Drivkrafterna bakom skapandet av IT-baserade mediedistributionstjänster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Drivkrafterna bakom skapandet av IT-baserade mediedistributionstjänster"

Transkript

1 Drivkrafterna bakom skapandet av IT-baserade mediedistributionstjänster A R V I D C E D E R G R E N o c h M A R K U S A N J O U - L A G E R S T R Ö M Examensarbete Stockholm, Sverige 2008

2 Drivkrafterna bakom skapandet av IT-baserade mediedistributionstjänster A R V I D C E D E R G R E N o c h M A R K U S A N J O U - L A G E R S T R Ö M Examensarbete i medieteknik om 15 högskolepoäng vid Högskoleingenjörsprogrammet för medieteknik Kungliga Tekniska Högskolan år 2008 Handledare på CSC var Roger Wallis Examinator var Daniel Pargman TRITA-CSC-E 2008:119 ISRN-KTH/CSC/E--08/119--SE ISSN Kungliga tekniska högskolan Skolan för datavetenskap och kommunikation KTH CSC Stockholm URL:

3 Drivkrafterna bakom skapandet av IT baserade mediedistributionstjänster Sammanfattning Dagens IT samhälle präglas av ständiga förändringar vad gäller nya fenomen på Internet. En stor del av dessa sker inom området distribution av media och eftersom det i stor utsträckning är konsumenterna själva som skapar fenomenen så sker det ofta snabbare än mediebranschen i allmänhet hinner med att uppfatta. Detta tyckte vi var ett intressant ämne att skriva ett examensarbete om. Framförallt eftersom det är ett ämne som ligger i tiden och att det därmed finns ett stort intresse bland folk i allmänhet. Vi har valt att inte göra vårt examensarbete på ett specifikt företag utan på sektionen för Computer Science and Engineering (CSC) på KTH i Stockholm. Syftet med arbetet är att kartlägga några av dessa tjänster som är så pass nya att de i regel inte är kända för allmänheten. Vi ville utröna vilka som är de bakomliggande drivkrafterna till skapandet av dessa tjänster, men även ta reda på vilka intressekonflikter dessa skapar i samhället i stort. Vilka är det som skapar tjänsterna, i hur stor utsträckning används de och vad har mediebranschen för åsikter om att dessa existerar? Som underlag till arbetet har vi bland annat genomfört intervjuer med TV bolag och med skaparna själva. Att få tag på personerna bakom dessa sidor och tjänster är en process som emellanåt var svår då dessa ofta inte är lättillgängliga och vill vara anonyma. Våra undersökningar och intervjuer med skapare av dessa sidor och tjänster säger oss att det i första hand är privatpersoner som skapat dem. Att tala om en enda generell drivkraft bakom skapandet är nog något man bör undvika, men vi kan ana likheter och sammanträffanden mellan de skapare vi varit i kontakt med. De skapare som vi talat med har ofta sett ett behov de själva har och som de också ser en lösning på. Denna drivkraft att skapa något efter ett eget behov tycks vara mer primär än den eventuella ekonomiska vinningen man kan göra på dessa sidor, som ofta har tusentals besökare per dag. I de fall vi har undersökt kan man heller inte ana någon direkt ideologisk eller politisk motivation och drivkraft.

4 The driving forces behind the creation of IT based mediadistributionservices Abstract Today's IT society is characterized by constant changes as regards new phenomena on the Internet. A plethora of new initiatives and alternatives are emerging in the area of distribution of media. Often it is the consumers themselves who create the phenomena, and frequently so fast that traditional business players have difficulties keeping track of new developments. We believe this is an interesting topic worthy of further study, not least because it is a subject of considerable current interest, and that it therefore is of considerable interest among people in general. We have chosen not to do our thesis work in the form of a commission by a specific company but within the Division of Computer Science and Engineering (CSC) at the Royal Institute of Technology (KTH) in Stockholm. The purpose of the thesis is to identify some of these services, so new that the public in general does not know about them. We wanted to explore which are the driving forces behind the creation of these services, but also find out about the views these create in society at large. Who are the creators of these services, how many are using them and what does the industry think about the fact that they exist? As a basis for the work we have carried out interviews with TV companies and with the creators themselves. To get hold of the persons behind these pages and services is a process that was not always simple as these often are not readily available and frequently would prefer to remain anonymous. Our studies and interviews with the creators of these services conclude that it is primarily individuals who create them. To speak of a single general driving force behind the creation of these pages is probably something one should avoid, but we can see some parallels between the creators we have been in contact with. The creators that we talked to have often been driven by what they perceive as personal needs, and which they also see a solution for. This driving force to create something for their own needs seem to be more significant than the potential economic benefits that can be the rewards of such initiatives, which often have thousands of visitors per day. In the cases we have studied, we cannot identify any direct ideological or political motivation as a prime driving force.

5 Förord Det här examensarbetet är menat att vara kunskapshöjande och en grund för fortsatt forskning och diskussion. Det är också den slutgiltiga delen av vår högskoleingenjörsutbildning i Medieteknik på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Vi vill tacka vår handledare Dr. Roger Wallis, professor i Medieteknik på KTH, för den hjälp med granskning och korrekturläsning han bidragit med och den inspirationskälla han har varit under arbetets gång. Vi vill också tacka Daniel Johansson för givande diskussioner, tips och visat intresse. Slutligen vill vi också tacka skaparna av Joox.net och Student Bay för att de ställde upp på de intervjuer vi gjort. Utan dem hade vi aldrig kunnat genomföra studien. Vi vill också tacka Henrik Nilsson, New Business Manager på Canal Plus för att han ställde upp på en intervju och för de tips vi fick av honom. September, 2008 Markus Anjou Lagerström och Arvid Cedergren

6

7 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Frågeställningar Syfte och mål Avgränsningar Förklaringar av begrepp och dess historia Mashup P2P TV Video On demand Student Bay Metod Arbetsgång Intervjuer Litteraturstudie Tidigare forskning Urval och bortfall Urval Bortfall Kontaktade företag/personer Student Bay Joox.net Kanal Canal Plus TV SF Bio Music mashupsidor Tillvägagångssätt Generellt tillvägagångssätt för att finna skaparen av en sida Spåra IP, Webhotell och Nameserver Vid kontakt Mailintervju på engelska Mailintervju på svenska Telefonintervju Tekniken bakom P2P TV Peer to peer Hur P2P anammas på P2P TV Streaming av film på video on demand sidor Utvecklingen av IT baserade mediedistributions tjänster Video on demand Hulu.com Surfthechannel.com Joox.net P2P TV Music Mashups Student Bay... 12

8 6. Resultat Skaparna Vilka är de? Vad är drivkraften bakom skapandet? Finns det olika drivkrafter? Jämförelse med Open Source rörelsen Öppna video on demandtjänster Hur mycket används de? Stängda video on demandtjänster Hur stor dragningskraft har de jämfört med de öppna? Kartläggning över specifika sidor/tjänster Student Bay Hur fick vi tag på dem? Var de tillmötesgående? Vad var viktigt för dem? Vilka är det som förlorar på tjänsten? Vilka är det som vinner på tjänsten? Vilka intressekonflikter skapar tjänsten i samhället? Joox.net Hur fick vi tag på dem? Var de tillmötesgående? Vad var viktigt för dem? Vilka är det som förlorar på tjänsten? Vilka är det som vinner på tjänsten? Vilka intressekonflikter skapar tjänsten i samhället? P2P TV Vem skapade P2P TV? Hur mycket används och vilket innehåll finns att tillgå med P2P TV? Vilka är det som förlorar på tjänsten? Vilka är det som vinner på tjänsten? Vilka intressekonflikter skapar detta i samhället? Tv bolagen Hur väl medvetna är de om de nya tjänsterna? Känner de sig hotade? Bör de känna sig hotade? Hur ser medielandskapet ut idag en snabb överblick Hur ser medielandskapet ut i morgon? Fortsatt forskning Litteraturlista Tryckta källor Elektroniska källor Intervjuer Bilagor Bilaga 1 Intervjufrågor Canal Plus Bilaga 2 Mailintervju Joox.net Bilaga 3 Intervjufrågor Student Bay Bilaga 4 Mailintervju engelska Bilaga 5 Statistik över antal klick från surfthechannel.com... 37

9 1. Inledning Detta inledande kapitel har som syfte att förklara bakgrunden till examensarbetet och berätta kort om den bakomliggande historiken till de behandlade områdena. Vi ämnar också beskriva syftet och målsättningar med arbetet och de frågeställningar vi har utgått ifrån. Det står även kort om vilka avgränsningar vi har gjort och hur vi har gått tillväga under arbetets gång Bakgrund Dagens IT samhälle präglas av ständiga förändringar vad gäller nya fenomen på Internet. En stor del av dessa sker inom området distribution av media och eftersom det i stor utsträckning är konsumenterna själva som skapar fenomenen så sker det snabbare än mediebranschen i allmänhet hinner med att uppfatta. Detta tyckte vi och vår handledare var ett intressant ämne att skriva ett examensarbete om. Framförallt eftersom det är ett ämne som ligger i tiden och att det därmed finns ett stort intresse bland folk i allmänhet. Vi har därför valt att inte göra vårt examensarbete på ett företag utan på sektionen för Computer Science and Enginering (CSC) på KTH i Stockholm Frågeställningar Huvudfrågeställningen i detta examensarbete var: Vilka är de bakomliggande drivkrafterna till att människor skapar dessa tjänster och vilka intressekonflikter skapar de i samhället? Mer specifikt ville vi ta reda på vem eller vilka som skapar dessa sidor/tjänster och varför de gör det. I vilken utsträckning används dessa tjänster? Vad tycker Tv bolagen om att deras fotbollsmatcher sänds genom P2P TV eller vet de ens om det? Vad ser de för några för och nackdelar med att sända sina tv program gratis (annonsfinansierat) på webben kontra att ta betalt för tjänsten? Våra underliggande frågeställningar är dessa: Vem är det som skapar dessa tjänster? Hur många är det som använder dessa tjänster? Vad har Tv bolagen för syn på detta? Förutom att svara på våra frågeställningar kommer vi även lägga visst fokus på den utveckling som skett parallellt med detta arbete. Vilka förändringar har skett och i vilken utsträckning. 1

