Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas)"

Transkript

1 Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Inledande bön: L: Jag blev glad när man sade till mig: Kom, vi skall gå till Herrens tempel. A: Nu står vi i dina portar, Jerusalem. Jerusalem, du välbyggda stad, där husen står tätt tillsammans. L: Dit går stammarna upp, Herrens stammar. Det är en plikt för Israel att prisa Herrens namn. A: Be om välgång för Jerusalem! Må de som älskar dig leva i trygghet. Må välgång råda inom dina murar, Trygghet i dina palats. L: För mina bröders och vänners skull vill jag önska dig välgång. A: För templets skull, Herrens, vår Guds, tempel, vill jag söka ditt bästa. A: Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen Från Psaltaren 122 Efter en kort tystnad säger en eller alla tillsammans: Kom du gode Herde, du sanna heliga bröd, visa oss ännu ditt barmhärtighetens tecken; när oss, håll oss som dina så att vi en gång kan få se din ära lysa på odödlighetens vidder. 13

2 Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Du som vet allt och förmår allt; nu vårt bröd och en gång vår vila. Kom gör var och en av oss till din utvalda gäst och arvinge, tillsammans med dina välsignade vänner och alla heliga som har sitt liv i Dig. Fritt efter den helige Thomas av Aquino ( ) Läsning från den 28:e söndagen Under året Under sin vandring mot Jerusalem följde han gränsen mellan Samarien och Galiléen. När han var på väg in i en by kom tio spetälska emot honom. De stannade på avstånd och ropade: Jesus, mästare, förbarma dig över oss! Då sade han till dem: Gå och visa upp er för prästerna! Och medan de var på väg dit blev de rena. En av dem vände tillbaka när han såg att han hade blivit frisk. Med hög röst prisade han Gud och kastade sig till marken vid Jesu fötter och tackade honom. Han var samarier. Jesus frågade: Blev inte alla tio rena? Var är de nio andra? Är det bara den här främlingen som har vänt tillbaka för att ge Gud ära? Och han sade till mannen: Stig upp och gå. Din tro har hjälpt dig. luk 17:11-19 Efter en stunds tystnad kanske du vill dela med dig av en bild, en tanke, en fråga eller något annat som har berört dig. Reflektion I dagens evangelium ser vi en grupp människor komma fram till Jesus. En grupp med gemensamma erfarenheter av lidande och av att ha drabbats av samhällets fördomar. I sin nöd men 14

3 Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) med hopp kommer de till Kristus och när de ger sig av igen upptäcker de på vägen att de blivit botade. Men en av de tio följer inte Jesu uppmaning att visa upp sig för prästerna utan vänder istället på vägen för att tacka Jesus. Den otacksamhet vi tycker oss märka hos de nio andra spetälska kan förbrylla, och vi kanske tycker att evangelietexten framför allt handlar om bristen på tacksamhet. Men om vi tar fasta på att mannen som kom tillbaka var samarier (avskydd och sedd som en hedning av de andra judarna), får texten en annan innebörd: Kristus kom för alla människor, inte bara för judarna. Våra dagliga meditationer denna vecka kommer att handla om själva inledningen av mässan. Vi kan börja med att fråga oss varför vi egentligen går till mässan söndag efter söndag? Är det av plikt och gammal vana? Eller kommer vi till mässan för att vi söker eller behöver något, eller att något oroar oss? Eller är det medvetenheten om vårt gemensamma dop, att vi hör ihop med andra, till en gemenskap vi behöver stödja och där vi kan finna stöd, riktning och hjälp i våra liv? Med tanke på det nyss sagda är det intressant att se att Samariern i evangelietexten inte bara är en av dem som kommer till Kristus i nöd och med hopp om hjälp, utan också när han vill tacka och lova Gud. Tro i denna evangelietext uttrycks i tacksägelse och glädje över allt som tagits emot. Utmaningen för oss i detta kan vara denna; Går vi till mässan främst av rutin, 15

4 Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) plikt och skyldighet, för att det tillhör vår kultur, samhälle eller familj? Att gå i mässan av sådana skäl kan med tiden kännas som en börda, och det kan med tiden vara svårt att känna glädje eller tacksamhet. Så med vilken hållning, intention och inriktning går jag till mässan? Dela med dig av dina tankar. Hur kan denna veckas läsning ur evangeliet ge dig mod, bekräfta det du tänker eller utmana dig? Vad kan det få för betydelse i ditt dagliga liv? Som avslutning på denna stund av delande läses följande: Från Sacramentum Caritatis 55. Konciliefäderna diskuterade också de personliga förutsättningarna som kan vara givande för den enskildes deltagande i mässan. En av dessa förutsättningar är den anda av ständig omvändelse som måste känneteckna alla de troendes liv. Ett aktivt deltagande i den Eukaristiska liturgin kan knappast förväntas om man närmar sig den på ett ytligt sätt, utan att allvarligt se över sitt eget liv. Denna inre hållning kan växa fram genom t.ex. inre samling och tystnad strax innan mässan börjar, genom fasta eller när det är nödvändigt genom att gå till bikt. Ett hjärta försonat med Gud gör ett genuint och äkta deltagande i mässan möjligt. Den troende behöver påminnas om att det inte går att ta del av de heliga mysterierna om man inte samtidigt försöker att aktivt delta i kyrkans liv i sin helhet, vilket innefattar åtagandet att sprida Kristi kärlek i samhället. 16

5 Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) L: Låt oss högt, eller tyst i våra hjärtan, tacka vår Fader (paus) L: I sorg och ånger låt oss be vår Fader om förlåtelse (paus) L: Med förtröstan, låt oss överlämna allt som oroar och bekymrar oss (paus) Bön Allsmäktige Gud, hjälp oss att uppmuntra varandra och att vandra i glädje, med hjärtan fyllda av förundran, mot den heliga eukaristin, så att vi kan erfara och förkunna för andra sanningen i Jesu ord när han tog avsked av lärjungarna: Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Amen. Från Sacramentum Caritatis, 97 (bearbetad) 17

6 Söndag vecka 1 Ty där två eller tre är församlade i mitt namn är jag mitt ibland dem. matt 18:20 Under den första veckan av vårt häfte Att dela Hans liv, kommer vi framför allt att koncentrera oss på inledningen av mässsan. Här uppmanas vi att samlas för att: lära oss förstå att vi kristna är ett folk som genom dopet blivit till ett med Kristus vi påminns om detta när vi gör korstecknet tillsammans med prästen och uttalar de ord som sades när vi döptes: I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. bekänna våra synder samtidigt som vi påminner oss om och litar på Guds barmhärtighet detta gör vi i Bönen om förlåtelse eller i bestänkningen med vigvatten som ibland äger rum. lovsjunga Gud i Gloria, en gammal hymn där vi bekänner Gud som vår konung och Fader och Jesus Kristus som vår Frälsare. Från Att fira mässan 139. Syftet med inledningen av mässan är att se till att de troende, som här församlas som ett enda folk, upprättar en gemenskap med varandra och på så sätt förbereder sig för att lyssna till Guds ord och att på ett värdigt sätt kunna fira Eukaristin. Vad lade jag märke till när vi samlades till mässan idag? Vad såg och hörde jag av det som pågick omkring mig? Vem talade 18

7 med mig? Kände jag mig delaktig i kyrkans gemenskap, och vad bidrog i så fall till detta? Fanns det något som hindrade min delaktighet? Bön Herre, helige Ande, rena mitt hjärta och mitt samvete, så att vår Herre Jesus Kristus när han kommer i mig finner en värdig boning. Från Oremus 19

8 Måndag vecka 1 Herre, låt din nåd ständigt föregå och följa oss, så att vi alltid är beredda att göra det goda. Kollektbönen för 28:e söndagen under året Om vi är bekymrade över något i vårt liv kan det vara svårt att vända hjärtat och sinnet mot det som sker i mässan. Meningen med inledningen av mässan är att hjälpa oss att börja be. Det handlar inte om att glömma våra bekymmer utan om att vända oss till Herren. Om att låta oss själva och all vår oro och bekymmer och allt som angår oss komma inför hans närvaro. Mitt i allt som händer i världen är mässan ett tillfälle att möta Kristus och att lyssna till hans livgivande ord. Vi får lämna oss själva och allt som oroar oss i vår Herres händer, i förtröstan om Hans omsorg och nåd. Under vår pilgrimsfärd genom livet ger eukaristin oss näring på vägen. Vilka behov och bekymmer lade du fram inför vår Herre i mässan i söndags? Vilka behov och bekymmer bär du fram till honom idag? Från Sacramentum Caritatis 2. I altarets sakrament kommer Herren oss till mötes, vi män och kvinnor skapade till Guds avbild och likhet (jfr 1 Mos 1:27), och Han slår följe med oss på vägen. I detta sakrament blir Herren verkligen vår föda, en föda som stillar vår hunger efter sanning och frihet. Eftersom det endast är sanningen som 20

9 kan göra oss fria (jfr Joh 8:32), så blir Kristus sanningen som ger oss näring och liv. Bön Nedanstående bön var kollektbönen i gårdagens mässa. Det är den bön som följer omedelbart på Gloria och avslutar inledningen av mässan. Efter kollektbönen följer Ordets liturgi och första läsningen. Kollektbönen finns här som en möjlighet att reflektera och meditera över: Herre, låt din nåd ständigt föregå och följa oss, så att vi alltid är beredda att göra det goda. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Kollektbönen för 28:e söndagen under året Om Kollektbönen Kollektbönen följer efter Bön om förlåtelse, Kyrie och Gloria och inleds med prästens ord Låt oss bedja. Under pausen som följer på prästens uppmaning kan alla be sin egen bön till Gud. Sedan bryts tystnaden av att prästen sammanfattar det hela i en särskild bön till Fadern. Det är härifrån benämningen kollektbön kommer. Den samlar ihop alla de församlades enskilda böner, behov och intentioner. 21

10 Tisdag vecka 1 Den andra läsningen för den 28:e söndagen Under året. Minns att Jesus Kristus, ättling till David, har uppstått från de döda, enligt mitt evangelium, för vars skull jag far illa och till och med har satts i fängelse som en förbrytare. Men Guds ord har inte fängslats. Jag uthärdar allt för de utvaldas skull, för att också de skall vinna frälsning genom Kristus Jesus och evig härlighet. Detta är ett ord att lita på. Ty har vi dött med honom skall vi också leva med honom; härdar vi ut skall vi också härska med honom; förnekar vi honom skall han också förneka oss; är vi trolösa förblir han ändå trogen, för han kan inte förneka sig själv. andra timotheosbrevet 2:8 13 Aposteln Paulus Första och Andra brev till Timotheos samt Brevet till Titus kallas ofta de pastorala breven. De flesta bibelforskare menar att breven inte skrevs av Paulus själv utan har sitt ursprung i de kyrkor Paulus grundade. Avsikten med breven var att föra vidare arvet efter Paulus till nästkommande generation. Även om det är så betraktar kyrkan dessa texter som Guds ord och delar av den heliga Skrift. Andra Timotheosbrevet är utformat som om det var Paulus sista vilja och testamente. Författaren uppmanar Timotheos (eller de dåtida ledarna av kyrkan) att leva trofast och att vittna om Jesu Kristi Glada Budskap. I detta avsnitt hänvisar Paulus till förföljelsen och lidandet han fått utstå för sin tros skull. Och ändå kallar han denna tro för det glada budskapet (evangelium). Tron är för Paulus en källa till liv här och nu, även mitt i svårigheter. Samtidigt är den ett 22

11 stort löfte för framtiden. Men trons väg är inte alltid lätt att gå. När vi kommer till mässan kan insikten om denna svårighet och insikten om våra egna tillkortakommanden och brister som kristna vara alltför påtagliga. Just detta att leva som en god kristen och katolik kan ibland kännas som alltför svårt. Men Paulus säger att inga svårigheter och inga misslyckande kan slå ned eller stänga in Guds ord. Det glada budskapet kan inte fängslas. Kan även våra lidanden ge oss möjligheten att upptäcka det glada budskapet? Bön Direkt efter Fader Vår i mässan läser prästen följande bön. Genom att be om Guds beskydd kan bönen hjälpa oss att instämma i kyrkans förtröstan och tro på Gud. Ja, fräls oss, Herre, från allt ont, och ge oss frid i våra dagar. Bistå oss i din godhet, bevara oss från synd, och gör oss trygga i all oro, medan vi lever i hoppet om saligheten och väntar på vår Frälsares Jesu Kristi återkomst. Från Missalet för Stockholms katolska stift 23

12 Onsdag vecka 1 Jag uthärdar allt för de utvaldas skull... 2 tim. 2:10 Aposteln Paulus trofasthet är inte något privat mellan honom och hans Gud. Nej, hans trofasthet är också till för de utvaldas skull, för att också de skall vinna frälsning genom Kristus Jesus och evig härlighet. Dessutom lever Paulus i gemenskap med de andra som redan lärt sig lita på de goda nyheterna om Guds barmhärtighet. I Bön om förlåtelse i början av mässan uppmanas vi att på nytt påminna oss om Guds barmhärtighet och att be att denna nåd ska komma oss och hela kyrkan till del. Även om dagens läsning är tagen ur ett brev som är adresserat till Timotheos talar den till oss alla, bröder och systrar i tron. Paulus är fångad av Guds kärlek den lever i honom och flödar ut för att tjäna världen. Och så kan det bli också för oss. Tillsammans blir vi förnyade av Herrens räddande omsorg och kärlek så att vi kan vara vittnen om hans kärlek till världen. Vilka bördor vet du dig ha burit för andra? När har du blivit uppmuntrad och stärkt av någon annans tro och tillit till Gud? Bön Orden nedan kan vara de som användes under söndagens Bön om förlåtelse. Be dem idag och se hur de inbjuder oss till en större medvetenhet om vad Gud har gjort, gör och kommer att göra. 24

13 Du som blev sänd att hela och frälsa dem som har ett förkrossat hjärta: Herre förbarma dig Du som kom för att uppsöka Och befria alla syndare: Kristus förbarma dig Du som sitter på Faderns högra sida Och för vår talan inför honom: Herre förbarma dig. Från Missalet för Stockholms katolska stift Bön om förlåtelse Missalet innehåller flera alternativ för Bön om förlåtelse (botak ten). De som förbereder liturgin kan välja det alternativ som passar bäst för den aktuella högtiden eller tillfället. Alternativet som börjar Jag bekänner är mest lämplig för fastan. Alternativet Du som blev sänd (se ovan) passar bra för tiden Under året. Det tredje alternativet i Missalet kan användas vid alla tillfällen. 25

14 Torsdag vecka 1 Ty har vi dött med honom, skall vi också leva med honom; härdar vi ut, skall vi också härska med honom; förnekar vi honom, skall han också förneka oss 2 tim. 2:11 12 Det finns många om i denna text. Vid första anblicken kan det verka som om Guds kärlek till oss beror på vårt uppförande. Men Paulus påminner oss att även om vi sviker så förblir Gud trogen. Johannes uttrycker det klart och tydligt: Gud är kärlek (1 Joh 4:8). Den överflödande kärlek som Gud i sin nåd skänker oss är inte något vi har förtjänat. Den är ingen belöning för våra förtjänster utan ett bevis på hur mycket vi behöver den. Framför allt vittnar kärleken om hur och vem Gud är. Aposteln Johannes säger: Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder (1 Joh 4:10). Varken det vi gör eller det vi underlåter att göra kan ändra på Guds natur. Gud är kärlek också när vi vet oss ha många brister och när vi är rädda. Hans kärlek försöker alltid dra oss till sig, återupprätta vårt liv och vår hälsa, ja till och med rädda oss från döden själv. På vilka områden i ditt liv tycker du att du mest behöver Guds förlåtelse och helande kraft? 26

15 Bön Följande bön är hämtad från Ordning för vigvattenbestänkning, vilket ibland förekommer i början av söndagsmässan och ersätter då Bön om förlåtelse. Allsmäktige, Evige Gud, du källa och upphov till allt liv för kropp och själ Låt din nåd och din barmhärtighet komma oss till mötes, och låt levande vatten bryta fram i oss som en källa till liv, så att vi med rent hjärta kan nalkas dig, trygga för alla faror till kropp och själ. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Från Missalet för Stockholms katolska stift 27

16 Fredag vecka 1 Men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk som skall förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. första petrusbrevet 2:9 Vem firar liturgin? I Katolska kyrkans katekes läser vi att liturgin är en handling som förrättas av Kristus i sin helhet (Christus totus), det vill säga av hela kyrkan. Mässan firas alltså inte enbart av präster och biskopar utan det är hela gemenskapen, Kristi kropp, förenad med sitt Huvud som utför liturgin. Alla döpta är kallade att förkunna Guds storverk. Firandet av liturgin är inte heller begränsat till den synliga församlingen. Kristus i sin helhet omfattar även den osynliga delen av kyrkan, den himmelska. Förenade i Kristus firar den jordiska och den himmelska kyrkan tillsammans liturgin (jfr KKK ). Eukaristin är en försmak av den himmelska festmåltiden då vi alla, människor från varje tidsålder, samlas runt Kristus. Liturgin är inte vilken bön som helst som börjar när vi börjar, genom klockringning eller psalmsång. Nej, i liturgin förs vi bortom tid och rum. Himmel och jord förenas i en ständigt pågående och evig gudstjänst runt Kristus. Som den ende Översteprästen för han ständigt vår talan inför Fadern. Hans bön blir vår och vår bön blir en del av hans. I eukaristins möts himmel och jord, Kristus och hans rike är allt i alla och vi förenas med änglar, helgon och människor från alla tider. Så nästa gång någon frågar dig vem som var närvarande vid mässan vad svarar du då? 28

17 Från Sacramentum Caritatis 32. Det eukaristiska firandet, där vi förkunnar Kristi död och uppståndelse och att han ska återkomma, är ett löfte om den kommande härligheten då även våra kroppar kommer att förhärligas. När vi firar minnet av vår återlösning förstärks vårt hopp om kropparnas uppståndelse och om att få möta våra kära igen, de som gått före oss med trons tecken tecknade på sina pannor. Bön Kanske känner du igen följande prefation från söndagens mässa. Den är hämtad från Första Petrusbrevet och förkunnar dopet som förenar oss med Kristus och gör att vi delar hans seger över synd och död. Ja, sannerligen är det tillbörligt och rätt att vi tackar dig och lovar dig alltid och överallt, helige Fader, allsmäktige, evige Gud, genom Jesus Kristus, vår Herre. Genom påskens mysterium har han i ofattbar kärlek befriat oss från syndens och dödens ok; han har gjort oss till ett utvalt släkte, till kungar och präster, till sitt heliga folk. Därför vill vi förkunna dina väldiga gärningar över hela jorden, du som har kallat oss från mörkret till ditt underbara ljus; med alla änglar i himmelen vill vi tillbedja dig och sjunga: Helig, helig helig Från Missalet för Stockholms katolska stift 29

18 Lördag vecka 1 Evangeliet för den 29:e söndagen Under året Han gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge upp: I en stad fanns det en domare som varken fruktade Gud eller brydde sig om människor. I samma stad fanns en änka, och hon kom gång på gång till honom och sade: Låt mig få ut av min motpart vad jag har rätt till. Till en början ville han inte, men sedan tänkte han: Inte för att jag fruktar Gud eller bryr mig om människor, men så besvärlig som den där änkan är skall jag låta henne få ut vad hon har rätt till, annars pinar hon livet ur mig med sitt springande. Och Herren sade: Där hör ni vad en orättfärdig domare säger. Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt, när de ropar till honom dag och natt? Skulle han låta dem vänta? Jag säger er: han skall snart nog låta dem få sin rätt. Men Människosonen, skall han finna någon tro här på jorden när han kommer? luk 18:1-8 Kvinnor har en utmärkande roll i Lukasevangeliet. De förekommer oftare här än i de andra evangelierna. I synnerhet Jungfru Maria får större uppmärksamhet hos Lukas än hos någon annan evangelist, möjligen med undantag för Johannes. Kvinnorna hade under urkyrkans tid en starkt begränsad ställning. Ändå är det i Lukasevangeliet ofta kvinnor som får vara förebilder för tro och trofasthet. Liknelsen om den envisa änkan är placerad i den långa rad av texter där Lukas beskriver Jesu färd till Jerusalem och händelserna kring hans lidande. Det är en svår tid för lärjungarna och 30

19 även för Jesus. För Lukas samtida hade textavsnittet förmodligen stor betydelse. De första kristna försökte acceptera att Människosonens återkomst, den andra återkomsten, inte skulle äga rum så snart som de trott och hoppats. Gud kallade dem att vara trogna inte bara för en kort tid utan länge. Och att leva som kristen skulle visa sig vara en större utmaning än de först hade räknat med. Genom denna evangelietext talar Jesus om deras aktuella situation. På samma sätt gör han det i vår tid. Vad säger liknelsen om din egen situation? Vem anser du dig vara mest lik domaren eller kvinnan, lärjungarna som lyssnar på berättelsen eller Jesus själv när han ger denna undervisning? Bön Stig ner, gudomliga kärlek, sök upp min själ, kom! Besök den med din egen strålglans; tröstare, kom nära, kom till mitt hjärta, och sätt eld på det med din heliga flamma. Bianco da Siena (c ) 31

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

ATT INTE GE UPP - OM ÄNKAN OCH DOMAREN

ATT INTE GE UPP - OM ÄNKAN OCH DOMAREN 29 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR C) (20 OKTOBER 2013) ATT INTE GE UPP - OM ÄNKAN OCH DOMAREN Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 18:1-8 Liknelsen om änkan och domaren Han gav dem en liknelse för att lära dem att alltid

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15 Nionde söndagen efter trefaldighet Upplyft era hjärta till Gud och ta emot det heliga evangeliet. Så skriver evangelisten sankt Lukas: Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är

Läs mer

Två mystiska kroppar

Två mystiska kroppar Två mystiska kroppar Varför kan den mänskliga varelsen bara höra till den ena eller den andra av de två mystiska kroppar som finns, Kristi mystiska kropp och Djävulens mystiska kropp (S:t Thomas av Aquino

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 FIKONTRÄDET Liknelsen om fikonträdet som inte bar frukt Och han gav dem denna liknelse: En man hade ett fikonträd i sin

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Månadsbladet November 2008 Välkommen till S:t Görans Katolska Församling S:t Görans Katolska församling bjuder dig välkommen. Den heliga mässan firas söndagar

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 2 Korintierbrevet 8 (Vers 1-9) Exempel på kristet givande 1 Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande

Läs mer

Vissa liturgiska texter ur Missale för Stockholms katolska stift (1987). Bibeltexter ur Bibel 2000. Bibelkommissionens översättning (1999).

Vissa liturgiska texter ur Missale för Stockholms katolska stift (1987). Bibeltexter ur Bibel 2000. Bibelkommissionens översättning (1999). STOCKHOLMS KATOLSKA STIFT RITUALE FÖR VUXENDOP PROVMANUS Förlaga: Rituale Romanum: Ordo initiationis christianae adultorum. Editio typica (1969) Svensk provupplaga Vissa liturgiska texter ur Missale för

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Del 2. Vigningar, installationer och välsignelseakter PRÄSTVIGNING

Del 2. Vigningar, installationer och välsignelseakter PRÄSTVIGNING Del 2 Vigningar, installationer och välsignelseakter PRÄSTVIGNING 263 10 Prästvigning PRÄSTVIGNING 265 Prästvigning förrättas av stiftets biskop, vanligen i domkyrkan. Om biskopsämbetet är ledigt eller

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

Läsning: Rom 1:1 7. Responsoriepsalm: Ps 98:1 4 (R. 2a)

Läsning: Rom 1:1 7. Responsoriepsalm: Ps 98:1 4 (R. 2a) TJUGOÅTTONDE VECKAN»UNDER ÅRET«MÅNDAG 12 oktober Läsning: Rom 1:1 7 Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel, avdelad för att förkunna Guds evangelium, som Gud har utlovat genom sina profeter

Läs mer

Agenda för gudstjänstens ledare

Agenda för gudstjänstens ledare genda för gudstjänstens ledare = Präst/ledare/liturg = lla Sång 15. Du som söker Du som söker efter fäste, du som famlar efter fred. Vet att räddningen är nära, den som älskar dig är här! Sök ditt inres

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Vänner. Vi står inför ett spännande år 2014. Vi tror att Gud kommer göra mycket i oss och bland oss i år.

Vänner. Vi står inför ett spännande år 2014. Vi tror att Gud kommer göra mycket i oss och bland oss i år. FASTA & BÖN 40 dagar 3 mars 17 april 2014 Vänner Vi står inför ett spännande år 2014. Vi tror att Gud kommer göra mycket i oss och bland oss i år. Inför alla de utmaningar vi står i behöver vi söka Guds

Läs mer

Sankt Franciskus katolska församling

Sankt Franciskus katolska församling Sankt Franciskus katolska församling Årgång 3 nr 3 2 2 Juni 2011 Första kommunion i vår församling 2 Kära församlingsmedlemmar! Snart är sommar igen och tid att villa eller åka på semester. Vi alla behöver

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM VAD ÄR JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium är vår himmelske Faders plan för hans barns lycka och frälsning*. Det kallas Jesu Kristi evangelium därför att Jesu Kristi

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

I KASUALHANDLINGAR 7

I KASUALHANDLINGAR 7 I KASUALHANDLINGAR 7 8 1. Dop 9 A. Barndop Kyrkans medlemmar skall befordra sina barn till dopet utan onödigt dröjsmål (KO 2:15). Om endast barnets far är medlem av den evangelisk-lutherska kyrkan, kan

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

B. Begravningsmässa. 2. Inledande välsignelse och växelhälsning. Se Gudstjänstboken s. 17, 51, 81 eller 101 enligt den serie som används.

B. Begravningsmässa. 2. Inledande välsignelse och växelhälsning. Se Gudstjänstboken s. 17, 51, 81 eller 101 enligt den serie som används. B. Begravningsmässa Under begravningsmässan kan kyrkans påskljus vara tänt. Jordfästningsorden (moment 14) kan uttalas vid graven. Då den avlidna förs till graven kan ett processionskors bäras före begravningsföljet.

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas)

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas) 24 söndagen under året (år C) (15 september 2013) Förlorade fåret - du är viktig för Gud Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 15:1-10 Liknelsen om det förlorade fåret Alla tullindrivare och syndare sökte sig

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla.

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla. Filipperbrevet 4:1-9 Nya resurser 1 1 Kära kristna bröder, jag älskar er och längtar efter att få träffa er, för ni är min glädje och belöningen för allt mitt arbete. Mina älskade vänner, fortsätt att

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

MEDITATION MED FREDRIK LAUTMAN PÅ BERGET

MEDITATION MED FREDRIK LAUTMAN PÅ BERGET MEDITATION MED FREDRIK LAUTMAN PÅ BERGET MARS 2012 Meditation 1: Skärtorsdag. Markus 14:32-42, 120316 Getsemane - De svåra valen Getsemane. Stunden är laddad. Man har firat den sista måltiden tillsammans

Läs mer

Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin

Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin När det gäller byggstenarna för dop har jag inte talat om bönerna i dopgudstjänsten. Jag tänkte göra det i det

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Den siste Adam och frågan om arvsynd

Den siste Adam och frågan om arvsynd Den siste Adam och frågan om arvsynd Talar det Nya testamentet om arvsynd när det berättar om den förste och den siste Adam? Nedan följer ett studium av Bibeln utifrån denna frågeställning och möjliga

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström

OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström 1. Lilla bibeln och Guds gåva 2. Hur stor är Gud? 3. Tar du det på allvar?(1): Om förlåtelse. 4. Om Jesu död 5. Om Jesu uppståndelse 6. Om magi, spådom

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. Markus 10. (10:1 12) Äktenskap och skilsmässa

Christian Mölks Bibelkommentarer. Markus 10. (10:1 12) Äktenskap och skilsmässa Markus 10 (10:1 12) Äktenskap och skilsmässa 1 Sedan begav han sig därifrån och gick till Judeens område och landet på andra sidan Jordan. Folk samlades åter i skaror omkring honom, och han undervisade

Läs mer

GUDSTJÄNSTBOK FÖR METODISTKYRKAN

GUDSTJÄNSTBOK FÖR METODISTKYRKAN GUDSTJÄNSTBOK FÖR METODISTKYRKAN 1 INNEHÅLL GUDSTJÄNSTEN / introduktion... 4 Ordets och bordets gudstjänst 5 Ordets och bordets gudstjänst för alla åldrar 9 Ordets gudstjänst 12 Bordets andakt 14 RITUALER

Läs mer

Sky det onda såsom synd emot Gud

Sky det onda såsom synd emot Gud Sky det onda såsom synd emot Gud Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Hes 18:21-24; Luk 12:13-21; SKR 394-95. Se sista sidan!) Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Skapad för att tjäna andra Av: Johannes Djerf

Skapad för att tjäna andra Av: Johannes Djerf Skapad för att tjäna andra Av: Johannes Djerf När jag närmade mig 18 år så blev jag kallad till mönstring i Karlstad för att se om jag var lämplig för fortsatt militärtjänst. Man testade bl.a. min intelligens,

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

Jag vill lära känna Kristus

Jag vill lära känna Kristus Jag vill lära känna Kristus Fil.3:1 11 Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja dagens predikan som är en del av vår vandring i filipperbrevet den här hösten, med ett klipp ifrån en film som heter oh, brother

Läs mer

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan.

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan. Predikan 18 maj 2014 i Rönnekyrkan En av de starkaste andliga upplevelser jag har varit med om, var när jag blev döpt. Det var i januari 1997, och mindre än 2 månader efter att jag kommit till tro. Jag

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

"När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem...

När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem... Predikan vid sändningsmässan Daniel Brattgård "När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem..." Så var det vid

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron Tankar om Foto: Bengt Nilsson Döden Sorgen Den kristna tron Sorgen - en process att ta fasta på. Något av det mest smärtsamma och svåra en människa går igenom är förlusten av en nära anhörig. Speciellt

Läs mer

Och jag önskade att jag hade fått möjlighet att lära känna den här människan, innan det var försent.

Och jag önskade att jag hade fått möjlighet att lära känna den här människan, innan det var försent. JESUS För drygt ett år sedan var jag på begravning. En församlingsmedlem, en äldre man, hade gått hem till Gud och den eviga vilan. Han hade varit pastor i många år, och hans familj och hem hade fungerat

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48. Älska era fiender

ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48. Älska era fiender ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48 Älska era fiender Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er:

Läs mer

Guds rike är nära! Av: Johannes Djerf

Guds rike är nära! Av: Johannes Djerf Guds rike är nära! Av: Johannes Djerf Förra söndagen så fick vi följa Jesus nedför olivbergets kant på en liten åsna. Fast beslutsam att gå in genom stadens portar och genomlida döden för din och min skull.

Läs mer

Övriga läsningar: Hes 47:1-2,8-9,12, 1 Kor 3:9b-11, 16-17

Övriga läsningar: Hes 47:1-2,8-9,12, 1 Kor 3:9b-11, 16-17 Jesus rensar templet Lateranbasilikans invigningsdag (årgång A) (9 november 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Joh 2:13-22 Templet rensas Judarnas påskfest närmade sig, och Jesus gick upp till Jerusalem. I

Läs mer

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Avskrift från ljudinspelning 2011-07-24. Barbro Erling predikar i Agape församling. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Älskade Jesus, att vi skall få uppleva och känna att Du är här, att vi verkligen

Läs mer

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr 1. Inledande tankar om förbön Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor (1 Tim 2:1). Denna

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Ett Mål - Ett hemland Av: Johannes Djerf

Ett Mål - Ett hemland Av: Johannes Djerf Ett Mål - Ett hemland Av: Johannes Djerf För någon vecka sedan så behövde jag lämna in bilen på reperation i Värnamo. Det skulle ta hela dagen så antingen skulle jag få behöva ta bussen hem eller så skulle

Läs mer

Jesus! I detta häfte hittar du introduktion, bibeltexter och underlag för samtal och tillämpning. Gud välsigne dig! /Daniel Alm

Jesus! I detta häfte hittar du introduktion, bibeltexter och underlag för samtal och tillämpning. Gud välsigne dig! /Daniel Alm Pingst Västerås www.vasteras.pingst.se kontakt@vasteras.pingst.se Jesus! Vi vill berätta om vem Jesus är, vad han sa och vad han gjorde. Vi vill också berätta att den Jesus Bibeln berättar om lever idag

Läs mer

Gudstjänst den 6 juni 2010 i Luleå, S:t Petri ev-luth församling #99 Första söndagen efter Trefladighet

Gudstjänst den 6 juni 2010 i Luleå, S:t Petri ev-luth församling #99 Första söndagen efter Trefladighet Gudstjänst den 6 juni 2010 i Luleå, S:t Petri ev-luth församling #99 Första söndagen efter Trefladighet ÄR DU RIK INFÖR GUD? Predikotext: Luk. 12:13-21 13 Någon i folkhopen sade till honom: "Mästare, säg

Läs mer

De tio budorden - riktlinjer för kristna

De tio budorden - riktlinjer för kristna Lektion 17 De tio budorden - riktlinjer för kristna Helgelse i praktik Vi har i en tidigare lektion lärt oss att Adam och Eva skapades till Guds avbild, det är, perfekta i ord och gärning och med välsignad

Läs mer