EU:s nya programperiod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EU:s nya programperiod 2014-2020"

Transkript

1 EU:s nya programperiod

2 Axplock av program! Erasmus+ Europeiska Socialfonden Programmet för sysselsättning och social innovation Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap Asyl- och migrationsfonden

3 Lokalt till globalt Sektorsprogram EU:s programstruktur Horisont forskning och innovation 70,2 miljarder euro Erasmus + 14,7 miljarder euro Kreativa Europa 1,5 miljarder Ett Europa för medborgarna 164 miljoner euro LIFE 3,1 miljarder euro Sysselsättning och social innovation 815 miljoner euro Hälsa för tillväxt 398 miljoner Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap 389 miljoner Rättsliga frågor 334 miljoner COSME SMF 2 miljarder Interreg VC? Interreg VA och VB Mål 2 ERUF Mål 2 ESF Leader - LBU

4 Erasmus+ Ett sammanslaget program för utbildning, ungdom och sport

5 Erasmus+ Programmet ska bidra till: uppfyllelsen av målen i Europa 2020, Utbildning 2020 och det förnyade ramverket för samarbete på ungdomsområdet hållbar utveckling inom högre utbildning i icke EU-länder, och utveckling av den europeiska dimensionen inom idrott Upp till 4 miljoner människor kommer att få stöd för utbildning och fortbildning utomlands mellan Budget: 14,7 miljarder EUR Ersätter: Programmet för livslångt lärande, Ung och aktiv i Europa, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink

6

7 Programmet skall stödja verksamhet inom följande tre områden: Mobilitet (lärar-, elev- och studentutbyten, kompetensutveckling, fortbildning, studiebesök, erfarenhetsutbyten). 63% Samarbetsprojekt (partnerskap och utvecklingsprojekt mellan skolor, lärosäten, utbildningsorganisationer, m.fl.). 28% Stöd för policyförändring (olika verktyg, metoder och arbetssätt för strategisk utveckling på europeisk policynivå). 4,2%

8 Key Action 1 Mobilitetsprojekt (decentraliserade) Transnationell rörlighet har potential att förbättra människors färdigheter, personliga utveckling och anställningsbarhet. Åtgärden kommer att stödja olika typer av aktiviteter inom formellt och ickeformellt lärande inom utbildningssektorn. Kompetensutveckling för personal inom skola, yrkesutbildningsorganisationer, vuxenutbildning, högre utbildning och ungdom Studier och praktik för studenter inom yrkesutbildning och högre utbildning samt ungdomsutbyten och volontärarbete

9 Key Action 2 - Samarbetsprojekt Transnationella samarbetsprojekt uppmuntrar öppenhet, innovation och utbyte av bästa praxis i hela Europa. Denna åtgärd kommer att stödja fyra olika typer av aktiviteter: Decentraliserade Strategiska partnerskap (småskaliga partnerskap och storskaliga gränsöverskridande projekt), inklusive ungdomsinitiativprojekt samt samarbete inom ungdomssektorn Centraliserade Knowledge alliances and Sector skills alliances (strukturerade partnerskap mellan högre utbildning och näringslivet, samt mellan yrkesutbildning & näringslivet) IT-plattformar (plattformar byggda på etwinning-modellen) Kapacitetsuppbyggnad (Högre utbildningsprojekt med tredjeland)

10 Centraliserade projekt inom Erasmus+ Samarbetsprojekt månader Stöd för policyförändring månader Sport månader -12 månader Jean Monnet 36 månader Sector Skills Alliances Knowledge Alliances Capacity building Studier, analyser, metoder, nätverk Stöd till europeiska verktyg så som EQF, ECTS, ECVET, EQAVET, Europass, Youthpass, etc. Partnerskap Europeiska sportevent (icke vinstdrivande) Sportevent i samband med ordförandeskap, etc. Forskning, undervisning, kursutveckling nätverkande, resultatspridning

11 ? Högre utbildning Yrkesutbildning Vuxenutbildning Skola 77,5 % Ungdom 10% Idrott 1,8 %

12 Utgångspunkter för Erasmus+ Enhetlig programstruktur - flera program läggs samman i ett gemensamt program Inga ansökningar från enskilda individer, utan organisationer (institutional approach) Organisationen måste i ansökan visa på projektets förankring Färre ansökningar - mer omfattande projekt Tvärsektoriella samarbeten, fokus på actions, not sectors Visa på det europeiska mervärdet visa att det är bättre att spendera pengar på europeisk nivå än på hemmaplan

13 Utgångspunkter för Erasmus+ Ökad koppling mellan programmet och EU:s utbildningspolitiska mål - länka policy och program till idén Större genomslag och effekter (på individnivå, organisationsnivå och systemnivå) - visa på systematisk påverkan genom att ha finansiella medel till förfogande för att kunna genomföra politik Fler tekniska plattformar Registrering av organisation i särskild databas E-formulär och e-rapportering Möjligt att ansöka om medel för projektadministration

14 Vilka organisationer kan söka? Offentliga myndigheter och organisationer Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor Organisationer inom vuxenutbildning och vuxnas allmänna lärande Universitet, högskolor och yrkeshögskolor Företag och branschorganisationer Ideella organisationer inom ungdomsområdet Sport; enbart icke vinstdrivande organisationer

15 Vem gör ansökan? Mobilitet: den sändande organisationen ansöker till sitt nationella programkontor Samarbetspartnerskap (decentraliserade): minst tre länder. En av organisationerna koordinerar projektet och lämnar in ansökan till sitt nationella programkontor (undantag skolpartnerskap) Övriga ansökningar administreras centralt av EU:s genomförandeorgan för utbildning, audiovisuella medier och kultur (EACEA) i Bryssel

16 Länder som deltar i Erasmus+ Alla EU:s medlemsländer Island Turkiet Makedonien Liechtenstein Norge Schweiz

17 Vad händer framöver? November/december: Beslut om programmets utformning, innehåll och budget December/januari: Utlysning, ansökningsdatum offentliggörs Ansökningsformulär för Mobilitetsprojekt blir tillgängligt. Våren 2014: Ansökningsomgångar till programmet - Mitten av februari för Mobilitetsprojekt Deadline i slutet av mars - Senare i vår för Samarbetsprojekt och Stöd för policyförändring Deadline i slutet av april

18 Håll dig uppdaterad:

19 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation - Care for Work Den offentliga välfärden står inför enorma utmaningar, inte minst när det gäller de demografiska förändringarna med en allt större andel äldre och färre människor som tar hand om dem. Inom projektet utvecklade man en inlärningsmiljö på webben med syfte att hjälpa arbetstagare och potentiella arbetstagare att anpassa sina färdigheter för att kunna jobba inom vårdsektorn. GUIDE ON ADAPTION OF COMPETENCES TO NEW EMPLOYMENT SOURCES Partnerskap: Asl 3 of Umbria, Public health service, Italy; Balearic Association of Multiple Sclerosis, Spain; LaPoSS, Laboratory for Planning, Experimental study and Analysis of Public Policies and Services for People, Spain; Point Europa, U.K; Pragma Engineering Srl, Italy; WSINF Academy of Information Technology, Poland; EURO-training, Bulgaria.

20 Comenius Regio Pan European entrepreneurial learning project Utveckla det entreprenöriella lärandet på grundskolenivå Projektägare: Götene kommun som med 7 grundskolor i Skaraborg samverkade med näringsliv och skolor i Liverpool/Merseyside, England. Ett tvåårigt projekt med budget på ca kronor gemensamt för Skaraborg/Merseyside. Objectives of the project: To develop a partnership concerning entrepreneurial learning between the regions of Skaraborg and Region of Merseyside in North West England; To disseminate new pedagogical methods and refine schools enterprise activities into entrepreneurial school structures for entrepreneurial learning inside the education system used in the region of Skaraborg, Sweden and Merseyside, England.

21

22 etwinning Initiativet etwinning ingår i Comenius 10 miljoner EUR i stöd per år Inte pengar till enskilda projekt, utan erbjuder verktyg åt lärare och elever i form av exempelvis en gemensam webbportal och lärarseminarier Nationella stödtjänster i alla EU-länder Enkelt och kostnadseffektivt sätt för skolor att samarbeta internationellt Kommissionen har föreslagit att etwinning ska utvecklas som en plattform för alla skolor som vill samarbeta över gränserna med hjälp av EU-stöd Initiativet etwinning bidrar till EU:s mål om att förbättra IT-kompetens och gemensamt lärande

23 E-twinning i Lidköping Utdrag från etwinning.se. Under tisdagsförmiddagen fick elever i åk 2 på Majåkerskolan i Lidköping möjligheten att tala med sina kompisar ifrån Alanya, Turkiet via Skype. Deras e-twinning partner som arbetar på Lara Yeni Avrupalı Koleji (primary school), Turkiet ville tillsammans med eleverna fira att det var Comeniusvecka och att deras projekt har tagit fart på riktigt! Eleverna fick förbereda frågor till varandra på engelska och det var lite pirrigt för alla då de ställdes framför webbkameran! Genom att koppla upp datorn mot deras interaktiva tavla i klassrummet kunde alla elever vara delaktiga och se vad som hände på skärmen samt hjälpa till att svara på engelska. Senare i veckan skall de samtala igen via Skype och då skall de sjunga på engelska tillsammans och smaka på olika matbitar från olika länder ute i Europa!

24 Lokalt till globalt Sektorsprogram EU:s programstruktur Horisont forskning och innovation 70,2 miljarder euro Erasmus + 14,7 miljarder euro Kreativa Europa 1,5 miljarder Ett Europa för medborgarna 164 miljoner euro LIFE 3,1 miljarder euro Sysselsättning och social innovation 815 miljoner euro Hälsa för tillväxt 398 miljoner Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap 389 miljoner Rättsliga frågor 334 miljoner COSME SMF 2 miljarder Interreg VC? Interreg VA och VB Mål 2 ERUF Mål 2 ESF Leader - LBU

25 Europeiska Socialfonden

26 Europeiska Socialfonden EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa Två programområden - 30% till Programområde 1 (Anställda) - 70% till Programområde 2 (Arbetslösa, sjukskrivna) Förvaltande myndighet Svenska ESF-rådet Ett nationellt operativt program med åtta regionala planer Åtta strukturfondspartnerskap 6,2 miljarder SEK i Sverige

27 Stärker individer och grupper i arbetslivet kvinnor och män har fått kompetensutveckling genom Programområde arbetslösa har deltagit i Programområde unga utrikes födda Fem procent av befolkningen får del av Socialfondsinsatser Innan programperiodens slut kommer cirka individer fått del av Socialfonden!

28 Erfarenheter från nuvarande programperioden Goda resultat på individnivå Uppsatta kvantitativa mål nås med råge Mindre goda resultat på organisations- och strukturnivå Brister i ägarskap och samspel med övriga politik regionalt och nationellt

29 GR Drop Outs är ett tvåårigt projekt som äger rum mellan 2011 och Projektets syfte är att arbeta med skolkproblematik för att på lång sikt förebygga utanförskap i Göteborgsregionen. Genom samverkan, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling innebär GR Drop Outs en unik möjlighet att stärka det förebyggande arbetet med elever i åldrarna år som befinner sig i riskzonen att hamna i utanförskap. Utifrån kartläggningen skräddarsys, utvecklas och genomförs kompetensutvecklingsinsatser för 1000 projektdeltagare. Genom att arbeta med kompetensutveckling kan personal som arbetar nära elever i riskzonen få nya verktyg. Projektet har en budget på kr.

30 Europeiska Socialfonden Europeiska socialfondens roll är att öka antalet arbetstillfällen, uppmuntra till utbildning och livslångt lärande, stärka den sociala integrationen, bidra till att minska fattigdomen och utveckla kompetensen för att hjälpa medborgare och arbetssökande på ett bättre sätt. 782 miljoner EUR

31 Menyn av tematiska mål 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik. 3. Att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag, inom jordbruket (för EJFLU) samt inom fiske och vattenbruk (för EHFF). 4. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer. 5. Att främja anpassning, riskförebyggande och riskhantering i samband med klimatförändringar. 6. Att skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser. 7. Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur. 8. Att främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet. 9. Att främja social inkludering och bekämpa fattigdom. 10. Att investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande. 11. Att förbättra den institutionella kapacitet och effektiviteten hos den offentliga förvaltningen. 31

32 Förslag på investeringsprioriteringar Medlemsstaterna kan fritt fördela fondens medel mellan de tre tematiska målen, med begränsningen att minst 20% av medlen ska användas för tematiskt mål 9. Breda investeringsprioriteringar som inte pekar ut en särskild målgrupp eller insats. 8. Att främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet 8.1 Tillgång till sysselsättning för arbetssökande och icke yrkesverksamma personer 8.2 Hållbar integration på arbetsmarknaden av unga som inte har arbete eller deltar i utbildning 9. Att främja social inkludering och bekämpa fattigdom 9.1 Aktiv inkludering 10. Att investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande 10.3 Öka tillgången till livslångt lärande, uppgradera arbetskraftens färdigheter och kompetens samt öka utbildningssystemens arbetsmarknadsrelevans 32

33 Tre programområden Programområde 1: Kompetensförsörjning - Anställda, företagare, arbetslösa inom PO2 Programområde 2: Öka övergångarna till arbetsmarknaden - Ungdomar år, långtidsarbetslösa (>12 mån), långtidssjukskrivna, samt nyanlända (särskilt kvinnor) Programområde 3: Sysselsättningsinitiativet för unga (Programområde 4: Tekniskt stöd)

34 Några idéer och förslag från ESF-rådet... Målgrupperna bör inte isoleras från varandra Vissa redovisningsposter bör kunna förenklas och schabloniseras Transnationalitet bör samordnas utifrån teman från kommissionen så att medlemsländerna kan ha likartade utlysningar samtidigt för att underlätta samt maximera utbytet mellan länder Utvärdering och tillvaratagande av resultat bör upphandlas av förvaltande myndighet för att kvalité och tillvaratagandet skall bli så optimerat som möjligt Strukturfondspartnerskapens arbete bör inriktas på en mer strategisk nivå inför utlysningar av programmedel Konstruktionen för medfinansiering för de personer som står längst ifrån arbetsmarknaden måste förändras

35 ESF Officiellt utkast till nationellt program publicerades den 23 oktober Ungefär samma volym och inriktning Strategisk inriktning - koncentrera ESF på ett begränsat antal målsättningar för att öka dess effekt Stärkt koppling till arbetsmarknadspolitiken och större tonvikt på ungdomsarbetslösheten Minst 20% av ESF:s anslag till åtgärder för social integration Utvärdering Horisontella kriterier Ökad flexibilitet att använda fonderna utanför programområdet och att kombinera fonder

36 ESF Förenklingar Kommunikation gemensam lansering mellan ESF och ERUF, utveckling av IT-system Medfinansiering? Transnationalitet - Samverkan kring identifiering av gemensamma insatsområden för Östersjöstrategin Processtöd och temagrupper Större deltagande av arbetsmarknadens parter och civila samhället för att genomföra ESF:s aktiviteter, i synnerhet icke-statliga organisationer, kommer att uppmuntras Utrustning och maskiner som har direkt betydelse för investeringar i humankapital och social utveckling berättigade till stöd 36

37 Dialogmöte på A-dep idag den 29 oktober 8 regioner kvarstår Regional fördelning måste ske, även skrivande av regionala handlingsplaner Fördelning mellan programområden Beslut av regeringen i början av 2014 Godkännande av kommissionen våren 2014 Första utlysning hösten 2014 Start av projekt 2015 Vad händer nu?

38 Lokalt till globalt Sektorsprogram EU:s programstruktur Horisont forskning och innovation 70,2 miljarder euro Erasmus + 14,7 miljarder euro Kreativa Europa 1,5 miljarder Ett Europa för medborgarna 164 miljoner euro LIFE 3,1 miljarder euro Sysselsättning och social innovation 815 miljoner euro Hälsa för tillväxt 398 miljoner Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap 389 miljoner Rättsliga frågor 334 miljoner COSME SMF 2 miljarder Interreg VC? Interreg VA och VB Mål 2 ERUF Mål 2 ESF Leader - LBU

39 Ge stöd till sysselsättnings- och socialpolitiska åtgärder i linje med Europa 2020-strategins målsättningar, European Employment Strategy, Youth Employment Package samt Social Investment Package. Tre delprogram: PROGRESS EURES Mikrofinansiering och socialt entreprenörskap Budget: 815 miljoner EUR Programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI) Ersätter: PROGRESS, EURES och Progress-mikrolån

40 Fem övergripande mål 1. Stärka samordning av åtgärder på EU-nivå och nationell nivå inom områdena sysselsättning, sociala frågor och integration 2. Stödja utvecklingen av sociala trygghetssystem och arbetsmarknadspolitik genom att främja goda styrelseformer, ömsesidigt lärande och social innovation 3. Modernisera EU-lagstiftning och säkra en effektiv implementering av EUlagstiftning 4. Främja geografisk rörlighet och öka möjligheterna till sysselsättning genom att utveckla en öppen arbetsmarknad 5. Öka tillgången och tillgängligheten till mikrofinansiering för utsatta grupper och mikroföretag och öka tillgången till finansiering för sociala företag

41 PROGRESS Stödja utveckling, genomförande, övervakning och utvärdering av EU:s sysselsättningsoch socialpolitik och lagstiftning om arbetsvillkor. Utveckla och sprida resultat av jämförande analyser på EU-nivå Underlätta informationsutbyte, ömsesidigt lärande om unionens sysselsättnings- och socialpolitik Ge europeiska och nationella organisationer ekonomiskt stöd för att öka kapaciteten att utveckla, främja och stödja genomförandet av EU:s sysselsättnings- och socialpolitik Tillhandahålla beslutsfattare ekonomiskt stöd för att testa sociala och arbetsmarknadspolitiska reformer

42 Vad är nyskapande sociala projekt? Testa effekterna av en ny policy eller åtgärd i liten skala med syfte att skala upp den om dess effektivitet har påvisats. TEST Reform i MS Ger information om hur effektiva åtgärderna är och hur man genomför dem. 42

43 Slumpmässigt utvalda kontrollgrupper för att utvärdera det specifika mervärdet av åtgärden Testgrupp Kontrollgrupp 43

44 500 miljoner EUR (61% av EaSI:s budget) PROGRESS Tre tematiska sektioner med särskild tilldelning av medel: (a) sysselsättning: 20% (b) socialt skydd, social integration & minskning/förebyggande av fattigdom: 50% (c) arbetsvillkor: 10% Anti-diskriminering och jämställdhet ej kvar, istället inom DG Just Årliga arbetsprogram (work plan) /Ansökningsomgångar 2014 Utlysningar om social experimentation/nyskapande sociala projekt 1 gång/år (100 milj EUR totalt) Grants: finansiering från EU i princip upp till 80%

45 EURES European Employment Services EURES ska främja arbetstagares rörlighet genom Eures-nätverket för att utveckla utbyte och sprida information om lediga platser och arbetssökande och främja andra former av samarbete. Map and match Targeted mobility schemes 18% av budgeten (ca 140 miljoner EUR).

46 Mikrofinansiering och socialt entreprenörskap Ska göra det lättare för entreprenörer, särskilt dem som befinner sig längst bort från arbetsmarknaden och företag inom den sociala ekonomin, att få finansiering. Utöka stödet till mikrokreditleverantörer Tillhandahålla finansiering för kapacitetsuppbyggnad för mikrofinansiering Underlätta tillgången till finansiering för sociala företag 21% av budgeten (171 miljoner EUR).

47 Lokalt till globalt Sektorsprogram EU:s programstruktur Horisont forskning och innovation 70,2 miljarder euro Erasmus + 14,7 miljarder euro Kreativa Europa 1,5 miljarder Ett Europa för medborgarna 164 miljoner euro LIFE 3,1 miljarder euro Sysselsättning och social innovation 815 miljoner euro Hälsa för tillväxt 398 miljoner Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap 389 miljoner Rättsliga frågor 334 miljoner COSME SMF 2 miljarder Interreg VC? Interreg VA och VB Mål 2 ERUF Mål 2 ESF Leader - LBU

48 Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap REC Rights, Equality and Citizenship

49 Rättigheter, jämställdhet och medborgarskap Programmets målsättning: Syftet är att skapa ett Europa där människors rättigheter främjas och skyddas. Projekt skall informera Europas medborgare om de rättigheter som kommer av det europeiska medborgarskapet, jobba med principer för icke-diskriminering och kvinnors och mäns lika rättigheter, rättigheten till skydd av personuppgifter, stärka respekten för barnets rättigheter, stärka EU:s konsumentlagstiftning, etc. Budget: 389 miljoner EUR Ersätter: Programmen Fundamental Rights and Citizenship, Daphne III samt delprogrammen Antidiskriminering och mångfald och Jämställdhet som finns inom PROGRESS

50 Prioriterade områden Främja icke-diskriminering Motverka rasism, xenofobi och homofobi Främja funktionsnedsattas rättigheter Främja jämställdhet och jämställdhetsintegrering Förebygga våld mot barn, unga, kvinnor och riskgrupper Främja barns rättigheter Säkra en hög nivå av dataskydd Främja de rättigheter som följer av unionsmedborgarskapet Stärka konsumenternas rättigheter

51 Målsättningar Öka allmänhetens medvetenhet och kunskaper om unionens lagstiftning och politik Stödja ett effektivt och konsekvent genomförande och övervakning av unionens instrument och politik Främja gränsöverskridande samarbete och öka den ömsesidiga kunskapen och förtroendet mellan alla berörda parter Förbättra kunskapen om och förståelsen för potentiella hinder för utövandet av de rättigheter och principer som garanteras av EUlagstiftningen

52 Typer av aktiviteter Analytiska aktiviteter rör exempelvis forskning och analys som syftar till att förse lagstiftare med underlag kring problem och utmaningar. Utbildningsaktiviteter som fokuserar på åtgärder så som personalutbyten, workshops, seminarier, samt utveckling av digitala utbildningsmoduler. Ömsesidigt lärande-, samarbets- och medvetandehöjande aktiviteter som syftar till att identifiera och utbyta goda metoder och erfarenheter. Stöd till nyckelaktörer (NGO s och nätverk, MS)

53 Vad händer härnäst? Antagande av programmet i början av 2014? Första utlysningarna: andra kvartalet 2014? Årliga arbetsprogram kommer att publiceras i förväg Information kommer att publiceras på

54 FriendsOnline är ett projekt som finansierades av Daphne III EU:s program för att motverka alla former av våld mot kvinnor, barn och unga. Syftet med FriendsOnline var att hitta en metod att förebygga mobbning och främja en säker miljö för unga på nätet. För att uppnå detta utvecklade projektets partners online- och offlinemetoder för att inspirera och utbilda både ungdomar och de vuxna som fanns runtomkring dem, såsom lärare och föräldrar. Projektet syftade också till att skapa mötesplatser för ungdomar och vuxna där de kunde lära av varandra och kan stötta varandra i dessa frågor. Materialet som projektet tog fram är tänkt att vara ett stöd i skolors förebyggande arbete mot mobbning och kränkningar med speciellt fokus på nätet. Projektet leddes av Partille kommun i samarbete med den svenska antimobbningsorganisationen Friends, CORECOM från Veneto, Italien, SREP från Rumänien och Polibienestar från universitet i Valencia, Spanien. Projektet pågick i 24 månader och hade en totalbudget på EUR.

55 Asyl- och migrationsfonden Asyl- och migrationsfonden kommer att fokusera på integrerad hantering av migrationsströmmar och täcka olika aspekter av EU:s gemensamma asyl- och invandringspolitik. Fonden kommer att stödja åtgärder som avser asyl, laglig migration och integrering av tredjelandsmedborgare samt insatser för återsändande. Budget: Asyl-och migrationsfonden (inkl. vidarebosättningsprogrammet och Europeiska migrationsnätverket) 2.780,3 miljoner EUR Ersätter: Europeiska flyktingfonden, Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare och Europeiska återvändandefonden.

56 Asyl- och migrationsfonden Vilka insatser prioriteras: På asylområdet prioriteras utvecklingen av det gemensamma europeiska asylsystemet genom att säkerställa en effektiv och enhetlig tillämpning av EU:s regelverk på asylområdet. På integrationsområdet kommer fokus att ligga på en lokal, mer målinriktad metod, till stöd för konsekventa strategier som är särskilt utformade för att främja integration av tredjelandsmedborgare på lokal eller regional nivå. Det behövs också ökade insatser för att upprätta ett effektivare system för ansvarsdelning mellan medlemsstater och tredjeländer. Fonden kommer därför att stödja inrättandet av ett unionsprogram för vidarebosättning.

57 Tre fonder blir en fond Förändringar i fonden Vidgad målgrupp -asylsökande flyktingar och skyddsbehövande, vidarebosatta flyktingar (UNHCR), personer som har beviljats tillfälligt skydd, självmant återvändande, frivillig återvandring, anhöriginvandrare, personer som fått uppehållstillstånd av så kallade synnerligen ömmande omständigheter, samt arbetskraftsinvandrare AMF möjliggör en medfinansieringsgrad på i grunden 75% och en utökad medfinansiering till 90% Regelverket mer renodlat och enklare Delad förvaltning 80% och 20% Nya möjligheter att bedriva transnationella projekt genom de särskilda åtgärderna (Specific Actions) Gemenskapsåtgärder (Community Actions) ersätts med unionsåtgärder (Union Actions)

58 Vad händer nu? Den 12 september 2013 beslutade regeringen att Migrationsverket blir ansvarig myndighet för AMF. Tidigare i år uppdrogs Migrationsverket även att bistå regeringen i de nödvändiga förberedelserna för den nya programperioden. I uppdragen ingår att göra en analys av Sveriges behov under den kommande sjuårsperioden och att ta fram ett förslag till nationellt program. I november sker en policydialog mellan Justitiedepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet och EU-kommissionen. Oklart när första ansökningsomgångarna kan äga rum.

59 Programperioden i miljarder euro Erasmus+ 14,7 Kreativa Europa Ett Europa för medborgarna LIFE Sysselsättning och social innovation Hälsa för tillväxt Rättsliga frågor/rättvisa Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap COSME - Konkurrenskraft och SMF 1,3 0,164 3,4 0,815 0,398 0,334 0,389 2 Horisont ,2 INTERREG potential för Sverige 0,91

60 Inget är överenskommet förrän allt är överenskommet Rådet + Europaparlamentet

61 Nordplus Junior Ett samarbete inom Nordplus Junior är ett bra sätt att få in nya idéer och perspektiv i undervisningen. Det bidrar också till att elever och lärare får möjlighet att personligen stifta bekantskap med de andra nordiska och baltiska ländernas kultur, levnadssätt, värderingar, normer, språk, natur med mera. Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, både teoretiska och yrkesprogram, kan söka. Både lärare och elever deltar i projekten. Det är möjligt att söka medel för samarbete med skolor i de nordiska och baltiska länderna, såsom projektsamarbete, elev- och lärarutbyte samt elevpraktik. Nästa ansökningsomgång beräknas bli 1 mars 2014.

62 Athena Genom Athena kan gymnasiala yrkesutbildningar i Sverige samarbeta med motsvarande utbildningsformer i olika utvecklingsländer. Det är möjligt för en grupp med både elever och personal inom gymnasieskolans yrkesförberedande program och yrkesvux att söka medel för samarbete med motsvarande utbildningsformer. Målet är framförallt att stärka elevers yrkeskompetens. Andra mål inom ramen för skolutbytet är att ge en ökad förståelse för andra kulturer och för frågor som rör utvecklingssamarbete, samt öka elevernas intresse för språk. Gymnasiala yrkesutbildningar och yrkesvux i Sverige kan söka. Elever tillsammans med lärare, skolledning och annan personal kan delta. Nästa ansökningsomgång blir till våren 2014.

63 Atlas Partnerskap Det är möjligt att söka stöd för utvecklingsarbete som syftar till att med hjälp av internationella kontakter förverkliga de mål som anges i skolans läroplaner. Förskolor, skolor och organisationer inom vuxenutbildning kan söka medel för samarbete med motsvarande utbildningsinstitutioner över hela världen. Projekten, som är ettåriga, kan beröra olika aspekter av verksamheten i skolan eller organisationen, men bör utgå från ett identifierat behov. Partnerskapsprojekten kan beröra olika aspekter av verksamheten. Det är möjligt att genomföra till exempel projektmöten, elev- och lärarutbyten och fältarbete tillsammans med partnerskolan. Nästa ansökningsomgång blir till våren 2014.

64 Den globala skolan Riktar sig till pedagoger inom alla skolformer och till skolledare, beslutsfattare, politiker och kommunala tjänstemän. Seminarier om lärande om globala frågor för hållbar utveckling över hela Sverige Den globala resan: Studieresor till utvecklingsländer för skolor och kommuner. Syftet är att stärka det interkulturella lärandet och bidra till skolutveckling. Nästa ansökningsomgång till Den globala resan stänger den 15 november.

65 Glöm inte!! Projektidén i fokus Anpassa er inte för mycket efter vad utbudet erbjuder

66 Omvärldsbevakning

67 Hur håller man sig uppdaterad på utbildningsområdet? Tidsplan och förlopp för EU:s beslutsprocess Hitta relevanta EU-program/ansökningsomgångar Europeiska nätverk Partnersökssidor Projektresultat/databaser Nationella kontaktpunkter, sekretariat, förvaltningsmyndigheter

68 Tidsplan och förlopp för EU:s beslutsprocess EU:s beslutsprocess Kalendarium för budgetprocessen Var i processen befinner sig EU:s långtidsbudget och godkännande av enskilda program? SKL:s Månadsnytt Regionkontoren har ofta egna sammanställningar kring programutvecklingen

69 Tidsplan och förlopp för EU:s Nyhetssiter/Nyhetsbrev Euractiv Euobserver Europaportalen European Voice SKL:s Månadsnytt och På gång inom EU EU-kommissionen i Sverige AER Nyhetsbrev Regionkontorens hemsidor och nyhetsbrev

70 Hitta relevanta EU-program Grants varifrån man kan söka sig till varje enskilt generaldirektorat Utlysningar/ansökningsomgångar kallas call for proposal. Action grants eller Project avser projektfinansiering. Se work programme om inga call for proposals finns ute. Ibland kan tjänstemän på kommissionen ge förhandsinformation om när nästa call väntas komma. Kommissionens publikationer om budgeten EU:s officiella tidning - Official Journal Regionkontorens deadlinelistor Ofta med förhandsinformation/early warnings

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020 Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation Sektorsprogrammen 2014-2020 Fördelning av medel - ramen Tillväxtpolitiken: sektorsprogram: 15,1% = röda tråden TILLVÄXTFOKUS! Sammanhållningspolitiken: 31,1%

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

2014-01- 23. Chris=na Erenvidh EFFEKTNET. Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020

2014-01- 23. Chris=na Erenvidh EFFEKTNET. Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 2014-01- 23 Chris=na Erenvidh EFFEKTNET Kontexten Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EU- kommissionen 2010.

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Möjligheter inom sektorsprogrammen till projekt inom sociala frågor

Möjligheter inom sektorsprogrammen till projekt inom sociala frågor Möjligheter inom sektorsprogrammen till projekt inom sociala frågor Vänersborg, 21 augusti 2015 Kajsa Sundström Van Zeveren kajsa.sundstrom@regionvarmland.se Isabel Poli isabel.poli@regionvarmland.se Vad

Läs mer

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ "Erasmus+" är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer att ersätta det ramprogram som finns idag och starta 2014. Det nya programmet

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ Sammanhanget Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Erasmus+ En ny generation av EU:s utbildningsprogram för högre utbildning

Erasmus+ En ny generation av EU:s utbildningsprogram för högre utbildning Erasmus+ En ny generation av EU:s utbildningsprogram för högre utbildning 2013-12-04 Anna Angermann Erasmus+ Kontexten Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398)

Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398) MEMO/11/818 Bryssel den 23 november 2011 Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398) Vad är Erasmus för alla? Erasmus för alla är EU-kommissionens förslag till nytt program för allmän och yrkesinriktad

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott. Hans Grönlund

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott. Hans Grönlund Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014 05 20 Hans Grönlund Erasmus+ Sammanhanget Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010.

Läs mer

Europeiska och regionala prioriteringar

Europeiska och regionala prioriteringar www.regionvasterbotten.se och regionala prioriteringar NS forum 2014 05 06 www.regionvasterbotten.se Regionala prioriteringar Regionala och prioriteringar samspelar! Norrbottens och Västerbottens regionala

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Deadlines EU-program

Deadlines EU-program Uppdaterad av Janna Wellander 2006-09-29 Deadlines EU-program INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. UTBILDNING 2. KULTUR 3. UNGDOM 4. INFORMATIONSTEKNOLOGI 5. SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR 6. MILJÖ OCH ENERGI 7.

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2011/0270(COD) 1.3.2012 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi till utskottet för sysselsättning

Läs mer

Ny programperiod 2014-2020

Ny programperiod 2014-2020 Ny programperiod 2014-2020 Nord blickar framåt, Levi 17-18.9.2013 Dorota Witoldson, Europeiska kommissionen 1 Gränsöverskridande Samarbete / Interreg 2007-2013 2 Interreg vem gör vad? PARTNERSKAP KOM:

Läs mer

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun HANDLINGSPLAN 1(9) Kommunledningsförvaltningen Åsa Askerskär, 0550-882 29 asa.askerskar@kristinehamn.se Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Handlingsplan för EU-och internationellt i

Läs mer

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Programmet för livslångt lärande Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Vilka möjligheter finns? För individer: studiebesök fortbildningskurser job shadowing praktik

Läs mer

NYHETSBREV SPECIAL - UTLYSNINGAR NR 01 2014

NYHETSBREV SPECIAL - UTLYSNINGAR NR 01 2014 Daniel Ryderholm Från: Ekumeniska EU-kontoret Skickat: den 18 februari 2014 17:00 Till: Daniel Ryderholm; Daniel Ryderholm Ämne: Utlysningar från Ekumeniska EU-kontoret

Läs mer

Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt

Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt Björne Hegefeldt Tillväxtverket 1 Östersjöstrategin i Sverige Vad är det? Vad gör vi? 2 Varför Östersjöregionen? Gemensamma utmaningar kring miljö,

Läs mer

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Kennet Johansson ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Europa 2020 Sammanhållningspolitiken 351,8 miljarder euro Regional utvecklingsstrategi Hösten 2013 Regering Våren 2014

Läs mer

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete?

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Vad vill du göra och vad kan vi hjälpa till med? Fortbilda dig personligen? Göra ett studiebesök?

Läs mer

2014-11-26. Kunskap. Temakonferens om övergången från utbildning till arbetsliv

2014-11-26. Kunskap. Temakonferens om övergången från utbildning till arbetsliv 2014-11-26 Kunskap 2 Temakonferens om övergången från utbildning till arbetsliv 09:30 Registrering, frukostfika 10:00 Välkommen och introduktion Daniel Edquist enhetschef UHR 10:30 Floristernas yrkesråd,

Läs mer

Ett europeiskt perspektiv på yrkesutbildning

Ett europeiskt perspektiv på yrkesutbildning Ett europeiskt perspektiv på yrkesutbildning Konferens om yrkesutbildning för morgondagen Stockholm den 4 december 2013 Kristina Cunningham, EU-kommissionen, Bryssel Rättslig grund för EU:s verksamhet

Läs mer

Landsbygdsnätverkets virtuella tankesmedja om samordningsmöjligheter mellan GSR-fonderna

Landsbygdsnätverkets virtuella tankesmedja om samordningsmöjligheter mellan GSR-fonderna Promemoria 2012-10-12 Näringsdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet Landsbygdsdepartementet Camilla Lehorst Telefon 08-405 16 30 Mobil 070-519 01 18 E-post camilla.lehorst@enterprise.ministry.se Landsbygdsnätverkets

Läs mer

Workshop om det nya Socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet

Workshop om det nya Socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet Workshop om det nya Socialfondsprogrammet Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat från 2007-2013 Stärkt fokus på resultat och

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Internationellt arbete Gabriella Lapadatovic Internationell samordnare Utvecklingskontoret, Kommunstyrelseförvaltningen Hur bedrivs det internationella arbetet i kommunen? Internationella samordnare Gabriella

Läs mer

Internationella programkontoret vägen till världens kunskap

Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret är en myndighet som främjar kunskapsutbyte och samarbete

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

ERASMUS+ UNG OCH AKTIV

ERASMUS+ UNG OCH AKTIV ERASMUS+ UNG OCH AKTIV Vendela Engblom Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Andreea Maris KEKS 2007-2013 LLP Erasmus Grundtvig Leonardo etc. Int. Högre utbildning Erasmus Mundus Tempus Alfa

Läs mer

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Preliminärt förslag Strukturfonderna 2014-2020 Socialfonden (ESF) och regionala utvecklingsfonden

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Regionalfondsprogram i Sverige 2014-2020

Regionalfondsprogram i Sverige 2014-2020 Regionalfondsprogram i Sverige 2014-2020 Stockholmsregionen Björne Hegefeldt Internationella avdelningen 1 Europa 2020 Smart och hållbar tillväxt för alla 2 11 tematiska mål 1. Stärka forskning och innovation

Läs mer

EU-program

EU-program Januari 2010 EU-program 2007-2013 Utgivningsår: 2010 För mer information kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län, avdelningen för tillväxt Tfn 08-785 40 00 Rapporten finns endast som pdf. Du hittar den

Läs mer

Erasmus+ yrkesutbildning

Erasmus+ yrkesutbildning 2016-11-15 Henrik WIlhelmsson Erasmus+ yrkesutbildning Erasmus+ Sammanhanget EU28 Island, Liechtenstein, Makedonien, Norge, Turkiet Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi av medlemsländerna och EU-kommissionen

Läs mer

Att använda EU-program som verktyg bakgrund. Halmstad, 22 maj 2014

Att använda EU-program som verktyg bakgrund. Halmstad, 22 maj 2014 Att använda EU-program som verktyg bakgrund Halmstad, 22 maj 2014 Vilka EU-program finns det? EU-program 2014-2020 Internationellt Nationellt Regionalt Kreativa Europa 1,3 miljarder Erasmus+ 14,7 miljarder

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Asyl-, migrations- och integrationsfonden(amif) Funktionen för fonderna

Asyl-, migrations- och integrationsfonden(amif) Funktionen för fonderna Asyl-, migrations- och integrationsfonden(amif) Funktionen för fonderna Organisationsskiss Funktionen för fonderna Varför finns EU-fonder? Stimulerar medlemsstaterna att genomföra den EUgemensamma politiken.

Läs mer

Fördelas mellan regionala potter och en nationell pott

Fördelas mellan regionala potter och en nationell pott Fördelas mellan regionala potter och en nationell pott Europeiska socialfonden EU:s viktigaste finansiella instrument för att stödja sysselsättningen i medlemsstaterna och främja den ekonomiska och sociala

Läs mer

Lärkonferensen ny strukturfondsperiod 2014-2020 Förslag och inspel 2014-2020

Lärkonferensen ny strukturfondsperiod 2014-2020 Förslag och inspel 2014-2020 Förslag och inspel 2014-2020 Bakgrund..ett nationellt uppdrag att ta fram ett nytt operativ program för Östra Mellansverige för regionalfonden utgå ifrån EU:s strategi..ett uppdrag från fem länsaktörer

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden?

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden? C-BIC Fas 3 och framtiden? 1 Tillväxtverket Ny programperiod 2014-2020 8 regionala strukturfondsprogram 1 nationellt regionalfondsprogram 945 milj euro 2 Förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

Block 3 Tematiska möjligheter. - Kompetensförsörjning

Block 3 Tematiska möjligheter. - Kompetensförsörjning Block 3 Tematiska möjligheter - Kompetensförsörjning Vad menar vi med Kompetensförsörjning? Vad är kompetens? Kompetens är ett samlingsbegrepp för en individs förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012

Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012 Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012 Internationella programkontoret Uppdrag: stödja olika former av internationellt samarbete inom utbildning främja svenskt deltagande i programmen analysera och sprida

Läs mer

Leonardo da Vinci - programmen som rör yrkesutbildning

Leonardo da Vinci - programmen som rör yrkesutbildning Leonardo da Vinci - programmen som rör yrkesutbildning Internationella PROGRAMKONTORET Statlig myndighet Utbildningsdepartementet Uppdrag: stödja olika former av internationellt samarbete inom utbildning

Läs mer

Universitets- och högskolerådet Internationella möjligheter för dig som är studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning

Universitets- och högskolerådet Internationella möjligheter för dig som är studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning 2015-11-12 Universitets- och högskolerådet Internationella möjligheter för dig som är studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning Ewa Gustafsson Birgitta Fridell Kerstin Hagblom Program 12.30 13.15

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Programperioden

Programperioden Programperioden 2014-2020 -Lite om det vi vet och lite om det vi gissar. 1 Regelverk 2007-2013 Allmän förordning, 1083/2006 Regionalfondsförordning, 1080/2006 Tillämpningsförordning, 1828/2006 Svensk förordning,

Läs mer

Programmet för livslångt lärande

Programmet för livslångt lärande Programmet för livslångt lärande Medverka till att EU blir ett konkurrenskraftigare kunskapssamhälle med hållbar utveckling, fler och bättre jobb samt ökad social sammanhållning över nationsgränser Programmet

Läs mer

Erasmus+ Södertälje 23 mars UHR Jessica Hintze

Erasmus+ Södertälje 23 mars UHR Jessica Hintze Erasmus+ Södertälje 23 mars 2017-03-23 UHR Jessica Hintze Universitets- och högskolerådets uppdrag 2 Finansiärer Atlas Förskola Grundskola Gymnasium Gymnasiesärskola Främja internationella kontakter Stödja

Läs mer

EU-initiativ för att öka den sociala inkluderingen i Europa

EU-initiativ för att öka den sociala inkluderingen i Europa EU-initiativ för att öka den sociala inkluderingen i Europa Agenda Europeiska pelaren för sociala rättigheter Europeiska migrationsagendan EU:s nya kompetensagenda för Europa Urbana agendan 2 Bakgrund

Läs mer

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 Vad vi ska gå igenom: EU:s policy struktur: varför regioner? EU:s regionalpolitik i stora drag Regionalpolitikens

Läs mer

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt. Katrin Lilliehöök

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt. Katrin Lilliehöök Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt Katrin Lilliehöök Varför ett europeiskt utbildningsprogram? Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som

Läs mer

Utanförskap. 29 september Anna Coyet. DG Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Utanförskap. 29 september Anna Coyet. DG Sysselsättning, socialpolitik och inkludering Utanförskap 29 september 2015 Anna Coyet DG Sysselsättning, socialpolitik och inkludering anna.coyet@ec.europa.eu Social inkludering i Europa 2020- strategin Långsiktig agenda med mål för sysselsättning

Läs mer

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning?

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Erfarenheter Socialfonden 2007-2013 - Goda resultat på deltagarnivå - Mindre goda resultat på organisations-

Läs mer

EU-stöd, Program & fonder

EU-stöd, Program & fonder EU-stöd, Program & fonder Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen är ett informationskontor som ingår i nätverket Europe Direkt och vår uppgift är att sprida information

Läs mer

Nordplus APL utomlands

Nordplus APL utomlands Nordplus APL utomlands 2016-11-15 Universitets- och Högskolerådet Jessica Svedlund Internationella program Ett 20-tal program under 2015 och initiativ som erbjuder internationella utbyten och samarbeten

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 15.4.2015 2014/2236(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om socialt entreprenörskap och social innovation för att bekämpa arbetslöshet

Läs mer

Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig

Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig Sida 2005-04-21 1 (5) Bilaga 1 Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig VÄLSTÅND Halvtidsöversynen av samt genomförandet av Lissabonstrategin. Initiativ/förslag: etablerandet av ett

Läs mer

Kortfattad beskrivning EU- program 2014-2020 Status 9 april 2014

Kortfattad beskrivning EU- program 2014-2020 Status 9 april 2014 Kortfattad beskrivning EUprogram 2014-2020 Status 9 april 2014 Inledning... 3 Program som handläggs nationellt... 3 CLLD (fd Leader)... 3 Erasmus +... 3 Europeiska Regionalfonden (European Regional Fund)...

Läs mer

Strukturfonderna Östra Mellansverige. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020.

Strukturfonderna Östra Mellansverige. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020 Örebro 2014-10-13 Ny programperiod! Nya förutsättningar! Börjar med program och plan ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ERUF

Läs mer

Europeiska unionens program för yrkesutbildning

Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci är Europeiska unionens program för utveckling av yrkesutbildningen, som startade 1995. Programmet har

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

27 nov 2014. Kerstin Hagblom EPALE. Electronic Platform for Adult Learning in Europe

27 nov 2014. Kerstin Hagblom EPALE. Electronic Platform for Adult Learning in Europe EPALE Electronic Platform for Adult Learning in Europe 27 nov 2014 Kerstin Hagblom 2 EPALE: http://ec.europa.eu/epale/ Webbplats för att samla stöd till vuxenutbildningsaktörer i Europa För vem? Den som

Läs mer

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning?

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Internationella programkontoret är en statlig myndighet som arbetar för att höja kvaliteten inom utbildningsområdet genom att ge förutsättningar

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman En smak av EU 2015 Lena Johansson-Skeri Anneli Norman 1 Dagens program Vad gör vi på Tillväxtverket? Vad är ett EU-projekt? Vad är ett regionalfondsprojekt? Hur ansöker man om stöd från regionalfonden?

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH COSME. North Sweden EU-Forum Maria Evertsson, Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH COSME. North Sweden EU-Forum Maria Evertsson, Tillväxtverket SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH COSME North Sweden EU-Forum Maria Evertsson, Tillväxtverket 1 Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft 2 BUDGETPROFIL 3 SÄRSKILDA

Läs mer

Mål och programområden

Mål och programområden Mål och programområden Övergripande mål för Socialfonden: Ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud. Två programområden: Programområde 1: Kompetensförsörjning Programområde

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-01 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Ökat

Läs mer

ASIN och EU 2016 utvecklingen inom studiesto ds- och utbildningsområ det

ASIN och EU 2016 utvecklingen inom studiesto ds- och utbildningsområ det ASIN och EU 2016 utvecklingen inom studiesto ds- och utbildningsområ det 2016-06-02 Innehåll... 1 Inledning... 3 1. Den Europeiska utbildningspolitiken... 3 1.1 Europa 2020... 3 1.2 Utbildning 2020...

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Universitets- och högskolerådet Lika barn kanske leker bäst men olika barn lär sig mest

Universitets- och högskolerådet Lika barn kanske leker bäst men olika barn lär sig mest 2015-11-04 Universitets- och högskolerådet Lika barn kanske leker bäst men olika barn lär sig mest Ewa Gustafsson Eva Flemming Birgitta Fridell Kerstin Hagblom Svante Sandell Från policy till program Varför

Läs mer

Lagstiftningsöverläggningar (Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen)

Lagstiftningsöverläggningar (Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen) Kommenterad dagordning Rådet (utbildning, ungdom, kultur och idrott) Utbildningsdepartementet 2017-02-06 Rådets möte (utbildning, ungdom, kultur och idrott) den 17 februari 2017 Kommenterad dagordning

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska socialfonden Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska socialfonden Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska socialfonden , som samfinansieras av Europeiska socialfonden, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i tillväxt och utveckling

Läs mer

Kompetensutveckla gränslöst

Kompetensutveckla gränslöst Kompetensutveckla gränslöst Möjligheter för personal genom UHRs program 2016-10-10 Ahmed Ismail Nordplus Möjligheter i Norden Vuxen Junior Målgrupp för yrkesutbildning: Organisationer, institutioner,

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020 Sara Persson, Region Skåne 1 Vad är strukturfonderna? EU-perspektiv - Ekonomiska styrmedel för

Läs mer

Från EU:s budget till lokaltregionalt. Säffle 16 oktober 2006

Från EU:s budget till lokaltregionalt. Säffle 16 oktober 2006 Från EU:s budget till lokaltregionalt utvecklingsarbete Säffle 16 oktober 2006 Huvudrubriker i EU:s budget Hållbar tillväxt - konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning ( sektorspolitik) - ökad sammanhållning

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Botnia-Atlantica Uppstartskonferens. Umeå, 11 december 2014

Botnia-Atlantica Uppstartskonferens. Umeå, 11 december 2014 Botnia-Atlantica 2014-2020 Uppstartskonferens Umeå, 11 december 2014 Norge: Nordland Fylkeskommune Sverige: Västerbotten Västernorrland Nordanstigs kommun Finland: Mellersta Österbotten Österbotten Södra

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-07-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. Finansiella instrument

Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. Finansiella instrument Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar , som samfinansieras av Europeiska strukturoch investeringsfonder, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-07-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Regional tillväxtpolitik allas ansvar?

Regional tillväxtpolitik allas ansvar? Regional tillväxtpolitik allas ansvar? Anna Olofsson, Enheten för Regional tillväxt, Från regionalpolitik till en regional tillväxtpolitik 1995 - Regionalpolitikens mål: att skapa förutsättningar för hållbar

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelsen

Partnerskapsöverenskommelsen Hearing den 18 juni 2013 Regionalfonden 2014-2020 Regionala programmen (8st) Totalt 85% av regionalfonden Nationella programmet. Totalt 15% av regionalfonden 17% Mål 1-3 Forskning/innovation, Tillgång

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Internationellt arbete Till nytta för vem eller vad? Brukare - patienter? Kommuner, landsting och regioner? Verksamheten FoU? Forskare? Andra medarbetare? www.grkom.se/fouivast GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Läs mer

West Sweden. 71 medlemmar 3 regioner och 68 kommuner. Kontor i Bryssel och Göteborg. Projektutveckling, lobbying, utbildning och information

West Sweden. 71 medlemmar 3 regioner och 68 kommuner. Kontor i Bryssel och Göteborg. Projektutveckling, lobbying, utbildning och information Äldreomsorg i EU West Sweden West Sweden är en serviceorganisation för kommuner och landsting med uppgift att stimulera och stödja den lokala och regionala utvecklingen i Västsverige, med hjälp av de möjligheter

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utrikesfrågor 25.5.2012 2011/0366(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga

Läs mer

Erasmus+ Europeiskt samarbete utvecklar yrkesutbildningen

Erasmus+ Europeiskt samarbete utvecklar yrkesutbildningen Erasmus+ Europeiskt samarbete utvecklar yrkesutbildningen 2015-04-16 Christina Jansson Internationalisering som utvecklingskraft Se och reflektera Utbyta metoder och arbetssätt Förändra Utveckla något

Läs mer

Förstudie Europeiska socialfonden 2014

Förstudie Europeiska socialfonden 2014 Förstudie Europeiska socialfonden 2014 Hur använder vi Socialfondens resurser på ett bättre sätt än tidigare för att öka sysselsättningen i Västmanland? Länsstyrelsen genomför, med stöd av ESF-rådet och

Läs mer

Asyl,- migrations,- och integrationsfonden(amif) Funktionen för fonderna

Asyl,- migrations,- och integrationsfonden(amif) Funktionen för fonderna Asyl,- migrations,- och integrationsfonden(amif) Funktionen för fonderna Organisationsskiss Funktionen för fonderna Varför finns EU-fonder? EU stödjer projekt ekonomiskt för att främja EU:s utveckling

Läs mer

Kent Johansson Europaparlamentariker

Kent Johansson Europaparlamentariker Europa som möjlighetsskapare EU består av 500 miljoner invånare 25 000 Skara 400 Västra Götaland Europa 2020 EU:s utmaningar för en smart & hållbar tillväxt för alla Sysselsättning: 75% av 20-65-åringarna

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN European Development Plan 2015-2017 GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN RONNEBY

INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN European Development Plan 2015-2017 GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN RONNEBY INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN European Development Plan 2015-2017 GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN RONNEBY INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN Detta är Gymnasieskolan Knut Hahns internationella utvecklingsplan, där

Läs mer