Juridiska yrken - Tyskland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Juridiska yrken - Tyskland"

Transkript

1 Juridiska yrken - Tyskland 1. Domare Rättsläge Domare står i ett speciellt offentligrättsligt tjänste- och lojalitetsförhållande gentemot staten. Detta förhållande (Richterverhältnis) omfattas av särskilda bestämmelser, som skiljer sig från vad som gäller för statstjänstemän. En domare är nämligen inte skyldig att följa instruktioner på samma sätt som en tjänsteman. Richterverhältnis är således en form av offentligrättsligt anställningsförhållande för offentligt anställda som i egenskap av representanter för den dömande makten har behörighet att meddela rättsliga avgöranden. Domarna kan vara anställda antingen av förbundsstaten eller av någon av de 16 delstaterna. I delstaterna Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen och Sachsen-Anhalt är det organ inom statsledningen som har hand om urval och utnämning av domare, vilket innebär att det är den berörda ministern, i regel delstatens justitieminister, som bär det politiska ansvaret för ämbetet. I övriga delstater sker tillsättandet med hjälp av ett s.k. domarvalberedningsutskott (Richterwahlausschuss). Dessa utskott uppvisar betydande skillnader mellan de olika delstaterna, både vad gäller sammansättning och funktion. De består oftast av parlamentsledamöter eller personer som handlar på parlamentsledamöternas uppdrag, ibland ingår det även representanter för domarkåren och i vissa länder en eller två advokater. Tillsättningen av domare till de högre domstolarna på federal nivå (den högre allmänna domstolen på federal nivå Bundesgerichtshof, den federala förvaltningsdomstolen Bundesverwaltungsgericht, den federala revisionsrätten Bundesfinanzhof, den federala arbetsdomstolen Bundesarbeitsgericht, den federala sociala domstolen Bundessozialgericht) sker genom ett federalt domarvalberedningsutskott och av den minister som på federal nivå har ansvaret över respektive domstol. Det är förbundspresidenten som formellt utnämner domarna vid de federala överdomstolarna. Domarna vid övriga domstolar på federal nivå utnämns av förbundspresidenten på förslag av den berörda förbundsministern, utan medverkan från domarvalberedningsutskottet. Den federala författningsdomstolen (Bundesverfassungsgericht) är både domstol och konstitutionsutskott. Hälften av domarna i författningsdomstolen väljs av förbundsregeringen (Bundesrat) och hälften av ett valutskott bestående av tolv ledamöter av parlamentet (Bundestag) som fattar beslut med två tredjedels majoritet. Domarna utnämns av förbundspresidenten. Domarna i de federala domstolarna och i delstaternas domstolar får individuella löner som regleras genom en lag om federala löner (Bundesbesoldungsgezetz). Lönerna sätts enligt en särskild löneordning (Besoldungsordnung R). Grundlönen beräknas huvudsakligen efter lönegrader, som uteslutande är knutna till domarnas uppgifter. Det enda sättet för en domare att stiga i lönegraderna är att få nya uppgifter som värderas högre enligt löneskalan. Lönenivån för domare i de två lägsta lönegraderna (R1 och R2) regleras i princip efter ålder. Lönen betalas ut av domarnas arbetsgivare (förbundsstat eller delstat).

2 De grundläggande bestämmelserna om domaryrket finns i grundlagen, i ett avsnitt om rättskipning Rechtssprechung. Det föreskrivs i grundlagen att den dömande makten ligger hos domstolarna (Art. 92) och grundlagen garanterar att domstolarna är oavhängiga (Art. 97 Abs.1). Närmare detaljer om domarnas ställning finns i särskilda lagar, framför allt den tyska domarlagen (Deutsche Richtergesetz), som huvudsakligen behandlar yrkesdomarnas ställning. Första delen i den tyska domarlagen innehåller gemensamma regler för domare i federal respektive delstatlig tjänst, särskilt bestämmelser om deras status. I andra delen finns regler för domare i federal tjänst. I tredje delen anges slutligen grundläggande rambestämmelser för domare som är anställda av delstaterna. Dessa rambestämmelser kompletteras genom domarlagarna i de respektive delstaterna - olika för var och en av de 16 delstaterna. Den tyska domarlagen och delstaternas domarlagar hänvisar av rättstekniska skäl delvis till andra bestämmelser. För frågor som regleras på samma sätt för domare och statstjänstemän hänvisas exempelvis till statstjänstemannalagen (Beamtenrecht). Domarnas löner regleras i Tyska förbundsrepubliken visserligen sedan 1975 genom en självständig löneordning, men denna löneordning ingår i lagen om federala löner (Bundesbesoldungsgezetz) som reglerar både statstjänstemännens, militärens och domarnas löner. Bestämmelserna i den tyska domarlagen är endast tillämpliga på domarna vid författningsdomstolen i den mån de är förenliga med dessa domares speciella rättsstatus enligt grundlagen och enligt lagen om författningsdomstolen (Gezetz über das Bundesverfassungsgericht). Specialisering De allmänna domstolarna i Tyskland handlägger brottmål och tvistemål. De olika instanserna är Amtsgericht, Landgericht, Oberlandgericht och som högsta instans den högre allmänna domstolen på federal nivå, Bundesgerichtshof. Därutöver finns det fyra specialdomstolar: förvaltningsdomstolen (med en förvaltningsdomstol i första instans kallad Verwaltungsgericht, nästa instans Oberverwaltungsgericht eller Verwaltungsgerichtshof och som högsta instans Bundesverwaltungsgericht), finansdomstolen (instanser: Finanzgericht och Bundesfinanzhof), arbetsdomstolen (instanser: Arbeitsgericht, Landesarbeitsgericht, Bundesarbeitsgericht) och socialdomstolen (instanser: Sozialgericht, Landessozialgericht, Bundessozialgericht). Ytterligare särskilda domstolar på federal nivå är patentdomstolen och ett antal militärdomstolar. Alla domare som tjänstgör vid dessa domstolar är anställda antingen av förbundsstaten eller av delstaterna. Domarna vid den federala författningsdomstolen och vid delstaternas författningsdomstolar har en särställning, eftersom dessa domstolar är författningsorgan, vilkas rättigheter och skyldigheter regleras genom särskilda lagar. Den federala författningsdomstolen regleras genom grundlagen och lagen om den federala författningsdomstolen (Bundesverfassungsgerichtsgezetz) och på delstatsnivå är det delstatsförfattningarna respektive motsvarande domstolslagar som gäller. Är domarnas medverkan obligatorisk eller frivillig? Eftersom det slås fast i grundlagen att det är domstolarna som utövar den dömande makten, är domarnas medverkan obligatorisk.

3 Företrädare för domarkåren medverkar i viss omfattning vid beslut som fattas av justitieförvaltningen och som berör domare. Den tyska domarlagen föreskriver två olika typer av samrådsorgan: presidierådet (Präsidialrat), som medverkar vid utnämningar och val av domare och domarrådet (Richterrat) som deltar i förhandlingar om allmänna och sociala frågor. För övrigt råder i Tyskland enligt grundlagen föreningsfrihet, vilket innebär att domarna även kan sluta sig samman i branschorganisationer, men det är inget tvång. Utlänningar kan inte bli domare i Tyskland. Enligt den tyska domarlagen måste man vara tysk medborgare (i den mening som avses i grundlagen) för att kunna utöva domaryrket. 2. Åklagare Åklagare på delstatsnivå utses av respektive delstatsregering, antingen premiärministern eller justitieministern. Federala åklagare utnämns av förbundspresidenten på förslag från den federala justitieministern och efter godkännande av parlamentet (Bundesrat). De är offentliganställda statstjänstemän och deras lön, som regleras genom Bundesbesoldungsgesetz och motsvarar domarnas ersättning, betalas ut av arbetsgivaren (förbundsstat eller delstat). Endast personer som är behöriga för domaryrket kan utnämnas till allmänna åklagare. Tjänstemännen vid åklagarmyndigheten är inte oberoende utan måste följa instruktioner från dem de rapporterar till. Det yttersta ansvaret ligger hos åklagare i chefsställning och hos justitieministern. Det finns inga särskilda etiska regler för åklagaryrket. Specialisering Det finns inga lagregler om specialisering och olika kategorier inom åklagaryrket. I praktiken sker dock ofta en specialisering inom särskilda områden (t.ex. ekonomisk brottslighet, organiserad brottslighet eller särskilt grov brottslighet). Obligatorisk eller frivillig medverkan? I Tyskland har de allmänna åklagarna s.k. åklagarmonopol. Detta innebär att det i princip bara är åklagarmyndigheten som kan väcka åtal. Denna exklusiva behörighet motsvaras av en skyldighet att väcka åtal om det finns grund för det. Det finns inga särskilda branschorganisationer med krav på obligatoriskt medlemskap för allmänna åklagare. De organisationer som företräder domarkåren är dock öppna även för åklagare. Även medborgare i andra EU-länder kan arbeta som åklagare i Tyskland.

4 3. Advokat Advokater utgör i Tyskland ett oberoende rättsvårdande organ och är fria yrkesutövare. De måste vara auktoriserade. Auktoriseringen sköts av advokatsamfunden. Med undantag för de advokater från andra europeiska länder som regleras genom EuRAG (se nedan), är det bara personer som har kvalificerat sig för domaryrket enligt den tyska domarlagen som kan auktoriseras som advokater. Denna kvalificering sker genom juridikstudier vid ett universitet (minst tre och ett halvt år) avslutade genom en första statsexamen (erste Staatsprüfung) och därefter förberedande praktikarbete (två år) och en andra statsexamen (zweite Staatsprüfung). Advokaternas status, deras rättigheter och skyldigheter, villkor för att kunna utöva yrket, samt advokatsamfundens organisation och uppgifter, tillsyn och disciplinärenden i disciplinnämnd (Anwaltsgericht) regleras genom Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO). Närmare detaljer om de rättigheter och skyldigheter som sammanhänger med yrket regleras genom Berufsordnung für Rechtsanwälte (BORA), en arbetsordning som beslutas på rättslig grund av det federala advokatsamfundet (Bundesrechtsanwaltskammer). Advokaternas löner är fastställda i Rechtsabwaltsvergütungsgesetz (RVG). Obligatorisk eller frivillig medverkan? I tvistemål i första instans ställs det i regel inga krav på medverkan av en advokat. Vid förfaranden inför domstolar på delstatsnivå eller högre instanser är det däremot obligatoriskt att låta en advokat föra talan, liksom vid vissa familjerättsliga mål som avgörs inför domstolar i första instans. Vid arbetsrättsliga tvister får parterna föra sin egen talan inför arbetsdomstolarna i första instans. Inför arbetsdomstolar på delstatsnivå eller högre instanser är parterna skyldiga att låta sig företrädas av auktoriserade ombud. Förutom advokater kan dessa personer även vara företrädare för fackförbund eller arbetsgivarorganisationer, eller sammanslutningar av sådana organisationer, när dessa har befogenhet eller fullmakt att företräda sina medlemmar och när sammanslutningen, förbundet eller dess medlemmar är part i målet. Advokater är medlemmar av advokatsamfundet på den ort där de har sitt kontor. De 27 advokatsamfund som är organiserade som offentligrättsliga sammanslutningar på delstatsnivå under varje Oberlandgericht utgör tillsammans med advokatsamfundet vid den federala högsta domstolen, Bundesgerichtshof, det federala advokatsamfundet ( ). Det största privaträttsliga förbundet är Deutsche Anwaltverein, där cirka hälften av advokaterna är medlemmar på frivillig basis. ( Villkoren för medborgare i andra medlemsstater i EU eller i övriga länder som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz, som är auktoriserade att arbeta som advokater i sitt ursprungsland eller som kvalifikationer som ger direkt behörighet att utöva advokatyrket i ursprungslandet och som utövar sitt yrke i Tyskland (tjänsteutövning, dotterbolag med samma yrkesbeteckning som i ursprungslandet) och som kan vara behöriga att arbeta som advokater i Tyskland, regleras i Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland (EuRAG). Etableringsmöjligheter för andra utländska advokater i Tyskland regleras genom BRAO.

5 4. Patentombud Liksom advokater utgör patentombud i Tyskland oberoende rättsvårdande organ och är fria yrkesutövare. Deras behörighet att tillhandahålla rådgivning och att företräda kunder är begränsad till ärenden som gäller industriellt rättsskydd. Yrket fordrar auktorisering, vilket sker genom direktören för det tyska patent- och registreringsverket ( Informationen, Patentanwalts- und vertreterwesen ). Auktorisering kan beviljas personer som har skaffat sig tekniska kvalifikationer (naturvetenskapliga eller tekniska studier med avslutande examen samt ett års praktisk teknisk verksamhet), och därefter en utbildning på området industriellt rättsskydd (34 månader, men det senare är inte obligatoriskt för patenthandläggare med minst tio års yrkeserfarenhet) och har avlagt examen för patentombud. Patentombudens status, deras rättigheter och skyldigheter, villkor för att kunna utöva yrket, samt patentombudsamfundens organisation och uppgifter, tillsyn och disciplinärenden i disciplinnämnd regleras genom Patentanwaltsordnung. Närmare detaljer om de rättigheter och skyldigheter som sammanhänger med yrket regleras genom Berufsordnung der Patentanwälte, en arbetsordning som beslutas på rättslig grund av det federala patentombudsamfundet. Alla patentombud är medlemmar i patentombudsamfundet (ett offentligrättsligt organ Medborgare i EU:s medlemsstater eller i de andra länder som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som har kvalifikationer som ger direkt behörighet att utöva patentombudsyrket i ursprungslandet, kan avlägga ett prov för att bli auktoriserade att arbeta som patentombud i Tyskland (Gesetz über die Eignungsprüfung für die Zulassung zur Patentanwaltschaft). Möjligheterna att etablera sig under ursprungslandets yrkestitel regleras genom Patentanwaltsordnung. 5. Notarie Notarier är oberoende offentliga myndighetspersoner som har till uppgift att upprätta officiella dokument och utföra andra uppgifter inom ramen för frivillig rättsvård. Notarierna utnämns av delstaternas justitieförvaltningar. Endast tyska medborgare kan utnämnas till notarier och den som utnämns måste vara kvalificerad för domaryrket enligt den tyska domarlagen. Denna kvalificering sker genom juridikstudier vid universitet (minst tre och ett halvt år) avslutade genom en första statsexamen (erste Staatsprüfung) och därefter förberedande praktikarbete (två år) och en andra statsexamen (zweite Staatsprüfung). I vissa delar av Tyskland är det advokater som utnämns till notarier och utövar notarieverksamheten vid sidan om sitt advokatyrke (Anwaltsnotare), i andra delar utnämns personer uteslutande för notarietjänstgöring (hauptberuflige Notare eller Nurnotare). I Baden-Württemberg är en del av notarierna statstjänstemän.

6 Notariernas status, deras rättigheter och skyldigheter, villkor för att kunna utöva yrket, notariesamfundens organisation och uppgifter samt disciplinförfarandet regleras genom Bundesnotarordnung. Närmare detaljer om de rättigheter och skyldigheter som sammanhänger med yrket regleras genom Richtlinien, riktlinjer som beslutas på rättslig grund av notariesamfunden. Notariatskostnaderna (avgifter och utlägg) regleras genom Gesetz über die Kosten in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (Kostenordnung,). Obligatorisk eller frivillig medverkan? Notarier är med några få undantag (särskilt inom konsulärrättens område) uteslutande ansvariga för att upprätta officiella dokument. Officiella dokument krävs enligt lag särskilt i samband med avtal om fastigheter samt för vissa affärer inom bolagsrätt, familjerätt och arvsrätt. Notarier är medlemmar av notariesamfundet på den ort där de har sitt kontor. De 21 notariesamfund som är organiserade som offentligrättsliga sammanslutningar på delstatsnivå under varje Oberlandgericht utgör det federala notariesamfundet, Bundesnotarkammer (information och adresser: 6. Inskrivningstjänsteman Inskrivningstjänstemännen (Rechtspfleger) har en självständig position inom rättssystemet. Deras funktion och status regleras ytterst genom en särskild lag, Rechtspflegergesetz. Därutöver innehåller lagen en förteckning över uppgifter som ingår i Rechtspflegers ansvarsområden, samt över sådana uppgifter som är förbehållna domstolarna. Rechtspfleger utfärdar exempelvis arvsintyg när det gäller legal arvsordning eller tar emot ansökningar om arvsintyg, fattar beslut i förmyndarskapsfrågor, kontrollerar att godmanskap och förmyndarskap sköts korrekt, handlägger och fattar beslut i fastighetsärenden eller om bolagsregistreringar och har vissa funktioner i samband med verkställighet. Rechtspfleger är visserligen i praktiken oavhängiga när de utför sina uppgifter, men de är inte domare, och utövar därmed heller inte dömande makt i den mening som avses i artikel 92 i grundlagen. Rechtspfleger är tjänstemän inom domstolsväsendet. De rekryteras främst genom delstaternas olika justitieförvaltningar, för de respektive uppgifter som de skall arbeta med, samt i mindre omfattning även direkt genom förbundsstatens justitieförvaltning. Utbildning till Rechtspfleger sker genom att tjänstemän genomför en förberedande provtjänstgöring, som kan avbrytas, och därefter avlägger en examen. Villkor och minimistandarder för utbildningen föreskrivs i 153 i domstolslagen, Gerichtsverfassungsgesetz. Innehållet i provtjänstgöringen, utbildningen och slutprovet regleras på delstatsnivå genom de bestämmelser om utbildning och examina som utfärdas på delstatsnivå. Ingen utbildning sker på förbundsnivå.

7 Rechtspfleger måste vara tyska medborgare i den mening som avses i grundlagen eller medborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater. Vissa delstater har emellertid använt den möjlighet som anges i artikel 48.2 i EEG-fördraget och tillåter enbart tyska medborgare att göra den förberedande provtjänstgöringen. 7. Justitiesekreterare Justitiesekreterarna fungerar också som självständiga organ inom rättsväsendet. Justitiesekreterare är framför allt verksamma med delgivning, kallelser, verkställighet, protokoll, attesteringar av dokument och liknande. Justitiesekreterarnas rättsliga status regleras i 153 i domstolslagen, Gerichtsverfassungsgesetz (GVG). Justitiesekreterare är tjänstemän på mellannivå inom domstolsväsendet. De rekryteras övervägande av de respektive verksamhetsområden som de är inriktade på inom delstaternas justitieförvaltningar. Till förbundsstatens domstolar rekryteras de direkt av domstolarna eller genom justitieministeriet på förbundsnivå. Deras uppgifter fastställs huvudsakligen i de olika processlagarna (t.ex. civilprocesslagen eller lagen om frivillig rättsvård), kompletterade genom vissa bestämmelser på delstats- och förbundsnivå. Den som vill bli justitiesekreterare måste genomgå en praktisk utbildning inom tjänstemannakåren vid vars slut en examen avläggs. Villkor och standarder för utbildningen regleras genom 153 i domstolslagen. Provtjänstgöringens och utbildningens innehåll och utformningen av slutprovet fastställs i särskilda bestämmelser på delstatsnivå. På förbundsnivå anordnas ingen utbildning. Justitiesekreteraryrket är öppet för tyska medborgare i den mening som avses i grundlagen och för medborgare i Europeiska unionens medlemsstater. 8. Kronofogde Kronofogdemyndigheten består i princip av delstatstjänstemän på mellannivå som innehar sina befattningar på obegränsad tid. De utnämns av ordföranden för respektive högsta delstatsdomstol. Kronofogden är tjänsteman, men har en självständig ställning och är oberoende i sin yrkesutövning. Kronofogden uppbär tjänstemannalön och får därutöver en andel av de avgifter han eller hon tar ut inom ramen för sin verksamhet. För att kunna utrusta och underhålla sitt nödvändiga egna kontor får kronofogden sina kontorskostnader ersatta genom respektive delstats skattemyndighet, i regel i form av schablonbelopp.

8 Närmare bestämmelser om kronofogdens ställning finns i domstolslagen (154 och 155 ) och i olika bestämmelser på delstatsnivå. Det finns inga allmänna lagar och författningar som styr kronofogdarnas verksamhet. Däremot finns det allmänna förvaltningsföreskrifter som utfärdas av de enskilda justitieförvaltningarna på delstatsnivå: kronofogdeförordningen (Gerichtsvollzieherordnung) och arbetsordningen för kronofogdemyndigheten (Gerichtsvollziehergeschäftsanweisung). Specialisering Det förekommer ingen specialisering inom kronofogdeyrket. De lagar och andra bestämmelser som styr yrkesutövandet är desamma för alla kronofogdar. Eftersom det rör sig om ett tjänstemannayrke finns det inget särskilt samfund eller branschorganisation för kronofogdar i Tyskland. De är ändå organiserade, men uteslutande i intresseföreningar, varav den största är DGVB (Deutscher Gerichtsvollzieher Bund). Den föreningen är i sin tur ansluten till tjänstemannaföreningen Deutschen Beamtenbund. Medlemskap i intresseföreningarna är inte obligatoriskt. Enligt gällande regler är det bara tyska medborgare som får utbilda sig för kronofogdeyrket. Endast tyska medborgare kan bli kronofogdar. Europeiska gemenskaperna, Källan: Disclaimer: Det material som tillgängliggörs på Nordic Law Firms hemsida är endast avsett som allmän information och utgör inte, och skall heller inte användas vid, professionell rådgivning. Därför bör materialet inte läggas till grund för åtgärder eller beslut i avsaknad av juridisk rådgivning. Varje form av användning av den information sker uteslutanden pa egen risk av användaren.

Mål C-309/99. J.C.J. Wouters m.fl. mot Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten

Mål C-309/99. J.C.J. Wouters m.fl. mot Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten Mål C-309/99 J.C.J. Wouters m.fl. mot Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten (begäran om förhandsavgörande från Raad van State (Nederländerna)) "Yrkesorganisation Nationellt advokatsamfund

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Generalsekreteraren Cirkulär nr 7/2000

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Generalsekreteraren Cirkulär nr 7/2000 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Generalsekreteraren Cirkulär nr 7/2000 Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund För behandling vid förestående årsmöten inom samfundets avdelningar översänds styrelsens förslag

Läs mer

Utbildningssystem för jurister i EU Lettland

Utbildningssystem för jurister i EU Lettland Utbildningssystem för jurister i EU Lettland Informationen har lämnats av Latvijas Zvērinātu advokātu padome (rådet för auktoriserade advokater) April 2014 BESKRIVNING AV DET NATIONELLA JURISTUTBILDNINGSSYSTEMET

Läs mer

Utbildningssystem för jurister i EU Sverige

Utbildningssystem för jurister i EU Sverige Utbildningssystem för jurister i EU Sverige Informationen har lämnats av Sveriges Advokatsamfund April 2014 BESKRIVNING AV DET NATIONELLA JURISTUTBILDNINGSSYSTEMET i Sverige 1. Tillträde till yrket Högre

Läs mer

DOMSTOLENS DOM (fjärde avdelningen) den 14 juli 2005 *

DOMSTOLENS DOM (fjärde avdelningen) den 14 juli 2005 * ASLANIDOU DOMSTOLENS DOM (fjärde avdelningen) den 14 juli 2005 * I mål C-142/04, angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, som framställts av Symvoulio tis Epikrateias (Grekland),

Läs mer

Samfundet avstyrker vidare förslaget att kravet på svenskt medborgarskap för nämndemän och jurymän skall avskaffas.

Samfundet avstyrker vidare förslaget att kravet på svenskt medborgarskap för nämndemän och jurymän skall avskaffas. R 7265/2000 2001-04-02 Till Kulturdepartementet Sedan Sveriges Advokatsamfund har beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Medborgarskapskrav i svensk lagstiftning (SOU 2000:106) får samfundet

Läs mer

13 Inlämnande och. England och Wales Legal Services Commission ansvarar för att denna artikel efterlevs, i synnerhet punkt 4.

13 Inlämnande och. England och Wales Legal Services Commission ansvarar för att denna artikel efterlevs, i synnerhet punkt 4. INFÖRLIVANDE I BRITTISK LAGSTIFNING AV RÄTTSHJÄLPSDIREKTIVET (rådets direktiv 2002/8/EG av den 27 januari 2003 om förbättring av möjligheterna till rättslig prövning i gränsöverskridande tvister genom

Läs mer

RP 87/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland

RP 87/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att det

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för inre marknaden och konsumentskydd 22.6.2011 2011/2117(INI) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för inre marknaden och konsumentskydd avsett för utskottet för

Läs mer

Föreningens firma är Visita, med bifirma Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR.

Föreningens firma är Visita, med bifirma Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Visitas stadgar 1. FÖRENINGENS FIRMA Föreningens firma är Visita, med bifirma Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för

Läs mer

Stadgar för den ideella korpföreningen

Stadgar för den ideella korpföreningen Inledning Till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet anslutna lokala föreningar har mycket varierande storlek och omfattning beträffande organisation och verksamhetsform. Lokala anpassningar kan därför

Läs mer

Tilläggsregler 1. Innehåll. Kapitel III Anmälan om mened eller ovarsam utsaga av vittne eller sakkunnig (artiklarna 6 och 7) Kapitel I

Tilläggsregler 1. Innehåll. Kapitel III Anmälan om mened eller ovarsam utsaga av vittne eller sakkunnig (artiklarna 6 och 7) Kapitel I Tilläggsregler 1 Innehåll Kapitel I Framställning om bevisupptagning (artikel 1 3) Kapitel II Rättshjälp (artiklarna 4 och 5) Kapitel III Anmälan om mened eller ovarsam utsaga av vittne eller sakkunnig

Läs mer

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Stadgar Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Innehåll Förbundsstadgar Förbundets värderingar.... 4 Förbundets organisation... 4 Medlemskap.... 4 Kongress... 7 Förbundsfullmäktige... 10 Förbundsstyrelse...

Läs mer

Tillämplig lag - Tyskland

Tillämplig lag - Tyskland Tillämplig lag - Tyskland Ansvarsfriskrivning Nedanstående upplysningar lämnas utan garantier för att innehållet är korrekt. De kan inte och får inte ersätta juridisk rådgivning i enskilda fall. Syftet

Läs mer

Regeringens proposition 2007/08:113

Regeringens proposition 2007/08:113 Regeringens proposition 2007/08:113 Rekrytering av domare Prop. 2007/08:113 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2008 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask (Justitiedepartementet)

Läs mer

CIVILRÄTTSLIGT SAMARBETE

CIVILRÄTTSLIGT SAMARBETE CIVILRÄTTSLIGT SAMARBETE Den fria rörligheten för varor, tjänster, kapital och människor ökar ständigt. Detta leder oundvikligen till att de gränsöverskridande förbindelserna utvecklas, vilket i sin tur

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för framställningar 30.7.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 1278/2013, ingiven av Ole Seelenmeyer, tysk medborgare, för det tyska rock- och

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) 17279/3/09 REV 3 ADD 1 SOC 762 CODEC 1426 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Rådets ståndpunkt vid första

Läs mer

Stadgar Form: Tagg, Stockholm Tryck: modintr Storgatan 5 Box 5510 yck offset 2011-10 114 85 Stockholm telefon 08-782 08 00 www.teknikforetagen.

Stadgar Form: Tagg, Stockholm Tryck: modintr Storgatan 5 Box 5510 yck offset 2011-10 114 85 Stockholm telefon 08-782 08 00 www.teknikforetagen. Stadgar Stadgar för Föreningen Teknikföretagen i Sverige och Teknikarbetsgivarna Stadgar för Föreningen Teknikföretagen i Sverige 1 Föreningens ändamål 5 2 Föreningens säte 5 3 Föreningen och dess medlemmar

Läs mer

Stadgar för Enskede Idrottsklubb Fastställda av årsmötet 1994-02-22 Reviderad av årsmötet 2008-02-18

Stadgar för Enskede Idrottsklubb Fastställda av årsmötet 1994-02-22 Reviderad av årsmötet 2008-02-18 Stadgar för Enskede Idrottsklubb Fastställda av årsmötet 1994-02-22 Reviderad av årsmötet 2008-02-18 1 Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera,

Läs mer

Stadga om den europeiska advokatkårens kärnprinciper

Stadga om den europeiska advokatkårens kärnprinciper Stadga om den europeiska advokatkårens kärnprinciper Antagen vid CCBE:s plenum den 25 november 2006 I ett samhälle grundat på respekt för rättssäkerheten fyller advokaten en särskild funktion. En advokats

Läs mer

Myndighetsförordning (2007:515)

Myndighetsförordning (2007:515) Bilaga 2 163 Myndighetsförordning (2007:515) Förordningens tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen. Om en lag eller en förordning innehåller en bestämmelse

Läs mer

Stadgar för Svenska Aikidoförbundet

Stadgar för Svenska Aikidoförbundet Stadgar för Svenska Aikidoförbundet SVENSKA AIKIDOFÖRBUNDET Antagna vid konstituerande förbundsstämma 2009-10-11, ändrade vid ordinarie förbundsstämmor 2010-03-20, 2011-03-26, samt 2014-03-22. 1 kap Idrottsrörelsens

Läs mer

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER föredraget den 16 januari 2003 1

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER föredraget den 16 januari 2003 1 FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER föredraget den 16 januari 2003 1 1. Kommissionen har med stöd av artikel 226 EG yrkat att domstolen skall fastställa att Konungariket

Läs mer

Arbetsgivaralliansens. stadgar

Arbetsgivaralliansens. stadgar Arbetsgivaralliansens stadgar Stadgar för Arbetsgivaralliansen Innehåll 1 Organisationsform och firma 4 2 Föreningens uppgift 4 3 Medlemskap 4 4 Utträde och uteslutning 5 5 Avgifter 5 6 Organisation 5

Läs mer

Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet

Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Stadgarna senast ändrade av representantskapet 2014. Innehåller även normalstadgar för korpföreningar, korpförbund och specialdistriktsförbund. Innehåll

Läs mer

22.4.2014. Justitieministeriets publikation. 26/2014 Betänkanden och utlåtanden. OSKARI nummer OM 13/31/2011 HARE nummer OM036:00/2011

22.4.2014. Justitieministeriets publikation. 26/2014 Betänkanden och utlåtanden. OSKARI nummer OM 13/31/2011 HARE nummer OM036:00/2011 22.4.2014 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Ny domstolslag Arbetsgruppen för domstolslagen ordföranden hovrättspresidenten Mikko Könkkölä, viceordföranden förvaltningsdomstols

Läs mer

Diskrimineringslag (2008:567) och ändringar fr.o.m. den 1 januari 2015

Diskrimineringslag (2008:567) och ändringar fr.o.m. den 1 januari 2015 Diskrimineringslag (2008:567) och ändringar fr.o.m. den 1 januari 2015 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens ändamål 1 /Upphör att gälla U:2015-01-01/ Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering

Läs mer

InfoCuria Domstolens rättspraxis

InfoCuria Domstolens rättspraxis Sida 1 av 7 InfoCuria Domstolens rättspraxis svenska (sv) Hem > Sökformulär > Sökresultat > Dokument Skriv ut Dokumentets språk : svenska DOMSTOLENS DOM (fjärde avdelningen) den 16 januari 2014 (*) ˮBegäran

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 28 januari 2013

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 28 januari 2013 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 28 januari 2013 6/2013 (Finlands författningssamlings nr 64/2013) Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet mellan Europeiska

Läs mer

Stadga. för ICA-handlarnas Förbund

Stadga. för ICA-handlarnas Förbund Stadga för ICA-handlarnas Förbund Innehåll 1 Ändamål 3 2 ICA-handlarnas Förbunds organisation 3 3 Verksamhet 3 4 Förutsättningar för medlemskap 4 5 Medlemskapets innehåll 4 6 Medlemsdistrikt 5 7 Distriktsstyrelse

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 10 juni 2003 Nr 423 433 INNEHÅLL Nr Sidan 423 Språklag... 1999 424 Lag om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda... 2008 425 Lag

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE

STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE Riksnätverket är Sveriges organiserade nattvandrares gemensamma förening 1. Mål och uppgifter 1.1 Organisationens mål Organisationens grundläggande mål

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 24.4.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0007/2005, ingiven av Frank Semmig (tysk medborgare) om de komplicerade förfarandena

Läs mer

Regeringens proposition 1996/97:9

Regeringens proposition 1996/97:9 Regeringens proposition 1996/97:9 Ny rättshjälpslag Prop. 1996/97:9 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 september 1996 Göran Persson Laila Freivalds (Justitiedepartementet)

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat F- MS. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges dom 2014-02-10 i mål B 1449-14

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat F- MS. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges dom 2014-02-10 i mål B 1449-14 Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juni 2014 B 1310-14 KLAGANDE MW Ombud och offentlig försvarare: Advokat F- MS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Utvisning

Läs mer

Minister Johannes Koskinen

Minister Johannes Koskinen Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om utbildning av yrkesförare för gods- eller/och persontransport på väg (yrkesutbildning av

Läs mer

STADGAR. Idrott är Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

STADGAR. Idrott är Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. STADGAR För den ideella föreningen Dykarklubben Kalmarsund med hemort i Kalmar kommun Bildad den 10 oktober 1957. Stadgarna senast fastställda av årsmötet den 22 februari 2003. Idrottsrörelsens verksamhetsidé

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 24.4.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0930/2005, ingiven av Marc Stahl (tysk medborgare), om erkännande i Tyskland av examina

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om behörigheter

Läs mer

Stockholmspolisens IF Simförening Stadgar

Stockholmspolisens IF Simförening Stadgar Stockholmspolisens IF Simförening Stadgar Föreningen bildades den 16 juni 2014 med hemort i Stockholm. (Föreningen ursprungligen bildad som sektion i Stockholmspolisens Idrottsförening 9 augusti 1912.)

Läs mer

Stadgar för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH

Stadgar för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH Stadgar för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH 1 Ändamål och organisation Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen (ASVH) är en riksorganisation med ändamål att främja kvalitativ

Läs mer

STADGAR. för. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för. organisationen FÖRETAGARNA 1 (14) STADGAR för organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (14) INNEHÅLL Stadgar för den nationella föreningen Företagarna 1 Organisationen Företagarnas uppbyggnad 3 2 Ändamål 3 3 Antagande

Läs mer

Företagsetablering i Tyskland - Introduktion

Företagsetablering i Tyskland - Introduktion Företagsetablering i Tyskland - Introduktion Den här guiden är tänkt att användas utav svenska företag eller svenska privatpersoner som en introduktion till de viktigaste rättsliga aspekterna som är av

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av EU-direktivet om rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden. Dir.

Kommittédirektiv. Genomförande av EU-direktivet om rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden. Dir. Kommittédirektiv Genomförande av EU-direktivet om rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden Dir. 2011:118 Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2011 Sammanfattning En

Läs mer

Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland

Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland ÅF Stadgar Slutgiltigt förslag 2012-04-03 ORG.docx Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland 1. Föreningens firma och ändamål 1.1 Föreningens firma är Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland

Läs mer

STADGAR FÖR ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE

STADGAR FÖR ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE Sida 1 av 6 STADGAR FÖR ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE 1. Föreningens firma Den ideella föreningens firma är Energiföretagen Sverige. 2. Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning av företag inom den

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/09 Mål nr A 216/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/09 Mål nr A 216/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/09 Mål nr A 216/08 Sammanfattning Ett byggbolag anställde en person som löneingenjör. Arbetet innefattade bl.a. ackordsförhandlingar med den lokala fackliga organisationen och

Läs mer

STADGAR FÖR SOLÄNGETS TRAVSÄLLSKAP. Föreningens namn och firma. Föreningens ändamål 2

STADGAR FÖR SOLÄNGETS TRAVSÄLLSKAP. Föreningens namn och firma. Föreningens ändamål 2 STADGAR FÖR SOLÄNGETS TRAVSÄLLSKAP Föreningens namn och firma 1 Föreningens namn och firma är Solängets Travsällskap. Föreningens ändamål är särskilt: Föreningens ändamål 2 anordna travtävlingar verka

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 28.5.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 163 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska datatillsynsmannen Utlysning av ledig tjänst som biträdande datatillsynsman

Läs mer

RP 138/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 april 2016.

RP 138/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 april 2016. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om kommunala tjänsteinnehavare, upphävande av 26 i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal samt ändring av 35 i statstjänstemannalagen

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 3/2014 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 3/2014 Generalsekreteraren ERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 3/2014 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundet inrättar en Konsumenttvistnämnd Sverige har antagit ett nytt EU-direktiv om alternativ

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.12.2012 C(2012) 9330 final KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 14.12.2012 om ändring av rekommendation om inrättande av en gemensam Praktisk handledning för gränsbevakningspersonal

Läs mer

Stadgar för Sveriges Ingenjörer

Stadgar för Sveriges Ingenjörer 1 (17) Stadgar för Sveriges Ingenjörer Fastställda av fullmäktige 2008-11-23/25 Gäller från och med 2010-08-01 [Övergångsbestämmelserna till artikel 321 och 322 upphörde att gälla 2010-07-31] Anmälda till

Läs mer

Ds 2006:21. Danmarksavtalen. Justitiedepartementet

Ds 2006:21. Danmarksavtalen. Justitiedepartementet Ds 2006:21 Danmarksavtalen Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets

Läs mer

Betänkande av kommittén för en översyn av grundlagen

Betänkande av kommittén för en översyn av grundlagen 10.2. 2010 Publikationens titel Betänkande av kommittén för en översyn av grundlagen Författare Justitieministeriets publikation Kommittén för en översyn av grundlagen Ordförande: minister, kansler Christoffer

Läs mer

Rättskyddsförsäkring

Rättskyddsförsäkring Rättskyddsförsäkring Tvister 1 Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet 1.1 Den försäkrade och försäkrad verksamhet Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för

Läs mer

STADGAR Antagna 2014-09-28. Svenska Cheerleadingförbundet

STADGAR Antagna 2014-09-28. Svenska Cheerleadingförbundet STADGAR Antagna Kapitel Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Verkställande organ... 3 7 Medlemskap... 4 7 Verksamhets- och räkenskapsår

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 oktober 2006 Ö 3733-05 KLAGANDE BÅE Ombud: Jur kand OL MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Rättshjälp ÖVERKLAGADE

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg

Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg 1. Föreningens firma Föreningens firma är Reningsborg. 2. Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen är en hjälporganisation på kristen grund och är organiserad

Läs mer

Förslag. Stadgar för Svenska Aikidoförbundet

Förslag. Stadgar för Svenska Aikidoförbundet Förslag Stadgar för Svenska Aikidoförbundet Förord Detta förslag till stadgar utgår från de normalstadgar som Svenska Budo- och Kampsportsförbundet har tagit fram för underförbund. Följande förändringar

Läs mer

Regeringens proposition 2003/04:78

Regeringens proposition 2003/04:78 Regeringens proposition 2003/04:78 Prövningstillstånd för riksåklagaren i hovrätt och i Högsta domstolen Prop. 2003/04:78 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 4 mars 2004

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:108

Regeringens proposition 1998/99:108 Regeringens proposition 1998/99:108 Advokaters etableringsrätt Prop. 1998/99:108 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 mars 1999 Lena Hjelm-Wallén Laila Freivalds (Justitiedepartementet)

Läs mer

att få sin sak prövad

att få sin sak prövad Hovrätten Att få sin sak prövad i en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. Domstolarnas uppgift är att handlägga mål och ärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt. De allmänna domstolarna

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 2011/0059(CNS) 6.2.2012 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Stadgar för Svenska Shorinji Kempoförbundet

Stadgar för Svenska Shorinji Kempoförbundet Stadgar för Svenska Shorinji Kempoförbundet Svenska Shorinji Kempoförbundet bildades 1993 11 06. Medlem i World Shorinji Kempo Organization sedan 1994 07 19. Senaste ändringar av dessa stadgar antagna

Läs mer

Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB

Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB Version 2014:2 1(5) Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB Följande villkor gäller för alla tjänster som Advokatfirman Morris AB ( Morris Law, vi, våra eller oss ) tillhandahåller till våra klienter.

Läs mer

Mom. 1. Föreningen är en partipolitiskt obunden organisation för konsthantverkare och industriformgivare.

Mom. 1. Föreningen är en partipolitiskt obunden organisation för konsthantverkare och industriformgivare. KIF:s årsmöte 27 april 2013 STADGAR 1. ÄNDAMÅL Mom. 1. Föreningen är en partipolitiskt obunden organisation för konsthantverkare och industriformgivare. Mom. 2. Föreningen har till uppgift att tillvarata

Läs mer

Stadgar för Svenska Motorklubben Centralförsamlingen

Stadgar för Svenska Motorklubben Centralförsamlingen Stadgar för Svenska Motorklubben Centralförsamlingen För den ideella föreningen Svenska Motorklubben Centralförsamlingen med hemort i Örebro kommun. Bildat 1907 Författare Kenny Lagerlöf 019-22 62 35 Idrottsrörelsens

Läs mer

Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen. 3 Yrkeshögskolornas självstyrelse och medlemmar

Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen. 3 Yrkeshögskolornas självstyrelse och medlemmar 1 Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i yrkeshögskolelagen av den 9 maj 2003 (351/2003) 8 1 mom., varvid det nuvarande 2 och 3 mom. blir 1

Läs mer

Stadgar för Sveriges advokatsamfund

Stadgar för Sveriges advokatsamfund Stadgar för Sveriges advokatsamfund Ändamål och organisation 1. Sveriges advokatsamfund utgör det allmänna advokatsamfund, varom förmäles i 8 kap. 1 rättegångsbalken. Samfundet har till ändamål att till

Läs mer

STADGAR ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR Albanska Författare, Artister och Skapare Papa Klementi XI Albani Föreningen i Sverige ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Paragraf 1 Med denna lag definieras: inrättandet Albanska Författare, Artister och Skapare

Läs mer

GOD FÖRVALTNINGSSED i föreningar. Rekommendation

GOD FÖRVALTNINGSSED i föreningar. Rekommendation GOD FÖRVALTNINGSSED i föreningar Rekommendation Innehåll 1 Inledning... 3 Rekommendationens syfte och tillämpning...3 Läsanvisning...3 2 Föreningens medlemmar och föreningsmötet... 4 Bakgrund...4 1. Rekommendation

Läs mer

Att få sin sak prövad av en opartisk

Att få sin sak prövad av en opartisk Högsta domstolen Att få sin sak prövad av en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen. Här avgörs brottmål, familjerelaterade

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR REGIONAL UF-FÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR REGIONAL UF-FÖRENING NORMALSTADGAR FÖR REGIONAL UF-FÖRENING 1 UNG FÖRETAGSAMHET [REGIONENS] ÄNDAMÅL Ung Företagsamhet [Region] är en ideell förening som har till ändamål att ge ungdomar insikter i företagandets och arbetslivets

Läs mer

1 Förbundets ändamål. 2 Förbundet är partipolitiskt obundet. 3 Medlemskap. 5 Uteslutning av medlem. 4 Medlemskapets innebörd

1 Förbundets ändamål. 2 Förbundet är partipolitiskt obundet. 3 Medlemskap. 5 Uteslutning av medlem. 4 Medlemskapets innebörd Stadgar Stadgarna antogs av Akademikerförbundet SSRs kongress 8-10 maj 2015 1 Förbundets ändamål Akademikerförbundet SSR är ett fackligt yrkesförbund som ska tillvarata medlemmarnas ekonomiska, sociala

Läs mer

Stadgar 2013. för Lärarnas Riksförbund. gäller från och med 2013 01 01

Stadgar 2013. för Lärarnas Riksförbund. gäller från och med 2013 01 01 Stadgar 2013 för Lärarnas Riksförbund gäller från och med 2013 01 01 Stadgar 2013 Fastställda av Lärarnas Riksförbunds ordinarie kongress 2012 Innehåll Stadgar för Lärarnas Riksförbund 1 Ändamål 10 2

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 01-055 062 PM-2 2001-09-12 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling). Ett antal kommuner

Läs mer

STADGAR. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF).

STADGAR. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF). STADGAR 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF). 2 Förbundets ändamål och verksamhet Motorhistoriska Riksförbundet är en politiskt obunden ideell sammanslutning

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 217/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om upphävande av lagen om arvode och pension för den som valts till företrädare för Finland i Europaparlamentet och om ändring

Läs mer

STADGAR. för den ideella klubben Ersboda Sportklubb med hemort i Umeå kommun. Ersboda Sportklubb är bildad 1986. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ

STADGAR. för den ideella klubben Ersboda Sportklubb med hemort i Umeå kommun. Ersboda Sportklubb är bildad 1986. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ Sida 1 STADGAR för den ideella klubben Ersboda Sportklubb med hemort i Umeå kommun. Ersboda Sportklubb är bildad 1986. Stadgarna är senast ändrade av årsmötet den 30 mars 2014. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ

Läs mer

FÖRSLAG NR 3. Stadgar för TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

FÖRSLAG NR 3. Stadgar för TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen FÖRSLAG NR 3 Stadgar för TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen Stadgar för TULL-KUST förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen antagna på Svenska tulltjänstemannaförbundets

Läs mer

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK Stadgarna stadfästes av Regeringen den 18 december 1997. Ändringar registrerades den 13 april 1999, 13 maj 2002, 17 december 2004, 13 juni 2005, 23 april 2009, 2015-06-25. 1

Läs mer

REIJMYRE IDROTTSFÖRENING Grundad 1905 STADGAR Antagna av årsmötet 2011-02-21 Stadgar för den ideella föreningen Reijmyre Idrottsförening med hemort i Rejmyre i Finspångs kommun. Organisationsnummer: 825000-4010

Läs mer

Sociala hänsyn och offentlig upphandling på den inre marknaden

Sociala hänsyn och offentlig upphandling på den inre marknaden Sociala hänsyn och offentlig upphandling på den inre marknaden Bakgrund och syfte Frågan om hur de ekonomiska mål som den inre marknaden syftar till att förverkliga bör och kan balanseras mot de sociala

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:7

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:7 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:7 Målnummer: UM3714-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-04-07 Rubrik: Det finns inte skäl att bevilja två minderåriga barn flyktingstatusförklaring

Läs mer

Instruktioner för etiska nämnden, invalsnämnden, tävlingsnämnden, valberedningen och akademier

Instruktioner för etiska nämnden, invalsnämnden, tävlingsnämnden, valberedningen och akademier Sveriges Arkitekter Sveriges Arkitekters stämma 2014 Föredragningspunkt 6 INSTRUKTIONER FÖR NÄMNDER, VALBEREDNING OCH AKADEMIER Instruktioner för etiska nämnden, invalsnämnden, tävlingsnämnden, valberedningen

Läs mer

Case Id: cefd9047-1317-460d-8e8f-77477d5269e3

Case Id: cefd9047-1317-460d-8e8f-77477d5269e3 Case Id: cefd9047-1317-460d-8e8f-77477d5269e3 Enkät om ett europeiskt yrkeskort för sjuksköterskor, läkare, farmaceuter, sjukgymnaster, ingenjörer, bergsguider och fastighetsmäklare (för yrkesförbund,

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av överenskommelsen om ändring av den nordiska äktenskapskonvention samt med lag om ikraftträdande av de bestämmelser i nämnda överenskommelse som

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Lars Dahllöf. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet

Läs mer

För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka.

För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka. Stadgar för Botkyrka Golfklubb För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka. Stadgarna fastställda 12 mars, 1981 Stadgarna ändrade 1987 1990 1995

Läs mer

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen) den 4 oktober 2001 *

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen) den 4 oktober 2001 * DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen) den 4 oktober 2001 * I mål C-109/00, angående en begäran enligt artikel 234 EG, från Højesteret (Danmark), att domstolen skall meddela ett förhandsavgörande i det vid

Läs mer

Anmälan mot Konungariket Sverige

Anmälan mot Konungariket Sverige Europeiska kommissionen/european Commission B-1049 Bryssel Belgien 2012-07-10 Anmälan mot Konungariket Sverige Sveriges universitetslärarförbund SULF anmäler härmed Konungariket Sverige till Europeiska

Läs mer

RONNEBY BOLLKLUBB. STADGAR För den ideella föreningen. med hemort i Ronneby kommun.(initialer RBK) Bildad i november 1933.

RONNEBY BOLLKLUBB. STADGAR För den ideella föreningen. med hemort i Ronneby kommun.(initialer RBK) Bildad i november 1933. RONNEBY BOLLKLUBB STADGAR För den ideella föreningen RONNEBY BOLLKLUBB med hemort i Ronneby kommun.(initialer RBK) Bildad i november 1933. Antagna & fastställda den 27:e november 1999. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism. Rådets gemensamma ståndpunkt (8938/1/2002 C5-0615/2002 2001/0033(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism. Rådets gemensamma ståndpunkt (8938/1/2002 C5-0615/2002 2001/0033(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism 3 mars 2003 PE 314.760/3-23 ÄNDRINGSFÖRSLAG 3-23 Förslag till andrabehandlingsrekommendation (PE 314.760) Mathieu J.H. Grosch

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 29.7.2009 2009/0038(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till fiskeriutskottet över förslaget till rådets förordning om ingående

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna plus föreningsnamnet plus orten inom. distriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är.. Föreningen är ideell samt partipolitiskt

Läs mer

Förbundsministeriet för arbete och sociala frågor

Förbundsministeriet för arbete och sociala frågor Förbundsministeriet för arbete och sociala frågor Riktlinje för det federala specialprogrammet för "Främjande av utbildningsinteresserade europeiska ungdomars och arbetslösa unga yrkesutbildade personers

Läs mer

Avtal om val av domstol 2005 års Haagkonvention

Avtal om val av domstol 2005 års Haagkonvention Ds 2014:26 Avtal om val av domstol 2005 års Haagkonvention Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

SVENSKA HOTELLPORTIERFÖRENINGEN

SVENSKA HOTELLPORTIERFÖRENINGEN STADGAR FÖRENINGENS FIRMA 1 Föreningens namn är Svenska Hotell Portier Föreningen FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål är att verka för sammanslutning av inom Sverige arbetande hotellportierer/concierger

Läs mer