Årsmöteshandlingar. Verksamhetsåret 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöteshandlingar. Verksamhetsåret 2009"

Transkript

1 Årsmöteshandlingar Verksamhetsåret 2009 Ordinarie årsmöte Västerorts RC Sportklubb Innehåll Bilaga 1 Dagordning Bilaga 2 Verksamhetsberättelse Bilaga 3 Resultatrapport Bilaga 4 Balansrapport Bilaga 5 Budgetförslag Bilaga 6 Revisionsberättelse Bilaga 7 Valberedningens förslag på Styrelse Bilaga 8 Verksamhetsplan Bilaga 9 Medlemsmatrikel Bilaga 10 Nominering årets funktionär/ledare Bilaga 11 Stadgar Bilaga Propositioner utgår, inga har inkommit Bilaga Motioner utgår, inga har inkommit Klubblokal/Lövstabanan: VÄSTERORTS RC SPORTKLUBB Kyrkhamnsvägen 1 S HÄSSELBY Hemsida: Epost: PlusGiro-nummer: BankGiro-nummer: Organisationsnummer: Föreningen grundades: Medlem nr i Svenska Bilsportförbundet (SBF) därmed även indirekt medlem i Riksidrottsförbundet

2 Agenda för årsmöte i Västerorts RC Sportklubb Mötets öppnande av klubbens ordförande. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val av funktionärer för årsmötet. 3.1 Val av ordförande för mötet, samt överlämna klubban till mötets ordförande. 3.2 Val av sekreterare för mötet. 3.3 Val av protokolljusterare för mötet. 3.4 Val av rösträknare för mötet. 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 5. Fastställande av föredragningslista. 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret. 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret. 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 10. Fastställande av medlemsavgifter. 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret. 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 13. Val av styrelseledamöter. (enligt bilaga 2: Turordning vid val av ledamöter) 13.1 Val av ordförande för en tid av två år Val av kassör för en tid av två år Val av vice ordförande för en tid av två år Val av sekreterare för en tid av två år Val av två övriga ledamöter för en tid av ett år Val av två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år. 14. Val av en revisor jämte suppleant för en tid av ett år. (I detta val får inte styrelsens ledamöter delta) 15. Val av två st ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande. 16. Val av övriga klubbfunktionärer. 17. Val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud). 18. Utdelning av KM-priser. 19. Övriga frågor och verksamhetsdiskussion. 20. Mötets avslutande.

3 Västerorts RC Sportklubb 1(14) Verksamhetsberättelse 2009 Styrelsen för Västerorts RC Sportklubb, VRCSK, (orgnr ) får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Årsmötet 2009 Föreningens årsmöte hölls i en samlingslokal i Järfälla. Mötet öppnades av Tony Domnerus, Ordförande VRCSK Gustav Lindahl var mötets ordförande och Jan Sjökvist var sekreterare Gamla styrelsens ordförande Tone Domnerus gick igenom verksamhetsberättelsen för 2008 och presenterade resultaträkning, balansräkning och uppföljning av budget. På revisorns förslag beslutade årsmötet att enhälligt bevilja den gamla styrelsen ansvarsfrihet. Styrelse På det konstituerande årsmötet valdes följande styrelse: Ordförande, Gustav Lindahl Kassör, Conny Westh Vice Ordförande, Lars Fredholm Sekreterare, Jan Sjökvist Ledamot, Mikael Bredberg Ledamot, Lars Wiklander Ledamot, Gunnar Öberg Suppleant, Magnus Ljunghorn Suppleant, Andreas Ottosson Fr vä: Lars Wiklander, Janne Sjökvist, Magnus Ljunghorn, Micke Bredberg, Conny Westh, Gustav Lindahl, Andreas Ottosson, Lars Fredholm, saknas Gunnar Öberg

4 Västerorts RC Sportklubb 2(14) Möten Styrelsen har genomfört 9 st protokollförda möten. Medlemmar ur styrelsen har vid ett tillfälle deltagit i banägarmöte arrangerat av Stockholms Bilsportförbund. Dessutom har två ur styrelsen haft möte med Lövsta koloniförening angående buller. Ordförande har, vid 4 tillfällen, deltagit vid Kyrkhamnsföreningens möten för planering av Kyrkhamnsdagen. Ekonomi Föreningens ekonomiska utfall för räkenskapsåret 2009 blev en vinst på ,42 (-5 346,50) kronor års siffror inom parentes. Under räkenskapsåret 2009 blev föreningens intäkter enligt resultaträkningen ,66 (15 987,81) kronor (en ökning med ca 539 % på ett år) och ränteinkomster på 0,00 (0,00) kronor, de administrativa kostnaderna uppgick till 950 (581,50) kronor och föreningens kostnader blev ,24 ( ,50) kronor (en ökning med 185 %). Styrelsen föreslår att årets vinst överförs till nästa års balanserade resultat. Föreningens tillgångar ökade under året med ,42 (-5 346,50) kronor och var därmed per den 31 december 2009 enligt balansräkningen ,73 (10 641,31) kronor (en ökning med 398 %). Tillgångarna ökade från 115,67 SEK per medlem till 171,56 SEK per medlem, en ökning med 48 %. Intäkterna kommer huvudsakligen från medlemsavgifter SEK (11 850,00) och kontant sponsring av Bromma Hobby, Hobbymagasinet Vällingby, MicroFlightTech (MFT) och Webbplats. Nu med sammanlagt (3 790) kronor. Samt en del intäkter från försäljning av förfriskningar vid klubbens event. Utöver denna kontanta sponsring har flera företag sponsrat med material och inventarier, omfattningen av detta har varit betydelsefull för föreningen. Föreningen är registrerad och har eget organisationsnummer hos skattemyndigheten. Medlemmar Den senast tillgängliga siffran ( ) visar att föreningen nu har 309 registrerade medlemmar, jämfört med 92 registrerade medlemmar Under verksamhetsåret har föreningen fått 217 (42) nya medlemmar. Det betyder att medlemsantalet har ökat med 235 %. Av medlemmarna var 114 (37 %) Seniorer, 60 (19 %) Juniorer, 43 (14 %) Familjemedlemskap och 92 (30 %) Familjemedlemmar (utan att betala egen medlemsavgift). Vidare hade föreningen en ganska skev könsfördelning då 284 (92 %) var män och 25 (8 %) var kvinnor. Dessa siffror har tråkigt nog försämrats från föregående år då 89 % var män och 11 % var kvinnor. Sannolikt beroende på att föreningen haft en närmast explosiv medlemsutveckling under det gångna året, kanske är detta i sig en

5 Västerorts RC Sportklubb 3(14) bidragande orsak till den skeva könsfördelningen av nya medlemmar. Här har föreningen en stor utmaning att bearbeta under de kommande åren. Aktiviteter Under året som gått har klubben genomfört ett antal större aktiviteter och även deltagit vid ett antal stora arrangemang. Pulka Race Under inledningen av 2009 genomfördes ett välbesökt pulkarace. Tidningen Allt om Hobby besökte arrangemanget och hade med ett reportage i följande nummer. Tävlingen genomfördes på en frusen damm i Lövsta. Magnus Ljunghorn korades till segrare med sin eldrivna pulka.

6 Västerorts RC Sportklubb 4(14) Inomhuskörning skala 1:18 Klubben har genomfört ett tjugotal inomhuskörningar på filtmatta för radiostyrda elbilar skala 1:18 i lokaler vid Stäket, Minneberg och Lövsta. Körningarna var koncentrerade till Stäket under början av året, därefter tog Minneberg över under Inomhuslokal Minneberg hösten. Hobbykvällarna har varit uppskattade med minst 10 besökare varje gång. Under hösten har klubben hittat en större och mer permanent lokal i Lövsta folkskola. VRC SK har tecknat ett hyresavtal med Gammeldansens Vänner i Hässelby, detta innebär att klubben får tillgång till deras lokal under varje onsdagskväll. Inomhuslokal Gamla Skolan, Lövsta

7 Västerorts RC Sportklubb 5(14) Minnebergsdagen Klubben deltog vid Minnebergsdagen och genomförde en uppvisning med olika radiostyrda bilar på en gräsmatta som en programpunkt Minnebergsdagen SBF Prova-på projekt VRCSK har under hösten genomfört ett projekt finansierat av Svenska Bilsportförbundet, SBF, med avsikt att låta ungdomar prova på radiostyrd bilsport. Projektet annonserades i Mitt-i tidningarna och avsåg att föra ungdomar, som ännu inte hittat sitt idrottskall, närmare radiostyrd bilsport genom 3 steg: 1. Väcka intresse under större event som Kyrkhamnsdagen och Hobbymässan. 2. Fördjupa intresset genom att anordna Prova-på tillfällen på klubbens banor och lära känna klubben. 3. Köpa egen utrustning och bli medlem. Prova-på-projekt, Lövsta 1-10 banan

8 Västerorts RC Sportklubb 6(14) RCFF Vallentuna flygfält VRCSK deltog under Svenska RC-flygförbundets flygdagar på Vallentuna flygfält. Klubben visade upp bilar och genomförde uppvisningskörningar. RCFF, Vallentuna Kyrkhamnsdagen Under en fantastisk dag i september genomfördes 2009 års Kyrkhamnsdag. Totalt antalet besökande uppskattades till VRC SK arrangerade prova-på-körning vid Crawlerbanan och 1-10-banan. Klubben sålde hamburgare och korv. På stora banan genomfördes ett antal uppvisningstävlingar. Utöver detta pågick under dagen bejublad körningar. Kyrkhamnsdagen

9 Västerorts RC Sportklubb 7(14) Hobbymässan Under 2009 arrangerades Hobbymässan på nytt område. Efter ett lyckat genomförande under 2008 tilldelades VRCSK en central plats vid stora entrén. Klubben genomförde Prova-på-körning vilken hade fullt upp under alla dagar. Prova-på-projekt och utomhusmonter, Hobbymässan Det av Hobbymagasinet sponsrade tältet användes som skydd för crawlerbana och tak för utställningsbilar. Bredvid tältet byggde klubben en stor bana för el och nitrobilar. Körning pågick under hela mässans genomförande. Dessutom ansvarade klubben för en monter inne i stora mässhallen. Samtliga kategorier som finns vid VRC SK visades upp både inomhus och utomhus. VRC SK Inomhusmonter, Hobbymässan

10 Västerorts RC Sportklubb 8(14) Kördagar Under hela 2009 har onsdagar och söndagar varit officiella kördagar. Då har det alltid varit medlemmar vid banorna. Men även veckans andra dagar har varit välbesökta. Körning har pågått från tidig morgon till sen kväll. Även några racedagar har genomförts. Stilbild, 1-8-banan, Lövsta Byggdagar Under första kvartalet 2009 genomfördes en omröstning där alla medlemmar fick möjlighet att lägga sin röst. Röstningen handlade om att förbättra planeringen av klubbens område. Majoriteten röstade för att genomföra en omplanering den s.k. Diagonalen. Diagonalen, Lövsta Efter röstningen genomfördes sedan ett antal byggdagar/helger. Det utfördes en massiv insats av frivilliga medlemmar. Inlånade traktorer och förbipasserande

11 Västerorts RC Sportklubb 9(14) hjullastare bidrog till att arbetet flöt på. Dessa byggdagar resulterade i att området fick ett rejält lyft. Utöver dessa dagar när den stora ombyggnaden genomfördes har ytterligare byggdagar arrangerats där banor, hus och övriga områden har förbättrats. Våra banor 1:8 banan Lövsta Den stora banan har under året fått ny dragning, förartornet har flyttats samt underlaget har preparerats med mattor och konstgräs. Olika hopp har under året byggts och modifierats. Vidvinkel foto 1:8 banan 1:10 banan Lövsta Denna bana har fått utökat område. Ett förartorn har skapats och ett stort platåhopp har byggts och forslats till banan. Längs med ena kanten har ett staket satts upp för att skydda mot avåkningar och grussprut. 1:10 banan

12 Västerorts RC Sportklubb 10(14) Crawler banan Lövsta Stenhögen som används av crawlerförare har utökats med mer stenar och även gjutna element med olika svårighetsgrader. Crawler banan 1:18/1:16 Bana Lövsta En yta mellan staket och dragstrip har rensats på gräs och planats ut. På denna mark är ett antal mattor utlagda. Några hopp är utlagda på banan och plankor fungerar som banmarkeringar. Banan är avsedd för de minsta elbilarna som klubbens medlemmar kör inomhus med under vinterhalvåret 1:18/1:16 banan

13 Västerorts RC Sportklubb 11(14) Dragracingstrip Lövsta Under slutet av hösten åtgärdades äntligen dragstripen. Vid första asfalteringen utfördes inte arbetet tillräckligt noggrant utan det blev en topp mitt på banan. Detta är nu åtgärdat genom att ett nytt lager asfalt är pålagt. Arbetet utfördes utan kostnad för klubben. Dragracing stripen

14 Västerorts RC Sportklubb 12(14) Styrelsens rapport om erhållna uppdrag från årsmötet Följande uppdrag togs upp som övriga frågor vid årsmötet. Uppdragen ålades styrelsen att arbeta med under året. o Tavla med ordningsregler, sammanställning och uppmontering Svar: Uppsatt o Dela in i arbetsgrupper för bästa arbetsfördelning naturligtvis med gränsöverskridning förslag på grupper är: klubbhus/fik, 1:8 bana, crawlerbana, aktivitetsgrupp, uppvisningsgrupp. Svar: Grupper har skapats för 1:8, 1:10 samt crawlerbana o Klubbmästare ansvarar för inköp, logistik etc. Svar: Inköp sker efter beslut i styrelsen o Anordna småtävlingar i olika former. Svar: Racedag på 1:8 banan har genomförts. Crawlertävling har genomförts. Dock endast vid ett tillfälle vardera. o Nycklar vem ska ha och till vad. Svar: Nycklar finns för kvittens till bägge containrarna samt klubbhuset. Ordf VRC SK ansvarar för kvittenser. o 30 års jubileum stor baluns! Svar: Genomfördes ej o Hobbymässan Svar: Genomfördes o Marknadsföring Svar: Klubben har flyers i hobbybutiker, deltagit vid flertal stora arrangemang samt annonserat för Prova-på-projekt i tidningar o Lövstadagen locka ut handlare samt övrig aktivitet Svar: Handlare bjöds in o Demobilar går det och lösa på något sätt ex. genom ett ev.sponsringsavt. med handlare Svar: 3 st klubbilar är anskaffade via Prova-på-projektet o Reklamprylar: kepsar, t-shirts, bakrutedekaler etc Svar: Reklamprylar i form av flyers, skyltar och banderoller är anskaffade o Mer strukturerad inomhuskörning, ev. få tillträde till kodakhuset i Järfälla eller likn. lokal. Svar: Hyresavtal är tecknat för fast lokal

15 Västerorts RC Sportklubb 13(14) o Hur gör vi med boende i andra kommuner (bidrag ges bara till boende i sthlm kommun) Svar: Bidragsverksamhet pågår o Försäljningen i fiket vad gäller skatteverket/livsmedelsverket så att vi inte gör bort oss. Svar: Så länge fikets omsättning inte överstiger 25 % av klubbens omsättning är detta ok Utöver detta har styrelsen bl.a.: tillsett att klubben från år 2009 är ansluten till Svenska Bilsportförbundet och därmed indirekt ansluten till Sveriges Riksidrottsförbundet, RF. ordnat tillfällig rengöringsplats med tryckluft och fattat beslut om att köpa in större kompressor som kan användas efter kvittens av nyckel, kostnad tas ut för detta. hanterat klagomål, angående buller, från en grannförening. Åtgärder under 2009 är att begränsade körtider för nitrobilar införts. beslutat om nytt domännamn lämnat in närvarolistor till SBF tillsett så att VRCSK är medlem i Kyrkhamnsföreningen

16 Västerorts RC Sportklubb 14(14) Slutord Det gångna året, 2009, har varit ett intensivt år. Året inleddes med både vinterkörningar inomhus och utomhus. Klubben genomförde ett uppskattat pulka-race som fick eget reportage i Allt om Hobby. Den verkliga utomhussäsongen med barmark inleddes sedan med en total ombyggnad av hela området. En ombyggnad som medförde att vår yta nu utnyttjas på ett mer effektivt sätt. Vår, sommar och höst har erbjudit klubbens medlemmar mycket körning på banorna. Området har varit välbesökt. Det är alltid trevlig samvaro och det har inte varit ovanligt med grillkvällar. Under sommaren har det utöver kördagar arrangerats byggdagar då området med banor, mekplatser, hus och övriga området har förbättrats väsentligt. Klubben har deltagit vid Minnebergsdagen, Kyrkhamnsdagen, RCFF och Hobbymässan på ett väldigt bra sätt. Klubben har dessutom genomfört ett Prova-påprojekt vilket gjort succé med över 500 provande. Körningar fortsatte långt in på hösten men då kylan och snön kom så tog inomhuskörningen över. Inledningsvis i Minneberg men senare i permanent lokal, Gamla Skolan i Lövsta. Styrelsen vill härmed tacka alla Er medlemmar som har ställt upp så att VRCSK har kunnat genomföra alla dessa aktiviteter. Med förhoppning om att Ni alla och även fler med Er ställer upp det kommande året. Inför kommande år hoppas vi behålla alla medlemmar och även få in fler. Vi vill kunna erbjuda mer organiserad körning vid våra klubbkvällar och även fler organiserade klubbtävlingar. En målsättning är att genomföra klubbmästerskap för alla klasser under slutet av sommaren. Vi hoppas kunna förbättra vårt område ytterligare. Våra banor vill vi förbättra så att körningen på dem blir ännu roligare. Vi vill dessutom komma längre i byggnationen av huset, mekplatser och rengöringsplatser. Hässelby Gustav Lindahl Ordförande Västerorts RC Sportklubb Lars Fredholm Vice Ordförande Västerorts RC Sportklubb

17 Västerorts RC Sportklubb Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: 175 Resultatenhet: Hela företaget Period: Perioden Ackumulerat Periodbudget Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3010 Medlemsavgifter, Junior 2 650, , , Medlemsavgifter, Senior , , , Medlemsavgifter, Familj , , , Försäljning , ,19 0, Sponsorintäkter 9 000, , , Trackfee, icke medlemmar 1 280, ,00 0, Öresutjämning -0,55-0,55 0,00 S:a Nettoomsättning , , ,00 Övriga rörelseintäkter 3981 Donationer från privatpersoner, ej medlemmar 10,00 10,00 0, Donationer från privatpersoner, medlemmar 8 248, ,00 248, Donationer från privatpersoner, styrelsemedlemmar 4 196, , , Statliga bidrag , ,00 0,00 S:a Övriga rörelseintäkter , , ,00 S:a Rörelseintäkter och lagerförändring , , ,00 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4210 Inköp Kaffe -29,90-29,90 0, Inköp Godis -447,10-447,10 0, Inköp Läsk , ,30 0, Inköp Övrigt Kioskrelaterat -18,70-18,70 0, Inköp Glass -6,50-6,50 0, Inköp erhållna kombinationsrabatter 207,55 207,55 0,00 S:a Råvaror och förnödenheter mm , ,95 0,00 Bruttovinst , , ,00 Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra , ,00 0, Arrende Lövsta öknr 46777, 5000 KVM , , , Fastighetskötsel och förvaltning , , , Förbrukningsmaterial , , , Radiostyrda Fordon/Modeller , ,50 0, Annonsering , ,00 0, Reklamtrycksaker , ,00 0, Kontorsmaterial , , , WEB -474,00-474,00-375, Porto , , , Övr kostnader -513,50-513,50 0, Bankkostnader -950,00-950,00-950,00 S:a Övriga externa kostnader , , ,00 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm , , ,00 Rörelseresultat före avskrivningar , , ,00 Rörelseresultat efter avskrivningar , , ,00 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader , , ,00 Resultat från finansiella investeringar Räntekostnader och liknande resultatposter 8499 Övriga finansiella kostnader -9,00-9,00 0,00 S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -9,00-9,00 0,00 S:a Resultat från finansiella investeringar -9,00-9,00 0,00 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader , , ,00

18 Västerorts RC Sportklubb Sida: 2 Resultatrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: 175 Resultatenhet: Hela företaget Period: Perioden Ackumulerat Periodbudget Resultat före bokslutsdispositioner och skatt , , ,00 Resultat före skatt , , ,00 Beräknat resultat , , ,00

19 Västerorts RC Sportklubb Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: 175 Resultatenhet: Hela företaget Period: Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar 1383 Lämnade depositioner, långfristiga 0,00 250,00 250,00 S:a Finansiella anläggningstillgångar 0,00 250,00 250,00 S:a Anläggningstillgångar 0,00 250,00 250,00 Omsättningstillgångar Fordringar 1510 Kundfordringar 0, , ,00 S:a Fordringar 0, , ,00 Kassa och bank 1910 Kassa, Ulf Eweman 2 292, ,00 0, Kassa, Gustav Lindahl 0, , , Kassa, Niklas Nordgård 0,00 248,00 248, Kassa, UHL-Lövsta, Micke Bredberg 0, , , Kassa, Kaffekassa, Anders Törngren 0, , , Kassa, Prova-på-projektet 0, , , Bank, PlusGiro , , , Bank, sparkonto , , ,00 S:a Kassa och bank , , ,55 S:a Omsättningstillgångar , , ,55 S:A TILLGÅNGAR , , ,55 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2010 Eget kapital ,31 0, ,31 S:a Eget kapital ,31 0, ,31 Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder 0,00-553,00-553, Övr kortfri skulder, Lars Wiklander 0, , ,82 S:a Kortfristiga skulder 0, , ,82 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER , , ,13 BERÄKNAT RESULTAT*** 0, , ,42

20 Västerorts RC Sportklubb Budget (1) Tillgångar: PG SUMMA: Intäkter: Medlemsavgifter ("prognos medlemmar") Närvaro LOK bidrag (3600 kr/år) Trackfee 40 kr/deltagare (Inomhus+utomhus) Lövstadagen, försäljning Sponsorintäkter Försäljning åkgräsklippare Försäljning kompressornycklar Summa intäkter Fasta kostnader: Arrende SBF Bankkostnader 600 Webbhotell 376 Kassör förbrukning Porto Försäkring Inomhuskörning (200 kr/gång) Medlemskap Kyrkhamnsföreningen 200 Summa fasta kostnader Verksamhets kostnader: 1:8 bangrupp :10 bangrupp Dragracinggrupp Klubbhus Utvecklingskostnad << Pott att ta beslut om senare Lövstadagen, inköp för försäljning för styrelsen, kan endast nyttjas Hobbymässan när pengar har kommit in Årsmöte 500 Inhyrning maskiner Inköp kompressor Iordningsställande av åkgräsklippare Underhåll klubbilar AMB utrustning, inköp kr Summa verksamhetskostnader Buffert: Självrisk Nödfallsbesparing Summa buffert Balans

21 Västerorts RC Sportklubb Revisionsberättelse 2009 REVISIONSBERÄTTELSE FÖR VÄSTERORTS RC SPORTKLUBB VERKSAMHETSÅR 2009 Undertecknad, som av föreningen vid ordinarie årsmöte utsetts att granska räkenskaper och förvaltning för år 2009, får efter fullgjort uppdrag avge följande revisionsberättelse. Föreningens räkenskaper har setts över och avstämts mot befintliga verifikationer och kontoutdrag. Då räkenskaperna utförts enligt god revisionssed hemställer vi till årsmötet att styrelsen må beviljas ansvarsfrihet under den tid revisionen omfattar. Järfälla, Karl Johan Trotte Föreningens revisor Järfälla, Mattias Trotte Revisorsuppleant Sida 1 av 1

22 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE FÖR VÄSTERORTS RC-SPORTKLUBB 2010 Valberedningen har äran att presentera nedanstående förslag till styrelsemedlemmar för VRCs styrelse 2010: Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare: Ledamöter: Suppleanter: Gustav Lindahl Lars Fredholm Conny Westh Tomas Karlsson Lars Wiklander Mikael Bredberg Rodney Lund Magnus Ljunghorn Andreas Ottosson Ny valberedning för 2011 väljs av årsstämman. För valberedningen: Sten Olsson Johan Samuelsson

23 Västerorts RC Sportklubb VRCSK Verksamhetsplan 2010 Innehållsförteckning 1. Vision Ansvarsområden - målsättningar Området Lövsta 1:8 banan Lövsta 1:10 banan Lövsta Crawler banan Lövsta klubbhuset Webbgruppen Lövsta Dragstrip Inomhuskörning 1: Administration Övriga projekt Årsmötet Kyrkhamnsdagen/Lövstadagen Hobbymässan Inomhuskörning Vällingby Klubbtävlingar Junioraktiviteter Övriga aktiviteter... 4

24 Västerorts RC Sportklubb 1. Vision Den långsiktiga visionen för verksamheten i Västerorts RC Sportklubb (VRC) sammanfattas (utan inbördes ordning) med följande punkter att sträva efter: Behålla VRC andan att det är kul att köra radiostyrt ihop Årligen genomföra ett klubbmästerskap Årligen delta på Hobbymässan Årligen delta på Lövstadagen vid klubbområdet Inneha en fungerande bidragsverksamhet med kontinuerligt inflöde av bidrag Inneha en trygg ekonomi med säkerhetsbuffert Ett stabilt arrendeavtal med kommunen Femtio (50) procent av klubbens medlemmar är ungdomar Tio (10) procent av klubbens medlemmar är tjejer Klubben representeras på formella tävlingar av några förare Utföra en formell tävling Permanenta fasta vinteraktiviteter Färdigställa klubbområdet i Lövsta Permanenta ledarledda aktiviteter för juniorer hela året Vidmakthålla klubbens elbilar Anskaffning av AMB-system 2. Ansvarsområden - målsättningar Klubben har idag inte verksamhet för att driva flera sektioner. Som ett alternativ till att ha en grenansvarig/klubbfunktionär som ledamot i styrelsen så har klubbens verksamhet delats upp i ansvarsområden. Varje ansvarsområde har en områdesansvarig och en styrelserepresentant. Till varje respektive ansvarsområde presenteras målsättningen för Målsättning är inget krav utan ska ses som ett möjligt bästa mål att kunna uppnå under året. 2.1 Området Ansvarig: Styrelsen Målsättning 2010 Montering av infartsbom Bullerskydd Grusa diagonalen Grusa parkering Färdigställa mekbord Iordningställande av åkgräsklippare samt försäljning Inhyrning av maskiner för att underhålla området Anskaffning av verktyg och redskap Uppsättning av skyltar Förbättring av anslagstavla Städning 1

25 Västerorts RC Sportklubb 2.2 Lövsta 1:8 banan Ansvarig: Gustav Lindahl Målsättning 2010 Färdigställa staket på rakan Bygga tak på förarställning Byggnation av depå Förbättra underlaget Förbättra säkerheten Färdigställa banan till status som krävs för formell tävling 2.3 Lövsta 1:10 banan Ansvarig: Lars Wiklander Målsättning 2010 Kvällsbelysning Utöka antal hopp och hinder Förbättra säkerheten Bygga ut och förbättra förarställningen Bygga tak på förarställningen Anskaffa tidtagningsutrustning Måla om staketet Förbättra underlaget på banan 2.4 Lövsta Crawler banan Ansvarig: Sten Olsson Styrelserepresentant: Lars Wiklander Målsättning 2010 Fastställa ytan för banan Ombyggnation av hela stenröset för att bättra utnyttja ytan Lägga matta runt hela stenröset Skaffa mer sten Montera belysning Bygga hängbro 2.5 Lövsta klubbhuset Ansvarig: Mikael Bredberg Målsättning 2010 Utbyggnad kompressorhus Utbyggnad laddningsstation Sätta panel på ytterligare en vägg Montera in glasfönster Bygga räcke till altan Bygga samman altaner Indragning av separator toalett 2

26 Västerorts RC Sportklubb Montera innerväggar Dra strömkabel till Ragnsells 2.6 Webbgruppen Ansvarig: Mikael Ljunghorn Styrelserepresentant: Magnus Ljunghorn 2.7 Lövsta Dragstrip Ansvarig: Tony Domnerus Målsättning 2010 Målning av banan Bygga sarg längs banan Fylla ut med massor längs banan Bygga tidtagningsutrustning 2.8 Inomhuskörning 1:18 Ansvarig: Lars Fredholm Målsättning 2010 Hyra/administrera inomhuslokal 10 körningar vår. Hyra/administrera inomhuslokal 10 körningar höst. Bygga permanenta lättstuvade banmarkeringar och hopp 2.9 Administration Ansvarig: Conny Westh Målsättning 2010 Betala årskostnader för webbkonto ca 376 SEK Betala årskostnader för Lövsta arrende ca SEK Betala bankkontoavgifter ca 600 SEK Betala kontorsmaterial ca 1000 SEK Betala porto 3400 SEK Betala SBF 1800 SEK Betala försäkring 1200 SEK Summa: ca kr, Start: Övriga aktiviteter - målsättning Här beskrivs de aktiviteter som inte är knutna till något specifikt ansvarsområde. Aktiviteterna presenteras med en målsättning. Målsättning är inget krav utan ska ses som ett möjligt bästa mål att kunna uppnå under året. 3.1 Årsmötet Föreningens årsmöte med utskick av inbjudan, lokal och förtäring. 3

27 Västerorts RC Sportklubb 3.2 Kyrkhamnsdagen/Lövstadagen Målsättning 2010: Genomföra med uppvisningskörning, prova-på-körning och matförsäljning 3.3 Hobbymässan Målsättning 2010: Deltagande vid Hobbymässan Inomhuskörning Vällingby Målsättning 2010: Klubben provar på att arrangera körning inomhus i Garage för 1:10 bilar. 3.5 Klubbtävlingar Målsättning 2010: Genomföra klubbmästerskap i augusti Fler-timmars lagtävling under våren Genomföra strukturerade klubbtävlingar under säsongen 3.6 Junioraktiviteter Målsättning 2010: Genomföra strukturerad junioraktivitet vid minst 5 tillfällen 4. Övriga aktiviteter Här beskrivs de aktiviteter som inte är knutna till något specifikt projekt. Fortsätta bullerdiskussionen med kommunen 4

28 VÄSTERORTS RC SPORTKLUBB MEDLEMSMATRIKEL 2009 Albert Rollsby, Bromma Alex Wiklund, Hässelby Alexander Lilja, Hässelby Alexander Lundström, Vällingby Alexander Stafbom, Hässelby Alicia Edberg, Solna Alva Millberg, Sollentuna Ami Skoog, Bro Anders Gunnarsson, Sundbyberg Anders Jonsson, Järfälla Anders Musikka, Vallentuna Anders Törngren, Hässelby Andreas Hansson, Vällingby Andreas Mulish, Pforzheim Andreas Ottosson, Järfälla Andreas Ulander, Vällingby Andreas Öhrström, Vallentuna Anita Fredriksson, Sollentuna Anna Johansson, Järfälla Anna Svanberg, Vällingby Anneli Johansson, Hässelby Annika Heikinnen, Järfälla Anton Hasselberg, Sollentuna Anton Olsson, Vällingby Anton Rosén Walsten, Hässelby Anton Vacker, Spånga Bengt Rödin, Trångsund Björn Ericson, Järfälla Björn Levisson, Vällingby Blanca Bengtsson, Sollentuna Broder Alf Almkvist Forsman, Sala Bruno Ndossi, Spånga Calle Johansson, Hässelby Carina Johansson, Järfälla Carina Malmkvist, Järfälla Carlo Talamo, Järfälla Christer Helenius, Solna Christian Samuelsson, Sollentuna Christoper Malmquist, Bromma Christopher Lanzén, Järfälla Conny Rosén, Bromma Conny Westh, Vallentuna Conny Billqvist, Spånga Curre Avasjö, Hässelby Daniel Färnlycke, Vällingby Daniel Klik, Lidingö Daniel Reimer, Hässelby Daniel Stigell, Huddinge Daniel Tolfvenstam, Hässelby David Bengtsson, Sollentuna Eddie Persson, Vällingby Edison Urrutia, Järfälla Edvin Nyström, Järfälla Eje Backensved, Stockholm Elina Holm, Järfälla Emelie Törngren, Hässelby Emil Granström, Sollentuna Emil Hasselberg, Sollentuna Emil Lundegren, Hässelby Emil Melander, Järfälla Emma Trotte, Sollentuna Eric Hacksell, Vällingby Eric Malmgren, Upplands väsby Erik Wedlund, Järfälla Eva Holm, Järfälla Eva Järnemo, Spånga Felicia Tobiasson, Järfälla Felix Holmertz, Hässelby Felix Vallejo, Vällingby Filip Lindström, Åkersberga Filip Wessman, Hässelby Filippa Olsson, Vällingby Fredric Ramén, Hässelby Fredric Sundholm, Vällingby Fredrik Bergström, Järfälla Fredrik Blomqvist, Bromma Fredrik Carlén, Järfälla Fredrik De Try, Hässelby Fredrik Granberg, Järfälla Fredrik Jarl, Hässelby Fredrik Nilsson, Kungsängen Fredrik Nordbäck, Vällingby Fredrik Tornstrand, Hässelby Frida Johansson, Järfälla Förnamn Efternamn, Postort Gunnar Svanberg, Vällingby Gunnar Öberg, Järfälla Gustav Bengtsson, Sollentuna Gustav Lindahl, Solna Hampus Axenbo, Hässelby Hanna Axenbo, Hässelby Hannes Edberg, Solna Hans Edberg, Solna Hans Gustavsson, Värmdö Hans Åke Olsson, Stockholm Henrik Fredriksson, Spånga Ida Nyström, Järfälla Isak Samanci, Vällingby Jaana Johansson, Hässelby Jacob Arvidsson, Hässelby Jacob Gustafsson, Hässelby Jakob Nilsson Lindau, Järfälla James Lindell, Vällingby Jan Fagerberg, Vällingby Jan Fredholm, Bromma Jan Gustafsson, Hässelby Jan Sjökvist, Åkersberga Jan Björn Holmström, Vällingby Jan Olof Hammarling, Spånga Jan Åke Stafbom, Hässelby Jens Andersson, Stockholm Jens Andersson Franek, Hässelby Jens Hedström, Bromma Jens Olsson, Bromma Jesper Persson, Vällingby Jesper Waldén, Hässelby Jim Karlsson, Järfälla Jim Wezelius, Bro Jimmy Hallberg, Hässelby Jimmy Heneidy, Järfälla Joachim Bergström, Spånga Joakim Bornström, Vällingby Joakim Gustafsson, Vällingby Joakim Högberg, Solna Joakim Persson, Vällingby Joakim Vallejo, Vällingby Joanna Ellvin, Bromma Joar Millberg, Sollentuna Joel Esselström, Spånga Joel Fredriksson, Sollentuna Joel Karlsson, Järfälla Joel Olsson, Vällingby Johan Gustafsson, Hässelby Johan Hallström, Björklinge Johan Samuelsson, Solna Johan Uppgren, Bro Jonas Fernholm, Danderyd J M, Jonas Odin, Upplands väsby Jonas Tornstrand, Hässelby Jonatan Hermansson, Järfälla Jonatan Henrik Hallberg, Hässelby Jonathan Hedeklint, Hässelby Julia Bergström, Spånga Karin Hasselberg, Sollentuna Karl Johan Trotte, Sollentuna Kenneth Larsson, Hässelby Kim Avasjö, Hässelby Kjell Öberg, Bro Klas Bredberg, Stenhamra Krister Lindau, Järfälla Kristoffer Holm, Järfälla Lars Axenbo, Hässelby Lars Fredholm, Bromma Lars Levin, Bro Lars Millberg, Sollentuna Lars Skoog, Bro Lars Wiklander, Järfälla Lena Tolfvenstam, Hässelby Lennart Gustavsson, Bromma Leonardo Greverius, Bromma Linn Blixt, Vällingby Sida 1 av 2

VRCSK Verksamhetsplan 2010

VRCSK Verksamhetsplan 2010 VRCSK Verksamhetsplan 2010 Innehållsförteckning 1. Vision... 1 2. Ansvarsområden - målsättningar... 1 2.1 Området... 1 2.2 Lövsta 1:8 banan... 2 2.3 Lövsta 1:10 banan... 2 2.4 Lövsta Crawler banan... 2

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun.

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. STADGAR FÖR HILTI BJJ VÄSTERÅS Enligt årsmöte 30 december 2013 Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. Hilti BJJ Västerås bildades 2013. 1 ÄNDAMÅL

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen LAMMHULTS TRENDGYM GF med hemort i Växjö kommun. Bildad 2006-02-04

STADGAR. för den ideella föreningen LAMMHULTS TRENDGYM GF med hemort i Växjö kommun. Bildad 2006-02-04 STADGAR för den ideella föreningen LAMMHULTS TRENDGYM GF med hemort i Växjö kommun. Bildad 2006-02-04 Stadgarna fastställda av årsmöte 2006-04-25 Stadgarna senast fastställda och ändrade av årsmöte 2012-03-03

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. COUNTROBIC CLUB LINEDANCERS MALMÖ 1(7) STADGAR för den ideella föreningen Countrobic Club Linedancers Malmö med hemort i Malmö kommun. Bildad den 1 september 1996 Stadgarna senast fastställda/ändrade av

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

GÖTEBORGS TURNFÖRENING

GÖTEBORGS TURNFÖRENING För den ideella föreningen Göteborgs Turnförening (GTF) med hemort i Göteborgs kommun. Föreningen bildades 19 november 1932 na senast fastställda / ändrades av årsmöte den 4 april 1998, och justerades

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance STADGAR

Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance STADGAR Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance Antagna av TEAM Kungsbacka Endurance 2013-06-17 STADGAR för den ideella föreningen TEAM Kungsbacka Endurace med hemort i Kungsbacka kommun. Bildad den 16 Juni

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

SKÅNES FÖRENINGAR. Organisationsnummer 802476-9419. Stadgar

SKÅNES FÖRENINGAR. Organisationsnummer 802476-9419. Stadgar SKÅNES FÖRENINGAR Organisationsnummer 802476-9419 Stadgar för den ideella föreningen Skånes Föreningar med hemort i Malmö kommun. Bildad den 21 november 2013. Stadgarna fastställda av bildandemötet den

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06 STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK Förslag till 2013-03-06 Stadgar för Lomma Träningsverk, ideell, förening, fastställda 2013 03 06, sid 1 av 5 1. Ändamål. Föreningen ska, i egen regi eller via

Läs mer

UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR

UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR för den ideella föreningen Uppsala Klätterklubb med hemort i Uppsala kommun bildad den 16 november 1974. Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte 1993, 1996, 1997, 2003,

Läs mer

KALMAR ORIENTERINGSKLUBBS STADGAR

KALMAR ORIENTERINGSKLUBBS STADGAR KALMAR ORIENTERINGSKLUBBS STADGAR Kalmar Orienteringsklubb stadgar Följande dokument utgör stadgar för den ideella föreningen Kalmar Orienteringsklubb, förkortat Kalmar OK, grundad den 15:e januari 1953

Läs mer

Föreningen skall verka för att medlemskap innebär en auktorisation att arbeta som conductor.

Föreningen skall verka för att medlemskap innebär en auktorisation att arbeta som conductor. Stadgar för Svenska Conductorsföreningen 1 Ändamål Föreningen skall organisera conductorer verksamma i första hand i Sverige. Föreningen skall bidra till dels en kvalitetssäkring av medlemmarnas yrkesutövning,

Läs mer

Vimmerby kampsportsförening STADGAR

Vimmerby kampsportsförening STADGAR Vimmerby kampsportsförening STADGAR ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Föreningen bedriver kamp inriktad idrott för både barn, ungommar och vuxna. Föreningen verkar för en alkohol, drog, doping och fördomsfri

Läs mer

STADGAR FÖR MUSKETEERS FUNKY CHEER

STADGAR FÖR MUSKETEERS FUNKY CHEER Musketeers Funky Cheer en ideell förening med hemort i Borås Bildad den 8 oktober 2006 STADGAR FÖR MUSKETEERS FUNKY CHEER Föreningens verksamhetsidé Idrotten cheerleading, som föddes för mer än 100 år

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

STADGAR. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Växjö Pistolklubb med hemort i Växjö kommun. Föreningen bildades 1952 Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den 2009-03-26. 1 Ändamål Växjö Pistolklubb skall

Läs mer

Stadgar Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Helsingborg. Antagna vid Årsmöte 2007-04-24. Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Helsingborg med hemort i Helsingborgs kommun.

Läs mer

Stadgar för Borås Dansförening STADGAR. För. den ideella föreningen Borås Dansförening med hemort i Borås kommun bildad den 3 februari 1980

Stadgar för Borås Dansförening STADGAR. För. den ideella föreningen Borås Dansförening med hemort i Borås kommun bildad den 3 februari 1980 Antagna den 3 februari 1980 Fastställda av Årsmötet den 15 februari 1980 Reviderade av Årsmötet den 2 mars 1992 Reviderade av Årsmötet den 22 februari 1993 Reviderade av Årsmötet den 20 februari 1995 Reviderade

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

STADGAR Föreningen Pure Power

STADGAR Föreningen Pure Power STADGAR Föreningen Pure Power Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 2014-08- 04 STADGAR för den ideella föreningen Pure Power med hemort i Kungsbacka kommun. Bildad den 22 augusti

Läs mer

STADGAR för ideella föreningen Uppsala danspaviljong med hemort i Uppsala kommun Bildad den 17 mars 2014

STADGAR för ideella föreningen Uppsala danspaviljong med hemort i Uppsala kommun Bildad den 17 mars 2014 STADGAR för ideella föreningen Uppsala danspaviljong med hemort i Uppsala kommun Bildad den 17 mars 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, syfte Uppsala danspaviljong vill främja danskulturen i Uppsala

Läs mer

Normalstadgar för idrottsförening STADGAR

Normalstadgar för idrottsförening STADGAR Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 STADGAR För den ideella föreningen: HALLANDS NATIONS FOTBOLLSFÖRENING med hemort i S kommun. Bildad 1988 som Tuna ängs FF och

Läs mer

STADGAR FÖR UMEÅ FALLSKÄRMSKLUBB

STADGAR FÖR UMEÅ FALLSKÄRMSKLUBB STADGAR FÖR UMEÅ FALLSKÄRMSKLUBB För Umeå Fallskärmsklubb, med organisationsnummer 89 40 01 1417. med hemort i Umeå kommun, AC-län, Sverige. Umeå Fallskärmsklubb, bildad 1967-10-26. Stadgarna senast fastställda

Läs mer

Karlstads Pistol- och Sportskytteklubb Stadgar antagna årsmötet 2003 1-7 STADGAR

Karlstads Pistol- och Sportskytteklubb Stadgar antagna årsmötet 2003 1-7 STADGAR Karlstads Pistol- och Sportskytteklubb Stadgar antagna årsmötet 2003 1-7 STADGAR För den ideella föreningen Karlstads Pistol- och Sportskytteklubb med hemort i Karlstad kommun. Föreningen är bildad 1945.

Läs mer

STADGAR. Jönköpings Södra Idrottsförening

STADGAR. Jönköpings Södra Idrottsförening 1 (11) STADGAR för Jönköpings Södra Idrottsförening (Stiftad den 9 december 1922) Dessa stadgar är fastställda den 27 november 2014 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING 3 ALLMÄNNA

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Stadgar. Öresunds Dansförening

Stadgar. Öresunds Dansförening Stadgar Öresunds Dansförening Stadgar version 1.2 2011-02-08 2 (10) Innehållsförteckning Verksamhetsidé för Öresunds Dansförening... 3 Allmänt... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet...

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Göteborg. 1.2 Styrelsen har sitt säte i Göteborgs

Läs mer

Stadgar för Halmstad Gymnastikförening

Stadgar för Halmstad Gymnastikförening För den ideella föreningen Stadgar för Halmstad Gymnastikförening Halmstad Gymnastik Förening(nedan kallat Halmstad GF) Med hemort i Halmstad kommun. Bildad den 23 september 1949 Stadgarna senast reviderad

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping Sid. 1(9) Stadgar för (kallat DS) med hemort på DS verksamhetsidé DS skall ta till vara och sprida kompetens beträffande datorer, datornätverk och mjukvara. DS skall utforma sin verksamhet så att alla

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Stadgar för Uppsala Survival IF Föreningens namn: Uppsala Survival IF Säte: Uppsala Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen ska bedriva idrotten Survival. Föreningens förståelse för vad som är Survival

Läs mer

Helsingborgs Simsällskap Stiftad den 10 juni 1907 Reviderade 2012-04-12

Helsingborgs Simsällskap Stiftad den 10 juni 1907 Reviderade 2012-04-12 Stadgar för den ideella föreningen Helsingborgs Simsällskap Stiftad den 10 juni 1907 Reviderade 2012-04-12 1 Ändamål Helsingborgs Simsällskap bedriver ett arbete för att främja simkunnighet, simsport,

Läs mer

Stadgar för Gymnastikföreningen Näset antagna av Årsmötet 2015-03-09

Stadgar för Gymnastikföreningen Näset antagna av Årsmötet 2015-03-09 Stadgar för Gymnastikföreningen Näset antagna av Årsmötet 2015-03-09 1 kap Allmänna bestämmelser... 1 1 Ändamål... 1 2 Föreningens namn m.m... 1 3 Sammansättning, tillhörighet m.m... 1 4 Beslutande organ...

Läs mer

STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19

STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19 CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Stadgar STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Syfte Idrott är fysisk aktivitet och

Läs mer

För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965.

För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965. STADGAR För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Föreningens ändamål är Att främja intresset för i

Läs mer

NORRKÖPINGS KAPPSIMNINGSKLUBB

NORRKÖPINGS KAPPSIMNINGSKLUBB Till grund för dessa stadgar ligger -RF:S NORMALSTADGAR FÖR IDROTTSFÖRENINGantagna av Riksidrottsstyrelsen 1992-10-15. STADGAR För den ideella föreningen -NORRKÖPINGS KAPPSIMNINGSKLUBB- med hemort i Norrköpings

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Brynäs IF har som ändamål att bedriva ishockey med därtill hörande verksamhet i enlighet med idrottens mål och inriktning.

Brynäs IF har som ändamål att bedriva ishockey med därtill hörande verksamhet i enlighet med idrottens mål och inriktning. STADGAR FÖR BRYNÄS IF, Ishockeyförening Brynäs IF:s vision och inriktning VISION Brynäs IF ska leda utvecklingen inom Svensk Hockey. FÖRENINGSIDÉ ÄNDAMÅL Brynäs IF erbjuder en professionell hockeyverksamhet

Läs mer

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb STADGAR för Linköpings Orienteringsklubb Innehåll ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1 Ändamål...3 2 Sammansättning...3 3 Tillhörighet m.m...3 4 Beslutande organ...3 5 Firmateckning...3 6 Verksamhets- och räkenskapsår...4

Läs mer

Förslag på ny Stadgar för Södertälje SS 2015-02-20 V0.2

Förslag på ny Stadgar för Södertälje SS 2015-02-20 V0.2 STADGAR SÖDERTÄLJE SIMSÄLLSKAP 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT 3 1 ÄNDAMÅL 3 2 TILLHÖRIGHET 3 3 BESLUTANDE ORGAN 3 4 FIRMATECKNING 3 5 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR 3 FÖRENINGENS MEDLEMMAR 4 6 Medlemskap

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun.

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. STADGAR för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. Föreningen bildades 1943 under namnet Bolinder Munktells Musikkår. Stadgarna senast fastställda av extraårsmöte

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011.

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tamam Lund. 2 Föreningens syfte Föreningens ändamål är

Läs mer

antagna den 10 december 1932, omskrivna efter ändring av årsmötet den 20 februari 1997.

antagna den 10 december 1932, omskrivna efter ändring av årsmötet den 20 februari 1997. STADGAR för HUVUDSTA KAPPSEGLINGS- OCH KANOTKLUBB antagna den 10 december 1932, omskrivna efter ändring av årsmötet den 20 februari 1997. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Huvudsta Kappseglings- och Kanotklubb

Läs mer

STADGAR. Badhusföreningens verksamhetsidé. 1 Ändamål. 2 Sammansättning. 3 Tillhörighet m.m.

STADGAR. Badhusföreningens verksamhetsidé. 1 Ändamål. 2 Sammansättning. 3 Tillhörighet m.m. STADGAR för den ideella föreningen Junosuando Badhusförening med hemort i Pajala kommun. Bildad den 10 maj 2009 Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den 7 juni 2009 Badhusföreningens verksamhetsidé

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen ÖREBRO SIMALLIANS

Stadgar för den ideella föreningen ÖREBRO SIMALLIANS Stadgar för den ideella föreningen ÖREBRO SIMALLIANS med hemort i Örebro kommun Bildad den 3 december 1980 Stadgar ändrade och fastställda av Årsmöte den 26 februari 2009. 1 Idrottsrörelsens verksamhetsidé

Läs mer

STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM

STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM Antagna på årsmöte mars 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ... 4 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 5 1. Ändamål... 5 2. Sammansättning... 5 3. Tillhörighet m.m....

Läs mer

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo Stadgar KFUM Linköping Taekwondo 1 Ändamål KFUM Linköping Taekwondo, har till ändamål att med iakttagande av KFUK-KFUM:s grundsatser bland föreningsmedlemmarna höja intresset för och utbilda i de koreanska

Läs mer

HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB

HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB April 2013 HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB Normalstadgar antagna av Svenska Golfförbundets Förbundsstyrelse 1994-09-16, reviderade 1995-01-20, 1996-02-21, 2004-08-19 och 2011-04-16

Läs mer

Stadgar för Ljungbyheds Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1956 och med hemort i Ljungbyhed.

Stadgar för Ljungbyheds Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1956 och med hemort i Ljungbyhed. Stadgar för Ljungbyheds Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1956 och med hemort i Ljungbyhed. Stadgarna fastställda 1998-01-14. Stadgarna ändrade 2006-03-14 Idrottens verksamhetsidé Idrott är

Läs mer

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter 1. Namn och Syfte 1.1 Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter (FIKS) är en ideell förening vid Linnéuniversiteti Kalmar (LNU). FIKS är en sektion

Läs mer

3 BESLUTANDE ORGAN Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

3 BESLUTANDE ORGAN Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen. STADGAR för Showdansföreningen FLEX, som är en ideell förening, stiftad i januari 2002 och med hemort i Vallentuna kommun. Stadgarna antagna av årsmötet den 7 december 2001 och fastställda av årsmötet

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

NFKL Nordiska Föreningen För Katolska Läkare

NFKL Nordiska Föreningen För Katolska Läkare STADGAR FÖR NORDISK FÖRENING FÖR KATOLSKA LÄKARE Ideell förening med säte i Stockholm Stadgarna fastställda av föreningens möte den 12 mars 2005 på Rögle kloster, Södra Sandby, Sverige. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Stadgar för Kanotföreningen Öresund

Stadgar för Kanotföreningen Öresund En ideell förening bildad den 10 December 1932 med hemort i Malmö. 1kapitlet Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 2 Sammansättning 3 Tillhörighet mm 4 Beslutande organ 5 Firmateckning 6 Verksamhets- och räkenskapsår

Läs mer

för Högbo Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 8 maj 1962 och med hemort i Sandviken

för Högbo Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 8 maj 1962 och med hemort i Sandviken STADGAR för Högbo Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 8 maj 1962 och med hemort i Sandviken Stadgarna fastställda 7 mars 1988 Stadgarna ändrade av årsmöte 12 december 1994 av årsmöte 9 december

Läs mer

Stadgar. för den ideella föreningen Bele Barkarby IF Fotbollsförening med hemort i Järfälla kommun.

Stadgar. för den ideella föreningen Bele Barkarby IF Fotbollsförening med hemort i Järfälla kommun. Stadgar för den ideella föreningen Bele Barkarby IF Fotbollsförening med hemort i Järfälla kommun. Bildad den 10 februari 1929. Stadgarna beslutade vid extra årsmöte 2006-11-09 Innehållsförteckning Idrottsrörelsens

Läs mer

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Stadgan antogs 21 april 2008 1 Firma Moment 1. Föreningens namn (firma) är Friends in line Uppsala. Moment 2.Föreningens säte är Uppsala kommun.

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Innehåll. Idrottsrörelsens verksamhetsidé 4. Allmänna bestämmelser 5

Innehåll. Idrottsrörelsens verksamhetsidé 4. Allmänna bestämmelser 5 Innehåll Idrottsrörelsens verksamhetsidé 4 Allmänna bestämmelser 5 1 Ändamål 5 2 Sammansättning 6 3 Tillhörighet m.m. 6 4 Beslutande organ 6 5 Firmateckning 6 6 Verksamhets- och räkenskapsår 6 7 Stadgetolkning

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Normalstadgar för idrottsförening STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1 Ändamål

Normalstadgar för idrottsförening STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1 Ändamål Normalstadgar för idrottsförening för den ideella föreningen Alsalam Sportklubb Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 STADGAR med hemort i Eskilstuna kommun. Bildad den 10/0405_ Stadgarna senast fastställda/ändrade

Läs mer

Stadgar för Linköpings fäktklubb

Stadgar för Linköpings fäktklubb 1(6) Stadgar för Linköpings fäktklubb Syfte 1 Föreningens namn är Linköpings fäktklubb, i förkortad form LFK. Föreningens syfte är att bedriva fäktning i Linköping. Föreningen skall vara organiserad enligt

Läs mer

Stadgar för Visby Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 2 oktober 1958 och med hemort i Västergarn.

Stadgar för Visby Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 2 oktober 1958 och med hemort i Västergarn. Stadgar för Visby Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 2 oktober 1958 och med hemort i Västergarn. Innehållsförteckning IDROTTENSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ MÅL OCH INRIKTNING... 2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé. Sid 1 (12)

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé. Sid 1 (12) Sid 1 (12) STADGAR för den ideella föreningen Jämtlands motorklubb med hemort i Östersunds kommun. Föreningen bildad år 1924. Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den mars år 2002. Idrottsrörelsens

Läs mer

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI)

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) -1- av 8 STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET Inledning SAAF KI är en

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

RF:s STADGEMALL FÖR IDROTTSFÖRENINGAR v2.2 (Fastställd av Riksidrottsstyrelsen den 11 oktober 2013)

RF:s STADGEMALL FÖR IDROTTSFÖRENINGAR v2.2 (Fastställd av Riksidrottsstyrelsen den 11 oktober 2013) RF:s STADGEMALL FÖR IDROTTSFÖRENINGAR v2.2 (Fastställd av Riksidrottsstyrelsen den 11 oktober 2013) Innehåll RF:s STADGEMALL FÖR IDROTTSFÖRENINGAR v2.2... 1 1 kap Allmänna bestämmelser... 2 1 Ändamål...

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

IFK Uppsala Idrottsföreningen Kamraterna Uppsala Bildad 1895

IFK Uppsala Idrottsföreningen Kamraterna Uppsala Bildad 1895 Stadgar för den ideella föreningen (IFK Uppsala) med hemort i Uppsala kommun, Uppsala län. Stiftad 1895. Stadgarna senast ändrade och fastställda av årsmötet den 29 mars 2000. KAPITEL 1 IDROTTSFÖRENINGEN

Läs mer

STADGAR LYCKE GOLFKLUBB. Stadgar för Lycke Golfklubb rev20100324 1. Formaterat: Teckensnitt:Times New Roman. Borttaget: Formaterat: Centrerad

STADGAR LYCKE GOLFKLUBB. Stadgar för Lycke Golfklubb rev20100324 1. Formaterat: Teckensnitt:Times New Roman. Borttaget: Formaterat: Centrerad STADGAR LYCKE GOLFKLUBB Borttaget: Centrerad Stadgar för Lycke Golfklubb rev20100324 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1 ÄNDAMÅL...3 2 SAMMANSÄTTNING...3 3 TILLHÖRIGHET M M...3 4 BESLUTANDE

Läs mer

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé STADGAR för den ideella föreningen Nyköpings Speedway Klubb med hemort i Nyköpings kommun. Bildad den 2005-03-07 Stadgarna senast ändrade av Extra Årsmöte den 27 januari 2009 gällande 25, för att fastställas

Läs mer

STADGAR för Söderköpings Golfklubb, som är en ideell förening,

STADGAR för Söderköpings Golfklubb, som är en ideell förening, STADGAR för Söderköpings Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1983 och med hemort i Söderköpings kommun Stadgarna fastställda 1983-03- 24 Stadgarna ändrade 1989-08- 15, 1998-03- 10, 2002-03- 07,

Läs mer

Årsmöte Sydskanes Emse

Årsmöte Sydskanes Emse 2010 Årsmöte Sydskanes Emse Styrelsen Sydskanes Emse 2010-10-19 Styrelsen för Sydskanes Emse, (organisationsnummer 846502-8069, säte Skåne) avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2010 (01.10.2009

Läs mer

Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening

Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * IDROTTENS VERKSAMHETSIDÉ... 1 * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 1 2 Sammansättning... 1 3 Tillhörighet

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN MOTORKLUBB ÖRESUND (senast fastställda av föreningens konstituerade årsmöte den 29 Oktober 2014)

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN MOTORKLUBB ÖRESUND (senast fastställda av föreningens konstituerade årsmöte den 29 Oktober 2014) STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN MOTORKLUBB ÖRESUND (senast fastställda av föreningens konstituerade årsmöte den 29 Oktober 2014) I framtida utgåvor markeras förändringar med [* År] vid som har ändrats.

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Eastfield s Linedancers Club. Föreningsstadgar

Eastfield s Linedancers Club. Föreningsstadgar Eastfield s Linedancers Club Reviderad 2011-11-16 vid extra medlemsårsmöte. 1 Föreningens namn och mål Org.nr.: 802437-4764 Föreningsstadgar Föreningens namn är Eastfield s Linedancers Club (EFLD). Dess

Läs mer

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé. IFK Arbogas IBK 2014-09-01

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé. IFK Arbogas IBK 2014-09-01 2014-09-01 STADGAR för IFK ARBOGAS INNEBANDYKLUBB (IFK Arbogas IBK) medlem av Idrottsföreningen Kamraternas krets 14, IFK Arboga med hemort i ARBOGA kommun. Bildad den 8 mars 2006 Idrottsrörelsens verksamhetsidé

Läs mer

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. STADGAR för Eda Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1990-08-28 och med hemort i Eda kommun. Stadgarna fastställda 1990-08-28 Stadgarna ändrade 1992-02-08 1993-02-13 1997-12-07 1998-02-08 2002-02-10

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Stadgar för Föreningen Ystad Tactical Fitness

Stadgar för Föreningen Ystad Tactical Fitness STADGAR För den ideella föreningen: Föreningen Ystad Tactical Fitness med hemort i Ystad kommun. Bildad den 6 september 2006 Stadgarna upprättade den 6 september 2006, samt reviderade den 17 februari 2011

Läs mer