Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007"

Transkript

1 2007 Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007

2 ÅRSREDOVISNING 2007 Torshälla Fastighets AB INNEHÅLL Ordförandes och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt... 4 Personal... 6 Miljö... 7 Fastigheterna Kunder och marknad... 9 Styrelse och suppleanter Förvaltningsberättelse...12 Resultaträkning...14 Balansräkning...15 Kassaflödesanalys Noter...18 Underskrifter...28 Revisionsberättelse...29 Fem år i sammandrag...30 Bostadshyror Omflyttning i procent Fastigheter färdigställda...34 Fördelning bostäder...36 Lokaler, garage och p-plats Årsredovisning 2007 Layout & produktion: Intro Media Foto: Intro Media Tryck: Bording, Eskilstuna

3 ORDFÖRANDES OCH VD:S ORD Torshälla en attraktiv boendeort Vi blickar tillbaka på 2007 och kan konstatera att ytterligare ett framgångsrikt år har förflutit för bolaget. Vi har under året haft i princip alla lägenheter uthyrda och en stående efterfrågan om att få hyra i vårt bestånd. De lägenheter som inte varit uthyrda har varit avställda för att vi skall kunna göra nödvändiga renoveringar, framförallt omfattande stamrenoveringar som tar i anspråk en stor del av underhållsbudgeten. I förra årets verksamhetsberättelse redovisade vi den nybyggnation som då var under uppförande. Nu kan vi se fram emot att de första hyresgästerna flyttar in i början av mars detta år. Alla lägenheter är till dags dato uthyrda och vi kan bland de nya hyresgästerna notera att boendet lockat människor från både Stockholm och Västerås till Torshälla. Vi arbetar vidare med att stärka och förbättra tryggheten och säkerheten för våra hyresgäster och en del i detta arbete är att vi planerar en förändring i vårt sätt att möta hyresgästerna. En mer decentraliserad organisation är under framväxt och vi hoppas att den skall vara ytterligare ett steg i en bibehållen och förbättrad servicenivå. Torshälla den 1 mars 2008 Alf Egnerfors Styrelseordförande Peter Landin VD 2007 Torshälla Fastighets AB

4 ORGANISATION OCH ARBETSSÄTT Organisation Torshälla Fastighets AB ägs till 100 procent av Eskilstuna Kommunfastigheter AB, som ingår i koncernen Eskilstuna Kommunföretag AB, ägd av Eskilstuna kommun. Bolaget har en tydlig lokal prägel, med en organisation där personalen har egna ansvarsområden och sina egna hyresgäster. Ett arbetslag med fastighetsskötare och städare ansvarar för skötseln av bostadsfastigheterna. Bolaget har förvaltningsuppdrag för de kommunala verksamhetslokalerna i Torshälla. Arbetet är organiserat i två arbetslag som förutom fastighetsskötsel och städning innehåller uppgifter som skolvaktmästare, medverkan vid skolmåltider och arbete för bättre skolmiljöer. En diskussion har inletts för att se över hur fastighetsskötseln ska vara organiserad i framtiden och det pågår ständigt en process för att se vad som är bra och vad som kan bli bättre. Samarbete inom koncernen Torshälla Fastighets AB fortsätter att förstärka samarbetet med moderbolaget Eskilstuna Kommunfastigheter AB. Upphandlingar och utbildningar samordnas inom koncernen liksom datadriften. Företaget har infört samma ekonomisystem som moderbolaget ett system som togs i bruk i och med årets första lönekörning. Bolagen har också samarbetat vid nyproduktionen i kvarteret Pilen. Förlagan är Kommunfastighets lägenheter på Östermalm i Eskilstuna, men till nyproduktionen i Torshälla har konceptet förädlats och förbättrats. Vår organisation ger nöjda kunder ADMINISTRATION EKONOMI- ANSVARIG FASTIGHETS- SKÖTSEL BOSTÄDER ARBETS- LEDARE LOKALVÅRD BOSTÄDER LOKALVÅRD GÖKSTENSSKO- LOKALVÅRD EDVARDSLUNDS- LAN FASTIGHETS- SKÖTSEL SKOLOR, VÅRDCENTRAL, ALLMÄNNA LOKALER SKOLAN ARBETS- LEDARE FÖRVALTARE FÖRVALTARE VD LEDNING Figur:organisation 2007 Torshälla Fastighets AB

5 Fyra frågor... Ägare Eskilstuna kommun Eskilstuna Kommunföretag AB Parken Zoo i Eskilstuna AB Eskilstuna Energi & Miljö AB Eskilstuna Kommunfastigheter AB Torshälla Fastighets AB Figur: den kommunala koncernen med Kommunfastighet och dotterbolag till Malin Thomsen Leijon, ny ekonomiansvarig på Torshälla Fastighets AB Vad har du arbetat med tidigare? Jag är utbildad civilekonom och har jobbat med bokföring, redovisning och bokslut i olika företag i tio år. Med andra ord ganska likt det jag gör nu. Hur har det varit att ta sig an Torshälla Fastighets AB? Jag har arbetat i byggbranschen tidigare, men aldrig med fastigheter och fastighetslån. Så det här jobbet är en utmaning för mig. Och det gör att jag kan komma in med lite nya ögon och egna idéer. Har saker och ting förändrats i och med att du börjat? Ja, fast inget revolutionerande, bara mindre förändringar. Men det är ju lagom storlek på företaget så man har möjlighet att få göra även andra saker. Till exempel har jag startat ett personalblad, det har inte funnits här tidigare. Vad är det bästa med jobbet? Jag älskar ju mina arbetsuppgifter och trivs enormt i funktionen som något av en controller. Jag gillar att göra bokslut men också att följa upp med analyser och prognoser, och se hur vi står till i förhållande till de mål vi har satt upp Torshälla Fastighets AB

6 Fyra frågor... PERSONAL Personal Sjuktalen i företaget är fortsatt låga och vid årets slut nere i 6,6 procent per anställd. Under företagets kontor på Brogatan 13 finns en lokal för styrketräning, Lyftet, som all personal och pensionärer kan nyttja. Personalen har, när arbetet tillåter, också möjlighet till en friskvårdstimme i veckan. Företaget erbjuder personalen att delta i motionsloppen Fordmilen och Dianamilen. Utbildningar All personal har under året deltagit i en utbildning om arbetsmiljö samt uppdaterat sig i hjärt-lungräddning. Delar av personalen har bland annat gått städutbildning och utbildning i radonmätning samt viss utbildning inom energisektorn. Dessutom har städpersonal och fastighetsskötare gått datautbildning. Åldersstruktur <30 år år år >49 år Totalt Kvinnor Män Total sjukfrånvaro i procent ,6 6,1 4,4 6,4 6,7 Genomsnittsålder 7 Antal tills. kvinnor 24 Antal tills. män 24 Sysselsättningsgrad kvinnor 88% Sysselsättningsgrad män 98% Personalrörlighet 6% Antal tillsvidare anställda Tjänstemän 9 Fastighetsarbete 16 Lokalvårdare 21 Målare 2 Andelen långtidsfriska 2007=35 procent. (2006=32 procent) Långtidsfriska = anställda under hela året med noll sjukskrivningsdagar under år 2007 till Göran Bolund, miljösamordnare på Torshälla Fastighets AB Vad innebär ordet miljö för dig? Renhet. Frihet. Men också att man tänker långsiktigt och arbetar för kommande generationer. Allt för många vill se resultat med en gång. Vilken miljöfråga är viktigast för Torshälla Fastighets AB? Klimatforskarna har samlat in så mycket material som visar att det är koldioxidutsläppen som orsakar temperaturhöjningen, så just nu står de överst på agendan. Vägen till en hållbar utveckling kantas lätt av pekpinnar. Hur kan miljöarbetet bli mer lustfyllt? Men man måste kunna se personen i fråga, hur arbetssituationen ser ut och föra ned arbetet på en nivå så att människor förstår syftet. Det är viktigt att man kan se resultat i sin egen vardag för att själv kunna vara med i dialogen. Då blir det också roligare. Vad gör du själv för att vara miljövänlig? Jag sopsorterar förstås och har skiftat ut alla glödlampor till lågenergilampor. Istället för direktverkande el har jag luftvärmepump och så eldar jag med ved. Och som de flesta villaägare håller jag nere temperaturen inomhus. Det vill säga: alla går runt och fryser (skratt)! Torshälla Fastighets AB

7 MILJÖ Miljöpolicy I samverkan med personal, kunder, leverantörer och andra intressenter ska Torshälla Fastighets AB målmedvetet och strukturerat arbeta för att långsiktigt skapa en god boendeoch livsmiljö byggd på miljömedvetenhet och resurshushållning. Detta uppnås genom: att ständigt förebygga och förbättra företagets verksamhet, för att uppfylla våra miljömål och motverka föroreningar att vi följer gällande lagstiftning, föreskrifter, förordningar och krav som företaget berörs av som kan relateras till företagets miljöaspekter att kontinuerligt utbilda och stimulera vår personal att öka miljökompetensen och engagemanget inom företaget att miljöpolicyn finns tillgänglig på vår hemsida att miljöarbetet integreras som ett naturligt inslag i det dagliga arbetet att arbeta för att minska vår miljöpåverkan, utifrån vår förbrukning av kemiska produkter, energi och vatten Miljömålen uppnås genom: att öka miljömedvetandet för alla anställda och kunder genom utbildning och information att miljöfrågor vägs in vid inköpsbeslut att minska vår miljöpåverkan utifrån förbrukning av energi och vatten att minska koldioxidutsläpp att minska och förbättra kemikaliehanteringen inom verksamheten att fastigheter med ämnet PCB i fogarna, ska vara sanerade senast år 2008 att fastigheter med radonhalter överstigande gällande gränsvärden ska åtgärdas av oss att verksamhetens kyl- och frysskåp tillverkade innan 1995 ska vara konverterade senast år 2010 Några exempel på vad vi gjort under 2007: Källsortering har nu införts i 100 procent av bostadsbeståndet Ett försök att införa insamling av matavfall enligt Eskilstuna Energi & Miljö:s riktlinjer All personal har fått se den uppmärksammade dokumentären En obekväm sanning med Al Gore Som en följd av radonmätningarna 2006 har företaget byggt om ventilationen för att minska radonhalten Saneringsarbetet av Holmen pågår och uppvisar framgångsrikt resultat snabbare än väntat. Saneringen utförs för att förbereda marken för eventuell bebyggelse på sikt. En person har anställts på deltid för att ansvara för det övergripande miljöarbetet och hålla i miljöledningssystemet Kontinuerligt arbete med kemikalielistan för att hålla nere kemiska produkter i antal och volym och på så sätt också få kontroll på kemikaliekonsumtionen. Kemikalielistan ligger på ett webbhotell för att hållas mer aktuell samt vara åtkomlig för alla. Under året har tester genomförts med så kallade LED-lampor (Light Emitting Diods, det vill säga belysning med dioder) för att minska elförbrukningen. Beslut har tagits för att inledningsvis och i liten skala byta ut traditionella glödlampor mot LED-lampor. Arbetet med energideklarationen har påbörjats. Genom energibesiktning tar vi reda på hur energin används och var i lokalerna det är möjligt att minska energianvändningen. Besiktningen är ett viktigt verktyg för att sänka såväl energiförbrukningen som kostnaderna. Under året har också energijusteringar gjorts på Säby och Edvardslund för att få ned energiförbrukningen samt möta den kommande taxeökningen på 13 procent under 2008 Sedan 2004 är företaget certifierat enligt ISO Under året har en omcertifiering av företaget genomförts med godkänt resultat. Kvalitet, trygghet och säkerhet Trygghetsvandring har under 2007 genomförts tillsammans med Hyresgästföreningen samt boende. Under vandringen noterades bland annat dåligt upplysta gångar samt några farliga trappsteg. Kvaliteten på utemiljön har höjts främst på Säby och Edvardslund där bland annat markytor blivit mer öppna och lättskötta. En grusgård har blivit asfalterad och därmed mer säker för bland annat rörelsehindrade. På ett område har gården byggts om för att minska biltrafiken och öka gräsytorna. Brandskyddsarbete I de kommunala lokalerna genomförs kontinuerligt skyddsronder. Arbete med att digitalisera brandskyddsarbetet (SBA) har pågått under året. Detta bland annat för att räddningstjänsten lättare ska kunna kontrollera brandskyddsarbetet hos oss och hos verksamheten i våra fastigheter. Det har också genomförts en risk- och sårbarhetsanalys på företaget gällande pandemi, elbortfall och brand. Säkerhetsutbildning Under året har åtta säkerhetsombud utbildats, all personal har fått utbildning i hjärt-lungräddning under 2008 kommer all personal också utbildas i ABC. Innan första kvartalets utgång 2008 ska också all personal ha genomfört en SBA-utbildning. Framtidens boende för äldre Torshälla Fastighets AB ingår i en nybildad arbetsgrupp som ska ta reda på hur boende för äldre ska se ut i framtiden. På uppdrag av Eskilstuna kommun har moderbolaget Kommunfastighet inventerat allmännyttans bostadsbestånd i Eskilstuna, för att ta reda på hur man kan tillgodose de äldres behov, vilka bostäder som går att anpassa men också vilka bostadsområden som passar bäst för ändamålet. Under 2007 har projektet gått in i utförandefasen och arbetsgruppen som också består av representanter från Kommunfastighet, Vuxenförvaltningen samt Torshälla stad ska nu jobba vidare för att se vad man kan lära av inventeringen och även undersöka möjliga lösningar Torshälla Fastighets AB 7

8 Fyra frågor till... FASTIGHETERNA 2007 Fastigheterna Utemiljön i fokus Företaget har under året visstidsanställt en person som enbart arbetat med att förbättra utemiljön för att underlätta för fastighetsskötarna. Bland annat har gräs fått ersätta buskar och på Edvardslund har slitna och farliga trappartier byggts bort. Dessutom har kommunikationsvägar anpassats för att öka tillgängligheten. På Riktargatan 65 har gården asfalterats. Lekplatserna i Säby har gjorts om. Mindre lekplatser har tagits bort och övriga har under 2007 uppgraderats med ny lekutrustning. Blommor på posten Före detta Postens Kassaservice har under 2007 byggts om och anpassats till blomsterhandel. Stadsnätet Utbyggnaden av stadsnätet som påbörjades 2006 har fortsatt och under det gångna året har stadsnätet anslutits till cirka 230 lägenheter. Marksanering Saneringen av fastigheten Torshälla 4:44 har påbörjats. Marken saneras för att på sikt bli tillgänglig för bostadsbebyggelse. Ritningar på webben Arbetet med att överföra VVS- och planritningar från papper till elektronisk form har fortsatt. Till exempel finns merparten av alla lägenhetsritningar elektroniskt på företagets webbhotell, tillgängliga för till exempel fastighetsskötarna. Här ligger numera också material för kommunens SBA (Systematiskt Brandskyddsarbete), tillgängligt för företaget, skolorna samt räddningstjänsten. Säby och Edvardslund En nödvändig energijustering har gjorts på Säby samt Edvardslund. För att alla hyresgäster ska kunna hålla en temperatur på 20 grader har bland annat termostat installerats. Stambyte I kvarteret Sjömannen pågår stambyte. Arbetet startade i höstas och avslutas under Nyproduktion i Pilen Det absolut största projektet under 2007 är arbetet med nyproduktion i kvarteret Pilen. Pilen är ett projekt som funnits med i diskussionerna i fem-sex år och som nu blir av. Det formella beslutet om att bygga togs i slutet av 2006 liksom det första spadtaget. Torshällas första nyproduktion på tretton år innebär 28 yteffektiva lägenheter fördelade på två hus som står klara för inflyttning i februari Lägenheterna på Pilen är identiska med Kommunfastighets bostadsprojekt Örtagården i Eskilstuna, men konceptet har genom samarbete med Kommunfastighet förädlats. Till exempel har lägenheterna på Pilen separat mätare för kall- och varmvatten för att hyresgästen individuellt ska kunna påverka vattenförbrukningen och kostnaden för densamma. Även solfångare kommer att installeras under Mats Andersson, Kommunfastighets projektledare för kvarteret Örtagården, som är förebild till nyproduktionen i kvarteret Pilen Varför är just de här lägenheterna så bra? De är yteffektiva. Vi har lagt mer av ytan på rum som man faktiskt använder och kan möblera. Det ger en väldisponerad lägenhet på liten yta. Lägenheterna håller också en hög standard för att vara hyresrätt. Hur kan man utveckla konceptet ytterligare? Man skulle kunna öka våningshöjden på fastigheterna för att få bättre kostnader på byggnationen. Och anpassa ytorna ännu mer. Sedan tror jag på en utökning av alternativa energikällor, till exempel solfångare. Nu har konceptet förädlats. På vilket sätt? Byggprocessen har förenklats med hjälp av byggherren NCC som hjälpt oss och kommit med förslag redan vid projekteringen av Pilen. En del av det som hyresgästerna hade som tillval på Örtagården till exempel trägolv i samtliga rum, tvättmaskin och torktumlare är standard på Pilen. Dessutom har Pilens lägenheter individuell mätning av vattenförbrukningen. Kommer vi att få se fler hus av den här typen? Ja, det tror jag. Konceptet fungerar och hyresgästerna är väldigt nöjda. Det är ett kvalitativt bygge och ett boende med bra komfort. Och det är fastigheter som är relativt lättplacerade Torshälla Fastighets AB AB

9 Fyra frågor... KUNDER OCH MARKNAD till Lena och Bosse Andersson, som flyttar till kvarteret Pilen i mars Ni lämnar villan på Näckrosgatan efter nästan fyrtio år. Hur känns det? Det känns lite konstigt, men vi har bearbetat det i några år. Vissa delar kommer man sakna, som altanen och trädgården. Men nu får vi ju terrass och balkong, så vi hoppas att det ska bli bra. Vi vill gärna flytta medan vi orkar. Kunder och marknad Intresset för att bo i Torshälla är alltjämt stort och kön till företagets lägenheter är lång. Efterfrågan är störst i gamla Torshälla och framför allt på stora lägenheter samt lägenheter med hög tillgänglighet. Den äldre befolkningen i Torshälla ökar och med den också ett ökat behov och önskemål om att kunna bo kvar i sin lägenhet, eller åtminstone i sitt område. Intresset har också varit stort för de nybyggda lägenheterna i kvarteret Pilen. Blivande hyresgäster tecknade kontrakt långt innan lägenheterna var färdiga, och det finns redan de som ställt sig i kön i fall någon lägenhet skulle bli ledig. Med de nya lägenheterna i Pilen har Torshälla lyckats locka kunder inte enbart från kommunen utan även från Kungsör, Köping, Västerås och Stockholm. Hur kom det sig att ni väljer att flytta just till Pilen? Vi har ju funderat på seniorboende och ville gärna ha något nytt. Men det är dåligt med nybyggnation i Torshälla. Och till Eskilstuna ville vi inte gärna flytta. Så när vi fick höra om Pilen anmälde vi oss. Det vara många som stor i kö till den här lägenheten, men vi hade tur och fick det! Varför trivs ni så bra i Torshälla? Vi har bott här sedan Det är lugnt och trivsamt och nära till Eskilstuna. Vad ser ni mest fram emot med ert nya boende? Att vi ska slippa renovering och underhåll om det skulle bli något fel. Man behöver bara lyfta luren. Sedan är det skönt att få lite mindre ytor att städa. Uthyrning Efterfrågan är stor och tillgången liten. Uthyrningsgraden för bostäder ligger på en hög och stabil nivå om cirka 99 procent. Det finns i princip inte några lediga lägenheter hos Torshälla Fastighets AB. De vakanser som uppstår är främst i samband med in- och utflyttningar. Och lägenheter som inte används för evakuering vid renoveringar eller liknande, blir snabbt bokade av nya hyresgäster. Företagets bostadsbestånd exponeras i receptionen och fönster på Brogatan 13. Lediga lägenheter annonseras ut på anslagstavlan och på företagets hemsida, via länk till webbportalen BoVision och genom bevakningsservice per e-post. Trappuppgången Samarbetet med moderbolaget Kommunfastighet har fortsatt när det gäller tidningen Trappuppgången, som ges ut av koncernen Eskilstuna Kommunföretag AB. Trappuppgången har under året kommit två gånger och distribuerats till samtliga hushåll i Eskilstuna Torshälla Fastighets AB 9

10 STYRELSE OCH SUPPLEANTER Joacim Forselius Aino Blomgren ordf Alf Egnerfors Lars Grape Bengt Karlsson Torshälla Fastighets AB

11 Carin Kuutmann Hannu Vidlund Owe Kling Berith Karlsson Tomas Ohlsson 2007 Torshälla Fastighets AB 11

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE INNEHÅLL förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning kassaflödesanalys noter och kommentarer till resultat- och balansräkningen Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Belopp innom parentes avser föregående år. Styrelsen och verkställande direktören för Torshälla Fastighets Aktiebolag, organisationsnummer , får härmed avge följande årsredovisning för räkenskapsåret Styrelse, verkställande direktör och revisorer 2007: Ordinarie ledamöter Alf Egnerfors ordförande (s) Aino Blomgren, vice ordförande (s) Carin Kuutmann (v) Lars Grape (m) Owe Kling (fp) Suppleanter Berith Karlsson (s) Bengt Karlsson (s) Joakim Forselius (s) Hannu Vidlund (m) Thomas Olsson (c) Verkställande direktör Peter Landin Styrelsen har under året hållit 9 sammanträden. Ordinarie bolagsstämma hölls den 5 juni Revisorer Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Lekamannarevisor Marianne Jonsson (s), ordinarie Aktieägare Eskilstuna Kommunfastigheter AB, aktier och röster Torshälla Fastighets AB ingår, som ett helägt dotterbolag till Eskilstuna Kommunfastigheter AB i koncernen Eskilstuna Kommunföretag AB, som ägs av Eskilstuna kommun. Organisationsanslutning Företaget är medlem i: SABO Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag KFS Kommunala Företagens Samorganisation HBV Husbyggnadsvaraor HBV Förening Ägardirektiv Bygga och förvalta attraktiva och prisvärda bostäder Anpassa bostäder för särskilda behov Arbeta tillsammans med berörda nämnder God service genom aktivt ägande Möjliggöra individuell mätning av vatten vid nybyggnation Samverka inom kommunkoncernen för energibesparingar Stark ekonomi både kort- och långsiktigt Uppfyllelse av ägardirektiv Torshälla Fastighets AB arbetar aktivt för att uppfylla ägarnas direktiv. Under 2007 har 28 nya lägenheter byggts i kv Pilen, fastigheten har låg energiförbrukning samt individuell mätning och debitering av vatten. Bolaget samarbetar med kommunen och Kommunfastigheter AB för anpassning av boende med särskilda behov, samt med lokala hyresgästföreningar för att skapa medinflytande. Bolaget samarbetar även nära med Torshälla Stads förvaltning för utvecklingen av Torshälla som stadsdel. Genom god planering och kontroll av investeringar, underhåll och reparationer lyckas bolaget bibehålla en stark långsiktig ekonomi. Investeringar Investeringar i byggnader uppgår under året till tkr och i inventarier till tkr. Totala investeringar under året uppgår till tkr. Investeringar i byggnader avser avslutade investeringar: Skeppsgossen 1, källsorteringshus Snickaren 18, parkeringsplats & lekplats pågående investeringar: Pilen 10, nybyggnation 28 lägenheter Skidåkaren 2, ombyggnad kök Sjömannen 15, stambyte Framdragning av stadsnätet Marknad Intresset för att bo i Torshälla är stort. Efterfrågan är som störst på fyrarummare, bostäder i markplan och med hiss. I takt med att den äldre befolkningen i Torshälla ökar så ökar också efterfrågan på lägenheter med högre tillgänglighet och seniorboende Torshälla Fastighets AB

13 Framtiden Projekt med stam- och badrumsrenovering som berör fastigheter från och 1960-talen kommer att fortsätta i flera år. Under våren år 2008 kommer de lägenheter i fastigheten Sjömannen 15 som påbörjades 2007 att avslutas. Stor vikt kommer att läggas vid den yttre miljön, både vad gäller trygghet och skötsel. Byggnationen av kv Pilen är i slutfasen och byggnationen blir klar som planerat i februari Fastigheten består av två stycken huskroppar och kommer att innehålla totalt 28 yteffektiva lägenheter fördelade på 1,2,3 och 4 rum och kök. Fastigheten är belägen nära Torshälla centrum. Hyresgästerna kommer att få individuell mätning för förbrukning av vatten. Fastighetsförvaltningen Vid utgången av 2007 ägde och förvaltade bolaget: Bostadslägenheter 1160 (1160) Lokaler 35 (35) Barnstugor 2 (2) Områdescentral 1 (1) Vårdcentral 1 (1) Den totala ytan för bostäder och lokaler uppgår till kvm ( kvm). Kommunala verksamhetslokaler På uppdrag av moderföretaget, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, förvaltas 21 st kommunala fastigheter i Torshälla. Den sammanlagda förvaltade ytan uppgår till ca kvm och de största objekten är de båda skolorna. Resultatet för Förvaltningsuppdraget mot kommun 2007 efter finansiella poster blev -67 tkr. Fastighetsunderhåll Periodiskt underhåll har utförts till ett belopp av tkr ( tkr) varav tkr (2 162 tkr) avser kommunala verksamhetslokaler och tkr ( tkr) egna fastigheter. Finansförvaltningen Under år 2007 har räntorna ökat och bidragit till ökade räntekostnader. De statliga räntebidragen är marginella. Genomsnittlig ränta på bolagets låneportfölj var vid ingången av ,63% och vid utgången av ,04 %. Riskhantering Hyresförluster Antalet outhyrda lägenheter uppgick till 3 st. Totalt hyresbortfall för outhyrda objekt för året uppgick till 951 tkr (532 tkr). Ca 400 tkr av bortfallet härrör till outhyrda lägenheter under tiden för stamrenovering i Sjömannen 15. Likviditet/soliditet Likvida medel, inklusive medel från koncernkontot har under året uppgått i genomsnitt till 16,7 milj kr (12,5 milj kr). Vid årets slut uppgår de likvida medlen till 16,3 milj kr. Balanslikviditeten, d v s förhållandet mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder, uppgår till 0,94 (0,45). Soliditeten, beräknad som summan av justerade obeskattade reserver och eget kapital i förhållande till balansomslutningen uppgår till 13,4% (14,5%). Hyresförhandlingar Resultatet av hyresförhandlingar för år 2007 med Hyresgästföreningen gav en höjning av bostadshyrorna med 1,65% fr o m 1 april. Resultat och vinstdisposition Redovisat resultat uppgår till kr ( kr). Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till bolagstämmans förfogande stående vinstmedel kr, varav kr är årets vinst, balanseras i ny räkning. Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen Koncernbidrag har under förutsättning av årsstämmans godkännande lämnats med tkr vilket föranleder att fritt eget kapital per balansdagen, efter beaktande av skatteeffekten, reducerats med tkr. Den föreslagna värdeöverföringen i form av koncernbidrag reducerar bolagets soliditet till 13,4%. Soliditeten är, mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrives med lönsamhet, betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen, i form av koncernbidrag, ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna värdeöverföringen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap st (försiktighetsregeln). Bolaget är exponerat för ränterisker, risker för kreditförluster samt risker för fastighetsskador. Dessa risker hanteras genom efterlevnad av upprättad finanspolicy och systematisk kreditbedömning. Samtliga fastigheter är fullvärdesförsäkrade Torshälla Fastighets AB 13

14 RESULTATRÄKNING Torshälla Fastighets AB (23) Resultaträkning Not Nettoomsättning 4 Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Externa kostnader 6, Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntebidrag Räntekostnader Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Koncernbidrag lämnat Bokslutsdispositioner Uppskjuten skatt Årets vinst Torshälla Fastighets AB

15 Torshälla Fastighets AB BALANSRÄKNING 7(23) Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 12, 13, 14, 15, Balanslåneposter Inventarier Pågående ny- och ombyggnader Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Förråd Kortfristiga fordringar Hyresfordringar Kundfordringar Skattefordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Fordringar hos Eskilstuna Kommun Övriga kortfristiga fordringar Kassa och bank 18 6 Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital 22 Bundet eget kapital Aktiekapital (3 872 aktier med kvotvärde 500 kr) Reservfond Torshälla Fastighets AB 15

16 Övriga kortfristiga fordringar BALANSRÄKNING Kassa Torshälla och Fastighets bank AB 18 8(23) Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Balansräkning Not Eget Fritt eget kapitaloch skulder Balanserad vinst eller förlust Eget Årets kapital vinst Torshälla Fastighets AB 8(23) Bundet eget kapital Aktiekapital (3 872 aktier med kvotvärde Summa eget 500 kapital kr) Reservfond Balansräkning Obeskattade reserver Not Fritt Avsättningar eget kapital Balanserad Avsättning för vinst pensioner eller förlust och liknande Årets förpliktelser vinst Uppskjutna skatter Summa avsättningar Summa eget kapital Långfristiga skulder 26 Övriga skulder till kreditinstitut Obeskattade Skulder till Eskilstuna reserver Kommun Avsättningar Summa långfristiga skulder Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser Uppskjutna skatter Summa Torshälla avsättningar Fastighets AB (23) Långfristiga skulder 26 Övriga skulder till kreditinstitut Skulder till Eskilstuna Kommun Summa Balansräkning långfristiga skulder Not Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skulder till moderföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Avtal att förvärva fastigheten Torshälla 4: Beräknade miljöåtgärder Torshälla 4: Torshälla Fastighets AB

17 Torshälla Fastighets AB KASSAFLÖDESANALYS 10(23) Kassaflödesanalys Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm Betald inkomstskatt Ökning/minskning varulager Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av skuld Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder Utbetalt koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Torshälla Fastighets AB 17

18 NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER Torshälla Fastighets AB (23) NOTER OCH KOMMENTARER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGEN Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Lånekostnader Lånekostnader belastar resultatet i den period till vilken de hänför sig, oavsett hur de upplånade medlen har använts. Leasingavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Förråd Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in- först ut- principen, respektive verkligt värde. Inkuransavdrag har skett med 3%. Intäkter Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser och redovisas netto efter moms och rabatter. Skatt Företaget och koncernen tillämpar BFNAR 2001:1 Inkomstskatter. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli utjämnade och med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade per balansdagen. Temporära skillnader beaktas ej i koncernmässig goodwill och inte heller i skillnader hänförliga till andelar i dotter- och intresse-företag som inte förväntas bli beskattade inom överskådlig framtid. I juridisk person redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden. Not 2 Hyresintäkter Bostäder Garage Lokaler P-platser Torshälla Fastighets AB

19 Beloppen beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli utjämnade och med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade per balansdagen. Temporära skillnader beaktas ej i koncernmässig goodwill och inte heller i skillnader hänförliga till andelar i dotter- och intresse-företag som NOTER inte förväntas MED REDOVISNINGSPRINCIPER bli beskattade inom överskådlig OCH BOKSLUTSKOMMENTARER framtid. I juridisk person redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden. Torshälla Not 2 Fastighets Hyresintäkter AB (23) Bostäder Garage Lokaler P-platser Övrigt 7 7 Summa hyresintäkter Avgår hyresrabatter lägenheter Senarelagt underhåll -8-5 Övriga hyresrabatter Hyresbortfall outhyrda objekt Avgår outhyrda bostäder Lokaler Garage P-platser I hyresintäkterna ingår 571 (564) tkr avseende egna nyttjade kontorslokaler, personalutrymmen mm. Per var 3 lägenheter ouhyrda. Not 3 Övriga förvaltningsintäkter Förvaltningsuppdrag kommunägda lokaler Torshälla Fastighets AB 19

20 NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER Torshälla Fastighets AB (23) Not 4 Omsättning och resultat per affärsområde I nettoomsättningen ingår intäkter från: Egen förvaltning Förvaltningsuppdrag Summa Resultat efter finansiella poster: Egen förvaltning Förvaltningsuppdrag Summa Not 5 Övriga rörelseintäkter Service och tjänster Skadeersättningar Övriga intäkter Not 6 Ersättning till revisorerna Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Revisionsuppdrag Andra uppdrag 20 - KPMG Bohlins AB Revisionsuppdrag Not 7 Operationella leasingkostnader Leasingkostnader (exkl hyra för lokaler) Not 8 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till: Kvinnor Torshälla Fastighets AB

Torshälla Fastighets AB. Årsredovisning 2008

Torshälla Fastighets AB. Årsredovisning 2008 Torshälla Fastighets AB Årsredovisning 2008 2008 Årsredovisning 2008 Torshälla Fastighets AB (TFAB) Innehåll Ordförande och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt...4 Personal... 5 Litet företag med

Läs mer

Torshälla Fastigheter Årsredovisning

Torshälla Fastigheter Årsredovisning Torshälla Fastigheter Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Förord... 3 Organisation... 4 Åtaganden... 5 Bostäder och näringslivslokaler... 6 Kommunala lokaler och ortsutveckling... 8 Personal... 12 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13 08 ÅRSREDOVISNING Tallnäsdagen 2007, sid 13 VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

Årsredovisning 2009. Salabostäder

Årsredovisning 2009. Salabostäder Årsredovisning 2009 alabostäder ostäder bostäder labostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder ostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder

Läs mer

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem Innehåll Återblickar... 4 Utblick 2009... 5 Kund och marknad... 6 Byggverksamhet... 7 Miljö... 8 Personal... 9 Ekonomi... 10 Förvaltningsberättelse... 12 Resultaträkning... 18 Balansräkning... 19 Kassaflödesanalys...

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO 0 ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO ÅR TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSIDÉ INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning CSR - hållbarhetsredovisning VD har ordet Det här är nu tredje året du får årsredovisningen presenterad ihop med vår CSRredovisning. Båda är starkt sammankopplade eftersom ekonomisk hållbarhet är en viktig

Läs mer

ViKTIGA siffror för 2014

ViKTIGA siffror för 2014 Årsredovisning 2014 ViKTIGA siffror för 2014 Genomsnittlig lägenhetsstorlek 60 kvm 32 nybyggda lägenheter. Ett tillskott om 1,3% 2% Studentbostäder 4,6% av beståndet har renoverats och byggts om (113 lgh)

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005.

KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005. KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005. Foto: Roxx ÅRSREDOVISNINGAR 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 4-5 Koncernresultaträkning 7 Koncernbalansräkning 8-9 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011

AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011 Å R S R E D O V 20 I I S N 11 N G AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011 1 Innehåll VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Förändringar av eget kapital 18 Kassafl ödesanalys

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(35) Flens Bostadsaktiebolag Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

Årsredovisning 2007. marks bostads ab

Årsredovisning 2007. marks bostads ab Årsredovisning 2007 marks bostads ab Innehåll VD har ordet sida 5 Förvaltningsberättelse sida 7 Flerårsöversikt sida 22 Resultaträkning sida 23 Balansräkning sida 24 Kassaflödesanalys sida 26 Noter sida

Läs mer

Årsredovisning 2010. Salabostäder

Årsredovisning 2010. Salabostäder Årsredovisning 2010 abostäder alabostäder Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 10 Kassaflödesanalys... 12 Noter till resultat- och balansräkning... 13-16

Läs mer

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör Årsredovisning 2006 Vd har ordet Bostaden kan nu lägga ännu ett bra år till handlingarna. Samtidigt kan vi glädjas åt att Umeås tillväxt fortsätter och behovet av lägenheter och lokaler är därför stort.

Läs mer

Årsredovisning. AB GotlandsHem. AB GotlandsHem 556066-0523 1

Årsredovisning. AB GotlandsHem. AB GotlandsHem 556066-0523 1 Årsredovisning 2009 AB GotlandsHem AB GotlandsHem 556066-0523 1 Årsstämma hålls i Erlanderska rummet, Wisby Hotel, Visby Tisdagen den 8 april 2010 kl 11:00 INNEHÅLL Sidan 2009 i sammandrag 3 VDs rapport

Läs mer

Sigtunahem. Årsredovisning 2009

Sigtunahem. Årsredovisning 2009 Sigtunahem Årsredovisning 2009 Innehåll VD har ordet... 3 Om Sigtunahem... 6 Personalsidor... 8 Miljö... 11 Ekonomi och finans... 13 Inflytande för hyresgästerna... 12 Vindkraftkalkyl och statistik...

Läs mer

FÖRETAGSLEDNING OCH STYRELSE

FÖRETAGSLEDNING OCH STYRELSE Ekonomisk Redovisning 2008 Familjebostäder ÅRSREDOVISNING 2008 Foto: Linus Hallgren Innehåll 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 6 Resultaträkning 7 Kommentarer till resultaträkningen 9 Balansräkning 11 Kommentarer

Läs mer

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Bostads AB Gårdsten (organisationsnummer 556536-0277) avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

1 ÅRSREDOVISNING 2014

1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 En liten förhandsvisning av Kristinebergs Hälsocentral Årsredovisning 2014 Byggebo i Oskarshamn AB Organisationsnummer 556345-0989 3 VD har ordet 2014 - Ännu ett bra år för Byggebo!

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. ÅRSREDOVISNING VD HAR ORDET Vår styrelse antog under 2013 vår nya vision 2025. Vår vision bygger på den vision för 2025 som Borås Stad tog fram innan vi fastställde vår. I vår vision har vi valt tre strategiska

Läs mer

inledning förvaltningsberättelse siffror 03 ÅRET I KORTHET 04 VD HAR ORDET

inledning förvaltningsberättelse siffror 03 ÅRET I KORTHET 04 VD HAR ORDET årsredovisning inledning 3 ÅRET I KORTHET 4 VD HAR ORDET förvaltningsberättelse 6 STYRELSE 7 BYGGVERKSAMHET OCH FASTIGHETSUNDERHÅLL 1 FÖRVALTNING 12 KUNDER OCH MARKNAD 14 MILJÖ 16 EKONOMI OCH FINANS 17

Läs mer