Labradormästerskapet diskuterades. Ett färdigt förslag till nya reviderade regler ska föreligga vid styrelsens möte i januari för att därefter kunna läggas fram på Regionträffen, då även framtiden för mästerskapet ska diskuteras.

4 204 Grundprovet I två av de motioner, som inkommit till Labradorfullmäktige 2015 yrkas att arbetet med Grundprovet avbryts. De två motionerna vidarebefordrades till den av styrelsen utsedda arbetsgruppen. I detta sammanhang framhöll Katarina att de flesta av LRK:s regioner erbjuder någon form av jaktträning genom olika typer av prov och tävlingar. 205 Remiss från SSRK ang. Jaktprovsdomare Från SSRK har inkommit en remiss angående ansökningar från fem personer som önskar bli jaktprovsdomare. Anders fick i uppdrag att komma in med ett förslag till yttrande efter diskussion med övriga medlemmar i jaktkommittén. På grund av en jävsituation uppdrogs åt Dan att kontakta Willy Gustafsson och Per Christofferson angående en av de sökandena. AU kommer att fatta beslut med ledning av jaktkommitténs förslag. 206 Remiss från SSRK Jaktprovsbestämmelser Anders kommer att i samråd med sin kommitté bereda ärendet och därefter inkomma med ett yttrande. Jaktkommitténs förslag till yttrande kommer att godkännas vid ett möte med AU. KLUBBEN (forts från lördagen) 207 Regionträffen, fastställande av program Som tidigare beslutats äger 2015 års regionträff rum den 31 januari-1 februari på Scandic hotell i Upplands Väsby. Programmet diskuterades. Ämnen som ska tas upp är: Inofficiella utställningar (sammanställning av svaren på enkäten). Anatomikurserna. Club Show. Labradormästerskapet. Särskilda prov. Jaktträning. Avelsfrågor. Information från styrelsen. Utbildning. Medlemsvärvning, hur fångar vi upp nya valpköpare. Presentation av hur de olika regionerna arbetar. Katarina föreslog att klubben bjuder in en representant för Goldenklubben för att informera om dess arbete. LRK:s redaktör och webbmaster kommer att bjudas in att delta i regionträffen. Uppdrogs åt sekreteraren att upprätta ett förslag till program, som ska skickas ut till övriga styrelsen för synpunkter. 208 Hamiltonplaketten Förslag till mottagare av Hamiltonplaketten, som nästa gång utdelas 2015, diskuterades. Dan och Monica fick i uppdrag att skicka in LRK:s förslag till SKK. Förslaget ska vara SKK tillhanda senast den 31 oktober. 209 Arkivfrågor På Katarinas initiativ aktualiserades frågor kring klubbens arkiv. Arkiveringen av äldre arkivmateriel har fram till år 2006 skötts av Kian Wingård. Allt senare arkivmaterial förvaras hos Solveig Gyring, som sköter och ansvarar för LRK:s kansli. Katarina fick i uppdrag att ta kontakt med Kian Wingård för diskussion om lämpliga åtgärder. 210 Information från valberedningen Två medlemmar från valberedningen, Kristina Berghänel och Jan-Erik Ek, deltog i helgens styrelsemöte och hade under lördagen fortlöpande samtal med samtliga av de närvarande styrelsemedlemmarna. Valberedningens intryck var att arbetsglädjen i styrelsen är stor. INFORMATION 211 Hemsidan Konstaterades att hemsidan är mycket bra skött. Styrelsen beslöt att framföra ett stort tack till klubbens webbmaster Marita Björling för hennes arbete.

5 212 Labradoren, annonspriser Styrelsen beslöt att låta priserna på annonser till Labradoren vara oförändrade under Rasklubbsmontern Håkan rapporterade om planeringen av rasklubbsmontern vid Stockholms Hundmässa i december. För det vidare arbetet med bland annat idéer till utformning av montern, praktiska detaljer samt bemanning av montern, beslöts att Håkan, Sollan och Monica har ett telefonmöte tisdagen den 14 oktober. 214 Avrapportering, domännamn samt nytryck av broschyrer Håkan rapporterade om sin undersökning av möjlighet att registrera domännamn att användas för valpförmedlingen. Håkan kommer att ta kontakt med Marita Björling ang. Metadata. Håkan informerade om att arbetet med uppdateringen och tryckningen av den nya broschyren, som ersätter tre tidigare broschyrer, kommer att vara klart i god tid före Stockholms Hundmässa. 215 Övriga frågor Kassören informerade om att hon kommer att vistas utomlands under v.42-44, men att hon kan nås via sin e-postadress. 216 Kommande möten Nästa styrelsemöte blir ett telefonmöte tisdagen den 25 november. Nästkommande styrelsemöte blir den januari Mötets avslutande Ordföranden tackade för ett trevligt och konstruktivt möte och avslutade mötet. Monica Damell Modin Sekreterare Justeras: Dan Ericsson Ordförande Ulrica Briving Samuelsson Justerare

Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185

Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185 Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185 Närvarande: Dan Ericsson, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Susanne Rehlin, Ninni Ericsson,

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 2/2011 Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-01-15 --16 Plats: Scandic, Upplands Väsby 12-49

Labrador Retrieverklubben 2/2011 Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-01-15 --16 Plats: Scandic, Upplands Väsby 12-49 Närvarande: Maria Hansson, Katarina Ramberg, Ninni Ericsson, Carina Svensson, Thomas Persson, Susanne Rehlin och tjänstgörande suppleant Monica Damell Modin samt Curt Blixt 35 och Camilla Kretz 38. Anmält

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson.

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson. Protokoll fört vid styrelsemöte 9-10 maj 2015, Scandic hotell, Upplands Väsby Beslutande Anita Ohlson Lena Ohlsson Annika Andersson Inger Karlsson Janet Johansson Susanna Johansson Cathrin Möller Suppleant

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby

Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby Beslutande: Owe Rindstrand Anita Ohlson Sigvard Eriksson 85-90, 98-102 Lena Ohlsson 91-97 Janet Johansson Eva Arnell Ek

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Enköping 2008 05 24/25

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Enköping 2008 05 24/25 14.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson Anna-Greta Lingebrandt, Hans-Gunnar Leytman 24.5

Läs mer

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 Nr 8/2003 PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 PLATS: Gamla Kyrkvägen 24, Danderyd NÄRVARANDE: FRÅNVARANDE: Peter Söderberg Mary-Lotte Mattsson Kristian Falk Pia Berglund Christine Chiacchiaretta

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Karin Nilsson, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och fr o m 115 Patrik Steen.

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150226 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Lena Torstensson LT Emelie Carlsson

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2008-05-19, KL.19:30

STYRELSEMÖTE 2008-05-19, KL.19:30 PROTOKOLL FÖRT VID COCKER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE Närvarande: Daniel Svensson (ordförande), Kicki Bro (sekreterare), Ann-Catrine Bergh, Anders Carlsson, Hannah Säveholm, Anna-Carin Johansson och Eva

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-10-20 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2009-04-18--19 i Enköping. Närvarande: Angelina Ohlsson, Ann-Git Rammus, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Anna Rexlinger,

Läs mer

SKK/JhK nr 5/2009. Vid protokollet: Kjell Bräster. 71 Mötets öppnande

SKK/JhK nr 5/2009. Vid protokollet: Kjell Bräster. 71 Mötets öppnande SKK/JhK nr 5/2009 Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 24 november 2009 på SKKs Kansli Närvarande: Curt-Christer Gustafsson, ordförande Henrik Barnekow, vice ordförande

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 3/2012 Datum: 2012 10 09-10 Tid: Tisdag 13.00 till onsdag 14.00 Plats: Åkerby herrgård, Nora Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

STYRELSEPROTOKOLL NR 5/10

STYRELSEPROTOKOLL NR 5/10 STYRELSEPROTOKOLL NR 5/10 fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås lördagen den 23 oktober 2010 kl. 14.15 18.10 söndagen den 24 oktober 2010 kl. 9.15 13.00 SVERAKs styrelse Närvarande Ordförande

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, SARAH HJULSTRÖM SAMT VALBEREDNINGEN NICKLAS NULAND,

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens centralstyrelse den 15 juni 2010, på SKKs kansli, Rinkeby.

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens centralstyrelse den 15 juni 2010, på SKKs kansli, Rinkeby. CS nr 3/2010 2010-06-15 62-84 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens centralstyrelse den 15 juni 2010, på SKKs kansli, Rinkeby. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Nils Erik Åhmansson,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser Styrelsemöte SASK 14/4 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Emma Farhang, Cari Hansson, Angelica Angerstål, Linda Jonsson, Maria Jönsson Ej närvarande:

Läs mer

Svenska Agilityklubben 10-2014

Svenska Agilityklubben 10-2014 Svenska Agilityklubben 10-2014 2014-12-07 185-210 Protokoll från styrelsemöte med Svenska Agilityklubbens styrelse söndag 7 december 2014 på SKKs kansli. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 24 juni 2003. Kristian Falk Pia Berglund Göran Johansson (t o m 6) Inger Johansson Jenny Sjökvist

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 24 juni 2003. Kristian Falk Pia Berglund Göran Johansson (t o m 6) Inger Johansson Jenny Sjökvist Nr 6/2003 - justerat PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 24 juni 2003 PLATS: Gamla Kyrkvägen 22, Danderyd NÄRVARANDE: Peter Söderberg Kristian Falk Pia Berglund Göran Johansson (t o m 6) Inger Johansson

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2014 2014-09-01 62-83

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2014 2014-09-01 62-83 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet 62-83 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd måndagen den 1 september 2014. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Marie

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 5/2014 2014-11-12 84-106

SKK/Assistanshundsrådet nr 5/2014 2014-11-12 84-106 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet nr 84-106 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd måndagen den 12 november 2014. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf),

Läs mer

Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf,

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 2-2013 Tid: Plats: Närvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 Gudhems IF:s klubbstuga Agneta Berlin Morgan Bodin

Läs mer