Easi. Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik. Ett socialt Europa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Easi. Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik. Ett socialt Europa"

Transkript

1 Easi Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik Ett socialt Europa

2

3 Easi Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering Manuskriptet färdigställdes i november 2013

4 Varken Europeiska kommissionen eller någon person som agerar på kommissionens vägnar är ansvarig för hur nedanstående uppgifter används. Omslag: Mi Ran Collin Europeiska unionen För att använda foton som inte omfattas av upphovsrätt tillhörande Europeiska unionen måste tillstånd först inhämtas från innehavaren eller innehavarna av upphovsrätten. Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på dina frågor om Europeiska unionen Gratis telefonnummer (*): (*) Varken informationen eller samtalen kostar i regel något (men vissa operatörer, telefonkiosker och hotell kan ta betalt för samtalen). En stor mängd övrig information om Europeiska unionen är tillgänglig på internet via Europa-servern (http://europa.eu). Kataloguppgifter och en sammanfattning finns i slutet av publikationen. Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå, 2014 ISBN doi: /45201 (tryckt version) ISBN doi: /55430 (PDF online) Europeiska unionen, 2014 Kopiering tillåten med angivande av källan. Printed in Belgium Tryckt på papper som blekts utan elementärt klor (ECF)

5 Förord Den sysselsättningsrelaterade och sociala situationen är den främsta angelägenheten för människor och regeringar inom EU i dag. Denna situation är också ett hot mot EU:s sammanhållning, stabilitet, konkurrenskraft och välstånd på medellång och lång sikt. Mot denna bakgrund av kriser och hotande demografiska, miljömässiga och tekniska utmaningar, som påverkar våra arbetsmarknader och sociala trygghetssystem, behöver Europa ett nytt instrument på EU nivå förutom Europeiska socialfonden (ESF). Detta instrument ska skapa, testa och sprida innovativa politiska lösningar för att främja hållbar tillväxt och sysselsättning på lång sikt, minska skillnaderna mellan medlemsstaterna och göra framsteg i riktning mot att minska den sociala ojämlikheten. EU:s program för sysselsättning och social innovation (Easi) syftar till att minska skillnaderna. Arbetet i programmet kommer att gå ut på att stödja införandet av Europa 2020-strategin på området sysselsättning, socialpolitik och inkludering samt komplettera ESF (som är inriktat mot projekt på lokal och nationell nivå) genom att fokusera på innovativa projekt med en alleuropeisk dimension. Prioriterade aktiviteter för Easi under är att hjälpa medlemsstaterna att modernisera sina arbetsmarknader och de sociala trygghetssystemen och höja deras sysselsättningsnivå, särskilt bland ungdomar. Andra viktiga uppgifter blir att stödja skapandet av arbetstillfällen, främja en välutbildad arbetskraft, uppmuntra anpassning till förändringar och förutse omstruktureringar, öka den geografiska rörligheten och främja social innovation. Genom att identifiera, analysera och sprida bästa praxis kommer Easi att stödja insatser för att utforma och införa sysselsättningsreformer och sociala reformer på europeisk, nationell, regional och lokal nivå. Genom konkreta projekt och aktiviteter testas reformer i praktiken, varefter de mest framgångsrika främjas, bland annat via ESF. I detta sammanhang kommer Easi att lägga cirka 100 miljoner euro på försök inom kritiska politiska områden som ungdomssysselsättning eller integration av missgynnade grupper. Easi Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik 3

6 När Eures nu införlivas i Easi kommer specialprogram för rörlighet att skapas för att underlätta jobbsökning och främja jobbmatchning på EU nivå. Slutligen kommer Easi att bli ett nytt finansiellt instrument för stöd till socialt företagande och säkerställa kontinuitet med våra instrument för mikrokrediter. Den föreslagna budgeten är relativt liten, men Easi kommer att erbjuda en plattform för innovationer och försök. Budgeten kan också ökas av medlemsstaterna och med stöd från ESF. Vi har en lång väg att gå för att uppfylla de gemensamma mål som vi har satt upp för Denna publikation är tänkt som en hjälp i det arbetet genom att lyfta fram några av de sätt på vilka Easi och dess omfattande bas av intressenter kan vägleda vår politik och våra åtgärder i rätt riktning. László Andor Kommissionär med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och inkludering 4 Easi Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik

7 Innehåll Förord Kärnan i Easi Progress: Modernisering av sysselsättning och socialpolitik Eures: Att främja yrkesmässig rörlighet Mikrofinansiering och socialt entreprenörskap Läs mer och följ oss Easi Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik 5

8

9 1. Kärnan i Easi EU:s program för sysselsättning och social innovation (Easi) är ett finansieringsinstrument på europeisk nivå som förvaltas direkt av Europeiska kommissionen för att stödja sysselsättning, socialpolitik och rörlighet på arbetsmarknaden inom EU. Easi medel används för att pröva idéer till reformer i praktiken, utvärdera dem och sedan främja de bästa idéerna i medlemsstaterna. Begreppet social innovation, som har ett särskilt fokus på ungdomar, är grunden till Easi. Programmet kommer att dela ut miljoner euro per år för social innovation. Easi sammanför tre EU program som förvaltats separat mellan 2007 och 2013: Progressprogrammet (för sysselsättning och social solidaritet), som stödde utveckling och samordning av EU:s politik rörande sysselsättning, social inkludering, social trygghet, arbetsvillkor, antidiskriminering och jämställdhet. Eures (European Employment Services), ett samarbetsnätverk mellan Europeiska kommissionen och de offentliga arbetsförmedlingarna i medlemsstaterna, som uppmuntrar rörlighet bland arbetstagarna. Progress mikrofinans, som syftar till att öka tillgången till mikrokrediter för privatpersoner som vill starta eller utveckla ett litet företag. Från och med januari 2014 kommer dessa program att utgöra Easi. Genom att samla de här programmen i ett övergripande program hoppas kommissionen kunna bygga vidare på sina tidigare framgångar och uppnå gemensamma mål för EU:s sysselsättnings- och socialpolitik. Andra förväntade fördelar med detta är förbättrad samordning mellan programmen, större politisk samstämmighet samt effektivare leverans och förvaltning. Easi står inte ensamt. Tillsammans med Europeiska socialfonden (ESF) och Europeiska globaliseringsfonden (EGF) bildar den en sammanhängande uppsättning EU program för att främja sysselsättning, socialt skydd och social integration, samt arbetsvillkor för perioden Easi Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik 7

10 Instrumentet går in i EU:s tioåriga tillväxtstrategi genom att stödja införandet av sysselsättningsmålen och de sociala målen i Europa Det stöder också utbyggnaden av de sju huvudinitiativen som lanserades under 2010, och i synnerhet då den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning, En agenda för ny kompetens och arbetstillfällen och Unga på väg. Easis mål kompletterar en rad andra aktuella initiativ från Europeiska kommissionen för att bemöta sociala och ekonomiska utmaningar, särskilt initiativ som rör sysselsättning, sociala investeringar och ungdomssysselsättning. Instrumentets mål kopplas ihop även med sysselsättningen och de sociala aspekterna av den europeiska planeringsterminen. Easis mål Att stärka egenansvaret för EU:s mål och samordning av åtgärder på EU nivå och nationell nivå inom områdena sysselsättning, socialpolitik och inkludering. Att stödja utvecklingen av sociala trygghetssystem och arbetsmarknadspolitiken genom att främja goda styrelseformer, ömsesidigt lärande och social innovation. Att modernisera EU:s lagstiftning och säkerställa effektiv tillämpning av den. Att främja geografisk rörlighet och göra det lättare att hitta arbete genom att utveckla en öppen arbetsmarknad. Att öka tillgången på och tillgängligheten till mikrofinansiering för utsatta grupper och mikroföretag och öka tillgången till finansiering för sociala företag. 8 Easi Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik

11 Imageglobe Samordnade åtgärder Arbetet med att införa strategier för att bemöta socioekonomiska problem är i huvudsak medlemsstaternas och regionernas ansvar. Men det finns en växande enighet om att samordnade åtgärder på EU nivå kan förbättra politiken. Det är här Easi kommer in. De tre programmen som kommer att fortsätta under samma namn kompletterar varandra väl. De har alla samma mål: att främja sysselsättning, social inkludering och rörlighet på arbetsmarknaden. Genomförandet av mikrofinansieringsdelen får också stöd i Progress-programmet, med bland annat teknisk support åt mikrofinansiärerna. Easi Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik 9

12 Kompletteringsmöjligheter med andra EU program Easi är utformat för att stödja utvecklingen av politik och lagstiftning på EU nivå. Dess verksamhet bör kompletteras på nationell, regional och lokal nivå. Som ett exempel kommer hela Eures nationella verksamhet att finansieras av ESF. Gränsöverskridande partnerskapsverksamhet som omfattar mer än en medlemsstat kommer att finansieras genom Easi för att öka rörligheten för arbetstagare inom EU. Easi kommer också att ha ett nära samarbete med EU:s övriga finansiella instrument inom områden som social dialog, rättvisa och grundläggande rättigheter, utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor, forskning och innovation, entreprenörskap, hälsa, utvidgning och externa relationer samt den allmänna ekonomiska politiken. Progress ska trimmas från fem till tre delar. Verksamheten i programmet, som främjar jämställdhet mellan kvinnor och män och bekämpar diskriminering, kommer att finansieras av programmet Grundläggande rättigheter och medborgarskap samt Jämställdhet för perioden Easi kommer dock att främja jämställdhet och bekämpa diskriminering när det gäller alla mål för programmet, i linje med EU:s åtaganden och Europa 2020-målen. Easi i siffror Total budget: euro, i löpande priser. Vägledande fördelning av medel: Progress (61 %, från 15 % t.o.m. 20 % för socialpolitiska försök), MF/S 21 % och Eures 18 %. Mikrofinansiering och socialt entreprenörskap 21 % Främjande av yrkesmässig rörlighet (Eures) 18 % 61 % Modernisering av sysselsättning och socialpolitik (Progress) 919 miljoner euro under sju år 10 Easi Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik

13 2. Progress: Modernisering av sysselsättning och socialpolitik Progress är EU:s viktigaste instrument som förvaltas direkt av Europeiska kommissionen för att främja politiska reformer inom sysselsättning och socialpolitik. Programmet syftar till att bidra till utbyggnaden av Europa 2020, inklusive dess överordnade mål, integrerade riktlinjer och huvudinitiativ. Det kommer att fortsätta att stödja EU:s politik inom tre områden: att främja hållbar sysselsättning av hög kvalitet, att garantera ett fullgott och anständigt socialt skydd, att bekämpa socialt utanförskap och fattigdom samt att förbättra arbetsvillkoren. Medlen fördelas enligt följande: Sysselsättning, särskilt för att bekämpa ungdomsarbetslösheten: minst 20 procent. Socialt skydd, social inkludering och minskning och förebyggande av fattigdom: minst 50 procent. Arbetsvillkor: minst 10 procent. Det går även att kombinera olika politikfrågor genom att göra anspråk på 20 procent av budgetanslaget. Särskilda mål För perioden kommer Progress, när det gäller sysselsättning, socialt skydd och arbetsvillkor, att fortsätta att utveckla och sprida jämförbara analytiska kunskaper inom EU, stödja informationsutbyte, ömsesidigt lärande och dialog, och ekonomiskt bistå medlemsstaterna och de andra deltagande länderna med att utveckla sin politik och införa EU:s lagstiftning. Det nya programmet kommer också att ge ekonomiskt stöd till icke statliga organisationer, särskilt för att främja social inkludering och fattigdomsbekämpning. Socialpolitiska försök Progress kommer att öka sitt stöd för att testa sociala och arbetsmarknadspolitiska innovationer och försök när det gäller metoder (ett mer strikt vetenskapligt förhållningssätt) och finansiering (ett åtagande att spendera mellan 10 och 14 miljoner euro per år). Stödet till olika socialpolitiska försök syftar till att främja sociala innovationer som erbjuder innovativa lösningar på sociala behov på medlemsstatsnivå. Easi Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik 11

14 Stödet ska underlätta insamlingen av material som stöder genomförbarheten för olika sysselsättningsinnovationer och sociala innovationer med politiska lösningar på sociala behov. Om resultaten är övertygande upprepas dessa i större skala. Framgångsrika idéer kan genomföras med ekonomiskt stöd från Europeiska socialfonden och andra källor. Som ett exempel genomförde programmet 17 pilotförsök i elva EU länder under Ett av dessa projekt, Hope in stations, arbete med hemlösa på järnvägsstationer, har lett till att myndigheterna nu har en mjukare inställning till hemlösa på järnvägsstationer i sju europeiska städer. Progress kommer också att använda sin egen budget för socialpolitiska försök för att ytterligare utveckla potentialen för sysselsättning och social innovation. Olika typer av aktiviteter som kan stödjas genom Progress 1. Analyser a. Material som samlats in inom ramen för Progress programmet används ofta av EU kommissionen för att utlösa/stärka den nationella debatten i alla skeden av den politiska processen. Inom ramen för programmet har material samlats in om följande punkter: Sysselsättning: Kvartalsrapporter från Europeiska observationsorganet för sysselsättning. Socialt skydd och social inkludering: Databasen MISSOC, jämförande tabeller som omfattar 31 länder och 12 huvudområden för socialt skydd. Arbetsvillkor: Europeiska arbetsmiljöbyrån, en alleuropeisk opinionsundersökning om arbetsmiljö och hälsa, med resultat från 36 europeiska länder under Jämställdhet: Databas om män och kvinnor i viktiga beslutsfattande positioner: uppgifter om antalet män och kvinnor i viktiga beslutsfattande positioner inom politik, offentlig förvaltning, rättsväsende och diverse andra viktiga delar av ekonomin, som omfattar 34 länder. Icke diskriminering: Uppdaterad tematisk rapport om förbud mot diskriminering enligt europeisk människorättslagstiftning. b. Progress hjälper kommissionen att garantera korrekt och effektiv tillämpning av EU lagstiftningen i medlemsstaterna genom regelbunden övervakning. Programmet har aktivt stött utvecklingen och förändringen av lagstiftningsinitiativ, 12 Easi Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik

15 speciellt när det gäller arbetsförhållanden och eventuell översyn av lagstiftningen om utstationering av arbetstagare. 2. Ömsesidigt lärande, medvetenhet och spridning a. Progress stöder inbördes utvärderingar av politik som rör social trygghet och social inkludering i olika EU medlemsstater, för att underlätta processerna för ömsesidigt lärande, spridningen av politiska strategier och den gemensamma förståelsen och egenansvaret för EU:s politiska mål inom dessa områden. Vid en inbördes utvärdering i Paris 2012 betonades hur viktigt det är att stödja den sociala ekonomin för att uppnå åtminstone tre centrala mål i Europa 2020-strategin (sysselsättning och tillväxt, innovation samt fattigdomsbekämpning) och skapa förutsättningar för social innovation. Tillsammans med värdlandet Frankrike och tio andra länder deltog de Progress finansierade icke statliga organisationerna Eurodiaconia och FEANTSA i evenemanget som viktiga intressenter och delade med sig av sina kunskaper till de andra deltagarna. b. Utbyte av god praxis och erfarenheter är en av de grundläggande principerna i Europa 2020-strategin. Projektet New skills for green jobs: A case for a more gender inclusive labour market? ( Ny kompetens och miljövänliga jobb: Dags för en mer könsinkluderande arbetsmarknad? ) syftade till att skapa en tillräcklig kunskapsbas för att stödja övergången till en miljövänlig ekonomi. Inom ramen för projektet identifierades olika verktyg som överfördes mellan deltagarländerna för att i ett tidigt skede identifiera vilken kompetens som krävs för att miljöanpassa ekonomin. Projektet var också inriktat på att förbättra effektiviteten och relevansen av befintliga utbildningsmetoder, med fokus på kvinnors aktiva deltagande. c. Benchmarking of PES activities ( Benchmarkingprojektet för offentliga arbetsförmedlingar ). Tack vare ett framgångsrikt benchmarkingprojekt för de offentliga arbetsförmedlingarnas verksamhet, och sidoeffekter som ömsesidigt lärande, har effektiviteten i arbetsförmedlingarnas tjänster förbättrats inom hela EU. Förändringar i de offentliga arbetsförmedlingarnas servicemodeller är ett direkt resultat av eller har inspirerats av olika arrangemang för ömsesidigt lärande där de offentliga arbetsförmedlingarna har deltagit. Det rör sig bland annat om aktiviteter kopplade till åtgärdsplanering och profilering och till arbetet med lågutbildade arbetslösa, i synnerhet ungdomar. 3. Stöd till centrala aktörer Viktiga icke statliga organisationer inom EU bidrar med sina respektive målgruppers syn på saken och övergripande frågor till olika politiska områden. Easi Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik 13

16 Progress har stött över 30 centrala EU nätverk och icke statliga organisationer, verksamma inom områdena icke diskriminering, jämställdhet och social delaktighet/ socialt skydd. Tillsammans fungerar de som en användbar informationskälla för EU och nationella beslutsfattare och andra intressenter och bidrar till exempel till att främja en övergripande strategi för EU:s sysselsättningspolitik och socialpolitik. Genom att ekonomiskt stödja viktiga EU nätverk har Progress bidragit till kommunikation och främjande av centrala idéer och strategier, till exempel det europeiska året för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna, plattformen mot fattigdom och social utestängning samt nationella strategier för integrering av romer. Progress kommer att fortsätta att främja liknande verksamhet mellan 2014 och Det kommer också att ge ett ännu större EU mervärde och politisk relevans för nuvarande och framtida prioriteringar på EU nivå. Vilka kan delta? Finansiering från Progress är öppet för EU:s medlemsstater, EES länderna, i enlighet med EES avtalet, och EFTA medlemsstater, EU:s kandidatländer och potentiella kandidatländer, i linje med de allmänna principerna och villkoren i de ramavtal som ingåtts med dem inför deras deltagande i EU program. De typer av organisationer som kan ansöka om bidrag är nationella, regionala och lokala myndigheter, arbetsförmedlingar, specialiserade organ enligt EU rätten, arbetsmarknadens parter, icke statliga organisationer, högskolor och forskningsinstitut, experter på utvärdering och konsekvensbedömning, nationella statistikkontor, medierna. 14 Easi Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik

17 3. Eures: Att främja yrkesmässig rörlighet Eures är ett europeiskt nätverk för rörlighet på arbetsmarknaden som erbjuder information, vägledning och rekryteringshjälp/arbetsförmedling till arbetsgivare, arbetssökande och alla medborgare som vill dra nytta av den fria rörligheten för arbetstagare. Eures består av Eures portalen samt av ett nätverk med cirka 900 Eures rådgivare som ger praktiska råd. I november 2013 fanns det cirka lediga platser, mer än meritförteckningar och cirka registrerade arbetsgivare på Eures portal. Den tar emot cirka fyra miljoner besök per månad. Cirka arbetssökande per år får jobb eller ett jobberbjudande via Eures. Särskilda mål Eures kommer att presentera lediga platser och arbetssökande för potentiella sökande och arbetsgivare på EU nivå. Programmet kommer att modernisera Eures portalen och dess självbetjäningsverktyg, även för europeiska jobbdagar på nätet som arrangeras i hela EU. Arbetssökande i Europa kommer att ha tillgång till samma lediga platser och supporttjänster, och arbetssökande och arbetsgivare kommer att få tillgång till olika matchningsverktyg på Eures portalen. Programmet kommer också att utveckla tjänster för rekrytering och anställning genom förmedling av lediga platser och platsansökningar på europeisk nivå. Det kommer till exempel att skapa och utveckla riktade program för rörlighet för att ge ekonomiskt stöd och hjälpa arbetssökande att hitta arbete i andra länder inom EU. De kommer att fylla flaskhalsar och nischade lediga platser och hjälpa vissa arbetstagargrupper att bli mobila och länder att bli mål för mobila arbetstagare. Systemen kommer att bygga på utvecklingen av Ditt första Eures jobb, som för närvarande drivs som ett pilotprojekt i form av en förberedande åtgärd för att hjälpa unga människor (18 30 år) att hitta ett jobb i en annan medlemsstat, och samtidigt uppmuntra små och medelstora företag, den största arbetsgivargruppen inom EU, att erbjuda ungdomar arbete. Easi Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik 15

18 Imageglobe Eures utbildning Easi kommer att öka antalet anställda som ska utbildas (upp till personer) och utveckla virtuella utbildningserbjudanden, som kommer att erbjudas till alla som levererar Eures tjänster. Eures specialiserade utbildningsmoduler kommer att fokusera på områden som stöd till arbetssökande, matchning och placering, tjänster till arbetsgivare och ökad användning av IKT verktyg. Detta bör leda till en betydande kvalitativ ökning av Eures tjänster för arbetssökande och arbetsgivare, som är Eures viktigaste målgrupper. Eures portal för rörlighet på arbetsmarknaden Under en genomsnittlig dag är 1,5 miljoner lediga platser tillgängliga för arbets sökande på Eures portalen. Från 2014 kommer Eures tjänster att vara öppna för nya partner, vilket sannolikt kommer att öka antalet visade lediga platser till hela två miljoner inom två år. Detta kommer att möjliggöra större öppenhet på den europeiska arbetsmarknaden och förbättrad tillgång till arbetstillfällen för arbetssökande. 16 E a s i E t t n y t t öv e r g r i p a n d e E U - p r o g r a m fö r s y s s e l s ä t t n i n g o c h s o c i a l p o l i t i k

19 Portalen tar emot cirka 38 miljoner unika besökare per år. Easi möjliggör en kvalitativ ökning av Eures tjänster på portalen och i verkligheten, så den siffran kan nå 45 miljoner inom två år. Arbetsgivare som erbjuder arbetstillfällen kommer att gynnas av bättre kontakter med europeiska arbetssökande, vilket kommer att leda till bättre matchning på den europeiska arbetsmarknaden. Eures ligger hittills bakom cirka anställningar per år inom EU. De pågående strategiska reformerna bör avsevärt höja den siffran. Ditt första Eures jobb Under testade kommissionen ett nytt program för rörlighet på arbetsmarknaden, Ditt första Eures jobb, för att öka ungdomars tillgång till arbetstillfällen i Europa. Systemet var framgångsrikt, och cirka unga människor i Europa fick en anställning, så det kommer att fortsätta från och med 2014 som ett riktat program för rörlighet. Det kommer också att omfatta praktik- och lärlingsplatser samt tillgång till arbetstillfällen i sektorer som upplever rekryteringssvårigheter, som till exempel IKT. Målgruppen är ungdomar i åldern och arbetsgivare (alla företag, men i synnerhet små och medelstora företag). Olika typer av aktiviteter som kan stödjas genom Eures Eures främjar rörligheten för arbetstagare och enskilda personer i hela EU, och nya Eures kommer att fokusera på följande aktiviteter: Utveckling av en flerspråkig digital plattform och dess självbetjäningsverktyg för förmedling av lediga platser och platsansökningar. Utveckling av riktade program för rörlighet (till exempel fortsättning på Ditt första Eures jobb), ansökningsomgångar, att fylla lediga platser där brister har identifierats på arbetsmarknaden och/eller att hjälpa arbetstagare som kan vara mobila, där ett tydligt ekonomiskt behov har identifierats. Utveckling av och arbete inom Eures gränsöverskridande partnerskap, särskilt utgivande av information, rådgivning, placerings- och rekryteringstjänster för gränsarbetare, Ömsesidigt lärande mellan Eures aktörer och utbildning av Eures rådgivare, inklusive gränsöverskridande rådgivare inom Eures partnerskapet. Information och kommunikation för att öka medvetenheten om fördelarna med geografisk och yrkesmässig rörlighet i allmänhet och om Eures verksamhet och tjänster. Easi Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik 17

20 Organisationer som kan ansöka om finansiering: Nationella, regionala och lokala myndigheter. Arbetsförmedlingar. Arbetsmarknadsorganisationerna och andra berörda parter. Hur finansieras Eures? Eures totala budget beräknas bli cirka 20 miljoner euro per år. Eures kommer att anslå minst 32 procent av sina medel till att presentera lediga platser, minst 30 procent till att utveckla tjänster för rekrytering och anställning av arbetare, minst 18 procent till gränsöverskridande partnerskap (att upprätta stödtjänster som är särskilt anpassade efter behoven hos gränspendlare) och eventuellt kvarstående medel kommer att anslås till övergripande projekt. 18 Easi Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik

21 4. Mikrofinansiering och socialt entreprenörskap Mikrofinansiering och socialt entreprenörskap (MF/SE) som är igång under perioden är den tredje delen i Easi programmet. Finansieringen kommer att vara jämnt fördelad mellan mikrofinansiering och socialt entreprenörskap, med minst 45 procent till vardera. Övergripande projekt kommer att stå för resterande upp till 10 procent. MF/SE kommer att fortsätta att underlätta tillgången till mikrofinansiering för individer och mikroföretag, och dessutom innefatta kapacitetsuppbyggnad för mikrokreditgivare och stöd för socialt entreprenörskap. Det är första gången Europeiska kommissionen finansierar socialt entreprenörskap. Inom ramen för SE kommer medel att användas för att hjälpa sociala företag att få fäste och utvecklas. Programmet kommer också att främja bra idéer och bästa praxis. När det gäller egenföretagande och skapandet av arbetstillfällen har Progressmikrofinans sedan starten 2010 stött nästan företagare med mikrolån på sammanlagt mer än 80 miljoner euro. Bland dessa företagare finns missgynnade grupper, särskilt kvinnor, ungdomar, minoriteter och lågutbildade. Genom att stödja ett stort antal personer som tidigare var arbetslösa har Progress mikrofinans hittills väsentligt bidragit till att skapa arbetstillfällen. Progress mikrofinans kommer att köras parallellt med det nya MF/SE programmet fram till Särskilda mål Att öka tillgången på och tillgängligheten till mikrofinansiering för utsatta grupper som vill starta eller utveckla sitt företag och mikroföretag. Att bygga upp en institutionell kapacitet hos mikrokreditgivare. Att stödja utvecklingen av sociala företag, särskilt genom att underlätta tillgången till finansiering. Easi Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik 19

22 Imageglobe Vad är nytt i MF/SE? Mikrofinansiering och socialt entreprenörskap kommer att ge samma mikrofinansstöd som i det nuvarande programmet och kommer dessutom att innefatta flera nya inslag: Finansiering av kapacitetsuppbyggnad i mikrofinansieringsinstitutioner. En mikrofinansinstitution kan till exempel behöva ett IT system för att hantera den ökande efterfrågan eller behöva anställa ytterligare kredithandläggare för att bättre tillgodose behoven hos målgrupperna. Detta kan få ekonomiskt stöd inom det nya programmet. Investeringar för att utveckla och utvidga sociala företag, det vill säga företag vars främsta syfte är socialt snarare än en maximering av vinstutdelningen till privata ägare eller aktieägare. Det totala beloppet som ett socialt företag kan få är euro, om det är enligt reglerna för statligt stöd. Programstöd kommer att begränsas till företag som inte är noterade på börsen, med en omsättning eller ett årsbokslut på högst 30 miljoner euro. 20 Easi Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik

23 Vem kan delta? EU:s medlemsstater. EES länderna, i enlighet med EES avtalet, och EFTA medlemsstaterna. EU:s kandidatländer och potentiella kandidatländer i linje med de allmänna principerna i de ramavtal som ingåtts med dem inför deras deltagande i EU program. Organisationer som kan söka finansiering är offentliga och privata organ på nationell, regional eller lokal nivå och som ger mikrofinansiering till personer och mikroföretag och/eller finansiering till sociala företag i de ovan nämnda länderna. Finansieringsmöjligheter Mikrofinansiering gör att mikrokreditgivare i EU:s medlemsstater och andra länder som deltar i programmet kan öka tillgången på och tillgängligheten till mikrofinansiering för utsatta personer som vill starta eller vidareutveckla ett mikroföretag. Det kommer inte direkt att ge mikrolån till privatpersoner. Social Enterprise kommer att hjälpa sociala företag med finansiering via offentliga och privata organ som tillhandahåller lån och andra finansiella instrument till sociala företag. Det kommer inte direkt att ge mikrolån till sociala företag. Finansiering av sociala företag Sammanlagt 92 miljoner euro kommer att finnas tillgängliga för perioden för att stödja sociala entreprenörer. Taket är euro per företag, under förutsättning att företaget har mindre än 30 miljoner euro i årsomsättning. Easi Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik 21

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2011/0270(COD) 1.3.2012 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi till utskottet för sysselsättning

Läs mer

Unga på väg: Europa stöder unga människor

Unga på väg: Europa stöder unga människor FLYTTA RUNT Unga på väg: Europa stöder unga människor JOBBA LÄR DIG STUDERA DELTA SKAPA ENGAG ERA DIG UTBILDA DIG ieuropa Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens

Läs mer

EUROPEISKA SOCIALFONDEN INVESTERAR I MÄNNISKOR. Så här fungerar ESF. Ett socialt Europa

EUROPEISKA SOCIALFONDEN INVESTERAR I MÄNNISKOR. Så här fungerar ESF. Ett socialt Europa EUROPEISKA SOCIALFONDEN INVESTERAR I MÄNNISKOR Så här fungerar ESF Ett socialt Europa Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 15.4.2015 2014/2236(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om socialt entreprenörskap och social innovation för att bekämpa arbetslöshet

Läs mer

Nya regler för europeiska företagsråd. En inblick i direktiv 2009/38/EG

Nya regler för europeiska företagsråd. En inblick i direktiv 2009/38/EG Nya regler för europeiska företagsråd En inblick i direktiv 2009/38/EG Vad gör de europeiska företagsråden? Europeiska företagsråd är organ som företräder företagens europeiska arbetstagare. Genom företagsråden

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig

Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig Sida 2005-04-21 1 (5) Bilaga 1 Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig VÄLSTÅND Halvtidsöversynen av samt genomförandet av Lissabonstrategin. Initiativ/förslag: etablerandet av ett

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska socialfonden Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska socialfonden Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska socialfonden , som samfinansieras av Europeiska socialfonden, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i tillväxt och utveckling

Läs mer

EU-initiativ för att öka den sociala inkluderingen i Europa

EU-initiativ för att öka den sociala inkluderingen i Europa EU-initiativ för att öka den sociala inkluderingen i Europa Agenda Europeiska pelaren för sociala rättigheter Europeiska migrationsagendan EU:s nya kompetensagenda för Europa Urbana agendan 2 Bakgrund

Läs mer

Bryssel den 12 september 2001

Bryssel den 12 september 2001 Bryssel den 12 september 2001 Enligt Anna Diamantopoulou, kommissionens ledamot för sysselsättning och socialpolitik, genomgår EU:s arbetsmarknader en omvandling. Resultaten har hittills varit positiva,

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 INTEGRERAD HÅLLBAR STADSUTVECKLING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Sammanfattande rapport

Sammanfattande rapport Sammanfattande rapport Toppmötet för rättvisa jobb och tillväxt, Göteborg, Sverige, 17 november 2017 Den 17 november 2017 träffades EUs stats- och regeringschefer på Toppmötet för rättvisa jobb och tillväxt

Läs mer

Ramverk av åtgärder för ungas sysselsättning

Ramverk av åtgärder för ungas sysselsättning Ramverk av åtgärder för ungas sysselsättning JUNI 2013 Malin Looberger Förhandlare / EU-expert Arbetsrättssektionen Sveriges Kommuner och Landsting Epost; malin.looberger@skl.se 1 1. Inledning och utmaningar

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM89. En europeisk pelare för sociala rättigheter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM89. En europeisk pelare för sociala rättigheter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen Regeringskansliet Faktapromemoria En europeisk pelare för sociala rättigheter Statsrådsberedningen 2017-05-31 Dokumentbeteckning KOM (2017) 250 Meddelande om etablerandet av en europeisk pelare för sociala

Läs mer

Investera i Europas framtid

Investera i Europas framtid Investera i Europas framtid 1 Femte rapporten om den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen En ny sammanhållningspolitik för ett nytt årtiondes utmaningar I. Bakgrund II. III. IV. Sammanhållningspolitikens

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Lärkonferensen ny strukturfondsperiod 2014-2020 Förslag och inspel 2014-2020

Lärkonferensen ny strukturfondsperiod 2014-2020 Förslag och inspel 2014-2020 Förslag och inspel 2014-2020 Bakgrund..ett nationellt uppdrag att ta fram ett nytt operativ program för Östra Mellansverige för regionalfonden utgå ifrån EU:s strategi..ett uppdrag från fem länsaktörer

Läs mer

Förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken 2014-2020

Förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken 2014-2020 Promemoria 2013-03-11 Näringsdepartementet Regional tillväxt Förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken 2014-2020 I förslaget till nytt regelverk på EU-nivå för sammanhållningspolitiken

Läs mer

Ny kompetens för nya arbetstillfällen. Om EU:s initiativ utifrån ett svenskt perspektiv. Dieselverkstaden den 29 november 2010. Karin Alm Chearnley

Ny kompetens för nya arbetstillfällen. Om EU:s initiativ utifrån ett svenskt perspektiv. Dieselverkstaden den 29 november 2010. Karin Alm Chearnley Ny kompetens för nya arbetstillfällen Om EU:s initiativ utifrån ett svenskt perspektiv Dieselverkstaden den 29 november 2010 Karin Alm Chearnley Befolkningstillväxt 2009-2025, totalt Befolkningstillväxt

Läs mer

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C Europeiska unionens råd Bryssel den 10 februari 2017 (OR. en) 5776/17 NOT från: till: Ordförandeskapet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Ärende: Förberedelser

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

Möjligheter inom sektorsprogrammen till projekt inom sociala frågor

Möjligheter inom sektorsprogrammen till projekt inom sociala frågor Möjligheter inom sektorsprogrammen till projekt inom sociala frågor Vänersborg, 21 augusti 2015 Kajsa Sundström Van Zeveren kajsa.sundstrom@regionvarmland.se Isabel Poli isabel.poli@regionvarmland.se Vad

Läs mer

AER Sverige 15 april 2011. Fredrik Åstedt

AER Sverige 15 april 2011. Fredrik Åstedt AER Sverige 15 april 2011 Linnéa Lundström Fredrik Åstedt Prioriterade EU-frågor för SKL 2011 - Reformen av EU:s budget och sammanhållningspolitik - Europa 2020-strategins genomförande - Nylanseringen

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. Finansiella instrument

Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. Finansiella instrument Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar , som samfinansieras av Europeiska strukturoch investeringsfonder, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i

Läs mer

De europeiska arbetsmarknadsparternas arbetsprogram 2015 2017 PARTNERSKAP FÖR TILLVÄXT OCH SYSSELSÄTTNING FÖR ALLA

De europeiska arbetsmarknadsparternas arbetsprogram 2015 2017 PARTNERSKAP FÖR TILLVÄXT OCH SYSSELSÄTTNING FÖR ALLA SLUTLIGT FÖRSLAG 05.05 2015 INLEDNING De europeiska arbetsmarknadsparternas arbetsprogram 2015 2017 PARTNERSKAP FÖR TILLVÄXT OCH SYSSELSÄTTNING FÖR ALLA Europeiska unionen står i ett vägskäl. Det har funnits

Läs mer

Grönbok om pensioner MEMO/10/302. Varför offentliggör kommissionen den här grönboken nu? Vilken uppgift har EU på pensionsområdet?

Grönbok om pensioner MEMO/10/302. Varför offentliggör kommissionen den här grönboken nu? Vilken uppgift har EU på pensionsområdet? MEMO/10/302 Bryssel den 7 juli 2010 Grönbok om pensioner Varför offentliggör kommissionen den här grönboken nu? En åldrande befolkning sätter press på pensionssystemen i EU eftersom vi nu lever längre

Läs mer

Europa Anne Graf

Europa Anne Graf Europa 2020 Anne Graf Fler jobb i ny EU- strategi Utmaningar Ekonomiska krisen Arbetslöshet Fattigdom Högutbildade kvinnor måste välja mellan jobb och familj Lågt barnafödande Ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020 Sara Persson, Region Skåne 1 Vad är strukturfonderna? EU-perspektiv - Ekonomiska styrmedel för

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden?

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden? C-BIC Fas 3 och framtiden? 1 Tillväxtverket Ny programperiod 2014-2020 8 regionala strukturfondsprogram 1 nationellt regionalfondsprogram 945 milj euro 2 Förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM107. Meddelande om initiativ för grön sysselsättning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM107. Meddelande om initiativ för grön sysselsättning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om initiativ för grön sysselsättning Arbetsmarknadsdepartementet 2014-08-18 Dokumentbeteckning COM(2014) 446 final Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet,

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Rekrytera i Europa. en vägledning för arbetsgivare. Europeiska kommissionen

Rekrytera i Europa. en vägledning för arbetsgivare. Europeiska kommissionen Rekrytera i Europa en vägledning för arbetsgivare Europeiska kommissionen Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen i denna

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157 Kommittédirektiv Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå Dir. 2014:157 Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2014 Sammanfattning En kommitté

Läs mer

Ny programperiod 2014-2020

Ny programperiod 2014-2020 Ny programperiod 2014-2020 Nord blickar framåt, Levi 17-18.9.2013 Dorota Witoldson, Europeiska kommissionen 1 Gränsöverskridande Samarbete / Interreg 2007-2013 2 Interreg vem gör vad? PARTNERSKAP KOM:

Läs mer

EU-program

EU-program Januari 2010 EU-program 2007-2013 Utgivningsår: 2010 För mer information kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län, avdelningen för tillväxt Tfn 08-785 40 00 Rapporten finns endast som pdf. Du hittar den

Läs mer

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP Fånga upp och behålla kvinnlig toppkompetens Datum: 8 oktober 2013 Plats: Elite Palace Hotel Sankt Eriksgatan 115 11343 Stockholm VARFÖR DELTA? Sex skäl

Läs mer

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020 Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation Sektorsprogrammen 2014-2020 Fördelning av medel - ramen Tillväxtpolitiken: sektorsprogram: 15,1% = röda tråden TILLVÄXTFOKUS! Sammanhållningspolitiken: 31,1%

Läs mer

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not.

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not. Europeiska unionens råd Bryssel den 26 maj 2015 (OR. en) 9140/15 DEVGEN 75 ACP 79 RELEX 412 OCDE 11 FIN 376 NOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna Rådets slutsatser om Europeiska

Läs mer

EU och arbetsrätten. Per-Ola Ohlsson

EU och arbetsrätten. Per-Ola Ohlsson EU och arbetsrätten EU:s regler om arbetstagare m.m. Per-Ola Ohlsson Unionsfördraget Grundläggande och övergripande bestämmelser EUF art. 2 Unionens värden EUF art. 3 Art. 3.2 Fri rörlighet för personer

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.12.2010 KOM(2010) 731 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN Eures verksamhetsrapport

Läs mer

DITT FÖRSTA EURESJOBB

DITT FÖRSTA EURESJOBB DITT FÖRSTA EURESJOBB Vanliga frågor Allmänt Var hittar jag information om Ditt första Euresjobb (Your first Eures job, YfEj)? Du kan hämta information från EURES-portalen: http://eures.europa.eu eller

Läs mer

Hur kan LIFE+ hjälpa lokala och regionala myndigheter i EU?

Hur kan LIFE+ hjälpa lokala och regionala myndigheter i EU? Hur kan LIFE+ hjälpa lokala och regionala myndigheter i EU? LIFE+ är EU:s program för finansiering av miljöprojekt i de 27 medlemsländerna. Genom publikationen LIFE and local authorities: Helping regions

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Utanförskap. 29 september Anna Coyet. DG Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Utanförskap. 29 september Anna Coyet. DG Sysselsättning, socialpolitik och inkludering Utanförskap 29 september 2015 Anna Coyet DG Sysselsättning, socialpolitik och inkludering anna.coyet@ec.europa.eu Social inkludering i Europa 2020- strategin Långsiktig agenda med mål för sysselsättning

Läs mer

Policy för socialt företagande

Policy för socialt företagande Policy för socialt företagande Antagen av kommunfullmäktige 2015-02-25 3 Policy Socialt företagande Innehållsförteckning Inledning... 1 Definition sociala företag... 1 Policy... 1 Syfte... 2 Möjligheter

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Utskottet för regional utveckling. till utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Utskottet för regional utveckling. till utskottet för sysselsättning och sociala frågor EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 28.6.2012 2011/0268(COD) YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för sysselsättning och sociala frågor över förslaget

Läs mer

Landsbygdsnätverkets virtuella tankesmedja om samordningsmöjligheter mellan GSR-fonderna

Landsbygdsnätverkets virtuella tankesmedja om samordningsmöjligheter mellan GSR-fonderna Promemoria 2012-10-12 Näringsdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet Landsbygdsdepartementet Camilla Lehorst Telefon 08-405 16 30 Mobil 070-519 01 18 E-post camilla.lehorst@enterprise.ministry.se Landsbygdsnätverkets

Läs mer

Socialt entreprenörskap och sociala företag. Småland-Blekinge South Sweden

Socialt entreprenörskap och sociala företag. Småland-Blekinge South Sweden Socialt entreprenörskap och sociala företag Småland-Blekinge South Sweden Agnes Löfgren 2015 Socialt entreprenörskap och sociala företag Nedan följer en uppdaterad version av det PM om socialt entreprenörskap

Läs mer

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur.

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur. Varför finns Regionkommittén? För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning genomförs på lokal och regional nivå). För att

Läs mer

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 Vad vi ska gå igenom: EU:s policy struktur: varför regioner? EU:s regionalpolitik i stora drag Regionalpolitikens

Läs mer

Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398)

Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398) MEMO/11/818 Bryssel den 23 november 2011 Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398) Vad är Erasmus för alla? Erasmus för alla är EU-kommissionens förslag till nytt program för allmän och yrkesinriktad

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling , som samfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, är ett hållbart och

Läs mer

KREATIVA EUROPA (2014 2020) Delprogrammet Kultur. Inbjudan att lämna förslag. EACEA 29/2015: Stöd till europeiska samarbetsprojekt

KREATIVA EUROPA (2014 2020) Delprogrammet Kultur. Inbjudan att lämna förslag. EACEA 29/2015: Stöd till europeiska samarbetsprojekt KREATIVA EUROPA (2014 2020) Delprogrammet Kultur Inbjudan att lämna förslag EACEA 29/2015: Stöd till europeiska samarbetsprojekt Genomförande av Kreativa Europa delprogrammet Kultur: Stöd till europeiska

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2.9.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA (06/2009) Angående: BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2010 Sammanfattande analys av det preliminära

Läs mer

Utskottet för regional utveckling ÄNDRINGSFÖRSLAG 543. Förslag till betänkande Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE v04.

Utskottet för regional utveckling ÄNDRINGSFÖRSLAG 543. Förslag till betänkande Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE v04. EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 21.6.2013 2011/0276(COD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 543 Förslag till betänkande Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04.00) Ändrat

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Ersätter Lissabonstrategin (2000 2010) Vision genom tre prioriteringar och fem mål Sju flaggskeppsinitiativ Hur hänger det ihop? Europa 2020

Läs mer

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet.

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet. Europeiska rådet Bryssel den 26 juni 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 FÖLJENOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Ärende: Europeiska rådets möte (25 och 26 juni 2015) Slutsatser

Läs mer

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 8 november 2016 (OR. en) 14127/16 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 8 november 2016 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 13265/16 Ärende: FIN 774

Läs mer

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4, 29.7.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 247/127 RÅDETS REKOMMENDATION av den 8 juli 2014 om Finlands nationella reformprogram 2014, med avgivande av rådets yttrande om Finlands stabilitetsprogram

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

MÖTET MÅNDAGEN DEN 3 OKTOBER 2011 (KL. 10.00) SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK. 1. Godkännande av dagordningen

MÖTET MÅNDAGEN DEN 3 OKTOBER 2011 (KL. 10.00) SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK. 1. Godkännande av dagordningen Kommenterad dagordning rådet 20110926 Arbetsmarknadsdepartementet Socialdepartementet A2011/3606/IE S2011/8258/EIS Rådets möte (social, jämställdhets och arbetsmarknadsministrarna) den 3 oktober 2011 MÖTET

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

Europeiska och regionala prioriteringar

Europeiska och regionala prioriteringar www.regionvasterbotten.se och regionala prioriteringar NS forum 2014 05 06 www.regionvasterbotten.se Regionala prioriteringar Regionala och prioriteringar samspelar! Norrbottens och Västerbottens regionala

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.1.2008 SEK(2008) 24 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Dokument som åtföljer rapporten om konsekvensanalysen av förslag för att modernisera

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

Från EU:s budget till lokaltregionalt. Säffle 16 oktober 2006

Från EU:s budget till lokaltregionalt. Säffle 16 oktober 2006 Från EU:s budget till lokaltregionalt utvecklingsarbete Säffle 16 oktober 2006 Huvudrubriker i EU:s budget Hållbar tillväxt - konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning ( sektorspolitik) - ökad sammanhållning

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 29.10.2009 2009/0072(CNS) ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31 Förslag till yttrande Karima Delli (PE430.326v01-00) över förslaget till rådets beslut om Europeiska

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?"

Tal vid seminarium Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga? SPEECH/07/501 Margot Wallström Vice-President of the European Commission Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?" Arrangerat av Ekonomiska och sociala

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank tillhandahåller EIB långfristig finansiering till solida och hållbara investeringsprojekt till stöd för EU:s politiska mål i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och är

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV 8.10.2015 L 263/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/1794 av den 6 oktober 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG, 2009/38/EG

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Arbetsförmedlingen; SFS 2007:1030 Utkom från trycket den 4 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver 1 följande. Uppgifter

Läs mer

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik CMI/Digital Vision Europeiska kommissionen 1 Var kan jag söka arbete? Den fria rörligheten

Läs mer

UTESTÄNGNING OCH DISKRIMINERING

UTESTÄNGNING OCH DISKRIMINERING KAMPEN MOT FATTIGDOM, SOCIAL UTESTÄNGNING OCH DISKRIMINERING Genom att stödja medlemsstaterna i kampen mot fattigdom, social utestängning och diskriminering är Europeiska unionens målsättning att stärka

Läs mer

Fortsatt samarbete inom yrkesutbildning i EU

Fortsatt samarbete inom yrkesutbildning i EU Fortsatt samarbete inom yrkesutbildning i EU Ny kompetens för framtida arbetsmarknadsbehov att förutse och matcha kompetensbehov Stockholm 30 november 2010 Upplägg Europasamarbete med koppling till utbildning

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Social dialogkommitté för kommunala och regionala myndigheter Arbetsprogram 2011-2013

Social dialogkommitté för kommunala och regionala myndigheter Arbetsprogram 2011-2013 SLUTLIG VERSION (EPSU OCH CEMR) A. Målsättning Social dialogkommitté för kommunala och regionala myndigheter Att företräda arbetsgivare och fackliga organisationer i branschen kommunala och regionala myndigheter

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM132. Meddelande och rekommendation om nationella strategier för romsk integrering. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM132. Meddelande och rekommendation om nationella strategier för romsk integrering. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria 01/13:FPM13 Meddelande och rekommendation om nationella strategier för romsk integrering Arbetsmarknadsdepartementet 01/13:FPM13 013-07-15 Dokumentbeteckning KOM (013)

Läs mer

Workshop om det nya Socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet

Workshop om det nya Socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet Workshop om det nya Socialfondsprogrammet Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat från 2007-2013 Stärkt fokus på resultat och

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet PE v01-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet PE v01-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 30.3.2005 PE 355.745v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 14-32 Förslag till yttrande Jerzy Buzek Europeiska regionala utvecklingsfonden

Läs mer

5c'(765(62/87,21 DYGHQ. om "kvinnor och vetenskap" EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION

5c'(765(62/87,21 DYGHQ. om kvinnor och vetenskap EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION (8523(,6.$ 81,21(165c' %U\VVHOGHQMXQL 25HQ /,0,7( 5(&+ 5c'(765(62/87,21 DYGHQ om "kvinnor och vetenskap" EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION av följande skäl: 1. Främjandet av jämställdhet

Läs mer

Rådets Slutsatser av den 12 maj 2009 om en strategisk ram för europeiskt utbildningssamarbete ( Utbildning 2020 )

Rådets Slutsatser av den 12 maj 2009 om en strategisk ram för europeiskt utbildningssamarbete ( Utbildning 2020 ) C 119/2 Europeiska unionens officiella tidning 28.5.2009 IV (Upplysningar) RÅDET UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN Rådets Slutsatser av den 12 maj 2009 om en strategisk ram

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 7.3.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 7.3.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 7.3.2008 ARBETSDOKUMENT om Europaparlamentets och rådets förslag till beslut om inrättande av ett handlingsprogram för att höja kvaliteten

Läs mer

Förhandsvisning. Frågeformuläret kan enbart fyllas i online.

Förhandsvisning. Frågeformuläret kan enbart fyllas i online. Förhandsvisning. Frågeformuläret kan enbart fyllas i online. Frågeformulär "Mot en halvtidsöversyn av Europa 2020-strategin utifrån EU:s städers och regioners perspektiv" Bakgrund Halvtidsöversynen av

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET YTTRANDE. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 2008/2026(BUD)

EUROPAPARLAMENTET YTTRANDE. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 2008/2026(BUD) EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 10.9.2008 2008/2026(BUD) YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 december 2009 (14.12) (OR. en) 17113/09 TELECOM 263 AUDIO 59 MI 459 COMPET 513 NOT

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 december 2009 (14.12) (OR. en) 17113/09 TELECOM 263 AUDIO 59 MI 459 COMPET 513 NOT EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 december 2009 (14.12) (OR. en) 17113/09 TELECOM 263 AUDIO 59 MI 459 COMPET 513 NOT från: Coreper till: Rådet Föreg. dok. nr: 16642/09 TELECOM 254 AUDIO 55 MI 449 COMPET

Läs mer

Roland BLADH 30 augusti 2012. Roland.Bladh@ec.europa.eu

Roland BLADH 30 augusti 2012. Roland.Bladh@ec.europa.eu Europa 2020 och Socialfonden Roland BLADH 30 augusti 2012 DG Employment, Social Affairs and Inclusion Roland.Bladh@ec.europa.eu www.ec.europa.eu/social europa eu/social Sammanhållningspolitiken 2014-20

Läs mer

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun Antagna XXX-XX-XX Tyresö kommun / 2015-04-15 2 (6) Innehållsförteckning 1 Inriktning... 3 2 Prioriterade områden... 3 2.1 Utveckling av kommunens

Läs mer