KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-10-16. Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren"

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE (2) Socialförvaltningen Lena Brosché, Beslutsorgan Socialnämnden Tid Torsdagen den 23 oktober 2014, kl Plats Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren Ärenden 1. Val av justerare 2. Fastställande av föredragningslista 3. Anmälan av eventuellt jäv 4. Anta anbud upphandling av personlyftar och lyftselar Beslut Lena Holm och Henrik Vidarsson 5. Ägarsamråd Varbergs Omsorg Kristina Kjellgren 6. Månadsrapport/månadsuppföljning september 2014 Beslut Ola Viestam 7. Avtal med Arbetsförmedlingen om platser för arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantins andra fas 2015 Beslut Magnus Wallinder 8. Avtal med Arbetsförmedlingen om platser för funktionsutredningar 2015 Beslut Magnus Wallinder 9. Avtal med Klara i Varberg år 2015 Beslut Magnus Wallinder 10. Mål och handlingsplan 2014 Programområde Personer med funktionsnedsättning Beslut Cecilia Linjer 11. Yttrande över remiss, om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende Beslut Magnus Wallinder 12 Yttrande över remiss, förslag till nya riktlinjer för uteserveringar i Varbergs innerstad Beslut Magnus Wallinder 13. Riktlinjer trygghetsbostäder Beslut Magnus Wallinder POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNR E-POSTADRESS Varbergs kommun Norrgatan TELEFAX WEBBPLATS Varberg

2 Varbergs kommun KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Socialförvaltningen (2) 14. Delegering av beslutanderätt Beslut Lena Brosché 15. Förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga och lagen om vård av missbrukare i vissa fall Beslut Lena Brosché 16. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Beslut Magnus Wallinder 17. Sammanträdestider socialnämnden år 2015 Beslut Lena Brosché 18. Riktlinjer för direktupphandling Information Christina Patriksson 19. Redogörelsen kvalitetsrevisioner Information Håkan Strömberg 20. Framtidens hemsjukvård Information Håkan Strömberg 21. Meddelande Patientnämnden Halland Delårsrapport januari-juni 2014 Varsågod Information om ägarbyte i Matfabriken i Sala AB Protokoll från kommunala pensionärsrådet Anmälan av delegeringsbeslut 23. Granskning av delegeringsbeslut 24. Val av granskningsärende till nästkommande sammanträde 25. Övriga ärende Lena Andersson Ordförande Lena Brosché Sekreterare

3 Varbergs kommun KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Socialförvaltningen (37) 4. Anta anbud Upphandling av personlyftar och lyftselar Sekretesshandlingar är utskickade till socialnämndens planerings- och arbetsutskott den 13 oktober 2014.

4 Varbergs kommun KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Socialförvaltningen (37) 5. Ägarsamråd - Varbergs Omsorg

5 Varbergs kommun KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Socialförvaltningen (37) 6. Månadsrapport/månadsuppföljning september 2014 Dnr: SN 2014/ Handläggare: Ola Viestam Dokument: Tjänsteutlåtande Månadsrapport/månadsuppföljning september 2014 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till månadsuppföljning för september 2014 och översända den till kommunstyrelsen godkänna månadsrapporten för september 2014 Beskrivning av ärendet Enligt Styrmodell för Varbergs kommun Vision, mål och ramstyrning framgår att tertial-, delår- och helårsuppföljningen utgör grunden för kommunens uppföljning. Den kompletteras med månadsuppföljning fem gånger per år. Månadsuppföljningen syftar till att ge en kortfattad bild av förvaltningens resultat och prognos. Månadsuppföljningen översänds till kommunstyrelsen. Socialnämndens behov av uppföljning är dock större än det som ges till kommunstyrelsen. En mer detaljerad bild av kvalitet, ekonomi och volymer är nödvändiga för att nämnden skall kunna följa verksamhetens utveckling. Därför tar socialförvaltningen även fram en månadsrapport till socialnämnden. SOCIALFÖRVALTNINGEN Håkan Strömberg Förvaltningschef Ola Viestam Avdelningschef Bilagor Månadsuppföljning september 2014 Månadsrapport september 2014 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen Handläggaren

6 Månadsuppföljning september 2014 Socialförvaltningen Varbergs kommun

7 2(5) Innehållsförteckning 1 Verksamhet Avvikelser mot planerad verksamhet Ekonomi Periodens resultat Prognos helårsutfall Investeringar Personal... 5

8 3(5) 1 Verksamhet 1.1 Avvikelser mot planerad verksamhet Utvecklingen med fler kunder och ett större behov inom hemtjänst och hemsjukvård som sågs under 2013 håller i sig. I nuläget ses ingen fortsatt ökning av antalet hemtjänsttimmar utan nivån ligger kvar på en högre nivå än tidigare. Antalet beviljade hemtjänsttimmar för perioden januari till september 2014 är ca 10 % (drygt timmar) högre än motsvarande period Antalet kunder ökar med knappt 5 % jämfört med samma period föregående år vilket främst förklaras av befolkningsökning i ålderskategorin 65 år och äldre (ökar ca 3 %). Övriga förklaringar till det ökade behovet av hemtjänst kan finnas i en ökning av de kunder som har stora vårdbehov (mer än 25 timmar per vecka). Dels ökar antalet kunder som har stort vårdbehov dels kräver de i genomsnitt fler timmar jämfört med tidigare år. Utvecklingen inom hemsjukvården följer samma mönster som inom hemtjänsten. Antalet personer som var inskrivna i hemsjukvården inom kommunens hälso- och sjukvårdsansvar ökade under 2013 med ca 6 % efter att ha legat på en relativ oförändrad nivå under några år. Antalet delegerade timmar (insatser som delegeras till hemtjänsten) har ökat med ca 13% jämfört med samma period föregående år.

9 4(5) 2 Ekonomi 2.1 Periodens resultat Tabell: Periodens resultat och prognos Belopp i Tkr Intäkt Kostnad Netto Budget Prognos Netto Jan-sept Jan-sept Jan-sept helår helår Fg år Socialnämnd Kommungemensamma prj Förvaltn. ledning & gem. adm LSS-verksamhet Individ och familjeomsorg Försörjningsstöd Äldreomsorg Totalt Socialförvaltningens ram för 2014 är uppräknad med ca 3%. Med hänsyn taget till föregående års positiva driftsresultat på 14,7 mnkr har förvaltningen ett utrymme för kostnadsökningar på knappt 5%. Kostnadsökningarna till och med september 2014 ligger på cirka 4 %. Inom äldreomsorgen är kostnadsökningen jämfört med samma period föregående år ca 6%. Detta beror främst på ökade volymer inom hemtjänst och hemsjukvård. Kostnadsutvecklingen för försörjningsstödet är positiv och kostnaden för perioden är nästan 10% lägre än föregående år. En bidragande orsak till de lägre kostnaderna är färre antal barnfamiljer som uppbär försörjningsstöd än tidigare år. 2.2 Prognos helårsutfall Socialförvaltningen prognosticerar ett nollresultat för Utvecklingen med en konsumtionsökning inom hemtjänsten och hemsjukvård ger en negativ avvikelse för dessa verksamheter. Samtidigt motverkas de negativa prognoserna av en lägre kostnadsnivå för försörjningsstödet samt att förvaltningsgemensamma reserver används för att täcka upp underskott i verksamheterna.

10 5(5) 2.3 Investeringar Tabell: Sammanställning av investeringsbudget och utfall samt prognos Innevarande år Tkr Nettokostnad Prognos Helårsutfall Budget Avvikelse Summa investeringar Budgetavvikelsen beror på att projektet lokalanpassning daglig verksamhet har förskjutits i tiden och under 2014 beräknas främst förstudien för projektet bli klart. 3 Personal Tabell: Personalstatistik Utfall senaste 12-månaders perioden (sept 13-aug 14) Senast kända helårsutfall (2013) Antal utförda timmar Andel timmar utförda av timanställd personal 11,4% 9,8% Sjukfrånvaro 6,5% 6,3% Frisknärvaro 28,0% 27,6% Både sjukfrånvaron och andelen timmar utförda av timanställd personal ökar jämfört med utfallet för helår 2013.

11 MÅNADSRAPPORT Avser månad : September 2014 Redovisas för SN 23 oktober 2014 EKONOMISK PROGNOS Socialnämnden totalt 0 mnkr -10 mnkr Ansvarar för att utifrån ett myndighetsperspektiv formulera uppdrag och mål varav Samhällsuppdraget för såväl enskild individ som grupp samt uppföljning. Det innebär också ett ansvar för planering av resursutveckling. Arbetet skall utföras på ett konkurrensneutralt sätt. varav Ägaruppdraget 0 mnkr Är kommunens egen utförare och verkställer uppdrag som kommer från samhällsuppdraget. Arbetet skall utföras med fokus på kund, kvalitet och effektivitet. varav Övrigt* +10 mnkr varav Kommungemensamma projekt 0 mnkr * Exklusive kommungemensamma projekt TYDLIGA TRENDER VOLYMMÄSSIGT Samhällsuppdraget Förvaltningen kan identifiera en trend med stigande antal kunder liksom stigande antal timmar inom hemtjänsten. Ägaruppdraget

12 Innehållsförteckning Socialnämnden totalt Nettokostnad total drift 1.3 Kvalitetsredovisning Avvikelser Synpunktsredovisning Samhällsuppdraget Ekonomisk prognos Uppdragsavdelningen 2.2 Hemtjänst Timmar resp. kostnad mot budget 2.3 SäBo äldreomsorg; ledigt resp. beviljat Korttidsboende; beläggning Betalningspliktiga dygn per månad Betalningspliktiga dygn per år 2.5 Försörjningsstöd Antal hushåll Antal registerledare under 25 år Antal barnfamiljer Månadskostnad 2.6 Placeringar Familjehem barn/unga Institution barn/unga Institution vuxna 2.7 LSS Personlig assistans Antal ärenden SFB Bostad med särskild service LSS Korttidsvistelse Daglig verksamhet 2.8 Boendestöd Ägaruppdraget Varbergs Omsorg 3.1 Ekonomisk prognos 4 Varbergs Hälsofrämjande Tjänster 4.1 Ekonomisk prognos Bilagor 1 Kundval hemtjänst Kundval sysselsättning

13 SOCIALNÄMNDEN 1.2 Totalt netto tkr September T.o.m. sept. Föreg. år 9 t.o.m. sept Prognos avvikelse 0 Årsbudget Kommentar/ analys: D e bokförda nettokostnaderna till och med september är 4,1 % högre än motsvarande period föregående år Bokförd n ettokostn ad totalt socialförvaltn ingen Tkr = t Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep O kt Nov D ec

14 Socialnämnden totalt 1.3 Kvalitetsnyckeltal Sammanställning av rapporter om avvikelser Antal per månad Rapporter enl Lex Sarah Risk för Avslutade Missförhållande missförhållande Anmälan till IVO Summa utredningar (helår) * (helår) (helår) 2014 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober 0 November 0 December 0 Kommentar: Per sista september pågår tre utredningar;.två händelser som rapporterats under september samt ett allvarligt missförhållande som anmälts till IVO av extern utförare i december IVO har begärt kompletterande utredning av utföraren Definitioner Missförhållande. Händelsen har inneburit ett hot mot, eller har medfört följder för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. Risk för missförhållande. Händelsen har inneburit en tydlig och faktisk risk för missförhållande, men den enskilde har inte lidit skada då risken upptäckts och kunnat förebyggas. Anmälan till IVO - Allvarligt missförhållande/påtaglig risk för allvarligt missförhållande. Händelsen har inneburit ett allvarligt hot mot eller har medfört allvarliga konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa.

15 Socialnämnden totalt 1.3 Kvalitetsnyckeltal Orsak och antal per månad Forts Sammanställning av rapporter om avvikelser Anmälningar enl Lex Maria Antal Orsak Antal Orsak Januari 0 Juli 0 Februari 0 Augusti 0 Mars 0 September 0 April 0 Oktober Maj 0 November Juni 0 December Anmälan av synpunkter Synpunkter Beröm Förslag Klagomål Annat Summa Kommentar: 2012: Två anmälningar. En av misstag ökad läkemedelsdos. En förväxling av läkemedel p.g.a. bristande identitetskontroll. 2013: Två anmälningar. En förväxling av läkemedel p.g.a. bristande identitetskontroll. En person har under en vecka fått fel insulindos. Ordination har inte följts (helår) (helår) Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober 0 November 0 December 0 Kommentar: 2012: 81 synpunkter, varav 73 klagomål, 4 förslag och 4 annat. 2013: 51 synpunkter, varav 42 klagomål, 3 förslag och 5 annat. Per sista september behandlas tre synpunkter som kommit in under september. Summa

16 UPPDRAGSAVDELNINGEN 2.1 Sep tember T.o.m. sep t. F öreg. år 9 t.o.m. sept. T otalt netto tkr U tfall/ prognos d riftbudget P rognos Årsbudget Kommentar/ analys: Uppdragsavdelningens bokförda nettokostnader till och med september är 3,0 % högre än motsvarande period föregående år Bokförd nettokostnad totalt Uppdragsavdelningen Tkr Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov D ec

17 Samhällsuppdraget 2.2 Hemtjänst Volymer Kommentar / analys: Beställda hemtjänsttimmar; snitt per m ånad Externt köp Internt köp Budget Budget Budget Beställda timmar Tim./ år Tim/ mån Medel/mån Tkr/år Hemtjänstkostnader (hos UA) jmf med budget Tkr Utbet/ mån LlnjäJ: {Budget) Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov D ec

18 Samhällsuppdraget Särskilt boende; äldreomsorg Budget tkr/ år 2.3 Förhållande mellan lediga lägenheter och antalet personer med beslut om särskilt boende den siste i respektive månad Jan 2014 Feb 2014 Mars 2014 Apr 2014 Maj 2014 Juni 2014 Juli 2014 Aug 2014 Sep 2014 Okt 2014 Nov 2014 Dec 2014 Lediga lägenheter Beviljat, ej inflyttat Analys/kommentar: D et totala antalet lägenheter är 536 efter ombyggnaden till Seniorcenter i Tvååker och den successiva omvandlingen av säbo-platser på Samuels väg till korttidsboende. 7 platser på Sandalsvägen omvandlas succesivt från somatiskt boende till demensplatser. In- och utflyttning sker när som helst under hela månaden för att platser inte ska stå tomma i onödan. För jämförelse mäts antalet lediga platser den siste varje månad. Läget förändras hela tiden under månaden. Av de 13 lediga platserna 30 september fanns 12 på somatiska boenden. Förvaltningen ser över möjligheterna att omvandla fler platser till demensplatser utifrån behov. Lediga boenden 30 september är fördelade med 2 i Kungsäter, 5 i Veddige, 3 i Tvååker, 1 i Trönninge, 1 i Rolfstorp och 1 i centrum. Korttidsboende äldreomsorg Budget tkr/ år 2.4 Korttidsboende; beläggning i procent 100,0 90, , ,0 Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept O kt Nov D ec 2014 Analys / kommentar: Förutom de 42 korttidsplatserna på Skansgatan har 8 platser på det nya seniorcentret använts för korttidsboende. Dessutom har i augusti totalt 126 dygn använts på trygghetsboendet, på Samuels väg, på Strängvägen och i Kungsäter.

19 Samhällsuppdraget U tskrivnin sklara Budget tkr 320 Prognos Betalningspliktiga dygn per månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Betalningspliktiga dygn per år

20 Samhällsuppdraget 2.5 Försör"nin sstöd Antal hushåll med försörjningsstöd Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Antal hushåll med försörjningsstöd med registerledare under 25 år ---' Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Antal barnfamiljer med försörjningsstöd _._ Analys / kommentar: Nationellt sett har Varberg en låg andel hushåll som uppbär försörjningsstöd. I hela riket uppbar 4,0% av befolkningen försörjningsstöd Motsvarande siffra för Varberg var 2,0%. Andel bidragshushåll per invånare var i riket 23. Motsvarande siffra för Varberg var Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

21 Samhällsuppdraget 2.5 Försörjningsstöd Budget tkr Prognos Nettokostnad för försörjningsstöd (tkr) Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept O kt Nov D ec Kommentar:.ÅI var kostnaden per invånare för utbetalt försörjningsstöd i V ar berg kr. I riket var motsvarande siffra Motsvarande kostnader 2013 var 510 respektive 837 kr. Varberg låg 2013 alltså ännu mer under rikssnittet än 2012.

22 Samhällsuppdraget Familjehem Budget tkr Prognos : Jan Institution 500 Feb Mar b arn/ unga Antal familjehemsplaceringar Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Budget tkr Prognos Antal dygn institutionsplacering barn/ unga Nov D ec Analys / kommentar: Av månadens 7 4 placeringar är 9 konsulentstödda familjehem. Analys/kommentar: Under månaden har 2 personer varit placerade i 43 dygn enligt SoL och 4 personer har varit placerade i 120 dygn enligt LVU Jan Feb Mar Institutionsvård; vuxna Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Budget tkr Prognos Nov D ec Ett strukturerat arbete pågår för att med olika hemmaplanslösningar minska behovet av placeringar. Flera samverkansprojekt, som syftar till att minska behovet av insatser generellt pågår också. Antal dygn institutionsplacering vuxna Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov D ec Analys/kommentar: Under månaden har 8 personer varit placerade i 222 dygn enligt SoL och 9 personer har varit placerade i 229 dygn enligt LVM.

23 Samhällsuppdraget 2. 7 Volym/ kostnad LSS P ersonlig assistan s I 2005 Budget tkr Linjär prognos N ettokostnader för assistan s I I I prognos SFB (LASS) Assistans Analys / kommentar: Under 2010 hade kommunen ökade kostnader för assistans p.g.a. ett stort ärende där vi gick in med assistanstimmar i avvaktan på beslut från Försäkringskassan. D etta betalades tillbaka av FK Därav den stora skillnaden mellan åren Antal ärenden SFB; snitt per m ån ad Analys/ komm entar: Privat utförare Kommunal utförare BoendeLSS 10 B udget tkr Bostad med särskild service; antal personer Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal H ar beslut men har ej erbjudits boende Analys / kommentar: Antalen är angivna för den siste i respektive kvartal och alla är medräknade oberoende av "väntetid".

24 Samhällsuppdraget Korttidsvistelse 2.7 Volym / kostnad L SS Budget 2014 tkr Prognos Antal dygn Korttidsvistelse Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Daglig verksam het Budget 2014 tkr Prognos Antal personer med beslut D aglig Verksamhet Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Boendestöd Budget 2014 tkr Prognos Antal timmar Boendestöd (SoL) Solrbeslut men innefattar även personer tillhörande personkrets 1 och2lss Jan Feb 1\ilars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

25 Ägaruppdraget 3 VARBERGS OMSORG 3.1 Utfall/ prognos driftbudget; tkr Sep tember T.o.m. sep t. Föreg. år P rognos Årsbudget 9 t.o.m. sept. Totalt netto tkr Kommentar/ analys: Nollstrecket i diagrammet innebär att man bedrivit verksamheten på den nivå som ersättningen medger. När kmvan är under nollstrecket har kostnaderna varit lägre. Avdelningen har en beredskap för planerade utvecklingsinsatser under hösten. Planerade insatser rör framför allt kompetensutveckling och förbättringar av personallokaler utifrån behov Bokförd nettokostnad Varbergs Omsorg Tkr

26 14 VARBERGS HÄLSOFRÄMJANDE TJÄNSTER 4.1 U tfall/ prognos driftbudget; tkr Sep tember T.o.m. sep t. F öreg. år P rognos Årsbudget 9 t.o.m. sep t. T otalt netto tkr Kommentar/ analys: Nollstrecket i diagrammet innebär att man bedrivit verksamheten på den nivå som ersättningen medger. När kurvan är under nollstrecket har kostnaderna varit lägre. Bokförd nettokostnad VHT =:=-2012 Tkr J

27 Bilaga 1 Utförare inom kundvalet för hemtjänst i Varbergs kommun 2014 Biståndsinsatserna avser hemtjänst inkl. anhörigavlösning Företag 1/ / / Verkar i Kapacitetstak Avtalstid Antal Antal Antal område Externa kunder kunder kunder Adium Omsorg AB 8 och 9 Inget Cityomsorgen i Varberg ek för. 8 och tim./mån. Hallands CareCenter AB 8 och 9 Inget HemAssistans i Varberg AB Hemma och Trygg i Varberg AB Hemservice i Halland AB Varbergs Hemtjänst och Boende AB Ella Vård och Omsorg AB Hemtjänst & Service i Halland AB Trygghemtjänst Halland Blommans hemtjänst och service i Halland Totalt: Egenregin Hemtjänsten inom Varbergs Omsorg 8 och 9 1, 2, 4, 5, 6, 8 och 9 Hela kommunen 7, 8 och tim./mån. Inget Inget tim./mån. 7, 8 och 9 Inget 1, 2, 4, 7, 8 och 9 Hela kommunen Hela kommunen 11 utförare Hela kommunen Inget Inget Inget Inget kunder 38% 642 kunder kunder kunder 37% 35% 653 kunder 701 kunder 62% 63% 63% Totalt hela kommunen: 12 utförare kunder kunder kunder 100% 100% 100%

28 Bilaga 2 Utförare inom kundvalet sysselsättning för personer med missbruks- och beroendeproblematik i Varbergs kommun 2013 Företag 1/ / / / / Externt Kapacitetstak Antal kunder Antal kunder Antal kunder Antal kunder Antal kunder Second Chance Varberg Wargtassens Hunddagis Maximalt 10 kunder per dag 1 heltidsplats och 2 halvtidsplatser % 27% 15% 33% 62% 0 0 Växtkraft i Varberg 1 heltidsplats 0 0 Egenregin Sysselsättning och arbetsrehabilitering Inget inom Varbergs kapacitetstak Omsorg 85% 73% 85% 67% 38% Totalt hela kommunen: utförare 100% 100% 100% 100% 100% Utförare inom kundvalet sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Varbergs kommun 2013 Företag 1/ / / Kapacitetstak Antal Antal Antal Externt kunder kunder kunder Wargtassens 2 heltidsplatser Hunddagis och Second Channce Maximalt 10 Varberg kunder per dag 2 1 Växtkraft i Varberg 1 heltidsplats 1 Totalt 3 utförare 4 = 8 % 5 = 9 % Egenregin Sysselsättning och arbetsrehabilitering inom Varbergs Omsorg Totalt hela kommunen: 4 utförare Inget kapacitetstak % 92% 91% % %

29 Varbergs kommun KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Socialförvaltningen (37) 7. Avtal med Arbetsförmedlingen om platser för arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantins andra fas 2015 Dnr: SN 2014/ Handläggare: Kristina Hedlund Dokument: Tjänsteutlåtande till socialnämnden Avtal med Arbetsförmedlingen om platser för arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantins andra fas 2015 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att - godkänna förslag till avtal med Arbetsförmedlingen om platser för arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantins andra fas för år Sammanfattning I enlighet med förordningen (2007:1364) om Arbetsförmedlingens samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program, får Arbetsförmedlingen ingå överenskommelser med kommuner för anordnandet av insatser och aktiviteter som regeleras i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin. Kommunen har ett etablerat samarbete med Arbetsförmedlingen gällande arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantins andra och tredje fas. Det handlar om riktade insatser till personer som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid. Det finns tidigare avtal mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. Förslaget omfattar högst femton deltagare och här förbinder sig Arbetsförmedlingen att ersätta kommunen med 150 kr i merkostnadsersättning per anvisningsdag och person, vilket tidigare år täckt kommunens kostnader. Tidigare erfarenheter visar att samarbetet med Arbetsförmedlingen fungerat väl. Beskrivning av ärendet I enlighet med förordningen (2007:1364) om Arbetsförmedlingens samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program, får Arbetsförmedlingen ingå överenskommelser med kommuner för anordnandet av insatser och aktiviteter som regeleras i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin.

30 Varbergs kommun KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Socialförvaltningen (37) Jobb- och utvecklingsgarantin riktar sig till de personer som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid. Garantin är indelad i tre faser: Fas 1 innehåller: kartläggning, jobbsökaraktiviteter med coachning och förberedande insatser. Fas 2 innehåller: arbetspraktik och arbetsträning och förstärkt arbetsträning. Sysselsättningsfasen innehåller: sysselsättning hos anordnare. Kommunen har ett etablerat samarbete med Arbetsförmedlingen gällande arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantins andra och tredje fas. Det finns tidigare avtal mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. Förslag till avtal Ett förslag till avtal för år 2015 har upprättats angående platser för arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantins andra fas. Förslaget regelerar hur samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och kommunen ska gå till samt vad som ska ingå i arbetsträningen. Samarbetet syftar till att erbjuda långtidsarbetslösa personer en anpassad återgång till arbetslivet. Arbetsträningens mål är att ge personen ett arbete eller ge ett säkrare underlag för en fortsatt planering mot arbete. Verksamheten inom ramen för samarbetet omfattar högst femton deltagare anvisade till jobb- och utvecklingsgarantin. Enligt förslaget förbinder sig Arbetsförmedlingen att ersätta kommunen med 150 kr i merkostnadsersättning per anvisningsdag och person. Merkostnaderna ska täcka administrativa kostnader samt handledning och skyddsutrustning. Tidigare har ersättningen från Arbetsförmedlingen täckt kommunens kostnader. Förvaltningens överväganden Kommunen har sedan tidigare erfarenheter av samarbete med Arbetsförmedlingen rörande aktiviteter inom jobb- och utvecklingsgarantin. Detta samarbete har fungerat väl, därför ser Socialförvaltningen ingen anledning att ändra i det förslag till avtal som tagits fram av Arbetsförmedlingen. Samråd Ärendet är föremål för samverkan vid förvaltningssamverkansgruppen. SOCIALFÖRVALTNINGEN

31 Varbergs kommun KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Socialförvaltningen (37) Håkan Strömberg Förvaltningschef Magnus Wallinder Avdelningschef Bilagor Överenskommelse om platser för arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantin fas 2. Protokollsutdrag Handläggaren

32 Arbetsförmedlingen 1 (4) Dnr.Af~201.4/.4Q3.1Q5... Överenskommelse om platser för arbetsträning inom iobb- och utvecklingsgarantin Mellan Arbetsförmedlingen i.yar:e.erg.... och.y.arbergs.ko.mmi.in... nedan kallad anordnare, träffas följande överenskommelse med stöd av 2 förordning (2007:1364) om Arbetsförmedlingens samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program. Denna överenskommelse reglerar dels hur samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och anordnaren ska gå till och dels innehållet i arbetsträningen. Syfte Samarbetet mellan parterna har till syfte att erbjuda personer med lång tid utan arbete en anpassad återgång till arbetslivet. Mål Målet med arbetsträningen är att den ska leda till ett arbete alternativt ge ett, säkrare underlag för fortsatt planering mot ett arbete. Målgruppen är d.~jfu~rc t. Minst.0... % ska vara i arbete tre månader efter avslutad arbetsträning. JOB, fa,$ ~ Omfattning Verksamheten inom ramen för denna överenskommelse omfattar högst antal personer som är anvisade till det arbetsmarknadspolitiska programmet jobboch utvecklingsgarantin. Tiden för varje person ska vara individuellt anpassad men rar inte överstiga 6 månader. Anvisningen ska omfatta minst 75 procent av den sökandes arbetsutbud. Arbetsmiljöansvar Av lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program framgår att om ett arbetsmarknadspolitiskt program bedrivs på en arbetsplats ska den som tar del av programmet likställas med arbetstagare vid tillämpning av följande regler i arbetsmiljölagen (1977:1160) 2 kap. 1-9 om arbetsmiljöns beskaffenhet, 3 kap. 1-4 och 7-14 om allmänna skyldigheter, 4 kap. 1-4 och 8-10 om bemyndiganden, 5 kap. 1 och 3 om minderåriga, 7 kap. om tillsyn, 8 kap. om påföljder, och 9 kap. om överklagande.

33 2 (4) Vad som i arbetsmiljölagen sägs om arbetsgivare ska gälla den som har upplåtit en arbetsplats för programverksamhet. Arbetsförmedlingens åtagande Arbetsförmedlingen åtar sig att ge service i form av jobbsökaraktiviteter, matchning och coachning parallellt med anvisningen. Anordnarens åtagande Anordnaren åtar sig att göra en plan som beskriver hur anordnaren ska verka för att de enskilda individerna når målet arbete. Redogöra för att anordnaren har kompetens att leverera arbetsträning speciellt för arbetssökande med olika funktionshinder. För verksamheten utse en namngiven verksamhetsansvarig. Ge en beskrivning av planerade arbetsuppgifter och beräknad omfattning samt handledarens roll. Planen ska biläggas överenskommelsen. Meddela Arbetsförmedlingen om en deltagare avbryter aktiviteten i förtid samt orsaken till avbrottet. Meddela Arbetsförmedlingen om en deltagare missköter sig eller på annat sätt inte följer reglerna för arbetsplatsen. Medverka i Arbetsförmedlingens uppföljning av arbetsträningen. Lämna skriftlig redogörelse över iakttagelser under arbetsträningen om så begärs av Arbetsförmedlingen. När en anvisad arbetslös placeras på en arbetsplats, ska anordnaren se till att ansvarig för arbetsplatsen rar information om det ansvar som följer av arbetsmiljöansvaret, se rubriken Arbetsmiljöansvar ovan. Anordnaren ska redogöra för om eventuellt lokalt utvecklingsavtal enligt förordningen (2008 :348) om urbant utvecklingsarbete eller andra särskilda överenskommelser träffats som berör Arbetsförmedlingens samverkan med kommuner. Beskriva hur samarbetet med Arbetsförmedlingen kan ske under insatsen t.ex. vad avser möjligheten till konsultativa insatser av Arbetsförmedlingens specialister när arbetsförmågebedömning är aktuell. Beskriva hur kommunen arbetar för att påverka det lokala näringslivets utveckling och attityder mot t ex långtidsarbetslösa. Beskriva kommunens och Arbetsförmedlingens gemensamma satsningar som t ex rekryteringsaktiviteter. I syfte att utveckla kvaliteten i verksamheten ska anordnaren tillsammans med Arbetsförmedlingen fortlöpande samråda om innehåll, omfattning och inriktning.

SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE

SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2009-01-28 Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2008 Det ekonomiska utfallet

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2011-05-17 Onsdagen den 25 maj, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020 Socialnämnden KALLELSE 2009-02-10 1(3) Socialnämnden Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009 Kung Birger 1, Kommunhuset, kl. 15.30 Val av justerare: Anders Åkerlind (M) Dag för justering:

Läs mer

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser SIGNERAD 2014-01-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (9) Datum 2014-01-14 Vår referens Gunnar Bergström Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse gunnar.bergstrom@malmo.se Utredning om organisation av arbetsmarknads

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Verksamhetsområden 5 2.1 Individ- och familjeomsorg 5 2.2 Äldreomsorg 11 2.3 Omsorg om personer med funktionsnedsättning 17 3. Gemensamma

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 25

Läs mer

Genomlysning av Funktionshinderomsorgen 2013

Genomlysning av Funktionshinderomsorgen 2013 Genomlysning av Funktionshinderomsorgen 2013 2013-03-26 Dnr SN/2012 204-750 2 Innehållsförteckning FUNKTIONSHINDEROMSORGENS VERKSAMHET OCH ORGANISERING... 5 Uppdraget... 5 Sammanfattning och möjliga åtgärder...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012 Revisionsrapport LSS-verksamheten Marks kommun Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Kommunens LSS-verksamhet Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Bakgrund...3 2.1. Uppdrag och revisionsfråga...3

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden #{enhet}# Innehållsförteckning 1 Ordförandens inledning... 3 2 Vision och värdegrund... 4 3 Nämndens uppdrag... 5 4 Analys utifrån nämndens

Läs mer

Årsanalys 2009. Viktiga händelser/förändringar

Årsanalys 2009. Viktiga händelser/förändringar Årsanalys 2009 Nämndens uppdrag IFO ansvarar för förebyggande och uppsökande arbete samt tidiga sociala insatser. I ansvarområdet ingår utredningar, vård och behandling enligt SoL, LVU (lagen om vård av

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2014

Verksamhetsplan 2012-2014 Verksamhetsplan 2012-2014 Antagen av Socialnämnden 2011-11-24 #{enhet}# INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Ordförandens inledning... 3 2 Vision och värdegrund... 4 3 Nämndens uppdrag... 5 4 Analys utifrån nämndens

Läs mer

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02 Dnr: 2012/385 145 Projektplan för En gemensam ingång Mora Kommun 2013-10-02 Sammanfattning Mora kommun har under de senaste åren gjort massiva satsningar på att motverka den ökade ungdomsarbetslösheten,

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Sidan 2 av 344 Ärende 1 Sidan 3 av 344 TJÄNSTESKRIVELSE 1 1 Socialkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Jesper Kyrk, 08-581 69 508

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg Verksamhetsplan och budget 2010 Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg 2 (17) Innehållsförteckning Inledning... 3 Ekonomi... 5 Uppdrag, mål och inriktning... 5 Verksamhetsplanering och uppföljning...

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Plats Bohusrummet, Stadshuset Tid Onsdagen den 4 juni klockan 13:00-18:00 Ledamöter Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Mikael Wintell (M) Tommy

Läs mer