Reserapport Chocó mars 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reserapport Chocó mars 2009"

Transkript

1 Reserapport Chocó mars 2009 Under mars 2009 reste Ulf Rasmusson runt och besökte Miljöförbundet Jordens Vänners olika projekt i Sydamerika. Här är hans berättelse från besöket i Chocó. 1. Chocóregnskogen mellan Anderna och Stilla havet i Ecuador och Colombia Från min tillfälliga bostad hos projektchefen i Chical i Ecuador ser jag över gränsfloden mot Colombia och byn Tallimbi där, mot en slående vacker bergsbakgrund med regnskog. I den byn blev nyligen två människor mördade av FARC, fastbundna och under åsyn av alla byns invånare som ditkommenderats. På höjden ovanför syns kokaodlingarna som finansierar FARC. I samma by lyckas Altropico ändå, mot alla odds kan man säga, utföra en uppskattad jordbruksrådgivning. Man hoppas till och med att utöka detta genom att anlita en där boende jordbrukstekniker. Arbetet utgör i praktiken ett alternativ till kokan, men så presenteras det inte eftersom det skulle riskera att dra på sig ogillande från FARCs sida. När jag senare träffar presidenten för UNIPA, organisationen för de awaindianer som bebor låglandsregnskogen i Colombia, måste han vid några tillfällen avbryta för att närvara vid ett massmobliseringsmöte som pågår utanför kontoret. Minst tio awa, varav två höggravida kvinnor, bakbands och mördades av FARC i en massaker sju veckor tidigare. Nu ska en stor marsch genomföras mot platsen för massakern, för att kräva att FARC lämnar över kropparna. Många organisationer och människor ställer upp i solidaritet. Två dagar senare går marschen med 300 indianer iväg. Man lyckas få tillbaka åtta av kropparna, så att de kan få en begravning enligt awaindianernas seder. Ett par dagar senare dödas ytterligare tre awas i samma område av en landmina utplacerad av FARC. Ett enormt plakat vid infarten till Colombia, med döda Farcledare överkorsade.

2 Nästa dag träffar jag två awaindianer, Abel och Raimundo, som jag lärt känna under vandringar tillsammans i awafolkets land när jag var med om att dra igång Chocóprojektet för många år sen. Jag träffade dem nu på kommunkontoret i den colombianska staden Ricaurte, vars invånare till 80 procent är awa- och pastoindianer. De är nu borgmästare respektive planeringschef där! Till på köpet har Ricaurte fått en bättre skött kommun, med erkännande även från den vita befolkningen. Och det är faktiskt till en del ledarskapsutbildningar finansierade av oss som har möjliggjort det här. Med dessa inblickar från den colombianska delen av Chocóprojektet går jag vidare till vår partner Altropico, som håller ihop hela projektet, innan jag går över till Ecuador respektive Colombiadelarna av projektet. 1.1 Altropico Med djup kunskap om de vitt skilda folkgrupperna, om användningen av naturresurser i regionen, om ekonomiska förhållanden och politiska processer, har Altropico byggt upp ett imponerande spektrum av relationer, arbetsgrupper och naturvårdsprocesser i hela regionen. Altropicos arbetslag har blivit en erkänd auktoritet hos de vitt skilda olika aktörerna i Chocó och vunnit de olika folkgruppernas och även myndigheters förtroende. Det är inget som man fått gratis, utan det är resultatet av ett systematiskt, långsiktigt och praktiskt inriktat arbete, där Altropico med lyhördhet och praktiska resultat efter hand vunnit förtroende hos de grupper man riktat sig till. Detta till skillnad från så många andra grupper som kommit in med ibland stora pengar men med ett uppifrån styrt arbetssätt där resultatet ofta blivit haveri. Altropicos arbete började med ursprungsfolket awas regnskog, som är den största kvarvarande låglandsregnskogen i ecuadorianska Chocó. Den deltagande arbetsmetodik som Altropicos chef Jaime Levy utvecklat där har sedan, med anpassning till varje enskild situation, bildat skola. Arbetet hos awa har, med stöd från MJV, spritt sig vidare, för att bilda ett pärlband från låglandet till bergsregnskog och paramo (andinsk gräsvegetation), där flera skyddade områden efter hand etablerats i samverkan med lokalbefolkningarna. Atropico har gått systematiskt till väga. Ibland som i fallet med Golondrinas skogsreservat som fungerar som en korridor mellan låglandsregnskogen och Anderna har man haft befolkningen emot sig från början. Med Altropicos deltagande arbetssätt, har fientligheten efter hand bytts mot stöd. Kraftfullt motstånd från korrupta aktörer och myndigheter har övervunnits. Det är faktiskt så att det goda till slut vinner över det onda. Paramo i Anderna ingår i projektområdet. I förgrunden Olindo från awa i Ecuador och i bakgrunden Jaime Levy, projektchef på Altropico.

3 Här tål att göras en liten avvikelse om MJV:s roll. Jag ser inte MJV som enbart finansiär. Jag tror att våra partners också behöver veta att vi bryr oss. Det är bra för dem att finansiären är delaktig i projektet. Häri ingår att kunna se projektet med en utomståendes ögon och, efter noggranna överväganden och diskussion, kunna komma med konstruktiv kritik som införlivas i projektet. Altropico har en tendens att dra ut för länge på projektstöd, när det egentligen är dags att avsluta detta i ett visst område, vilket nu är fallet i San Lorenzo-regionen. Under mitt besök kom vi därför överens om en detaljerad tidsplan för utfasningen av det arbetet. Samtidigt enades vi om mer stringenta kriterier inför införlivandet av nya grupper, inom ramen för de större regioner som är överenskomna. Detta är viktigt, då alla söker upp Altropico, eftersom de flesta andra organisationer med likartade mål är misskrediterade genom sitt icke deltagande arbetssätt. Huvudsakligen finns en klar naturvårdskoppling i Altropicos arbete. Exempelvis besökte jag en småbonde med ett enda hektar mark, som med tekniskt stöd från oss och Altropico odlar högproteinhaltiga fodergrödor på en liten yta som räcker som huvudsaklig föda för fiskodling och fyra grisar som han skaffat genom mikrolån från en bybank där han och 15 grannar är medlemmar. Det verkligt intressanta är att han också har 50 hektar i Golondrinas skogsreservat, varav 25 hektar är orörd bergsregnskog. Han har två hektar utarrenderade till bete för köttnötdjur, med ambitionen att själv driva nötdjursbete på ett antal hektar. Stödet till hans enda hektar, i kombination med det tålmodiga fleråriga arbetet i Golondrinas med 150 markägare, gör att han är positiv till att legalisera större delen av sitt innehav som skogsreservat. Av cirka 200 bönder som Altropico jobbar med runt Golondrinas har minst hälften innehav inne i skogsreservatet. I andra fall är kopplingen svagare. Så är fallet med byarna väster och sydväst om Awareservatet. Jag besökte en av byarna, Chiquita, där också bra rådgivningsarbete sker men med bara ett mindre skogsinnehav för hela byn. Problemet med att jobba med dessa byar är att Altropico då kan missa att jobba med andra grupper, längre bort men med större regnskogspotential. Ett av Altropicos team, på kontoret i San Lorenzo.

4 1.2 Nyupptäckta pärlor utanför Cotacachi-Cayapas-reservatet Ett hopp bort från det pärlband som Altropico byggt upp ligger Cotacachi-Cayapas-reservatet, som är det i särklass största reservatet i ecuadorianska Chocó, nästan fyra gånger större än Awa och huvudsakligen bestående av bergsregnskog. Omedelbart norr om detta finns Playa del Oro-territoriet, bebott av afroecuadorianer, ättlingar till de slavar som en gång fördes till Ecuador. Deras område är på hektar, varav större delen är orörd regnskog. Jag tog tidigare upp områdets potential med Jaime, och jag tror det hjälpte Altropico att fatta beslutet att arbeta där. Nu är man i full gång där. Alla de ca 600 invånarna i Playa del Oro bor i en enda by intill Santiagofloden. Att komma dit är lite som att komma till en annan värld jämfört med de flesta andra områden som Altropico verkar i, vilka, bortsett från awaindianernas land, ligger närmare civilisationen. Det liknar lite mer de regnskogsprojekt vi stödjer i Brasilien. Efter inledande kontakter mellan Playa del Oro-folket och Altropico framstod det som klart att ett överhängande behov var att reda ut folkets landgränser. Nu finns bara koordinater från ett myndighetsbeslut. In kommer Altropicos specialister på detta, Christian och Wilmer, som ihop med Playa del Oro-folk stakar ut fyra meter breda gränsgångar med avancerat GPS-instrument. Två områden med potentiella landkonflikter identifieras. Ett tidskrävande dialog- och förhandlingsarbete inleds med respektive part. Bara att få till stånd ett möte med motparten är ett större projekt. Ett tiotal personer från Playa del Oro besökte samhällen som Altropico stödjer med produktionsaktiviteter. På grundval av besöken beslöts att testa dels kycklinguppfödning dels fiskodling (den extremt snabbrinnande floden tillåter bara fiske under torrtiden). Det finns svåra avvägningar att göra, till exempel snabbväxande kontra lokala raser av kyckling. När jag besökte Playa del Oro hade flodens värsta översvämning från på 33 år inträffat, med 20 bortsvepta hus och förstörelse av bananplanteringar som följd. Beslut togs att styra över resurser från fiskodling till inköp av bananplantor. Altropico är helt transparent vad gäller resurserna: så här mycket pengar finns, och blir det bananplantor blir det ingen fiskodling. Transparensen uppskattas, och är något som fördelaktigt skiljer Altropico från många andra stödgrupper. Eftersom man redan vet hur bananplantor sköts, friställer beslutet Altropicos jordbrukstekniker för annat arbete. Jordbruksrådgivning i regnskogsområde: Bonde till höger, Altropicos jordbrukstekniker till vänster.

5 Altropicos ekonom Monica besöker Playa del Oro och ger utbildning i bokföring. En fyra år gammal dator från Altropico skänks till byn, och Tanya från Altropico visar hur datorn används. Paulina, en karismatisk och drivande kvinna från Altropico och specialist på organisationsutveckling, ger utbildning i en serie moduler, där innehållet i stort överenskommits gemensamt med Playa del Oro. Hon skulle just iväg på det första tvådagarsseminariet i Playa del Oro, med temat ledarskapsutveckling. Förberedelse, genomförande, dokumentation och uppföljning av möten, liksom konflikthantering, tillhör det som det ska jobbas med. Återstående seminarier handlar om sådant som återskapande av kulturen, bland annat musik och folkets historia, kommunikationen inom byn och med utomstående med mera. Allt det här skapar ett förtroende mellan Playa del Oro-folket och Altropico, vilket i sin tur skapar förutsättningarna för vad som blir nästa fas i samarbetet: en serie med workshops i Playa del Oro som resulterar i en skötselplan för territoriet. Det klargörs vad som produceras och vilka behov som finns, markkonflikter och relationer till andra, hälsovård, utbildning, organisations- och styrelsefrågor. Arbetsgrupper kommer att bildas för varje delområde. Resultaten läggs fram för hela samhället på stormöte. Det här är, förenklat och i ett nötskal, hur Altropico inleder arbetet med en grupp som har ett större landområde. När det är ett mindre folk med ett mycket litet landområde, kan arbetet förenklas med koncentration på ett enda planeringsseminarium, för att komma fram till en skötselplan. Det mest spännande under mitt besök var upptäckten att det finns betydligt mer primär låglandsregnskog väster och sydväst om Playa del Oro, omedelbart gränsande till Cotacahi- Cayapas. Det finns fler Playa del Oros! Altropico hade redan planer på att arbeta med tre sådana områden i den kommande treårsplanen med MJV, varav två mycket små och en av halva Playa del Oros storlek. Nyligen gjorda satellitbildstolkningar visar att det troligen finns ytterligare minst några tiotusental hektar regnskog längre mot väster och sydväst, varav mycket kan vara låglandsregnskog som är en ytterst bristfällig tillgång i Chocó. Det här är ju anledningen till varför vi intresserar oss för så små ytor som vi gör i Chocó, jämfört med de enorma områden som vi jobbar med i Brasilien. I våra diskussioner under mitt besök kom vi överens om att Altropico ska lägga in så mycket som möjligt av dessa områden i planeringen, även om det inte går att tidsbestämma arbetet lika precist som i fråga om de områden man redan arbetar med. Marcos, Fernando och Santiago, som hittills främst arbetat med samhällena sydväst om Awaterritoriet, ska successivt styras över till Playa del Oro och de nya områdena och folken längre västerut. Logistiskt blir det ett nytt sätt att jobba för dem. I stället för att ta sig fram och tillbaka från en by under en dag får de stanna upp emot en vecka i taget i byn, eftersom det tar många timmar att ta sig dit. Bensin och båtkostnader blir dryga. Kontoret i San Lorenzo kommer att avvecklas eller minskas, och ett nytt kontor i Borbon, som ligger närmare de nya områdena, etableras troligen i början av Till skillnad från Playa del Oro är samtliga övriga områden bebodda av urfolket chachi, som har sitt eget språk kvar och en annan kultur än afroecuadorianerna. En modifierad treårsplan skickas till MJV den 15 april, där dessa nya områden ges större utrymme. Altropico har också nått fram till östra delen av Cotacachi-Cayapas, där bergsregnskog dominerar. Nedhuggningsfronten närmar sig från samhällena Alto Tambo och Cristal, där Altropico utökat sitt arbete. Tio kilometers uppmätningsarbete med tillhörande markkonfliktlösningar ingår i treårsplanen, med ytterligare några mil utförda med finansiering från McArthur Foundation, vars handläggare jag känner från min tid på WWF.

6 1.3 Pastoindianerna Jag besökte också pastoindianerna och deras territorium med bergsregnskog och andinsk paramo. Och afrosamhället Chiquita sydväst om Awa, liksom mestis- och vita samhällen i Chical intill Golondrinas. Den ekologiska klubben med hängivna elever och lärare i Chical, med ett 560 meter långt ekostråk, plantskola och fågelinventering. Det finns ett tiotal sådana klubbar som Altropico med små medel mest teknisk assistans och uppmuntran byggt upp. I Golondrinas ska arbetet successivt styras över från norr, där man i stort håller på att bli klar, mot söder. Det blir samma arbetssätt: uppmätning av gränser, lösning av markkonflikter, jordbruksrådgivning. Det finns hur mycket som helst att skriva om detta, men tiden tillåter det inte. Jag nöjer mig med att lägga till en sak från Ecuador. När jag besökte en indianbonde, som tillika var lärare, i pastofolkets land, nämnde han självmant behovet av ökad produktivitet i betet för sina köttnötdjur. Även i stora delar av Chocó utgör nötdjursbete den enskilt främsta markanvändningen. Uppdelning av betet i fler och mindre ytor, med mer frekvent rotation av djuren mellan dessa, kan kraftigt höja djurbesättning och kött- eller mjölkproduktion per hektar räknat. Även höglandsawas i Colombia nämnde spontant behovet av bättre bete för sina nötdjur, i det här fallet mjölkkor. Elstängsel, drivet med solceller, och som snabbt och enkelt flyttas varje gång djuren flyttas, har introducerats på annat håll och har i takt med att solceller blivit billigare kommit att framstå som lovande. Altropico hade aldrig funderat på detta; man jobbar med i princip alla djur (fisk, kyckling, marsvin, kanin, gris) men inte nötdjur, trots att de tar så stor yta. Vi hade långa diskussioner om nötdjuren, och slutsatsen blev att Altropico ska göra försök med elstängsel inom de närmsta månaderna. Om det faller väl ut kan betesförbättring få en framträdande roll i nästa projektfas. 1.4 Colombia Vägen från Ecuador mot staden Ricaurte kantades med jämna mellanrum av militär och tungt beväpnad polis. I vartenda litet samhälle fanns polis, som vad gäller skjutvapen fungerar som militär. Militären har man utposterade i Nariñoprovinsen, som är ett av FARCs fästen. Till för några år sedan härskade FARC över både Ricaurte och andra samhällen. Nu har colombianska staten återtagit dessa samt kontrollen över vägarna under dagtid. På nätterna kan FARC slå till. Det var bråttom att åka tillbaka till Ricaurte innan det blev mörkt. Det är helt tomt på vägarna då, bortsett från någon enstaka militär kolonn. Ihop med Jaime träffade jag ena dagen ledningen för Camawari, som representerar höglandsawas i Colombia, och andra dagen UNIPA som representerar låglandsawas. Med Unipa blev mötet kortare på grund av den samtidiga massmobiliseringen. Med mig och Jaime var också Olindo, presidenten för Awafederationen i Ecaudor, som representerar både låglands- och höglandsawas där, liksom Carmen Candelo från WWF Colombia som jag känner från tiden på WWF. Vi gick igenom den nya årsansökan, och jag redogjorde för de ökade kraven från Forum Syd med behov av resultatbaserade indikatorer för varje år. Båda organisationerna har mycket kvar att göra i ansökan och det är bråttom. Det gäller i synnerhet Camawari, som bara hade en enorm lista med olika saker man ville göra, med en budget för varje, vilket sammanlagt var minst tio gånger mer än vad vi har möjlighet att finansiera. Vi diskuterade prioriteringar. För Camawari är detta koncentrerat till hållbar och intensifierad produktion, för UNIPA att hålla ihop sin organisation genom besök av ledningen i resguardos, de enskilda territorierna, för att stärka sin organisation, lösa konflikter med mera, och genom stöd till den årliga generalförsamlingen. Även UNIPA ville ha visst stöd till sin produktion. Som jag skrev i inledningen fungerar detta som ett alternativ till kokaodling, som ger inkomster som ingen annan produkt kommer i närheten av.

7 Olindo och Garbriel, presidenterna för awaindianerna i Ecuador respektive låglandsdelen av Colombia. Altropico har inte kunnat hålla samma koll i de colombianska delarna av projektet som i Ecuador, särskilt vad gäller regnskogspotentialen. Awas i Ecuador har med GPS mätt upp varje familjs marker, med nuvarande och lämplig framtida markanvändning. Jag frågade Camawari om man skulle vara intresserad av detta. Det var man, men man efterlyste mer kunskap om vad det innebär. Olindo förklarade hur hans folk burit sig åt, och man kom överens om att Camawari skulle besöka Awas i Ecuador för att få inblick i detta. Det är också dålig koll på hur mycket regnskog som finns kvar i de sammantaget cirka kvadratkilometer stora områden som ryms inom UNIPA och Camawari. Carmen berättade att WWF har satellitbaserade markanvändningskartor, och skickar mig och Altropico detta. I inledningen gav jag ögonblicksbilder från våldet i projektområdet. För många år sen fanns det många i Colombia som stödde FARC, med sina krav på jordreform och rättvisa. Idag är det stödet borta. FARC ses som droghandlare och mördare. Det känns därför desto bättre att vi fortsätter att stödja grupperna i Colombia. Stödet till deras organisationer och till alternativ produktion blir också ett stöd till fredsprocessen i detta härjade land.

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställt och översatt av: Maja Nilsson Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställning av enkäter på uppdrag av APROFRUSA, utdelade i november 2012 i kommunerna San Augustin, Pitalito

Läs mer

DJUNGELPOSTEN 1, 2013. Nytt från Serraniagua i Colombia

DJUNGELPOSTEN 1, 2013. Nytt från Serraniagua i Colombia DJUNGELPOSTEN 1, 2013 Vi hoppas att du haft en härlig sommar och fått ny energi inför hösten. I detta nyhetsbrev bjuder vi på korta notiser om föreningens arbete och framförallt det viktiga arbete våra

Läs mer

JAKT PÅ MILJONTALS MINOR

JAKT PÅ MILJONTALS MINOR ETC JAKT PÅ MILJONTALS MINOR ETC Den nytillverkade vita Nissan-jeepen, som är en donation från Japan, kör fram på den dammiga vägen och sanden lägger sig som en dimma över framrutan. Här i Banteay Meancheyprovinsen,

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

Min dag med Per-Erik Jakobsson den f.d. brandmannen som numera är enhetschef för serviceenheten

Min dag med Per-Erik Jakobsson den f.d. brandmannen som numera är enhetschef för serviceenheten Min dag med Per-Erik Jakobsson den f.d. brandmannen som numera är enhetschef för serviceenheten Per-Erik snart 60 år har i många år jobbat med att bygga upp kommunförrådet och sedan en omorganisation 2007

Läs mer

UR-val svenska som andraspråk

UR-val svenska som andraspråk AV-nr 101196tv 3 4 UR-val svenska som andraspråk Klimatet och växthuseffekten och Klimatet vad kan vi göra? Handledning till två program om klimat och växthuseffekten av Meta Lindberg Attlerud Förberedelse

Läs mer

Unga röster om ek om e o

Unga röster om ek om e o Unga röster om eko Unga röster om eko Här i Sverige jobbar få människor som bönder. Men i många fattiga länder på södra halvklotet ser det annorlunda ut. Här bor de flesta på landet och arbetar inom lantbruket.

Läs mer

Köttindustrin och hållbar utveckling

Köttindustrin och hållbar utveckling Köttindustrin och hållbar utveckling Hållbar matproduktion innebär att vi producerar mat så att alla kan äta sig mätta utan att förstöra miljön eller framtida generationers möjligheter att äta sig mätta.

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRENINGEN RÄDDA REGNSKOG

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRENINGEN RÄDDA REGNSKOG VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRENINGEN RÄDDA REGNSKOG 2011 Inledning Föreningen Rädda Regnskog, nedan kallad Rädda Regnskog, bildades våren 2005. Föreningens syfte lyder: Föreningen skall verka för att tropisk

Läs mer

Jordens Vänners paket

Jordens Vänners paket Foto: Shutteerstock.com Jordens Vänners paket VI ERBJUDER WORKSHOPS med utgångspunkten klimaträttvisa för gymnasieskolor, folkhögskolor och organisationer. Vår workshop-form har under åren utvecklats till

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer

Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer mars 2009 TV-licens på jobbdatorer - Berättelsen om en dålig idé Vad handlar det här om? Under februari har vi i fackpressen kunnat läsa att Radiotjänst

Läs mer

Att skapa bra stämning i ett arbetslag.

Att skapa bra stämning i ett arbetslag. PULS, Rune Olsson AB www.pulsro.se sid 1 Att skapa bra stämning i ett arbetslag. Ett arbetsschema för en Kick-off. 1 Under en kick-off går arbetsgruppen igenom hela arbetsförloppet så att alla blir klara

Läs mer

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor.

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor. FREDSMILJONEN Ansökningsblankett projektstöd internationellt utvecklingssamarbete Projektbidrag kan sökas för ett i tiden avgränsat projekt med tydlig början och slut. Projektet ska utföras i enlighet

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Globala resurser Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Ojämnt fördelade naturresurser (t ex vatten). Orättvist utvinnande (vinstindrivande) av naturresurser (t ex olja). Pga.

Läs mer

LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015

LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015 LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015 Av: Michael Hjelt Act Now for Climate Justice är en kampanj som leds av ACT Alliance, en koalition av mer än 140 organisationer och kyrkor som jobbar tillsammans

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(2) Mnr BOGO/20110318-1 2011-03-18. Bogotá, D.C. Tommy Strömberg, Ambassadråd Jenny Jonsson, Praktikant.

Telemeddelande (A) Sid. 1(2) Mnr BOGO/20110318-1 2011-03-18. Bogotá, D.C. Tommy Strömberg, Ambassadråd Jenny Jonsson, Praktikant. Telemeddelande (A) Sid. 1(2) Mnr BOGO/20110318-1 2011-03-18 Bogotá, D.C. Tommy Strömberg, Ambassadråd Jenny Jonsson, Praktikant UD-AME Dnr 20 Narkotikafrågan i Colombia Sammanfattning: Colombia är enligt

Läs mer

Att bygga ett bynät i egen regi Handbok

Att bygga ett bynät i egen regi Handbok Att bygga ett bynät i egen regi Handbok Sanne Wikström och Ulf Grindgärds Varför bygga fibernät när vi redan har telefonledningen till alla hus? Och ett modem kostar ju inte så mycket idag. Det är en ganska

Läs mer

Projektplan Come Together

Projektplan Come Together Projektplan Come Together För Svenska PostkodLotteriet FUB/Erikshjälpen 2013-04-05 Detta är en projekt- och kommunikationsplan för de SpecialProjekt som finansieras av Svenska PostkodLotteriets överskott.

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - boende är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling Verksamhetsplan Internationella Arbetslag 2008 Volontärförmedling En viktig del av IAL:s verksamhet och den som berör flest medlemmar är att förmedla platser på volontärläger utanför Sverige. Under flera

Läs mer

Alla barn till skolan Schools for Africa

Alla barn till skolan Schools for Africa Alla barn till skolan Schools for Africa Lågstadium Printa ut de här anteckningarna skiljt. Du kan inte läsa dem från skärmen under diaförevisningen! Instruktioner F5 = börja diaförevisning = gå framåt

Läs mer

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls.

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls. Allmänna villkor för företagsstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla företagsstöd. Du ska följa de allmänna villkoren. Om du inte gör det kan du få avdrag på ditt företagsstöd. Bilaga 1

Läs mer

Bestridan mot förslag till beslut om slutgiltigt bostadsbidrag för 2005 med hänvisning till särskilda skäl. Lukas Johansson 831018-2475

Bestridan mot förslag till beslut om slutgiltigt bostadsbidrag för 2005 med hänvisning till särskilda skäl. Lukas Johansson 831018-2475 Till: Försäkringskassan Box 1137 172 23 Sundbyberg Bestridan mot förslag till beslut om slutgiltigt bostadsbidrag för 2005 med hänvisning till särskilda skäl Lukas Johansson 831018-2475 Solna 19 februari

Läs mer

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation En bättre värld i arv Information om testamentsdonation En hälsning från direktorn 3 Hoppet om något bättre blir verklighet Någon dag, någonstans i världen, kan ett barn som lever i extrem fattigdom få

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Program för biologisk mångfald på motorbanor. Motorbanan som miljöresurs - Ett projekt i samarbete med Prof. Nils Ryrholm

Program för biologisk mångfald på motorbanor. Motorbanan som miljöresurs - Ett projekt i samarbete med Prof. Nils Ryrholm Program för biologisk mångfald på motorbanor Motorbanan som miljöresurs - Ett projekt i samarbete med Prof. Nils Ryrholm SVEMO:s och motorsportens miljöutmaningar SVEMO vill bidra till en hållbar utveckling

Läs mer

Odling Från havet Odlingsområden Jordbruksområden Miljöeffekter

Odling Från havet Odlingsområden Jordbruksområden Miljöeffekter Tigerräkor Från havet till tallriken I Sydamerika och Asien arbetar en stor del av befolkningen med tigerräkodling. Under de senaste årtiondena har de fått stor konkurrens av västerländska företag efter

Läs mer

Vattentema på Hägneskolan.

Vattentema på Hägneskolan. Vattentema på Hägneskolan. Under vårterminen pratar eleverna på Hägneskolan om vatten och vattnets betydelse för en hållbar utveckling. Eleverna skaffar sig kunskap genom samtal, att läsa faktatexter,

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

IAL:s strategiska plan 2007-2013

IAL:s strategiska plan 2007-2013 IAL:s strategiska plan 2007-2013 Huvudmål 1. En proaktiv attraktiv organisation där medlemmarna känner delaktighet och ansvar. (medlemsengagemang, struktur/planering, demokrati) 2. Välutvecklade lokalgrupper

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27.

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. Bakgrund Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för såväl privatpersoner som företag

Läs mer

Bahati. En simulering att använda i undervisningen om internationella frågor

Bahati. En simulering att använda i undervisningen om internationella frågor En simulering att använda i undervisningen om internationella frågor Sida 2 Inledning Bahati är en simulering där deltagarna får pröva på att leva i två olika kulturer; Fabel och Abel. Människorna i Fabel

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge KÄVLINGE KOMMUN Grupp 5 Elin Djus Sema Kadir Andreas Kirkby Peter Johansson Jacob Thörnblad Sammanfattning Befolkningen i Kävlinge

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Samverkan i byn Journalnummer: Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Gästrikebygden Kontaktperson

Läs mer

Monica Månsson. Alla som undervisar är präglade av sina personligheter och. akvarellen 3/09. Snäcka från Koster och kykladiskt souvenirhuvud.

Monica Månsson. Alla som undervisar är präglade av sina personligheter och. akvarellen 3/09. Snäcka från Koster och kykladiskt souvenirhuvud. Monica Månsson Snäcka från Koster och kykladiskt souvenirhuvud. Det är precis trettio år sedan som Monica Månsson, 23 år gammal, började undervisa i akvarell. Då hade hon redan målat på allvar i fem år

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? 2012-03-13 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet Satish Sen Kaleidoscope

Läs mer

http://orsa.naturskyddsforeningen.se/ Anders Claesson

http://orsa.naturskyddsforeningen.se/ Anders Claesson http://orsa.naturskyddsforeningen.se/ Anders Claesson Hur kan vi leva hållbart? Earth Hour 2014-03-29, kl. 20.30-21.30 Vad menas med hållbarhet? Tänk er en lök med 3 skal: Social hållbarhet (målet) Ekonomisk

Läs mer

Interreg Nord 2014-2020

Interreg Nord 2014-2020 Interreg Nord 2014-2020 Delområde Nord och delområde Sápmi Yta: Nord ca 380 221 km 2, Sápmi: ca 388 350 km² (inklusive Kolahalvön i Ryssland). Folkmängd: ca 1,4 miljoner invånare, ca 3,75 invånare/km 2.

Läs mer

Ny revisionsberättelse

Ny revisionsberättelse 1 Ny revisionsberättelse ESV 26 november 2014 Stefan Andersson Ny revisionsberättelse 2014 2 Anpassning till internationell utveckling Separerar uttalande om använt regelverk och rättvisande bild Anpassning

Läs mer

FACIT En hållbar tipspromenad

FACIT En hållbar tipspromenad FACIT En hållbar tipspromenad Fråga 1 1. Vem bestämmer priset på en Fairtrade-märkt vara i en butik i Sverige? Rätt svar: 2 Butiken Priset på en Fairtrade-märkt vara bestäms alltid av den som säljer den.

Läs mer

KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR. 14 - i solen!

KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR. 14 - i solen! KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR 14 - i solen! 9A från Länna skola utanför Norrtälje En vecka i maj hade vi på Hostal San Miguel i Nerja besök av klass 9A från Länna skola utanför Norrtälje. De hade jobbat

Läs mer

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Bakgrund Samordningsförbundet Östra Östergötland startade sin verksamhet i januari 2005, då under namnet Norrköpings samordningsförbund. Från start

Läs mer

Reseskildring Chile januari februari 2009

Reseskildring Chile januari februari 2009 Reseskildring Chile januari februari 2009 Vi vill börja med att tacka för Ert ekonomiska stöd till vår resa till Chile med Vision For All. Här är vår berättelse om hur Ert bidrag har hjälpt andra människor

Läs mer

Får jag skriva ditt marknadsföringsmaterial?

Får jag skriva ditt marknadsföringsmaterial? Får jag skriva ditt marknadsföringsmaterial? Jag älskar att skriva! Säljbrev. Annonser. E-postkampanjer. Nyhetsbrev. Banners. Broschyrer. Flyers. Direktreklam. Tackbrev. Enkäter. Landningssidor. Hemsidor.

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

Mat eller Motor. - hur långt kommer vi med vår åkermark? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 4 juli, 2013

Mat eller Motor. - hur långt kommer vi med vår åkermark? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 4 juli, 2013 Mat eller Motor - hur långt kommer vi med vår åkermark? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 4 juli, 2013 Macklean insikter 2 Rapportens konklusioner i korthet 1. Vi kan producera mat till 10 miljarder

Läs mer

Helena Hammerström 1

Helena Hammerström 1 Helena Hammerström 1 Behov 52 kort för att bli medveten om mänskliga behov Text: Helena Hammerström Design: Ewa Milunska Helena Hammerström Sociala Nycklar AB Vitkålsgatan 109 754 49 Uppsala www.socialanycklar.se

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd

Läs mer

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR Viktig kunskap för oss som befinner oss i braschens utkant Lennart Ljungfelt, vd Aimpoint Utvecklar och producerar rödpunktsikte. Var först med att lansera produkten för 40 år sedan

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 11 Fredag 25 mars 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 11 Fredag 25 mars 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 11 Fredag 25 mars 2011 NORRBOTTEN Oro för kärnkraft Jordskalven i Japan har skadat kärnkraftverket i Fukushima. Risken är stor att strålning kommer att läcka ut från kärnkraftverket.

Läs mer

Ekologiskt fotavtryck

Ekologiskt fotavtryck Resursanvändning Ekologiskt fotavtryck Ditt ekologiska fotavtryck = din påverkan på miljön Det finns 2 perspektiv då man mäter hur mycket enskilda personer eller länder påverkar miljön Produktionsperspektiv

Läs mer

Information om nödhjälp p g a naturkatastrof

Information om nödhjälp p g a naturkatastrof Information om nödhjälp p g a naturkatastrof Med följande information vill vi tacka Cura cultura och Khala Uma som sedan många år hjälper oss med sitt solidariska arbete. Vi vill också tacka Musikhögskolan

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Till dig som söker asyl i Sverige

Till dig som söker asyl i Sverige Senast uppdaterad: 2015-09-28 Till dig som söker asyl i Sverige www.migrationsverket.se 1 Reglerna för vem som kan få asyl i Sverige står i FN:s flyktingkonvention och i svensk lag. Det är som prövar din

Läs mer

Forskningsrapport Söråker s Robotics. Tsunami

Forskningsrapport Söråker s Robotics. Tsunami Forskningsrapport Söråker s Robotics Tsunami En tsunami är som en jättestor våg, om det börjar koka/bubbla i vattnet så är det en chans att en tsunami är på väg. Om en tsunami kommer så krossar den allt

Läs mer

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Är finanskrisen ett resultat av bristande kompetens? Det låter spontant som om frågan borde besvaras ja, med tanke på att om det går

Läs mer

PROJEKT - MAGASINERING OCH FÖRDRÖJNING - ETT HELTERSGREPP 29/9 2014

PROJEKT - MAGASINERING OCH FÖRDRÖJNING - ETT HELTERSGREPP 29/9 2014 PROJEKT - MAGASINERING OCH FÖRDRÖJNING - ETT HELTERSGREPP 29/9 2014 LOVA PROJEKTET MAGASINERA FÖRDRÖJA ETT HELHETSGREPP Samverkan Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljö, Plan och Tekniska gata /park och kommunledningskontoret.

Läs mer

Läs översättninig till svenska efter artikeln.

Läs översättninig till svenska efter artikeln. Läs översättninig till svenska efter artikeln. Översättning; Disenart Översättning; Disenart P2 PROJEKT 2 VILLA JENSEN VILLA JENSEN/FRANSON WRELAND NATURLIG KONSTRUKTION MED ETT BEGRÄNSAT ANTAL ELEMENT

Läs mer

Höje å, samarbete över VA-gränserna. Patrik Nilsson

Höje å, samarbete över VA-gränserna. Patrik Nilsson Höje å, samarbete över VA-gränserna Patrik Nilsson Höje å 58% jordbruksmark, 12% tätorter avrinningsområdet storlek 316,0 km 2 Lomma Lund Staffanstorp Drygt 50 st dikningsföretag 15 st med utlopp i huvudfåran

Läs mer

Träningsläge. copyright 2007, Maria Hagström, Skogsborgs Gård HB

Träningsläge. copyright 2007, Maria Hagström, Skogsborgs Gård HB Träningsläge Har du kul när du tränar lydnad? Har du din hunds fulla uppmärksamhet? Många, jag träffat, speciellt bruksförare tycker att lydnaden är tråkig. Eftersom nästan halva poängen på bruksprov består

Läs mer

Att arbeta som rådgivare inom Greppa Näringen. Erika Vestgöte Dreber

Att arbeta som rådgivare inom Greppa Näringen. Erika Vestgöte Dreber Att arbeta som rådgivare inom Greppa Näringen Erika Vestgöte Dreber Disposition Startbesöket, hur gör man? Personliga erfarenheter Synpunkter från utvärdering med lantbrukare Startbesöket Första kontakt

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Skolbesöksmanual Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Ungdomsgruppen i Helsingborg startades hösten 2010 och arbetar mycket med att besöka skolor och klasser för att väcka tankar om

Läs mer

Rätten att återvända hem

Rätten att återvända hem Texter till Del 3 Vägen till försoning Rätten att återvända hem I juni 1996, ett år efter krigsslutet, reste Kaj Gennebäck med kort varsel till Bosnien-Hercegovina. Hans uppdrag var att hjälpa bosniakerna

Läs mer

Tillsammans blir man starkare Utbyte av erfarenheter och knytande av kontakter på den nicaraguanska landsbygden

Tillsammans blir man starkare Utbyte av erfarenheter och knytande av kontakter på den nicaraguanska landsbygden Tillsammans blir man starkare Utbyte av erfarenheter och knytande av kontakter på den nicaraguanska landsbygden Detta är en rapport från det erfarenhetsutbyte som ordnades mellan fem byorganisationer i

Läs mer

Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan

Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Seija Khalifa Handläggare Gymnasieantagning seija.khalifa@sigtuna.se Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan Dessa riktlinjer anger när

Läs mer

LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011

LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011 LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011 Lars-Gunnar Johansson Lantbrukarnas Riksförbund, LRF 0521-57 24 52, lars-gunnar.johansson@lrf.se Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Jordbruket huvudaktör

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRENINGEN RÄDDA REGNSKOG

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRENINGEN RÄDDA REGNSKOG VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRENINGEN RÄDDA REGNSKOG 2012 Inledning Föreningen Rädda Regnskog, nedan kallad Rädda Regnskog, bildades våren 2005. Föreningens syfte lyder: Föreningen skall verka för att tropisk

Läs mer

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Hur är det att leva i ett fattigt land? Hur ska fattiga länder kunna bli rika? Hur kommer jorden att se ut i

Läs mer

På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. Mobil 0700154224 Fax.

På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. Mobil 0700154224 Fax. På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. A Sökande Uddebo ekologiska Inköpsförening Organisations/personnummer 802476-9484 0700154224 E-post:

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? 2014-03-12 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet Satish Sen Kaleidoscope

Läs mer

RESULTAT AV DIALOGER Parlamentarisk grupp, Sundbyberg Elever

RESULTAT AV DIALOGER Parlamentarisk grupp, Sundbyberg Elever RESULTAT AV DIALOGER Parlamentarisk grupp, Sundbyberg Elever 2014-04-11 1 ARBETSMILJÖ (FYSISK OCH SOCIAL) Fräscha och fina toaletter. Fräschare och vackrare toaletter Renare toaletter Renovera toaletterna

Läs mer

Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt!

Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt! Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt! Detta är i första hand ett HGU arbete för att belysa dom fällor, tricks som finns, vi är alltid väldigt skickliga på att visa upp våra

Läs mer

MILJÖFÖRBUNDET JORDENS VÄNNERS SKOGSPROJEKT KONTINUITETSSKOGSBRUK I PRAKTIKEN BILDER

MILJÖFÖRBUNDET JORDENS VÄNNERS SKOGSPROJEKT KONTINUITETSSKOGSBRUK I PRAKTIKEN BILDER MILJÖFÖRBUNDET JORDENS VÄNNERS SKOGSPROJEKT KONTINUITETSSKOGSBRUK I PRAKTIKEN BILDER Ödenäs kyrkby: skiktad heterogen skog. Rekommenderad att brukas med k-skogsbruk (kontinuitetsskogsbruk), kalhyggesfritt

Läs mer

Ecom. Riktigt gott kaffe med gott samvete. www.jobmeal.se

Ecom. Riktigt gott kaffe med gott samvete. www.jobmeal.se Ecom Riktigt gott kaffe med gott samvete www.jobmeal.se Nu är det bråttom Den snabba avverkningen av regnskogen är en av vår tids största globala miljökatastrofer. Motsvarande halva Sveriges skogsbestånd

Läs mer

Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar

Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar När människor systematiskt använder sina styrkor och bygger vidare på framgångsfaktorer och önskvärda lägen möjliggörs storverk. När vårt fokus

Läs mer

Föreläsningspaket 2013-2014

Föreläsningspaket 2013-2014 Föreläsningspaket 2013-2014 Makten över maten I Sverige står maten idag för 25 procent av växthusgaserna, från produktion och transport tills den hamnar på tallriken eller i soporna. Olika livsmedel ger

Läs mer

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26 2014-06-24 Dialogmöte Lenhovda 2014 05 26 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Jimmi Olsson, näringslivsutvecklare

Läs mer

Till slut vill jag tacka Tekniska Föreningen i Finland för det understöd jag fick för utlandspraktiken.

Till slut vill jag tacka Tekniska Föreningen i Finland för det understöd jag fick för utlandspraktiken. Två månader i Graz Jag började sommarjobssökande för sommaren 2013 tidigt, redan i januari. Trots att jag var tidigt ute var en arbetsplats i Finland för sommaren osäker. Jag beslöt mig att söka sommarjobb

Läs mer

Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder

Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder Upplevelsen av en landskapsbild är inte samma sak som att uppleva ett landskap på plats. Med de här tio tipsen kanske du ändå lyckas ta med dig upplevelsen

Läs mer