K Klinisk forskning i vårdavtalen En översikt Ap ril 2011 Rapport 2011:2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "K Klinisk forskning i vårdavtalen En översikt Ap ril 2011 Rapport 2011:2"

Transkript

1 Klinisk forskning i vårdavtalen En översikt April 2011 Rapport 2011:2

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förord Sammanfattning Genomgång av regionsjukhusens vårdavtal Stockholms läns landsting Vårdavtalen FoU-strategi ALF-pengar och lokal FoU Landstinget i Uppsala län Vårdavtalen ALF-pengar och lokal FoU Landstinget i Östergötland Vårdöverenskommelser FoU-policy ALF-pengar och lokal FoU Västerbottens Läns Landsting Forskningspolicy ALF-pengar och lokal FoU Region Skåne Vårdavtalet Forskningspolicyn ALF-pengar och lokal FoU Västra Götalandsregionen Vårdavtalet Verksamhetsplan FoUU ALF-pengar och lokal FoU Sammanställning av ALF- och FoU-medel SKL:s forskningsrapport Slutsatser och reflektioner LIF rapport 2011:2, Klinisk forskning i vårdavtalen Inledande kartläggning April 2011 SID 2 (12)

3 Förord De forskande läkemedelsföretagen väljer att lägga allt färre kliniska prövningar i Sverige. År 2010 startade LIF:s medlemföretag endast 143 prövningar jämfört med 262 prövningar år Det är en minskning med 45 %. Det främsta skälet som anges till minskningen är att det inte finns utrymme i sjukvården för forskning. Även om läkemedelsföretagen i Sverige har både möjlighet att få hit fler kliniska prövningar och kapacitet att genomföra dessa saknas det en fungerande infrastruktur som kan ta emot forskningsuppdragen i hälso- och sjukvården. Ett sätt att förstärka möjligheterna till forskning är att förtydliga att det ingår som en del i hälsooch sjukvårdens arbete. För att få en bild av hur det ser ut idag har LIF genomfört en kartläggning av de sex stora landstingens/regionernas vårdavtal med utgångspunkt från forskningsperspektivet. 1. Sammanfattning De två centrala finansieringskällorna för svensk klinisk forskning är ALF-medel och landstingens egna Forskning och Utveckling (FoU)-anslag. De två sjukvårdregionerna Region Skåne och Västra Götalandsregionen förfogar tillsammans med Stockholm, Östergötland, Uppsala och Västerbotten årligen över 3 miljarder kronor i ALF- och lokala FoU-medel. Därutöver uppskattar Utredningen för den kliniska forskningen att lärosätena avsätter uppskattningsvis ytterligare en halv miljard av sina egna anslag till klinisk forskning. 1 Slutligen tillkommer medel från privata och offentliga stiftelser och den forskande industrin. Denna kartläggning visar att vårdavtal och vårdöverenskommelser, mellan hälso- och sjukvårdens beställare och produktionsansvariga på landets sex universitetssjukhus, helt saknar information om ovanstående medel och andra resurser som finns tillgängliga för klinisk forskning. Kartläggningen visar att beställarna inte ser klinisk forskning som en del av vårdens uppdrag utan att klinisk forskning är en angelägenhet som regleras i separata avtal mellan landstingsledning och staten alternativt mellan landstingsledning och akademi. Denna brist på beställning gör det svårt för hälso- och sjukvården att planera för klinisk forskning och avsätta nödvändiga resurser. Utan ett tydligt politiskt beslut eller uttalad målsättning i vårdavtalen finns ingenting att falla tillbaka på när man ute i verksamheterna ska fatta beslut om resursfördelning. Dessutom saknas förutsättningar för att följa upp, utvärdera och jämföra resultat av den kliniska forskningen mellan olika projekt och verksamheter. Detta dokument sammanfattar i korthet innehållet i befintliga vårdavtal och vårdöverenskommelser i utvalda regioner och landsting med hänsyn till vad som står kring klinisk forskning. Dessutom har ett antal forskningschefer och forskningshandläggare intervjuats för att ta del av andra policydokument inom FoU-området och diskutera deras syn på hur frågan om klinisk forskning hanteras i respektive region och landsting. 1 ALF- och FoU-medel i ALF-landstingen. Utgångspunkter inför ett nytt ALF-avtal. Sveriges Läkarförbund LIF rapport 2011:2, Klinisk forskning i vårdavtalen Inledande kartläggning April 2011 SID 3 (12)

4 2. Genomgång av regionsjukhusens vårdavtal 2.1 Stockholms läns landsting Vårdavtalen I Flerårsavtal Akutsjukvård sjukhusgemensamma villkor står mycket lite om FoU och klinisk forskning och i Flerårsavtal Akutsjukvård sjukhusspecifik del för Karolinska Universitetssjukhuset finns ingenting skrivet som rör klinisk forskning. Ansvarig på Hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) förvaltning förklarar att det beror på att HSN bara finansierar hälso- och sjukvård och inte forskning. Forskningsfrågorna ligger under landstingsstyrelsens förvaltning och budgeteras där. Landstinget och Karolinska Universitetssjukhuset har en gemensam styrelse där bl.a. handlingsplaner och verksamhetsplanering för forskning hanteras FoU-strategi I SLL:s FoU-strategi konstateras att anslagen för klinisk forskning har sjunkit i andel, men att behoven och kraven ökar. För att möta de kraven ska man söka samarbete med olika aktörer som exempelvis kommuner, näringsliv och universitet. Prioritering av områden ska ske genom handlingsprogram. Successivt ska nya resurser tillföras den kliniska forskningen. Landstingets ambition är ökade bidrag till forskningen och man diskuterar bland annat möjligheten att avsätta en viss procent av omsättningen. SLL är en decentraliserad organisation vilket bidrar till dålig överblick och samordning av den kliniska forskningen. Strategin föreslår därför att FoU-frågorna ska ha en landstingsövergripande politisk beslutsnivå. Frågorna ska beredas gemensamt under landstingsdirektören. Karolinska Universitetssjukhuset föreslås ha ett fortsatt praktiskt samordningsansvar för den kliniska forskningen. Viss gemensam beredning sker redan idag inom ramen för ALFavtalet. Strategin tar också upp SKL:s arbete med att göra en nationell årlig rapport kring klinisk forskning. Enligt FoU-direktören är det bra att skilja forskning från vårduppdraget. Forskning är inte vård. Det är i sjukhusens ägardirektiv som det står att de ska bedriva forskning och utbildning. Det som gör det svårt att dra gränserna är att det finns en gråzon mellan vad som är klinisk forskning och inte. Det som är preklinisk forskning ena dagen är klinisk nästa dag osv. Det kan å andra sidan ha sina fördelar för läkarna då det kan bli lättare att vandra mellan vård och forskning t.ex vid en operation. På beställarsidan ser man gärna att man på kliniknivå lägger mer resurser på klinisk forskning. Samtidigt säger man att det är naturligt att detta inte sker idag då vårduppdraget är så tungt, Politikerna är valda att tillgodose medborgarnas vårdbehov och inte forskning. Så enkelt är det. En jämförelse kan göras med fastighetsbranschen. Fastighetsunderhåll går bra att undvara några år men på lite längre sikt blir det stora problem. Äntligen börjar det infinna sig en kunskap och insikt hos landstingspolitikerna kring problematiken. LIF rapport 2011:2, Klinisk forskning i vårdavtalen Inledande kartläggning April 2011 SID 4 (12)

5 2.1.3 ALF-pengar och lokal FoU ALF-medel: 406,8 miljoner kr. Lokala FoU-medel: 365,8 miljoner kr. Källa: Läkarförbundets rapport Landstinget i Uppsala län Vårdavtalen För detta landsting finns två vårdavtal, ett för primärvårdsförvaltningen och ett för Akademiska sjukhuset. I primärvårdsavtalet finns en mening som rör forskning: Utföraren ska främja verksamhetsnära forskning inom primärvården. I budgeten finns ingen post som rör FoU. I avtalet för Akademiska sjukhuset finns ingenting nämnt om forskning och inte heller några medel angivna för ändamålet Forskningspolitiskt program I landstingets forskningspolitiska program tecknat 2008 står att läsa: De av landstinget avsatta medlen för forskning är för närvarande dåligt definierade och verkningsgraden kan därför inte säkert bedömas. Det har förutsatts att en betydande del går till att säkra infrastruktur inom hälso- och sjukvården som ger möjlighet till forskning. Att skapa underlag för en tydligare bild av hur stora landstingets egna forskningsmedel är och till vad de används är en svår men viktig arbetsuppgift som måste prioriteras de kommande åren. Vid samtal med FoU-direktör vid Akademiska sjukhuset, bekräftas att landstingets egna medel för klinisk forskning fortfarande inte särredovisas. Landstinget kan helt enkelt inte ange hur stor andel av landstingets medel som används för forskning och utveckling. Man brukar ange 180 milj kr, en uppräkning av en summa som avsattes i slutet av 1990-talet. FoU-direktören menar att detta är ett stort problem, dels för att det omöjliggör att styra medel till prioriterade områden, dels för att det inte går att säkerställa att nedskärningar inte drabbar viktig forskning. FoU-direktören menar att landstingen inte bedriver den kliniska forskning man borde. Nedgången har varit avsevärd de senaste tio åren. Enligt FoU-direktören finns fortfarande luft i systemet, d.v.s. ett antal personer inom vården bestämmer själva vad de vill forska på, vilket inte är värdeskapande miljoner kr som sjukhuset kunde styra till de områden som är prioriterade skulle ha stor betydelse för den framtida vården. Ett sätt att lösa det är att skapa tjänster där forskning ingår som en del. Östergötland har i det avseendet varit föregångare. En orsak till att det ser ut som det gör är att den kliniska forskningen inte ingår i landstingets beställning till vården. I en artikel i Upsala Nya Tidning i november 2010 som uppmärksammat frågan säger landstingsstyrelsens ordförande att man avser att förändra styrningen för att sätta mer fokus på forskningsfrågorna. I samma artikel sägs att forsknings- och utvecklingsfrågorna har fått stå tillbaka när den ekonomiska situationen tagit landstingsstyrelsens uppmärksamhet. LIF rapport 2011:2, Klinisk forskning i vårdavtalen Inledande kartläggning April 2011 SID 5 (12)

6 2.2.3 ALF-pengar och lokal FoU ALF-medel: 192,8 miljoner kr för Källa: ALF-rapport Från industrin: ca 50 miljoner kr i ca 100 olika projekt (uppgift från Forskningschefen) 2.3 Landstinget i Östergötland Vårdöverenskommelser För Landstinget i Östergötland finns inget övergripande vårdavtal. Landstinget träffar överenskommelser med tio produktionsenheter/centrum som var och en arbetar mycket självständigt. I dessa överenskommelser finns en text om FoU under avsnittet Hälso- och sjukvårdens generella villkor. Där återfinns en uppmaning till leverantören (sjukhusen) att delta i och samverka om klinisk forskning och utvecklingsarbete som godkänts av Hälsouniversitetet och/eller produktionsenhetschef vid läns- och/eller närsjukvårdscentrumen. I vårdöverenskommelserna sägs att sjukhusen själva kan ta initiativ till vetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete. Lokala FoU-pengar ingår i varje centrums/kliniks budget men inga FoU-medel anges i överenskommelserna FoU-policy Landstinget trycker hårt på behovet av klinisk forskning (FoU) både på hemsidan och i diverse övergripande styrdokument, som i Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan för 2011 och i landstingets övergripande FoU-policy för : En stark forskningsoch utvecklingsverksamhet (FoU) är nödvändig för att kunna möta framtida sjukvårdsutmaningar och förnya verksamheten. FoU-resurser ska styras mot prioriterade behov, problemområden och grupper. Men enligt ledande hälso- och sjukvårdspolitiker är det problem för många inom vården att hitta tid för forskning. Samma synpunkt lämnar två professorer från Universitetssjukhuset respektive Hälsouniversitet i en gemensam artikel i Läkartidningen nyligen: brist på tid för forskning i en sjukvårdsvardag med höga produktionskrav. På frågan om en lämplig väg vore att politikerna ställer tydligare krav säger en av professorerna att det politiskt i så fall handlar om att avsätta mer pengar. Politiken kan inte lägga synpunkter på verksamheten. FoU-chefen i Östergötland bekräftar detta och säger att när kansliet tagit upp frågan med landstinget har varken politiker eller tjänstemän visat intresse för att tydliggöra uppdraget kring forskningen. Man kan alltid fundera och se över hur man ger ett uppdrag men vi tycker att vi redan gjort det hos oss. Vi följer upp forskningen på samtliga nivåer centrum, sjukhus och landsting. Det ger hjälp att synliggöra forskningen och visa på variationer mellan de olika enheterna. Man jämför sig med varandra. Landstinget i Östergötland har ganska nyligen startat ett uppföljningssystem, som börjar med en dialog mellan landstingsledningar och produktionsledningar. De mäter prestation (publikationer, avhandlingar, undervisningsprestationer) och kompetensförsörjning (hur många doktorer och professorer, medelålder, hur många som disputerat, antal handledarupp- LIF rapport 2011:2, Klinisk forskning i vårdavtalen Inledande kartläggning April 2011 SID 6 (12)

7 drag m.m.) och FoU-klimatet som en del av en medarbetarundersökning. Allt sammanfattas i ett FoU-bokslut. FoU-chefen anser att forskningsklimatet kan bli bättre. Hon svarar att det hör ihop med bra system för att möjliggöra forskning det som landstinget nu håller på att bygga upp. Hon påpekar särskilt hur viktigt det är att det finns sökbara medel på kliniknivå. Med enbart medel på nationell eller landstingsnivå får man inte det FoU-klimat man vill ha och behöver ALF-pengar och lokal FoU ALF-medlen: 183 miljoner kr. Lokala FoU-medel: 219 miljoner kr, varav 109 miljoner kr kommer från landstingsstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden och 110 miljoner kr inom sjukvårdsersättningen. Källa: Landstingets FoU-kansli. Medel för klinisk forskning från industrin och från stiftelser/myndigheter har landstinget inte kunnat få fram på denna korta tid, eftersom uppgifterna ligger på produktionsenheterna respektive Hälsouniversitetet och inte finns samlade på landstingsnivå. Man planerar emellertid att inkludera dessa uppgifter i landstingets nästa FoU-bokslut. 2.4 Västerbottens Läns Landsting Forskningspolicy Samtal med forskningshandläggare i Västerbottens läns landsting visar att det inte finns något övergripande vårdavtal. Det finns däremot en forskningspolicy samt ALF-avtal. I den senaste forskningspolicyn, fastställd av landstingsfullmäktige , finns inga budgeterade medel. Policyn är ett politiskt styrdokument som lägger grunden för landstingets inställning till FoU. Klinisk forskning omskrivs särskilt i samband med beskrivningen av nuläget för FoU och man hänvisar till problemformuleringar i (SOU 2008:7) Åtgärdsplan för den kliniska forskningen. Den kliniska forskningen brottas med stora problem som leder till förlorad kvalitet. Under rubriken ledning och finansiering av FoU står: Vårdens uppdrag är tredelat. Den ska producera hälso- och sjukvård, utveckla FoU och utbilda. All vård berörs på något sätt av detta. För universitetssjukhuset är det tredelade uppdraget uppenbart. Även om verksamheten kretsar kring patienternas behov, så ska FoU produceras och ett stort antal studenter få sin kliniska utbildning. Detta komplexa uppdrag återspeglas dock inte i ledningsarbetet. Mål för FoU framgår ofta inte och när man följer upp en verksamhet diskuteras sällan prestationer på FoU-området. Klinikernas ofta framgångsrika insatser inom FoU följs upp inom universitetet, men förblir osynliga inom landstinget. Landstinget måste utveckla sin ledning av FoU genom konkreta mål i planeringen och genom att följa upp dessa mål. Det är också viktigt att kompetens inom FoU finns i ledningsarbetet. Forskningshandläggaren i landstinget menar att det är en målkonflikt för läkarna att få tid till klinisk forskning. Detta är i stort en ledningsfråga. Om klinisk forskning tydligare nämns av uppdragsgivarna så blir det kanske på lång sikt lättare att avsätta resurser. LIF rapport 2011:2, Klinisk forskning i vårdavtalen Inledande kartläggning April 2011 SID 7 (12)

8 I forskningspolicyn står vidare att landstinget ska: Ange konkreta mål för FoU i sina planer, och följa upp målen i resultatdialoger och årsberättelser. Tillsammans med universitetet utveckla riktlinjer och uppföljning för ALF-finansierad forskning. Utveckla sin egen finansiering av FoU. I sitt stöd till FoU betona syftet att utveckla projekt som konkurrerar om extern finansiering. ALF-pengarna ligger i en separat budget och med ett eget avtal. ALF-avtalet är ett måldokument med tillhörande budget vilket är relativt lätt att följa upp och utvärdera ALF-pengar och lokal FoU ALF-medel: 166 miljoner kr för Lokala FoU-medel uppgår till 20 miljoner kr. Därutöver tillkommer andra pengar ur fonder, stiftelser, industrin mm vilket är svåröverblickat hur mycket det rör sig om. Källa: Landstingets FoU-kansli. 2.5 Region Skåne Vårdavtalet I avtalet Hälso- och sjukvårdsnämndens samlade uppdrag 2011 kan man läsa att hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) styrning av hälso- och sjukvården i Skåne baseras på målbilden för Skånsk livskraft. I kapitel 4 omnämns forskning och innovation. Forskningen som Region Skåne stödjer ska vara av hög nationell och internationell kvalitet och till nytta för medborgarna och sjukvården. Man beskriver forskningens roll och vikt för Skånes konkurrenskraft och tillväxt. Skåne ska förbli ett starkt life science-center och forskningen ska samverka med andra aktörer. En särskild forskningspolicy finns med strategiska åtgärder som sedan ska omvandlas i handlingsplaner ute i förvaltningarna men vårdavtalet saknar uppgifter om forskningsmedel och prioriteringar Forskningspolicyn Den forskningspolicy som finns är ganska kortfattad och innehåller bara en övergripande beskrivning om att det är viktigt med satsningar på FoU. Man kan kalla det ett politiskt inriktningsdokument. För att omsätta policyn till konkret verksamhet hänvisas till handlingsplaner. I handlingsplanerna står att läsa att det finns sex prioriterade områden för forskning i samverkan med olika parter. Två av dessa är Hälso- och sjukvårdsforskning med hög kvalitet och relevans för patienten och arbeta för att öka resurserna till klinisk forskning. I stycket som handlar om hälsooch sjukvårdsforskning står att forskningen måste ingå som en naturlig del i samband med att hälso- och sjukvårdens strukturella utveckling planeras och diskuteras. Under stycket om LIF rapport 2011:2, Klinisk forskning i vårdavtalen Inledande kartläggning April 2011 SID 8 (12)

9 ökade resurser konstateras att resurserna har minskat under åren och man anger fyra konkreta åtgärder: - kvalitetsgranska satsningen av regionens insatser - marknadsföra resultaten av den skånska kliniska forskningen - stödja verksamheter och forskare för att öka externa anslag - aktivt arbeta med att attrahera externa forskningsanslag till Skåne ALF-pengar och lokal FoU ALF-medel: 397 miljoner kr för Lokala FoU-medel: 213 miljoner kr för Regionalt forskningsstöd: 39 miljoner kr. Källa: Landstingets FoU-kansli. 2.6 Västra Götalandsregionen (VGR) Vårdavtalet I avtalet Överenskommelse om sjukvård 2011 mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna 4,5,7,11 och 12 och Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) beskrivs regionstyrelsens uppdrag om att SU årligen ska utarbeta en verksamhetsplan för Forskning, Utveckling och Utbildning (FoUU) samt att redovisa aktiviteter och resultat. FoUU-uppdraget i vårdavtalet hör samman med uppdraget sista utposten som handlar om att SU dygnet runt ska vara behjälpliga i hela regionens hälso- och sjukvård. Vidare beskriver man i avtalet att verksamheten fortlöpande ska kombinera evidensbaserad kunskap med kliniskt kunnande och patienternas önskemål. I budgetbilagan framgår att det finns 760,8 miljoner kr för riktade uppdrag inom forskning och utveckling samt sista utposten. I en bilaga 4 Förtydligande av riktade uppdrag och uppdrag med särskild framställan finns en kortare redovisning över inom vilka områden som forskningsverksamheten ska ske och vad den ska åstadkomma inom ramen för vårdavtalet. Vidare finns uppdragen beskrivna i avtal mellan de olika nämnderna och SU, enligt regionkansliet Verksamhetsplan FoUU Efter ett idogt sökande efter personer och dokument både inom regionstyrelsens förvaltning och på SU har vi inte fått tag i avtal eller uppdragsbeskrivningar/verksamhetsplaner. Trots det är bilden ganska klar över hur det ser ut i VGR. Strukturen för beställning och budgetering av FoU och klinisk forskning ser ungefär ut som i övriga landsting. Det vill säga att uppdragen är skilda från sjukvårdsuppdraget och ligger under regionstyrelsen. Bilden av att det är svårt att få klara besked om vilka dokument som reglerar verksamheten blir väldigt tydlig i VGR ALF-pengar och lokal FoU ALF-medel: 316,3 miljoner kr. Lokala FoU-medel: 350 miljoner kr. Källa: Läkarförbundets rapport LIF rapport 2011:2, Klinisk forskning i vårdavtalen Inledande kartläggning April 2011 SID 9 (12)

10 2.7 Sammanställning av ALF- och FoU-medel Sveriges läkarförbund sammanställde nyligen i en egeninitierad utredning landstingens befintliga resurser för klinisk forskning. Upprinnelsen till rapporten är förbundets oro för att svensk klinisk forskning kraftigt minskar. Rapporten som presenterade under 2010 redogör även för förbundets utgångspunkter inför förhandlingarna mellan staten och sjukvårdshuvudmännen om nya ALF-medel. Sammanställningen visar att ALF-landstingen dvs. de två regioner och fyra landsting som erhåller statliga ALF-medel budgetåret 2008 gemensamt förfogade över cirka 2,7 miljarder kr i ALF- och lokala FoU-medel. Enligt sammanställningen uppgick ALF-medlen till dryg 1,45 miljarder kr och de lokala FoUmedlen till knappt 1,3 miljarder kr. Tabell 1 sammanställer fördelningen mellan olika regioner och landsting. Tabell 1 Fördelning av ALF- och FoU-medel, samt FoU-satsning per capita under 2008 (utan hänsyn till regionala FoU-medel) Landsting Antal invånare ALF-medel FoU-satsning (kr) FoU-satsning per capita (kr) (kr) Region Skåne Östergötland Uppsala Stockholm Västerbotten Västra Götaland Källor: och Läkarförbundets delrapport (Läkarförbundet 2010). Författarna till rapporten konstaterar också att medelsanvändningen är bristfällig, framförallt när det gäller landstingens och regionernas FoU-medel. Det saknas gemensamma principer för redovisningen, vilket gör nationella öppna jämförelser mycket svåra. Medelsanvändningen varierar också mellan olika landsting och regioner, vilket är ett resultat av regionala ALF-avtal som förutsätts i det centrala avtalet och som möjliggör lokala prioriteringar. 2.8 SKL:s forskningsrapport Under 2011 inleds ett arbete med att följa upp och utvärdera den forskning som genomförs i hälso- och sjukvården inom SKL:s nationella projekt Landstingens årliga rapport för klinisk forskning. Projektledare och ansvarig för den årliga forskningsrapporten är forskningschefen i Region Skåne. Arbetet ska förhoppningsvis leda till att landstingen får en bättre överblick av vad som sker på klinikerna. Syftet är att landstingen ska lära mer av varandra genom att mer effektivt styra mot det som fungerar. Målet är att skapa bästa möjliga plattform för forskning samt att de resultat som kommer fram snabbt implementeras. På sikt kan detta arbetssätt förändra hur landstingen beställer sina forskningsuppdrag i framtiden. LIF rapport 2011:2, Klinisk forskning i vårdavtalen Inledande kartläggning April 2011 SID 10 (12)

11 3. Slutsatser och reflektioner Klinisk forskning ingår inte i vårduppdragen utan ligger spridda i olika separata avtal under landstings- och regionstyrelserna. Beställningarna från landstings- och regionstyrelserna är bristfälliga. Incitament saknas på kliniknivå för att avsätta resurser och tid. FoU-chefer och andra landstingsföreträdare är oroliga för den kliniska forskningens allt lägre prioritet. Den mest tydliga slutsatsen är att det är mycket svårt att få ett grepp om hur uppdragen och resurserna kring klinisk forskning ser ut. Det finns idag ingen klar överblick kring dessa frågor i de sex landsting och regioner vi studerat. Flera av dem vi pratat med, och i ett flertal av de dokument vi läst, framgår att läget är otillfredsställande men att det på flera håll finns ambitioner och görs försök för att få en bättre överblick och samordning. ALF-medlen är lättast att hitta uppgifter kring då det finns särskilda ALF-avtal. Interna medel är svårare att hitta och externa medel från industrin, forskningsstiftelser och fonder etc finns det ingen överblick över alls. Gemensamt för alla landsting är att klinisk forskning inte ingår i vårdavtalen. Uppdrag och budgetering rörande klinisk forskning ligger inte under hälso- och sjukvårdsnämndernas förvaltningar utan under förvaltningarna för landsting- och regionstyrelser. De beställningar som finns är spridda i olika avtal och handlingsplaner. Från politiken och koncernledning uppges till och med en rädsla för detaljstyrning av verksamheterna, vilket leder till att man inte gör tydliga beställningar som kan motivera eller frammana att resurser avsätts på kliniknivå. Klinisk forskning har fått minskade resurser under flera år vilket man är bekymrad över. Det finns en stor frustration över att tid och resurser för att arbeta med klinisk forskning saknas på klinikerna. Vidare verkar det finnas viss svårighet med definitionen av vad man menar med klinisk forskning. Det tas upp på några ställen. Hänvisning sker bla till Klinisk forskning ett lyft för sjukvården (SOU:2009:34) där man gör en relativt bred definition som syftar till att inkludera snarare än exkludera olika typer av medicinsk forskning. LIF rapport 2011:2, Klinisk forskning i vårdavtalen Inledande kartläggning April 2011 SID 11 (12)

12 Läkemedelsindustriföreningens Service AB The Swedish Association of the Pharmaceutical Industry AB Box 17608, SE Stockholm Tel: Fax: LIF rapport 2011:2, Klinisk forskning i vårdavtalen Inledande kartläggning April 2011 SID 12 (12)

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland REGIONALT ALF-AVTAL Parter i detta avtal är Landstinget i Östergötland (Landstinget) och Linköpings universitet (Universitetet), nedan gemensamt benämnda parterna. Vad avtalet reglerar Detta avtal är ett

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

UFV 2003/39 CK 2003-0036

UFV 2003/39 CK 2003-0036 1 Regionalt avtal mellan Uppsala universitet och landstinget i Uppsala län om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning samt utveckling av hälso- och sjukvården. Bakgrund Läkarutbildningen

Läs mer

2 Fördjupad samverkan

2 Fördjupad samverkan Regionalt avtal mellan Region Skåne och Lunds universitet om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården 1 Region Skåne och Lunds universitet träffar

Läs mer

REGIONALT AVTAL OM LÄKARUTBILDNING OCH FORSKNING (RALF 2015) Ö S T E R G Ö T L A N D

REGIONALT AVTAL OM LÄKARUTBILDNING OCH FORSKNING (RALF 2015) Ö S T E R G Ö T L A N D REGIONALT AVTAL OM LÄKARUTBILDNING OCH FORSKNING (RALF 2015) Ö S T E R G Ö T L A N D 1 Innehåll sid Inledning, bakgrund 3 1 Vad avtalet reglerar 4 2 Avsiktsförklaring 4 3 Samverkan kring universitetssjukvård

Läs mer

Uppföljning januari-mars 2009 inklusive fördjupning av produktionsuppföljning och tillgänglighet

Uppföljning januari-mars 2009 inklusive fördjupning av produktionsuppföljning och tillgänglighet Denna information redogör kortfattat för beslut i de ärenden som behandlades vid vårdproduktionsberedningens sammanträde den 27 april 2009. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se under

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Västra Götalandsregionen Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Region Västra Götaland Bildades 1998 Syftet var regional utveckling Fyra landsting blev en region Stora kulturella skillnader Skilda

Läs mer

Målområde: Forskning och högskoleutbildning Delårsrapport 2 per 31 augusti 2014 Aktuella händelser För en stark forskning I utredningen för en samlad forsknings- och utbildningsorganisation inom landstinget

Läs mer

ST i vårdval. Framtidens specialistläkare den 4 september 2014

ST i vårdval. Framtidens specialistläkare den 4 september 2014 ST i vårdval Framtidens specialistläkare den 4 september 2014 Bakgrund Förändringar i sjukvårdens organisation påverkar FOU. Vårdval är en aspekt i denna process Olika faktorer bakom förändring Befolkningsökning

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Överenskommelse om resursfördelningsmodell för statens ersättning till landstingen för medverkan i den kliniska forskningen

Överenskommelse om resursfördelningsmodell för statens ersättning till landstingen för medverkan i den kliniska forskningen Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-01-05 LS 2016-1421 Handläggare: Maria Söderlund Landstingsstyrelsens forskningsberedning

Läs mer

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015 Här redogörs kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 31 augusti 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen av

Läs mer

Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron

Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron Regional åtgärdsplan 2006-2008 Denna åtgärdsplan är en överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götaland. Mer

Läs mer

Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin

Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-27 1 (5) HSN 1504-0518 Handläggare: Alexandra Solivy Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-06-02, p 14 Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom

Läs mer

Norrbottens läns landstings strategi för forskning och utveckling inom hälso- sjukoch tandvård. Ett lyft för befolkningens bästa

Norrbottens läns landstings strategi för forskning och utveckling inom hälso- sjukoch tandvård. Ett lyft för befolkningens bästa Norrbottens läns landstings strategi för forskning och utveckling inom hälso- sjukoch tandvård Ett lyft för befolkningens bästa Kent Ögren Landstingsstyrelsens ordförande Landstinget i Norrbotten har stora

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Forskning och utveckling inom landstinget

Forskning och utveckling inom landstinget Forskning och utveckling inom landstinget Regionens utveckling och tillväxt Kunskapsorganisation god vård Skapar grund för innovationer och utveckling Landstingets skyldighet ( 26b HoS) Attraktivt landsting,

Läs mer

Region Skåne. Redovisningsrevision 2012 Granskning av lönehantering vid mer än en arbetsgivare

Region Skåne. Redovisningsrevision 2012 Granskning av lönehantering vid mer än en arbetsgivare Redovisningsrevision 2012 Granskning av lönehantering vid mer än en arbetsgivare Revision KPMG AB Antal sidor: 7 Antal bilagor: 1 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-03-27 p 18 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-02-27 HSN 1202-0133 Handläggare: Ewa Printz Kim Nordlander Yttrande över remiss från Sveriges kommuner

Läs mer

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor Stockholms läns landsting 1(4) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab 2015-08-03 LS 2015-0121 Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Landstingsstyrelsens personalutskott Ankom Stockholms

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Strategi tas fram för Region Skånes arbete med kultur och hälsa

Strategi tas fram för Region Skånes arbete med kultur och hälsa Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 20 juni 2013. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen

Läs mer

Inför kommande ALF-förhandlingar: Diskussionspunkter vid möten med universitets/fakultetsledningar

Inför kommande ALF-förhandlingar: Diskussionspunkter vid möten med universitets/fakultetsledningar Tack för möjlighet att ge synpunkter på dessa diskussionspunkter. Dessa frågor har diskuterats i styrelsen för Svensk Lungmedicinsk Förening (SLMF) och svaren finns markerade i rött i direkt anslutning

Läs mer

Sammanfattning. Stockholm den 27 maj 2008. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Sammanfattning. Stockholm den 27 maj 2008. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 27 maj 2008 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissärende: Betänkande av Utredningen om utvärderingen av myndighetsorganisationen för forskningsfinansiering Forskningsfinansiering

Läs mer

Samarbetsavtal gällande ALF och LFoU

Samarbetsavtal gällande ALF och LFoU 1(7) Samarbetsavtal gällande ALF och LFoU mellan Linköpings Universitet (LiU) och Landstinget i Östergötland (LiÖ). Samarbetsavtalet reglerar bl.a. anpassningar till 1989 års ALF-avtal och berör även Landstingets

Läs mer

Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård

Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård BESLUTSUNDERLAG 1(2) Richard Widén 2014-05-26 Dnr: LiÖ 2014-660 Landstingsstyrelsen Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård Landstinget i Östergötland

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingshuset i Stockholm AB Org.nr 556477-9378 i (i) SKRIVELSE 2016-04-08 LISAB 2016-0013 Styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB Förslag till ändring i specifika ägardirektiv

Läs mer

Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård

Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal 2011-03-16 Handläggare: Kristina Pesula Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård Ärendebeskrivning Stockholms läns landsting har ansvaret

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Tilldelande av verksamhetsuppdrag SLL Innovation till Danderyds sjukhus AB

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Tilldelande av verksamhetsuppdrag SLL Innovation till Danderyds sjukhus AB 1 (2) FÖRSLAG 2013:6 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Tilldelande av verksamhetsuppdrag SLL Innovation till Danderyds sjukhus AB Föredragande landstingsråd: Stig Nyman Ärendebeskrivning Landstingsdirektören

Läs mer

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag till yttrande.

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag till yttrande. JUL Hälso- och sjukvårdsnämnden ^ S^^S STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-04-24 p 16 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTÄNDE Handläggare: Yvonne Lettermark Ankom

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:50 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:6 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om läkemedelsinformation Föredragande landstingsråd: Inger Ros Ärendet Motionärerna föreslår att

Läs mer

Överenskommelse inom klinisk forskning och hälsooch sjukvård med Karolinska Institutet

Överenskommelse inom klinisk forskning och hälsooch sjukvård med Karolinska Institutet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-09-19 LS 1203-0501 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 12-10-rs 00010 Överenskommelse inom klinisk forskning och hälsooch sjukvård

Läs mer

Övergripande samarbetsavtal mellan Region Östergötland och Linköpings universitet

Övergripande samarbetsavtal mellan Region Östergötland och Linköpings universitet BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Richard Widén 2016-11-30 Dnr: RS 2016-843 Regionstyrelsen Övergripande samarbetsavtal mellan Region Östergötland och Linköpings universitet Bakgrund Region Östergötland

Läs mer

Brukardialogberedningar i Region Östergötland

Brukardialogberedningar i Region Östergötland Brukardialogberedningar i Region Östergötland www.regionostergotland.se Man får vara beredd på att sätta av tid och energi ledamot i brukardialogberedning Denna broschyr vänder sig till dig som vill veta

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Klinisk forskning. Om hur Sveriges tre största landsting/regioner ger sina verksamheter forskningsuppdrag,

Klinisk forskning. Om hur Sveriges tre största landsting/regioner ger sina verksamheter forskningsuppdrag, Klinisk forskning Om hur Sveriges tre största landsting/regioner ger sina verksamheter forskningsuppdrag, ersätter forskning och följer upp den. I denna rapport görs en översiktlig genomgång av hur Sveriges

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-03-20 LS 1303-0356 Landstingsstyrelsei Ökat landstingsbidrag till hälso- och sjukvårdsnämnden för år 2013 för 4D - ett samverkansprojekt

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Västra Götalandsregionens plattform Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Johan Assarsson Västra Götalandsregionens plattform vår gemensamma grund Som medarbetare i Västra Götalandsregionen har vi

Läs mer

Förslag till riktlinjer för arvodering av landstingsövergripande uppdrag

Förslag till riktlinjer för arvodering av landstingsövergripande uppdrag Landstingsstyrelsens förvaltning 2007-03-01 Personaldirektören Utvecklingsdirektören Förslag till riktlinjer för arvodering av landstingsövergripande uppdrag Sammanfattning Landstinget behöver för sin

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:150 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Fastställande av riktlinjer för landstingets internationella arbete Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingsdirektören

Läs mer

Bilaga: Utdrag ur tjänsteutlåtande till Landstingsstyrelsen, Dnr LS-LED15-0577-2 Långsiktigt hållbar finansiering av regionalt stöd inom socialtjänst och vård Sammanfattning Sörmland behöver en långsiktigt

Läs mer

Samverkansavtal mellan Karolinska Institutet (KI) och Stockholms läns landsting (SLL) om samverkan avseende Kvalitetsregistercentrum Stockholm.

Samverkansavtal mellan Karolinska Institutet (KI) och Stockholms läns landsting (SLL) om samverkan avseende Kvalitetsregistercentrum Stockholm. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-11-22 p 19 1 (3) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-11-01 HSN 1104-0356 Handläggare: Inger Rising Samverkansavtal mellan Karolinska Institutet (KI)

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

(5) STRATEGIER FÖR SAMVERKAN KRING FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING I NORRA SJUKVÅRDSREGIONEN

(5) STRATEGIER FÖR SAMVERKAN KRING FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING I NORRA SJUKVÅRDSREGIONEN 2012-12-17 1 (5) STRATEGIER FÖR SAMVERKAN KRING FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING I NORRA SJUKVÅRDSREGIONEN 2013-2016 2(5) Samverkan för utveckling Direktionen för Norrlandstingens regionförbund har

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Hälso- och sjukvårdsavdelningen September 2012 Överenskommelse om Idéburet Offentligt partnerskap Bakgrund 2009 tog Regionstyrelsens ett beslut som innebar

Läs mer

Starka tillsammans. Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier. Stockholm 2013 SOU 2013:87

Starka tillsammans. Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier. Stockholm 2013 SOU 2013:87 Starka tillsammans Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier Stockholm 2013 SOU 2013:87 Sammanfattning Uppdraget Utredningens uppdrag har varit att föreslå ett system för nationell

Läs mer

Karriärvägar för klinisk forskning på Skånes Universitetssjukhus. Professor Ingemar Petersson Forskningschef Stab forskning och utbildning SUS

Karriärvägar för klinisk forskning på Skånes Universitetssjukhus. Professor Ingemar Petersson Forskningschef Stab forskning och utbildning SUS Karriärvägar för klinisk forskning på Skånes Universitetssjukhus Professor Ingemar Petersson Forskningschef Stab forskning och utbildning SUS Klinisk forskning SUS Finansiering Tjänster och anställningar

Läs mer

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Folkhälsoplan 2015 Folkhälsorådet Vara Fastställd av Folkhälsorådet 2014-10-09 Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda

Läs mer

Direktiv för hantering av basenheternas ALF-medel för klinisk forskning

Direktiv för hantering av basenheternas ALF-medel för klinisk forskning Beslut ALF-kommittén 2015-10-06 Direktiv för hantering av basenheternas ALF-medel för klinisk forskning 1. Bakgrund Den 1 maj 2015 trädde ett nytt regionalt avtal mellan Umeå universitet och Västerbottens

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 Riktlinje för Land stinget Västm manlands arbete med barnkonventionenn 2 (9) INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Definitioner landstinget västmanland... 4 3 Inriktningsmål... 6 4 Organisation... 7 5 Styrande

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

Yttrande över betänkandet Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten (SOU 2007:82)

Yttrande över betänkandet Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten (SOU 2007:82) 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning Handläggare: Annette Book Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten (SOU 2007:82) Ärendet Socialdepartementet har

Läs mer

Landstingsstyrelsen. Remissvar avseende delbetänkandet Åtgärdsplan för den kliniska forskningen (SOU 2008:7) Ärendet

Landstingsstyrelsen. Remissvar avseende delbetänkandet Åtgärdsplan för den kliniska forskningen (SOU 2008:7) Ärendet 1 (9) Landstingsstyrelsens förvaltning Koncernledningen Landstingsstyrelsen Remissvar avseende delbetänkandet Åtgärdsplan för den kliniska forskningen (SOU 2008:7) Ärendet Utbildningsdepartementet har

Läs mer

2014-10-27 2:1 Infogat rättningar från Jonas Appelberg Karin Jones 2015-01-29 2:2 Infogat rättningar, budskapsformuleringar Sara Ekström

2014-10-27 2:1 Infogat rättningar från Jonas Appelberg Karin Jones 2015-01-29 2:2 Infogat rättningar, budskapsformuleringar Sara Ekström 02-02 KOMMUNIKATIONSPLAN Forum Norr forum norr för klinisk forskning Beställare: Norrlandstingens regionförbund Mottagare: Styrgrupp Forum Norr Kommunikationsansvarig: 1 nr: Revisionshistorik Datum nr

Läs mer

Förslag till budget 2013 för forskning, utveckling och utbildning (FoUU).

Förslag till budget 2013 för forskning, utveckling och utbildning (FoUU). Stockholms läns landsting 1 (8) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören Handläggare: Magnus Hammarberg FoUU-budget 2013 Ärendebeskrivning Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ankom Stockholms

Läs mer

Jens Sjöström m.fl. (S) har lämnat en motion om inrättande av ett regionalt kompetens- och valideringscentrum i Stockholms läns landsting.

Jens Sjöström m.fl. (S) har lämnat en motion om inrättande av ett regionalt kompetens- och valideringscentrum i Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab TJÄNSTE UTLÅTANDE Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting 2016 2021 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2016-11-15 (LS 2015-0998) Långsiktig och hållbar kompetens försörjning är en förutsättning för att

Läs mer

Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner

Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-04-15 Dnr: RS 2015-277 Regionstyrelsen Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner Bakgrund Enligt lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Läs mer

Nya ALF-avtal Anders Bjartell vice-dekan med ALF-ansvar

Nya ALF-avtal Anders Bjartell vice-dekan med ALF-ansvar Nya ALF-avtal 2015 2015-05-26 Anders Bjartell vice-dekan med ALF-ansvar ALF = Samverkan Avtal mellan staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av

Läs mer

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-09-19 1 (5) HSN 2016-4301 Handläggare: Eva Lestner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p 5 Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län (S.k. plattformsarbete) Presentation av nuläge 2011 09 02 Bakgrund till stärkta regionala stödstrukturer

Läs mer

Saknas: 1 400 läkare

Saknas: 1 400 läkare Det saknas 1 4 läkare på Sveriges vårdcentraler. Skillnaderna är stora mellan olika landsting, men inte ett enda av dem lever upp till målet: att det ska finnas en fast allmänläkare per 1 5 invånare. Det

Läs mer

AVTAL. Mellan Stockholms läns landsting (SLL) och Stockholms universitet (SU) om samarbete rörande forskning, utveckling, innovation och utbildning.

AVTAL. Mellan Stockholms läns landsting (SLL) och Stockholms universitet (SU) om samarbete rörande forskning, utveckling, innovation och utbildning. läns landsting 1 (5) AVTAL Mellan läns landsting (SLL) och (SU) om samarbete rörande forskning, utveckling, innovation och utbildning. Bakgrund SLL och SU träffade den 16 juni 2014 överenskommelse i en

Läs mer

Förslag till budget för år 2017 för forskning, utveckling och utbildning (FoUU).

Förslag till budget för år 2017 för forskning, utveckling och utbildning (FoUU). Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation LS 2016-0251 Handläggare: Magnus Hammarberg Landstingsstyrelsens forskningsberedning Ankom.Stockholms läns landsting

Läs mer

Effektiv vård (SOU 2016:2)

Effektiv vård (SOU 2016:2) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-02-19 S2016/00212/FS Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Effektiv vård (SOU 2016:2) Sammanfattning av Statskontorets remissvar Statskontoret delar

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016 PVN

Budgetunderlag 2014-2016 PVN Hälso- och sjukvårdsförvaltningen D A T U M D I A R I E N R 2013-03-08 PVN-HSF13-029 Budgetunderlag 2014-2016 PVN Nämndens reaktion på budgetramen I anvisningarna till budgetunderlaget står att landstinget

Läs mer

Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014

Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014 Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014 Västra Götalandsregionen Östra sjukhuset Byggnadsplan 2011 Framtidens hållbara sjukhusområde Hållbar samhällsutveckling

Läs mer

Måltider på sjukhus i Stockholms läns landsting Ett strategiskt perspektiv

Måltider på sjukhus i Stockholms läns landsting Ett strategiskt perspektiv Måltider på sjukhus i Stockholms läns landsting Ett strategiskt perspektiv Lena Halvardson Rensfelt Samordnare, Landstingsdirektörens stab Lena.Halvardson-rensfelt@sll.se Stockholms läns landsting, SLL

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Strategisk kommunikationsrådgivning

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Strategisk kommunikationsrådgivning SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen Kravspecifikation för Strategisk kommunikationsrådgivning Inledning Stockholms läns landstings (SLL) främsta uppgift är att se till att invånarna i länet

Läs mer

Är färre och större universitet alltid bättre?

Är färre och större universitet alltid bättre? Detta är en utbyggd artikel relativt vad som publicerades i tidningen Ny Teknik, 27-8- 29, under rubriken Mindre universitet vinner över större. Här bifogas även diverse jämförande grafer samt lite utvidgade

Läs mer

Namn: Fredrik Scherstén Titel: En verksamhetschefs syn på klinisk forskning

Namn: Fredrik Scherstén Titel: En verksamhetschefs syn på klinisk forskning Namn: Fredrik Scherstén Titel: En verksamhetschefs syn på klinisk forskning Ingen intressekonflikt. 1 En verksamhetschefs syn på klinisk forskning Fredrik Scherstén Klinikchef Kliniken för kranskärlssjukdom,

Läs mer

Nationellt uppdrag för 1177 Vårdguiden

Nationellt uppdrag för 1177 Vårdguiden HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-10-16 P 12 1 (6) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Kim Nordlander Patrik Hansson Nationellt uppdrag för 1177 Vårdguiden Ärendebeskrivning I ärendet föreslås

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer

Västra Götalandsregionen 1 (3) Yttrande Datum 2015-01-14 Diarienummer RS 1705 2014 Ärende 4 och HS 150-2015 Regionstyrelsen Yttrande över motion av Linn Brandström m.fl. (M) om mödrahälsovård och gynekologi

Läs mer

Kultur på recept svar på motion

Kultur på recept svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-04-27 19 (24) Dnr CK 2010-0431 86 Kultur på recept svar på motion Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

Avtal om medfinansiering av väg- och spårsatsningar m m i Stockholmsregionen- Stockholmsförhandlingen

Avtal om medfinansiering av väg- och spårsatsningar m m i Stockholmsregionen- Stockholmsförhandlingen 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsen Avtal om medfinansiering av väg- och spårsatsningar m m i Stockholmsregionen- Stockholmsförhandlingen Ärendet Förslag till avtal föreslås godkännas

Läs mer

Landstinget Västernorrlands utmaningar

Landstinget Västernorrlands utmaningar Fempunktsprogrammet Landstinget Västernorrlands utmaningar Landstinget i Västernorrland har under senare år genomgått en rad förändringar. Det har bland annat gällt förändringar i organisation, i lednings-

Läs mer

Svar på skrivelse från Erika Ullberg (S) om Paolo Macchiarini - Hur ska förtroendet repareras?

Svar på skrivelse från Erika Ullberg (S) om Paolo Macchiarini - Hur ska förtroendet repareras? Stockhol ms läns landsting 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-03-29 LS 2016-0208 Handläggare: Clara Wahren Landstingsstyrelsens ägarutskott Svar på

Läs mer

Lägesrapport 2014. En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige

Lägesrapport 2014. En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige Lägesrapport 2014 En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige Maj 2014 Förord Sveriges regering har uttryckt ett mål om att de samlade investeringarna i forskning och

Läs mer

Lägesrapport 2015. En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige

Lägesrapport 2015. En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige Lägesrapport 2015 En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige Maj 2015 Förord Politiker och allmänhet är överens om att Sverige ska vara ett kunskapsland och att forskning

Läs mer

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling Datum 2014-12-01 Beteckning Dnr 14-7-57 Avdelning socialtjänst, vård och omsorg Skånes kommuner Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård

Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård Emelie Sundén Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 29 emelie.sunden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-02-20 Dnr 1500023 1 (5) Beredningen för psykiatri,

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen En samgranskning mellan revisionskollegier inom regionen Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2012. Miljarden

Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2012. Miljarden 1(7) TJÄNSTEUTLÅTANDE Hälso- och sjukvårdsavdelningen Christina Möller/Mats Swanberg 2012-02-10 Dnr RS 690-2011 Till Hälso- och sjukvårdsutskottet Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess

Läs mer

AVTAL. mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården

AVTAL. mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården 1 AVTAL mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården Avtalsparter Detta avtal ingås mellan svenska staten och

Läs mer