K Klinisk forskning i vårdavtalen En översikt Ap ril 2011 Rapport 2011:2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "K Klinisk forskning i vårdavtalen En översikt Ap ril 2011 Rapport 2011:2"

Transkript

1 Klinisk forskning i vårdavtalen En översikt April 2011 Rapport 2011:2

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förord Sammanfattning Genomgång av regionsjukhusens vårdavtal Stockholms läns landsting Vårdavtalen FoU-strategi ALF-pengar och lokal FoU Landstinget i Uppsala län Vårdavtalen ALF-pengar och lokal FoU Landstinget i Östergötland Vårdöverenskommelser FoU-policy ALF-pengar och lokal FoU Västerbottens Läns Landsting Forskningspolicy ALF-pengar och lokal FoU Region Skåne Vårdavtalet Forskningspolicyn ALF-pengar och lokal FoU Västra Götalandsregionen Vårdavtalet Verksamhetsplan FoUU ALF-pengar och lokal FoU Sammanställning av ALF- och FoU-medel SKL:s forskningsrapport Slutsatser och reflektioner LIF rapport 2011:2, Klinisk forskning i vårdavtalen Inledande kartläggning April 2011 SID 2 (12)

3 Förord De forskande läkemedelsföretagen väljer att lägga allt färre kliniska prövningar i Sverige. År 2010 startade LIF:s medlemföretag endast 143 prövningar jämfört med 262 prövningar år Det är en minskning med 45 %. Det främsta skälet som anges till minskningen är att det inte finns utrymme i sjukvården för forskning. Även om läkemedelsföretagen i Sverige har både möjlighet att få hit fler kliniska prövningar och kapacitet att genomföra dessa saknas det en fungerande infrastruktur som kan ta emot forskningsuppdragen i hälso- och sjukvården. Ett sätt att förstärka möjligheterna till forskning är att förtydliga att det ingår som en del i hälsooch sjukvårdens arbete. För att få en bild av hur det ser ut idag har LIF genomfört en kartläggning av de sex stora landstingens/regionernas vårdavtal med utgångspunkt från forskningsperspektivet. 1. Sammanfattning De två centrala finansieringskällorna för svensk klinisk forskning är ALF-medel och landstingens egna Forskning och Utveckling (FoU)-anslag. De två sjukvårdregionerna Region Skåne och Västra Götalandsregionen förfogar tillsammans med Stockholm, Östergötland, Uppsala och Västerbotten årligen över 3 miljarder kronor i ALF- och lokala FoU-medel. Därutöver uppskattar Utredningen för den kliniska forskningen att lärosätena avsätter uppskattningsvis ytterligare en halv miljard av sina egna anslag till klinisk forskning. 1 Slutligen tillkommer medel från privata och offentliga stiftelser och den forskande industrin. Denna kartläggning visar att vårdavtal och vårdöverenskommelser, mellan hälso- och sjukvårdens beställare och produktionsansvariga på landets sex universitetssjukhus, helt saknar information om ovanstående medel och andra resurser som finns tillgängliga för klinisk forskning. Kartläggningen visar att beställarna inte ser klinisk forskning som en del av vårdens uppdrag utan att klinisk forskning är en angelägenhet som regleras i separata avtal mellan landstingsledning och staten alternativt mellan landstingsledning och akademi. Denna brist på beställning gör det svårt för hälso- och sjukvården att planera för klinisk forskning och avsätta nödvändiga resurser. Utan ett tydligt politiskt beslut eller uttalad målsättning i vårdavtalen finns ingenting att falla tillbaka på när man ute i verksamheterna ska fatta beslut om resursfördelning. Dessutom saknas förutsättningar för att följa upp, utvärdera och jämföra resultat av den kliniska forskningen mellan olika projekt och verksamheter. Detta dokument sammanfattar i korthet innehållet i befintliga vårdavtal och vårdöverenskommelser i utvalda regioner och landsting med hänsyn till vad som står kring klinisk forskning. Dessutom har ett antal forskningschefer och forskningshandläggare intervjuats för att ta del av andra policydokument inom FoU-området och diskutera deras syn på hur frågan om klinisk forskning hanteras i respektive region och landsting. 1 ALF- och FoU-medel i ALF-landstingen. Utgångspunkter inför ett nytt ALF-avtal. Sveriges Läkarförbund LIF rapport 2011:2, Klinisk forskning i vårdavtalen Inledande kartläggning April 2011 SID 3 (12)

4 2. Genomgång av regionsjukhusens vårdavtal 2.1 Stockholms läns landsting Vårdavtalen I Flerårsavtal Akutsjukvård sjukhusgemensamma villkor står mycket lite om FoU och klinisk forskning och i Flerårsavtal Akutsjukvård sjukhusspecifik del för Karolinska Universitetssjukhuset finns ingenting skrivet som rör klinisk forskning. Ansvarig på Hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) förvaltning förklarar att det beror på att HSN bara finansierar hälso- och sjukvård och inte forskning. Forskningsfrågorna ligger under landstingsstyrelsens förvaltning och budgeteras där. Landstinget och Karolinska Universitetssjukhuset har en gemensam styrelse där bl.a. handlingsplaner och verksamhetsplanering för forskning hanteras FoU-strategi I SLL:s FoU-strategi konstateras att anslagen för klinisk forskning har sjunkit i andel, men att behoven och kraven ökar. För att möta de kraven ska man söka samarbete med olika aktörer som exempelvis kommuner, näringsliv och universitet. Prioritering av områden ska ske genom handlingsprogram. Successivt ska nya resurser tillföras den kliniska forskningen. Landstingets ambition är ökade bidrag till forskningen och man diskuterar bland annat möjligheten att avsätta en viss procent av omsättningen. SLL är en decentraliserad organisation vilket bidrar till dålig överblick och samordning av den kliniska forskningen. Strategin föreslår därför att FoU-frågorna ska ha en landstingsövergripande politisk beslutsnivå. Frågorna ska beredas gemensamt under landstingsdirektören. Karolinska Universitetssjukhuset föreslås ha ett fortsatt praktiskt samordningsansvar för den kliniska forskningen. Viss gemensam beredning sker redan idag inom ramen för ALFavtalet. Strategin tar också upp SKL:s arbete med att göra en nationell årlig rapport kring klinisk forskning. Enligt FoU-direktören är det bra att skilja forskning från vårduppdraget. Forskning är inte vård. Det är i sjukhusens ägardirektiv som det står att de ska bedriva forskning och utbildning. Det som gör det svårt att dra gränserna är att det finns en gråzon mellan vad som är klinisk forskning och inte. Det som är preklinisk forskning ena dagen är klinisk nästa dag osv. Det kan å andra sidan ha sina fördelar för läkarna då det kan bli lättare att vandra mellan vård och forskning t.ex vid en operation. På beställarsidan ser man gärna att man på kliniknivå lägger mer resurser på klinisk forskning. Samtidigt säger man att det är naturligt att detta inte sker idag då vårduppdraget är så tungt, Politikerna är valda att tillgodose medborgarnas vårdbehov och inte forskning. Så enkelt är det. En jämförelse kan göras med fastighetsbranschen. Fastighetsunderhåll går bra att undvara några år men på lite längre sikt blir det stora problem. Äntligen börjar det infinna sig en kunskap och insikt hos landstingspolitikerna kring problematiken. LIF rapport 2011:2, Klinisk forskning i vårdavtalen Inledande kartläggning April 2011 SID 4 (12)

5 2.1.3 ALF-pengar och lokal FoU ALF-medel: 406,8 miljoner kr. Lokala FoU-medel: 365,8 miljoner kr. Källa: Läkarförbundets rapport Landstinget i Uppsala län Vårdavtalen För detta landsting finns två vårdavtal, ett för primärvårdsförvaltningen och ett för Akademiska sjukhuset. I primärvårdsavtalet finns en mening som rör forskning: Utföraren ska främja verksamhetsnära forskning inom primärvården. I budgeten finns ingen post som rör FoU. I avtalet för Akademiska sjukhuset finns ingenting nämnt om forskning och inte heller några medel angivna för ändamålet Forskningspolitiskt program I landstingets forskningspolitiska program tecknat 2008 står att läsa: De av landstinget avsatta medlen för forskning är för närvarande dåligt definierade och verkningsgraden kan därför inte säkert bedömas. Det har förutsatts att en betydande del går till att säkra infrastruktur inom hälso- och sjukvården som ger möjlighet till forskning. Att skapa underlag för en tydligare bild av hur stora landstingets egna forskningsmedel är och till vad de används är en svår men viktig arbetsuppgift som måste prioriteras de kommande åren. Vid samtal med FoU-direktör vid Akademiska sjukhuset, bekräftas att landstingets egna medel för klinisk forskning fortfarande inte särredovisas. Landstinget kan helt enkelt inte ange hur stor andel av landstingets medel som används för forskning och utveckling. Man brukar ange 180 milj kr, en uppräkning av en summa som avsattes i slutet av 1990-talet. FoU-direktören menar att detta är ett stort problem, dels för att det omöjliggör att styra medel till prioriterade områden, dels för att det inte går att säkerställa att nedskärningar inte drabbar viktig forskning. FoU-direktören menar att landstingen inte bedriver den kliniska forskning man borde. Nedgången har varit avsevärd de senaste tio åren. Enligt FoU-direktören finns fortfarande luft i systemet, d.v.s. ett antal personer inom vården bestämmer själva vad de vill forska på, vilket inte är värdeskapande miljoner kr som sjukhuset kunde styra till de områden som är prioriterade skulle ha stor betydelse för den framtida vården. Ett sätt att lösa det är att skapa tjänster där forskning ingår som en del. Östergötland har i det avseendet varit föregångare. En orsak till att det ser ut som det gör är att den kliniska forskningen inte ingår i landstingets beställning till vården. I en artikel i Upsala Nya Tidning i november 2010 som uppmärksammat frågan säger landstingsstyrelsens ordförande att man avser att förändra styrningen för att sätta mer fokus på forskningsfrågorna. I samma artikel sägs att forsknings- och utvecklingsfrågorna har fått stå tillbaka när den ekonomiska situationen tagit landstingsstyrelsens uppmärksamhet. LIF rapport 2011:2, Klinisk forskning i vårdavtalen Inledande kartläggning April 2011 SID 5 (12)

6 2.2.3 ALF-pengar och lokal FoU ALF-medel: 192,8 miljoner kr för Källa: ALF-rapport Från industrin: ca 50 miljoner kr i ca 100 olika projekt (uppgift från Forskningschefen) 2.3 Landstinget i Östergötland Vårdöverenskommelser För Landstinget i Östergötland finns inget övergripande vårdavtal. Landstinget träffar överenskommelser med tio produktionsenheter/centrum som var och en arbetar mycket självständigt. I dessa överenskommelser finns en text om FoU under avsnittet Hälso- och sjukvårdens generella villkor. Där återfinns en uppmaning till leverantören (sjukhusen) att delta i och samverka om klinisk forskning och utvecklingsarbete som godkänts av Hälsouniversitetet och/eller produktionsenhetschef vid läns- och/eller närsjukvårdscentrumen. I vårdöverenskommelserna sägs att sjukhusen själva kan ta initiativ till vetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete. Lokala FoU-pengar ingår i varje centrums/kliniks budget men inga FoU-medel anges i överenskommelserna FoU-policy Landstinget trycker hårt på behovet av klinisk forskning (FoU) både på hemsidan och i diverse övergripande styrdokument, som i Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan för 2011 och i landstingets övergripande FoU-policy för : En stark forskningsoch utvecklingsverksamhet (FoU) är nödvändig för att kunna möta framtida sjukvårdsutmaningar och förnya verksamheten. FoU-resurser ska styras mot prioriterade behov, problemområden och grupper. Men enligt ledande hälso- och sjukvårdspolitiker är det problem för många inom vården att hitta tid för forskning. Samma synpunkt lämnar två professorer från Universitetssjukhuset respektive Hälsouniversitet i en gemensam artikel i Läkartidningen nyligen: brist på tid för forskning i en sjukvårdsvardag med höga produktionskrav. På frågan om en lämplig väg vore att politikerna ställer tydligare krav säger en av professorerna att det politiskt i så fall handlar om att avsätta mer pengar. Politiken kan inte lägga synpunkter på verksamheten. FoU-chefen i Östergötland bekräftar detta och säger att när kansliet tagit upp frågan med landstinget har varken politiker eller tjänstemän visat intresse för att tydliggöra uppdraget kring forskningen. Man kan alltid fundera och se över hur man ger ett uppdrag men vi tycker att vi redan gjort det hos oss. Vi följer upp forskningen på samtliga nivåer centrum, sjukhus och landsting. Det ger hjälp att synliggöra forskningen och visa på variationer mellan de olika enheterna. Man jämför sig med varandra. Landstinget i Östergötland har ganska nyligen startat ett uppföljningssystem, som börjar med en dialog mellan landstingsledningar och produktionsledningar. De mäter prestation (publikationer, avhandlingar, undervisningsprestationer) och kompetensförsörjning (hur många doktorer och professorer, medelålder, hur många som disputerat, antal handledarupp- LIF rapport 2011:2, Klinisk forskning i vårdavtalen Inledande kartläggning April 2011 SID 6 (12)

7 drag m.m.) och FoU-klimatet som en del av en medarbetarundersökning. Allt sammanfattas i ett FoU-bokslut. FoU-chefen anser att forskningsklimatet kan bli bättre. Hon svarar att det hör ihop med bra system för att möjliggöra forskning det som landstinget nu håller på att bygga upp. Hon påpekar särskilt hur viktigt det är att det finns sökbara medel på kliniknivå. Med enbart medel på nationell eller landstingsnivå får man inte det FoU-klimat man vill ha och behöver ALF-pengar och lokal FoU ALF-medlen: 183 miljoner kr. Lokala FoU-medel: 219 miljoner kr, varav 109 miljoner kr kommer från landstingsstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden och 110 miljoner kr inom sjukvårdsersättningen. Källa: Landstingets FoU-kansli. Medel för klinisk forskning från industrin och från stiftelser/myndigheter har landstinget inte kunnat få fram på denna korta tid, eftersom uppgifterna ligger på produktionsenheterna respektive Hälsouniversitetet och inte finns samlade på landstingsnivå. Man planerar emellertid att inkludera dessa uppgifter i landstingets nästa FoU-bokslut. 2.4 Västerbottens Läns Landsting Forskningspolicy Samtal med forskningshandläggare i Västerbottens läns landsting visar att det inte finns något övergripande vårdavtal. Det finns däremot en forskningspolicy samt ALF-avtal. I den senaste forskningspolicyn, fastställd av landstingsfullmäktige , finns inga budgeterade medel. Policyn är ett politiskt styrdokument som lägger grunden för landstingets inställning till FoU. Klinisk forskning omskrivs särskilt i samband med beskrivningen av nuläget för FoU och man hänvisar till problemformuleringar i (SOU 2008:7) Åtgärdsplan för den kliniska forskningen. Den kliniska forskningen brottas med stora problem som leder till förlorad kvalitet. Under rubriken ledning och finansiering av FoU står: Vårdens uppdrag är tredelat. Den ska producera hälso- och sjukvård, utveckla FoU och utbilda. All vård berörs på något sätt av detta. För universitetssjukhuset är det tredelade uppdraget uppenbart. Även om verksamheten kretsar kring patienternas behov, så ska FoU produceras och ett stort antal studenter få sin kliniska utbildning. Detta komplexa uppdrag återspeglas dock inte i ledningsarbetet. Mål för FoU framgår ofta inte och när man följer upp en verksamhet diskuteras sällan prestationer på FoU-området. Klinikernas ofta framgångsrika insatser inom FoU följs upp inom universitetet, men förblir osynliga inom landstinget. Landstinget måste utveckla sin ledning av FoU genom konkreta mål i planeringen och genom att följa upp dessa mål. Det är också viktigt att kompetens inom FoU finns i ledningsarbetet. Forskningshandläggaren i landstinget menar att det är en målkonflikt för läkarna att få tid till klinisk forskning. Detta är i stort en ledningsfråga. Om klinisk forskning tydligare nämns av uppdragsgivarna så blir det kanske på lång sikt lättare att avsätta resurser. LIF rapport 2011:2, Klinisk forskning i vårdavtalen Inledande kartläggning April 2011 SID 7 (12)

8 I forskningspolicyn står vidare att landstinget ska: Ange konkreta mål för FoU i sina planer, och följa upp målen i resultatdialoger och årsberättelser. Tillsammans med universitetet utveckla riktlinjer och uppföljning för ALF-finansierad forskning. Utveckla sin egen finansiering av FoU. I sitt stöd till FoU betona syftet att utveckla projekt som konkurrerar om extern finansiering. ALF-pengarna ligger i en separat budget och med ett eget avtal. ALF-avtalet är ett måldokument med tillhörande budget vilket är relativt lätt att följa upp och utvärdera ALF-pengar och lokal FoU ALF-medel: 166 miljoner kr för Lokala FoU-medel uppgår till 20 miljoner kr. Därutöver tillkommer andra pengar ur fonder, stiftelser, industrin mm vilket är svåröverblickat hur mycket det rör sig om. Källa: Landstingets FoU-kansli. 2.5 Region Skåne Vårdavtalet I avtalet Hälso- och sjukvårdsnämndens samlade uppdrag 2011 kan man läsa att hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) styrning av hälso- och sjukvården i Skåne baseras på målbilden för Skånsk livskraft. I kapitel 4 omnämns forskning och innovation. Forskningen som Region Skåne stödjer ska vara av hög nationell och internationell kvalitet och till nytta för medborgarna och sjukvården. Man beskriver forskningens roll och vikt för Skånes konkurrenskraft och tillväxt. Skåne ska förbli ett starkt life science-center och forskningen ska samverka med andra aktörer. En särskild forskningspolicy finns med strategiska åtgärder som sedan ska omvandlas i handlingsplaner ute i förvaltningarna men vårdavtalet saknar uppgifter om forskningsmedel och prioriteringar Forskningspolicyn Den forskningspolicy som finns är ganska kortfattad och innehåller bara en övergripande beskrivning om att det är viktigt med satsningar på FoU. Man kan kalla det ett politiskt inriktningsdokument. För att omsätta policyn till konkret verksamhet hänvisas till handlingsplaner. I handlingsplanerna står att läsa att det finns sex prioriterade områden för forskning i samverkan med olika parter. Två av dessa är Hälso- och sjukvårdsforskning med hög kvalitet och relevans för patienten och arbeta för att öka resurserna till klinisk forskning. I stycket som handlar om hälsooch sjukvårdsforskning står att forskningen måste ingå som en naturlig del i samband med att hälso- och sjukvårdens strukturella utveckling planeras och diskuteras. Under stycket om LIF rapport 2011:2, Klinisk forskning i vårdavtalen Inledande kartläggning April 2011 SID 8 (12)

9 ökade resurser konstateras att resurserna har minskat under åren och man anger fyra konkreta åtgärder: - kvalitetsgranska satsningen av regionens insatser - marknadsföra resultaten av den skånska kliniska forskningen - stödja verksamheter och forskare för att öka externa anslag - aktivt arbeta med att attrahera externa forskningsanslag till Skåne ALF-pengar och lokal FoU ALF-medel: 397 miljoner kr för Lokala FoU-medel: 213 miljoner kr för Regionalt forskningsstöd: 39 miljoner kr. Källa: Landstingets FoU-kansli. 2.6 Västra Götalandsregionen (VGR) Vårdavtalet I avtalet Överenskommelse om sjukvård 2011 mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna 4,5,7,11 och 12 och Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) beskrivs regionstyrelsens uppdrag om att SU årligen ska utarbeta en verksamhetsplan för Forskning, Utveckling och Utbildning (FoUU) samt att redovisa aktiviteter och resultat. FoUU-uppdraget i vårdavtalet hör samman med uppdraget sista utposten som handlar om att SU dygnet runt ska vara behjälpliga i hela regionens hälso- och sjukvård. Vidare beskriver man i avtalet att verksamheten fortlöpande ska kombinera evidensbaserad kunskap med kliniskt kunnande och patienternas önskemål. I budgetbilagan framgår att det finns 760,8 miljoner kr för riktade uppdrag inom forskning och utveckling samt sista utposten. I en bilaga 4 Förtydligande av riktade uppdrag och uppdrag med särskild framställan finns en kortare redovisning över inom vilka områden som forskningsverksamheten ska ske och vad den ska åstadkomma inom ramen för vårdavtalet. Vidare finns uppdragen beskrivna i avtal mellan de olika nämnderna och SU, enligt regionkansliet Verksamhetsplan FoUU Efter ett idogt sökande efter personer och dokument både inom regionstyrelsens förvaltning och på SU har vi inte fått tag i avtal eller uppdragsbeskrivningar/verksamhetsplaner. Trots det är bilden ganska klar över hur det ser ut i VGR. Strukturen för beställning och budgetering av FoU och klinisk forskning ser ungefär ut som i övriga landsting. Det vill säga att uppdragen är skilda från sjukvårdsuppdraget och ligger under regionstyrelsen. Bilden av att det är svårt att få klara besked om vilka dokument som reglerar verksamheten blir väldigt tydlig i VGR ALF-pengar och lokal FoU ALF-medel: 316,3 miljoner kr. Lokala FoU-medel: 350 miljoner kr. Källa: Läkarförbundets rapport LIF rapport 2011:2, Klinisk forskning i vårdavtalen Inledande kartläggning April 2011 SID 9 (12)

10 2.7 Sammanställning av ALF- och FoU-medel Sveriges läkarförbund sammanställde nyligen i en egeninitierad utredning landstingens befintliga resurser för klinisk forskning. Upprinnelsen till rapporten är förbundets oro för att svensk klinisk forskning kraftigt minskar. Rapporten som presenterade under 2010 redogör även för förbundets utgångspunkter inför förhandlingarna mellan staten och sjukvårdshuvudmännen om nya ALF-medel. Sammanställningen visar att ALF-landstingen dvs. de två regioner och fyra landsting som erhåller statliga ALF-medel budgetåret 2008 gemensamt förfogade över cirka 2,7 miljarder kr i ALF- och lokala FoU-medel. Enligt sammanställningen uppgick ALF-medlen till dryg 1,45 miljarder kr och de lokala FoUmedlen till knappt 1,3 miljarder kr. Tabell 1 sammanställer fördelningen mellan olika regioner och landsting. Tabell 1 Fördelning av ALF- och FoU-medel, samt FoU-satsning per capita under 2008 (utan hänsyn till regionala FoU-medel) Landsting Antal invånare ALF-medel FoU-satsning (kr) FoU-satsning per capita (kr) (kr) Region Skåne Östergötland Uppsala Stockholm Västerbotten Västra Götaland Källor: och Läkarförbundets delrapport (Läkarförbundet 2010). Författarna till rapporten konstaterar också att medelsanvändningen är bristfällig, framförallt när det gäller landstingens och regionernas FoU-medel. Det saknas gemensamma principer för redovisningen, vilket gör nationella öppna jämförelser mycket svåra. Medelsanvändningen varierar också mellan olika landsting och regioner, vilket är ett resultat av regionala ALF-avtal som förutsätts i det centrala avtalet och som möjliggör lokala prioriteringar. 2.8 SKL:s forskningsrapport Under 2011 inleds ett arbete med att följa upp och utvärdera den forskning som genomförs i hälso- och sjukvården inom SKL:s nationella projekt Landstingens årliga rapport för klinisk forskning. Projektledare och ansvarig för den årliga forskningsrapporten är forskningschefen i Region Skåne. Arbetet ska förhoppningsvis leda till att landstingen får en bättre överblick av vad som sker på klinikerna. Syftet är att landstingen ska lära mer av varandra genom att mer effektivt styra mot det som fungerar. Målet är att skapa bästa möjliga plattform för forskning samt att de resultat som kommer fram snabbt implementeras. På sikt kan detta arbetssätt förändra hur landstingen beställer sina forskningsuppdrag i framtiden. LIF rapport 2011:2, Klinisk forskning i vårdavtalen Inledande kartläggning April 2011 SID 10 (12)

11 3. Slutsatser och reflektioner Klinisk forskning ingår inte i vårduppdragen utan ligger spridda i olika separata avtal under landstings- och regionstyrelserna. Beställningarna från landstings- och regionstyrelserna är bristfälliga. Incitament saknas på kliniknivå för att avsätta resurser och tid. FoU-chefer och andra landstingsföreträdare är oroliga för den kliniska forskningens allt lägre prioritet. Den mest tydliga slutsatsen är att det är mycket svårt att få ett grepp om hur uppdragen och resurserna kring klinisk forskning ser ut. Det finns idag ingen klar överblick kring dessa frågor i de sex landsting och regioner vi studerat. Flera av dem vi pratat med, och i ett flertal av de dokument vi läst, framgår att läget är otillfredsställande men att det på flera håll finns ambitioner och görs försök för att få en bättre överblick och samordning. ALF-medlen är lättast att hitta uppgifter kring då det finns särskilda ALF-avtal. Interna medel är svårare att hitta och externa medel från industrin, forskningsstiftelser och fonder etc finns det ingen överblick över alls. Gemensamt för alla landsting är att klinisk forskning inte ingår i vårdavtalen. Uppdrag och budgetering rörande klinisk forskning ligger inte under hälso- och sjukvårdsnämndernas förvaltningar utan under förvaltningarna för landsting- och regionstyrelser. De beställningar som finns är spridda i olika avtal och handlingsplaner. Från politiken och koncernledning uppges till och med en rädsla för detaljstyrning av verksamheterna, vilket leder till att man inte gör tydliga beställningar som kan motivera eller frammana att resurser avsätts på kliniknivå. Klinisk forskning har fått minskade resurser under flera år vilket man är bekymrad över. Det finns en stor frustration över att tid och resurser för att arbeta med klinisk forskning saknas på klinikerna. Vidare verkar det finnas viss svårighet med definitionen av vad man menar med klinisk forskning. Det tas upp på några ställen. Hänvisning sker bla till Klinisk forskning ett lyft för sjukvården (SOU:2009:34) där man gör en relativt bred definition som syftar till att inkludera snarare än exkludera olika typer av medicinsk forskning. LIF rapport 2011:2, Klinisk forskning i vårdavtalen Inledande kartläggning April 2011 SID 11 (12)

12 Läkemedelsindustriföreningens Service AB The Swedish Association of the Pharmaceutical Industry AB Box 17608, SE Stockholm Tel: Fax: LIF rapport 2011:2, Klinisk forskning i vårdavtalen Inledande kartläggning April 2011 SID 12 (12)

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Västra Götalandsregionen Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Region Västra Götaland Bildades 1998 Syftet var regional utveckling Fyra landsting blev en region Stora kulturella skillnader Skilda

Läs mer

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor Stockholms läns landsting 1(4) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab 2015-08-03 LS 2015-0121 Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Landstingsstyrelsens personalutskott Ankom Stockholms

Läs mer

Region Skåne. Redovisningsrevision 2012 Granskning av lönehantering vid mer än en arbetsgivare

Region Skåne. Redovisningsrevision 2012 Granskning av lönehantering vid mer än en arbetsgivare Redovisningsrevision 2012 Granskning av lönehantering vid mer än en arbetsgivare Revision KPMG AB Antal sidor: 7 Antal bilagor: 1 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen En samgranskning mellan revisionskollegier inom regionen Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Tjänsteskrivelse. 2007-01-23 Ls 070034-1. Överenskommelse om utomlänsersättningar 2007 för sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen

Tjänsteskrivelse. 2007-01-23 Ls 070034-1. Överenskommelse om utomlänsersättningar 2007 för sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen G Landstinget Halland Landstingskontoret Göran Jonsson, finansdirektör Ekonomiavdelningen Tfn 035-13 48 67 G ora n.l.j o nsson @ Ith al l an d. se Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer 2007-01-23 Ls 070034-1

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Förslag till riktlinjer för arvodering av landstingsövergripande uppdrag

Förslag till riktlinjer för arvodering av landstingsövergripande uppdrag Landstingsstyrelsens förvaltning 2007-03-01 Personaldirektören Utvecklingsdirektören Förslag till riktlinjer för arvodering av landstingsövergripande uppdrag Sammanfattning Landstinget behöver för sin

Läs mer

Landstinget Västernorrlands utmaningar

Landstinget Västernorrlands utmaningar Fempunktsprogrammet Landstinget Västernorrlands utmaningar Landstinget i Västernorrland har under senare år genomgått en rad förändringar. Det har bland annat gällt förändringar i organisation, i lednings-

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Delegationens uppdrag:

Delegationens uppdrag: Delegationens uppdrag: Stärka samverkan inom den kliniska forskningen genom att förbättra förutsättningarna för samarbete mellan aktörer som är verksamma inom klinisk forskning Delegationens uppdrag gäller

Läs mer

Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN

Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN Klinisk behandlingsforskning i Norrland (KBN) Bakgrund Landstingen i Norrland vill erbjuda sina medborgare en sjukvård av högsta klass. Detta

Läs mer

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Västra Götalandsregionens plattform Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Johan Assarsson Västra Götalandsregionens plattform vår gemensamma grund Som medarbetare i Västra Götalandsregionen har vi

Läs mer

Danderyds sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset Solna Södertälje sjukhus

Danderyds sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset Solna Södertälje sjukhus Värdebaserad uppföljning av förlossningsvård analys från framtagande av nya uppföljningssystem. Presentation av historiska resultat för att tydliggöra möjligheter och utmaningar i framtida uppföljning.

Läs mer

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs.

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 LS 1401-0138 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 08 00 02 8 Traineeprogram i Stockholms läns landsting Föredragande

Läs mer

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning.

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning. Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 14*03-0 4 0 0 0 1 2 * Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om personalbemanning

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Nationell finansiering av biobanker för navelsträngsblod och Tobiasregistret

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Nationell finansiering av biobanker för navelsträngsblod och Tobiasregistret 1 (2) FÖRSLAG 2012:68 LS 1206-0891 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Nationell finansiering av biobanker för navelsträngsblod och Tobiasregistret Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Kultur på recept svar på motion

Kultur på recept svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-04-27 19 (24) Dnr CK 2010-0431 86 Kultur på recept svar på motion Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Martin Rödholm Överläkare psykiatri, Med.Dr. SKL, Uppdrag Psykisk Hälsa 2015 2015-05-20 SR Ekot 2015-01-07 Varför läkarbemanning oberoende av hyrläkare?

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

Preliminära uppgifter för FoU-utgifter och FoU-årsverken i företagssektorn, universitets- och högskolesektorn samt offentlig sektor år 2011

Preliminära uppgifter för FoU-utgifter och FoU-årsverken i företagssektorn, universitets- och högskolesektorn samt offentlig sektor år 2011 Preliminära uppgifter för FoU-utgifter och i företagssektorn, universitets- och högskolesektorn samt offentlig sektor år 2011 Statistiska centralbyrån, september 2012 Carolina Thulin Frida Hultgren Robin

Läs mer

Måltider på sjukhus i Stockholms läns landsting Ett strategiskt perspektiv

Måltider på sjukhus i Stockholms läns landsting Ett strategiskt perspektiv Måltider på sjukhus i Stockholms läns landsting Ett strategiskt perspektiv Lena Halvardson Rensfelt Samordnare, Landstingsdirektörens stab Lena.Halvardson-rensfelt@sll.se Stockholms läns landsting, SLL

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB HSN 2010-11-23 p 3 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2010-11-19 Handläggare: Anders Nettelbladt Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB Ärendebeskrivning Vårdavtalet

Läs mer

Produktionsplanering

Produktionsplanering www.pwc.se Revisionsrapport Produktionsplanering Anders Larsson Certifierad kommunal revisor Matti Leskelä Region Östergötland 25 februari 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016 PVN

Budgetunderlag 2014-2016 PVN Hälso- och sjukvårdsförvaltningen D A T U M D I A R I E N R 2013-03-08 PVN-HSF13-029 Budgetunderlag 2014-2016 PVN Nämndens reaktion på budgetramen I anvisningarna till budgetunderlaget står att landstinget

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Budget 2013 samt plan för verksamhet och ekonomi 2014-2015 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Budget 2013 samt plan för verksamhet och ekonomi 2014-2015 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling 1 (2) FÖRSLAG 212:33 LS 123-513 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Budget 213 samt plan för verksamhet och ekonomi 214-215 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Regionstyrelsen. Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17).

Regionstyrelsen. Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17). BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-05-15 Dnr: RS 2015-354 Regionstyrelsen Remissvar För kvalitet Med gemensamt ansvar har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17).

Läs mer

Datum 2010-06-22 Dnr 0902324. Region Skånes organisation för forskning, utveckling och utbildning. Beskrivning av ärendet och skälen till förslaget

Datum 2010-06-22 Dnr 0902324. Region Skånes organisation för forskning, utveckling och utbildning. Beskrivning av ärendet och skälen till förslaget Regionstyrelsen BESLUTSFÖRSLAG Datum 2010-06-22 Dnr 0902324 1 (3) s organisation för forskning, utveckling och utbildning Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen beslutar att från den 1 juli 2010 etablera

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

FoUU chef, VLL Sekr. Ärende Anmärkning Föredragand. Styrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan.

FoUU chef, VLL Sekr. Ärende Anmärkning Föredragand. Styrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan. Sid 1 (5). Ärende Anmärkning Föredragand e/dnr 1. Fastställande av föredragningslistan Styrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan. 2. Utseende av justerare Styrelsen beslutar att utse Ann-Christin

Läs mer

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-12-08 Sida 123 (138) 80 Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka I budgetpropositionen för 2011 aviserade regeringen en forts

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

PrioriteringsCentrum Nationellt kunskapscentrum för vård och omsorg. e.lio.se/prioriteringscentrum

PrioriteringsCentrum Nationellt kunskapscentrum för vård och omsorg. e.lio.se/prioriteringscentrum PrioriteringsCentrum Nationellt kunskapscentrum för vård och omsorg e.lio.se/prioriteringscentrum Lagstiftningar 1992 Regeringen tillsatte utredningen om prioriteringar 1993 Vårdens svåra val (delrapport

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-11-20 LS 1310-1253 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 3 '12" 0 I 0 0 0 1 0' Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms

Läs mer

Det bästa för Skaraborg i Västra Götalandsregionen

Det bästa för Skaraborg i Västra Götalandsregionen Det bästa för i Västra Götalandsregionen Akutsjukvård och infrastruktur är två viktiga områden för medborgarna i inför omvalet i Västra Götaland den 15 maj. Akutsjukvården i måste utvecklas och förstärkas.

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:7 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2007:35 av Vivianne Gunnarsson m fl (mp) om att införa en investeringsfond utifrån de årliga avskrivningarna Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Landstingens uppgifter inom utbildning och forskning hur påverkas det när mångfalden ökar i utförarledet?

Landstingens uppgifter inom utbildning och forskning hur påverkas det när mångfalden ökar i utförarledet? PM 2009-05-05 Kerstin Sjöberg Avd för vård och omsorg Landstingens uppgifter inom utbildning och forskning hur påverkas det när mångfalden ökar i utförarledet? Bakgrund Landstingen är skyldiga att tillhandahålla

Läs mer

UFV 2003/39 2004-01-20

UFV 2003/39 2004-01-20 1 Regionalt avtal mellan Uppsala universitet och landstinget i Uppsala län om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning samt utveckling av hälso- och sjukvården. Bakgrund Läkarutbildningen

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

Framsida USÖ Sjukhusstab Clinical Research Support

Framsida USÖ Sjukhusstab Clinical Research Support ÖREBRO LÄNS LANDSTING Universitetssjukhuset Örebro Framsida USÖ Sjukhusstab Clinical Research Support Verksamhetsplan - 2011 Syfte Vision Sjukhusstaben Sjukhusstaben skall på uppdrag av sjukhusdirektör,

Läs mer

Verksamhetsrapport Programberedningen 2003

Verksamhetsrapport Programberedningen 2003 Verksamhetsrapport Programberedningen 2003 Programberedningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om patienters och närståendes behov kopplat till aktuellt programområde. Programberedningen

Läs mer

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga Bakgrund Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götalands län fastställde under våren 2005 Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen

Läs mer

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-04-02 LS-LED07-235 52 Resultathantering bokslut 2006, LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Det ackumulerade resultatet för landstingets

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

Landstingsdrivna vårdcentraler och Rehabverksamheter: rehabiliteringskliniken och Lasarettsrahab. Primärvårdsrehab, Vuxenhabilitering

Landstingsdrivna vårdcentraler och Rehabverksamheter: rehabiliteringskliniken och Lasarettsrahab. Primärvårdsrehab, Vuxenhabilitering Rehabiliteringskliniken är naturskönt belägen vid sjön Trummen på Sigfridsområdet i Växjö. Rehabiliteringskliniken flyttade från Centrallasarettet till Sigfridsområdet 2001. Kliniken erbjuder en tilltalande,

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

1 (7) 2015-05-01 LS 2015-0347. Utlysning. Innovationsfond för Stockholm läns landsting Kriterier och ansökningsförfarande

1 (7) 2015-05-01 LS 2015-0347. Utlysning. Innovationsfond för Stockholm läns landsting Kriterier och ansökningsförfarande 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning Utlysning Innovationsfond för Stockholm läns landsting Kriterier och ansökningsförfarande 2 (7) Syfte Landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting beslutade

Läs mer

UTLYSNING AV FOU-MEDEL FÖR UTVÄRDE- RING AV PELARBACKENS VERKSAMHETER FÖR HEMLÖSA

UTLYSNING AV FOU-MEDEL FÖR UTVÄRDE- RING AV PELARBACKENS VERKSAMHETER FÖR HEMLÖSA SOCIALFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGSENHETEN UTLYSNING SID 1 (6) 2011-10-17 UTLYSNING AV FOU-MEDEL FÖR UTVÄRDE- RING AV PELARBACKENS VERKSAMHETER FÖR HEMLÖSA Att söka bidrag Utvecklingsenheten vid Socialförvaltningen

Läs mer

Forum Norr för klinisk forskning Standard Operating Procedure (SOP)

Forum Norr för klinisk forskning Standard Operating Procedure (SOP) STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) Forum Norr-01-002 Forum Norr för klinisk forskning Standard Operating Procedure (SOP) STANDARD OPERATING PROCEDURE Forum Norr-01-002 Gäller f o m 2015-0X-XX SKRIVEN AV:

Läs mer

Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014-2016

Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014-2016 Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014-2016 Del i landstingets strategi för verksamhetsutveckling med IT Utgångspunkt för en samlad länsstrategi om vård på distans: Landstingets

Läs mer

Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem

Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem Värdebaserad vård är en strategi för sjukvårdens styrning och arbetssätt som syftar till att åstadkomma så friska patienter

Läs mer

FORSKNINGSFINANSIERING

FORSKNINGSFINANSIERING FORSKNINGSFINANSIERING För frågor, kontakta dan.holtstam@vr.se INTERNATIONELL JÄMFÖRELSE USA, Kina och Japan är för närvarande de länder som i absoluta tal satsar mest på forskning och utveckling (FoU).

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten?

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Hels IT 26 september 2007 Gösta Malmer 1 Disposition Vård och

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:71 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Betalning för multifokala linser vid starroperation Föredragande landstingsråd: Filippa Reinfeldt Ärendet Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Hur kan man skapa bäst stöd för att förutse och därmed hantera framtida kompetensbehov?

Hur kan man skapa bäst stöd för att förutse och därmed hantera framtida kompetensbehov? 1 Hur kan man skapa bäst stöd för att förutse och därmed hantera framtida kompetensbehov? SAS Forum Stockholm 2014 rasmus.kaneld@sll.se SÄKRA KOMPETENS- FÖRSÖRJNINGEN INOM LÄNET 2 Vem är Rasmus? 3 Modell

Läs mer

2011-06-08 LS 1010-0819. Uppföljning av vilka åtgärder som vidtagits med anledning av den nya lagstiftningen om minoriteter och minoritetsspråk

2011-06-08 LS 1010-0819. Uppföljning av vilka åtgärder som vidtagits med anledning av den nya lagstiftningen om minoriteter och minoritetsspråk Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1(2) Ankom Stockholms läns landsting 2011-06-08 LS 1010-0819 i ANOSTINGSSTYRELSEN Dnr: 2011-06- 0 8 * 1-06-21 01? Landstingsstyrelsen Uppföljning

Läs mer

Stockholms läns landsting i (i)

Stockholms läns landsting i (i) Stockholms läns landsting i (i) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation PM 2015-04-20 Diarienummer LS 1407-0851 Handläggare Telefon E-post Viktoria Björk viktoria.bjork@sll.se Slutrapport

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet 15 januari 2013 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid: Kl.

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Yttrande över betänkandet Vårda vården (SOU 2003:23)

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Yttrande över betänkandet Vårda vården (SOU 2003:23) SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Vårda vården (SOU 2003:23) Föredragande landstingsråd: Inger Ros ÄRENDET Socialdepartementet har berett landstinget möjlighet att yttra sig

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsens arbetsutskott 2007-11-29 Styrelsen 2007-12-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsens arbetsutskott 2007-11-29 Styrelsen 2007-12-06 Sammanträdesdatum Blad 1 Plats och tid Stadshuset, Göteborg kl 14.00 16.00 Beslutande Övriga deltagande Jan Hallberg, ordf. Staffan Cronholm från 15.15 Stefan Svensson Ing-Marie Samuelsson Pelle Pellby

Läs mer

Kontroll av anställdas bisysslor

Kontroll av anställdas bisysslor Revisionsrapport Kontroll av anställdas bisysslor Landstinget i Östergötland Matti Leskelä Linda Yacoub Eva Andlert, certifierad kommunal revisor 25 Kontroll av anställdas bisysslor Innehållsförteckning

Läs mer

Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår

Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår ANMÄLAN 2014-02-18 Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår att redovisa Ärendet Flertalet av de uppdrag som givits av landstingsfullmäktige har redovisats i delårsrapport respektive årsredovisning

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Motion 5/2015 angående utvecklat arbete för att förebygga och förhindra våld i nära relationer

Motion 5/2015 angående utvecklat arbete för att förebygga och förhindra våld i nära relationer Landstingsdirektörens stab Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Diarienummer 150377 Landstingsfullmäktige Motion 5/2015 angående utvecklat arbete för att förebygga och förhindra våld i nära relationer Förslag

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Uppdrag och mandat i TRIS

Uppdrag och mandat i TRIS Beslutat den 23 februari 2015 av Regionala Samverkansgruppen 1 Uppdrag och mandat i TRIS Vad syftar detta dokument till? Detta dokument är ett komplement till styrdokumentet för TRIS och beskriver mer

Läs mer

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barn till föräldrar med allvarlig somatisk sjukdom Att implementera lagen inom vuxensomatisk vård Neurologiska klinikens arbete med rutiner

Läs mer

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Lie Lindström Handläggare 040-675 38 32 Lie.Lindstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-08-28 Dnr 1201732 1 (5) Beredningen för integritetsfrågor Patientens direktåtkomst

Läs mer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer den nationella modellen för prioriteringar

Socialstyrelsens nationella riktlinjer den nationella modellen för prioriteringar Socialstyrelsens nationella riktlinjer den nationella modellen för prioriteringar Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 2015-04-17 Maria Branting 2015-04-22 15 nationella riktlinjer Astma och

Läs mer

$%& $%! '! $%!%(!%$%" %!$! $%" " ) *$%!%'! ($ ( $%! +!,! ($%! %!% $% % '! -##. $%& $%/ "-##01 % -2 333-##. '!!, $%!!$4$!, * " -## $%%!%!

$%& $%! '! $%!%(!%$% %!$! $%  ) *$%!%'! ($ ( $%! +!,! ($%! %!% $% % '! -##. $%& $%/ -##01 % -2 333-##. '!!, $%!!$4$!, *  -## $%%!%! Svar på interpellation Angående vårdgarantistatistik Göran Larsson (mp) har i en interpellation ställt frågor om redovisning av köns och åldersfördelning i den månatliga statistiken av hur Västra Götalandsregionen

Läs mer

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa Regeringsbeslut I:6 2013-02-28 S2013/1667/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:21 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Sammanslagning av de landstingsdrivna vårdenheterna i Södertäljes, Salems och Nykvarns kommuner till en gemensam organisation samt ändring

Läs mer

Anvisningar och regler fo r universitetsbefattningar

Anvisningar och regler fo r universitetsbefattningar 1(5) Anvisningar och regler fo r Bakgrund och syfte För att ge möjligheter till fortsatt forskning för disputerade medarbetare i vården måste tidsutrymme skapas så att forskning kan bedrivas parallellt

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision.

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. 1 (7) BESLUT 2013-08-29 SU FV-2.3.8-2436-13 Personalchefen Lönekriterier för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. Stockholms universitet Telefon: 08-16 20 00 Universitetsvägen 10 A

Läs mer

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014 Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården 14 mars 2014 Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting tillsammans Finns

Läs mer

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010 2015-05-19 Dnr 2015/00010 Nr 15 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående svar på 2014 års revisionsberättelse. Landstingsstyrelsens

Läs mer