10 1.3. Syfte och mål Syftet med denna rapport är att kartlägga dessa tjänster och finna svar på våra frågeställningar som behandlar ett inom universitetsvärlden outforskat område. I fokus kommer drivkraften bakom skapandet att ligga. Vår målsättning är att denna rapport i framtiden kan vara av intresse för alla människor som har ett intresse för ämnet i allmänhet och företag inom mediebranschen i synnerhet. Vi tror att vi därmed kan höja kunskapen i allmänhet om dessa tjänster. Rapporten ska även kunna användas som underlag för vidare studier i ämnet. Vi har haft en inställning att gå in i studien så lyhörda och öppna som möjligt för att på så sätt ha bättre möjlighet att upptäcka tendenser och mönster Avgränsningar Eftersom det är ett stort område var det viktigt att vi i ett tidigt skede av arbetet hade tydliga avgränsningar inom vad vi skulle behandla och inte. Vi har valt att fokusera på fyra stycken tjänster/fenomen som alla är förhållandevis nya och starkt växande: Student Bay Music Mashup tjänster Video On demand tjänster P2P TV Många av dessa tjänster förmedlar till viss del upphovsrättsskyddat material men vi kommer inte att väga in rättsliga eller etiska aspekter utan beskriva hur det ser ut i dagsläget så objektivt som det är möjligt. Vi kommer helt att utelämna användarna av dessa tjänster i vår studie och fokusera på skaparna och deras drivkrafter. Vi kommer inte heller att ta upp existerande eller möjliga affärsmodeller för någon av tjänsterna Förklaringar av begrepp och dess historia Mashup En mashup är en webbapplikation som kombinerar data från mer än en källa och sammanställer det hela till en ny integrerad tjänst. Exempel på detta är som söker webben efter media och sammanställer detta, varpå man kan spela upp dessa direkt från sidan. När man talar om music mashup kan det även menas en mix av en redan existerande musiklåt, men i vårt fall handlar det alltså om webbsidor som 2

11 sammanställer information och media från hela webben på ett och samma ställe. Det intressanta med dessa typer av sidor är att det öppnar för tjänster som orginalpubliceraren inte hade tänkt sig eller ens kommit på P2P TV Peer to peer teknologin (P2P) började som ett sätt att sprida filer, vanligtvis musik och film över Internet. P2P TV som är den senaste generationen av P2P teknologin tog sin början i Kina och möjliggör för människor världen över att se betal tv gratis. Genom att ladda ned en programvara kan alla med en snabb internetuppkoppling se strömmade tv sändningar på sin dator med en dryg minuts fördröjning. Fenomenet har spridit sig till Europa där en växande skara människor använder tjänsten för att se europeisk fotboll som inte visas på deras lokala kanaler. Den största skaran aktiva användare är fortfarande kineser men det sprids fort och vi ser en växande skara av användare även i Sverige. Den sändning som bekräftat setts av flest människor via P2P TV är en basketmatch med stjärnan Yao Ming. Den sågs av drygt peer topeer tittare samtidigt Video on demand Video on demand eller audio video on demand är ett begrepp som syftar till att användaren själv kan välja vilken video den vill se och när den vill se den. Det finns många sidor på internet som förmedlar denna möjlighet, dels de olika tv kanalernas sidor (svt.se, tv4 anytime.se, kanal5.se m.fl.) men även sidor som vi kommer ta upp i den här rapporten som tillgängliggör upphovsrättsskyddat material (genom länkning till sidor som låter användarna ladda upp film i stil med youtube.com) för alla med en tillräckligt snabb internetanslutning. I vår rapport kommer vi att skilja mellan två typer av video ondemandtjänster. Dels har vi de sidor som drivs av företag och har tillstånd av filmbranschen att lägga ut materialet och som betalar för det och dels har vi de sidor som länkar vidare till uppladdningssidor som alltså också användarna är delaktiga i att göra material åtkomligt för alla. Vi har valt att kalla dem stängda video on demandsidor respektive öppna video ondemandsidor. Här får man dock inte tro att stängda respektive öppna har något annan innebörd än just att de är stängda eller öppna för allmänheten att lägga till material på Student Bay Student Bay är en svensk tjänst som förmedlar studentlitteratur på internet. Vi förklarar detta mer ingående senare i rapporten (se kapitel 2.5.1). 3

12 2. Metod 2.1. Arbetsgång Vårt arbete kommer till stor del att bestå i avsökning av webben och försöka kartlägga vilka tjänster för, den ofta olagliga, mediedistributionen av musik och film som finns att tillgå på Internet. Fokus i rapporten kommer att vara drivkraften bakom skapandet av dessa nya medietjänster och därför kommer vi att försöka kontakta skaparna av de sidor som idag använder webben för att göra en music/video on demand tjänst, för att om möjligt genomföra intervjuer med dem på något sätt. Vi kommer även att följa en del filmer som är upplagda på video ondemandtjänsten surfthechannel.com (då det är den enda som för statistik över hur många gånger filmen är sedd) för att se hur tittarsiffrorna ökar. På så sätt kan vi få en bild av hur pass många filmer det är som ses per vecka av de bioaktuella filmerna. Om vi sedan jämför med statistik från surfthechannel.coms besöksantal med t.ex. joox.net (de två största video ondemandtjänsterna på webben) kan vi försöka få en mer global bild av hur mycket film det ses på dessa sidor. Det kommer givetvis inte att ge något exakt resultat, men vi kommer ändå att få en bild av hur omfattande fenomenet är. En intressant aspekt när dessa tjänster nu finns, främst videotjänsterna är hur tv kanalerna reagerar. Därför kommer vi också att kontakta en del tvkanaler för att se hur de ser på saken och hur deras framtid ser ut för webbtv m.m Intervjuer De intervjuer som vi utfört har varierat i utformning beroende på hur det har varit möjligt att göra dem. Vi har dels gjort telefonintervjuer, dels mailintervjuer men även träffat vissa av respondenterna. Anledningen till att det har varierat beror på att vissa av dem vi intervjuat inte har gått att träffa på annat sätt eller har velat vara helt anonyma. Intervjuerna har haft varierad struktur men vi har alltid utgått ifrån förskrivna frågor och försökt göra dessa jämförbara med varandra även om respondenterna inte har haft samma utgångspunkt. Vi kan också dela in respondenterna i två kategorier, dels de som startar nya medietjänster och dels de i näringslivet som reagerar mot att dessa startar. Detta för att dels få reda på vad som driver skaparna till dessa sidor och dels för att undersöka vilka intressekonflikter som skapas i samhället i allmänhet och näringslivet i synnerhet, av att dessa sidor finns och används. 4

13 2.3. Litteraturstudie Litteraturstudien består av att läsa tidigare publicerat material i frågor om sociala beteenden på internet. Vi kommer också att lägga en teknisk vinkel på rapporten där vi tar reda på hur dessa videotjänster är uppbyggda, dvs. hur de fungerar i ett tekniskt perspektiv Tidigare forskning Det finns en intressant studie utförd av det Vinnovafinansierade projektet NamNam (Ny Användar Medverkan Nya Affärs Modeller) om Open Source rörelsen och skaparna av Öppen källkod. Studien omfattar flera rapporter och man har satt fokus på drivkraften. Man har gjort en enkätundersökning av vana internetanvändare för att få en bild av vad de tror om betydelsen för Open Source i framtiden. Man har också frågat i vilken utsträckning de själva har arbetat och/eller använt sig av Open Source programvaror. Vi kommer att jämföra delar av denna med våra slutsatser i vår rapport för att se om det finns några likheter vad gäller drivkrafter och beteenden bland skaparna och det skapade materialet (se kapitel ) 2.4. Urval och bortfall Urval Vi har valt att kontakta de sidor och företag som är stora och ledande inom området. Skaparna bakom video on demand tjänsterna var inte alltid så lätta att hitta, men ofta fanns en kontaktsida på deras webbtjänster Bortfall Det var många av de kontaktade sidorna som inte svarade. Anledningen kan vara att de många gånger inte har tid att svara och sortera den mail de får. Andra anledningar kan vara att de vill vara anonyma och tycker att det kanske kan vara en risk att svara på vårt mail. Av olika anledningar fick vi inte heller möjlighet att intervjua så många tvbolag som vi önskade. Även SF tackade nej till att ställa upp på en intervju. De music mashupsidor varit i kontakt med har vi antingen inte fått svar ifrån eller så har de visat sig vara stora företag från USA och har inte kunnat svara på de frågor vi önskat. Inom den tidsram och för de resurser som getts för detta examensarbete fanns inte möjligheten att göra fler försök att få tag på dessa personer/företag. 5

14 2.5. Kontaktade företag/personer Här följer en presentation av de sidor och företag vi har kontaktat Student Bay Student Bay är en svensk, webbaserad internettjänst som lanserades den 26 mars Den är i första hand riktad till studenter och låter personer tillsammans skapa ett slags virtuellt bibliotek där det är medlemmarna själva som laddar upp inskannad kurslitteratur och tillgängliggör det för resten av medlemmarna. Tanken är att det skall vara en slags ge och tatjänst. Sidan har dock ingen koppling till PirateBay, trots namnet och tekniken som används är heller inte torrent eller peer to peer*. Istället är det en http lösning där kurslitteraturen är ständigt åtkomlig via http. För oss är det intressant att kontakta dem för att det är en helt ny tjänst som precis ser dagens ljus och att vi då verkligen kan försöka förstå den motivation som driver dem just nu. * Se kapitel Joox.net Joox är en webbaserad tjänst som länkar till olika videosidor, mestadels och där användare kan lägga ut egen film. Det som förmodligen gjort Joox så framgångsrikt är att det i många fall handlar det om bioaktuella och nyligen sända tv serier som är länkade från Joox. Men det finns även äldre material. En annan anledning till att det blivit populärt är också att man som användare inte behöver ladda hem något till sin hårddisk utan kan se videon i realtid i sin webbläsare när den laddas hem. För oss är det intressant att kontakta skaparna bakom den här sidan då den dels är mycket stor och sen är den ett exempel på hur webben blir ett forum för spridning av den typen av media som tidigare varit förlagd till andra typer av program och inneburit högre krav på kunskap Kanal 5 Kanal 5 är en svensk tv kanal som har sänt tv i Sverige sedan 1989, då under namnet Nordic Channel för att efter några namnbyten få namnet Kanal Det som gör det intressant för oss att kontakta dem är dels att de är ett företag som idag satsar mycket på webb tv lösningar och släpper många av sina program på Internet. Man ser alltså en ekonomisk gångbar framtid i webb tv. Dels är det också intressant för att höra deras syn på P2P TV då det är en betalkanal som får en del av sina intäkter på abonnemangsintäkter och därav skulle skadas ekonomiskt om deras sändningar släpps gratis via P2P TV. Och vad tycker i.s.f. deras annonsörer om saken. 6

15 Canal Plus Canal Plus Television AB startades 1997 av franska Canal Plus och bytte 2003 namn till C More Entertainment. Företaget erbjuder betal tv under varumärket Canal Plus och har idag över abonnenter i Norden. De erbjuder ett stort utbud av tv serier, filmer och sportsändningar och har även en pay per view tjänst för sport och film. De har även en webb tv tjänst där man kan köpa filmer och sport och se direkt på datorn. Det är av intresse för oss att kontakta dem då de satsar på betalda webbtv lösningar och därmed påverkas av att deras sändningar strömmas och sänds via P2P TV TV4 TV 4 är Sveriges största kommersiella TV kanal och ägs av TV 4 AB. De påbörjade sina sändningar via satellit och kabelnät 1990 och sändningar över marknätet två år senare. TV 4 är en reklamfinansierad kanal. TV4 driver även sidan anytime.tv4.se som är en video on demandtjänst. TV4 var av intresse för oss att kontakta eftersom de påverkas av och konkurrerar med andra öppna och stängda video on demandtjänster SF Bio SF Bio är Sveriges största biografkedja och bildades Sedan 1983 är SF Bio ett helägt dotterbolag till Bonnier AB inom affärsområdet Bonnier Broadcasting and Entertainment. SF Bio äger och driver biografer på 22 orter i Sverige. SF Bio driver även andra affärsområden som t.ex. SF Anytime som är en video on demandtjänst. SF Bio var av intresse för oss att kontakta eftersom de påverkas av och konkurrerar med andra öppna och stängda video on demandtjänster Music mashupsidor Vi har kontaktat sidorna seeqpod.com och foxytunes.com samt ett antal mindre privata sidor. Seeqpod och foxytunes är av intresse för oss och denna studie eftersom det är två av de största music mashupssidorna på webben idag. 7

16 3. Tillvägagångssätt Här förklarar vi hur vi gick tillväga för att göra denna studie Generellt tillvägagångssätt för att finna skaparen av en sida För att hitta skaparen/skaparna bakom en sida på Internet finns det olika metoder som kan användas i den mån det behövs. I det fall skaparen lägger upp kontaktinformation direkt på sidan så används denna. I annat fall får man utnyttja andra alternativa metoder Spåra IP, Webhotell och Nameserver På sidan who.is kan man söka på en adress och få reda på vilken nameserver och IP adress sidan ligger på. Man kan även se en mailadress till den som har registrerat sidan. Det är denna adress vi har mailat till när vi önskat få kontakt med skaparen av sidan och det inte fanns någon annan kontaktinformation på sidan. Ett problem är att de som vill vara anonyma ofta använder en inofficiell adress när de registrerar en domän och därmed inte läser inkomna mail på denna Vid kontakt När vi har fått kontakt med skaparen har vi haft tre olika förfaranden beroende på vem/vilka det är Mailintervju på engelska De som inte är svenska men har en kontaktadress har vi mailat en kort intervju bestående av fem frågor. Dessa frågor är utvalda utifrån vår tro på att det är frågor som de kan tänka sig att svara på men som samtidigt ger oss den mest relevanta informationen Mailintervju på svenska De sidor vars skapare kommer från Sverige men inte haft möjlighet till eller velat ställa upp på att träffas personligen eller via telefon har vi mailat en intervju till, bestående av ett antal frågor. Att dessa intervjuer är längre och mer omfattande än de på engelska beror på att vi fått en bättre kontakt med dessa skapare Telefonintervju I fallet Student Bay valde vi att göra en telefonintervju. Vi hade helst velat träffa skaparna bakom denna sida personligen men de har en policy om att inte göra det och vill vara anonyma. För att få mer utförliga svar och ha möjlighet att ställa följdfrågor blev telefonintervju det bästa alternativet. 8

17 4. Tekniken bakom Detta kapitel förklarar kortfattat den grundläggande tekniken som ligger bakom dessa tjänster P2P TV Peer to peer Ett peer to peer(p2p) nätverk är ett icke hierarkiskt datornätverk som använder flera sammankopplade noder som inte kommunicerar enligt klient server modellen. Detta innebär att de olika datorerna inte tilldelas specifika roller i kommunikationen och inga noder har några speciella privilegier gentemot de övriga. Istället för att ha begreppet klienter eller servrar har man bara likadana peer noder som fungerar som både klienter och servrar till andra noder i nätverket (se figur 1.). I ett nätverk av klient server modell sker kommunikationen vanligtvis till och från en central server (se figur 2.). I nätverket används den samlade bandbredden bland antalet deltagare snarare än konventionella centraliserade resurser där ett relativt lågt antal servrar ger grundläggande värde för en tjänst eller tillämpning. P2Pnätverk är användbara för många ändamål, som till exempel fildelning, IPtelefoni och P2P TV. Figur 1. P2P nätverk Figur 2. Klient server nätverk Hur P2P anammas på P2P TV P2P TV innebär att när varje enskild användare laddar ned en videoström så laddar den samtidigt upp den till andra användare. Den ström som levereras från användarna lider vanligtvis av ett fåtal minuters fördröjning gentemot originalkällan. Kvaliteten på videon beror vanligtvis på antalet användare, och precis som i övriga P2P nätverk så blir det bättre ju fler användare det är. 9

18 De flesta P2P TV nätverken fungerar så att när en användare vill se en viss kanal så kontaktar P2P TV applikationen en tracker server för den kanalen och får då adresser till andra peers som distribuerar kanalen. Den kontaktar sedan dessa peers och tar emot strömmen. Tracker servern sparar sedan denna användares adress så att den kan ges vidare till andra användare som vill se samma kanal Streaming av film på video on demand sidor Med streaming menar man att det konstant flödar information som presenteras direkt för den som tar emot dataströmmen. Detta blir mest intressant när det handlar om media så som video eller ljud. Man kan skilja mellan media som strömmar live eller som strömmar on demand. När det gäller de sidor vi undersökt handlar det om on demand streaming. Med det menas att den data som strömmas till användaren är sedan tidigare lagrad på en databasserver. De öppna video on demandsidor vi undersökt har, som vi tidigare nämnt, länkar till etablerade videouppladdningssidor där användarna själva laddar upp material som t.ex. youtube.com. Det ser ut som om filmen kommer från den sidan man är på och man behöver alltså aldrig besöka youtube.com eller motsvarande för att se på filmen. Detta är möjligt då dessa videouppladdningssidor som används har presenterat ett API (Application Programming Interface, ett slags regelverk för hur viss programvara skall kunna kommunicera med en annan) för deras tjänst som gör det möjligt att hämta dataströmmar från deras server direkt och t.ex. presentera det i en flash applikation man har lagt upp på sidan. Det går alltså att utforma sin spelare precis hur man vill och dessutom kunna spela film från flera olika videouppladdningssidor i den utan att användaren behöver besöka dessa sidor direkt. De stängda video on demandsidorna strömmar direkt från sin egen streamingserver. 10

19 5. Utvecklingen av IT baserade mediedistributionstjänster Dessa tjänster är så pass nya och de utvecklas hela tiden i hög hastighet. Nya sidor kommer upp och andra försvinner. Vi tycker därför att det är viktigt att redovisa de förändringar och den utveckling vi har uppmärksammat under den tid vi har arbetat med detta examensarbete Video on demand Hulu.com Hulu.com lanserades i mars 2008 och är den största video ondemandtjänsten som inte kränker några lagar om immateriell rätt men är fortfarande endast tillgängligt för människor i USA. Dock säger de på sidan att de arbetar för att sidan ska kunna användas globalt. Där handlar det främst om tvister angående immateriella rättigheter som avgör när den kommer att växa geografiskt. Någon form av teknisk utveckling kan man inte tala om. Det är traditionell broadcasting som används. Figur 3. Skärmdump från Hulu.com Surfthechannel.com Surfthechannel.com har sedan lanseringen i oktober 2007 haft en stadig ökning av antalet besökare. I takt med att sidan växte har de gjort en kraftig förändring av sidan vad gäller användarvänlighet, design och gränssnitt. Även sidans administration har förbättrats. De är nu mer öppna med forum och kontaktuppgifter tillgängliga på sidan. 11

20 Joox.net Joox.net lanserades i sin första form i mitten på april år 2007 och har sedan dess utvecklats en hel del. Möjligheterna har sedan dess ökat och gjort sidan mer attraktiv för besökarna. Om man jämför joox.net och surfthechannel.com (de två största öppna video on demandsidorna på internet i dagsläget) är joox.net s videor oftare av högre kvalitet. I gengäld är det fler filmer på surfthechannel.com. Man kan inte tala om att det gjorts någon teknisk utveckling i den här formen av sidor. Det som har hänt är att man har fått snabbare datorer och större bandbredd på sina internetanslutningar (vilket medför bättre komprimeringsmöjligheter och bättre kvalitet på film) som gjort den här utvecklingen möjlig P2P TV Det har inte skett några stora förändringar vad gäller programvaran som används för att titta på P2P TV. Fortfarande finns inget program som fungerar på Macintosh t.ex. Vad som däremot tycks gått framåt är att utbudet av saker att se på och att antalet människor som tittar har ökat Music Mashups Nya music mashupsidor dyker upp hela tiden och tjänsterna blir bättre och bättre på att hitta musik med sökmotoroptimeringen. Delvis beroende på att utbudet på internet hela tiden ökar Student Bay Student Bay har genomgått en mindre förändring vad gäller utseende och gränssnitt på sidan och registret är nu enklare att överblicka. De har även lagt till möjligheten att ladda ned vissa böcker som torrentfiler. De har ingen egen tracker men länkar i vissa fall till externa torrenttrackers. Antalet böcker som finns att ladda ned på sidan är i dagsläget ( ) 315 stycken. Vad som är vikigt att nämna i detta fall är att en stor del av detta examensarbete utförts under en tid då studenter i regel är lediga. Det faller sig därför naturligt att denna sida, som riktar sig till just denna målgrupp, har mindre aktivitet under denna period. 12

Sociala medier som en del av employer branding utveckling av kommunikationslösningar för Stora Enso AB BJÖRN HAGLUND

Sociala medier som en del av employer branding utveckling av kommunikationslösningar för Stora Enso AB BJÖRN HAGLUND Sociala medier som en del av employer branding utveckling av kommunikationslösningar för Stora Enso AB BJÖRN HAGLUND Examensarbete Stockholm, Sverige 2010 Sociala medier som en del av employer branding

Läs mer

Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade?

Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade? Örebro Universitet Handelshögskolan Informatik C Uppsatsarbete 15 hp Handledare: Gunnar Klein Examinator: Annika Andersson HT 2014 Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade?

Läs mer

Elektroniska böcker på bibliotek Bibliotekariers och användares syn på elektroniska böcker utifrån intervjuer och samtal

Elektroniska böcker på bibliotek Bibliotekariers och användares syn på elektroniska böcker utifrån intervjuer och samtal KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2005:6 Elektroniska böcker på bibliotek Bibliotekariers och användares syn på elektroniska

Läs mer

TV-kanalers intäktsmöjligheter på Internet

TV-kanalers intäktsmöjligheter på Internet TV-kanalers intäktsmöjligheter på Internet En marknadsanalys av den svenska TV-marknaden ur ett konsultbolags perspektiv CECILIA THORSÉN Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 TV-kanalers intäktsmöjligheter

Läs mer

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar.

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2011:17 Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier

Läs mer

Marknadsföring via Instagram. I N G R I D L A R S S O N o c h E L M A M A K S U M I C

Marknadsföring via Instagram. I N G R I D L A R S S O N o c h E L M A M A K S U M I C Marknadsföring via Instagram I N G R I D L A R S S O N o c h E L M A M A K S U M I C Examensarbete Stockholm, Sverige 2013 Marknadsföring via Instagram INGRID LARSSON och ELMA MAKSUMIC DM129X, Examensarbete

Läs mer

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna.

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Kandidatuppsats 15 hp Medieteknik Höstterminen 2012 Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. En fallstudie bland

Läs mer

Snacka om Spotify. Kandidatuppsats i marknadsföring. Högskolan i Halmstad. Sektionen för Ekonomi och Teknik. Marknadsföringsprogrammet, 180hp

Snacka om Spotify. Kandidatuppsats i marknadsföring. Högskolan i Halmstad. Sektionen för Ekonomi och Teknik. Marknadsföringsprogrammet, 180hp Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Marknadsföringsprogrammet, 180hp Snacka om Spotify Kandidatuppsats i marknadsföring Författare: Fredrik Ahlbäck, 870107 Daniel Erlandsson, 871220 Handledare:

Läs mer

C-UPPSATS. Företagsportaler

C-UPPSATS. Företagsportaler C-UPPSATS 2006:216 Företagsportaler En jämförelse mellan en standardlösning och egenutveckling Daniel Barsk Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interaktionsdesign på webben - Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interactiondesign on the web - To influence attitudes towards crowdfunding

Läs mer

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190. Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190. Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190 Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden Författare:

Läs mer

Affärsmodeller inom e-commerce Hur lyckas man som småföretagare på Internet

Affärsmodeller inom e-commerce Hur lyckas man som småföretagare på Internet School of Mathematics and Systems Engineering Reports from MSI - Rapporter från MSI Affärsmodeller inom e-commerce Hur lyckas man som småföretagare på Internet Simon Andreasson Thomas Glimfelt Jun 2008

Läs mer

Nyttan av Web 2.0 i en CRM-kontext Change impact of Web 2.0 in a CRM context

Nyttan av Web 2.0 i en CRM-kontext Change impact of Web 2.0 in a CRM context Kandidatuppsats i informatik Thesis work (Informatics) REPORT NO. 2008:043 ISSN: 1651-4769 Department of Applied Information Technology Nyttan av Web 2.0 i en CRM-kontext Change impact of Web 2.0 in a

Läs mer

Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet

Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Linus Grahl Produktionsledare - Media, MAH Maj 2010 Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Sammandrag Denna studie belyser användarvänligheten

Läs mer

Marknadsföring inom sociala medier

Marknadsföring inom sociala medier VASA YRKESHÖGSKOLA Philip Molander Marknadsföring inom sociala medier Företagsekonomi och turism 2010 1 FÖRORD Mitt lärdomsprov handlar om marknadsföring inom sociala medier. Detta arbete utgör en marknadsundersökning

Läs mer

De svenska TV-kanalernas VoD-tjänster på Internet

De svenska TV-kanalernas VoD-tjänster på Internet De svenska TV-kanalernas VoD-tjänster på Internet En kartläggning av de utmaningar och möjligheter som finns ur ett konsultbolags perspektiv ALEXANDER BILEDT Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 De svenska

Läs mer

Fria och öppna programvaror inom kommunal verksamhet

Fria och öppna programvaror inom kommunal verksamhet Fria och öppna programvaror inom kommunal verksamhet Vägen mot öppna standarder? Free- and open source software in municipalities The way towards open standards? Datum: 2009-12-10 Version: Slutversion

Läs mer

Kommunicera att förmedla en möjlighet. Mälardalens Högskola. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Kommunicera att förmedla en möjlighet. Mälardalens Högskola. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Mälardalens Högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Kommunicera att förmedla en möjlighet En studie av den interna kommunikationen på ABB Sverige i Västerås Kandidatuppsats i företagsekonomi

Läs mer

Konverteringsoptimering för e-handelsbutiker

Konverteringsoptimering för e-handelsbutiker Konverteringsoptimering för e-handelsbutiker En möjlighet för e-handelsföretag att identifiera sina brister och styrkor MARCUS THÖRN Examensarbete Stockholm, Sverige 2012 Konverteringsoptimering för e-handelsbutiker

Läs mer

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Internethandel Anna Ingvarsson och Emma Wallin En studie om hur en liten

Läs mer

Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen?

Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen? Högskolan i Halmstad Sektionen för ekonomi och teknik Bygg- och fastighetsekonom Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen? Kandidatuppsats i företagsekonomi

Läs mer

Adam Holmkvist. Kandidatexamensarbete för kandidatexamen i datavetenskap, 15 hp. Handledare på CS-UmU: Lars-Erik Janlert Examinator: Pedher Johansson

Adam Holmkvist. Kandidatexamensarbete för kandidatexamen i datavetenskap, 15 hp. Handledare på CS-UmU: Lars-Erik Janlert Examinator: Pedher Johansson Kandidatexamensarbete för kandidatexamen i datavetenskap, 15 hp Handledare på CS-UmU: Lars-Erik Janlert Examinator: Pedher Johansson UMEÅ UNIVERISTET Institutionen för datavetenskap SE-901 87 UMEÅ SWEDEN

Läs mer

En jämförande studie av omvärldsbevakningsverktyg Institutionen för data- och systemvetenskap Stockholms universitet / Kungliga Tekniska Högskolan

En jämförande studie av omvärldsbevakningsverktyg Institutionen för data- och systemvetenskap Stockholms universitet / Kungliga Tekniska Högskolan En jämförande studie av omvärldsbevakningsverktyg Institutionen för data- och systemvetenskap Stockholms universitet / Kungliga Tekniska Högskolan Januari 2007 Författare: Handledare: Daniel Nyhlén Thomas

Läs mer

Trygg E-handel. Uppsala Universitet Instutitionen för informatik och media VT 2014 Examensarbete nivå C. Författare: David Nedergård

Trygg E-handel. Uppsala Universitet Instutitionen för informatik och media VT 2014 Examensarbete nivå C. Författare: David Nedergård Uppsala Universitet Instutitionen för informatik och media VT 2014 Examensarbete nivå C Trygg E-handel Författare: David Nedergård Handledare: PG Holmlöv 1 Sammanfattning E-handeln i Sverige tog stora

Läs mer

Viral marknadsföring som rekryteringsverktyg

Viral marknadsföring som rekryteringsverktyg Kandidatuppsats i informatik Thesis work in informatics REPORT NO. 2008:026 ISSN: 1651-4769 Department of Applied Information Technology Viral marknadsföring som rekryteringsverktyg Hur företag kan utnyttja

Läs mer

Marknadsföring på internet En litteraturstudie om nyttan och skadan med internet för ett hotell på dagens marknad

Marknadsföring på internet En litteraturstudie om nyttan och skadan med internet för ett hotell på dagens marknad Mariehamn 2009 Marknadsföring på internet En litteraturstudie om nyttan och skadan med internet för ett hotell på dagens marknad Matilda Råbergh Matilda Råbergh Författare B Högskolan på Åland o.s.v. serienummer

Läs mer

Marknadsföring av konst via Internet

Marknadsföring av konst via Internet Södertörns Högskola Medieteknik, påbyggnadskurs C-uppsats i Medieteknik, 10 poäng Handledare: Ulf Hagen HT 2002 Marknadsföring av konst via Internet -Artotekets förutsättningar att lyckas på marknaden-

Läs mer

Södertörns högskola Ekonomikandidatprogrammet, 180hp. Examensarbete 15hp Företagsekonomi C Höstterminen 2010. SMS- Lån

Södertörns högskola Ekonomikandidatprogrammet, 180hp. Examensarbete 15hp Företagsekonomi C Höstterminen 2010. SMS- Lån Södertörns högskola Ekonomikandidatprogrammet, 180hp Examensarbete 15hp Företagsekonomi C Höstterminen 2010 SMS- Lån En kvalitativ studie av lånemarknaden. Av: Patrik Franso Sandra Dal Handledare: Ogi

Läs mer

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting Sociala medier när kunden själv får välja Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander Marknadsföringsprogrammet Handledare: Leif Rytting Ämne: Marknadsföring Nivå och termin: Kandidatuppsats,

Läs mer

Mobilen i hemmet. Sammanfattning. En studie om användandet av mobiltelefonen i hemmet. Jenny Fådal. Saman Mottaghy

Mobilen i hemmet. Sammanfattning. En studie om användandet av mobiltelefonen i hemmet. Jenny Fådal. Saman Mottaghy Mobilen i hemmet En studie om användandet av mobiltelefonen i hemmet Jenny Fådal Saman Mottaghy Sammanfattning Majoriteten av den svenska befolkningen har en mobiltelefon idag 2011. Hur och i vilka situationer

Läs mer