Sammanträde med Kulturnämnden torsdagen den 20 mars 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträde med Kulturnämnden torsdagen den 20 mars 2014"

Transkript

1 1(2) KALLELSE Kultursekretariatet Referens Datum Staffan Rydén/Charlotte Gerd Sammanträde med Kulturnämnden torsdagen den 20 mars 2014 Tid: ca :30-20:30 Medborgardialog/frågestund Plats: sammanträdesrum Vestindien, Textile Fashion Center, Simonsland, Borås. Föredragningslista och handlingar samt program bifogas. VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Enligt uppdrag.. Charlotte Gerd Sändlista: se nästa sida POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON Regionens Hus Uddevalla Vänersborg Kilbäcksgatan 32 Uddevalla Växeln

2 2(2) Ledamöter Kulturnämnden Alex Bergström (S) Lena Jagers Bladini (V) Lars Nordström (FP) Christer Lundberg (S) Beatrice Toll (S) Pär-Göran Björkman (S) Evert Svenningsson (S) Mikael Andersson (S) Henrik Ekelund (M) Birgitta Bergman (M) Pirita Isegran (M) Joachim Grundin (M) Anna Sibinska (MP) Kristina Carlsson (KD) Lena Bjurström (C) Ersättare Kulturnämnden: Ingrid Forsberg (S) Stig Carlsson (S) Birgitta Andersson (S) Christian Persson (S) Cajsa Hallberg Branchetti (S) Pia Gillerstedt (S) Rebecka Bergling (M) Helen Andersson (M) Carina Ridenius (M) Alexander Abenius (M) Helene Stiernstrand (MP) Ann-Charlotte Toreld (FP) Jenny Broman (V) Thomas Elg (KD) Julia Färjhage (C) Övriga: Staffan Rydén kulturchef Annika Strömberg, regionutvecklare Björn Skog, kommunikationsansvarig Rolf Malm, internationell samordnare Ylva Gustafsson, regionutvecklare Jens Lejhall, regionutvecklare För kännedom: Kultursekretariatet Ann-Sofie Uhlmann, diariet Politiska sekreterare

3 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med kulturnämnden 20 mars 2014 Plats: sammanträdesrum Vestindien, Textile Fashion Center, Simonsland, Borås Tid: Kl ca Beslutsärenden 1. Riktlinjer för kulturnämndens strategiområde Öka internationalisering föredragning Diarienummer KUN Plan för genomförande av vissa budgetposter Rätt att vara med, interkulturell dialog/staffan Rydén Diarienummer KUN Folkbildningspolitiskt program Västra Götalandsregionen/Jens Lejhall föredragning Diarienummer KUN Kultur i vården/ylva Gustafsson föredragning Diarienummer KUN Reviderat uppdrag till Riksteatern Väst/Staffan Rydén Diarienummer KUN Frispel/Staffan Rydén Diarienummer KUN (Handlingar på webben snarast) 7. Kammarmusikfestival i Mariestad - Old Ox Chamber Music Festival/Staffan Rydén Diarienummer KUN Kulturstrategiskt uppdrag godkännande av uppdragsformulering till Novemberfestivalen/Staffan Rydén Diarienummer KUN Motion av Conny Brännberg (KD) om att inför ett Kulturpass i Västra Götalandsregionen/Staffan Rydén Diarienummer KUN Motion av Conny Brännberg (KD) om kulturupplevelse för regionens unga/staffan Rydén Diarienummer KUN Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

4 Föredragningslista från kulturnämnden, (2) 11. European Regions for Youth/Staffan Rydén Diarienummer KUN Kulturnämndens deltagande i Almedalsveckan 2014/Björn Skog föredragning Diarienummer KUN Krishanteringsplan för kulturnämnden/staffan Rydén Diarienummer KUN Redovisning av uppdrag i budget 2014 att genomföra en översyn av Västarvet/Staffan Rydén Diarienummer KUN Frågor om grunderna för Västra Götalandsregionens nuvarande och framtida stöd till Vara konserthus/staffan Rydén Diarienummer KUN Statliga tilläggsanslag 2014/Staffan Rydén Diarienummer KUN (Handlingar på webben snarast) 17. Anmälningsärenden/Staffan Rydén Diarienummer KUN Informationsärenden A. Rapport Playfulness Kultur i vården/staffan Rydén Diarienummer KUN B. Indikatorer för VG2020/Staffan Rydén Diarienummer KUN C. Kulturchefen informerar föredragning Diarienummer KUN (Inga handlingar.) Alex Bergström Kulturnämndens ordförande Tänk på miljön Res gärna kollektivt (www.vasttrafik.se).

5 1(1) PROGRAM Kultursekretariatet Referens Datum Charlotte Gerd Program Kulturnämnden den 20 mars 2014 Tid: ca 21:30 Plats: sammanträdesrum Vestindien, Textile Fashion Center, Simonsland, Borås Kaffe och smörgås serveras i samband med gruppmöte kl 18:25 PROGRAM 17:30 17:35 Upprop och val av justerare 17:35 18:15 Genomgång av beslutsärenden Föredragning beslutsärende 1, Rolf Malm (10 min) Föredragning beslutsärende 3, Jens Lejhall (10 min) Föredragning beslutsärende 4, Ylva Gustafsson (10 min) Föredragning beslutsärende 12, Björn Skog (10 min) 18:15 18:25 Föredragning informationsärende C, Staffan Rydén 18:25 19:30 Gruppmöte (Marketplace konferensrum) I samband med gruppmöte serveras kaffe och smörgås. 19:30 20:30 Medborgardialog/Frågestund 20:30 21:30 Beslutssammanträde POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON Regionens Hus Uddevalla Vänersborg Kilbäcksgatan 32 Uddevalla Växeln

6 Ärende 1

7 Västra Götalandsregionen 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer KUN Kultursekretariatet Handläggare: Rolf Malm Telefon: E-post: Till Kulturnämnden Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar följande: 1. Att anta Riktlinjer för kulturnämndens strategiområde Öka internationaliseringen Sammanfattning av ärendet Kulturnämnden har i En mötesplats i världen, Kulturstrategi för Västra Götaland pekat ut fem strategiska områden varav ett är Öka internationaliseringen. Målsättningen är bland annat att utvidga och fördjupa kulturutbytet med andra regioner inom och utanför EU, utveckla ett demokratiskt kulturliv via internationella nätverk och organisationer samt att motverka främlingsfientliga stämningar och öka förståelsen för olika kulturformer. För att arbetet med Öka internationaliseringen ska kunna ske effektivt och samordnat samt på bästa sätt bidra till kulturens utveckling har kultursekretariatet arbetat fram ett förslag till Riktlinjer för kulturnämndens strategiområde Öka internationaliseringen. I förslaget till riktlinjer finns angivet ett antal tydliga mål och kriterier som utgår från tre grundläggande perspektiv för regional kulturutveckling. Kultursekretariatet Staffan Rydén Kulturchef Rolf Malm Kultursekretariatet Beslutet skickas till Diariet Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

8 1 (8) Riktlinjer Datum Diarienummer KUN Kultursekretariatet Handläggare: Rolf Malm Telefon: E-post: Riktlinjer för kulturnämndens strategiområde Öka internationaliseringen Internationalisering har varit ett fokusområde för kulturnämnden ända sedan regionen bildades. Ambitionen har varit att vara Sveriges ledande kulturregion och att göra Västra Götalandsregionen till en internationellt känd och erkänd samarbetspartner. Denna ambition har ytterligare stärkts genom att kulturnämnden i Kulturstrategi för Västra Götaland 2012 pekat ut ökad internationalisering som ett av fem strategiska områden. Ur Kulturstrategi för Västra Götaland 2012 Utvidga och fördjupa kulturutbytet med andra regioner inom och utanför EU, både vad gäller enskilda konstnärer och via festivaler, men också genom kunskapsutbyte och fortbildningsinsatser i samverkan med internationella partner. Verka för ett demokratiskt kulturliv via internationella nätverk och organisationer. Det internationella arbetet syftar också till att motverka främlingsfientliga stämningar och öka förståelsen för olika kulturformer. Utvidga Västra Götaland som gränsland och mötesplats till att omfatta hela världen. Viljan är stor hos såväl regionens egna kulturinstitutioner som det fria kulturlivet att knyta och utveckla internationella kontakter. För att uppnå maximal effekt i form av samordning och resursutnyttjande samt möjlighet att redovisa resultat krävs därför riktlinjer med tydliga mål, som så långt möjligt är mätbara, samt väl avvägda kriterier. Riktlinjer för kulturnämndens strategiområde Öka internationaliseringen ska vara ett stöd i sekretariatets arbete för att utveckla det internationella engagemanget genom samverkan med såväl interna som externa partners. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats: E-post: Regionens Hus Östergatan Vänersborg Vänersborg

9 Riktlinjer för strategiområde Öka internationaliseringen 2 (8) Styrande och vägledande dokument Som utgångspunkt för dessa riktlinjer har kulturnämnden och sekretariatet vid genomförandet av det fastställda strategiområdet att förhålla sig till ett antal dokument från såväl EU som den nationella och regionala nivån (varje dokument beskrivs med några övergripande mål): EU 2020 Digitala agendan, unga på väg, innovationsunionen EU:s kulturagenda Interkulturell dialog, internationalisering, kulturen som tillväxtfaktor Nationella kulturpolitiska mål Främja internationellt och interkulturellt utbyte/samverkan Det Goda Livet Kulturen är en öppen dörr till världen Regionfullmäktiges budget 2014 Stärka VG:s attraktionskraft och varumärke Strategi för tillväxt & Utveckling VG 2020 Internationell konkurrenskraft Internationell policy för VG regionen Internationella erfarenheter används för att utveckla Västra Götalandsregionens interna arbete Kulturstrategin 2012 Öka internationaliseringen Internationell marknadsföringsstrategi Positionering genom strategiska budskap Kulturplanen Öka förståelsen för olika kulturformer, vidgat deltagande Några av dokumenten är vägledande, andra styrande men samtliga ska, på ett eller annat sätt, genomsyra kulturnämndens internationella arbete. Förutom att förhålla sig till ovan nämnda dokument ska det internationella utvecklingsarbetet även bygga på Europarådets konventioner. I arbetet med att utveckla territoriet Västra Götaland i samverkan med andra, externa aktörer bör Kulturstrategi för Västra Götaland 2012 och Västra Götaland 2020 vara de tyngst vägande styrdokumenten.

10 Riktlinjer för strategiområde Öka internationaliseringen 3 (8) Tre perspektiv Kulturen är ingen isolerad företeelse utan har en viktig funktion i samhället inte minst i perspektivet socialt hållbar utveckling. Med utgångspunkt i kulturens relation till övriga verksamheter struktureras det internationella arbetet utifrån tre perspektiv. Genom att förhålla sig och relatera till ett eller flera av nedanstående perspektiv kan kulturnämndens internationella arbete bidra inte bara till kulturens och kulturutövares utveckling, utan också bli en viktig utvecklingsfaktor för hela samhället. Perspektiven utgår från ovan nämnda dokument. Invånarperspektiv Vidgat deltagande, ungas mobilitet och interkulturell dialog Tillväxtperspektiv Stärka VG:s attraktionskraft och varumärke Internationell konkurrenskraft Utveckla Västra Götalandsregionens interna arbete. Kunskaps och utvecklingsperspektiv Kulturen är en öppen dörr till världen Främja internationellt och interkulturellt utbyte/samverkan. Fyra konkreta mål Sex kriterier Genom att upprätta konkreta, och så långt möjligt, mätbara mål, alla kopplade till Kulturstrategi för Västra Götaland 2012 och Västra Götaland 2020, kan kulturnämndens internationella arbete bedrivas effektivt, mångfasetterat och inte minst tillsammans med andra, både interna och externa aktörer. Varje internationell aktivitet ska bidra till genomförandet av minst ett av de fastställda målen. För att uppfylla de konkreta målen krävs ett antal kriterier som utgår från perspektiven. Varje internationell aktivitet ska, innan beslut, vägas mot dessa kriterier och svara väl mot minst ett och helst flera.

11 Riktlinjer för strategiområde Öka internationaliseringen 4 (8) Mål 1 UTVECKLA OCH FÖRNYA KULTURLIVET I VÄSTRA GÖTALAND Inspirera till vidgat deltagande, gynna nyskapande, utveckla interkulturell dialog, bygga nätverk och stimulera till samarbeten. Kriterier: Bidra till hållbar utveckling ekonomiskt, socialt och miljömässigt Vidga deltagandet för invånare och aktörer, barn/unga genom mobilitet och genom interkulturell dialog Mål 2 BIDRA TILL ÖKAD SYSSELSÄTTNING OCH ETT MÅNGFASETTERAT NÄRINGSLIV Stimulera kulturella och kreativa näringar, den sociala ekonomin, civilsamhället, besöksnäringen, export/import. Stödja utvecklingen av CSR (Corporate Social Responsibility). Profilera regionen som kulturregion. Kriterium: En attraktiv region Attrahera forskare och studenter. Skapa mötesplatser och kulturinkubatorer. Utveckla entreprenörskap. Mål 3 ÖKA SAMARBETET Öka samarbetet internationellt, nationellt, regionalt och lokalt. Bidra till ökad förståelse, kompetens och kvalitetsutveckling. Utveckla projekt, partnerskap, nätverk. Kriterier: Dynamiska samarbetsformer genom projekt, partnerskap, nätverk, baserat på ömsesidighet. Utveckling inom etablerade sammanhang. Gränsöverskridande och utmanande genom kvalitetsutveckling, nytänkande och kompetensutveckling.

12 Riktlinjer för strategiområde Öka internationaliseringen 5 (8) Mål 4 VIDGA OCH FÖRDJUPA KULTURBEGREPPET Påverka och påverkas innehållsmässigt och geografiskt. Bejaka individers och organisationers likhet och olikhet. Bidra till demokratiutveckling och alla människors rätt till kultur. Kriterium: En mötesplats för hela världen stimulera och låta den interkulturella miljön växa både i Västra Götaland och i det internationella samarbetet utomlands. Möjliggöra människors förmåga att uppleva och utöva kultur. Arbetsformer: Kulturnämndens respektive sekretariatets uppgift Kulturnämnden är ansvarig för det internationella arbetet och har att initiera/lämna förslag som syftar till att öka internationaliseringen samt besluta om samarbeten och budget. Sekretariatets uppgift är att svara för omvärldsbevakning och inventera möjligheter/ge förslag utifrån aktuellt situation samt att genomföra projekt. Oavsett varifrån förslagen kommer kulturnämnden, eller sekretariatet, kan ha bjudit in/blivit inbjudna, fått förslag/själva föreslaget ska bedömning ske utifrån fastställda kriterier och hur förslaget bidrar till måluppfyllelsen. Sekretariatet ska därefter analysera och lämna förslag på eventuell huvudpartner och tänkbara projektdeltagare innan den ordinarie förankrings och beslutsprocessen vidtar. Sekretariatet kan delegera ansvaret för projektet, genom en tydlig uppdragsbeskrivning, till intern eller extern aktör och efter genomförandet ansvarar sekretariatet för att en utvärdering sker och initierar även forskning när så bedöms lämpligt.

13 Riktlinjer för strategiområde Öka internationaliseringen 6 (8) Nulägesbeskrivning: Nuvarande/pågående samarbeten Kulturnämnden har för närvarande endast två formaliserade internationella samarbeten, Querétaro i Mexiko och North East England i Storbritannien. Båda dessa avtal löper ut under Därutöver finns mer eller mindre informella samarbeten/utbyten med Emilia Romagna i Italien. Dessutom har kulturnämnden ett mångårigt program för ateljéutbyte. I dagsläget finns fungerande utbyten med Querétaro i Mexiko, Kunming i Kina och Berlin i Tyskland. Även Alexandria i Egypten ingår i programmet men är förnärvarande vilande på grund av politiska oroligheter i Egypten. Ett omfattande utbyte har också samverkan har tidigare skett med den indiska delstaten Karnataka inom främst film, dans och storytelling. Kulturnämnden har tidigare även, via samarbetsorganisationen West to West, haft samverkan och utbyte med San Fransisco, främst inom konst och utbildning. Kulturnämnden har också kontakter med ett antal andra europiska regioner som är knutna till de samarbetsorganisationer som anges nedan. Etablerade sammanhang Världen har de senaste åren sett en aldrig tidigare skådad globalisering. Ökad rörlighet för människor, varor och tjänster och ett allt större ömsesidigt beroende mellan olika delar av världen har gjort att gamla gränser suddats ut. Nya former för samverkan och kunskapsutbyten har växt fram vilket innebär både utmaningar och möjligheter. Ett snart 20 årigt medlemskap i Europiska Unionen har också fått betydande effekter på den regionala och kommunala nivån. EU har blivit en integrerad del av regionens verksamhet. Västra Götalandsregionen och kulturnämnden vill vara aktiv part i dessa sammanhang och är redan en betydande aktör. EU samarbete: CPMR Conference of Peripheral Maritime Regions

14 Riktlinjer för strategiområde Öka internationaliseringen 7 (8) Består av 154 medlemsregioner och arbetar för ökat inflytande för Europas perifera och maritima regioner. Kulturnämnden är bland annat engagerad i turismarbetsgruppen. NSC Nordsjökommissionen NSC består av 57 medlemsregioner runt Nordsjön och arbetar för ökat inflytande för Europas perifera och maritima regioner. NSC är en av CPMR:s sex medlemskommissioner. Kulturnämnden är bland annat engagerad i Kultur & turismarbetsgruppen. ECTN European Cultural Tourism Network Påverkar, initierar och driver samarbetsprojekt inom kultur och turism. Har fokus på såväl Europa som helhet som Europas regioner för att stimulera till samarbete och utbyte av erfarenheter. Ett av EU:s expertorgan. Verksamheten bedrivs på tjänstemannanivå. ENELC European Network of Local and Regional Authorities for the implementation of the European Landscape Convention En europeisk organisation för frågor som berör regioners och kommuners intressen kring landskapskonventionen. ENELC verkar i nära samarbete med Europarådet. ERY European Regional for Youth En organisation för möten och utbyten mellan unga i Europa samt erfarenhetsutbyten mellan regioner om deras arbete med ungdomspolitiska frågor och policys. RCC Regions and Cities for Culture Ett nätverk för regionala, lokala och kommunala administrationer att engagera sig i kultur på EU nivå. Nätverket fokuserar på utbyte och insamlande av information om EU förslag, evenemang och initiativ av intresse för medlemmarna Regionens egna bolag och förvaltningar Avstämningar och samverkan sker regelbundet även med Externa relationer som samordnar det strategiska internationella arbetet med externa parter för att främja internationaliseringen i Västra Götaland. Övriga samarbeten Kultur utrikesdepartement och ambassader Universitet, högskolor och andra utbildningsaktörer Näringslivet och dess organisationer Det fria Kulturlivet

15 Riktlinjer för strategiområde Öka internationaliseringen 8 (8)

16 Ärende 2

17 Västra Götalandsregionen 1 (3) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer KUN Kultursekretariatet Handläggare: Eira Högforsen Telefon: E-post: Till kulturnämnd Barn och unga Rätt att vara med, 2014 Förslag till beslut 1. Kulturnämnden beslutar om kronor för Ungas internationella mobilitet i enlighet med kultursekretariatets tjänsteutlåtande Kulturnämnden beslutar om kronor för att utveckla och dokumentera Ungas mötesplatser i enlighet med kultursekretariatets tjänsteutlåtande Budgetposten Barn och unga- Rätt att vara med om totalt kronor. Kulturnämnden beslutade om kronor för processen KLIV 3.0 Kultur, Lärande i Vardagen samt kronor för Kompetensväxling II på sammanträdet Återstående kronor föreslås kulturnämnden besluta till Ungas internationella mobilitet och Unga mötesplatser inklusive dokumentation och utvärdering. Insatserna är del av och i linje med Riktlinjer för kulturnämndens strategiområde Öka internationaliseringen. Ungas internationella mobilitet Under 2013 beställdes, gemensamt av regionutvecklingsnämnden, kulturnämnden och folkhälsokommittén, en utredning om hur unga i Västra Götaland, nyttjade möjligheten internationella utbyten genom arbete, praktik, studier eller kulturutbyten. Utredningen En underskattad rörelse visade att många unga i regionen är internationellt mobila men också att det finns stora geografiska och socioekonomiska skillnader mellan vilka unga som utnyttjar dessa möjligheter. Utredaren förslår ett antal åtgärder som skulle kunna öka jämlikheten unga emellan. Etablera och underhålla ett regionalt mobilitetsnätverk Skapa en mobilitetsplattform Infrastruktur för Infopunkter/nyckelpersoner i regionen. Europadirektkontoren kan utgöra delregionala Infopunkter. Kultursekretariatet föreslår att i samarbete med Regionutvecklingsnämnden, Folkhälsokommittén och Europa Direkt, Fyrbodal, genomföra en delregional pilot Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

18 Datum (3) Diarienummer KUN för att etablera en infrastruktur av lokala/delregionala nyckelfunktioner/personer som kan utgöra långsiktigt stöd för ungas internationella mobilitet. Utveckla ungas mötesplatser (fritidsgårdar) till projektarbetsplatser Projektets övergripande syfte är att skapa förutsättningar för och etablera så kallade projektkontor som en permanent och integrerad del av fritidsgårdarnas ordinarie verksamhet för att på så sätt stödja de ungdomar som har störst behov av personlig utveckling och icke formellt lärande. KEKS Kvalitet och Kompetens i Samverkan är ett samarbetsorgan för fritidsgårdar. Idén med att utveckla projektarbetsplatser är att stimulera till och stödja aktiviteter som bygger på och förutsätter ungdomars eget aktiva engagemang och ansvarstagande. KEKS menar att utveckling av projektarbetsplatser förutsätter kompletterande utbildning för dagens fritidsledare. KEKS ansöker om medel för att starta en uppdragsutbildning tillsammans med högskola, folkhögskola och kulturaktörer. Omkring tio av regionens kommuner/fritidsgårdar kommer att bekosta sina fritidsledares deltagande i utbildningen samt att prova att utveckla sin nuvarande fritidsgårdsverksamhet till projektarbetsplatser. KEKS ansöker om ca kronor för höstterminen 2014, avseende projektsamordning, utbildning och dokumentation. Beräknade kostnader för vårterminen 2015 är ca kronor. KEKS för dialog med Ungdomsstyrelsen angående detta projekt och representerar Sverige i Europakommissionens expertgrupp om "Youth work". Göteborgs Folkhögskola ingår i planeringen av den kompletterande utbildningen för fritidsledare. Kulturnämndens och Folkhälsokommitténs sekretariat har fört gemensam dialog med KEKS och föreslår kulturnämnden en gemensam finansiering av ansökan om ca kronor vardera för höstterminen 2014, förutsatt att projektet startar och genomförs i enlighet med beskrivna intentioner. Inom ramen för KLIV 3.0 har Skövde kommuns introduktionsprogram och Ungdomsgården Nyeport, valt att använda kulturen som verktyg för såväl formellt som oformellt lärande. Göteborgs Universitet, under ledning av professor Ove Sernhede, kommer att följeforska och dokumentera resultatet. Kulturnämnden föreslås att besluta om maximalt kronor för den dokumentationen. Kultursekretariatet Staffan Rydén Kulturchef Eira Högforsen Regionutvecklare

19 Västra Götalandsregionen 3 (3) Beslutet skickas till Diariet Folkhälsokommittén Regionutvecklingsnämnden Europa direkt Fyrbodal/Åmål Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

20 Ärende 3

21 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer KUN Förvaltning/enhet Handläggare: Jens Lejhall Telefon: E-post: Kulturnämnden Västra Götalandsregionens folkbildningspolitiska program Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar följande: 1. Kulturnämnden föreslår regionstyrelsen att anta Västra Götalandsregionens folkbildningspolitiska program. Sammanfattning av ärendet Kulturnämnden gav kulturchefen i uppdrag att i samverkan med representanter från folkbildningens aktörer utarbeta ett förslag till folkbildningspolitisk inriktning samt återkomma med förslag till kulturnämnden senast hösten Föreliggande program har utarbetats i bred samverkan och avser att tydliggöra Västra Götalandsregionens principiella förhållningssätt till den organiserade folkbildningen och tydliggöra hur visionen om det goda livet kan brytas ner till konkreta mål, strategier och åtgärder. Åtgärderna är formulerade i relation till tillväxtstrategin Västra Götaland Kultursekretariatet Staffan Rydén Kulturchef Jens Lejhall Regionutvecklare Beslutet skickas till: Regionstyrelsen Västra Götalands bildningsförbund Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Rosenlundsplatsen 2 Göteborg Telefon: Webbplats: E-post:

22 1 (7) Datum Diarienummer KUN Kultursekretariatet Handläggare: Jens Lejhall Telefon: E-post: Kulturnämnden Västra Götalandsregionens folkbildningspolitiska program Folkbildningen är en vital kraft som möjliggör för invånarna i Västra Götaland att utvecklas på bildningens, utbildningens och kulturens områden. Folkbildningen engagerar brett och skapar därmed goda förutsättningar för kultur och bildning med bredd och djup. Genom att utgå från människornas erfarenheter och engagemang så finns det i folkbildningen en unik kraft för förändring och gemenskap, utmaning och tillit. Den organiserade folkbildningen, det vill säga studieförbunden och folkhögskolorna, har utvecklat en särskild kompetens genom sitt arbete i skärningspunkten mellan det professionella kulturlivet och amatörverksamhet, mellan utbildning och bildning, mellan civilsamhälle och myndighetsutövning och mellan generationer. Genom sina olika profiler speglar den mångfalden i samhället, vitaliserar demokratin, vidgar medborgarnas handlingsutrymme och stärker den sociala hållbarheten. Syftet med föreliggande folkbildningspolitiska program är att klargöra Västra Götalandsregionens principiella förhållningssätt till den organiserade folkbildningen för att därmed skapa en grund för samverkan mellan främst kommuner, studieförbund och folkhögskolor. Programmet tar sin utgångspunkt i den gemensamma visionen Det goda livet, som anger följande mål som är direkt relaterade till folkbildningens uppgifter: En ledande kulturregion där den skapande kulturverksamheten finns i invånarnas närhet En ledande kulturregion där ett kvalitativt kulturutbud når alla invånare i Västra Götaland Ett rikt föreningsliv Postadress: Kultursekretariatet Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Rosenlundsplatsen 2 Göteborg Telefon: Webbplats: E-post:

23 Västra Götalandsregionens folkbildningspolitiska program, (7) Kompetens och kunskapsutveckling En god hälsa Kulturstrategin En mötesplats i världen och tillväxtstrategin Västra Götaland 2020 anger prioriteringar. I Kulturplan och Plan för jämlik hälsa anges ett antal utmaningar och förslag till åtgärder. Målet är att tillsammans bidra till att utveckla en region som är attraktiv, med hög produktivitet och kreativitet och som kännetecknas av solidaritet med alla invånare och med vår omvärld, att bygga en region där fler har möjlighet att utnyttja Västra Götalands samlade utbud av utbildning, arbete, kultur, fritid etc. samt att ge invånarna i Västra Götaland bästa möjliga förutsättningar att utvecklas. (ur Västra Götaland 2020). 1. Folkbildningens förutsättningar Syfte Den organiserade folkbildningen, d.v.s. folkhögskolorna och studieförbunden, är en del av civilsamhället och de formulerar egna mål med sin verksamhet som är kopplade till exempelvis profilering, ideologi och omvärldsorientering. Folkbildningen har utvecklat en särskilt kompetens att leda bildningsprocesser utifrån medborgarnas erfarenheter och engagemang. Det statliga stödet till folkbildningen motiveras främst av att den bidrar till en demokratisk utveckling av samhället och sammanfattas i statens fyra syften med stödet: 1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin; 2. bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen; 3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället; 4. bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet. Utöver dessa syften med stödet till folkbildningen så anges att: Folkbildningen är fri och frivillig Verksamheten är idéburen Folkbildningen är en del av civilsamhället och folkrörelserna och har till uppgift att stödja dessa. Ekonomi Det statliga stödet till de tio studieförbunden och de tjugo folkhögskolorna som är förlagda i Västra Götaland uppgår 2013 till 500 mkr. Studieförbunden verkar i samtliga 49 kommuner i Västra Götaland. Förutom de 20 folkhögskolorna så finns det folkhögskolefilialer på ett flertal platser. Västra Götalandsregionens stöd till studieförbundens regionala verksamhet uppgår till cirka 50 mkr och stödet till folkhögskolor i Västra Götaland uppgår till cirka 86 mkr. Utöver dessa medel så kan Västra Götalands invånare studera på folkhögskolor vars huvudsakliga verksamhet är förlagd utanför Västra Götaland tack vare s.k. interkommunala

24 Västra Götalandsregionens folkbildningspolitiska program, (7) ersättningar (ca 16 mkr). Kommunernas stöd till studieförbundens lokala verksamhet varierar. Kommunerna i Västra Götaland ger tillsammans 62 mkr i stöd till i huvudsak studieförbunden. Kommuner ger i princip inga generella bidrag till folkhögskolor. Det offentliga stödet till studieförbund och folkhögskolor i Västra Götaland uppgår därmed sammantaget till cirka 650 mkr. För 2013 gäller därmed att för varje regional och kommunal krona så sker det ett inflöde av statliga medel med 2,5 kronor. 2. Folkbildningen och Det goda livet Det goda livet står för en god hälsa, arbete och utbildning, trygghet, gemenskap och delaktighet i samhällslivet, en god miljö där vi värnar de förnybara systemen, möta behoven hos barn och ungdomar, en uthållig tillväxt och ett rikt kulturliv. Det goda livet förutsätter en hållbar utveckling, där dess tre dimensioner den ekonomiska, sociala och ekologiska är sinsemellan beroende och förstärker varandra. (ur Det goda livet) Det goda livet innehåller fem fokusområden och fyra horisontella mål. Den samlade folkbildningen i Västra Götaland arbetar inom alla fem fokusområden men är särskilt relevant inom områdena; ledande i kompetens och kunskapsutveckling, en ledande kulturregion och en god hälsa. De horisontella målen skall genomsyra all verksamhet. Fokusområden: ett livskraftigt och hållbart näringsliv, ledande i kompetens och kunskapsutveckling, infrastruktur och kommunikationer med hög standard, en ledande kulturregion och en god hälsa Horisontella mål: den gemensamma regionen, jämställdhet, integration och internationalisering Ledande i kompetens och kunskapsutveckling Den organiserade folkbildningen är en viktig del av den demokratiska infrastrukturen genom att skapa samhällsengagemang och demokratiska kapaciteter som stärker individens roll som medspelare i politik och samhällsutveckling. Folkbildningens samlade kompetens och utbud skapar en infrastruktur för bildning, ökar kompetenser hos invånarna och vidgar deltagandet i föreningslivet, arbetslivet och inom utbildningsväsendet. Folkbildningen skapar aktiva medborgare som tar ett större ansvar i samhället genom att exempelvis vara aktiva ledare och deltagare i föreningslivet och som skapar självkännedom, personlig integritet och självtillit. Folkbildningen skapar goda förutsättningar för personliga färdigheter och ansvarstagande för vidare studier, ger kompetenser som krävs för att delta i ett livslångt lärande och gör invånarna mer anställningsbara på arbetsmarknaden. Folkhögskolan utgör en egen skolform som verkar under särskilda villkor, men med kurser som kan relateras till det offentliga utbildningssystemets olika nivåer. En ledande kulturregion Folkbildningen kännetecknas av ett fokus på deltagarkulturen och ett vidgat deltagande i kulturlivet. Folkhögskolor och studieförbund erbjuder arenor för det egna skapandet, för publika kulturarrangemang och för kulturutbildningar. Studieförbundens och folkhögskolornas kulturverksamhet bidrar därför till att kulturen är levande i Västra Götalands kommuner i form av studiecirklar och kulturarrangemang samt att invånarna får goda möjligheter att utveckla sitt eget skapande.

Västra Götalandsregionens folkbildningspolitiska program

Västra Götalandsregionens folkbildningspolitiska program 1 (7) Datum 2014-03-07 Diarienummer KUN 254-2011 Kultursekretariatet Handläggare: Jens Lejhall Telefon: 070-228 76 30 E-post: jens.lejhall@vgregion.se Kulturnämnden Västra Götalandsregionens folkbildningspolitiska

Läs mer

Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 20 mars 2014

Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 20 mars 2014 1. Riktlinjer för kulturnämndens strategiområde Öka internationalisering 2. Plan för genomförande av vissa budgetposter Rätt att vara med, interkulturell dialog 3. Folkbildningspolitiskt program Västra

Läs mer

Förstudie Kultur i vården

Förstudie Kultur i vården 1 (9) Förstudie Datum 2014-02-25 Diarienummer KUN 71-2014 Kultursekretariatet Handläggare: Ylva Gustafsson Telefon: 010-441 33 13 E-post: ylva.l.gustafsson@vgregion.se Till Kulturnämnden Förstudie Kultur

Läs mer

Sammanträde med Kulturnämndens presidium 6 mars 2014

Sammanträde med Kulturnämndens presidium 6 mars 2014 1(2) KALLELSE Kultursekretariatet Referens Datum Staffan Rydén/Charlotte Gerd 2014-02-26 Sammanträde med Kulturnämndens presidium 6 mars 2014 Tid: 09.30 ca 12.00 Plats: sammanträdesrum Stora Ekelund, Kultursekretariatet,

Läs mer

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Regionteater Väst, 2015-2017

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Regionteater Väst, 2015-2017 1 (11) Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Regionteater Väst, 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 23 oktober 2014, dnr. KUN 175-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats:

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Västra Götalandsregionens

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Västra Götalandsregionens 1 (22) Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Västra Götalandsregionens folkhögskolor 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 23 oktober 2014, dnr. KUN 175-2014. Postadress: Besöksadress:

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

2008-05-13 /Förslag till handlingsprogram. Lust att lära. kulturen som kraftkälla i det livslånga lärandet

2008-05-13 /Förslag till handlingsprogram. Lust att lära. kulturen som kraftkälla i det livslånga lärandet 2008-05-13 /Förslag till handlingsprogram Lust att lära kulturen som kraftkälla i det livslånga lärandet Inledning Kulturen som kraftkälla i det livslånga lärandet Kraftkälla för medborgare och lärande

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Kultur- och Biblioteksprogram för Borås Stad Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012 Regional kulturpolitik - Värmland Karlstad 5 mars 2012 Region Värmland Ett regionalt kommunförbund för regional utveckling, tillväxtfrågor samt kultur och folkbildning i Värmland. Huvudmän är Värmlands

Läs mer

UPPDRAG TILL AGNESBERGS FOLKHÖGSKOLA 2012-2014

UPPDRAG TILL AGNESBERGS FOLKHÖGSKOLA 2012-2014 1(5) KULTURNÄMNDEN Referens Datum Diarienummer Kultursekretariatet/JL 2011-10-19 KUN 6-2011 UPPDRAG TILL AGNESBERGS FOLKHÖGSKOLA 2012-2014 Regionens sju folkhögskolor har en samlad kompetens som ger förutsättningar

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

Kultur i vården ansökningar oktober 2015

Kultur i vården ansökningar oktober 2015 ÄRENDE 2 1 (3) Tjänsteutlåtande Datum 2015-11-17 Diarienummer KUN 50-2015 Västra Götalandsregionen Koncernavdelning kultur Handläggare: Ylva Gustafsson Telefon: 010-441 33 13 E-post: ylva.l.gustafsson@vgregion.se

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet.

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet. 1. Revidering av detaljbudget 2. Budget strategiområden 2015 Kulturnämnden beslutar: 1. Kulturnämnden reviderar detaljbudgeten för 2015 enligt bifogade förslag Budgetförändringar avseende statliga medel

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring Regler för Härjedalens kommun gällande anslag till studieförbunden från och med 2010-01-01. 1. Syftet

Läs mer

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Västra Götalandsregionens plattform Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Johan Assarsson Västra Götalandsregionens plattform vår gemensamma grund Som medarbetare i Västra Götalandsregionen har vi

Läs mer

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion SUMMERING VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 Remissversion Strategin gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen

Läs mer

PÅ VÄG MOT EN JÄMLIK HÄLSA

PÅ VÄG MOT EN JÄMLIK HÄLSA PÅ VÄG MOT EN JÄMLIK HÄLSA När människor mår bra, mår även Västra Götaland bra. JÄMLIK HÄLSA ÄR EN HJÄRTEFRÅGA Det är egentligen rätt enkelt. En region där människor trivs och är friska längre, har bättre

Läs mer

Studieförbundet Vuxenskolan Regionförbund i Skånes remissvar på förslag till regional kulturplan för Skåne 2016-2019

Studieförbundet Vuxenskolan Regionförbund i Skånes remissvar på förslag till regional kulturplan för Skåne 2016-2019 Studieförbundet Vuxenskolan Regionförbund i Skånes remissvar på förslag till regional kulturplan för Skåne 2016-2019 Härmed lämnar Studieförbundet Vuxenskolan Regionförbund i Skåne sitt remissvar på förslaget

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne OMSLAGSBILD: GUSTAF EMANUELSSON/FOLIO Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne 1 ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN Som första region i Sverige undertecknade

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Foto: Mattias Johansson

Foto: Mattias Johansson Foto: Mattias Johansson Kulturpolitiskt program 2013-2015 Förord Kultur frodas och finns där människor möts i studiecirkeln eller kören, på teatern eller biblioteket. Kultur påverkar oss. Det är i möten

Läs mer

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer. Gäller fr o m

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer. Gäller fr o m Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer Gäller fr o m 2014-01-01 Beslutad av Landstinget Dalarnas Kultur- och bildningsnämnd 2013-05-28, 38 Kontaktuppgifter

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Långsiktigt uppdrag till Textilmuseet 2015-2017

Långsiktigt uppdrag till Textilmuseet 2015-2017 1 (10) Långsiktigt uppdrag till Textilmuseet 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 3 december 2014,dnr. KUN 176-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats: E-post: Kultursekretariatet

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE Bakgrund och utgångspunkter Kulturnämndens internationella strategi utgår ifrån Policy för Region Skånes

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

ÄRENDE 5. Detta program är indelat i två delar: 1. Kulturens roll i det livslånga lärandet 2. ABM-utveckling och lärande

ÄRENDE 5. Detta program är indelat i två delar: 1. Kulturens roll i det livslånga lärandet 2. ABM-utveckling och lärande Kraftkälla för medborgare och lärande Program för kulturnämnden i Västra Götalandsregionen kring samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer, som grund för en aktiv roll i det livslånga lärandet. Bakgrund

Läs mer

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne Koncernkontoret Regional utveckling Område samhällsplanering Ann-Christine Lundqvist Strateg 044-309 32 38 ann-christine.lundkvist@skane.se Datum 2015-11-02 1 (5) Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop

Läs mer

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING FÖRSKOLA OCH FRITID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-11-19 Handläggare: Agneta Stenborg Telefon: 076-12 90 199 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Kultur

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan 1 (6) Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan Överenskommelse mellan Folkhögskolorna i Västerbottens län och Västerbottens läns landsting 2010-2012 1. Inledning Västerbottens läns landsting och

Läs mer

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Kultur i Väst

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Kultur i Väst 1 (13) Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Kultur i Väst 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 23 oktober 2014, dnr. KUN 175-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats: E-post:

Läs mer

Kultur och regional utveckling. Karlstad 12 mars 2012

Kultur och regional utveckling. Karlstad 12 mars 2012 Kultur och regional utveckling Karlstad 12 mars 2012 Med 1995 års kulturutredning etablerades synen på kultur som utvecklingsfaktor i kulturpolitiken Utredningen framhöll kulturens betydelse som kreativitetsutlösande

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Strategikarta 2015 Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014 Medborgarperspektivet Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Antalet besök/år till kulturverksamheter med regionala

Läs mer

Riktlinjer för stöd till studieförbund verksamma i Uppsala kommun

Riktlinjer för stöd till studieförbund verksamma i Uppsala kommun KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Runa Krehla 2017-01-13 KTN-2016-0436 Kulturnämnden Riktlinjer för stöd till studieförbund verksamma i Uppsala kommun Förslag till beslut Kulturnämnden

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun

BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun arkivbild.se BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun 2010-2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-04-15-1 - 123 456 Aa Hej! - 2 - Vi ska uppfattas som regionens bästa alternativ för barns och vuxnas

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 171-186 Tid: 2015-11-02, kl 13:00-15:30 Plats: Regionens Hus, sal A 181 RJL2015 /1943 Internationell policy Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 -

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - 2 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Innehållsförteckning Inledning...5 Kommunens kulturstrategi...6

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Vision, mål, inriktning, prioriteringar och handlingsplan för att Spela samman! Visionen Spela samman! Vår vision för vår verksamhet är att den ska bidra till

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för fritidsgårdsverksamhet Fritidsgårdsverksamhet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen

Läs mer

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN 2016-2019 olkbiblioteken bidrar till det öppna, demokratiska samhället genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning där bibliotekens särskilda uppgift är att främja litteraturens

Läs mer

Kulturplan Kalmar län 2022, Kultur att växa i

Kulturplan Kalmar län 2022, Kultur att växa i TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Bildnings- och kulturförvaltningen 2017-11-28 Diarienummer KN170076 Kulturnämnden Kulturplan Kalmar län 2022, Kultur att växa i Förslag till beslut 1. Kulturnämnden fastställer disposition

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

Kulturrådets internationella strategi

Kulturrådets internationella strategi Kulturrådets internationella strategi 2016 2018 Kulturrådet har antagit denna strategi för att bidra till att stärka den konstnärliga utvecklingen samt skapa en mångfald och kvalitet i kulturutbudet genom

Läs mer

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Inledning Med det här dokumentet vill vi visa på kulturens 1 - kulturarvens 2 och konstarternas 3 - betydelse för ett samhälle som blickar framåt och vill växa.

Läs mer

Strategi för internationellt arbete - remissvar

Strategi för internationellt arbete - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-07-21 SN-2015/1199.109 1 (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Strategi

Läs mer

Långsiktigt uppdrag till Vara Konserthus AB

Långsiktigt uppdrag till Vara Konserthus AB 1 (11) Långsiktigt uppdrag till Vara Konserthus AB 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 23 oktober 2014, dnr. KUN 176-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats: E-post:

Läs mer

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2015-11-10

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2015-11-10 Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Nationell politik för social ekonomi 2010 beslutade regeringen om nya mål och en ny inriktning för politiken för det civila samhället:

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

REGIONAL KULTURPLAN FÖR VÄSTRA GÖTALAND 2016-2019

REGIONAL KULTURPLAN FÖR VÄSTRA GÖTALAND 2016-2019 REGIONAL KULTURPLAN FÖR VÄSTRA GÖTALAND 2016-2019 DISPOSITION STYRDOKUMENT KULTURENS INFRASTRUKTUR KULTURNÄMNDENS ARBETSSÄTT KULTURNÄMNDENS STÖDFORMER UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING UTVECKLING KONST- OCH

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER en del av satsningen Äga rum 1 SAMMANFATTNING Vad är Kreativa platser? Vad är syftet med stödet? Vem kan söka? För vad kan man söka? Vilka områden kan söka?

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Kulturen i Bohusläns hjärta. Förslag till kulturplan

Kulturen i Bohusläns hjärta. Förslag till kulturplan Kulturen i Bohusläns hjärta Förslag till kulturplan 2016-2020 Alla förvaltningar är med i arbetet Arbetsgrupper: Barn- och utbildning Regionteater väst/bohusläns museum Socialtjänsten/Avd Kultur Samhällsbyggnad/Avd

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Kultur Skåne Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Kultur Skåne Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Kultur Skåne Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning STRATEGI Datum 140819 Dnr 1301347 1 (5) s strategi för kultur och hälsa 2015-2020 Inledning Sambanden mellan kultur och hälsa har kommit allt mer

Läs mer

~ Gävleborg Ankom

~ Gävleborg Ankom Ankom 2016-11- 1 7 1(7) För åtgärd w,~ För kännedom Uppdragsöverenskommelse 2017 REGION GÄVLEBORG Gävle Symfoniorkester Gävle kommun och Region Gävleborg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer