GENUSiNorrsken # TEMA NÄTVERK, INFORMATION OCH RESURSER I INNOVATIONSSAMMANHANG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GENUSiNorrsken # 1 2. 2010 TEMA NÄTVERK, INFORMATION OCH RESURSER I INNOVATIONSSAMMANHANG"

Transkript

1 GENUSiNorrsken # TEMA NÄTVERK, INFORMATION OCH RESURSER I INNOVATIONSSAMMANHANG

2 GENUSiNorrsken I detta nummer av GiN diskuteras förutsättningarna för företagande och innovation i Sverige. Särskilt riktar vi strålkastarljuset mot tillgången till nätverk, resurser och information. Dessa tillgångar är centrala för den som vill ta del av statens satsningar på att främja samverkansnätverk för innovation. Tillgången till nätverk diskuteras i Malin Lindbergs bidrag. Där tar hon avstamp i fyra regionala samverkansnätverks insatser för att främja kvinnors företagande och innovation. Hon gestaltar hur dessa nätverk har byggt upp innovativa miljöer på egen hand efter att ha upplevt sig bli marginaliserade i de befintliga statliga stödstrukturerna för samverkansnätverk av typen innovationssystem och kluster. Tillgången till resurser uppmärksammas i Jeaneth Johanssons bidrag. Hon gör en könsanalys av riskkapitalbranschen avseende investeringar i kvinnors företag genom att diskutera kvinnors tillgång till riskkapital och kopplingen mellan nätverksstrukturer och finansiering. Tillgången till information behandlas i Maria Udéns bidrag. Hon diskuterar den ojämna tillgången till information bland olika grupper i samhället i ljuset av Nobelpristagaren Michael Spences ekonomiska teorier och relaterar det till utmaningen att mäta framgång och jämställdhet i innovationssystem och innovationspolitiska insatser. Även i Ann- Christin Nybergs bidrag fokuseras på tillgången till resurser. Där analyserar hon, inte minst när det gäller tillgången till befintliga nätverk, hur det är att vara kvinna i innovationssammanhang. Hennes text utgår från intervjuer med kvinnor om deras innovationsprocesser. Utöver dessa fyra bidrag innehåller numret kortare notiser om nya forskningsprojekt, aktuella genuskurser nya genusforskare vid LTU, bland annat. Malin Lindberg, gästredaktör Petra Jonvallen, redaktör Innehåll Malin Lindberg Kvinnors tillträde till innovationssystem, kluster och andra innovativa miljöer... 3 Jeaneth Johansson Riskkapital och tillväxtpotential en fråga för kvinnors företagande... 7 Maria Udén Att mäta jämställdhet och kvinnors tillgång till information Ann-Christin Nyberg Från lösa förbindelser till fasta förhållanden om innovativa relationer ur ett genusperspektiv Ulf Mellström Rapport från Workshop on Theory, Gender and Technology LTU onsdagen den 19e maj Aktuellt Avdelningen för genus och teknik Luleå tekniska universitet, Luleå. ansvarig utgivare: Ulf Mellström Tel: redaktör: Petra Jonvallen Tel: prenumerationer: Barbro Bladmo Tel: redaktionsråd: Lena Abrahamsson, Ylva Fältholm, Caroline Graaske, Malin Lindberg, Jennie Olofsson, Caroline Wamala, Anders Öhman. Prenumeration på Genus i Norrsken är kostnadsfri. Tryckt hos Luleå Grafiska ISSN Genus i norrsken syftar till att presentera den genusforskning som bedrivs på och med anslutning till LTU, samt att informera om aktiviteter kopplade till genusforskning och genus i grundutbildning. Vi söker skribenter. Ta kontakt med redaktören med idéer eller bidrag.

3 Kvinnors tillträde till innovationssystem, kluster och andra innovativa miljöer Malin Lindberg På senare tid har genusforskare kommit att intressera sig för hur föreställningar om kön påverkar hur innovationer kan främjas via statliga satsningar. De har bland annat avslöjat att de aktörer som prioriterats i det statliga stödet till innovationssystem och kluster - två av de vanligaste typerna av samverkansnätverk 1 för innovation som stöttas - främst är män i mansdominerade innovationsmiljöer och näringsgrenar. Genusforskningen har belyst hur denna prioritering bygger på segregerande och hierarkiska föreställningar om kön eftersom män och kvinnor tillskrivs olika betydelse för innovation och ekonomisk tillväxt. Kvinnor och kvinnodominerade innovationsmiljöer har därigenom marginaliserats i statliga insatser för att främja samverkansnätverk för innovation. Detta bidrag till detta nummer av GiN handlar om kvinnors tillgång till den statliga infrastrukturen för stöttning av innovationssystem, kluster och andra innovativa miljöer. Underlaget är hämtat från min kommande avhandling, där jag analyserar hur föreställningar om kön i innovationsforskning och innovationspolitik påverkar möjligheten att betrakta insatser för att främja kvinnors företagande och innovation som exempel på innovationssystem. Det empiriska materialet samlades in inom ramen för ett projekt vid namn Lyftet. 2 Projektet Lyftet tog avstamp i det arbete för att främja kvinnors företagande och innovation som utförts av fyra regionala samverkansnätverk i Sverige. 3 Tanken var att projektet skulle lyfta deras erfarenheter till en gemensam kunskapsplattform och visa att de miljöer som de byggt upp kan vara 1 Samverkansnätverk för innovation består av aktörer från olika samhällssektorer som samverkar i syfte att utveckla efterfrågad kunskap som kan omsättas i nya varor och tjänster. 2 Projektet Lyftet genomfördes under perioden med Luleå tekniska universitet som projektägare och Mälardalens högskola som akademisk samarbetspart. Projektet finansierades via Vinnovas utlysning Genusperspektiv på innovationssystem och jämställdhet och EU:s strukturfonder. 3 De fyra samverkansnätverk som ingick i Lyftet var SAGA i Norrbotten, Emma Resurscentrum i Västerbotten, Företagsamma Kvinnor i Västmanland och Lika Villkor i Södermanland. GENUSiNorrsken 3

4 en tillgång i strävan efter att minska kvinnounderskottet i de miljöer som beviljats statliga medel via Sveriges innovationspolitik. Vid de dialogseminarier som anordnades i Lyftet vittnade nätverksdeltagarna om sin upplevelse av att falla mellan stolarna, det vill säga att inte anses passa in i de befintliga strukturerna för statligt stöd till samverkansnätverk för innovation. Så här uttryckte sig en av nätverksdeltagarna angående oförmågan hos statliga tjänstemän att stötta kvinnors företagande och innovation: Strukturen är inte jämställd. Kompetensen är låg hos dem som sitter som handläggare på vårt område. De gör sin problematik till vår problematik därför att de inte förstår vad vi vill göra. (Dialogseminarium i Lyftet, 30 mar 2006) En återkommande situation som nätverksdeltagarna i Lyftet vittnade om var att bli hänvisade till att söka särskilda medel för jämställdhet, kvinnors företagande eller renskötsel när de i själva verket avsåg att söka medel från de program som stöttade generella näringslivsåtgärder som exempelvis kluster, innovationssystem eller andra innovativa miljöer. Ett av samverkansnätverken fick höra från en tjänsteman vid en nationell myndighet att kvinnors nätverk är inga kluster. En annan svårighet att få stöd till klusterutveckling formulerades så här av en nätverksdeltagare: Jag har ( ) kollat var jag skulle kunna söka pengar till (vårt samverkansnätverk) om bröllop, fest och upplevelser med kulturhistoriska inslag. Men det verkar oerhört svårt. För att få pengar för klusterbyggande behöver man vara större aktörer. (E-post, 24 nov 2006) En annan nätverksdeltagare beskrev sin erfarenhet av att falla mellan stolarna med följande ord: Våra finansiärer är ju viktiga för oss men det fungerar inte. Vi har ett renskötselföretag i bakgrunden och då faller vi mellan stolarna och är inte berättigade till någon form av stöd. (Dialogseminarium i Lyftet, 30 mar 2006) I vissa fall har samverkansnätverkens initiativ att främja kvinnors företagande och innovation stoppats helt av aktörer i omvärlden. En tredje nätverksdeltagare beskrev en sådan situation så här: Vi jobbar med olika projekt och då vi kom in i (samverkansnätverket) hade vi ett projekt om e-hälsa. Vi hade tänkt att man i (vår stad) skulle kunna börja med att datorisera hemtjänsten. På olika sätt så blev vi stoppade och vi jobbar inte längre med det projektet. (Dialogseminarium i Lyftet, 30 mar 2006) Flera av nätverksdeltagarna upplevde att deras projektansökningar utsätts för en överdriven granskning från finansiärernas håll. Detta kopplades till att de har föreslagit åtgärder för att främja just kvinnors företagande och innovation: När det gäller projekt som är drivna av, för eller med kvinnor så upplever jag att det är en nagelfarning både från kvinnor och män på Länsstyrelsen, till exempel. Det är både att de prutar och ifrågasätter revisorns formuleringar om vad man ska ha pengar till. (Dialogseminarium i Lyftet, 30 mar 2006) Ovanstående citat utgör några stickprov på hur nätverksdeltagarna upplevt att de blivit bemötta av omvärlden i sina ansträngningar att främja kvinnors företagande och innovation. Citaten vittnar om samverkansnätverkens svårigheter att bli accepterade som innovativa miljöer och att få tillgång till de resurser som erbjuds av staten till främjandet av företagande och innovation via samverkansnätverk. På så sätt har deras organisering av innovationssystem, kluster och andra typer av innovativa miljöer marginaliserats i Sveriges innovationspolitik. Det är inte bara de samverkansnätverk som ingått i Lyftet som har uppmärksammat marginaliseringen av kvinnors initiativ på detta område. Ett flertal forskare har konstaterat att många av de samverkansnätverk som främjas av innovationspolitiken bygger på redan etablerade kontakter mellan likasinnade deltagare, vilket gör det svårt för aktörer utanför dessa konstellationer att få tillträde, påverka och ta del av resurserna (Rönnblom 2003, Melin 2007, Utbult 2007, Johansson & Malmström 2008). 4 Andra forskare har funnit att inrättandet av partnerskap som samverkansform i den regionala utvecklingspolitiken har försvårat kvinnors deltagande där, eftersom andelen kvinnor som ingår i de informella nätverk som partnerskapen bygger på är lägre än i de forum som utmärker den representativa demokratin (Hedlund 2008, Westberg 2008). Enligt de slutsatser som dragits i projektet Innovationssystem och homosociala strukturer - exemplet Värmland bygger de informella nätverken där på bland annat släktskap och hemort. De kluster som har prioriterats i länet rör följaktligen främst näringar med gamla anor och råvarubaserade industrier (Fürst Hörte 2009, 4 Likväl som att det inte nödvändigtvis är så att innovationspolitiken marginaliserar alla kvinnor är det inte heller nödvändigtvis enbart kvinnor som marginaliseras. I vilken utsträckning andra samhällsgrupper utsätts för marginalisering i innovationspolitiken återstår att utforska. 4 GENUSiNorrsken

5 Lindgren & Forsberg 2010). I sin avhandling har Ann-Christin Nyberg (2009) visat hur de kvinnor som lyckats förverkliga sina innovationer främst har fått hjälp av män som delat med sig av sina kontakter och kunskaper. De mansdominerade miljöernas inflytande över kvinnors tillgång till resurser uppmärksammas även i en rapport om orsakerna till den låga andelen kvinnor bland de ansökande i Vinnovas utlysningar: Ett tredje krav ( ) är att den sökande ska kunna skriva adekvata ansökningar. Detta innebär att den sökande måste ha ett grundmurat självförtroende och en självbild att bära upp sin organisations identitet. I de traditionellt manliga miljöer som inbjudan vänder sig till kan detta missgynna kompetenta kvinnor eftersom män i dessa miljöer inte har en benägenhet att inte släppa in kvinnor i sina nätverk. (Byrman 2006, sid 27) De fyra samverkansnätverken i Lyftet har utifrån denna bakgrund genomfört sina insatser för att främja företagande och innovation under andra villkor än de samverkansnätverk som finansierats via Sveriges innovationspolitik. De har haft svårigheter att få tillträde till de statliga policyprogram och etablerade samverkansnätverk där kontakter, kunskap och ekonomiska resurser till företagande och innovation funnits att tillgå. Vägen till förverkligandet av deras idéer har således krävt en hel del energi av nätverksdeltagarna. Motgångarna har tärt på krafterna och de menade att det finns ett behov av mötesplatser där man kan ladda batterierna. Detta behov uttrycktes på följande sätt av en nätverksdeltagare: Det är ju en kamp. Ingenting är oss givet, ska jag då säga. Du får absolut ingenting gratis. Jag sa åt min kollega att jag hoppas att vi orkar tills vi har nått målet. Ibland är vi ganska slitna. Det värsta är när man inte kan sova ordentligt ( ) Men man behöver inte kunna lösa allt själv. Kanske att ett prestigelöst gäng där man kan bolla idéer totalt utan skyddsnät skulle vara bra ( ) Sammankomster där man kan diskutera utan att vara rädd att bli bestulen på sina idéer eller få på käften. Det tycker jag att (samverkansnätverket) är för mig. Det har varit en ventil. Jag har säkert varit jättejobbig att lyssna på ibland. Men på något sätt har det gett mig styrka veta att det här gänget har lyssnat. (Dialogseminarium i Lyftet, 19 okt 2006) Ovanstående citat tyder på att de innovativa miljöer som nätverksdeltagarna byggt upp har spelat en viktig roll för förverkligandet av deras idéer. En följd av marginaliseringen i innovationspolitiken verkar således vara att de har tvingats söka nya vägar och bygga upp egna samverkansnätverk för att kunna främja kvinnors företagande och innovation, med de aktörer och verksamhetsområden som de själva har ansett kunnat bidra till detta. Nätverksdeltagarnas balansgång mellan att försöka förverkliga sina idéer med hjälp av befintliga strukturer för företags- och innovationsutveckling och att bygga nya samverkansnätverk utifrån de egna behoven liknar den åtskillnad som gjorts mellan institutionella och entreprenöriella innovationssystem (Cooke m.fl 2004). I de institutionella innovationssystemen sker planeringen av innovationsutvecklingen i förväg och på lång sikt, och de huvudsakliga aktörerna utgörs där av etablerade organisationer från olika samhällssektorer. I de entreprenöriella innovationssystemen utvecklas kontakterna allt eftersom utan långsiktig planering, och enskilda aktörer knyter an till varandra först när behov uppstår. De fyra samverkansnätverken har främst använt sig av den entreprenöriella strategin, utifrån deras svårigheter att få gehör inom de etablerade strukturerna. Detta liknar Nybergs (2002) slutsats att de uppfinnande kvinnor som inte redan tillhör ett etablerat institutionellt sammanhang framstår som systembyggande innovatörer, vilka inte endast formar nya tekniska lösningar utan även det större sammanhang som krävs för att förverkliga dessa lösningar. Det organisatoriska nytänkande som samverkansnätverken uppvisat som en följd av marginaliseringen i innovationspolitiken återspeglas i deras inkludering av civil sektor vid sidan av offentlig, privat och akademisk sektor. På så sätt har de organiserat sina innovativa miljöer utifrån en quattro GENUSiNorrsken 5

6 helix -modell snarare än den triple helix -modell som dominerar i Sveriges innovationspolitik, där enbart de tre sistnämnda sektorerna ingår. Kanske är det så att problemen att få tillgång till de statliga resurser som avsatts till innovationssystem, kluster och andra innovativa miljöer har kompenserats med ideella insatser via den civila sektorn, vid sidan av de begränsade resurser som samverkansnätverken erhållit via statliga medel till jämställdhet och kvinnors företagande. På så sätt kan samverkansnätverken tillämpning av en quattro helix -modell ha varit en nödvändighet för att få verksamheterna att fungera, vilket jag tolkar som en sorts coping strategy eller hanteringsstrategi från nätverksdeltagarnas sida utifrån vad de har ansett vara möjligt och realistiskt att förverkliga (jmfr Berglund m.fl. 2005, sid 249; Johansson m.fl. 2005, sid 59). Vad gäller den finansiering som samverkansnätverken erhållit via statliga satsningar på jämställdhet kan det spekuleras i om dessa satsningar i vissa fall motarbetar de innovativa miljöer som organiseras av kvinnor. Detta i och med att aktörerna i dessa miljöer därigenom riskerar att bli betraktade som jämställdhetsdrivande aktörer snarare än som innovationsdrivande aktörer i Sveriges tillväxtpolitiska landskap. Referenser Berglund Anna-Karin, Nordfeldt Marie, Stenbacka Susanne & Stien Kirsten (2005). Civilsamhällets lokala genuskontrakt. I Berglund Anna- Karin, Johansson Susanne & Molina Irene (red). Med periferin i sentrum en studie av lokal velferd, arbeidsmarked og kjonnsrelasjoner i den nordiske periferin. Norut NIBR Finnmark. Byrman Gunilla (2006). Det förbisedda jämställdhetsdirektivet - text- och genusanalys av tre utlysningstexter från Vinnova. Vinnova. Cooke Philip, Heidenreich Martin & Braczyk Hans-Joachim red (2004). Regional innovation systems 2 nd edition - the role of governance in a globalized world. London: Taylor & Francis Ltd. Fürst Hörte Gunilla (2009). Utvärdering behovet av genusperspektiv - om innovation, hållbar tillväxt och jämställdhet. Vinnova. Hedlund Gun (2008). Partnership, gender and democracy. I Svensson Lennart & Nilsson Barbro (red). Partnership as a strategy social innovation and sustainable change. Stockholm: Santérus förlag. Johansson Jeaneth & Malmström Malin (2008). Riskkapitalmarknaden - ett glastak för kvinnors företagande? I Larsson Pär, Göranson Ulla & Lagerholm Magnus (red). Sesam öppna dig! Forskarperspektiv på kvinnors företagande. Vinnova. Johansson Susanne, Stenbacka Susanne & Nordfeldt Marie (2005). Global påverkan och lokala strategier. I Berglund Anna-Karin, Johansson Susanne & Molina Irene (red). Med periferin i sentrum en studie av lokal velferd, arbeidsmarked og kjonnsrelasjoner i den nordiske periferin. Alta: Norut NIBR Finnmark. Lindgren Gerd & Forsberg Gunnel red (2010). Nätverk och skuggstrukturer i regionalpolitiken. Karlstad: Karlstad University Press. Melin Göran (2007). Reviewing applications by women: critical use of additive and reasoning evaluation methods. Swedish Institute for Studies in Education and Research. Nyberg Ann-Christin (2009). Making ideas matter - gender technology and women s invention. Luleå tekniska universitet. Rönnblom Malin (2003). Mainstreamad regionalpolitik. Politologen. Hösten. Utbult Mats red (2007). Måste innovationer vara av metall? Att tänka om och skapa nytt i kommuner landsting och regioner. Sveriges Kommuner och Landsting, Trygghetsfonden och Vinnova. Westberg Hanna (2008). Who is allowed to contribute to sustainable development by participating in partnerships?. I Svensson Lennart & Nilsson Barbro (red). Partnership as a strategy social innovation and sustainable change. Stockholm: Santérus förlag. 6 GENUSiNorrsken

7 Riskkapital och tillväxtpotential en fråga för kvinnors företagande Jeaneth Johansson Företags tillväxt och att ta tillvara affärspotential är centrala faktorer bakom en nations ekonomiska välstånd, och är därmed också ett centralt område för ständig utveckling. Tillväxt kräver resurser i form av exempelvis finansiering och kompetens och en central finansieringskälla är riskkapital. Studier visar att riskkapitalfinansiering stödjer tillväxt i nya branscher, driver utveckling och spridning av innovationer samt bidrar till ekonomisk utveckling (Cumming, Fleming, Scheienbacher, 2007; Mason och Harrison, 1999; Timmons och Bygrave, 1997). Det finns också ett uttryckligt behov inom Europa av att öka små och medelstora företags tillgång till riskkapitalfinansiering för att tillvarata tillväxtpotential (Jeremie, Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises, 2007). I en studie av Svenska riskkapitalföreningen (2007) framgår dock att endast 7% av de riskkapitalägda svenska företagen ägs eller leds av kvinnor. Dessa statistiska fakta styrks av ett flertal forskningsbaserade studier från både USA och Europa (Seegul, 1998; Brush, Carter, Greene, Hart och Gatewood, 2002; Mason, 2007). Några viktiga faktorer för att öka både efterfrågan och utbud av kapital till och från kvinnliga entreprenörer är det ökande antalet kvinnliga entreprenörer samt en utvecklad teknologisektor och utbildningssystem GENUSiNorrsken 7

8 som utbildar högpresterande kvinnor inom högteknologiska sektorer (Bruin och Flint-Hartle, 2005). En beprövad internationell väg som hjälper till att minska finansiella hinder för kvinnor är utvecklandet av finansieringsformer speciellt utformade för att möta kvinnliga entreprenörers behov. Den klart vanligaste formen av statligt stöd till finansiering av kvinnors företagande är att tillhandahålla lån med bra villkor (Small and Medium Enterprise Outlook, 2000). Sådana insatser behöver dock breddas till att även inkludera åtgärder som leder till att kvinnliga entreprenörer i högre grad aktivt väljer att söka mer omfattande finansiella medel såsom riskkapital. Det finns ett stort behov av mer kunskap om finansiering av kvinnoägda/ledda företag, särskilt vad gäller riskkapitalfinansiering. Ett flertal studier belyser finansiering av kvinnoägda/ledda företag i termer av bankfinansiering (Buttner och Rosen, 1988; Coleman, 2000) emedan endast ett fåtal studier relateras till riskkapitalfinansiering (Brush et al., 2002, 2004; Amatucci och Sohl, 2004) och främst då kopplat till den amerikanska marknaden. Det är speciellt viktigt att öka förståelsen av de strukturella hinder som möter kvinnoägda/ledda tillväxtföretag i behov av kapital för tillväxt (Brush et al. 2002; 2004; Timmons och Sapienza, 1992; Timmons och Bygrave, 1997; Coleman, 2000). Studier visar tydligt på indirekta könsrelaterade faktorer som påverkar företagande och tillgång till finansiering. Exempel på sådana är att kvinnoägda/ledda företag generellt sett är mindre än de som ägs/leds av män (DeMartino och Barbato, 2003) och att kvinnoägda företag också tenderar att växa långsammare än mansägda företag (Fischer et al. 1993). En vanlig myt som florerar i detta sammanhang är att kvinnoägda/ledda företag faktiskt inte har tillväxtambitioner utan att kvinnor satsar på hobbyföretagande och därmed varken vill ha eller behöver större mängder resurser. Visst finns det sådana företag men det innebär inte att det är ett generellt mönster för alla kvinnoägda/ ledda företag. Det amerikanska Diana-projektet (www.esbri.se/dianae.asp) avlivar tydligt denna myt och visar på både tillväxtvilja och ett stort behov av resurser för att tillvarata tillväxtpotential i kvinnoägda/ledda företag. Liknande resultat finns också i andra internationella studier (Kolvereid 1992). Sociala nätverk och strukturella hinder En återkommande diskuterad fråga kopplat till finansiering av kvinnoägda/ledda företag är om den mansdominerade finansbranschen generellt sett diskriminerar ansökningar från kvinnliga entreprenörer. Vissa studier hittar mönster av diskriminering 8 GENUSiNorrsken

9 inom finansbranschen men de flesta indikerar att det snarare handlar om att kvinnliga entreprenörer söker riskkapital i betydligt lägre utsträckning än manliga entreprenörer (Bruch et al 2004, Becker- Blease och Sohl, 2007). Entreprenörens humankapital (erfarenhet och utbildning) och sociala nätverk är två ofta förekommande strukturella förklaringar till den låga nivån på riskkapitalfinansiering i kvinnoägda/ledda företag. En amerikansk studie baserad på uppgifter kring 286 högutbildade amerikanska entreprenörer, MBA alumni, inom innovation och entreprenörskap, visar att dubbelt så många manliga entreprenörer har för avsikt att söka riskkapital än kvinnliga entreprenörer inom en tvåårsperiod trots att båda grupper hade samma utbildning och tillväxtambitioner (DeMartino och Barbato, 2003). Sociala nätverk är viktiga för företags tillväxt och påverkar också företags användande av extern finansiering. Tillgång till sociala nätverk har bland annat visat sig leda till ökade riskkapitalinvesteringar i företag (Baum och Silverman, 2004; Amatucci och Sohl, 2004). Ett omdiskuterat område i litteraturen är skillnader mellan kvinnliga och manliga entreprenörers nätverksstrukturer och hur de exempelvis påverkar tillgång till extern finansiering. Studier visar dock att det inte finns några direkta skillnader i storlek mellan kvinnliga respektive manligaentreprenörers nätverk (Aldrich et al. 1986). Grad av nätverkande är en strukturell faktor som också diskuteras i litteraturen och här finns det både studier som visar att manliga entreprenörer bedriver nätverksarbete i högre grad än kvinnliga entreprenörer (DeMartino och Barbato, 2003) och studier som inte identifierar några direkta skillnader (Aldrich et al. 1986). Att ha nätverk betyder dock inte nödvändigtvis att kvinnliga entreprenörer får tillgång till riskkapital nätverken behöver också vara av rätt karaktär. Avsaknad av rätt sociala nätverk anses också vara ett av de större strukturella hinder som möter kvinnors företagande. Kvinnliga entreprenörer har generellt sett inte tillgång till männens finansiella nätverk och det påverkar också kvinnliga entreprenörers förutsättningar för att få tillgång till riskkapital (Aldrich, 1989; Greene et al., 2004; Manolova, Manev, Carter och Gyoshev, 2006). Aldrich (1989) visar bland annat att kvinnliga entreprenörer tenderar ha kvinnor i sina nätverk medan män tenderar att ha män. Riskkapitalbranschen beskrivs som ett slutet och geografiskt koncentrerat nätverk med nära inbördes relationer främst bestående av män (Bygrave, 1992). Ett flertal studier menar att en utveckling av kvinnliga riskkapitalnätverk sannolikt skulle öka kvinnliga entreprenörers tillgång till riskkapital (Brush et al. 2004a; Harrison och Mason, 2007; Sohl och Hill 2004; Becker-Blease och Sohl, 2007). Tillgång till kompetens, kapital och sociala nätverk Tillväxtföretag behöver stora mängder med resurser i form av kompetens, kapital och sociala nätverk och riskkapitalfinansiering ett möjligt alternativ bland andra finansieringsformer. Vi kan dock konstatera att kvinnliga entreprenörer till mycket lägre del använder denna finansieringsform för att tillvarata företagets affärspotential i jämförelse med manliga entreprenörer. Trots att riskkapitalfinansiering inte lämpar sig för finansiering av alla företag och inte heller automatiskt leder till framgång för alla företag så är det en möjlig väg för att nå tillväxt i företagsom behöver övervägas. För att ta tillvara företags tillväxtpotential är det viktigt,i såväl kvinnliga som manliga entreprenörers företag, att utveckla resurshanteringsstrategier och nätverksstrategier som leder företaget mot tillväxt. Kvinnliga entreprenörer behöver utveckla sociala nätverk anpassade till företagets tillväxtstrategi för att få tillgång till nödvändiga resurser, exempelvis i form av kapital och kompetens. Att uteslutande fokusera insatser på traditionell finansiering såsom bankfinansiering och mikrolån till kvinnliga entreprenörer kan i sig utgöra ett strukturellt hinder som motverkar tillväxt. En rad policyåtgärder förekommer idag för att stärka kvinnors företagande och en del av dessa är direkt inriktade på att utveckla sociala nätverk genom exempelvis mentorskap och coachning. Vid GENUSiNorrsken 9

10 sådana åtgärdsprogram blir det viktigt att reflektera kring och planera för uppbyggande av rätt typ av nätverk för att fullt ut kunna tillvarata tillväxtpotential i företagens olika skeden. I detta arbete finns det organisationer som aktivt hjälper företag att bygga upp sociala nätverk och anskaffa nödvändiga resurser så som kompetens och kapital. Vi kan slutligen konstatera att det behövs mer kunskap och forskning om tillvaratagande av tillväxtpotential i kvinnoägda/ledda företag, särskilt kopplat till riskkapitalfinansiering, resursstrategier och socialt nätverk. Referenser Aldrich, H., Zimmer, C. (1986) Entrepreneurship through social networks. In: Sexton, D.L., Smilor, R.W. (Eds.), The Art and Science of Entrepreneurship, Aldrich, H., Rosen, B., Woodward, W. (1986) Social behavior and entrepreneurial networks. In: Ronstadt, R., et al. (Eds.)Frontiers of Entrepreneurship Research, Aldrich, H. (1989) Networking among women entrepreneurs, in Hagen, O., Rivchum, C. and Sexton, D. (Eds) Women-Owned Business, Praeger, New York, NY Brush, C., Carter, N., Gatewood, E., Greene, P. and Hart, M. (2004) Clearing the Hurdles: Women Building High-Growth Businesses, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ. Amatucci, F.M. Sohl, J.E. (2004) Woman entrepreneurs securing business angel financing: Tales from the field. Venture Capital, 6 (2/3) Baum, J.A.C., Silverman, B.S., (2004) Picking winners or building them? Alliance, intellectual, and human capital as selection criteria in venture financing and performance of biotechnology startups. Journal of Business Venturing 19, Becker-Blease, J., Sohl, J. (2007) Do Women-owned Businesses have equal access to Angel Capital? Journal of Business Venturing. 22, de Bruin A. and Flint-Hartle S. (2005) Entrepreneurial women and private capital - The New Zealand perspective, International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 11 (2), Brush, C., Carter, N., Greene, P., Hart, M., Gatewood, E. (2002) The Role of Social Capital and Gender in linking Financial Suppliers and Entrepreneurial Firms: A Framework for Future Research. Venture Capital. 4, Brush, C., Carter, N., Greene, P., Hart, M., Gatewood, E. (2004) Clearing the Hurdles, Women Building High Growth Businesses, Prentice Hall, New Jersey. Buttner, E., and Rosen, B. (1988) The influence of entrepreneur s gender and type of business on decisions to provide venture capital Proceedings, Southern Management Association, Atlanta. Bygrave, W.D. (1992) Venture capital returns in the 1980 s. In: Sexton, D.L., Kasarda, J. (Eds.), The State of the Art of Entrepreneurship. PWS Kent, Boston, MA, pp Cumming D, Fleming G. and Scheienbacher A. (2007) The structure of venture capital funds, i Handbook of Research on Venture Capital, Landström H. (ed), Coleman, S. (2002) Access to capital and terms of credit: A comparison of men and woman owned businesses, Journal of Small Business Management, 38, DeMartino R. and Barbato R. (2003) Differences between women and men MBA entrepreneurs: exploring family flexibility and wealth creation as career motivators, Journal of Business Venturing 18, Harrison, R. T., Mason, C. M. (2007) Does Gender Matter? Women Business Angels and the Supply of Entrepreneurial Finance. Entrepreneurship Theory and Practice. May, Jeremie Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises, Interim report for Sweden, SME Financing Gap Assessment (2007) The Swedish Ministry of Industry, Trade and Communications and with the assistance of NUTEK, the Swedish Managing Authority for Economic and Regional Growth. Kolvereid, L. (1992) Growth aspirations among Norwegian entrepreneurs. Journal of Business Venturing 7, Manolova, T.S., Manev, I.M, Carter, N.M., Gyoshev, B.S. (2006) Breaking the family and friends circle: Predictors of external financing usage among men and woman entrepreneurs in a transitional economy, Venture Capital, 8(2) Mason, C. (2007) Venture Capital: A Geographical perspective, inlandström H. (ed.), Handbook. of Research on Venture Capital, Mason, C.; Harrison, R. T. (1999) Venture capital: Rational aims and scope. Venture capital, 1, OECD (2000) Small and Medium Enterprise Outlook, Paris. Sohl, J., Hill, L. (2004) Women angel investors: an exploratory study. Paper presented at the Second Bi-Annual European Summer University 2004 Conference, University of Twente, Enschede, The Netherlands, September Timmons, J.A., Bygrave W.D. (1997) Venture capital: Reflections and projections, i D.L. Sexton och R. Smilor (eds), Entrepreneurship Timmons, J.A., Sapienza, H. (1992) Venture capital: The decade ahead, I D.L. Sexton och J. Kasarda (eds), The state of the art of entrepreneurship, GENUSiNorrsken

SESAM ÖPPNA DIG! Forskarperspektiv på kvinnors företagande P Ä R L A R S S O N, U L L A G Ö R A N S O N & M A G N U S L A G E R H O L M ( R E D )

SESAM ÖPPNA DIG! Forskarperspektiv på kvinnors företagande P Ä R L A R S S O N, U L L A G Ö R A N S O N & M A G N U S L A G E R H O L M ( R E D ) V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 8 : 2 0 SESAM ÖPPNA DIG! Forskarperspektiv på kvinnors företagande P Ä R L A R S S O N, U L L A G Ö R A N S O N & M A G N U S L A G E R H O L M ( R E D ) Titel : Sesam

Läs mer

Bootstrapping-beteende när tröskeln till kapitalet är hög

Bootstrapping-beteende när tröskeln till kapitalet är hög Bootstrapping-beteende när tröskeln till kapitalet är hög - om hur olika grupper av kvinnor med småföretag hanterar företagets resurs- och kapitalbehov Avhandlingsförslag Marta Lindvert Mittuniversitetet

Läs mer

NÄTVERK OCH SKUGGSTRUKTURER I REGIONALPOLITIKEN. Redaktörer: Gunnel Forsberg & Gerd Lindgren

NÄTVERK OCH SKUGGSTRUKTURER I REGIONALPOLITIKEN. Redaktörer: Gunnel Forsberg & Gerd Lindgren NÄTVERK OCH SKUGGSTRUKTURER I REGIONALPOLITIKEN Redaktörer: Gunnel Forsberg & Gerd Lindgren Nätverk och Skuggstrukturer i Regionalpolitiken Redaktörer: Gunnel Forsberg & Gerd Lindgren Redaktörer: Gunnel

Läs mer

49:- TEMA: Innovation

49:- TEMA: Innovation 1 2004 49:- TEMA: Innovation 1 2004 02............................................... LEDAREN 03................................................ ÅSIKTEN 04......... Aktiva styrelser kan skapa entreprenöriella

Läs mer

Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy

Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy Malin Rönnblom, Umeå centrum för genusstudier, Umeå universitet September 2014 Förord från Jordbruksverket Jordbruksverket

Läs mer

Kvinnors företagande och den regionala intäktsbasen

Kvinnors företagande och den regionala intäktsbasen Kvinnors företagande och den regionala intäktsbasen Förstudie kring Främja Kvinnors Företagande för Region Blekinge Stockholm 2012-08-29 Innehåll 1. Om uppdraget... 4 1.1 Bakgrund och syfte... 4 1.2 Att

Läs mer

TEMA: Entreprenörskap i skolan

TEMA: Entreprenörskap i skolan TEMA: Entreprenörskap i skolan 42005 4 2005 02.................................................... LEDAREN 03..................................................... ÅSIKTEN 04..................................Svårt

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Operation Chef. En studie om informella hinder till jämställdhet på ledande befattningar inom teknikbranschen

Operation Chef. En studie om informella hinder till jämställdhet på ledande befattningar inom teknikbranschen Operation Chef En studie om informella hinder till jämställdhet på ledande befattningar inom teknikbranschen Byrån mot diskriminering i Östergötland 2012 Byrån mot diskriminering Gamla Rådstugugatan 37

Läs mer

entreprenörskap innovation småföretagande

entreprenörskap innovation småföretagande entreprenörskap innovation småföretagande 4 2012 ETHEL BRUNDIN:»I Sverige är vi lite bortskämda«dessutom Agenda för forskning Ridskolor Närhet till kreativitet 150 Estrad Smådriftsfördelar Genus Demokratiskt

Läs mer

Potential för regional utveckling med ett genusperspektiv? Analys av dokument, enkätsvar och berättelser från livsmedelsbranschen i Kronobergs län

Potential för regional utveckling med ett genusperspektiv? Analys av dokument, enkätsvar och berättelser från livsmedelsbranschen i Kronobergs län Potential för regional utveckling med ett genusperspektiv? Analys av dokument, enkätsvar och berättelser från livsmedelsbranschen i Kronobergs län Torbjörn Blom & Christina Scholten Förord Den här studien

Läs mer

På tur med entreprenörer. Upplevelsebranschens uppsving. entreprenörskap innovation småföretagande. MARTIN KENNEY:»Den som inte levererar är rökt«

På tur med entreprenörer. Upplevelsebranschens uppsving. entreprenörskap innovation småföretagande. MARTIN KENNEY:»Den som inte levererar är rökt« entreprenörskap innovation småföretagande 4 2011 På tur med entreprenörer Upplevelsebranschens uppsving MARTIN KENNEY:»Den som inte levererar är rökt«dessutom Startups Socialt företagande Inkubatorer i

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT Elisabeth Holm Monika Jönsson Region Dalarna 2013 INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Mål... 3 Utmaningar.... 3 Delmål och aktiviteter... 4 1. Inledning... 6 2. Uppdrag

Läs mer

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län« NR. 4 JÄMTSTÄLLT.COM SERIE Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«resurscentra ÅTIGÅRNS EKONOMISKA FÖRENING Helena Lund Markus Burman Sweco Eurofutures AB UTVÄRDERING AV PROJEKTET

Läs mer

Möjligheternas marknad. En antologi om företagare med utländsk bakgrund

Möjligheternas marknad. En antologi om företagare med utländsk bakgrund Möjligheternas marknad En antologi om företagare med utländsk bakgrund Möjligheternas marknad en antologi om företagare med utländsk bakgrund Tillväxtverket Upplaga: 500 ex, därefter tryck vid behov Stockholm,

Läs mer

Lilla gumman ska du verkligen ha på dig det? Folk kan ju tro att du säljer något annat!

Lilla gumman ska du verkligen ha på dig det? Folk kan ju tro att du säljer något annat! Examensarbete, kandidatnivå Lilla gumman ska du verkligen ha på dig det? Folk kan ju tro att du säljer något annat! En studie om kvinnors företagande i Kalmar län Författare: Lotta Eriksson och Ida Petersson

Läs mer

entreprenörskap innovation småföretagande

entreprenörskap innovation småföretagande entreprenörskap innovation småföretagande 4 2013 d e r f s t Hul stivalen e f r e t ef MALIN LINDBERG:»Innovationspolitiken gör en omsvängning«dessutom Nobelpristagare Jämställdhet GEW Turism Fria medarbetare

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP INNOVATION

ENTREPRENÖRSKAP INNOVATION ENTREPRENÖRSKAP INNOVATION SMÅFÖRETAG 32007 ENTREPRENÖRSKAP INNOVATION SMÅFÖRETAG Porträttet 02 LEDAREN 03 ÅSIKTEN 04 Entreprenörer stressar mer än andra 04 Diskriminering leder till eget företag 05 RIDE

Läs mer

Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag

Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag Arbetsrapport 2006 49 Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag En studie av KK-stiftelsens satsningar på Expertkompetensprogrammet ENRICO DEIACO, PETER SCHILLING & ÅSA SMEDBERG Institutet

Läs mer

Högskolan på Åland Serienummer 14/2008. Företagsekonomi. Mariehamn 2008 ISSN 1458-1531

Högskolan på Åland Serienummer 14/2008. Företagsekonomi. Mariehamn 2008 ISSN 1458-1531 Kvinnors företagande på Åland i spänningsfältet mellan tradition och frihet Ester Miiros Högskolan på Åland Serienummer 14/2008 Företagsekonomi Mariehamn 2008 ISSN 1458-1531 Examensarbete Högskolan på

Läs mer

Vart tar kvinnorna vägen?

Vart tar kvinnorna vägen? Vart tar kvinnorna vägen? (De gör i alla fall inte karriär inom livsmedelsbranschen) Om vi ser de stora företagen då: uppe i toppen sitter det ju bara karlar, precis som det är överallt annars. Men i produktionen

Läs mer

Vad hände sen? Långsiktiga effekter av jämställdhetssatsningar under 1980- och 90-talen. Red: Elisabeth Sundin & Ulla Göranson

Vad hände sen? Långsiktiga effekter av jämställdhetssatsningar under 1980- och 90-talen. Red: Elisabeth Sundin & Ulla Göranson V I N N O VA R A P P O R T VR 2006:08 Vad hände sen? Långsiktiga effekter av jämställdhetssatsningar under 1980- och 90-talen Red: Elisabeth Sundin & Ulla Göranson Titel : Vad häde sen? Redaktörer: Elisabeth

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

Nyföretagande i Sverige

Nyföretagande i Sverige 2004:135 SHU EXAMENSARBETE Nyföretagande i Sverige Fallstudier av viktiga faktorer för nyföretagare EMMA BLOMQVIST IDA LUNDMARK Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar EKONOMPROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

VÄGVAL UPPSALA. Finansiering av tillväxtbolag. Delrapport från arbetet med en strategi för långsiktigt värdeskapande företagande

VÄGVAL UPPSALA. Finansiering av tillväxtbolag. Delrapport från arbetet med en strategi för långsiktigt värdeskapande företagande VÄGVAL UPPSALA 2 Finansiering av tillväxtbolag Delrapport från arbetet med en strategi för långsiktigt värdeskapande företagande finansiering av tillväxtföretag INNEHÅLL Bakgrund och sammanfattning 3 En

Läs mer

Innovationssystemet i Västra Götaland

Innovationssystemet i Västra Götaland RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2008:02 Innovationssystemet i Västra Götaland En analys av utbud och efterfrågan Innehåll FÖRORD... 3 SAMMANFATTNING... 4 1 INLEDNING... 7 UPPDRAGET... 7 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON

NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON Förord Denna rapport är en sammanfattning av den forskning om sambanden mellan kunskapsnätverk och dess betydelse för

Läs mer

Nyföretagarservice Rådgivningen och utbildningens roll vid nyföretagande

Nyföretagarservice Rådgivningen och utbildningens roll vid nyföretagande Örebro Universitet 2006-05-29 Institutionen för Ekonomi, Statistik och Informatik Marknadsföring D Magisteruppsats 10 p Handledare: Leif Sanner Nyföretagarservice Rådgivningen och utbildningens roll vid

Läs mer