KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-10-16. Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren"

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE (2) Socialförvaltningen Lena Brosché, Beslutsorgan Socialnämnden Tid Torsdagen den 23 oktober 2014, kl Plats Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren Ärenden 1. Val av justerare 2. Fastställande av föredragningslista 3. Anmälan av eventuellt jäv 4. Anta anbud upphandling av personlyftar och lyftselar Beslut Lena Holm och Henrik Vidarsson 5. Ägarsamråd Varbergs Omsorg Kristina Kjellgren 6. Månadsrapport/månadsuppföljning september 2014 Beslut Ola Viestam 7. Avtal med Arbetsförmedlingen om platser för arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantins andra fas 2015 Beslut Magnus Wallinder 8. Avtal med Arbetsförmedlingen om platser för funktionsutredningar 2015 Beslut Magnus Wallinder 9. Avtal med Klara i Varberg år 2015 Beslut Magnus Wallinder 10. Mål och handlingsplan 2014 Programområde Personer med funktionsnedsättning Beslut Cecilia Linjer 11. Yttrande över remiss, om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende Beslut Magnus Wallinder 12 Yttrande över remiss, förslag till nya riktlinjer för uteserveringar i Varbergs innerstad Beslut Magnus Wallinder 13. Riktlinjer trygghetsbostäder Beslut Magnus Wallinder POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNR E-POSTADRESS Varbergs kommun Norrgatan TELEFAX WEBBPLATS Varberg

2 Varbergs kommun KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Socialförvaltningen (2) 14. Delegering av beslutanderätt Beslut Lena Brosché 15. Förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga och lagen om vård av missbrukare i vissa fall Beslut Lena Brosché 16. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Beslut Magnus Wallinder 17. Sammanträdestider socialnämnden år 2015 Beslut Lena Brosché 18. Riktlinjer för direktupphandling Information Christina Patriksson 19. Redogörelsen kvalitetsrevisioner Information Håkan Strömberg 20. Framtidens hemsjukvård Information Håkan Strömberg 21. Meddelande Patientnämnden Halland Delårsrapport januari-juni 2014 Varsågod Information om ägarbyte i Matfabriken i Sala AB Protokoll från kommunala pensionärsrådet Anmälan av delegeringsbeslut 23. Granskning av delegeringsbeslut 24. Val av granskningsärende till nästkommande sammanträde 25. Övriga ärende Lena Andersson Ordförande Lena Brosché Sekreterare

3 Varbergs kommun KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Socialförvaltningen (37) 4. Anta anbud Upphandling av personlyftar och lyftselar Sekretesshandlingar är utskickade till socialnämndens planerings- och arbetsutskott den 13 oktober 2014.

4 Varbergs kommun KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Socialförvaltningen (37) 5. Ägarsamråd - Varbergs Omsorg

5 Varbergs kommun KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Socialförvaltningen (37) 6. Månadsrapport/månadsuppföljning september 2014 Dnr: SN 2014/ Handläggare: Ola Viestam Dokument: Tjänsteutlåtande Månadsrapport/månadsuppföljning september 2014 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till månadsuppföljning för september 2014 och översända den till kommunstyrelsen godkänna månadsrapporten för september 2014 Beskrivning av ärendet Enligt Styrmodell för Varbergs kommun Vision, mål och ramstyrning framgår att tertial-, delår- och helårsuppföljningen utgör grunden för kommunens uppföljning. Den kompletteras med månadsuppföljning fem gånger per år. Månadsuppföljningen syftar till att ge en kortfattad bild av förvaltningens resultat och prognos. Månadsuppföljningen översänds till kommunstyrelsen. Socialnämndens behov av uppföljning är dock större än det som ges till kommunstyrelsen. En mer detaljerad bild av kvalitet, ekonomi och volymer är nödvändiga för att nämnden skall kunna följa verksamhetens utveckling. Därför tar socialförvaltningen även fram en månadsrapport till socialnämnden. SOCIALFÖRVALTNINGEN Håkan Strömberg Förvaltningschef Ola Viestam Avdelningschef Bilagor Månadsuppföljning september 2014 Månadsrapport september 2014 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen Handläggaren

6 Månadsuppföljning september 2014 Socialförvaltningen Varbergs kommun

7 2(5) Innehållsförteckning 1 Verksamhet Avvikelser mot planerad verksamhet Ekonomi Periodens resultat Prognos helårsutfall Investeringar Personal... 5

8 3(5) 1 Verksamhet 1.1 Avvikelser mot planerad verksamhet Utvecklingen med fler kunder och ett större behov inom hemtjänst och hemsjukvård som sågs under 2013 håller i sig. I nuläget ses ingen fortsatt ökning av antalet hemtjänsttimmar utan nivån ligger kvar på en högre nivå än tidigare. Antalet beviljade hemtjänsttimmar för perioden januari till september 2014 är ca 10 % (drygt timmar) högre än motsvarande period Antalet kunder ökar med knappt 5 % jämfört med samma period föregående år vilket främst förklaras av befolkningsökning i ålderskategorin 65 år och äldre (ökar ca 3 %). Övriga förklaringar till det ökade behovet av hemtjänst kan finnas i en ökning av de kunder som har stora vårdbehov (mer än 25 timmar per vecka). Dels ökar antalet kunder som har stort vårdbehov dels kräver de i genomsnitt fler timmar jämfört med tidigare år. Utvecklingen inom hemsjukvården följer samma mönster som inom hemtjänsten. Antalet personer som var inskrivna i hemsjukvården inom kommunens hälso- och sjukvårdsansvar ökade under 2013 med ca 6 % efter att ha legat på en relativ oförändrad nivå under några år. Antalet delegerade timmar (insatser som delegeras till hemtjänsten) har ökat med ca 13% jämfört med samma period föregående år.

9 4(5) 2 Ekonomi 2.1 Periodens resultat Tabell: Periodens resultat och prognos Belopp i Tkr Intäkt Kostnad Netto Budget Prognos Netto Jan-sept Jan-sept Jan-sept helår helår Fg år Socialnämnd Kommungemensamma prj Förvaltn. ledning & gem. adm LSS-verksamhet Individ och familjeomsorg Försörjningsstöd Äldreomsorg Totalt Socialförvaltningens ram för 2014 är uppräknad med ca 3%. Med hänsyn taget till föregående års positiva driftsresultat på 14,7 mnkr har förvaltningen ett utrymme för kostnadsökningar på knappt 5%. Kostnadsökningarna till och med september 2014 ligger på cirka 4 %. Inom äldreomsorgen är kostnadsökningen jämfört med samma period föregående år ca 6%. Detta beror främst på ökade volymer inom hemtjänst och hemsjukvård. Kostnadsutvecklingen för försörjningsstödet är positiv och kostnaden för perioden är nästan 10% lägre än föregående år. En bidragande orsak till de lägre kostnaderna är färre antal barnfamiljer som uppbär försörjningsstöd än tidigare år. 2.2 Prognos helårsutfall Socialförvaltningen prognosticerar ett nollresultat för Utvecklingen med en konsumtionsökning inom hemtjänsten och hemsjukvård ger en negativ avvikelse för dessa verksamheter. Samtidigt motverkas de negativa prognoserna av en lägre kostnadsnivå för försörjningsstödet samt att förvaltningsgemensamma reserver används för att täcka upp underskott i verksamheterna.

10 5(5) 2.3 Investeringar Tabell: Sammanställning av investeringsbudget och utfall samt prognos Innevarande år Tkr Nettokostnad Prognos Helårsutfall Budget Avvikelse Summa investeringar Budgetavvikelsen beror på att projektet lokalanpassning daglig verksamhet har förskjutits i tiden och under 2014 beräknas främst förstudien för projektet bli klart. 3 Personal Tabell: Personalstatistik Utfall senaste 12-månaders perioden (sept 13-aug 14) Senast kända helårsutfall (2013) Antal utförda timmar Andel timmar utförda av timanställd personal 11,4% 9,8% Sjukfrånvaro 6,5% 6,3% Frisknärvaro 28,0% 27,6% Både sjukfrånvaron och andelen timmar utförda av timanställd personal ökar jämfört med utfallet för helår 2013.

11 MÅNADSRAPPORT Avser månad : September 2014 Redovisas för SN 23 oktober 2014 EKONOMISK PROGNOS Socialnämnden totalt 0 mnkr -10 mnkr Ansvarar för att utifrån ett myndighetsperspektiv formulera uppdrag och mål varav Samhällsuppdraget för såväl enskild individ som grupp samt uppföljning. Det innebär också ett ansvar för planering av resursutveckling. Arbetet skall utföras på ett konkurrensneutralt sätt. varav Ägaruppdraget 0 mnkr Är kommunens egen utförare och verkställer uppdrag som kommer från samhällsuppdraget. Arbetet skall utföras med fokus på kund, kvalitet och effektivitet. varav Övrigt* +10 mnkr varav Kommungemensamma projekt 0 mnkr * Exklusive kommungemensamma projekt TYDLIGA TRENDER VOLYMMÄSSIGT Samhällsuppdraget Förvaltningen kan identifiera en trend med stigande antal kunder liksom stigande antal timmar inom hemtjänsten. Ägaruppdraget

12 Innehållsförteckning Socialnämnden totalt Nettokostnad total drift 1.3 Kvalitetsredovisning Avvikelser Synpunktsredovisning Samhällsuppdraget Ekonomisk prognos Uppdragsavdelningen 2.2 Hemtjänst Timmar resp. kostnad mot budget 2.3 SäBo äldreomsorg; ledigt resp. beviljat Korttidsboende; beläggning Betalningspliktiga dygn per månad Betalningspliktiga dygn per år 2.5 Försörjningsstöd Antal hushåll Antal registerledare under 25 år Antal barnfamiljer Månadskostnad 2.6 Placeringar Familjehem barn/unga Institution barn/unga Institution vuxna 2.7 LSS Personlig assistans Antal ärenden SFB Bostad med särskild service LSS Korttidsvistelse Daglig verksamhet 2.8 Boendestöd Ägaruppdraget Varbergs Omsorg 3.1 Ekonomisk prognos 4 Varbergs Hälsofrämjande Tjänster 4.1 Ekonomisk prognos Bilagor 1 Kundval hemtjänst Kundval sysselsättning

13 SOCIALNÄMNDEN 1.2 Totalt netto tkr September T.o.m. sept. Föreg. år 9 t.o.m. sept Prognos avvikelse 0 Årsbudget Kommentar/ analys: D e bokförda nettokostnaderna till och med september är 4,1 % högre än motsvarande period föregående år Bokförd n ettokostn ad totalt socialförvaltn ingen Tkr = t Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep O kt Nov D ec

14 Socialnämnden totalt 1.3 Kvalitetsnyckeltal Sammanställning av rapporter om avvikelser Antal per månad Rapporter enl Lex Sarah Risk för Avslutade Missförhållande missförhållande Anmälan till IVO Summa utredningar (helår) * (helår) (helår) 2014 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober 0 November 0 December 0 Kommentar: Per sista september pågår tre utredningar;.två händelser som rapporterats under september samt ett allvarligt missförhållande som anmälts till IVO av extern utförare i december IVO har begärt kompletterande utredning av utföraren Definitioner Missförhållande. Händelsen har inneburit ett hot mot, eller har medfört följder för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. Risk för missförhållande. Händelsen har inneburit en tydlig och faktisk risk för missförhållande, men den enskilde har inte lidit skada då risken upptäckts och kunnat förebyggas. Anmälan till IVO - Allvarligt missförhållande/påtaglig risk för allvarligt missförhållande. Händelsen har inneburit ett allvarligt hot mot eller har medfört allvarliga konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa.

15 Socialnämnden totalt 1.3 Kvalitetsnyckeltal Orsak och antal per månad Forts Sammanställning av rapporter om avvikelser Anmälningar enl Lex Maria Antal Orsak Antal Orsak Januari 0 Juli 0 Februari 0 Augusti 0 Mars 0 September 0 April 0 Oktober Maj 0 November Juni 0 December Anmälan av synpunkter Synpunkter Beröm Förslag Klagomål Annat Summa Kommentar: 2012: Två anmälningar. En av misstag ökad läkemedelsdos. En förväxling av läkemedel p.g.a. bristande identitetskontroll. 2013: Två anmälningar. En förväxling av läkemedel p.g.a. bristande identitetskontroll. En person har under en vecka fått fel insulindos. Ordination har inte följts (helår) (helår) Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober 0 November 0 December 0 Kommentar: 2012: 81 synpunkter, varav 73 klagomål, 4 förslag och 4 annat. 2013: 51 synpunkter, varav 42 klagomål, 3 förslag och 5 annat. Per sista september behandlas tre synpunkter som kommit in under september. Summa

16 UPPDRAGSAVDELNINGEN 2.1 Sep tember T.o.m. sep t. F öreg. år 9 t.o.m. sept. T otalt netto tkr U tfall/ prognos d riftbudget P rognos Årsbudget Kommentar/ analys: Uppdragsavdelningens bokförda nettokostnader till och med september är 3,0 % högre än motsvarande period föregående år Bokförd nettokostnad totalt Uppdragsavdelningen Tkr Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov D ec

17 Samhällsuppdraget 2.2 Hemtjänst Volymer Kommentar / analys: Beställda hemtjänsttimmar; snitt per m ånad Externt köp Internt köp Budget Budget Budget Beställda timmar Tim./ år Tim/ mån Medel/mån Tkr/år Hemtjänstkostnader (hos UA) jmf med budget Tkr Utbet/ mån LlnjäJ: {Budget) Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov D ec

18 Samhällsuppdraget Särskilt boende; äldreomsorg Budget tkr/ år 2.3 Förhållande mellan lediga lägenheter och antalet personer med beslut om särskilt boende den siste i respektive månad Jan 2014 Feb 2014 Mars 2014 Apr 2014 Maj 2014 Juni 2014 Juli 2014 Aug 2014 Sep 2014 Okt 2014 Nov 2014 Dec 2014 Lediga lägenheter Beviljat, ej inflyttat Analys/kommentar: D et totala antalet lägenheter är 536 efter ombyggnaden till Seniorcenter i Tvååker och den successiva omvandlingen av säbo-platser på Samuels väg till korttidsboende. 7 platser på Sandalsvägen omvandlas succesivt från somatiskt boende till demensplatser. In- och utflyttning sker när som helst under hela månaden för att platser inte ska stå tomma i onödan. För jämförelse mäts antalet lediga platser den siste varje månad. Läget förändras hela tiden under månaden. Av de 13 lediga platserna 30 september fanns 12 på somatiska boenden. Förvaltningen ser över möjligheterna att omvandla fler platser till demensplatser utifrån behov. Lediga boenden 30 september är fördelade med 2 i Kungsäter, 5 i Veddige, 3 i Tvååker, 1 i Trönninge, 1 i Rolfstorp och 1 i centrum. Korttidsboende äldreomsorg Budget tkr/ år 2.4 Korttidsboende; beläggning i procent 100,0 90, , ,0 Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept O kt Nov D ec 2014 Analys / kommentar: Förutom de 42 korttidsplatserna på Skansgatan har 8 platser på det nya seniorcentret använts för korttidsboende. Dessutom har i augusti totalt 126 dygn använts på trygghetsboendet, på Samuels väg, på Strängvägen och i Kungsäter.

19 Samhällsuppdraget U tskrivnin sklara Budget tkr 320 Prognos Betalningspliktiga dygn per månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Betalningspliktiga dygn per år

20 Samhällsuppdraget 2.5 Försör"nin sstöd Antal hushåll med försörjningsstöd Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Antal hushåll med försörjningsstöd med registerledare under 25 år ---' Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Antal barnfamiljer med försörjningsstöd _._ Analys / kommentar: Nationellt sett har Varberg en låg andel hushåll som uppbär försörjningsstöd. I hela riket uppbar 4,0% av befolkningen försörjningsstöd Motsvarande siffra för Varberg var 2,0%. Andel bidragshushåll per invånare var i riket 23. Motsvarande siffra för Varberg var Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

21 Samhällsuppdraget 2.5 Försörjningsstöd Budget tkr Prognos Nettokostnad för försörjningsstöd (tkr) Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept O kt Nov D ec Kommentar:.ÅI var kostnaden per invånare för utbetalt försörjningsstöd i V ar berg kr. I riket var motsvarande siffra Motsvarande kostnader 2013 var 510 respektive 837 kr. Varberg låg 2013 alltså ännu mer under rikssnittet än 2012.

22 Samhällsuppdraget Familjehem Budget tkr Prognos : Jan Institution 500 Feb Mar b arn/ unga Antal familjehemsplaceringar Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Budget tkr Prognos Antal dygn institutionsplacering barn/ unga Nov D ec Analys / kommentar: Av månadens 7 4 placeringar är 9 konsulentstödda familjehem. Analys/kommentar: Under månaden har 2 personer varit placerade i 43 dygn enligt SoL och 4 personer har varit placerade i 120 dygn enligt LVU Jan Feb Mar Institutionsvård; vuxna Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Budget tkr Prognos Nov D ec Ett strukturerat arbete pågår för att med olika hemmaplanslösningar minska behovet av placeringar. Flera samverkansprojekt, som syftar till att minska behovet av insatser generellt pågår också. Antal dygn institutionsplacering vuxna Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov D ec Analys/kommentar: Under månaden har 8 personer varit placerade i 222 dygn enligt SoL och 9 personer har varit placerade i 229 dygn enligt LVM.

23 Samhällsuppdraget 2. 7 Volym/ kostnad LSS P ersonlig assistan s I 2005 Budget tkr Linjär prognos N ettokostnader för assistan s I I I prognos SFB (LASS) Assistans Analys / kommentar: Under 2010 hade kommunen ökade kostnader för assistans p.g.a. ett stort ärende där vi gick in med assistanstimmar i avvaktan på beslut från Försäkringskassan. D etta betalades tillbaka av FK Därav den stora skillnaden mellan åren Antal ärenden SFB; snitt per m ån ad Analys/ komm entar: Privat utförare Kommunal utförare BoendeLSS 10 B udget tkr Bostad med särskild service; antal personer Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal H ar beslut men har ej erbjudits boende Analys / kommentar: Antalen är angivna för den siste i respektive kvartal och alla är medräknade oberoende av "väntetid".

24 Samhällsuppdraget Korttidsvistelse 2.7 Volym / kostnad L SS Budget 2014 tkr Prognos Antal dygn Korttidsvistelse Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Daglig verksam het Budget 2014 tkr Prognos Antal personer med beslut D aglig Verksamhet Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Boendestöd Budget 2014 tkr Prognos Antal timmar Boendestöd (SoL) Solrbeslut men innefattar även personer tillhörande personkrets 1 och2lss Jan Feb 1\ilars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

25 Ägaruppdraget 3 VARBERGS OMSORG 3.1 Utfall/ prognos driftbudget; tkr Sep tember T.o.m. sep t. Föreg. år P rognos Årsbudget 9 t.o.m. sept. Totalt netto tkr Kommentar/ analys: Nollstrecket i diagrammet innebär att man bedrivit verksamheten på den nivå som ersättningen medger. När kmvan är under nollstrecket har kostnaderna varit lägre. Avdelningen har en beredskap för planerade utvecklingsinsatser under hösten. Planerade insatser rör framför allt kompetensutveckling och förbättringar av personallokaler utifrån behov Bokförd nettokostnad Varbergs Omsorg Tkr

26 14 VARBERGS HÄLSOFRÄMJANDE TJÄNSTER 4.1 U tfall/ prognos driftbudget; tkr Sep tember T.o.m. sep t. F öreg. år P rognos Årsbudget 9 t.o.m. sep t. T otalt netto tkr Kommentar/ analys: Nollstrecket i diagrammet innebär att man bedrivit verksamheten på den nivå som ersättningen medger. När kurvan är under nollstrecket har kostnaderna varit lägre. Bokförd nettokostnad VHT =:=-2012 Tkr J

27 Bilaga 1 Utförare inom kundvalet för hemtjänst i Varbergs kommun 2014 Biståndsinsatserna avser hemtjänst inkl. anhörigavlösning Företag 1/ / / Verkar i Kapacitetstak Avtalstid Antal Antal Antal område Externa kunder kunder kunder Adium Omsorg AB 8 och 9 Inget Cityomsorgen i Varberg ek för. 8 och tim./mån. Hallands CareCenter AB 8 och 9 Inget HemAssistans i Varberg AB Hemma och Trygg i Varberg AB Hemservice i Halland AB Varbergs Hemtjänst och Boende AB Ella Vård och Omsorg AB Hemtjänst & Service i Halland AB Trygghemtjänst Halland Blommans hemtjänst och service i Halland Totalt: Egenregin Hemtjänsten inom Varbergs Omsorg 8 och 9 1, 2, 4, 5, 6, 8 och 9 Hela kommunen 7, 8 och tim./mån. Inget Inget tim./mån. 7, 8 och 9 Inget 1, 2, 4, 7, 8 och 9 Hela kommunen Hela kommunen 11 utförare Hela kommunen Inget Inget Inget Inget kunder 38% 642 kunder kunder kunder 37% 35% 653 kunder 701 kunder 62% 63% 63% Totalt hela kommunen: 12 utförare kunder kunder kunder 100% 100% 100%

28 Bilaga 2 Utförare inom kundvalet sysselsättning för personer med missbruks- och beroendeproblematik i Varbergs kommun 2013 Företag 1/ / / / / Externt Kapacitetstak Antal kunder Antal kunder Antal kunder Antal kunder Antal kunder Second Chance Varberg Wargtassens Hunddagis Maximalt 10 kunder per dag 1 heltidsplats och 2 halvtidsplatser % 27% 15% 33% 62% 0 0 Växtkraft i Varberg 1 heltidsplats 0 0 Egenregin Sysselsättning och arbetsrehabilitering Inget inom Varbergs kapacitetstak Omsorg 85% 73% 85% 67% 38% Totalt hela kommunen: utförare 100% 100% 100% 100% 100% Utförare inom kundvalet sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Varbergs kommun 2013 Företag 1/ / / Kapacitetstak Antal Antal Antal Externt kunder kunder kunder Wargtassens 2 heltidsplatser Hunddagis och Second Channce Maximalt 10 Varberg kunder per dag 2 1 Växtkraft i Varberg 1 heltidsplats 1 Totalt 3 utförare 4 = 8 % 5 = 9 % Egenregin Sysselsättning och arbetsrehabilitering inom Varbergs Omsorg Totalt hela kommunen: 4 utförare Inget kapacitetstak % 92% 91% % %

29 Varbergs kommun KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Socialförvaltningen (37) 7. Avtal med Arbetsförmedlingen om platser för arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantins andra fas 2015 Dnr: SN 2014/ Handläggare: Kristina Hedlund Dokument: Tjänsteutlåtande till socialnämnden Avtal med Arbetsförmedlingen om platser för arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantins andra fas 2015 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att - godkänna förslag till avtal med Arbetsförmedlingen om platser för arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantins andra fas för år Sammanfattning I enlighet med förordningen (2007:1364) om Arbetsförmedlingens samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program, får Arbetsförmedlingen ingå överenskommelser med kommuner för anordnandet av insatser och aktiviteter som regeleras i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin. Kommunen har ett etablerat samarbete med Arbetsförmedlingen gällande arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantins andra och tredje fas. Det handlar om riktade insatser till personer som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid. Det finns tidigare avtal mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. Förslaget omfattar högst femton deltagare och här förbinder sig Arbetsförmedlingen att ersätta kommunen med 150 kr i merkostnadsersättning per anvisningsdag och person, vilket tidigare år täckt kommunens kostnader. Tidigare erfarenheter visar att samarbetet med Arbetsförmedlingen fungerat väl. Beskrivning av ärendet I enlighet med förordningen (2007:1364) om Arbetsförmedlingens samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program, får Arbetsförmedlingen ingå överenskommelser med kommuner för anordnandet av insatser och aktiviteter som regeleras i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin.

30 Varbergs kommun KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Socialförvaltningen (37) Jobb- och utvecklingsgarantin riktar sig till de personer som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid. Garantin är indelad i tre faser: Fas 1 innehåller: kartläggning, jobbsökaraktiviteter med coachning och förberedande insatser. Fas 2 innehåller: arbetspraktik och arbetsträning och förstärkt arbetsträning. Sysselsättningsfasen innehåller: sysselsättning hos anordnare. Kommunen har ett etablerat samarbete med Arbetsförmedlingen gällande arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantins andra och tredje fas. Det finns tidigare avtal mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. Förslag till avtal Ett förslag till avtal för år 2015 har upprättats angående platser för arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantins andra fas. Förslaget regelerar hur samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och kommunen ska gå till samt vad som ska ingå i arbetsträningen. Samarbetet syftar till att erbjuda långtidsarbetslösa personer en anpassad återgång till arbetslivet. Arbetsträningens mål är att ge personen ett arbete eller ge ett säkrare underlag för en fortsatt planering mot arbete. Verksamheten inom ramen för samarbetet omfattar högst femton deltagare anvisade till jobb- och utvecklingsgarantin. Enligt förslaget förbinder sig Arbetsförmedlingen att ersätta kommunen med 150 kr i merkostnadsersättning per anvisningsdag och person. Merkostnaderna ska täcka administrativa kostnader samt handledning och skyddsutrustning. Tidigare har ersättningen från Arbetsförmedlingen täckt kommunens kostnader. Förvaltningens överväganden Kommunen har sedan tidigare erfarenheter av samarbete med Arbetsförmedlingen rörande aktiviteter inom jobb- och utvecklingsgarantin. Detta samarbete har fungerat väl, därför ser Socialförvaltningen ingen anledning att ändra i det förslag till avtal som tagits fram av Arbetsförmedlingen. Samråd Ärendet är föremål för samverkan vid förvaltningssamverkansgruppen. SOCIALFÖRVALTNINGEN

31 Varbergs kommun KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Socialförvaltningen (37) Håkan Strömberg Förvaltningschef Magnus Wallinder Avdelningschef Bilagor Överenskommelse om platser för arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantin fas 2. Protokollsutdrag Handläggaren

32 Arbetsförmedlingen 1 (4) Dnr.Af~201.4/.4Q3.1Q5... Överenskommelse om platser för arbetsträning inom iobb- och utvecklingsgarantin Mellan Arbetsförmedlingen i.yar:e.erg.... och.y.arbergs.ko.mmi.in... nedan kallad anordnare, träffas följande överenskommelse med stöd av 2 förordning (2007:1364) om Arbetsförmedlingens samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program. Denna överenskommelse reglerar dels hur samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och anordnaren ska gå till och dels innehållet i arbetsträningen. Syfte Samarbetet mellan parterna har till syfte att erbjuda personer med lång tid utan arbete en anpassad återgång till arbetslivet. Mål Målet med arbetsträningen är att den ska leda till ett arbete alternativt ge ett, säkrare underlag för fortsatt planering mot ett arbete. Målgruppen är d.~jfu~rc t. Minst.0... % ska vara i arbete tre månader efter avslutad arbetsträning. JOB, fa,$ ~ Omfattning Verksamheten inom ramen för denna överenskommelse omfattar högst antal personer som är anvisade till det arbetsmarknadspolitiska programmet jobboch utvecklingsgarantin. Tiden för varje person ska vara individuellt anpassad men rar inte överstiga 6 månader. Anvisningen ska omfatta minst 75 procent av den sökandes arbetsutbud. Arbetsmiljöansvar Av lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program framgår att om ett arbetsmarknadspolitiskt program bedrivs på en arbetsplats ska den som tar del av programmet likställas med arbetstagare vid tillämpning av följande regler i arbetsmiljölagen (1977:1160) 2 kap. 1-9 om arbetsmiljöns beskaffenhet, 3 kap. 1-4 och 7-14 om allmänna skyldigheter, 4 kap. 1-4 och 8-10 om bemyndiganden, 5 kap. 1 och 3 om minderåriga, 7 kap. om tillsyn, 8 kap. om påföljder, och 9 kap. om överklagande.

33 2 (4) Vad som i arbetsmiljölagen sägs om arbetsgivare ska gälla den som har upplåtit en arbetsplats för programverksamhet. Arbetsförmedlingens åtagande Arbetsförmedlingen åtar sig att ge service i form av jobbsökaraktiviteter, matchning och coachning parallellt med anvisningen. Anordnarens åtagande Anordnaren åtar sig att göra en plan som beskriver hur anordnaren ska verka för att de enskilda individerna når målet arbete. Redogöra för att anordnaren har kompetens att leverera arbetsträning speciellt för arbetssökande med olika funktionshinder. För verksamheten utse en namngiven verksamhetsansvarig. Ge en beskrivning av planerade arbetsuppgifter och beräknad omfattning samt handledarens roll. Planen ska biläggas överenskommelsen. Meddela Arbetsförmedlingen om en deltagare avbryter aktiviteten i förtid samt orsaken till avbrottet. Meddela Arbetsförmedlingen om en deltagare missköter sig eller på annat sätt inte följer reglerna för arbetsplatsen. Medverka i Arbetsförmedlingens uppföljning av arbetsträningen. Lämna skriftlig redogörelse över iakttagelser under arbetsträningen om så begärs av Arbetsförmedlingen. När en anvisad arbetslös placeras på en arbetsplats, ska anordnaren se till att ansvarig för arbetsplatsen rar information om det ansvar som följer av arbetsmiljöansvaret, se rubriken Arbetsmiljöansvar ovan. Anordnaren ska redogöra för om eventuellt lokalt utvecklingsavtal enligt förordningen (2008 :348) om urbant utvecklingsarbete eller andra särskilda överenskommelser träffats som berör Arbetsförmedlingens samverkan med kommuner. Beskriva hur samarbetet med Arbetsförmedlingen kan ske under insatsen t.ex. vad avser möjligheten till konsultativa insatser av Arbetsförmedlingens specialister när arbetsförmågebedömning är aktuell. Beskriva hur kommunen arbetar för att påverka det lokala näringslivets utveckling och attityder mot t ex långtidsarbetslösa. Beskriva kommunens och Arbetsförmedlingens gemensamma satsningar som t ex rekryteringsaktiviteter. I syfte att utveckla kvaliteten i verksamheten ska anordnaren tillsammans med Arbetsförmedlingen fortlöpande samråda om innehåll, omfattning och inriktning.

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om jobb- och utvecklingsgarantin; SFS 2007:414 Utkom från trycket den 13 juni 2007 utfärdad den 31 maj 2007. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning innehåller

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2015-04-23 AMN-2015-0233 Arbetsmarknadsnämnden Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-05-09 Dnr 72/2008-71 Ann Kristin Hasselsten Socialnämnden 2008-05-21 Åtgärder för arbetslösa bidragstagare Sammanfattning Socialnämnden ska utveckla verksamheten för arbetslösa bidragstagare

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-22 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

Ekonomisk rapport efter februari månad

Ekonomisk rapport efter februari månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-03-16 ON 2015/0023 0480-453510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter februari månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budgetrapporten

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning per september 2014

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning per september 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2014-10-08 UAN-2014-0066 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av:

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av: Avtal gällande projektledning av upphandling av vård-, omsorgs- och behandlingsplatser m.m. mellan SKL Kommentus Inköpscentral, SKI och Kommunförbundet Skåne, KFSK. Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON. Västra Göteborg

SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON. Västra Göteborg SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON Västra Göteborg Föredragets upplägg Bakgrunden till Språngbrädan Genomgång av hur verksamheten är upplagd Samverkan med Arbetsförmedlingen

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-09-24 1-21

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-09-24 1-21 Socialnämnden 2015-09-24 1-21 Plats och tid Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren, kl. 13.30-16.50 Beslutande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson (S) Lenor

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 Bakgrund OSA står för Offentligt

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D)

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D) Tjänsteutlåtande Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen Utfärdat 2015-05-26 Anders Ednersson Diarienummer 0394/15 Telefon: 031-3683084 e-post: anders.ednersson@arbvux.goteborg.se Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen.

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen. Fördjupad analys inom försörjningsstöd/arbetsmarknadsinsatser ASN Dnr 2013-288 Dpl 10 Ansvarsområdet arbetsmarknadspolitik Sveriges regering och staten, genom bland annat arbetsförmedlingen (af), ansvarar

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-12-17 2 SN 169 Dnr 143.07 700 Lägesbeskrivning skolprojektet Socialpedagog Anders Liljekvist, socialsekreterare Annalena Löfgren, familje-och ungdomspedagog Mikael Jeansson och IFO-chef

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-4-16 Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Mars 21 E-post

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.35 Beslutande Utses att justera Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Lena

Läs mer

Avsiktsförklaring 1 (2) 2010-01-18

Avsiktsförklaring 1 (2) 2010-01-18 1 (2) 2010-01-18 Avsiktsförklaring Erbjudande till LAG Att teckna ett Anordnaravtal FAS 3 / FAS 2 med Arbetsförmedlingen samt snarast ta emot en person FAS 2, i syfte att utveckla metoder för sysselsättning

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3 RAPPORT 1(10) 2014-06-02 AVN 2014/0169-2 Handläggare, titel, telefon Esa Manninen, utredare 011-15 21 38 Eva Jeppson, handläggare 011-15 11 89 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Uppföljning av

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01 .~.._o...,.. ~:. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-04-01 s (29) 81 Projekt Sociala företag Dnr 2014/401 ~ 3 INLEDNING De sociala företagen erbjuder möjligheter

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-3- Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Februari 21 E-post

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Information kring Kulturarvslyftet

Information kring Kulturarvslyftet Faktablad 1/2012 Datum 2012-08-30 Dnr 101-4716-2011 Version 1.3 Avdelning Verkssekretariatet Författare Marianne Lundberg Information kring Kulturarvslyftet deltagande grupper, arbetsuppgifter, ansvarsfördelning

Läs mer

Kristina Söderborg. Utredare Avdelningen för analys och utveckling

Kristina Söderborg. Utredare Avdelningen för analys och utveckling Kristina Söderborg Utredare Avdelningen för analys och utveckling En regionaliserad verksamhet Insynsråd Generaldirektören Internrevision Avdelningen för verksamhetsstöd och styrning Generaldirektörens

Läs mer

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Mottagare Lokala Ledningsgruppen i Stenungsund PROJEKTETS NAMN: Stenungsunds Teamet Insatser

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2012-08-27 2 SN 98 Dnr 92.12 750 Förslag till nya riktlinjer gällande hemutrustning och spädbarnsutrustning Föreligger förslag till nya riktlinjer gällande hemutrustning och spädbarnsutrustning

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga; SFS 2007:924 Utkom från trycket den 27

Läs mer

Kostnad per brukare 2013

Kostnad per brukare 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-05-14 SN 2013/0688 0480-45 09 50 Socialnämnden Kostnad per brukare 2013 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med

Läs mer

Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279

Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-17 202 Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Lennart Hognert (C), ersättare för Therese

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Information kring Kulturarvslyftet

Information kring Kulturarvslyftet Faktablad 1/2012 Datum 2012-12-12 Dnr 101-4716-2011 Version 1.4 Avdelning Verkssekretariatet Författare Marianne Lundberg Information kring Kulturarvslyftet deltagande grupper, arbetsuppgifter, ansvarsfördelning

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2015-05-21 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Onsdag 27 maj 2015 kl 8.30 i Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen kl

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Forum Carpe 4 juni 2014. Kristina Söderborg Utredare Avdelningen för analys och utveckling

Forum Carpe 4 juni 2014. Kristina Söderborg Utredare Avdelningen för analys och utveckling Forum Carpe 4 juni 2014 Kristina Söderborg Utredare Avdelningen för analys och utveckling Avdelningen för analys och utveckling Temarapporter Riskanalyser Metodutveckling Statistikutveckling Register registerfragor@ivo.se

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Handläggare: Eric Andersson, Arbetsmarknadsenheten, AME Socialnämnden Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Organisation Jobbcentrum ingår i Socialnämndens Arbetsmarknadsenhet. Arbetsmarknadsenheten hör till

Läs mer

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom socialtjänsten och LSS, förvaltningschefer Landsting: nämnder med ansvar enligt LSS, förvaltningschefer Huvudmän för yrkesmässigt

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 stans

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 stans www.pwc.se Revisionsrapport FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 av insyn utförd assi- Granskning kommunens vid privat personlig stans Karlshamns kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Uppsala C)21\( Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,

Uppsala C)21\( Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta, C)21\( Uppsala KOMMUN OMS ORGSFÖRVALTNINGEN Arekd e CD Handläggare Datum Diarienummer Marie Öberg 2015-10-19 OSN-2015-0153 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per januari 2014

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per januari 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2014-02-11 UAN-2014-0066 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av ekonomiskt bistånd per 2014

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 21 november 2013 kl 19:00

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 21 november 2013 kl 19:00 1 (21) Plats och tid ande Övriga närvarade Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 21 november 2013 kl 19:00 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders Magnhagen

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210 Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210 Syfte: att skapa bättre förutsättningar för samarbete över verksamhetsgränser i form

Läs mer

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 Kapitel Sida Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 1 Sekretesslagen 2 2 Socialtjänstlagen, SoL 3 3 Stöd

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 för arbetsmarknadsenheten 2014-03-31 AVN-2014.0101. Antogs av chefen för arbetsmarknadskontoret den 31 mars 2014

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 för arbetsmarknadsenheten 2014-03-31 AVN-2014.0101. Antogs av chefen för arbetsmarknadskontoret den 31 mars 2014 Verksamhetsplan 2014-03-31 Verksamhetsplan 2014 för arbetsmarknadsenheten AVN-2014.0101 Antogs av chefen för arbetsmarknadskontoret den 31 mars 2014 I dokumentet redovisas aktiviteter som arbetsmarknadsenheten

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Program för att stödja och utveckla sociala företag!

Program för att stödja och utveckla sociala företag! Program för att stödja och utveckla sociala företag! Detta är SKOOPIs viktigaste krav till myndigheter och politiker på främst riksnivå, men även i kommunerna. De arbetsintegrerande sociala företagen måste

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka

Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka www.pwc.com/se Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka 2014-12-08 Uppdraget har fått uppdraget av Stadsdirektören i Nacka kommun att analysera socialtjänstens verksamhetskostnader med anledning

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN - ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten; 4,5 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Rutin för lex Sarah 2014-11-01

Rutin för lex Sarah 2014-11-01 RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för lex Sarah 2014-11-01 Bakgrund och syfte Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah i kraft. De nya bestämmelserna ska tillämpas inom hela socialtjänsten. Det innebär

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans.

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans Umeå kommun Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans för vuxna Vår vision är att gemensamt skapa det bästa och självklara

Läs mer

Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden

Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-05-14 SN 2013/0667 0480-450885 Socialnämnden Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden Förslag till beslut Socialnämnden fattar

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-04. Lättläst svenska Jobb- och utvecklingsgarantin Du kan få ersättning om du tar emot personer som är med i jobb- och utvecklingsgarantin när du erbjuder

Läs mer

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen.

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen. IFO/Omvårdnadsförvaltningen Arbetsförmedlingen Filipstad/Storfors/Kristinehamn Samordningsförbundet Samspelet Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen

Läs mer

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 1 (14) Plats och tid Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Marianne Zackrisson

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn:.. Adress:.. Org.nr: Pers.nr:.. Telefon:.. Legal företrädare (ifylls i förekommande fall) Namn: Adress: nedan kallad anordnaren

Läs mer

Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D)

Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D) Stockholm 2015-06-10 Arbetsmarknadsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 111 21 Stockholm Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D) Bakgrunden till förslaget är regeringens beslut att tillsätta en särskild

Läs mer

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Tjänsteskrivelse 1 (5) 2014-09-25 SN 2011.0193 Handläggare: Unni Johansson Socialnämnden Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Sammanfattning Genom

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information På länsstyrelsens webbplats finns Riktlinjer för länsstyrelsens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20150331 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 12mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2015-01-31 Projekt för matchning

Läs mer