Drivkrafterna bakom skapandet av IT-baserade mediedistributionstjänster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Drivkrafterna bakom skapandet av IT-baserade mediedistributionstjänster"

Transkript

1 Drivkrafterna bakom skapandet av IT-baserade mediedistributionstjänster A R V I D C E D E R G R E N o c h M A R K U S A N J O U - L A G E R S T R Ö M Examensarbete Stockholm, Sverige 2008

2 Drivkrafterna bakom skapandet av IT-baserade mediedistributionstjänster A R V I D C E D E R G R E N o c h M A R K U S A N J O U - L A G E R S T R Ö M Examensarbete i medieteknik om 15 högskolepoäng vid Högskoleingenjörsprogrammet för medieteknik Kungliga Tekniska Högskolan år 2008 Handledare på CSC var Roger Wallis Examinator var Daniel Pargman TRITA-CSC-E 2008:119 ISRN-KTH/CSC/E--08/119--SE ISSN Kungliga tekniska högskolan Skolan för datavetenskap och kommunikation KTH CSC Stockholm URL:

3 Drivkrafterna bakom skapandet av IT baserade mediedistributionstjänster Sammanfattning Dagens IT samhälle präglas av ständiga förändringar vad gäller nya fenomen på Internet. En stor del av dessa sker inom området distribution av media och eftersom det i stor utsträckning är konsumenterna själva som skapar fenomenen så sker det ofta snabbare än mediebranschen i allmänhet hinner med att uppfatta. Detta tyckte vi var ett intressant ämne att skriva ett examensarbete om. Framförallt eftersom det är ett ämne som ligger i tiden och att det därmed finns ett stort intresse bland folk i allmänhet. Vi har valt att inte göra vårt examensarbete på ett specifikt företag utan på sektionen för Computer Science and Engineering (CSC) på KTH i Stockholm. Syftet med arbetet är att kartlägga några av dessa tjänster som är så pass nya att de i regel inte är kända för allmänheten. Vi ville utröna vilka som är de bakomliggande drivkrafterna till skapandet av dessa tjänster, men även ta reda på vilka intressekonflikter dessa skapar i samhället i stort. Vilka är det som skapar tjänsterna, i hur stor utsträckning används de och vad har mediebranschen för åsikter om att dessa existerar? Som underlag till arbetet har vi bland annat genomfört intervjuer med TV bolag och med skaparna själva. Att få tag på personerna bakom dessa sidor och tjänster är en process som emellanåt var svår då dessa ofta inte är lättillgängliga och vill vara anonyma. Våra undersökningar och intervjuer med skapare av dessa sidor och tjänster säger oss att det i första hand är privatpersoner som skapat dem. Att tala om en enda generell drivkraft bakom skapandet är nog något man bör undvika, men vi kan ana likheter och sammanträffanden mellan de skapare vi varit i kontakt med. De skapare som vi talat med har ofta sett ett behov de själva har och som de också ser en lösning på. Denna drivkraft att skapa något efter ett eget behov tycks vara mer primär än den eventuella ekonomiska vinningen man kan göra på dessa sidor, som ofta har tusentals besökare per dag. I de fall vi har undersökt kan man heller inte ana någon direkt ideologisk eller politisk motivation och drivkraft.

4 The driving forces behind the creation of IT based mediadistributionservices Abstract Today's IT society is characterized by constant changes as regards new phenomena on the Internet. A plethora of new initiatives and alternatives are emerging in the area of distribution of media. Often it is the consumers themselves who create the phenomena, and frequently so fast that traditional business players have difficulties keeping track of new developments. We believe this is an interesting topic worthy of further study, not least because it is a subject of considerable current interest, and that it therefore is of considerable interest among people in general. We have chosen not to do our thesis work in the form of a commission by a specific company but within the Division of Computer Science and Engineering (CSC) at the Royal Institute of Technology (KTH) in Stockholm. The purpose of the thesis is to identify some of these services, so new that the public in general does not know about them. We wanted to explore which are the driving forces behind the creation of these services, but also find out about the views these create in society at large. Who are the creators of these services, how many are using them and what does the industry think about the fact that they exist? As a basis for the work we have carried out interviews with TV companies and with the creators themselves. To get hold of the persons behind these pages and services is a process that was not always simple as these often are not readily available and frequently would prefer to remain anonymous. Our studies and interviews with the creators of these services conclude that it is primarily individuals who create them. To speak of a single general driving force behind the creation of these pages is probably something one should avoid, but we can see some parallels between the creators we have been in contact with. The creators that we talked to have often been driven by what they perceive as personal needs, and which they also see a solution for. This driving force to create something for their own needs seem to be more significant than the potential economic benefits that can be the rewards of such initiatives, which often have thousands of visitors per day. In the cases we have studied, we cannot identify any direct ideological or political motivation as a prime driving force.

5 Förord Det här examensarbetet är menat att vara kunskapshöjande och en grund för fortsatt forskning och diskussion. Det är också den slutgiltiga delen av vår högskoleingenjörsutbildning i Medieteknik på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Vi vill tacka vår handledare Dr. Roger Wallis, professor i Medieteknik på KTH, för den hjälp med granskning och korrekturläsning han bidragit med och den inspirationskälla han har varit under arbetets gång. Vi vill också tacka Daniel Johansson för givande diskussioner, tips och visat intresse. Slutligen vill vi också tacka skaparna av Joox.net och Student Bay för att de ställde upp på de intervjuer vi gjort. Utan dem hade vi aldrig kunnat genomföra studien. Vi vill också tacka Henrik Nilsson, New Business Manager på Canal Plus för att han ställde upp på en intervju och för de tips vi fick av honom. September, 2008 Markus Anjou Lagerström och Arvid Cedergren

6

7 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Frågeställningar Syfte och mål Avgränsningar Förklaringar av begrepp och dess historia Mashup P2P TV Video On demand Student Bay Metod Arbetsgång Intervjuer Litteraturstudie Tidigare forskning Urval och bortfall Urval Bortfall Kontaktade företag/personer Student Bay Joox.net Kanal Canal Plus TV SF Bio Music mashupsidor Tillvägagångssätt Generellt tillvägagångssätt för att finna skaparen av en sida Spåra IP, Webhotell och Nameserver Vid kontakt Mailintervju på engelska Mailintervju på svenska Telefonintervju Tekniken bakom P2P TV Peer to peer Hur P2P anammas på P2P TV Streaming av film på video on demand sidor Utvecklingen av IT baserade mediedistributions tjänster Video on demand Hulu.com Surfthechannel.com Joox.net P2P TV Music Mashups Student Bay... 12

8 6. Resultat Skaparna Vilka är de? Vad är drivkraften bakom skapandet? Finns det olika drivkrafter? Jämförelse med Open Source rörelsen Öppna video on demandtjänster Hur mycket används de? Stängda video on demandtjänster Hur stor dragningskraft har de jämfört med de öppna? Kartläggning över specifika sidor/tjänster Student Bay Hur fick vi tag på dem? Var de tillmötesgående? Vad var viktigt för dem? Vilka är det som förlorar på tjänsten? Vilka är det som vinner på tjänsten? Vilka intressekonflikter skapar tjänsten i samhället? Joox.net Hur fick vi tag på dem? Var de tillmötesgående? Vad var viktigt för dem? Vilka är det som förlorar på tjänsten? Vilka är det som vinner på tjänsten? Vilka intressekonflikter skapar tjänsten i samhället? P2P TV Vem skapade P2P TV? Hur mycket används och vilket innehåll finns att tillgå med P2P TV? Vilka är det som förlorar på tjänsten? Vilka är det som vinner på tjänsten? Vilka intressekonflikter skapar detta i samhället? Tv bolagen Hur väl medvetna är de om de nya tjänsterna? Känner de sig hotade? Bör de känna sig hotade? Hur ser medielandskapet ut idag en snabb överblick Hur ser medielandskapet ut i morgon? Fortsatt forskning Litteraturlista Tryckta källor Elektroniska källor Intervjuer Bilagor Bilaga 1 Intervjufrågor Canal Plus Bilaga 2 Mailintervju Joox.net Bilaga 3 Intervjufrågor Student Bay Bilaga 4 Mailintervju engelska Bilaga 5 Statistik över antal klick från surfthechannel.com... 37

9 1. Inledning Detta inledande kapitel har som syfte att förklara bakgrunden till examensarbetet och berätta kort om den bakomliggande historiken till de behandlade områdena. Vi ämnar också beskriva syftet och målsättningar med arbetet och de frågeställningar vi har utgått ifrån. Det står även kort om vilka avgränsningar vi har gjort och hur vi har gått tillväga under arbetets gång Bakgrund Dagens IT samhälle präglas av ständiga förändringar vad gäller nya fenomen på Internet. En stor del av dessa sker inom området distribution av media och eftersom det i stor utsträckning är konsumenterna själva som skapar fenomenen så sker det snabbare än mediebranschen i allmänhet hinner med att uppfatta. Detta tyckte vi och vår handledare var ett intressant ämne att skriva ett examensarbete om. Framförallt eftersom det är ett ämne som ligger i tiden och att det därmed finns ett stort intresse bland folk i allmänhet. Vi har därför valt att inte göra vårt examensarbete på ett företag utan på sektionen för Computer Science and Enginering (CSC) på KTH i Stockholm Frågeställningar Huvudfrågeställningen i detta examensarbete var: Vilka är de bakomliggande drivkrafterna till att människor skapar dessa tjänster och vilka intressekonflikter skapar de i samhället? Mer specifikt ville vi ta reda på vem eller vilka som skapar dessa sidor/tjänster och varför de gör det. I vilken utsträckning används dessa tjänster? Vad tycker Tv bolagen om att deras fotbollsmatcher sänds genom P2P TV eller vet de ens om det? Vad ser de för några för och nackdelar med att sända sina tv program gratis (annonsfinansierat) på webben kontra att ta betalt för tjänsten? Våra underliggande frågeställningar är dessa: Vem är det som skapar dessa tjänster? Hur många är det som använder dessa tjänster? Vad har Tv bolagen för syn på detta? Förutom att svara på våra frågeställningar kommer vi även lägga visst fokus på den utveckling som skett parallellt med detta arbete. Vilka förändringar har skett och i vilken utsträckning. 1

10 1.3. Syfte och mål Syftet med denna rapport är att kartlägga dessa tjänster och finna svar på våra frågeställningar som behandlar ett inom universitetsvärlden outforskat område. I fokus kommer drivkraften bakom skapandet att ligga. Vår målsättning är att denna rapport i framtiden kan vara av intresse för alla människor som har ett intresse för ämnet i allmänhet och företag inom mediebranschen i synnerhet. Vi tror att vi därmed kan höja kunskapen i allmänhet om dessa tjänster. Rapporten ska även kunna användas som underlag för vidare studier i ämnet. Vi har haft en inställning att gå in i studien så lyhörda och öppna som möjligt för att på så sätt ha bättre möjlighet att upptäcka tendenser och mönster Avgränsningar Eftersom det är ett stort område var det viktigt att vi i ett tidigt skede av arbetet hade tydliga avgränsningar inom vad vi skulle behandla och inte. Vi har valt att fokusera på fyra stycken tjänster/fenomen som alla är förhållandevis nya och starkt växande: Student Bay Music Mashup tjänster Video On demand tjänster P2P TV Många av dessa tjänster förmedlar till viss del upphovsrättsskyddat material men vi kommer inte att väga in rättsliga eller etiska aspekter utan beskriva hur det ser ut i dagsläget så objektivt som det är möjligt. Vi kommer helt att utelämna användarna av dessa tjänster i vår studie och fokusera på skaparna och deras drivkrafter. Vi kommer inte heller att ta upp existerande eller möjliga affärsmodeller för någon av tjänsterna Förklaringar av begrepp och dess historia Mashup En mashup är en webbapplikation som kombinerar data från mer än en källa och sammanställer det hela till en ny integrerad tjänst. Exempel på detta är som söker webben efter media och sammanställer detta, varpå man kan spela upp dessa direkt från sidan. När man talar om music mashup kan det även menas en mix av en redan existerande musiklåt, men i vårt fall handlar det alltså om webbsidor som 2

11 sammanställer information och media från hela webben på ett och samma ställe. Det intressanta med dessa typer av sidor är att det öppnar för tjänster som orginalpubliceraren inte hade tänkt sig eller ens kommit på P2P TV Peer to peer teknologin (P2P) började som ett sätt att sprida filer, vanligtvis musik och film över Internet. P2P TV som är den senaste generationen av P2P teknologin tog sin början i Kina och möjliggör för människor världen över att se betal tv gratis. Genom att ladda ned en programvara kan alla med en snabb internetuppkoppling se strömmade tv sändningar på sin dator med en dryg minuts fördröjning. Fenomenet har spridit sig till Europa där en växande skara människor använder tjänsten för att se europeisk fotboll som inte visas på deras lokala kanaler. Den största skaran aktiva användare är fortfarande kineser men det sprids fort och vi ser en växande skara av användare även i Sverige. Den sändning som bekräftat setts av flest människor via P2P TV är en basketmatch med stjärnan Yao Ming. Den sågs av drygt peer topeer tittare samtidigt Video on demand Video on demand eller audio video on demand är ett begrepp som syftar till att användaren själv kan välja vilken video den vill se och när den vill se den. Det finns många sidor på internet som förmedlar denna möjlighet, dels de olika tv kanalernas sidor (svt.se, tv4 anytime.se, kanal5.se m.fl.) men även sidor som vi kommer ta upp i den här rapporten som tillgängliggör upphovsrättsskyddat material (genom länkning till sidor som låter användarna ladda upp film i stil med youtube.com) för alla med en tillräckligt snabb internetanslutning. I vår rapport kommer vi att skilja mellan två typer av video ondemandtjänster. Dels har vi de sidor som drivs av företag och har tillstånd av filmbranschen att lägga ut materialet och som betalar för det och dels har vi de sidor som länkar vidare till uppladdningssidor som alltså också användarna är delaktiga i att göra material åtkomligt för alla. Vi har valt att kalla dem stängda video on demandsidor respektive öppna video ondemandsidor. Här får man dock inte tro att stängda respektive öppna har något annan innebörd än just att de är stängda eller öppna för allmänheten att lägga till material på Student Bay Student Bay är en svensk tjänst som förmedlar studentlitteratur på internet. Vi förklarar detta mer ingående senare i rapporten (se kapitel 2.5.1). 3

12 2. Metod 2.1. Arbetsgång Vårt arbete kommer till stor del att bestå i avsökning av webben och försöka kartlägga vilka tjänster för, den ofta olagliga, mediedistributionen av musik och film som finns att tillgå på Internet. Fokus i rapporten kommer att vara drivkraften bakom skapandet av dessa nya medietjänster och därför kommer vi att försöka kontakta skaparna av de sidor som idag använder webben för att göra en music/video on demand tjänst, för att om möjligt genomföra intervjuer med dem på något sätt. Vi kommer även att följa en del filmer som är upplagda på video ondemandtjänsten surfthechannel.com (då det är den enda som för statistik över hur många gånger filmen är sedd) för att se hur tittarsiffrorna ökar. På så sätt kan vi få en bild av hur pass många filmer det är som ses per vecka av de bioaktuella filmerna. Om vi sedan jämför med statistik från surfthechannel.coms besöksantal med t.ex. joox.net (de två största video ondemandtjänsterna på webben) kan vi försöka få en mer global bild av hur mycket film det ses på dessa sidor. Det kommer givetvis inte att ge något exakt resultat, men vi kommer ändå att få en bild av hur omfattande fenomenet är. En intressant aspekt när dessa tjänster nu finns, främst videotjänsterna är hur tv kanalerna reagerar. Därför kommer vi också att kontakta en del tvkanaler för att se hur de ser på saken och hur deras framtid ser ut för webbtv m.m Intervjuer De intervjuer som vi utfört har varierat i utformning beroende på hur det har varit möjligt att göra dem. Vi har dels gjort telefonintervjuer, dels mailintervjuer men även träffat vissa av respondenterna. Anledningen till att det har varierat beror på att vissa av dem vi intervjuat inte har gått att träffa på annat sätt eller har velat vara helt anonyma. Intervjuerna har haft varierad struktur men vi har alltid utgått ifrån förskrivna frågor och försökt göra dessa jämförbara med varandra även om respondenterna inte har haft samma utgångspunkt. Vi kan också dela in respondenterna i två kategorier, dels de som startar nya medietjänster och dels de i näringslivet som reagerar mot att dessa startar. Detta för att dels få reda på vad som driver skaparna till dessa sidor och dels för att undersöka vilka intressekonflikter som skapas i samhället i allmänhet och näringslivet i synnerhet, av att dessa sidor finns och används. 4

13 2.3. Litteraturstudie Litteraturstudien består av att läsa tidigare publicerat material i frågor om sociala beteenden på internet. Vi kommer också att lägga en teknisk vinkel på rapporten där vi tar reda på hur dessa videotjänster är uppbyggda, dvs. hur de fungerar i ett tekniskt perspektiv Tidigare forskning Det finns en intressant studie utförd av det Vinnovafinansierade projektet NamNam (Ny Användar Medverkan Nya Affärs Modeller) om Open Source rörelsen och skaparna av Öppen källkod. Studien omfattar flera rapporter och man har satt fokus på drivkraften. Man har gjort en enkätundersökning av vana internetanvändare för att få en bild av vad de tror om betydelsen för Open Source i framtiden. Man har också frågat i vilken utsträckning de själva har arbetat och/eller använt sig av Open Source programvaror. Vi kommer att jämföra delar av denna med våra slutsatser i vår rapport för att se om det finns några likheter vad gäller drivkrafter och beteenden bland skaparna och det skapade materialet (se kapitel ) 2.4. Urval och bortfall Urval Vi har valt att kontakta de sidor och företag som är stora och ledande inom området. Skaparna bakom video on demand tjänsterna var inte alltid så lätta att hitta, men ofta fanns en kontaktsida på deras webbtjänster Bortfall Det var många av de kontaktade sidorna som inte svarade. Anledningen kan vara att de många gånger inte har tid att svara och sortera den mail de får. Andra anledningar kan vara att de vill vara anonyma och tycker att det kanske kan vara en risk att svara på vårt mail. Av olika anledningar fick vi inte heller möjlighet att intervjua så många tvbolag som vi önskade. Även SF tackade nej till att ställa upp på en intervju. De music mashupsidor varit i kontakt med har vi antingen inte fått svar ifrån eller så har de visat sig vara stora företag från USA och har inte kunnat svara på de frågor vi önskat. Inom den tidsram och för de resurser som getts för detta examensarbete fanns inte möjligheten att göra fler försök att få tag på dessa personer/företag. 5

14 2.5. Kontaktade företag/personer Här följer en presentation av de sidor och företag vi har kontaktat Student Bay Student Bay är en svensk, webbaserad internettjänst som lanserades den 26 mars Den är i första hand riktad till studenter och låter personer tillsammans skapa ett slags virtuellt bibliotek där det är medlemmarna själva som laddar upp inskannad kurslitteratur och tillgängliggör det för resten av medlemmarna. Tanken är att det skall vara en slags ge och tatjänst. Sidan har dock ingen koppling till PirateBay, trots namnet och tekniken som används är heller inte torrent eller peer to peer*. Istället är det en http lösning där kurslitteraturen är ständigt åtkomlig via http. För oss är det intressant att kontakta dem för att det är en helt ny tjänst som precis ser dagens ljus och att vi då verkligen kan försöka förstå den motivation som driver dem just nu. * Se kapitel Joox.net Joox är en webbaserad tjänst som länkar till olika videosidor, mestadels och där användare kan lägga ut egen film. Det som förmodligen gjort Joox så framgångsrikt är att det i många fall handlar det om bioaktuella och nyligen sända tv serier som är länkade från Joox. Men det finns även äldre material. En annan anledning till att det blivit populärt är också att man som användare inte behöver ladda hem något till sin hårddisk utan kan se videon i realtid i sin webbläsare när den laddas hem. För oss är det intressant att kontakta skaparna bakom den här sidan då den dels är mycket stor och sen är den ett exempel på hur webben blir ett forum för spridning av den typen av media som tidigare varit förlagd till andra typer av program och inneburit högre krav på kunskap Kanal 5 Kanal 5 är en svensk tv kanal som har sänt tv i Sverige sedan 1989, då under namnet Nordic Channel för att efter några namnbyten få namnet Kanal Det som gör det intressant för oss att kontakta dem är dels att de är ett företag som idag satsar mycket på webb tv lösningar och släpper många av sina program på Internet. Man ser alltså en ekonomisk gångbar framtid i webb tv. Dels är det också intressant för att höra deras syn på P2P TV då det är en betalkanal som får en del av sina intäkter på abonnemangsintäkter och därav skulle skadas ekonomiskt om deras sändningar släpps gratis via P2P TV. Och vad tycker i.s.f. deras annonsörer om saken. 6

15 Canal Plus Canal Plus Television AB startades 1997 av franska Canal Plus och bytte 2003 namn till C More Entertainment. Företaget erbjuder betal tv under varumärket Canal Plus och har idag över abonnenter i Norden. De erbjuder ett stort utbud av tv serier, filmer och sportsändningar och har även en pay per view tjänst för sport och film. De har även en webb tv tjänst där man kan köpa filmer och sport och se direkt på datorn. Det är av intresse för oss att kontakta dem då de satsar på betalda webbtv lösningar och därmed påverkas av att deras sändningar strömmas och sänds via P2P TV TV4 TV 4 är Sveriges största kommersiella TV kanal och ägs av TV 4 AB. De påbörjade sina sändningar via satellit och kabelnät 1990 och sändningar över marknätet två år senare. TV 4 är en reklamfinansierad kanal. TV4 driver även sidan anytime.tv4.se som är en video on demandtjänst. TV4 var av intresse för oss att kontakta eftersom de påverkas av och konkurrerar med andra öppna och stängda video on demandtjänster SF Bio SF Bio är Sveriges största biografkedja och bildades Sedan 1983 är SF Bio ett helägt dotterbolag till Bonnier AB inom affärsområdet Bonnier Broadcasting and Entertainment. SF Bio äger och driver biografer på 22 orter i Sverige. SF Bio driver även andra affärsområden som t.ex. SF Anytime som är en video on demandtjänst. SF Bio var av intresse för oss att kontakta eftersom de påverkas av och konkurrerar med andra öppna och stängda video on demandtjänster Music mashupsidor Vi har kontaktat sidorna seeqpod.com och foxytunes.com samt ett antal mindre privata sidor. Seeqpod och foxytunes är av intresse för oss och denna studie eftersom det är två av de största music mashupssidorna på webben idag. 7

16 3. Tillvägagångssätt Här förklarar vi hur vi gick tillväga för att göra denna studie Generellt tillvägagångssätt för att finna skaparen av en sida För att hitta skaparen/skaparna bakom en sida på Internet finns det olika metoder som kan användas i den mån det behövs. I det fall skaparen lägger upp kontaktinformation direkt på sidan så används denna. I annat fall får man utnyttja andra alternativa metoder Spåra IP, Webhotell och Nameserver På sidan who.is kan man söka på en adress och få reda på vilken nameserver och IP adress sidan ligger på. Man kan även se en mailadress till den som har registrerat sidan. Det är denna adress vi har mailat till när vi önskat få kontakt med skaparen av sidan och det inte fanns någon annan kontaktinformation på sidan. Ett problem är att de som vill vara anonyma ofta använder en inofficiell adress när de registrerar en domän och därmed inte läser inkomna mail på denna Vid kontakt När vi har fått kontakt med skaparen har vi haft tre olika förfaranden beroende på vem/vilka det är Mailintervju på engelska De som inte är svenska men har en kontaktadress har vi mailat en kort intervju bestående av fem frågor. Dessa frågor är utvalda utifrån vår tro på att det är frågor som de kan tänka sig att svara på men som samtidigt ger oss den mest relevanta informationen Mailintervju på svenska De sidor vars skapare kommer från Sverige men inte haft möjlighet till eller velat ställa upp på att träffas personligen eller via telefon har vi mailat en intervju till, bestående av ett antal frågor. Att dessa intervjuer är längre och mer omfattande än de på engelska beror på att vi fått en bättre kontakt med dessa skapare Telefonintervju I fallet Student Bay valde vi att göra en telefonintervju. Vi hade helst velat träffa skaparna bakom denna sida personligen men de har en policy om att inte göra det och vill vara anonyma. För att få mer utförliga svar och ha möjlighet att ställa följdfrågor blev telefonintervju det bästa alternativet. 8

17 4. Tekniken bakom Detta kapitel förklarar kortfattat den grundläggande tekniken som ligger bakom dessa tjänster P2P TV Peer to peer Ett peer to peer(p2p) nätverk är ett icke hierarkiskt datornätverk som använder flera sammankopplade noder som inte kommunicerar enligt klient server modellen. Detta innebär att de olika datorerna inte tilldelas specifika roller i kommunikationen och inga noder har några speciella privilegier gentemot de övriga. Istället för att ha begreppet klienter eller servrar har man bara likadana peer noder som fungerar som både klienter och servrar till andra noder i nätverket (se figur 1.). I ett nätverk av klient server modell sker kommunikationen vanligtvis till och från en central server (se figur 2.). I nätverket används den samlade bandbredden bland antalet deltagare snarare än konventionella centraliserade resurser där ett relativt lågt antal servrar ger grundläggande värde för en tjänst eller tillämpning. P2Pnätverk är användbara för många ändamål, som till exempel fildelning, IPtelefoni och P2P TV. Figur 1. P2P nätverk Figur 2. Klient server nätverk Hur P2P anammas på P2P TV P2P TV innebär att när varje enskild användare laddar ned en videoström så laddar den samtidigt upp den till andra användare. Den ström som levereras från användarna lider vanligtvis av ett fåtal minuters fördröjning gentemot originalkällan. Kvaliteten på videon beror vanligtvis på antalet användare, och precis som i övriga P2P nätverk så blir det bättre ju fler användare det är. 9

18 De flesta P2P TV nätverken fungerar så att när en användare vill se en viss kanal så kontaktar P2P TV applikationen en tracker server för den kanalen och får då adresser till andra peers som distribuerar kanalen. Den kontaktar sedan dessa peers och tar emot strömmen. Tracker servern sparar sedan denna användares adress så att den kan ges vidare till andra användare som vill se samma kanal Streaming av film på video on demand sidor Med streaming menar man att det konstant flödar information som presenteras direkt för den som tar emot dataströmmen. Detta blir mest intressant när det handlar om media så som video eller ljud. Man kan skilja mellan media som strömmar live eller som strömmar on demand. När det gäller de sidor vi undersökt handlar det om on demand streaming. Med det menas att den data som strömmas till användaren är sedan tidigare lagrad på en databasserver. De öppna video on demandsidor vi undersökt har, som vi tidigare nämnt, länkar till etablerade videouppladdningssidor där användarna själva laddar upp material som t.ex. youtube.com. Det ser ut som om filmen kommer från den sidan man är på och man behöver alltså aldrig besöka youtube.com eller motsvarande för att se på filmen. Detta är möjligt då dessa videouppladdningssidor som används har presenterat ett API (Application Programming Interface, ett slags regelverk för hur viss programvara skall kunna kommunicera med en annan) för deras tjänst som gör det möjligt att hämta dataströmmar från deras server direkt och t.ex. presentera det i en flash applikation man har lagt upp på sidan. Det går alltså att utforma sin spelare precis hur man vill och dessutom kunna spela film från flera olika videouppladdningssidor i den utan att användaren behöver besöka dessa sidor direkt. De stängda video on demandsidorna strömmar direkt från sin egen streamingserver. 10

19 5. Utvecklingen av IT baserade mediedistributionstjänster Dessa tjänster är så pass nya och de utvecklas hela tiden i hög hastighet. Nya sidor kommer upp och andra försvinner. Vi tycker därför att det är viktigt att redovisa de förändringar och den utveckling vi har uppmärksammat under den tid vi har arbetat med detta examensarbete Video on demand Hulu.com Hulu.com lanserades i mars 2008 och är den största video ondemandtjänsten som inte kränker några lagar om immateriell rätt men är fortfarande endast tillgängligt för människor i USA. Dock säger de på sidan att de arbetar för att sidan ska kunna användas globalt. Där handlar det främst om tvister angående immateriella rättigheter som avgör när den kommer att växa geografiskt. Någon form av teknisk utveckling kan man inte tala om. Det är traditionell broadcasting som används. Figur 3. Skärmdump från Hulu.com Surfthechannel.com Surfthechannel.com har sedan lanseringen i oktober 2007 haft en stadig ökning av antalet besökare. I takt med att sidan växte har de gjort en kraftig förändring av sidan vad gäller användarvänlighet, design och gränssnitt. Även sidans administration har förbättrats. De är nu mer öppna med forum och kontaktuppgifter tillgängliga på sidan. 11

20 Joox.net Joox.net lanserades i sin första form i mitten på april år 2007 och har sedan dess utvecklats en hel del. Möjligheterna har sedan dess ökat och gjort sidan mer attraktiv för besökarna. Om man jämför joox.net och surfthechannel.com (de två största öppna video on demandsidorna på internet i dagsläget) är joox.net s videor oftare av högre kvalitet. I gengäld är det fler filmer på surfthechannel.com. Man kan inte tala om att det gjorts någon teknisk utveckling i den här formen av sidor. Det som har hänt är att man har fått snabbare datorer och större bandbredd på sina internetanslutningar (vilket medför bättre komprimeringsmöjligheter och bättre kvalitet på film) som gjort den här utvecklingen möjlig P2P TV Det har inte skett några stora förändringar vad gäller programvaran som används för att titta på P2P TV. Fortfarande finns inget program som fungerar på Macintosh t.ex. Vad som däremot tycks gått framåt är att utbudet av saker att se på och att antalet människor som tittar har ökat Music Mashups Nya music mashupsidor dyker upp hela tiden och tjänsterna blir bättre och bättre på att hitta musik med sökmotoroptimeringen. Delvis beroende på att utbudet på internet hela tiden ökar Student Bay Student Bay har genomgått en mindre förändring vad gäller utseende och gränssnitt på sidan och registret är nu enklare att överblicka. De har även lagt till möjligheten att ladda ned vissa böcker som torrentfiler. De har ingen egen tracker men länkar i vissa fall till externa torrenttrackers. Antalet böcker som finns att ladda ned på sidan är i dagsläget ( ) 315 stycken. Vad som är vikigt att nämna i detta fall är att en stor del av detta examensarbete utförts under en tid då studenter i regel är lediga. Det faller sig därför naturligt att denna sida, som riktar sig till just denna målgrupp, har mindre aktivitet under denna period. 12

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg DIALOG Att skapa en dialog på webben är idag något av det viktigaste som finns då stora delar av vår kommunikation mellan

Läs mer

Musik och film på Internet hot eller möjlighet? (Ds 2007:29) Föreningarna tillstyrker i huvudsak det förslag som Cecilia Renfors presenterat.

Musik och film på Internet hot eller möjlighet? (Ds 2007:29) Föreningarna tillstyrker i huvudsak det förslag som Cecilia Renfors presenterat. YTTRANDE 2007-12-17 Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 Stockholm Musik och film på Internet hot eller möjlighet? (Ds 2007:29) Föreningen Svenska Läromedel, Svenska

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Del 2 Underhållning och kultur

Del 2 Underhållning och kultur Del 2 Underhållning och kultur 7. UNDERHÅLLNING Musik, film, radio, tv, böcker. Det är lätt att gå vilse bland alla medierelaterade sajter på Internet. Det här avsnittet guidar dig till några av skatterna.

Läs mer

Uppdragsgivare. Behov

Uppdragsgivare. Behov Uppdragsgivare Vi har fått i uppdrag av ett utbildningsföretag att utveckla ett program för att lärare på bästa sätt ska kunna undervisa och utbilda gymnasieelever i presentationsteknik. Utbildningsföretaget

Läs mer

BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI

BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI WordPress är en väldigt användbar nätportal, som kan användas både som blogg men även för att bygga upp din hemsida på nätet. Verktygen är lätta att använda och det erbjuds

Läs mer

Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib

Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib Wilhelm Widmark Stockholms universitetsbibliotek Februari 2003 Kurslitteratur som

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Blogga med Wordpress

Blogga med Wordpress Blogga med Wordpress Introduktion En blogg kan användas på en lång rad olika sätt, även om det vanligaste kanske är att se den som en mer eller mindre publik yta på nätet att dela med sig av tankar och

Läs mer

Använda sociala medier

Använda sociala medier linköpings universitet Använda sociala medier Råd till dig som arbetar på Linköpings universitet LiU EXPANDING REALITY PRODUKTION: Linda Carlén Hallström, Elin Karlsson och Sara Råsberg. Fotografer: David

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

GIT L0012B. Implementation av geografiska informationssystem. Information inför kursstart

GIT L0012B. Implementation av geografiska informationssystem. Information inför kursstart GIT L0012B Implementation av geografiska informationssystem Information inför kursstart K U R S I N F O R M A T I O N Innehåll Registrering 2 Kursplan 2 Schema 2 Föreläsningar 2 Laborationer 2 Examination

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Internets historia i Sverige

Internets historia i Sverige Internets historia i Sverige 1962 Det första modemet för telefonlinjer blev tillgängligt med en hastighet av 300 bit/s. 1978 Det första svenska elektroniska forumet började av Stockholms Datamaskincentral.

Läs mer

DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring

DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring SWEDMA DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring 13 februari 2007 Vad gör SWEDMA SWEDMA är intresseorganisationen för Direktmarknadsföring (DM) Ger medlemmar service och information,

Läs mer

LexCom Home Certifieringsutbildning

LexCom Home Certifieringsutbildning Digital TV Digital TV finns i flera standarder Idag finns det digitala sändningar i Marknätet DVB -T (Terrest) Satellitsänd DVB -S ( Satellit) Kabel TV CATV DVB -C (Cable) DVB står för Digital Video Broadcasting

Läs mer

Musik bland dagens ungdomar

Musik bland dagens ungdomar Musik bland dagens ungdomar En undersökning som tar reda på hur dagens ungdomar gör då de vill lyssna på musik. Musik är för många ungdomar en mycket stor del av vardagen. Utbudet av musik och sätt att

Läs mer

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Teknik nu och då En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Ämne: So/ Sv Namn: Daniel Jönsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2009 Innehållsförteckning Framsida..1 Innehållsförteckning...2

Läs mer

INSTRUKTION FÖR HUR MAN SKAPAR ETT

INSTRUKTION FÖR HUR MAN SKAPAR ETT INSTRUKTION FÖR HUR MAN SKAPAR ETT ANVÄNDARKONTO PÅ FK-FOCUS FORUM Datum: 2012-11-26 Sida 1 av 15 Upprättad av: Henry Fredrikson Inledning Nedan beskrivs hur man skapar ett användarkonto på FK-Focus Forum.

Läs mer

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 E-böcker och folkbibliotek Distribution, kommersialism och kontroll Svenska folkbibliotek har en svår situation när det gäller e-böcker. Biblioteken är en betydande distributör

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Framtidens serier. hur ser de ut?

Framtidens serier. hur ser de ut? Framtidens serier hur ser de ut? Jag heter Yvette Gustafsson, och är serietecknare. Jag började teckna serier när jag studerade på Serie- och bildberättarprogrammet i Hofors 2004-2006. Under tiden där

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Privatkopiering i molnet

Privatkopiering i molnet Privatkopiering i molnet Advokat Stefan Widmark och jur. kand. Azra Osmancevic 2012-03-15 Den svenska lagstiftningen Den svenska lagstiftningen Exemplarframställning för privat bruk 12 URL Exemplarframställning

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Hos oss är kunskap standard

Hos oss är kunskap standard Abonnemang Sveriges största tekniska förlag SIS Förlag AB ger ut allt som rör standarder och deras tillämpning. Vi erbjuder alltid aktuell information och kunskap om tekniska lösningar och hur de tillämpas,

Läs mer

Helsatsning på Superettan 2013

Helsatsning på Superettan 2013 Helsatsning på Superettan 2013 Samarbete SEF/TV4 och C More; Superettan först ut Storsatsning på Superettan 2013 Hur? 90 matcher TV4 Sport Veckans match med Anna Brolin Resterande matcher på C Sports (150

Läs mer

Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet. Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011

Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet. Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011 Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011 Tove Rinnan Oktober 2010 Barn har rätt att komma till tals Barn har rätt enligt art 12 i barnkonventionen att komma

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Grupp 12 Andreas Antonsson andan850 Ellen Franzén ellfr008 Robin Blomberg robbl105 Lovisa Rönngren lovro519 Pontus Rudolfson ponru118

Grupp 12 Andreas Antonsson andan850 Ellen Franzén ellfr008 Robin Blomberg robbl105 Lovisa Rönngren lovro519 Pontus Rudolfson ponru118 Grupp 12 Andreas Antonsson Ellen Franzén Robin Blomberg Lovisa Rönngren Pontus Rudolfson andan850 ellfr008 robbl105 lovro519 ponru118 (tidslinje) a. Tidslinje b. Utbredning c. Användare (utbredning) a.

Läs mer

Tidningsannonser. E-mail. Sms. Events. Sociala medier. Diskussionsgrupper. Bannerannonsering med DM-princip. Undersökningar. Sök

Tidningsannonser. E-mail. Sms. Events. Sociala medier. Diskussionsgrupper. Bannerannonsering med DM-princip. Undersökningar. Sök Vilka kanaler pratas det mest om? E-mail Tidningsannonser Sms Events Sociala medier Diskussionsgrupper Bannerannonsering med DM-princip Sök LinkedIn, Twitter, Facebook mfl Undersökningar 1 Vad tycker jag?

Läs mer

En lathund om att. Sverige

En lathund om att. Sverige En lathund om att publicera i Sverige 1 Selinoë 2 Allmänna råd om textformatering!... 2 Mindre förlag!... 3 Självpublicering!... 4 Bokservice!... 6 Bokutgivningsföretag!... 7 Om e-böcker!... 8 Tryckta

Läs mer

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Datavetenskap Opponent(er): Jhonny Carvajal Johan Bjärneryd Respondent(er): Fredrik Häggbom Erik Olsson Haglund Scrumptious - A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Oppositionsrapport,

Läs mer

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Canal Digital Kabel-TV Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Tv ska vara en trygghet och en självklarhet Vår affärsidé är att leverera det mest attraktiva utbudet till tv-tittarna och vi står för

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Välkommen tillbaka till den sista träffen!

Välkommen tillbaka till den sista träffen! DEL 3 Digidel är ett nationellt projekt som syftar till att få fler medborgare att bli digitalt delaktiga. I Sverige finns 1,5 miljoner personer som inte alls eller i mycket liten utsträckning använder

Läs mer

Teknikskifte. i Sveriges skolor UR online med digital teknik

Teknikskifte. i Sveriges skolor UR online med digital teknik Teknikskifte i Sveriges skolor UR online med digital teknik Den nya tekniken Nedsläckningen av det analoga marknätet för televisionen har börjat. 2008 ska hela Sverige ha bytt till digitalt marknät. Teknikskiftet

Läs mer

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17 2013-09-18 1 (6) Sociala medier ger möjligheter till ökad öppenhet och dialog. Genom att använda sociala medier kan vi nå fler människor och fler målgrupper. Vi kan möta medborgarna på nya sätt och på

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Läraryrket 2025 hur ser framtiden ut? Teachers Lifelong Learning Network http://www.tellnet.eun.org

Läraryrket 2025 hur ser framtiden ut? Teachers Lifelong Learning Network http://www.tellnet.eun.org Läraryrket 2025 hur ser framtiden ut? Teachers Lifelong Learning Network http://www.tellnet.eun.org Läraryrket 2025 hur ser framtiden ut? Den här modulen har som mål att bidra till lärares kontinuerliga

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

2006 UPPHOVSRÄTTS- OCH SÄKERHETSGUIDE FÖR FÖRETAG

2006 UPPHOVSRÄTTS- OCH SÄKERHETSGUIDE FÖR FÖRETAG 2006 UPPHOVSRÄTTS- OCH SÄKERHETSGUIDE FÖR FÖRETAG 25% 02 De ansvariga på ett företag tar stora risker om det finns musik, film eller annat upphovsskyddat material på företagets servrar eller datorer utan

Läs mer

Manual. Att skapa lokala Facebooksidor

Manual. Att skapa lokala Facebooksidor Manual Att skapa lokala Facebooksidor Skapa en Facebooksida 1. Logga in på Facebook med din vanliga, privata inloggning. När du har skapat sidan kommer du alltid att publicera på sidan som just sida, och

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

» RSS - Bygg din egen RSS!

» RSS - Bygg din egen RSS! 1 of 5 29.4.2006 18:46» RSS - Bygg din egen RSS! Sett en orange liten skylt med vita bokstäver som antingen sagt XML eller RSS nyligen utan att direkt koppla varför den finns där? Du är antagligen inte

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus.

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Sociala medier De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Dessutom finns Linkedin, där man kan återknyta kontakten med gamla vänner och kollegor och StayFriends,

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Framtidens miljöbilar

Framtidens miljöbilar Framtidens miljöbilar Namn: William Skarin Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Christian, Mikael, Linnea och Simon. Handledare: David, Björn och Jimmy. Abstract The aim of this study is to describe

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

AF BOSTÄDER 2015-03-27. Rapport: Attitydundersökning studenters medievanor

AF BOSTÄDER 2015-03-27. Rapport: Attitydundersökning studenters medievanor AF BOSTÄDER 2015-03-27 Rapport: Attitydundersökning studenters medievanor 1. UPPDRAGSBESKRIVNING OCH BAKGRUND 1.1 UPPDRAGET 3 PROJEKTET GRUNDAR SIG I TVÅ FRÅGOR Följande frågor har Lunicore utgått ifrån

Läs mer

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 22.7.2013 Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 1. Allmänt Tjänsten Elisa Kirja (nedan Innehållstjänsten) är avsedd för konsumentkunder. Dessa

Läs mer

Projekt Solenergi Stockholm

Projekt Solenergi Stockholm Projekt Solenergi Stockholm Skriven av i samarbete med Solar Scandinavia 1 Innehållsförteckning Ursprunglig pitch... 3 Inledning... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4

Läs mer

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER MER ELLER MINDRE? EN JÄMFÖRELSE MELLAN ÅR 2009 OCH 2011 2011 Simon Brouwers SAMMANFATTNING År 2009 genomförde Volante en undersökning med syftet att kartlägga scenkonstens

Läs mer

Webbmanual hittaut.nu

Webbmanual hittaut.nu Webbmanual hittaut.nu - Webbmanual för hittaut.nu Manualen är sammanställd av hittaut.nu-kansliet. Saknas något eller är det något som inte stämmer? Kontakta då hittaut.nu-kansliet på info@hittaut.nu!

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Marknadsföring via Twitter

Marknadsföring via Twitter Marknadsföring via Twitter Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst Ann-Sofie Hellsén anhe0037@student.hv.se 2011-05-20 Innehållsförteckning Inledning... 1 Beskrivning... 1 Diskussion... 4 Slutsats...

Läs mer

ebok Marknadsföring En handledning för annonsering i fackinriktade eböcker. För information om denna publikation, vänligen klicka här.

ebok Marknadsföring En handledning för annonsering i fackinriktade eböcker. För information om denna publikation, vänligen klicka här. ebok Marknadsföring En handledning för annonsering i fackinriktade eböcker. För information om denna publikation, vänligen klicka här. 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Introduktion...3 Internet

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Johan Holmström & Lars Åkesson Introduktion Denna rapport beskriver projektet och delmomentet Kommersiell Design i kursen Interaktionsdesign 2 på KTH i Stockholm. Detta

Läs mer

VEM ÄGER VAD Nummer tre i en serie på tre om journalistik som en arbetsmetod i skolan. Från Tidningsutgivarna.

VEM ÄGER VAD Nummer tre i en serie på tre om journalistik som en arbetsmetod i skolan. Från Tidningsutgivarna. Ett material från Mediekompass Tidigare Tidningen i Skolan 3 Kolla källan VEM ÄGER VAD Nummer tre i en serie på tre om journalistik som en arbetsmetod i skolan. Från Tidningsutgivarna. Klicka! Klicka!

Läs mer

Moodle2 STUDENTMANUAL

Moodle2 STUDENTMANUAL Moodle2 STUDENTMANUAL Moodle är en lärplattform med hjälp av vilket du kan kommunicera, dela med dig av information och upprätthålla kontakten med lärarna, handledarna och de andra kursdeltagarna. För

Läs mer

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 De allmänna användarvillkoren ("Användarvillkor") finns tillgängliga på webbplatsen http://www.yobeeda.com

Läs mer

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar Marketing När alla drar åt samma håll Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet

Läs mer

Tanka program KAPITEL 7. Shareware och freeware. Shareware. Freeware

Tanka program KAPITEL 7. Shareware och freeware. Shareware. Freeware KAPITEL 7 Tanka program Internet bokstavligen flödar av olika program man kan ladda ner. Det finns en del nyttiga program som är bra att känna till och använda. Allt för att göra det lättare för sig. I

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

Kodi Lathund UPPGIFT 22 TOBIAS GUSTAFSSON. TOBIAS GUSTAFSSON Tärna folkhögskola

Kodi Lathund UPPGIFT 22 TOBIAS GUSTAFSSON. TOBIAS GUSTAFSSON Tärna folkhögskola 2015 Kodi Lathund UPPGIFT 22 TOBIAS GUSTAFSSON TOBIAS GUSTAFSSON Tärna folkhögskola Kodi Lathund Det vi ska göra är att installera programvaran samt gå igenom inställningar för att få programmet att fungera

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april:

Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april: Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april: KLYS är en samarbetsorganisation för olika konstnärsgrupper som författare, bildkonstnärer, tonsättare,

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Innehållsförteckning 1 Allmänt 2 Registrera 2 i. Instruktioner för registrering 2 ii. Organisationsnummer 2 iii. Dina uppgifter 2 iv. Bekräfta villkor 2 v. Aktivering av konto 2.1 Glömt lösenord 2.2 Mitt

Läs mer

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Vi vill uppmuntra till användning av sociala medier i arbetetssyfte men också påminna om att du representerar din arbetsgivare/förbundet, både

Läs mer

Får jag skriva ditt marknadsföringsmaterial?

Får jag skriva ditt marknadsföringsmaterial? Får jag skriva ditt marknadsföringsmaterial? Jag älskar att skriva! Säljbrev. Annonser. E-postkampanjer. Nyhetsbrev. Banners. Broschyrer. Flyers. Direktreklam. Tackbrev. Enkäter. Landningssidor. Hemsidor.

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Acano cospace Solution

Acano cospace Solution Acano cospace Solution Acano Klienten Snabbstarts Guide Acano 1.0 October 2013 Innehåll Contents 1 Introduktion 3 2 Hålla en ad-hoc audio and video möte 4 3 Skapa ett cospace 5 4 Ansluta till ett cospace

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

Örebro den 28 november 2012

Örebro den 28 november 2012 Örebro den 28 november 2012 1 Statens medieråd har i uppdrag att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten ska följa medieutvecklingen

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 6 Länklistor 9 Övningar 10 Repetition 11 Kortfattad repetition 9 6 Inledning Välkommen till Nyfiken

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 2: Blogg

IT-körkort för språklärare. Modul 2: Blogg IT-körkort för språklärare Modul 2: Blogg Innehåll Gloslista 2 Logga in på bloggen (punkt 1-3) 3 Skapa och redigera sidor och undersidor (punkt 4 och 5) 4 Infoga dokument (punkt 6 och 7) 7 Skapa inlägg

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer