Innehåller även information om omsorgsgaranti. för äldreboende och hemtjänst. Avgifter. för vård, omsorg och service.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåller även information om omsorgsgaranti. för äldreboende och hemtjänst. Avgifter. för vård, omsorg och service."

Transkript

1 Innehåller även information om omsorgsgaranti för äldreboende och hemtjänst Avgifter för vård, omsorg och service Foto: Scandinav 2015

2 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning, samt utför hälso- och sjukvårdinsatser. Du betalar som regel en fast månadsavgift för den hjälp du har fått beviljad. Vi gör en individuell beräkning av din avgift och stämmer av med såväl statliga som kommunala regler, så att du får rätt avgift utifrån dina ekonomiska förutsättningar. I den här broschyren kan du läsa om avgifter för vård, omsorg och service i Partille kommun. 2

3 Avgifter för vård, omsorg och service Vård- och omsorgsförvaltningens möjlighet att ta ut avgifter inom äldreomsorg och omsorg till personer med funktionsnedsättning regleras i Socialtjänstlagen kapitel 8. Partille kommuns avgiftssystem för vård, omsorg och service samt kostnader för mat har beslutats av kommunfullmäktige. Avgifterna räknas upp med 2 procent varje år. Avgifterna i den här broschyren gäller från 1 april

4 Så räknar vi ut din avgift När vi räknar ut din avgift tar vi hänsyn till dina inkomster, din boendekostnad och de insatser som du har fått beviljade av kommunens biståndshandläggare. Uppgift om inkomster och pensioner hämtas automatiskt från Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan för alla som har avgiftsbelagda insatser från Partille kommun. För att du ska få rätt avgift behöver du komplettera den inkomstförfrågan som du får hemskickad när dina insatser startar. Där kan du bland annat fylla i din boendekostnad. Om vi inte får uppgift om din boendekostnad riskerar du att få betala för hög avgift. Ny inkomstinhämtning sker varje år. Om du är gift, sambo eller har registrerat partnerskap och ni bor tillsammans i eget boende slår vi ihop inkomsterna och delar er sammanlagda inkomst på två. Maxtaxa Riksdagen har beslutat om ett tak, en maxtaxa, för avgiften för vård, omsorg och service. Maxtaxan är lika i hela landet. För 2015 betalar du aldrig mer än kronor per månad i avgift för vård, omsorg och service. Kostnader för mat och boende/hyra omfattas inte av maxtaxan. Förbehållsbelopp Förbehållsbelopp är det belopp som du har rätt att behålla av din inkomst innan kommunen får ta ut avgift för vård, omsorg och service. Om du inte har tillräckligt förbehållsbelopp reduceras avgiften för vård, omsorgs och service. Förbehållsbeloppet består av din boendekostnad och ett minimibelopp. Minimibeloppet ska täcka normalkostnader för bland annat mat, kläder, skor, hygien, telefon, dagstidning, TV-licens, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, mediciner, möbler, husgeråd och resor. Det är riksdagen som beslutar om mininibeloppet, som för 2015 är: Ensamstående i eget boende Ensamboende över 65 år Ensamboende år kronor/månad kronor/månad Makar/sambo eller registrerad partner i eget boende Makar/sambo/partner över 65 år kronor/månad och person Makar/sambo/partner år kronor/månad och person Särskilt boende kronor/månad och person 4

5 Avgiftsutrymme Avgiftsutrymme är det som blir kvar när din boendekostnad och minimibeloppet har dragits från din inkomst efter skatt. Avgiftsutrymmet är vad du maximalt kan betala i avgift för vård, omsorg och service, upp till maxtaxan. Om ditt avgiftsutrymme blir noll kronor eller mindre innebär detta att du inte betalar någon avgift för vård, omsorg och service. Däremot ska du alltid betala för hyra och mat. Ett negativt avgiftsutrymme innebär inte att du är garanterad att ha kvar minibeloppet. Är avgiftsutrymmet positivt avgörs din avgift på vilka beviljade insatser du har. Förhöjt förbehållsbelopp Förbehållsbeloppet kan höjas om du har fördyrade levnadsomskostnader. Det kan till exempel vara kostnader god man eller förvaltare, underhållskostnad för minderårig eller fördyrad kost på grund av sjukdom. Kostnaderna ska vara av varaktig karaktär, vilket innebär att de ska vara regelbundet återkommande under minst sex månader i sträck. Ansökan om förhöjt förbehållsbelopp görs på blanketten för inkomstredovisning och ska styrkas med intyg, beslut, kvitto eller liknande. Du får blanketten från din avgiftshandläggare. Du kan också hämta den på kommunens hemsida; Dubbel bosättning Du som flyttar permanent till ett särskilt boende och fortfarande har kostnader för din tidigare bostad, kan i vissa fall slippa betala den lägsta hyran under uppsägningstiden. Du kan få jämkning av lägsta hyran för maximalt tre månader. Dock inte längre än den tid som du har dubbel hyreskostnad. Ansökan om jämkning görs på särskild blankett som du får när du flyttar in på äldreboendet. Blanketten finns även att hämta på kommunens hemsida; OBS! Reducering av boendekostnad gäller endast vid flytt till särskilt boende (äldreboende samt gruppbostad, servicebostad eller satellitbostad enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS). Du kan inte få jämkning av dubbel boendekostnad vid flytt till trygghetsboende. 5

6 Avgifter 2015 Månadsavgift Du som får vård, omsorg och service från Partille kommun betalar en fast månadsavgift för respektive insats som du har beviljats, se tabellen nedan. Undantag är vårdavgift och matkostnad på korttidsenheten samt matkostnad för dagverksamhet för personer med demenssjukdom där avgift tas ut per dygn respektive dag. För hemtjänstinsatser i liten omfattning betalar du 285 kronor per påbörjad timma upp tills dess att månadsavgiften nås. Avgiften kan aldrig överstiga maxtaxan för vård, omsorg och service som riksdagen har beslutat om. Maxtaxan för 2015 är kronor. Avgiften är densamma oavsett om du anlitar kommunens hemtjänst eller om du har valt en extern utförare inom ramen för kundval (LOV) inom hemtjänst. Vård, omsorg och service Omsorg i ordinärt boende (inklusive trygghetsboende) Service i ordinärt boende (inklusive trygghetsboende samt service enligt kommunala riktlinjer för personer över 80 år) Omsorg och service i särskilt boende Korttidsboende, vårdavgift Trygghetslarm 650 kronor/månad 850 kronor/månad kronor/månad 59 kronor/dag 200 kronor/månad Hemsjukvård, inklusive rehabilitering 300 kronor/månad Övriga kostnader Matdistribution i ordinärt boende (även trygghetsboende) Mat- och hushållskostnad i särskilt boende Korttidsboende, matkostnad Dagverksamhet, matkostnad Taxiresor till/från dagverksamhet för personer med demens 40 kronor/portion kronor/månad 103 kronor/dag 53 kronor/dag 42 kronor/resa* *Du kan köpa månadskort/periodkort för resor till dagverksamheten. Kostnaden är samma som i den allmänna kollektivtrafiken, som från januari 2015 är 715 kronor per månad inom Partille kommun. Kostnaden debiteras i efterhand. Månadskortet gäller endast för resor till dagverksamheten, inte för övriga färdtjänstresor. 6

7 Viktigt att veta Avbeställning av hemtjänst Om du inte vill anlita hemtjänsten under en kortare period (mindre än två veckor) ska du ändå betala avgift enligt taxan. Avbeställer du hemtjänsten under mer än två veckor betalar du ingen avgift under den perioden. Reducering av avgift Om du tillfälligt vistas på sjukhus eller korttidsboende får du reducerad hemtjänstavgift. Vid sjukhusvistelse kan även avgifterna för särskilt boende (äldreboende) reduceras. Kontakta din avgiftshandläggare för mer information. Din avgift kan också reduceras i följande fall: Om ditt avgiftsutrymme är negativt (se sid. 5) Jämkning vid dubbla boendekostnader (se sid. 5) Om du har ett varaktigt behov av förhöjt förbehållsbelopp (se sid. 5) Du kan överklaga Du ska alltid få ett skriftligt besked på din avgift. Om du har frågor kontakta i första hand din avgiftshandläggare. Om du ändå inte tycker att vi har beräknat din avgift korrekt har du rätt att överklaga avgiftsbeslutet. Information om hur du överklagar får du i samband med att du får ditt avgiftsbeslut. Överklagan skickas till: Partille kommun Vård- och omsorgsförvaltningen Partille 7

8 Information om omsorgsgaranti - för hemtjänst och äldreboende Du som har hemtjänst eller bor på äldreboende har enligt vår omsorgsgaranti i en del fall rätt till ersättning om vi har gjort något du inte är nöjd med. Grunden för omsorgsgarantin är de insatser du har blivit beviljad efter en individuell behovsprövning enligt socialtjänstlagen. Är du osäker på vad du har blivit beviljad kan du titta i ditt biståndsbeslut, i omsorgsplanen eller fråga personalen. Om du som är brukare inom äldreomsorgen inte är nöjd med det vi gör kan du ha rätt till ersättning enligt vår omsorgsgaranti. Hur du framför dina klagomål och vad omsorgsgarantin omfattar kan du läsa om nedan. Bli kontaktad eller vara anonym Om du vill kan vi kontakta dig och berätta vad vi har gjort med dina synpunkter. Fyll i så fall i uppgifterna i blanketten på nästa sida så hör vi av oss. Vill du vara anonym? Det går bra, men då kan du inte få något svar på dina synpunkter eller avdrag på din avgift. Handläggning Vi lovar att vi kontaktar dig inom sju dagar efter det att du har anmält behov av hemtjänst eller särskilt boende Vi förväntar oss att du ger oss den information vi behöver för vårt beslut. Omsorgsgaranti för hemtjänst För dig som bor i ordinärt boende eller i trygghetsboende gäller omsorgsgaranti för hemtjänst. Planering Vi lovar att hjälpen planeras tillsammans med dig och om du så önskar tillsammans med dina närstående. Detta skall ske inom 14 dagar från det att du har blivit beviljad hjälpen. Vi förväntar oss att du och dina närstående kommer på en överenskommen tid. Vi kompenserar dig med ett avdrag på 100 kronor på vårdavgiften kommande månad om vi inte håller vad vi har lovat. Om din vårdavgift är lägre än 100 kronor får du avdrag med hela vårdavgiften. Mat Vi lovar att du får lunchmat hemkörd till dig för de dagar vi har kommit överens om i biståndsbeslutet Vi lovar att vi tillhandahåller näringsriktig mat för dig som bor på trygghetsboende en gång om dagen, alla dagar i veckan Vi lovar att bistå dig med förberedelse/iordningsställande av frukost och kvällsmat Vi förväntar oss att du finns hemma på överenskommen tid och att du meddelar oss förändringar Vi kompenserar dig med en gratis måltid om vi inte håller vad vi har lovat.

9 Personlig omvårdnad Vi lovar att du får dusch och hårvård minst en gång i veckan Vi lovar att du får hjälp med att stiga upp när du önskar efter kl Vi lovar att du får hjälp med toalettbesök och inkontinensskydd när du behöver Vi lovar att du får hjälp med att gå och lägga dig vid den tid vi har kommit överens om i omsorgsplanen Vi förväntar oss att du gör det du själv klarar av Vi kompenserar dig med ett avdrag på 100 kronor på vårdavgiften kommande månad om vi inte håller vad vi har lovat. Om din vårdavgift är lägre än 100 kronor får du avdrag med hela vårdavgiften. Frisk luft Vi lovar att du genom promenader får komma ut i friska luften minst en gång i veckan, om du så önskar och ingen närstående kan följa med Vi kompenserar dig med ett avdrag på 100 kronor på vårdavgiften kommande månad om vi inte håller vad vi har lovat. Om din vårdavgift är lägre än 100 kronor får du avdrag med hela vårdavgiften. Personal i din närhet Vi lovar att du har personal vid din sida vid livets slutskede, om du så önskar och om närstående inte kan finnas hos dig. Klipp ut blanketten och skicka den till oss. Adressen hittar du på baksidan. Blankett för synpunkter/klagomål enligt omsorgsgarantin Jag har synpunkter på följande verksamhet: Datum: Uppgiftslämnare: Brukare Anhörig Personal som mottagit klagomål Annan Mina synpunkter gäller: Förslag Beröm Klagomål Övrigt Berätta: Skriv så enkelt och kortfattat som möjligt Synpunkterna gäller en anmälan enligt: Omsorgsgaranti för hemtjänst ( i ordinärt boende eller trygghetsboende) Omsorgsgaranti för äldreboende

10 Omsorgsgaranti för äldreboende Grunden för omsorgsgarantin för äldreboende är att du blivit beviljad särskilt boende för service och omvårdnad efter en individuell behovsprövning enligt socialtjänstlagen. För boende i trygghetsboende gäller omsorgsgaranti för hemtjänst. Planering Vi lovar att hjälpen planeras tillsammans med dig och om du så önskar tillsammans med dina närstående. Detta skall ske inom en månad från inflyttningsdagen. Vi förväntar oss att du och dina närstående kommer på överenskommen tid Vi kompenserar dig med ett avdrag på 100 kronor på vårdavgiften kommande månad om vi inte håller vad vi har lovat. Om din vårdavgift är lägre än 100 kronor får du avdrag med hela vårdavgiften. Information Vi lovar att du får information om boendet inom 14 dagar från inflyttning, samt att dina närstående inbjuds till träff minst en gång per år Vi kompenserar dig med ett avdrag på 100 kronor på vårdavgiften kommande månad om vi inte håller vad vi har lovat. Om din vårdavgift är lägre än 100 kronor får du avdrag med hela vårdavgiften. Skicka blanketten till: Partille kommun Vård- och omsorgsförvaltningen Partille Vill du ha svar från oss? Lämna i så fall dina uppgifter här: Namn: Adress: Postnummer Postadress Telefon: Personnr: E-post: De personuppgifter du lämnar här kommer behandlas i enlighet med bestämmelserna i Personuppgiftslagen (PUL). Observera att detta formulär inte ersätter överklagande i myndighetsbeslut. Du kan förvänta dig en bekräftelse på att vi mottagit din synpunkt inom 7 dagar.

11 Mat och dryck Vi lovar att du får näringsriktig mat samt den dryck som du behöver. Självklart hjälper vi dig om du inte kan äta själv Vi kompenserar dig med ett avdrag på din matavgift motsvarande en dygnsavgift om vi inte håller vad vi har lovat. Personlig omvårdnad Vi lovar att du får dusch och hårvård minst en gång i veckan Vi lovar att du får hjälp med att komma upp ur sängen, daglig personlig hygien samt påklädning vardagar senast klockan 11 och helger senast kl Vi lovar att du får hjälp med toalettbesök och byte av inkontinensskydd när du behöver Vi lovar att du får hjälp med att gå och lägga dig för kvällen inom en timma från det att du har sagt till Vi förväntar oss att du gör det du själv klarar av Vi kompenserar dig med att avdrag på 100 kronor från vårdavgiften kommande månad om vi inte håller vad vi har lovat. Om din vårdavgift är lägre än 100 kronor får du avdrag med hela vårdavgiften. Frisk luft Vi lovar att du får komma ut i friska luften minst en gång i veckan om du så önskar och ingen närstående kan följa med Vi kompenserar dig med att avdrag på 100 kronor från vårdavgiften kommande månad om vi inte håller vad vi har lovat. Om din vårdavgift är lägre än 100 kronor får du avdrag med hela vårdavgiften. Personal i din närhet Vi lovar att du har personal vid din sida i livets slutskede, om du så önskar och om inte närstående kan finnas hos dig. Information om patientnämnden Som stöd finns även Patientnämnden i Västra Götalandsregionen. Patientnämnden är fristående från vården och de som jobbar där har tystnadsplikt. Dit kan du också vända dig för att få hjälp med att framföra synpunkter som kan gör vården bättre och säkrare. Kontakta Patientnämnden i Göteborg Telefon: , E-post:

12 Har du några frågor? Om du undrar något om din avgift är du alltid välkommen att kontakta din avgiftshandläggare. Vem som är din handläggare och dennes kontaktuppgifter hittar du på din avgiftsfaktura. Du kan också kontakta Partille kommuns växel för att komma i kontakt med din avgiftshandläggare. Telefon Information av avgifter för vård, omsorg samt stöd- och service finns också på vår hemsida Utgiven av Partille kommun, juni 2015 Partille kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, Partille Besök: Gamla Kronvägen 34 Tel: vx Fax:

Avgifter. för vård, omsorg samt stöd och service

Avgifter. för vård, omsorg samt stöd och service Avgifter för vård, omsorg samt stöd och service 2012 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning, samt utför hälso- och vårdinsatser.

Läs mer

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe.

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe. Sida 1(5) Omsorgsavgifter i äldreboende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom kommunens äldreboenden. I denna skrift kan du

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg

Avgifter för vård och omsorg Avgifter för vård och omsorg i Sundsvalls kommun 2014 Alla människor i Sverige har rätt att ansöka om stöd och service från kommunen när de behöver det. För den hjälp du blir beviljad, sedan du fått dina

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2015-03-01-2016-02-29 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg och avgifter för

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgiften för hemtjänst är inkomstrelaterad och beror på vilka insatser du är beviljad och hur mycket du kan betala.

Läs mer

Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01

Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01 Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01 2(9) Innehåll Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen... 3 Avgiftsutrymme... 3 Allmän omprövning... 3 Inkomst... 3 Förbehållsbelopp...

Läs mer

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-27 Uppdaterad 2013-01-07 1 Åstorps kommuns avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg

Avgifter inom Vård och omsorg Sunne kommun Avgifter inom Vård och omsorg Information från Socialförvaltningen i Sunne kommun (SoL och HSL) 2015 Innehållsförteckning. Taxa. Avgifter inom eget boende, särskilt boende. 1. Lagrum 2. Så

Läs mer

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Information kring avgifter och beräkningar av avgiftsutrymme Fastställd av kommunfullmäktige den 25 mars 2013, 51. Revidering av belopp för Maxtaxa och minimibelopp

Läs mer

Taxor, avgifter och ersättningar. inom. äldre- och handikappomsorgen. uppdateras årligen

Taxor, avgifter och ersättningar. inom. äldre- och handikappomsorgen. uppdateras årligen Datum 2015-01-07 Sida 1(12) Taxor, avgifter och ersättningar inom äldre- och handikappomsorgen uppdateras årligen c:\users\laisan64\desktop\taxor och avgifter äo och ho 2015.doc E-post Organisationsnr

Läs mer

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Allmänt Riktlinjer för avgifter i vård och omsorg Melleruds kommun fr.o.m. Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende regleras i 8 kap socialtjänstlagen

Läs mer

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11.

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11. -1-2011 REGLEMENTE för avgifter enligt socialtjänstlagen avseende insatser till vårdtagare i ordinärt och i särskilt boende i Kristianstads kommun gällande från och med 2011-04-01 Omsorgsnämndens beslut

Läs mer

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter 2015 Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter inom vård och omsorg Hjo kommun tar ut en avgift för den hjälp du får, antingen i form av hemvård, särskilt boende, dagverksamhet

Läs mer

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service insatser i Boxholms kommun Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015 och ersätter tidigare taxor 2 (8) Information om avgifter. Riksdagsbeslut reglerar vad kommunen

Läs mer

Information om avgifterna inom Äldreomsorgen och Enheten för funktionshindrade

Information om avgifterna inom Äldreomsorgen och Enheten för funktionshindrade Förslag till nytt informationsmaterial 2013 Siffror som står här gäller för år 2012 Information om avgifterna inom Äldreomsorgen och Enheten för funktionshindrade 2013 jokkmokks Kommun JOKKMOKKS KOMMUN

Läs mer

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 2 Innehållsförteckning Avgifter inom äldreomsorgen i Skara kommun... 4 Avgiftsunderlag... 4 Förbehållsbelopp... 5 Särskild prövning av förbehållsbelopp... 6

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Till Tillämpningsanvisning 2014-12-19 Tillämpningsanvisningar 2015 för taxesystem - SoL-insatser och hemsjukvård - avgifter och ersättningar till kommunen i samband med insatser enligt LSS Dnr VON 2014/0998

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Avgifter 2015. Insatser till personer med funktionshinder VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN

Avgifter 2015. Insatser till personer med funktionshinder VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN Avgifter 2015 Insatser till personer med funktionshinder Avgifter och taxor är antagna av Omsorgsnämnden 26 augusti 2010, 69. Kommunfullmäktige 21 juni 2010, 105 och 106. 28 november 2011, 214. Avgiftsmodellen

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter

Tillämpningsföreskrifter Tillämpningsföreskrifter inom äldre- och handikappomsorgen 2009 inom äldre- och handikappomsorgen 2009 Sidan 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 1 2. Begreppsdefinitioner... 1 3. Avgifter... 4 4. Övriga

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning i Växjö kommun från och med 2015-01-01

Tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning i Växjö kommun från och med 2015-01-01 Tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning i Växjö kommun från och med 2015-01-01 Beslutade av omsorgsnämnden 2014-11-17 Innehållsförteckning Kapitel 1. Avgifter

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg

Avgifter Vård och omsorg Avgifter Vård och omsorg Gäller från och med 2013-10-01 Innehåll: Avgifter Vård och omsorg...1 Innehåll:...2 Ordlista...2 Om avgifter i korthet...3 Individuellt avgiftsbeslut...4 Inkomster...4 Förbehållsbelopp...5

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten.

Tillämpningsanvisningar för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten. 1 Antagen av kommun fullmäktige 2007-11-07, Dnr 83/07.706 Tillämpningsanvisningar för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten. Inledning Riksdagen fattade beslut om ändring i socialtjänstlagen

Läs mer

4039 ) Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Riktlinjer för avgifter inom socialförvaltningen. Upprättad: 2012-11-23 Diarienummer: SN.2012.

4039 ) Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Riktlinjer för avgifter inom socialförvaltningen. Upprättad: 2012-11-23 Diarienummer: SN.2012. 4039 ) Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Upprättad: 2012-11-23 Diarienummer: SN.2012.146 Riktlinjer för avgifter inom socialförvaltningen Förslag till beslut Socialnämnden beslutar 1. Att godkänna

Läs mer

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL)

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL) Avgifter inom Vård & Omsorg Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun (SoL och HSL) 2007 Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet OMVÅRDnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Gävle kommun har en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1

Läs mer