MANUAL SWEDEHEART SEPHIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MANUAL SWEDEHEART SEPHIA"

Transkript

1 MANUAL SWEDEHEART SEPHIA 1

2 Innehåll Patienter som kan ingå i SWEDEHEARTS Uppföljning... 3 Om Uppföljningssidan... 4 Kriterier för Uppföljning... 4 Sjukhusprofil... 5 Utskick... 5 Utskrift av formulär... 5 Personuppgifter... 6 Kontroll mot befolkningsregistret... 6 Dödsfall... 6 Uppföljning... 6 Typ av uppföljning... 7 Symtom... 7 Sysselsättning... 8 Händelser efter utskrivningen... 8 Åtgärder efter utskrivning... 9 Riskfaktorer Matvanor Utbildningsprogram Hjärtskola Andra riktade program Medicinering Livskvalitet Deltar i läkemedelsstudie Provtagning Mätningar

3 Patienter som kan ingå i SWEDEHEARTS Uppföljning Varje sjukhus/klinik kan välja vilka patienter som ska följas upp, bortsett från de patienter som vårdats med diagnosen hjärtinfarkt och är under 75 år vid utskrivningen, vilka alltid ingår i uppföljningen. En ny inläggning/åtgärd inom det första året efter en händelse som genererat en uppföljning kommer inte att skapa en ny uppföljning, utan registreras som en återinläggning. Patientgrupper som dessutom kan ingå: - Instabil angina - PCI - CABG - Klaff - Arytmi - Aorta För alla uppföljningsgrupper gäller dessutom följande valbara inställningar (ändras av SWEDEHEART support): Uppföljningsintervall: 4-10 veckor eller 6-10 veckor (default 6-10 v) Uppföljning t o m ålder: <75 år eller samtliga åldrar (default <75 år utskrivningsdagen) Ytterligare uppföljning efter 14 månader: var 6:e månad eller var 12:e månad Valmöjlighet finns också om registrering av lab.värden och mätningar, t.ex. vikt och BMI ska visas på inmatningssidan. Patientenkäter PROM Insamlingen av uppgifter om patienten sker genom ett mottagningsbesök eller telefonkontakt. Fysioterapeutvariablerna ligger som en egen modul (se separat manual). För ytterligare information se under menydelen "Om Uppföljningssidan". 3

4 Om Uppföljningssidan Syftet med den sekundärpreventiva delen av SWEDEHEART är att öka kunskapen om vilka faktorer som ligger bakom framgång eller misslyckande när det gäller att nå målen för sekundärprevention efter kranskärlssjukdom och därigenom kunna förbättra omhändertagandet av varje patient. Uppföljningsdelen i SWEDEHEART ska också fungera som ett instrument för varje deltagande sjukhus att utvärdera behandlingsresultat i den egna verksamheten. Uppföljningsdelen i SWEDEHEART innehåller sekundärprevention efter hjärtinfarkt, instabil angina, PCI, bypass-operation (CABG), samt uppföljning efter klaff- och/eller arytmikirurgi. Uppföljningssidorna är kopplade till registreringen som görs i samband med utskrivning av patienten, i SWEDEHEART kallat Slut. Uppföljningen gäller patienter som: Vårdats för hjärtinfarkt, instabil angina, PCI, bypass-operation, klaff- och/eller arytmikirurgi. Registrerats i SWEDEHEART. Registrerats på sidan Slut som uppföljning Kardiologi/Medicin. Kriterier för Uppföljning Datumet som styr uppföljningarna är det datum som angivits på sidan Slut vårdkedja (utskrivningsdatum). På denna sida måste också Kardiologi/Medicin vara valt gällande vilken instans som ska göra uppföljningen. För övrigt, se Sjukhusprofil för valbara inställningar Något senaste datum för inmatning av uppgifter finns inte. Uppföljningen sker vid två tillfällen under första året efter en det aktuella vårdtillfället: antingen vid 4-10 veckor alternativt 6-10 veckor och månader efter utskrivningen. För att möjliggöra jämförelser mellan olika centra kommer dock endast uppföljningar utförda 6-10 veckor efter utskrivning att användas vid jämförelser. Möjlighet finns också att göra extra uppföljningar ett halvår samt ett år efter uppföljning 2 (dock minst 6 månader efter uppföljning 2). Insamlingen av uppgifter om patienten sker genom ett mottagningsbesök eller telefonkontakt. Den klinik som är ansvarig för uppföljning av vården har också ansvar för insamlandet av sekundärpreventiva data. Beroende på den lokala organisationen av den sekundärpreventiva vården kan uppgifterna inhämtas och registreras av läkare eller sjuksköterska med ansvar för uppföljning av patienterna. Uppgifterna i registret kan användas till lokalt förbättringsarbete på kliniken. Registret genererar rapporter som enkelt kan tas fram av alla som har inloggning till denna registerdel. I rapporterna ser varje deltagande klinik hur just de ligger till när det gäller måluppfyllelse och resultat av det sekundärpreventiva arbetet. Jämförelser mellan män och kvinnor, olika diagnosgrupper eller jämförelse med resten av landet kan tas fram av varje enskild användare som har inloggning. 4

5 Sjukhusprofil Varje sjukhus/klinik kan välja vilka patienter som ska följas upp, bortsett från de patienter som vårdats med diagnosen hjärtinfarkt och som är under 75 år, vilka alltid ska ingå i uppföljningen. Dessutom går det att följa upp patienter med instabil angina, de som genomgått PCI, bypass-operation, klaff-och/eller arytmikirurgi. Det går även att följa upp patienter utan åldersgränsen 75 år och valmöjligheten finns att ha fler uppföljningstillfällen efter 14 månader. Valmöjlighet finns också om registrering av lab.värden och mätningar, t.ex. vikt och BMI ska visas på inmatningssidan. Utskick (Valfritt tillägg i sjukhusprofilen) Funktionen "Utskick" är tänkt att fungera som ett administrativt stöd för utskick av kallelse till patienter inför uppföljningen -man kan till exempel skicka hem frågeformuläret för livskvalitetsmätning (EQ5D) i förväg inför en telefonuppföljning. Under "utskick" markeras att kallelsen är skickad till patienten, man kan även ange när detta gjordes och sätta sin signatur i rutan. Utskrift av formulär Gå in på en aktuell patient och klicka på Skriv ut i menyn. Välj om formuläret ska vara förifyllt med den aktuella patientens personuppgifter eller utan personuppgifter. 5

6 Personuppgifter Du kan välja Svenskt personnummer eller Annat. Är inte personnumret svenskt måste uppgifterna läggas in manuellt. OBS! att reservnummer är sjukhusindividuella och skiljer sig åt från sjukhus till sjukhus, vilket kan försvåra registreringen. När du loggat in i SWE- DEHEART går det att från första sidan klicka på länken Uppföljningar. Där finns en lista med Ej klarmarkerade uppföljningar, alltså även de som är aktuella för kommande uppföljningar. Här ser du också inom vilket tidsspann som patienten ska följas upp. Patienterna kommer upp på listan för uppföljning 1 då sidan Slut (utskrivning) är klarmarkerad. Inför ettårsuppföljningen kommer de upp 330 dagar (11 månader) efter utskrivningen. Det går även att söka efter patienter: Gå in i menyraden och klicka på Sök Sök registrering -Uppföljning. Kontroll mot befolkningsregistret Överst på inmatningssidan för Uppföljning går det att kontrollera om patienten har avlidit genom att klicka på "Kontrollera". Dödsfall 1= "Patienten avliden" fylls i om patienten avlidit efter utskrivningen eller efter förra uppföljningen. Vid svar "Patienten avliden" utvecklas ytterligare fråga där datum för dödsfallet skall anges, inga ytterligare uppgifter fylls i. Klarmarkera och spara. Uppföljning Det finns fyra alternativ under "uppföljning", här ska anges vad som gäller för patienten inför aktuell uppföljning. 1. Kontakten fortsätter (patienten kommer på ett besök eller följs upp via telefon). 2. Kontakten har upphört om patienten inte går att nå, inte ska kallas till fler besök eller om patienten inte vill delta i uppföljningen. Uppföljningen avslutas då. 3. Patienten kan inte nås vid första uppföljningen, men skall kontaktas inför 1-årsuppföljningen. 4. Patienten ej kallad inom tidsramen innebär att vårdorganisationen, av någon anledning, inte kunnat kalla patienten inom 4-10/6-10 veckor, respektive månader. Vid alternativ 2, 3 och 4 skall inga ytterligare uppgifter fyllas i, klarmarkera och spara. Om patienten efter Uppföljning 2 ska remitteras till primärvården anges ändå alternativ 1 för denna parameter. Med datum för uppföljningen menas datumet för besöket eller telefonsamtalet -inte datumet då uppgifterna matades in i registret. 6

7 Typ av uppföljning Ange om uppföljningen sker vid ett besök eller genom telefonsamtal. Symtom Bröstsmärta och andnöd ska efterfrågas även om patienten inte har diagnosen kärlkramp respektive hjärtsvikt. Bröstsmärta Anamnestisk klassificering av funktionsklass vid angina enligt CCS (Canadian Cardiovascular Society): 0 Nej. Ingen bröstsmärta. 1. CCS I. Bröstsmärta som inte begränsar alldaglig aktivitet. Bröstsmärta förekommer endast vid kraftig, snabb eller utdragen aktivitet. 2. CCS II. Lindrig begränsning av alldaglig aktivitet. Bröstsmärta uppkommer vid promenad mer än två kvarter i normal takt och under normala förhållanden eller uppför mer än en trappa. 3. CCS III. Markerad begränsning av alldaglig aktivitet. Angina uppkommer vid promenad i normal takt och under normala förhållanden i ett till två kvarter eller uppför en trappa. 4. CCS IV. Kan ej utföra någon fysisk aktivitet utan obehag/bröstsmärta. Bröstsmärta kan förekomma redan i vila. 5. Icke ischemisk bröstsmärta, t.ex. efter CABG, muskelsmärta. Andnöd Anamnestisk klassificering av funktionsklass vid hjärtsvikt enligt NYHA (New York Heart Association): 0 Nej. Normal vänsterkammarfunktion och inga tecken eller symtom på hjärtsvikt. 1. NYHA I. Ingen begränsning av fysisk aktivitet men nedsatt hjärtfunktion vid objektiva test. 2. NYHA II. Lindrig begränsning av fysisk aktivitet. Andfåddhet och trötthet endast vid kraftig fysisk aktivitet. 3. NYHA III. Markerad begränsning av fysisk aktivitet. Andfåddhet och trötthet endast vid lätt till måttlig fysisk aktivitet. Klarar ej att gå 200 m på plan mark utan besvär. 4. NYHA IV. Symtom i vila -minsta fysiska aktivitet ger ökande symtom. Om patienten inte upplever någon andnöd, men enligt journalen har nedsatt vänsterkammarfunktion, ska patientens symtom registreras, inte journaluppgiften (registrera NYHA-klass I). 7

8 Sysselsättning Arbete -vid mer än en sysselsättning (t.ex. arbete + studier) anges det översta, aktuella svarsalternativet. Är patienten sjukskriven vecklas en flik ut där hel- eller deltidssjukskrivning ska anges Valbara variabler 1. Arbete 2. Sjukskrivning/sjukersättning 3. Arbetslöshet 4. Ålderspensionär 5. Studerar/Övrigt 9. Okänt Händelser efter utskrivningen Återinläggning/Komplikation Om variabeln besvaras med Ja genereras fler parametrar gällande orsak till återinläggning. Även datum för återinläggningen ska besvaras i vissa fall. Ange om patienten återinlagts pga. blödningskomplikation sedan utskrivning från det initiala vårdtillfället och vilken typ av blödning det gäller. Som blödningskomplikation anges: 0. Nej 1. Intrakraniell blödning 2. Blödning i mag-tarmkanalen 3. Punktionsrelaterad blödning (efter PCI/angio) 4. Annan blödning; som krävt återinläggning eller, om patienten var inneliggande, föranlett transfusion eller förlängd vårdtid 9. Okänt Vid flera blödningskomplikationer anges det översta, aktuella svarsalternativet. Om patienten återinsjuknat anges återinläggning efter utskrivningen från det initiala vårdtillfället. Det är alltså bara det första, nya vårdtillfället för varje orsak efter utskrivningen som ska anges. När en återinläggning/åtgärd är ifylld med datum kommer variabeln inte att behöva fyllas i vid nästa uppföljning. Om patienten t.ex. vårdats för både ny hjärtinfarkt och hjärtsvikt vid samma vårdtillfälle anges samma intagningsdatum för båda diagnoserna. Om möjligt konfirmeras diagnos och intagningsdatum med hjälp av journaluppgifter. Om exakt datum är okänt var vänlig ange år, månad och 01, 15 eller 30 (början, mitten eller slutet på månaden). En ny inläggning/åtgärd inom det första året efter en händelse som genererat en uppföljning kommer inte att skapa en ny uppföljning, utan registreras som en återinläggning. 8

9 Enheter som följer upp CABG-patienter i SEPHIA: Hjärtkirurgisk komplikation utan återinläggning ska fyllas i om patienten t.ex. fått en sårinfektion postoperativt, men som inte krävt återinläggning. Som hjärtkirurgisk komplikation anges: 0. Nej 1. Sårinfektion 2. Pleuravätska som föranlett tappning 3. Perikardvätska som föranlett tappning 4. Sternuminstabilitet som föranlett reoperation 5. Hjärtklaffprotes/dysfunktion som föranlett reoperation 6. Dialysbehov som är nytillkommet sedan operationen 9. Okänt Åtgärder efter utskrivning Åtgärder efter utskrivning Om variabeln besvaras med Ja genereras fler parametrar gällande vilka åtgärder som kan vara aktuella (koronarangiografi, PCI eller CABG). Om någon av åtgärderna besvaras med Ja, genereras ännu en fråga där datum för åtgärden anges. Om en patient har genomgått någon typ av åtgärd (koronarangiografi, PCI eller CABG) vid ett nytt vårdtillfälle anges det med datum för respektive ingrepp. Om patienten i direkt anslutning till den primära inläggningen överförs till annat sjukhus för koronarangio, PCI eller CABG räknas det till det primära vårdtillfället (även om patienten blir utskriven från HIA, före inskrivning på t.ex. thoraxkliniken) och ska således inte tas upp här. Detta registreras i Vård-delen, så uppgiften kommer med i statistiken ändå. Det är endast den första åtgärden av varje slag efter utskrivningen som ska registreras, även om patienten t.ex. gör PCI flera gånger. Om variabeln besvaras med Ja genereras frågor där datum ska anges. När en åtgärd är ifylld och datum angetts, ska fältet inte fyllas i vid nästa uppföljning. Om man gör försök till PCI men misslyckas, d.v.s. inte gör någon intervention, räknas det ändå som PCI. Diagnos och åtgärdsdatum bör konfirmeras med hjälp av journaluppgifter. Om exakt datum är okänt var vänlig ange år, månad och 01, 15 eller 30 (början, mitten eller slutet på månaden). 9

10 Riskfaktorer Rökning Patienten betraktas som ex-rökare om det är mer än 1 månad sedan han/hon slutade röka. Någon övre gräns (preskriptionstid) för ex-rökare finns inte. Svarsalternativet "Slutat röka i samband med eller efter hjärtinfarkten" anges om patienten har slutat röka efter insjuknandet i den aktuella hjärtinfarkten. Samma resonemang gäller för snusning. Då svarsalternativet Exrökare >1 mån. anges, utvecklas ytterligare en fråga med texten "Slutat röka i samband med eller efter hjärtinfarkten". Bruk av vattenpipa räknas som rökare. Snusning Patienten betraktas som ex-snusare om det är mer än 1 månad sedan han/hon slutade snusa. Någon övre gräns (preskriptionstid) för ex-snusare finns inte. Svarsalternativet "Slutat snusa i samband med eller efter hjärtinfarkten" anges om patienten har slutat snusa efter insjuknandet i den aktuella hjärtinfarkten. Då svarsalternativet Ex-snusare >1 mån. anges, utvecklas ytterligare en fråga med texten "Slutat snusa i samband med eller efter hjärtinfarkten". Motion Ange hur många dagar den senaste veckan (utöver förvärvsarbete) som patienten motionerat sammanlagt minst 30 minuter per dag med en intensitet som motsvarar rask promenad. Maxvärdet på denna variabel är 7, ett 60-minuters-pass kan alltså inte "fördelas" på två dagar. Däremot kan två 15-minuterspass läggas ihop till ett 30-minuterspass. Observera att ni inte ska ange hur mycket patienten brukar motionera på en vecka, utan antal faktiska motionstillfällen de senaste sju dagarna. Matvanor Socialstyrelsen har utarbetat ett kostindex sammansatt av fyra frågor. Indexet är baserat på en poängsättning av svarsalternativen för fråga 1 4 där maxpoäng är 12. Poängen har satts utifrån poängsättningen i Livsmedelsverkets enkätfrågor. Livsmedelsverket bedömer att de som har 0 4 poäng har betydande ohälsosamma matvanor, medan de som har 9 12 poäng i stort sett följer kostråden. Målsättningen med de föreslagna frågorna är att de ska fånga dem med störst förbättringspotential när det gäller matvanorna, det vill säga de som får 0 4 poäng. Man kan antingen som sjukvårdspersonal ställa frågorna till patienten, eller be patienten svara själv, t ex i väntrummet innan besöket. Markera ett alternativ på varje fråga det patienten brukar göra. Observera att poängen inte ska finnas med då frågorna används i exempelvis enkätform till patienter. 10

11 Utbildningsprogram Hjärtskola Ange om patienten deltar eller har deltagit i övergripande utbildningsprogram (i grupp) om kranskärlssjukdom efter utskrivning. Om frågan besvaras med Ja, genereras ytterligare en fråga där det totala antal timmar som patienten deltagit i hjärtskola ska anges. Definition Hjärtskola Interaktivt program om riskfaktorer och hjärtsjukdom för patienter och anhöriga. Ska innehålla utbildningstillfällen om hälsosamma matvanor, tobak, stress, fysisk aktivitet och träning samt om hjärtsjukdomens orsaker, konsekvenser och behandling. Andra riktade program Ange om patienten deltar eller har deltagit i andra riktade program (d.v.s. något utöver muntlig rådgivning som ges i samband med t ex utskrivningssamtal eller rutin-återbesök) avsedda för hjärtsjuka, individuellt eller i grupp. Det kan gälla fysisk träning, stressbehandling, rökavvänjning eller kostvanor. Med riktade program menas att de är avsedda för hjärtsjuka och erbjuds i samband med klinikens hjärtrehabilitering, även om utförandet kan ske t.ex. i patientföreningens eller primärvårdens regi. Föreläsning/information räknas inte som ett program. Vid deltagande i program som innefattar flera av dessa områden kan flera rutor fyllas i med 1 = Ja. I de fall som uppgifterna fylls i med Ja gällande dessa program, genereras svaren över till kommande uppföljningar, de är dock ändringsbara. Definition Fysiskt träningsprogram Organiserad, individanpassad fysisk träning innehållande både konditionsträning minuter minst 3 ggr/vecka, samt muskelträning 2 ggr/vecka med intensiteten på Borgs ansträngningsskala. Muskel- och konditionsträning kan utföras vid samma träningstillfälle. Programmet ska omfatta minst 3 månader. Inom ramen för programmet kan en del av träningstillfällena utföras på egen hand. När det gäller Fysiskt träningsprogram finns ytterligare en fråga i de fall patienten deltagit i programmet. Där ska frågan besvaras angående hur lång tid patienten deltagit. Definition Stresshanteringsprogram Strukturerat beteendeinriktat program i grupp med färdighetsträning som leds av en person med särskild kompetens inom stressbehandlings tekniker. Behandlingstiden ska ej understiga 3 månader. När det gäller Stressbehandlingsprogram finns ytterligare en fråga i de fall patienten deltagit i programmet. Där ska frågan besvaras angående hur lång tid patienten deltagit. Definition Rökavvänjningsprogram Strukturerat rökavvänjningsprogram i egen eller annans regi (t.ex. primärvården). 11

12 Medicinering Registrera vad patienten anger som regelbunden medicinering, d.v.s. fråga aktivt vad patienten faktiskt tar även om medicinlistan i journalen finns till hands. Diabetes behandling- icke insulin Ange om patienten regelbundet har tagit diabetesläkemedel per oralt eller GLP-analog (t.ex. Victoza)- ej insulin före sjukhusinläggningen. Fråga patienten aktivt vad patienten faktiskt tar även om det finns en medicinlista till hands. Valaternativ: 0. Nej 1. Övriga diabetesläkemedel (ej insulin) 9. Okänt Diabetes behandling insulin Ange om patienten regelbundet tagit insulin före sjukhusinläggningen. 0. Nej 1. Insulin 9. Okänt För kombinationspreparat ska båda grupperna anges. OBS! Listan på mediciner som finns för varje preparat är ej komplett. Var god se för uppdatering. Livskvalitet Hälsorelaterad livskvalitet mäts med ett standardiserat frågeformulär som heter EQ-5D. Eftersom formuläret är standardiserat ska man inte ändra något i frågornas formulering eller instruktioner till patienten. Läs därför den separata instruktionen, syns som egen rubrik, och observera att det finns en specifik instruktion för telefonuppföljning! I korthet består instrumentet av 5 frågor med vardera 3 svarsalternativ samt en VAS-skala. Svarsalternativen för respektive rubrik numreras uppifrån och ner (t.ex. under rubriken Rörlighet: "Jag går utan svårighet" ger siffran 1, "Jag är sängliggande" ger siffran 3). Högre siffra betecknar alltså större grad av svårighet inom respektive område. På VAS-skalan, där 100 är bästa tänkbara och 0 är sämsta tänkbara hälsotillstånd, får patienten pricka in sitt nuvarande hälsotillstånd. Frågorna gäller enbart patientens egen uppfattning! Det finns således inget rätt eller fel svar för ett visst tillstånd. 12

13 Deltar i läkemedelsstudie Ange om patienten deltar i någon läkemedelsstudie. Provtagning Ange det aktuella värdet. Provsvaret får vara taget max 2 veckor före eller 2 veckor efter besöket/tel.-samtalet vid uppföljning 1, samt max 2 mån före/efter vid uppföljning 2 Automatiskt uträknad LDL-kvot kommer om upp om övriga lipidfraktioner är ifyllda, dock ej vid triglyceridvärden > 4,5mmol/l. Det finns även möjlighet att skriva in direktmätt LDL/HDL kvot. Mätningar Blodtryck Prioriteten är att 24 timmarsblodtryck väger tyngst, sedan hemblodtryck och sedan mottagningsblodtryck om flera av dessa är ifyllda Ange det aktuella värdet (mm Hg). mätningen får vara tagen max två veckor före eller efter besöket/telesamtalet vid uppföljning 1. Samt max två månader före eller två månader efter vid uppföljning timmars blodtryck Medelblodtryck dygn/dag/natt Genomsnittsvärdet för hela mätperioden ska anges. Det räcker att ett är ifyllt. Hemblodtryck Blodtryck systoliskt/diastoliskt. Blodtrycket tas morgon och kväll sittande med kalibrerad utrustning. Det räcker att ett men helst fler så ett medelvärde kan räknas ut 13

MANUAL FYSIOTERAPI SEPHIA

MANUAL FYSIOTERAPI SEPHIA MANUAL FYSIOTERAPI SEPHIA 2016 Innehåll SWEDEHEART... 3 Inloggning... 3 Översikt... 4 Inställningar... 6 Administrera min profil... 6 Administrera användare... 6 Sök... 7 Sök registrering... 7 Hjälp...

Läs mer

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Reviderad 2014-05-14 www.rikssvikt.se Innehållsförteckning Startsida...2 Aktivera e-tjänstekort...2 Inloggning...3 Administrera min profil...5 Skapa ny användare...5

Läs mer

MANUAL kvalitetsregister

MANUAL kvalitetsregister MANUAL kvalitetsregister Mars 0 Förord Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister som stödjer ett systematiskt arbetssätt för att förebygga undernäring, fall och trycksår. Det ger möjlighet till

Läs mer

Introduktion - Svevac

Introduktion - Svevac Introduktion - Svevac Inloggning Det finns två olika versioner av Svevac. Den ena är den skarpa versionen (här kallad Svevac) där alla vaccinationsenheter anslutna till Svevac registrerar, och den andra

Läs mer

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Manual KundRad Webb Datum: 2009-04-14 Skapad av: Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Innehåll: Inloggning och Ansökan om access. (användarkonto)

Läs mer

Registrera i SveDem manual

Registrera i SveDem manual Registrera i SveDem manual INTRODUKTION Denna manual förklarar hur man registrerar och tar ut rapporter i SveDem. Varmt välkomna att kontakta oss med frågor och synpunkter. Registret är under ständig utveckling.

Läs mer

Vägledning NMiS Neuromuskulära sjukdomar i Sverige

Vägledning NMiS Neuromuskulära sjukdomar i Sverige Vägledning NMiS Neuromuskulära sjukdomar i Sverige Registret startade 2010 och en större förändring av de olika formulären och dess inmatning har gjorts under 2013. Finns frågor om registreringen hör av

Läs mer

Hjärtsvikt Medicin SU/Mölndal i samarbete med Mölndals kommun och primärvård

Hjärtsvikt Medicin SU/Mölndal i samarbete med Mölndals kommun och primärvård Hjärtsvikt Medicin SU/Mölndal i samarbete med Mölndals kommun och primärvård CVU Rapportserie 2005:7 Projektledare: Mona Karlsson Medicinmott SU/Mölndal Mölndal Projektgrupp: Maria Morén Ulf Axelsson Margaretha

Läs mer

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago.

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Lumbago - Förord Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Vår förhoppning är att du ska få mer tid över för dina patienter och att du ska ha nytta av alla de effektiva funktioner som Lumbago erbjuder.

Läs mer

Maria Hälleberg Nyman (MHN), Anita Ross (AR), Sigrid Odencrants (SO). INDIVIDUELL TENTAMEN I OMVÅRDNADSVETENSKAP B, OM1414

Maria Hälleberg Nyman (MHN), Anita Ross (AR), Sigrid Odencrants (SO). INDIVIDUELL TENTAMEN I OMVÅRDNADSVETENSKAP B, OM1414 Sjuksköterskeprogrammet HT 2014 Kurs: Omvårdnadsvetenskap B II, klinisk kurs, OM1414 Datum: 2015-01-02 Antal frågor: 5 huvudfrågor. Lärare: Maria Hälleberg Nyman (MHN), Anita Ross (AR), Sigrid Odencrants

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Metodstöd för kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg i sjukpenningärenden

Metodstöd för kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg i sjukpenningärenden Slutrapport Datum: 2003-12-08 1(10) Metodstöd för kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg i sjukpenningärenden Rätt förmån Rätt ersättning 2003-12-08 Projektledare: Kristina Hylén Bengtsson och

Läs mer

2. Registrera en ny medlem

2. Registrera en ny medlem 2. Registrera en ny medlem version 2006-05-10 2.1 2. Registrera en ny medlem Den här dokumentationen beskriver hur man registrerar en ny i SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

Vägledning. För TIA registrering i Riksstroke Version 6.0

Vägledning. För TIA registrering i Riksstroke Version 6.0 Vägledning För TIA registrering i Riksstroke Version 6.0 Vägledning för TIA-registrering i Riksstroke Version 6.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i TIA 2015-01-01 och därefter. Formulärets

Läs mer

Lathund Stöd för egenvård

Lathund Stöd för egenvård Lathund Under 04 erbjuds stöd för egenvård till patienter listade vid Björknäs, Sanden, Grytnäs och Övertorneå hälsocentraler. Ni kan registrera och se grafer över fysisk aktivitet och egenprovtagning

Läs mer

Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile

Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile E-tjänst-Aktivitetsstöd htp:/aktjon.argentum.se Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning...2 Om denna dokumentation...3 Teckenförklaring...3 Revisionshistorik...3

Läs mer

Vårdkedja ambulans hjärtsjukvård Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2012

Vårdkedja ambulans hjärtsjukvård Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2012 Vårdkedja ambulans hjärtsjukvård Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2012 Stefan Kihlgren Sjuksköterska Kardiologi Infarktsjukvård, kort historik 1960- och 1970-talet Lindra symtom Hög mortalitet Långa vårdtider,

Läs mer

HÄLSODAGBOKEN PIDcare

HÄLSODAGBOKEN PIDcare HÄLSODAGBOKEN PIDcare Webbaserad hälsodagbok för patienter med primär immunbrist och/eller ökad infektionsbenägenhet http://pidcare.halsodagboken.se Innehåll Allmän information Adress Inloggning Allmänt

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER BRÖSTCANCER ADJUVANT BEHANDLING

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER BRÖSTCANCER ADJUVANT BEHANDLING MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER BRÖSTCANCER ADJUVANT BEHANDLING Senaste uppdatering 2015-06-01 (Skapad den 2007-11-28) Ansvarigt Regionalt Cancercentrum REGISTERVERSIONER Omfattar registerversion/-er

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN * Översikt & sökningar * Inloggning Gå till www.gu.se/alumn/ eller till din fakultets alumnsida. Härifrån kan man logga in både som alumn och som administratör. Klicka

Läs mer

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen 2014-03-04 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Lägga till, ta bort och ändra ordning Spara egna kolumnval Urval Excelformat Välja antal barn som visas Sök Söka med filter Familjebild

Läs mer

Manual till 3C för CPUP

Manual till 3C för CPUP Manual 3C för CPUP version 2015-03-27 Manual till 3C för CPUP Innehåll sid 1. Inloggning 1 2. Comporto CPUP Patient 4 3. Comporto CPUP Arbetsterapeuter 6 4. Comporto CPUP Neuropediatriker 8 5. Comporto

Läs mer

Manual till 3C för CPUP

Manual till 3C för CPUP Manual 3C för CPUP version 2014-11-17 Manual till 3C för CPUP Innehåll sid 1. Inloggning 1 2. Comporto CPUP Patient 4 3. Comporto CPUP Arbetsterapeuter 6 4. Comporto CPUP Neuropediatriker 9 5. Comporto

Läs mer

19. Skriva ut statistik

19. Skriva ut statistik 19. Skiva ut statistik version 2006-05-10 19.1 19. Skriva ut statistik Den här dokumentationen beskriver hur man skriver ut statistik från SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

Så här inventerar du med Serveras inventeringswebb.

Så här inventerar du med Serveras inventeringswebb. Logga in Gå in på www.servera.se Klicka på Inventeringswebben. Eller klicka på Tjänster i menyn och välj Inventering. Logga in på Skriv in ditt användarnamn och lösenord. Första gången har du fått det

Läs mer

Genomförande av Hälsokurvan

Genomförande av Hälsokurvan Senast uppdaterad 2012-09-06 Genomförande av Hälsokurvan 1. Förslag till kallelserutiner Inbjudan, information, frågeformulär, svarsbrev (se bilagor) och svarskuvert skickas ut cirka en månad före planerad

Läs mer

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010 ADAD-net Användarmanual INDIVIDEN Råbe och Kobberstad Februari 2010 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLOGGNING OCH BEHÖRIGHETER... 2 STARTA PROGRAMMET OCH LOGGA IN... 2 BEHÖRIGHETSSYSTEM...

Läs mer

KLARA-manual. för Skövde kommunanvändare. Omvårdnadsförvaltningen. Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen

KLARA-manual. för Skövde kommunanvändare. Omvårdnadsförvaltningen. Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2010-04-28 KLARA-manual för Skövde kommunanvändare Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen 2 (11) Innehåll Inkomna meddelanden... 3 Patientadministrering...

Läs mer

Forskarstuderande. 1. Inloggning

Forskarstuderande. 1. Inloggning Forskarstuderande 1. Inloggning Du använder samma inloggning till Forskningsdatabasen som till universitetets övriga system. 2. Startsidan När du loggat in i Forskningsdatabasen (FDB) kommer du till startsidan

Läs mer

Förbättrad hemsjukvård för primärvårdens mest sjuka äldre

Förbättrad hemsjukvård för primärvårdens mest sjuka äldre Förbättrad hemsjukvård för primärvårdens mest sjuka äldre Ett projektarbete i två delar på hälsocentralen Ankaret i Örnsköldsvik 2013. Del ett i projektet. Kristina Lundgren, familjeläkare, specialist

Läs mer

Att arbeta i websesam manual för centralförrådets kunder 2014-10-31

Att arbeta i websesam manual för centralförrådets kunder 2014-10-31 ALLMÄNNA FÖRHÅLLNINGSREGLER Var uppmärksam på att det användarnamn du loggar in med kopplas till de uppgifter du registrerar i websesam, och all aktivitet loggas. Låna därför aldrig ut ditt användarnamn

Läs mer

En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck

En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck Den dolda folksjukdomen Har du högt blodtryck? Den frågan kan långt ifrån alla besvara. Högt blodtryck, hypertoni, är något av en dold folksjukdom trots

Läs mer

Delegering i Procapita

Delegering i Procapita Manual Delegering i Procapita 2012-11-09 Innehåll 1 Delegering Sidan 3 2 Förnya delegering Sidan 7 3 Återkalla delegering Sidan 9 4 Personal Sidan 9 Sida 2 av 12 1 DELEGERING För regler och rutiner om

Läs mer

Arytmi, ICD och CRT hur blir det med fysisk aktivitet och träning?

Arytmi, ICD och CRT hur blir det med fysisk aktivitet och träning? Arytmi, ICD och CRT hur blir det med fysisk aktivitet och träning? Charlotta Wredmark leg.sjukgymnast Sjukgymnastikkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna Incidens 1-1,5 % av befolkningen har någon

Läs mer

Skapa Gemensam Utbildningsplan (GUP) Skapa periodisk rapport, Närvarorapportering Avvikelserapport

Skapa Gemensam Utbildningsplan (GUP) Skapa periodisk rapport, Närvarorapportering Avvikelserapport Användarstöd Webbstöd till leverantörer för Arbetsmarknadsutbildningar, Förberedande utbildningar och Insatser Skapa Gemensam Utbildningsplan (GUP) Skapa periodisk rapport, Närvarorapportering Avvikelserapport

Läs mer

CSN-rapportering, gymnasiet

CSN-rapportering, gymnasiet CSN-rapportering, gymnasiet Förutsättning, modul CSN. Förberedelser Göra inställningar i enhetsregistret 1. Välj Organisation Enhet 2. Sök efter rätt enhet, dvs den enhet eleverna som ska rapporteras tillhör.

Läs mer

Rave3. Användarmanual. Dr Per Stenström 2011-06-20 Specialist i Allmänmedicin

Rave3. Användarmanual. Dr Per Stenström 2011-06-20 Specialist i Allmänmedicin Rave3 Användarmanual Dr Per Stenström 2011-06-20 Specialist i Allmänmedicin 1 Rave3 - Den medicinska resultatrapporten för primärvården Dataprogrammet ger dig information om verksamheternas utveckling

Läs mer

En grundläggande handbok till AmbuLink

En grundläggande handbok till AmbuLink En grundläggande handbok till AmbuLink Handboken uppdateras kontinuerligt på www.vgregion.se/ambulink. Undvik därför att spara eventuellt utskrivna handböcker. Var noggrann med senaste dokumentdatum! 2011-03-16

Läs mer

TERSUS SKOLSYSTEM AB. Ansökan. Barnomsorgen 2014-12-09

TERSUS SKOLSYSTEM AB. Ansökan. Barnomsorgen 2014-12-09 TERSUS SKOLSYSTEM AB Ansökan Barnomsorgen 2014-12-09 Innehåll Ansökan... 4 Inställningar Adela Administration... 5 Inställningar Ansökan... 6 Ansökan uppdatera kontaktuppgifter för existerande personer...

Läs mer

Del 3. Totalt 6 sidor. Maxpoäng: 19p

Del 3. Totalt 6 sidor. Maxpoäng: 19p Totalt 6 sidor. Maxpoäng: 19p Du tjänstgör på Hjärtinfarktavdelningen på ditt sjukhus. På ronden bestäms att Herr Andersson skall skrivas hem Det rör sig om en 67-årig man som tidigare arbetat som ingenjör

Läs mer

Sekundärpreventiv läkemedelsbehandling efter hjärtinfarkt

Sekundärpreventiv läkemedelsbehandling efter hjärtinfarkt Sekundärpreventiv läkemedelsbehandling efter hjärtinfarkt Lars Svennberg Överläkare, hjärtenheten Gävleborg Lars Svennberg Kardiolog, överläkare hjärtenheten Gävleborg Sekundärprevention Waran Kvalitets-

Läs mer

Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18

Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18 Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18 Inledning...3 Operativsystem och webbläsare...3 Föreningens utbildningsmodul.4 Inledning...4 Arrangemang...4 Öppna arrangemang...4 Sök arrangemang...7 Kopiera arrangemang...7

Läs mer

Sammanställning av nyheter/förändringar i KLARA SVPL i 6B 2009-11-25

Sammanställning av nyheter/förändringar i KLARA SVPL i 6B 2009-11-25 Sammanställning av nyheter/förändringar i KLARA SVPL i 6B 2009-11-25 Att nå eller arbeta på annan enhet/arbetsplats säkerhetsfråga o Det är nu möjligt att välja att gå över och arbeta på en enhet som din

Läs mer

SVEA Sammanhållen vård genom enhetliga arbetssätt

SVEA Sammanhållen vård genom enhetliga arbetssätt FÖRSTÄRKT MOTTAGANDE Arbetssätt för att säkerställa adekvat informationsöverföring och uppföljning i primärvården efter ett slutenvårdstillfälle SVEA Sammanhållen vård genom enhetliga arbetssätt www.vardgivarguiden.se/sammanhallenvard

Läs mer

Instruktion för fotohantering i. TakeCare. och TakeCare-Picsara. för case-användare

Instruktion för fotohantering i. TakeCare. och TakeCare-Picsara. för case-användare 1 (24) Instruktion för fotohantering i TakeCare och TakeCare-Picsara för case-användare HSF/MIT Version 1.03 2 (24) Innehåll Inledning... 3 Hantering:... 3 Säkerhetskopiering:... 3 Support... 3 Från patientkontakt

Läs mer

Manual för praktiker

Manual för praktiker Manual för praktiker Version: 2012-03-18 v.1 Innehållsförteckning Inloggning... 2 Logga in... 2 Glömt lösenord... 2 Logga ut... 3 Behandlingar / Tjänster... 4 Lägg in era behandlingar... 4 Hantering av

Läs mer

Mikromarc 2 Meddelandecenter

Mikromarc 2 Meddelandecenter Mikromarc 2 Meddelandecenter Version 2.6 och högre Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, september 2006 Bibliotekscentrum Sverige AB - 0470-532 530 - www.bibliotekscentrum.se Sida 1 av 59 Innehållsförteckning

Läs mer

Del 7_6 sidor_14 poäng

Del 7_6 sidor_14 poäng Del 7_6 sidor_14 poäng 62-årig kvinna med viss höftledsartros i övrigt väsentligen frisk. Hon kommer nu på mottagningsbesök pga att hon senaste halvåret haft tilltagande besvär av andfåddhet vid ansträngning.

Läs mer

En lathund inför utvecklingssamtalet

En lathund inför utvecklingssamtalet En lathund inför utvecklingssamtalet 20091119 /lga 1 Så här arbetar vi med IUP i Ödeshög I Skolverkets allmänna råd för DEN INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN med skriftliga omdömen skriver man följande om

Läs mer

Rapportering till FORA 2016

Rapportering till FORA 2016 Användarmeddelande 20151221 Rapportering till FORA 2016 Bäste kund! I januari varje år ska företag knutna till Fora rapportera löneuppgifter för sina anställda till Fora. Uppgifterna ska rapporteras på

Läs mer

Uppdaterad 2015-02-05. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2015-02-05. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2015-02-05 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

VASS HBI Användarmanual

VASS HBI Användarmanual VASS HBI Användarmanual 2014-09-17 VASS Hållbarhetsindex Sida 1 (7) Innehållsförteckning Logga in i VASS... 3 Behörighetssystem... 3 Välj kommun... 3 Regionala bolag... 3 Mata in uppgifter... 3 Hållbarhetsindex...

Läs mer

HJÄRTINFARKT, HJÄRTSVIKT OCH ANGINA PECTORIS

HJÄRTINFARKT, HJÄRTSVIKT OCH ANGINA PECTORIS HJÄRTINFARKT, HJÄRTSVIKT OCH ANGINA PECTORIS Anette Dolk AiV 1 Innehållsförteckning Inledning... 1 Syfte... 1 Metod... 1 Hjärtinfarkt... 1 Incidens... 1 Orsaker... 2 Symtom... 2 Diagnos... 3 Behandling...

Läs mer

SmiNet 2 Manual Webanmälan

SmiNet 2 Manual Webanmälan SmiNet 2 Manual Webanmälan SmiNet2 Manual 2005-06-14 Introduktion - Sidan 2 av 15 INTRODUKTION TILL WEB-GRÄNSSNITTET... 3 ANVÄNDARE/MÅLGRUPPER... 3 TILLGÅNG TILL SIDAN... 4 INLOGGNING TILL WEB-SIDAN...

Läs mer

Lathund till Dexter IUP

Lathund till Dexter IUP Barn- och utbildningsförvaltningen 2009-01-01 Lathund till Dexter IUP Version 3 1. Gå in på webbadressen: http://skolwebb.eskilstuna.se 2. Logga in med ditt användarnamn och lösenord. Klicka på knappen

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister;

Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister; Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2013:XX (M) Utkom från trycket den 2013 Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens

Läs mer

Manual Invånaradministratör

Manual Invånaradministratör Manual Invånaradministratör Stöd och Behandling release 1.7 Stockholm, 2016-05-25 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Stöd och behandling... 4 1.2. Roller och Behörigheter... 4 1.3. Förutsättning för att kunna

Läs mer

För delegationerna bifogas dokument D043528/02 Annex.

För delegationerna bifogas dokument D043528/02 Annex. Europeiska unionens råd Bryssel den 8 mars 2016 (OR. en) 6937/16 ADD 1 TRANS 72 FÖLJENOT från: inkom den: 7 mars 2016 till: Komm. dok. nr: Ärende: Europeiska kommissionen Rådets generalsekretariat D043528/02

Läs mer

Användarmanual Tandvårdsportalen Munter Godkänd av Tandvårdsenheten 2015-12-01

Användarmanual Tandvårdsportalen Munter Godkänd av Tandvårdsenheten 2015-12-01 Sida 1 (37) Användarmanual Tandvårdsportalen Munter Godkänd av Tandvårdsenheten 2015-12-01 Sida 2 (37) Innehåll Åtkomst... 4 Inloggning med användarnamn och lösenord... 4 Inloggning med certifikat... 4

Läs mer

Manual. Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer- Cystektomikomplikationsregistrering 2014-01-01

Manual. Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer- Cystektomikomplikationsregistrering 2014-01-01 Manual Nationellt Kvalitetsregister för Urinblåsecancer- Cystektomikomplikationsregistrering 2014-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nationell registrering av Urinblåsecancer Cystektomikomplikationsregistrering...

Läs mer

Användarmanual Procapita HSL Journal ICF

Användarmanual Procapita HSL Journal ICF 2014-04-11 1 (33) Användarmanual Procapita HSL Journal ICF Karin Bendroth Silfwerbrand Vellinge Kommun 2014-04-11 2 (33) Innehåll Inoggning... 3 Centralen... 4 Komihåg... 4 Mina meddelanden... 5 Bevakningar...

Läs mer

2015-10-12. Tryck på Ansök här i vänstermenyn, se nedan.

2015-10-12. Tryck på Ansök här i vänstermenyn, se nedan. 05-0- Tryck på Ansök här i vänstermenyn, se nedan. Välj ansökan:. Innovationsfonden - ny ansökan. Innovationsfonden - fortsättningsansökan Observera att fortsättningsansökan enbart riktar sig till pågående

Läs mer

Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar

Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar Medlem online innehåller en funktion där du kan göra ett utskick till de medlemmar som har en e-post registrerad i systemet. Observera att de medlemmar

Läs mer

Aktivitetskort på nätet

Aktivitetskort på nätet Aktivitetskort på nätet Handbok 1 Aktivitetskort på Nätet (ApN) Som förening kan ni ansöka om bidrag och följa ert ärende via ApN. Var ni än är i världen och vilken tid det än är på dygnet kan ni logga

Läs mer

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen Patientenkät Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen Vi följer upp vården för att vara säkra på att Du får en vård med hög kvalitet. För att kunna

Läs mer

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept.

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept. Recept för rörelse Minst hälften av svenska folket rör sig för lite. Forskare varnar för negativa hälsoeffekter och skenande sjukvårdskostnader i en snar framtid. Frågan är vad som går att göra. Fysisk

Läs mer

Doktorander vid högskolor utan, eller med begränsat, examenstillstånd på forskarnivå

Doktorander vid högskolor utan, eller med begränsat, examenstillstånd på forskarnivå December 2015 Doktorander vid högskolor utan, eller med begränsat, examenstillstånd på forskarnivå 2015 Instruktion för webbrapportering Innehåll 1. Allmänt... 2 2. Viktig information inför ifyllandet

Läs mer

2. Hur många procent av patienterna får postoperativt förmaksflimmer efter öppen hjärtkirurgi? (1p)

2. Hur många procent av patienterna får postoperativt förmaksflimmer efter öppen hjärtkirurgi? (1p) Kortsvars frågor Kardiologi 1.Ung man där pappa dog plötsligt 35 år gammal. Vad visar EKG? Vilken sjukdom vill du utesluta? (2p) (Notera amerikansk koppling samt 25 mm/s) 2. Hur många procent av patienterna

Läs mer

Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Elin Khokhar Distriktsläkare Foto: Nicklas Blom/ bildarkivet.se 2014-03-04 Innehåll i riktlinjerna På Inte vilket vilka sätt kan levnadsvanorna

Läs mer

Utbildningsmaterial, rutiner och övergångsrutiner inför den nya versionen av Siebel

Utbildningsmaterial, rutiner och övergångsrutiner inför den nya versionen av Siebel Utbildningsmaterial, rutiner och övergångsrutiner inför den nya versionen av Siebel 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1 BAKGRUND... 3 2 NY VERSION AV PATIENTJOURNAL... 3 3 RUTINER... 4 SIGNERING OCH AUTOLÅSNING

Läs mer

Nyheter i SMP infö r miljö rappörteringen 2016

Nyheter i SMP infö r miljö rappörteringen 2016 1 Nyheter i SMP infö r miljö rappörteringen 2016 Ändringar som berör dig som har en täktverksamhet Ingen utlevererad mängd Under lägg till typ mängduppgift finns nu möjlighet att välja levererat per användningsområde-

Läs mer

TIPS OCH KÄNDA FEL. BOOK-IT version 8.0 2016-04-22

TIPS OCH KÄNDA FEL. BOOK-IT version 8.0 2016-04-22 TIPS OCH KÄNDA FEL BOOK-IT version 8.0 2016-04-22 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatv. 4, 224 21 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: axiellsverige@axiell.com Innehållsförteckning Cirkulation...

Läs mer

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Denna manual innehåller olika avsnitt och beroende på vilken roll man har är de olika avsnitten aktuella. Innehåll Logga in...2 Glömt lösenord...3 Logga

Läs mer

Anvisningar för Kvalitet i särskilt boende (äldreomsorg) 2013

Anvisningar för Kvalitet i särskilt boende (äldreomsorg) 2013 Anvisningar för Kvalitet i särskilt boende (äldreomsorg) 2013 Bakgrund och syfte RKA har statens och SKL:s uppdrag att stimulera till kvalitetsjämförelser inom kommunsektorn. Nyckeltalen i denna undersökning

Läs mer

HÄLSA 2007 OM LIV & MILJÖ

HÄLSA 2007 OM LIV & MILJÖ + + HÄLSA 2007 OM LIV & MILJÖ + + Varför och hur görs Hälsa 2007? Samhället och människors levnadsvanor förändras. Vilka är orsakerna till vår tids ohälsa? Hur ser livsvillkoren för personer som drabbats

Läs mer

LabPortalen Information inför release av version 2.14

LabPortalen Information inför release av version 2.14 LabPortalen Information inför release av version 2.14 Inloggning Inloggningen fungerar som förut. Vi har tagit bort fliksystemet och valt att lägga inloggning via e-tjänstekort som en länk under inloggningsrutan.

Läs mer

Lathund. Administratörshantering. Kapitalflytt ITPK

Lathund. Administratörshantering. Kapitalflytt ITPK Lathund Administratörshantering Kapitalflytt Interimslösning 2008-10-01 Dokumentägare: Anders Thomson, Collectum AB Sida 1 av 9 1 Generellt för flyttapplikationen...3 Introduktion...3 2 Logga in i flyttapplikationen...4

Läs mer

Ersättning för varaktig vård av person med uppehållstillstånd, z-migregistrering

Ersättning för varaktig vård av person med uppehållstillstånd, z-migregistrering Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (5) Ersättning för varaktig vård av person med uppehållstillstånd, z-migregistrering Förutsättningar Landstinget har möjlighet att söka ersättning för personer

Läs mer

Manual för registrering av arbetsskada i Lisa

Manual för registrering av arbetsskada i Lisa Lisa, Lokalt InformationsSystem om Arbetsskador samt tillbud Manual för registrering av arbetsskada i Lisa Version 8.02 2012-05-28 @F En arbetsskada (olycka, arbetssjukdom) är en händelse som medfört någon

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

Rev. 1 Manual Revaq Portal

Rev. 1 Manual Revaq Portal Rev. 1 Manual Revaq Portal Cartesia GIS AB / Envisys AB 1 Innehåll Allmänt... 3 Introduktion till Revaq Portalen... 4 Behörigheter... 4 Formulär... 4 Administratör... 6 Lägga upp ett nytt reningsverk...

Läs mer

Version: 2012-08-13 v.1.0. Manual för praktiker

Version: 2012-08-13 v.1.0. Manual för praktiker Version: 2012-08-13 v.1.0 Manual för praktiker Innehållsförteckning Inloggning... 2 Logga in... 2 Glömt lösenord... 2 Logga ut... 3 Behandlingar / Tjänster... 4 Lägg in era behandlingar... 4 Redigera behandling...

Läs mer

NYHETER, RÄTTNINGAR OCH FEL I COSMIC R8.0

NYHETER, RÄTTNINGAR OCH FEL I COSMIC R8.0 Sidan 1 NYHETER, RÄTTNINGAR OCH FEL I COSMIC R8.0 NYHETER Allmänt Hjälpfunktion Hjälp om COSMIC kan fortfarande nås med kortkommandot F1. Här kan man även hitta länk till LULs instruktionsfilmer. Uppdateringar

Läs mer

Nationella Kataraktregistret Basregistret - manual 2015-12-01

Nationella Kataraktregistret Basregistret - manual 2015-12-01 Nationella Kataraktregistret Basregistret - manual 2015-12-01 Allmän information Adress till hemsidan: www.kataraktreg.se Länk till inloggning https://www.eyenetreg.se/plp Manual E-tjänstekort SITHS http://rcsyd.se/kataraktreg/registrering/e-tjanstekort-siths

Läs mer

Dokumentera vaccination

Dokumentera vaccination Dokumentera vaccination Klicka på Ordination i journalen, på den ordination vars givna vaccin ska dokumenteras. Klicka i den lilla rutan framför vaccintyp under rubriken Vaccinationer som ingår i ordinationen,

Läs mer

Forskare & Handledare. 1. Inloggning

Forskare & Handledare. 1. Inloggning Forskare & Handledare 1. Inloggning Du använder samma inloggning till Forskningsdatabasen som till universitetets övriga system. OBS! Är du en extern handledare utan anställning på MIUN så använder du

Läs mer

Kommentarer utbildning föreningar. Närvarokort. Grundföreskrifter. För sent inkommen ansökan

Kommentarer utbildning föreningar. Närvarokort. Grundföreskrifter. För sent inkommen ansökan Kommentarer utbildning föreningar Bild 5 Närvarokort - Närvarokorten (manuella eller digitala i IdrottOnline) är föreningens värdehandling och grunden för LOK-stödsansökan. - Föreningen måste vara noga

Läs mer

Selma Manual Kurstillfälle, kurspaket, programtillfälle. Studentcentrum/Ladokgruppen

Selma Manual Kurstillfälle, kurspaket, programtillfälle. Studentcentrum/Ladokgruppen Selma Manual Kurstillfälle, kurspaket, programtillfälle Innehållsförteckning Innehållsförteckning -------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Logga

Läs mer

KOMMUNALT AKTIVITETSMEDLEMSBIDRAG

KOMMUNALT AKTIVITETSMEDLEMSBIDRAG Sida 1 av 15 Förening Närvarokort ID KOMMUNALT AKTIVITETSMEDLEMSBIDRAG Verksamhet Anläggning/Lokal ANSÖKAN AVSER PERIODEN 2011 Riktigheten av lämnade uppgifter intygas: Ledarens namnteckning NAMN PÅ DELTAGARE

Läs mer

Hälsodeklaration. Namn:... Personnummer:... Datum:...

Hälsodeklaration. Namn:... Personnummer:... Datum:... Hälsodeklaration Vid mottagningsbesöket kommer vi att upprätta en journal för att garantera dig bästa möjliga vård. För att underlätta journalskrivningen ber vi dig fylla i denna hälsodeklaration hemma.

Läs mer

Anhöriga. - aspekter på börda och livskvalitet samt effekter av stöd. Beth Dahlrup, Demenssjuksköterska, Med Dr. beth.dahlrup@malmo.

Anhöriga. - aspekter på börda och livskvalitet samt effekter av stöd. Beth Dahlrup, Demenssjuksköterska, Med Dr. beth.dahlrup@malmo. Anhöriga - aspekter på börda och livskvalitet samt effekter av stöd Beth Dahlrup, Demenssjuksköterska, Med Dr. beth.dahlrup@malmo.se Varför? Allmängiltigt! Var 5:e person >18 år Anhörigas insatser ökar

Läs mer

Matematik åk 9. Lärarinstruktion Digital diagnos Matematik Åk 9

Matematik åk 9. Lärarinstruktion Digital diagnos Matematik Åk 9 träning Insikt Lärarinstruktion Digital diagnos Matematik Åk 9 1 Till läraren Diagnosen Pejlo Insikt för åk 9 är framtagen för att ge dig som lärare överblick över dina elevers kunskaper i matematik. Diagnosen

Läs mer

Så kan du arbeta för att främja fysisk aktivitet. Från FYSS till patientcentrerat samtal

Så kan du arbeta för att främja fysisk aktivitet. Från FYSS till patientcentrerat samtal Så kan du arbeta för att främja fysisk aktivitet Från FYSS till patientcentrerat samtal Socialstyrelsens nationella riktlinjer 2011 Förhöjd sjukdomsrisk? Från FYSS till patientcentrerat samtal Kräver kunskap

Läs mer

Logga in i Tidboken. Tidboksprogrammet öppnas via Start, Program, Effica Tidbok. Logga in med ditt användarid och lösenord och klicka Ok

Logga in i Tidboken. Tidboksprogrammet öppnas via Start, Program, Effica Tidbok. Logga in med ditt användarid och lösenord och klicka Ok Innehåll Logga in Ta fram tidbok Ändra i kalendern Uppdateringar Personliga inställningar Användarens profil Boka patienter Boka tider från journalen Avboka tider Besöks- och tidsbeställningar Studentschema

Läs mer

Manual Behandlare. Stöd och behandling release 1.7. Stockholm, 2016-05-25

Manual Behandlare. Stöd och behandling release 1.7. Stockholm, 2016-05-25 Manual Behandlare Stöd och behandling release 1.7 Stockholm, 2016-05-25 Innehåll 1. Inledning... 5 1.1. Stöd och behandling... 5 1.2. Roller och Behörigheter... 5 1.3. Förutsättningar för att kunna arbeta

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

Inledning. Att bli medlem

Inledning. Att bli medlem - Inledning Nedan följer en instruktion om hur man blir medlem på Vreta-Ytternäs hemsida och sedan en instruktion om hur man loggar in. Innan man kan logga in måste man registrera sig som medlem. Anledningen

Läs mer

Nationella riktlinjer Utvärdering 2015 Hjärtsjukvård. Indikatorer Bilaga A

Nationella riktlinjer Utvärdering 2015 Hjärtsjukvård. Indikatorer Bilaga A Nationella riktlinjer Utvärdering 2015 Hjärtsjukvård Indikatorer Bilaga A Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer