Synligt osynligt, om Maria och hennes tre döttrar. Maria och hennes tre döttrar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Synligt osynligt, om Maria och hennes tre döttrar. Maria och hennes tre döttrar."

Transkript

1

2 Synligt osynligt, om Maria och hennes tre döttrar Under tidigare konstprojekt har jag mött många kvinnor från vitt skilda delar av världen. Ofta pratade de om vikten av att göra kvinnors liv och andlighet mer synliggjort. Samtidigt har jag också upplevt hur Mariabilder fått en allt mer framträdande roll i våra Skandinaviska kyrkor. Dessa två delar, frågan om kvinnors andlighet och Marias betydelse i vår tid har jag förenat i detta konstprojekt som jag kallar synligt osynligt, om Maria och hennes tre döttrar. Vad väljer vi att synliggöra? Maria är tillbaka i den protestantiska kyrkan. Många hävdar säkert att hon aldrig varit borta, men i så fall är det hennes betydelse som förändrats. Vilket är minst lika intressant. Den Maria som favoriseras i våra kyrkorum idag är inte någon ung, ljuv madonna med lilja i handen, utan en inåtvänd kvinnogestalt i flagnade färger. Men även om hennes yttre är slitet så har hon en stark utstrålning om ett annat slags tidsperspektiv, den tid som ger utrymme för anknytning, kontinuitet och fördjupning. Marias av århundraden nötta gestalt förmedlar i all sin stillsamhet en känsla av delaktighet i att vara människa. Maria långt före oss och alla generationerna sedan dess har alla försökt förstå möjligheten i livets båda ytterligheter, jublande Gudskontakt och djupaste smärta. Den slitna Maria förmedlar detta och vi får känna oss delaktiga i mänsklighetens största frågor utan att bli avkrävd en tro i utbyte. Genom konsthistorien har det gjorts ett oändligt antal Mariabilder. Men man behöver inte fördjupa sig länge i de olika skildringarna förrän kvinnan bakom myten blir märkligt anonym. Den mest kända kvinnan i världshistorien är i själva verket närmast osynlig bakom myten som skapats runt henne. Går man till Bibeln står det inte så mycket om Maria och givetvis kan texterna om hennes liv tolkas på flera sätt. Men större delen av sitt liv måste dock Maria ha levt ett mycket vanligt kvinnoliv med vattenhämtning, matlagning och omhändertagande av den allt större barnaskaran. Fyra söner är namngivna, men döttrarnas namn finns inte nedtecknat. Det går inte ens att säga hur många de var, men kanske var de tre. Dessa tre namnlösa döttrar har jag valt att använda mig av i detta konstprojekt, som en motpol till den överallt så synliga Maria. Mellan Mariasymbolen och hennes namnlösa döttrar uppstår ett mellanrum, eller snarare tomrum. Här möter jag alla de kvinnor som talade med mig om behovet att synliggöra kvinnors liv och andlighet i vår egen tid. De som uppfattade sig själva som osedda av sin omvärld.

3 Så vad är det som händer i det tomrummet, mellan synligt och osynligt? Om vår tids döttrar till Maria lever där använder de säkert sin kreativitet för att skapa lösningar för både vardag och arbetsliv. Är deras verksamhet synliggjord? Oftast inte. Gör bristen på synlighet vad de gör mindre värt? Både ja och nej, för i vems ögon vill vi att det ska vara betydelsefullt? Har vi inte för lätt att förändra begreppet synliggjort till ordet bekräftat och först då viktigt? Om uppmärksamhet krävs för att få tillgång till medel och verktyg är det självklart till nackdel. Men bristen på uppmärksamhet kan bli till något positivt när det ger utrymme att pröva andra vägar än de formella. Tänk i riktningen yngsta barnet i en syskonskara. Vad skulle familjerna och därmed världen vara utan deras ständiga prövande av möjligheter och gränser? Vad gör de som inte deras äldre syskon gjorde? Ingen bryr sig i efterhand, men visst gjorde de skillnad i sin omgivning av både tänkesätt och agerande. Det är inte bara de formella vägarna som är verkningsfulla när det kommer till förändringsarbete. Mellan det synliga och osynliga finns ett fält av möjligheter. Frågan är vad vi gör med det. För mig som konstnär är det händelser i synfältets utkant som inspirerar, det är här det nya skapas. Det är mycket som är på gång där, strax utanför mediernas och omvärldens uppmärksamhet. Kvinnor befinner sig ofta i det fältet och jag kan lätt föreställa mig dem. Jag väljer i mina tankar att göra dem till tre. Nu när de är synliga behöver de inte heller vara namnlösa. Jag kallar dem vid deras rätta namn, nämligen Erfarenhet, Kreativitet och Hopp. Tillsammans uträttar de stordåd, oavsett om omvärlden bryr sig eller ej. Det är till dem och till deras mamma Maria som är mer osynlig än vad hon först verkar, som jag dedicerar detta konstprojekt. Att leva idag upplever många som att existera i ett tomrum där det är svårt att finna bekräftelse. Vi människor blir synliga och bekräftade i mötet med oss själva och med andra. Ibland också i en Gudskontakt. När vi ställer frågan -vad väljer vi, och vad väljer jag, att göra synligt och vad väljer vi att se bort från, då gör vi det också möjligt att förvandla tomrummet inom oss och mellan oss till ett öppet fält där nya möjligheter kan skapas. Nya för oss själva, för vår nära omgivning eller för vår gemensamma värld. Inspirationen att förändra det som krävs kan vi sedan finna inte bara i symbolen Maria, utan också i hennes osynliga döttrar omkring oss, de som tillsammans förändrar världen i tysthet och som nu har namnen Erfarenhet, Kreativitet och Hopp. Kerstin Jakobsson

