Sammanträde med Kulturnämnden torsdagen den 20 mars 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträde med Kulturnämnden torsdagen den 20 mars 2014"

Transkript

1 1(2) KALLELSE Kultursekretariatet Referens Datum Staffan Rydén/Charlotte Gerd Sammanträde med Kulturnämnden torsdagen den 20 mars 2014 Tid: ca :30-20:30 Medborgardialog/frågestund Plats: sammanträdesrum Vestindien, Textile Fashion Center, Simonsland, Borås. Föredragningslista och handlingar samt program bifogas. VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Enligt uppdrag.. Charlotte Gerd Sändlista: se nästa sida POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON Regionens Hus Uddevalla Vänersborg Kilbäcksgatan 32 Uddevalla Växeln

2 2(2) Ledamöter Kulturnämnden Alex Bergström (S) Lena Jagers Bladini (V) Lars Nordström (FP) Christer Lundberg (S) Beatrice Toll (S) Pär-Göran Björkman (S) Evert Svenningsson (S) Mikael Andersson (S) Henrik Ekelund (M) Birgitta Bergman (M) Pirita Isegran (M) Joachim Grundin (M) Anna Sibinska (MP) Kristina Carlsson (KD) Lena Bjurström (C) Ersättare Kulturnämnden: Ingrid Forsberg (S) Stig Carlsson (S) Birgitta Andersson (S) Christian Persson (S) Cajsa Hallberg Branchetti (S) Pia Gillerstedt (S) Rebecka Bergling (M) Helen Andersson (M) Carina Ridenius (M) Alexander Abenius (M) Helene Stiernstrand (MP) Ann-Charlotte Toreld (FP) Jenny Broman (V) Thomas Elg (KD) Julia Färjhage (C) Övriga: Staffan Rydén kulturchef Annika Strömberg, regionutvecklare Björn Skog, kommunikationsansvarig Rolf Malm, internationell samordnare Ylva Gustafsson, regionutvecklare Jens Lejhall, regionutvecklare För kännedom: Kultursekretariatet Ann-Sofie Uhlmann, diariet Politiska sekreterare

3 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med kulturnämnden 20 mars 2014 Plats: sammanträdesrum Vestindien, Textile Fashion Center, Simonsland, Borås Tid: Kl ca Beslutsärenden 1. Riktlinjer för kulturnämndens strategiområde Öka internationalisering föredragning Diarienummer KUN Plan för genomförande av vissa budgetposter Rätt att vara med, interkulturell dialog/staffan Rydén Diarienummer KUN Folkbildningspolitiskt program Västra Götalandsregionen/Jens Lejhall föredragning Diarienummer KUN Kultur i vården/ylva Gustafsson föredragning Diarienummer KUN Reviderat uppdrag till Riksteatern Väst/Staffan Rydén Diarienummer KUN Frispel/Staffan Rydén Diarienummer KUN (Handlingar på webben snarast) 7. Kammarmusikfestival i Mariestad - Old Ox Chamber Music Festival/Staffan Rydén Diarienummer KUN Kulturstrategiskt uppdrag godkännande av uppdragsformulering till Novemberfestivalen/Staffan Rydén Diarienummer KUN Motion av Conny Brännberg (KD) om att inför ett Kulturpass i Västra Götalandsregionen/Staffan Rydén Diarienummer KUN Motion av Conny Brännberg (KD) om kulturupplevelse för regionens unga/staffan Rydén Diarienummer KUN Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

4 Föredragningslista från kulturnämnden, (2) 11. European Regions for Youth/Staffan Rydén Diarienummer KUN Kulturnämndens deltagande i Almedalsveckan 2014/Björn Skog föredragning Diarienummer KUN Krishanteringsplan för kulturnämnden/staffan Rydén Diarienummer KUN Redovisning av uppdrag i budget 2014 att genomföra en översyn av Västarvet/Staffan Rydén Diarienummer KUN Frågor om grunderna för Västra Götalandsregionens nuvarande och framtida stöd till Vara konserthus/staffan Rydén Diarienummer KUN Statliga tilläggsanslag 2014/Staffan Rydén Diarienummer KUN (Handlingar på webben snarast) 17. Anmälningsärenden/Staffan Rydén Diarienummer KUN Informationsärenden A. Rapport Playfulness Kultur i vården/staffan Rydén Diarienummer KUN B. Indikatorer för VG2020/Staffan Rydén Diarienummer KUN C. Kulturchefen informerar föredragning Diarienummer KUN (Inga handlingar.) Alex Bergström Kulturnämndens ordförande Tänk på miljön Res gärna kollektivt (www.vasttrafik.se).

5 1(1) PROGRAM Kultursekretariatet Referens Datum Charlotte Gerd Program Kulturnämnden den 20 mars 2014 Tid: ca 21:30 Plats: sammanträdesrum Vestindien, Textile Fashion Center, Simonsland, Borås Kaffe och smörgås serveras i samband med gruppmöte kl 18:25 PROGRAM 17:30 17:35 Upprop och val av justerare 17:35 18:15 Genomgång av beslutsärenden Föredragning beslutsärende 1, Rolf Malm (10 min) Föredragning beslutsärende 3, Jens Lejhall (10 min) Föredragning beslutsärende 4, Ylva Gustafsson (10 min) Föredragning beslutsärende 12, Björn Skog (10 min) 18:15 18:25 Föredragning informationsärende C, Staffan Rydén 18:25 19:30 Gruppmöte (Marketplace konferensrum) I samband med gruppmöte serveras kaffe och smörgås. 19:30 20:30 Medborgardialog/Frågestund 20:30 21:30 Beslutssammanträde POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON Regionens Hus Uddevalla Vänersborg Kilbäcksgatan 32 Uddevalla Växeln

6 Ärende 1

7 Västra Götalandsregionen 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer KUN Kultursekretariatet Handläggare: Rolf Malm Telefon: E-post: Till Kulturnämnden Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar följande: 1. Att anta Riktlinjer för kulturnämndens strategiområde Öka internationaliseringen Sammanfattning av ärendet Kulturnämnden har i En mötesplats i världen, Kulturstrategi för Västra Götaland pekat ut fem strategiska områden varav ett är Öka internationaliseringen. Målsättningen är bland annat att utvidga och fördjupa kulturutbytet med andra regioner inom och utanför EU, utveckla ett demokratiskt kulturliv via internationella nätverk och organisationer samt att motverka främlingsfientliga stämningar och öka förståelsen för olika kulturformer. För att arbetet med Öka internationaliseringen ska kunna ske effektivt och samordnat samt på bästa sätt bidra till kulturens utveckling har kultursekretariatet arbetat fram ett förslag till Riktlinjer för kulturnämndens strategiområde Öka internationaliseringen. I förslaget till riktlinjer finns angivet ett antal tydliga mål och kriterier som utgår från tre grundläggande perspektiv för regional kulturutveckling. Kultursekretariatet Staffan Rydén Kulturchef Rolf Malm Kultursekretariatet Beslutet skickas till Diariet Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

8 1 (8) Riktlinjer Datum Diarienummer KUN Kultursekretariatet Handläggare: Rolf Malm Telefon: E-post: Riktlinjer för kulturnämndens strategiområde Öka internationaliseringen Internationalisering har varit ett fokusområde för kulturnämnden ända sedan regionen bildades. Ambitionen har varit att vara Sveriges ledande kulturregion och att göra Västra Götalandsregionen till en internationellt känd och erkänd samarbetspartner. Denna ambition har ytterligare stärkts genom att kulturnämnden i Kulturstrategi för Västra Götaland 2012 pekat ut ökad internationalisering som ett av fem strategiska områden. Ur Kulturstrategi för Västra Götaland 2012 Utvidga och fördjupa kulturutbytet med andra regioner inom och utanför EU, både vad gäller enskilda konstnärer och via festivaler, men också genom kunskapsutbyte och fortbildningsinsatser i samverkan med internationella partner. Verka för ett demokratiskt kulturliv via internationella nätverk och organisationer. Det internationella arbetet syftar också till att motverka främlingsfientliga stämningar och öka förståelsen för olika kulturformer. Utvidga Västra Götaland som gränsland och mötesplats till att omfatta hela världen. Viljan är stor hos såväl regionens egna kulturinstitutioner som det fria kulturlivet att knyta och utveckla internationella kontakter. För att uppnå maximal effekt i form av samordning och resursutnyttjande samt möjlighet att redovisa resultat krävs därför riktlinjer med tydliga mål, som så långt möjligt är mätbara, samt väl avvägda kriterier. Riktlinjer för kulturnämndens strategiområde Öka internationaliseringen ska vara ett stöd i sekretariatets arbete för att utveckla det internationella engagemanget genom samverkan med såväl interna som externa partners. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats: E-post: Regionens Hus Östergatan Vänersborg Vänersborg

9 Riktlinjer för strategiområde Öka internationaliseringen 2 (8) Styrande och vägledande dokument Som utgångspunkt för dessa riktlinjer har kulturnämnden och sekretariatet vid genomförandet av det fastställda strategiområdet att förhålla sig till ett antal dokument från såväl EU som den nationella och regionala nivån (varje dokument beskrivs med några övergripande mål): EU 2020 Digitala agendan, unga på väg, innovationsunionen EU:s kulturagenda Interkulturell dialog, internationalisering, kulturen som tillväxtfaktor Nationella kulturpolitiska mål Främja internationellt och interkulturellt utbyte/samverkan Det Goda Livet Kulturen är en öppen dörr till världen Regionfullmäktiges budget 2014 Stärka VG:s attraktionskraft och varumärke Strategi för tillväxt & Utveckling VG 2020 Internationell konkurrenskraft Internationell policy för VG regionen Internationella erfarenheter används för att utveckla Västra Götalandsregionens interna arbete Kulturstrategin 2012 Öka internationaliseringen Internationell marknadsföringsstrategi Positionering genom strategiska budskap Kulturplanen Öka förståelsen för olika kulturformer, vidgat deltagande Några av dokumenten är vägledande, andra styrande men samtliga ska, på ett eller annat sätt, genomsyra kulturnämndens internationella arbete. Förutom att förhålla sig till ovan nämnda dokument ska det internationella utvecklingsarbetet även bygga på Europarådets konventioner. I arbetet med att utveckla territoriet Västra Götaland i samverkan med andra, externa aktörer bör Kulturstrategi för Västra Götaland 2012 och Västra Götaland 2020 vara de tyngst vägande styrdokumenten.

10 Riktlinjer för strategiområde Öka internationaliseringen 3 (8) Tre perspektiv Kulturen är ingen isolerad företeelse utan har en viktig funktion i samhället inte minst i perspektivet socialt hållbar utveckling. Med utgångspunkt i kulturens relation till övriga verksamheter struktureras det internationella arbetet utifrån tre perspektiv. Genom att förhålla sig och relatera till ett eller flera av nedanstående perspektiv kan kulturnämndens internationella arbete bidra inte bara till kulturens och kulturutövares utveckling, utan också bli en viktig utvecklingsfaktor för hela samhället. Perspektiven utgår från ovan nämnda dokument. Invånarperspektiv Vidgat deltagande, ungas mobilitet och interkulturell dialog Tillväxtperspektiv Stärka VG:s attraktionskraft och varumärke Internationell konkurrenskraft Utveckla Västra Götalandsregionens interna arbete. Kunskaps och utvecklingsperspektiv Kulturen är en öppen dörr till världen Främja internationellt och interkulturellt utbyte/samverkan. Fyra konkreta mål Sex kriterier Genom att upprätta konkreta, och så långt möjligt, mätbara mål, alla kopplade till Kulturstrategi för Västra Götaland 2012 och Västra Götaland 2020, kan kulturnämndens internationella arbete bedrivas effektivt, mångfasetterat och inte minst tillsammans med andra, både interna och externa aktörer. Varje internationell aktivitet ska bidra till genomförandet av minst ett av de fastställda målen. För att uppfylla de konkreta målen krävs ett antal kriterier som utgår från perspektiven. Varje internationell aktivitet ska, innan beslut, vägas mot dessa kriterier och svara väl mot minst ett och helst flera.

11 Riktlinjer för strategiområde Öka internationaliseringen 4 (8) Mål 1 UTVECKLA OCH FÖRNYA KULTURLIVET I VÄSTRA GÖTALAND Inspirera till vidgat deltagande, gynna nyskapande, utveckla interkulturell dialog, bygga nätverk och stimulera till samarbeten. Kriterier: Bidra till hållbar utveckling ekonomiskt, socialt och miljömässigt Vidga deltagandet för invånare och aktörer, barn/unga genom mobilitet och genom interkulturell dialog Mål 2 BIDRA TILL ÖKAD SYSSELSÄTTNING OCH ETT MÅNGFASETTERAT NÄRINGSLIV Stimulera kulturella och kreativa näringar, den sociala ekonomin, civilsamhället, besöksnäringen, export/import. Stödja utvecklingen av CSR (Corporate Social Responsibility). Profilera regionen som kulturregion. Kriterium: En attraktiv region Attrahera forskare och studenter. Skapa mötesplatser och kulturinkubatorer. Utveckla entreprenörskap. Mål 3 ÖKA SAMARBETET Öka samarbetet internationellt, nationellt, regionalt och lokalt. Bidra till ökad förståelse, kompetens och kvalitetsutveckling. Utveckla projekt, partnerskap, nätverk. Kriterier: Dynamiska samarbetsformer genom projekt, partnerskap, nätverk, baserat på ömsesidighet. Utveckling inom etablerade sammanhang. Gränsöverskridande och utmanande genom kvalitetsutveckling, nytänkande och kompetensutveckling.

12 Riktlinjer för strategiområde Öka internationaliseringen 5 (8) Mål 4 VIDGA OCH FÖRDJUPA KULTURBEGREPPET Påverka och påverkas innehållsmässigt och geografiskt. Bejaka individers och organisationers likhet och olikhet. Bidra till demokratiutveckling och alla människors rätt till kultur. Kriterium: En mötesplats för hela världen stimulera och låta den interkulturella miljön växa både i Västra Götaland och i det internationella samarbetet utomlands. Möjliggöra människors förmåga att uppleva och utöva kultur. Arbetsformer: Kulturnämndens respektive sekretariatets uppgift Kulturnämnden är ansvarig för det internationella arbetet och har att initiera/lämna förslag som syftar till att öka internationaliseringen samt besluta om samarbeten och budget. Sekretariatets uppgift är att svara för omvärldsbevakning och inventera möjligheter/ge förslag utifrån aktuellt situation samt att genomföra projekt. Oavsett varifrån förslagen kommer kulturnämnden, eller sekretariatet, kan ha bjudit in/blivit inbjudna, fått förslag/själva föreslaget ska bedömning ske utifrån fastställda kriterier och hur förslaget bidrar till måluppfyllelsen. Sekretariatet ska därefter analysera och lämna förslag på eventuell huvudpartner och tänkbara projektdeltagare innan den ordinarie förankrings och beslutsprocessen vidtar. Sekretariatet kan delegera ansvaret för projektet, genom en tydlig uppdragsbeskrivning, till intern eller extern aktör och efter genomförandet ansvarar sekretariatet för att en utvärdering sker och initierar även forskning när så bedöms lämpligt.

13 Riktlinjer för strategiområde Öka internationaliseringen 6 (8) Nulägesbeskrivning: Nuvarande/pågående samarbeten Kulturnämnden har för närvarande endast två formaliserade internationella samarbeten, Querétaro i Mexiko och North East England i Storbritannien. Båda dessa avtal löper ut under Därutöver finns mer eller mindre informella samarbeten/utbyten med Emilia Romagna i Italien. Dessutom har kulturnämnden ett mångårigt program för ateljéutbyte. I dagsläget finns fungerande utbyten med Querétaro i Mexiko, Kunming i Kina och Berlin i Tyskland. Även Alexandria i Egypten ingår i programmet men är förnärvarande vilande på grund av politiska oroligheter i Egypten. Ett omfattande utbyte har också samverkan har tidigare skett med den indiska delstaten Karnataka inom främst film, dans och storytelling. Kulturnämnden har tidigare även, via samarbetsorganisationen West to West, haft samverkan och utbyte med San Fransisco, främst inom konst och utbildning. Kulturnämnden har också kontakter med ett antal andra europiska regioner som är knutna till de samarbetsorganisationer som anges nedan. Etablerade sammanhang Världen har de senaste åren sett en aldrig tidigare skådad globalisering. Ökad rörlighet för människor, varor och tjänster och ett allt större ömsesidigt beroende mellan olika delar av världen har gjort att gamla gränser suddats ut. Nya former för samverkan och kunskapsutbyten har växt fram vilket innebär både utmaningar och möjligheter. Ett snart 20 årigt medlemskap i Europiska Unionen har också fått betydande effekter på den regionala och kommunala nivån. EU har blivit en integrerad del av regionens verksamhet. Västra Götalandsregionen och kulturnämnden vill vara aktiv part i dessa sammanhang och är redan en betydande aktör. EU samarbete: CPMR Conference of Peripheral Maritime Regions

14 Riktlinjer för strategiområde Öka internationaliseringen 7 (8) Består av 154 medlemsregioner och arbetar för ökat inflytande för Europas perifera och maritima regioner. Kulturnämnden är bland annat engagerad i turismarbetsgruppen. NSC Nordsjökommissionen NSC består av 57 medlemsregioner runt Nordsjön och arbetar för ökat inflytande för Europas perifera och maritima regioner. NSC är en av CPMR:s sex medlemskommissioner. Kulturnämnden är bland annat engagerad i Kultur & turismarbetsgruppen. ECTN European Cultural Tourism Network Påverkar, initierar och driver samarbetsprojekt inom kultur och turism. Har fokus på såväl Europa som helhet som Europas regioner för att stimulera till samarbete och utbyte av erfarenheter. Ett av EU:s expertorgan. Verksamheten bedrivs på tjänstemannanivå. ENELC European Network of Local and Regional Authorities for the implementation of the European Landscape Convention En europeisk organisation för frågor som berör regioners och kommuners intressen kring landskapskonventionen. ENELC verkar i nära samarbete med Europarådet. ERY European Regional for Youth En organisation för möten och utbyten mellan unga i Europa samt erfarenhetsutbyten mellan regioner om deras arbete med ungdomspolitiska frågor och policys. RCC Regions and Cities for Culture Ett nätverk för regionala, lokala och kommunala administrationer att engagera sig i kultur på EU nivå. Nätverket fokuserar på utbyte och insamlande av information om EU förslag, evenemang och initiativ av intresse för medlemmarna Regionens egna bolag och förvaltningar Avstämningar och samverkan sker regelbundet även med Externa relationer som samordnar det strategiska internationella arbetet med externa parter för att främja internationaliseringen i Västra Götaland. Övriga samarbeten Kultur utrikesdepartement och ambassader Universitet, högskolor och andra utbildningsaktörer Näringslivet och dess organisationer Det fria Kulturlivet

15 Riktlinjer för strategiområde Öka internationaliseringen 8 (8)

16 Ärende 2

17 Västra Götalandsregionen 1 (3) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer KUN Kultursekretariatet Handläggare: Eira Högforsen Telefon: E-post: Till kulturnämnd Barn och unga Rätt att vara med, 2014 Förslag till beslut 1. Kulturnämnden beslutar om kronor för Ungas internationella mobilitet i enlighet med kultursekretariatets tjänsteutlåtande Kulturnämnden beslutar om kronor för att utveckla och dokumentera Ungas mötesplatser i enlighet med kultursekretariatets tjänsteutlåtande Budgetposten Barn och unga- Rätt att vara med om totalt kronor. Kulturnämnden beslutade om kronor för processen KLIV 3.0 Kultur, Lärande i Vardagen samt kronor för Kompetensväxling II på sammanträdet Återstående kronor föreslås kulturnämnden besluta till Ungas internationella mobilitet och Unga mötesplatser inklusive dokumentation och utvärdering. Insatserna är del av och i linje med Riktlinjer för kulturnämndens strategiområde Öka internationaliseringen. Ungas internationella mobilitet Under 2013 beställdes, gemensamt av regionutvecklingsnämnden, kulturnämnden och folkhälsokommittén, en utredning om hur unga i Västra Götaland, nyttjade möjligheten internationella utbyten genom arbete, praktik, studier eller kulturutbyten. Utredningen En underskattad rörelse visade att många unga i regionen är internationellt mobila men också att det finns stora geografiska och socioekonomiska skillnader mellan vilka unga som utnyttjar dessa möjligheter. Utredaren förslår ett antal åtgärder som skulle kunna öka jämlikheten unga emellan. Etablera och underhålla ett regionalt mobilitetsnätverk Skapa en mobilitetsplattform Infrastruktur för Infopunkter/nyckelpersoner i regionen. Europadirektkontoren kan utgöra delregionala Infopunkter. Kultursekretariatet föreslår att i samarbete med Regionutvecklingsnämnden, Folkhälsokommittén och Europa Direkt, Fyrbodal, genomföra en delregional pilot Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

18 Datum (3) Diarienummer KUN för att etablera en infrastruktur av lokala/delregionala nyckelfunktioner/personer som kan utgöra långsiktigt stöd för ungas internationella mobilitet. Utveckla ungas mötesplatser (fritidsgårdar) till projektarbetsplatser Projektets övergripande syfte är att skapa förutsättningar för och etablera så kallade projektkontor som en permanent och integrerad del av fritidsgårdarnas ordinarie verksamhet för att på så sätt stödja de ungdomar som har störst behov av personlig utveckling och icke formellt lärande. KEKS Kvalitet och Kompetens i Samverkan är ett samarbetsorgan för fritidsgårdar. Idén med att utveckla projektarbetsplatser är att stimulera till och stödja aktiviteter som bygger på och förutsätter ungdomars eget aktiva engagemang och ansvarstagande. KEKS menar att utveckling av projektarbetsplatser förutsätter kompletterande utbildning för dagens fritidsledare. KEKS ansöker om medel för att starta en uppdragsutbildning tillsammans med högskola, folkhögskola och kulturaktörer. Omkring tio av regionens kommuner/fritidsgårdar kommer att bekosta sina fritidsledares deltagande i utbildningen samt att prova att utveckla sin nuvarande fritidsgårdsverksamhet till projektarbetsplatser. KEKS ansöker om ca kronor för höstterminen 2014, avseende projektsamordning, utbildning och dokumentation. Beräknade kostnader för vårterminen 2015 är ca kronor. KEKS för dialog med Ungdomsstyrelsen angående detta projekt och representerar Sverige i Europakommissionens expertgrupp om "Youth work". Göteborgs Folkhögskola ingår i planeringen av den kompletterande utbildningen för fritidsledare. Kulturnämndens och Folkhälsokommitténs sekretariat har fört gemensam dialog med KEKS och föreslår kulturnämnden en gemensam finansiering av ansökan om ca kronor vardera för höstterminen 2014, förutsatt att projektet startar och genomförs i enlighet med beskrivna intentioner. Inom ramen för KLIV 3.0 har Skövde kommuns introduktionsprogram och Ungdomsgården Nyeport, valt att använda kulturen som verktyg för såväl formellt som oformellt lärande. Göteborgs Universitet, under ledning av professor Ove Sernhede, kommer att följeforska och dokumentera resultatet. Kulturnämnden föreslås att besluta om maximalt kronor för den dokumentationen. Kultursekretariatet Staffan Rydén Kulturchef Eira Högforsen Regionutvecklare

19 Västra Götalandsregionen 3 (3) Beslutet skickas till Diariet Folkhälsokommittén Regionutvecklingsnämnden Europa direkt Fyrbodal/Åmål Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

20 Ärende 3

21 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer KUN Förvaltning/enhet Handläggare: Jens Lejhall Telefon: E-post: Kulturnämnden Västra Götalandsregionens folkbildningspolitiska program Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar följande: 1. Kulturnämnden föreslår regionstyrelsen att anta Västra Götalandsregionens folkbildningspolitiska program. Sammanfattning av ärendet Kulturnämnden gav kulturchefen i uppdrag att i samverkan med representanter från folkbildningens aktörer utarbeta ett förslag till folkbildningspolitisk inriktning samt återkomma med förslag till kulturnämnden senast hösten Föreliggande program har utarbetats i bred samverkan och avser att tydliggöra Västra Götalandsregionens principiella förhållningssätt till den organiserade folkbildningen och tydliggöra hur visionen om det goda livet kan brytas ner till konkreta mål, strategier och åtgärder. Åtgärderna är formulerade i relation till tillväxtstrategin Västra Götaland Kultursekretariatet Staffan Rydén Kulturchef Jens Lejhall Regionutvecklare Beslutet skickas till: Regionstyrelsen Västra Götalands bildningsförbund Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Rosenlundsplatsen 2 Göteborg Telefon: Webbplats: E-post:

22 1 (7) Datum Diarienummer KUN Kultursekretariatet Handläggare: Jens Lejhall Telefon: E-post: Kulturnämnden Västra Götalandsregionens folkbildningspolitiska program Folkbildningen är en vital kraft som möjliggör för invånarna i Västra Götaland att utvecklas på bildningens, utbildningens och kulturens områden. Folkbildningen engagerar brett och skapar därmed goda förutsättningar för kultur och bildning med bredd och djup. Genom att utgå från människornas erfarenheter och engagemang så finns det i folkbildningen en unik kraft för förändring och gemenskap, utmaning och tillit. Den organiserade folkbildningen, det vill säga studieförbunden och folkhögskolorna, har utvecklat en särskild kompetens genom sitt arbete i skärningspunkten mellan det professionella kulturlivet och amatörverksamhet, mellan utbildning och bildning, mellan civilsamhälle och myndighetsutövning och mellan generationer. Genom sina olika profiler speglar den mångfalden i samhället, vitaliserar demokratin, vidgar medborgarnas handlingsutrymme och stärker den sociala hållbarheten. Syftet med föreliggande folkbildningspolitiska program är att klargöra Västra Götalandsregionens principiella förhållningssätt till den organiserade folkbildningen för att därmed skapa en grund för samverkan mellan främst kommuner, studieförbund och folkhögskolor. Programmet tar sin utgångspunkt i den gemensamma visionen Det goda livet, som anger följande mål som är direkt relaterade till folkbildningens uppgifter: En ledande kulturregion där den skapande kulturverksamheten finns i invånarnas närhet En ledande kulturregion där ett kvalitativt kulturutbud når alla invånare i Västra Götaland Ett rikt föreningsliv Postadress: Kultursekretariatet Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Rosenlundsplatsen 2 Göteborg Telefon: Webbplats: E-post:

23 Västra Götalandsregionens folkbildningspolitiska program, (7) Kompetens och kunskapsutveckling En god hälsa Kulturstrategin En mötesplats i världen och tillväxtstrategin Västra Götaland 2020 anger prioriteringar. I Kulturplan och Plan för jämlik hälsa anges ett antal utmaningar och förslag till åtgärder. Målet är att tillsammans bidra till att utveckla en region som är attraktiv, med hög produktivitet och kreativitet och som kännetecknas av solidaritet med alla invånare och med vår omvärld, att bygga en region där fler har möjlighet att utnyttja Västra Götalands samlade utbud av utbildning, arbete, kultur, fritid etc. samt att ge invånarna i Västra Götaland bästa möjliga förutsättningar att utvecklas. (ur Västra Götaland 2020). 1. Folkbildningens förutsättningar Syfte Den organiserade folkbildningen, d.v.s. folkhögskolorna och studieförbunden, är en del av civilsamhället och de formulerar egna mål med sin verksamhet som är kopplade till exempelvis profilering, ideologi och omvärldsorientering. Folkbildningen har utvecklat en särskilt kompetens att leda bildningsprocesser utifrån medborgarnas erfarenheter och engagemang. Det statliga stödet till folkbildningen motiveras främst av att den bidrar till en demokratisk utveckling av samhället och sammanfattas i statens fyra syften med stödet: 1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin; 2. bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen; 3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället; 4. bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet. Utöver dessa syften med stödet till folkbildningen så anges att: Folkbildningen är fri och frivillig Verksamheten är idéburen Folkbildningen är en del av civilsamhället och folkrörelserna och har till uppgift att stödja dessa. Ekonomi Det statliga stödet till de tio studieförbunden och de tjugo folkhögskolorna som är förlagda i Västra Götaland uppgår 2013 till 500 mkr. Studieförbunden verkar i samtliga 49 kommuner i Västra Götaland. Förutom de 20 folkhögskolorna så finns det folkhögskolefilialer på ett flertal platser. Västra Götalandsregionens stöd till studieförbundens regionala verksamhet uppgår till cirka 50 mkr och stödet till folkhögskolor i Västra Götaland uppgår till cirka 86 mkr. Utöver dessa medel så kan Västra Götalands invånare studera på folkhögskolor vars huvudsakliga verksamhet är förlagd utanför Västra Götaland tack vare s.k. interkommunala

24 Västra Götalandsregionens folkbildningspolitiska program, (7) ersättningar (ca 16 mkr). Kommunernas stöd till studieförbundens lokala verksamhet varierar. Kommunerna i Västra Götaland ger tillsammans 62 mkr i stöd till i huvudsak studieförbunden. Kommuner ger i princip inga generella bidrag till folkhögskolor. Det offentliga stödet till studieförbund och folkhögskolor i Västra Götaland uppgår därmed sammantaget till cirka 650 mkr. För 2013 gäller därmed att för varje regional och kommunal krona så sker det ett inflöde av statliga medel med 2,5 kronor. 2. Folkbildningen och Det goda livet Det goda livet står för en god hälsa, arbete och utbildning, trygghet, gemenskap och delaktighet i samhällslivet, en god miljö där vi värnar de förnybara systemen, möta behoven hos barn och ungdomar, en uthållig tillväxt och ett rikt kulturliv. Det goda livet förutsätter en hållbar utveckling, där dess tre dimensioner den ekonomiska, sociala och ekologiska är sinsemellan beroende och förstärker varandra. (ur Det goda livet) Det goda livet innehåller fem fokusområden och fyra horisontella mål. Den samlade folkbildningen i Västra Götaland arbetar inom alla fem fokusområden men är särskilt relevant inom områdena; ledande i kompetens och kunskapsutveckling, en ledande kulturregion och en god hälsa. De horisontella målen skall genomsyra all verksamhet. Fokusområden: ett livskraftigt och hållbart näringsliv, ledande i kompetens och kunskapsutveckling, infrastruktur och kommunikationer med hög standard, en ledande kulturregion och en god hälsa Horisontella mål: den gemensamma regionen, jämställdhet, integration och internationalisering Ledande i kompetens och kunskapsutveckling Den organiserade folkbildningen är en viktig del av den demokratiska infrastrukturen genom att skapa samhällsengagemang och demokratiska kapaciteter som stärker individens roll som medspelare i politik och samhällsutveckling. Folkbildningens samlade kompetens och utbud skapar en infrastruktur för bildning, ökar kompetenser hos invånarna och vidgar deltagandet i föreningslivet, arbetslivet och inom utbildningsväsendet. Folkbildningen skapar aktiva medborgare som tar ett större ansvar i samhället genom att exempelvis vara aktiva ledare och deltagare i föreningslivet och som skapar självkännedom, personlig integritet och självtillit. Folkbildningen skapar goda förutsättningar för personliga färdigheter och ansvarstagande för vidare studier, ger kompetenser som krävs för att delta i ett livslångt lärande och gör invånarna mer anställningsbara på arbetsmarknaden. Folkhögskolan utgör en egen skolform som verkar under särskilda villkor, men med kurser som kan relateras till det offentliga utbildningssystemets olika nivåer. En ledande kulturregion Folkbildningen kännetecknas av ett fokus på deltagarkulturen och ett vidgat deltagande i kulturlivet. Folkhögskolor och studieförbund erbjuder arenor för det egna skapandet, för publika kulturarrangemang och för kulturutbildningar. Studieförbundens och folkhögskolornas kulturverksamhet bidrar därför till att kulturen är levande i Västra Götalands kommuner i form av studiecirklar och kulturarrangemang samt att invånarna får goda möjligheter att utveckla sitt eget skapande.

Förstudie Kultur i vården

Förstudie Kultur i vården 1 (9) Förstudie Datum 2014-02-25 Diarienummer KUN 71-2014 Kultursekretariatet Handläggare: Ylva Gustafsson Telefon: 010-441 33 13 E-post: ylva.l.gustafsson@vgregion.se Till Kulturnämnden Förstudie Kultur

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet.

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet. 1. Revidering av detaljbudget 2. Budget strategiområden 2015 Kulturnämnden beslutar: 1. Kulturnämnden reviderar detaljbudgeten för 2015 enligt bifogade förslag Budgetförändringar avseende statliga medel

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Västra Götalandsregionens plattform Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Johan Assarsson Västra Götalandsregionens plattform vår gemensamma grund Som medarbetare i Västra Götalandsregionen har vi

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND 1. BAKGRUND Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Västarvet 2015-2017

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Västarvet 2015-2017 1 (13) Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Västarvet 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 23 oktober 2014, dnr. KUN 175-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats: E-post:

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Presidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete. Gun-Marie Stenström

Presidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete. Gun-Marie Stenström Presidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete Gun-Marie Stenström Mål och strategier för Region Halland 2012-2015 Kort om mål- och strategidokumentet Långsiktigt

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025 I ~ II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet nllagra AU 6 3;lA BESLUTSUNDERLÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-05-06 Sida 1 (2) Dnr LD11/01660 Uppdnr 522 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

FOLKBILDNING 1997/98:115

FOLKBILDNING 1997/98:115 FOLKBILDNING 1997/98:115 Regeringens proposition 12 mars 1998 Textunderlag för OH-presentation 6.1 Bedömning av folkbildningens verksamhet Folkbildningen har genomfört en verksamhet som står i god överensstämmelse

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 Regler för KULTURSTÖD Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 1 1. Arrangemangs- och projektstöd Stödet kan sökas för enstaka eller en serie av kulturarrangemang,

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter

Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter Inom den egna regionorganisationen är Regionutvecklingsnämnden, Kulturnämnden

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun 1 (7) Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun Inledning Riksdagen har antagit nationella kulturpolitiska mål som vilar på grundläggande demokratiska värderingar med yttrandefriheten som

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10 Jämställdhetsintegrerad verksamhet 5.1 Den gemensamma värdegrunden Regeringens förslag: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att grundläggande demokratiska värden som alla människors lika

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Kronoberg Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Regionalpolitiskt handlingsprogram 2010-2014 2 (8) Sju punkter för Möjligheternas Kronoberg 1. Det ska vara ett tryggt och hållbart liv i Kronoberg!

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Fyra frågor. från idrottsrörelsen i Västra Götaland. Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till

Fyra frågor. från idrottsrörelsen i Västra Götaland. Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till Fyra frågor från idrottsrörelsen i Västra Götaland Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till de politiska partier som finns representerade i Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Svaren

Läs mer

Ungdomspolitiskt program. Skövde kommun 2011-2013

Ungdomspolitiskt program. Skövde kommun 2011-2013 Ungdomspolitiskt program Skövde kommun 2011-2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund och syfte... 3 2.1 Nationella utgångspunkter... 3 2.2 Kommunalt perspektiv... 4 2.3 Programmets utformning... 5 3.

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017

Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017 Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017 1 Culture is the widening of the mind and of the spirit. Jawaharlal Nehru Barnens rätt till kultur globalt Barn har rätt till kultur enligt FNs deklaration om barnets

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Inledning Folkbildningen i Västmanlands län är en garant för det demokratiska kvalitetsfyllda mötet och ger människor med olika bakgrund

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer