Val av justeringsman att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet kommer att justeras den 10 maj 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Val av justeringsman att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet kommer att justeras den 10 maj 2013"

Transkript

1 Föredragningslista Kommittén för rättighetsfrågors sammanträde den 2 maj 2013 Klockan: 9:15 c:a Lokal: Scandic Crown i Göteborg Adress: Polhemsplatsen 3, Lunch: kl Möten med beredningarna: kl c:a Efterlunch: Beredningsgrupper och kommitténs sammanträde Val av justeringsman att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet kommer att justeras den 10 maj 2013 Teman Redovisning av två projektbidrag (Jan Terneby) Sverige-finska och judiska representanter från de nationella minoriteterna redovisar användandet av organisationsstöd (Jesper Svensson) Anmälningsärenden Dnr RHK Beslutsärenden 1. Människorättsstipendium (Anjelica Hammersjö) Dn RHK Förslag till fortsatt handläggning av Demokratitorgen (Lars Törnvall) Dnr RHK Förslag till fortsatt arbete gällande Arbetsmarknadsnoder (Jan Terneby) Dn RHK Utredning avseende inrättande av en hjärnskadekoordinator i Västra Götalandsregionen (Marianne Salén) Dn RHK Förslag till remissvar av Miljöprogram för Västra Götalandsregionens verksamheter delperiod (Cornelia Björk) Omedelbart justerad Dn RHK Förslag till regional jämställdhetsstrategi: Jämställt Västra Götaland (Anjelica Hammersjö) Dn RHK Remissvar om Patientlag Delbetänkande av Patientmaktsutredningen (SOU 2013:2) (Emma Broberg/Cornelia Björk) Omedelbart justerad Dn RHK Motionssvar angående Inrätta en vårdportal för unga. Motion av Monica Selin (KD) (Emma Broberg) Dnr RHK

2 9. Förslag till synpunkter gällande Upphandlingsutredningen 2010 Slutbetänkande (SOU 2013:12) Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (Cornelia Björk) Dn RHK Förslag till revidering av kommittén för rättighetsfrågors reglemente (Lars Törnvall/Jesper Svensson) Dnr RHK Omedelbart justerad 11. Förslag till grunder för fördelning av Västra Götalandsregionens bidrag till föreningar som företräder de nationella minoriteterna (Jesper Svensson/Lars Törnvall) Dnr RHK Omedelbart justerad 12. Förslag till remissvar Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland Dnr RHK Omedelbart justerad Informationsärenden a) Marsrapport (Annika Ottosson) b) Remissvar på departementspromemorian Permanent utvidgad målgrupp för etableringslagen. Ordförandebeslut (Jesper Svensson) c) Information om Barnfridsdagar Barn och ungdomar rättigheter i Västsverige (Emma Broberg) d) Riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning (Åsa Olsson) e) Förslag till Riktlinjer och standard för tillgängliga lekplatser (Åsa Olsson) f) Information från kansliet (Annika Ottosson) g) Information från presidiet (Presidiet) h) Information från beredningar/konferenser och möter (Ledamöter) i) Övriga frågor Vania Timback Kommittésekreterare Tidtabell till tågen Observation: Det kan hända eventuella tidtabellsändringar. Rekommendationen är alltid att ni bekräftar om tiden stämmer. Från Avresa Ankomst Alingsås Göteborg 8:22 09:00 Borås Göteborg 08:00 09:00 Karlsborg Göteborg 06:27 09:00 Tibro Göteborg 06:52 09:00

3 Anmälningsärenden Dnr RHK Anmälda vid kommittén för rättighetsfrågors sammanträde den 2 maj Protokollsutdrag från regionfullmäktige, 69, Strategi för regiongemensamma ledningsfunktioners geografiska placering. Dnr RS Protokollsutdrag från regionstyrelsen, 75, Västra Götalandsregionens strategiska program för ungas inflytande och delaktighet Dnr RS Protokollsutdrag från regionstyrelsen, 70, Översyn av informationssäkerhet i Västra Götalandsregionen. Dnr RS Protokollsutdrag från regionstyrelsen, 82, Yttrande över departementspromemorian Permanent utvidgad målgrupp för etableringslagen Dnr RS Skrivelse från Kollektivtrafiksekretariatet angående Funktionshinderanpassing av kollektivtrafiken. Dnr KTN Skrivelse från Barncancerföreningen i Västra Sverige. 7. Protokoll från Kommunala handikapprådet, Melleruds Kommun. Sammanträdesdatum

4 Beslut om beviljat deltagande vid seminarier eller motsvarande Anmält vid kommittén för rättighetsfrågor den 2 maj 2013 Dnr RHK Beslut av ordföranden den 20 mars Att bevilja att ledamot Lars Åke Carlsson deltar för kommittén för rättighetsfrågor vid Synskadades Riksförbund Skaraborgs årsmöte för att informera om kommittén för Rättighetsfrågors verksamhet samt allmänt om Västra Götalandsregionen. Den 8 april i Skarborg Tord Karlsson Ordförande

5 Ärende 1

6 Sida 1(2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RHK Rättighetskommitténs kansli Handläggare: Anjelica Hammersjö Telefon: E-post: Kommittén för rättighetsfrågor Människorättsstipendium från Västra Götalandsregionens kommitté för rättighetsfrågor Ärendet Kommittén för rättighetsfrågor har beslutat att årligen utlysa ett människorättsstipendium á kronor. Personer, grupper eller verksamheter som kan komma ifråga för stipendiet ska genom sitt arbete bidra till att förbättra situationen för mänskliga rättigheter och/eller öka synligheten för människorättsarbetet i Västra Götaland. Stipendiet kommer att delas ut för första gången på regionfullmäktiges möte den 14 maj Prissumman kan delas mellan flera stipendiater om kommittén så beslutar. Under nomineringstiden 15 februari till 31 mars 2013 har 21 unika nomineringar till människorättsstipendiet inkommit. Beredning MR-stipendiet har utlysts via ett pressmeddelande som lett till radiotid i Sveriges Radio, via kansliets hemsida, Facebooksida och twitter samt via annonser i Göteborgs-Posten och Metro. Under nomineringstiden har det funnits möjlighet att skicka in nomineringar elektroniskt via rättighetskommitténs kanslis hemsida, via mail samt brev till ansvarig handläggare. Stipendiet kan endast sökas för annans räkning. Kommittén för rättighetsfrågors presidium tillsammans med ansvarig tjänsteman från rättighetskommitténs kansli ansvarar för bedömning av inkomna ansökning och förslag till stipendiater. Beslut fattas av kommittén för rättighetsfrågor den 2 maj Stipendiet delas ut på regionfullmäktiges möte den 14 maj. POSTADRESS: BESÖKSADRESS: Västra Götalandsregionen Östergatan 1 Regionens Hus Vänersborg TELEFON: HEMSIDA: E-POST:

7 Sida 2(2) Datum Diarienummer RHK Förslag till beslut Kommittén för rättighetsfrågor beslutar: Kommittén för rättighetsfrågor utser NN till pristagare för människorättsstipendiet Annika Ottosson Förvaltningschef Bilaga/Expedieras till/kopia till!skriv namn här Expedieras till/kopia till!skriv namn här

8 Sida 1(7) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RHK Rättighetskommitténs kansli Handläggare: Anjelica Hammersjö Telefon: E-post: Kommittén för rättighetsfrågor Sammanställning av nomineringar till människorättsstipendiet Afrikas Hopp Nominerade av: Ami Norberg Föreningen Afrikas Hopp har till syfte att främja mänskliga rättigheter och bekämpa fattigdom i Västra Götalandsregionen samt på Afrikas Horn. I Afrika arbetar föreningen med att stärka kvinnors och barn genom kunskap och utbildningar med lokala samarbetsorganisationer. Föreningen har ett program där man länkar faddrar till föräldralösa barn och dess kvarvarande familj eller släkt. Afrikas hopp erbjuder även mikrolån för att investera i jordbruk, affärsverksamheter, skolavgifter och sjukvård samlades pengar in för torkan på Afrikas Horn. Zuhir Hersi är föreningens ordförande och föreläser för kommun, socialtjänst och skolor om alla människors lika värde, jämställdhet och barns rättigheter. Afrikas Hopp startade 2011 och har 20 anställda/idella. 2. Carolina Olson Nominerad av: Anders Hjorth The 12th Right är ett pilotprojekt vars namn syftar på alla människors rätt till hälsa. The 12th Right kommer att tillhandahålla menskoppar till ett subventionerat pris för kvinnor inom textiliindustrin i Dhaka, Bangladesh. Pilotprojektet kommer att pågå i ett halvår med start i september I samarbete med en svensk klädtillverkare och en fabriksägare i Dhaka kommer menskoppar att säljas i fabrikens kiosk. I samband med starten av menskoppsförsäljningen planeras en mindre kampanj om intimhygien Idag saknar många kvinnor med låg inkomst tillgång till sanitetsskydd och tvingas använda ohygieniska material, som kan innebära obehag, läckage och risk för infektioner och sjukdomar. The 12th Right startade 2012 och har en aktiv medlem på ideell basis. POSTADRESS: BESÖKSADRESS: Västra Götalandsregionen Östergatan 1 Regionens Hus Vänersborg TELEFON: HEMSIDA: E-POST:

9 Sida 2(7) Datum Diarienummer RHK Annette Rosati, Bizhozi International Projects, BIP Nominerad av: Louise Lundqvist Bishozi International Projects (BIP) är en ideell, politiskt och religiöst obunden kulturorganisation som startade i slutet av Organisationen initierar och driver kulturtbytesprojekt med fem byar i Kiruhura District samt i huvudstaden Kampala, i Uganda. Som exempel kan nämnas Svenska Getbanken som är knuten till vuxenutbildning för kvinnor, Svenska Kobanken, hönsprojekt för föräldralösa skolbarn, fårprojekt för att tonårsflickor ska kunna fullfölja sin utbildning samt odlingsprojekt för HIV/AIDS-drabbade änkor. I Sverige finns BIP i Ödsmåls kulturhus i Stenungsunds kommun och engagerar nya medlemmar till organisationens ideella arbete genom kurser, föreläsningar, workshops, kulturutbytesresor och andra kulturevenemang samt via Internet. Föreningen startade 1997 och har ca 150 medlemmar, varav 20 aktiva. Alla arbetar ideellt. 4. Kulturgruppen för resandefolket Nominerad av: Kristina Lindholm Kulturgruppen för resandefolket verkar för att resandefolkets kultur främjas, utvecklas, tillgängliggörs och utforskas. Föreningen utvecklar kunskap inom resandefolket samt gentemot myndigheter och övrig befolkning, i enlighet med de avsikter som formulerats i Europarådets ramkonvention om skydd och stöd för nationella minoriteter. Föreningen arbetar aktivt med rätten till kultur, genom deltagande i referensgrupper, samarbete med myndigheter, Svenska kyrkan, museer och organisationer samt genom att anordna seminarier. Föreningen verkar även som stöd för enskilda personer och grupper som drabbats av diskriminering. Föreningen startade 2010 och har ett okänt antal medlemmar, på grund av oro för offentlig registrering. 5. Annette Rosati Nominerad av: Karin Birkedahl Bishozi International Projects, BIP, är en ideell, politiskt och religiöst obunden kulturorganisation som startade BIP samarbetar med kulturförvaltningar, skolor, studieförbund, Forum Syd/SIDA och är i direkt kontakt med målgrupperna i Uganda. Samtliga verksamma inom BIP arbetar ideellt under ledning av Annette Rosati.

10 Sida 3(7) Datum Diarienummer RHK Hemliga kliniken/sara Rangmar Nominerad av: Shiva Raoufi Hemliga kliniken består av en grupp tandläkare, tandsköterskor, tandläkaroch tandhygieniststudenter som arbetar volontärt på kvällar och helger med att ge papperslösa flyktingar kostnadsfri tandvård. Patienterna nås genom kontakt med Rosengrenska stiftelsens mottagning för papperslösa. Gruppen behandlar patienter varje vecka på lånade tandläkarkliniker, i kök, kyrkor eller patienters hem. Gruppen håller också föreläsningar och seminarier om mänskliga rättigheter och papperslösas rätt till vård. Hemliga kliniken arbetar för att erbjuda papperslösa patienter tandvård i enlighet med FN:s deklaration om mänskliga rättigheters skrivning om rätten till hälsa. Sedan starten har gruppen behandlat ca 250 patienter. Hemliga kliniken startade 2009 och har 102 verksamma. 7. Annette Rosati Nominerad av: Birgitta Lundh Gitse Annette Rosati är projektledare och initiativtagare till Bishozi International Projects en politiskt och religiöst obunden kulturorganisation som bedriver kulturutbytesprojekt i Uganda. Projektet omfattar fyra byar samt huvudstaden Kampala. BIP erbjuder exempelvis kvinnor undervisning i att läsa och skriva och har samlat in pengar till djupborrade brunnar i två av byarna. I Bishozi finns idag även ett hus för kulturutbyte, sammankomster och för gäster att bo i. Annette Rosati och BIP arrangerar årligen insamlingar, utställningar och föredrag för att få in medel till sin verksamhet. BIP startade Samtliga arbetar ideellt. 8. Aktivitet för alla (Mónica Benitez Caris) Nominerade av: Nanna Nilsson Aktivitet för alla syftar till att ge nyanlända ungdomar år kunskap och verktyg för att delta i föreningsliv och andra fritidsaktiviteter. Aktivitet för alla anordnar aktiviteter en gång i veckan för att introducera Göteborgs utbud inom idrott, kultur och samhälle, i enlighet med artikel 31 i FN:s barnkonvention som slår fast rätten till fritid. Ungdomar som har deltagit under en längre tid uppmuntras till att utveckla sitt engagemang genom att bli unga ledare, och planera, utforma och delta på aktiviteter inom Aktivitet för alla/kfum Göteborg. Aktivitet för alla startade 2007 och har två anställda på deltid samt 3 ideella ledare.

11 Sida 4(7) Datum Diarienummer RHK Forum Skill, An-Cii Hult Nominerade av: Åse Enkvist, Maria Behre Forum SKILL är en ideell förening som genom projekt skapar mötesplatser för förändring. Skill står för samarbete, kompetens, intersektionalitet, lärande och lust. Deltagare i projekten är personer som av olika anledningar upplever och har levt i utanförskap, på grund av exempelvis psykisk ohälsa, gender, etnicitet, funktionsnedsättning, sexualitet eller ålder. Forum SKILL startade Föreningen har fem anställda på huvudkontoren men drivs huvudsakligen av ideella krafter. Nomineringen lyfter tre projekt: Fördom och stolthet, ett projekt som vill förändra attityder om kärlek och sexualitet. Målgrupperna är personer med intellektuell funktionsnedsättning/kognitiva svårigheter samt personal inom daglig verksamhet, sociala företag, habilitering, gruppboenden och skolor. Mamas Retro ett socialt företag för unga kvinnor som står långt från arbetsmarknaden, med syftet att visa vägar till empowerment, utbildning och meningsfullt arbete. Norma ett projekt som just nu är i planeringsfasen, som syftar till att förebygga, motverka och bearbeta det utanförskap som kan uppstå hos målgruppen unga kvinnor med psykisk ohälsa och vara en positiv plattform för människan bakom diagnosen. 10. Ardeshir Bibakabadi Nominerad av: Hans-Gösta Kihlström Ardeshir Bibakabadi är verksam inom Homan, en förening som arbetar förebyggande mot hedersrelaterat våld samt informerar om normer och traditioner som förtrycker människor i deras vardag. Ett viktigt fokus är att åstadkomma attitydförändring i frågor som gäller HBT-personer med rötter i Mellanöstern och normalisera synen på homosexualitet bland muslimska grupper. Homan startade 2004 och har en anställd. 11. Eva Berggren Nominerad av: Sassa Starborg Eva Berggren är ordförande för SKUG (Solidaritet och kultur utan gränser), en förening som har som syfte att hjälpa flyktingar att integreras och interagera med andra. SKUG anordnar träffar och cirklar, exempelvis körkortsutbildning, promenader och fikastunder. SKUG startade 2012 och drivs av ca 50 ideella personer i Mark.

12 Sida 5(7) Datum Diarienummer RHK Ia Kjellsdotter Nominerad av: Göran Frödin Ia Kjellsdotter står bakom Passalens vision om allas rätt till lek och fritid. Idag faller många barn och ungdomar med funktionsnedsättning utanför det ordinarie fritidsutbudet, men genom Passalens aktiviteter tar sig fler in på integrerade fritidsarenor, som segling, musik, konserter, dans, helgaktiviteter med mera. Passalens verksamhet har konventionen om barns rättigheter, artikel 31 om rätten till lek, vila och fritid som utgångspunkt. Passalen startade 2002 har 3 heltidsanställda, 2 deltidsanställda samt 5 timanställda. 13. Ia Kjellsdotter/Passalen Nominerad av: Henric Strahl Ia Kjellsdotter arbetar för en bättre fritid och ett större fritidsutbud i Göteborg, där fler får en möjlighet att vara med. Verksamheten startade 2007 och har 5 anställda. 14. Awaz Daleni Nominerad av: Gudrun Tiberg Awaz Daleni driver ett kvinnohus i Halabja, irakiska Kurdistan, tillsammans med en föreståndare och en jurist. Verksamhetens syfte är att ge kvinnor möjlighet till egen utveckling och deltagande i civilsamhället. I kvinnohuset undervisas kvinnorna i engelska, matematik, datorkunskap och sömnad. Kvinnorna får delta i gympapass och det hålls seminarier i ämnen som kvinnors kroppar och kvinnors rättigheter. Målet med verksamheten är att kvinnorna ska kunna bidra till samhällsuppbyggnad, sprida kunskaper och kunna försörja sig själva. Verksamheten startade 2013 och har tre anställda. 15. Passalen Nominerad av: Ia Kjellsdotter Passalen är en ideell förening som arbetar för att barn och unga med funktionsnedsättning ska ha rätt till en meningsfull fritid. Föreningen har aktiviteter för ca 2500 barn och unga per år i exempelvis dans, teater och konst. Föreningen bedriver även metodutveckling, forskning, föreläsningar och evenemang för att lyfta barnperspektivet på delaktighet. Passalen startade 2006 och har 20 anställda.

13 Sida 6(7) Datum Diarienummer RHK Ia Kjellsdotter Nominerad av: Charlotte Lundqvist Ia Kjellsdotter arbetar inom Passalen som arbetar med fritidsfrågor för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Föreningen arbetar utifrån metoden Integrerade arenor, som innebär att uppmärksamma rätten till tillgång till arenor oavsett funktionsnedsättning. 17. Lisbeth Richter Pedersen Nominerad av: Anna Agneman Lisbeth Richter Pedersen har under 30 år varit engagerad i Rädda barnens lokalavdelning i Ljungskile. Lisbeth besöker kyrkor, flyktingförläggningar och enskilda asylsökande för att stötta människor. Tillsammans med Rädda Barnens lokalavdelning har Lisbeth både bakat, stöpt ljus och ordnat insamlingar för barn/familjer i svårigheter. Lisbeth emottog 2012 Uddevalla kommuns demokratipris. 18. Förenade Liv Nominerade av: Anders Holmberg, Åsa Broms Förenade liv är en nystartad ideell förening som delar ut varm mat och insamlade kläder till hemlösa och andra utsatta i Borås under 2 dagar varje månad. Förutom mat och kläder erbjuds även hjälp av frisör, läkare, livscoach och psykolog. Målet är att utöka verksamheten och komplettera det befintliga härbärget i Borås. Under februari månad hade föreningen 15 aktiva medlemmar och ca 30 stödsökande. 19. Karin Abrahamsson och Håkan Björnsson Nominerade av: Ingela Tullin Johansson Karin Abrahamsson har de senaste nio åren stöttat och besökt Asha Deep Foundation i New Delhi, Indien en verksamhet som driver skolhem för att hjälpa fattiga, föräldralösa barn till utbildning. Håkan Björnsson är lärare vid gymnasiesärskolan i Åmål och är ledare och initiativtagare till verksamheten Ikapp, som vänder sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning på gruppbostäder i Åmål. Ikapp har ett femtontal medlemmar och har som syfte att förbättra deltagarnas kondition, styrka, balans och hälsa.

14 Sida 7(7) Datum Diarienummer RHK Unga rörelsehindrade Göteborgsklubbens blogg Nominerad av: Roland Larsson Bloggen En finne i makthavarnas rumpa startade 2010 och drivs av Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben. Bloggen vill lyfta unga med rörelsehinder underrepresenterad och diskriminerad grupp i samhället och ge dem en stark röst för att kunna påverka utbildning, arbete, fritid och socialt liv. Bloggen tar upp aktuella frågor, följer upp frågorna och kräver svar och skapar debatt. Bloggen har i genomsnitt 3600 klick/månad. 21. Lotta Nominerad av: Bosse Nilsson Lotta bedriver insamling av kläder, leksaker, hygienprodukter och annat till byn Cisnadie i Transsylvanien och genomför årliga resor för att överlämna gåvorna.

15 Ärende 2

16 Sida 1(2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RHK Rättighetskommitténs kansli Handläggare: Lars Törnvall E-post: Kommittén för rättighetsfrågor Förslag till fortsatt handläggning av Demokratitorgen hösten 2012 frågeställningar till nämnder och styrelser Ärendet Under Demokratitorgen 2012 reste ungdomarna en rad frågeställningar som berörde regionens verksamheter. Grundmaterialet har presenterats för kommittén utifrån rapporten Demokratitorg HT 2012 En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Kommittén för rättighetsfrågor har utsett fyra ledamöter som tillsammans med kansliet gått genom ungdomarnas framförda synpunkter och frågor. Gruppen föreslår att kommittén för rättighetsfrågor tillsammans med en förklarande text tillskriver berörda nämnder och styrelser gällande följande frågeställningar: Kollektivtrafik Kan priset på fritidskortet sänkas? Kan tiderna fritidskortet gäller förlängas? Hur arbetar Västtrafik med att utbilda personalen i ett gott bemötande Vad gör Västtrafik för att minska denna otrygghet? Elever pekar på problem i den anropsstyrda trafiken mellan Essunga och Vårgårda. Det sker ingen samordning varför fler taxibilar än nödvändigt används. Eleven ska beställa resan individuellt varför flera bilar kan stå och vänta vid samma tid för resa till samma mål. Vem ansvarar och hur kan samordning ske? Tandvård En principiell fråga som restes och som berörde flera var debiteringen vid uteblivet besök. Detta upplevdes som orättvist då besöken i sig är avgiftsfria. Problemet var störst bland elever som går på program med praktikperioder, ibland utomlands. Hur arbetar tandvården med bemötandefrågor? POSTADRESS: BESÖKSADRESS: Västra Götalandsregionen Östergatan 1 Regionens Hus Vänersborg TELEFON: HEMSIDA: E-POST:

17 Sida 2(2) Datum Diarienummer RS XXX-20XX Hälso- och sjukvård Många ungdomar upplever att de inte blir tagna på allvar när de presenterar sina problem för vårdpersonal. Vad görs för att komma tillrätta med detta problem? Ungdomsmottagningar Vad planerar hälso- och sjukvårdsnämnderna och verksamheterna göra för att ungdomsmottagningarnas öppettider och tidsbokningsrutiner bättre anpassas efter ungdomarnas behov? Förslag till beslut: Kommittén för rättighetsfrågor beslutar: Kommittén för rättighetsfrågor beslutar att tillskriva berörd nämnd/styrelse angående ovanstående frågor med begäran om svar som återkopplas till regionfullmäktige. Rättighetskommitténs kansli Annika Ottosson Förvaltningschef

18 Anteckningar. Träff Alingsås Arbetsgrupp för analys av demokratitorgen. Närvarande: Stig- Olof Tingbratt Hanne Jensen Laila Neck Gunilla Lindell Gruppen föreslår att den ska bestå som en politisk styrgrupp för Demokratitorgen. Gruppens uppgift föreslås vara att följa, leda och analysera torgen samt lämna förslag till Rättighetskommittén. Demokratitorgen hösten Gruppen diskuterade den redaktionella sammanställningen som efter kontroll av stavning kan vidareförmedlas till de medverkande. Utifrån sammanställningen föreslår gruppen att RK ställer frågor till berörda verksamheter/nämnder/styrelser. Följande områden föreslår gruppen att rättighetskommittén ställer frågor om: 1. Kollektivtrafiken. Generellt anser många ungdomar att fritidskortet är för dyrt. Flera pekar också på relationen mellan fritidskortets och studiebidragets storlek. Tiden som fritidskortet gäller stämmer för många ofta inte på ett funktionellt sett med skoltiderna. Kan priset på fritidskortet sänkas? Kan tiderna fritidskortet gäller förlängas? Bemötande. Ungdomarna har lyft fram att de, och detta gäller på flera busslinjer, bemöts dåligt av chaufförerna. Det dåliga bemötandet har exemplifierats på en mängd olika sett. Hur arbetar Västtrafik med att utbilda personalen i ett gott bemötande. Otrygghet. På många linjer, främst inom regionens glesbygd, upplever elever en otrygghet vid hållplatserna. Detta gäller främst under den mörka årstiden då hållplatserna är alltför mörka. Vad gör Västtrafik för att minska denna otrygghet? Elever pekar på problem i den anropsstyrda trafiken mellan Essunga och Vårgårda. Det sker ingen samordning varför fler taxibilar än nödvändigt används. Eleven ska beställa resan individuellt varför flera bilar kan stå och vänta vid samma tid för resa till samma mål. Vem ansvarar och hur kan samordning ske?

19 2. Tandvård. Ungdomar har framfört kritik på tandvården. Några har mer allmänt klagat på bemötandet de fått av personal. På någon mottagning klagades på att tandläkarna inte använde handskar vid undersökningen, vilket upplevdes som äckligt. En principiell fråga som restes och som berörde flera var debiteringen vid uteblivet besök. Detta upplevdes som orättvist då besöken i sig är avgiftsfria. Problemet var störst bland elever som går på program med praktikperioder, ibland utomlands. Hur arbetar tandvården med bemötandefrågor? 3. Hälso- och sjukvård. Generellt har elevernas klagomål över hälso- och sjukvården ökat markant i jämförelse med tidigare år. Detta gäller både gentemot sjukhus och vårdcentraler. Ungdomarna upplevde alltför ofta att de skyfflades runt mellan olika avdelningar/mottagningar/vårdninvåer etc. utan att förstå varför. Information vart de ska vända sig, har inte nått fram. Trösklarna mellan vårdnivåerna är inte tydliga. Många ungdomar upplever att de inte blir tagna på allvar när dom presenterar sina problem för vårdpersonal. Vad görs för att komma tillrätta med detta problem? 4. Ungdomsmottagningar. Ungdomarna ger en samstämmigt positiv bild av ungdomsmottagningarna och det bemötande de får där. Från en del elever påpekades att ungdomsmottagningarnas förebyggande arbete med skolbesök kom lite väl sent. Det borde ske i lägre årskurser. I det närmaste samstämmig från ungdomarna är också kritiken mot ungdomsmottagningarnas öppettider och rutiner för telefonbokningar. Öppettiderna på mottagningarna är mestadels under skoltid när eleverna inte kan eller vill gå från lektionerna. Mottagningstiderna på dagarna har ibland kompletteras med en eftermiddags eller kvällsmottagning per vecka men detta fyller inte elevernas behov. Det är helt uppenbart att ungdomsmottagningarnas öppettider inte har anpassats efter ungdomarnas behov. En liknande problematik gäller telefonbokningstider. Det upplevas av många som skämmigt att begära ledigt för att ringa och beställa tid eller gå till mottagningen. Detta är något som särskilt drabbar tjejerna som är de vanligaste besökarna på mottagningarna. Vad planerar hälso- och sjukvårdsnämnderna och verksamheterna göra för att ungdomsmottagningarnas öppettider och tidsbokningsrutiner bättre anpassas efter ungdomarnas behov?

20 Ärende 3

21 Sida 1 Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RHK Rättighetskommitténs kansli Handläggare: Jan Terneby Telefon: E-post: Kommittén för rättighetsfrågor Förslag till fortsatt arbete gällande Arbetsmarknadsnoder Ärendet Arbetet med Arbetsmarknadsnoderna avslutades som projekt Arbetet ska nu fortsätta inom ordinarie verksamheter och regionstyrelsen beslutade att tillskjuta 14,3 miljoner kr för regiongemensamma kostnader till Arbetsmarknadsnodsarbetet för Förslaget grundas dels på den utredning/utvärdering som konsultföretaget Contextio utfört, dels på de diskussioner som förts i det tidigare projektets styrgrupp. Förslaget har även tillställts personalutskottet för vidare behandling. Kansliet föreslår kommittén att ställa sig bakom förslaget med särskild betoning på behovet av ett regionövergripande beslut kring måltal för hur många personer med funktionsnedsättning som ska ges praktik/anställning. Förslag till beslut Kommittén för rättighetsfrågor beslutar: 1. Kommittén för rättighetsfrågor ställer sig bakom förslaget till fortsatt arbete gällande Arbetsmarknadsnoder. 2. Kommittén för rättighetsfrågor vill särskilt betona behovet av ett regionövergripande beslut kring måltal för respektive förvaltning. Rättighetskommitténs kansli Annika Ottosson Förvaltningschef POSTADRESS: BESÖKSADRESS: Västra Götalandsregionen Östergatan 1 Regionens Hus Vänersborg TELEFON: HEMSIDA: E-POST:

22 Förslag till fortsatt arbete gällande Arbetsmarknadsnoderna Arbetet med Arbetsmarknadsnoderna avslutades som projekt Arbetet ska nu fortsätta inom ordinarie verksamheter och regionstyrelsen beslutade att tillskjuta 14,3 miljoner kr för regiongemensamma kostnader till Arbetsmarknadsnodsarbetet för Följande förslag grundas dels på den utredning/utvärdering som konsultföretaget Contextio utfört, dels på de diskussioner som förts i projektets styrgrupp. Utgångspunkter/förutsättningar Resurser finns sedan tidigare för fyra handläggartjänster på heltid. Samordnartjänst på 30 procent på HR-strategiska avdelningen. Bibehållen geografisk indelning med smärre justeringar. Ny tjänst tillskapas på HR-strategiska avdelningen där cirka 35 procent reserveras för att svara för samordning av fortsatt arbete. Hela tjänsten finansieras inom HRstrategiska avdelningens budget. Projektets styrgrupp avvecklas. De lokala styrgrupperna avvecklas också nya samverkansformer inom de fyra noderna med berörda förvaltningar samt AF och FK skall skapas. 14,3 miljoner kr finns för regiongemensamma kostnader under Internfakturering sker som tidigare genom HR-strategiska avdelningen. Sammanlagt 13 miljoner kronor avsätts för arbete med unga personer; 5 miljoner kronor för praktiktjänster och 8 miljoner kronor för feriearbeten. Följande aspekter ska utvecklas och förtydligas: Samordnartjänst Ny tjänst tillsätts under årets första månader på HR-strategiska avdelningen. 35 procent av denna avsätts för arbetsmarknadsnodsarbete. Arbetsbeskrivning och ansvar för samordning av arbetsmarknadsnodsarbetet ska arbetas fram. Följande ska gälla: Samordnarroll i förhållande till handläggarna där samordnaren har ett funktionsansvar. Chef för respektive handläggare är som tidigare HR-chef på den arbetsplats där handläggaren arbetar. Regelbundna möten med handläggare och andra berörda från regionens förvaltningar samt AF samt FK samt de centrala fackliga organisationerna. Samverkansformerna för detta bör utredas. Ansvarar för information och förankring i regionens ledning Utvecklar och förfinar scorecard i samverkan med handläggarna Kontaktperson gentemot SKL 1

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet 15 januari 2013 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid: Kl.

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Handlingsplan europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå

Handlingsplan europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå Handlingsplan för arbetet år 2013 2015 med den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen) Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Regionala styrdokument

Läs mer

Svar på motion om gratis kollektivtrafik i Strömstad

Svar på motion om gratis kollektivtrafik i Strömstad STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 11 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-12 Kf 52 Ks 65 Au 43 Ks/2013-0184 Svar på motion om gratis kollektivtrafik i Strömstad Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

Ungdomsmottagningar i Västra Götalandsregionen

Ungdomsmottagningar i Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-20 Diarienummer RS 2535-2012 Regionkansliet/administrativa avdelningen Handläggare: Frida Bjurström Telefon: 010-441 01 46 E-post: frida.bjurstrom@vgregion.se Till

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter Information om föreningen Passalens verksamhet 2013 Passalen - 2013 Ia Kjellsdotter Bästa Passalen medlem! Välkommen till ett nytt år med massor av aktiviteter, evenemang och upptåg. 2013 års verksamhet

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Här presenteras resultatet av väggtidningarna som

Här presenteras resultatet av väggtidningarna som TÄNK OM OCH GÖR DET JÄMT en dag om jämställdhet 11 oktober 2006 Här presenteras resultatet av väggtidningarna som arbetades fram vid grupparbetet under konferensen om jämställdhet 11 oktober på Borgen.

Läs mer

Strategi för ett jämställt Upplands Väsby

Strategi för ett jämställt Upplands Väsby Styrdokument, plan Stöd & Process 2013-08-27 Maria Lindeberg 08-590 973 76 Dnr KS/2013:457 Maria.lindeberg@upplandsvasby.se Strategi för ett jämställt Upplands Väsby Nivå: Kommungemensamt Antagen: Kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation

Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation Antagna av regionstyrelsen 2013-02-26, 38 Diarienummer RS 678-2011 Innehåll Förord... 3 Inledning... 4 Riktlinjer för tillgänglig information och

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Mänskliga rättigheter i vardagen. Hur?

Mänskliga rättigheter i vardagen. Hur? Mänskliga rättigheter i vardagen Hur? Vilka är vi som är här? Elisabeth Abiri Emerga & Marianne Salén Västra Götalandsregionens Rättighetskommittés kansli Mänskliga rättigheters utgångspunkt Alla människor

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Jämställdhet och mångfald - en förutsättning för hållbar utveckling. Kicki Borhammar, EDCS

Jämställdhet och mångfald - en förutsättning för hållbar utveckling. Kicki Borhammar, EDCS Jämställdhet och mångfald - en förutsättning för hållbar utveckling Kicki Borhammar, EDCS Uppdrag: att bidra till jämställd utveckling processtöd till projekt inom tillväxtarbetet processtöd till företag

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER -från vackra ord till verkstad. Anna Jacobson

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER -från vackra ord till verkstad. Anna Jacobson MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER -från vackra ord till verkstad Anna Jacobson Kommittén för rättighetsfrågor (politiker) Avdelning rättighet (tjänstepersoner) Arbetar med: Verksamhetsutveckling, bl a pilotprojekt

Läs mer

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM 1 Innehåll Förord 4 Ett folkhälsoprogram för Gävleborg 6 Målet är god och jämlik hälsa 7 Folkhälsoprogrammet i ett sammanhang

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

Samråd för hbtq-frågor

Samråd för hbtq-frågor !Infoga logotyp här Sida 1(5) Samråd för hbtq-frågor Datum: 3 mars 2014 Tid: 13.00 16.00 Plats: Gullbergsvass konferenscenter Lokal: Dressinen Närvarande: Angelica Löwdin, FPES Västra Götaland Annika Håkansson,

Läs mer

Kultur på recept svar på motion

Kultur på recept svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-04-27 19 (24) Dnr CK 2010-0431 86 Kultur på recept svar på motion Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

Miljö- och byggnämndens prioriterade mål

Miljö- och byggnämndens prioriterade mål 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 25 2013-06-10 Miljö- och byggnämndens prioriterade mål För mandatperioden 2011 2014 BJURHOLMS KOMMUN 2011 2014 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Beskrivning av arbetsgång...

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Protokoll från Beredningen för Överenskommelsen med den sociala ekonomin den 4 september juni 2015

Protokoll från Beredningen för Överenskommelsen med den sociala ekonomin den 4 september juni 2015 1 (7) Protokoll från Västra Götalandsregionen Protokoll från Beredningen för Överenskommelsen med den sociala ekonomin den 4 september juni 2015 Tid: 09.30 11.45 Plats: Residenset, Vänersborg Närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut. Protokollsutdrag dokument till Landstingsdirektören Akten

Landstingsstyrelsens beslut. Protokollsutdrag dokument till Landstingsdirektören Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-11-10 LS-LED09-687 156 Funktionsnedsättning Policy inom Landstinget Sörmland 2010-2014. LF Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen återremitterar

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

Protokoll. Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 2012-11-19 29-3

Protokoll. Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 2012-11-19 29-3 Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 29-3 Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 29. Mötets öppnande och presentationsrunda 30. Föregående protokoll och val av justeringsman 31. Västra Götalandsregionens

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Konferensrum sjukhuskansli, Angereds Närsjukhus, Angereds Torg 9 DATUM OCH TID Onsdag 20 november 2013,

Läs mer

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: 2014-11-11 Tid: Tisdagen den 11 november 2014, kl. 13.00-16.00 Plats: Närvarande: Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla Peter Heie,

Läs mer

Svar på förfrågan från socialdepartementet angående patientmaktsutredningen

Svar på förfrågan från socialdepartementet angående patientmaktsutredningen Förvaltningschef Staffan Blom PaN 2013-03-12 P 8 Dnr A1302-00047-30 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-27 Svar på förfrågan från socialdepartementet angående patientmaktsutredningen Ärendet Patientnämnden har mottagit

Läs mer

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016 för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö Antagen av Malmö kommunfullmäktige 2009.04.29 Kontaktpersoner Stadskontorets

Läs mer

BARN- & UNGDOMSPLAN FÖR HÖGANÄS KOMMUN Höganäs kommun arbetar efter en barn- och ungdomsplan som utgår ifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, även kallad barnkonventionen. Nästan alla länder i världen

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

Sammanträdesdatum 2004-09-08

Sammanträdesdatum 2004-09-08 Sammanträdesdatum 2004-09-08 Länssjukvårdsnämnden Tid: Onsdagen den 8 september, kl 09.00-17.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets kansli, Halmstad Information Arbetsmiljöinspektionen i Göteborg

Läs mer

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, 159 Ändringar enligt RF 177/10 har införts. Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Regionstyrelsens organisation och övergripande uppgifter

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 5 2011/2012 2012-03-13

Svenska Läkaresällskapet Nr 5 2011/2012 2012-03-13 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 13 mars 2012. Närvarande Ledamöter: Peter Friberg (PF) (ordförande), Kerstin Nilsson (KN) (vice ordförande), Per Tornvall (PT) (sekreterare),

Läs mer

Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå

Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå Närvarande: Astrid Sjöström, ordf Marianne Berglund Cathrine Eiderhäll Rune Hedman Åke Hägglund Hans Jakobsson Eva Lundeborg

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsens arbetsutskott 2007-11-29 Styrelsen 2007-12-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsens arbetsutskott 2007-11-29 Styrelsen 2007-12-06 Sammanträdesdatum Blad 1 Plats och tid Stadshuset, Göteborg kl 14.00 16.00 Beslutande Övriga deltagande Jan Hallberg, ordf. Staffan Cronholm från 15.15 Stefan Svensson Ing-Marie Samuelsson Pelle Pellby

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne beslut i RF 2009-04-28 1 Inledning År 2002 antog regionfullmäktige ett handikappolitiskt program, vilket nu har reviderats. Region Skånes

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

Vuxennämnden 2000-05-16 1. Havets Källa, Jogersö kl 13.15-17.00.

Vuxennämnden 2000-05-16 1. Havets Källa, Jogersö kl 13.15-17.00. Vuxennämnden 2000-05-16 1 Plats och tid Havets Källa, Jogersö kl 13.15-17.00. Beslutande Heikki Perttula Kerstin Eriksson Birgitta Luoto Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Britt-Marie Kristensen Sven

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Policy för handikappfrågor Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Utgångspunkter och värderingar Människors lika värde är den grundläggande utgångspunkten för samhällets utformning.

Läs mer

Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia

Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia Dir. 2001:118 Kulturdepartementet Beslut vid regeringssammanträde: 2001-12-13 Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia Beslut vid regeringssammanträde

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 (9) Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning LF 2011-09-21 79 Lena Karlström 2011-10-01 Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Uppdrag att vidta kunskapshöjande insatser för barn och unga om sina rättigheter

Uppdrag att vidta kunskapshöjande insatser för barn och unga om sina rättigheter Regeringsbeslut II:7 2015-10-01 S2015/06288/FST (delvis) Socialdepartementet Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Uppdrag att vidta kunskapshöjande insatser för barn och unga om sina rättigheter

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-16 Ärende 9 Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Margareta Axelson Tel: 010-441 13 73 E-post: margareta.f.axelson@vgregion.se Handläggare:

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun 1 Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Till programmet hör en handlingsplan.

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-16 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Social Impact Report 2014

Social Impact Report 2014 Social Impact Report 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1. Inledning... 2. Verksamhetsåret 2014... 3. Förändringsteorikarta och vision...... 3.1 Vision 4. Resultat och måluppfyllelse... 4.1 Effektmålet...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING Seroj Ghazarian/ HR-utveckling EXLUDERANDE Och eller INKLUDERANDE MÅNGFALD? Exkluderande mångfaldsarbete Bygger på olikhetsbegreppet Osynliggör utgångspunkten

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN

FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN, 2014-2016 BAKGRUND Länsstyrelsen har sedan 1994 ett uppdrag att bidra till att

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

PROTOKOLL Nr 4/2014 1 (6) Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 2014-09-22. Tid 2014-09-22. K 20, Skövde

PROTOKOLL Nr 4/2014 1 (6) Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 2014-09-22. Tid 2014-09-22. K 20, Skövde PROTOKOLL Nr 4/2014 1 (6) Sammanträde Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg Tid Plats Närvarande K 20, Skövde Roland Wanner Västra Götalandsregionen ordförande Torgny Andersson Försäkringskassan vice ordförande

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult Protokoll för NÄLU 11 november 2011 Deltagare Ordförande Jörgen Tholin Lärarrepresentanter LU Eva Wiberg Gunnar Andersson Bo-Anders Jönsson HT S-fak N-fak Studentrepresentanter LU Hanna Gunnarsson Karolina

Läs mer

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25 Kommittédirektiv Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra Dir. 2014:25 Beslut vid regeringssammanträde den 20 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning.

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning. 2012-09-13 Johanna Morin 0413-62 697 Minnesanteckningar, Handikappråd När: torsdag 13 september, 2012, kl. 13:00 Var: Medborgarhuset, c-salen Närvarande: Cecilia Lind, Ingemo Hellgren, Wivian Holmberg,

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämndens kansli. Verksamhetsplan 2014. Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämndens kansli. Verksamhetsplan 2014. Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Patientnämndens kansli Verksamhetsplan 2014 Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1 Uppdrag och styrdokument Patientnämnden och dess kansli har ett tydligt och avgränsat

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

Policy för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder

Policy för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Policy för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Målet för Götene kommun är full delaktighet och jämlikhet för att människor med funktionshinder i likhet med andra medborgare skall

Läs mer

RAPPORT FRÅN NÄTVERK LANDSTINGET

RAPPORT FRÅN NÄTVERK LANDSTINGET RAPPORT FRÅN NÄTVERK LANDSTINGET Vårt uppdrag, från ombudsmötet, var att utreda hur vi skulle jobba mot Landstinget när Handikappkonsulenten inte finns tillgänglig längre. Handikappkonsulenten gav oss

Läs mer

Innehåll TD... 4. Hitta i TD... 5. En mänsklig rättighet... 6. TD:s styrka... 8. TD skapar nya förutsättningar... 11. TD-spindeln gör skillnad!...

Innehåll TD... 4. Hitta i TD... 5. En mänsklig rättighet... 6. TD:s styrka... 8. TD skapar nya förutsättningar... 11. TD-spindeln gör skillnad!... Innehåll TD... 4 Hitta i TD... 5 En mänsklig rättighet... 6 TD:s styrka... 8 TD skapar nya förutsättningar... 11 TD-spindeln gör skillnad!...12 Informationen i TD...14 Historik...15 Hitta i TD Gå till

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

Processkartläggning. Trappsteg 5 6. Jäm Stöd

Processkartläggning. Trappsteg 5 6. Jäm Stöd Processkartläggning Trappsteg 5 6 Jäm Stöd Metod för jämställdhetsintegrering JämStöd är en statlig utredning som på regeringens uppdrag jobbat med att informera om och utveckla metoder och modeller för

Läs mer