4

5 Maria och hennes döttrar Delaktighet Viljan till delaktighet och utbyte har jag lärt känna som något viktigt för Kerstin Jakobsson i hennes konstnärliga arbete. Detta kom tydligt till uttryck i projektet Signs då Kerstin öppnade sin textilateljé i fem kyrkor runt om i världen. Hon arbetade med en väv inspirerad av platsen där hon befann sig och inbjöd besökare i kyrkorummet att bidra med ett broderat tecken på väven. Hon skapade formen och gav samtidigt plats för den enskilde att medverka till verkets helhet. Mängden av tecken och vetskapen om att människor i andra länder och i andra kulturer på ett liknande sätt satt i ett kyrkorum och sydde skapade en speciell känsla av samhörighet över gränser. Att det hela ägde rum i kyrkorum där den som sydde var vänd mot altaret hade också sin betydelse. Att sy ett tecken blev ett sätt att be, för den som ville se det så. Det finns beröringspunkter mellan Signs och Maria och hennes döttrar, som Kerstin nu presenterar. Båda projekten har en dimension av interaktivitet och utbyte i och genom konsten. I båda arbetar konstnären med förhållandet mellan den enskilda och gemenskapen och lyfter fram andlighet och kropp som något som hör samman. Arbetet med Maria är för Kerstin också ett sätt att möta den respons som Signs väckte där många betonade hur viktigt det var att kvinnors andlighet blev synliggjord. Genom att ta utgångspunkt i Mariagestalten utforskar Kerstin kvinnors identitet och kreativitet. I det följande vill jag vill lyfta fram några bibliska berättelser om Maria och några bilder av henne hämtade från konsthistorien och sätta dessa i relation till utställningens tema. Marias ja En alldeles avgörande punkt i Marias liv är hennes ja. Ofta har hennes lydnad betonats och även om ordet är komplicerat finns det en dimension av lydnad hos henne. Men hon lyder inte i första hand andra människor eller yttre auktoriteter. Man måste lyda Gud mer än människor står det i Apostlagärningarna i Nya Testamentet och det är snarare denna lydnad Maria praktiserar. Hon får uppdraget att föda Guds Son men först när hennes tvekan blivit ett ja kan något ske. Gud bryr sig om hennes ja. I gudsmötet finns utrymme för hennes subjektivitet och kreativitet. Så mycket bekräftelse av andra får Maria inte för sitt val. Hon är modig. Hennes trolovade Josef försöker först skilja sig från henne. Genom en dröm ändrar han sig sedan och tar till sig Maria och barnet hon väntar. När Josef och Maria är i Betlehem och hon ska föda

6 vill ingen veta av den höggravida kvinna. Istället får hon föda i stallet och djuren är de första som ser hennes barn. Marias ja får på sikt stora konsekvenser i samhälle och historia. Under den första tiden efter att hon fött sitt barn får hon en försmak av detta. Både herdar från fälten i närheten och kungar från olika delar av världen samlas runt hennes barn. Maria med boken I konsthistorien har inte sällan konstnärerna skildrat Maria försjunken i en bok när ängeln Gabriel kommer. Motivet ger en föraning: Ordet blir människa. Vi kan spekulera i vad det är Maria läser. Det kan vara en bönbok som visar på att bönen och gudsrelationen är en del av Marias liv. Är det där hon får integritet nog att lyda Gud mer än människor? Själva läsandet inbjuder oss att bejaka Marias intellektuella sida. Bilder av Maria med en bok i handen problematiserar och gör motstånd mot dualistiska föreställningar som skiljer kropp och tanke och där kvinnan ofta får representera kroppen och mannen tanken. Maria på flykt När Maria fött sitt barn tvingas hon nästan omedel-bart i väg på flykt, undan våld och förtryck. I rädslan för det okända barnet som sägs vara ett kungabarn dödar Herodes alla pojkar under två år. Maria och Josef flyr med barnet och bor i främmande land till dess Herodes dött. Först därefter kan de återvända till sitt land. De slår sig ner i Nasaret. När vi läser om hoten, flykten, tiden i främmande land ser vi kanske samtidigt dagens bilder framför oss. Kvinnor som med små barn tvingas fly. Kvinnor som föder barn i flyktingläger och kämpar för barnets överlevnad. Maria är en kvinna på flykt. Samtidigt som hon i konsten också framställs som en gestalt som tröstar och skyddar. Jag tänker på Maria som skyddsmantel-madonna. I dessa bilder innesluter hon utsatta och lidande människor i sin stora mantel. Hon vet, hon har varit med och hon öppnar sin skyddande mantel. Maria, inte bara mamma Det berättas om hur Maria en gång ger sig i väg tillsammans med Jesu syskon till en plats där Jesus predikade. De vill prata med honom. Kanske vill Maria ta reda på vad Jesus håller på med när han predikar och botar. Eller är hon orolig för honom? När någon ur folket säger till Jesus att hans mor och syskon är där svarar han Vem är min mor, och vilka är mina bröder? Den som gör min himmelske faders vilja är min bror och syster och mor. Hårda ord kan det tyckas, samtidigt förlösande ord. Maria befrias från att vara bunden av den biologiska relationen. När jag läser den korta

7 berättelsen genom vår tids diskussion om kön bär den på befrielse. Den visar på möjligheten att kritisera och överskrida föreställningar om kvinnligt och manligt. Den öppnar för lojaliteter som kan vara viktigare än lojaliteten med den egna släkten. Maria är mor, men inte endast mor. Jesus utmanar henne att pröva en annan relation. Maria får chans att stiga ur modersrollen och upptäcka nya sidor hos sig själv. Maria vid korset När Jesus dör finns Maria vid korset. Denna scen är många gånger om tolkad och gestaltad i konsten. Maria väjer inte för döden och det svåra. Hon är där. Mitt i det svåra får hon också ta emot Jesu omsorg när han från korset ser till att den yngste lärjungen Johannes och Maria i framtiden tar hand om varandra. Mitt i det svåraste öppnar sig en ny väg. Allt är inte slut här tycks Jesus säga. Vid korset öppnar sig en väg genom död till liv för Maria. Den väg som hennes son snart ska vandra. Samtalspartner Med konstprojektet Synligt osynligt, om Maria och hennes tre döttrar vill Kerstin Jakobsson skapa möten mellan Maria och hennes okända döttrar. Marias mångtydiga gestalt blir en samtals-partner, någon att pröva sitt liv mot. När jag låter några bilder av Maria möta utställ-ningens tema ser jag, en kvinna som vågar följa sin väg utan att vara alltför beroende av andras bekräftelse. En kvinna som när hon väntar barn hamnar i en kris i relation till sin man, en kris som nästan leder till skilsmässa. Jag ser en kvinna vars personliga val får stora konsekvenser i det offentliga livet. Jag ser en kvinna som vet hur det är att vara på flykt undan våld, som har erfarenhet av att leva i främmande land och av att återvända och bygga upp ett hem. Hon är en kvinna som oroar sig för sin son, kanske alltför mycket. Hon utmanas av honom. Hennes identitet är inte given en gång för alla. Den är rörlig. Det finns möjlighet till förändring och nya positioner. Hon väjer inte för döden och smärtan. När allt är som värst öppnas en ny väg för det fortsatta livet. Lena Sjöstrand

8

9 Att söka helhet Det är en utmaning, som kräver sitt mod, att vara människa och söka sin helhet. Att kunna stå stark och fri i sin drivkraft, att våga krypa ihop i sin smärta och all slags känslighet däremellan. Det är beklämmande att det rationella och effektiva så lätt tar för stor plats och skymmer eller till och med osynliggör det vi kan kalla det kvinnliga, som förståss finns inom oss alla. En del som bland annat bär det långsamma, djupet, det mystiska och det sårbara. Gunilla Johansson

10 Några tankar... Jag vill börja med att tala om inre rum, något man har eller får genom att bli sedd, få bekräftelse. Att så att säga få en relation med sig själv. Om det sedan är ett andligt inre rum har väl att göra med ens intresse, trosuppfattning, och kan då ge en realtion till Gud eller vad man kallar det. För att finnas behöver man alltså inte finnas offentligt. En önskan om offentlig synlighet är något annat. Den typen av synlighet inebär dock inte självklart att bli sedd. Ofta tvärtom. Vi projicerar ju t.ex. lätt våra önskningar på kända personer och ser då bara en mindre och idealiserad del av dem. Jag tror att det finns ett värde i att det inre rummet får delas i förtroende. Man talar om två sorters skam, den ena som har med ens värde att göra; att skämmas för att man är för lite eller för mycket. Och den andra skammen som har en skyddande funktion för att det nakna och sårbara ska kunna behållas inom en förtrolig sfär. Jag tror vidare att kvinnor kan ha lättare att tala med varandra om nära ting, att bekräfta i ett systerksap. Men det inre rummet innehåller ju inte bara det kärleksfulla utan även avund, ilska, olikhet och jag vet inte om kvinnor ör bättre på att tolerera och se varandra i helhet än vad män är. Jag tror också att det finns ett värde i att det inre rummet får bli offentligt och inte minst här har väl kulturen en oerhört viktig funktion. Olika slags berättande kan gestalta det inre och dess komplexitet för att ge ett djup, ett ingenkännande eller kanske ett diskussionsunderlag. På det sätter kommer ju det inre också fram i media när känsliga ting debatteras. Jag tycker dock det kan vara en svår balansgång mellan öppenhet och utelämnande som blir till uttsatthet eller skamlöshet. Offenligt delas ju också numera mycket via nätet och jag är osäker på om det stimulerar en öppenhet eller kanske är aningslöst. Man kan tala om att både kvinnor och män har så kallade kvinnliga och manliga egenskaper, där bland annat inkännande kallas kvinnligt och mer drivande rationella egenskaper kallas manliga. Och att den stora skillnaden ligger på ett samhälleligt plan och handlar om politik, om hur vi hanterar våra behov av makt, kontroll etc. - där det kvinnliga har lägre status än det manliga och därför mindre offentlig synlighet. Gunilla Johansson

11 Ser vi det som inte syns? I takt med att alla de olika TVprogram som synliggör, eller snarare visar upp människor, har ökat, har sanningen att den som inte syns finns inte alltmer etablerats. För många, kanske framförallt för unga tjejer, har det blivit vanligare och mer accepterat att göra nästan vad som helst för att synas/finnas. tex. skönhetsoperera sig eller bete sig på ett sätt som väcker uppmärksamhet. Att synas har blivit nästan liktydigt med att utmärka sig. Man får ta i mer och mer för att verkligen synas. Det som syntes för några år sedan höjer ingen på ögonbrynen för längre. Ibland tar detta sig helt absurda proportioner, som tex. med den paradoxala sjukdomen anorexi: ju mindre man blir desto mer syns man! Eller ta de ungdomar som skär sig själva. De känslor som blivit för svåra att hantera klarar man inte av att prata om, men genom att skära sig visar man hela världen sitt illamående. De sargade armarna blir en kanal att berätta, att synas. I mitt arbete med ungdomar slås jag ofta av det stora sug som finns hos dem att få utrymme att få prata om de stora frågorna i livet, om meningen med alltihop, om kärlek, svek och tillit. Många ungdomar upplever att det saknas en plattform för dessa samtal. Inför kompisar kan man vara rädd att uppfattas som udda och svag. Orkar vuxna lyssna? Orkar vuxna ta emot och bära de ungas tunga tankar i ett samhälle som premierar styrka och lycka? Det är spännande och lite fint att vara en sökare, men om man sökt och funnit en avgrund inom sig, då är det inte lika fint längre. Var tar man då vägen med sina tankar? Fortfarande verkar tidningarnas insändarsidor för tonåringar fylla en stor funktion. De dikter och tankar som tar plats där idag skiljer sig inte stort från de som fyllde sidorna när jag var ung. Bloggandet och alla sajter på internet har förstås förändrat hur man når ut till många, men innehållet, behovet av att synliggöra sitt innersta är i stort sett detsamma. Jag tänker att det under tonårstidens identitetssökande kan bli väldigt destruktivt att hamna i ett fack. Under den tid vi har som störst behov av att testa olika sätt att vara för att hitta hur vi vill vara, är omgivningen snabb att bestämma åt oss vem vi är. Jag har många gånger följt ungdomar i deras ansträngningar att bryta mönster och bli någon annan och hur svårt det är att tillåtas förändring av omgivningen. Inte minst skolan kan ha en konserverande effekt. Den institution som talar om förändring och nytänkande visar prov på att vilja bevara sin uppfattning. Det man en gång har sett fortsätter man att se, även om det inte finns längre! Kanske det finns en annan sanning i detta? Det som inte syns finns ändå! Med andra ord: den miljö vi lever i bestämmer vad som får synas. Kerstin Ånhammar

12

13 Reflektioner Vad gör kvinnor för att hantera sin osynlighet? Jag tror att många kvinnor väljer att anta rollen som antingen hora eller madonna, vilket för mig är att anamma mannens syn på kvinnor, att synas på patriarkatets villkor. Genom historien finns ett otal horor och madonnor, men det som förbryllar mig och gör mig förbannad, är att efter alla år av kvinnlig frigörelse är det just dessa kvinnotyper som återkommer. Jag tänker på alla unga kvinnor som skönhetsopererar sig, ända in till sina intimaste delar för att känna att de duger. De som exponerar och säjer sin kropp och motiverar det med att det är deras egen individuella fria vilja. Porn chic är det nya idealet. Vägen till makt och synlighet för dessa kvinnor går genom att utnyttja sin sexighet enligt männens kriterier. Måste det vara så? Jag tycker det är nedslående. På samma sätt har vi en annan grupp kvinnor som underordnar sig patriarkatets uppfattning om kvinnlig heder, kyskhet och moral. Jag tänker på alla beslöjade kvinnor och framförallt de kvinnor som väljer att ha ansiktsslöja och heltäckande kläder. De får sin synlighet genom att vara madonnor, genom att stänga in sin skönhet och sexualitet. Det är för mig samma sak som att exponera sin kropp: reducerandet av kvinnan till en kropp där hennes sexualitet är underställd mannens begär. Jag vet vad jag talar om när det handlar om slöja. Jag konverterade till islam när jag var 21 år, 1986, och hade slöja (dock ej för ansiktet) fram till mitten av Jag ville vara lika from som mina muslimska medsystrar och ha en tydlig islamisk markör. Syftet med slöjan är just detta: att man ska kunna identifieras som en from, oantastlig kvinna att göra sig osynlig. Det paradoxala är att i en icke-muslimsk miljö, blir just de beslöjade muslimska kvinnorna mycket synliga. Som muslim fick jag alltså en uppmärksamhet jag inte sökte. Kvinnor med ansiktsslöja irriterar Europa, som på fullt allvar försöker lagstifta bort dessa kvinnor från det offentliga rummet. Osynligheten skapar en synlighet hos en grupp kvinnor, som till varje pris måste bort! Jag tänker på Maria i detta sammanhang. Hon var en kvinna jag kunde identifiera mig med som muslim. Jag har gjort Tankar för dagen om Maria (eller Mariam som hon benämns enligt den islamiska traditionen), i ett program som sändes på långfredagen 2009 i P1. Jag berättade att i min tolkning blev Maria gravid i en hederskultur, men att hon uppgav att Gud var far till barnet för att rädda sin heder.

14 Att miraklet var att familjen trodde på henne, även om de snabbt arrangerade ett giftermål med Josef. Jag avslutade denna tanke såhär: Hennes son föddes och uppfostrades med mycket kärlek från alla. Han var speciell. Han fick höra att han var Guds son. Mariam tänkte att den lille pojken hade visat att kärleken är viktigare än hedern. Heder skapar hat, död och förtvivlan, men kärleken övervinner allt. Det lärde hon sin son. Han fortsatte prata om kärlek när han växte upp. Han bråkade med de religiösa, de bigotta, lärde männen. Han diskuterade och ifrågasatte och blev illa omtyckt. De kände sig hotade. Han fick tolv nära vänner som var honom lojala ända in i döden. Utom en. Han hade utmanat hedern och religionen med hela sin existens. Han borde aldrig ha fötts, tänkte de äldre männen. Han är en bråkmakare som bara ställer till besvär. Han måste bort. I vår värld av heder tar vi bort det som stör ordningen. De dödade honom. Det var på en fredag. Det var en lång dag. Världen var inte ännu redo för kärlek. Många lyssnare reagerade negativt på programmet. Jag förstod aldrig varför, men kanske utmanade min bild av Maria idén om en madonna. Varför skulle inte Maria kunna ha en aktiv sexualitet och lösa sin situation på ett kreativt sätt? Vi måste komma bort från hora-madonna dikotomin! En föds inte till kvinna, en blir det, sa Simone de Beauvoir. Jag tror på det. Vi uppfostras till att bli olika, pojkar och flickor. Jag ser många skillnader mellan könen, utan att jag för den skull tror på någon slags särartsfeminism. Min förhoppning är att dessa skillnader ska bli mindre i framtiden. Idag ser jag hur kvinnor tvingas bli tidseffektiva eftersom de oftast har huvudansvar för hem och barn. Män verkar mer se på tiden som en obegränsad resurs. Jag tror inte kvinnor kan ha det så, de kan inte ägna sitt liv åt enstaka storverk som många män kan. Men därför får kvinnor så mycket mer uträttat. Få saker gjorda. Kan avsluta. Många kvinnors kreativitet får sig utlopp i olika tidsbegränsade projekt. Ordet projekt kommer från projektil och betyder att man liksom skjuter iväg något mot ett okänt mål. Skapar något nytt. Det gör kvinnor. Framtiden tillhör kvinnorna, läste jag nyligen på en ledarsida. Traditionellt kvinnliga egenskaper är de som är mest attraktiva på framtidens arbetsmarknad: sociall intelligens, förmåga till empati och kommunikation, och simultankapacitet. Kanske kommer behovet av dessa kvalite'er att leda till att familjerna kommer att se helt annorlunda ut i framtiden, och kvinnors kreativitet kan frigöras i ännu större utsträckning. Pernilla Ouis

15 Utan förvarning kan livet slå till. Det finns ögonblick, timmar, ja enstaka dagar då allt är fullkomligt. Inget kan läggas till, tas bort, förändras. Man blir ett med tiden och rummet. De verkar tillsammans. En kristallstruktur i luften, nästan synliggjord en höstdag, ett porlande i närheten, en vindil, ett ögonkast, ett ord i förbigående. Det är ovidkommande vad som sätter igång detta intensiva varande. I detta finns ingen struktur som låter sig beskrivas, ingen förklaring, inget schema. Men när det händer är det en kraft som kan försätta berg. Att uthärda, att glädjas, att bortse från vardagar och gråhet, att leva och älska, att förbarma sig och ta itu, att bygga upp och riva ner. Det är att bli synlig för sig själv. Katarina Tornborg

16 Synlig osynlig Att vara synlig är att finnas i betraktarens ögon, i hans eller hennes medvetande. Det är inte det samma som att vara berömd eller älskad. Synlighet är ett tillstånd som förändras med betraktaren och jaget självt. Som böljar med historien, som definieras och omdefinieras genom ett historiskt skeende. Ett inre och ett yttre tillstånd. En synlig människa har blivit sedd och ser själv. Har blivit mött och möter. Det betyder inte att ett möte måste vara omvälvande som Marias med ängeln eller uppmärksammas dagligen och stundligen. Det är att på olika sätt och med olika förutsättningar ta sin plats i världen. Men det är också att tilldelas en. Någon annan har bestämt att den här platsen, den här rollen, är din. Och då blir man synlig för omvärlden utan att nödvändigtvis vara det för sig själv. Kvinnor har alltid varit synliga genom sin frånvaro i samhällslivet, genom att definieras som ett problem eller en negation i förhållande till makten. Rollen har också skarpa konturer. Att vara bärare av traditioner, att vara de som bär livet vidare, som förmedlar. Det ger osynligheten en oerhörd, men undanskymd styrka. Det är det som är paradoxen. Precis som negationen är en brist på närvaro, en antites, är den likafullt där och verkar. En närvaro blir tydlig i ickenärvaron. Som offer. I maktlöshet och vanmäktighet. Som oförmögen, okunnig och begränsad. Men också en negation är en plats utifrån vilken man kan utgå. Forma ett liv. Och det har kvinnor alltid gjort. De har tagit sin osynlighet och gjort den till en mantel under vilken andra saker pågår. De har tagit sin brist på deltagande och gjort sig själva till referenspunkter. De har tagit sin okunskap och vidmakthållit traditioner. De har stöttat förtryckare för att vinna styrka i andra hand. De har protesterat och tröstat. Bringat ordning. Marias son gick en gräslig död till mötes. Var hon stark i sorgen? Envis? Förbannad? Eller fann hon sig, stilla och resignerat, i sitt öde? Hon levde på. Hon hade inget val. Var det ett cyniskt spel som gav folket Maria till tröst för att slippa ändra på verklighetens maktbalanser? Ville hon få rollen som himladrottning? Som den som det knöts förhoppningar till? Hon blev en sörjande moder som uthärdar. En bild som tröstat genom två årtusenden eftersom den speglat verkligheten för så många så länge. Fullt synlig. Och osynlig, för vem kan säga något om vem hon var? Till verklig förändring, full synlighet för alla på lika villkor, är det oändligt långt kvar. Om Maria hade levt i dag hade hon kanske torkat tårarna och förmedlat mikrolån till kvinnor i tredje världen. Katarina Tornborg

17 Om konstverken När jag har arbetat med de tre bildserierna som ingår i utställningen har det varit viktigt att föra in en känsla av tid i konstverken. Lång historisk bakgrund och nött av tiden i den första, nutid med gamla anor i den andra och nutid med hoppfullhet i den tredje. Därför valde jag för de första två serierna varianter av Enkaustik, en mångtusenårig teknik där man målar med varmt vax. Tekniken kräver både snabbhet och koncentration i utförandet och ger inte mycket utrymme för ändringar. I den tredje och senast skapade bildserien arbetade jag med broderi. Återigen finns här ett historiskt perspektiv genom att det textila knyter an till kvinnohistoria. Broderi förmedlar också en tidsaspekt i realtid genom det långsamma och envisa i tekniken. Ordningen som konstverken visas nedan representerar också i den ordning i vilken de skapades. I bilderna har jag sökt skildra livet som människa mot en bakgrund av Guds närvaro. Livet är ensamt att bära, även om Gud är nära. Därför har ingen av mina Marior någon gloria, Guds närvaro finns bakom henne och inom henne. Bildserien Erfarenhet I den första bildserien har jag målat på bladguld och efteråt ristat fram konturerena av Maria. Eftersom guld står för Guds närvaro i den kristna symboliken låter jag här Marias konturer lysa av guld även i de svåraste av ögonblick. Alla konstverken har måtten 30x 40 cm. Under manteln Tröst Erfarenhetens Maria I Marias famn Rosen och barnet Pieta Bebådelsen Himladrottningen

18 Kreativitet Den andra bildserien har jag fortsatt med vaxmålning men fört in element från andra tider och kulturer. Även här får Maria ansikten lysa av guld. Underlaget av trä sågades till för 150 år sedan. Bilderna är ca 25x45 cm Före mötet med Gabriel Den svarta madonnan Trösterskan Maria-tonåringen Marias händer Tillsammans 1 Vägen inåt Tillsammans 2 Hopp Jag har här broderat spröda teckningar i silke på diskduk av vår tids madonnor. Materialet i diskduken signalerar vardag men motiven skildrar en varm närhet mellan förälder och barn, långt från tidigare århundradens strama madonnabilder. Vikningen av diskduken finns kvar och bildar ett korsi bakgrunden. Bilderna är 38x38 cm Donna med barn 2010 Donna med barn 2010 Donna med barn 2010 Donna med barn 2010

19 Presentation av de medverkande Under arbetet med Synligt osynligt, om Maria och hennes tre döttrar har jag sökt upp personer som i sina yrkesverksamheter på olika sätt arbetar med människor i mellanrummet mellan offentlighet och osynlighet, varav fem av dem också bidragit med texter till denna katalog. Under våra samtal startade vi med att Mariasymboliken i vår tid. Huvuddelen av samtalen kretsade sedan kring begrepp som den som syns inte finns inte och om var eller hur flickor/kvinnor idag ger uttryck för sin inre, andliga rum. Det är också utifrån dessa begrepp de har formulerat sina texter. Deras olika religiösa bakgrunder blev för mig personligen också en inspirerande del av våra samtal. Pingströrelsen, det oreligiösa, Svenska kyrkan, Katolska kyrkan och Islam har alla olika relationer till Maria. Ett stort och vamt tack till er alla; Lena, Pernilla, Katarina, Kerstin och Gunilla, för intressanta samtal och för att ni så generöst delat med er av era erfarenheter till denna katalog! Lena Sjöstrand är präst och verksam som domkyrkokaplan i Lund. Hon har i många år arbetat med mötet mellan konst, kultur och kyrka, både i och utanför kyrkorummet. Gunilla Johansson är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och feldenkraispedagog med verksamhet i Stockholm. Kerstin Ånhammar är socionom. Hon arbetar som medlare och familjebehandlare med inriktning på ungdomar i Hörby kommun Pernilla Ouis är filosofie doktor i humanekologi. Hon är lektor och forskare i socialt arbete och sexologi vid Fakulteten för Hälsa och Samhälle, Malmö Högskola. Hon har en bakgrund som konvertit till islam. Katarina Tornborg är journalist på Sydsvenska dagbladet

20 Bildkonstnär Kerstin Jakobsson Kerstin Jakobsson är utbildad vid Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) i Göteborg, linjen för textil konst Begrepp som tid, historia och förankring är betydelsefulla delar i hennes konstnärliga uttryck. Hon arbetar gärna i hantverksmässiga tekniker som broderi eller måleri, där snabbhet kontra långsamhet blir verksamma delar i konstverken. Samverkan är ett annat begrepp hon återkommer till. I sina konstprojekt inbjuder hon allmänheten till att medverka i konstverken på ett högst konkret sätt. Det medför många spännande möten där människors tankar och levnadsvillkor från olika kulturer möts genom konsten för att skapa nya avtryck av vår tids nu. Exempel på tidigare projekt Signs in dialogue , Anima bilder av det kvinnliga , In the eye of the beholder 2005, Long gone beauties Publicerad i antologin Kultur och kyrka utgiven på Verbums förlag Representerad vid Museer - Länsmuseet i Kristianstad, Helsingborgs museer, Ystads museum. Landsting Västra Götaland, Skaraborg, Jönköping, Region Skåne. Kommuner - Hässleholm, Klippan, Kristianstad, Kungälv, Landskrona, Uddevalla. Församlingar/kyrkor Borlunda, Bosarp, Eslöv, Färingtofta, Genarp, Gödelöv Husie, Håslöv, Hässleholm, Konga, Lunds domkyrkoförsamling, Munka Ljungby, Rebbelberga, Skara domkyrka, Skånes Fagerhult, Svalöv Södra Sallerup, Tåstarp och Västra Karaby. Tromsö i Norge, Porto Alegre i Brasilien, Lutherska Världsförbundet i Geneve. Högskola - Göteborgs Universitet. Stipendier Bildkonstnärsfonden; Arbetsbidrag -91, startbidrag 87 och -85, projektbidrag Klippans kommuns kulturstipendium -90 och -87. Letterstedska stipendiefonden 2008, Estrid Ericsson Några exempel på separatutställningar Västerås domkyrka -10, Skara domkyrka -09, Lunds domkyrka -07, -06, Köpenhamns domkyrka -07, Tromsö domkyrka -07, Klippans Konsthall -05, Landskrona museum -04, Ystads museum -03. Vandringsutställning som visats i Brasilien, Filippinerna, Sydafrika samt i New York

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron Tankar om Foto: Bengt Nilsson Döden Sorgen Den kristna tron Sorgen - en process att ta fasta på. Något av det mest smärtsamma och svåra en människa går igenom är förlusten av en nära anhörig. Speciellt

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Fotografering att se och bli berörd

Fotografering att se och bli berörd Fotografering att se och bli berörd Jag började fotografera i samband med mina Norgeresor. Från början var mycket av motivationen att dela med mig av mina upplevelser men efterhand som motiven blev fler

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare Varför tror människor? Kanske är det så här? - vi har längtan efter trygghet, - vi vill söka meningen med livet, - vi har en längtan efter kunskap, - vi vill ha svar på frågor mm. FINNS DET EN MENING MED

Läs mer

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder Ulrica Melcher Familjeterapeut leg psykoterapeut & leg sjuksköterska FÖRE 21 ÅRS ÅLDER HAR VART 15:E BARN UPPLEVT ATT EN FÖRÄLDER FÅTT CANCER Varje år får 50

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Muslim i Sverige. Pernilla Ouis &Anne SofieRoald. Wahlström & Widstrand

Muslim i Sverige. Pernilla Ouis &Anne SofieRoald. Wahlström & Widstrand Muslim i Sverige Pernilla Ouis &Anne SofieRoald Wahlström & Widstrand INNEHÅLI Inledning 11 OCH Bokens uppläggning 13 Vad är islam? 16 Den islamiska korgen 18 Majoritet kontra minoritet 20 Noter-Inledning

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans Nära Varandra Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans 2 Nära Varandra det här vill vi! Relationer är det viktigaste vi har. Vi människor vill hitta sätt att, som det här häftet heter,

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/GENUS TJEJBILDER - KILLBILDER Efter en kort introduktion kring Bror Hjorths skulpterade Färg & Formskylt (där kvinnan står som symbol för naturen och det vilda) delas klassen in i mindre grupper.

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning KÄNSLOFOKUSERAD PSYKOTERAPI SAPU Claesson McCullough 2010 Information för dig som söker psykoterapi Det finns många olika former av psykoterapi. Den form jag arbetar med kallas känslofokuserad terapi och

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Elevernas likabehandlingsplan

Elevernas likabehandlingsplan Elevernas likabehandlingsplan Beringskolan augusti - 2011 Du och jag och alla barn har rätt att leva i trygghet. ALLA HAR RÄTT ATT VARA MED! Alla är lika viktiga oavsett ålder! Alla behövs! Vad kan du

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Hos oss förverkligar barn och unga sina drömmar. S:t Jörgens skolområde

Hos oss förverkligar barn och unga sina drömmar. S:t Jörgens skolområde Hos oss förverkligar barn och unga sina drömmar S:t Jörgens skolområde Ditt barn har 100 språk. Alla barn är nyfikna. Nyfikenhet ger inspiration. Inspiration väcker lusten att lära. Ditt barn har 100 språk.

Läs mer

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Igår fick jag ett samtal från SVT Debatt för de ska idag ha ett program om Yoga. Skälet är att Östermalmsskolan har

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/FOLKTRO NÄCKENS POLSKA [1 besök. Visningar och skulpturverkstad] Ett av Bror Hjorths mest kända konstverk är Näckens Polska, som står framför tågstationen i Uppsala. Skulpturen kom på plats 1967,

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress Kära föräldrar! Detta häfte är en gåva till era barn, så att de kan läsa mer om vem Jesus är och vad han har gjort. Vi ber dig som förälder att själv läsa igenom häftet, innan du sätter det i händerna

Läs mer

Hur prins Siddharta blev Buddha

Hur prins Siddharta blev Buddha buddism Hur prins Siddharta blev Buddha En mycket konstig dröm En natt, i ett land som nu kallas Nepal, satte sig en kvinna plötsligt rakt upp i sin säng. Det var drottning Maya, kung Suddhodanas hustru,

Läs mer

VÅGA PRATA SEX MED BARNEN OTTARS FÖRÄLDRASKOLA - OTTARS FÖRÄLDRASKOLA

VÅGA PRATA SEX MED BARNEN OTTARS FÖRÄLDRASKOLA - OTTARS FÖRÄLDRASKOLA - OTTARS FÖRÄLDRASKOLA Vad gör man om man sitter på en fin middag när ens barn plötsligt utbrister Min pappa har en jättestor snopp!. Journalisten och författaren Hillevi Wahl frågade sexualupplysare,

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern.

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. En natt i februari av Staffan Göthe Lärarhandledning Syftet

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Analys av Hungerspelen

Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Katniss

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Flickor, pojkar och samma MöjliGheter

Flickor, pojkar och samma MöjliGheter Malin Gustavsson Flickor, pojkar och samma MöjliGheter hur du som förälder kan bidra till mer jämställda barn Alla barn har rätt att uppleva att de duger precis som de människor de är. Det ska inte göra

Läs mer

Att hitta sig själv som förälder med barn i lekåldern

Att hitta sig själv som förälder med barn i lekåldern Att hitta sig själv som förälder med barn i lekåldern Jan-Erik Nyberg Präst, familjerådgivare, sexualterapeut (NACS), familjeterapeut, psykoterapeut (VALVIRA) Familjerådgivningen i Jakobstadsregionen Föräldraskap

Läs mer

Upptäck Religion. Innehåll kopplat till centralt innehåll i Lgr 11

Upptäck Religion. Innehåll kopplat till centralt innehåll i Lgr 11 Upptäck Religion Innehåll kopplat till centralt innehåll i Lgr 11 DEL 1 FÖRMÅGOR CENTRALT INNEHÅLL VAD ÄR RELIGION? KRISTENDOMEN JUDENDOMEN ISLAM TEMA: ETIK HINDUISMEN BUDDHISMEN Religioner och andra ANALYS

Läs mer

Arbetsblad för gymnasiet Passioner

Arbetsblad för gymnasiet Passioner Känslor i konsten Arbetsblad för gymnasiet Passioner Känslor har skildrats i västerländsk konst sedan antiken. De många olika tolkningar och motiv där känslor spelar en roll visar att känslolivet har setts

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

Att skapa trygghet i mötet med brukaren

Att skapa trygghet i mötet med brukaren NATIONELL VÄRDEGRUND Utbildning med Egon Rommedahl Att skapa trygghet i mötet med brukaren November 2014 Instruktioner till träff 2, Hösten 2014, Värdighetsgarantierna i Mölndal stad. Del 1 Att skapa trygghet

Läs mer

Se människan Ersta diakonis värdegrund

Se människan Ersta diakonis värdegrund Se människan Ersta diakonis värdegrund Ersta diakoni är en fristående organisation som bedriver sjukvård, social verksamhet samt utbildning och forskning utifrån en kristen helhetssyn på människan. Tryck:

Läs mer

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en o m e r f a r e n h e t o c h s p r å k Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en skapelseakt där

Läs mer

Chef med känsla och förnuft. Tekniska Högskolan i Jönköping

Chef med känsla och förnuft. Tekniska Högskolan i Jönköping Chef med känsla och förnuft Tekniska Högskolan i Jönköping 24 maj 2012 Vad förväntar vi oss av en chef? (Sandahl et al., 2004) LEDARE OMTANKE FÖREBILD INSPIRATÖR CHEF SOCIAL KOMPETENS OMDÖME MORALISK KOMPETENS

Läs mer

Utvecklingslinjen kulturmöten - Sveriges nationella minoriteter

Utvecklingslinjen kulturmöten - Sveriges nationella minoriteter Utvecklingslinjen kulturmöten - Sveriges nationella minoriteter De uppgifter som är kvar i Delprov B handlar om Sveriges nationella minoriteter, men mest om romerna. För att kunna lösa den sista uppgiften

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta.

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta. 1.Alla får sjunga den Låt er uppfyllas av Anden Underordna er varandra i Kristi fruktan. Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor,

Läs mer

utvärdering Möte 7. Upplägg om ni vill kan ni sen avsluta cirkeln med en fest... Diskussionsfrågor:

utvärdering Möte 7. Upplägg om ni vill kan ni sen avsluta cirkeln med en fest... Diskussionsfrågor: Möte 7. utvärdering Samling med fika 18.00 Feministcirkeln startar 18.15 och slutar cirka 20.30 Servera gärna fika till självkostnadspris. Upplägg Det kan vara bra om man gjort en plan för hur lång tid

Läs mer

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet DDomkyrkans omkyrkans program för program grundskolan och för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet Kyrka - skola Med skolans nya läroplan finns många möjligheter till samarbete mellan skola och kyrka.

Läs mer

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen RELIGIONSKUNSKAP Ämnets syfte och roll i utbildningen Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att

Läs mer

Kenneth Isaiahs Crystal

Kenneth Isaiahs Crystal diskussionsunderlag Kenneth har genomgått en lång och kostsam resa för att få bli förälder. Han har kalkylerat med tre möjligheter för att förverkliga sin längtan; att adoptera, att skaffa barn med ett

Läs mer

Hetero-homo-bi, trans- och queersexualiteter bland unga med intellektuell funktionsnedsättning vad vet vi?

Hetero-homo-bi, trans- och queersexualiteter bland unga med intellektuell funktionsnedsättning vad vet vi? Hetero-homo-bi, trans- och queersexualiteter bland unga med intellektuell funktionsnedsättning vad vet vi? Lotta Löfgren-Mårtenson Docent i hälsa och samhälle, inriktning sexologi Auktoriserad specialist

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

Den Öppna Dörren. Lektion 8

Den Öppna Dörren. Lektion 8 Lektion 8 Den Öppna Dörren Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren skall jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Upp 3:20 AFFIRMATION FÖR MEDITATION

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Till dig som förlorat di barn

Till dig som förlorat di barn Till dig som förlorat di barn Spädbarnsfonden Till dig som förlorat ditt barn Vi som skrivit den här foldern är mammor och pappor som också har förlorat ett barn. Ett ögonblicks skillnad, från en sekund

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

TÖI ROLLSPEL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri

TÖI ROLLSPEL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri TÖI ROLLSPL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri Ordlista fundera uppleva åsidosatt övergiven pressad meningsfullt betydelsefullt spänning samtycke vårdnad befrielse överansträngd påverka uttrycka sina känslor

Läs mer

Medlidande medmänniska

Medlidande medmänniska Medlidande medmänniska 1 Inledning I den japanske författarens Endos roman Tystnad om 1500-talets förföljelse av de kristna kritiserar fader Rodrigues Guds tystnad. Men Jesus svarar: "Jag var inte tyst.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf

Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf Var är Gud någonstans? Jag tror att Maria många gånger hade funderat på om inte Gud hade gått förbi henne. Hon försökte så gott hon kunde leva nära det som

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

NUMEROLOGISKT NYHETSBREV

NUMEROLOGISKT NYHETSBREV NUMEROLOGISKT NYHETSBREV Nr 11, november 2014 November är en Numerologisk 9månad i ett Numerologist 7år. "En utmanande månad med avslut och bokslut med möjlighet att vända mörker till ljus". Hej Bästa

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

VAD MAN KAN SOM FÖRÄLDER GÖRA OM ENS BARN VISAR TECKEN PÅ ATT MÅ PSYKISKT DÅLIGT

VAD MAN KAN SOM FÖRÄLDER GÖRA OM ENS BARN VISAR TECKEN PÅ ATT MÅ PSYKISKT DÅLIGT 1 VAD MAN KAN SOM FÖRÄLDER GÖRA OM ENS BARN VISAR TECKEN PÅ ATT MÅ PSYKISKT DÅLIGT 1. Gör något och gör det nu. Du kan rädda liv genom att räcka ut en hjälpande hand och att visa att du förstår och tror

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer