niversitetsläraren Partierna svarar på SULF:s frågor 12/2010 sid Efter valet Båda blocken vill utreda tre terminer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "niversitetsläraren Partierna svarar på SULF:s frågor 12/2010 sid 12 15 Efter valet Båda blocken vill utreda tre terminer"

Transkript

1 niversitetsläraren 12/2010 Partierna svarar på SULF:s frågor sid Avtalsrörelsen Nej till förslag från Arbetsgivarverket sid 4 Efter valet Båda blocken vill utreda tre terminer sid 5 SULF i Almedalen Politiker-debatt lockade många sid 7

2 Utges av: Sveriges universitetslärarförbund (SULF). Adress: Box 1227, Stockholm. Besöksadress: Ferkens gränd 4, Gamla Stan. Telefon: växel. Telefax: e-postadress: Hemsida: Redaktion: Eva Rådahl chefredaktör och ansvarig utgivare, tel , Layout: Global Reporting Annonser och sekretariat: Lena Löwenmark-André, redaktionsassistent, tel Fax: Produktannonser: Display, Andreas Lind tel Pris: Helår 450 kronor exkl moms, gratis till medlemmar. Åsikter som framförs i signerade artiklar och recensioner står för författaren. Redaktionen tar ej ansvar för insänt, ej beställt material. All redaktionell text och bilder lagras elektroniskt av Universitetsläraren för att kunna publiceras på SULF:s hemsida. Medarbetare som inte accepterar detta måste meddela förbehåll. I princip publiceras inte artiklar med detta förbehåll. Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, Box 928, Borås niversitetsläraren Medlem av föreningen Sveriges Tidskrifter. LEDARE En forskningspolitik för framtiden? Regeringens forskningsberedning presenterade den 21 juli rapporten Forskning formar framtiden. Samma dag skriver högskole- och forskningsminister Tobias Krantz på DN-debatt att det är viktigt med ett forskningsklimat med betydande frihet för den enskilde forskaren, och ett forskningsklimat som accepterar misslyckanden och belönar långsiktig framgång. Detta är ett förhållningssätt som borde gälla generellt inom svensk forskningspolitik, men som inte på alla punkter stämmer överens med inriktningen i den förda politiken och förslagen i forskningsberedningens rapport. För snart två år sedan genomförde regeringen den förändring som innebär att en mindre andel av de direkta forskningsanslagen till universitet och högskolor fördelas utifrån indikatorer för publiceringar och citeringar, respektive förmågan att attrahera externa anslag. Forskningsberedningen förespråkar nu att ytterligare kriterier ska tillföras, med fokus på forskningens användbarhet, och att en större andel av anslagen än idag ska fördelas utifrån dessa kvalitetsindikatorer. Att fördela medel utifrån publiceringar, citeringar och externa anslag gynnar i sig väletablerad forskning snarare än nyskapande. Att dessutom tillföra kriterier som värderar en kortsiktig samhällsnytta riskerar ytterligare att missgynna den grundläggande, nyfikenhetsdrivna och innovativa forskning där tillämpningen många gånger inte kan förutsägas, eller i alla fall ligger mycket långt fram i tiden. Detta är inte en politik som skapar ett forskningsklimat som accepterar kortsiktiga misslyckanden och belönar långsiktig framgång. Tvärtom är det en politik som stimulerar lärosätena till att satsa på väletablerade frågeställningar och sådan forskning där tillämpningen är känd och tydlig, och där den dessutom ligger nära i tiden. Forskningsberedningen föreslår att ett hundratal unga och lovande forskare ska tilldelas anslag för att under en begränsad period kunna utveckla sin forskning utan oro för sin finansiering. Likaså föreslås att forskningsfinansiärerna bör avsätta en viss andel medel för riskfyllda projekt. Goda ansatser, men det krävs något annat än en satsning på några mycket få och utvalda personer och projekt för att leva upp till den syn på den enskilde forskarens frihet som Tobias Krantz argumenterar för på DN-debatt. Det krävs en tyngdpunkt i politiken för ökad akademisk frihet för den enskilde forskaren. På DN-debatt och i rapporten presenteras förslaget om att satsa på ett hundratal unga och lovande forskare som en satsning på ett elitprogram. Den 22/7 på UNT:s debattsida bemöter ledamoten i forskningsberedningen Li Bennich-Björkman den beskrivningen och utvecklar resonemanget. Utifrån detta är det värt att reflektera över rapportens status, och i vilken mån resonemangen är beredningens eller snarare regeringens. Är rapporten att betrakta som ett regeringsdokument och ett inlägg i inför den stundande valrörelsen? Om så är fallet riskerar rapporten att i förlängningen undergräva forskningsberedningens ställning. rikard lingström 2:e vice ordförande I SULF TS-kontrollerad upplaga: ex Se även artikel om forskningsberedningen på sidan Universitetsläraren 12/2010

3 INNEHÅLL 12: Ledare: En forskningspolitik för framtiden? 4 Avtalsrörelsen Saco-S motsätter sig förslag från arbetsgivaren 5 Efter valet Alternativet tre terminer bör utredas tycker partiblocken Sid 7 foto: katarina grip höök 10 Flodström är nu utredare av forskningsfinansiering 15 april 3 juni Före 10 semestrarna Inför valet: Juli Augusti 30 september Saco-S årsmöte diskuterar Saco-S-representantskap fastställer till Arbetsgivarverket. börjar på allvar. ett nytt avtal klart. Innan dess ska Yrkandena lämnas över Semester Förhandlingarna Avtalet går ut och i bästa fall är inriktningen i avtalsrörelsen. 12 SULF ställer tio frågor till yrkandena partierna i Korta diskussioner om avtalet ha godkänts av Saco-S avtalsrörelsen. respektive yrkanden. representantskap. 16 Universiteten behöver större handlingsutrymme Därefter vidtar de lokala förhandlingarna där lönerna för varje medlem fastställs. 18 Insänt: Några egna synpunkter...förhandlingarna sköts av Saco-S DEBATT: frågor till partierna 20 Kommentar från Socialstyrelsen: 12 v ar AprMaj Jun Jul Vetenskaplig frihet Sid AugSep... lets tidslinje Politikerlöften på SULF-seminarium i Almedalen Oavsett vem som har makten ska grundutbildningens kvalitet höjas och samhällsansvar 36 Gästkrönika: Några idéer att diskutera på gång: 33 SULF kalendariet 34 SULF informerar Sid 4 Omslaget: Riksdagens kammare. Foto: Melker Dahlstrand Universitetsläraren nr 14/2010 har manus- och annonsstopp 3 september. Universitetsläraren 12/2010 3

4 Avtalsrörelsen: Saco-S motsätter sig förslag från arbetsgivaren rarna mnas över arverket. sioner om rkanden. I de pågående avtalsförhandlingarna vill Arbetsgivarverket rubba balansen mellan parterna genom att arbetsgivaren ska få möjlighet att ensidigt bestämma i en rad frågor. Det är ett ideologiskt-politiskt utspel som oroar oss, säger SULF:s förhandlingschef Robert Andersson. text: Per-Olof Eliasson avtalsrörelsen har nu dragit igång på allvar och i början på sommaren lade arbetsgivarna och de fackliga organisationerna, däribland Saco-S som SULF tillhör, fram sina respektive yrkanden. I yrkandena från Arbetsgivarverket finns en inställning som oroar löntagarsidan. Arbetsgivarverket vill nu ändra balansen mellan parterna. Arbetsgivaren vill ensidigt få bestämma när det ska vara lönerevision och kan då alltså i praktiken bestämma att det inte ska vara någon lönerevision över huvud taget. Juli Semester Augusti Förhandlingarna börjar på allvar. Det kan vi inte acceptera, säger Robert Andersson. Saco-S förhandlingsledning Edel Karlsson Håål, ordförande för Saco-S, samt vice ordförandena Robert Andersson, SULF, och Elisabeth Mohlkert, SRAT oroar sig också över arbetsgivarnas syn på chefer. Arbetsgivarverket vill att arbetsgivaren ska peka ut vilka som tillhör chefsgruppen och lönesätta dem genom arbetsgivarbeslut. Facket ska inte ha något att säga till om och inte heller cheferna själva verkar det som. Jul 30 AugSep september Avtalet går ut och i bästa fall är ett nytt avtal klart. Innan dess ska avtalet ha godkänts av Saco-S representantskap. Därefter vidtar de lokala förhandlingarna där lönerna för varje medlem fastställs. Det är en konstig syn, särskilt som chefen ska ha en öppen dialog när han eller hon i sin tur ska sätta löner för sina anställda. Därför har Saco-S sagt upp det särskilda chefsavtalet. Vi vill att chefer ska lönesättas som alla andra, mycket går att lösa med enskilda förhandlingar med nästa chef. Vi vill också utveckla arbetet kring chefsrollen. Det är viktigt med bra chefer och bra chefer ska ha bra förutsättningar för att leda verksamheten. På flera avtalsområden skjuter Arbetsgivarverket in sig på att arbetsgivaren ensidigt ska få besluta, som i vissa arbetstidsfrågor. För närvarande är ordningen att om arbetsgivaren och facket inte kommer överens om vissa arbetstidsvillkor i lokala avtal så skjuts frågan över till en opartisk nämnd. Kommer inte nämnden fram till en lösning händer inget utan det tidigare avtalet fortsätter gälla. men arbetsgivarverket vill ändra till att om parterna inte kommer överens är det arbetsgivaren som bestämmer vad som ska gälla. Den synen på oss som part i förhandlingarna bekymrar oss. Vi ser oss som likvärdiga parter och Arbetsgivarverket verkar inte göra det. Att Arbetsgivarverket också föreslår ekonomiska försämringar är beklagligt men inte så förvånande men det här verkar vara ett ideologiskt-politiskt projekt, säger Robert Andersson. Han påpekar att man ofta hör Arbetsgivarverket och myndigheter beklaga sig över att det är svårt att rekrytera kompetent personal. Då är det märkligt att man lägger förslag på försämringar som minskar statens möjligheter att framstå som en attraktiv arbetsgivare. Det tycker vi är problematiskt. I ett uttalande är Edel Karlsson Håål starkt kritisk till Arbetsgivarverkets 4 Universitetsläraren 12/2010

5 förhandlingsattityd. Verket går för långt i sitt yrkande, det förhåller sig inte till den svenska modellen där vi har likvärdiga relationer i förhandlingarna. Det är inte särskilt strategiskt av Arbetsgivarverket om man nu vill utveckla partsrelationerna, säger hon. Sedan förra avtalsförhandlingarna 2007 har parterna arbetat med att utveckla bland annat samverkan och den lokala lönebildningen. De framsteg vi har gjort lyser med sin frånvaro i Arbetsgivarverkets yrkanden, säger Edel Karlsson Håål. avtalsförhandlingarna har nu haft sommaruppehåll. Efter att Saco-S under våren samlat in synpunkter från medlemsföreningarna och diskuterat inriktningen på avtalsrörelsen fastställde Saco-S representantskap yrkandena vid ett möte 1 juni. Därefter växlade parterna yrkanden och hade i veckan före midsommar två träffar. På träffarna försökte vi reda ut vad vi menar med respektive yrkanden, organisera yrkandena och komma överens om hur vi ska behandla dem och vilka arbetsgrupper vi ska bilda tills vi träffas igen nu i slutet av augusti, säger Robert Andersson. Över sommaren fick parterna på var sitt håll i uppgift att förtydliga vissa delar av yrkandena. Saco-S förhandlar tillsammans med förhandlingsdelegationer för OFR och SEKO. Motparten är Arbetsgivarverkets förhandlingsledning, som består av förhandlingschef och två vice förhandlingschefer. Vi får se hur länge vi förhandlar alla tillsammans. Vi kommer att dela upp oss och gå in i enskilda överläggningar, vi är ju tre olika organisationer med olika yrkanden och olika tänkande, säger Robert Andersson. Det kommande löneavtalet blir sifferlöst liksom de senaste avtalen, lönenivån läggs inte fast i det centrala avtalet utan löneökningarna förhandlas lokalt. Saco-S vill bland annat utveckla stöd till de lokala parterna vid lönebildning och samverkan samt ta fram partsgemensam information om problematiska områden, som restidsfrågan och förtroendearbetstid. Våra yrkanden är både fråga om materiella förändringar och att utveckla avtalen, säger Robert Andersson. Han påpekar en specifik sak som gäller universitetslärare. Notera att det inte finns förslag från någondera parten att ändra den centrala arbetstidsregleringen för universitetslärare. Det tycker vi är bra, eftersom det finns fungerande lokala lösningar på de flesta håll. Förhandlingarna återupptas 25 augusti och under hösten diskuterar man respektive yrkanden. Varje förbund inom Saco-S måste sedan ta ställning till avtalet innan det godkänns av Saco-S representantskap. Målsättningen är att när det nuvarande avtalet går ut 30 september ska ett nytt avtal vara klart. l Efter valet: Alternativet tre terminer bör utredas tycker partiblocken Det lär bli en utredning om ett system med tre terminer istället för dagens två. Och det redan i höst, oavsett vilken allians som vinner valet i september. text: MarieLouise Samuelsson politiker från bägge blocken vill på sikt se en treterminslösning som obligatorisk i den högre utbildningen. Studenterna däremot tror mer på detta som något frivilligt, det vill säga en möjlighet att välja mellan nuvarande två terminer och tre. SULF:s ordförande Anna Götlind är skeptisk. Hon kan tänka sig flera frivilliga och kvalificerade sommarkurser, men menar att politikernas tal om samhällsnyttig studietakt avslöjar en betänklig syn på högre utbildning och på högskolan som en kunskapsfabrik. Att den ofta diskuterade och utredda frågan om terminsindelning kommit upp på den politiska agendan hör ihop med att man från bägge blocken är överens om vikten av snabbare genomströmning och ökad studietakt vid svenska lärosäten. Införandet av tre terminer per läsår är ett sätt att föryngra studentkåren, att lösa det som anses problematiskt, nämligen att svenska studenter är för gamla när de avslutar sina studier. det nygamla förslaget om ny terminsindelning aktualiserades genom en rapport från den borgerliga alliansens arbetsgrupp för utbildning. I arbetsgruppen är det Centerpartiet som drivit treterminslösningen som under sommaren fick medial uppmärksamhet. De andra borgerliga partierna avvisar inte tanken, men talar hellre allmänt om åtgärder för ökad genomströmningstakt, snarare än om terminsstruktur. Ulrika Carlsson, utbildningspolitisk talesperson för Centerpartiet, är förstås nöjd med genomslaget för det hon kalllar Centerpartiets inspel i nämnda arbetsgrupp. Alliansarbetsgruppen vill ha en bredare översyn av hur man ska öka s Universitetsläraren 12/2010 5

6 s genomströmningen och Centerpartiets förslag är kanske det mest konkreta. Ulrika Carlsson betonar att man med all respekt för lärarna sätter studentperspektivet främst. Att nära sökte sommarkurser på universitet och högskolor visar att det är jobbigt att tvingas till sommarlov, särskilt om man inte har något sommarjobb. Hon vill se läsår som är mer lika ett år i arbetslivet. Tanken är förstås att det också ska finnas semester, men inte så långt uppehåll som nu. Politiker ska inte lägga sig i detaljer, men kanske kan man tänka sig två längre och en kort termin. Även om centerpartiet framhåller studentperspektivet framgår att de samhällsekonomiska aspekterna är minst lika viktiga, oavsett vilken åtgärd man väljer för att öka genomströmningen. Tanken är att studenterna ska komma snabbare ut i arbetslivet, börja betala skatt samt samla ihop pensionspoäng. Vi måste höja studietakten, det nuvarande terminssystemet försenar både arbetslivet och familjebildandet. Ulrika Carlsson är säker på att det blir en utredning, att en sådan kan tillsättas redan i oktober, eftersom frågan om ökad studentgenomströmning är en prioriterad fråga för bägge blocken. Kanske kan det bli en parlamentarisk utredning, istället för en enmansutredning. marie granlund, socialdemokraternas talesperson i utbildningsfrågor, är också positiv till tre terminer. Det finns inget gemensamt utspel från den röd-gröna alliansen, men i händelse av regeringsskifte är Granlund övertygad om att genomströmningsfrågan kommer att utredas och helst då resultera i konkreta förslag för snabbare studietakt. Det vore intressant att införa tre terminer, det är helt enkelt bra för Sverige att studenterna kommer snabbare ut i arbetslivet. Den enda invändningen jag har är att det just nu händer så mycket Anna Götlind, ordförande i SULF. Marie Granlund, Socialdemokraternas talesperson i utbildningsfrågor. foto: tomas södergren foto: riksdagen Ulrika Carlsson, utbildningspolitisk talesperson för Centerpartiet. Beatrice Högå, ordförande för Sveriges Förenade Studentkårer (SFS). inom högskolan, som kan behöva arbetsro innan man gör en förändring av terminsstrukturerna. förslaget om tre terminer har från studenthåll bemötts med vad man kan kalla blandade känslor. Den som vågar sig på en summering, efter en titt på bloggar och andra sociala medier, får intrycket av att studenterna som är positiva till tre terminer förutsätter att det blir något frivilligt. Vi är positiva till möjligheten att läsa tre terminer på ett år, men det finns tekniska och organisatoriska problem med det, eftersom vi utgår ifrån att det i så fall måste vara ett frivilligt inslag i utbildningsstrukturen, säger Beatrice Högå, sedan i maj ordförande för SFS, Sveriges Förenade Studentkårer. Att alla lärosäten och samtliga utbildningar skulle gå över från två till tre terminer per läsår uppfattar hon som orealistiskt, med tanke på att studentgruppen numera är så heterogen. Beatrice Högå tror mer på relevanta sommarkurser som möjligt alternativ, men ser politikernas nyttotänkande som problematiskt. foto: centerbilder foto: sfs Högre utbildning har högre värden än att vara lika med produktion av arbetskraft. En synpunkt som alltså delas av SULF:s ordförande, Anna Götlind. Det är det allra mest beklämmande med det här förslaget, att det visar hur politiker ser på kunskap, som om högre utbildning främst handlar om att producera duktiga skattebetalare. Hon påpekar vidare att det för den som vill redan finns möjlighet att läsa på sommaren. Varför inte utveckla sommarkurserna till att i större utsträckning bli möjliga att räkna in i olika utbildningsprogram? När det gäller hur studenter sysselsätter sig på sommaren menar Götlind att många jobbar som del av meriteringen. Vilket kan vara nödvändigt i exempelvis vårdutbildningen. Ska man se detta ur ett samhällsperspektiv får man inte glömma att vården är beroende av studenterna, i deras egenskap av kvalificerade sommarvikarier, vilka för övrigt betalar skatt på sina sommarjobb. från lärarperspektivet säger Anna Götlind att SACO:s Anna Ekström har en poäng, i sitt påpekande att lärare ägnar sommaren åt forskning, vilket skulle omöjliggöras av en treterminerslösning. Det är inte meningen att man ska behöva forska på semestern, däremot under de undervisningsfria veckor som tvåterminssystemet innebär. Anna Götlind tycker att det är svårbegripligt hur man kan se en omläggning till tre terminer som en samhällsekonomisk vinst. Det kommer ju tvärtom att kosta mer, om studielånen ska betalas ut under längre del av året och lärarkåren förstärkas. Det måste ju finnas lärare som kan undervisa under denna extra termin, säger SULF:s ordförande som har ett råd till politikerna: Om det finns pengar över, använd dem istället för att höja kvaliteten på hög re utbildning. l 6 Universitetsläraren 12/2010

7 sulf i almedalen Ulf Wickbom (t.v) var moderator på SULF-seminariet där högskoleminister Tobias Krantz (FP) och riksdagsledamot Mikael Damberg (S) debatterade. Vallöften innebär: Oavsett vem som har makten ska grundutbildningens kvalitet höjas Grundutbildningens kvalitet ska höjas, oavsett vilket block som kommer till makten efter valet. Åtminstone om man ska tro nuvarande högskole- och forskningsminister Tobias Krantz (FP) och oppositionens företrädare Mikael Damberg (S), när de debatterade på SULF-seminariet i Almedalen. Men vad de menar med kvalitet kunde de inte precisera. text: annika engström Foto: Katarina Grip Höök den traditionella politikerveckan i början av juli i gotländska Almedalen slog alla rekord detta valår. Programmet innehöll punkter, vissa dagar pågick mer än 300 olika evenemang, och det gick inte att förflytta sig många steg innanför ringmurarna utan att få en broschyr i handen eller inbjudan till ett seminarium. Därför blev förstås SULF-arrangörerna nöjda när de lyckades locka 90-talet åhörare in från sommarhettan till debatten om Framtidens forsknings- och utbildningspolitik: För eliten eller massan?. Rubrikens fråga avfördes dock redan inledningsvis av moderator Ulf Wickbom som uppgav sig vara desillusionerad. Jag vet vad ni kommer att svara: Det finns ingen motsättning, det är både och, vi är i grunden ganska eniga. Detta förbjuder jag er, sade han och bad istället politikerna att ge sin syn på högskolans roll framöver, vad som bör förändras, respektive bevaras. Båda skissade bilden av en ökande global konkurrens där Sveriges chans är att hävda sig med kvalitet. Tobias Krantz missade inte att påminna om regeringens forskningssatsning på fem miljarder kronor och det nyligen beslutade utvärderingssystemet för högskolor och universitet, där resurserna knyts till kvaliteten. Eller som han också uttryckte det: De som är bra får lite mer pengar än de som inte är riktigt lika bra. Men vi behöver få en ännu starkare grundutbildning. Nu när vi ser ett antal år med minskade studentkullar är rätt tillfälle att öka kvaliteten i grundutbildningen. Jag hoppas på en ytterligare satsning på grundutbildningen de kommande fyra åren, sade ministern och s Universitetsläraren 12/2010 7

8 sulf i almedalen s tillade: om det ekonomiska läget tillåter. För det var ju så att Tobias Krantz trovärdighet i löften om mer pengar hade naggats i kanten dagen innan av regeringskollegan, finansminister Anders Borg. Denne hade vid ett annat Almedalsseminarium sagt att inga ytterligare kvalitetssatsningar inom högre utbildning behövs eftersom Sverige redan har Europas bästa högskola. En motsättning som Mikael Damberg, socialdemokraternas talesperson i högskole- och forskningsfrågor och ledamot i riksdagens utbildningsutskott, inte var sen med att framhålla. Men regeringen budgetförhandlar inte i Almedalen, kommenterade Tobias Krantz. Jag har talat med Anders Borg och min bild är att vi inte har förhandlat klart hur satsningen blir de kommande fyra åren. mikael damberg menade också att grundutbildningen är ett problem i dag. Den håller inte tillräckligt hög kvalitet på sina håll och har inte tillräcklig vetenskaplig anknytning, sade han och poängterade att den rödgröna alliansen redan utlovat 500 miljoner kronor per år, varav 400 miljoner till grundutbildningen och 100 till studie- och yrkesvägledning. Även om han anser att det behövs nya statliga resurser handlar inte allt om pengar. Det går att jobba mer med den pedagogiska kompetensen hos lärarna, se till att det finns en koppling till arbetslivet och till den forskning som bedrivs vid lärosätena. Mikael Damberg använde valduellen till att återkommande kritisera regeringen för dess utformning och hantering av det nya kvalitetssystemet för utvärdering av högre utbildning. Som Universitetsläraren beskrivit tidigare ledde konflikten till universitetskansler Anders Flodströms avgång. Sektorn hade jobbat fram ett förslag som sektorn tyckte var bra. Är det då politikens roll att överpröva och säga något annat och så till den milda grad att universitetskanslern inte kunde vara kvar? Nej, det är brist på respekt, menade Mikael Damberg. Utbildningsministern påpekade att det var tecken på en sund akademi att debattera och uppfylla sin roll som kritisk granskare av den politiska makten. moderatorn ulf wickbom försökte ett par gånger att få de två debattörerna att precisera var de politiska skiljelinjerna går. Medan S-politikern Damberg tog upp vikten av anknytningen till arbetslivet, nämnde FP-politikern Krantz värdet i sig av ett bildningsideal där kunskap inte nödvändigtvis behöver visa sig nyttig i det korta perspektivet. Tobias Krantz framhöll i övrigt hur han vill ge universitet och högskolor ökad självständighet och inte exakt granska hur de uppnår målen. Mikael Damberg betonade skillnaden i synen s SULF i Almedalen för åttonde gången Det var åttonde gången som SULF medverkade i Almedalen och förutom den stora debatten ingick två akademiska kvartar. Under rubriken Unga forskares framtid karriär för kvalitet deltog Rikard Lingström, SULF:s andre vice ordförande och Lars Abrahamsson, ordförande i Sveriges doktorandförening. De framhöll hur viktigt anställning och rimliga villkor för doktorander är för att rekrytera framtidens forskare men också för att kunna behålla lovande forskare efter disputation. Karriären måste vara förutsebar och tydlig. Den andra akademiska kvarten hölls av Git Claesson Pipping, SULF:s förbundsdirektör, på temat Utbildningskvalitet hur svårt kan det vara? Kvalitet kräver rimlig tid för lärarna att förbereda arbetet, möjlighet att undervisa på vetenskaplig grund och att återkoppla till studenterna. Det skulle kunna vara så om lärosätena fördelade sina forskningsresurser till alla utbildningar. Vår grundinställning är dock att en forskningsresurs knyts till varje studentpeng, framhöll hon. Till Almedalsveckan hade förbundet även tagit fram en skrift med visionerna för framtidens forsknings- och utbildningspolitik. 8 Universitetsläraren 12/2010

9 på studenternas åsikter, vilka han ville värna om. Han vände sig särskilt emot att studentenkäter hade lyfts bort ur det ursprungliga förslaget till kvalitetsutvärdering. En riktig vattendelare är också möjligheten att välja sitt eget liv. Valen tvingas ske allt tidigare i utbildningssystemet där vi vet att föräldrarnas inflytande är större och det sociala arvet slår igenom mer, menade han. Tobias Krantz invände att även han vill motverka snedrekrytering till högre utbildning men att politiken som förde oss in i problemet inte rimligen kan vara lösningen för att föra oss ut. Alla kan inte läsa samma saker. efter den timslånga diskussionen då politikerna rusade vidare till nya seminarier, spred sig en lätt besvikelse bland åhörarna. SULF:s förbundsdirektör Git Claesson Pipping hade hoppats på mer konkreta besked om hur all utbildning ska bli forskningsanknuten. Båda var beredda att tala om forskning och utbildning i ett sammanhang, men inte med den täta koppling som vi önskar. Pam Fredman, Göteborgs rektor, tilllika ordförande i SUHF, Sveriges universitets- och högskoleförbund, tyckte att politikerna inte svarat på alla frågor och att de talat om en alltför kortsiktig framtid. De nämnde exempelvis inte alls hur universitetslärarrollen förändras på grund av nya medier. Det blir en annan roll med läraren mer som individuell handledare, det är den diskussionen som borde föras. SULF:s ordförande Anna Götlind hade i sin introduktion till debatten undrat hur de två politikerna planerade att förverkliga högskolelagens krav på att all utbildning ska vila på vetenskaplig grund. Hon hade också passat på att skicka med förbundets åsikt i denna hjärtefråga, att det krävs en sammanhållen politik för utbildning och forskning som ger alla lärare som undervisar möjlighet att också vara vetenskapligt aktiva. Men nu saknade hon besked. Oavsett om era barn i framtiden väljer att läsa i Stockholm, Halmstad eller på distans så kommer de vilja ha aktuell kunskap. Jag hörde dock ingenting om behovet av vetenskapligt aktiva lärare, så jag undrar fortfarande vad ni egentligen menar med kvalitet. l Bara två reglerade tjänster i nya Högskoleförordningen Från den 1 januari 2011 sker det en del förändringar i Högskoleförordningen. En av de viktigaste förändringarna är hur formerna för den kollegiala samverkan skall ske. I den nya högskoleförordningen är hela tredje kapitlet borttaget. Det innebär att fakultetsnämnderna inte är obligatoriska. Istället används i förordningen till exempel följande uttryck. Om en grupp av personers ska lämna förslag på sökande som bör komma ifråga för en anställning som lärare.. Denna grupp av personer ersätter således fakultetsnämnden. En annan viktigare förändring är att det i högskoleförordningen enbart finns en reglering av två lärartjänster som tillsvidareanställningar, nämligen professor och lektor. För dessa kategorier anges också behörighetskrav. I förordningen anges i övrigt att högskolan anställer lärare men vilka det är, förutom professor och lektor, anges ej längre. Som tidsbegränsade anställningar anges att det kan finnas adjungerade professorer och gästprofessorer. För dessa anges enbart den längsta tiden som någon kan vara anställd som sådan. För andra lärarkategorier, såsom universitetsadjunkter, förutsätts att det är högskolan själv som inrättar dessa och anger behörighetskrav mm. Styrelsen skall besluta om en anställningsordning, och man får väl förutsätta att detta inbegriper regler för andra lärarkategorier. Samt naturligtvis regler för hur en rekrytering av lärare skall gå till. Till de nya reglerna i högskoleförordningen hör naturligtvis en hel del övergångsregler. I korthet kan man säga att för de som är anställda innan den 1 januari 2011 gäller de nuvarande reglerna så länge de är anställda. Får man en ny anställning efter årsskiftet gäller de nya reglerna. Har anställningsförfarandet påbörjats innan årsskiftet eller ansökan om befordran inkommit före denna tidpunkt så skall de regler som nu gäller tillämpas. Vad tycker då SULF om detta? För de som mer allmänt vill veta förbundets inställning vill jag hänvisa till vårt remissvar på Befattningsutredningens betänkande. Den finns att tillgå på vår hemsida, De nya reglerna i högskoleförordningen baserar sig på vissa av utredningens förslag. När det gäller de regler som kommer att gälla från årsskiftet har SULF bland annat följande synpunkter. Vi anser att det bör införas en definition av begreppet anställningsordning (parallell till att styrelsen enligt 2 kap. 2 7:e punkten ska besluta om antagningsordning, vilken definieras i 6 kap. 3 andra stycket). I samma paragraf bör införas föreskriften att lärosätet i anställningsordningen anger vilka typer av lärare som anställs. Dessa föreskrifter är nödvändiga dels för att annan lagstiftning (t.ex. lärarundantaget och bisysslereglerna) är avhängiga av att man är anställd som lärare, dels för att trygga den rättssäkerhet i examination som 6 kap. 18 anger, dels därför att anställningsordningen är grunden för prövning i Överklagandenämnden enligt 12 kap. 2. Vi anser också att det bör införas en definition av begreppen adjungerad respektive gästprofessor. Detta för att undvika ett missbruk av dessa typer av tidsbegränsade anställningar. Den ovan angivna Befattningsutredningen påpekade i sitt betänkande att EU:s visstidsdirektiv kräver att det ska finnas möjligheter att beivra missbruk av visstidsanställningar även inom offentlig sektor. För att uppfylla kraven i visstidsdirektivet bör samma reglering gälla för samtliga visstidsanställda, inklusive doktorander. I den nya Högskoleförordningen undantas de från möjligheten att kunna besvära sig till Överklagandenämnden för högskolan. Det finns inte utrymme i denna krönika för en fullständig genomgång av de nya reglerna i högskoleförordningen, utan detta är en kort sammanfattning av vad som är några av de viktigaste punkterna. Men vi kan ändå konstatera att en viktig kommande uppgift för SULF är att bevaka att de nya anställningsordningarna får ett vettigt innehåll. Och vi räknar med att alla lärare deltar i opinionsbildningen att det måste finnas bra kollegiala samverkansformer, nu när det inte blir obligatoriskt med fakultetsnämnder. Carl Falck, Förbundsjurist Universitetsläraren 12/2010 9

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden 1 (6) Dnr A 10 S 2013/266 Samh ällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Anställningsordning och allmänna anvisningar vid anställning av lärare vid samhällsvetenskapliga fakulteten Dessa anvisningar ersätter

Läs mer

Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag

Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag

Läs mer

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning

Läs mer

Ett kvalitetsdrivande resurstilldelningssystem

Ett kvalitetsdrivande resurstilldelningssystem Ett kvalitetsdrivande resurstilldelningssystem Riksdagsbeslutet i anledning av regeringens proposition Studentinflytande och kvalitetsutveckling i högskolan 1 anger att kvaliteten i utbildningen ska prövas

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

Introduktion till den svenska högskolan

Introduktion till den svenska högskolan Introduktion till den svenska högskolan Uttryckt i antal anställda är högskolan den största statliga verksamheten i Sverige, och cirka 415 000 studenter studerade på heltid eller deltid läsåret 2012/13.

Läs mer

Att sätta lön 1 (15)

Att sätta lön 1 (15) Att sätta lön 1 (15) 2 (15) Innehåll Lönesättning... 3 Lönepolicy vid Stockholms universitet... 4 När sätts ny lön?... 6 Ansvar för lönesättning... 7 Lönerevision... 8 Lönekriterier... 9 Lönekriterier

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Olika förutsättningar för eftergymnasiala utbildningar

Olika förutsättningar för eftergymnasiala utbildningar Olika förutsättningar för eftergymnasiala utbildningar En kartläggning av resurser och undervisningsti d inom högskolan och yrkeshögskolan Olika förutsättningar för eftergymnasiala utbildningar En eftersatt

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning.

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. 1 Undantag kan förekomma, exempelvis vid tillämpning av bestämmelserna i Lagen om anställningsskydd (LAS). 2 Undantaget

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-384-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Kommittédirektiv En förändrad polisutbildning Dir. 2015:29 Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Sammanfattning En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna,

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Malmö högskola Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Anmälan N N har anmält Malmö högskola till Högskoleverket eftersom

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Innehållsförteckning Skolan 4 Högre utbildning 5 Forskning och forskarutbildning 6 Kompetensutveckling 7 Utbildningspolitiska programmet / 2008-05-09 Skolan Allt börjar i skolan.

Läs mer

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektorsbeslut Datum: 2010-10-04 Dnr: 2010/1 Rektors delegationsordning Allmänna regler för delegation vid Linnéuniversitetet Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation

Läs mer

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 Sid 1 (5) Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 I denna promemoria sammanfattas regeringens budgetproposition avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Avslutningsvis

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Remiss av Högskolestiftelser en ny verksamhet för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Remiss av Högskolestiftelser en ny verksamhet för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49) YTTRANDE 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Teresa Edelman 08-5630 8534 teresa.edelman@uk-ambetet.se Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss av Högskolestiftelser

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för (PM 2012-04-19)

Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för (PM 2012-04-19) SULF är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas fackliga och professionella organisation. SULF är partipolitiskt obundet och anslutet till Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. Utbildningsdepartementet

Läs mer

Unikt avtal för svensk polis!

Unikt avtal för svensk polis! Avtalsinformation för dig som är medlem i polisförbundet Nr 11 7 december 2007 Är pensionsfrågan så viktig att det är värt en ökad arbetstid? Är det viktigare att inte öka arbetstiden och istället riskera

Läs mer

Till Utbildningsdepartementet TRE VÄGAR TILL DEN ÖPPNA HÖGSKOLAN (SOU 2004:29) ------------------------------------------------ U2004/912/UH

Till Utbildningsdepartementet TRE VÄGAR TILL DEN ÖPPNA HÖGSKOLAN (SOU 2004:29) ------------------------------------------------ U2004/912/UH REMISSVAR Rnr 26.04 2004-06-14 Gerd Larsson/LE Till Utbildningsdepartementet TRE VÄGAR TILL DEN ÖPPNA HÖGSKOLAN (SOU 2004:29) ------------------------------------------------ U2004/912/UH SACO Studentråd

Läs mer

Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet

Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet Fastställd av: Fakultetsnämnden för ekonomi, naturvetenskap Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap,

Läs mer

Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden för högskolan

Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden för högskolan BESLUT 1(5) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mattias Wande 08-563 087 34 Mattias.Wande@uk-ambetet.se Uppsala universitet Rektor Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Avtalsförhandlingarna med OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet pågick i över fyra månader.

Läs mer

Information till dig som söker läraranställning eller ansöker om befordran som lärare vid X-högskolan

Information till dig som söker läraranställning eller ansöker om befordran som lärare vid X-högskolan Information till dig som söker läraranställning eller ansöker om befordran som lärare vid X-högskolan MERITPORTFÖLJ En meritportfölj är en sammanställning av dina kunskaper och erfarenheter. I detta dokument

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Dnr. 19-2005-76 Kvalitetspolicy för Högskolan i Halmstad KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Fastställd av styrelsen för Högskolan i Halmstad, juni 2011 Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet,

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING STYRDOKUMENT Dnr V 2013/515 HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor, Pam Fredman Personalenheten Beslutsdatum 2013-09-09

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD

KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN BILAGA SID 1 (5) 2013-02-26 KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD Utbildningsförvaltningens arbete med att utveckla karriärvägar för lärare utgår från mål

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Sid 1 (8) Regler vid doktorandanställning vid Högskolan i Borås Fastställd av rektor 2012-12-18, dnr 796-12-10 Innehållsförteckning 1 Värdegrund... 2 2 Inledning... 2 3 Antagning

Läs mer

REMISSVAR Rnr 26.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2004-06-10 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01

REMISSVAR Rnr 26.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2004-06-10 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 REMISSVAR Rnr 26.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2004-06-10 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 Helena Persson/LE Till Utbildningsdepartementet TRE VÄGAR TILL DEN ÖPPNA HÖGSKOLAN (SOU 2004:29)

Läs mer

Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Rnr 35.14 1(5) Stockholm 21 augusti 2014 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande (SOU 2014:19) Lärarnas Riksförbund har

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Policy för lönesättning

Policy för lönesättning 080211_KMH_Policy_lonesattning.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy för lönesättning Policy beslutad av rektor 2008-02-11 Ersätter policy fastställd 1996-03-22, senast ändrad 2002-10-08 Dnr 08/36

Läs mer

Dnr: MIUN 2013/1282. Mittuniversitetets anställningsordning. Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26

Dnr: MIUN 2013/1282. Mittuniversitetets anställningsordning. Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26 Dnr: MIUN 2013/1282 Mittuniversitetets anställningsordning Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26 INNEHÅLL ALLMÄNT 2 ANSTÄLLNINGSORDNING 4 REKRYTERINGSPOLITIKENS MÅL 4 STRATEGI FÖR REKRYTERING

Läs mer

Ansvar för studiefinansiering för en s.k. industridoktorand (universitetets reg.nr IA31 419/2005)

Ansvar för studiefinansiering för en s.k. industridoktorand (universitetets reg.nr IA31 419/2005) Lunds universitet Rektor Box 117 221 00 Lund Juridiska avdelningen Teresa Edelman Ansvar för studiefinansiering för en s.k. industridoktorand (universitetets reg.nr IA31 419/2005) Anmälan Lunds Doktorandkår

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i HANDIKAPPVETENSKAP Disability Science Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 3 maj 2007

Läs mer

LJUS FRAMTI NYEXAMINE

LJUS FRAMTI NYEXAMINE #5/07 Nu har högkonjunkturen slagit igenom på allvar för nyexaminerade studenter. Dessutom är jobben mer kvalificerade och motsvarar utbildningen. Robert Lindholm är Jusekmedlem och har nyligen fått jobb

Läs mer

Ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014 2016

Ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014 2016 Promemoria 2013-04-10 U2013/2343/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014 2016 Sammanfattning av förslaget Sökande med gymnasieexamen,

Läs mer

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska 1(5) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Tomas Egeltoft 08-563 088 28 tomas.egeltoft@uk-ambetet.se Reg.nr 2013-01-29 641-2691-12, 42-42-13 Regeringen Utbildningsdepartementet Yttrande över ÅA/VR

Läs mer

Strategiska rekryteringar 14

Strategiska rekryteringar 14 Sida 1 (8) UTLYSNING Strategiska rekryteringar 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar. Stödformen innebär

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Anställningsordning för Uppsala universitet

Anställningsordning för Uppsala universitet UFV 2010/1842 Anställningsordning för Uppsala universitet Föreskrifter för läraranställningar, rekrytering och befordran av lärare. Gäller från och med den 9 november 2012. Fastställd av konsistoriet 2012-11-09

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras och formerna förnyas.

Läs mer

Anställningsordning för lärare

Anställningsordning för lärare Diarienummer: Ö 2015/201 Datum: 2015-03-30 Författare: Marie-Louise Schüssler Beslutat av: Högskolestyrelsen Datum: 2015-04-23 Giltighetstid: Tillsvidare 1(15) Personalchef Marie-Louise Schüssler Anställningsordning

Läs mer

Kallelse till anställning som professor

Kallelse till anställning som professor UFV 2013/344 Kallelse till anställning som professor Rutin för beredning och beslut Fastställd av rektor 2013-03-12 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Grundläggande förutsättningar för ett kallelseförfarande

Läs mer

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Rektor Uppsala universitet Box 256 751 05 Uppsala Juridiska avdelningen Pontus Kyrk Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Anmälan

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Tillsynsbesöket hos Blekinge tekniska högskola 2006 uppföljning

Tillsynsbesöket hos Blekinge tekniska högskola 2006 uppföljning Blekinge tekniska högskola Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Christian Sjöstrand 08-563 087 31 christian.sjostrand@hsv.se

Läs mer

Yttrandena från Göteborgs universitet. Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg

Yttrandena från Göteborgs universitet. Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Caroline Cruz caroline.cruz@hsv.se

Läs mer

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå.

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå. 2 (10) 3 (10) Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

SöderS organisationsplan 14/15

SöderS organisationsplan 14/15 SöderS organisationsplan 14/15 Fastställd av fullmäktige 2014-05-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014/15 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras. Det ska vara enkelt

Läs mer

Remissvar: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92)

Remissvar: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92) Handläggare: Jenny Andersson Datum: 2013-09-25 Dnr: PM2-1/1314 Remissvar: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92) SFS inkommer här med sina synpunkter kring FunkA-utredningens

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR

MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR Anställning och befordran av lärare vid högskolor och universitet regleras i Högskoleförordningen. Behörig att anställas

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap 11 högskoleförordningen (1993:100) Universitets- och högskolerådet att, om det

Läs mer

Linköpings universitet Rektor. Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn BESLUT 2005-05-31 Reg.nr 31-88-05

Linköpings universitet Rektor. Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn BESLUT 2005-05-31 Reg.nr 31-88-05 Linköpings universitet Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Kostnader för uppsatser vid ekonomiska institutionen, Linköpings universitet Anmälan N N har anmält Linköpings universitet för att det

Läs mer

Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare

Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare 1 Denna broschyr utgör ett stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare inför ditt lönesamtal. Resultatet

Läs mer

Vår visuella identitet

Vår visuella identitet Vår visuella identitet Vår visuella identitet En stark och tydlig visuell identitet är en viktig del för hur en avsändare uppfattas. SULF:s visuella identitet ska gå att identifieras såväl lokalt på universitet

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua.fe.2010.3.0-3888 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Antagningsordningen gäller från och med utbildningar som startar

Läs mer

Ansökan om anställning som lärare, eller befordran av lärare till lektor eller professor vid SMI

Ansökan om anställning som lärare, eller befordran av lärare till lektor eller professor vid SMI POLICYDOKUMENT Ansökan om anställning som lärare, eller befordran av lärare Ur Högskoleförordning (1993:100): Professorer 3 Behörig att anställas som professor inom annat än konstnärlig verksamhet är den

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegation för jämställdhet i högskolan. Dir. 2009:7. Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2009

Kommittédirektiv. Delegation för jämställdhet i högskolan. Dir. 2009:7. Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2009 Kommittédirektiv Delegation för jämställdhet i högskolan Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2009 Dir. 2009:7 Sammanfattning av uppdraget En delegation ska stödja insatser och föreslå åtgärder

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

Högre utbildning i Sverige

Högre utbildning i Sverige Högre utbildning i Sverige Totalt 48 anordnare av högre utbildning, varav 31 statliga Inga avgifter för studenter från EU/EES Inkomst för utbildning och forskning ca 70 miljarder Av dessa 70 miljarder

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen

Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Per Westman 08-563 085 39 per.westman@uk-ambetet.se BESLUT Mälardalens högskola Rektor Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval

Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap. 15 högskoleförordningen (1993:100) Universitets och högskolerådet

Läs mer

Luckor i lagen. Examensbevis i fokus

Luckor i lagen. Examensbevis i fokus Luckor i lagen Examensbevis i fokus En granskning av 23 lärosäten utförd våren 2011 SFQ och författarna bakom denna granskning. Sveriges Förenade HBTQ-studenter är riksförbundet för homosexuella, bisexuella,

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

SFS Kvalitetsmanifest

SFS Kvalitetsmanifest SFS Kvalitetsmanifest Vad är kvalitet? SFS kvalitetssyn utgår från studenten. En utbildnings kvalitet ska i första hand bedömas efter hur väl den klarar att utbilda sina studenter. Eftersom det är statens

Läs mer

'utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se' Ämne: Synpunkter på förslag angående ändring i högskoleförordningen

'utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se' Ämne: Synpunkter på förslag angående ändring i högskoleförordningen Carl Larsson Från: Carl Larsson Skickat: den 15 oktober 201418:16 Till: 'utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se' Ämne: Synpunkter på förslag angående ändring

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Skövde

Anställningsordning vid Högskolan i Skövde Anställningsordning vid Högskolan i Skövde Nuvarande anställningsordning gäller från och med 2013-03-01 och är beslutad av styrelsen. Rektor har 2013-11-15 beslutat om vissa ändringar i anställningsordningen

Läs mer

OFR/S,p,o Förhandlingsprocessen i praktiken

OFR/S,p,o Förhandlingsprocessen i praktiken OFR/S,p,o Förhandlingsprocessen i praktiken OFR/S,P,O OFR/S,P,O är ett förhandlande samverkansorgan för åtta självständiga fackförbund inom statlig sektor. Vårt namn dyker oftast upp i samband med avtalsförhandlingar

Läs mer

Strategiska rekryteringar 15

Strategiska rekryteringar 15 Sida 1 (8) UTLYSNING Strategiska rekryteringar 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar.

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08 Tid 09.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Faculty Club, Högskolan Andersson Thorsten, ordf Anne-Marie Brodén Cumtell Anna Lena Enmark Romulo Gaspes Veronica Nilsson Katarina Norén Johan

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

REMISSVAR Rnr 7.06. Till Finansdepartementet. Avidentifiera jobbansökningar en metod för mångfald (SOU 2005:115) Fi2006/227

REMISSVAR Rnr 7.06. Till Finansdepartementet. Avidentifiera jobbansökningar en metod för mångfald (SOU 2005:115) Fi2006/227 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2006-04-19 103 15 STOCKHOLM tel 08/613 48 00 fax 08/24 77 01 e-post kansli@saco.se REMISSVAR Rnr 7.06 Till Finansdepartementet Avidentifiera jobbansökningar en metod för mångfald

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i RETORIK Rhetoric Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 14 juni 2007 (dnr CF 62-246/2007).

Läs mer

Biträdande. universitetslektor

Biträdande. universitetslektor Doktorand Post doktor Junior universitetslektor Biträdande universitetslektor Universitets- lektor Biträdande professor Professor Universitets- adjunkt Extern rekrytering Kompetensprövning för befordran

Läs mer

Förbundet WS Företagen Avtaisrörelsen 2013 Kylavtalet AVTALSFÖRSLAG TILL SVENSKA BYGGNADSARBETAREFÖRBUNDET

Förbundet WS Företagen Avtaisrörelsen 2013 Kylavtalet AVTALSFÖRSLAG TILL SVENSKA BYGGNADSARBETAREFÖRBUNDET Förbundet WS Företagen Avtaisrörelsen 2013 Kylavtalet AVTALSFÖRSLAG TILL SVENSKA BYGGNADSARBETAREFÖRBUNDET Allmänna förutsättningar VVS Företagens yrkanden Avtall 3 Den rådande europeiska skuldkrisen och

Läs mer