Easi. Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik. Ett socialt Europa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Easi. Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik. Ett socialt Europa"

Transkript

1 Easi Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik Ett socialt Europa

2

3 Easi Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering Manuskriptet färdigställdes i november 2013

4 Varken Europeiska kommissionen eller någon person som agerar på kommissionens vägnar är ansvarig för hur nedanstående uppgifter används. Omslag: Mi Ran Collin Europeiska unionen För att använda foton som inte omfattas av upphovsrätt tillhörande Europeiska unionen måste tillstånd först inhämtas från innehavaren eller innehavarna av upphovsrätten. Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på dina frågor om Europeiska unionen Gratis telefonnummer (*): (*) Varken informationen eller samtalen kostar i regel något (men vissa operatörer, telefonkiosker och hotell kan ta betalt för samtalen). En stor mängd övrig information om Europeiska unionen är tillgänglig på internet via Europa-servern (http://europa.eu). Kataloguppgifter och en sammanfattning finns i slutet av publikationen. Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå, 2014 ISBN doi: /45201 (tryckt version) ISBN doi: /55430 (PDF online) Europeiska unionen, 2014 Kopiering tillåten med angivande av källan. Printed in Belgium Tryckt på papper som blekts utan elementärt klor (ECF)

5 Förord Den sysselsättningsrelaterade och sociala situationen är den främsta angelägenheten för människor och regeringar inom EU i dag. Denna situation är också ett hot mot EU:s sammanhållning, stabilitet, konkurrenskraft och välstånd på medellång och lång sikt. Mot denna bakgrund av kriser och hotande demografiska, miljömässiga och tekniska utmaningar, som påverkar våra arbetsmarknader och sociala trygghetssystem, behöver Europa ett nytt instrument på EU nivå förutom Europeiska socialfonden (ESF). Detta instrument ska skapa, testa och sprida innovativa politiska lösningar för att främja hållbar tillväxt och sysselsättning på lång sikt, minska skillnaderna mellan medlemsstaterna och göra framsteg i riktning mot att minska den sociala ojämlikheten. EU:s program för sysselsättning och social innovation (Easi) syftar till att minska skillnaderna. Arbetet i programmet kommer att gå ut på att stödja införandet av Europa 2020-strategin på området sysselsättning, socialpolitik och inkludering samt komplettera ESF (som är inriktat mot projekt på lokal och nationell nivå) genom att fokusera på innovativa projekt med en alleuropeisk dimension. Prioriterade aktiviteter för Easi under är att hjälpa medlemsstaterna att modernisera sina arbetsmarknader och de sociala trygghetssystemen och höja deras sysselsättningsnivå, särskilt bland ungdomar. Andra viktiga uppgifter blir att stödja skapandet av arbetstillfällen, främja en välutbildad arbetskraft, uppmuntra anpassning till förändringar och förutse omstruktureringar, öka den geografiska rörligheten och främja social innovation. Genom att identifiera, analysera och sprida bästa praxis kommer Easi att stödja insatser för att utforma och införa sysselsättningsreformer och sociala reformer på europeisk, nationell, regional och lokal nivå. Genom konkreta projekt och aktiviteter testas reformer i praktiken, varefter de mest framgångsrika främjas, bland annat via ESF. I detta sammanhang kommer Easi att lägga cirka 100 miljoner euro på försök inom kritiska politiska områden som ungdomssysselsättning eller integration av missgynnade grupper. Easi Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik 3

6 När Eures nu införlivas i Easi kommer specialprogram för rörlighet att skapas för att underlätta jobbsökning och främja jobbmatchning på EU nivå. Slutligen kommer Easi att bli ett nytt finansiellt instrument för stöd till socialt företagande och säkerställa kontinuitet med våra instrument för mikrokrediter. Den föreslagna budgeten är relativt liten, men Easi kommer att erbjuda en plattform för innovationer och försök. Budgeten kan också ökas av medlemsstaterna och med stöd från ESF. Vi har en lång väg att gå för att uppfylla de gemensamma mål som vi har satt upp för Denna publikation är tänkt som en hjälp i det arbetet genom att lyfta fram några av de sätt på vilka Easi och dess omfattande bas av intressenter kan vägleda vår politik och våra åtgärder i rätt riktning. László Andor Kommissionär med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och inkludering 4 Easi Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik

7 Innehåll Förord Kärnan i Easi Progress: Modernisering av sysselsättning och socialpolitik Eures: Att främja yrkesmässig rörlighet Mikrofinansiering och socialt entreprenörskap Läs mer och följ oss Easi Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik 5

8

9 1. Kärnan i Easi EU:s program för sysselsättning och social innovation (Easi) är ett finansieringsinstrument på europeisk nivå som förvaltas direkt av Europeiska kommissionen för att stödja sysselsättning, socialpolitik och rörlighet på arbetsmarknaden inom EU. Easi medel används för att pröva idéer till reformer i praktiken, utvärdera dem och sedan främja de bästa idéerna i medlemsstaterna. Begreppet social innovation, som har ett särskilt fokus på ungdomar, är grunden till Easi. Programmet kommer att dela ut miljoner euro per år för social innovation. Easi sammanför tre EU program som förvaltats separat mellan 2007 och 2013: Progressprogrammet (för sysselsättning och social solidaritet), som stödde utveckling och samordning av EU:s politik rörande sysselsättning, social inkludering, social trygghet, arbetsvillkor, antidiskriminering och jämställdhet. Eures (European Employment Services), ett samarbetsnätverk mellan Europeiska kommissionen och de offentliga arbetsförmedlingarna i medlemsstaterna, som uppmuntrar rörlighet bland arbetstagarna. Progress mikrofinans, som syftar till att öka tillgången till mikrokrediter för privatpersoner som vill starta eller utveckla ett litet företag. Från och med januari 2014 kommer dessa program att utgöra Easi. Genom att samla de här programmen i ett övergripande program hoppas kommissionen kunna bygga vidare på sina tidigare framgångar och uppnå gemensamma mål för EU:s sysselsättnings- och socialpolitik. Andra förväntade fördelar med detta är förbättrad samordning mellan programmen, större politisk samstämmighet samt effektivare leverans och förvaltning. Easi står inte ensamt. Tillsammans med Europeiska socialfonden (ESF) och Europeiska globaliseringsfonden (EGF) bildar den en sammanhängande uppsättning EU program för att främja sysselsättning, socialt skydd och social integration, samt arbetsvillkor för perioden Easi Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik 7

10 Instrumentet går in i EU:s tioåriga tillväxtstrategi genom att stödja införandet av sysselsättningsmålen och de sociala målen i Europa Det stöder också utbyggnaden av de sju huvudinitiativen som lanserades under 2010, och i synnerhet då den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning, En agenda för ny kompetens och arbetstillfällen och Unga på väg. Easis mål kompletterar en rad andra aktuella initiativ från Europeiska kommissionen för att bemöta sociala och ekonomiska utmaningar, särskilt initiativ som rör sysselsättning, sociala investeringar och ungdomssysselsättning. Instrumentets mål kopplas ihop även med sysselsättningen och de sociala aspekterna av den europeiska planeringsterminen. Easis mål Att stärka egenansvaret för EU:s mål och samordning av åtgärder på EU nivå och nationell nivå inom områdena sysselsättning, socialpolitik och inkludering. Att stödja utvecklingen av sociala trygghetssystem och arbetsmarknadspolitiken genom att främja goda styrelseformer, ömsesidigt lärande och social innovation. Att modernisera EU:s lagstiftning och säkerställa effektiv tillämpning av den. Att främja geografisk rörlighet och göra det lättare att hitta arbete genom att utveckla en öppen arbetsmarknad. Att öka tillgången på och tillgängligheten till mikrofinansiering för utsatta grupper och mikroföretag och öka tillgången till finansiering för sociala företag. 8 Easi Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik

11 Imageglobe Samordnade åtgärder Arbetet med att införa strategier för att bemöta socioekonomiska problem är i huvudsak medlemsstaternas och regionernas ansvar. Men det finns en växande enighet om att samordnade åtgärder på EU nivå kan förbättra politiken. Det är här Easi kommer in. De tre programmen som kommer att fortsätta under samma namn kompletterar varandra väl. De har alla samma mål: att främja sysselsättning, social inkludering och rörlighet på arbetsmarknaden. Genomförandet av mikrofinansieringsdelen får också stöd i Progress-programmet, med bland annat teknisk support åt mikrofinansiärerna. Easi Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik 9

12 Kompletteringsmöjligheter med andra EU program Easi är utformat för att stödja utvecklingen av politik och lagstiftning på EU nivå. Dess verksamhet bör kompletteras på nationell, regional och lokal nivå. Som ett exempel kommer hela Eures nationella verksamhet att finansieras av ESF. Gränsöverskridande partnerskapsverksamhet som omfattar mer än en medlemsstat kommer att finansieras genom Easi för att öka rörligheten för arbetstagare inom EU. Easi kommer också att ha ett nära samarbete med EU:s övriga finansiella instrument inom områden som social dialog, rättvisa och grundläggande rättigheter, utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor, forskning och innovation, entreprenörskap, hälsa, utvidgning och externa relationer samt den allmänna ekonomiska politiken. Progress ska trimmas från fem till tre delar. Verksamheten i programmet, som främjar jämställdhet mellan kvinnor och män och bekämpar diskriminering, kommer att finansieras av programmet Grundläggande rättigheter och medborgarskap samt Jämställdhet för perioden Easi kommer dock att främja jämställdhet och bekämpa diskriminering när det gäller alla mål för programmet, i linje med EU:s åtaganden och Europa 2020-målen. Easi i siffror Total budget: euro, i löpande priser. Vägledande fördelning av medel: Progress (61 %, från 15 % t.o.m. 20 % för socialpolitiska försök), MF/S 21 % och Eures 18 %. Mikrofinansiering och socialt entreprenörskap 21 % Främjande av yrkesmässig rörlighet (Eures) 18 % 61 % Modernisering av sysselsättning och socialpolitik (Progress) 919 miljoner euro under sju år 10 Easi Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik

13 2. Progress: Modernisering av sysselsättning och socialpolitik Progress är EU:s viktigaste instrument som förvaltas direkt av Europeiska kommissionen för att främja politiska reformer inom sysselsättning och socialpolitik. Programmet syftar till att bidra till utbyggnaden av Europa 2020, inklusive dess överordnade mål, integrerade riktlinjer och huvudinitiativ. Det kommer att fortsätta att stödja EU:s politik inom tre områden: att främja hållbar sysselsättning av hög kvalitet, att garantera ett fullgott och anständigt socialt skydd, att bekämpa socialt utanförskap och fattigdom samt att förbättra arbetsvillkoren. Medlen fördelas enligt följande: Sysselsättning, särskilt för att bekämpa ungdomsarbetslösheten: minst 20 procent. Socialt skydd, social inkludering och minskning och förebyggande av fattigdom: minst 50 procent. Arbetsvillkor: minst 10 procent. Det går även att kombinera olika politikfrågor genom att göra anspråk på 20 procent av budgetanslaget. Särskilda mål För perioden kommer Progress, när det gäller sysselsättning, socialt skydd och arbetsvillkor, att fortsätta att utveckla och sprida jämförbara analytiska kunskaper inom EU, stödja informationsutbyte, ömsesidigt lärande och dialog, och ekonomiskt bistå medlemsstaterna och de andra deltagande länderna med att utveckla sin politik och införa EU:s lagstiftning. Det nya programmet kommer också att ge ekonomiskt stöd till icke statliga organisationer, särskilt för att främja social inkludering och fattigdomsbekämpning. Socialpolitiska försök Progress kommer att öka sitt stöd för att testa sociala och arbetsmarknadspolitiska innovationer och försök när det gäller metoder (ett mer strikt vetenskapligt förhållningssätt) och finansiering (ett åtagande att spendera mellan 10 och 14 miljoner euro per år). Stödet till olika socialpolitiska försök syftar till att främja sociala innovationer som erbjuder innovativa lösningar på sociala behov på medlemsstatsnivå. Easi Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik 11

14 Stödet ska underlätta insamlingen av material som stöder genomförbarheten för olika sysselsättningsinnovationer och sociala innovationer med politiska lösningar på sociala behov. Om resultaten är övertygande upprepas dessa i större skala. Framgångsrika idéer kan genomföras med ekonomiskt stöd från Europeiska socialfonden och andra källor. Som ett exempel genomförde programmet 17 pilotförsök i elva EU länder under Ett av dessa projekt, Hope in stations, arbete med hemlösa på järnvägsstationer, har lett till att myndigheterna nu har en mjukare inställning till hemlösa på järnvägsstationer i sju europeiska städer. Progress kommer också att använda sin egen budget för socialpolitiska försök för att ytterligare utveckla potentialen för sysselsättning och social innovation. Olika typer av aktiviteter som kan stödjas genom Progress 1. Analyser a. Material som samlats in inom ramen för Progress programmet används ofta av EU kommissionen för att utlösa/stärka den nationella debatten i alla skeden av den politiska processen. Inom ramen för programmet har material samlats in om följande punkter: Sysselsättning: Kvartalsrapporter från Europeiska observationsorganet för sysselsättning. Socialt skydd och social inkludering: Databasen MISSOC, jämförande tabeller som omfattar 31 länder och 12 huvudområden för socialt skydd. Arbetsvillkor: Europeiska arbetsmiljöbyrån, en alleuropeisk opinionsundersökning om arbetsmiljö och hälsa, med resultat från 36 europeiska länder under Jämställdhet: Databas om män och kvinnor i viktiga beslutsfattande positioner: uppgifter om antalet män och kvinnor i viktiga beslutsfattande positioner inom politik, offentlig förvaltning, rättsväsende och diverse andra viktiga delar av ekonomin, som omfattar 34 länder. Icke diskriminering: Uppdaterad tematisk rapport om förbud mot diskriminering enligt europeisk människorättslagstiftning. b. Progress hjälper kommissionen att garantera korrekt och effektiv tillämpning av EU lagstiftningen i medlemsstaterna genom regelbunden övervakning. Programmet har aktivt stött utvecklingen och förändringen av lagstiftningsinitiativ, 12 Easi Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik

15 speciellt när det gäller arbetsförhållanden och eventuell översyn av lagstiftningen om utstationering av arbetstagare. 2. Ömsesidigt lärande, medvetenhet och spridning a. Progress stöder inbördes utvärderingar av politik som rör social trygghet och social inkludering i olika EU medlemsstater, för att underlätta processerna för ömsesidigt lärande, spridningen av politiska strategier och den gemensamma förståelsen och egenansvaret för EU:s politiska mål inom dessa områden. Vid en inbördes utvärdering i Paris 2012 betonades hur viktigt det är att stödja den sociala ekonomin för att uppnå åtminstone tre centrala mål i Europa 2020-strategin (sysselsättning och tillväxt, innovation samt fattigdomsbekämpning) och skapa förutsättningar för social innovation. Tillsammans med värdlandet Frankrike och tio andra länder deltog de Progress finansierade icke statliga organisationerna Eurodiaconia och FEANTSA i evenemanget som viktiga intressenter och delade med sig av sina kunskaper till de andra deltagarna. b. Utbyte av god praxis och erfarenheter är en av de grundläggande principerna i Europa 2020-strategin. Projektet New skills for green jobs: A case for a more gender inclusive labour market? ( Ny kompetens och miljövänliga jobb: Dags för en mer könsinkluderande arbetsmarknad? ) syftade till att skapa en tillräcklig kunskapsbas för att stödja övergången till en miljövänlig ekonomi. Inom ramen för projektet identifierades olika verktyg som överfördes mellan deltagarländerna för att i ett tidigt skede identifiera vilken kompetens som krävs för att miljöanpassa ekonomin. Projektet var också inriktat på att förbättra effektiviteten och relevansen av befintliga utbildningsmetoder, med fokus på kvinnors aktiva deltagande. c. Benchmarking of PES activities ( Benchmarkingprojektet för offentliga arbetsförmedlingar ). Tack vare ett framgångsrikt benchmarkingprojekt för de offentliga arbetsförmedlingarnas verksamhet, och sidoeffekter som ömsesidigt lärande, har effektiviteten i arbetsförmedlingarnas tjänster förbättrats inom hela EU. Förändringar i de offentliga arbetsförmedlingarnas servicemodeller är ett direkt resultat av eller har inspirerats av olika arrangemang för ömsesidigt lärande där de offentliga arbetsförmedlingarna har deltagit. Det rör sig bland annat om aktiviteter kopplade till åtgärdsplanering och profilering och till arbetet med lågutbildade arbetslösa, i synnerhet ungdomar. 3. Stöd till centrala aktörer Viktiga icke statliga organisationer inom EU bidrar med sina respektive målgruppers syn på saken och övergripande frågor till olika politiska områden. Easi Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik 13

16 Progress har stött över 30 centrala EU nätverk och icke statliga organisationer, verksamma inom områdena icke diskriminering, jämställdhet och social delaktighet/ socialt skydd. Tillsammans fungerar de som en användbar informationskälla för EU och nationella beslutsfattare och andra intressenter och bidrar till exempel till att främja en övergripande strategi för EU:s sysselsättningspolitik och socialpolitik. Genom att ekonomiskt stödja viktiga EU nätverk har Progress bidragit till kommunikation och främjande av centrala idéer och strategier, till exempel det europeiska året för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna, plattformen mot fattigdom och social utestängning samt nationella strategier för integrering av romer. Progress kommer att fortsätta att främja liknande verksamhet mellan 2014 och Det kommer också att ge ett ännu större EU mervärde och politisk relevans för nuvarande och framtida prioriteringar på EU nivå. Vilka kan delta? Finansiering från Progress är öppet för EU:s medlemsstater, EES länderna, i enlighet med EES avtalet, och EFTA medlemsstater, EU:s kandidatländer och potentiella kandidatländer, i linje med de allmänna principerna och villkoren i de ramavtal som ingåtts med dem inför deras deltagande i EU program. De typer av organisationer som kan ansöka om bidrag är nationella, regionala och lokala myndigheter, arbetsförmedlingar, specialiserade organ enligt EU rätten, arbetsmarknadens parter, icke statliga organisationer, högskolor och forskningsinstitut, experter på utvärdering och konsekvensbedömning, nationella statistikkontor, medierna. 14 Easi Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik

17 3. Eures: Att främja yrkesmässig rörlighet Eures är ett europeiskt nätverk för rörlighet på arbetsmarknaden som erbjuder information, vägledning och rekryteringshjälp/arbetsförmedling till arbetsgivare, arbetssökande och alla medborgare som vill dra nytta av den fria rörligheten för arbetstagare. Eures består av Eures portalen samt av ett nätverk med cirka 900 Eures rådgivare som ger praktiska råd. I november 2013 fanns det cirka lediga platser, mer än meritförteckningar och cirka registrerade arbetsgivare på Eures portal. Den tar emot cirka fyra miljoner besök per månad. Cirka arbetssökande per år får jobb eller ett jobberbjudande via Eures. Särskilda mål Eures kommer att presentera lediga platser och arbetssökande för potentiella sökande och arbetsgivare på EU nivå. Programmet kommer att modernisera Eures portalen och dess självbetjäningsverktyg, även för europeiska jobbdagar på nätet som arrangeras i hela EU. Arbetssökande i Europa kommer att ha tillgång till samma lediga platser och supporttjänster, och arbetssökande och arbetsgivare kommer att få tillgång till olika matchningsverktyg på Eures portalen. Programmet kommer också att utveckla tjänster för rekrytering och anställning genom förmedling av lediga platser och platsansökningar på europeisk nivå. Det kommer till exempel att skapa och utveckla riktade program för rörlighet för att ge ekonomiskt stöd och hjälpa arbetssökande att hitta arbete i andra länder inom EU. De kommer att fylla flaskhalsar och nischade lediga platser och hjälpa vissa arbetstagargrupper att bli mobila och länder att bli mål för mobila arbetstagare. Systemen kommer att bygga på utvecklingen av Ditt första Eures jobb, som för närvarande drivs som ett pilotprojekt i form av en förberedande åtgärd för att hjälpa unga människor (18 30 år) att hitta ett jobb i en annan medlemsstat, och samtidigt uppmuntra små och medelstora företag, den största arbetsgivargruppen inom EU, att erbjuda ungdomar arbete. Easi Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik 15

18 Imageglobe Eures utbildning Easi kommer att öka antalet anställda som ska utbildas (upp till personer) och utveckla virtuella utbildningserbjudanden, som kommer att erbjudas till alla som levererar Eures tjänster. Eures specialiserade utbildningsmoduler kommer att fokusera på områden som stöd till arbetssökande, matchning och placering, tjänster till arbetsgivare och ökad användning av IKT verktyg. Detta bör leda till en betydande kvalitativ ökning av Eures tjänster för arbetssökande och arbetsgivare, som är Eures viktigaste målgrupper. Eures portal för rörlighet på arbetsmarknaden Under en genomsnittlig dag är 1,5 miljoner lediga platser tillgängliga för arbets sökande på Eures portalen. Från 2014 kommer Eures tjänster att vara öppna för nya partner, vilket sannolikt kommer att öka antalet visade lediga platser till hela två miljoner inom två år. Detta kommer att möjliggöra större öppenhet på den europeiska arbetsmarknaden och förbättrad tillgång till arbetstillfällen för arbetssökande. 16 E a s i E t t n y t t öv e r g r i p a n d e E U - p r o g r a m fö r s y s s e l s ä t t n i n g o c h s o c i a l p o l i t i k

19 Portalen tar emot cirka 38 miljoner unika besökare per år. Easi möjliggör en kvalitativ ökning av Eures tjänster på portalen och i verkligheten, så den siffran kan nå 45 miljoner inom två år. Arbetsgivare som erbjuder arbetstillfällen kommer att gynnas av bättre kontakter med europeiska arbetssökande, vilket kommer att leda till bättre matchning på den europeiska arbetsmarknaden. Eures ligger hittills bakom cirka anställningar per år inom EU. De pågående strategiska reformerna bör avsevärt höja den siffran. Ditt första Eures jobb Under testade kommissionen ett nytt program för rörlighet på arbetsmarknaden, Ditt första Eures jobb, för att öka ungdomars tillgång till arbetstillfällen i Europa. Systemet var framgångsrikt, och cirka unga människor i Europa fick en anställning, så det kommer att fortsätta från och med 2014 som ett riktat program för rörlighet. Det kommer också att omfatta praktik- och lärlingsplatser samt tillgång till arbetstillfällen i sektorer som upplever rekryteringssvårigheter, som till exempel IKT. Målgruppen är ungdomar i åldern och arbetsgivare (alla företag, men i synnerhet små och medelstora företag). Olika typer av aktiviteter som kan stödjas genom Eures Eures främjar rörligheten för arbetstagare och enskilda personer i hela EU, och nya Eures kommer att fokusera på följande aktiviteter: Utveckling av en flerspråkig digital plattform och dess självbetjäningsverktyg för förmedling av lediga platser och platsansökningar. Utveckling av riktade program för rörlighet (till exempel fortsättning på Ditt första Eures jobb), ansökningsomgångar, att fylla lediga platser där brister har identifierats på arbetsmarknaden och/eller att hjälpa arbetstagare som kan vara mobila, där ett tydligt ekonomiskt behov har identifierats. Utveckling av och arbete inom Eures gränsöverskridande partnerskap, särskilt utgivande av information, rådgivning, placerings- och rekryteringstjänster för gränsarbetare, Ömsesidigt lärande mellan Eures aktörer och utbildning av Eures rådgivare, inklusive gränsöverskridande rådgivare inom Eures partnerskapet. Information och kommunikation för att öka medvetenheten om fördelarna med geografisk och yrkesmässig rörlighet i allmänhet och om Eures verksamhet och tjänster. Easi Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik 17

20 Organisationer som kan ansöka om finansiering: Nationella, regionala och lokala myndigheter. Arbetsförmedlingar. Arbetsmarknadsorganisationerna och andra berörda parter. Hur finansieras Eures? Eures totala budget beräknas bli cirka 20 miljoner euro per år. Eures kommer att anslå minst 32 procent av sina medel till att presentera lediga platser, minst 30 procent till att utveckla tjänster för rekrytering och anställning av arbetare, minst 18 procent till gränsöverskridande partnerskap (att upprätta stödtjänster som är särskilt anpassade efter behoven hos gränspendlare) och eventuellt kvarstående medel kommer att anslås till övergripande projekt. 18 Easi Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik

21 4. Mikrofinansiering och socialt entreprenörskap Mikrofinansiering och socialt entreprenörskap (MF/SE) som är igång under perioden är den tredje delen i Easi programmet. Finansieringen kommer att vara jämnt fördelad mellan mikrofinansiering och socialt entreprenörskap, med minst 45 procent till vardera. Övergripande projekt kommer att stå för resterande upp till 10 procent. MF/SE kommer att fortsätta att underlätta tillgången till mikrofinansiering för individer och mikroföretag, och dessutom innefatta kapacitetsuppbyggnad för mikrokreditgivare och stöd för socialt entreprenörskap. Det är första gången Europeiska kommissionen finansierar socialt entreprenörskap. Inom ramen för SE kommer medel att användas för att hjälpa sociala företag att få fäste och utvecklas. Programmet kommer också att främja bra idéer och bästa praxis. När det gäller egenföretagande och skapandet av arbetstillfällen har Progressmikrofinans sedan starten 2010 stött nästan företagare med mikrolån på sammanlagt mer än 80 miljoner euro. Bland dessa företagare finns missgynnade grupper, särskilt kvinnor, ungdomar, minoriteter och lågutbildade. Genom att stödja ett stort antal personer som tidigare var arbetslösa har Progress mikrofinans hittills väsentligt bidragit till att skapa arbetstillfällen. Progress mikrofinans kommer att köras parallellt med det nya MF/SE programmet fram till Särskilda mål Att öka tillgången på och tillgängligheten till mikrofinansiering för utsatta grupper som vill starta eller utveckla sitt företag och mikroföretag. Att bygga upp en institutionell kapacitet hos mikrokreditgivare. Att stödja utvecklingen av sociala företag, särskilt genom att underlätta tillgången till finansiering. Easi Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik 19

22 Imageglobe Vad är nytt i MF/SE? Mikrofinansiering och socialt entreprenörskap kommer att ge samma mikrofinansstöd som i det nuvarande programmet och kommer dessutom att innefatta flera nya inslag: Finansiering av kapacitetsuppbyggnad i mikrofinansieringsinstitutioner. En mikrofinansinstitution kan till exempel behöva ett IT system för att hantera den ökande efterfrågan eller behöva anställa ytterligare kredithandläggare för att bättre tillgodose behoven hos målgrupperna. Detta kan få ekonomiskt stöd inom det nya programmet. Investeringar för att utveckla och utvidga sociala företag, det vill säga företag vars främsta syfte är socialt snarare än en maximering av vinstutdelningen till privata ägare eller aktieägare. Det totala beloppet som ett socialt företag kan få är euro, om det är enligt reglerna för statligt stöd. Programstöd kommer att begränsas till företag som inte är noterade på börsen, med en omsättning eller ett årsbokslut på högst 30 miljoner euro. 20 Easi Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik

23 Vem kan delta? EU:s medlemsstater. EES länderna, i enlighet med EES avtalet, och EFTA medlemsstaterna. EU:s kandidatländer och potentiella kandidatländer i linje med de allmänna principerna i de ramavtal som ingåtts med dem inför deras deltagande i EU program. Organisationer som kan söka finansiering är offentliga och privata organ på nationell, regional eller lokal nivå och som ger mikrofinansiering till personer och mikroföretag och/eller finansiering till sociala företag i de ovan nämnda länderna. Finansieringsmöjligheter Mikrofinansiering gör att mikrokreditgivare i EU:s medlemsstater och andra länder som deltar i programmet kan öka tillgången på och tillgängligheten till mikrofinansiering för utsatta personer som vill starta eller vidareutveckla ett mikroföretag. Det kommer inte direkt att ge mikrolån till privatpersoner. Social Enterprise kommer att hjälpa sociala företag med finansiering via offentliga och privata organ som tillhandahåller lån och andra finansiella instrument till sociala företag. Det kommer inte direkt att ge mikrolån till sociala företag. Finansiering av sociala företag Sammanlagt 92 miljoner euro kommer att finnas tillgängliga för perioden för att stödja sociala entreprenörer. Taket är euro per företag, under förutsättning att företaget har mindre än 30 miljoner euro i årsomsättning. Easi Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik 21

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 INTEGRERAD HÅLLBAR STADSUTVECKLING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020 Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation Sektorsprogrammen 2014-2020 Fördelning av medel - ramen Tillväxtpolitiken: sektorsprogram: 15,1% = röda tråden TILLVÄXTFOKUS! Sammanhållningspolitiken: 31,1%

Läs mer

Möjligheter inom sektorsprogrammen till projekt inom sociala frågor

Möjligheter inom sektorsprogrammen till projekt inom sociala frågor Möjligheter inom sektorsprogrammen till projekt inom sociala frågor Vänersborg, 21 augusti 2015 Kajsa Sundström Van Zeveren kajsa.sundstrom@regionvarmland.se Isabel Poli isabel.poli@regionvarmland.se Vad

Läs mer

Ny kompetens för nya arbetstillfällen. Om EU:s initiativ utifrån ett svenskt perspektiv. Dieselverkstaden den 29 november 2010. Karin Alm Chearnley

Ny kompetens för nya arbetstillfällen. Om EU:s initiativ utifrån ett svenskt perspektiv. Dieselverkstaden den 29 november 2010. Karin Alm Chearnley Ny kompetens för nya arbetstillfällen Om EU:s initiativ utifrån ett svenskt perspektiv Dieselverkstaden den 29 november 2010 Karin Alm Chearnley Befolkningstillväxt 2009-2025, totalt Befolkningstillväxt

Läs mer

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik CMI/Digital Vision Europeiska kommissionen 1 Var kan jag söka arbete? Den fria rörligheten

Läs mer

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu KE-80-09-930-SV-C www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu Är du intresserad av publikationerna från generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter? Du kan

Läs mer

Förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken 2014-2020

Förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken 2014-2020 Promemoria 2013-03-11 Näringsdepartementet Regional tillväxt Förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken 2014-2020 I förslaget till nytt regelverk på EU-nivå för sammanhållningspolitiken

Läs mer

DITT FÖRSTA EURESJOBB

DITT FÖRSTA EURESJOBB DITT FÖRSTA EURESJOBB Vanliga frågor Allmänt Var hittar jag information om Ditt första Euresjobb (Your first Eures job, YfEj)? Du kan hämta information från EURES-portalen: http://eures.europa.eu eller

Läs mer

Sysselsättning och socialpolitik

Sysselsättning och socialpolitik INSYN I EU POLITIKEN Att främja jobb, integration och socialpolitik är en god investering Sysselsättning och socialpolitik Sociala investeringar är en förutsättning för att vi ska gå starkare, mer enade

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden?

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden? C-BIC Fas 3 och framtiden? 1 Tillväxtverket Ny programperiod 2014-2020 8 regionala strukturfondsprogram 1 nationellt regionalfondsprogram 945 milj euro 2 Förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 29.10.2009 2009/0072(CNS) ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31 Förslag till yttrande Karima Delli (PE430.326v01-00) över förslaget till rådets beslut om Europeiska

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2009/2171(INI) 8.4.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 (PE439.256v01-00) Minskning av fattigdomen och skapande av arbetstillfällen i utvecklingsländerna:

Läs mer

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP Fånga upp och behålla kvinnlig toppkompetens Datum: 8 oktober 2013 Plats: Elite Palace Hotel Sankt Eriksgatan 115 11343 Stockholm VARFÖR DELTA? Sex skäl

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 GEMENSKAPSLEDD LOKAL UTVECKLING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

SENA BETALNINGAR TVINGAR EUROPEISKA FÖRETAG I KONKURS

SENA BETALNINGAR TVINGAR EUROPEISKA FÖRETAG I KONKURS SENA BETALNINGAR TVINGAR EUROPEISKA FÖRETAG I KONKURS 03 Varken den Europeiska kommissionen eller personer som representerar kommissionen ansvarar för användning av informationen i denna broschyr. Ring

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige - ESF-rådet har cirka 130 anställda och är indelat i åtta regioner, med huvudkontor i Stockholm - En nationell handlingsplan och åtta regionala

Läs mer

EU-stöd, Program & fonder

EU-stöd, Program & fonder EU-stöd, Program & fonder Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen är ett informationskontor som ingår i nätverket Europe Direkt och vår uppgift är att sprida information

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 24.3.2011 2010/2157(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om demografiska förändringar och konsekvenserna av dessa för EU:s framtida sammanhållningspolitik

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET

EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET BRYSSEL, DEN 2 DECEMBER 2002 EFFAT (EUROPEAN FEDERATION OF TRADE UNIONS IN THE FOOD, AGRICULTURE AND TOURISM SECTORS ) GEOPA (EMPLOYERS GROUP OF THE

Läs mer

RÄTTSLIGA FRÅGOR EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR 2014-2020 I HELA. Rättsliga frågor

RÄTTSLIGA FRÅGOR EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR 2014-2020 I HELA. Rättsliga frågor RÄTTSLIGA I HELA EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA 2014-2020 Rättsliga frågor EU-STÖD TILL ETT EUROPEISKT OMRÅDE FÖR RÄTTSLIGA Samarbete kring civil- och straffrättsliga frågor är nödvändigt för att kunna

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 14.10.2009 2009/0072(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för kultur och utbildning över förslaget

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

Hur kan LIFE+ hjälpa lokala och regionala myndigheter i EU?

Hur kan LIFE+ hjälpa lokala och regionala myndigheter i EU? Hur kan LIFE+ hjälpa lokala och regionala myndigheter i EU? LIFE+ är EU:s program för finansiering av miljöprojekt i de 27 medlemsländerna. Genom publikationen LIFE and local authorities: Helping regions

Läs mer

Sammanfattning av partneravtal för Finland 2014-2020

Sammanfattning av partneravtal för Finland 2014-2020 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, 7 oktober 2014 Sammanfattning av partneravtal för Finland 2014-2020 Övergripande information PA täcker fyra medel: Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Vid mötet den 29 oktober 2008 bekräftade Ständiga representanternas kommitté att det rådde enhällighet om ovannämnda utkast till resolution.

Vid mötet den 29 oktober 2008 bekräftade Ständiga representanternas kommitté att det rådde enhällighet om ovannämnda utkast till resolution. EUROPEISKA U IO E S RÅD Bryssel den 31 oktober 2008 (10.11) (OR. en) 15030/08 EDUC 257 SOC 653 RAPPORT från: Ständiga representanternas kommitté (Coreper I) till: Rådet Föreg. dok. nr: 14398/08 EDUC 241

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor 12 december 2001 PE 305.728/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Marie-Thérèse Hermange (PE 305.728) RESULTATTAVLAN

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

Europa 2020 och dess kopplingar till Värmlands tillväxt och utveckling

Europa 2020 och dess kopplingar till Värmlands tillväxt och utveckling Fakta i korthet Nr. 3 2012 Europa 2020 och dess kopplingar till Värmlands tillväxt och utveckling EU-kommissionen presenterade 2010 EU:s gemensamma tillväxt och sysselsättningsstrategi, Europa 2020 som

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2010/2027(INI) 9.6.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 Ashley Fox (PE441.298v02-00) Den demografiska utmaningen och solidariteten mellan generationerna

Läs mer

5c'(765(62/87,21 DYGHQ. om "kvinnor och vetenskap" EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION

5c'(765(62/87,21 DYGHQ. om kvinnor och vetenskap EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION (8523(,6.$ 81,21(165c' %U\VVHOGHQMXQL 25HQ /,0,7( 5(&+ 5c'(765(62/87,21 DYGHQ om "kvinnor och vetenskap" EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION av följande skäl: 1. Främjandet av jämställdhet

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank erbjuder vi finansiering och expertkunskaper till solida och hållbara investeringsprojekt i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och

Läs mer

1. Alla ska inkluderas i kampen att få tillbaka makten över våra ekonomier

1. Alla ska inkluderas i kampen att få tillbaka makten över våra ekonomier Strategiska prioriteringar för 2014-2018 för UNIs branschöverskridande avdelning för lika möjligheter (Ska antas av UNIs världskvinnokonferens i Kapstaden i december 2014) UNI Global Unions aktionsstrategi

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Deadlines EU-program

Deadlines EU-program Uppdaterad av Janna Wellander 2006-09-29 Deadlines EU-program INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. UTBILDNING 2. KULTUR 3. UNGDOM 4. INFORMATIONSTEKNOLOGI 5. SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR 6. MILJÖ OCH ENERGI 7.

Läs mer

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Kennet Johansson ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Europa 2020 Sammanhållningspolitiken 351,8 miljarder euro Regional utvecklingsstrategi Hösten 2013 Regering Våren 2014

Läs mer

Aktuella projekt inom Arbetsförmedlingens internationella utvecklingssamarbete

Aktuella projekt inom Arbetsförmedlingens internationella utvecklingssamarbete PM 2014-01-21 Aktuella projekt inom Arbetsförmedlingens internationella utvecklingssamarbete Januari 2014 Pär Skoglund Internationella staben Arbetsförmedlingen Sida: 2 av 7 Vitryssland Syfte: Stödja den

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2009-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Västsverige Namn på utlysning: Utlysning 2-2009

Läs mer

Kunskap i havsfrågor 2020

Kunskap i havsfrågor 2020 Miljö- och jordbruksutskottets utlåtande 2012/13:MJU7 Kunskap i havsfrågor 2020 Sammanfattning Utskottet behandlar i detta utlåtande Europeiska kommissionens grönbok om kunskap i havsfrågor 2020 från kartläggning

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 18.3.2015 2014/2210(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Familjeföretag i Europa (2014/2210(INI)) Utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska kommissionen Vetenskap och samhälle Handlingsplan VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska området för forskningsverksamhet INLEDNING Samtidigt som allmänheten generellt sett respekterar forskare,

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Rekrytering och kvarhållning En handlingsram

Rekrytering och kvarhållning En handlingsram Rekrytering och kvarhållning En handlingsram 1.1 Allas tillgång till sjukvård är en grundläggande mänsklig rättighet, som utgör en väsentlig del av den europeiska sociala modellen. Alla relevanta aktörer

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Att använda EU-program som verktyg bakgrund. Halmstad, 22 maj 2014

Att använda EU-program som verktyg bakgrund. Halmstad, 22 maj 2014 Att använda EU-program som verktyg bakgrund Halmstad, 22 maj 2014 Vilka EU-program finns det? EU-program 2014-2020 Internationellt Nationellt Regionalt Kreativa Europa 1,3 miljarder Erasmus+ 14,7 miljarder

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

HORISONT 2020. EU:s nya ramprogram för forskning och innovation 2014-2020

HORISONT 2020. EU:s nya ramprogram för forskning och innovation 2014-2020 HORISONT 2020 EU:s nya ramprogram för forskning och innovation 2014-2020 Den fleråriga budgetramen 2014 2020: Europeiska rådets slutsatser av den 8 februari 2013 Främsta utmaningen: att stabilisera det

Läs mer

TE-tjänster för företag och arbetsgivare

TE-tjänster för företag och arbetsgivare TE-tjänster för företag och arbetsgivare te-tjanster.fi När företaget behöver ny kunnig arbetskraft eller om en ny situation kräver nytt kunnande, lönar det sig att utnyttja TE-tjänsterna. Vi är experter

Läs mer

Unga arbetstagares möte

Unga arbetstagares möte Unga arbetstagares möte Durban, Sydafrika lördag 24 november 2012 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv STÖDINFORMATION 0 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv Unga människor är en av samhällets

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling - om möjligheterna att ställa krav på kollektivavtalsvillkor Upphandlingsdagarna 29 januari 2015 Lisa Sennström Definition av socialt ansvarsfull upphandling

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Programmet för livslångt lärande Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Vilka möjligheter finns? För individer: studiebesök fortbildningskurser job shadowing praktik

Läs mer

Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån. Vad innebär riskbedömning?

Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån. Vad innebär riskbedömning? Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån Bilbao den 28 april 2008 Vad innebär riskbedömning? Jukka Takala: Riskbedömning är det viktigaste verktyget för att förhindra olyckor

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2013 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNING 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ Sammanhanget Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs Ökad konkurrenskraft Clustering to increase med av gröna thekluster competiveness of Green Energy SMEs energitjänsteföretag Att samla leverantörer av gröna energitjänster och produkter till kluster för

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar en avgörande roll i

Läs mer

förebygger stress Inbjudan att inkomma med nomineringar Friska arbetsplatser Europeiska priset för goda praktiska lösningar

förebygger stress Inbjudan att inkomma med nomineringar Friska arbetsplatser Europeiska priset för goda praktiska lösningar Arbetsmiljö angår alla. Bra för både dig och din verksamhet. Friska arbetsplatser #EUManageStress förebygger stress www.healthy-workplaces.eu Inbjudan att inkomma med nomineringar Europeiska priset för

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om sociala innovationer och integration som du är

Läs mer

Landskapsregeringens verksamhetsplan 2015 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken

Landskapsregeringens verksamhetsplan 2015 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken Landskapsregeringens verksamhetsplan 2015 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken i landskapet Fokus under år 2015 Målsättningar Under 2014 har den svaga efterfrågan på arbetskraft medfört att

Läs mer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer I slutet av 1999 påbörjade European Agency ett projekt för att undersöka processen för övergången från skola till arbetsliv runt om i Europa.

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

INSATSGRUPPERNA MOT UNGDOMSARBETSLÖSHET

INSATSGRUPPERNA MOT UNGDOMSARBETSLÖSHET INSATSGRUPPERNA MOT UNGDOMSARBETSLÖSHET UPPDATERING INFÖR EUROPEISKA RÅDETS VÅRMÖTE DEN 14-15 MARS 2013 INSATSGRUPPERNA MOT UNGDOMSARBETSLÖSHET UPPDATERING INFÖR EUROPEISKA RÅDETS VÅRMÖTE DEN 14 15 MARS

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Sätt Europa i arbete! Åtgärdsprogram för fler och bättre jobb i Sverige och övriga EU

Sätt Europa i arbete! Åtgärdsprogram för fler och bättre jobb i Sverige och övriga EU Sätt Europa i arbete! Åtgärdsprogram för fler och bättre jobb i Sverige och övriga EU En jobbkris i Europa Arbetslöshet EU 26,2 mn 10,7 procent Sverige 408 000 8,0 procent Ungdomsarbetslöshet EU 5,5 mn

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Arbetstagargruppens bidrag

Arbetstagargruppens bidrag SV Arbetstagargruppens bidrag De fackliga organisationernas och arbetsmarknadsparternas roll vid programplanering och uppföljning av politiska åtgärder för ekonomisk och social sammanhållning i anslutning

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen

Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen Rautatieläisenkatu 6 puh. 020 7489 400 00520 Helsinki www.akava.fi 1 (3) Mer men bättre EU 1. Akavas mål inför EU-valet och den nya

Läs mer

Gemensam deklaration från CoESS och UNI-Europa om europeisk harmonisering av lagstiftning som styr sektorn för privat säkerhet

Gemensam deklaration från CoESS och UNI-Europa om europeisk harmonisering av lagstiftning som styr sektorn för privat säkerhet Gemensam deklaration från CoESS och UNI-Europa om europeisk harmonisering av lagstiftning som styr sektorn för privat säkerhet Inledning Sektorn för privat säkerhet i Europeiska unionen utvecklas snabbt.

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 29.10.2010 2010/2239(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om grönboken Med sikte på tillräckliga, långsiktigt bärkraftiga och trygga

Läs mer

UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET

UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET Hanteras av UNITE-IT 2014 ALLMÄN ÖVERSIKT Unite-IT-nätverket har firat sitt andra projektår, men endast det första året med fullskalig verksamhet. Vi fortsätter

Läs mer