KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-10-16. Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren"

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE (2) Socialförvaltningen Lena Brosché, Beslutsorgan Socialnämnden Tid Torsdagen den 23 oktober 2014, kl Plats Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren Ärenden 1. Val av justerare 2. Fastställande av föredragningslista 3. Anmälan av eventuellt jäv 4. Anta anbud upphandling av personlyftar och lyftselar Beslut Lena Holm och Henrik Vidarsson 5. Ägarsamråd Varbergs Omsorg Kristina Kjellgren 6. Månadsrapport/månadsuppföljning september 2014 Beslut Ola Viestam 7. Avtal med Arbetsförmedlingen om platser för arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantins andra fas 2015 Beslut Magnus Wallinder 8. Avtal med Arbetsförmedlingen om platser för funktionsutredningar 2015 Beslut Magnus Wallinder 9. Avtal med Klara i Varberg år 2015 Beslut Magnus Wallinder 10. Mål och handlingsplan 2014 Programområde Personer med funktionsnedsättning Beslut Cecilia Linjer 11. Yttrande över remiss, om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende Beslut Magnus Wallinder 12 Yttrande över remiss, förslag till nya riktlinjer för uteserveringar i Varbergs innerstad Beslut Magnus Wallinder 13. Riktlinjer trygghetsbostäder Beslut Magnus Wallinder POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNR E-POSTADRESS Varbergs kommun Norrgatan TELEFAX WEBBPLATS Varberg

2 Varbergs kommun KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Socialförvaltningen (2) 14. Delegering av beslutanderätt Beslut Lena Brosché 15. Förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga och lagen om vård av missbrukare i vissa fall Beslut Lena Brosché 16. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Beslut Magnus Wallinder 17. Sammanträdestider socialnämnden år 2015 Beslut Lena Brosché 18. Riktlinjer för direktupphandling Information Christina Patriksson 19. Redogörelsen kvalitetsrevisioner Information Håkan Strömberg 20. Framtidens hemsjukvård Information Håkan Strömberg 21. Meddelande Patientnämnden Halland Delårsrapport januari-juni 2014 Varsågod Information om ägarbyte i Matfabriken i Sala AB Protokoll från kommunala pensionärsrådet Anmälan av delegeringsbeslut 23. Granskning av delegeringsbeslut 24. Val av granskningsärende till nästkommande sammanträde 25. Övriga ärende Lena Andersson Ordförande Lena Brosché Sekreterare

3 Varbergs kommun KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Socialförvaltningen (37) 4. Anta anbud Upphandling av personlyftar och lyftselar Sekretesshandlingar är utskickade till socialnämndens planerings- och arbetsutskott den 13 oktober 2014.

4 Varbergs kommun KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Socialförvaltningen (37) 5. Ägarsamråd - Varbergs Omsorg

5 Varbergs kommun KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Socialförvaltningen (37) 6. Månadsrapport/månadsuppföljning september 2014 Dnr: SN 2014/ Handläggare: Ola Viestam Dokument: Tjänsteutlåtande Månadsrapport/månadsuppföljning september 2014 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till månadsuppföljning för september 2014 och översända den till kommunstyrelsen godkänna månadsrapporten för september 2014 Beskrivning av ärendet Enligt Styrmodell för Varbergs kommun Vision, mål och ramstyrning framgår att tertial-, delår- och helårsuppföljningen utgör grunden för kommunens uppföljning. Den kompletteras med månadsuppföljning fem gånger per år. Månadsuppföljningen syftar till att ge en kortfattad bild av förvaltningens resultat och prognos. Månadsuppföljningen översänds till kommunstyrelsen. Socialnämndens behov av uppföljning är dock större än det som ges till kommunstyrelsen. En mer detaljerad bild av kvalitet, ekonomi och volymer är nödvändiga för att nämnden skall kunna följa verksamhetens utveckling. Därför tar socialförvaltningen även fram en månadsrapport till socialnämnden. SOCIALFÖRVALTNINGEN Håkan Strömberg Förvaltningschef Ola Viestam Avdelningschef Bilagor Månadsuppföljning september 2014 Månadsrapport september 2014 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen Handläggaren

6 Månadsuppföljning september 2014 Socialförvaltningen Varbergs kommun

7 2(5) Innehållsförteckning 1 Verksamhet Avvikelser mot planerad verksamhet Ekonomi Periodens resultat Prognos helårsutfall Investeringar Personal... 5

8 3(5) 1 Verksamhet 1.1 Avvikelser mot planerad verksamhet Utvecklingen med fler kunder och ett större behov inom hemtjänst och hemsjukvård som sågs under 2013 håller i sig. I nuläget ses ingen fortsatt ökning av antalet hemtjänsttimmar utan nivån ligger kvar på en högre nivå än tidigare. Antalet beviljade hemtjänsttimmar för perioden januari till september 2014 är ca 10 % (drygt timmar) högre än motsvarande period Antalet kunder ökar med knappt 5 % jämfört med samma period föregående år vilket främst förklaras av befolkningsökning i ålderskategorin 65 år och äldre (ökar ca 3 %). Övriga förklaringar till det ökade behovet av hemtjänst kan finnas i en ökning av de kunder som har stora vårdbehov (mer än 25 timmar per vecka). Dels ökar antalet kunder som har stort vårdbehov dels kräver de i genomsnitt fler timmar jämfört med tidigare år. Utvecklingen inom hemsjukvården följer samma mönster som inom hemtjänsten. Antalet personer som var inskrivna i hemsjukvården inom kommunens hälso- och sjukvårdsansvar ökade under 2013 med ca 6 % efter att ha legat på en relativ oförändrad nivå under några år. Antalet delegerade timmar (insatser som delegeras till hemtjänsten) har ökat med ca 13% jämfört med samma period föregående år.

9 4(5) 2 Ekonomi 2.1 Periodens resultat Tabell: Periodens resultat och prognos Belopp i Tkr Intäkt Kostnad Netto Budget Prognos Netto Jan-sept Jan-sept Jan-sept helår helår Fg år Socialnämnd Kommungemensamma prj Förvaltn. ledning & gem. adm LSS-verksamhet Individ och familjeomsorg Försörjningsstöd Äldreomsorg Totalt Socialförvaltningens ram för 2014 är uppräknad med ca 3%. Med hänsyn taget till föregående års positiva driftsresultat på 14,7 mnkr har förvaltningen ett utrymme för kostnadsökningar på knappt 5%. Kostnadsökningarna till och med september 2014 ligger på cirka 4 %. Inom äldreomsorgen är kostnadsökningen jämfört med samma period föregående år ca 6%. Detta beror främst på ökade volymer inom hemtjänst och hemsjukvård. Kostnadsutvecklingen för försörjningsstödet är positiv och kostnaden för perioden är nästan 10% lägre än föregående år. En bidragande orsak till de lägre kostnaderna är färre antal barnfamiljer som uppbär försörjningsstöd än tidigare år. 2.2 Prognos helårsutfall Socialförvaltningen prognosticerar ett nollresultat för Utvecklingen med en konsumtionsökning inom hemtjänsten och hemsjukvård ger en negativ avvikelse för dessa verksamheter. Samtidigt motverkas de negativa prognoserna av en lägre kostnadsnivå för försörjningsstödet samt att förvaltningsgemensamma reserver används för att täcka upp underskott i verksamheterna.

10 5(5) 2.3 Investeringar Tabell: Sammanställning av investeringsbudget och utfall samt prognos Innevarande år Tkr Nettokostnad Prognos Helårsutfall Budget Avvikelse Summa investeringar Budgetavvikelsen beror på att projektet lokalanpassning daglig verksamhet har förskjutits i tiden och under 2014 beräknas främst förstudien för projektet bli klart. 3 Personal Tabell: Personalstatistik Utfall senaste 12-månaders perioden (sept 13-aug 14) Senast kända helårsutfall (2013) Antal utförda timmar Andel timmar utförda av timanställd personal 11,4% 9,8% Sjukfrånvaro 6,5% 6,3% Frisknärvaro 28,0% 27,6% Både sjukfrånvaron och andelen timmar utförda av timanställd personal ökar jämfört med utfallet för helår 2013.

11 MÅNADSRAPPORT Avser månad : September 2014 Redovisas för SN 23 oktober 2014 EKONOMISK PROGNOS Socialnämnden totalt 0 mnkr -10 mnkr Ansvarar för att utifrån ett myndighetsperspektiv formulera uppdrag och mål varav Samhällsuppdraget för såväl enskild individ som grupp samt uppföljning. Det innebär också ett ansvar för planering av resursutveckling. Arbetet skall utföras på ett konkurrensneutralt sätt. varav Ägaruppdraget 0 mnkr Är kommunens egen utförare och verkställer uppdrag som kommer från samhällsuppdraget. Arbetet skall utföras med fokus på kund, kvalitet och effektivitet. varav Övrigt* +10 mnkr varav Kommungemensamma projekt 0 mnkr * Exklusive kommungemensamma projekt TYDLIGA TRENDER VOLYMMÄSSIGT Samhällsuppdraget Förvaltningen kan identifiera en trend med stigande antal kunder liksom stigande antal timmar inom hemtjänsten. Ägaruppdraget

12 Innehållsförteckning Socialnämnden totalt Nettokostnad total drift 1.3 Kvalitetsredovisning Avvikelser Synpunktsredovisning Samhällsuppdraget Ekonomisk prognos Uppdragsavdelningen 2.2 Hemtjänst Timmar resp. kostnad mot budget 2.3 SäBo äldreomsorg; ledigt resp. beviljat Korttidsboende; beläggning Betalningspliktiga dygn per månad Betalningspliktiga dygn per år 2.5 Försörjningsstöd Antal hushåll Antal registerledare under 25 år Antal barnfamiljer Månadskostnad 2.6 Placeringar Familjehem barn/unga Institution barn/unga Institution vuxna 2.7 LSS Personlig assistans Antal ärenden SFB Bostad med särskild service LSS Korttidsvistelse Daglig verksamhet 2.8 Boendestöd Ägaruppdraget Varbergs Omsorg 3.1 Ekonomisk prognos 4 Varbergs Hälsofrämjande Tjänster 4.1 Ekonomisk prognos Bilagor 1 Kundval hemtjänst Kundval sysselsättning

13 SOCIALNÄMNDEN 1.2 Totalt netto tkr September T.o.m. sept. Föreg. år 9 t.o.m. sept Prognos avvikelse 0 Årsbudget Kommentar/ analys: D e bokförda nettokostnaderna till och med september är 4,1 % högre än motsvarande period föregående år Bokförd n ettokostn ad totalt socialförvaltn ingen Tkr = t Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep O kt Nov D ec

14 Socialnämnden totalt 1.3 Kvalitetsnyckeltal Sammanställning av rapporter om avvikelser Antal per månad Rapporter enl Lex Sarah Risk för Avslutade Missförhållande missförhållande Anmälan till IVO Summa utredningar (helår) * (helår) (helår) 2014 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober 0 November 0 December 0 Kommentar: Per sista september pågår tre utredningar;.två händelser som rapporterats under september samt ett allvarligt missförhållande som anmälts till IVO av extern utförare i december IVO har begärt kompletterande utredning av utföraren Definitioner Missförhållande. Händelsen har inneburit ett hot mot, eller har medfört följder för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. Risk för missförhållande. Händelsen har inneburit en tydlig och faktisk risk för missförhållande, men den enskilde har inte lidit skada då risken upptäckts och kunnat förebyggas. Anmälan till IVO - Allvarligt missförhållande/påtaglig risk för allvarligt missförhållande. Händelsen har inneburit ett allvarligt hot mot eller har medfört allvarliga konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa.

15 Socialnämnden totalt 1.3 Kvalitetsnyckeltal Orsak och antal per månad Forts Sammanställning av rapporter om avvikelser Anmälningar enl Lex Maria Antal Orsak Antal Orsak Januari 0 Juli 0 Februari 0 Augusti 0 Mars 0 September 0 April 0 Oktober Maj 0 November Juni 0 December Anmälan av synpunkter Synpunkter Beröm Förslag Klagomål Annat Summa Kommentar: 2012: Två anmälningar. En av misstag ökad läkemedelsdos. En förväxling av läkemedel p.g.a. bristande identitetskontroll. 2013: Två anmälningar. En förväxling av läkemedel p.g.a. bristande identitetskontroll. En person har under en vecka fått fel insulindos. Ordination har inte följts (helår) (helår) Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober 0 November 0 December 0 Kommentar: 2012: 81 synpunkter, varav 73 klagomål, 4 förslag och 4 annat. 2013: 51 synpunkter, varav 42 klagomål, 3 förslag och 5 annat. Per sista september behandlas tre synpunkter som kommit in under september. Summa

16 UPPDRAGSAVDELNINGEN 2.1 Sep tember T.o.m. sep t. F öreg. år 9 t.o.m. sept. T otalt netto tkr U tfall/ prognos d riftbudget P rognos Årsbudget Kommentar/ analys: Uppdragsavdelningens bokförda nettokostnader till och med september är 3,0 % högre än motsvarande period föregående år Bokförd nettokostnad totalt Uppdragsavdelningen Tkr Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov D ec

17 Samhällsuppdraget 2.2 Hemtjänst Volymer Kommentar / analys: Beställda hemtjänsttimmar; snitt per m ånad Externt köp Internt köp Budget Budget Budget Beställda timmar Tim./ år Tim/ mån Medel/mån Tkr/år Hemtjänstkostnader (hos UA) jmf med budget Tkr Utbet/ mån LlnjäJ: {Budget) Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov D ec

18 Samhällsuppdraget Särskilt boende; äldreomsorg Budget tkr/ år 2.3 Förhållande mellan lediga lägenheter och antalet personer med beslut om särskilt boende den siste i respektive månad Jan 2014 Feb 2014 Mars 2014 Apr 2014 Maj 2014 Juni 2014 Juli 2014 Aug 2014 Sep 2014 Okt 2014 Nov 2014 Dec 2014 Lediga lägenheter Beviljat, ej inflyttat Analys/kommentar: D et totala antalet lägenheter är 536 efter ombyggnaden till Seniorcenter i Tvååker och den successiva omvandlingen av säbo-platser på Samuels väg till korttidsboende. 7 platser på Sandalsvägen omvandlas succesivt från somatiskt boende till demensplatser. In- och utflyttning sker när som helst under hela månaden för att platser inte ska stå tomma i onödan. För jämförelse mäts antalet lediga platser den siste varje månad. Läget förändras hela tiden under månaden. Av de 13 lediga platserna 30 september fanns 12 på somatiska boenden. Förvaltningen ser över möjligheterna att omvandla fler platser till demensplatser utifrån behov. Lediga boenden 30 september är fördelade med 2 i Kungsäter, 5 i Veddige, 3 i Tvååker, 1 i Trönninge, 1 i Rolfstorp och 1 i centrum. Korttidsboende äldreomsorg Budget tkr/ år 2.4 Korttidsboende; beläggning i procent 100,0 90, , ,0 Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept O kt Nov D ec 2014 Analys / kommentar: Förutom de 42 korttidsplatserna på Skansgatan har 8 platser på det nya seniorcentret använts för korttidsboende. Dessutom har i augusti totalt 126 dygn använts på trygghetsboendet, på Samuels väg, på Strängvägen och i Kungsäter.

19 Samhällsuppdraget U tskrivnin sklara Budget tkr 320 Prognos Betalningspliktiga dygn per månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Betalningspliktiga dygn per år

20 Samhällsuppdraget 2.5 Försör"nin sstöd Antal hushåll med försörjningsstöd Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Antal hushåll med försörjningsstöd med registerledare under 25 år ---' Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Antal barnfamiljer med försörjningsstöd _._ Analys / kommentar: Nationellt sett har Varberg en låg andel hushåll som uppbär försörjningsstöd. I hela riket uppbar 4,0% av befolkningen försörjningsstöd Motsvarande siffra för Varberg var 2,0%. Andel bidragshushåll per invånare var i riket 23. Motsvarande siffra för Varberg var Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

21 Samhällsuppdraget 2.5 Försörjningsstöd Budget tkr Prognos Nettokostnad för försörjningsstöd (tkr) Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept O kt Nov D ec Kommentar:.ÅI var kostnaden per invånare för utbetalt försörjningsstöd i V ar berg kr. I riket var motsvarande siffra Motsvarande kostnader 2013 var 510 respektive 837 kr. Varberg låg 2013 alltså ännu mer under rikssnittet än 2012.

22 Samhällsuppdraget Familjehem Budget tkr Prognos : Jan Institution 500 Feb Mar b arn/ unga Antal familjehemsplaceringar Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Budget tkr Prognos Antal dygn institutionsplacering barn/ unga Nov D ec Analys / kommentar: Av månadens 7 4 placeringar är 9 konsulentstödda familjehem. Analys/kommentar: Under månaden har 2 personer varit placerade i 43 dygn enligt SoL och 4 personer har varit placerade i 120 dygn enligt LVU Jan Feb Mar Institutionsvård; vuxna Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Budget tkr Prognos Nov D ec Ett strukturerat arbete pågår för att med olika hemmaplanslösningar minska behovet av placeringar. Flera samverkansprojekt, som syftar till att minska behovet av insatser generellt pågår också. Antal dygn institutionsplacering vuxna Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov D ec Analys/kommentar: Under månaden har 8 personer varit placerade i 222 dygn enligt SoL och 9 personer har varit placerade i 229 dygn enligt LVM.

23 Samhällsuppdraget 2. 7 Volym/ kostnad LSS P ersonlig assistan s I 2005 Budget tkr Linjär prognos N ettokostnader för assistan s I I I prognos SFB (LASS) Assistans Analys / kommentar: Under 2010 hade kommunen ökade kostnader för assistans p.g.a. ett stort ärende där vi gick in med assistanstimmar i avvaktan på beslut från Försäkringskassan. D etta betalades tillbaka av FK Därav den stora skillnaden mellan åren Antal ärenden SFB; snitt per m ån ad Analys/ komm entar: Privat utförare Kommunal utförare BoendeLSS 10 B udget tkr Bostad med särskild service; antal personer Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal H ar beslut men har ej erbjudits boende Analys / kommentar: Antalen är angivna för den siste i respektive kvartal och alla är medräknade oberoende av "väntetid".

24 Samhällsuppdraget Korttidsvistelse 2.7 Volym / kostnad L SS Budget 2014 tkr Prognos Antal dygn Korttidsvistelse Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Daglig verksam het Budget 2014 tkr Prognos Antal personer med beslut D aglig Verksamhet Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Boendestöd Budget 2014 tkr Prognos Antal timmar Boendestöd (SoL) Solrbeslut men innefattar även personer tillhörande personkrets 1 och2lss Jan Feb 1\ilars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

25 Ägaruppdraget 3 VARBERGS OMSORG 3.1 Utfall/ prognos driftbudget; tkr Sep tember T.o.m. sep t. Föreg. år P rognos Årsbudget 9 t.o.m. sept. Totalt netto tkr Kommentar/ analys: Nollstrecket i diagrammet innebär att man bedrivit verksamheten på den nivå som ersättningen medger. När kmvan är under nollstrecket har kostnaderna varit lägre. Avdelningen har en beredskap för planerade utvecklingsinsatser under hösten. Planerade insatser rör framför allt kompetensutveckling och förbättringar av personallokaler utifrån behov Bokförd nettokostnad Varbergs Omsorg Tkr

26 14 VARBERGS HÄLSOFRÄMJANDE TJÄNSTER 4.1 U tfall/ prognos driftbudget; tkr Sep tember T.o.m. sep t. F öreg. år P rognos Årsbudget 9 t.o.m. sep t. T otalt netto tkr Kommentar/ analys: Nollstrecket i diagrammet innebär att man bedrivit verksamheten på den nivå som ersättningen medger. När kurvan är under nollstrecket har kostnaderna varit lägre. Bokförd nettokostnad VHT =:=-2012 Tkr J

27 Bilaga 1 Utförare inom kundvalet för hemtjänst i Varbergs kommun 2014 Biståndsinsatserna avser hemtjänst inkl. anhörigavlösning Företag 1/ / / Verkar i Kapacitetstak Avtalstid Antal Antal Antal område Externa kunder kunder kunder Adium Omsorg AB 8 och 9 Inget Cityomsorgen i Varberg ek för. 8 och tim./mån. Hallands CareCenter AB 8 och 9 Inget HemAssistans i Varberg AB Hemma och Trygg i Varberg AB Hemservice i Halland AB Varbergs Hemtjänst och Boende AB Ella Vård och Omsorg AB Hemtjänst & Service i Halland AB Trygghemtjänst Halland Blommans hemtjänst och service i Halland Totalt: Egenregin Hemtjänsten inom Varbergs Omsorg 8 och 9 1, 2, 4, 5, 6, 8 och 9 Hela kommunen 7, 8 och tim./mån. Inget Inget tim./mån. 7, 8 och 9 Inget 1, 2, 4, 7, 8 och 9 Hela kommunen Hela kommunen 11 utförare Hela kommunen Inget Inget Inget Inget kunder 38% 642 kunder kunder kunder 37% 35% 653 kunder 701 kunder 62% 63% 63% Totalt hela kommunen: 12 utförare kunder kunder kunder 100% 100% 100%

28 Bilaga 2 Utförare inom kundvalet sysselsättning för personer med missbruks- och beroendeproblematik i Varbergs kommun 2013 Företag 1/ / / / / Externt Kapacitetstak Antal kunder Antal kunder Antal kunder Antal kunder Antal kunder Second Chance Varberg Wargtassens Hunddagis Maximalt 10 kunder per dag 1 heltidsplats och 2 halvtidsplatser % 27% 15% 33% 62% 0 0 Växtkraft i Varberg 1 heltidsplats 0 0 Egenregin Sysselsättning och arbetsrehabilitering Inget inom Varbergs kapacitetstak Omsorg 85% 73% 85% 67% 38% Totalt hela kommunen: utförare 100% 100% 100% 100% 100% Utförare inom kundvalet sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Varbergs kommun 2013 Företag 1/ / / Kapacitetstak Antal Antal Antal Externt kunder kunder kunder Wargtassens 2 heltidsplatser Hunddagis och Second Channce Maximalt 10 Varberg kunder per dag 2 1 Växtkraft i Varberg 1 heltidsplats 1 Totalt 3 utförare 4 = 8 % 5 = 9 % Egenregin Sysselsättning och arbetsrehabilitering inom Varbergs Omsorg Totalt hela kommunen: 4 utförare Inget kapacitetstak % 92% 91% % %

29 Varbergs kommun KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Socialförvaltningen (37) 7. Avtal med Arbetsförmedlingen om platser för arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantins andra fas 2015 Dnr: SN 2014/ Handläggare: Kristina Hedlund Dokument: Tjänsteutlåtande till socialnämnden Avtal med Arbetsförmedlingen om platser för arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantins andra fas 2015 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att - godkänna förslag till avtal med Arbetsförmedlingen om platser för arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantins andra fas för år Sammanfattning I enlighet med förordningen (2007:1364) om Arbetsförmedlingens samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program, får Arbetsförmedlingen ingå överenskommelser med kommuner för anordnandet av insatser och aktiviteter som regeleras i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin. Kommunen har ett etablerat samarbete med Arbetsförmedlingen gällande arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantins andra och tredje fas. Det handlar om riktade insatser till personer som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid. Det finns tidigare avtal mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. Förslaget omfattar högst femton deltagare och här förbinder sig Arbetsförmedlingen att ersätta kommunen med 150 kr i merkostnadsersättning per anvisningsdag och person, vilket tidigare år täckt kommunens kostnader. Tidigare erfarenheter visar att samarbetet med Arbetsförmedlingen fungerat väl. Beskrivning av ärendet I enlighet med förordningen (2007:1364) om Arbetsförmedlingens samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program, får Arbetsförmedlingen ingå överenskommelser med kommuner för anordnandet av insatser och aktiviteter som regeleras i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin.

30 Varbergs kommun KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Socialförvaltningen (37) Jobb- och utvecklingsgarantin riktar sig till de personer som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid. Garantin är indelad i tre faser: Fas 1 innehåller: kartläggning, jobbsökaraktiviteter med coachning och förberedande insatser. Fas 2 innehåller: arbetspraktik och arbetsträning och förstärkt arbetsträning. Sysselsättningsfasen innehåller: sysselsättning hos anordnare. Kommunen har ett etablerat samarbete med Arbetsförmedlingen gällande arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantins andra och tredje fas. Det finns tidigare avtal mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. Förslag till avtal Ett förslag till avtal för år 2015 har upprättats angående platser för arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantins andra fas. Förslaget regelerar hur samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och kommunen ska gå till samt vad som ska ingå i arbetsträningen. Samarbetet syftar till att erbjuda långtidsarbetslösa personer en anpassad återgång till arbetslivet. Arbetsträningens mål är att ge personen ett arbete eller ge ett säkrare underlag för en fortsatt planering mot arbete. Verksamheten inom ramen för samarbetet omfattar högst femton deltagare anvisade till jobb- och utvecklingsgarantin. Enligt förslaget förbinder sig Arbetsförmedlingen att ersätta kommunen med 150 kr i merkostnadsersättning per anvisningsdag och person. Merkostnaderna ska täcka administrativa kostnader samt handledning och skyddsutrustning. Tidigare har ersättningen från Arbetsförmedlingen täckt kommunens kostnader. Förvaltningens överväganden Kommunen har sedan tidigare erfarenheter av samarbete med Arbetsförmedlingen rörande aktiviteter inom jobb- och utvecklingsgarantin. Detta samarbete har fungerat väl, därför ser Socialförvaltningen ingen anledning att ändra i det förslag till avtal som tagits fram av Arbetsförmedlingen. Samråd Ärendet är föremål för samverkan vid förvaltningssamverkansgruppen. SOCIALFÖRVALTNINGEN

31 Varbergs kommun KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Socialförvaltningen (37) Håkan Strömberg Förvaltningschef Magnus Wallinder Avdelningschef Bilagor Överenskommelse om platser för arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantin fas 2. Protokollsutdrag Handläggaren

32 Arbetsförmedlingen 1 (4) Dnr.Af~201.4/.4Q3.1Q5... Överenskommelse om platser för arbetsträning inom iobb- och utvecklingsgarantin Mellan Arbetsförmedlingen i.yar:e.erg.... och.y.arbergs.ko.mmi.in... nedan kallad anordnare, träffas följande överenskommelse med stöd av 2 förordning (2007:1364) om Arbetsförmedlingens samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program. Denna överenskommelse reglerar dels hur samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och anordnaren ska gå till och dels innehållet i arbetsträningen. Syfte Samarbetet mellan parterna har till syfte att erbjuda personer med lång tid utan arbete en anpassad återgång till arbetslivet. Mål Målet med arbetsträningen är att den ska leda till ett arbete alternativt ge ett, säkrare underlag för fortsatt planering mot ett arbete. Målgruppen är d.~jfu~rc t. Minst.0... % ska vara i arbete tre månader efter avslutad arbetsträning. JOB, fa,$ ~ Omfattning Verksamheten inom ramen för denna överenskommelse omfattar högst antal personer som är anvisade till det arbetsmarknadspolitiska programmet jobboch utvecklingsgarantin. Tiden för varje person ska vara individuellt anpassad men rar inte överstiga 6 månader. Anvisningen ska omfatta minst 75 procent av den sökandes arbetsutbud. Arbetsmiljöansvar Av lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program framgår att om ett arbetsmarknadspolitiskt program bedrivs på en arbetsplats ska den som tar del av programmet likställas med arbetstagare vid tillämpning av följande regler i arbetsmiljölagen (1977:1160) 2 kap. 1-9 om arbetsmiljöns beskaffenhet, 3 kap. 1-4 och 7-14 om allmänna skyldigheter, 4 kap. 1-4 och 8-10 om bemyndiganden, 5 kap. 1 och 3 om minderåriga, 7 kap. om tillsyn, 8 kap. om påföljder, och 9 kap. om överklagande.

33 2 (4) Vad som i arbetsmiljölagen sägs om arbetsgivare ska gälla den som har upplåtit en arbetsplats för programverksamhet. Arbetsförmedlingens åtagande Arbetsförmedlingen åtar sig att ge service i form av jobbsökaraktiviteter, matchning och coachning parallellt med anvisningen. Anordnarens åtagande Anordnaren åtar sig att göra en plan som beskriver hur anordnaren ska verka för att de enskilda individerna når målet arbete. Redogöra för att anordnaren har kompetens att leverera arbetsträning speciellt för arbetssökande med olika funktionshinder. För verksamheten utse en namngiven verksamhetsansvarig. Ge en beskrivning av planerade arbetsuppgifter och beräknad omfattning samt handledarens roll. Planen ska biläggas överenskommelsen. Meddela Arbetsförmedlingen om en deltagare avbryter aktiviteten i förtid samt orsaken till avbrottet. Meddela Arbetsförmedlingen om en deltagare missköter sig eller på annat sätt inte följer reglerna för arbetsplatsen. Medverka i Arbetsförmedlingens uppföljning av arbetsträningen. Lämna skriftlig redogörelse över iakttagelser under arbetsträningen om så begärs av Arbetsförmedlingen. När en anvisad arbetslös placeras på en arbetsplats, ska anordnaren se till att ansvarig för arbetsplatsen rar information om det ansvar som följer av arbetsmiljöansvaret, se rubriken Arbetsmiljöansvar ovan. Anordnaren ska redogöra för om eventuellt lokalt utvecklingsavtal enligt förordningen (2008 :348) om urbant utvecklingsarbete eller andra särskilda överenskommelser träffats som berör Arbetsförmedlingens samverkan med kommuner. Beskriva hur samarbetet med Arbetsförmedlingen kan ske under insatsen t.ex. vad avser möjligheten till konsultativa insatser av Arbetsförmedlingens specialister när arbetsförmågebedömning är aktuell. Beskriva hur kommunen arbetar för att påverka det lokala näringslivets utveckling och attityder mot t ex långtidsarbetslösa. Beskriva kommunens och Arbetsförmedlingens gemensamma satsningar som t ex rekryteringsaktiviteter. I syfte att utveckla kvaliteten i verksamheten ska anordnaren tillsammans med Arbetsförmedlingen fortlöpande samråda om innehåll, omfattning och inriktning.

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden Socialnämnden 2013-11-21 1-19 Plats och tid Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren, kl. 14:30-15:20 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Lena Andersson (M) Inger Karlsson (S) Erland Linjer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden Socialnämnden 2014-10-23 1-24 Plats och tid Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren, kl. 13.30-16.30 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Lena Andersson (M) Inger Karlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Socialnämnden bokslut

Socialnämnden bokslut - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om jobb- och utvecklingsgarantin; SFS 2007:414 Utkom från trycket den 13 juni 2007 utfärdad den 31 maj 2007. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning innehåller

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2016

Ekonomisk rapport efter september 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-10-13 SN 2015/0525.03.01 Tel: 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2016 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Månadsrapport februari 2016

Månadsrapport februari 2016 Månadsrapport februari 216 Dnr 215/111 Befolkning Befolkningsutvecklingen är relativt svag. Hittills i år är ökningen 67 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten visar att ca 3 3 personer är öppet arbetslösa,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden Socialnämnden 2012-02-29 1-26 Plats och tid Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren, kl. 13.30-17.00 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Lena Andersson (M) Inger Karlsson

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Månadsrapport augusti 2016

Månadsrapport augusti 2016 Månadsrapport augusti 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen ökar. Till och med juli är ökningen drygt 1 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 1 (6) FÖRSLAG 17 februari 2010 Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 Denna uppföljningsplan anger struktur och innehåll för socialnämndens uppföljning år 2010, men det är också en struktur för nämndens

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag

Läs mer

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2015-04-23 AMN-2015-0233 Arbetsmarknadsnämnden Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Läs mer

Månadsrapport per februari 2017

Månadsrapport per februari 2017 Södermalms stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 143-2017-1.2.1. Sida 1 (5) 2017-02-23 Handläggare Annegret Wallin Telefon: 08-508 12 023 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2017-03-09

Läs mer

Yttrande Revisionsrapport Granskning av hemtjänsten

Yttrande Revisionsrapport Granskning av hemtjänsten Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-09-24 1 Sn 165 Dnr SN 2015/0082 Yttrande Revisionsrapport Granskning av hemtjänsten Beslut Socialnämnden beslutar att - godkänna förvaltningens

Läs mer

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal www.finsam.eu Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal Dnr. 2012.0009 Handläggare: Raéd Shaqdih Datum: 2012-02-14 1 (20) Under år 2011 har 174 individer fått arbetslivsinriktad rehabilitering via

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Protokoll från socialnämndens sammanträde 2015-06-10

Protokoll från socialnämndens sammanträde 2015-06-10 2015-06-10 Sida 1 (17) Protokoll från socialnämndens sammanträde 2015-06-10 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning ande... 2 Val

Läs mer

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Samverkan mellan kommun och Arbetsförmedlingen i Skåne Paul Andersson Arbetsförmedlingens grunduppdraginstruktionen för Arbetsförmedlingen Förordning (2007:1030)

Läs mer

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. 1 (9) 2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört

Läs mer

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Riktlinjer för arbetsmarknadsenhetens insatser Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-05-22 1-24

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-05-22 1-24 Socialnämnden 2014-05-22 1-24 Plats och tid Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren, kl. 13.30-15.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Lena Andersson (M) Inger Karlsson

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-10-15 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-11-23

Läs mer

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift

Läs mer

Riktlinjer för intraprenader i Halmstads kommun

Riktlinjer för intraprenader i Halmstads kommun Riktlinjer för intraprenader i Halmstads kommun antaget av kommunfullmäktige den 16 december 2010, 214 1. Riktlinjer En intraprenad i den kommunala förvaltningen är en avgränsad enhet som via en formell

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år november 1 (8) 1 (8) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 47 uppgick till 151 82 vilket är 1 6 fler jämfört med vid årsskiftet. Prognosen för helår är en ökning med 1 65. Resultatet per nov uppgick

Läs mer

Månadsrapport augusti 2017

Månadsrapport augusti 2017 Månadsrapport augusti 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Särskilt boende Hemtjänst Hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport för november 2010

Ekonomisk månadsrapport för november 2010 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2010-12-14 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-12-16

Läs mer

Månadsrapport juli 2017

Månadsrapport juli 2017 Månadsrapport juli 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Hemtjänst och hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216 och fortsätter

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Sammanträdesdatum Godkännande av dagordning SN 15/6. 2 Föregående protokoll SN 15/5. 3 Delegeringsbeslut SN 15/38

Sammanträdesdatum Godkännande av dagordning SN 15/6. 2 Föregående protokoll SN 15/5. 3 Delegeringsbeslut SN 15/38 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 maj 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

Inrättandet av lokalt arbetsmarknadsråd

Inrättandet av lokalt arbetsmarknadsråd ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ulf Lundström 2015-11-18 AMN-2015-0356 Rev.2015-12-01 Arbetsmarknadsnämnden Inrättandet av lokalt arbetsmarknadsråd Förslag till beslut: att inrätta

Läs mer

Ekonomisk rapport efter februari månad

Ekonomisk rapport efter februari månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-03-16 ON 2015/0023 0480-453510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter februari månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budgetrapporten

Läs mer

Cirkulärnr: 09:19 Diarienr: 09/1405 Handläggare: Vivi Jacobson-Libietis Avdelning: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Datum:

Cirkulärnr: 09:19 Diarienr: 09/1405 Handläggare: Vivi Jacobson-Libietis Avdelning: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Datum: Cirkulärnr: 09:19 Diarienr: 09/1405 Handläggare: Vivi Jacobson-Libietis Avdelning: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Datum: 2009-03-26 Mottagare: Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Arbetsmarknadsansvarig

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-02 1-12

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-02 1-12 Socialnämnden 2015-01-02 1-12 Plats och tid Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren kl. 11.00-12.00 Beslutande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Helena Nilsson Telefon:

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Helena Nilsson Telefon: ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING EKONOMIAVDELNINGEN Handläggare: Helena Nilsson Telefon: 08-508 20 032 TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR SID 1 (7) 2012-03-08 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport

Läs mer

Samarbetsavtal om KRAMI/MOA 2014

Samarbetsavtal om KRAMI/MOA 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Reuterdahl Karin Datum 2013-12-06 Rev 2014-01-24 Diarienummer UAN-2013-0567 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Samarbetsavtal om KRAMI/MOA 2014

Läs mer

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen.

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen. Fördjupad analys inom försörjningsstöd/arbetsmarknadsinsatser ASN Dnr 2013-288 Dpl 10 Ansvarsområdet arbetsmarknadspolitik Sveriges regering och staten, genom bland annat arbetsförmedlingen (af), ansvarar

Läs mer

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-05-09 Dnr 72/2008-71 Ann Kristin Hasselsten Socialnämnden 2008-05-21 Åtgärder för arbetslösa bidragstagare Sammanfattning Socialnämnden ska utveckla verksamheten för arbetslösa bidragstagare

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2013-08-14 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Tisdagen den 20 augusti kl.16.00 Kommunhuset - Öckerösalen OBS! TID! Öckeröalliansens gruppmöte

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Ekonomisk rapport efter maj 2015

Ekonomisk rapport efter maj 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-06-08 SN 2014/0652.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter maj 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 Bakgrund OSA står för Offentligt

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Avdelningen för lärande och arbetsmarknad. - Förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin,

Avdelningen för lärande och arbetsmarknad. - Förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin, Cirkulärnr: 07:23 Diarienr: 07/1843 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Datum: 2007-06-19 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Arbetsmarknadsansvarig

Läs mer

Ekonomisk rapport efter oktober 2013

Ekonomisk rapport efter oktober 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2013-11-10 SN 2012/0933 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2013 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den

Läs mer

Daglig verksamhet enligt LSS

Daglig verksamhet enligt LSS Uppdrag och kvalitetskrav Daglig verksamhet enligt LSS Fastställd av socialnämnden Framtagen av socialförvaltningen Datum [Beslut/Publiceringsdatum] Ärendenr SON 2017/144 Version [1.0] Innehållsförteckning...1

Läs mer

Ekonomisk rapport efter juli 2015

Ekonomisk rapport efter juli 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-08-05 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter juli 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden Socialnämnden 2013-03-28 1-22 Plats och tid Sammanträdesrum Fävren, kv Postmästaren, kl. 8.30-11:00 Beslutande Lena Andersson (M) Inger Karlsson (S) 53-71 Erland Linjer (M) 53-71 Lenor Andersson (M) 53-71

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Öster i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Öster i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Öster i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

Ekonomirapport efter juli 2014

Ekonomirapport efter juli 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-08-11 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomirapport efter juli 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner ekonomirapport

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016 Datum: -08-18 Handläggare: Dan Sjöholm Direktnr: 6616 Beteckning: SN.045 Månadsuppföljning ekonomi per juli Socialförvaltningen totalt (%) Prognos Avvikelse prognos/ budget Verksamhetens intäkter 235 986

Läs mer

Månadsrapport november 2015

Månadsrapport november 2015 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-12-08 Handläggare Linda Yacoub 08-50820032 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport november

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program; SFS 2007:1031 Utkom från trycket den 4 december 2007 utfärdad den 15 november 2007. Regeringen

Läs mer

Uppdragsavtal. Detta avtal gäller mellan; Anordnaren: Kurera Assistans AB Organisationsnummer samt: Uppdragsgivaren.

Uppdragsavtal. Detta avtal gäller mellan; Anordnaren: Kurera Assistans AB Organisationsnummer samt: Uppdragsgivaren. Uppdragsavtal Detta avtal gäller mellan; Anordnaren: Kurera Assistans AB Organisationsnummer 556888-0115 samt: Uppdragsgivaren Namn Personnummer Adress Telefonnummer Legal företrädare Namn Adress Avtalets

Läs mer

Samarbetsavtal om KRAMI 2015

Samarbetsavtal om KRAMI 2015 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Reuterdahl Karin Datum 2014-12-04 Diarienummer AMN-2015-0113 Arbetsmarknadsnämnden Samarbetsavtal om KRAMI 2015 Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden föreslås

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av:

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av: Avtal gällande projektledning av upphandling av vård-, omsorgs- och behandlingsplatser m.m. mellan SKL Kommentus Inköpscentral, SKI och Kommunförbundet Skåne, KFSK. Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral

Läs mer

"KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenärnnden

KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenärnnden Uppsala "KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-02-26 ALN 2013-0244.10 Äldrenärnnden Ekonomiskt bokslut och prognos per januari 2014 Förslag till beslut

Läs mer

BAS ~ Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan

BAS ~ Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan Arbetsmarknadsförvaitningen Socialförvaltningen Dnr SN 2014/141, AMN 2014/54 BAS ~ Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan Arbetsmarknadsförvaltningens enhet för arbete och kompetens och socialförvaltningens

Läs mer

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-27 Dnr Son 2015/31 Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden lämnar

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Samarbetsavtal mellan Strängnäs kommun och Eskilstuna kommun angående socialjour

Samarbetsavtal mellan Strängnäs kommun och Eskilstuna kommun angående socialjour TJÄNSTEUTLÅTANDE Socialkontoret Dnr SN/2016:4-769 Individ- och familjeomsorgen 2016-08-16 1/2 Handläggare Annica Westling Tel. 0152-296 80 Socialnämnden Samarbetsavtal mellan Strängnäs kommun och Eskilstuna

Läs mer

Månadsrapport februari Förvaltningens förslag till beslut

Månadsrapport februari Förvaltningens förslag till beslut Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-03-10 Handläggare Jan Francke Telefon: 08-508 08 000 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Månadsrapport februari 2015 Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Söder i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Söder i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Söder i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

Uppdragsavtal angående SPIRA-projektet i Skellefteå

Uppdragsavtal angående SPIRA-projektet i Skellefteå Samordningsförbundet Skellefteå 2008-02-07 Stellan Berglund Uppdragsavtal angående SPIRA-projektet i Skellefteå 1 Parter Mellan Samordningsförbundet Skellefteå (nedan kallad uppdragsgivaren) å ena sidan

Läs mer

Avsiktsförklaring 1 (2) 2010-01-18

Avsiktsförklaring 1 (2) 2010-01-18 1 (2) 2010-01-18 Avsiktsförklaring Erbjudande till LAG Att teckna ett Anordnaravtal FAS 3 / FAS 2 med Arbetsförmedlingen samt snarast ta emot en person FAS 2, i syfte att utveckla metoder för sysselsättning

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Uppdraget ska följa projektbeskrivningen i ansökan till uppdragsgivaren. Se bilaga 1.

Uppdraget ska följa projektbeskrivningen i ansökan till uppdragsgivaren. Se bilaga 1. Samordningsförbundet Skellefteå 2007-03-13 Stellan Berglund Uppdragsavtal angående projektet Samverkan Närsjukvård Försäkringskassa Arbetsförmedling Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings- och

Läs mer

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Mottagare Lokala Ledningsgruppen i Stenungsund PROJEKTETS NAMN: Stenungsunds Teamet Insatser

Läs mer

Rutiner för rapportering av Lex Sarah enligt 14 kap 3-7 SoL och 24 b-g LSS

Rutiner för rapportering av Lex Sarah enligt 14 kap 3-7 SoL och 24 b-g LSS Rutiner för rapportering av Lex Sarah enligt 14 kap 3-7 SoL och 24 b-g LSS Antagen av socialnämnden 2014-01-13 1 Lex Sarah Bakgrund Nya bestämmelser om Lex Sarah gäller från och med 1 juli 2011. I SoL

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per januari 2014

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per januari 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2014-02-11 UAN-2014-0066 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av ekonomiskt bistånd per 2014

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 stans

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 stans www.pwc.se Revisionsrapport FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 av insyn utförd assi- Granskning kommunens vid privat personlig stans Karlshamns kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-4-16 Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Mars 21 E-post

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

Arbetsförmedlingen Bryggan kan anvisa vuxna arbetssökande med försörjningsstöd samt ungdomar (16-24 år) till parallella insatser på JobbMalmö.

Arbetsförmedlingen Bryggan kan anvisa vuxna arbetssökande med försörjningsstöd samt ungdomar (16-24 år) till parallella insatser på JobbMalmö. Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Innerstaden i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen Bryggan och Malmö stad

Läs mer

Ekonomisk rapport efter mars månad

Ekonomisk rapport efter mars månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-04-14 ON 2015/0040 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter mars månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande

Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande Dokumenttyp: Riktlinjer Antaget av: Kommunstyrelsen 2016-05-02, 237 Status: Antaget Giltighetstid: Gäller tillsvidare Linköpings kommun linkoping.se

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag

Läs mer

SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON. Västra Göteborg

SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON. Västra Göteborg SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON Västra Göteborg Föredragets upplägg Bakgrunden till Språngbrädan Genomgång av hur verksamheten är upplagd Samverkan med Arbetsförmedlingen

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-3- Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Februari 21 E-post

Läs mer

KS Ärende 15. Från etablering till anställning

KS Ärende 15. Från etablering till anställning KS Ärende 15 Från etablering till anställning Tjänsteskrivelse 2013-11-21 Handläggare: Stefan Larsson KS 2013.0330 Kommunstyrelsen Från etablering till anställning Sammanfattning Arbetsförmedlingen har

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01 .~.._o...,.. ~:. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-04-01 s (29) 81 Projekt Sociala företag Dnr 2014/401 ~ 3 INLEDNING De sociala företagen erbjuder möjligheter

Läs mer

Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften i tusentals kronor. Budgetavvikelser. Övrigt Summa Intäkter Netto

Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften i tusentals kronor. Budgetavvikelser. Övrigt Summa Intäkter Netto Socialnämnden DRIFTREDOVISNING Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften i tusentals kronor Område Nettobudget innevar ande år Budgetavvikelser Övrigt Summa Intäkter Netto Personal

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

Uppdragsavtal angående Inflytandeprojekt inom Föreningarnas Hus i Skellefteå

Uppdragsavtal angående Inflytandeprojekt inom Föreningarnas Hus i Skellefteå Samordningsförbundet Skellefteå 2008-06-11 Stellan Berglund Uppdragsavtal angående Inflytandeprojekt inom Föreningarnas Hus i Skellefteå 1 Parter Mellan Samordningsförbundet Skellefteå (nedan kallad uppdragsgivaren)

Läs mer

Ekonomisk rapport efter mars 2014

Ekonomisk rapport efter mars 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-04-14 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter mars 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer