Val av justeringsman att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet kommer att justeras den 10 maj 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Val av justeringsman att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet kommer att justeras den 10 maj 2013"

Transkript

1 Föredragningslista Kommittén för rättighetsfrågors sammanträde den 2 maj 2013 Klockan: 9:15 c:a Lokal: Scandic Crown i Göteborg Adress: Polhemsplatsen 3, Lunch: kl Möten med beredningarna: kl c:a Efterlunch: Beredningsgrupper och kommitténs sammanträde Val av justeringsman att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet kommer att justeras den 10 maj 2013 Teman Redovisning av två projektbidrag (Jan Terneby) Sverige-finska och judiska representanter från de nationella minoriteterna redovisar användandet av organisationsstöd (Jesper Svensson) Anmälningsärenden Dnr RHK Beslutsärenden 1. Människorättsstipendium (Anjelica Hammersjö) Dn RHK Förslag till fortsatt handläggning av Demokratitorgen (Lars Törnvall) Dnr RHK Förslag till fortsatt arbete gällande Arbetsmarknadsnoder (Jan Terneby) Dn RHK Utredning avseende inrättande av en hjärnskadekoordinator i Västra Götalandsregionen (Marianne Salén) Dn RHK Förslag till remissvar av Miljöprogram för Västra Götalandsregionens verksamheter delperiod (Cornelia Björk) Omedelbart justerad Dn RHK Förslag till regional jämställdhetsstrategi: Jämställt Västra Götaland (Anjelica Hammersjö) Dn RHK Remissvar om Patientlag Delbetänkande av Patientmaktsutredningen (SOU 2013:2) (Emma Broberg/Cornelia Björk) Omedelbart justerad Dn RHK Motionssvar angående Inrätta en vårdportal för unga. Motion av Monica Selin (KD) (Emma Broberg) Dnr RHK

2 9. Förslag till synpunkter gällande Upphandlingsutredningen 2010 Slutbetänkande (SOU 2013:12) Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (Cornelia Björk) Dn RHK Förslag till revidering av kommittén för rättighetsfrågors reglemente (Lars Törnvall/Jesper Svensson) Dnr RHK Omedelbart justerad 11. Förslag till grunder för fördelning av Västra Götalandsregionens bidrag till föreningar som företräder de nationella minoriteterna (Jesper Svensson/Lars Törnvall) Dnr RHK Omedelbart justerad 12. Förslag till remissvar Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland Dnr RHK Omedelbart justerad Informationsärenden a) Marsrapport (Annika Ottosson) b) Remissvar på departementspromemorian Permanent utvidgad målgrupp för etableringslagen. Ordförandebeslut (Jesper Svensson) c) Information om Barnfridsdagar Barn och ungdomar rättigheter i Västsverige (Emma Broberg) d) Riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning (Åsa Olsson) e) Förslag till Riktlinjer och standard för tillgängliga lekplatser (Åsa Olsson) f) Information från kansliet (Annika Ottosson) g) Information från presidiet (Presidiet) h) Information från beredningar/konferenser och möter (Ledamöter) i) Övriga frågor Vania Timback Kommittésekreterare Tidtabell till tågen Observation: Det kan hända eventuella tidtabellsändringar. Rekommendationen är alltid att ni bekräftar om tiden stämmer. Från Avresa Ankomst Alingsås Göteborg 8:22 09:00 Borås Göteborg 08:00 09:00 Karlsborg Göteborg 06:27 09:00 Tibro Göteborg 06:52 09:00

3 Anmälningsärenden Dnr RHK Anmälda vid kommittén för rättighetsfrågors sammanträde den 2 maj Protokollsutdrag från regionfullmäktige, 69, Strategi för regiongemensamma ledningsfunktioners geografiska placering. Dnr RS Protokollsutdrag från regionstyrelsen, 75, Västra Götalandsregionens strategiska program för ungas inflytande och delaktighet Dnr RS Protokollsutdrag från regionstyrelsen, 70, Översyn av informationssäkerhet i Västra Götalandsregionen. Dnr RS Protokollsutdrag från regionstyrelsen, 82, Yttrande över departementspromemorian Permanent utvidgad målgrupp för etableringslagen Dnr RS Skrivelse från Kollektivtrafiksekretariatet angående Funktionshinderanpassing av kollektivtrafiken. Dnr KTN Skrivelse från Barncancerföreningen i Västra Sverige. 7. Protokoll från Kommunala handikapprådet, Melleruds Kommun. Sammanträdesdatum

4 Beslut om beviljat deltagande vid seminarier eller motsvarande Anmält vid kommittén för rättighetsfrågor den 2 maj 2013 Dnr RHK Beslut av ordföranden den 20 mars Att bevilja att ledamot Lars Åke Carlsson deltar för kommittén för rättighetsfrågor vid Synskadades Riksförbund Skaraborgs årsmöte för att informera om kommittén för Rättighetsfrågors verksamhet samt allmänt om Västra Götalandsregionen. Den 8 april i Skarborg Tord Karlsson Ordförande

5 Ärende 1

6 Sida 1(2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RHK Rättighetskommitténs kansli Handläggare: Anjelica Hammersjö Telefon: E-post: Kommittén för rättighetsfrågor Människorättsstipendium från Västra Götalandsregionens kommitté för rättighetsfrågor Ärendet Kommittén för rättighetsfrågor har beslutat att årligen utlysa ett människorättsstipendium á kronor. Personer, grupper eller verksamheter som kan komma ifråga för stipendiet ska genom sitt arbete bidra till att förbättra situationen för mänskliga rättigheter och/eller öka synligheten för människorättsarbetet i Västra Götaland. Stipendiet kommer att delas ut för första gången på regionfullmäktiges möte den 14 maj Prissumman kan delas mellan flera stipendiater om kommittén så beslutar. Under nomineringstiden 15 februari till 31 mars 2013 har 21 unika nomineringar till människorättsstipendiet inkommit. Beredning MR-stipendiet har utlysts via ett pressmeddelande som lett till radiotid i Sveriges Radio, via kansliets hemsida, Facebooksida och twitter samt via annonser i Göteborgs-Posten och Metro. Under nomineringstiden har det funnits möjlighet att skicka in nomineringar elektroniskt via rättighetskommitténs kanslis hemsida, via mail samt brev till ansvarig handläggare. Stipendiet kan endast sökas för annans räkning. Kommittén för rättighetsfrågors presidium tillsammans med ansvarig tjänsteman från rättighetskommitténs kansli ansvarar för bedömning av inkomna ansökning och förslag till stipendiater. Beslut fattas av kommittén för rättighetsfrågor den 2 maj Stipendiet delas ut på regionfullmäktiges möte den 14 maj. POSTADRESS: BESÖKSADRESS: Västra Götalandsregionen Östergatan 1 Regionens Hus Vänersborg TELEFON: HEMSIDA: E-POST:

7 Sida 2(2) Datum Diarienummer RHK Förslag till beslut Kommittén för rättighetsfrågor beslutar: Kommittén för rättighetsfrågor utser NN till pristagare för människorättsstipendiet Annika Ottosson Förvaltningschef Bilaga/Expedieras till/kopia till!skriv namn här Expedieras till/kopia till!skriv namn här

8 Sida 1(7) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RHK Rättighetskommitténs kansli Handläggare: Anjelica Hammersjö Telefon: E-post: Kommittén för rättighetsfrågor Sammanställning av nomineringar till människorättsstipendiet Afrikas Hopp Nominerade av: Ami Norberg Föreningen Afrikas Hopp har till syfte att främja mänskliga rättigheter och bekämpa fattigdom i Västra Götalandsregionen samt på Afrikas Horn. I Afrika arbetar föreningen med att stärka kvinnors och barn genom kunskap och utbildningar med lokala samarbetsorganisationer. Föreningen har ett program där man länkar faddrar till föräldralösa barn och dess kvarvarande familj eller släkt. Afrikas hopp erbjuder även mikrolån för att investera i jordbruk, affärsverksamheter, skolavgifter och sjukvård samlades pengar in för torkan på Afrikas Horn. Zuhir Hersi är föreningens ordförande och föreläser för kommun, socialtjänst och skolor om alla människors lika värde, jämställdhet och barns rättigheter. Afrikas Hopp startade 2011 och har 20 anställda/idella. 2. Carolina Olson Nominerad av: Anders Hjorth The 12th Right är ett pilotprojekt vars namn syftar på alla människors rätt till hälsa. The 12th Right kommer att tillhandahålla menskoppar till ett subventionerat pris för kvinnor inom textiliindustrin i Dhaka, Bangladesh. Pilotprojektet kommer att pågå i ett halvår med start i september I samarbete med en svensk klädtillverkare och en fabriksägare i Dhaka kommer menskoppar att säljas i fabrikens kiosk. I samband med starten av menskoppsförsäljningen planeras en mindre kampanj om intimhygien Idag saknar många kvinnor med låg inkomst tillgång till sanitetsskydd och tvingas använda ohygieniska material, som kan innebära obehag, läckage och risk för infektioner och sjukdomar. The 12th Right startade 2012 och har en aktiv medlem på ideell basis. POSTADRESS: BESÖKSADRESS: Västra Götalandsregionen Östergatan 1 Regionens Hus Vänersborg TELEFON: HEMSIDA: E-POST:

9 Sida 2(7) Datum Diarienummer RHK Annette Rosati, Bizhozi International Projects, BIP Nominerad av: Louise Lundqvist Bishozi International Projects (BIP) är en ideell, politiskt och religiöst obunden kulturorganisation som startade i slutet av Organisationen initierar och driver kulturtbytesprojekt med fem byar i Kiruhura District samt i huvudstaden Kampala, i Uganda. Som exempel kan nämnas Svenska Getbanken som är knuten till vuxenutbildning för kvinnor, Svenska Kobanken, hönsprojekt för föräldralösa skolbarn, fårprojekt för att tonårsflickor ska kunna fullfölja sin utbildning samt odlingsprojekt för HIV/AIDS-drabbade änkor. I Sverige finns BIP i Ödsmåls kulturhus i Stenungsunds kommun och engagerar nya medlemmar till organisationens ideella arbete genom kurser, föreläsningar, workshops, kulturutbytesresor och andra kulturevenemang samt via Internet. Föreningen startade 1997 och har ca 150 medlemmar, varav 20 aktiva. Alla arbetar ideellt. 4. Kulturgruppen för resandefolket Nominerad av: Kristina Lindholm Kulturgruppen för resandefolket verkar för att resandefolkets kultur främjas, utvecklas, tillgängliggörs och utforskas. Föreningen utvecklar kunskap inom resandefolket samt gentemot myndigheter och övrig befolkning, i enlighet med de avsikter som formulerats i Europarådets ramkonvention om skydd och stöd för nationella minoriteter. Föreningen arbetar aktivt med rätten till kultur, genom deltagande i referensgrupper, samarbete med myndigheter, Svenska kyrkan, museer och organisationer samt genom att anordna seminarier. Föreningen verkar även som stöd för enskilda personer och grupper som drabbats av diskriminering. Föreningen startade 2010 och har ett okänt antal medlemmar, på grund av oro för offentlig registrering. 5. Annette Rosati Nominerad av: Karin Birkedahl Bishozi International Projects, BIP, är en ideell, politiskt och religiöst obunden kulturorganisation som startade BIP samarbetar med kulturförvaltningar, skolor, studieförbund, Forum Syd/SIDA och är i direkt kontakt med målgrupperna i Uganda. Samtliga verksamma inom BIP arbetar ideellt under ledning av Annette Rosati.

10 Sida 3(7) Datum Diarienummer RHK Hemliga kliniken/sara Rangmar Nominerad av: Shiva Raoufi Hemliga kliniken består av en grupp tandläkare, tandsköterskor, tandläkaroch tandhygieniststudenter som arbetar volontärt på kvällar och helger med att ge papperslösa flyktingar kostnadsfri tandvård. Patienterna nås genom kontakt med Rosengrenska stiftelsens mottagning för papperslösa. Gruppen behandlar patienter varje vecka på lånade tandläkarkliniker, i kök, kyrkor eller patienters hem. Gruppen håller också föreläsningar och seminarier om mänskliga rättigheter och papperslösas rätt till vård. Hemliga kliniken arbetar för att erbjuda papperslösa patienter tandvård i enlighet med FN:s deklaration om mänskliga rättigheters skrivning om rätten till hälsa. Sedan starten har gruppen behandlat ca 250 patienter. Hemliga kliniken startade 2009 och har 102 verksamma. 7. Annette Rosati Nominerad av: Birgitta Lundh Gitse Annette Rosati är projektledare och initiativtagare till Bishozi International Projects en politiskt och religiöst obunden kulturorganisation som bedriver kulturutbytesprojekt i Uganda. Projektet omfattar fyra byar samt huvudstaden Kampala. BIP erbjuder exempelvis kvinnor undervisning i att läsa och skriva och har samlat in pengar till djupborrade brunnar i två av byarna. I Bishozi finns idag även ett hus för kulturutbyte, sammankomster och för gäster att bo i. Annette Rosati och BIP arrangerar årligen insamlingar, utställningar och föredrag för att få in medel till sin verksamhet. BIP startade Samtliga arbetar ideellt. 8. Aktivitet för alla (Mónica Benitez Caris) Nominerade av: Nanna Nilsson Aktivitet för alla syftar till att ge nyanlända ungdomar år kunskap och verktyg för att delta i föreningsliv och andra fritidsaktiviteter. Aktivitet för alla anordnar aktiviteter en gång i veckan för att introducera Göteborgs utbud inom idrott, kultur och samhälle, i enlighet med artikel 31 i FN:s barnkonvention som slår fast rätten till fritid. Ungdomar som har deltagit under en längre tid uppmuntras till att utveckla sitt engagemang genom att bli unga ledare, och planera, utforma och delta på aktiviteter inom Aktivitet för alla/kfum Göteborg. Aktivitet för alla startade 2007 och har två anställda på deltid samt 3 ideella ledare.

11 Sida 4(7) Datum Diarienummer RHK Forum Skill, An-Cii Hult Nominerade av: Åse Enkvist, Maria Behre Forum SKILL är en ideell förening som genom projekt skapar mötesplatser för förändring. Skill står för samarbete, kompetens, intersektionalitet, lärande och lust. Deltagare i projekten är personer som av olika anledningar upplever och har levt i utanförskap, på grund av exempelvis psykisk ohälsa, gender, etnicitet, funktionsnedsättning, sexualitet eller ålder. Forum SKILL startade Föreningen har fem anställda på huvudkontoren men drivs huvudsakligen av ideella krafter. Nomineringen lyfter tre projekt: Fördom och stolthet, ett projekt som vill förändra attityder om kärlek och sexualitet. Målgrupperna är personer med intellektuell funktionsnedsättning/kognitiva svårigheter samt personal inom daglig verksamhet, sociala företag, habilitering, gruppboenden och skolor. Mamas Retro ett socialt företag för unga kvinnor som står långt från arbetsmarknaden, med syftet att visa vägar till empowerment, utbildning och meningsfullt arbete. Norma ett projekt som just nu är i planeringsfasen, som syftar till att förebygga, motverka och bearbeta det utanförskap som kan uppstå hos målgruppen unga kvinnor med psykisk ohälsa och vara en positiv plattform för människan bakom diagnosen. 10. Ardeshir Bibakabadi Nominerad av: Hans-Gösta Kihlström Ardeshir Bibakabadi är verksam inom Homan, en förening som arbetar förebyggande mot hedersrelaterat våld samt informerar om normer och traditioner som förtrycker människor i deras vardag. Ett viktigt fokus är att åstadkomma attitydförändring i frågor som gäller HBT-personer med rötter i Mellanöstern och normalisera synen på homosexualitet bland muslimska grupper. Homan startade 2004 och har en anställd. 11. Eva Berggren Nominerad av: Sassa Starborg Eva Berggren är ordförande för SKUG (Solidaritet och kultur utan gränser), en förening som har som syfte att hjälpa flyktingar att integreras och interagera med andra. SKUG anordnar träffar och cirklar, exempelvis körkortsutbildning, promenader och fikastunder. SKUG startade 2012 och drivs av ca 50 ideella personer i Mark.

12 Sida 5(7) Datum Diarienummer RHK Ia Kjellsdotter Nominerad av: Göran Frödin Ia Kjellsdotter står bakom Passalens vision om allas rätt till lek och fritid. Idag faller många barn och ungdomar med funktionsnedsättning utanför det ordinarie fritidsutbudet, men genom Passalens aktiviteter tar sig fler in på integrerade fritidsarenor, som segling, musik, konserter, dans, helgaktiviteter med mera. Passalens verksamhet har konventionen om barns rättigheter, artikel 31 om rätten till lek, vila och fritid som utgångspunkt. Passalen startade 2002 har 3 heltidsanställda, 2 deltidsanställda samt 5 timanställda. 13. Ia Kjellsdotter/Passalen Nominerad av: Henric Strahl Ia Kjellsdotter arbetar för en bättre fritid och ett större fritidsutbud i Göteborg, där fler får en möjlighet att vara med. Verksamheten startade 2007 och har 5 anställda. 14. Awaz Daleni Nominerad av: Gudrun Tiberg Awaz Daleni driver ett kvinnohus i Halabja, irakiska Kurdistan, tillsammans med en föreståndare och en jurist. Verksamhetens syfte är att ge kvinnor möjlighet till egen utveckling och deltagande i civilsamhället. I kvinnohuset undervisas kvinnorna i engelska, matematik, datorkunskap och sömnad. Kvinnorna får delta i gympapass och det hålls seminarier i ämnen som kvinnors kroppar och kvinnors rättigheter. Målet med verksamheten är att kvinnorna ska kunna bidra till samhällsuppbyggnad, sprida kunskaper och kunna försörja sig själva. Verksamheten startade 2013 och har tre anställda. 15. Passalen Nominerad av: Ia Kjellsdotter Passalen är en ideell förening som arbetar för att barn och unga med funktionsnedsättning ska ha rätt till en meningsfull fritid. Föreningen har aktiviteter för ca 2500 barn och unga per år i exempelvis dans, teater och konst. Föreningen bedriver även metodutveckling, forskning, föreläsningar och evenemang för att lyfta barnperspektivet på delaktighet. Passalen startade 2006 och har 20 anställda.

13 Sida 6(7) Datum Diarienummer RHK Ia Kjellsdotter Nominerad av: Charlotte Lundqvist Ia Kjellsdotter arbetar inom Passalen som arbetar med fritidsfrågor för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Föreningen arbetar utifrån metoden Integrerade arenor, som innebär att uppmärksamma rätten till tillgång till arenor oavsett funktionsnedsättning. 17. Lisbeth Richter Pedersen Nominerad av: Anna Agneman Lisbeth Richter Pedersen har under 30 år varit engagerad i Rädda barnens lokalavdelning i Ljungskile. Lisbeth besöker kyrkor, flyktingförläggningar och enskilda asylsökande för att stötta människor. Tillsammans med Rädda Barnens lokalavdelning har Lisbeth både bakat, stöpt ljus och ordnat insamlingar för barn/familjer i svårigheter. Lisbeth emottog 2012 Uddevalla kommuns demokratipris. 18. Förenade Liv Nominerade av: Anders Holmberg, Åsa Broms Förenade liv är en nystartad ideell förening som delar ut varm mat och insamlade kläder till hemlösa och andra utsatta i Borås under 2 dagar varje månad. Förutom mat och kläder erbjuds även hjälp av frisör, läkare, livscoach och psykolog. Målet är att utöka verksamheten och komplettera det befintliga härbärget i Borås. Under februari månad hade föreningen 15 aktiva medlemmar och ca 30 stödsökande. 19. Karin Abrahamsson och Håkan Björnsson Nominerade av: Ingela Tullin Johansson Karin Abrahamsson har de senaste nio åren stöttat och besökt Asha Deep Foundation i New Delhi, Indien en verksamhet som driver skolhem för att hjälpa fattiga, föräldralösa barn till utbildning. Håkan Björnsson är lärare vid gymnasiesärskolan i Åmål och är ledare och initiativtagare till verksamheten Ikapp, som vänder sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning på gruppbostäder i Åmål. Ikapp har ett femtontal medlemmar och har som syfte att förbättra deltagarnas kondition, styrka, balans och hälsa.

14 Sida 7(7) Datum Diarienummer RHK Unga rörelsehindrade Göteborgsklubbens blogg Nominerad av: Roland Larsson Bloggen En finne i makthavarnas rumpa startade 2010 och drivs av Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben. Bloggen vill lyfta unga med rörelsehinder underrepresenterad och diskriminerad grupp i samhället och ge dem en stark röst för att kunna påverka utbildning, arbete, fritid och socialt liv. Bloggen tar upp aktuella frågor, följer upp frågorna och kräver svar och skapar debatt. Bloggen har i genomsnitt 3600 klick/månad. 21. Lotta Nominerad av: Bosse Nilsson Lotta bedriver insamling av kläder, leksaker, hygienprodukter och annat till byn Cisnadie i Transsylvanien och genomför årliga resor för att överlämna gåvorna.

15 Ärende 2

16 Sida 1(2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RHK Rättighetskommitténs kansli Handläggare: Lars Törnvall E-post: Kommittén för rättighetsfrågor Förslag till fortsatt handläggning av Demokratitorgen hösten 2012 frågeställningar till nämnder och styrelser Ärendet Under Demokratitorgen 2012 reste ungdomarna en rad frågeställningar som berörde regionens verksamheter. Grundmaterialet har presenterats för kommittén utifrån rapporten Demokratitorg HT 2012 En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Kommittén för rättighetsfrågor har utsett fyra ledamöter som tillsammans med kansliet gått genom ungdomarnas framförda synpunkter och frågor. Gruppen föreslår att kommittén för rättighetsfrågor tillsammans med en förklarande text tillskriver berörda nämnder och styrelser gällande följande frågeställningar: Kollektivtrafik Kan priset på fritidskortet sänkas? Kan tiderna fritidskortet gäller förlängas? Hur arbetar Västtrafik med att utbilda personalen i ett gott bemötande Vad gör Västtrafik för att minska denna otrygghet? Elever pekar på problem i den anropsstyrda trafiken mellan Essunga och Vårgårda. Det sker ingen samordning varför fler taxibilar än nödvändigt används. Eleven ska beställa resan individuellt varför flera bilar kan stå och vänta vid samma tid för resa till samma mål. Vem ansvarar och hur kan samordning ske? Tandvård En principiell fråga som restes och som berörde flera var debiteringen vid uteblivet besök. Detta upplevdes som orättvist då besöken i sig är avgiftsfria. Problemet var störst bland elever som går på program med praktikperioder, ibland utomlands. Hur arbetar tandvården med bemötandefrågor? POSTADRESS: BESÖKSADRESS: Västra Götalandsregionen Östergatan 1 Regionens Hus Vänersborg TELEFON: HEMSIDA: E-POST:

17 Sida 2(2) Datum Diarienummer RS XXX-20XX Hälso- och sjukvård Många ungdomar upplever att de inte blir tagna på allvar när de presenterar sina problem för vårdpersonal. Vad görs för att komma tillrätta med detta problem? Ungdomsmottagningar Vad planerar hälso- och sjukvårdsnämnderna och verksamheterna göra för att ungdomsmottagningarnas öppettider och tidsbokningsrutiner bättre anpassas efter ungdomarnas behov? Förslag till beslut: Kommittén för rättighetsfrågor beslutar: Kommittén för rättighetsfrågor beslutar att tillskriva berörd nämnd/styrelse angående ovanstående frågor med begäran om svar som återkopplas till regionfullmäktige. Rättighetskommitténs kansli Annika Ottosson Förvaltningschef

18 Anteckningar. Träff Alingsås Arbetsgrupp för analys av demokratitorgen. Närvarande: Stig- Olof Tingbratt Hanne Jensen Laila Neck Gunilla Lindell Gruppen föreslår att den ska bestå som en politisk styrgrupp för Demokratitorgen. Gruppens uppgift föreslås vara att följa, leda och analysera torgen samt lämna förslag till Rättighetskommittén. Demokratitorgen hösten Gruppen diskuterade den redaktionella sammanställningen som efter kontroll av stavning kan vidareförmedlas till de medverkande. Utifrån sammanställningen föreslår gruppen att RK ställer frågor till berörda verksamheter/nämnder/styrelser. Följande områden föreslår gruppen att rättighetskommittén ställer frågor om: 1. Kollektivtrafiken. Generellt anser många ungdomar att fritidskortet är för dyrt. Flera pekar också på relationen mellan fritidskortets och studiebidragets storlek. Tiden som fritidskortet gäller stämmer för många ofta inte på ett funktionellt sett med skoltiderna. Kan priset på fritidskortet sänkas? Kan tiderna fritidskortet gäller förlängas? Bemötande. Ungdomarna har lyft fram att de, och detta gäller på flera busslinjer, bemöts dåligt av chaufförerna. Det dåliga bemötandet har exemplifierats på en mängd olika sett. Hur arbetar Västtrafik med att utbilda personalen i ett gott bemötande. Otrygghet. På många linjer, främst inom regionens glesbygd, upplever elever en otrygghet vid hållplatserna. Detta gäller främst under den mörka årstiden då hållplatserna är alltför mörka. Vad gör Västtrafik för att minska denna otrygghet? Elever pekar på problem i den anropsstyrda trafiken mellan Essunga och Vårgårda. Det sker ingen samordning varför fler taxibilar än nödvändigt används. Eleven ska beställa resan individuellt varför flera bilar kan stå och vänta vid samma tid för resa till samma mål. Vem ansvarar och hur kan samordning ske?

19 2. Tandvård. Ungdomar har framfört kritik på tandvården. Några har mer allmänt klagat på bemötandet de fått av personal. På någon mottagning klagades på att tandläkarna inte använde handskar vid undersökningen, vilket upplevdes som äckligt. En principiell fråga som restes och som berörde flera var debiteringen vid uteblivet besök. Detta upplevdes som orättvist då besöken i sig är avgiftsfria. Problemet var störst bland elever som går på program med praktikperioder, ibland utomlands. Hur arbetar tandvården med bemötandefrågor? 3. Hälso- och sjukvård. Generellt har elevernas klagomål över hälso- och sjukvården ökat markant i jämförelse med tidigare år. Detta gäller både gentemot sjukhus och vårdcentraler. Ungdomarna upplevde alltför ofta att de skyfflades runt mellan olika avdelningar/mottagningar/vårdninvåer etc. utan att förstå varför. Information vart de ska vända sig, har inte nått fram. Trösklarna mellan vårdnivåerna är inte tydliga. Många ungdomar upplever att de inte blir tagna på allvar när dom presenterar sina problem för vårdpersonal. Vad görs för att komma tillrätta med detta problem? 4. Ungdomsmottagningar. Ungdomarna ger en samstämmigt positiv bild av ungdomsmottagningarna och det bemötande de får där. Från en del elever påpekades att ungdomsmottagningarnas förebyggande arbete med skolbesök kom lite väl sent. Det borde ske i lägre årskurser. I det närmaste samstämmig från ungdomarna är också kritiken mot ungdomsmottagningarnas öppettider och rutiner för telefonbokningar. Öppettiderna på mottagningarna är mestadels under skoltid när eleverna inte kan eller vill gå från lektionerna. Mottagningstiderna på dagarna har ibland kompletteras med en eftermiddags eller kvällsmottagning per vecka men detta fyller inte elevernas behov. Det är helt uppenbart att ungdomsmottagningarnas öppettider inte har anpassats efter ungdomarnas behov. En liknande problematik gäller telefonbokningstider. Det upplevas av många som skämmigt att begära ledigt för att ringa och beställa tid eller gå till mottagningen. Detta är något som särskilt drabbar tjejerna som är de vanligaste besökarna på mottagningarna. Vad planerar hälso- och sjukvårdsnämnderna och verksamheterna göra för att ungdomsmottagningarnas öppettider och tidsbokningsrutiner bättre anpassas efter ungdomarnas behov?

20 Ärende 3

21 Sida 1 Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RHK Rättighetskommitténs kansli Handläggare: Jan Terneby Telefon: E-post: Kommittén för rättighetsfrågor Förslag till fortsatt arbete gällande Arbetsmarknadsnoder Ärendet Arbetet med Arbetsmarknadsnoderna avslutades som projekt Arbetet ska nu fortsätta inom ordinarie verksamheter och regionstyrelsen beslutade att tillskjuta 14,3 miljoner kr för regiongemensamma kostnader till Arbetsmarknadsnodsarbetet för Förslaget grundas dels på den utredning/utvärdering som konsultföretaget Contextio utfört, dels på de diskussioner som förts i det tidigare projektets styrgrupp. Förslaget har även tillställts personalutskottet för vidare behandling. Kansliet föreslår kommittén att ställa sig bakom förslaget med särskild betoning på behovet av ett regionövergripande beslut kring måltal för hur många personer med funktionsnedsättning som ska ges praktik/anställning. Förslag till beslut Kommittén för rättighetsfrågor beslutar: 1. Kommittén för rättighetsfrågor ställer sig bakom förslaget till fortsatt arbete gällande Arbetsmarknadsnoder. 2. Kommittén för rättighetsfrågor vill särskilt betona behovet av ett regionövergripande beslut kring måltal för respektive förvaltning. Rättighetskommitténs kansli Annika Ottosson Förvaltningschef POSTADRESS: BESÖKSADRESS: Västra Götalandsregionen Östergatan 1 Regionens Hus Vänersborg TELEFON: HEMSIDA: E-POST:

22 Förslag till fortsatt arbete gällande Arbetsmarknadsnoderna Arbetet med Arbetsmarknadsnoderna avslutades som projekt Arbetet ska nu fortsätta inom ordinarie verksamheter och regionstyrelsen beslutade att tillskjuta 14,3 miljoner kr för regiongemensamma kostnader till Arbetsmarknadsnodsarbetet för Följande förslag grundas dels på den utredning/utvärdering som konsultföretaget Contextio utfört, dels på de diskussioner som förts i projektets styrgrupp. Utgångspunkter/förutsättningar Resurser finns sedan tidigare för fyra handläggartjänster på heltid. Samordnartjänst på 30 procent på HR-strategiska avdelningen. Bibehållen geografisk indelning med smärre justeringar. Ny tjänst tillskapas på HR-strategiska avdelningen där cirka 35 procent reserveras för att svara för samordning av fortsatt arbete. Hela tjänsten finansieras inom HRstrategiska avdelningens budget. Projektets styrgrupp avvecklas. De lokala styrgrupperna avvecklas också nya samverkansformer inom de fyra noderna med berörda förvaltningar samt AF och FK skall skapas. 14,3 miljoner kr finns för regiongemensamma kostnader under Internfakturering sker som tidigare genom HR-strategiska avdelningen. Sammanlagt 13 miljoner kronor avsätts för arbete med unga personer; 5 miljoner kronor för praktiktjänster och 8 miljoner kronor för feriearbeten. Följande aspekter ska utvecklas och förtydligas: Samordnartjänst Ny tjänst tillsätts under årets första månader på HR-strategiska avdelningen. 35 procent av denna avsätts för arbetsmarknadsnodsarbete. Arbetsbeskrivning och ansvar för samordning av arbetsmarknadsnodsarbetet ska arbetas fram. Följande ska gälla: Samordnarroll i förhållande till handläggarna där samordnaren har ett funktionsansvar. Chef för respektive handläggare är som tidigare HR-chef på den arbetsplats där handläggaren arbetar. Regelbundna möten med handläggare och andra berörda från regionens förvaltningar samt AF samt FK samt de centrala fackliga organisationerna. Samverkansformerna för detta bör utredas. Ansvarar för information och förankring i regionens ledning Utvecklar och förfinar scorecard i samverkan med handläggarna Kontaktperson gentemot SKL 1

Val av justeringsman att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet kommer att justeras den 21 juni 2013

Val av justeringsman att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet kommer att justeras den 21 juni 2013 Föredragningslista Kommittén för rättighetsfrågors sammanträde den 14 juni 2013 Klockan: 9:15 c:a 16.00 Lokal: Scandic Crown i Göteborg Adress: Polhemsplatsen 3, 411 11. Lunch: kl. 12.00 13.00 Möten med

Läs mer

Sammanträde: Kommittén för rättighetsfrågor Tid: Torsdagen 19 September 2013. Kl. 9:15 c:a 15.30 Grand Hotel i Borås

Sammanträde: Kommittén för rättighetsfrågor Tid: Torsdagen 19 September 2013. Kl. 9:15 c:a 15.30 Grand Hotel i Borås Protokoll 43-51 _ Sammanträde: Tid: Torsdagen 19 September 2013. Kl. 9:15 c:a 15.30 Plats: Grand Hotel i Borås Beslutande Tord Karlsson (S) Kristina Grapenholm (FP) Laila Neck (S) Susanne Arvidsson (S)

Läs mer

Sammanträde: Kommittén för rättighetsfrågor Tid: Onsdagen 20 mars 2013. Kl. 9:15 - c:a 15.00 Hotell Scandic Rubinen, i Göteborg

Sammanträde: Kommittén för rättighetsfrågor Tid: Onsdagen 20 mars 2013. Kl. 9:15 - c:a 15.00 Hotell Scandic Rubinen, i Göteborg Protokoll 11 16 _ Sammanträde: Tid: Onsdagen 20 mars 2013. Kl. 9:15 - c:a 15.00 Plats: Hotell Scandic Rubinen, i Göteborg Beslutande Tord Karlsson (S) Kristina Grapenholm (FP) Laila Neck (S) Lars Åke Carlsson

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet 15 januari 2013 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid: Kl.

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Barnrättsarbete i Västra Götalandsregionen

Barnrättsarbete i Västra Götalandsregionen Barnrättsarbete i Västra Götalandsregionen Barnens rätt vårdens ansvar Göteborg den 9:e februari 2012 Emma Broberg, Samordnare barnrättsfrågor Enheten för rättighetsfrågor En hållbar utveckling kräver

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid

Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid Svensk jämställdhetspolitik Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet är en fråga om rättvisa

Läs mer

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen Arbetsmarknadsförvaltningen HR-staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2016-08-18 Handläggare Åsa Enrot Telefon: 08-508 35 687 Till Arbetsmarknadsnämnden den 30 augusti 2016 Ärende 15 Anmälan av Plan för genomförande

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI AL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2013-03-11 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 08-508 23 305 Susanne Forss-Gustafsson Telefon: 08-508

Läs mer

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Vill du vara med och skapa historia? Sedan juni 2012 pågår ett arbete som ska ge invånarna i Västra Götalandsregionen

Läs mer

Lidingö stad hälsans ö för alla

Lidingö stad hälsans ö för alla 1 (7) DATUM DNR 2016-10-10 KS/2016:126 Lidingö stad hälsans ö för alla Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2016 och gällande från och

Läs mer

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Kyrkogårdsförvaltningen staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-04-27 Handläggare Karin Söderling Telefon: 08 508 30121 Till KN 2016-05-17 Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Förvaltningens

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Del 1 Utgångspunkter. Del 2 Förslag

Del 1 Utgångspunkter. Del 2 Förslag US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (6) 2016-12-14 1850/16 En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle - Myndigheten för delaktighets förslag på struktur för genomförande, uppföljning

Läs mer

Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)

Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) 2016-08-19 Ks 376/2016 Ert dnr: KU2016/00088/D Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Kulturdepartementet har inkommit med en remiss till Örebro kommun gällande betänkandet

Läs mer

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86. Sammanfattning av de viktigaste slutsatserna i utredningen

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86. Sammanfattning av de viktigaste slutsatserna i utredningen 1 (5) Vårt datum 2016-01-26 Ert datum 2015-11-03 Vårt Dnr: 99.15 Ert Dnr: 99.15 SACO Box 2206 103 15 Stockholm Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Sammanfattning

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne Koncernkontoret Regional utveckling Område samhällsplanering Ann-Christine Lundqvist Strateg 044-309 32 38 ann-christine.lundkvist@skane.se Datum 2015-11-02 1 (5) Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop

Läs mer

Remiss - förslag till regionalt Trafikförsörjningsprogram

Remiss - förslag till regionalt Trafikförsörjningsprogram TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2016.46 Datum: 2016-03-03 Miljöplanerare Annika Friberg E-post: annika.friberg@ale.se Kommunstyrelsen Remiss - förslag till regionalt Trafikförsörjningsprogram

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Yttrande över remiss- Eskilstunas kommuns plan för jämlik folkhälsa och social uthållighet

Yttrande över remiss- Eskilstunas kommuns plan för jämlik folkhälsa och social uthållighet Kultur och fritidsnämnden 2016-05-25 1 (5) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2016:109 Sara Nordlund 016 710 7032 Kultur och fritidsnämnden Yttrande över remiss- Eskilstunas kommuns

Läs mer

Föredragande borgarråden Åsa Lindhagen och Ann-Margrethe Livh anför följande.

Föredragande borgarråden Åsa Lindhagen och Ann-Margrethe Livh anför följande. PM 2016:209 RVI+IX (Dnr 110-1564/2016) En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle förslag på struktur för genomförande, uppföljning och inriktning inom funktionshindersområdet Remiss

Läs mer

Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete

Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete Ett av Järfälla kommuns mål är att alla Järfällabor ska ges samma möjlighet att påverka sin livssituation, och känna att de bidrar till och är en del av

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

DNR: HSNV DNR:

DNR: HSNV DNR: DNR: HSNV 2016-00064 DNR: Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: post@vgregion.se Postadress: Regionens

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till ideella föreningar

Riktlinjer för bidrag till ideella föreningar SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-03-01 Handläggare: Ariane Andersson Telefon: 08-508 25 031 Till Socialnämnden Förvaltningens förslag

Läs mer

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi Tjänsteutlåtande Utfärdat 2009-12-30 Diarienummer 0390/09 Verksamhetsområde Social ekonomi Marie Larsson Telefon 031-367 90 16, Fax 031-367 90 12 E-post: marie.larsson@socialresurs.goteborg.se Inrättande

Läs mer

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter Information om föreningen Passalens verksamhet 2013 Passalen - 2013 Ia Kjellsdotter Bästa Passalen medlem! Välkommen till ett nytt år med massor av aktiviteter, evenemang och upptåg. 2013 års verksamhet

Läs mer

Yttrande över remiss av Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Yttrande över remiss av Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP) Arbetsmarknadsförvaltningen Enheten för flyktingsamordning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2017-10-05 Handläggare Annika Rosbring Telefon: 08 508 35 480 Till Arbetsmarknadsnämnden den 17 oktober 2017 Ärende

Läs mer

Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober

Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober Processtöd jämställdhetsintegrering ESF Jämt * Är ett av de processtöd som finns knutna till Europeiska socialfonden * Tillhandahåller kostnadsfritt

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige

Antagen av kommunfullmäktige Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-13 1 Innehåll... 2 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Uddevalla kommuns vision... 3 3. Omvärldens påverkan... 3 3.1 Nationell påverkan... 3 3.2 Lokal påverkan... 4 4.

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken (SOU 2015:86)

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken (SOU 2015:86) 2016-02-02 Dnr 10.1-27264/2015 1(5) Utvärdering och analys Sara Dahlin sara.dahlin @socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Socialstyrelsens yttrande över betänkandet

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016 för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö Antagen av Malmö kommunfullmäktige 2009.04.29 Kontaktpersoner Stadskontorets

Läs mer

Svar på motion om gratis kollektivtrafik i Strömstad

Svar på motion om gratis kollektivtrafik i Strömstad STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 11 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-12 Kf 52 Ks 65 Au 43 Ks/2013-0184 Svar på motion om gratis kollektivtrafik i Strömstad Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Instruktion för Stockholms stads barnombudsman

Instruktion för Stockholms stads barnombudsman Utlåtande 2015:49 RI+VI (Dnr 105-499/2015) Instruktion för Stockholms stads barnombudsman Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Instruktionen för Stockholms stads barnombudsman

Läs mer

Yttrande över remiss av Överföring av samordningsansvaret för nationella minoriteter till kommunstyrelsen Remiss från kommunstyrelsen

Yttrande över remiss av Överföring av samordningsansvaret för nationella minoriteter till kommunstyrelsen Remiss från kommunstyrelsen Sida 1 (7) 2015-08-13 Till Arbetsmarknadsnämnden den 25 augusti 2015 Ärende 6 Yttrande över remiss av Överföring av samordningsansvaret för nationella minoriteter till kommunstyrelsen Remiss från kommunstyrelsen

Läs mer

HANDIKAPPOLITISK PLAN

HANDIKAPPOLITISK PLAN HANDIKAPPOLITISK PLAN 2014 2019 Dnr KS/2012:87 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 2 1.2 Vår bakgrund för arbetet med den handikappolitiska planen 2 1.3 Syftet 3 1.4 Läsanvisning 3 1.5 Uppföljning

Läs mer

Jämställdhetsintegrering av styrdokument

Jämställdhetsintegrering av styrdokument Jämställdhetsintegrering av styrdokument Jämställdhetsintegrering förbättrar verksamheters resultat Jämställdhetsintegrering är en strategi för jämställdhetsarbete som syftar till att förbättra verksamheters

Läs mer

Strategi för tillgänglighet och delaktighet

Strategi för tillgänglighet och delaktighet Strategi för tillgänglighet och delaktighet Ett samhälle för alla Fastställd av kommunfullmäktige 2012-12-17 86 Inledning En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning enligt Handisam,

Läs mer

BYGGSTEN: Barnets rättigheter och konventionen

BYGGSTEN: Barnets rättigheter och konventionen KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BYGGSTEN: Barnets rättigheter och konventionen Denna byggsten innehåller: - Kort beskrivning av barnkonventionen - Förhållandet mellan barnkonventionen

Läs mer

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer remiss från kommunstyrelsen

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer remiss från kommunstyrelsen ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNSTAVDELNIN GEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-11-28 Handläggare: Eva Svedman Telefon: 08-508 10 320 Till Östermalms stadsdelsnämnd, sammanträde 2011-12-15 Stockholms

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Främja, Skydda, Övervaka - FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsät t- ning Svar på remiss av SOU2009:36

Främja, Skydda, Övervaka - FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsät t- ning Svar på remiss av SOU2009:36 SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖR- VALTNINGEN KANSLIAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SAN 2009-10-22 SID 1 (5) 2009-10-01 Handläggare: Lisbeth Westerlund Telefon: 08-508 25 016 Till Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Förslag till program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Förslag till program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck Serviceförvaltningen Staben Tjänsteutlåtande Dnr 1.1.5-729/2016 Sida 1 (5) 2016-11-04 Handläggare Lars Ericsson Telefon: 08 508 11 818 Till Servicenämnden 2016-11-22 Förslag till program mot våld i nära

Läs mer

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut Regeringsbeslut II:1 2011-06-30 S2011/6353/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till

Läs mer

Jämställdhetsintegrering: ESVs nya uppdrag. Seminarium

Jämställdhetsintegrering: ESVs nya uppdrag. Seminarium Jämställdhetsintegrering: ESVs nya uppdrag Seminarium 2017-01-25 Dagens agenda Introduktionsrunda Bakgrund kort beskrivning Hur arbetet är organiserat i staten Vad vet vi om ojämställdhet? ESVs uppdrag

Läs mer

Handlingsplan för implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter i Västra Götalandsregionen 2014-2015

Handlingsplan för implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter i Västra Götalandsregionen 2014-2015 Handlingsplan för implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter i Västra Götalandsregionen 2014-2015 Antagen av regionfullmäktige 2013-09-24, 127 Innehållsförteckning 1. Inledning. 2 1.1 Övergripande

Läs mer

Västra Götalandsregionen 1 (3) Yttrande Datum 2015-01-14 Diarienummer RS 1705 2014 Ärende 4 och HS 150-2015 Regionstyrelsen Yttrande över motion av Linn Brandström m.fl. (M) om mödrahälsovård och gynekologi

Läs mer

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 Riktlinje för Land stinget Västm manlands arbete med barnkonventionenn 2 (9) INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Definitioner landstinget västmanland... 4 3 Inriktningsmål... 6 4 Organisation... 7 5 Styrande

Läs mer

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 18 Paragraf Diarienummer KS-2013/1319.175 Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för

Läs mer

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26 SUNNE KOMMUN Tillgänglighetsplan för full delaktighet 2006 2010 Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-18, 26 Baserad på Nationell handlingsplan för handikappolitiken från patient till medborgare, plan för

Läs mer

Fördelning av medel för demokrati- och utvecklingsarbete 2015

Fördelning av medel för demokrati- och utvecklingsarbete 2015 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-05-27 Handläggare Monica Slama Telefon: 08-508 23 092 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2015-11-10

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2015-11-10 Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Nationell politik för social ekonomi 2010 beslutade regeringen om nya mål och en ny inriktning för politiken för det civila samhället:

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum

Föredragningslista Sammanträdesdatum Föredragningslista Sammanträdesdatum 2016-03-16 Falkenbergsnämnden Tid: Onsdag 16 mars 2016, kl 13:15 Plats: Affecta psykiatrimottagning, Stortorget 1, Falkenberg OBS! Kl 13:15 - Information Affecta- Lars

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Vänsterpartiets förslag till Verksamhetsplan 2017 För Överförmyndarnämnden Framtiden finns i Eskilstuna kommun tillsammans utvecklar vi en socialt hållbar kommun Vänsterpartiet gör skillnad 1 Framtiden

Läs mer

En sammanhållen diskrimineringslagstiftning, SOU 2006:22 Remiss av slutbetänkande av Diskrimineringskommittén

En sammanhållen diskrimineringslagstiftning, SOU 2006:22 Remiss av slutbetänkande av Diskrimineringskommittén Kansliavdelningen S OCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN Handläggare: Lisbeth Westerlund Tfn: 08-508 25 016 T JÄNSTEUTLÅTANDE 2006-05-22 S OCIALTJÄNSTNÄMNDEN 2006-06-13 DNR 106-0305/2006 Till Socialtjänstnämnden En

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET > > Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET ANTAGET AV: KOMMUNSTYRELSEN DATUM: 2016-03-09, 81 ANSVAR UPPFÖLJNING: KOMMUNCHEF GÄLLER TILL OCH MED: 2018

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

Här presenteras resultatet av väggtidningarna som

Här presenteras resultatet av väggtidningarna som TÄNK OM OCH GÖR DET JÄMT en dag om jämställdhet 11 oktober 2006 Här presenteras resultatet av väggtidningarna som arbetades fram vid grupparbetet under konferensen om jämställdhet 11 oktober på Borgen.

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Vår referens Sofia Karlsson s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Vår referens Sofia Karlsson s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se HANDIKAPP FÖRBUNDEN 2015-06-16 Dnr.nr S2015/1547/FS Vår referens Sofia Karlsson s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se Remissvar: Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Inledande synpunkter. Tel

Inledande synpunkter. Tel 1 2009-10-21 Vår referens: Annika Åkerberg Tel. 070-745 37 38 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar gällande delbetänkande av Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige Främja, Skydda, Övervaka

Läs mer

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn Regeringsbeslut II:3 2014-08-21 S2012/275/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn Regeringens

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Ungdomspolitiskt program Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder

Läs mer

styrdokument i botkyrka kommun

styrdokument i botkyrka kommun styrdokument i botkyrka kommun Riktlinjer för dialogforum Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2015:201 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den:

Läs mer

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering Jämställdhetsintegrering Illustration: Nina Hemmingsson ESF Jämt ESF Jämt är ett av de processtöd som finns knutna till socialfonden ESF Jämt tillhandahåller kostnadsfritt stöd till potentiella och beviljade

Läs mer

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne beslut i RF 2009-04-28 1 Inledning År 2002 antog regionfullmäktige ett handikappolitiskt program, vilket nu har reviderats. Region Skånes

Läs mer

Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen

Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2013-11-26 Regionstyrelsen Handläggare: Mattias Berntsson Telefon: 0700-82 42 50 E-post: mattias.h.berntsson@vgregion.se Till Regionstyrelsen Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen

Läs mer

Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län

Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Börjesdotter Carina Datum 2016-01-18 Diarienummer KSN-2016-0063 Kommunstyrelsen Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Lantmäterinämnden 21 oktober 2015

Lantmäterinämnden 21 oktober 2015 Lantmäterinämnden Lantmäterinämnden 21 oktober 2015 Sid Justering... 3 17 Remissvar motion (S) CEMR-deklaration för jämställdhet på lokal och regional nivå.... 4 18 Dokumentplan för Lantmäterinämnden...

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Dnr 2013/46 Id 50165 Funktionshinderpolitiskt program 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-27 173 Funktionshinderpolitiskt program för Vimmerby kommun Funktionshinderpolitik handlar om mer än

Läs mer

Från Regionkansliet 2009 10 27 15:00

Från Regionkansliet 2009 10 27 15:00 Pressmeddelande Från Regionkansliet 2009 10 27 15:00 Beslut i regionstyrelsen 27 oktober Fullmäktigeärenden Västra Götalandsregionen vill sälja 31 fastigheter Västra Götalandsregionen ska enligt ett förslag

Läs mer

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan Dnr: 110-2012 Avtal om folkhälsosamordning i Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01 Mellan HSN 8 och Borås Stad 1 (7) 1. Parter Detta avtal är slutet mellan kommunstyrelsen i Borås nedan kallad kommunen och Västra

Läs mer

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Likabehandlingspolicy för Region Skåne Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. i Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning stockholm.se

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. i Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning stockholm.se Handlingsplan för jämställdhetsintegrering i Hägersten- Liljeholmens 2016-2018 stockholm.se Handlingsplan för jämställdhetsarbete 2016-2018 3 (9) Innehåll Kommunfullmäktiges mål... 4 Nämndmål... 4 Syftet

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige. Bilaga 1. Missivskrivelse Strategi för jämställdhetsarbetet

Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige. Bilaga 1. Missivskrivelse Strategi för jämställdhetsarbetet PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-11-03 LKD 03340 136 Strategi för jämställdhetsarbetet i Landstinget Sörmland (Lf) Bakgrund Enligt gällande lagstiftning ska landstinget som arbetsgivare ha en jämställdhetsplan

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Presentation av s betänkande 1 december 2015 Lenita Freidenvall Särskild utredare Cecilia Schelin Seidegård landshövding Länsstyrelsen

Läs mer

Mänskliga rättigheter i vardagen. Hur?

Mänskliga rättigheter i vardagen. Hur? Mänskliga rättigheter i vardagen Hur? Vilka är vi som är här? Elisabeth Abiri Emerga & Marianne Salén Västra Götalandsregionens Rättighetskommittés kansli Mänskliga rättigheters utgångspunkt Alla människor

Läs mer

Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid

Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid Socialutskottets yttrande Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet beslutade den 8 december 2016 att ge bl.a. socialutskottet

Läs mer

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM 1 Innehåll Förord 4 Ett folkhälsoprogram för Gävleborg 6 Målet är god och jämlik hälsa 7 Folkhälsoprogrammet i ett sammanhang

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun STYRDOKUMENT DATUM 2016-07-07 1 (5) Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Älvsbyns Kommun 2016-2020 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Handlingsplan för

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Svar på förfrågan från socialdepartementet angående patientmaktsutredningen

Svar på förfrågan från socialdepartementet angående patientmaktsutredningen Förvaltningschef Staffan Blom PaN 2013-03-12 P 8 Dnr A1302-00047-30 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-27 Svar på förfrågan från socialdepartementet angående patientmaktsutredningen Ärendet Patientnämnden har mottagit

Läs mer

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden 2016-2019. 1. Parter Detta avtal är slutet mellan Uddevalla kommun, nedan kallad kommunen, och norra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer