Val av justeringsman att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet kommer att justeras den 10 maj 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Val av justeringsman att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet kommer att justeras den 10 maj 2013"

Transkript

1 Föredragningslista Kommittén för rättighetsfrågors sammanträde den 2 maj 2013 Klockan: 9:15 c:a Lokal: Scandic Crown i Göteborg Adress: Polhemsplatsen 3, Lunch: kl Möten med beredningarna: kl c:a Efterlunch: Beredningsgrupper och kommitténs sammanträde Val av justeringsman att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet kommer att justeras den 10 maj 2013 Teman Redovisning av två projektbidrag (Jan Terneby) Sverige-finska och judiska representanter från de nationella minoriteterna redovisar användandet av organisationsstöd (Jesper Svensson) Anmälningsärenden Dnr RHK Beslutsärenden 1. Människorättsstipendium (Anjelica Hammersjö) Dn RHK Förslag till fortsatt handläggning av Demokratitorgen (Lars Törnvall) Dnr RHK Förslag till fortsatt arbete gällande Arbetsmarknadsnoder (Jan Terneby) Dn RHK Utredning avseende inrättande av en hjärnskadekoordinator i Västra Götalandsregionen (Marianne Salén) Dn RHK Förslag till remissvar av Miljöprogram för Västra Götalandsregionens verksamheter delperiod (Cornelia Björk) Omedelbart justerad Dn RHK Förslag till regional jämställdhetsstrategi: Jämställt Västra Götaland (Anjelica Hammersjö) Dn RHK Remissvar om Patientlag Delbetänkande av Patientmaktsutredningen (SOU 2013:2) (Emma Broberg/Cornelia Björk) Omedelbart justerad Dn RHK Motionssvar angående Inrätta en vårdportal för unga. Motion av Monica Selin (KD) (Emma Broberg) Dnr RHK

2 9. Förslag till synpunkter gällande Upphandlingsutredningen 2010 Slutbetänkande (SOU 2013:12) Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (Cornelia Björk) Dn RHK Förslag till revidering av kommittén för rättighetsfrågors reglemente (Lars Törnvall/Jesper Svensson) Dnr RHK Omedelbart justerad 11. Förslag till grunder för fördelning av Västra Götalandsregionens bidrag till föreningar som företräder de nationella minoriteterna (Jesper Svensson/Lars Törnvall) Dnr RHK Omedelbart justerad 12. Förslag till remissvar Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland Dnr RHK Omedelbart justerad Informationsärenden a) Marsrapport (Annika Ottosson) b) Remissvar på departementspromemorian Permanent utvidgad målgrupp för etableringslagen. Ordförandebeslut (Jesper Svensson) c) Information om Barnfridsdagar Barn och ungdomar rättigheter i Västsverige (Emma Broberg) d) Riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning (Åsa Olsson) e) Förslag till Riktlinjer och standard för tillgängliga lekplatser (Åsa Olsson) f) Information från kansliet (Annika Ottosson) g) Information från presidiet (Presidiet) h) Information från beredningar/konferenser och möter (Ledamöter) i) Övriga frågor Vania Timback Kommittésekreterare Tidtabell till tågen Observation: Det kan hända eventuella tidtabellsändringar. Rekommendationen är alltid att ni bekräftar om tiden stämmer. Från Avresa Ankomst Alingsås Göteborg 8:22 09:00 Borås Göteborg 08:00 09:00 Karlsborg Göteborg 06:27 09:00 Tibro Göteborg 06:52 09:00

3 Anmälningsärenden Dnr RHK Anmälda vid kommittén för rättighetsfrågors sammanträde den 2 maj Protokollsutdrag från regionfullmäktige, 69, Strategi för regiongemensamma ledningsfunktioners geografiska placering. Dnr RS Protokollsutdrag från regionstyrelsen, 75, Västra Götalandsregionens strategiska program för ungas inflytande och delaktighet Dnr RS Protokollsutdrag från regionstyrelsen, 70, Översyn av informationssäkerhet i Västra Götalandsregionen. Dnr RS Protokollsutdrag från regionstyrelsen, 82, Yttrande över departementspromemorian Permanent utvidgad målgrupp för etableringslagen Dnr RS Skrivelse från Kollektivtrafiksekretariatet angående Funktionshinderanpassing av kollektivtrafiken. Dnr KTN Skrivelse från Barncancerföreningen i Västra Sverige. 7. Protokoll från Kommunala handikapprådet, Melleruds Kommun. Sammanträdesdatum

4 Beslut om beviljat deltagande vid seminarier eller motsvarande Anmält vid kommittén för rättighetsfrågor den 2 maj 2013 Dnr RHK Beslut av ordföranden den 20 mars Att bevilja att ledamot Lars Åke Carlsson deltar för kommittén för rättighetsfrågor vid Synskadades Riksförbund Skaraborgs årsmöte för att informera om kommittén för Rättighetsfrågors verksamhet samt allmänt om Västra Götalandsregionen. Den 8 april i Skarborg Tord Karlsson Ordförande

5 Ärende 1

6 Sida 1(2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RHK Rättighetskommitténs kansli Handläggare: Anjelica Hammersjö Telefon: E-post: Kommittén för rättighetsfrågor Människorättsstipendium från Västra Götalandsregionens kommitté för rättighetsfrågor Ärendet Kommittén för rättighetsfrågor har beslutat att årligen utlysa ett människorättsstipendium á kronor. Personer, grupper eller verksamheter som kan komma ifråga för stipendiet ska genom sitt arbete bidra till att förbättra situationen för mänskliga rättigheter och/eller öka synligheten för människorättsarbetet i Västra Götaland. Stipendiet kommer att delas ut för första gången på regionfullmäktiges möte den 14 maj Prissumman kan delas mellan flera stipendiater om kommittén så beslutar. Under nomineringstiden 15 februari till 31 mars 2013 har 21 unika nomineringar till människorättsstipendiet inkommit. Beredning MR-stipendiet har utlysts via ett pressmeddelande som lett till radiotid i Sveriges Radio, via kansliets hemsida, Facebooksida och twitter samt via annonser i Göteborgs-Posten och Metro. Under nomineringstiden har det funnits möjlighet att skicka in nomineringar elektroniskt via rättighetskommitténs kanslis hemsida, via mail samt brev till ansvarig handläggare. Stipendiet kan endast sökas för annans räkning. Kommittén för rättighetsfrågors presidium tillsammans med ansvarig tjänsteman från rättighetskommitténs kansli ansvarar för bedömning av inkomna ansökning och förslag till stipendiater. Beslut fattas av kommittén för rättighetsfrågor den 2 maj Stipendiet delas ut på regionfullmäktiges möte den 14 maj. POSTADRESS: BESÖKSADRESS: Västra Götalandsregionen Östergatan 1 Regionens Hus Vänersborg TELEFON: HEMSIDA: E-POST:

7 Sida 2(2) Datum Diarienummer RHK Förslag till beslut Kommittén för rättighetsfrågor beslutar: Kommittén för rättighetsfrågor utser NN till pristagare för människorättsstipendiet Annika Ottosson Förvaltningschef Bilaga/Expedieras till/kopia till!skriv namn här Expedieras till/kopia till!skriv namn här

8 Sida 1(7) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RHK Rättighetskommitténs kansli Handläggare: Anjelica Hammersjö Telefon: E-post: Kommittén för rättighetsfrågor Sammanställning av nomineringar till människorättsstipendiet Afrikas Hopp Nominerade av: Ami Norberg Föreningen Afrikas Hopp har till syfte att främja mänskliga rättigheter och bekämpa fattigdom i Västra Götalandsregionen samt på Afrikas Horn. I Afrika arbetar föreningen med att stärka kvinnors och barn genom kunskap och utbildningar med lokala samarbetsorganisationer. Föreningen har ett program där man länkar faddrar till föräldralösa barn och dess kvarvarande familj eller släkt. Afrikas hopp erbjuder även mikrolån för att investera i jordbruk, affärsverksamheter, skolavgifter och sjukvård samlades pengar in för torkan på Afrikas Horn. Zuhir Hersi är föreningens ordförande och föreläser för kommun, socialtjänst och skolor om alla människors lika värde, jämställdhet och barns rättigheter. Afrikas Hopp startade 2011 och har 20 anställda/idella. 2. Carolina Olson Nominerad av: Anders Hjorth The 12th Right är ett pilotprojekt vars namn syftar på alla människors rätt till hälsa. The 12th Right kommer att tillhandahålla menskoppar till ett subventionerat pris för kvinnor inom textiliindustrin i Dhaka, Bangladesh. Pilotprojektet kommer att pågå i ett halvår med start i september I samarbete med en svensk klädtillverkare och en fabriksägare i Dhaka kommer menskoppar att säljas i fabrikens kiosk. I samband med starten av menskoppsförsäljningen planeras en mindre kampanj om intimhygien Idag saknar många kvinnor med låg inkomst tillgång till sanitetsskydd och tvingas använda ohygieniska material, som kan innebära obehag, läckage och risk för infektioner och sjukdomar. The 12th Right startade 2012 och har en aktiv medlem på ideell basis. POSTADRESS: BESÖKSADRESS: Västra Götalandsregionen Östergatan 1 Regionens Hus Vänersborg TELEFON: HEMSIDA: E-POST:

9 Sida 2(7) Datum Diarienummer RHK Annette Rosati, Bizhozi International Projects, BIP Nominerad av: Louise Lundqvist Bishozi International Projects (BIP) är en ideell, politiskt och religiöst obunden kulturorganisation som startade i slutet av Organisationen initierar och driver kulturtbytesprojekt med fem byar i Kiruhura District samt i huvudstaden Kampala, i Uganda. Som exempel kan nämnas Svenska Getbanken som är knuten till vuxenutbildning för kvinnor, Svenska Kobanken, hönsprojekt för föräldralösa skolbarn, fårprojekt för att tonårsflickor ska kunna fullfölja sin utbildning samt odlingsprojekt för HIV/AIDS-drabbade änkor. I Sverige finns BIP i Ödsmåls kulturhus i Stenungsunds kommun och engagerar nya medlemmar till organisationens ideella arbete genom kurser, föreläsningar, workshops, kulturutbytesresor och andra kulturevenemang samt via Internet. Föreningen startade 1997 och har ca 150 medlemmar, varav 20 aktiva. Alla arbetar ideellt. 4. Kulturgruppen för resandefolket Nominerad av: Kristina Lindholm Kulturgruppen för resandefolket verkar för att resandefolkets kultur främjas, utvecklas, tillgängliggörs och utforskas. Föreningen utvecklar kunskap inom resandefolket samt gentemot myndigheter och övrig befolkning, i enlighet med de avsikter som formulerats i Europarådets ramkonvention om skydd och stöd för nationella minoriteter. Föreningen arbetar aktivt med rätten till kultur, genom deltagande i referensgrupper, samarbete med myndigheter, Svenska kyrkan, museer och organisationer samt genom att anordna seminarier. Föreningen verkar även som stöd för enskilda personer och grupper som drabbats av diskriminering. Föreningen startade 2010 och har ett okänt antal medlemmar, på grund av oro för offentlig registrering. 5. Annette Rosati Nominerad av: Karin Birkedahl Bishozi International Projects, BIP, är en ideell, politiskt och religiöst obunden kulturorganisation som startade BIP samarbetar med kulturförvaltningar, skolor, studieförbund, Forum Syd/SIDA och är i direkt kontakt med målgrupperna i Uganda. Samtliga verksamma inom BIP arbetar ideellt under ledning av Annette Rosati.

10 Sida 3(7) Datum Diarienummer RHK Hemliga kliniken/sara Rangmar Nominerad av: Shiva Raoufi Hemliga kliniken består av en grupp tandläkare, tandsköterskor, tandläkaroch tandhygieniststudenter som arbetar volontärt på kvällar och helger med att ge papperslösa flyktingar kostnadsfri tandvård. Patienterna nås genom kontakt med Rosengrenska stiftelsens mottagning för papperslösa. Gruppen behandlar patienter varje vecka på lånade tandläkarkliniker, i kök, kyrkor eller patienters hem. Gruppen håller också föreläsningar och seminarier om mänskliga rättigheter och papperslösas rätt till vård. Hemliga kliniken arbetar för att erbjuda papperslösa patienter tandvård i enlighet med FN:s deklaration om mänskliga rättigheters skrivning om rätten till hälsa. Sedan starten har gruppen behandlat ca 250 patienter. Hemliga kliniken startade 2009 och har 102 verksamma. 7. Annette Rosati Nominerad av: Birgitta Lundh Gitse Annette Rosati är projektledare och initiativtagare till Bishozi International Projects en politiskt och religiöst obunden kulturorganisation som bedriver kulturutbytesprojekt i Uganda. Projektet omfattar fyra byar samt huvudstaden Kampala. BIP erbjuder exempelvis kvinnor undervisning i att läsa och skriva och har samlat in pengar till djupborrade brunnar i två av byarna. I Bishozi finns idag även ett hus för kulturutbyte, sammankomster och för gäster att bo i. Annette Rosati och BIP arrangerar årligen insamlingar, utställningar och föredrag för att få in medel till sin verksamhet. BIP startade Samtliga arbetar ideellt. 8. Aktivitet för alla (Mónica Benitez Caris) Nominerade av: Nanna Nilsson Aktivitet för alla syftar till att ge nyanlända ungdomar år kunskap och verktyg för att delta i föreningsliv och andra fritidsaktiviteter. Aktivitet för alla anordnar aktiviteter en gång i veckan för att introducera Göteborgs utbud inom idrott, kultur och samhälle, i enlighet med artikel 31 i FN:s barnkonvention som slår fast rätten till fritid. Ungdomar som har deltagit under en längre tid uppmuntras till att utveckla sitt engagemang genom att bli unga ledare, och planera, utforma och delta på aktiviteter inom Aktivitet för alla/kfum Göteborg. Aktivitet för alla startade 2007 och har två anställda på deltid samt 3 ideella ledare.

11 Sida 4(7) Datum Diarienummer RHK Forum Skill, An-Cii Hult Nominerade av: Åse Enkvist, Maria Behre Forum SKILL är en ideell förening som genom projekt skapar mötesplatser för förändring. Skill står för samarbete, kompetens, intersektionalitet, lärande och lust. Deltagare i projekten är personer som av olika anledningar upplever och har levt i utanförskap, på grund av exempelvis psykisk ohälsa, gender, etnicitet, funktionsnedsättning, sexualitet eller ålder. Forum SKILL startade Föreningen har fem anställda på huvudkontoren men drivs huvudsakligen av ideella krafter. Nomineringen lyfter tre projekt: Fördom och stolthet, ett projekt som vill förändra attityder om kärlek och sexualitet. Målgrupperna är personer med intellektuell funktionsnedsättning/kognitiva svårigheter samt personal inom daglig verksamhet, sociala företag, habilitering, gruppboenden och skolor. Mamas Retro ett socialt företag för unga kvinnor som står långt från arbetsmarknaden, med syftet att visa vägar till empowerment, utbildning och meningsfullt arbete. Norma ett projekt som just nu är i planeringsfasen, som syftar till att förebygga, motverka och bearbeta det utanförskap som kan uppstå hos målgruppen unga kvinnor med psykisk ohälsa och vara en positiv plattform för människan bakom diagnosen. 10. Ardeshir Bibakabadi Nominerad av: Hans-Gösta Kihlström Ardeshir Bibakabadi är verksam inom Homan, en förening som arbetar förebyggande mot hedersrelaterat våld samt informerar om normer och traditioner som förtrycker människor i deras vardag. Ett viktigt fokus är att åstadkomma attitydförändring i frågor som gäller HBT-personer med rötter i Mellanöstern och normalisera synen på homosexualitet bland muslimska grupper. Homan startade 2004 och har en anställd. 11. Eva Berggren Nominerad av: Sassa Starborg Eva Berggren är ordförande för SKUG (Solidaritet och kultur utan gränser), en förening som har som syfte att hjälpa flyktingar att integreras och interagera med andra. SKUG anordnar träffar och cirklar, exempelvis körkortsutbildning, promenader och fikastunder. SKUG startade 2012 och drivs av ca 50 ideella personer i Mark.

12 Sida 5(7) Datum Diarienummer RHK Ia Kjellsdotter Nominerad av: Göran Frödin Ia Kjellsdotter står bakom Passalens vision om allas rätt till lek och fritid. Idag faller många barn och ungdomar med funktionsnedsättning utanför det ordinarie fritidsutbudet, men genom Passalens aktiviteter tar sig fler in på integrerade fritidsarenor, som segling, musik, konserter, dans, helgaktiviteter med mera. Passalens verksamhet har konventionen om barns rättigheter, artikel 31 om rätten till lek, vila och fritid som utgångspunkt. Passalen startade 2002 har 3 heltidsanställda, 2 deltidsanställda samt 5 timanställda. 13. Ia Kjellsdotter/Passalen Nominerad av: Henric Strahl Ia Kjellsdotter arbetar för en bättre fritid och ett större fritidsutbud i Göteborg, där fler får en möjlighet att vara med. Verksamheten startade 2007 och har 5 anställda. 14. Awaz Daleni Nominerad av: Gudrun Tiberg Awaz Daleni driver ett kvinnohus i Halabja, irakiska Kurdistan, tillsammans med en föreståndare och en jurist. Verksamhetens syfte är att ge kvinnor möjlighet till egen utveckling och deltagande i civilsamhället. I kvinnohuset undervisas kvinnorna i engelska, matematik, datorkunskap och sömnad. Kvinnorna får delta i gympapass och det hålls seminarier i ämnen som kvinnors kroppar och kvinnors rättigheter. Målet med verksamheten är att kvinnorna ska kunna bidra till samhällsuppbyggnad, sprida kunskaper och kunna försörja sig själva. Verksamheten startade 2013 och har tre anställda. 15. Passalen Nominerad av: Ia Kjellsdotter Passalen är en ideell förening som arbetar för att barn och unga med funktionsnedsättning ska ha rätt till en meningsfull fritid. Föreningen har aktiviteter för ca 2500 barn och unga per år i exempelvis dans, teater och konst. Föreningen bedriver även metodutveckling, forskning, föreläsningar och evenemang för att lyfta barnperspektivet på delaktighet. Passalen startade 2006 och har 20 anställda.

13 Sida 6(7) Datum Diarienummer RHK Ia Kjellsdotter Nominerad av: Charlotte Lundqvist Ia Kjellsdotter arbetar inom Passalen som arbetar med fritidsfrågor för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Föreningen arbetar utifrån metoden Integrerade arenor, som innebär att uppmärksamma rätten till tillgång till arenor oavsett funktionsnedsättning. 17. Lisbeth Richter Pedersen Nominerad av: Anna Agneman Lisbeth Richter Pedersen har under 30 år varit engagerad i Rädda barnens lokalavdelning i Ljungskile. Lisbeth besöker kyrkor, flyktingförläggningar och enskilda asylsökande för att stötta människor. Tillsammans med Rädda Barnens lokalavdelning har Lisbeth både bakat, stöpt ljus och ordnat insamlingar för barn/familjer i svårigheter. Lisbeth emottog 2012 Uddevalla kommuns demokratipris. 18. Förenade Liv Nominerade av: Anders Holmberg, Åsa Broms Förenade liv är en nystartad ideell förening som delar ut varm mat och insamlade kläder till hemlösa och andra utsatta i Borås under 2 dagar varje månad. Förutom mat och kläder erbjuds även hjälp av frisör, läkare, livscoach och psykolog. Målet är att utöka verksamheten och komplettera det befintliga härbärget i Borås. Under februari månad hade föreningen 15 aktiva medlemmar och ca 30 stödsökande. 19. Karin Abrahamsson och Håkan Björnsson Nominerade av: Ingela Tullin Johansson Karin Abrahamsson har de senaste nio åren stöttat och besökt Asha Deep Foundation i New Delhi, Indien en verksamhet som driver skolhem för att hjälpa fattiga, föräldralösa barn till utbildning. Håkan Björnsson är lärare vid gymnasiesärskolan i Åmål och är ledare och initiativtagare till verksamheten Ikapp, som vänder sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning på gruppbostäder i Åmål. Ikapp har ett femtontal medlemmar och har som syfte att förbättra deltagarnas kondition, styrka, balans och hälsa.

14 Sida 7(7) Datum Diarienummer RHK Unga rörelsehindrade Göteborgsklubbens blogg Nominerad av: Roland Larsson Bloggen En finne i makthavarnas rumpa startade 2010 och drivs av Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben. Bloggen vill lyfta unga med rörelsehinder underrepresenterad och diskriminerad grupp i samhället och ge dem en stark röst för att kunna påverka utbildning, arbete, fritid och socialt liv. Bloggen tar upp aktuella frågor, följer upp frågorna och kräver svar och skapar debatt. Bloggen har i genomsnitt 3600 klick/månad. 21. Lotta Nominerad av: Bosse Nilsson Lotta bedriver insamling av kläder, leksaker, hygienprodukter och annat till byn Cisnadie i Transsylvanien och genomför årliga resor för att överlämna gåvorna.

15 Ärende 2

16 Sida 1(2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RHK Rättighetskommitténs kansli Handläggare: Lars Törnvall E-post: Kommittén för rättighetsfrågor Förslag till fortsatt handläggning av Demokratitorgen hösten 2012 frågeställningar till nämnder och styrelser Ärendet Under Demokratitorgen 2012 reste ungdomarna en rad frågeställningar som berörde regionens verksamheter. Grundmaterialet har presenterats för kommittén utifrån rapporten Demokratitorg HT 2012 En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Kommittén för rättighetsfrågor har utsett fyra ledamöter som tillsammans med kansliet gått genom ungdomarnas framförda synpunkter och frågor. Gruppen föreslår att kommittén för rättighetsfrågor tillsammans med en förklarande text tillskriver berörda nämnder och styrelser gällande följande frågeställningar: Kollektivtrafik Kan priset på fritidskortet sänkas? Kan tiderna fritidskortet gäller förlängas? Hur arbetar Västtrafik med att utbilda personalen i ett gott bemötande Vad gör Västtrafik för att minska denna otrygghet? Elever pekar på problem i den anropsstyrda trafiken mellan Essunga och Vårgårda. Det sker ingen samordning varför fler taxibilar än nödvändigt används. Eleven ska beställa resan individuellt varför flera bilar kan stå och vänta vid samma tid för resa till samma mål. Vem ansvarar och hur kan samordning ske? Tandvård En principiell fråga som restes och som berörde flera var debiteringen vid uteblivet besök. Detta upplevdes som orättvist då besöken i sig är avgiftsfria. Problemet var störst bland elever som går på program med praktikperioder, ibland utomlands. Hur arbetar tandvården med bemötandefrågor? POSTADRESS: BESÖKSADRESS: Västra Götalandsregionen Östergatan 1 Regionens Hus Vänersborg TELEFON: HEMSIDA: E-POST:

17 Sida 2(2) Datum Diarienummer RS XXX-20XX Hälso- och sjukvård Många ungdomar upplever att de inte blir tagna på allvar när de presenterar sina problem för vårdpersonal. Vad görs för att komma tillrätta med detta problem? Ungdomsmottagningar Vad planerar hälso- och sjukvårdsnämnderna och verksamheterna göra för att ungdomsmottagningarnas öppettider och tidsbokningsrutiner bättre anpassas efter ungdomarnas behov? Förslag till beslut: Kommittén för rättighetsfrågor beslutar: Kommittén för rättighetsfrågor beslutar att tillskriva berörd nämnd/styrelse angående ovanstående frågor med begäran om svar som återkopplas till regionfullmäktige. Rättighetskommitténs kansli Annika Ottosson Förvaltningschef

18 Anteckningar. Träff Alingsås Arbetsgrupp för analys av demokratitorgen. Närvarande: Stig- Olof Tingbratt Hanne Jensen Laila Neck Gunilla Lindell Gruppen föreslår att den ska bestå som en politisk styrgrupp för Demokratitorgen. Gruppens uppgift föreslås vara att följa, leda och analysera torgen samt lämna förslag till Rättighetskommittén. Demokratitorgen hösten Gruppen diskuterade den redaktionella sammanställningen som efter kontroll av stavning kan vidareförmedlas till de medverkande. Utifrån sammanställningen föreslår gruppen att RK ställer frågor till berörda verksamheter/nämnder/styrelser. Följande områden föreslår gruppen att rättighetskommittén ställer frågor om: 1. Kollektivtrafiken. Generellt anser många ungdomar att fritidskortet är för dyrt. Flera pekar också på relationen mellan fritidskortets och studiebidragets storlek. Tiden som fritidskortet gäller stämmer för många ofta inte på ett funktionellt sett med skoltiderna. Kan priset på fritidskortet sänkas? Kan tiderna fritidskortet gäller förlängas? Bemötande. Ungdomarna har lyft fram att de, och detta gäller på flera busslinjer, bemöts dåligt av chaufförerna. Det dåliga bemötandet har exemplifierats på en mängd olika sett. Hur arbetar Västtrafik med att utbilda personalen i ett gott bemötande. Otrygghet. På många linjer, främst inom regionens glesbygd, upplever elever en otrygghet vid hållplatserna. Detta gäller främst under den mörka årstiden då hållplatserna är alltför mörka. Vad gör Västtrafik för att minska denna otrygghet? Elever pekar på problem i den anropsstyrda trafiken mellan Essunga och Vårgårda. Det sker ingen samordning varför fler taxibilar än nödvändigt används. Eleven ska beställa resan individuellt varför flera bilar kan stå och vänta vid samma tid för resa till samma mål. Vem ansvarar och hur kan samordning ske?

19 2. Tandvård. Ungdomar har framfört kritik på tandvården. Några har mer allmänt klagat på bemötandet de fått av personal. På någon mottagning klagades på att tandläkarna inte använde handskar vid undersökningen, vilket upplevdes som äckligt. En principiell fråga som restes och som berörde flera var debiteringen vid uteblivet besök. Detta upplevdes som orättvist då besöken i sig är avgiftsfria. Problemet var störst bland elever som går på program med praktikperioder, ibland utomlands. Hur arbetar tandvården med bemötandefrågor? 3. Hälso- och sjukvård. Generellt har elevernas klagomål över hälso- och sjukvården ökat markant i jämförelse med tidigare år. Detta gäller både gentemot sjukhus och vårdcentraler. Ungdomarna upplevde alltför ofta att de skyfflades runt mellan olika avdelningar/mottagningar/vårdninvåer etc. utan att förstå varför. Information vart de ska vända sig, har inte nått fram. Trösklarna mellan vårdnivåerna är inte tydliga. Många ungdomar upplever att de inte blir tagna på allvar när dom presenterar sina problem för vårdpersonal. Vad görs för att komma tillrätta med detta problem? 4. Ungdomsmottagningar. Ungdomarna ger en samstämmigt positiv bild av ungdomsmottagningarna och det bemötande de får där. Från en del elever påpekades att ungdomsmottagningarnas förebyggande arbete med skolbesök kom lite väl sent. Det borde ske i lägre årskurser. I det närmaste samstämmig från ungdomarna är också kritiken mot ungdomsmottagningarnas öppettider och rutiner för telefonbokningar. Öppettiderna på mottagningarna är mestadels under skoltid när eleverna inte kan eller vill gå från lektionerna. Mottagningstiderna på dagarna har ibland kompletteras med en eftermiddags eller kvällsmottagning per vecka men detta fyller inte elevernas behov. Det är helt uppenbart att ungdomsmottagningarnas öppettider inte har anpassats efter ungdomarnas behov. En liknande problematik gäller telefonbokningstider. Det upplevas av många som skämmigt att begära ledigt för att ringa och beställa tid eller gå till mottagningen. Detta är något som särskilt drabbar tjejerna som är de vanligaste besökarna på mottagningarna. Vad planerar hälso- och sjukvårdsnämnderna och verksamheterna göra för att ungdomsmottagningarnas öppettider och tidsbokningsrutiner bättre anpassas efter ungdomarnas behov?

20 Ärende 3

21 Sida 1 Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RHK Rättighetskommitténs kansli Handläggare: Jan Terneby Telefon: E-post: Kommittén för rättighetsfrågor Förslag till fortsatt arbete gällande Arbetsmarknadsnoder Ärendet Arbetet med Arbetsmarknadsnoderna avslutades som projekt Arbetet ska nu fortsätta inom ordinarie verksamheter och regionstyrelsen beslutade att tillskjuta 14,3 miljoner kr för regiongemensamma kostnader till Arbetsmarknadsnodsarbetet för Förslaget grundas dels på den utredning/utvärdering som konsultföretaget Contextio utfört, dels på de diskussioner som förts i det tidigare projektets styrgrupp. Förslaget har även tillställts personalutskottet för vidare behandling. Kansliet föreslår kommittén att ställa sig bakom förslaget med särskild betoning på behovet av ett regionövergripande beslut kring måltal för hur många personer med funktionsnedsättning som ska ges praktik/anställning. Förslag till beslut Kommittén för rättighetsfrågor beslutar: 1. Kommittén för rättighetsfrågor ställer sig bakom förslaget till fortsatt arbete gällande Arbetsmarknadsnoder. 2. Kommittén för rättighetsfrågor vill särskilt betona behovet av ett regionövergripande beslut kring måltal för respektive förvaltning. Rättighetskommitténs kansli Annika Ottosson Förvaltningschef POSTADRESS: BESÖKSADRESS: Västra Götalandsregionen Östergatan 1 Regionens Hus Vänersborg TELEFON: HEMSIDA: E-POST:

22 Förslag till fortsatt arbete gällande Arbetsmarknadsnoderna Arbetet med Arbetsmarknadsnoderna avslutades som projekt Arbetet ska nu fortsätta inom ordinarie verksamheter och regionstyrelsen beslutade att tillskjuta 14,3 miljoner kr för regiongemensamma kostnader till Arbetsmarknadsnodsarbetet för Följande förslag grundas dels på den utredning/utvärdering som konsultföretaget Contextio utfört, dels på de diskussioner som förts i projektets styrgrupp. Utgångspunkter/förutsättningar Resurser finns sedan tidigare för fyra handläggartjänster på heltid. Samordnartjänst på 30 procent på HR-strategiska avdelningen. Bibehållen geografisk indelning med smärre justeringar. Ny tjänst tillskapas på HR-strategiska avdelningen där cirka 35 procent reserveras för att svara för samordning av fortsatt arbete. Hela tjänsten finansieras inom HRstrategiska avdelningens budget. Projektets styrgrupp avvecklas. De lokala styrgrupperna avvecklas också nya samverkansformer inom de fyra noderna med berörda förvaltningar samt AF och FK skall skapas. 14,3 miljoner kr finns för regiongemensamma kostnader under Internfakturering sker som tidigare genom HR-strategiska avdelningen. Sammanlagt 13 miljoner kronor avsätts för arbete med unga personer; 5 miljoner kronor för praktiktjänster och 8 miljoner kronor för feriearbeten. Följande aspekter ska utvecklas och förtydligas: Samordnartjänst Ny tjänst tillsätts under årets första månader på HR-strategiska avdelningen. 35 procent av denna avsätts för arbetsmarknadsnodsarbete. Arbetsbeskrivning och ansvar för samordning av arbetsmarknadsnodsarbetet ska arbetas fram. Följande ska gälla: Samordnarroll i förhållande till handläggarna där samordnaren har ett funktionsansvar. Chef för respektive handläggare är som tidigare HR-chef på den arbetsplats där handläggaren arbetar. Regelbundna möten med handläggare och andra berörda från regionens förvaltningar samt AF samt FK samt de centrala fackliga organisationerna. Samverkansformerna för detta bör utredas. Ansvarar för information och förankring i regionens ledning Utvecklar och förfinar scorecard i samverkan med handläggarna Kontaktperson gentemot SKL 1

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN

HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN 2007 2010 SAMMANFATTNING Utgångspunkten för Tjörns kommun är att funktionshindrade ska känna trygghet, ha möjlighet att leva aktivt och ha tillgång till kommunens utbud. De funktionshindrades

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting

Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Ärende Dnr Föredragande

Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (1) 2013-01-16 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMND SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Folkets Hus, konferensrum 1, plan 2. 2013-01-24 kl. 9:00 ORDFÖRANDE

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012

Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012 Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012 Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2012 Titel: Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken.

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Kollegial granskning 2013 Västerås stad med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Granskare: Unni Öhman, Borlänge kommun Gunilla Oltner, Uppsala

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

jämställdhet Servicen faller inte lika ut för män och kvinnor idag. Med det konstaterandet så måste man göra något åt det.

jämställdhet Servicen faller inte lika ut för män och kvinnor idag. Med det konstaterandet så måste man göra något åt det. jämställdhet EN TIDNING OM NYTTAN OCH VIKTEN AV EN LÅNGSIKTIG OCH HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING NYAMKO SABUNI: Servicen faller inte lika ut för män och kvinnor idag. Med det konstaterandet så måste

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2012 2012 2 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kraft, mod och engagemang Inför alla elever och lärare på skolan

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

BESTÄLLARFÖRBUNDET DELTA PÅ HISINGEN VERKSAMHETSPLAN 2002

BESTÄLLARFÖRBUNDET DELTA PÅ HISINGEN VERKSAMHETSPLAN 2002 Beställarförbundet DELTA Tjänsteutlåtande Dnr 2001/25 på Hisingen 2001-09-18 Sekretariatet, JJ BESTÄLLARFÖRBUNDET DELTA PÅ HISINGEN VERKSAMHETSPLAN 2002 I detta tjänsteutlåtande föreslås Beställarförbundet

Läs mer

Trygg kommun. Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande

Trygg kommun. Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande Trygg kommun Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande Innehållsförteckning Förord... 4 Upplägg och användning... 5 Ordlista med nyckelbegrepp... 6 Del 1 Trygg Kommun - samhällsbyggande i Sollefteå

Läs mer

Uppföljning av den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna. Regeringens skrivelse 2005/06:95

Uppföljning av den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna. Regeringens skrivelse 2005/06:95 Uppföljning av den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna Regeringens skrivelse 2005/06:95 7 februari 2008 TU3UT TUSveriges TU4UT TURättighetsfrågorUT... TU5UT TUOrganisation TU6UT TUAttitydpåverkande

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN 2(20) 1 Inledning 3. 1.1 Uppdrag 3 1.2 Upplägg av arbetet med strategin 4. 2 Jämställdhetsmål nationellt och internationellt 5

LÄNSSTYRELSEN 2(20) 1 Inledning 3. 1.1 Uppdrag 3 1.2 Upplägg av arbetet med strategin 4. 2 Jämställdhetsmål nationellt och internationellt 5 LÄNSSTYRELSEN 2(20) INNEHÅLL: Sida Förord 1 Inledning 3 1.1 Uppdrag 3 1.2 Upplägg av arbetet med strategin 4 2 Jämställdhetsmål nationellt och internationellt 5 2.1 Nationella mål 5 2.2 Jämställdhetsmål

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Rätt att välja. Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12

Rätt att välja. Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12 Rätt att välja Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12 Rätt att välja Samhällsinformation för att förebygga och förhindra

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer

Motion till riksdagen 2010/11:MP1003 ML av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) På barns villkor

Motion till riksdagen 2010/11:MP1003 ML av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) På barns villkor Partimotion Motion till riksdagen 2010/11:MP1003 ML av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) På barns villkor Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut...2 Inledning...5 Stärkt barnperspektiv...6 Barnkonventionen

Läs mer

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02 Dnr: 2012/385 145 Projektplan för En gemensam ingång Mora Kommun 2013-10-02 Sammanfattning Mora kommun har under de senaste åren gjort massiva satsningar på att motverka den ökade ungdomsarbetslösheten,

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer