Sammanträde med Kulturnämnden torsdagen den 20 mars 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträde med Kulturnämnden torsdagen den 20 mars 2014"

Transkript

1 1(2) KALLELSE Kultursekretariatet Referens Datum Staffan Rydén/Charlotte Gerd Sammanträde med Kulturnämnden torsdagen den 20 mars 2014 Tid: ca :30-20:30 Medborgardialog/frågestund Plats: sammanträdesrum Vestindien, Textile Fashion Center, Simonsland, Borås. Föredragningslista och handlingar samt program bifogas. VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Enligt uppdrag.. Charlotte Gerd Sändlista: se nästa sida POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON Regionens Hus Uddevalla Vänersborg Kilbäcksgatan 32 Uddevalla Växeln

2 2(2) Ledamöter Kulturnämnden Alex Bergström (S) Lena Jagers Bladini (V) Lars Nordström (FP) Christer Lundberg (S) Beatrice Toll (S) Pär-Göran Björkman (S) Evert Svenningsson (S) Mikael Andersson (S) Henrik Ekelund (M) Birgitta Bergman (M) Pirita Isegran (M) Joachim Grundin (M) Anna Sibinska (MP) Kristina Carlsson (KD) Lena Bjurström (C) Ersättare Kulturnämnden: Ingrid Forsberg (S) Stig Carlsson (S) Birgitta Andersson (S) Christian Persson (S) Cajsa Hallberg Branchetti (S) Pia Gillerstedt (S) Rebecka Bergling (M) Helen Andersson (M) Carina Ridenius (M) Alexander Abenius (M) Helene Stiernstrand (MP) Ann-Charlotte Toreld (FP) Jenny Broman (V) Thomas Elg (KD) Julia Färjhage (C) Övriga: Staffan Rydén kulturchef Annika Strömberg, regionutvecklare Björn Skog, kommunikationsansvarig Rolf Malm, internationell samordnare Ylva Gustafsson, regionutvecklare Jens Lejhall, regionutvecklare För kännedom: Kultursekretariatet Ann-Sofie Uhlmann, diariet Politiska sekreterare

3 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med kulturnämnden 20 mars 2014 Plats: sammanträdesrum Vestindien, Textile Fashion Center, Simonsland, Borås Tid: Kl ca Beslutsärenden 1. Riktlinjer för kulturnämndens strategiområde Öka internationalisering föredragning Diarienummer KUN Plan för genomförande av vissa budgetposter Rätt att vara med, interkulturell dialog/staffan Rydén Diarienummer KUN Folkbildningspolitiskt program Västra Götalandsregionen/Jens Lejhall föredragning Diarienummer KUN Kultur i vården/ylva Gustafsson föredragning Diarienummer KUN Reviderat uppdrag till Riksteatern Väst/Staffan Rydén Diarienummer KUN Frispel/Staffan Rydén Diarienummer KUN (Handlingar på webben snarast) 7. Kammarmusikfestival i Mariestad - Old Ox Chamber Music Festival/Staffan Rydén Diarienummer KUN Kulturstrategiskt uppdrag godkännande av uppdragsformulering till Novemberfestivalen/Staffan Rydén Diarienummer KUN Motion av Conny Brännberg (KD) om att inför ett Kulturpass i Västra Götalandsregionen/Staffan Rydén Diarienummer KUN Motion av Conny Brännberg (KD) om kulturupplevelse för regionens unga/staffan Rydén Diarienummer KUN Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

4 Föredragningslista från kulturnämnden, (2) 11. European Regions for Youth/Staffan Rydén Diarienummer KUN Kulturnämndens deltagande i Almedalsveckan 2014/Björn Skog föredragning Diarienummer KUN Krishanteringsplan för kulturnämnden/staffan Rydén Diarienummer KUN Redovisning av uppdrag i budget 2014 att genomföra en översyn av Västarvet/Staffan Rydén Diarienummer KUN Frågor om grunderna för Västra Götalandsregionens nuvarande och framtida stöd till Vara konserthus/staffan Rydén Diarienummer KUN Statliga tilläggsanslag 2014/Staffan Rydén Diarienummer KUN (Handlingar på webben snarast) 17. Anmälningsärenden/Staffan Rydén Diarienummer KUN Informationsärenden A. Rapport Playfulness Kultur i vården/staffan Rydén Diarienummer KUN B. Indikatorer för VG2020/Staffan Rydén Diarienummer KUN C. Kulturchefen informerar föredragning Diarienummer KUN (Inga handlingar.) Alex Bergström Kulturnämndens ordförande Tänk på miljön Res gärna kollektivt (www.vasttrafik.se).

5 1(1) PROGRAM Kultursekretariatet Referens Datum Charlotte Gerd Program Kulturnämnden den 20 mars 2014 Tid: ca 21:30 Plats: sammanträdesrum Vestindien, Textile Fashion Center, Simonsland, Borås Kaffe och smörgås serveras i samband med gruppmöte kl 18:25 PROGRAM 17:30 17:35 Upprop och val av justerare 17:35 18:15 Genomgång av beslutsärenden Föredragning beslutsärende 1, Rolf Malm (10 min) Föredragning beslutsärende 3, Jens Lejhall (10 min) Föredragning beslutsärende 4, Ylva Gustafsson (10 min) Föredragning beslutsärende 12, Björn Skog (10 min) 18:15 18:25 Föredragning informationsärende C, Staffan Rydén 18:25 19:30 Gruppmöte (Marketplace konferensrum) I samband med gruppmöte serveras kaffe och smörgås. 19:30 20:30 Medborgardialog/Frågestund 20:30 21:30 Beslutssammanträde POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON Regionens Hus Uddevalla Vänersborg Kilbäcksgatan 32 Uddevalla Växeln

6 Ärende 1

7 Västra Götalandsregionen 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer KUN Kultursekretariatet Handläggare: Rolf Malm Telefon: E-post: Till Kulturnämnden Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar följande: 1. Att anta Riktlinjer för kulturnämndens strategiområde Öka internationaliseringen Sammanfattning av ärendet Kulturnämnden har i En mötesplats i världen, Kulturstrategi för Västra Götaland pekat ut fem strategiska områden varav ett är Öka internationaliseringen. Målsättningen är bland annat att utvidga och fördjupa kulturutbytet med andra regioner inom och utanför EU, utveckla ett demokratiskt kulturliv via internationella nätverk och organisationer samt att motverka främlingsfientliga stämningar och öka förståelsen för olika kulturformer. För att arbetet med Öka internationaliseringen ska kunna ske effektivt och samordnat samt på bästa sätt bidra till kulturens utveckling har kultursekretariatet arbetat fram ett förslag till Riktlinjer för kulturnämndens strategiområde Öka internationaliseringen. I förslaget till riktlinjer finns angivet ett antal tydliga mål och kriterier som utgår från tre grundläggande perspektiv för regional kulturutveckling. Kultursekretariatet Staffan Rydén Kulturchef Rolf Malm Kultursekretariatet Beslutet skickas till Diariet Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

8 1 (8) Riktlinjer Datum Diarienummer KUN Kultursekretariatet Handläggare: Rolf Malm Telefon: E-post: Riktlinjer för kulturnämndens strategiområde Öka internationaliseringen Internationalisering har varit ett fokusområde för kulturnämnden ända sedan regionen bildades. Ambitionen har varit att vara Sveriges ledande kulturregion och att göra Västra Götalandsregionen till en internationellt känd och erkänd samarbetspartner. Denna ambition har ytterligare stärkts genom att kulturnämnden i Kulturstrategi för Västra Götaland 2012 pekat ut ökad internationalisering som ett av fem strategiska områden. Ur Kulturstrategi för Västra Götaland 2012 Utvidga och fördjupa kulturutbytet med andra regioner inom och utanför EU, både vad gäller enskilda konstnärer och via festivaler, men också genom kunskapsutbyte och fortbildningsinsatser i samverkan med internationella partner. Verka för ett demokratiskt kulturliv via internationella nätverk och organisationer. Det internationella arbetet syftar också till att motverka främlingsfientliga stämningar och öka förståelsen för olika kulturformer. Utvidga Västra Götaland som gränsland och mötesplats till att omfatta hela världen. Viljan är stor hos såväl regionens egna kulturinstitutioner som det fria kulturlivet att knyta och utveckla internationella kontakter. För att uppnå maximal effekt i form av samordning och resursutnyttjande samt möjlighet att redovisa resultat krävs därför riktlinjer med tydliga mål, som så långt möjligt är mätbara, samt väl avvägda kriterier. Riktlinjer för kulturnämndens strategiområde Öka internationaliseringen ska vara ett stöd i sekretariatets arbete för att utveckla det internationella engagemanget genom samverkan med såväl interna som externa partners. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats: E-post: Regionens Hus Östergatan Vänersborg Vänersborg

9 Riktlinjer för strategiområde Öka internationaliseringen 2 (8) Styrande och vägledande dokument Som utgångspunkt för dessa riktlinjer har kulturnämnden och sekretariatet vid genomförandet av det fastställda strategiområdet att förhålla sig till ett antal dokument från såväl EU som den nationella och regionala nivån (varje dokument beskrivs med några övergripande mål): EU 2020 Digitala agendan, unga på väg, innovationsunionen EU:s kulturagenda Interkulturell dialog, internationalisering, kulturen som tillväxtfaktor Nationella kulturpolitiska mål Främja internationellt och interkulturellt utbyte/samverkan Det Goda Livet Kulturen är en öppen dörr till världen Regionfullmäktiges budget 2014 Stärka VG:s attraktionskraft och varumärke Strategi för tillväxt & Utveckling VG 2020 Internationell konkurrenskraft Internationell policy för VG regionen Internationella erfarenheter används för att utveckla Västra Götalandsregionens interna arbete Kulturstrategin 2012 Öka internationaliseringen Internationell marknadsföringsstrategi Positionering genom strategiska budskap Kulturplanen Öka förståelsen för olika kulturformer, vidgat deltagande Några av dokumenten är vägledande, andra styrande men samtliga ska, på ett eller annat sätt, genomsyra kulturnämndens internationella arbete. Förutom att förhålla sig till ovan nämnda dokument ska det internationella utvecklingsarbetet även bygga på Europarådets konventioner. I arbetet med att utveckla territoriet Västra Götaland i samverkan med andra, externa aktörer bör Kulturstrategi för Västra Götaland 2012 och Västra Götaland 2020 vara de tyngst vägande styrdokumenten.

10 Riktlinjer för strategiområde Öka internationaliseringen 3 (8) Tre perspektiv Kulturen är ingen isolerad företeelse utan har en viktig funktion i samhället inte minst i perspektivet socialt hållbar utveckling. Med utgångspunkt i kulturens relation till övriga verksamheter struktureras det internationella arbetet utifrån tre perspektiv. Genom att förhålla sig och relatera till ett eller flera av nedanstående perspektiv kan kulturnämndens internationella arbete bidra inte bara till kulturens och kulturutövares utveckling, utan också bli en viktig utvecklingsfaktor för hela samhället. Perspektiven utgår från ovan nämnda dokument. Invånarperspektiv Vidgat deltagande, ungas mobilitet och interkulturell dialog Tillväxtperspektiv Stärka VG:s attraktionskraft och varumärke Internationell konkurrenskraft Utveckla Västra Götalandsregionens interna arbete. Kunskaps och utvecklingsperspektiv Kulturen är en öppen dörr till världen Främja internationellt och interkulturellt utbyte/samverkan. Fyra konkreta mål Sex kriterier Genom att upprätta konkreta, och så långt möjligt, mätbara mål, alla kopplade till Kulturstrategi för Västra Götaland 2012 och Västra Götaland 2020, kan kulturnämndens internationella arbete bedrivas effektivt, mångfasetterat och inte minst tillsammans med andra, både interna och externa aktörer. Varje internationell aktivitet ska bidra till genomförandet av minst ett av de fastställda målen. För att uppfylla de konkreta målen krävs ett antal kriterier som utgår från perspektiven. Varje internationell aktivitet ska, innan beslut, vägas mot dessa kriterier och svara väl mot minst ett och helst flera.

11 Riktlinjer för strategiområde Öka internationaliseringen 4 (8) Mål 1 UTVECKLA OCH FÖRNYA KULTURLIVET I VÄSTRA GÖTALAND Inspirera till vidgat deltagande, gynna nyskapande, utveckla interkulturell dialog, bygga nätverk och stimulera till samarbeten. Kriterier: Bidra till hållbar utveckling ekonomiskt, socialt och miljömässigt Vidga deltagandet för invånare och aktörer, barn/unga genom mobilitet och genom interkulturell dialog Mål 2 BIDRA TILL ÖKAD SYSSELSÄTTNING OCH ETT MÅNGFASETTERAT NÄRINGSLIV Stimulera kulturella och kreativa näringar, den sociala ekonomin, civilsamhället, besöksnäringen, export/import. Stödja utvecklingen av CSR (Corporate Social Responsibility). Profilera regionen som kulturregion. Kriterium: En attraktiv region Attrahera forskare och studenter. Skapa mötesplatser och kulturinkubatorer. Utveckla entreprenörskap. Mål 3 ÖKA SAMARBETET Öka samarbetet internationellt, nationellt, regionalt och lokalt. Bidra till ökad förståelse, kompetens och kvalitetsutveckling. Utveckla projekt, partnerskap, nätverk. Kriterier: Dynamiska samarbetsformer genom projekt, partnerskap, nätverk, baserat på ömsesidighet. Utveckling inom etablerade sammanhang. Gränsöverskridande och utmanande genom kvalitetsutveckling, nytänkande och kompetensutveckling.

12 Riktlinjer för strategiområde Öka internationaliseringen 5 (8) Mål 4 VIDGA OCH FÖRDJUPA KULTURBEGREPPET Påverka och påverkas innehållsmässigt och geografiskt. Bejaka individers och organisationers likhet och olikhet. Bidra till demokratiutveckling och alla människors rätt till kultur. Kriterium: En mötesplats för hela världen stimulera och låta den interkulturella miljön växa både i Västra Götaland och i det internationella samarbetet utomlands. Möjliggöra människors förmåga att uppleva och utöva kultur. Arbetsformer: Kulturnämndens respektive sekretariatets uppgift Kulturnämnden är ansvarig för det internationella arbetet och har att initiera/lämna förslag som syftar till att öka internationaliseringen samt besluta om samarbeten och budget. Sekretariatets uppgift är att svara för omvärldsbevakning och inventera möjligheter/ge förslag utifrån aktuellt situation samt att genomföra projekt. Oavsett varifrån förslagen kommer kulturnämnden, eller sekretariatet, kan ha bjudit in/blivit inbjudna, fått förslag/själva föreslaget ska bedömning ske utifrån fastställda kriterier och hur förslaget bidrar till måluppfyllelsen. Sekretariatet ska därefter analysera och lämna förslag på eventuell huvudpartner och tänkbara projektdeltagare innan den ordinarie förankrings och beslutsprocessen vidtar. Sekretariatet kan delegera ansvaret för projektet, genom en tydlig uppdragsbeskrivning, till intern eller extern aktör och efter genomförandet ansvarar sekretariatet för att en utvärdering sker och initierar även forskning när så bedöms lämpligt.

13 Riktlinjer för strategiområde Öka internationaliseringen 6 (8) Nulägesbeskrivning: Nuvarande/pågående samarbeten Kulturnämnden har för närvarande endast två formaliserade internationella samarbeten, Querétaro i Mexiko och North East England i Storbritannien. Båda dessa avtal löper ut under Därutöver finns mer eller mindre informella samarbeten/utbyten med Emilia Romagna i Italien. Dessutom har kulturnämnden ett mångårigt program för ateljéutbyte. I dagsläget finns fungerande utbyten med Querétaro i Mexiko, Kunming i Kina och Berlin i Tyskland. Även Alexandria i Egypten ingår i programmet men är förnärvarande vilande på grund av politiska oroligheter i Egypten. Ett omfattande utbyte har också samverkan har tidigare skett med den indiska delstaten Karnataka inom främst film, dans och storytelling. Kulturnämnden har tidigare även, via samarbetsorganisationen West to West, haft samverkan och utbyte med San Fransisco, främst inom konst och utbildning. Kulturnämnden har också kontakter med ett antal andra europiska regioner som är knutna till de samarbetsorganisationer som anges nedan. Etablerade sammanhang Världen har de senaste åren sett en aldrig tidigare skådad globalisering. Ökad rörlighet för människor, varor och tjänster och ett allt större ömsesidigt beroende mellan olika delar av världen har gjort att gamla gränser suddats ut. Nya former för samverkan och kunskapsutbyten har växt fram vilket innebär både utmaningar och möjligheter. Ett snart 20 årigt medlemskap i Europiska Unionen har också fått betydande effekter på den regionala och kommunala nivån. EU har blivit en integrerad del av regionens verksamhet. Västra Götalandsregionen och kulturnämnden vill vara aktiv part i dessa sammanhang och är redan en betydande aktör. EU samarbete: CPMR Conference of Peripheral Maritime Regions

14 Riktlinjer för strategiområde Öka internationaliseringen 7 (8) Består av 154 medlemsregioner och arbetar för ökat inflytande för Europas perifera och maritima regioner. Kulturnämnden är bland annat engagerad i turismarbetsgruppen. NSC Nordsjökommissionen NSC består av 57 medlemsregioner runt Nordsjön och arbetar för ökat inflytande för Europas perifera och maritima regioner. NSC är en av CPMR:s sex medlemskommissioner. Kulturnämnden är bland annat engagerad i Kultur & turismarbetsgruppen. ECTN European Cultural Tourism Network Påverkar, initierar och driver samarbetsprojekt inom kultur och turism. Har fokus på såväl Europa som helhet som Europas regioner för att stimulera till samarbete och utbyte av erfarenheter. Ett av EU:s expertorgan. Verksamheten bedrivs på tjänstemannanivå. ENELC European Network of Local and Regional Authorities for the implementation of the European Landscape Convention En europeisk organisation för frågor som berör regioners och kommuners intressen kring landskapskonventionen. ENELC verkar i nära samarbete med Europarådet. ERY European Regional for Youth En organisation för möten och utbyten mellan unga i Europa samt erfarenhetsutbyten mellan regioner om deras arbete med ungdomspolitiska frågor och policys. RCC Regions and Cities for Culture Ett nätverk för regionala, lokala och kommunala administrationer att engagera sig i kultur på EU nivå. Nätverket fokuserar på utbyte och insamlande av information om EU förslag, evenemang och initiativ av intresse för medlemmarna Regionens egna bolag och förvaltningar Avstämningar och samverkan sker regelbundet även med Externa relationer som samordnar det strategiska internationella arbetet med externa parter för att främja internationaliseringen i Västra Götaland. Övriga samarbeten Kultur utrikesdepartement och ambassader Universitet, högskolor och andra utbildningsaktörer Näringslivet och dess organisationer Det fria Kulturlivet

15 Riktlinjer för strategiområde Öka internationaliseringen 8 (8)

16 Ärende 2

17 Västra Götalandsregionen 1 (3) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer KUN Kultursekretariatet Handläggare: Eira Högforsen Telefon: E-post: Till kulturnämnd Barn och unga Rätt att vara med, 2014 Förslag till beslut 1. Kulturnämnden beslutar om kronor för Ungas internationella mobilitet i enlighet med kultursekretariatets tjänsteutlåtande Kulturnämnden beslutar om kronor för att utveckla och dokumentera Ungas mötesplatser i enlighet med kultursekretariatets tjänsteutlåtande Budgetposten Barn och unga- Rätt att vara med om totalt kronor. Kulturnämnden beslutade om kronor för processen KLIV 3.0 Kultur, Lärande i Vardagen samt kronor för Kompetensväxling II på sammanträdet Återstående kronor föreslås kulturnämnden besluta till Ungas internationella mobilitet och Unga mötesplatser inklusive dokumentation och utvärdering. Insatserna är del av och i linje med Riktlinjer för kulturnämndens strategiområde Öka internationaliseringen. Ungas internationella mobilitet Under 2013 beställdes, gemensamt av regionutvecklingsnämnden, kulturnämnden och folkhälsokommittén, en utredning om hur unga i Västra Götaland, nyttjade möjligheten internationella utbyten genom arbete, praktik, studier eller kulturutbyten. Utredningen En underskattad rörelse visade att många unga i regionen är internationellt mobila men också att det finns stora geografiska och socioekonomiska skillnader mellan vilka unga som utnyttjar dessa möjligheter. Utredaren förslår ett antal åtgärder som skulle kunna öka jämlikheten unga emellan. Etablera och underhålla ett regionalt mobilitetsnätverk Skapa en mobilitetsplattform Infrastruktur för Infopunkter/nyckelpersoner i regionen. Europadirektkontoren kan utgöra delregionala Infopunkter. Kultursekretariatet föreslår att i samarbete med Regionutvecklingsnämnden, Folkhälsokommittén och Europa Direkt, Fyrbodal, genomföra en delregional pilot Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

18 Datum (3) Diarienummer KUN för att etablera en infrastruktur av lokala/delregionala nyckelfunktioner/personer som kan utgöra långsiktigt stöd för ungas internationella mobilitet. Utveckla ungas mötesplatser (fritidsgårdar) till projektarbetsplatser Projektets övergripande syfte är att skapa förutsättningar för och etablera så kallade projektkontor som en permanent och integrerad del av fritidsgårdarnas ordinarie verksamhet för att på så sätt stödja de ungdomar som har störst behov av personlig utveckling och icke formellt lärande. KEKS Kvalitet och Kompetens i Samverkan är ett samarbetsorgan för fritidsgårdar. Idén med att utveckla projektarbetsplatser är att stimulera till och stödja aktiviteter som bygger på och förutsätter ungdomars eget aktiva engagemang och ansvarstagande. KEKS menar att utveckling av projektarbetsplatser förutsätter kompletterande utbildning för dagens fritidsledare. KEKS ansöker om medel för att starta en uppdragsutbildning tillsammans med högskola, folkhögskola och kulturaktörer. Omkring tio av regionens kommuner/fritidsgårdar kommer att bekosta sina fritidsledares deltagande i utbildningen samt att prova att utveckla sin nuvarande fritidsgårdsverksamhet till projektarbetsplatser. KEKS ansöker om ca kronor för höstterminen 2014, avseende projektsamordning, utbildning och dokumentation. Beräknade kostnader för vårterminen 2015 är ca kronor. KEKS för dialog med Ungdomsstyrelsen angående detta projekt och representerar Sverige i Europakommissionens expertgrupp om "Youth work". Göteborgs Folkhögskola ingår i planeringen av den kompletterande utbildningen för fritidsledare. Kulturnämndens och Folkhälsokommitténs sekretariat har fört gemensam dialog med KEKS och föreslår kulturnämnden en gemensam finansiering av ansökan om ca kronor vardera för höstterminen 2014, förutsatt att projektet startar och genomförs i enlighet med beskrivna intentioner. Inom ramen för KLIV 3.0 har Skövde kommuns introduktionsprogram och Ungdomsgården Nyeport, valt att använda kulturen som verktyg för såväl formellt som oformellt lärande. Göteborgs Universitet, under ledning av professor Ove Sernhede, kommer att följeforska och dokumentera resultatet. Kulturnämnden föreslås att besluta om maximalt kronor för den dokumentationen. Kultursekretariatet Staffan Rydén Kulturchef Eira Högforsen Regionutvecklare

19 Västra Götalandsregionen 3 (3) Beslutet skickas till Diariet Folkhälsokommittén Regionutvecklingsnämnden Europa direkt Fyrbodal/Åmål Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

20 Ärende 3

21 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer KUN Förvaltning/enhet Handläggare: Jens Lejhall Telefon: E-post: Kulturnämnden Västra Götalandsregionens folkbildningspolitiska program Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar följande: 1. Kulturnämnden föreslår regionstyrelsen att anta Västra Götalandsregionens folkbildningspolitiska program. Sammanfattning av ärendet Kulturnämnden gav kulturchefen i uppdrag att i samverkan med representanter från folkbildningens aktörer utarbeta ett förslag till folkbildningspolitisk inriktning samt återkomma med förslag till kulturnämnden senast hösten Föreliggande program har utarbetats i bred samverkan och avser att tydliggöra Västra Götalandsregionens principiella förhållningssätt till den organiserade folkbildningen och tydliggöra hur visionen om det goda livet kan brytas ner till konkreta mål, strategier och åtgärder. Åtgärderna är formulerade i relation till tillväxtstrategin Västra Götaland Kultursekretariatet Staffan Rydén Kulturchef Jens Lejhall Regionutvecklare Beslutet skickas till: Regionstyrelsen Västra Götalands bildningsförbund Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Rosenlundsplatsen 2 Göteborg Telefon: Webbplats: E-post:

22 1 (7) Datum Diarienummer KUN Kultursekretariatet Handläggare: Jens Lejhall Telefon: E-post: Kulturnämnden Västra Götalandsregionens folkbildningspolitiska program Folkbildningen är en vital kraft som möjliggör för invånarna i Västra Götaland att utvecklas på bildningens, utbildningens och kulturens områden. Folkbildningen engagerar brett och skapar därmed goda förutsättningar för kultur och bildning med bredd och djup. Genom att utgå från människornas erfarenheter och engagemang så finns det i folkbildningen en unik kraft för förändring och gemenskap, utmaning och tillit. Den organiserade folkbildningen, det vill säga studieförbunden och folkhögskolorna, har utvecklat en särskild kompetens genom sitt arbete i skärningspunkten mellan det professionella kulturlivet och amatörverksamhet, mellan utbildning och bildning, mellan civilsamhälle och myndighetsutövning och mellan generationer. Genom sina olika profiler speglar den mångfalden i samhället, vitaliserar demokratin, vidgar medborgarnas handlingsutrymme och stärker den sociala hållbarheten. Syftet med föreliggande folkbildningspolitiska program är att klargöra Västra Götalandsregionens principiella förhållningssätt till den organiserade folkbildningen för att därmed skapa en grund för samverkan mellan främst kommuner, studieförbund och folkhögskolor. Programmet tar sin utgångspunkt i den gemensamma visionen Det goda livet, som anger följande mål som är direkt relaterade till folkbildningens uppgifter: En ledande kulturregion där den skapande kulturverksamheten finns i invånarnas närhet En ledande kulturregion där ett kvalitativt kulturutbud når alla invånare i Västra Götaland Ett rikt föreningsliv Postadress: Kultursekretariatet Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Rosenlundsplatsen 2 Göteborg Telefon: Webbplats: E-post:

23 Västra Götalandsregionens folkbildningspolitiska program, (7) Kompetens och kunskapsutveckling En god hälsa Kulturstrategin En mötesplats i världen och tillväxtstrategin Västra Götaland 2020 anger prioriteringar. I Kulturplan och Plan för jämlik hälsa anges ett antal utmaningar och förslag till åtgärder. Målet är att tillsammans bidra till att utveckla en region som är attraktiv, med hög produktivitet och kreativitet och som kännetecknas av solidaritet med alla invånare och med vår omvärld, att bygga en region där fler har möjlighet att utnyttja Västra Götalands samlade utbud av utbildning, arbete, kultur, fritid etc. samt att ge invånarna i Västra Götaland bästa möjliga förutsättningar att utvecklas. (ur Västra Götaland 2020). 1. Folkbildningens förutsättningar Syfte Den organiserade folkbildningen, d.v.s. folkhögskolorna och studieförbunden, är en del av civilsamhället och de formulerar egna mål med sin verksamhet som är kopplade till exempelvis profilering, ideologi och omvärldsorientering. Folkbildningen har utvecklat en särskilt kompetens att leda bildningsprocesser utifrån medborgarnas erfarenheter och engagemang. Det statliga stödet till folkbildningen motiveras främst av att den bidrar till en demokratisk utveckling av samhället och sammanfattas i statens fyra syften med stödet: 1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin; 2. bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen; 3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället; 4. bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet. Utöver dessa syften med stödet till folkbildningen så anges att: Folkbildningen är fri och frivillig Verksamheten är idéburen Folkbildningen är en del av civilsamhället och folkrörelserna och har till uppgift att stödja dessa. Ekonomi Det statliga stödet till de tio studieförbunden och de tjugo folkhögskolorna som är förlagda i Västra Götaland uppgår 2013 till 500 mkr. Studieförbunden verkar i samtliga 49 kommuner i Västra Götaland. Förutom de 20 folkhögskolorna så finns det folkhögskolefilialer på ett flertal platser. Västra Götalandsregionens stöd till studieförbundens regionala verksamhet uppgår till cirka 50 mkr och stödet till folkhögskolor i Västra Götaland uppgår till cirka 86 mkr. Utöver dessa medel så kan Västra Götalands invånare studera på folkhögskolor vars huvudsakliga verksamhet är förlagd utanför Västra Götaland tack vare s.k. interkommunala

24 Västra Götalandsregionens folkbildningspolitiska program, (7) ersättningar (ca 16 mkr). Kommunernas stöd till studieförbundens lokala verksamhet varierar. Kommunerna i Västra Götaland ger tillsammans 62 mkr i stöd till i huvudsak studieförbunden. Kommuner ger i princip inga generella bidrag till folkhögskolor. Det offentliga stödet till studieförbund och folkhögskolor i Västra Götaland uppgår därmed sammantaget till cirka 650 mkr. För 2013 gäller därmed att för varje regional och kommunal krona så sker det ett inflöde av statliga medel med 2,5 kronor. 2. Folkbildningen och Det goda livet Det goda livet står för en god hälsa, arbete och utbildning, trygghet, gemenskap och delaktighet i samhällslivet, en god miljö där vi värnar de förnybara systemen, möta behoven hos barn och ungdomar, en uthållig tillväxt och ett rikt kulturliv. Det goda livet förutsätter en hållbar utveckling, där dess tre dimensioner den ekonomiska, sociala och ekologiska är sinsemellan beroende och förstärker varandra. (ur Det goda livet) Det goda livet innehåller fem fokusområden och fyra horisontella mål. Den samlade folkbildningen i Västra Götaland arbetar inom alla fem fokusområden men är särskilt relevant inom områdena; ledande i kompetens och kunskapsutveckling, en ledande kulturregion och en god hälsa. De horisontella målen skall genomsyra all verksamhet. Fokusområden: ett livskraftigt och hållbart näringsliv, ledande i kompetens och kunskapsutveckling, infrastruktur och kommunikationer med hög standard, en ledande kulturregion och en god hälsa Horisontella mål: den gemensamma regionen, jämställdhet, integration och internationalisering Ledande i kompetens och kunskapsutveckling Den organiserade folkbildningen är en viktig del av den demokratiska infrastrukturen genom att skapa samhällsengagemang och demokratiska kapaciteter som stärker individens roll som medspelare i politik och samhällsutveckling. Folkbildningens samlade kompetens och utbud skapar en infrastruktur för bildning, ökar kompetenser hos invånarna och vidgar deltagandet i föreningslivet, arbetslivet och inom utbildningsväsendet. Folkbildningen skapar aktiva medborgare som tar ett större ansvar i samhället genom att exempelvis vara aktiva ledare och deltagare i föreningslivet och som skapar självkännedom, personlig integritet och självtillit. Folkbildningen skapar goda förutsättningar för personliga färdigheter och ansvarstagande för vidare studier, ger kompetenser som krävs för att delta i ett livslångt lärande och gör invånarna mer anställningsbara på arbetsmarknaden. Folkhögskolan utgör en egen skolform som verkar under särskilda villkor, men med kurser som kan relateras till det offentliga utbildningssystemets olika nivåer. En ledande kulturregion Folkbildningen kännetecknas av ett fokus på deltagarkulturen och ett vidgat deltagande i kulturlivet. Folkhögskolor och studieförbund erbjuder arenor för det egna skapandet, för publika kulturarrangemang och för kulturutbildningar. Studieförbundens och folkhögskolornas kulturverksamhet bidrar därför till att kulturen är levande i Västra Götalands kommuner i form av studiecirklar och kulturarrangemang samt att invånarna får goda möjligheter att utveckla sitt eget skapande.

Förstudie Kultur i vården

Förstudie Kultur i vården 1 (9) Förstudie Datum 2014-02-25 Diarienummer KUN 71-2014 Kultursekretariatet Handläggare: Ylva Gustafsson Telefon: 010-441 33 13 E-post: ylva.l.gustafsson@vgregion.se Till Kulturnämnden Förstudie Kultur

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Innehåll Inledning 2 Sjuhärads Profil 3 Strategi 4 Plan för kulturutveckling 6 Generella perspektiv 6 Långsiktiga mål 8 Kortsiktiga mål

Läs mer

Hälsa och Kultur Friskare, tryggare och rikare liv

Hälsa och Kultur Friskare, tryggare och rikare liv Hälsa och Kultur Friskare, tryggare och rikare liv En förstudie om hur Kalmar län skall erhålla en hög tillfredställelse för äldre inom omsorgen och förkortade läkningsprocesser för personer inom vården.

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011

VERKSAMHETSPLAN 2011 VERKSAMHETSPLAN 2011 1 Innehållsförteckning Inledning...2 Uppdrag...2 Värdegrund...3 Vision...3 Vägen till visionen...4 Verksamhets- och kvalitetsstyrning...4 Region Värmlands planerade insatser och verksamhetsaktiviteter

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24 Plats Sessionssalen, stadshuset Tid Onsdagen den 24 juni kl. 09:00-17:00 Ledamöter Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld

Läs mer

Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014

Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 antogs av landstingets kulturnämnd den 25 april och av landstingsfullmäktige

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-04-07 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

KALLELSE till sammanträde

KALLELSE till sammanträde Styrelse 2012-09-27 Kommunförbundet Norrbottens styrelse KALLELSE till sammanträde Ordinarie ledamöter i Kommunförbundet Norrbottens styrelse Tid: Torsdagen den 27 september 2012 klockan 10.00 (Kaffe,

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 29 januari 2015 1 (4) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 29 januari 2015 (föregås av utbildningsdag 28 januari) Plats:

Läs mer

Folkhälsa och regional utveckling

Folkhälsa och regional utveckling Folkhälsa och regional utveckling en inventering av hur folkhälsa beaktas i utvecklings- och planeringsdokument www.statens folkhälsoinstitut.se Rapport nr A 2009:04 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT A 2009:04

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2015 2017 KULTURRÅDETS SKRIFTSERIE 2014:1

BUDGETUNDERLAG 2015 2017 KULTURRÅDETS SKRIFTSERIE 2014:1 BUDGETUNDERLAG 2015 2017 KULTURRÅDETS SKRIFTSERIE 2014:1 Tryck: Taberg Media Group Bild omslag: Backa Teaters föreställning 5boys.com. Fotograf: Ola Kjelbye Statens kulturråd 2014 ISSN 1654-210x ISBN 978-91-87583-02-5

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

Borås 2010-11-11. Direktionen för. Sjuhärads Kommunalförbund. Tid: Torsdag 18 november kl. 13,15-17. Olovholmsgatan 32, Borås

Borås 2010-11-11. Direktionen för. Sjuhärads Kommunalförbund. Tid: Torsdag 18 november kl. 13,15-17. Olovholmsgatan 32, Borås KALLELSE Borås 2010-11-11 Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund Härmed kallas till sammanträde Tid: Torsdag 18 november kl. 13,15-17 Plats: Sjuhärads Kommunalförbund Olovholmsgatan 32, Borås Sammanträdesrum;

Läs mer

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland DIGITAL AGENDA I VÄSTRA GÖTALAND - REMISSVAR Dnr: LKS 2014-265 Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Landstingsstyrelsen peder.bjorn@lio.se Föredragningslista för landstingsstyrelsen onsdagen den 14 maj 2014 Plats: Sessionssalen, Landstingshuset i Linköping. Gruppmöten: (M), (VL), (C), (KD), (FP): Sessionssalen

Läs mer

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 AFFÄRSPLAN 2015 2017 INNEHÅLL FÖRORD... 3 DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7 TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 MÖTESSTADEN... 11 Strategier... 12 Uppföljning...

Läs mer

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län sida 1 2014-10-13 Dnr: 2014-268 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län Kommunstyrelsen behandlade 2014-09-10 158 förvaltningens remissvar på Regional

Läs mer

Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014

Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Diarienummer 2015-02-11 RS130540 Claes Norell Regionkontoret, Analys och samordning 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Regionstyrelsen Rapport till Näringsdepartementet

Läs mer

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Kallelse Datum: 2015-01-22 REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Tid onsdag 28 januari 2015 10:00 Plats Kallade Möbelriket, Videum Science Park Ordinarie ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Carina Bengtsson

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:3

Regeringens proposition 2009/10:3 Regeringens proposition 2009/10:3 Tid för kultur Prop. 2009/10:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2009 Maud Olofsson Lena Adelsohn Liljeroth (Kulturdepartementet)

Läs mer

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Jonas Hugosson, Erik Åstedt, Peter Kempinsky Kontigo AB, 2012-08-20 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer