EU:s nya programperiod

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EU:s nya programperiod 2014-2020"

Transkript

1 EU:s nya programperiod

2 Axplock av program! Erasmus+ Europeiska Socialfonden Programmet för sysselsättning och social innovation Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap Asyl- och migrationsfonden

3 Lokalt till globalt Sektorsprogram EU:s programstruktur Horisont forskning och innovation 70,2 miljarder euro Erasmus + 14,7 miljarder euro Kreativa Europa 1,5 miljarder Ett Europa för medborgarna 164 miljoner euro LIFE 3,1 miljarder euro Sysselsättning och social innovation 815 miljoner euro Hälsa för tillväxt 398 miljoner Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap 389 miljoner Rättsliga frågor 334 miljoner COSME SMF 2 miljarder Interreg VC? Interreg VA och VB Mål 2 ERUF Mål 2 ESF Leader - LBU

4 Erasmus+ Ett sammanslaget program för utbildning, ungdom och sport

5 Erasmus+ Programmet ska bidra till: uppfyllelsen av målen i Europa 2020, Utbildning 2020 och det förnyade ramverket för samarbete på ungdomsområdet hållbar utveckling inom högre utbildning i icke EU-länder, och utveckling av den europeiska dimensionen inom idrott Upp till 4 miljoner människor kommer att få stöd för utbildning och fortbildning utomlands mellan Budget: 14,7 miljarder EUR Ersätter: Programmet för livslångt lärande, Ung och aktiv i Europa, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink

6

7 Programmet skall stödja verksamhet inom följande tre områden: Mobilitet (lärar-, elev- och studentutbyten, kompetensutveckling, fortbildning, studiebesök, erfarenhetsutbyten). 63% Samarbetsprojekt (partnerskap och utvecklingsprojekt mellan skolor, lärosäten, utbildningsorganisationer, m.fl.). 28% Stöd för policyförändring (olika verktyg, metoder och arbetssätt för strategisk utveckling på europeisk policynivå). 4,2%

8 Key Action 1 Mobilitetsprojekt (decentraliserade) Transnationell rörlighet har potential att förbättra människors färdigheter, personliga utveckling och anställningsbarhet. Åtgärden kommer att stödja olika typer av aktiviteter inom formellt och ickeformellt lärande inom utbildningssektorn. Kompetensutveckling för personal inom skola, yrkesutbildningsorganisationer, vuxenutbildning, högre utbildning och ungdom Studier och praktik för studenter inom yrkesutbildning och högre utbildning samt ungdomsutbyten och volontärarbete

9 Key Action 2 - Samarbetsprojekt Transnationella samarbetsprojekt uppmuntrar öppenhet, innovation och utbyte av bästa praxis i hela Europa. Denna åtgärd kommer att stödja fyra olika typer av aktiviteter: Decentraliserade Strategiska partnerskap (småskaliga partnerskap och storskaliga gränsöverskridande projekt), inklusive ungdomsinitiativprojekt samt samarbete inom ungdomssektorn Centraliserade Knowledge alliances and Sector skills alliances (strukturerade partnerskap mellan högre utbildning och näringslivet, samt mellan yrkesutbildning & näringslivet) IT-plattformar (plattformar byggda på etwinning-modellen) Kapacitetsuppbyggnad (Högre utbildningsprojekt med tredjeland)

10 Centraliserade projekt inom Erasmus+ Samarbetsprojekt månader Stöd för policyförändring månader Sport månader -12 månader Jean Monnet 36 månader Sector Skills Alliances Knowledge Alliances Capacity building Studier, analyser, metoder, nätverk Stöd till europeiska verktyg så som EQF, ECTS, ECVET, EQAVET, Europass, Youthpass, etc. Partnerskap Europeiska sportevent (icke vinstdrivande) Sportevent i samband med ordförandeskap, etc. Forskning, undervisning, kursutveckling nätverkande, resultatspridning

11 ? Högre utbildning Yrkesutbildning Vuxenutbildning Skola 77,5 % Ungdom 10% Idrott 1,8 %

12 Utgångspunkter för Erasmus+ Enhetlig programstruktur - flera program läggs samman i ett gemensamt program Inga ansökningar från enskilda individer, utan organisationer (institutional approach) Organisationen måste i ansökan visa på projektets förankring Färre ansökningar - mer omfattande projekt Tvärsektoriella samarbeten, fokus på actions, not sectors Visa på det europeiska mervärdet visa att det är bättre att spendera pengar på europeisk nivå än på hemmaplan

13 Utgångspunkter för Erasmus+ Ökad koppling mellan programmet och EU:s utbildningspolitiska mål - länka policy och program till idén Större genomslag och effekter (på individnivå, organisationsnivå och systemnivå) - visa på systematisk påverkan genom att ha finansiella medel till förfogande för att kunna genomföra politik Fler tekniska plattformar Registrering av organisation i särskild databas E-formulär och e-rapportering Möjligt att ansöka om medel för projektadministration

14 Vilka organisationer kan söka? Offentliga myndigheter och organisationer Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor Organisationer inom vuxenutbildning och vuxnas allmänna lärande Universitet, högskolor och yrkeshögskolor Företag och branschorganisationer Ideella organisationer inom ungdomsområdet Sport; enbart icke vinstdrivande organisationer

15 Vem gör ansökan? Mobilitet: den sändande organisationen ansöker till sitt nationella programkontor Samarbetspartnerskap (decentraliserade): minst tre länder. En av organisationerna koordinerar projektet och lämnar in ansökan till sitt nationella programkontor (undantag skolpartnerskap) Övriga ansökningar administreras centralt av EU:s genomförandeorgan för utbildning, audiovisuella medier och kultur (EACEA) i Bryssel

16 Länder som deltar i Erasmus+ Alla EU:s medlemsländer Island Turkiet Makedonien Liechtenstein Norge Schweiz

17 Vad händer framöver? November/december: Beslut om programmets utformning, innehåll och budget December/januari: Utlysning, ansökningsdatum offentliggörs Ansökningsformulär för Mobilitetsprojekt blir tillgängligt. Våren 2014: Ansökningsomgångar till programmet - Mitten av februari för Mobilitetsprojekt Deadline i slutet av mars - Senare i vår för Samarbetsprojekt och Stöd för policyförändring Deadline i slutet av april

18 Håll dig uppdaterad:

19 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation - Care for Work Den offentliga välfärden står inför enorma utmaningar, inte minst när det gäller de demografiska förändringarna med en allt större andel äldre och färre människor som tar hand om dem. Inom projektet utvecklade man en inlärningsmiljö på webben med syfte att hjälpa arbetstagare och potentiella arbetstagare att anpassa sina färdigheter för att kunna jobba inom vårdsektorn. GUIDE ON ADAPTION OF COMPETENCES TO NEW EMPLOYMENT SOURCES Partnerskap: Asl 3 of Umbria, Public health service, Italy; Balearic Association of Multiple Sclerosis, Spain; LaPoSS, Laboratory for Planning, Experimental study and Analysis of Public Policies and Services for People, Spain; Point Europa, U.K; Pragma Engineering Srl, Italy; WSINF Academy of Information Technology, Poland; EURO-training, Bulgaria.

20 Comenius Regio Pan European entrepreneurial learning project Utveckla det entreprenöriella lärandet på grundskolenivå Projektägare: Götene kommun som med 7 grundskolor i Skaraborg samverkade med näringsliv och skolor i Liverpool/Merseyside, England. Ett tvåårigt projekt med budget på ca kronor gemensamt för Skaraborg/Merseyside. Objectives of the project: To develop a partnership concerning entrepreneurial learning between the regions of Skaraborg and Region of Merseyside in North West England; To disseminate new pedagogical methods and refine schools enterprise activities into entrepreneurial school structures for entrepreneurial learning inside the education system used in the region of Skaraborg, Sweden and Merseyside, England.

21

22 etwinning Initiativet etwinning ingår i Comenius 10 miljoner EUR i stöd per år Inte pengar till enskilda projekt, utan erbjuder verktyg åt lärare och elever i form av exempelvis en gemensam webbportal och lärarseminarier Nationella stödtjänster i alla EU-länder Enkelt och kostnadseffektivt sätt för skolor att samarbeta internationellt Kommissionen har föreslagit att etwinning ska utvecklas som en plattform för alla skolor som vill samarbeta över gränserna med hjälp av EU-stöd Initiativet etwinning bidrar till EU:s mål om att förbättra IT-kompetens och gemensamt lärande

23 E-twinning i Lidköping Utdrag från etwinning.se. Under tisdagsförmiddagen fick elever i åk 2 på Majåkerskolan i Lidköping möjligheten att tala med sina kompisar ifrån Alanya, Turkiet via Skype. Deras e-twinning partner som arbetar på Lara Yeni Avrupalı Koleji (primary school), Turkiet ville tillsammans med eleverna fira att det var Comeniusvecka och att deras projekt har tagit fart på riktigt! Eleverna fick förbereda frågor till varandra på engelska och det var lite pirrigt för alla då de ställdes framför webbkameran! Genom att koppla upp datorn mot deras interaktiva tavla i klassrummet kunde alla elever vara delaktiga och se vad som hände på skärmen samt hjälpa till att svara på engelska. Senare i veckan skall de samtala igen via Skype och då skall de sjunga på engelska tillsammans och smaka på olika matbitar från olika länder ute i Europa!

24 Lokalt till globalt Sektorsprogram EU:s programstruktur Horisont forskning och innovation 70,2 miljarder euro Erasmus + 14,7 miljarder euro Kreativa Europa 1,5 miljarder Ett Europa för medborgarna 164 miljoner euro LIFE 3,1 miljarder euro Sysselsättning och social innovation 815 miljoner euro Hälsa för tillväxt 398 miljoner Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap 389 miljoner Rättsliga frågor 334 miljoner COSME SMF 2 miljarder Interreg VC? Interreg VA och VB Mål 2 ERUF Mål 2 ESF Leader - LBU

25 Europeiska Socialfonden

26 Europeiska Socialfonden EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa Två programområden - 30% till Programområde 1 (Anställda) - 70% till Programområde 2 (Arbetslösa, sjukskrivna) Förvaltande myndighet Svenska ESF-rådet Ett nationellt operativt program med åtta regionala planer Åtta strukturfondspartnerskap 6,2 miljarder SEK i Sverige

27 Stärker individer och grupper i arbetslivet kvinnor och män har fått kompetensutveckling genom Programområde arbetslösa har deltagit i Programområde unga utrikes födda Fem procent av befolkningen får del av Socialfondsinsatser Innan programperiodens slut kommer cirka individer fått del av Socialfonden!

28 Erfarenheter från nuvarande programperioden Goda resultat på individnivå Uppsatta kvantitativa mål nås med råge Mindre goda resultat på organisations- och strukturnivå Brister i ägarskap och samspel med övriga politik regionalt och nationellt

29 GR Drop Outs är ett tvåårigt projekt som äger rum mellan 2011 och Projektets syfte är att arbeta med skolkproblematik för att på lång sikt förebygga utanförskap i Göteborgsregionen. Genom samverkan, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling innebär GR Drop Outs en unik möjlighet att stärka det förebyggande arbetet med elever i åldrarna år som befinner sig i riskzonen att hamna i utanförskap. Utifrån kartläggningen skräddarsys, utvecklas och genomförs kompetensutvecklingsinsatser för 1000 projektdeltagare. Genom att arbeta med kompetensutveckling kan personal som arbetar nära elever i riskzonen få nya verktyg. Projektet har en budget på kr.

30 Europeiska Socialfonden Europeiska socialfondens roll är att öka antalet arbetstillfällen, uppmuntra till utbildning och livslångt lärande, stärka den sociala integrationen, bidra till att minska fattigdomen och utveckla kompetensen för att hjälpa medborgare och arbetssökande på ett bättre sätt. 782 miljoner EUR

31 Menyn av tematiska mål 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik. 3. Att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag, inom jordbruket (för EJFLU) samt inom fiske och vattenbruk (för EHFF). 4. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer. 5. Att främja anpassning, riskförebyggande och riskhantering i samband med klimatförändringar. 6. Att skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser. 7. Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur. 8. Att främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet. 9. Att främja social inkludering och bekämpa fattigdom. 10. Att investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande. 11. Att förbättra den institutionella kapacitet och effektiviteten hos den offentliga förvaltningen. 31

32 Förslag på investeringsprioriteringar Medlemsstaterna kan fritt fördela fondens medel mellan de tre tematiska målen, med begränsningen att minst 20% av medlen ska användas för tematiskt mål 9. Breda investeringsprioriteringar som inte pekar ut en särskild målgrupp eller insats. 8. Att främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet 8.1 Tillgång till sysselsättning för arbetssökande och icke yrkesverksamma personer 8.2 Hållbar integration på arbetsmarknaden av unga som inte har arbete eller deltar i utbildning 9. Att främja social inkludering och bekämpa fattigdom 9.1 Aktiv inkludering 10. Att investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande 10.3 Öka tillgången till livslångt lärande, uppgradera arbetskraftens färdigheter och kompetens samt öka utbildningssystemens arbetsmarknadsrelevans 32

33 Tre programområden Programområde 1: Kompetensförsörjning - Anställda, företagare, arbetslösa inom PO2 Programområde 2: Öka övergångarna till arbetsmarknaden - Ungdomar år, långtidsarbetslösa (>12 mån), långtidssjukskrivna, samt nyanlända (särskilt kvinnor) Programområde 3: Sysselsättningsinitiativet för unga (Programområde 4: Tekniskt stöd)

34 Några idéer och förslag från ESF-rådet... Målgrupperna bör inte isoleras från varandra Vissa redovisningsposter bör kunna förenklas och schabloniseras Transnationalitet bör samordnas utifrån teman från kommissionen så att medlemsländerna kan ha likartade utlysningar samtidigt för att underlätta samt maximera utbytet mellan länder Utvärdering och tillvaratagande av resultat bör upphandlas av förvaltande myndighet för att kvalité och tillvaratagandet skall bli så optimerat som möjligt Strukturfondspartnerskapens arbete bör inriktas på en mer strategisk nivå inför utlysningar av programmedel Konstruktionen för medfinansiering för de personer som står längst ifrån arbetsmarknaden måste förändras

35 ESF Officiellt utkast till nationellt program publicerades den 23 oktober Ungefär samma volym och inriktning Strategisk inriktning - koncentrera ESF på ett begränsat antal målsättningar för att öka dess effekt Stärkt koppling till arbetsmarknadspolitiken och större tonvikt på ungdomsarbetslösheten Minst 20% av ESF:s anslag till åtgärder för social integration Utvärdering Horisontella kriterier Ökad flexibilitet att använda fonderna utanför programområdet och att kombinera fonder

36 ESF Förenklingar Kommunikation gemensam lansering mellan ESF och ERUF, utveckling av IT-system Medfinansiering? Transnationalitet - Samverkan kring identifiering av gemensamma insatsområden för Östersjöstrategin Processtöd och temagrupper Större deltagande av arbetsmarknadens parter och civila samhället för att genomföra ESF:s aktiviteter, i synnerhet icke-statliga organisationer, kommer att uppmuntras Utrustning och maskiner som har direkt betydelse för investeringar i humankapital och social utveckling berättigade till stöd 36

37 Dialogmöte på A-dep idag den 29 oktober 8 regioner kvarstår Regional fördelning måste ske, även skrivande av regionala handlingsplaner Fördelning mellan programområden Beslut av regeringen i början av 2014 Godkännande av kommissionen våren 2014 Första utlysning hösten 2014 Start av projekt 2015 Vad händer nu?

38 Lokalt till globalt Sektorsprogram EU:s programstruktur Horisont forskning och innovation 70,2 miljarder euro Erasmus + 14,7 miljarder euro Kreativa Europa 1,5 miljarder Ett Europa för medborgarna 164 miljoner euro LIFE 3,1 miljarder euro Sysselsättning och social innovation 815 miljoner euro Hälsa för tillväxt 398 miljoner Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap 389 miljoner Rättsliga frågor 334 miljoner COSME SMF 2 miljarder Interreg VC? Interreg VA och VB Mål 2 ERUF Mål 2 ESF Leader - LBU

39 Ge stöd till sysselsättnings- och socialpolitiska åtgärder i linje med Europa 2020-strategins målsättningar, European Employment Strategy, Youth Employment Package samt Social Investment Package. Tre delprogram: PROGRESS EURES Mikrofinansiering och socialt entreprenörskap Budget: 815 miljoner EUR Programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI) Ersätter: PROGRESS, EURES och Progress-mikrolån

40 Fem övergripande mål 1. Stärka samordning av åtgärder på EU-nivå och nationell nivå inom områdena sysselsättning, sociala frågor och integration 2. Stödja utvecklingen av sociala trygghetssystem och arbetsmarknadspolitik genom att främja goda styrelseformer, ömsesidigt lärande och social innovation 3. Modernisera EU-lagstiftning och säkra en effektiv implementering av EUlagstiftning 4. Främja geografisk rörlighet och öka möjligheterna till sysselsättning genom att utveckla en öppen arbetsmarknad 5. Öka tillgången och tillgängligheten till mikrofinansiering för utsatta grupper och mikroföretag och öka tillgången till finansiering för sociala företag

41 PROGRESS Stödja utveckling, genomförande, övervakning och utvärdering av EU:s sysselsättningsoch socialpolitik och lagstiftning om arbetsvillkor. Utveckla och sprida resultat av jämförande analyser på EU-nivå Underlätta informationsutbyte, ömsesidigt lärande om unionens sysselsättnings- och socialpolitik Ge europeiska och nationella organisationer ekonomiskt stöd för att öka kapaciteten att utveckla, främja och stödja genomförandet av EU:s sysselsättnings- och socialpolitik Tillhandahålla beslutsfattare ekonomiskt stöd för att testa sociala och arbetsmarknadspolitiska reformer

42 Vad är nyskapande sociala projekt? Testa effekterna av en ny policy eller åtgärd i liten skala med syfte att skala upp den om dess effektivitet har påvisats. TEST Reform i MS Ger information om hur effektiva åtgärderna är och hur man genomför dem. 42

43 Slumpmässigt utvalda kontrollgrupper för att utvärdera det specifika mervärdet av åtgärden Testgrupp Kontrollgrupp 43

44 500 miljoner EUR (61% av EaSI:s budget) PROGRESS Tre tematiska sektioner med särskild tilldelning av medel: (a) sysselsättning: 20% (b) socialt skydd, social integration & minskning/förebyggande av fattigdom: 50% (c) arbetsvillkor: 10% Anti-diskriminering och jämställdhet ej kvar, istället inom DG Just Årliga arbetsprogram (work plan) /Ansökningsomgångar 2014 Utlysningar om social experimentation/nyskapande sociala projekt 1 gång/år (100 milj EUR totalt) Grants: finansiering från EU i princip upp till 80%

45 EURES European Employment Services EURES ska främja arbetstagares rörlighet genom Eures-nätverket för att utveckla utbyte och sprida information om lediga platser och arbetssökande och främja andra former av samarbete. Map and match Targeted mobility schemes 18% av budgeten (ca 140 miljoner EUR).

46 Mikrofinansiering och socialt entreprenörskap Ska göra det lättare för entreprenörer, särskilt dem som befinner sig längst bort från arbetsmarknaden och företag inom den sociala ekonomin, att få finansiering. Utöka stödet till mikrokreditleverantörer Tillhandahålla finansiering för kapacitetsuppbyggnad för mikrofinansiering Underlätta tillgången till finansiering för sociala företag 21% av budgeten (171 miljoner EUR).

47 Lokalt till globalt Sektorsprogram EU:s programstruktur Horisont forskning och innovation 70,2 miljarder euro Erasmus + 14,7 miljarder euro Kreativa Europa 1,5 miljarder Ett Europa för medborgarna 164 miljoner euro LIFE 3,1 miljarder euro Sysselsättning och social innovation 815 miljoner euro Hälsa för tillväxt 398 miljoner Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap 389 miljoner Rättsliga frågor 334 miljoner COSME SMF 2 miljarder Interreg VC? Interreg VA och VB Mål 2 ERUF Mål 2 ESF Leader - LBU

48 Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap REC Rights, Equality and Citizenship

49 Rättigheter, jämställdhet och medborgarskap Programmets målsättning: Syftet är att skapa ett Europa där människors rättigheter främjas och skyddas. Projekt skall informera Europas medborgare om de rättigheter som kommer av det europeiska medborgarskapet, jobba med principer för icke-diskriminering och kvinnors och mäns lika rättigheter, rättigheten till skydd av personuppgifter, stärka respekten för barnets rättigheter, stärka EU:s konsumentlagstiftning, etc. Budget: 389 miljoner EUR Ersätter: Programmen Fundamental Rights and Citizenship, Daphne III samt delprogrammen Antidiskriminering och mångfald och Jämställdhet som finns inom PROGRESS

50 Prioriterade områden Främja icke-diskriminering Motverka rasism, xenofobi och homofobi Främja funktionsnedsattas rättigheter Främja jämställdhet och jämställdhetsintegrering Förebygga våld mot barn, unga, kvinnor och riskgrupper Främja barns rättigheter Säkra en hög nivå av dataskydd Främja de rättigheter som följer av unionsmedborgarskapet Stärka konsumenternas rättigheter

51 Målsättningar Öka allmänhetens medvetenhet och kunskaper om unionens lagstiftning och politik Stödja ett effektivt och konsekvent genomförande och övervakning av unionens instrument och politik Främja gränsöverskridande samarbete och öka den ömsesidiga kunskapen och förtroendet mellan alla berörda parter Förbättra kunskapen om och förståelsen för potentiella hinder för utövandet av de rättigheter och principer som garanteras av EUlagstiftningen

52 Typer av aktiviteter Analytiska aktiviteter rör exempelvis forskning och analys som syftar till att förse lagstiftare med underlag kring problem och utmaningar. Utbildningsaktiviteter som fokuserar på åtgärder så som personalutbyten, workshops, seminarier, samt utveckling av digitala utbildningsmoduler. Ömsesidigt lärande-, samarbets- och medvetandehöjande aktiviteter som syftar till att identifiera och utbyta goda metoder och erfarenheter. Stöd till nyckelaktörer (NGO s och nätverk, MS)

53 Vad händer härnäst? Antagande av programmet i början av 2014? Första utlysningarna: andra kvartalet 2014? Årliga arbetsprogram kommer att publiceras i förväg Information kommer att publiceras på

54 FriendsOnline är ett projekt som finansierades av Daphne III EU:s program för att motverka alla former av våld mot kvinnor, barn och unga. Syftet med FriendsOnline var att hitta en metod att förebygga mobbning och främja en säker miljö för unga på nätet. För att uppnå detta utvecklade projektets partners online- och offlinemetoder för att inspirera och utbilda både ungdomar och de vuxna som fanns runtomkring dem, såsom lärare och föräldrar. Projektet syftade också till att skapa mötesplatser för ungdomar och vuxna där de kunde lära av varandra och kan stötta varandra i dessa frågor. Materialet som projektet tog fram är tänkt att vara ett stöd i skolors förebyggande arbete mot mobbning och kränkningar med speciellt fokus på nätet. Projektet leddes av Partille kommun i samarbete med den svenska antimobbningsorganisationen Friends, CORECOM från Veneto, Italien, SREP från Rumänien och Polibienestar från universitet i Valencia, Spanien. Projektet pågick i 24 månader och hade en totalbudget på EUR.

55 Asyl- och migrationsfonden Asyl- och migrationsfonden kommer att fokusera på integrerad hantering av migrationsströmmar och täcka olika aspekter av EU:s gemensamma asyl- och invandringspolitik. Fonden kommer att stödja åtgärder som avser asyl, laglig migration och integrering av tredjelandsmedborgare samt insatser för återsändande. Budget: Asyl-och migrationsfonden (inkl. vidarebosättningsprogrammet och Europeiska migrationsnätverket) 2.780,3 miljoner EUR Ersätter: Europeiska flyktingfonden, Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare och Europeiska återvändandefonden.

56 Asyl- och migrationsfonden Vilka insatser prioriteras: På asylområdet prioriteras utvecklingen av det gemensamma europeiska asylsystemet genom att säkerställa en effektiv och enhetlig tillämpning av EU:s regelverk på asylområdet. På integrationsområdet kommer fokus att ligga på en lokal, mer målinriktad metod, till stöd för konsekventa strategier som är särskilt utformade för att främja integration av tredjelandsmedborgare på lokal eller regional nivå. Det behövs också ökade insatser för att upprätta ett effektivare system för ansvarsdelning mellan medlemsstater och tredjeländer. Fonden kommer därför att stödja inrättandet av ett unionsprogram för vidarebosättning.

57 Tre fonder blir en fond Förändringar i fonden Vidgad målgrupp -asylsökande flyktingar och skyddsbehövande, vidarebosatta flyktingar (UNHCR), personer som har beviljats tillfälligt skydd, självmant återvändande, frivillig återvandring, anhöriginvandrare, personer som fått uppehållstillstånd av så kallade synnerligen ömmande omständigheter, samt arbetskraftsinvandrare AMF möjliggör en medfinansieringsgrad på i grunden 75% och en utökad medfinansiering till 90% Regelverket mer renodlat och enklare Delad förvaltning 80% och 20% Nya möjligheter att bedriva transnationella projekt genom de särskilda åtgärderna (Specific Actions) Gemenskapsåtgärder (Community Actions) ersätts med unionsåtgärder (Union Actions)

58 Vad händer nu? Den 12 september 2013 beslutade regeringen att Migrationsverket blir ansvarig myndighet för AMF. Tidigare i år uppdrogs Migrationsverket även att bistå regeringen i de nödvändiga förberedelserna för den nya programperioden. I uppdragen ingår att göra en analys av Sveriges behov under den kommande sjuårsperioden och att ta fram ett förslag till nationellt program. I november sker en policydialog mellan Justitiedepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet och EU-kommissionen. Oklart när första ansökningsomgångarna kan äga rum.

59 Programperioden i miljarder euro Erasmus+ 14,7 Kreativa Europa Ett Europa för medborgarna LIFE Sysselsättning och social innovation Hälsa för tillväxt Rättsliga frågor/rättvisa Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap COSME - Konkurrenskraft och SMF 1,3 0,164 3,4 0,815 0,398 0,334 0,389 2 Horisont ,2 INTERREG potential för Sverige 0,91

60 Inget är överenskommet förrän allt är överenskommet Rådet + Europaparlamentet

61 Nordplus Junior Ett samarbete inom Nordplus Junior är ett bra sätt att få in nya idéer och perspektiv i undervisningen. Det bidrar också till att elever och lärare får möjlighet att personligen stifta bekantskap med de andra nordiska och baltiska ländernas kultur, levnadssätt, värderingar, normer, språk, natur med mera. Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, både teoretiska och yrkesprogram, kan söka. Både lärare och elever deltar i projekten. Det är möjligt att söka medel för samarbete med skolor i de nordiska och baltiska länderna, såsom projektsamarbete, elev- och lärarutbyte samt elevpraktik. Nästa ansökningsomgång beräknas bli 1 mars 2014.

62 Athena Genom Athena kan gymnasiala yrkesutbildningar i Sverige samarbeta med motsvarande utbildningsformer i olika utvecklingsländer. Det är möjligt för en grupp med både elever och personal inom gymnasieskolans yrkesförberedande program och yrkesvux att söka medel för samarbete med motsvarande utbildningsformer. Målet är framförallt att stärka elevers yrkeskompetens. Andra mål inom ramen för skolutbytet är att ge en ökad förståelse för andra kulturer och för frågor som rör utvecklingssamarbete, samt öka elevernas intresse för språk. Gymnasiala yrkesutbildningar och yrkesvux i Sverige kan söka. Elever tillsammans med lärare, skolledning och annan personal kan delta. Nästa ansökningsomgång blir till våren 2014.

63 Atlas Partnerskap Det är möjligt att söka stöd för utvecklingsarbete som syftar till att med hjälp av internationella kontakter förverkliga de mål som anges i skolans läroplaner. Förskolor, skolor och organisationer inom vuxenutbildning kan söka medel för samarbete med motsvarande utbildningsinstitutioner över hela världen. Projekten, som är ettåriga, kan beröra olika aspekter av verksamheten i skolan eller organisationen, men bör utgå från ett identifierat behov. Partnerskapsprojekten kan beröra olika aspekter av verksamheten. Det är möjligt att genomföra till exempel projektmöten, elev- och lärarutbyten och fältarbete tillsammans med partnerskolan. Nästa ansökningsomgång blir till våren 2014.

64 Den globala skolan Riktar sig till pedagoger inom alla skolformer och till skolledare, beslutsfattare, politiker och kommunala tjänstemän. Seminarier om lärande om globala frågor för hållbar utveckling över hela Sverige Den globala resan: Studieresor till utvecklingsländer för skolor och kommuner. Syftet är att stärka det interkulturella lärandet och bidra till skolutveckling. Nästa ansökningsomgång till Den globala resan stänger den 15 november.

65 Glöm inte!! Projektidén i fokus Anpassa er inte för mycket efter vad utbudet erbjuder

66 Omvärldsbevakning

67 Hur håller man sig uppdaterad på utbildningsområdet? Tidsplan och förlopp för EU:s beslutsprocess Hitta relevanta EU-program/ansökningsomgångar Europeiska nätverk Partnersökssidor Projektresultat/databaser Nationella kontaktpunkter, sekretariat, förvaltningsmyndigheter

68 Tidsplan och förlopp för EU:s beslutsprocess EU:s beslutsprocess Kalendarium för budgetprocessen Var i processen befinner sig EU:s långtidsbudget och godkännande av enskilda program? SKL:s Månadsnytt Regionkontoren har ofta egna sammanställningar kring programutvecklingen

69 Tidsplan och förlopp för EU:s Nyhetssiter/Nyhetsbrev Euractiv Euobserver Europaportalen European Voice SKL:s Månadsnytt och På gång inom EU EU-kommissionen i Sverige AER Nyhetsbrev Regionkontorens hemsidor och nyhetsbrev

70 Hitta relevanta EU-program Grants varifrån man kan söka sig till varje enskilt generaldirektorat Utlysningar/ansökningsomgångar kallas call for proposal. Action grants eller Project avser projektfinansiering. Se work programme om inga call for proposals finns ute. Ibland kan tjänstemän på kommissionen ge förhandsinformation om när nästa call väntas komma. Kommissionens publikationer om budgeten EU:s officiella tidning - Official Journal Regionkontorens deadlinelistor Ofta med förhandsinformation/early warnings

- Ökad kunskap om EU:s programstruktur och utbud. - Verktyg för att utveckla EU-projekt, från idé till att välja program

- Ökad kunskap om EU:s programstruktur och utbud. - Verktyg för att utveckla EU-projekt, från idé till att välja program Målsättning med dagen - Ökad kunskap om EU:s programstruktur och utbud - Verktyg för att utveckla EU-projekt, från idé till att välja program - Knyta kontakter och utbyta erfarenheter 09.00 Uppstart, presentation

Läs mer

Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020. Uppdaterad december 2013

Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020. Uppdaterad december 2013 Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020 Uppdaterad december 2013 Inledning I följande sammanställning finner ni en översikt över några av EU:s program för budgetperioden 2014-2020. Sektorsprogrammen är

Läs mer

Kortfattad beskrivning EU- program 2014-2020 Status 9 april 2014

Kortfattad beskrivning EU- program 2014-2020 Status 9 april 2014 Kortfattad beskrivning EUprogram 2014-2020 Status 9 april 2014 Inledning... 3 Program som handläggs nationellt... 3 CLLD (fd Leader)... 3 Erasmus +... 3 Europeiska Regionalfonden (European Regional Fund)...

Läs mer

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin En rapport som beskriver dagens möjligheter för unga arbetslösa att etablera sig i arbetslivet via arbetsintegrerande sociala

Läs mer

Erasmus+ Programhandledning

Erasmus+ Programhandledning Erasmus+ Programhandledning Om innebörden av olika språkversioner skulle strida mot varandra gäller den engelska versionen. Version 3 (2015): 16/12/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 DEL A ALLMÄN

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 607 slutlig 2011/0268 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG)

Läs mer

Handledning för program och övrig verksamhet

Handledning för program och övrig verksamhet 1 Generaldirektoratet för utbildning och kultur UTBILDNING OCH KULTUR Handledning för program och övrig verksamhet Innehållsförteckning Förord xx Program Sokrates xx Comenius: skolutbildning xx Erasmus:

Läs mer

En handbok för att säkerställa kvaliteten på internationell praktik i grundläggande yrkesutbildning

En handbok för att säkerställa kvaliteten på internationell praktik i grundläggande yrkesutbildning Q-Placements Handbok En handbok för att säkerställa kvaliteten på internationell praktik i grundläggande yrkesutbildning Introduktion Fördelar med en Europeisk dimension Behovet av Europeisk praktik Definition

Läs mer

Ett år av gemensam kraftsamling

Ett år av gemensam kraftsamling ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Ett år av gemensam kraftsamling... 3 Året i korthet 2011... 5 Ordlista... 8 Uppdrag och organisation... 10 Förutsättningar för resultatredovisningen... 12 Återrapportering

Läs mer

Svenska ESF-rådet Årsredovisning

Svenska ESF-rådet Årsredovisning Svenska ESF-rådet Årsredovisning Vi gör skillnad för Sverige Svenska ESF-rådet skapar möjligheter över hela landet. Genom att fördela det ekonomiska stödet från Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden

Läs mer

GUIDE TILL EU-FINANSERING

GUIDE TILL EU-FINANSERING GUIDE TILL EU-FINANSIERING FÖR ALLMÄNNYTTIGA KOMMUNALA BOSTADSFÖRETAG En guide från allmännyttan GUIDE TILL EU-FINANSERING S A B O S VE R I G E S A L L M Ä NNYT T I G A B O S TA D S F Ö RETA G SABO 1 Innehåll

Läs mer

På toppen av Europa och mitt i EU! Mikael Janson / 2014-03-28

På toppen av Europa och mitt i EU! Mikael Janson / 2014-03-28 På toppen av Europa och mitt i EU! Mikael Janson / 2014-03-28 North Sweden = [(Nb+Vb)x3H] Region Västerbotten* Länsstyrelsen i Norrbotten* + bidrag från Länsstyrelsen i Västerbotten Landstingen i båda

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Central Sweden. Europa 2020-strategin Att uppnå samart och hållbar tillväxt för alla Lars Åkerstedt och Maria Edvardsson

Central Sweden. Europa 2020-strategin Att uppnå samart och hållbar tillväxt för alla Lars Åkerstedt och Maria Edvardsson Central Sweden Europa 2020-strategin Att uppnå samart och hållbar tillväxt för alla Lars Åkerstedt och Maria Edvardsson Innehåll Varför ska jag bry mig?... 3 Ansvarsområden... 5 Den nationella nivåns koppling

Läs mer

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Slutrapport 2011-09-30 Lisa Fröbel Hannele Johansson SERUS Ek. För. Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Del 1 Bakgrund...5 Följeutvärdering

Läs mer

din guide till EU-stöd

din guide till EU-stöd din guide till EU-stöd EU-upplysningens uppdrag EU-upplysningen har riksdagens uppdrag att ge allmänheten opartisk och allsidig information om EU, det svenska medlemskapet och EU-arbetet i riksdagen. Vi

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.4.2011 KOM(2011) 173 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN En EU-ram

Läs mer

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT CCI Titel Version 1.1 Första året 2014 Sista året 2020 Stödberättigande från Stödberättigande till Kommissionens beslutsnummer Kommissionens

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna Finansieras av Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 03.10.2001 KOM(2001) 539 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten Den här rapporten har utarbetats av Generaldirektoratet

Läs mer

Kunskap Information Verktyg. En strategi för ett förstärkt transnationellt samarbete och social innovation i Europeiska socialfonden i Sverige.

Kunskap Information Verktyg. En strategi för ett förstärkt transnationellt samarbete och social innovation i Europeiska socialfonden i Sverige. Kunskap Information Verktyg En strategi för ett förstärkt transnationellt samarbete och social innovation i Europeiska socialfonden i Sverige. Innehåll Europas framtid samarbete mellan medlemsstaterna......................................

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

HÅLLBART FÖRETAGANDE Plattform för svenskt agerande

HÅLLBART FÖRETAGANDE Plattform för svenskt agerande HÅLLBART FÖRETAGANDE Plattform för svenskt agerande Inledning Med denna publikation vill den svenska regeringen ge sin grundsyn om hur den ser på frågor kring hållbart företagande, eller Corporate Social

Läs mer

Nya pengar, bättre regler. Vägledning för nybörjare. 2008 års upplaga. Översikt över de nya finansiella reglerna och stödmöjligheterna 2007 2013

Nya pengar, bättre regler. Vägledning för nybörjare. 2008 års upplaga. Översikt över de nya finansiella reglerna och stödmöjligheterna 2007 2013 Nya pengar, bättre regler Översikt över de nya finansiella reglerna och stödmöjligheterna 2007 2013 Vägledning för nybörjare 2008 års upplaga i Europeiska kommissionen Europe Direct är en tjänst som hjälper

Läs mer

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD FRAMSTEG OCH UTVECKLING 2005 2010 European Agency for Development in Special Needs Education

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer