Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten Berit Andersson & Ellinor Johansson 2015 Dnr 446/15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten Berit Andersson & Ellinor Johansson 2015 Dnr 446/15"

Transkript

1 Rapport över förundersökning av boplats, RAÄ Jörn 238:1, samt slutundersökning av fångstgropar, RAÄ Jörn 251:1, 254:1, 271:1 samt 850 längs väg 890 sträckan Myrheden Grönbo, fastigheter Kaxen 2:6, Åselet 11:1, 1:32 & 2:20, Jörn socken, Skellefteå kommun, Västerbottens län Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten Berit Andersson & Ellinor Johansson 2015 Dnr 446/15

2 Västerbottensmuseum

3 Innehåll Administrativa och tekniska uppgifter... 1 Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Undersökningens förutsättningar... 2 Undersökningsområdet... 2 Tidigare undersökningar i området... 3 Syfte... 3 Målsättning och målgrupp... 3 Metod... 4 Resultat... 5 Tolkning och utvärdering... 6 Referenser... 7 Fotografier Bilaga Fotolista Bilaga Anläggningsbeskrivning Bilaga Schaktsbeskrivning Bilaga Kolprover Bilaga Schaktplaner och profilritningar Bilaga Vedartsanalys Bilaga 7 14 C datering Bilaga 8 Omslagsbild: Ellinor Johansson mäter in fångstgrop RAÄ Jörn

4 Administrativa och tekniska uppgifter Beställare Trafikverket Vbm dnr 446/15 Lst dnr Lst beslutsdatum Län Västerbotten Landskap Västerbotten Kommun Skellefteå Socken Jörn Ort Åselet Fastighet Kaxen 2:6, Åselet 11:1, Åselet 1:32 och Åselet 2:20, RAÄ nr Jörn 238:1(boplats), Jörn 251:1, 254:1, 271:1 samt 850 (fångstgropar) Undersökningstyp Förundersökning samt Slutundersökning Datering BP ±30 Indexruta 72H 4f SV, 72H 4f SO (SweRef 99TM) Koordinatsystem Sweref99TM Kartunderlag Lantmäteriet Geodatasamverkan Höjd meter över havet Avtorvad yta 296m 2 Fältarbetsperiod Fältarbetsledning Jans Heinerud VBM Övrig personal Ellinor Johansson VBM Planering arkivsök 2 Dagverken fält 10 Dagsverken rapport 5 Fynd Inga fynd Foto VBM_DB 315 nr1-23 Prover Sex 14 C insamlade, fyra prov daterade. Fem prov vedartsbestämda. Dokumentationsmaterial Ritningar och foton förvaras vid Västerbottens museum. Sammanfattning Med anledning av förbättring av bärighet längs väg 890 sträckan Grönbo -- Myrheden har Västerbottens museum genomfört en förundersökning av boplats RAÄ Jörn 238:1 samt en slutundersökning av fångstgropar Jörn 251:1, 254:1, 271:1 samt 850 enligt beslut från Länsstyrelsen Västerbotten ( ). Det arkeologiska arbetet genomfördes under augusti månad Undersökningsområdet ligger i länets norra del, nära länsgränsen mot Norrbotten. Den berörda vägsträckan löper på Byskeälvens nordöstra sida och marken består i huvudsak av älvsediment med inslag av berg i dagen. Längs sträckan finns uppodlad mark främst runt byn Åselet, men även på äldre nybyggen. Den huvudsakliga målsättningen var att dokumentera fångstgroparnas konstruktion och undersöka om det fanns daterbart material, samt att avgränsa boplatsens utsträckning mot väg 890. Förundersökningen av boplats RAÄ Jörn 238:1 genomfördes genom avbaning (245m 2 ) med maskin i området närmast vägen. Inga fynd som kan knytas till en förhistorisk bosättning framkom. Slutundersökningen av fångstgroparna RAÄ Jörn 251:1, 254:1, 271:1 (3 st) samt 850 genomfördes med hjälp av maskin och schakt grävdes genom fångstgroparna för att skapa en profil av fångstgropen (51m 2 ). 14 C-dateringar från fyra av fångstgroparna visar att man använt 1

5 groparna under perioden BC 725 AD, med tyngdpunkt på perioden BC (yngre stenålder äldre bronsålder). Inledning Med anledning av förbättring av bärighet längs väg 890 sträckan Grönbo -- Myrheden, Skellefteå kommun, har Västerbottens museum genomfört en förundersökning av boplats RAÄ Jörn 238:1 samt en slutundersökning av fångstgropar Jörn 251:1, 254:1, 271:1 samt 850 (se fig. 1). Länsstyrelsen Västerbotten har därför beslutat att en särskild undersökning av berörda fornlämningar ska genomföras i enlighet med KML (1988:950) 2 kap. 13. Fig. 1. Översiktskarta över lämningar som berörs av vägföretaget. Undersökningens förutsättningar Undersökningsområdet Undersökningsområdet ligger i länets norra del, nära länsgränsen mot Norrbotten. Den berörda vägsträckan löper på Byskeälvens nordöstra sida och marken består i huvudsak av älvsediment med inslag av berg i dagen. Längs sträckan finns uppodlad mark främst runt byn Åselet, men även på äldre nybyggen. Enligt uppgift är Åselet det äldsta insynade nybygget i Jörns socken, det anlades 1767(Westerlund 1973:21). Längs Byskeälven finns ett flertal fångstgropssystem och fångstgropar registrerade i FMIS. Här finns även förhistoriska boplatser och fyndplatser för förhistoriska redskap. Lämningar som visar skogens nyttjande i form av tjärdalar och kolbottnar finns spridda i området och i områden som lämpat sig för odling finns rester av nybyggen i form av husgrunder och igenväxt åkermark. Det samiska bruket av landskapet visas av de härdar och 2

6 rengärdor som har registrerats. Längs vägen finns ett flertal kilometerstolpar av huggen sten som sattes ut när vägen byggdes på 1940-talet kvar. Tidigare undersökningar i området Enligt uppgifter i FMIS har två härdar RAÄ Jörn 297:1 vid Blankselet undersökts av Västerbottens museum 1966, undersökningen bestod dock endast av att härdarna avtorvades. I samma område undersöktes en stensamling, RAÄ Jörn 204:1, i samband med fornminnesinventeringen Stensamlingen tolkades som rester efter flottning (Wennstedt 1988). Nedströms undersökningsområdet är den kända platsen Bjurselet (Knutsson 1993:141), som undersöktes av Nordarkeologi på talet och uppströms Byskeälven finns boplatserna vid Garaselet och Lappviken. Fig. 2. En av de ca 200 flintyxor som på 1700-talet och framåt påträffats i Bjurselet. Syfte Syftet med förundersökningen av boplatsen RAÄ nr Jörn 238:1 var att avgöra om boplatsen skulle beröras av vägföretaget. Syftet med slutundersökningen av fångstgroparna RAÄ nr Jörn 251:1, 254:1, 271:1 samt 850 var att dokumentera fångstgroparnas konstruktion och undersöka om det fanns daterbart material. Målsättning och målgrupp Boplats RAÄ nr Jörn 238:1 - Endast en mindre del av den aktuella boplatsen berörs av vägföretaget, men påträffade föremål samt anläggningar kan säga något om platsens karaktär och användningsperiod. Fångstgroparna RAÄ nr Jörn 251:1, 254:1, 271:1 samt Målsättningen är att datera fångstgroparna för att avgöra om de har använts under en lång tid eller om det finns perioder då fångstgroparna använts mera intensivt. Vidare är fångstgroparnas konstruktion dåligt känd och rester av ev. konstruktionsdetaljer är viktiga att dokumentera. Målgrupperna är Länsstyrelsen och Trafikverket. Resultatet från utredningen även vara av intresse för museer inom länet, arkeologer och forskare. 3

7 Metod Boplats RAÄ nr Jörn 238:1 Området nära befintlig väg avbanades med maskin i ett 43 m långt och 3 4 m brett schakt i syfte att avgränsa boplatsen mot NO. Två mindre schakt mot SV m långa och 2 3 m breda avbanades med maskin (se karta 1, sid 12). Schakten fotograferades samt inmättes med RTK-GPS i SweRef99 TM. Undersökt yta är 245m 2. Inga fynd eller tecken på förhistorisk aktivitet framkom i de undersökta ytorna. Fig. 3. VBM_DB 315:17. Ett av schakten som löper mot SV in i boplatsområdet. Fångstgroparna RAÄ nr Jörn 251:1, 254:1, 271:1 samt 850 De sex fångstgroparna dokumenterades genom fotografering och ritningar i plan samt inmättes med RTK-GPS. Därefter grävdes schakt med hjälp av grävmaskin genom halva fångstgroparna 5 7 m långa, 1 2 m breda och 2 2,5 m djupa i syfte att erhålla en profil där ev. konstruktionsdetaljer, lagerföljd och kol dokumenterades med foto och ritning (se karta 2 6, sid 12 17). I de fall där fångstgropen var oval har schaktet lagts i gropens längdriktning. Kol för vedartsbestämning och 14 C-datering insamlades ur profilerna. Fig. 4. VBM_DB 315:13. Profil genom fångstgrop RAÄ Jörn 254:1. 4

8 Resultat Förundersökning Boplats RAÄ nr Jörn 238:1 Vid förundersökningen av boplatsen RAÄ Jörn 238:1 framkom inga fynd. Boplatsens huvudsakliga aktivitetsområde är sannolikt på den plana ytan närmare älven, där det framkom måttligt med skärvsten samt en härd i brukningsvägen (se Fig. 5). Fig. 5. VBM_DB 315:21. Foto av den härd som finns inom boplatsen RAÄ Jörn 238:1. Slutundersökning av Fångstgroparna RAÄ nr Jörn 251:1, 254:1, 271:1 (3 st) samt 850 Av det kol för vedartsbestämning och 14 C-analys som insamlats ur fångstgroparnas profiler sändes 5 prov till vedartsbestämning. Kolet från RAÄ 271:1 (grop 1) bedömdes som osäkert och insändes ej. Resultatet från vedartsanalysen visade att kolet kom i huvudsak från tall, utom kolprovet från RAÄ Jörn 850 som var gran. Kolprovet från RAÄ Jörn 271:1 (grop 3) kom sannolikt från mark- eller rotbrand och det insändes ej för 14 C-analys. 14 C-dateringarna spänner över tidsperioden BC 725 AD, med tyngdpunkt på perioden BC (yngre stenålder äldre bronsålder). Två av fångstgroparna (RAÄ Jörn 271:1 grop 2 och 251:1) har daterats till BC, en fångstgrop (RAÄ Jörn 254:1) har daterats till BC och den yngsta fångstgropen (RAÄ Jörn 850) har daterats till AD (se bilaga 5, sid 11). Det innebär att två fångstgropar har daterats till stenålder, en till bronsålder och en till järnålder. Undersökningen gav inga indikationer på fångstgroparnas konstruktionsdetaljer. I en av groparna (RAÄ Jörn 271:1 grop 2) framkom ett rödbränt skikt med mindre kolinslag i botten av profilen (se karta 5, sid 16). Detta skikt kan vara resultat från delar av konstruktionen, eller någon typ av överbyggnad, som brunnit och rasat ner i gropen (se fig. 6). 5

9 Fig. 6. VBM_DB 315:11. Profil genom fångstgrop RAÄ Jörn 271:1 (grop 2) med ett rödbränt lager i botten. Tolkning och utvärdering Längs Byskeälven finns en stor mängd fångstgropar och förhistoriska boplatser, men få är arkeologiskt undersökta. De mest kända boplatserna vid Byskeälven är Bjuselet och Garaselet. Vid Bjurselet har en stor mängd flintyxor framkommit under flera hundra år och undersökningar genomfördes under talen av Nordarkeologi. Boplatsen vid Bjurselet dateras till ca f. Kr. vilket sammanfaller med två av de daterade fångstgroparna (RAÄ Jörn 271:1 grop2 och 251:1). Ca 6 km uppströms Åselet ligger Blankselet där ett flertal fångstgropar samt boplatser registrerats. Enligt Westerlund (1973:7) har det vid en av boplatserna vid Blankselet, RAÄ Jörn 208:5, påträffats ett 20-tal flintstycken och avslag samt ett nordbottniskt redskap. Vid samma boplats har även en pilspets av kvartsit påträffats, denna typ av spetsar brukar dateras till bronsålder och dateringen av fångstgrop (RAÄ Jörn 254:1) visar att området använts under bronsålder. De många fångsgroparna längs älvdalen har sannolikt anlagts under flera tusen års tid och det troliga bytesdjuret är vildren, eftersom älvdalen varit ett betydande renvandringsstråk. Enligt den genomgång av undersökta fångstgropar i Åsele lappmark som genomförts av Spång 1997, så kan två grupper av fångstgropar urskiljas baserat på djup. Hans tolkning är att den grupp som består av grundare fångstgropar (1,2 1,8 m djup) har nyttjats för fångst av vildren och den djupare gruppen (2 2,8 m djup) har använts för fångst av älg (Spång 1997:74). Det stora antalet härdar som registrerats längs älven visar att området varit av stor betydelse för den samiska renskötseln. 6

10 Referenser Knutsson, Kjel Flintyxdepåerna i Bjurselet. Västerbotten 1993/3 Spång, L-G Fångstsamhälle i handelssystem. Åsele lappmark neolitikum bronsålder. Studia Archaeologica Universitatis Umensis 9. Arkeologiska institutionen, Umeå universitet. Wennstedt, Britta Rapport över arkeologisk undersökning av stensamling vid Blankselet, Raä nr 204 i Jörn sn, Vb Arbetshandlingar och PM Nr 1988:8 Riksantikvarieämbetet, Regionkontoret i Luleå. Westerlund, Ernst Byske älvdal. Rapport från bebyggelseundersökning åren Skellefteå museum. VBM dnr 1021/93: Brevväxling mellan Anders Huggert, Västerbottens museum och Jane Joelsson, C-student i arkeologi. 7

11

12 Fotolista Bilaga 2. Bildnummer Kameranr Fornlämning Doktyp Foto från Beskrivning VBM_DB 315:1 DSC_5406 RAÄ Jörn 238:1 Översikt Ö Översikt över boplats VBM_DB 315:2 DSC_5407 RAÄ Jörn 238:1 Översikt NV Översikt över boplats VBM_DB 315:3 DSC_5408 RAÄ Jörn 271:1 Översikt NV Fångstgrop 1 VBM_DB 315:4 DSC_5409 RAÄ Jörn 271:1 Översikt V Fångstgrop 2 VBM_DB 315:5 DSC_5411 RAÄ Jörn 271:1 Översikt NNV Fångstgrop 3 VBM_DB 315:6 DSC_5412 RAÄ Jörn 254:1 Översikt NNV Fångstgrop 4 VBM_DB 315:7 DSC_5413 RAÄ Jörn 251:1 Översikt NNÖ Fångstgrop 5 VBM_DB 315:8 DSC_5414 RAÄ Jörn 850 Översikt N Fångstgrop 6 VBM_DB 315:9 DSC_5416 RAÄ Jörn 271:1 Arbetsbild SV Maskingrävning av fångstgrop 1 VBM_DB 315:10 DSC_5417 RAÄ Jörn 271:1 Profil SÖ Fångstgrop 1 VBM_DB 315:11 DSC_5426 RAÄ Jörn 271:1 Profil NÖ Fångstgrop 2 VBM_DB 315:12 DSC_5430 RAÄ Jörn 271:1 Profil NNÖ Fångstgrop 3 VBM_DB 315:13 DSC_5433 RAÄ Jörn 254:1 Profil NÖ Fångstgrop 4 VBM_DB 315:14 DSC_5436 RAÄ Jörn 850 Översikt NV Ellinor mäter in fångstgrop 6 VBM_DB 315:15 DSC_5443 RAÄ Jörn 850 Profil N Fångstgrop 6 VBM_DB 315:16 DSC_5445 RAÄ Jörn 251:1 Profil NNÖ Fångstgrop 5 VBM_DB 315:17 DSC_5451 RAÄ Jörn 238:1 Översikt NÖ Upptaget schakt på boplatsen VBM_DB 315:18 DSC_5452 RAÄ Jörn 238:1 Översikt ÖNÖ Upptaget schakt på boplatsen VBM_DB 315:19 DSC_5454 RAÄ Jörn 238:1 Översikt SÖ Upptaget schakt på boplatsen VBM_DB 315:20 DSC_5455 RAÄ Jörn 238:1 Översikt SV Upptaget schakt på boplatsen VBM_DB 315:21 DSC_5459 RAÄ Jörn 238:1 Översikt NV Härd - i skogsväg VBM_DB 315:22 DSC_5460 RAÄ Jörn 238:1 Översikt VNV Översikt över boplats VBM_DB 315:23 DSC_5463 RAÄ Jörn 238:1 Översikt SÖ Översikt över boplats 9

13 Anläggningsbeskrivning Bilaga 3 Anl. nr Typ N E Z Beskrivning Status RAÄ Jörn 271:1 (grop 1) Fångstgrop , ,51 204,51 Fångstgrop, oval, 4,8 x 3,3 m (ÖNÖ- VSV) och 0,7 m djup. Vall kring kanten 1,5-2,8 m bred och 0,1-0,2 m hög. Rektangulärt bottenplan. Skadad av sentida grustäkt. Profilschakt 5,7 x 1,5 m i SÖ delen med NO-SV-lig riktning ner till 2 m djup. Slutundersökt RAÄ Jörn 271:1 (grop 2) RAÄ Jörn 271:1 (grop 3) RAÄ Jörn 254:1 RAÄ Jörn 251:1 Fångstgrop , ,81 207,79 Fångstgrop, oval, 5 x 4 m (NO-SV) och 0,6 m djup. Vall kring kanten 1,3-2 m bred och 0,1 m hög. Vallen skadad i NO av sentida grustag. Profilschakt 5 x 1,4 m i NÖ delen med NNV-SSÖ-lig riktning ner till 1,6 m djup. Fångstgrop , ,72 206,71 Fångstgrop, oval, 4 x 5,5 m (NO-SV) och 0,6 m djup. Vall kring kanten 1,5-2 m bred och 0,1 m hög. Skadad av väg i NO. Profilschakt 6 x 1,5 m i NÖ delen med NV-SO-lig riktning ner till 1,2 m djup. Fångstgrop , ,98 207,16 Fångstgrop, oval, 3 x 2,4 m (NÖ-SV) och 0,6 m djup. Vall kring kanten 1,5 m bred och 0,1 m hög. Närmast koniskt bottenplan. Vallen skadad i NÖ av mindre brukningsväg. Profilschakt 5,3 x 1,5 m i NÖ delen med NV-SÖ-lig riktning ner till 1,6 m djup Fångstgrop , ,12 206,64 Fångstgrop, oval, 4,2 x 3,2 m (ONO-VSV) och 0,6 m djup. Vall kring kanten 1,5-2 m bred och 0,1 m hög. Skålformat bottenplan. Vallen skadad av brukningsväg i S - Ö, av sentida grop i NÖ. Profilschakt 5,7 x 1,4 m i NÖ delen med VNV-OSO-lig riktning ner till 1,6 m djup. Slutundersökt Slutundersökt Slutundersökt Slutundersökt RAÄ Jörn 850 Fångstgrop , ,93 206,68 Fångstgrop, oregelbunden, 3 x 3 m och 0,6 m djup. Vall kring kanten 1,5-2 m bred och 0,1 m hög. Gropens form kommer sig av en stor stubbe i gropens kant samt en utgrävning som kan vara ett gammalt rävgryt. Profilschakt 7 x 1,4 m i N delen med VNV-OSO-lig riktning ner till 1,5 m djup. Slutundersökt 10

14 Schaktsbeskrivning Bilaga 4 Schaktnr RAÄ Nr Metod Beskrivning Anmärkning Status 1 RAÄ Jörn 238:1 Maskingrävning Schaktet var ca 43,5 x 2,5-5,5 m (NV-SÖ) och ca 0,05-0,15 m djupt. Från schaktet löpte två sidogrenar (den ena i NÖ-SV och den andra i ÖNÖ-VSV) och dessa var ca x 1,5-3 m och nedtill 0,15 m djupa. Schaktet var beväxt med mossa, ris, sly och ung tallskog. Schaktet utgjordes av morän. Inga anläggningar eller fynd framkom i samband med förundersökningen av RAÄ Jörn 238:1. Inga boplatsindikationer Förundersökt Kolprover Bilaga 5 Pnr Provtyp Material Anmärkning RAÄ Nr Datering BP Datering BC/AD Kp1 Kol 14 Kol Grop 1, ej RAÄ Jörn 271:1 insänt Kp2 Kol 14 Kol Grop 2 RAÄ Jörn 271:1 3680± BC, BC Beta nr Kp3 Kol 14 Kol Grop 3, markrotbrand RAÄ Jörn 271:1 Kp4 Kol 14 Kol RAÄ Jörn 254:1 2990± BC, BC Kp5 Kol 14 Kol RAÄ Jörn 251:1 3590± BC Kp6 Kol 14 Kol RAÄ Jörn ± AD

15 Schaktplaner och profilritningar Bilaga 6 Karta 1. Den rosa ytan är boplatsens utbredning i FMIS. 12

16 Karta 2. 13

17 Karta 3. 14

18 Karta 4. 15

19 Karta 5. 16

20 Karta 6. 17

21 Karta 7. 18

22 VEDLAB Vedanatomilabbet Adress: Telefon: Bankgiro: Organisationsnr: Kattås 0570/ GLAVA Vedlabrapport1574 VedartsanalyserpåmaterialfrånVästerbotten, Jörnssn.Väg890Grönbo Myrheden.

23 VEDLAB Vedanatomilabbet Vedlabrapport VedartsanalyserpåmaterialfrånVästerbotten,Jörnssn.Väg890Grönbo Myrheden. Uppdragsgivare:EllinorJohansson/Västerbottensmuseum ArbetetomfattarfemkolprovfrånfemfångstgropariSkellefteåkommun. Provernainnehållerkolfråntallochgran.Bådaträdslagenkangehögegenålderviddatering.Prov4innehåller enkvist/grenmedmindreän10årsringar.denkommerförhoppningsvisattgeenmertillförlitligdatering.prov 3innehållerförkolnadbarkochtunna,förkolnadekvistarellerrötterochgerkänslanavmark/rotbrand. Analysresultat Anl. ID Anläggnings typ 2 FångstgropJörn 271:1 3 FångstgropJörn 271:1 4 FångstgropJörn 254:1 5 FångstgropJörn 251:1 6 FångstgropJörn 850 ErikDanielsson/VEDLAB Kattås 67020GLAVA Tfn:0570/ Prov mängd Analyserad mängd Trädslag Utplockat för 14 Cdat. 239,8g 4,2g30bitar Tall30bitar Tall43mg 133,2g <0,1g7bitar Tall(kvist/rot?)4 bitar Bark/Näver3 bitar Tall (kvist/rot) 65mg 55,0g 6,7g30bitar Tall30bitar Tall (kvist/gren) 85mg 93,6g 2,8g18bitar Tall18bitar Tall64mg 59,8g 0,8g11bitar Gran11bitar Gran28mg Övrigt Kvistmed< 10årsringar

24 Dehärträdslagenförekomimaterialet Art Latin Max Växtmiljö Egenskaper och användning Övrigt ålder Gran Picea abies 350 år Trivs på näringsrika jordar. Tål beskuggning bra och Lätt och lös men ganska seg ved. Ofta rakvuxen. Ganska Bark till taktäckning. Granbarr till kreatursfoder konkurrerar därför lätt ut andra arter motståndskraftig mot röta. Stolpar golvbrädor störar lieskaft, korgar Tall Pinus silvestris 400 år Anspråkslös men trivs på näringsrika jordar. Den är dock ljuskrävande och blev snabbt utkonkurrerad från de godare jordarna när granen kom Stark och hållbar. Konstruktionsvirke, stolpar, pålar, båtbygge, kärl (ej för mat) takspån, tjärbloss, träkol, tjärbränning Underbarken till nödmjöl, årsskott kokades för C- vitaminerna. Även som kreatursfoder Uppgifterommaximalålder,växtmiljö,användningmmärhämtadeur:Holmåsen,IngmarTrädochbuskar. Lund1993.Gunnarsson,AllanTrädenochmänniskan.Kristianstad1988.Mossberg,Bom.fl.Dennordiska floran.brepol,turnhout1992. Vedartsanalysen görs genom att studera snitt- eller brottytor genom mikroskop. Jag har använt stereolupp Carl Zeiss Jena, Technival 2 och stereomikroskop Leitz Metalux II med upp till 625 gångers förstoring. Mikroskopfoton är tagna med Nikon Coolpix Referenslitteratur för vedartsbestämningen har i huvudsak varit Schweingruber F.H. Microscopic Wood Anatomy 3 rd edition och Anatomy of European woods 1990 samt Mork E. Vedanatomi Dessutom har jag använt min egen referenssamling av förkolnade och färska vedprover.

25 December 2, 2015 Dr. Jans Heinerud Vasterbottens Museum Box 3183 Umea, SE Sweden RE: Radiocarbon Dating Results For Samples JORN KP2, JORN KP4, JORN KP5, JORN KP6 Dear Dr. Heinerud: Enclosed are the radiocarbon dating results for four samples recently sent to us. As usual, the method of analysis is listed on the report with the results and calibration data is provided where applicable. The Conventional Radiocarbon Ages have all been corrected for total fractionation effects and where applicable, calibration was performed using 2013 calibration databases (cited on the graph pages). The web directory containing the table of results and PDF download also contains pictures, a cvs spreadsheet download option and a quality assurance report containing expected vs. measured values for 3-5 working standards analyzed simultaneously with your samples. Reported results are accredited to ISO/IEC 17025:2005 Testing Accreditation PJLA #59423 standards and all chemistry was performed here in our laboratory and counted in our own accelerators here. Since Beta is not a teaching laboratory, only graduates trained to strict protocols of the ISO/IEC 17025:2005 Testing Accreditation PJLA #59423 program participated in the analyses. As always Conventional Radiocarbon Ages and sigmas are rounded to the nearest 10 years per the conventions of the 1977 International Radiocarbon Conference. When counting statistics produce sigmas lower than +/- 30 years, a conservative +/- 30 BP is cited for the result. The reported d13c values were measured separately in an IRMS (isotope ratio mass spectrometer). They are NOT the AMS d13c which would include fractionation effects from natural, chemistry and AMS induced sources. When interpreting the results, please consider any communications you may have had with us regarding the samples. As always, your inquiries are most welcome. If you have any questions or would like further details of the analyses, please do not hesitate to contact us. Our invoice has been sent separately. Thank you for your prior efforts in arranging payment. As always, if you have any questions or would like to discuss the results, don t hesitate to contact me. Sincerely, Digital signature on file Page 1 of 6

26 Dr. Jans Heinerud Report Date: 12/2/2015 Vasterbottens Museum Material Received: 11/13/2015 Sample Data Measured d13c Conventional Radiocarbon Age Radiocarbon Age(*) Beta /- 30 BP o/oo /- 30 BP SAMPLE : JORN KP2 ANALYSIS : AMS-Standard delivery MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid 2 SIGMA CALIBRATION : Cal BC 2190 to 2180 (Cal BP 4140 to 4130) and Cal BC 2140 to 1975 (Cal BP 4090 to 3925) Beta /- 30 BP o/oo /- 30 BP SAMPLE : JORN KP4 ANALYSIS : AMS-Standard delivery MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid 2 SIGMA CALIBRATION : Cal BC 1365 to 1360 (Cal BP 3315 to 3310) and Cal BC 1290 to 1120 (Cal BP 3240 to 3070) Beta /- 30 BP o/oo /- 30 BP SAMPLE : JORN KP5 ANALYSIS : AMS-Standard delivery MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid 2 SIGMA CALIBRATION : Cal BC 2025 to 1885 (Cal BP 3975 to 3835) Beta /- 30 BP o/oo /- 30 BP SAMPLE : JORN KP6 ANALYSIS : AMS-Standard delivery MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid 2 SIGMA CALIBRATION : Cal AD 655 to 725 (Cal BP 1295 to 1225) and Cal AD 740 to 770 (Cal BP 1210 to 1180) Page 2 of 6

27 CALIBRATION OF RADIOCARBON AGE TO CALENDAR YEARS (Variables: C13/C12 = o/oo : lab. mult = 1) Laboratory number Beta : JORN KP2 Conventional radiocarbon age 3680 ± 30 BP Calibrated Result (95% Probability) Cal BC 2190 to 2180 (Cal BP 4140 to 4130) Cal BC 2140 to 1975 (Cal BP 4090 to 3925) Intercept of radiocarbon age with calibration curve Cal BC 2115 (Cal BP 4065) Cal BC 2100 (Cal BP 4050) Cal BC 2035 (Cal BP 3985) Calibrated Result (68% Probability) Cal BC 2130 to 2080 (Cal BP 4080 to 4030) Cal BC 2060 to 2025 (Cal BP 4010 to 3975) 3680 ± 30 BP CHARRED MATERIAL Radiocarbon age (BP) Cal BC Database used INTCAL13 References Mathematics used for calibration scenario A Simplified Approach to Calibrating C14 Dates, Talma, A. S., Vogel, J. C., 1993, Radiocarbon 35(2): References to INTCAL13 database Reimer PJ et al. IntCal13 and Marine13 radiocarbon age calibration curves 0 50,000 years cal BP. Radiocarbon 55(4): , Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory 4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida Tel: (305) Fax: (305) Page 3 of 6

28 CALIBRATION OF RADIOCARBON AGE TO CALENDAR YEARS (Variables: C13/C12 = o/oo : lab. mult = 1) Laboratory number Beta : JORN KP4 Conventional radiocarbon age 2990 ± 30 BP Calibrated Result (95% Probability) Cal BC 1365 to 1360 (Cal BP 3315 to 3310) Cal BC 1290 to 1120 (Cal BP 3240 to 3070) Intercept of radiocarbon age with calibration curve Cal BC 1220 (Cal BP 3170) Calibrated Result (68% Probability) Cal BC 1260 to 1195 (Cal BP 3210 to 3145) Cal BC 1140 to 1130 (Cal BP 3090 to 3080) 2990 ± 30 BP CHARRED MATERIAL Radiocarbon age (BP) Cal BC Database used INTCAL13 References Mathematics used for calibration scenario A Simplified Approach to Calibrating C14 Dates, Talma, A. S., Vogel, J. C., 1993, Radiocarbon 35(2): References to INTCAL13 database Reimer PJ et al. IntCal13 and Marine13 radiocarbon age calibration curves 0 50,000 years cal BP. Radiocarbon 55(4): , Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory 4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida Tel: (305) Fax: (305) Page 4 of 6

29 CALIBRATION OF RADIOCARBON AGE TO CALENDAR YEARS (Variables: C13/C12 = o/oo : lab. mult = 1) Laboratory number Beta : JORN KP5 Conventional radiocarbon age 3590 ± 30 BP Calibrated Result (95% Probability) Cal BC 2025 to 1885 (Cal BP 3975 to 3835) Intercept of radiocarbon age with calibration curve Cal BC 1940 (Cal BP 3890) Calibrated Result (68% Probability) Cal BC 2005 to 2000 (Cal BP 3955 to 3950) Cal BC 1975 to 1900 (Cal BP 3925 to 3850) 3590 ± 30 BP CHARRED MATERIAL Radiocarbon age (BP) Cal BC Database used INTCAL13 References Mathematics used for calibration scenario A Simplified Approach to Calibrating C14 Dates, Talma, A. S., Vogel, J. C., 1993, Radiocarbon 35(2): References to INTCAL13 database Reimer PJ et al. IntCal13 and Marine13 radiocarbon age calibration curves 0 50,000 years cal BP. Radiocarbon 55(4): , Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory 4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida Tel: (305) Fax: (305) Page 5 of 6

30 CALIBRATION OF RADIOCARBON AGE TO CALENDAR YEARS (Variables: C13/C12 = o/oo : lab. mult = 1) Laboratory number Beta : JORN KP6 Conventional radiocarbon age 1310 ± 30 BP Calibrated Result (95% Probability) Cal AD 655 to 725 (Cal BP 1295 to 1225) Cal AD 740 to 770 (Cal BP 1210 to 1180) Intercept of radiocarbon age with calibration curve Cal AD 675 (Cal BP 1275) Calibrated Result (68% Probability) Cal AD 665 to 690 (Cal BP 1285 to 1260) Cal AD 750 to 760 (Cal BP 1200 to 1190) 1310 ± 30 BP CHARRED MATERIAL Radiocarbon age (BP) Cal AD Database used INTCAL13 References Mathematics used for calibration scenario A Simplified Approach to Calibrating C14 Dates, Talma, A. S., Vogel, J. C., 1993, Radiocarbon 35(2): References to INTCAL13 database Reimer PJ et al. IntCal13 and Marine13 radiocarbon age calibration curves 0 50,000 years cal BP. Radiocarbon 55(4): , Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory 4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida Tel: (305) Fax: (305) Page 6 of 6

31 Rapporten finns också som pdf-fil på Västerbottens museums informationsportal om arkeologi, förhistoria och kulturlandskap i Västerbottens län. Här finns länets samlade kunskap om vår äldre historia och om de spår som människor och verksamheter lämnat efter sig i landskapet. Du får veta vilka lämningar som är vanliga i vår region, hur de ser ut och var de ligger. Här finns också länkar till några av länets yrkesverksamma arkeologer, forskare och tjänstemän:

32 Box 3183, Umeå Telefon Telefax

Bergaholm i kanten av en boplats i Barva

Bergaholm i kanten av en boplats i Barva Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:18 Bergaholm i kanten av en boplats i Barva Arkeologisk förundersökning Fornlämning Barva 319 Säby 4:3 Barva socken Eskilstuna kommun Södermanlands län Ann Vinberg

Läs mer

Boplatsanläggningar inom Ekhagen 2:1

Boplatsanläggningar inom Ekhagen 2:1 Boplatsanläggningar inom Ekhagen 2:1 Arkeologisk förundersökning inför husbyggnation inom Ekhagen 2:1, Jönköpings socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2014:13

Läs mer

Telemast Siretorp 3:33 RAÄ 57

Telemast Siretorp 3:33 RAÄ 57 Telemast Siretorp 3:33 RAÄ 57 Särskild utredning Mjällby sn, Sölvesborgs kommun Blekinge museum rapport 2014:20 Arwo Pajusi Redovisning av utförd arkeologisk undersökning Fält med grå bakgrund och fet

Läs mer

Johannishus skola. Särskild utredning. Hjortsberga socken, Ronneby kommun. Blekinge museum rapport 2012:21 antikvarie Arwo Pajusi

Johannishus skola. Särskild utredning. Hjortsberga socken, Ronneby kommun. Blekinge museum rapport 2012:21 antikvarie Arwo Pajusi Johannishus skola Särskild utredning Hjortsberga socken, Ronneby kommun Blekinge museum rapport 2012:21 antikvarie Arwo Pajusi 2 3 4 5 6 ID TYP DJUP m BREDD m FYLLNING MILJÖPROVKOLPROVFYND ANMÄRKNING

Läs mer

RAPPORT över Arkeologisk undersökning av RAÄ 565, boplatsvall, Umeå sn och kn, Västerbottens län.

RAPPORT över Arkeologisk undersökning av RAÄ 565, boplatsvall, Umeå sn och kn, Västerbottens län. RAPPORT över Arkeologisk undersökning av RAÄ 565, boplatsvall, Umeå sn och kn, Västerbottens län. BERIT ANDERSSON November 2001 Rapport över arkeologisk undersökning av RAÄ 565, Umeå sn. & kn, Västerbottens

Läs mer

Arkeologisk förundersökning av RAÄ nr 7:1 i Tuna socken vid Runsviks skola, Sundsvalls kommun

Arkeologisk förundersökning av RAÄ nr 7:1 i Tuna socken vid Runsviks skola, Sundsvalls kommun Arkeologisk förundersökning av RAÄ nr 7:1 i Tuna socken vid Runsviks skola, Sundsvalls kommun Fastigheten Tuna prästbord 1:7, Tuna sn, Sundsvalls kommun, Medelpad, Västernorrlands län Rapport 2009:15 John

Läs mer

Arkeologisk förundersökning gällande RAÄ Borås 49, 113, 133, 135, 136, 137, 138, Borås kommun

Arkeologisk förundersökning gällande RAÄ Borås 49, 113, 133, 135, 136, 137, 138, Borås kommun Arkeologisk förundersökning gällande RAÄ Borås 49, 113, 133, 135, 136, 137, 138, Borås kommun Arkeologisk förundersökning Inom Viared 5:1 m fl Borås socken, Borås kommun Mats Hellgren Västarvet kulturmiljö/lödöse

Läs mer

Forntid i Hulan, Askim

Forntid i Hulan, Askim Arkeologisk rapport 2010:5 Forntid i Hulan, Askim Askim 128, 273 och 274 Hulan 4:6 m.fl. Boplatser Förundersökning Göteborgs kommun Ulf Ragnesten ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN 1651-7636

Läs mer

Kompletterande särskild arkeologisk utredning Inom fastigheterna Röbäck 23:6, 23:7, 7:23 m.fl, Umeå socken och kommun, Västerbottens län.

Kompletterande särskild arkeologisk utredning Inom fastigheterna Röbäck 23:6, 23:7, 7:23 m.fl, Umeå socken och kommun, Västerbottens län. Kompletterande särskild arkeologisk utredning Inom fastigheterna Röbäck 23:6, 23:7, 7:23 m.fl, Umeå socken och kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten Ronny Smeds 2014 Dnr

Läs mer

Lägg och lager i Väsby by

Lägg och lager i Väsby by Lägg och lager i Väsby by Antikvarisk kontroll Kumla 76:1, 77:1 och 80:1, Kumla socken, Sala kommun, Västmanland SAU rapport 2011:11 Anneli Sundkvist SAU rapporter 2011:11 ISSN 1652-9448 SAU 2011 UTGIVNING

Läs mer

Arkeologisk förundersökning av en del av en förhistorisk boplats, Tanum 1904 i Fröstorp, Tanums socken, Bohuslän

Arkeologisk förundersökning av en del av en förhistorisk boplats, Tanum 1904 i Fröstorp, Tanums socken, Bohuslän Arkeologisk förundersökning av en del av en förhistorisk boplats, Tanum 1904 i Fröstorp, Tanums socken, Bohuslän Britta Wennstedt Edvinger 2008:03 Arkeologisk förundersökning av en del av en förhistorisk

Läs mer

Älgesta. Kjell Andersson Rapport 2002:21. Bronsålder i

Älgesta. Kjell Andersson Rapport 2002:21. Bronsålder i Bronsålder i Älgesta Arkeologisk undersökning av en härdgrop i Älgesta, RAÄ 202, Älgesta 1:2, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland Kjell Andersson Rapport 2002:21 Bronsålder i Älgesta Arkeologisk

Läs mer

Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle. RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2

Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle. RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2 1 Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2 VÄRMLANDS MUSEUM Enheten för kulturmiljö Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 Fax:

Läs mer

Fossilt odlingslager vid Kimme storhög

Fossilt odlingslager vid Kimme storhög UV RAPPORT 2013:6 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Fossilt odlingslager vid Kimme storhög Östergötland Boxholms kommun Rinna socken Kimme 2:2 RAÄ 261:5, fossil åker Dnr 422-01656-2012

Läs mer

Runnaby. VA-ledning genom en boplats. Förundersökning i form av schaktningsövervakning. Örebro 415 Eker 14:153, 14:161, 14:178 Örebro stad Närke

Runnaby. VA-ledning genom en boplats. Förundersökning i form av schaktningsövervakning. Örebro 415 Eker 14:153, 14:161, 14:178 Örebro stad Närke Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:27 Runnaby VA-ledning genom en boplats Förundersökning i form av schaktningsövervakning Örebro 415 Eker 14:153, 14:161, 14:178 Örebro stad Närke Jenny Holm Innehåll

Läs mer

Mårtens 1:40 RAÄ 132 Sproge socken Gotlands kommun

Mårtens 1:40 RAÄ 132 Sproge socken Gotlands kommun arkeologisk förundersökning Mårtens 1:40 RAÄ 132 Sproge socken Gotlands kommun Länsstyrelsens i Gotlands län dnr 431-3530-06 Ann-Marie Pettersson 2006 arkeologisk förundersökning Mårtens 1:40 RAÄ 132 Sproge

Läs mer

Mjölbygatan och kv Jarlen 5

Mjölbygatan och kv Jarlen 5 Rapport 2011:80 Arkeologisk förundersökning Mjölbygatan och kv Jarlen 5 RAÄ 5 Mjölbygatan och kv Jarlen 5 Skänninge stad Mjölby kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

Nya hål på Bollestads. Nya hål på Bollestads golfbana. Per Falkenström

Nya hål på Bollestads. Nya hål på Bollestads golfbana. Per Falkenström XX FU Nya hål på Bollestads golfbana Per Falkenström Rapport 2007:68 Nya hål på Bollestads golfbana Arkeologisk förundersökning Kareby 29, 61, 163 samt 164 Bollestad 3:4, Kareby socken, Kungälvs kommun

Läs mer

Arkeologisk utredning

Arkeologisk utredning Arkeologisk utredning för del av fastigheten Backen 6:1, Umeå socken, Umeå kommun i Västerbottens län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten Ellinor Johansson 2011 Dnr 366/09 Innehållsförteckning

Läs mer

Rapport över återställningsarbetet av två fångstgropar och deras fornlämningsområde inom fastigheten Brattåker 1:8, Storuman kommun, Västerbottens län

Rapport över återställningsarbetet av två fångstgropar och deras fornlämningsområde inom fastigheten Brattåker 1:8, Storuman kommun, Västerbottens län Rapport över återställningsarbetet av två fångstgropar och deras fornlämningsområde inom fastigheten Brattåker 1:8, Storuman kommun, Västerbottens län Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten Ellinor

Läs mer

Bilagor. Bilaga 1. Husbeskrivningar

Bilagor. Bilaga 1. Husbeskrivningar Bilagor Bilaga 1. Husbeskrivningar Nyckel till husbeskrivningarna Hur husbeskrivningar är utformade i rapporter kan variera kraftigt från fall till fall, från avskalade tabelliknande redovisningar till

Läs mer

NYA BOSTÄDER I MARKHEDEN

NYA BOSTÄDER I MARKHEDEN Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:06 NYA BOSTÄDER I MARKHEDEN Särskild utredning Markheden 4:2 Valbo socken Gävle kommun Gästrikland 2014 Maria Björck NYA BOSTÄDER I MARKHEDEN Särskild utredning Markheden

Läs mer

RAPPORT 2014:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

RAPPORT 2014:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING PDF-format: www.stockholmslansmuseum.se RAPPORT 2014:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING LINGSBERG Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning, RAÄ 272:2 och 481:1, Lingsberg 1:22 m.fl, Vallentuna

Läs mer

GUSTAVSBERG 40:1 RAPPORT 2014:29. Anna Östling. PDF: www.stockholmslansmuseum.se

GUSTAVSBERG 40:1 RAPPORT 2014:29. Anna Östling. PDF: www.stockholmslansmuseum.se RAPPORT 2014:29 PDF: www.stockholmslansmuseum.se GUSTAVSBERG 40:1 Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte vid RAÄ 40:1, Gustavsbergs socken, Värmdö kommun, Uppland Anna Östling Undersökningens

Läs mer

Arkeologisk rapport 2013:2. Arkeologisk schaktövervakning i STORSTEN. vid dragning av elkabel genom blästbrukslämning RAÄ 23 och boplats RAÄ 130 i

Arkeologisk rapport 2013:2. Arkeologisk schaktövervakning i STORSTEN. vid dragning av elkabel genom blästbrukslämning RAÄ 23 och boplats RAÄ 130 i Arkeologisk schaktövervakning i STORSTEN vid dragning av elkabel genom blästbrukslämning RAÄ 23 och boplats RAÄ 130 i Torsångs socken, Borlänge kommun, Dalarna Arkeologisk rapport 2013:2 Anna Lögdqvist

Läs mer

En el-ledning i Åkers Styckebruk

En el-ledning i Åkers Styckebruk Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:28 En el-ledning i Åkers Styckebruk Schaktning vid ett järnåldersgravfält Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Fornlämning Åker 10:1 Åkers

Läs mer

Askims socken, Göteborgs kommun. Särskild utredning. Hult 1:126 m. fl. Louise Olsson Thorsberg och Kalle Thorsberg

Askims socken, Göteborgs kommun. Särskild utredning. Hult 1:126 m. fl. Louise Olsson Thorsberg och Kalle Thorsberg Hult 1:126 m. fl. Askims socken, Göteborgs kommun Särskild utredning Louise Olsson Thorsberg och Kalle Thorsberg Hult 1:126 m. fl. Askims socken, Göteborgs kommun Särskild utredning Louise Olsson Thorsberg

Läs mer

Boplatser i Svärtinge, för andra gången

Boplatser i Svärtinge, för andra gången ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2012:13 ARKEOLOGisK FÖRUNdERsÖKNiNG Boplatser i Svärtinge, för andra gången Östergötland, Norrköpings socken och kommun, RAÄ 351 och 352, fastighet svärtinge 1:6. Leif Karlenby

Läs mer

Agrara lämningar i Görla

Agrara lämningar i Görla UV RAPPORT 2012:198 ARKEOLOGISK UTREDNING Agrara ar i Görla Uppland; Frötuna socken; Görla 9:2 Cecilia Grusmark UV RAPPORT 2012:198 ARKEOLOGISK UTREDNING Agrara ar i Görla Uppland; Frötuna socken; Görla

Läs mer

Kaxberg. Arkeologisk utredning vid. Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland.

Kaxberg. Arkeologisk utredning vid. Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland. Arkeologisk utredning vid Kaxberg Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland. Rapport 2010:37 Kjell Andersson Arkeologisk utredning vid Kaxberg

Läs mer

Schaktningsövervakning vid Snöromsvägen

Schaktningsövervakning vid Snöromsvägen RAPPORT 2015:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schaktningsövervakning vid Snöromsvägen I samband med schaktning för vatten och spillvatten Östergötland Norrköpings kommun Krokeks socken RAÄ 109 Dnr 3.1.1-03453-2014

Läs mer

Historiska lämningar och en stenåldershärd vid Djupedals Norgård

Historiska lämningar och en stenåldershärd vid Djupedals Norgård Arkeologisk rapport 2013:9 Historiska lämningar och en stenåldershärd vid Djupedals Norgård Säve 275 Djupedal 2:2 Boplats Förundersökning Göteborgs kommun Sara Lyttkens ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS

Läs mer

Skärvstenshög och boplatslämningar från stenålder på Malmens flygplats

Skärvstenshög och boplatslämningar från stenålder på Malmens flygplats RAPPORT 2015:9 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Skärvstenshög och boplatslämningar från stenålder på Malmens flygplats Östergötland Linköpings kommun Kärna socken Malmen 2:7 Dnr 3.1.1-03876-2014 (RAÄ) Dnr

Läs mer

Rapport över förundersökning på fastigheten Klinta 20:18 (dåvarande 20:1 5 ), Köpings sn, Borgholms kn, Öland.

Rapport över förundersökning på fastigheten Klinta 20:18 (dåvarande 20:1 5 ), Köpings sn, Borgholms kn, Öland. KLM dnr 1471/87 LST dnr 11-391-2233-87 Rapport över förundersökning på fastigheten Klinta 20:18 (dåvarande 20:1 5 ), Köpings sn, Borgholms kn, Öland. Inledning Undersökningen föranleddes av att markägaren,

Läs mer

Kokgropar i Kvisljungeby på Hisingen, Göteborg

Kokgropar i Kvisljungeby på Hisingen, Göteborg UV VÄST RAPPORT 2004:9 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING OCH UNDERSÖKNING Kokgropar i Kvisljungeby på Hisingen, Göteborg RAÄ 306:3 Västergötland, Björlanda socken, Kvisljungeby 2:200 Håkan Petersson och Marianne

Läs mer

Henriksdalsberget RAPPORT 2014:08 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Stensträngar och murar på

Henriksdalsberget RAPPORT 2014:08 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Stensträngar och murar på RAPPORT 2014:08 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Stensträngar och murar på Henriksdalsberget Arkeologisk förundersökning av vallanläggning vid Henriksdal, RAÄ 100:1-2, Nacka socken och kommun, Södermanland

Läs mer

Bäcklösa. Arkeologisk utredning

Bäcklösa. Arkeologisk utredning Bäcklösa Arkeologisk utredning Uppsala 466:1, 684, 685, 686, Ultuna 2:1, Valsätra 1:4 och Gottsunda 11:23, Uppsala (fd Bondkyrko) socken, Uppsala kommun, Uppland SAU rapport 2012:9 Ann Lindkvist SAU rapporter

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:08

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:08 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:08 Undersökning: Arkeologisk förundersökning Lst:s dnr: 431-34785-2012 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 257/13 917 Ansvarig för

Läs mer

BOPLATSLÄMNINGAR I KUNGSBRO

BOPLATSLÄMNINGAR I KUNGSBRO RAPPORT 04:49 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING BOPLATSLÄMNINGAR I KUNGSBRO INVID RAÄ 58 KUNGSBRO :757, :758, :759 VRETA KLOSTERS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN PETTER NYBERG Boplatslämningar i

Läs mer

Arkeologisk schaktövervakning

Arkeologisk schaktövervakning Arkeologisk schaktövervakning Med anledning av planerad nybyggnation på Haddingen 7:1, Umeå socken och kommun, Västerbottens län Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten Ellinor Johansson Dnr 407/12

Läs mer

Gårdstomt sökes. Arkeologisk förundersökning

Gårdstomt sökes. Arkeologisk förundersökning Arkeologisk förundersökning Gårdstomt sökes Arkeologisk förundersökning vid RAÄ 144 inför planerna på byggnation av djurstall och anläggande av gödselbrunn Askeryds socken i Aneby kommun Jönköpings län

Läs mer

Fossil åkermark i Hackvads-Bo 1:14 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:31 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2

Fossil åkermark i Hackvads-Bo 1:14 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:31 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:31 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 Fossil åkermark i Hackvads-Bo 1:14 Fastigheten Hackvads-Bo 1:14, Lekebergs kommun, Hackvads socken, Närke Johnny Rönngren ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

Två boplatser i Gullbringa. Gullbringa. Två boplatser i. Judith Crawford och Per Falkenström

Två boplatser i Gullbringa. Gullbringa. Två boplatser i. Judith Crawford och Per Falkenström XX FU Två boplatser i Gullbringa Judith Crawford och Per Falkenström Rapport 2007:81 Två boplatser i Gullbringa Arkeologisk förundersökning Hålta 132, 133 och 134 Gullbringa 1:4, Hålta socken, Kungälvs

Läs mer

Trädgårdsgatan i Skänninge

Trädgårdsgatan i Skänninge ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:17 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Trädgårdsgatan i Skänninge RAÄ 5:1, Skänninge socken, Mjölby kommun, Östergötlands län Madeleine Forsberg ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:17

Läs mer

Hamnen Sigtuna, Uppland 2010-2011

Hamnen Sigtuna, Uppland 2010-2011 Rapport Arkeologisk förundersökning (schaktningsövervakning) Hamnen Sigtuna, Uppland 2010-2011 Anders Wikström & Fedir Androsjtjuk Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet Sigtuna Museum Stora Gatan 55 S-193

Läs mer

En ny miljöstation vid Köping

En ny miljöstation vid Köping Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:41 En ny miljöstation vid Köping Särskild utredning Kalltorp 2:2 och Strö 4:1 Köpings socken Västmanland Jan Ählström Innehållsförteckning Inledning... 1 Målsättning

Läs mer

Rapport över Arkeologisk Förundersökning

Rapport över Arkeologisk Förundersökning Rapport över Arkeologisk Förundersökning Raä 92 och 297, Bro socken, Upplands-Bro kommun, Stockholms län ArkeoDok Rapport 2007:16 1 Inledning Upplands-Bro kommun har yttrat sig rörande fornlämningarna

Läs mer

Sökschakt vid Pilgrimen 14

Sökschakt vid Pilgrimen 14 UV RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Sökschakt vid Pilgrimen 14 Östergötland Mjölby kommun Skänninge stad Pilgrimen 14 RAÄ 5 Dnr 422-03622-2012 Christina Helander

Läs mer

En boplats från äldre järnålder vid Gamla Uppsala skola

En boplats från äldre järnålder vid Gamla Uppsala skola Arkeologisk undersökning En boplats från äldre järnålder vid Gamla Uppsala skola Raä 284 Gamla Uppsala 27:1 Gamla Uppsala socken Uppsala kommun Uppland Hans Göthberg 2002:03 Arkeologisk undersökning En

Läs mer

Södertil, Sigtuna. Arkeologisk utredning. Södertil 1:6 och 1:178 Sigtuna stad Sigtuna kommun Uppland. Jan Ählström

Södertil, Sigtuna. Arkeologisk utredning. Södertil 1:6 och 1:178 Sigtuna stad Sigtuna kommun Uppland. Jan Ählström Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:33 Södertil, Sigtuna Arkeologisk utredning Södertil 1:6 och 1:178 Sigtuna stad Sigtuna kommun Uppland Jan Ählström Södertil, Sigtuna Arkeologisk utredning Södertil

Läs mer

Husberget i Torshälla

Husberget i Torshälla Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:23 Husberget i Torshälla Från kunglig borg till gasoltank Arkeologisk förundersökning Fornlämning Torshälla 95:1 och 71:1 Fastigheten Krögaren 9/10 Torshälla socken

Läs mer

Ledningsarbeten i Svista

Ledningsarbeten i Svista UV RAPPORT 2013:20 ARKEOLOGISK FÖRUNERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Ledningsarbeten i Svista Södermanland; Eskilstuna socken; Grönsta 2:2 2:5 och 2:6; Eskilstuna 519:1 3 Louise Evanni UV RAPPORT

Läs mer

Kulturlager från 1700-talet i Mariefred

Kulturlager från 1700-talet i Mariefred Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:38 Kulturlager från 1700-talet i Mariefred Schakt för bergvärme Arkeologisk förundersökning Fornlämning Mariefred 21:1 Fastigheten Kungshusen 1 Mariefred socken

Läs mer

Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed

Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed uv rapport 2011:58 arkeologisk förundersökning Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed Södermanland; Lilla Malma socken; Malmköping 2:16; Lilla Malma 191 Cecilia Grusmark uv rapport 2011:58

Läs mer

En hög med sprängsten i Brunna

En hög med sprängsten i Brunna Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:61 En hög med sprängsten i Brunna Arkeologisk förundersökning Fornlämning Västra Ryd 98:1 Viby 19:1 Västra Ryd socken Upplands-Bro kommun Uppland Jan Ählström En

Läs mer

Arkeologistik, Rapport 2014.25

Arkeologistik, Rapport 2014.25 AL projektnummer: 2014.52 Lst diarienummer: 4311-37529-2014 Arkeologistik, Rapport 2014.25 Arkeologisk utredning i form av besiktning och dokumentation av skadade fornlämningar längs med Senebyvägen, Vallentuna.

Läs mer

uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander

uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland,

Läs mer

Tuve 10:143 m. fl., Tuve socken, Göteborgs kommun Arkeologisk utredning, steg 2. Petra Aldén Rudd

Tuve 10:143 m. fl., Tuve socken, Göteborgs kommun Arkeologisk utredning, steg 2. Petra Aldén Rudd Tuve 10:143 m. fl., Tuve socken, Göteborgs kommun Arkeologisk utredning, steg 2 Petra Aldén Rudd Tuve 10:143 m. fl., Tuve socken, Göteborgs kommun Arkeologisk utredning, steg 2 Petra Aldén Rudd Tuve 10:143

Läs mer

Stenåldersboplats i trädgård

Stenåldersboplats i trädgård Arkeologisk rapport 2013:3 Stenåldersboplats i trädgård Askim 181 Hult 126:7 Boplats Förundersökning Göteborgs kommun Else-Britt Filipsson och Magnus von der Luft ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM

Läs mer

Arkeologisk provundersökning

Arkeologisk provundersökning Arkeologisk provundersökning av Öskärskyrkogården, RAÄ 4, Holmöns socken, Umeå kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten Berit Andersson, Susanne Sundström & Anders Huggert

Läs mer

Skogholm 2, fornlämning 89 & 90

Skogholm 2, fornlämning 89 & 90 Arkeologisk förundersökning 2015 Skogholm 2, fornlämning 89 & 90 STALLBYGGE Fosie socken, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2015:9 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2015 Skogholm 2, fornlämning

Läs mer

Schaktgrävning i Nässja och Örberga

Schaktgrävning i Nässja och Örberga UV RAPPORT 2013:129 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schaktgrävning i Nässja och Örberga Östergötland Vadstena kommun Nässja och Örberga socknar Järnevid 1:1 och Örberga 6:1 RAÄ 9:1 och 10:1, Nässja socken

Läs mer

uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Lisa K. Larsson

uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Lisa K. Larsson uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Lisa K. Larsson uv väst rapport 2010:2 arkeologisk utredning Arntorp Bohuslän, Kareby socken, Arntorp 1:2 Dnr

Läs mer

Kungsängens-Tibble i Brunna

Kungsängens-Tibble i Brunna UV RAPPORT 2014:6 ARKEOLOGISK UTREDNING Kungsängens-Tibble i Brunna Stockholms län; Uppland; Upplands-Bro kommun; Kungsängens socken; Kungsängens-Tibble 1:330, 1:331, 1:403, 1:475 och 1:477 Wivianne Bondesson

Läs mer

Trehörningen STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Kjell Andersson. En stockbåt vid sjön

Trehörningen STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Kjell Andersson. En stockbåt vid sjön En stockbåt vid sjön Trehörningen Dokumentation av ett stockbåtsfynd vid sjön Trehörningen, Gullarängens gård, Huddinge socken och kommun, Södermanland. Kjell Andersson Rapport 2001:18 STOCKHOLMS LÄNS

Läs mer

Lagersbergs säteri. Kulturlager i fjärrvärmeschakt. Arkeologisk förundersökning

Lagersbergs säteri. Kulturlager i fjärrvärmeschakt. Arkeologisk förundersökning Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:53 Lagersbergs säteri Kulturlager i fjärrvärmeschakt Arkeologisk förundersökning Lagersberg 2:3 Fornlämning Eskilstuna 155:1 Eskilstuna socken (tidigare Fors) Södermanland

Läs mer

Väg 210, delen trafikplats Norsholm-Herseberga

Väg 210, delen trafikplats Norsholm-Herseberga uv öst rapport 2008:44 kulturhistoriskt planeringsunderlag Väg 210, delen trafikplats Norsholm-Herseberga Anslutning av väg 210 till E4 Skärkinds socken Norrköpings kommun Östergötland Dnr 421-3151-2008

Läs mer

Arkeologisk förundersökning inför planerad byggnation inom fastighet Skällinge 16:1

Arkeologisk förundersökning inför planerad byggnation inom fastighet Skällinge 16:1 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Stina Tegnhed Arkeologisk förundersökning inför planerad byggnation inom fastighet Skällinge 16:1 Halland, Varbergs kommun, Skällinge socken, Skällinge 16:1 Undersökningen utförd

Läs mer

Två vindkraftverk vid Runnestad

Två vindkraftverk vid Runnestad Rapport 2007:83 Arkeologisk förundersökning Två vindkraftverk vid Runnestad Invid RAÄ 37 och 139 Runnestad 1:1 Rök socken Ödeshögs kommun Östergötlands län Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä

Läs mer

Lilla Jordberga 4:47, fornlämning 38:1

Lilla Jordberga 4:47, fornlämning 38:1 Arkeologisk förundersökning 2014 Lilla Jordberga 4:47, fornlämning 38:1 HUSBYGGE Källstorps socken, Trelleborgs kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2014:12 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2014

Läs mer

Väntinge 1:1, fornlämning 195

Väntinge 1:1, fornlämning 195 Arkeologisk förundersökning 2015 Väntinge 1:1, fornlämning 195 DRÄNERINGS- OCH VA-ARBETEN Höörs socken, Höörs kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2015:17 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2015

Läs mer

Viks Fiskeläge 62:1 ANLÄGGANDE AV UTEPLATS

Viks Fiskeläge 62:1 ANLÄGGANDE AV UTEPLATS Arkeologisk undersökning 2015 Viks Fiskeläge 62:1 ANLÄGGANDE AV UTEPLATS RAÄ Rörum 44:1, Rörums socken i Simrishamns kommun Skåne län Österlenarkeologi Rapport 2015:11 Lars Jönsson Arkeologisk undersökning

Läs mer

Rapport 2015:5. Lyngsjö 2:5. Fornlämning nr 77 i Lyngsjö socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015.

Rapport 2015:5. Lyngsjö 2:5. Fornlämning nr 77 i Lyngsjö socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Rapport 2015:5 Lyngsjö 2:5 Fornlämning nr 77 i Lyngsjö socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Thomas Linderoth Rapport 2015:5 Lyngsjö 2:5 Fornlämning nr 77 i Lyngsjö socken, Kristianstad

Läs mer

Eklunda schakt. Elise Hovanta. Arkeologisk schaktövervakning i Rångsta 2013 Hedesunda socken fornlämning 392 Gästrikland

Eklunda schakt. Elise Hovanta. Arkeologisk schaktövervakning i Rångsta 2013 Hedesunda socken fornlämning 392 Gästrikland A R K E O L O G I O C H K U L T U R H I S T O R I A 6 2 Eklunda schakt, arkeologisk schaktövervakning 1 Elise Hovanta Eklunda schakt Arkeologisk schaktövervakning i Rångsta 2013 Hedesunda socken fornlämning

Läs mer

Rapport av utförd arkeologisk undersökning IDENTIFIERINGSUPPGIFTER

Rapport av utförd arkeologisk undersökning IDENTIFIERINGSUPPGIFTER Rapport av utförd arkeologisk undersökning IDENTIFIERINGSUPPGIFTER Dnr 431-42371-2006 Eget Dnr NOK 911-2006 Kontonr A 303 Socken/stad Jörlanda Sn/stadsnr 1558 Fornl.nr 46, 47 Landskap Bohuslän Län Västra

Läs mer

UV RAPPORT 2011:68 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Kanaljorden, Berg

UV RAPPORT 2011:68 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Kanaljorden, Berg UV RAPPORT 2011:68 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Kanaljorden, Berg Inför ny servicebyggnad vid Göta kanal RAÄ 250, boplatslämningar i Berg, fastighet 2:1 Vreta Klosters socken, Linköpings kommun Östergötlands

Läs mer

Lasjö. Antikvarisk kontroll. Västerfärnebo 78:1 Lasjö 1:21 Västerfärnebo socken Sala kommun Västmanland. Jenny Holm

Lasjö. Antikvarisk kontroll. Västerfärnebo 78:1 Lasjö 1:21 Västerfärnebo socken Sala kommun Västmanland. Jenny Holm Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2011:2 Lasjö Antikvarisk kontroll Västerfärnebo 78:1 Lasjö 1:21 Västerfärnebo socken Sala kommun Västmanland Jenny Holm Innehåll Sammanfattning... 1 Bakgrund... 1 Målsättning

Läs mer

Valdemarsvik Gryt Ny fi berkabel

Valdemarsvik Gryt Ny fi berkabel Rapport 2008:12 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Valdemarsvik Gryt Ny fi berkabel RAÄ 28, 51, 52 och 53 Valdemarsvik samt Gryt socken Valdemarsviks kommun Östergötlands län Fredrik Samuelsson Ö S T

Läs mer

Före detta Kungsängsskolan

Före detta Kungsängsskolan Före detta Kungsängsskolan Arkeologisk utredning inför exploatering för bostadsändamål inom fastigheten Vingpennan 1:1, Jönköpings socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk

Läs mer

ARKEOLOGISK RAPPORT 200 6: 1. Utkant av boplats. Västra Frölunda 343 Fiskebäck 87:8 Boplats Förundersökning Göteborgs kommun.

ARKEOLOGISK RAPPORT 200 6: 1. Utkant av boplats. Västra Frölunda 343 Fiskebäck 87:8 Boplats Förundersökning Göteborgs kommun. ARKEOLOGISK RAPPORT 200 6: 1 Utkant av boplats Västra Frölunda 343 Fiskebäck 87:8 Boplats Förundersökning Göteborgs kommun Petra Rudd BILD ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN 1651-7636

Läs mer

1400-tal i kvarteret Paradiset i Arboga

1400-tal i kvarteret Paradiset i Arboga Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:9 1400-tal i kvarteret Paradiset i Arboga Arkeologisk förundersökning Fornlämning 34:1 Arboga Karteret Paradiset 9 Arbogabygdens församling Arboga kommun Västmanland

Läs mer

Antikvarisk medverkan vid Lilla Vänsberg. RAÄ 34, Grava socken, Karlstads Kommun, Värmlands län 2013:45

Antikvarisk medverkan vid Lilla Vänsberg. RAÄ 34, Grava socken, Karlstads Kommun, Värmlands län 2013:45 1 Antikvarisk medverkan vid Lilla Vänsberg RAÄ 34, Grava socken, Karlstads Kommun, Värmlands län 2013:45 VÄRMLANDS MUSEUM Dokumentation & samlingar Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 Fax: 054-701

Läs mer

Anläggande av värmepump inom RAÄ 12 Elleholms sn

Anläggande av värmepump inom RAÄ 12 Elleholms sn Anläggande av värmepump inom RAÄ 12 Elleholms sn Elleholms socken, Karlshamns kommun Särskild undersökning Blekinge museum rapport 2009:30 Mikael Henriksson Redovisning av utförd arkeologisk undersökning

Läs mer

Figur 1. Översiktsbild över egendom 13/2 innan schaktning. Bilden är tagen mot V. Foto: Jannika Grimbe. Arkeologisk rapport

Figur 1. Översiktsbild över egendom 13/2 innan schaktning. Bilden är tagen mot V. Foto: Jannika Grimbe. Arkeologisk rapport ORT:SKAGE KOMMUN: OVERHALLA KOMMUN GNR/BNR:13/2, 13/17 OCH 13/110 ÄRENDENUMMER:12/00543 ASKELADDEN ID: 169996/1-19 Figur 1. Översiktsbild över egendom 13/2 innan schaktning. Bilden är tagen mot V. Foto:

Läs mer

Mjärdevi bytomt. Östergötland Linköpings kommun Slaka socken Lambohov 2:20 RAÄ 284. Dnr 3.1.1-01753-2014 (RAÄ) Alf Ericsson RAPPORT 2015:20

Mjärdevi bytomt. Östergötland Linköpings kommun Slaka socken Lambohov 2:20 RAÄ 284. Dnr 3.1.1-01753-2014 (RAÄ) Alf Ericsson RAPPORT 2015:20 RAPPORT 2015:20 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Mjärdevi bytomt Östergötland Linköpings kommun Slaka socken Lambohov 2:20 RAÄ 284 Dnr 3.1.1-01753-2014 (RAÄ) Alf Ericsson RAPPORT 2015:20 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

Läs mer

Arkeologisk utredning. Näs-Söderby s:1 Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland. Hans Göthberg 2002:10

Arkeologisk utredning. Näs-Söderby s:1 Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland. Hans Göthberg 2002:10 Arkeologisk utredning Näs-Söderby s:1 Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland Hans Göthberg 2002:10 Arkeologisk utredning Näs-Söderby s:1 Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland Hans Göthberg 1 Rapport

Läs mer

Fibertillskott i Övra Östa

Fibertillskott i Övra Östa ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2014:31 ARKEOLOGISK UTREDNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Fibertillskott i Övra Östa Övra Östa 3:7, 1:2, 5:1, Knista kyrka 1:1, 1:2, Tegelsta 1:1, Knista socken, Lekebergs

Läs mer

Arkeologisk utredning

Arkeologisk utredning Arkeologisk utredning Med anledning av planerade vindkraftverk på fastighet Hörneå 8:455, Umeå kn. Västerbottens län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten Berit Andersson 2007 Dnr 10/08 Rapport över

Läs mer

NY VATTENLEDNING I SMEDSTAD

NY VATTENLEDNING I SMEDSTAD RAPPORT 2014:41 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING NY VATTENLEDNING I SMEDSTAD RAÄ 398:1 SMEDSTAD 1:4 LINKÖPINGS STAD OCH KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Ny vattenledning i Smedstad Innehåll Sammanfattning...........................................................

Läs mer

Domherren 18. Fornlämning 93, Kalmar stad, Kalmar kommun, Småland Arkeologisk förundersökning 2001

Domherren 18. Fornlämning 93, Kalmar stad, Kalmar kommun, Småland Arkeologisk förundersökning 2001 Domherren 18 Fornlämning 93, Kalmar stad, Kalmar kommun, Småland Arkeologisk förundersökning 2001 1 . Kartor publicerade i enlighet med tillstånd 507-98-2848 från Lantmäteriverket. Utgiven av Kalmar läns

Läs mer

Stenåldersboplats längs Västerhaningevägen i Tullinge

Stenåldersboplats längs Västerhaningevägen i Tullinge UV MITT, RAPPORT 2006:24 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Stenåldersboplats längs Västerhaningevägen i Tullinge Södermanland, Botkyrka socken, Tullinge 21:223, RAÄ 505:1 Cecilia Grusmark UV MITT, RAPPORT 2006:24

Läs mer

LINDE DUCKARVE 1:27. Rapport Arendus 2014:30. Arkeologisk förundersökning Dnr 431-2400-13

LINDE DUCKARVE 1:27. Rapport Arendus 2014:30. Arkeologisk förundersökning Dnr 431-2400-13 Rapport Arendus 2014:30 LINDE DUCKARVE 1:27 Arkeologisk förundersökning Dnr 431-2400-13 Vid RAÄ Linde 13:1 Linde socken Region Gotland Gotlands län 2014 Christian Hoffman Omslagsbild: Undersökningsytan

Läs mer

I närheten av kung Sigges sten

I närheten av kung Sigges sten ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:01 ARKEOLOGisK ANTiKvARisK KONTROLL I närheten av kung Sigges sten Lunger 10:2, Götlunda 51:1 3, Götlunda socken, Arboga kommun, Närke, västmanlands län Leif Karlenby ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

SANDFICKA PÅ SOFIEDALS GRIFTEGÅRD

SANDFICKA PÅ SOFIEDALS GRIFTEGÅRD Rapport Länsmuseet Gävleborg 2016:11 SANDFICKA PÅ SOFIEDALS GRIFTEGÅRD Arkeologisk förundersökning Sofiedal 8:19 RAÄ 23:1 Hudiksvalls stad Hudiksvalls kommun Hälsingland 2015 Inga Blennå SANDFICKA PÅ

Läs mer

Arkeologisk schaktningsövervakning. Uppsala slott. Landshövdingens trädgård. RAÄ 88 Uppsala slott Uppsala stad och kommun Uppland.

Arkeologisk schaktningsövervakning. Uppsala slott. Landshövdingens trädgård. RAÄ 88 Uppsala slott Uppsala stad och kommun Uppland. Arkeologisk schaktningsövervakning Uppsala slott Landshövdingens trädgård RAÄ 88 Uppsala slott Uppsala stad och kommun Uppland Joakim Kjellberg 2 Arkeologisk schaktningsövervakning Uppsala slott Landshövdingens

Läs mer

Månsarp 1:69 och 1:186

Månsarp 1:69 och 1:186 Månsarp 1:69 och 1:186 Arkeologisk utredning inför husbyggnation, Månsarp socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2013:38 Anna Ödeén Månsarp 1:69 och 1:186

Läs mer

Kv Intellektet. Arkeologisk utredning med anledning av nya studentbostäder inom Valla koloniområde

Kv Intellektet. Arkeologisk utredning med anledning av nya studentbostäder inom Valla koloniområde UV ÖST RAPPORT 2006:27 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Kv Intellektet Arkeologisk utredning med anledning av nya studentbostäder inom Valla koloniområde Kv Intellektet 1, Valla 1:1 Linköpings stad och kommun

Läs mer

Långbro. Arkeologisk utredning vid

Långbro. Arkeologisk utredning vid Arkeologisk utredning vid Långbro Särskild arkeologisk utredning inom del av fastigheten Långbro 1:1, Vårdinge socken, Södertälje kommun, Södermanland. Rapport 2010:52 Kjell Andersson Arkeologisk utredning

Läs mer

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson Nr 2013:08 KN-SLM12-150 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Ingeborg Svensson datum. 2013-10-10 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

Ett husbygge i Gillberga

Ett husbygge i Gillberga Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:46 Ett husbygge i Gillberga Särskild utredning RAÄ 281 Gillberga 6:5 Vittinge socken Uppland Jan Ählström Innehållsförteckning Inledning...3 Målsättning och metod...4

Läs mer