K Klinisk forskning i vårdavtalen En översikt Ap ril 2011 Rapport 2011:2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "K Klinisk forskning i vårdavtalen En översikt Ap ril 2011 Rapport 2011:2"

Transkript

1 Klinisk forskning i vårdavtalen En översikt April 2011 Rapport 2011:2

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förord Sammanfattning Genomgång av regionsjukhusens vårdavtal Stockholms läns landsting Vårdavtalen FoU-strategi ALF-pengar och lokal FoU Landstinget i Uppsala län Vårdavtalen ALF-pengar och lokal FoU Landstinget i Östergötland Vårdöverenskommelser FoU-policy ALF-pengar och lokal FoU Västerbottens Läns Landsting Forskningspolicy ALF-pengar och lokal FoU Region Skåne Vårdavtalet Forskningspolicyn ALF-pengar och lokal FoU Västra Götalandsregionen Vårdavtalet Verksamhetsplan FoUU ALF-pengar och lokal FoU Sammanställning av ALF- och FoU-medel SKL:s forskningsrapport Slutsatser och reflektioner LIF rapport 2011:2, Klinisk forskning i vårdavtalen Inledande kartläggning April 2011 SID 2 (12)

3 Förord De forskande läkemedelsföretagen väljer att lägga allt färre kliniska prövningar i Sverige. År 2010 startade LIF:s medlemföretag endast 143 prövningar jämfört med 262 prövningar år Det är en minskning med 45 %. Det främsta skälet som anges till minskningen är att det inte finns utrymme i sjukvården för forskning. Även om läkemedelsföretagen i Sverige har både möjlighet att få hit fler kliniska prövningar och kapacitet att genomföra dessa saknas det en fungerande infrastruktur som kan ta emot forskningsuppdragen i hälso- och sjukvården. Ett sätt att förstärka möjligheterna till forskning är att förtydliga att det ingår som en del i hälsooch sjukvårdens arbete. För att få en bild av hur det ser ut idag har LIF genomfört en kartläggning av de sex stora landstingens/regionernas vårdavtal med utgångspunkt från forskningsperspektivet. 1. Sammanfattning De två centrala finansieringskällorna för svensk klinisk forskning är ALF-medel och landstingens egna Forskning och Utveckling (FoU)-anslag. De två sjukvårdregionerna Region Skåne och Västra Götalandsregionen förfogar tillsammans med Stockholm, Östergötland, Uppsala och Västerbotten årligen över 3 miljarder kronor i ALF- och lokala FoU-medel. Därutöver uppskattar Utredningen för den kliniska forskningen att lärosätena avsätter uppskattningsvis ytterligare en halv miljard av sina egna anslag till klinisk forskning. 1 Slutligen tillkommer medel från privata och offentliga stiftelser och den forskande industrin. Denna kartläggning visar att vårdavtal och vårdöverenskommelser, mellan hälso- och sjukvårdens beställare och produktionsansvariga på landets sex universitetssjukhus, helt saknar information om ovanstående medel och andra resurser som finns tillgängliga för klinisk forskning. Kartläggningen visar att beställarna inte ser klinisk forskning som en del av vårdens uppdrag utan att klinisk forskning är en angelägenhet som regleras i separata avtal mellan landstingsledning och staten alternativt mellan landstingsledning och akademi. Denna brist på beställning gör det svårt för hälso- och sjukvården att planera för klinisk forskning och avsätta nödvändiga resurser. Utan ett tydligt politiskt beslut eller uttalad målsättning i vårdavtalen finns ingenting att falla tillbaka på när man ute i verksamheterna ska fatta beslut om resursfördelning. Dessutom saknas förutsättningar för att följa upp, utvärdera och jämföra resultat av den kliniska forskningen mellan olika projekt och verksamheter. Detta dokument sammanfattar i korthet innehållet i befintliga vårdavtal och vårdöverenskommelser i utvalda regioner och landsting med hänsyn till vad som står kring klinisk forskning. Dessutom har ett antal forskningschefer och forskningshandläggare intervjuats för att ta del av andra policydokument inom FoU-området och diskutera deras syn på hur frågan om klinisk forskning hanteras i respektive region och landsting. 1 ALF- och FoU-medel i ALF-landstingen. Utgångspunkter inför ett nytt ALF-avtal. Sveriges Läkarförbund LIF rapport 2011:2, Klinisk forskning i vårdavtalen Inledande kartläggning April 2011 SID 3 (12)

4 2. Genomgång av regionsjukhusens vårdavtal 2.1 Stockholms läns landsting Vårdavtalen I Flerårsavtal Akutsjukvård sjukhusgemensamma villkor står mycket lite om FoU och klinisk forskning och i Flerårsavtal Akutsjukvård sjukhusspecifik del för Karolinska Universitetssjukhuset finns ingenting skrivet som rör klinisk forskning. Ansvarig på Hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) förvaltning förklarar att det beror på att HSN bara finansierar hälso- och sjukvård och inte forskning. Forskningsfrågorna ligger under landstingsstyrelsens förvaltning och budgeteras där. Landstinget och Karolinska Universitetssjukhuset har en gemensam styrelse där bl.a. handlingsplaner och verksamhetsplanering för forskning hanteras FoU-strategi I SLL:s FoU-strategi konstateras att anslagen för klinisk forskning har sjunkit i andel, men att behoven och kraven ökar. För att möta de kraven ska man söka samarbete med olika aktörer som exempelvis kommuner, näringsliv och universitet. Prioritering av områden ska ske genom handlingsprogram. Successivt ska nya resurser tillföras den kliniska forskningen. Landstingets ambition är ökade bidrag till forskningen och man diskuterar bland annat möjligheten att avsätta en viss procent av omsättningen. SLL är en decentraliserad organisation vilket bidrar till dålig överblick och samordning av den kliniska forskningen. Strategin föreslår därför att FoU-frågorna ska ha en landstingsövergripande politisk beslutsnivå. Frågorna ska beredas gemensamt under landstingsdirektören. Karolinska Universitetssjukhuset föreslås ha ett fortsatt praktiskt samordningsansvar för den kliniska forskningen. Viss gemensam beredning sker redan idag inom ramen för ALFavtalet. Strategin tar också upp SKL:s arbete med att göra en nationell årlig rapport kring klinisk forskning. Enligt FoU-direktören är det bra att skilja forskning från vårduppdraget. Forskning är inte vård. Det är i sjukhusens ägardirektiv som det står att de ska bedriva forskning och utbildning. Det som gör det svårt att dra gränserna är att det finns en gråzon mellan vad som är klinisk forskning och inte. Det som är preklinisk forskning ena dagen är klinisk nästa dag osv. Det kan å andra sidan ha sina fördelar för läkarna då det kan bli lättare att vandra mellan vård och forskning t.ex vid en operation. På beställarsidan ser man gärna att man på kliniknivå lägger mer resurser på klinisk forskning. Samtidigt säger man att det är naturligt att detta inte sker idag då vårduppdraget är så tungt, Politikerna är valda att tillgodose medborgarnas vårdbehov och inte forskning. Så enkelt är det. En jämförelse kan göras med fastighetsbranschen. Fastighetsunderhåll går bra att undvara några år men på lite längre sikt blir det stora problem. Äntligen börjar det infinna sig en kunskap och insikt hos landstingspolitikerna kring problematiken. LIF rapport 2011:2, Klinisk forskning i vårdavtalen Inledande kartläggning April 2011 SID 4 (12)

5 2.1.3 ALF-pengar och lokal FoU ALF-medel: 406,8 miljoner kr. Lokala FoU-medel: 365,8 miljoner kr. Källa: Läkarförbundets rapport Landstinget i Uppsala län Vårdavtalen För detta landsting finns två vårdavtal, ett för primärvårdsförvaltningen och ett för Akademiska sjukhuset. I primärvårdsavtalet finns en mening som rör forskning: Utföraren ska främja verksamhetsnära forskning inom primärvården. I budgeten finns ingen post som rör FoU. I avtalet för Akademiska sjukhuset finns ingenting nämnt om forskning och inte heller några medel angivna för ändamålet Forskningspolitiskt program I landstingets forskningspolitiska program tecknat 2008 står att läsa: De av landstinget avsatta medlen för forskning är för närvarande dåligt definierade och verkningsgraden kan därför inte säkert bedömas. Det har förutsatts att en betydande del går till att säkra infrastruktur inom hälso- och sjukvården som ger möjlighet till forskning. Att skapa underlag för en tydligare bild av hur stora landstingets egna forskningsmedel är och till vad de används är en svår men viktig arbetsuppgift som måste prioriteras de kommande åren. Vid samtal med FoU-direktör vid Akademiska sjukhuset, bekräftas att landstingets egna medel för klinisk forskning fortfarande inte särredovisas. Landstinget kan helt enkelt inte ange hur stor andel av landstingets medel som används för forskning och utveckling. Man brukar ange 180 milj kr, en uppräkning av en summa som avsattes i slutet av 1990-talet. FoU-direktören menar att detta är ett stort problem, dels för att det omöjliggör att styra medel till prioriterade områden, dels för att det inte går att säkerställa att nedskärningar inte drabbar viktig forskning. FoU-direktören menar att landstingen inte bedriver den kliniska forskning man borde. Nedgången har varit avsevärd de senaste tio åren. Enligt FoU-direktören finns fortfarande luft i systemet, d.v.s. ett antal personer inom vården bestämmer själva vad de vill forska på, vilket inte är värdeskapande miljoner kr som sjukhuset kunde styra till de områden som är prioriterade skulle ha stor betydelse för den framtida vården. Ett sätt att lösa det är att skapa tjänster där forskning ingår som en del. Östergötland har i det avseendet varit föregångare. En orsak till att det ser ut som det gör är att den kliniska forskningen inte ingår i landstingets beställning till vården. I en artikel i Upsala Nya Tidning i november 2010 som uppmärksammat frågan säger landstingsstyrelsens ordförande att man avser att förändra styrningen för att sätta mer fokus på forskningsfrågorna. I samma artikel sägs att forsknings- och utvecklingsfrågorna har fått stå tillbaka när den ekonomiska situationen tagit landstingsstyrelsens uppmärksamhet. LIF rapport 2011:2, Klinisk forskning i vårdavtalen Inledande kartläggning April 2011 SID 5 (12)

6 2.2.3 ALF-pengar och lokal FoU ALF-medel: 192,8 miljoner kr för Källa: ALF-rapport Från industrin: ca 50 miljoner kr i ca 100 olika projekt (uppgift från Forskningschefen) 2.3 Landstinget i Östergötland Vårdöverenskommelser För Landstinget i Östergötland finns inget övergripande vårdavtal. Landstinget träffar överenskommelser med tio produktionsenheter/centrum som var och en arbetar mycket självständigt. I dessa överenskommelser finns en text om FoU under avsnittet Hälso- och sjukvårdens generella villkor. Där återfinns en uppmaning till leverantören (sjukhusen) att delta i och samverka om klinisk forskning och utvecklingsarbete som godkänts av Hälsouniversitetet och/eller produktionsenhetschef vid läns- och/eller närsjukvårdscentrumen. I vårdöverenskommelserna sägs att sjukhusen själva kan ta initiativ till vetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete. Lokala FoU-pengar ingår i varje centrums/kliniks budget men inga FoU-medel anges i överenskommelserna FoU-policy Landstinget trycker hårt på behovet av klinisk forskning (FoU) både på hemsidan och i diverse övergripande styrdokument, som i Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan för 2011 och i landstingets övergripande FoU-policy för : En stark forskningsoch utvecklingsverksamhet (FoU) är nödvändig för att kunna möta framtida sjukvårdsutmaningar och förnya verksamheten. FoU-resurser ska styras mot prioriterade behov, problemområden och grupper. Men enligt ledande hälso- och sjukvårdspolitiker är det problem för många inom vården att hitta tid för forskning. Samma synpunkt lämnar två professorer från Universitetssjukhuset respektive Hälsouniversitet i en gemensam artikel i Läkartidningen nyligen: brist på tid för forskning i en sjukvårdsvardag med höga produktionskrav. På frågan om en lämplig väg vore att politikerna ställer tydligare krav säger en av professorerna att det politiskt i så fall handlar om att avsätta mer pengar. Politiken kan inte lägga synpunkter på verksamheten. FoU-chefen i Östergötland bekräftar detta och säger att när kansliet tagit upp frågan med landstinget har varken politiker eller tjänstemän visat intresse för att tydliggöra uppdraget kring forskningen. Man kan alltid fundera och se över hur man ger ett uppdrag men vi tycker att vi redan gjort det hos oss. Vi följer upp forskningen på samtliga nivåer centrum, sjukhus och landsting. Det ger hjälp att synliggöra forskningen och visa på variationer mellan de olika enheterna. Man jämför sig med varandra. Landstinget i Östergötland har ganska nyligen startat ett uppföljningssystem, som börjar med en dialog mellan landstingsledningar och produktionsledningar. De mäter prestation (publikationer, avhandlingar, undervisningsprestationer) och kompetensförsörjning (hur många doktorer och professorer, medelålder, hur många som disputerat, antal handledarupp- LIF rapport 2011:2, Klinisk forskning i vårdavtalen Inledande kartläggning April 2011 SID 6 (12)

7 drag m.m.) och FoU-klimatet som en del av en medarbetarundersökning. Allt sammanfattas i ett FoU-bokslut. FoU-chefen anser att forskningsklimatet kan bli bättre. Hon svarar att det hör ihop med bra system för att möjliggöra forskning det som landstinget nu håller på att bygga upp. Hon påpekar särskilt hur viktigt det är att det finns sökbara medel på kliniknivå. Med enbart medel på nationell eller landstingsnivå får man inte det FoU-klimat man vill ha och behöver ALF-pengar och lokal FoU ALF-medlen: 183 miljoner kr. Lokala FoU-medel: 219 miljoner kr, varav 109 miljoner kr kommer från landstingsstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden och 110 miljoner kr inom sjukvårdsersättningen. Källa: Landstingets FoU-kansli. Medel för klinisk forskning från industrin och från stiftelser/myndigheter har landstinget inte kunnat få fram på denna korta tid, eftersom uppgifterna ligger på produktionsenheterna respektive Hälsouniversitetet och inte finns samlade på landstingsnivå. Man planerar emellertid att inkludera dessa uppgifter i landstingets nästa FoU-bokslut. 2.4 Västerbottens Läns Landsting Forskningspolicy Samtal med forskningshandläggare i Västerbottens läns landsting visar att det inte finns något övergripande vårdavtal. Det finns däremot en forskningspolicy samt ALF-avtal. I den senaste forskningspolicyn, fastställd av landstingsfullmäktige , finns inga budgeterade medel. Policyn är ett politiskt styrdokument som lägger grunden för landstingets inställning till FoU. Klinisk forskning omskrivs särskilt i samband med beskrivningen av nuläget för FoU och man hänvisar till problemformuleringar i (SOU 2008:7) Åtgärdsplan för den kliniska forskningen. Den kliniska forskningen brottas med stora problem som leder till förlorad kvalitet. Under rubriken ledning och finansiering av FoU står: Vårdens uppdrag är tredelat. Den ska producera hälso- och sjukvård, utveckla FoU och utbilda. All vård berörs på något sätt av detta. För universitetssjukhuset är det tredelade uppdraget uppenbart. Även om verksamheten kretsar kring patienternas behov, så ska FoU produceras och ett stort antal studenter få sin kliniska utbildning. Detta komplexa uppdrag återspeglas dock inte i ledningsarbetet. Mål för FoU framgår ofta inte och när man följer upp en verksamhet diskuteras sällan prestationer på FoU-området. Klinikernas ofta framgångsrika insatser inom FoU följs upp inom universitetet, men förblir osynliga inom landstinget. Landstinget måste utveckla sin ledning av FoU genom konkreta mål i planeringen och genom att följa upp dessa mål. Det är också viktigt att kompetens inom FoU finns i ledningsarbetet. Forskningshandläggaren i landstinget menar att det är en målkonflikt för läkarna att få tid till klinisk forskning. Detta är i stort en ledningsfråga. Om klinisk forskning tydligare nämns av uppdragsgivarna så blir det kanske på lång sikt lättare att avsätta resurser. LIF rapport 2011:2, Klinisk forskning i vårdavtalen Inledande kartläggning April 2011 SID 7 (12)

8 I forskningspolicyn står vidare att landstinget ska: Ange konkreta mål för FoU i sina planer, och följa upp målen i resultatdialoger och årsberättelser. Tillsammans med universitetet utveckla riktlinjer och uppföljning för ALF-finansierad forskning. Utveckla sin egen finansiering av FoU. I sitt stöd till FoU betona syftet att utveckla projekt som konkurrerar om extern finansiering. ALF-pengarna ligger i en separat budget och med ett eget avtal. ALF-avtalet är ett måldokument med tillhörande budget vilket är relativt lätt att följa upp och utvärdera ALF-pengar och lokal FoU ALF-medel: 166 miljoner kr för Lokala FoU-medel uppgår till 20 miljoner kr. Därutöver tillkommer andra pengar ur fonder, stiftelser, industrin mm vilket är svåröverblickat hur mycket det rör sig om. Källa: Landstingets FoU-kansli. 2.5 Region Skåne Vårdavtalet I avtalet Hälso- och sjukvårdsnämndens samlade uppdrag 2011 kan man läsa att hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) styrning av hälso- och sjukvården i Skåne baseras på målbilden för Skånsk livskraft. I kapitel 4 omnämns forskning och innovation. Forskningen som Region Skåne stödjer ska vara av hög nationell och internationell kvalitet och till nytta för medborgarna och sjukvården. Man beskriver forskningens roll och vikt för Skånes konkurrenskraft och tillväxt. Skåne ska förbli ett starkt life science-center och forskningen ska samverka med andra aktörer. En särskild forskningspolicy finns med strategiska åtgärder som sedan ska omvandlas i handlingsplaner ute i förvaltningarna men vårdavtalet saknar uppgifter om forskningsmedel och prioriteringar Forskningspolicyn Den forskningspolicy som finns är ganska kortfattad och innehåller bara en övergripande beskrivning om att det är viktigt med satsningar på FoU. Man kan kalla det ett politiskt inriktningsdokument. För att omsätta policyn till konkret verksamhet hänvisas till handlingsplaner. I handlingsplanerna står att läsa att det finns sex prioriterade områden för forskning i samverkan med olika parter. Två av dessa är Hälso- och sjukvårdsforskning med hög kvalitet och relevans för patienten och arbeta för att öka resurserna till klinisk forskning. I stycket som handlar om hälsooch sjukvårdsforskning står att forskningen måste ingå som en naturlig del i samband med att hälso- och sjukvårdens strukturella utveckling planeras och diskuteras. Under stycket om LIF rapport 2011:2, Klinisk forskning i vårdavtalen Inledande kartläggning April 2011 SID 8 (12)

9 ökade resurser konstateras att resurserna har minskat under åren och man anger fyra konkreta åtgärder: - kvalitetsgranska satsningen av regionens insatser - marknadsföra resultaten av den skånska kliniska forskningen - stödja verksamheter och forskare för att öka externa anslag - aktivt arbeta med att attrahera externa forskningsanslag till Skåne ALF-pengar och lokal FoU ALF-medel: 397 miljoner kr för Lokala FoU-medel: 213 miljoner kr för Regionalt forskningsstöd: 39 miljoner kr. Källa: Landstingets FoU-kansli. 2.6 Västra Götalandsregionen (VGR) Vårdavtalet I avtalet Överenskommelse om sjukvård 2011 mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna 4,5,7,11 och 12 och Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) beskrivs regionstyrelsens uppdrag om att SU årligen ska utarbeta en verksamhetsplan för Forskning, Utveckling och Utbildning (FoUU) samt att redovisa aktiviteter och resultat. FoUU-uppdraget i vårdavtalet hör samman med uppdraget sista utposten som handlar om att SU dygnet runt ska vara behjälpliga i hela regionens hälso- och sjukvård. Vidare beskriver man i avtalet att verksamheten fortlöpande ska kombinera evidensbaserad kunskap med kliniskt kunnande och patienternas önskemål. I budgetbilagan framgår att det finns 760,8 miljoner kr för riktade uppdrag inom forskning och utveckling samt sista utposten. I en bilaga 4 Förtydligande av riktade uppdrag och uppdrag med särskild framställan finns en kortare redovisning över inom vilka områden som forskningsverksamheten ska ske och vad den ska åstadkomma inom ramen för vårdavtalet. Vidare finns uppdragen beskrivna i avtal mellan de olika nämnderna och SU, enligt regionkansliet Verksamhetsplan FoUU Efter ett idogt sökande efter personer och dokument både inom regionstyrelsens förvaltning och på SU har vi inte fått tag i avtal eller uppdragsbeskrivningar/verksamhetsplaner. Trots det är bilden ganska klar över hur det ser ut i VGR. Strukturen för beställning och budgetering av FoU och klinisk forskning ser ungefär ut som i övriga landsting. Det vill säga att uppdragen är skilda från sjukvårdsuppdraget och ligger under regionstyrelsen. Bilden av att det är svårt att få klara besked om vilka dokument som reglerar verksamheten blir väldigt tydlig i VGR ALF-pengar och lokal FoU ALF-medel: 316,3 miljoner kr. Lokala FoU-medel: 350 miljoner kr. Källa: Läkarförbundets rapport LIF rapport 2011:2, Klinisk forskning i vårdavtalen Inledande kartläggning April 2011 SID 9 (12)

10 2.7 Sammanställning av ALF- och FoU-medel Sveriges läkarförbund sammanställde nyligen i en egeninitierad utredning landstingens befintliga resurser för klinisk forskning. Upprinnelsen till rapporten är förbundets oro för att svensk klinisk forskning kraftigt minskar. Rapporten som presenterade under 2010 redogör även för förbundets utgångspunkter inför förhandlingarna mellan staten och sjukvårdshuvudmännen om nya ALF-medel. Sammanställningen visar att ALF-landstingen dvs. de två regioner och fyra landsting som erhåller statliga ALF-medel budgetåret 2008 gemensamt förfogade över cirka 2,7 miljarder kr i ALF- och lokala FoU-medel. Enligt sammanställningen uppgick ALF-medlen till dryg 1,45 miljarder kr och de lokala FoUmedlen till knappt 1,3 miljarder kr. Tabell 1 sammanställer fördelningen mellan olika regioner och landsting. Tabell 1 Fördelning av ALF- och FoU-medel, samt FoU-satsning per capita under 2008 (utan hänsyn till regionala FoU-medel) Landsting Antal invånare ALF-medel FoU-satsning (kr) FoU-satsning per capita (kr) (kr) Region Skåne Östergötland Uppsala Stockholm Västerbotten Västra Götaland Källor: och Läkarförbundets delrapport (Läkarförbundet 2010). Författarna till rapporten konstaterar också att medelsanvändningen är bristfällig, framförallt när det gäller landstingens och regionernas FoU-medel. Det saknas gemensamma principer för redovisningen, vilket gör nationella öppna jämförelser mycket svåra. Medelsanvändningen varierar också mellan olika landsting och regioner, vilket är ett resultat av regionala ALF-avtal som förutsätts i det centrala avtalet och som möjliggör lokala prioriteringar. 2.8 SKL:s forskningsrapport Under 2011 inleds ett arbete med att följa upp och utvärdera den forskning som genomförs i hälso- och sjukvården inom SKL:s nationella projekt Landstingens årliga rapport för klinisk forskning. Projektledare och ansvarig för den årliga forskningsrapporten är forskningschefen i Region Skåne. Arbetet ska förhoppningsvis leda till att landstingen får en bättre överblick av vad som sker på klinikerna. Syftet är att landstingen ska lära mer av varandra genom att mer effektivt styra mot det som fungerar. Målet är att skapa bästa möjliga plattform för forskning samt att de resultat som kommer fram snabbt implementeras. På sikt kan detta arbetssätt förändra hur landstingen beställer sina forskningsuppdrag i framtiden. LIF rapport 2011:2, Klinisk forskning i vårdavtalen Inledande kartläggning April 2011 SID 10 (12)

11 3. Slutsatser och reflektioner Klinisk forskning ingår inte i vårduppdragen utan ligger spridda i olika separata avtal under landstings- och regionstyrelserna. Beställningarna från landstings- och regionstyrelserna är bristfälliga. Incitament saknas på kliniknivå för att avsätta resurser och tid. FoU-chefer och andra landstingsföreträdare är oroliga för den kliniska forskningens allt lägre prioritet. Den mest tydliga slutsatsen är att det är mycket svårt att få ett grepp om hur uppdragen och resurserna kring klinisk forskning ser ut. Det finns idag ingen klar överblick kring dessa frågor i de sex landsting och regioner vi studerat. Flera av dem vi pratat med, och i ett flertal av de dokument vi läst, framgår att läget är otillfredsställande men att det på flera håll finns ambitioner och görs försök för att få en bättre överblick och samordning. ALF-medlen är lättast att hitta uppgifter kring då det finns särskilda ALF-avtal. Interna medel är svårare att hitta och externa medel från industrin, forskningsstiftelser och fonder etc finns det ingen överblick över alls. Gemensamt för alla landsting är att klinisk forskning inte ingår i vårdavtalen. Uppdrag och budgetering rörande klinisk forskning ligger inte under hälso- och sjukvårdsnämndernas förvaltningar utan under förvaltningarna för landsting- och regionstyrelser. De beställningar som finns är spridda i olika avtal och handlingsplaner. Från politiken och koncernledning uppges till och med en rädsla för detaljstyrning av verksamheterna, vilket leder till att man inte gör tydliga beställningar som kan motivera eller frammana att resurser avsätts på kliniknivå. Klinisk forskning har fått minskade resurser under flera år vilket man är bekymrad över. Det finns en stor frustration över att tid och resurser för att arbeta med klinisk forskning saknas på klinikerna. Vidare verkar det finnas viss svårighet med definitionen av vad man menar med klinisk forskning. Det tas upp på några ställen. Hänvisning sker bla till Klinisk forskning ett lyft för sjukvården (SOU:2009:34) där man gör en relativt bred definition som syftar till att inkludera snarare än exkludera olika typer av medicinsk forskning. LIF rapport 2011:2, Klinisk forskning i vårdavtalen Inledande kartläggning April 2011 SID 11 (12)

12 Läkemedelsindustriföreningens Service AB The Swedish Association of the Pharmaceutical Industry AB Box 17608, SE Stockholm Tel: Fax: LIF rapport 2011:2, Klinisk forskning i vårdavtalen Inledande kartläggning April 2011 SID 12 (12)

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland REGIONALT ALF-AVTAL Parter i detta avtal är Landstinget i Östergötland (Landstinget) och Linköpings universitet (Universitetet), nedan gemensamt benämnda parterna. Vad avtalet reglerar Detta avtal är ett

Läs mer

Målområde: Forskning och högskoleutbildning Delårsrapport 2 per 31 augusti 2014 Aktuella händelser För en stark forskning I utredningen för en samlad forsknings- och utbildningsorganisation inom landstinget

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Västra Götalandsregionen Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Region Västra Götaland Bildades 1998 Syftet var regional utveckling Fyra landsting blev en region Stora kulturella skillnader Skilda

Läs mer

UFV 2003/39 CK 2003-0036

UFV 2003/39 CK 2003-0036 1 Regionalt avtal mellan Uppsala universitet och landstinget i Uppsala län om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning samt utveckling av hälso- och sjukvården. Bakgrund Läkarutbildningen

Läs mer

Uppföljning januari-mars 2009 inklusive fördjupning av produktionsuppföljning och tillgänglighet

Uppföljning januari-mars 2009 inklusive fördjupning av produktionsuppföljning och tillgänglighet Denna information redogör kortfattat för beslut i de ärenden som behandlades vid vårdproduktionsberedningens sammanträde den 27 april 2009. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se under

Läs mer

REGIONALT AVTAL OM LÄKARUTBILDNING OCH FORSKNING (RALF 2015) Ö S T E R G Ö T L A N D

REGIONALT AVTAL OM LÄKARUTBILDNING OCH FORSKNING (RALF 2015) Ö S T E R G Ö T L A N D REGIONALT AVTAL OM LÄKARUTBILDNING OCH FORSKNING (RALF 2015) Ö S T E R G Ö T L A N D 1 Innehåll sid Inledning, bakgrund 3 1 Vad avtalet reglerar 4 2 Avsiktsförklaring 4 3 Samverkan kring universitetssjukvård

Läs mer

ST i vårdval. Framtidens specialistläkare den 4 september 2014

ST i vårdval. Framtidens specialistläkare den 4 september 2014 ST i vårdval Framtidens specialistläkare den 4 september 2014 Bakgrund Förändringar i sjukvårdens organisation påverkar FOU. Vårdval är en aspekt i denna process Olika faktorer bakom förändring Befolkningsökning

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-03-27 p 18 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-02-27 HSN 1202-0133 Handläggare: Ewa Printz Kim Nordlander Yttrande över remiss från Sveriges kommuner

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Norrbottens läns landstings strategi för forskning och utveckling inom hälso- sjukoch tandvård. Ett lyft för befolkningens bästa

Norrbottens läns landstings strategi för forskning och utveckling inom hälso- sjukoch tandvård. Ett lyft för befolkningens bästa Norrbottens läns landstings strategi för forskning och utveckling inom hälso- sjukoch tandvård Ett lyft för befolkningens bästa Kent Ögren Landstingsstyrelsens ordförande Landstinget i Norrbotten har stora

Läs mer

Forskning och utveckling inom landstinget

Forskning och utveckling inom landstinget Forskning och utveckling inom landstinget Regionens utveckling och tillväxt Kunskapsorganisation god vård Skapar grund för innovationer och utveckling Landstingets skyldighet ( 26b HoS) Attraktivt landsting,

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård

Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård BESLUTSUNDERLAG 1(2) Richard Widén 2014-05-26 Dnr: LiÖ 2014-660 Landstingsstyrelsen Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård Landstinget i Östergötland

Läs mer

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor Stockholms läns landsting 1(4) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab 2015-08-03 LS 2015-0121 Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Landstingsstyrelsens personalutskott Ankom Stockholms

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Region Skåne. Redovisningsrevision 2012 Granskning av lönehantering vid mer än en arbetsgivare

Region Skåne. Redovisningsrevision 2012 Granskning av lönehantering vid mer än en arbetsgivare Redovisningsrevision 2012 Granskning av lönehantering vid mer än en arbetsgivare Revision KPMG AB Antal sidor: 7 Antal bilagor: 1 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2

Läs mer

Sammanfattning. Stockholm den 27 maj 2008. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Sammanfattning. Stockholm den 27 maj 2008. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 27 maj 2008 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissärende: Betänkande av Utredningen om utvärderingen av myndighetsorganisationen för forskningsfinansiering Forskningsfinansiering

Läs mer

Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin

Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-27 1 (5) HSN 1504-0518 Handläggare: Alexandra Solivy Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-06-02, p 14 Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom

Läs mer

Inför kommande ALF-förhandlingar: Diskussionspunkter vid möten med universitets/fakultetsledningar

Inför kommande ALF-förhandlingar: Diskussionspunkter vid möten med universitets/fakultetsledningar Tack för möjlighet att ge synpunkter på dessa diskussionspunkter. Dessa frågor har diskuterats i styrelsen för Svensk Lungmedicinsk Förening (SLMF) och svaren finns markerade i rött i direkt anslutning

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Tilldelande av verksamhetsuppdrag SLL Innovation till Danderyds sjukhus AB

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Tilldelande av verksamhetsuppdrag SLL Innovation till Danderyds sjukhus AB 1 (2) FÖRSLAG 2013:6 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Tilldelande av verksamhetsuppdrag SLL Innovation till Danderyds sjukhus AB Föredragande landstingsråd: Stig Nyman Ärendebeskrivning Landstingsdirektören

Läs mer

Strategi tas fram för Region Skånes arbete med kultur och hälsa

Strategi tas fram för Region Skånes arbete med kultur och hälsa Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 20 juni 2013. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen

Läs mer

Starka tillsammans. Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier. Stockholm 2013 SOU 2013:87

Starka tillsammans. Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier. Stockholm 2013 SOU 2013:87 Starka tillsammans Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier Stockholm 2013 SOU 2013:87 Sammanfattning Uppdraget Utredningens uppdrag har varit att föreslå ett system för nationell

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 Riktlinje för Land stinget Västm manlands arbete med barnkonventionenn 2 (9) INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Definitioner landstinget västmanland... 4 3 Inriktningsmål... 6 4 Organisation... 7 5 Styrande

Läs mer

(5) STRATEGIER FÖR SAMVERKAN KRING FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING I NORRA SJUKVÅRDSREGIONEN

(5) STRATEGIER FÖR SAMVERKAN KRING FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING I NORRA SJUKVÅRDSREGIONEN 2012-12-17 1 (5) STRATEGIER FÖR SAMVERKAN KRING FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING I NORRA SJUKVÅRDSREGIONEN 2013-2016 2(5) Samverkan för utveckling Direktionen för Norrlandstingens regionförbund har

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-03-20 LS 1303-0356 Landstingsstyrelsei Ökat landstingsbidrag till hälso- och sjukvårdsnämnden för år 2013 för 4D - ett samverkansprojekt

Läs mer

Bilaga: Utdrag ur tjänsteutlåtande till Landstingsstyrelsen, Dnr LS-LED15-0577-2 Långsiktigt hållbar finansiering av regionalt stöd inom socialtjänst och vård Sammanfattning Sörmland behöver en långsiktigt

Läs mer

Karriärvägar för klinisk forskning på Skånes Universitetssjukhus. Professor Ingemar Petersson Forskningschef Stab forskning och utbildning SUS

Karriärvägar för klinisk forskning på Skånes Universitetssjukhus. Professor Ingemar Petersson Forskningschef Stab forskning och utbildning SUS Karriärvägar för klinisk forskning på Skånes Universitetssjukhus Professor Ingemar Petersson Forskningschef Stab forskning och utbildning SUS Klinisk forskning SUS Finansiering Tjänster och anställningar

Läs mer

Förslag till riktlinjer för arvodering av landstingsövergripande uppdrag

Förslag till riktlinjer för arvodering av landstingsövergripande uppdrag Landstingsstyrelsens förvaltning 2007-03-01 Personaldirektören Utvecklingsdirektören Förslag till riktlinjer för arvodering av landstingsövergripande uppdrag Sammanfattning Landstinget behöver för sin

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:50 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:6 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om läkemedelsinformation Föredragande landstingsråd: Inger Ros Ärendet Motionärerna föreslår att

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

2014-10-27 2:1 Infogat rättningar från Jonas Appelberg Karin Jones 2015-01-29 2:2 Infogat rättningar, budskapsformuleringar Sara Ekström

2014-10-27 2:1 Infogat rättningar från Jonas Appelberg Karin Jones 2015-01-29 2:2 Infogat rättningar, budskapsformuleringar Sara Ekström 02-02 KOMMUNIKATIONSPLAN Forum Norr forum norr för klinisk forskning Beställare: Norrlandstingens regionförbund Mottagare: Styrgrupp Forum Norr Kommunikationsansvarig: 1 nr: Revisionshistorik Datum nr

Läs mer

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Västra Götalandsregionens plattform Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Johan Assarsson Västra Götalandsregionens plattform vår gemensamma grund Som medarbetare i Västra Götalandsregionen har vi

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Lägesrapport 2015. En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige

Lägesrapport 2015. En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige Lägesrapport 2015 En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige Maj 2015 Förord Politiker och allmänhet är överens om att Sverige ska vara ett kunskapsland och att forskning

Läs mer

Förslag till budget 2013 för forskning, utveckling och utbildning (FoUU).

Förslag till budget 2013 för forskning, utveckling och utbildning (FoUU). Stockholms läns landsting 1 (8) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören Handläggare: Magnus Hammarberg FoUU-budget 2013 Ärendebeskrivning Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ankom Stockholms

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Namn: Fredrik Scherstén Titel: En verksamhetschefs syn på klinisk forskning

Namn: Fredrik Scherstén Titel: En verksamhetschefs syn på klinisk forskning Namn: Fredrik Scherstén Titel: En verksamhetschefs syn på klinisk forskning Ingen intressekonflikt. 1 En verksamhetschefs syn på klinisk forskning Fredrik Scherstén Klinikchef Kliniken för kranskärlssjukdom,

Läs mer

Mål och inriktning - Nämndplan 2015. Lokal nämnd i Falkenberg

Mål och inriktning - Nämndplan 2015. Lokal nämnd i Falkenberg 01054 Mål och inriktning - Nämndplan 2015 Lokal nämnd i Falkenberg Innehållsförteckning Mål och inriktning - Nämndplan 2015 1 Inledning 3 Nämndens uppdrag 3 Mål och inriktning - Nämndplan 2015 4 Invånarna

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016 PVN

Budgetunderlag 2014-2016 PVN Hälso- och sjukvårdsförvaltningen D A T U M D I A R I E N R 2013-03-08 PVN-HSF13-029 Budgetunderlag 2014-2016 PVN Nämndens reaktion på budgetramen I anvisningarna till budgetunderlaget står att landstinget

Läs mer

Klinisk forskning. Om hur Sveriges tre största landsting/regioner ger sina verksamheter forskningsuppdrag,

Klinisk forskning. Om hur Sveriges tre största landsting/regioner ger sina verksamheter forskningsuppdrag, Klinisk forskning Om hur Sveriges tre största landsting/regioner ger sina verksamheter forskningsuppdrag, ersätter forskning och följer upp den. I denna rapport görs en översiktlig genomgång av hur Sveriges

Läs mer

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Martin Rödholm Överläkare psykiatri, Med.Dr. SKL, Uppdrag Psykisk Hälsa 2015 2015-05-20 SR Ekot 2015-01-07 Varför läkarbemanning oberoende av hyrläkare?

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Hälso- och sjukvårdsavdelningen September 2012 Överenskommelse om Idéburet Offentligt partnerskap Bakgrund 2009 tog Regionstyrelsens ett beslut som innebar

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting 2016 2021 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2016-11-15 (LS 2015-0998) Långsiktig och hållbar kompetens försörjning är en förutsättning för att

Läs mer

Västra Götalandsregionen 1 (3) Yttrande Datum 2015-01-14 Diarienummer RS 1705 2014 Ärende 4 och HS 150-2015 Regionstyrelsen Yttrande över motion av Linn Brandström m.fl. (M) om mödrahälsovård och gynekologi

Läs mer

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Kommittédirektiv Forskning och utveckling på försvarsområdet Dir. 2015:103 Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till inriktningen, omfattningen

Läs mer

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen En samgranskning mellan revisionskollegier inom regionen Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

Överenskommelse inom klinisk forskning och hälsooch sjukvård med Karolinska Institutet

Överenskommelse inom klinisk forskning och hälsooch sjukvård med Karolinska Institutet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-09-19 LS 1203-0501 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 12-10-rs 00010 Överenskommelse inom klinisk forskning och hälsooch sjukvård

Läs mer

Landstinget Västernorrlands utmaningar

Landstinget Västernorrlands utmaningar Fempunktsprogrammet Landstinget Västernorrlands utmaningar Landstinget i Västernorrland har under senare år genomgått en rad förändringar. Det har bland annat gällt förändringar i organisation, i lednings-

Läs mer

Lägesrapport 2014. En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige

Lägesrapport 2014. En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige Lägesrapport 2014 En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige Maj 2014 Förord Sveriges regering har uttryckt ett mål om att de samlade investeringarna i forskning och

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014

Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014 Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014 Västra Götalandsregionen Östra sjukhuset Byggnadsplan 2011 Framtidens hållbara sjukhusområde Hållbar samhällsutveckling

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

Måltider på sjukhus i Stockholms läns landsting Ett strategiskt perspektiv

Måltider på sjukhus i Stockholms läns landsting Ett strategiskt perspektiv Måltider på sjukhus i Stockholms läns landsting Ett strategiskt perspektiv Lena Halvardson Rensfelt Samordnare, Landstingsdirektörens stab Lena.Halvardson-rensfelt@sll.se Stockholms läns landsting, SLL

Läs mer

Är färre och större universitet alltid bättre?

Är färre och större universitet alltid bättre? Detta är en utbyggd artikel relativt vad som publicerades i tidningen Ny Teknik, 27-8- 29, under rubriken Mindre universitet vinner över större. Här bifogas även diverse jämförande grafer samt lite utvidgade

Läs mer

Avtal om folkhälsoinsatser i. XXXX Kommun Mellan

Avtal om folkhälsoinsatser i. XXXX Kommun Mellan Dnr: Avtal om folkhälsoinsatser i XXXX Kommun 2013-2016 Mellan HSN 6 och xx kommun 1 (6) 1. Parter Detta avtal är slutet mellan kommunstyrelsen i XX, nedan kallad Kommunen och Västra Götalands läns landsting

Läs mer

Åtgärder för att på kort och lång sikt trygga behovet av blodgivare i sjukvården i Stockholms läns landsting, Bli en ven till livet

Åtgärder för att på kort och lång sikt trygga behovet av blodgivare i sjukvården i Stockholms läns landsting, Bli en ven till livet Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2004 03 08 1 (8) LS 0401-0124 Åtgärder för att på kort och lång sikt trygga behovet av blodgivare i sjukvården i Stockholms läns landsting, Bli en ven

Läs mer

Kultur på recept svar på motion

Kultur på recept svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-04-27 19 (24) Dnr CK 2010-0431 86 Kultur på recept svar på motion Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer

Remissyttrande Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88

Remissyttrande Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88 1/5 Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Ku.remissvar@regeringskansliet.se Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88 Remiss till betänkandet av Gestaltad livsmiljö- Ny politik för arkitektur, form

Läs mer

Regionalt stöd till struktur för kunskapsutveckling och samverkan inom socialtjänst/hälso- och sjukvård.

Regionalt stöd till struktur för kunskapsutveckling och samverkan inom socialtjänst/hälso- och sjukvård. Regionalt stöd till struktur för kunskapsutveckling och samverkan inom socialtjänst/hälso- och sjukvård. Länsstyrgruppen gav den 24 oktober 2014 en arbetsgrupp, bestående av Monika Agnedal, Inger Eklind

Läs mer

Yttrande över betänkandet Träning ger färdighet koncentrera vården för patientens bästa (SOU 2015:98)

Yttrande över betänkandet Träning ger färdighet koncentrera vården för patientens bästa (SOU 2015:98) Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Datum 2016-04-19 Diarienummer 160042 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Träning ger färdighet koncentrera vården för patientens

Läs mer

Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2012. Miljarden

Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2012. Miljarden 1(7) TJÄNSTEUTLÅTANDE Hälso- och sjukvårdsavdelningen Christina Möller/Mats Swanberg 2012-02-10 Dnr RS 690-2011 Till Hälso- och sjukvårdsutskottet Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess

Läs mer

Saknas: 1 400 läkare

Saknas: 1 400 läkare Det saknas 1 4 läkare på Sveriges vårdcentraler. Skillnaderna är stora mellan olika landsting, men inte ett enda av dem lever upp till målet: att det ska finnas en fast allmänläkare per 1 5 invånare. Det

Läs mer

Landstingets strategiska plan med treårsbudget

Landstingets strategiska plan med treårsbudget Landstingets strategiska plan med treårsbudget 2011-2013 Förändringar jämfört 2010-2012 Vissa begreppsförändringar Markerad hållbarhetsdimension Perspektivet Förnyelse borttaget Perspektivens innebörd

Läs mer

Insatser inom hälso- och sjukvården som kan främja hälsan hos dem med låg utbildningsnivå

Insatser inom hälso- och sjukvården som kan främja hälsan hos dem med låg utbildningsnivå Insatser inom hälso- och sjukvården som kan främja hälsan hos dem med låg utbildningsnivå Karin Junehag Källman, Folkhälsomyndigheten Ingrid Ström, Socialstyrelsen Innehåll i vår föredragning Förutsättningar

Läs mer

Datum 2015-12-15 Dnr 1504218. Fortsatt utveckling av kliniska prövningar

Datum 2015-12-15 Dnr 1504218. Fortsatt utveckling av kliniska prövningar Regionstyrelsen Rita Jedlert Bitr medicinsk direktör 040-675 31 38 Rita.Jedlert@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-12-15 Dnr 1504218 1 (5) Regionstyrelsen Fortsatt utveckling av kliniska prövningar Ordförandens

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Förslag till budget för år 2017 för forskning, utveckling och utbildning (FoUU).

Förslag till budget för år 2017 för forskning, utveckling och utbildning (FoUU). Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation LS 2016-0251 Handläggare: Magnus Hammarberg Landstingsstyrelsens forskningsberedning Ankom.Stockholms läns landsting

Läs mer

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan Dnr: 110-2012 Avtal om folkhälsosamordning i Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01 Mellan HSN 8 och Borås Stad 1 (7) 1. Parter Detta avtal är slutet mellan kommunstyrelsen i Borås nedan kallad kommunen och Västra

Läs mer

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa PROGRAMFÖRKLARING 2013-2016 Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa Fo rord Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa stödjer forskning inom allt från forskning på molekylär- och cellnivå

Läs mer

Utbildningsdag landstingsfullmäktige 17 oktober Nya organisationen vad är nytt?

Utbildningsdag landstingsfullmäktige 17 oktober Nya organisationen vad är nytt? Utbildningsdag landstingsfullmäktige 17 oktober 2013 Nya organisationen vad är nytt? Hans Rönnkvist, biträdande landstingsdirektör Innehåll - Styr- och ledningsmodell - Varför omorganiserar landstinget?

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning PROJEKTPLAN 2013 2015 Reviderad okt 2014 Stöd till personer med funktionsnedsättning ett regionalt utvecklingsarbete inom området förstärkt brukarmedverkan i Västerbotten 1 1. Bakgrund och uppdrag I regeringens

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Bakgrund 26 mars 2012

Bakgrund 26 mars 2012 Upphandling av vården vid S:t Görans sjukhus Bakgrund 26 mars 2012 Historik 1993 S:t Görans Sjukhus AB bildas 1999 S:t Görans Sjukhus AB säljs till bolag inom Burekoncernen. Ett vårdavtal sluts mellan

Läs mer

Patienter behöver klinisk forskning för att få tillgång till bästa möjliga vård idag och i morgon

Patienter behöver klinisk forskning för att få tillgång till bästa möjliga vård idag och i morgon SKLs positionspapper om klinisk forskning Patienter behöver klinisk forskning för att få tillgång till bästa möjliga vård idag och i morgon Bertil Lindahl f.d. forskningsstrateg SKL - Samma fråga diskuteras

Läs mer

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs.

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 LS 1401-0138 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 08 00 02 8 Traineeprogram i Stockholms läns landsting Föredragande

Läs mer

Den forskningspolitiska propositionen 2016

Den forskningspolitiska propositionen 2016 Den forskningspolitiska propositionen 216 Kunskap i samverkan för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft Denna ppt upprättades 216-11-28 Forskningspolitiska propositionen, översikt De statliga

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Kvalitetspolicy för Österåkers kommun ÖFS 2010:14 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-06-14, 88 (dnr KS 2009.31 009) 1. Sammanfattning Kvalitetspolicyn utgör en del av kommunens

Läs mer

SYLF:s forskningspolicy. - Fem mål för att främja klinisk forskning.

SYLF:s forskningspolicy. - Fem mål för att främja klinisk forskning. SYLF:s forskningspolicy - Fem mål för att främja klinisk forskning. Oktober 2008 reviderad augusti 2010 Innehåll Varför är klinisk forskning viktig och varför ska just läkare forska? 1 Lägesbeskrivning

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015

Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015 Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015 Måns Rosén (utredare) Hanna Sjöberg (huvudsekreterare) Sara Åström (jurist) Vår målsättning

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Vill du vara med och skapa historia? Sedan juni 2012 pågår ett arbete som ska ge invånarna i Västra Götalandsregionen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. 2007-01-23 Ls 070034-1. Överenskommelse om utomlänsersättningar 2007 för sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen

Tjänsteskrivelse. 2007-01-23 Ls 070034-1. Överenskommelse om utomlänsersättningar 2007 för sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen G Landstinget Halland Landstingskontoret Göran Jonsson, finansdirektör Ekonomiavdelningen Tfn 035-13 48 67 G ora n.l.j o nsson @ Ith al l an d. se Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer 2007-01-23 Ls 070034-1

Läs mer

Pris, tillgång och service - fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden HSU 2013-01-23

Pris, tillgång och service - fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden HSU 2013-01-23 - fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden HSU 2013-01-23 Innehåll Läkemedels- och apoteksutredningen Regionens beredningsprocess Utredningens förslag Förslag till synpunkter från Västra

Läs mer

Hälsokontroll och hälsosamtal för 40-, 50- och 60-åringar svar på motion

Hälsokontroll och hälsosamtal för 40-, 50- och 60-åringar svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 24 (40) Dnr CK 2011-0336 61 Hälsokontroll och hälsosamtal för 40-, 50- och 60-åringar svar på motion

Läs mer

Reglemente för styrelsen för Skaraborgs sjukhus

Reglemente för styrelsen för Skaraborgs sjukhus Antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, 159 Ändringar enligt RF 177/10 har införts. Ändringar enligt RF 171/14 har införts. Reglemente för styrelsen för Skaraborgs sjukhus Utöver detta reglemente

Läs mer

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision.

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. 1 (7) BESLUT 2013-08-29 SU FV-2.3.8-2436-13 Personalchefen Lönekriterier för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. Stockholms universitet Telefon: 08-16 20 00 Universitetsvägen 10 A

Läs mer