K Klinisk forskning i vårdavtalen En översikt Ap ril 2011 Rapport 2011:2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "K Klinisk forskning i vårdavtalen En översikt Ap ril 2011 Rapport 2011:2"

Transkript

1 Klinisk forskning i vårdavtalen En översikt April 2011 Rapport 2011:2

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förord Sammanfattning Genomgång av regionsjukhusens vårdavtal Stockholms läns landsting Vårdavtalen FoU-strategi ALF-pengar och lokal FoU Landstinget i Uppsala län Vårdavtalen ALF-pengar och lokal FoU Landstinget i Östergötland Vårdöverenskommelser FoU-policy ALF-pengar och lokal FoU Västerbottens Läns Landsting Forskningspolicy ALF-pengar och lokal FoU Region Skåne Vårdavtalet Forskningspolicyn ALF-pengar och lokal FoU Västra Götalandsregionen Vårdavtalet Verksamhetsplan FoUU ALF-pengar och lokal FoU Sammanställning av ALF- och FoU-medel SKL:s forskningsrapport Slutsatser och reflektioner LIF rapport 2011:2, Klinisk forskning i vårdavtalen Inledande kartläggning April 2011 SID 2 (12)

3 Förord De forskande läkemedelsföretagen väljer att lägga allt färre kliniska prövningar i Sverige. År 2010 startade LIF:s medlemföretag endast 143 prövningar jämfört med 262 prövningar år Det är en minskning med 45 %. Det främsta skälet som anges till minskningen är att det inte finns utrymme i sjukvården för forskning. Även om läkemedelsföretagen i Sverige har både möjlighet att få hit fler kliniska prövningar och kapacitet att genomföra dessa saknas det en fungerande infrastruktur som kan ta emot forskningsuppdragen i hälso- och sjukvården. Ett sätt att förstärka möjligheterna till forskning är att förtydliga att det ingår som en del i hälsooch sjukvårdens arbete. För att få en bild av hur det ser ut idag har LIF genomfört en kartläggning av de sex stora landstingens/regionernas vårdavtal med utgångspunkt från forskningsperspektivet. 1. Sammanfattning De två centrala finansieringskällorna för svensk klinisk forskning är ALF-medel och landstingens egna Forskning och Utveckling (FoU)-anslag. De två sjukvårdregionerna Region Skåne och Västra Götalandsregionen förfogar tillsammans med Stockholm, Östergötland, Uppsala och Västerbotten årligen över 3 miljarder kronor i ALF- och lokala FoU-medel. Därutöver uppskattar Utredningen för den kliniska forskningen att lärosätena avsätter uppskattningsvis ytterligare en halv miljard av sina egna anslag till klinisk forskning. 1 Slutligen tillkommer medel från privata och offentliga stiftelser och den forskande industrin. Denna kartläggning visar att vårdavtal och vårdöverenskommelser, mellan hälso- och sjukvårdens beställare och produktionsansvariga på landets sex universitetssjukhus, helt saknar information om ovanstående medel och andra resurser som finns tillgängliga för klinisk forskning. Kartläggningen visar att beställarna inte ser klinisk forskning som en del av vårdens uppdrag utan att klinisk forskning är en angelägenhet som regleras i separata avtal mellan landstingsledning och staten alternativt mellan landstingsledning och akademi. Denna brist på beställning gör det svårt för hälso- och sjukvården att planera för klinisk forskning och avsätta nödvändiga resurser. Utan ett tydligt politiskt beslut eller uttalad målsättning i vårdavtalen finns ingenting att falla tillbaka på när man ute i verksamheterna ska fatta beslut om resursfördelning. Dessutom saknas förutsättningar för att följa upp, utvärdera och jämföra resultat av den kliniska forskningen mellan olika projekt och verksamheter. Detta dokument sammanfattar i korthet innehållet i befintliga vårdavtal och vårdöverenskommelser i utvalda regioner och landsting med hänsyn till vad som står kring klinisk forskning. Dessutom har ett antal forskningschefer och forskningshandläggare intervjuats för att ta del av andra policydokument inom FoU-området och diskutera deras syn på hur frågan om klinisk forskning hanteras i respektive region och landsting. 1 ALF- och FoU-medel i ALF-landstingen. Utgångspunkter inför ett nytt ALF-avtal. Sveriges Läkarförbund LIF rapport 2011:2, Klinisk forskning i vårdavtalen Inledande kartläggning April 2011 SID 3 (12)

4 2. Genomgång av regionsjukhusens vårdavtal 2.1 Stockholms läns landsting Vårdavtalen I Flerårsavtal Akutsjukvård sjukhusgemensamma villkor står mycket lite om FoU och klinisk forskning och i Flerårsavtal Akutsjukvård sjukhusspecifik del för Karolinska Universitetssjukhuset finns ingenting skrivet som rör klinisk forskning. Ansvarig på Hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) förvaltning förklarar att det beror på att HSN bara finansierar hälso- och sjukvård och inte forskning. Forskningsfrågorna ligger under landstingsstyrelsens förvaltning och budgeteras där. Landstinget och Karolinska Universitetssjukhuset har en gemensam styrelse där bl.a. handlingsplaner och verksamhetsplanering för forskning hanteras FoU-strategi I SLL:s FoU-strategi konstateras att anslagen för klinisk forskning har sjunkit i andel, men att behoven och kraven ökar. För att möta de kraven ska man söka samarbete med olika aktörer som exempelvis kommuner, näringsliv och universitet. Prioritering av områden ska ske genom handlingsprogram. Successivt ska nya resurser tillföras den kliniska forskningen. Landstingets ambition är ökade bidrag till forskningen och man diskuterar bland annat möjligheten att avsätta en viss procent av omsättningen. SLL är en decentraliserad organisation vilket bidrar till dålig överblick och samordning av den kliniska forskningen. Strategin föreslår därför att FoU-frågorna ska ha en landstingsövergripande politisk beslutsnivå. Frågorna ska beredas gemensamt under landstingsdirektören. Karolinska Universitetssjukhuset föreslås ha ett fortsatt praktiskt samordningsansvar för den kliniska forskningen. Viss gemensam beredning sker redan idag inom ramen för ALFavtalet. Strategin tar också upp SKL:s arbete med att göra en nationell årlig rapport kring klinisk forskning. Enligt FoU-direktören är det bra att skilja forskning från vårduppdraget. Forskning är inte vård. Det är i sjukhusens ägardirektiv som det står att de ska bedriva forskning och utbildning. Det som gör det svårt att dra gränserna är att det finns en gråzon mellan vad som är klinisk forskning och inte. Det som är preklinisk forskning ena dagen är klinisk nästa dag osv. Det kan å andra sidan ha sina fördelar för läkarna då det kan bli lättare att vandra mellan vård och forskning t.ex vid en operation. På beställarsidan ser man gärna att man på kliniknivå lägger mer resurser på klinisk forskning. Samtidigt säger man att det är naturligt att detta inte sker idag då vårduppdraget är så tungt, Politikerna är valda att tillgodose medborgarnas vårdbehov och inte forskning. Så enkelt är det. En jämförelse kan göras med fastighetsbranschen. Fastighetsunderhåll går bra att undvara några år men på lite längre sikt blir det stora problem. Äntligen börjar det infinna sig en kunskap och insikt hos landstingspolitikerna kring problematiken. LIF rapport 2011:2, Klinisk forskning i vårdavtalen Inledande kartläggning April 2011 SID 4 (12)

5 2.1.3 ALF-pengar och lokal FoU ALF-medel: 406,8 miljoner kr. Lokala FoU-medel: 365,8 miljoner kr. Källa: Läkarförbundets rapport Landstinget i Uppsala län Vårdavtalen För detta landsting finns två vårdavtal, ett för primärvårdsförvaltningen och ett för Akademiska sjukhuset. I primärvårdsavtalet finns en mening som rör forskning: Utföraren ska främja verksamhetsnära forskning inom primärvården. I budgeten finns ingen post som rör FoU. I avtalet för Akademiska sjukhuset finns ingenting nämnt om forskning och inte heller några medel angivna för ändamålet Forskningspolitiskt program I landstingets forskningspolitiska program tecknat 2008 står att läsa: De av landstinget avsatta medlen för forskning är för närvarande dåligt definierade och verkningsgraden kan därför inte säkert bedömas. Det har förutsatts att en betydande del går till att säkra infrastruktur inom hälso- och sjukvården som ger möjlighet till forskning. Att skapa underlag för en tydligare bild av hur stora landstingets egna forskningsmedel är och till vad de används är en svår men viktig arbetsuppgift som måste prioriteras de kommande åren. Vid samtal med FoU-direktör vid Akademiska sjukhuset, bekräftas att landstingets egna medel för klinisk forskning fortfarande inte särredovisas. Landstinget kan helt enkelt inte ange hur stor andel av landstingets medel som används för forskning och utveckling. Man brukar ange 180 milj kr, en uppräkning av en summa som avsattes i slutet av 1990-talet. FoU-direktören menar att detta är ett stort problem, dels för att det omöjliggör att styra medel till prioriterade områden, dels för att det inte går att säkerställa att nedskärningar inte drabbar viktig forskning. FoU-direktören menar att landstingen inte bedriver den kliniska forskning man borde. Nedgången har varit avsevärd de senaste tio åren. Enligt FoU-direktören finns fortfarande luft i systemet, d.v.s. ett antal personer inom vården bestämmer själva vad de vill forska på, vilket inte är värdeskapande miljoner kr som sjukhuset kunde styra till de områden som är prioriterade skulle ha stor betydelse för den framtida vården. Ett sätt att lösa det är att skapa tjänster där forskning ingår som en del. Östergötland har i det avseendet varit föregångare. En orsak till att det ser ut som det gör är att den kliniska forskningen inte ingår i landstingets beställning till vården. I en artikel i Upsala Nya Tidning i november 2010 som uppmärksammat frågan säger landstingsstyrelsens ordförande att man avser att förändra styrningen för att sätta mer fokus på forskningsfrågorna. I samma artikel sägs att forsknings- och utvecklingsfrågorna har fått stå tillbaka när den ekonomiska situationen tagit landstingsstyrelsens uppmärksamhet. LIF rapport 2011:2, Klinisk forskning i vårdavtalen Inledande kartläggning April 2011 SID 5 (12)

6 2.2.3 ALF-pengar och lokal FoU ALF-medel: 192,8 miljoner kr för Källa: ALF-rapport Från industrin: ca 50 miljoner kr i ca 100 olika projekt (uppgift från Forskningschefen) 2.3 Landstinget i Östergötland Vårdöverenskommelser För Landstinget i Östergötland finns inget övergripande vårdavtal. Landstinget träffar överenskommelser med tio produktionsenheter/centrum som var och en arbetar mycket självständigt. I dessa överenskommelser finns en text om FoU under avsnittet Hälso- och sjukvårdens generella villkor. Där återfinns en uppmaning till leverantören (sjukhusen) att delta i och samverka om klinisk forskning och utvecklingsarbete som godkänts av Hälsouniversitetet och/eller produktionsenhetschef vid läns- och/eller närsjukvårdscentrumen. I vårdöverenskommelserna sägs att sjukhusen själva kan ta initiativ till vetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete. Lokala FoU-pengar ingår i varje centrums/kliniks budget men inga FoU-medel anges i överenskommelserna FoU-policy Landstinget trycker hårt på behovet av klinisk forskning (FoU) både på hemsidan och i diverse övergripande styrdokument, som i Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan för 2011 och i landstingets övergripande FoU-policy för : En stark forskningsoch utvecklingsverksamhet (FoU) är nödvändig för att kunna möta framtida sjukvårdsutmaningar och förnya verksamheten. FoU-resurser ska styras mot prioriterade behov, problemområden och grupper. Men enligt ledande hälso- och sjukvårdspolitiker är det problem för många inom vården att hitta tid för forskning. Samma synpunkt lämnar två professorer från Universitetssjukhuset respektive Hälsouniversitet i en gemensam artikel i Läkartidningen nyligen: brist på tid för forskning i en sjukvårdsvardag med höga produktionskrav. På frågan om en lämplig väg vore att politikerna ställer tydligare krav säger en av professorerna att det politiskt i så fall handlar om att avsätta mer pengar. Politiken kan inte lägga synpunkter på verksamheten. FoU-chefen i Östergötland bekräftar detta och säger att när kansliet tagit upp frågan med landstinget har varken politiker eller tjänstemän visat intresse för att tydliggöra uppdraget kring forskningen. Man kan alltid fundera och se över hur man ger ett uppdrag men vi tycker att vi redan gjort det hos oss. Vi följer upp forskningen på samtliga nivåer centrum, sjukhus och landsting. Det ger hjälp att synliggöra forskningen och visa på variationer mellan de olika enheterna. Man jämför sig med varandra. Landstinget i Östergötland har ganska nyligen startat ett uppföljningssystem, som börjar med en dialog mellan landstingsledningar och produktionsledningar. De mäter prestation (publikationer, avhandlingar, undervisningsprestationer) och kompetensförsörjning (hur många doktorer och professorer, medelålder, hur många som disputerat, antal handledarupp- LIF rapport 2011:2, Klinisk forskning i vårdavtalen Inledande kartläggning April 2011 SID 6 (12)

7 drag m.m.) och FoU-klimatet som en del av en medarbetarundersökning. Allt sammanfattas i ett FoU-bokslut. FoU-chefen anser att forskningsklimatet kan bli bättre. Hon svarar att det hör ihop med bra system för att möjliggöra forskning det som landstinget nu håller på att bygga upp. Hon påpekar särskilt hur viktigt det är att det finns sökbara medel på kliniknivå. Med enbart medel på nationell eller landstingsnivå får man inte det FoU-klimat man vill ha och behöver ALF-pengar och lokal FoU ALF-medlen: 183 miljoner kr. Lokala FoU-medel: 219 miljoner kr, varav 109 miljoner kr kommer från landstingsstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden och 110 miljoner kr inom sjukvårdsersättningen. Källa: Landstingets FoU-kansli. Medel för klinisk forskning från industrin och från stiftelser/myndigheter har landstinget inte kunnat få fram på denna korta tid, eftersom uppgifterna ligger på produktionsenheterna respektive Hälsouniversitetet och inte finns samlade på landstingsnivå. Man planerar emellertid att inkludera dessa uppgifter i landstingets nästa FoU-bokslut. 2.4 Västerbottens Läns Landsting Forskningspolicy Samtal med forskningshandläggare i Västerbottens läns landsting visar att det inte finns något övergripande vårdavtal. Det finns däremot en forskningspolicy samt ALF-avtal. I den senaste forskningspolicyn, fastställd av landstingsfullmäktige , finns inga budgeterade medel. Policyn är ett politiskt styrdokument som lägger grunden för landstingets inställning till FoU. Klinisk forskning omskrivs särskilt i samband med beskrivningen av nuläget för FoU och man hänvisar till problemformuleringar i (SOU 2008:7) Åtgärdsplan för den kliniska forskningen. Den kliniska forskningen brottas med stora problem som leder till förlorad kvalitet. Under rubriken ledning och finansiering av FoU står: Vårdens uppdrag är tredelat. Den ska producera hälso- och sjukvård, utveckla FoU och utbilda. All vård berörs på något sätt av detta. För universitetssjukhuset är det tredelade uppdraget uppenbart. Även om verksamheten kretsar kring patienternas behov, så ska FoU produceras och ett stort antal studenter få sin kliniska utbildning. Detta komplexa uppdrag återspeglas dock inte i ledningsarbetet. Mål för FoU framgår ofta inte och när man följer upp en verksamhet diskuteras sällan prestationer på FoU-området. Klinikernas ofta framgångsrika insatser inom FoU följs upp inom universitetet, men förblir osynliga inom landstinget. Landstinget måste utveckla sin ledning av FoU genom konkreta mål i planeringen och genom att följa upp dessa mål. Det är också viktigt att kompetens inom FoU finns i ledningsarbetet. Forskningshandläggaren i landstinget menar att det är en målkonflikt för läkarna att få tid till klinisk forskning. Detta är i stort en ledningsfråga. Om klinisk forskning tydligare nämns av uppdragsgivarna så blir det kanske på lång sikt lättare att avsätta resurser. LIF rapport 2011:2, Klinisk forskning i vårdavtalen Inledande kartläggning April 2011 SID 7 (12)

8 I forskningspolicyn står vidare att landstinget ska: Ange konkreta mål för FoU i sina planer, och följa upp målen i resultatdialoger och årsberättelser. Tillsammans med universitetet utveckla riktlinjer och uppföljning för ALF-finansierad forskning. Utveckla sin egen finansiering av FoU. I sitt stöd till FoU betona syftet att utveckla projekt som konkurrerar om extern finansiering. ALF-pengarna ligger i en separat budget och med ett eget avtal. ALF-avtalet är ett måldokument med tillhörande budget vilket är relativt lätt att följa upp och utvärdera ALF-pengar och lokal FoU ALF-medel: 166 miljoner kr för Lokala FoU-medel uppgår till 20 miljoner kr. Därutöver tillkommer andra pengar ur fonder, stiftelser, industrin mm vilket är svåröverblickat hur mycket det rör sig om. Källa: Landstingets FoU-kansli. 2.5 Region Skåne Vårdavtalet I avtalet Hälso- och sjukvårdsnämndens samlade uppdrag 2011 kan man läsa att hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) styrning av hälso- och sjukvården i Skåne baseras på målbilden för Skånsk livskraft. I kapitel 4 omnämns forskning och innovation. Forskningen som Region Skåne stödjer ska vara av hög nationell och internationell kvalitet och till nytta för medborgarna och sjukvården. Man beskriver forskningens roll och vikt för Skånes konkurrenskraft och tillväxt. Skåne ska förbli ett starkt life science-center och forskningen ska samverka med andra aktörer. En särskild forskningspolicy finns med strategiska åtgärder som sedan ska omvandlas i handlingsplaner ute i förvaltningarna men vårdavtalet saknar uppgifter om forskningsmedel och prioriteringar Forskningspolicyn Den forskningspolicy som finns är ganska kortfattad och innehåller bara en övergripande beskrivning om att det är viktigt med satsningar på FoU. Man kan kalla det ett politiskt inriktningsdokument. För att omsätta policyn till konkret verksamhet hänvisas till handlingsplaner. I handlingsplanerna står att läsa att det finns sex prioriterade områden för forskning i samverkan med olika parter. Två av dessa är Hälso- och sjukvårdsforskning med hög kvalitet och relevans för patienten och arbeta för att öka resurserna till klinisk forskning. I stycket som handlar om hälsooch sjukvårdsforskning står att forskningen måste ingå som en naturlig del i samband med att hälso- och sjukvårdens strukturella utveckling planeras och diskuteras. Under stycket om LIF rapport 2011:2, Klinisk forskning i vårdavtalen Inledande kartläggning April 2011 SID 8 (12)

9 ökade resurser konstateras att resurserna har minskat under åren och man anger fyra konkreta åtgärder: - kvalitetsgranska satsningen av regionens insatser - marknadsföra resultaten av den skånska kliniska forskningen - stödja verksamheter och forskare för att öka externa anslag - aktivt arbeta med att attrahera externa forskningsanslag till Skåne ALF-pengar och lokal FoU ALF-medel: 397 miljoner kr för Lokala FoU-medel: 213 miljoner kr för Regionalt forskningsstöd: 39 miljoner kr. Källa: Landstingets FoU-kansli. 2.6 Västra Götalandsregionen (VGR) Vårdavtalet I avtalet Överenskommelse om sjukvård 2011 mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna 4,5,7,11 och 12 och Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) beskrivs regionstyrelsens uppdrag om att SU årligen ska utarbeta en verksamhetsplan för Forskning, Utveckling och Utbildning (FoUU) samt att redovisa aktiviteter och resultat. FoUU-uppdraget i vårdavtalet hör samman med uppdraget sista utposten som handlar om att SU dygnet runt ska vara behjälpliga i hela regionens hälso- och sjukvård. Vidare beskriver man i avtalet att verksamheten fortlöpande ska kombinera evidensbaserad kunskap med kliniskt kunnande och patienternas önskemål. I budgetbilagan framgår att det finns 760,8 miljoner kr för riktade uppdrag inom forskning och utveckling samt sista utposten. I en bilaga 4 Förtydligande av riktade uppdrag och uppdrag med särskild framställan finns en kortare redovisning över inom vilka områden som forskningsverksamheten ska ske och vad den ska åstadkomma inom ramen för vårdavtalet. Vidare finns uppdragen beskrivna i avtal mellan de olika nämnderna och SU, enligt regionkansliet Verksamhetsplan FoUU Efter ett idogt sökande efter personer och dokument både inom regionstyrelsens förvaltning och på SU har vi inte fått tag i avtal eller uppdragsbeskrivningar/verksamhetsplaner. Trots det är bilden ganska klar över hur det ser ut i VGR. Strukturen för beställning och budgetering av FoU och klinisk forskning ser ungefär ut som i övriga landsting. Det vill säga att uppdragen är skilda från sjukvårdsuppdraget och ligger under regionstyrelsen. Bilden av att det är svårt att få klara besked om vilka dokument som reglerar verksamheten blir väldigt tydlig i VGR ALF-pengar och lokal FoU ALF-medel: 316,3 miljoner kr. Lokala FoU-medel: 350 miljoner kr. Källa: Läkarförbundets rapport LIF rapport 2011:2, Klinisk forskning i vårdavtalen Inledande kartläggning April 2011 SID 9 (12)

10 2.7 Sammanställning av ALF- och FoU-medel Sveriges läkarförbund sammanställde nyligen i en egeninitierad utredning landstingens befintliga resurser för klinisk forskning. Upprinnelsen till rapporten är förbundets oro för att svensk klinisk forskning kraftigt minskar. Rapporten som presenterade under 2010 redogör även för förbundets utgångspunkter inför förhandlingarna mellan staten och sjukvårdshuvudmännen om nya ALF-medel. Sammanställningen visar att ALF-landstingen dvs. de två regioner och fyra landsting som erhåller statliga ALF-medel budgetåret 2008 gemensamt förfogade över cirka 2,7 miljarder kr i ALF- och lokala FoU-medel. Enligt sammanställningen uppgick ALF-medlen till dryg 1,45 miljarder kr och de lokala FoUmedlen till knappt 1,3 miljarder kr. Tabell 1 sammanställer fördelningen mellan olika regioner och landsting. Tabell 1 Fördelning av ALF- och FoU-medel, samt FoU-satsning per capita under 2008 (utan hänsyn till regionala FoU-medel) Landsting Antal invånare ALF-medel FoU-satsning (kr) FoU-satsning per capita (kr) (kr) Region Skåne Östergötland Uppsala Stockholm Västerbotten Västra Götaland Källor: och Läkarförbundets delrapport (Läkarförbundet 2010). Författarna till rapporten konstaterar också att medelsanvändningen är bristfällig, framförallt när det gäller landstingens och regionernas FoU-medel. Det saknas gemensamma principer för redovisningen, vilket gör nationella öppna jämförelser mycket svåra. Medelsanvändningen varierar också mellan olika landsting och regioner, vilket är ett resultat av regionala ALF-avtal som förutsätts i det centrala avtalet och som möjliggör lokala prioriteringar. 2.8 SKL:s forskningsrapport Under 2011 inleds ett arbete med att följa upp och utvärdera den forskning som genomförs i hälso- och sjukvården inom SKL:s nationella projekt Landstingens årliga rapport för klinisk forskning. Projektledare och ansvarig för den årliga forskningsrapporten är forskningschefen i Region Skåne. Arbetet ska förhoppningsvis leda till att landstingen får en bättre överblick av vad som sker på klinikerna. Syftet är att landstingen ska lära mer av varandra genom att mer effektivt styra mot det som fungerar. Målet är att skapa bästa möjliga plattform för forskning samt att de resultat som kommer fram snabbt implementeras. På sikt kan detta arbetssätt förändra hur landstingen beställer sina forskningsuppdrag i framtiden. LIF rapport 2011:2, Klinisk forskning i vårdavtalen Inledande kartläggning April 2011 SID 10 (12)

11 3. Slutsatser och reflektioner Klinisk forskning ingår inte i vårduppdragen utan ligger spridda i olika separata avtal under landstings- och regionstyrelserna. Beställningarna från landstings- och regionstyrelserna är bristfälliga. Incitament saknas på kliniknivå för att avsätta resurser och tid. FoU-chefer och andra landstingsföreträdare är oroliga för den kliniska forskningens allt lägre prioritet. Den mest tydliga slutsatsen är att det är mycket svårt att få ett grepp om hur uppdragen och resurserna kring klinisk forskning ser ut. Det finns idag ingen klar överblick kring dessa frågor i de sex landsting och regioner vi studerat. Flera av dem vi pratat med, och i ett flertal av de dokument vi läst, framgår att läget är otillfredsställande men att det på flera håll finns ambitioner och görs försök för att få en bättre överblick och samordning. ALF-medlen är lättast att hitta uppgifter kring då det finns särskilda ALF-avtal. Interna medel är svårare att hitta och externa medel från industrin, forskningsstiftelser och fonder etc finns det ingen överblick över alls. Gemensamt för alla landsting är att klinisk forskning inte ingår i vårdavtalen. Uppdrag och budgetering rörande klinisk forskning ligger inte under hälso- och sjukvårdsnämndernas förvaltningar utan under förvaltningarna för landsting- och regionstyrelser. De beställningar som finns är spridda i olika avtal och handlingsplaner. Från politiken och koncernledning uppges till och med en rädsla för detaljstyrning av verksamheterna, vilket leder till att man inte gör tydliga beställningar som kan motivera eller frammana att resurser avsätts på kliniknivå. Klinisk forskning har fått minskade resurser under flera år vilket man är bekymrad över. Det finns en stor frustration över att tid och resurser för att arbeta med klinisk forskning saknas på klinikerna. Vidare verkar det finnas viss svårighet med definitionen av vad man menar med klinisk forskning. Det tas upp på några ställen. Hänvisning sker bla till Klinisk forskning ett lyft för sjukvården (SOU:2009:34) där man gör en relativt bred definition som syftar till att inkludera snarare än exkludera olika typer av medicinsk forskning. LIF rapport 2011:2, Klinisk forskning i vårdavtalen Inledande kartläggning April 2011 SID 11 (12)

12 Läkemedelsindustriföreningens Service AB The Swedish Association of the Pharmaceutical Industry AB Box 17608, SE Stockholm Tel: Fax: LIF rapport 2011:2, Klinisk forskning i vårdavtalen Inledande kartläggning April 2011 SID 12 (12)

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Alla vinner genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Innehåll Alla vinner utan att någon förlorar 4 Kommittédirektiv 6 Röster

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Specialistsjuksköterskor och vårdens behov

Specialistsjuksköterskor och vårdens behov , www.uka.se Rapport 2014:8 Specialistsjuksköterskor och vårdens behov - en intervjustudie Specialistsjuksköterskor och vårdens behov en intervjustudie 2014:8 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014

Läs mer

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister PM 2013:1 Satsningen på Nationella Kvalitetsregister Tidiga iakttagelser av läget i satsningen 2013 Vårdanalys PM-serie Myndigheten för vårdanalys produkter redovisas i olika serier. Vårdanalys analyser,

Läs mer

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård

Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård RAPPORT September 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Olle Högrell, utredare Sveriges läkarförbund Susann

Läs mer

Ekonomi på tvären. Ersättningsmodeller för samverkan en vägledning. Leading Health Care nr 1 2014

Ekonomi på tvären. Ersättningsmodeller för samverkan en vägledning. Leading Health Care nr 1 2014 & report Leading Health Care nr 1 2014 Ekonomi på tvären Ersättningsmodeller för samverkan en vägledning Författare: Karin Fernler, Anna Krohwinkel, Jon Rognes, Hans Winberg ISBN: 978-91-980169-1-8 Utgiven

Läs mer

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Rapport 2013:9 Ur led är tiden Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Hälso- och sjukvårdsavdelningen TU/Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Anneth Lundahl, Lars Björkman, 2012-04-11 xxx-2012 Lena Gustafsson, Peter Amundin Det goda livet för sjuka äldre i Västra

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten - om utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 1 1. Stort värde i

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer

RiR 2004:9. Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård

RiR 2004:9. Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård RiR 2004:9 Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård ISBN 91 7086 010 6 RiR 2004:9 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2004 Till Regeringen Socialdepartementet Datum 2004-05-14 Dnr 31-2003-0098

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård?

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? 2006:9 Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? Tre möjliga organisationsmodeller MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/53-5 ERT DATUM 2006-02-28 ER BETECKNING Utredningen om tillsynen

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE. Vilken ojämlikhet. Patientinflytande och egenavgifter i svensk vård. Anders Anell UPPDRAG VÄLFÄRD

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE. Vilken ojämlikhet. Patientinflytande och egenavgifter i svensk vård. Anders Anell UPPDRAG VÄLFÄRD UPPDRAG VÄLFÄRD ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE Vilken ojämlikhet är mest rättvis? Patientinflytande och egenavgifter i svensk vård Anders Anell Vilken ojämlikhet är mest rättvis? Patientinflytande

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer