niversitetsläraren Partierna svarar på SULF:s frågor 12/2010 sid Efter valet Båda blocken vill utreda tre terminer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "niversitetsläraren Partierna svarar på SULF:s frågor 12/2010 sid 12 15 Efter valet Båda blocken vill utreda tre terminer"

Transkript

1 niversitetsläraren 12/2010 Partierna svarar på SULF:s frågor sid Avtalsrörelsen Nej till förslag från Arbetsgivarverket sid 4 Efter valet Båda blocken vill utreda tre terminer sid 5 SULF i Almedalen Politiker-debatt lockade många sid 7

2 Utges av: Sveriges universitetslärarförbund (SULF). Adress: Box 1227, Stockholm. Besöksadress: Ferkens gränd 4, Gamla Stan. Telefon: växel. Telefax: e-postadress: Hemsida: Redaktion: Eva Rådahl chefredaktör och ansvarig utgivare, tel , Layout: Global Reporting Annonser och sekretariat: Lena Löwenmark-André, redaktionsassistent, tel Fax: Produktannonser: Display, Andreas Lind tel Pris: Helår 450 kronor exkl moms, gratis till medlemmar. Åsikter som framförs i signerade artiklar och recensioner står för författaren. Redaktionen tar ej ansvar för insänt, ej beställt material. All redaktionell text och bilder lagras elektroniskt av Universitetsläraren för att kunna publiceras på SULF:s hemsida. Medarbetare som inte accepterar detta måste meddela förbehåll. I princip publiceras inte artiklar med detta förbehåll. Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, Box 928, Borås niversitetsläraren Medlem av föreningen Sveriges Tidskrifter. LEDARE En forskningspolitik för framtiden? Regeringens forskningsberedning presenterade den 21 juli rapporten Forskning formar framtiden. Samma dag skriver högskole- och forskningsminister Tobias Krantz på DN-debatt att det är viktigt med ett forskningsklimat med betydande frihet för den enskilde forskaren, och ett forskningsklimat som accepterar misslyckanden och belönar långsiktig framgång. Detta är ett förhållningssätt som borde gälla generellt inom svensk forskningspolitik, men som inte på alla punkter stämmer överens med inriktningen i den förda politiken och förslagen i forskningsberedningens rapport. För snart två år sedan genomförde regeringen den förändring som innebär att en mindre andel av de direkta forskningsanslagen till universitet och högskolor fördelas utifrån indikatorer för publiceringar och citeringar, respektive förmågan att attrahera externa anslag. Forskningsberedningen förespråkar nu att ytterligare kriterier ska tillföras, med fokus på forskningens användbarhet, och att en större andel av anslagen än idag ska fördelas utifrån dessa kvalitetsindikatorer. Att fördela medel utifrån publiceringar, citeringar och externa anslag gynnar i sig väletablerad forskning snarare än nyskapande. Att dessutom tillföra kriterier som värderar en kortsiktig samhällsnytta riskerar ytterligare att missgynna den grundläggande, nyfikenhetsdrivna och innovativa forskning där tillämpningen många gånger inte kan förutsägas, eller i alla fall ligger mycket långt fram i tiden. Detta är inte en politik som skapar ett forskningsklimat som accepterar kortsiktiga misslyckanden och belönar långsiktig framgång. Tvärtom är det en politik som stimulerar lärosätena till att satsa på väletablerade frågeställningar och sådan forskning där tillämpningen är känd och tydlig, och där den dessutom ligger nära i tiden. Forskningsberedningen föreslår att ett hundratal unga och lovande forskare ska tilldelas anslag för att under en begränsad period kunna utveckla sin forskning utan oro för sin finansiering. Likaså föreslås att forskningsfinansiärerna bör avsätta en viss andel medel för riskfyllda projekt. Goda ansatser, men det krävs något annat än en satsning på några mycket få och utvalda personer och projekt för att leva upp till den syn på den enskilde forskarens frihet som Tobias Krantz argumenterar för på DN-debatt. Det krävs en tyngdpunkt i politiken för ökad akademisk frihet för den enskilde forskaren. På DN-debatt och i rapporten presenteras förslaget om att satsa på ett hundratal unga och lovande forskare som en satsning på ett elitprogram. Den 22/7 på UNT:s debattsida bemöter ledamoten i forskningsberedningen Li Bennich-Björkman den beskrivningen och utvecklar resonemanget. Utifrån detta är det värt att reflektera över rapportens status, och i vilken mån resonemangen är beredningens eller snarare regeringens. Är rapporten att betrakta som ett regeringsdokument och ett inlägg i inför den stundande valrörelsen? Om så är fallet riskerar rapporten att i förlängningen undergräva forskningsberedningens ställning. rikard lingström 2:e vice ordförande I SULF TS-kontrollerad upplaga: ex Se även artikel om forskningsberedningen på sidan Universitetsläraren 12/2010

3 INNEHÅLL 12: Ledare: En forskningspolitik för framtiden? 4 Avtalsrörelsen Saco-S motsätter sig förslag från arbetsgivaren 5 Efter valet Alternativet tre terminer bör utredas tycker partiblocken Sid 7 foto: katarina grip höök 10 Flodström är nu utredare av forskningsfinansiering 15 april 3 juni Före 10 semestrarna Inför valet: Juli Augusti 30 september Saco-S årsmöte diskuterar Saco-S-representantskap fastställer till Arbetsgivarverket. börjar på allvar. ett nytt avtal klart. Innan dess ska Yrkandena lämnas över Semester Förhandlingarna Avtalet går ut och i bästa fall är inriktningen i avtalsrörelsen. 12 SULF ställer tio frågor till yrkandena partierna i Korta diskussioner om avtalet ha godkänts av Saco-S avtalsrörelsen. respektive yrkanden. representantskap. 16 Universiteten behöver större handlingsutrymme Därefter vidtar de lokala förhandlingarna där lönerna för varje medlem fastställs. 18 Insänt: Några egna synpunkter...förhandlingarna sköts av Saco-S DEBATT: frågor till partierna 20 Kommentar från Socialstyrelsen: 12 v ar AprMaj Jun Jul Vetenskaplig frihet Sid AugSep... lets tidslinje Politikerlöften på SULF-seminarium i Almedalen Oavsett vem som har makten ska grundutbildningens kvalitet höjas och samhällsansvar 36 Gästkrönika: Några idéer att diskutera på gång: 33 SULF kalendariet 34 SULF informerar Sid 4 Omslaget: Riksdagens kammare. Foto: Melker Dahlstrand Universitetsläraren nr 14/2010 har manus- och annonsstopp 3 september. Universitetsläraren 12/2010 3

4 Avtalsrörelsen: Saco-S motsätter sig förslag från arbetsgivaren rarna mnas över arverket. sioner om rkanden. I de pågående avtalsförhandlingarna vill Arbetsgivarverket rubba balansen mellan parterna genom att arbetsgivaren ska få möjlighet att ensidigt bestämma i en rad frågor. Det är ett ideologiskt-politiskt utspel som oroar oss, säger SULF:s förhandlingschef Robert Andersson. text: Per-Olof Eliasson avtalsrörelsen har nu dragit igång på allvar och i början på sommaren lade arbetsgivarna och de fackliga organisationerna, däribland Saco-S som SULF tillhör, fram sina respektive yrkanden. I yrkandena från Arbetsgivarverket finns en inställning som oroar löntagarsidan. Arbetsgivarverket vill nu ändra balansen mellan parterna. Arbetsgivaren vill ensidigt få bestämma när det ska vara lönerevision och kan då alltså i praktiken bestämma att det inte ska vara någon lönerevision över huvud taget. Juli Semester Augusti Förhandlingarna börjar på allvar. Det kan vi inte acceptera, säger Robert Andersson. Saco-S förhandlingsledning Edel Karlsson Håål, ordförande för Saco-S, samt vice ordförandena Robert Andersson, SULF, och Elisabeth Mohlkert, SRAT oroar sig också över arbetsgivarnas syn på chefer. Arbetsgivarverket vill att arbetsgivaren ska peka ut vilka som tillhör chefsgruppen och lönesätta dem genom arbetsgivarbeslut. Facket ska inte ha något att säga till om och inte heller cheferna själva verkar det som. Jul 30 AugSep september Avtalet går ut och i bästa fall är ett nytt avtal klart. Innan dess ska avtalet ha godkänts av Saco-S representantskap. Därefter vidtar de lokala förhandlingarna där lönerna för varje medlem fastställs. Det är en konstig syn, särskilt som chefen ska ha en öppen dialog när han eller hon i sin tur ska sätta löner för sina anställda. Därför har Saco-S sagt upp det särskilda chefsavtalet. Vi vill att chefer ska lönesättas som alla andra, mycket går att lösa med enskilda förhandlingar med nästa chef. Vi vill också utveckla arbetet kring chefsrollen. Det är viktigt med bra chefer och bra chefer ska ha bra förutsättningar för att leda verksamheten. På flera avtalsområden skjuter Arbetsgivarverket in sig på att arbetsgivaren ensidigt ska få besluta, som i vissa arbetstidsfrågor. För närvarande är ordningen att om arbetsgivaren och facket inte kommer överens om vissa arbetstidsvillkor i lokala avtal så skjuts frågan över till en opartisk nämnd. Kommer inte nämnden fram till en lösning händer inget utan det tidigare avtalet fortsätter gälla. men arbetsgivarverket vill ändra till att om parterna inte kommer överens är det arbetsgivaren som bestämmer vad som ska gälla. Den synen på oss som part i förhandlingarna bekymrar oss. Vi ser oss som likvärdiga parter och Arbetsgivarverket verkar inte göra det. Att Arbetsgivarverket också föreslår ekonomiska försämringar är beklagligt men inte så förvånande men det här verkar vara ett ideologiskt-politiskt projekt, säger Robert Andersson. Han påpekar att man ofta hör Arbetsgivarverket och myndigheter beklaga sig över att det är svårt att rekrytera kompetent personal. Då är det märkligt att man lägger förslag på försämringar som minskar statens möjligheter att framstå som en attraktiv arbetsgivare. Det tycker vi är problematiskt. I ett uttalande är Edel Karlsson Håål starkt kritisk till Arbetsgivarverkets 4 Universitetsläraren 12/2010

5 förhandlingsattityd. Verket går för långt i sitt yrkande, det förhåller sig inte till den svenska modellen där vi har likvärdiga relationer i förhandlingarna. Det är inte särskilt strategiskt av Arbetsgivarverket om man nu vill utveckla partsrelationerna, säger hon. Sedan förra avtalsförhandlingarna 2007 har parterna arbetat med att utveckla bland annat samverkan och den lokala lönebildningen. De framsteg vi har gjort lyser med sin frånvaro i Arbetsgivarverkets yrkanden, säger Edel Karlsson Håål. avtalsförhandlingarna har nu haft sommaruppehåll. Efter att Saco-S under våren samlat in synpunkter från medlemsföreningarna och diskuterat inriktningen på avtalsrörelsen fastställde Saco-S representantskap yrkandena vid ett möte 1 juni. Därefter växlade parterna yrkanden och hade i veckan före midsommar två träffar. På träffarna försökte vi reda ut vad vi menar med respektive yrkanden, organisera yrkandena och komma överens om hur vi ska behandla dem och vilka arbetsgrupper vi ska bilda tills vi träffas igen nu i slutet av augusti, säger Robert Andersson. Över sommaren fick parterna på var sitt håll i uppgift att förtydliga vissa delar av yrkandena. Saco-S förhandlar tillsammans med förhandlingsdelegationer för OFR och SEKO. Motparten är Arbetsgivarverkets förhandlingsledning, som består av förhandlingschef och två vice förhandlingschefer. Vi får se hur länge vi förhandlar alla tillsammans. Vi kommer att dela upp oss och gå in i enskilda överläggningar, vi är ju tre olika organisationer med olika yrkanden och olika tänkande, säger Robert Andersson. Det kommande löneavtalet blir sifferlöst liksom de senaste avtalen, lönenivån läggs inte fast i det centrala avtalet utan löneökningarna förhandlas lokalt. Saco-S vill bland annat utveckla stöd till de lokala parterna vid lönebildning och samverkan samt ta fram partsgemensam information om problematiska områden, som restidsfrågan och förtroendearbetstid. Våra yrkanden är både fråga om materiella förändringar och att utveckla avtalen, säger Robert Andersson. Han påpekar en specifik sak som gäller universitetslärare. Notera att det inte finns förslag från någondera parten att ändra den centrala arbetstidsregleringen för universitetslärare. Det tycker vi är bra, eftersom det finns fungerande lokala lösningar på de flesta håll. Förhandlingarna återupptas 25 augusti och under hösten diskuterar man respektive yrkanden. Varje förbund inom Saco-S måste sedan ta ställning till avtalet innan det godkänns av Saco-S representantskap. Målsättningen är att när det nuvarande avtalet går ut 30 september ska ett nytt avtal vara klart. l Efter valet: Alternativet tre terminer bör utredas tycker partiblocken Det lär bli en utredning om ett system med tre terminer istället för dagens två. Och det redan i höst, oavsett vilken allians som vinner valet i september. text: MarieLouise Samuelsson politiker från bägge blocken vill på sikt se en treterminslösning som obligatorisk i den högre utbildningen. Studenterna däremot tror mer på detta som något frivilligt, det vill säga en möjlighet att välja mellan nuvarande två terminer och tre. SULF:s ordförande Anna Götlind är skeptisk. Hon kan tänka sig flera frivilliga och kvalificerade sommarkurser, men menar att politikernas tal om samhällsnyttig studietakt avslöjar en betänklig syn på högre utbildning och på högskolan som en kunskapsfabrik. Att den ofta diskuterade och utredda frågan om terminsindelning kommit upp på den politiska agendan hör ihop med att man från bägge blocken är överens om vikten av snabbare genomströmning och ökad studietakt vid svenska lärosäten. Införandet av tre terminer per läsår är ett sätt att föryngra studentkåren, att lösa det som anses problematiskt, nämligen att svenska studenter är för gamla när de avslutar sina studier. det nygamla förslaget om ny terminsindelning aktualiserades genom en rapport från den borgerliga alliansens arbetsgrupp för utbildning. I arbetsgruppen är det Centerpartiet som drivit treterminslösningen som under sommaren fick medial uppmärksamhet. De andra borgerliga partierna avvisar inte tanken, men talar hellre allmänt om åtgärder för ökad genomströmningstakt, snarare än om terminsstruktur. Ulrika Carlsson, utbildningspolitisk talesperson för Centerpartiet, är förstås nöjd med genomslaget för det hon kalllar Centerpartiets inspel i nämnda arbetsgrupp. Alliansarbetsgruppen vill ha en bredare översyn av hur man ska öka s Universitetsläraren 12/2010 5

6 s genomströmningen och Centerpartiets förslag är kanske det mest konkreta. Ulrika Carlsson betonar att man med all respekt för lärarna sätter studentperspektivet främst. Att nära sökte sommarkurser på universitet och högskolor visar att det är jobbigt att tvingas till sommarlov, särskilt om man inte har något sommarjobb. Hon vill se läsår som är mer lika ett år i arbetslivet. Tanken är förstås att det också ska finnas semester, men inte så långt uppehåll som nu. Politiker ska inte lägga sig i detaljer, men kanske kan man tänka sig två längre och en kort termin. Även om centerpartiet framhåller studentperspektivet framgår att de samhällsekonomiska aspekterna är minst lika viktiga, oavsett vilken åtgärd man väljer för att öka genomströmningen. Tanken är att studenterna ska komma snabbare ut i arbetslivet, börja betala skatt samt samla ihop pensionspoäng. Vi måste höja studietakten, det nuvarande terminssystemet försenar både arbetslivet och familjebildandet. Ulrika Carlsson är säker på att det blir en utredning, att en sådan kan tillsättas redan i oktober, eftersom frågan om ökad studentgenomströmning är en prioriterad fråga för bägge blocken. Kanske kan det bli en parlamentarisk utredning, istället för en enmansutredning. marie granlund, socialdemokraternas talesperson i utbildningsfrågor, är också positiv till tre terminer. Det finns inget gemensamt utspel från den röd-gröna alliansen, men i händelse av regeringsskifte är Granlund övertygad om att genomströmningsfrågan kommer att utredas och helst då resultera i konkreta förslag för snabbare studietakt. Det vore intressant att införa tre terminer, det är helt enkelt bra för Sverige att studenterna kommer snabbare ut i arbetslivet. Den enda invändningen jag har är att det just nu händer så mycket Anna Götlind, ordförande i SULF. Marie Granlund, Socialdemokraternas talesperson i utbildningsfrågor. foto: tomas södergren foto: riksdagen Ulrika Carlsson, utbildningspolitisk talesperson för Centerpartiet. Beatrice Högå, ordförande för Sveriges Förenade Studentkårer (SFS). inom högskolan, som kan behöva arbetsro innan man gör en förändring av terminsstrukturerna. förslaget om tre terminer har från studenthåll bemötts med vad man kan kalla blandade känslor. Den som vågar sig på en summering, efter en titt på bloggar och andra sociala medier, får intrycket av att studenterna som är positiva till tre terminer förutsätter att det blir något frivilligt. Vi är positiva till möjligheten att läsa tre terminer på ett år, men det finns tekniska och organisatoriska problem med det, eftersom vi utgår ifrån att det i så fall måste vara ett frivilligt inslag i utbildningsstrukturen, säger Beatrice Högå, sedan i maj ordförande för SFS, Sveriges Förenade Studentkårer. Att alla lärosäten och samtliga utbildningar skulle gå över från två till tre terminer per läsår uppfattar hon som orealistiskt, med tanke på att studentgruppen numera är så heterogen. Beatrice Högå tror mer på relevanta sommarkurser som möjligt alternativ, men ser politikernas nyttotänkande som problematiskt. foto: centerbilder foto: sfs Högre utbildning har högre värden än att vara lika med produktion av arbetskraft. En synpunkt som alltså delas av SULF:s ordförande, Anna Götlind. Det är det allra mest beklämmande med det här förslaget, att det visar hur politiker ser på kunskap, som om högre utbildning främst handlar om att producera duktiga skattebetalare. Hon påpekar vidare att det för den som vill redan finns möjlighet att läsa på sommaren. Varför inte utveckla sommarkurserna till att i större utsträckning bli möjliga att räkna in i olika utbildningsprogram? När det gäller hur studenter sysselsätter sig på sommaren menar Götlind att många jobbar som del av meriteringen. Vilket kan vara nödvändigt i exempelvis vårdutbildningen. Ska man se detta ur ett samhällsperspektiv får man inte glömma att vården är beroende av studenterna, i deras egenskap av kvalificerade sommarvikarier, vilka för övrigt betalar skatt på sina sommarjobb. från lärarperspektivet säger Anna Götlind att SACO:s Anna Ekström har en poäng, i sitt påpekande att lärare ägnar sommaren åt forskning, vilket skulle omöjliggöras av en treterminerslösning. Det är inte meningen att man ska behöva forska på semestern, däremot under de undervisningsfria veckor som tvåterminssystemet innebär. Anna Götlind tycker att det är svårbegripligt hur man kan se en omläggning till tre terminer som en samhällsekonomisk vinst. Det kommer ju tvärtom att kosta mer, om studielånen ska betalas ut under längre del av året och lärarkåren förstärkas. Det måste ju finnas lärare som kan undervisa under denna extra termin, säger SULF:s ordförande som har ett råd till politikerna: Om det finns pengar över, använd dem istället för att höja kvaliteten på hög re utbildning. l 6 Universitetsläraren 12/2010

7 sulf i almedalen Ulf Wickbom (t.v) var moderator på SULF-seminariet där högskoleminister Tobias Krantz (FP) och riksdagsledamot Mikael Damberg (S) debatterade. Vallöften innebär: Oavsett vem som har makten ska grundutbildningens kvalitet höjas Grundutbildningens kvalitet ska höjas, oavsett vilket block som kommer till makten efter valet. Åtminstone om man ska tro nuvarande högskole- och forskningsminister Tobias Krantz (FP) och oppositionens företrädare Mikael Damberg (S), när de debatterade på SULF-seminariet i Almedalen. Men vad de menar med kvalitet kunde de inte precisera. text: annika engström Foto: Katarina Grip Höök den traditionella politikerveckan i början av juli i gotländska Almedalen slog alla rekord detta valår. Programmet innehöll punkter, vissa dagar pågick mer än 300 olika evenemang, och det gick inte att förflytta sig många steg innanför ringmurarna utan att få en broschyr i handen eller inbjudan till ett seminarium. Därför blev förstås SULF-arrangörerna nöjda när de lyckades locka 90-talet åhörare in från sommarhettan till debatten om Framtidens forsknings- och utbildningspolitik: För eliten eller massan?. Rubrikens fråga avfördes dock redan inledningsvis av moderator Ulf Wickbom som uppgav sig vara desillusionerad. Jag vet vad ni kommer att svara: Det finns ingen motsättning, det är både och, vi är i grunden ganska eniga. Detta förbjuder jag er, sade han och bad istället politikerna att ge sin syn på högskolans roll framöver, vad som bör förändras, respektive bevaras. Båda skissade bilden av en ökande global konkurrens där Sveriges chans är att hävda sig med kvalitet. Tobias Krantz missade inte att påminna om regeringens forskningssatsning på fem miljarder kronor och det nyligen beslutade utvärderingssystemet för högskolor och universitet, där resurserna knyts till kvaliteten. Eller som han också uttryckte det: De som är bra får lite mer pengar än de som inte är riktigt lika bra. Men vi behöver få en ännu starkare grundutbildning. Nu när vi ser ett antal år med minskade studentkullar är rätt tillfälle att öka kvaliteten i grundutbildningen. Jag hoppas på en ytterligare satsning på grundutbildningen de kommande fyra åren, sade ministern och s Universitetsläraren 12/2010 7

8 sulf i almedalen s tillade: om det ekonomiska läget tillåter. För det var ju så att Tobias Krantz trovärdighet i löften om mer pengar hade naggats i kanten dagen innan av regeringskollegan, finansminister Anders Borg. Denne hade vid ett annat Almedalsseminarium sagt att inga ytterligare kvalitetssatsningar inom högre utbildning behövs eftersom Sverige redan har Europas bästa högskola. En motsättning som Mikael Damberg, socialdemokraternas talesperson i högskole- och forskningsfrågor och ledamot i riksdagens utbildningsutskott, inte var sen med att framhålla. Men regeringen budgetförhandlar inte i Almedalen, kommenterade Tobias Krantz. Jag har talat med Anders Borg och min bild är att vi inte har förhandlat klart hur satsningen blir de kommande fyra åren. mikael damberg menade också att grundutbildningen är ett problem i dag. Den håller inte tillräckligt hög kvalitet på sina håll och har inte tillräcklig vetenskaplig anknytning, sade han och poängterade att den rödgröna alliansen redan utlovat 500 miljoner kronor per år, varav 400 miljoner till grundutbildningen och 100 till studie- och yrkesvägledning. Även om han anser att det behövs nya statliga resurser handlar inte allt om pengar. Det går att jobba mer med den pedagogiska kompetensen hos lärarna, se till att det finns en koppling till arbetslivet och till den forskning som bedrivs vid lärosätena. Mikael Damberg använde valduellen till att återkommande kritisera regeringen för dess utformning och hantering av det nya kvalitetssystemet för utvärdering av högre utbildning. Som Universitetsläraren beskrivit tidigare ledde konflikten till universitetskansler Anders Flodströms avgång. Sektorn hade jobbat fram ett förslag som sektorn tyckte var bra. Är det då politikens roll att överpröva och säga något annat och så till den milda grad att universitetskanslern inte kunde vara kvar? Nej, det är brist på respekt, menade Mikael Damberg. Utbildningsministern påpekade att det var tecken på en sund akademi att debattera och uppfylla sin roll som kritisk granskare av den politiska makten. moderatorn ulf wickbom försökte ett par gånger att få de två debattörerna att precisera var de politiska skiljelinjerna går. Medan S-politikern Damberg tog upp vikten av anknytningen till arbetslivet, nämnde FP-politikern Krantz värdet i sig av ett bildningsideal där kunskap inte nödvändigtvis behöver visa sig nyttig i det korta perspektivet. Tobias Krantz framhöll i övrigt hur han vill ge universitet och högskolor ökad självständighet och inte exakt granska hur de uppnår målen. Mikael Damberg betonade skillnaden i synen s SULF i Almedalen för åttonde gången Det var åttonde gången som SULF medverkade i Almedalen och förutom den stora debatten ingick två akademiska kvartar. Under rubriken Unga forskares framtid karriär för kvalitet deltog Rikard Lingström, SULF:s andre vice ordförande och Lars Abrahamsson, ordförande i Sveriges doktorandförening. De framhöll hur viktigt anställning och rimliga villkor för doktorander är för att rekrytera framtidens forskare men också för att kunna behålla lovande forskare efter disputation. Karriären måste vara förutsebar och tydlig. Den andra akademiska kvarten hölls av Git Claesson Pipping, SULF:s förbundsdirektör, på temat Utbildningskvalitet hur svårt kan det vara? Kvalitet kräver rimlig tid för lärarna att förbereda arbetet, möjlighet att undervisa på vetenskaplig grund och att återkoppla till studenterna. Det skulle kunna vara så om lärosätena fördelade sina forskningsresurser till alla utbildningar. Vår grundinställning är dock att en forskningsresurs knyts till varje studentpeng, framhöll hon. Till Almedalsveckan hade förbundet även tagit fram en skrift med visionerna för framtidens forsknings- och utbildningspolitik. 8 Universitetsläraren 12/2010

9 på studenternas åsikter, vilka han ville värna om. Han vände sig särskilt emot att studentenkäter hade lyfts bort ur det ursprungliga förslaget till kvalitetsutvärdering. En riktig vattendelare är också möjligheten att välja sitt eget liv. Valen tvingas ske allt tidigare i utbildningssystemet där vi vet att föräldrarnas inflytande är större och det sociala arvet slår igenom mer, menade han. Tobias Krantz invände att även han vill motverka snedrekrytering till högre utbildning men att politiken som förde oss in i problemet inte rimligen kan vara lösningen för att föra oss ut. Alla kan inte läsa samma saker. efter den timslånga diskussionen då politikerna rusade vidare till nya seminarier, spred sig en lätt besvikelse bland åhörarna. SULF:s förbundsdirektör Git Claesson Pipping hade hoppats på mer konkreta besked om hur all utbildning ska bli forskningsanknuten. Båda var beredda att tala om forskning och utbildning i ett sammanhang, men inte med den täta koppling som vi önskar. Pam Fredman, Göteborgs rektor, tilllika ordförande i SUHF, Sveriges universitets- och högskoleförbund, tyckte att politikerna inte svarat på alla frågor och att de talat om en alltför kortsiktig framtid. De nämnde exempelvis inte alls hur universitetslärarrollen förändras på grund av nya medier. Det blir en annan roll med läraren mer som individuell handledare, det är den diskussionen som borde föras. SULF:s ordförande Anna Götlind hade i sin introduktion till debatten undrat hur de två politikerna planerade att förverkliga högskolelagens krav på att all utbildning ska vila på vetenskaplig grund. Hon hade också passat på att skicka med förbundets åsikt i denna hjärtefråga, att det krävs en sammanhållen politik för utbildning och forskning som ger alla lärare som undervisar möjlighet att också vara vetenskapligt aktiva. Men nu saknade hon besked. Oavsett om era barn i framtiden väljer att läsa i Stockholm, Halmstad eller på distans så kommer de vilja ha aktuell kunskap. Jag hörde dock ingenting om behovet av vetenskapligt aktiva lärare, så jag undrar fortfarande vad ni egentligen menar med kvalitet. l Bara två reglerade tjänster i nya Högskoleförordningen Från den 1 januari 2011 sker det en del förändringar i Högskoleförordningen. En av de viktigaste förändringarna är hur formerna för den kollegiala samverkan skall ske. I den nya högskoleförordningen är hela tredje kapitlet borttaget. Det innebär att fakultetsnämnderna inte är obligatoriska. Istället används i förordningen till exempel följande uttryck. Om en grupp av personers ska lämna förslag på sökande som bör komma ifråga för en anställning som lärare.. Denna grupp av personer ersätter således fakultetsnämnden. En annan viktigare förändring är att det i högskoleförordningen enbart finns en reglering av två lärartjänster som tillsvidareanställningar, nämligen professor och lektor. För dessa kategorier anges också behörighetskrav. I förordningen anges i övrigt att högskolan anställer lärare men vilka det är, förutom professor och lektor, anges ej längre. Som tidsbegränsade anställningar anges att det kan finnas adjungerade professorer och gästprofessorer. För dessa anges enbart den längsta tiden som någon kan vara anställd som sådan. För andra lärarkategorier, såsom universitetsadjunkter, förutsätts att det är högskolan själv som inrättar dessa och anger behörighetskrav mm. Styrelsen skall besluta om en anställningsordning, och man får väl förutsätta att detta inbegriper regler för andra lärarkategorier. Samt naturligtvis regler för hur en rekrytering av lärare skall gå till. Till de nya reglerna i högskoleförordningen hör naturligtvis en hel del övergångsregler. I korthet kan man säga att för de som är anställda innan den 1 januari 2011 gäller de nuvarande reglerna så länge de är anställda. Får man en ny anställning efter årsskiftet gäller de nya reglerna. Har anställningsförfarandet påbörjats innan årsskiftet eller ansökan om befordran inkommit före denna tidpunkt så skall de regler som nu gäller tillämpas. Vad tycker då SULF om detta? För de som mer allmänt vill veta förbundets inställning vill jag hänvisa till vårt remissvar på Befattningsutredningens betänkande. Den finns att tillgå på vår hemsida, De nya reglerna i högskoleförordningen baserar sig på vissa av utredningens förslag. När det gäller de regler som kommer att gälla från årsskiftet har SULF bland annat följande synpunkter. Vi anser att det bör införas en definition av begreppet anställningsordning (parallell till att styrelsen enligt 2 kap. 2 7:e punkten ska besluta om antagningsordning, vilken definieras i 6 kap. 3 andra stycket). I samma paragraf bör införas föreskriften att lärosätet i anställningsordningen anger vilka typer av lärare som anställs. Dessa föreskrifter är nödvändiga dels för att annan lagstiftning (t.ex. lärarundantaget och bisysslereglerna) är avhängiga av att man är anställd som lärare, dels för att trygga den rättssäkerhet i examination som 6 kap. 18 anger, dels därför att anställningsordningen är grunden för prövning i Överklagandenämnden enligt 12 kap. 2. Vi anser också att det bör införas en definition av begreppen adjungerad respektive gästprofessor. Detta för att undvika ett missbruk av dessa typer av tidsbegränsade anställningar. Den ovan angivna Befattningsutredningen påpekade i sitt betänkande att EU:s visstidsdirektiv kräver att det ska finnas möjligheter att beivra missbruk av visstidsanställningar även inom offentlig sektor. För att uppfylla kraven i visstidsdirektivet bör samma reglering gälla för samtliga visstidsanställda, inklusive doktorander. I den nya Högskoleförordningen undantas de från möjligheten att kunna besvära sig till Överklagandenämnden för högskolan. Det finns inte utrymme i denna krönika för en fullständig genomgång av de nya reglerna i högskoleförordningen, utan detta är en kort sammanfattning av vad som är några av de viktigaste punkterna. Men vi kan ändå konstatera att en viktig kommande uppgift för SULF är att bevaka att de nya anställningsordningarna får ett vettigt innehåll. Och vi räknar med att alla lärare deltar i opinionsbildningen att det måste finnas bra kollegiala samverkansformer, nu när det inte blir obligatoriskt med fakultetsnämnder. Carl Falck, Förbundsjurist Universitetsläraren 12/2010 9

Universitetslärarstämman. sidorna 4 10 19/2011. Forskare Hur påverkas vi av Facebook? Fuskcollege Nya lärosäten har oklara mål

Universitetslärarstämman. sidorna 4 10 19/2011. Forskare Hur påverkas vi av Facebook? Fuskcollege Nya lärosäten har oklara mål 19/2011 Universitetslärarstämman sidorna 4 10 Autonomireformen betyder mest för mindre lärosäten sid 11 Forskare Hur påverkas vi av Facebook? sid 12 Fuskcollege Nya lärosäten har oklara mål sid 14 LEDARE

Läs mer

Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan 17/2012. sid 6. Högskolan har effektivitetsproblem sid 10

Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan 17/2012. sid 6. Högskolan har effektivitetsproblem sid 10 17/2012 Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan sid 6 Forskning Dubbla budskap i propositionen sid 4 Karriär Doktorand behöver seniorers närvaro sid 8 ESO-rapport Högskolan har

Läs mer

niversitetsläraren Mindre lärosäten missgynnas Lönebilaga sid 13 16 Rapportförfattare eniga: sid 4 14/2010

niversitetsläraren Mindre lärosäten missgynnas Lönebilaga sid 13 16 Rapportförfattare eniga: sid 4 14/2010 niversitetsläraren 14/2010 Rapportförfattare eniga: Mindre lärosäten missgynnas sid 4 SULF och SUHF Utbildning ska vara forskningsanknuten sid 6 Närmaste åren Rekordmånga börjar studera sid 17 Lönebilaga

Läs mer

Pontus Ringborg, huvudsekreterare i Delegationen för jämställdhet i högskolan. Jämställdhet är inte så enkelt att mäta

Pontus Ringborg, huvudsekreterare i Delegationen för jämställdhet i högskolan. Jämställdhet är inte så enkelt att mäta niversitetsläraren 17/09 Pontus Ringborg, huvudsekreterare i Delegationen för jämställdhet i högskolan Jämställdhet är inte så enkelt att mäta Sid 4 Modern pedagogik Lärarrollen är förändrad Sid 6 Undervisning

Läs mer

Akademisk frihet i det lilla och i det stora

Akademisk frihet i det lilla och i det stora 14/2012 Förtroende är avgörande för en god undervisningsmiljö sid 10 Framtidsplaner SULF är kritiskt till ministerutspel sid 4 Ur budgeten 4 200 tillfälliga högskoleplatser sid 6 LÖNEBILAGA sid 11 14 LEDARE

Läs mer

stolt stipendiat eller billig arbetskraft?

stolt stipendiat eller billig arbetskraft? 4/2014 stolt stipendiat eller billig arbetskraft? himanshu kataria jobbade för kollegornas halva lön stipendiedoktoranders villkor sid 14 17 Examenspremier Regeringsförslag möts av kritik sid 4 budgeteringsfel

Läs mer

Rekord i maktinnehav 12/2014. Budgetpropositionen Kritikstorm stoppar neddragningar. Ekonomi Doktorander måste tänka på pensionen

Rekord i maktinnehav 12/2014. Budgetpropositionen Kritikstorm stoppar neddragningar. Ekonomi Doktorander måste tänka på pensionen 12/2014 Rekord i maktinnehav Peter Honeth ser tillbaka på åtta år som statssekreterare sid 16 Budgetpropositionen Kritikstorm stoppar neddragningar sid 4 Danmark Kraftig neddragning på humaniora sid 10

Läs mer

Lärosätena brister i tillgänglighet Doktoranden Elisabet söderberg känner ett onödigt annorlundaskap sid 14 17

Lärosätena brister i tillgänglighet Doktoranden Elisabet söderberg känner ett onödigt annorlundaskap sid 14 17 10/2014 Lärosätena brister i tillgänglighet Doktoranden Elisabet söderberg känner ett onödigt annorlundaskap sid 14 17 kth Foi-affären Etisk balansgång får förnyad aktualitet sid 6 Avgångsvederlag miljonbelopp

Läs mer

straffrättsspecialisten vill inte bli ett fall för åldersstrecket

straffrättsspecialisten vill inte bli ett fall för åldersstrecket 3/2014 straffrättsspecialisten vill inte bli ett fall för åldersstrecket sid 13 15 Rektorsstrid i uppsala politiska förändringar bakom utvecklingen sid 4 Betalstudenter svårt för sverige att locka de bästa

Läs mer

Tolk av tidens tecken 2/2015. Ledarskap Rektorer får stanna trots reservationer. Dubbla karriärer Lundaprofessorn är sångare i kultband

Tolk av tidens tecken 2/2015. Ledarskap Rektorer får stanna trots reservationer. Dubbla karriärer Lundaprofessorn är sångare i kultband 2/2015 Tolk av tidens tecken Johanna Mesch undervisar på Sveriges första akademiska utbilding till teckenspråkstolk sid 32 Ledarskap Rektorer får stanna trots reservationer sid 4 Akademisk frihet Kritiken

Läs mer

VEM SKA GÖRA VAD? En studie av kopplingen mellan forskning och utbildning

VEM SKA GÖRA VAD? En studie av kopplingen mellan forskning och utbildning VEM SKA GÖRA VAD? En studie av kopplingen mellan forskning och utbildning Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift

Läs mer

Veteran redo för kongress ANDERS GRUNDSTRÖM 18/2012. sid 4. kurs i kristianstad militära frågor lockar alla åldrar sid 12

Veteran redo för kongress ANDERS GRUNDSTRÖM 18/2012. sid 4. kurs i kristianstad militära frågor lockar alla åldrar sid 12 18/2012 ANDERS GRUNDSTRÖM Veteran redo för kongress sid 4 framtidsperspektiv från lärobok till digital teknik sid 8 italiensk dom Vilket ansvar har forskare? sid 10 kurs i kristianstad militära frågor

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Karriär genom befordran och rekrytering

Karriär genom befordran och rekrytering Karriär genom befordran och rekrytering SLUTRAPPORT Högskoleverkets rapportserie 2003:3 R Karriär genom befordran och rekrytering SLUTRAPPORT Högskoleverket 2003 Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Karriär genom befordran och rekrytering

Karriär genom befordran och rekrytering Karriär genom befordran och rekrytering DELRAPPORT Högskoleverkets rapportserie 2001:7 R Karriär genom befordran och rekrytering DELRAPPORT Högskoleverket 2001 Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box

Läs mer

Individuell lön i praktiken

Individuell lön i praktiken Individuell lön i praktiken Hur kan vi gå vidare med att utveckla den individuella lönesättningen så att den i större utsträckning kan bidra till goda arbetsresultat? De flesta av våra centrala kollektivavtal

Läs mer

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 4 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Föredrogs utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UbU15 Vuxnas lärande och utvecklingen

Läs mer

Politiska meriter ger styrelseuppdrag sid 4 8/2013. Nedåtgående trend Minskade anslag ger färre nya doktorer

Politiska meriter ger styrelseuppdrag sid 4 8/2013. Nedåtgående trend Minskade anslag ger färre nya doktorer 8/2013 Politiska meriter ger styrelseuppdrag sid 4 Nedåtgående trend Minskade anslag ger färre nya doktorer sid 8 Studieavgifter Socialdemokraterna vill förändra systemet sid 10 Hjälporganisation 80 år

Läs mer

En framåtsyftande utvärdering av utbildning och forskning inom ekonomiområdet vid MDH. Leif Lindmark

En framåtsyftande utvärdering av utbildning och forskning inom ekonomiområdet vid MDH. Leif Lindmark En framåtsyftande utvärdering av utbildning och forskning inom ekonomiområdet vid MDH Leif Lindmark Innehållsförteckning Förord 3 Rapporten i sammanfattning 4 Bakgrund, uppdrag och genomförande 7 Nya tider,

Läs mer

Humanioras sak är vår

Humanioras sak är vår CENTERSTUDENTER Humanioras sak är vår Den högre utbildningen Problemen och vad vi kan göra åt dem Hanna Marie Björklund 1 1:a Upplagan Centerstudenter 2013 Centerstudenter, Stora Nygatan 4, Box 2200, 103

Läs mer

Fler till start och fler i mål Sverige behöver fler högskoleutbildade #6/14

Fler till start och fler i mål Sverige behöver fler högskoleutbildade #6/14 TCO granskar Fler till start och fler i mål Sverige behöver fler högskoleutbildade #6/14 En rapport om betydelsen av den högre utbildningens dimensionering för Sveriges ekonomi. 2014-06-17 Författare German

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av högre utbildning

Kvalitetsutvärdering av högre utbildning Kvalitetsutvärdering av högre utbildning en kritisk granskning av det svenska systemet framtagen på uppdrag av SNS Utbildningskommission Maj 2013 Lena Adamson, docent i psykologi Om författaren Lena Adamson

Läs mer

Lärobok. För rekryteringsgrupper på universitet och högskolor. Uppsala universitet. Personalavdelningen, Enheten för lika villkor

Lärobok. För rekryteringsgrupper på universitet och högskolor. Uppsala universitet. Personalavdelningen, Enheten för lika villkor Lärobok För rekryteringsgrupper på universitet och högskolor Uppsala universitet Personalavdelningen, Enheten för lika villkor LÄROBOK För rekryteringsgrupper på universitet och högskolor UPPSALA UNIVERSITET

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

Utvecklingen av högskolans samverkansuppdrag

Utvecklingen av högskolans samverkansuppdrag Utvecklingen av högskolans samverkansuppdrag Högskoleverkets rapportserie 2001:24 R Utvecklingen av högskolans samverkansuppdrag Högskoleverket 2001 Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box 7851, 103 99

Läs mer

Akademiska bedömningsuppdrag ännu en jämställdhetsfälla?

Akademiska bedömningsuppdrag ännu en jämställdhetsfälla? Akademiska bedömningsuppdrag ännu en jämställdhetsfälla? Slutrapport av projektet Kompensation av tid för uppdrag Barbara Giles Marie Lindqvist Karin Ågren Nr 1/2013 ISBN 978-91-7459-666-3// Skrifter från

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv 2014:27 Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-01 2013/257-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-14 U2013/6713/JÄM Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer