Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas)"

Transkript

1 Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Inledande bön: L: Jag blev glad när man sade till mig: Kom, vi skall gå till Herrens tempel. A: Nu står vi i dina portar, Jerusalem. Jerusalem, du välbyggda stad, där husen står tätt tillsammans. L: Dit går stammarna upp, Herrens stammar. Det är en plikt för Israel att prisa Herrens namn. A: Be om välgång för Jerusalem! Må de som älskar dig leva i trygghet. Må välgång råda inom dina murar, Trygghet i dina palats. L: För mina bröders och vänners skull vill jag önska dig välgång. A: För templets skull, Herrens, vår Guds, tempel, vill jag söka ditt bästa. A: Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen Från Psaltaren 122 Efter en kort tystnad säger en eller alla tillsammans: Kom du gode Herde, du sanna heliga bröd, visa oss ännu ditt barmhärtighetens tecken; när oss, håll oss som dina så att vi en gång kan få se din ära lysa på odödlighetens vidder. 13

2 Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Du som vet allt och förmår allt; nu vårt bröd och en gång vår vila. Kom gör var och en av oss till din utvalda gäst och arvinge, tillsammans med dina välsignade vänner och alla heliga som har sitt liv i Dig. Fritt efter den helige Thomas av Aquino ( ) Läsning från den 28:e söndagen Under året Under sin vandring mot Jerusalem följde han gränsen mellan Samarien och Galiléen. När han var på väg in i en by kom tio spetälska emot honom. De stannade på avstånd och ropade: Jesus, mästare, förbarma dig över oss! Då sade han till dem: Gå och visa upp er för prästerna! Och medan de var på väg dit blev de rena. En av dem vände tillbaka när han såg att han hade blivit frisk. Med hög röst prisade han Gud och kastade sig till marken vid Jesu fötter och tackade honom. Han var samarier. Jesus frågade: Blev inte alla tio rena? Var är de nio andra? Är det bara den här främlingen som har vänt tillbaka för att ge Gud ära? Och han sade till mannen: Stig upp och gå. Din tro har hjälpt dig. luk 17:11-19 Efter en stunds tystnad kanske du vill dela med dig av en bild, en tanke, en fråga eller något annat som har berört dig. Reflektion I dagens evangelium ser vi en grupp människor komma fram till Jesus. En grupp med gemensamma erfarenheter av lidande och av att ha drabbats av samhällets fördomar. I sin nöd men 14

3 Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) med hopp kommer de till Kristus och när de ger sig av igen upptäcker de på vägen att de blivit botade. Men en av de tio följer inte Jesu uppmaning att visa upp sig för prästerna utan vänder istället på vägen för att tacka Jesus. Den otacksamhet vi tycker oss märka hos de nio andra spetälska kan förbrylla, och vi kanske tycker att evangelietexten framför allt handlar om bristen på tacksamhet. Men om vi tar fasta på att mannen som kom tillbaka var samarier (avskydd och sedd som en hedning av de andra judarna), får texten en annan innebörd: Kristus kom för alla människor, inte bara för judarna. Våra dagliga meditationer denna vecka kommer att handla om själva inledningen av mässan. Vi kan börja med att fråga oss varför vi egentligen går till mässan söndag efter söndag? Är det av plikt och gammal vana? Eller kommer vi till mässan för att vi söker eller behöver något, eller att något oroar oss? Eller är det medvetenheten om vårt gemensamma dop, att vi hör ihop med andra, till en gemenskap vi behöver stödja och där vi kan finna stöd, riktning och hjälp i våra liv? Med tanke på det nyss sagda är det intressant att se att Samariern i evangelietexten inte bara är en av dem som kommer till Kristus i nöd och med hopp om hjälp, utan också när han vill tacka och lova Gud. Tro i denna evangelietext uttrycks i tacksägelse och glädje över allt som tagits emot. Utmaningen för oss i detta kan vara denna; Går vi till mässan främst av rutin, 15

4 Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) plikt och skyldighet, för att det tillhör vår kultur, samhälle eller familj? Att gå i mässan av sådana skäl kan med tiden kännas som en börda, och det kan med tiden vara svårt att känna glädje eller tacksamhet. Så med vilken hållning, intention och inriktning går jag till mässan? Dela med dig av dina tankar. Hur kan denna veckas läsning ur evangeliet ge dig mod, bekräfta det du tänker eller utmana dig? Vad kan det få för betydelse i ditt dagliga liv? Som avslutning på denna stund av delande läses följande: Från Sacramentum Caritatis 55. Konciliefäderna diskuterade också de personliga förutsättningarna som kan vara givande för den enskildes deltagande i mässan. En av dessa förutsättningar är den anda av ständig omvändelse som måste känneteckna alla de troendes liv. Ett aktivt deltagande i den Eukaristiska liturgin kan knappast förväntas om man närmar sig den på ett ytligt sätt, utan att allvarligt se över sitt eget liv. Denna inre hållning kan växa fram genom t.ex. inre samling och tystnad strax innan mässan börjar, genom fasta eller när det är nödvändigt genom att gå till bikt. Ett hjärta försonat med Gud gör ett genuint och äkta deltagande i mässan möjligt. Den troende behöver påminnas om att det inte går att ta del av de heliga mysterierna om man inte samtidigt försöker att aktivt delta i kyrkans liv i sin helhet, vilket innefattar åtagandet att sprida Kristi kärlek i samhället. 16

5 Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) L: Låt oss högt, eller tyst i våra hjärtan, tacka vår Fader (paus) L: I sorg och ånger låt oss be vår Fader om förlåtelse (paus) L: Med förtröstan, låt oss överlämna allt som oroar och bekymrar oss (paus) Bön Allsmäktige Gud, hjälp oss att uppmuntra varandra och att vandra i glädje, med hjärtan fyllda av förundran, mot den heliga eukaristin, så att vi kan erfara och förkunna för andra sanningen i Jesu ord när han tog avsked av lärjungarna: Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Amen. Från Sacramentum Caritatis, 97 (bearbetad) 17

6 Söndag vecka 1 Ty där två eller tre är församlade i mitt namn är jag mitt ibland dem. matt 18:20 Under den första veckan av vårt häfte Att dela Hans liv, kommer vi framför allt att koncentrera oss på inledningen av mässsan. Här uppmanas vi att samlas för att: lära oss förstå att vi kristna är ett folk som genom dopet blivit till ett med Kristus vi påminns om detta när vi gör korstecknet tillsammans med prästen och uttalar de ord som sades när vi döptes: I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. bekänna våra synder samtidigt som vi påminner oss om och litar på Guds barmhärtighet detta gör vi i Bönen om förlåtelse eller i bestänkningen med vigvatten som ibland äger rum. lovsjunga Gud i Gloria, en gammal hymn där vi bekänner Gud som vår konung och Fader och Jesus Kristus som vår Frälsare. Från Att fira mässan 139. Syftet med inledningen av mässan är att se till att de troende, som här församlas som ett enda folk, upprättar en gemenskap med varandra och på så sätt förbereder sig för att lyssna till Guds ord och att på ett värdigt sätt kunna fira Eukaristin. Vad lade jag märke till när vi samlades till mässan idag? Vad såg och hörde jag av det som pågick omkring mig? Vem talade 18

7 med mig? Kände jag mig delaktig i kyrkans gemenskap, och vad bidrog i så fall till detta? Fanns det något som hindrade min delaktighet? Bön Herre, helige Ande, rena mitt hjärta och mitt samvete, så att vår Herre Jesus Kristus när han kommer i mig finner en värdig boning. Från Oremus 19

8 Måndag vecka 1 Herre, låt din nåd ständigt föregå och följa oss, så att vi alltid är beredda att göra det goda. Kollektbönen för 28:e söndagen under året Om vi är bekymrade över något i vårt liv kan det vara svårt att vända hjärtat och sinnet mot det som sker i mässan. Meningen med inledningen av mässan är att hjälpa oss att börja be. Det handlar inte om att glömma våra bekymmer utan om att vända oss till Herren. Om att låta oss själva och all vår oro och bekymmer och allt som angår oss komma inför hans närvaro. Mitt i allt som händer i världen är mässan ett tillfälle att möta Kristus och att lyssna till hans livgivande ord. Vi får lämna oss själva och allt som oroar oss i vår Herres händer, i förtröstan om Hans omsorg och nåd. Under vår pilgrimsfärd genom livet ger eukaristin oss näring på vägen. Vilka behov och bekymmer lade du fram inför vår Herre i mässan i söndags? Vilka behov och bekymmer bär du fram till honom idag? Från Sacramentum Caritatis 2. I altarets sakrament kommer Herren oss till mötes, vi män och kvinnor skapade till Guds avbild och likhet (jfr 1 Mos 1:27), och Han slår följe med oss på vägen. I detta sakrament blir Herren verkligen vår föda, en föda som stillar vår hunger efter sanning och frihet. Eftersom det endast är sanningen som 20

9 kan göra oss fria (jfr Joh 8:32), så blir Kristus sanningen som ger oss näring och liv. Bön Nedanstående bön var kollektbönen i gårdagens mässa. Det är den bön som följer omedelbart på Gloria och avslutar inledningen av mässan. Efter kollektbönen följer Ordets liturgi och första läsningen. Kollektbönen finns här som en möjlighet att reflektera och meditera över: Herre, låt din nåd ständigt föregå och följa oss, så att vi alltid är beredda att göra det goda. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Kollektbönen för 28:e söndagen under året Om Kollektbönen Kollektbönen följer efter Bön om förlåtelse, Kyrie och Gloria och inleds med prästens ord Låt oss bedja. Under pausen som följer på prästens uppmaning kan alla be sin egen bön till Gud. Sedan bryts tystnaden av att prästen sammanfattar det hela i en särskild bön till Fadern. Det är härifrån benämningen kollektbön kommer. Den samlar ihop alla de församlades enskilda böner, behov och intentioner. 21

10 Tisdag vecka 1 Den andra läsningen för den 28:e söndagen Under året. Minns att Jesus Kristus, ättling till David, har uppstått från de döda, enligt mitt evangelium, för vars skull jag far illa och till och med har satts i fängelse som en förbrytare. Men Guds ord har inte fängslats. Jag uthärdar allt för de utvaldas skull, för att också de skall vinna frälsning genom Kristus Jesus och evig härlighet. Detta är ett ord att lita på. Ty har vi dött med honom skall vi också leva med honom; härdar vi ut skall vi också härska med honom; förnekar vi honom skall han också förneka oss; är vi trolösa förblir han ändå trogen, för han kan inte förneka sig själv. andra timotheosbrevet 2:8 13 Aposteln Paulus Första och Andra brev till Timotheos samt Brevet till Titus kallas ofta de pastorala breven. De flesta bibelforskare menar att breven inte skrevs av Paulus själv utan har sitt ursprung i de kyrkor Paulus grundade. Avsikten med breven var att föra vidare arvet efter Paulus till nästkommande generation. Även om det är så betraktar kyrkan dessa texter som Guds ord och delar av den heliga Skrift. Andra Timotheosbrevet är utformat som om det var Paulus sista vilja och testamente. Författaren uppmanar Timotheos (eller de dåtida ledarna av kyrkan) att leva trofast och att vittna om Jesu Kristi Glada Budskap. I detta avsnitt hänvisar Paulus till förföljelsen och lidandet han fått utstå för sin tros skull. Och ändå kallar han denna tro för det glada budskapet (evangelium). Tron är för Paulus en källa till liv här och nu, även mitt i svårigheter. Samtidigt är den ett 22

11 stort löfte för framtiden. Men trons väg är inte alltid lätt att gå. När vi kommer till mässan kan insikten om denna svårighet och insikten om våra egna tillkortakommanden och brister som kristna vara alltför påtagliga. Just detta att leva som en god kristen och katolik kan ibland kännas som alltför svårt. Men Paulus säger att inga svårigheter och inga misslyckande kan slå ned eller stänga in Guds ord. Det glada budskapet kan inte fängslas. Kan även våra lidanden ge oss möjligheten att upptäcka det glada budskapet? Bön Direkt efter Fader Vår i mässan läser prästen följande bön. Genom att be om Guds beskydd kan bönen hjälpa oss att instämma i kyrkans förtröstan och tro på Gud. Ja, fräls oss, Herre, från allt ont, och ge oss frid i våra dagar. Bistå oss i din godhet, bevara oss från synd, och gör oss trygga i all oro, medan vi lever i hoppet om saligheten och väntar på vår Frälsares Jesu Kristi återkomst. Från Missalet för Stockholms katolska stift 23

12 Onsdag vecka 1 Jag uthärdar allt för de utvaldas skull... 2 tim. 2:10 Aposteln Paulus trofasthet är inte något privat mellan honom och hans Gud. Nej, hans trofasthet är också till för de utvaldas skull, för att också de skall vinna frälsning genom Kristus Jesus och evig härlighet. Dessutom lever Paulus i gemenskap med de andra som redan lärt sig lita på de goda nyheterna om Guds barmhärtighet. I Bön om förlåtelse i början av mässan uppmanas vi att på nytt påminna oss om Guds barmhärtighet och att be att denna nåd ska komma oss och hela kyrkan till del. Även om dagens läsning är tagen ur ett brev som är adresserat till Timotheos talar den till oss alla, bröder och systrar i tron. Paulus är fångad av Guds kärlek den lever i honom och flödar ut för att tjäna världen. Och så kan det bli också för oss. Tillsammans blir vi förnyade av Herrens räddande omsorg och kärlek så att vi kan vara vittnen om hans kärlek till världen. Vilka bördor vet du dig ha burit för andra? När har du blivit uppmuntrad och stärkt av någon annans tro och tillit till Gud? Bön Orden nedan kan vara de som användes under söndagens Bön om förlåtelse. Be dem idag och se hur de inbjuder oss till en större medvetenhet om vad Gud har gjort, gör och kommer att göra. 24

13 Du som blev sänd att hela och frälsa dem som har ett förkrossat hjärta: Herre förbarma dig Du som kom för att uppsöka Och befria alla syndare: Kristus förbarma dig Du som sitter på Faderns högra sida Och för vår talan inför honom: Herre förbarma dig. Från Missalet för Stockholms katolska stift Bön om förlåtelse Missalet innehåller flera alternativ för Bön om förlåtelse (botak ten). De som förbereder liturgin kan välja det alternativ som passar bäst för den aktuella högtiden eller tillfället. Alternativet som börjar Jag bekänner är mest lämplig för fastan. Alternativet Du som blev sänd (se ovan) passar bra för tiden Under året. Det tredje alternativet i Missalet kan användas vid alla tillfällen. 25

14 Torsdag vecka 1 Ty har vi dött med honom, skall vi också leva med honom; härdar vi ut, skall vi också härska med honom; förnekar vi honom, skall han också förneka oss 2 tim. 2:11 12 Det finns många om i denna text. Vid första anblicken kan det verka som om Guds kärlek till oss beror på vårt uppförande. Men Paulus påminner oss att även om vi sviker så förblir Gud trogen. Johannes uttrycker det klart och tydligt: Gud är kärlek (1 Joh 4:8). Den överflödande kärlek som Gud i sin nåd skänker oss är inte något vi har förtjänat. Den är ingen belöning för våra förtjänster utan ett bevis på hur mycket vi behöver den. Framför allt vittnar kärleken om hur och vem Gud är. Aposteln Johannes säger: Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder (1 Joh 4:10). Varken det vi gör eller det vi underlåter att göra kan ändra på Guds natur. Gud är kärlek också när vi vet oss ha många brister och när vi är rädda. Hans kärlek försöker alltid dra oss till sig, återupprätta vårt liv och vår hälsa, ja till och med rädda oss från döden själv. På vilka områden i ditt liv tycker du att du mest behöver Guds förlåtelse och helande kraft? 26

15 Bön Följande bön är hämtad från Ordning för vigvattenbestänkning, vilket ibland förekommer i början av söndagsmässan och ersätter då Bön om förlåtelse. Allsmäktige, Evige Gud, du källa och upphov till allt liv för kropp och själ Låt din nåd och din barmhärtighet komma oss till mötes, och låt levande vatten bryta fram i oss som en källa till liv, så att vi med rent hjärta kan nalkas dig, trygga för alla faror till kropp och själ. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Från Missalet för Stockholms katolska stift 27

16 Fredag vecka 1 Men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk som skall förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. första petrusbrevet 2:9 Vem firar liturgin? I Katolska kyrkans katekes läser vi att liturgin är en handling som förrättas av Kristus i sin helhet (Christus totus), det vill säga av hela kyrkan. Mässan firas alltså inte enbart av präster och biskopar utan det är hela gemenskapen, Kristi kropp, förenad med sitt Huvud som utför liturgin. Alla döpta är kallade att förkunna Guds storverk. Firandet av liturgin är inte heller begränsat till den synliga församlingen. Kristus i sin helhet omfattar även den osynliga delen av kyrkan, den himmelska. Förenade i Kristus firar den jordiska och den himmelska kyrkan tillsammans liturgin (jfr KKK ). Eukaristin är en försmak av den himmelska festmåltiden då vi alla, människor från varje tidsålder, samlas runt Kristus. Liturgin är inte vilken bön som helst som börjar när vi börjar, genom klockringning eller psalmsång. Nej, i liturgin förs vi bortom tid och rum. Himmel och jord förenas i en ständigt pågående och evig gudstjänst runt Kristus. Som den ende Översteprästen för han ständigt vår talan inför Fadern. Hans bön blir vår och vår bön blir en del av hans. I eukaristins möts himmel och jord, Kristus och hans rike är allt i alla och vi förenas med änglar, helgon och människor från alla tider. Så nästa gång någon frågar dig vem som var närvarande vid mässan vad svarar du då? 28

17 Från Sacramentum Caritatis 32. Det eukaristiska firandet, där vi förkunnar Kristi död och uppståndelse och att han ska återkomma, är ett löfte om den kommande härligheten då även våra kroppar kommer att förhärligas. När vi firar minnet av vår återlösning förstärks vårt hopp om kropparnas uppståndelse och om att få möta våra kära igen, de som gått före oss med trons tecken tecknade på sina pannor. Bön Kanske känner du igen följande prefation från söndagens mässa. Den är hämtad från Första Petrusbrevet och förkunnar dopet som förenar oss med Kristus och gör att vi delar hans seger över synd och död. Ja, sannerligen är det tillbörligt och rätt att vi tackar dig och lovar dig alltid och överallt, helige Fader, allsmäktige, evige Gud, genom Jesus Kristus, vår Herre. Genom påskens mysterium har han i ofattbar kärlek befriat oss från syndens och dödens ok; han har gjort oss till ett utvalt släkte, till kungar och präster, till sitt heliga folk. Därför vill vi förkunna dina väldiga gärningar över hela jorden, du som har kallat oss från mörkret till ditt underbara ljus; med alla änglar i himmelen vill vi tillbedja dig och sjunga: Helig, helig helig Från Missalet för Stockholms katolska stift 29

18 Lördag vecka 1 Evangeliet för den 29:e söndagen Under året Han gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge upp: I en stad fanns det en domare som varken fruktade Gud eller brydde sig om människor. I samma stad fanns en änka, och hon kom gång på gång till honom och sade: Låt mig få ut av min motpart vad jag har rätt till. Till en början ville han inte, men sedan tänkte han: Inte för att jag fruktar Gud eller bryr mig om människor, men så besvärlig som den där änkan är skall jag låta henne få ut vad hon har rätt till, annars pinar hon livet ur mig med sitt springande. Och Herren sade: Där hör ni vad en orättfärdig domare säger. Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt, när de ropar till honom dag och natt? Skulle han låta dem vänta? Jag säger er: han skall snart nog låta dem få sin rätt. Men Människosonen, skall han finna någon tro här på jorden när han kommer? luk 18:1-8 Kvinnor har en utmärkande roll i Lukasevangeliet. De förekommer oftare här än i de andra evangelierna. I synnerhet Jungfru Maria får större uppmärksamhet hos Lukas än hos någon annan evangelist, möjligen med undantag för Johannes. Kvinnorna hade under urkyrkans tid en starkt begränsad ställning. Ändå är det i Lukasevangeliet ofta kvinnor som får vara förebilder för tro och trofasthet. Liknelsen om den envisa änkan är placerad i den långa rad av texter där Lukas beskriver Jesu färd till Jerusalem och händelserna kring hans lidande. Det är en svår tid för lärjungarna och 30

19 även för Jesus. För Lukas samtida hade textavsnittet förmodligen stor betydelse. De första kristna försökte acceptera att Människosonens återkomst, den andra återkomsten, inte skulle äga rum så snart som de trott och hoppats. Gud kallade dem att vara trogna inte bara för en kort tid utan länge. Och att leva som kristen skulle visa sig vara en större utmaning än de först hade räknat med. Genom denna evangelietext talar Jesus om deras aktuella situation. På samma sätt gör han det i vår tid. Vad säger liknelsen om din egen situation? Vem anser du dig vara mest lik domaren eller kvinnan, lärjungarna som lyssnar på berättelsen eller Jesus själv när han ger denna undervisning? Bön Stig ner, gudomliga kärlek, sök upp min själ, kom! Besök den med din egen strålglans; tröstare, kom nära, kom till mitt hjärta, och sätt eld på det med din heliga flamma. Bianco da Siena (c ) 31

Sjätte Påsksöndagen - år A

Sjätte Påsksöndagen - år A 645 Sjätte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Jes 48:20) Förkunna det med jubelrop, låt det bli känt till jordens yttersta gräns: Herren har befriat sitt folk. Halleluja. Inledning 'Jag skall inte

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer

12 söndagen 'under året' - år A

12 söndagen 'under året' - år A 1013 12 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (Ps 28:8-9) Herren är sitt folks starkhet, och ett frälsningens värn är han för sin Smorde. Herre, fräls ditt folk och välsigna din arvedel, och var

Läs mer

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern 231 Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern lät höra sin röst: Detta är min älskade Son, han är

Läs mer

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste.

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. 805 2 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 66:4) Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. Inledning Redan sedan en vecka tillbaka har 'Tiden

Läs mer

8 söndagen under året år A

8 söndagen under året år A 933 8 söndagen under året år A Ingängsantifon (jfr Ps 18:19-20) Herren är mitt stöd, han har fört mig ut på en rymlig plats, han har räddat mig, ty han har behag till mig. Inledning I början av denna heliga

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma

Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma 15 Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma på skam, låt inte mina fiender fröjda sig över mig.

Läs mer

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6 119 Juldagen år A Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. Förbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar och bör utformas i enlighet med situationens krav. Det fullständiga

Läs mer

Kollektbön Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son...

Kollektbön Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son... 1381 30 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Ps 105:3-4) Gläd er av hjärtat, ni som söker Herren. Fråga efter Herren och hans makt, sök hans ansikte ständigt. Inledning Liksom tullindrivaren

Läs mer

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6 127 Juldagen år B Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

31 söndagen 'under året' - år C

31 söndagen 'under året' - år C 1399 31 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Ps 38:22-23) Överge mig inte, Herre min Gud, lämna mig inte, skynda dig att hjälpa mig, Herre, du som räddar mig. Inledning Många människor är övertygade

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

29 söndagen 'under året' - år C

29 söndagen 'under året' - år C 1363 29 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Jfr Ps 17:6,8 Jag åkallar dig, ty du, Gud, skall svara mig. Böj ditt öra till mig, hör mitt tal. Bevara mig som en ögonsten, beskydda mig under dina

Läs mer

Kristi Konungens Dag - år C

Kristi Konungens Dag - år C 1461 Kristi Konungens Dag - år C Ingångsantifon (jfr Upp 5:12, 1:6) Lammet som blev slaktat är värdigt att få makt och rikedom och vishet och styrka och härlighet och lovsång. Honom tillhör äran och väldet

Läs mer

E. Dop i församlingens gudstjänst

E. Dop i församlingens gudstjänst E. Dop i församlingens gudstjänst Om dop och förberedelse av dop, se formuläret Barndop (1 A). När dopet förrättas i församlingens gudstjänst (högmässa, gudstjänst, veckomässa, familjemässa) fogas nedanstående

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag

Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag 563 Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag Ingångsantifon (1 Pet 2:2) Som nyfödda barn skall ni längta efter den rena, andliga mjölken, för att växa genom den och bli räddade.

Läs mer

Fjärde Påsksöndagen - år A

Fjärde Påsksöndagen - år A 609 Fjärde Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:5-6) Jorden är full av Herrens nåd, himmelen är skapad genom hans ord, halleluja. Inledning Söndagens eukaristi är den stund, då Kristus själv står

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

Kristi Himmelsfärdsdag - år A

Kristi Himmelsfärdsdag - år A 667 Kristi Himmelsfärdsdag - år A Ingångsantifon (jfr Apg 1:11) Ni galiléer, varför står ni och ser upp mot himlen? Så som ni har sett honom fara upp till himlen, så skall han komma åter. Halleluja. Inledning

Läs mer

A. När en närstående har dött

A. När en närstående har dött A. När en närstående har dött Andakt när en närstående har dött hålls på begäran av den avlidnas anhöriga. Den kan hållas i sjukhusets kapell, i patientrummet i hemmet. På ett bord, som täckts av en vit

Läs mer

4 söndagen 'under året' - år A

4 söndagen 'under året' - år A 847 4 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 106:47) Fräls oss, Herre, vår Gud, och församla oss från folken, så att vi får prisa ditt heliga namn och berömma oss av ditt lov. Inledning Saliga

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Femte Påsksöndagen - år A

Femte Påsksöndagen - år A 627 Femte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Ps 98:1-2) Sjung till Herrens ära den nya sången, ty Herren har gjort under. Han har låtit folken få se hans rättfärdighet, halleluja. Inledning Jesus

Läs mer

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön 75 Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Jfr Jes 45:8 Dryp, ni himlar därovan, och må skyarna låta rättfärdigheten strömma ner. Må jorden öppna sig och dess frukt bli Frälsaren. Inledning Adventstiden

Läs mer

23 söndagen "under året"- A

23 söndagen under året- A 1235 23 söndagen "under året"- A Ingångsantifon (Ps 119:137, 124) Herre, du är rättfärdig, och dina domar är rättvisa. Gör med din tjänare efter din nåd, och lär mig dina stadgar. Inledning Eukaristins

Läs mer

23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Inledning Kollektbön

23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Inledning Kollektbön 1247 23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (Ps 119:137, 124) Herre, du är rättfärdig, och dina domar är rättvisa. Gör med din tjänare efter din nåd, och lär mig dina stadgar. Inledning Vi församlas

Läs mer

26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren

26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren Ingångsantifon 1589 26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren Himlens portar öppnades för den helige Stefanos, den förste bland martyrerna, och han gick in och mottog härlighetens segerkrans.

Läs mer

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A. Första läsningen - 1 Mos 22:9-18 (Vår fader Abrahams offer)

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A. Första läsningen - 1 Mos 22:9-18 (Vår fader Abrahams offer) 727 Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A Ingångsantifon (jfr Heb 7:24,9:15) Kristus, det nya förbundets Förmedlare, behåller för alltid sitt prästämbete, eftersom han är till i evighet.

Läs mer

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B 171 Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B Ingångsantifon (Sedulius) Gläd dig, Moder till Gud, till den som i evighet råder över himmel och jord, över alla oändliga världar. Inledning Man ville i Rom

Läs mer

33 söndagen 'under året' - år C. Ingångsantifon Jfr Jer 29:11,12,14

33 söndagen 'under året' - år C. Ingångsantifon Jfr Jer 29:11,12,14 1441 33 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Jfr Jer 29:11,12,14 Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren: fridens tankar och inte ofärdens. Ni skall åkalla mig, och jag vill höra på er.

Läs mer

Andra eukaristiska bönen 633

Andra eukaristiska bönen 633 Andra eukaristiska bönen 633 att vi som får del av Kristi kropp och blod må församlas till ett av den helige Ande. Herre, kom ihåg din kyrka som är utbredd över hela jorden, och fullkomna henne i kärleken

Läs mer

32 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 88:3) Låt min bön komma inför ditt ansikte, Herre, böj ditt öra till mitt rop.

32 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 88:3) Låt min bön komma inför ditt ansikte, Herre, böj ditt öra till mitt rop. 1407 32 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 88:3) Låt min bön komma inför ditt ansikte, Herre, böj ditt öra till mitt rop. Inledning Långsamt närmar vi oss kyrkoårets slut. Och allt oftare

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

C. När någon har avlidit

C. När någon har avlidit C. När någon har avlidit Andakt enligt detta formulär hålls på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med en vit

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

26 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Inledning Kollektbön

26 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Inledning Kollektbön 1307 26 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Till Dan B:4, 6-7, 20, 19) Herre, allt vad du har gjort oss är rättfärdigt. Ty i synd och laglöshet avföll vi från dig, dina bud ville vi varken

Läs mer

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A 165 Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A Ingångsantifon (Sedulius) Gläd dig, Moder till Gud, till den som i evighet råder över himmel och jord, över alla oändliga världar. Inledning Man ville i Rom

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. örbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. ormuläret kan användas i tillämpliga delar i enlighet med situationens krav. På ett bord som är täckt med en

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

Ordning för begravningsgudstjänst

Ordning för begravningsgudstjänst Ordning för begravningsgudstjänst Klockringning Musik Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan ske. Annan instrumental- och/ eller vokalmusik kan utföras. Därefter kan prästen säga följande eller

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

Bibelläsning och bön under pingstnovenan

Bibelläsning och bön under pingstnovenan Bibelläsning och bön under pingstnovenan N är Jesus hade uppstått från de döda talade han med sina lärjungar om att han snart skulle lämna dem. Inför sin himmelsfärd uppmanade Jesus dem att vänta på det

Läs mer

1. Psalm 2. Inledande välsignelse

1. Psalm 2. Inledande välsignelse 6 Bikt 191 I den enskilda bikten kan man bekänna sin skuld eller någon särskild synd och få avlösning. Bikten kan tas emot av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. Om bikt och själavård

Läs mer

Första söndagen i fastan - år A

Första söndagen i fastan - år A 277 Första söndagen i fastan - år A Ingångsantifon (jfr Ps 91:15-16) När han åkallar mig, skall jag svara honom. Jag är med honom i nöden. Jag skall rädda honom och låta honom bli ärad. Jag skall mätta

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

6 söndagen under året -år A

6 söndagen under året -år A 891 6 söndagen under året -år A Ingångsantifon (Ps 31:3-4) Vänd ditt öra till mig, rädda mig snart, var mig en fast klippa, en borg för min frälsning. Ty du är mitt bergfäste och min borg, och du skall,

Läs mer

27 söndagen 'under året' - år C

27 söndagen 'under året' - år C 1327 27 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (Est 13:9-11 Vulg.) Herre, du konung, som råder över alla, hela världen lyder under din makt, och ingen finns som kan motstå dig. Du har ju skapat himmel

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 1/5 1 e Trettondedagen Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Luk 3:15-18,

Läs mer

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

1 november - Alla Helgons Dag Ingångsantifon

1 november - Alla Helgons Dag Ingångsantifon 1543 1 november - Alla Helgons Dag Ingångsantifon Låt oss alla glädja oss i Herren på alla helgons högtidsdag. Änglarna jublar över deras upphöjelse till himmelsk ära, de prisas tillsammans Guds Son. Inledning

Läs mer

Mässa i påsknatten (B)

Mässa i påsknatten (B) Mässa i påsknatten (B) De som har tjänaruppdrag i gudstjänsten anländer i procession till den mörka kyrkan. Ett tänt böneljus bärs i processionen. Orgeln kan tas i bruk vid moment 4 (Påsklovprisning) eller

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Dopgudstjänst så här går det till

Dopgudstjänst så här går det till Dopgudstjänst så här går det till Ni har bokat tid för dop i vår kyrka. Här kan ni inför dopsamtalet gå igenom hur en dopgudstjänst brukar gå till. Psalmer samtalar vi om på dopsamtalet, där vi kommer

Läs mer

2 november - Alla Själars Dag år C. Ingångsantifon (1 Thess 4:14; 1 Kor 15:22)

2 november - Alla Själars Dag år C. Ingångsantifon (1 Thess 4:14; 1 Kor 15:22) 1565 2 november - Alla Själars Dag år C Ingångsantifon (1 Thess 4:14; 1 Kor 15:22) Liksom Jesus har dött och uppstått, så skall också Gud genom Jesus föra till sig de avlidna tillsammans med honom. Och

Läs mer

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 17 sön e Trefaldighet Guds kärlek till oss Psalmer: 18, Ps 111, 242, 28, 157, L211 Texter: Pred 12:1-7, 1 Joh 4:13-21, Matt 6:19-24 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Läs mer

A. Årsdagen av församlingens grundande

A. Årsdagen av församlingens grundande A. Årsdagen av församlingens grundande På årsdagen av församlingens grundande kan man fira andakt eller infoga delar av formuläret i mässans proprier. Andakten kan ledas av en präst eller någon annan församlingsanställd

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Fjärde söndagen i advent år B

Fjärde söndagen i advent år B 81 Fjärde söndagen i advent år B Ingångsantifon (jfr Jes 45:8) Dryp, ni himlar därovan, och må skyarna låta rättfärdigheten strömma ner. Må jorden öppna sig och dess frukt bli Frälsaren. Inledning Nu närmar

Läs mer

Texter till Predikan

Texter till Predikan Texter till Predikan 2016 05 01 Luk 11:1 En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat, sade en av hans lärjungar till honom: "Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar."

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Jag har märkt att vi kristna ibland glömmer hur fantastiskt det är att känna Jesus. Vi blir

Läs mer

Vilket namn har ni gett ert barn? Förälder svarar. Någon av följande böner leds av förälder eller annan anhörig:

Vilket namn har ni gett ert barn? Förälder svarar. Någon av följande böner leds av förälder eller annan anhörig: Dopgudstjänst KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD PSALM INLEDNINGSORD I dopet för Gud oss samman med Jesus Kristus och ett liv tillsammans med honom. Det gör Gud med detta/dessa barn/dig/er som idag ska döpas.

Läs mer

S:t Eskils Katolska församling

S:t Eskils Katolska församling S:t Eskils Katolska församling Månadsbladet Maj 2010 Välkommen till S:t Eskils Katolska Församling Den heliga mässan firas i regel varje dag kl. 18.30, utom torsdagar, och fredagar firas mässan kl.12.00.

Läs mer

Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING

Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING Psalm Inledningsord Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att rädda oss från det onda. Genom dopet föder han

Läs mer

Kvällsgudstjänst på alla helgons dag

Kvällsgudstjänst på alla helgons dag Kvällsgudstjänst på alla helgons dag Vid kvällsgudstjänsten på alla helgons dag minns man under förbönen dem som dött i tron på Kristus och särskilt de församlingsmedlemmar som har avlidit under året.

Läs mer

Heliga trefaldighets dag. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Heliga trefaldighets dag. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 Heliga trefaldighets dag Dagens bön: Heliga Treenighet, Fader, Son och Ande, led oss till dina djup av rikedom, vishet och kunskap, så att vi kan vittna om försoningens hemlighet. Du som lever och

Läs mer

Den Heliga Familjen - år A

Den Heliga Familjen - år A 143 Den Heliga Familjen - år A Ingångsantifon (Luk 2:16) Herdarna skyndade i väg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. Inledning Guds son blev människa för vår frälsnings skull.

Läs mer

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan Be Lyssna Handla Konstverk av Birgitta Kärnbo Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan 5 september 2016 1 januari 2017 1 Be Lyssna Handla De tre orden är ledord för gudstjänster och bibelläsningsplanen

Läs mer

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen Gud blev människa Nr 3 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUD UPPENBARAR SIG FÖR OSS Kristna tror att Gud söker oss människor i alla tider och överallt på jorden. Gud har visat oss vem han är genom

Läs mer

Gudstjänst på julaftonen

Gudstjänst på julaftonen Gudstjänst på julaftonen Julaftonens gudstjänst firas på eftermiddagen. Om julaftonen är en söndag kan gudstjänsten firas som församlingens huvudgudstjänst. I Inledning 1. Ingångspsalm Psalmen kan ersättas

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

32 söndagen 'under året' - år C

32 söndagen 'under året' - år C 1421 32 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Ps 88:3) Låt min bön komma inför ditt ansikte, Herre, böj ditt öra till mitt rop. Inledning Långsamt närmar vi oss slutet av det liturgiska året.

Läs mer

1. Skapad till Guds avbild

1. Skapad till Guds avbild Introduktion Detta material är tänkt som ett samtalsunderlag i frälsningsoch dopsamtal. Steg för steg går man igenom de 10 stegen och samtalar om den kristna trons grunder. När alla har förstått ett av

Läs mer

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD Procession med vigselparet kan förekomma under klockringning inledande musik. Gudstjänsten kan inledas med orgelmusik annan instrumental- vokalmusik. Fast

Läs mer

K J S. King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat

K J S. King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat K J S King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat www.nyatestamentet.nu Kapitel 1 1 Det som var från begynnelsen, som vi har hört, som vi har sett

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 1/5 11 sön e Trefaldighet Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus

Läs mer

Den Heliga Familjen - år B

Den Heliga Familjen - år B Ingångsantifon (Luk 2:16) 149 Den Heliga Familjen - år B Herdarna skyndade i väg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. Inledning Kyrkans liturgi leder oss idag in i tystnaden

Läs mer

2. Inledande välsignelse och växelhälsning

2. Inledande välsignelse och växelhälsning Mässa på askonsdagen Man kan också fira gudstjänst utan nattvard. I detta fall kan moment 5 (Kyrie) i askonsdagens mässa utelämnas. Askkorset tecknas med fin aska som blandats i vatten. I Inledning 1.

Läs mer

2 februari - Kyndelsmässodagen - Herrens frambärande i templet (fest)

2 februari - Kyndelsmässodagen - Herrens frambärande i templet (fest) 1467 2 februari - Kyndelsmässodagen - Herrens frambärande i templet (fest) Ingångsantifon (jfr Ps 48:10-11) Vi tar emot din nåd, o Gud, i ditt tempel. Som ditt namn, o Gud, så när också ditt lov intill

Läs mer

D. Vid minnesstund. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

D. Vid minnesstund. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. D. Vid minnesstund Detta formulär kan i tillämpliga delar användas vid minnesstund över en avliden t.ex. på årsdagen av ett dödsfall vid släktmöten där man minns bortgångna medlemmar. Andakten leds av

Läs mer

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Vigselgudstjänst P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Musik Under musiken går brudparet in i kyrkan. Samlingsord P: I Guds, den treeniges, namn. P: Vi har samlats till vigsel

Läs mer

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren

Läs mer

7 oktober - S:ta Birgitta av Vadstena, Sveriges och Europas skyddspatron

7 oktober - S:ta Birgitta av Vadstena, Sveriges och Europas skyddspatron 1535 7 oktober - S:ta Birgitta av Vadstena, Sveriges och Europas skyddspatron Ingångsantifon (Upp 2:17) Hör, du som har öron, vad Anden säger till församlingarna! Åt den som segrar skall jag ge av det

Läs mer

21 e trefaldighet. Psalmer ur reformationshäftet: 18, 1, 20, 24, 19 Texter: 5 Mos 24:17-22, Jak 2:1-8, Luk 6:27-36

21 e trefaldighet. Psalmer ur reformationshäftet: 18, 1, 20, 24, 19 Texter: 5 Mos 24:17-22, Jak 2:1-8, Luk 6:27-36 1/5 21 e trefaldighet Dagens bön: Käre Fader, påminn oss om vårt ansvar i samhället och världen. Ge oss vilja och förmåga att verka för bröd och arbete åt alla, för rättvisa, frihet och fred. I Jesu namn.

Läs mer

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna 1 Apostlagärningarna Vad hände med lärjungarna och de första kristna efter att Jesus hade lämnat jorden? Hur spreds budskapet? Vilka utmaningar mötte

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen.

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Dop av barn Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Präst medhjälpare kan framföra en hälsning med egna ord. Psalm Inledningsord och tackbön P I Faderns och Sonens och

Läs mer

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

NI SKA ÄLSKA VARANDRA

NI SKA ÄLSKA VARANDRA FEMTE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) (28 APRIL 2013) NI SKA ÄLSKA VARANDRA Tidsram: 20-25 minuter. Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra Joh 13:31 33a, 34 35 När Judas hade gått ut från salen där Jesus

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer