Lycksalighetens källa. Lycksalighetens källa. Carola Nordbäck. Carola Nordbäck

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lycksalighetens källa. Lycksalighetens källa. Carola Nordbäck. Carola Nordbäck"

Transkript

1 Carola Nordbäck Lycksalighetens källa H ur blir en människa lycklig? Hur ska det samhälle utformas som ger människor förutsättningar att nå sina mål? Den österbottniske prästen Anders Chydenius ( ) brottades med dessa frågor. I denna doktorsavhandling får vi tillfälle att följa Chydenius teologiska försök att besvara dem. Han var en mångsidig man och strävade oavbrutet efter att reformera och utveckla sådant som enligt honom behövde omdanas. Förutom präst var han även jordbrukare, politisk skriftställare, läkare, uppfinnare och musiker. Dessutom var han riksdagsman och deltog aktivt i genomförandet av 1760-talets tryckfrihetsreform och 1770-talets religionsfrihetsreform. Chydenius engagerade sig även för lantarbetarnas medborgerliga rättigheter. I sina skrifter rörande ekonomiska frågor riktade Chydenius dessutom svidande kritik mot den rådande merkantilistiska handelspolitiken. Kyrkohistorikern Carola Nordbäck vill nå en djupare förståelse av Chydenius tankevärld. Hur formulerade Chydenius sin trosuppfattning? På vilket sätt löpte politik och religion samman i hans texter? Vad var frihet och lycka för Chydenius? Dessa frågor söker sina svar i Nordbäcks avhandling. Det sker genom närläsning och kontextualisering av Chydenius budordspredikningar. Efter denna analys av Chydenius skrifter är vår kunskap om 1700-talets teologi och homiletik större samtidigt som vi har fått en djupare inblick i Chydenius riktningsanvisningar för vägen till den rätta Lycksalighetens källa. Carola Nordbäck Lycksalighetens källa Kontextuella närläsningar av Anders Chydenius budordspredikningar, Å bo Akademis fö rlag ISBN:

2 Carola Nordbäck Född 1963 i Vasa. Uppvuxen i Sverige. Studier vid Mittuniversitetet och Umeå universitet i historia, religionsvetenskap och litteraturvetenskap. Filosofie doktorsexamen år Har varit verksam som forskare och lärare vid Mittuniversitetet. Sedan 2006 verk sam som doktorand i kyrkohistoria vid Teologiska fakulteten, Åbo Akademi. Bokomslag design: Linnea Ekstrand Foto, framsida: Carola Nordbäck Foto, pärm, insida: Gabriel Jonsson Nordbäck Chydeniusbild, baksida: Anders Chydenius stiftelse Textsättning: Erica Olofsson Åbo Akademis förlag Biskopsgatan 13, FI ÅBO, Finland Tel. int Fax. Int E-post: Hemsida: Distribution Oy Tibo-Trading Ab, PB 33, FI PARGAS, Finland Tel Fax E-post: Hemsida:

3 LYCKSALIGHETENS KÄLLA

4

5 Lycksalighetens källa Kontextuella närläsningar av Anders Chydenius budordspredikningar, Carola Nordbäck ÅBO 2009 ÅBO AKADEMIS FÖRLAG ÅBO AKADEMI UNIVERSITY PRESS

6 CIP Cataloguing in Publication Nordbäck, Carola Lycksalighetens källa : kontextuella närläsningar av Anders Chydenius budordspredikningar, / Carola Nordbäck. - Åbo : Åbo Akademis förlag, Diss.: Åbo Akademi. Summary. ISBN ISBN ISBN (digital) Painosalama Oy Åbo 2009

7 Innehållsförteckning KAPITEL I INLEDNING 10 Bilden av politikern och prästen Anders Chydenius talets predikokonst och dess utövare 19 Presentation av källmaterialet tillkomsthistoria och innehåll 24 Teoretiska utgångspunkter text, kontext och handling 28 Avhandlingens utgångspunkter och disposition 39 KAPITEL II LUTHERSK TRO VID 1700-TALETS BÖRJAN 42 Analysmodell 43 Den lutherska kyrkans föreställningsvärld 45 Vägar till tro bibelordet och den Helige Ande 54 Själens mötesplatser hjärtat, förnuftet och samvetet 61 Religiösa begrepp, talhandlingar och språkspel 67 KAPITEL III TEOLOGI, SANNING OCH RATIONALITET 72 Tro och förnuft en relation under omvandling 72 Teologiska förändringsprocesser 76 Fritänkeri, apologetik och tolerans 86 Apologetikens beviskällor historien och naturen 95 Begrepp, talhandlingar och språkspel ur ett förändringsperspektiv 100 KAPITEL IV PREDIKOSYN OCH SEDELÄRA 111 Kateketik och etik 111 Lagstiftning och prästutbildning 120 Predikan och retorik 122 Chydenius predikosyn talets svenska predikoideal 129 Konsten att skriva en predikan 142 Sammanfattning och europeisk kontextualisering 149 Homiletiska begrepp, talhandlingar och språkspel 152 Salighetens ordning och den levande kunskapen 154

8 KAPITEL V PRESENTATION AV ANALYSTEMAN 160 DEN FÖRSTA TAVLAN: PLIKTERNA MOT GUD 162 Introduktion av sedolagen 162 Tu skalt inga andra gudar hafwa jämte mig 174 Tu skalt icke missbruka Herrans tins Guds namn 188 Tänck uppå sabbathsdagen, at tu helgar honom 199 DEN ANDRA TAVLAN: PLIKTERNA MOT NÄSTAN 207 Tu skalt ähra tin fader och tina moder 207 Tu skalt icke dräpa 221 Tu skalt icke giöra hoor 230 Tu skalt icke stiäla 244 Tu skalt icke bära falskt witnesbyrd emot tin nästa 259 DEN ANDRA TAVLAN: BEGÄRSFÖRBUDEN 277 Tu skalt icke hafwa lust til tins nästas huus 277 Tu skalt icke begära tin nästas hustru 286 Exkurs: att leva med arvsynden 301 KAPITEL VI TEMATISK ANALYS OCH FÖRDJUPNING 309 Homiletikhistorisk fördjupning 317 Chydenius etik 328 Begreppshistorisk fördjupning 331 Språkspel och gudsbegrepp 342 KAPITEL VII GUDSBEGREPPETS NÄRVARO I CHYDENIUS POLITISKA TEXTER 346 Källan och winsten 348 Hwad kan wara orsaken? 353 Huruvida landthandel för et rike är nyttig eller skadelig? 358 Tankar om husbönders och tienstehions naturliga rätt 360 Hvilcka äro de hinder som fiätra finska landtmannens idoghet? 367 Spö och frihet tilsammans, en underlig idée 369 SAMMANFATTANDE SLUTORD 376 THE SOURCE OF BLESSEDNESS 385 KÄLLOR OCH LITTERATUR 390

9 FÖRORD Jag hade den stora glädjen att få inleda doktorandstudier i ämnet kyrkohistoria vid Åbo Akademi år Min avsikt var då att skriva en avhandling om den radikala pietismen i Sverige under 1730-talet. Jag påbörjade detta arbete och hann publicera ett par artiklar när min väg korsades av en österbottnisk 1700-talspräst Anders Chydenius. Det skedde i samband med att jag, våren 2008, av Anders Chydenius stiftelse erbjöds att delta i projektet Anders Chydenius samlade skrifter Chydenius predikningar väckte genast mitt intresse och arbetet växte snabbt till en större undersökning. Det hela slutade med att Chydenius predikningar blev föremål för min doktorsavhandling. Detta har jag inte ångrat även om tiden inte riktigt ville räcka till ibland. Inget av detta hade varit möjligt utan min handledare, professor Ingvar Dahlbacka. Han har betytt enormt mycket för mig under dessa år. Tack vare Ingvars uppmuntran, rika stöd och varma vänskap har arbetet underlättats och berikats på många sätt. Ett särskilt tack vill jag även rikta till amanuens Mary Dahlbacka som på alla sätt har bistått mig under mina vistelser i Åbo. Tack Ingvar och Mary för er värme och generositet! Det har varit ett sant nöje att få träda in i forskningsmiljön vid Teologiska fakulteten. Ett tack riktas därför även till seminariedeltagarna vid kyrkohistoriska seminariet. Jag vill även tacka Maren Jonasson, forskare vid Åbo Akademi och huvudredaktör för utgivningsprojektet. Hennes uppmuntran och konkreta stöd har betytt mycket för mig under den tid som jag har jobbat med Chydenius skrifter. Ytterligare en betydelsefull person är Erica Olofsson. Hon har med humor och tålamod bistått mig i slutfasen av skrivarbetet. Jag tackar henne särskilt för detta. Jag vill även tacka Anders Chydenius stiftelse för att jag har fått använda den databas med Chydenius skrifter som utgivningsprojektet har utvecklat. Utan denna elektroniska tillgång till ett omfattande källmaterial hade det inte varit möjligt att skriva avhandlingen på så kort tid. Under åren vid Åbo Akademi har jag även haft glädjen att ta emot ett antal stipendier. Först och främst har dessa kommit från Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut. Men även Svenska Litteratursällskapet i Finland samt Waldemar von Frenckells stiftelse har varit generösa mot mig. Dessutom har utgivningen av avhandlingen möjliggjorts genom att Åbo Akademis förlag har antagit den för publicering. Min allra största tacksamhet går till mina föräldrar, Harry och Marianne. Tack för allt det stöd som ni har gett mig! Ett innerligt tack från hela mitt hjärta går slutligen till min man Sven och våra barn Frida, Anna och Gabriel. Ni är min lycksalighets källa! Sundsvall, den 7 november, 2009 Carola Nordbäck

10 KAPITEL I INLEDNING Bilden av politikern och prästen Anders Chydenius Vissa historiska gestalter har en särskild form av dragningskraft på vår tid. Vi attraheras av sådana personer som tycks ha skakat av sig samtidens fördomar och i stället formulerat idéer som pekar mot vår egen tid. Deras idéer upplevs som framåtsyftande och moderna. Prästen och politikern Anders Chydenius ( ) var en sådan man. Han har beskrivits som en föregångare som förtjänar beundran och respekt för sin gärning och sin förmåga att tänka utanför gängse ramar. 1 Åtskilligt har skrivits och sagts om Chydenius kamp för tryckfrihet, religionsfrihet och ekonomisk frihet. 2 Den historiska forskningen har gett en positiv beskrivning av hans politiska engagemang, reformförslag och ideologiska ställningstaganden. Man har särskilt fokuserat på hans agerande vid riksdagarna och I äldre forskning ses ofta Chydenius som den främsta initiativtagaren till 1766 års tryckfrihetsförordning och 1781 års religionsfrihetslagstiftning. Men i senare forskning har man alltmer kommit att se de politiska händelseförloppen som ett resultat av flera personers arbete. Trots att Chydenius roll har nedtonats något, är hans historiska eftermäle mycket positivt. Särskilt hans engagemang för en mindre reglerad arbetsmarknad har uppmärksammats av ekonomiska historiker. Man har sett likheter mellan Chydenius synsätt och Adam Smiths tankegångar om den osynliga handen. 3 Sådana historiska gestalter annekteras ibland av grupper som vill se sin egen rörelses rottrådar växa fram ur de framsynta gestalternas liv och idéer. Detta har också hänt med Chydenius. Företrädare för såväl socialism som liberalism har utkämpat en dragkamp om Chydenius, där huvudfrågan varit vilken av de båda ismerna som har kunnat göra anspråk på denne mans tankegods. 4 Kyrkohistorikern Tor Krook har försökt ifrågasätta denna kategorisering och i stället kopplat Chydenius till en annan ideologi. Han har framfört tanken att Chydenius först och främst drevs av sin kristna 1 Schauman Jfr Virrankoski 1995, s. 425f. I Krooks bok om Chydenius står att läsa att han var den moderna demokratins främsta föregångare. Även den franska revolutionen sägs han föregripit. Se Krook 1952, s De viktigaste verken om Chydenius är Schauman 1908; Virrankoski 1995; Krook När det gäller de ekonomiska och politiska teorierna kan man exempelvis nämna Heckscher 2000; Edgren 2001, s. 53ff, 59ff, 81ff, ; Harnesk 1990, s.49 68; Magnusson 2001; Runefelt 2005, s. 12f, 40, 143, 149, 153, 164, 168f, 171, 173f. 3 Se exempelvis Virrankoski 1995, s. 313; Hessler 1956, s ; Granberg 1998, s , 98ff; Burius 1984, s ; Landgrén 2002; Winton 2006, s. 14f, 220ff, 270, 280ff, , 297, 312, 315; Magnusson 2001, s ; Finlands historia, 1993, s. 353ff. 4 Exempel på forskare med tydliga liberala ställningstaganden är Schauman 1908; Palmén Se även Virrankoski 1995, s. 313; Krook 1952, s Krook pekar på hur Chydenius tankar även har setts som tidiga tecken på socialism, något som andra forskare, exempelvis Eli Heckscher, har kritiserat. Se Heckscher 2000, s. 86ff. Jfr även Pauli Kettunens inledande diskussion i Kettunen 2005, s. 194f. 10

11 Kapitel I ~ Inledning tro i form av pietismen och att alla de samhällsreformatoriska idéerna som han förespråkade gick i linje med denna trosuppfattning. 5 I dragkampen om Chydenius tycks det vara det liberala lägret som har avgått med segern. Det kan illustreras av den svenske liberale opinionsbildaren och idéhistorikern Johan Norbergs sätt att förhålla sig till Chydenius. Norberg beskriver Chydenius som den svenska liberalismens fader. 6 Norberg skriver i sin historik över den svenska liberalismen att i Chydenius tankar sammanstrålade upplysningens politiska idéer, naturrätten, den ekonomiska friheten och det sociala engagemanget till en tidig, men välutvecklad principiell liberalism. 7 Vid ett annat tillfälle skriver Norberg: I Sverige inspirerades den österbottniske prästen Anders Chydenius av de fysiokratiska idéerna. Han blev därefter den förste svensk som, bl a som riksdagsman, kämpade för ett konsekvent liberalt program. Redan före Adam Smith skrev han om den självreglerande marknaden och verkade för frihandel, och han kämpade mot förtrycket av tjänstefolk och fattiga. Chydenius var mannen som 1766 drev igenom Sveriges första tryckfrihetsförordning och religionsfrihetsförordningen Förutom att Chydenius politiska insatser överdrivs kan man i Norbergs sätt att beskriva Chydenius finna en idealisering som snarast påminner om en ikonisering. 9 Chydenius uppfattas som grundare av en rörelse där han var den förste i raden av många tappra kämpar. Norberg skriver exempelvis i sin bok om den svenska liberalismens historia, att Chydenius var den förste svensk som utvecklade en liberal teori, var konsekvent gentemot den och även sökte genomdriva den i praktisk politik. Men han blev inte den sista. Den svenska liberalismens fader hann se sina söner gå ut i strid. 10 Denna hjältemyt har troligtvis sina rötter i de historiska skildringar av Chydenius verksamhet som gjordes i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet. 11 Trots att historikern Pentti Virrankoski i sin biografi över Chydenius har försökt att nyansera bilden av hans arbete tycks det finnas ett behov av att tradera denna positiva uppfattning. 12 Som framgick ovan har Chydenius införlivats i ett politiskt projekt. Han har fått utgöra en grundbult i den moderna liberalismens självbild genom att man låtit honom bilda utgångspunkten för denna politiska ideologis födelse i Sverige och Finland. Därmed uppstår en uppenbar risk att Chydenius som historisk gestalt blir föremål för anakronistiska projiceringar som är till men för forskningens sökande efter en genuin förståelse av Chydenius tankevärld. När exempelvis Norberg menar att Chydenius var den svenska liberalismens fader använder han ett liberalismbegrepp som inte existerade vid denna tid. Begreppet inbegriper idéer och föreställningar som inte går att 5 Krook 1952, s. 64f. 6 Norberg 1999, s. 19, 43. Givetvis har han också räknats in som en föregångare till den finska liberalismen. Se Krook 1952, s Norberg 1999, s Norberg 2003, s. 16. Frängsmyr skriver att Före Adam Smith propagerar han för en total ekonomisk liberalism, utan tyngande filosofi. Med enastående fördomsfrihet, nästan med ett barns oskuld, betraktade Chydenius samhällsproblemen, har Lindroth sagt. Så var det nog. Se Frängsmyr 2006, s Huruvida Chydenius lät sig inspireras av fysiokratiska tankar är en omstridd fråga. Se Virrankoski 1995, s. 413f. 9 Ikoniseringen konstrueras delvis via överdrifterna. Kopplingen till den historiska verkligheten suddas ut. 10 Norberg 1999, s. 43. Denna bild av Chydenius som konkret utgångspunkt för den svenska liberalismens vidare utveckling återfinns inte hos exempelvis Heckscher. Han menar att Chydenius mer eller mindre glömdes bort efter sin död och han finner inget samband mellan Chydenius och senare ekonomiskt liberala strömningar. Se Heckscher 2000, s. 93f. För övrigt är stridsmetaforen ännu en del av själva ikoniseringen. Chydenius utmålas som en tapper och ädel härförare en liberalismens stridskämpe. 11 Se exempelvis Schauman 1908, s Eftervärlden har gjort Anders Chydenius rättvisa. Den ser i honom en snillrik och ädel tänkare, den betraktar honom såsom den moderna demokratins främste föregångare i Sverige och Finland, den hyllar i honom en af de utmärktaste män som Finland fostrat. 12 Jfr Virrankoski 1995, s. 424ff. 11

12 återfinna i Chydenius skrifter. Dessutom finns en uppenbar risk att sådana aspekter av Chydenius tankevärld som inte är i linje med det liberala programmet lämnas åt sitt öde. 13 Jag vill här anknyta till den engelske idéhistorikern Quentin Skinner som har varnat för förhastade slutsatser kring likheterna mellan vår tid och det förflutna. Det är riskabelt att alltför lättvindigt använda vår tids begrepp för att beskriva de historiska gestalternas idévärld. Det finns en uppenbar risk att de historiska personerna förknippas med föreställningar som de aldrig hyste. 14 Detta resonemang kan också appliceras på Chydeniusforskningen. En vetenskaplig analys av Chydenius texter måste enligt min mening utgå från ambitionen att rekonstruera hans tankevärld utan att sovra bort sådant som i dag uppfattas som vidskepelse eller bevis på oförnuftigt tänkande. Men Chydenius förknippas inte bara med det starkt ideologiskt laddade begreppet liberalism. Han har också uppfattats som en företrädare för upplysningen. Tore Frängsmyr menar i sin bok Sökandet efter upplysningen att Chydenius kan betraktas som en representant för upplysningstänkandet. 15 Frängsmyr utgår från en förhållandevis snäv upplysningsdefinition. Han syftar på det filosofiska program som utgick från den grupp av franska filosofer som vid 1700-talets mitt stod bakom Encyklopedin, däribland Diderot, d Alembert och Voltaire. Dessa personer och deras tankar är den egentliga upplysningen eller högupplysningen, menar Frängsmyr. Deras engelska och tyska föregångare och inspiratörer går i stället in under benämningen förupplysningen. Frängsmyr betraktar Voltaire som upplysningens förgrundsfigur och en viktig förbindelselänk mellan förupplysningen och den egentliga upplysningen. 16 De centrala beståndsdelarna i detta filosofiska program var bland annat en positiv människosyn och förnuftstro samt krav på religiös tolerans och utvidgade politiska rättigheter för medborgarna. 17 Chydenius är därmed en av ytterst få 1700-talssvenskar som passerar genom Frängsmyrs nålsöga och får ingå i den lilla exklusiva skara som kan sägas ha utgjort den svenska upplysningen, tillsammans med Petter Forsskål, Johan Henric Kellgren, Nils Rosén von Rosenstein, Lovisa Ulrika, Charlotta Taube och Anna-Maria Lenngren Termen liberal började inte användas som politisk term förrän Begreppet liberalism användes inte förrän på 1830-talet. Se Nationalencyklopedin, uppslagsord liberal, liberalism. Dessutom var Chydenius också för tvångsregleringar i vissa fall, exempelvis i frågan om tjänstetillsättningar av präster. Se Chydenius, Välment svar,1765e. I denna text argumenterar Chydenius för en hårdare reglering av tjänstetillsättningar eftersom det tycks vara omöjligt att tillåta människor välja sin egen präst. Han skriver också med anledning av prästvalsfrågan att hvilka är de förnuftiga val? Ingalunda alltid de, som genom pluraliteten afgöras; ty at pluraliteten är både til förstånd och vilja fördärvad, vitnar både sundt förnuft och uppenbarelsen, och följakteligen hvarken kan eller vil välja förnuftigt (s. 25). Kort sagt människor klarar inte av valfriheten därför måste överheten styra upp valfriheten med ökade regleringar. Människors förnuft är förmörkat och frihet kan därför inte ges åt alla i denna fråga eftersom de inte vet sitt eget bästa. Tjänstetillsättningen skall därmed skötas med hjälp av en rättvis och gudomligt styrd lottkastning. Här befinner vi oss mycket långt borta från en konsekvent och principiell liberalism i form av förnufts- och frihetstänkande samt en radikal och upplysningsinriktad individualism. Problemet tycks utgå från sättet att tolka Chydenius användning av begreppet frihet. Norberg tycks exempelvis uppfatta Chydenius kamp för religions- och tryckfrihet i enlighet med den moderna synen på dessa friheter. Norberg väljer att blunda för att såväl religions- som tryckfriheten inte omfattade religiösa fritänkare den lutherska kyrkans kritiker. Jfr Hessler 1956, s Dessutom vill Norberg reducera betydelsen av Chydenius religiositet och beskriver den i termer av lycko- och nyttoinriktad. Människan är då till för sin egen skull och Gud är ett medel för hennes lycka. Religionen blir inomvärldslig. 14 Jfr Skinner 2002, s. 51, 60ff. 15 Frängsmyr 2006, s Frängsmyr 2006, s. 48f, 215f. 17 Frängsmyr 2006, s Frängsmyr 2006, s. 217f. 12

13 Kapitel I ~ Inledning Men bilden av Chydenius som en upplysningsman enligt Frängsmyrs definition kan ifrågasättas. 19 Det räcker med en snabb blick på Chydenius predikningar för att det ska bli uppenbart att hans tänkande avvek från det filosofiska program som enligt Frängsmyr utgjorde den egentliga upplysningen. Faktum är att Chydenius uppvisade ett antal religiösa föreställningar som Frängsmyr uppfattar som oförenliga med upplysningstänkande. Frängsmyr har uteslutit en rad andra svenska 1700-talstänkare från att betecknas som upplysningsmän, däribland Gjörwell, Kryger och Carleson, på grund av sådana föreställningar. 20 En tänkbar förklaring till Frängsmyrs syn på Chydenius är att han främst studerat Chydenius politiska skrifter och därmed uteslutit större delen av Chydenius författarskap. Men ett sådant ensidigt urval av källmaterial leder tyvärr till en lika ensidig bedömning av Chydenius. Hans predikningar innehåller tankar om exempelvis sådant som lagstiftning, samhällsliv, ekonomisk etik och maktfördelning. En helhetsanalys av Chydenius samhälls- och människosyn bör rimligtvis inkludera samtliga texter där han behandlade dessa ämnen. 21 Jakob Christensson har i sin avhandling Lyckoriket (1999) studerat svensk upplysning och använt en betydligt generösare avgränsning av den svenska upplysningen än Frängsmyr. 22 Christensson bygger sin framställning av svensk upplysning kring historiska nedslag som uppvisar nyttotänkande, förnuftstro, optimism, krav på tolerans och tankefrihet. Han betraktar upplysningen som en löst sammansatt symbolvärld med en tämligen stabil uppsättning positivt laddade begrepp. 23 Därmed kan en rad personer sägas ha representerat upplysningstänkande utan att de för den skull utgjorde någon svensk motsvarighet till Voltaire eller Diderot. Också Christensson lyfter fram Chydenius som representant för svenskt upplysningstänkande. Men Christensson betonar samtidigt Chydenius dubbelhet. Å ena sidan var han en förkämpe för yttrandefrihet, å andra sidan var han kritisk mot de franska upplysningsfilosofernas hållning i religionsfrågan. 24 Carina Burman skriver i Finlands svenska litteraturhistoria (1999) att Chydenius var en ensam, men skön svala inom den finländska upplysningen. Hans politiska radikalism och goda litterära framställningsförmåga betonas av Burman, samtidigt 19 Jfr Manninen 2005, s Frängsmyr 2006, s. 97ff, , Frängsmyr räknar exempelvis bort Gjörwell eftersom han var varmt religiös och höll det uppenbarade ljuset för att lysa starkare än förnuftets. Dessa påståenden kunde lika gärna formuleras om Chydenius. Att propagera för den bibliska historiens äkthet är också något som direkt diskvalificerar en 1700-talstänkare från att ingå i den svenska upplysningskretsen enligt Frängsmyr. Chydenius var dock en av dem som ivrigt försvarade den bibliska tideräkningens och historieskrivningens autenticitet. Fysikoteologiska uppfattningar var också en typ av föreställningar som utesluter upplysningstänkande enligt Frängsmyr. Även här var Chydenius en förespråkare naturen var Guds skapelse och spegel. Kritik mot ateism, deism och fritänkeri var ytterligare uttryck som direkt utestänger en person från att räknas in bland upplysningens företrädare i Sverige enligt Frängsmyr. I Chydenius predikningar finns dock ett stort antal direkta angrepp mot deister och ateister. 21 I detta sammanhang kan även Lars Magnussons essä Anders Chydenius en Adam Smith i Österbotten nämnas. Se Magnusson Där skriver författaren att som en röd tråd genom Chydenius författarskap löper hans principiella ställningstagande för ekonomisk liberalism. (s. 86). Denna slutsats drar Magnusson enbart på basis av Chydenius politiska och ekonomiska skrifter, trots att han senare i samma essä (s. 95) betonar vikten av att gå utöver ekonomiämnets gränser för att verkligen förstå Chydenius tankegångar. Ekonomen Anders Nordencrantz utnämns av Magnusson till Chydenius andlige fader. Nordencrantz var i sin tur influerad av upplysningsfilosofer som Helvetius, Mandeville och Hume (s. 59f). 22 Frängsmyr 2006, s. 97ff; Christensson En likartad och därmed mer omfattande avgränsning av upplysningen har den finske historikern Pasi Ihalainen. Se Ihalainen Christensson 1996, s Christensson 1996, s. 9, 31, 39f, 45,

14 som hon beskriver Chydenius radikalitet som hemsnickrad. Den var främst byggd på egna iakttagelser i stället för utländska upplysningsteorier. 25 Historikern Juha Manninen har, i likhet med Christensson och Burman, använt en vidare definition av upplysningen i sin analys av Chydenius verksamhet. Manninen menar att Chydenius, såsom den mest framstående samhällsfilosofen i 1700-talets Finland, var en representant för den radikala-politiska upplysningen. 26 Men i sin analys av Chydenius samhällsfilosofi och hans användning av frihetsbegreppet avstår Manninen från att integrera Chydenius teologiska ställningstaganden. 27 En intressant fråga är vad en sådan teologisk analys skulle medföra för synen på Chydenius användning av frihetsbegreppet. 28 Även Sten Lindroth har skrivit om Chydenius. I det tredje bandet av Svensk lärdomshistoria beskrivs Chydenius i beundrande och berömmande ordalag som en av 1700-talets mest fängslande gestalter. Lindroth tycks också göra en åtskillnad mellan Chydenius radikalitet i samhällsfrågor och hans luthersk-ortodoxa religiositet. 29 Chydenius beskrivs som en politisk fritänkare av farligaste slag samtidigt som hans religiositet beskrivs som omutligt ortodox. 30 Lindroth fascineras särskilt av Chydenius sätt att driva frihetens sak, hans glödande övertygelse samt hans demokratiska lidelse och medkänsla. 31 Den mest djuplodande analysen av Chydenius relation till upplysningstankarna återfinns i Pentti Virrankoskis biografi. Han skriver i sitt slutomdöme att Chydenius blandar kristendomens och upplysningens läror till en något underlig kombination. 32 Denna syntes präglas av inre motsättningar mellan pietistiska tankegångar och mer radikala upplysningsidéer. Efter en längre diskussion kring Chydenius sätt att använda upplysningsbegreppet löser Virrankoski problemet när han skriver att säkert är att han levde under upplysningstiden och tog starka intryck av denna andliga rörelse. Slutsatsen blir att Chydenius är att betrakta som en upplysningssinnad pietist. 33 Men alla forskare har inte uppfattat Chydenius som upplysningssinnad. Georg Schauman skriver i sin omfattande bok om Chydenius att 1700-talsprästen var en avgjord motståndare till upplysningsfilosofin. Schauman finner det även egendomligt att en man så genomträngd af frihetens idéer på hela det politiska området, äfven det kyrkopolitiska, som Chydenius var, med samma intensitet hängde fast vid den uppenbarade sanningen och hela vår dyra salighetslära. 34 Schauman kritiserar även ett uttalande av Jacob Tengström, Anders Chydenius systerson och sedermera storfurstendömet Finlands förste ärkebiskop. Tengström beskriver sin morbror som en både upplyst, renlärig och varm försvarare af religionens helgd. Denna beskrivning av Chydenius ifrågasätts av Schauman som menar att Chydenius inte var upplyst. Var Chydenius i kyrkopolitiskt hänseende frisinnad, så är han som dogmatiker konservativ, skriver Schauman. 35 Konservativ dogmatik är lika oförenligt med upplysningsfilosofi som olja med vatten, tycks Schauman mena. 25 Finlands svenska litteraturhistoria, 1999, s Manninen 2005, s. 140ff, Manninen 2005, s Samma synsätt återfinns i Carina Burmans analys av Chydenius skrifter i Finlands svenska litteraturhistoria, 1999, s. 152ff. 28 Jfr Bo Lindbergs diskussion kring Chydenius användning av frihetsbegreppet i Lindberg 2006, s. 192ff. Inte heller Virrankoski integrerar de teologiska aspekterna i sin analys av Chydenius användning av frihetsbegreppet. Se Virrankoski 1995, s. 411f. 29 Sten Lindroth 1997, s. 82, Sten Lindroth 1997, s 143f. 31 Sten Lindroth 1997, s. 143, Virrankoski 1995, s Virrankoski 1995, s. 421, Schauman 1908, s. 339f. 35 Schauman 1908, s

15 Kapitel I ~ Inledning De olika perspektiven på relationen mellan Chydenius och upplysningen säger kanske mer om historikernas definition av upplysningsbegreppet, än om Chydenius ställningstaganden. 36 Det är tydligt att hans religiositet ställer till problem för vissa historiker, medan andra har desto lättare att integrera religiösa ställningstaganden i upplysningsbegreppet. De olika synsätten illustrerar samtidigt olika förhållningssätt till det historiska språkbruket. En rimlig tolkning är att ett begreppshistoriskt perspektiv tillsammans med ett brett urval av källmaterial medför en vidare definition av upplysningsbegreppet. 37 Som avslutning på denna diskussion om upplysningsbegreppet vill jag nämna historikern Helena Rosenblatts sätt att angripa denna fråga. Hon använder termen the Christian Enlightenment för att beskriva den teologiska dimension av upplysningen som många idéhistoriker har blundat för. De har ensidigt betonat upplysningens motsatsställning till religionen och snarast velat se upplysningsrörelsen som ett krig mot kyrkan. En tänkbar orsak till att forskare har överbetonat konflikten mellan kyrka och upplysning är att deras slutsatser främst har baserats på de förhållanden som rådde i ett specifikt land Frankrike. Om man i stället undersöker den upplysningsrörelse som fanns i Tyskland och Skottland blir bilden annorlunda. Där fanns inte denna konflikt på samma sätt eftersom upplysningen i dessa länder var en inomkyrklig företeelse. Upplysningen handlade där mer om att omdefiniera och nytolka religionen än att ifrågasätta dess existens. 38 Denna konflikt kan ses i den svenska upplysningsdebatt som har refererats ovan. Tore Frängsmyr kan sägas representera den franskcentrerade upplysningssynen medan Jakob Christenssons generösare synsätt även inkluderar präster och kyrkliga företeelser i upplysningsbegreppet. Rosenblatt menar att ett erkännande den kristna upplysningens existens tvingar oss att överge föreställningen att religiösa influenser inom olika områden alltid är konservativa och bakåtsträvande. Genom historien har kristna texter tjänat som redskap för progressiva politiska och sociala idéer. Detta blir också tydligt under 1700-talet. 39 Pasi Ihalainen delar Rosenblatts synsätt. Han skriver att upplysningsforskningen måste inkludera religiösa företeelser eftersom upplysningen var ett kollektivt samtal där religionen i allra högsta grad var involverad. Ihalainen hävdar samtidigt att talets predikningar bör undersökas såsom viktiga bidrag till upplysningsdebatten och till framväxten av själva moderniteteten. 40 Om vi applicerar Rosenblatts och Ihalainens synsätt på Chydeniusforskningen blir det tydligt att en utvidgning av upplysningsbegreppet är nödvändig för att kunna se Chydenius tankevärld som en helhet. Därigenom blir predikningarna ett synnerligen viktigt källmaterial. Förutom adjektiven liberal och upplysningssinnad finns det ännu ett ideologiskt laddat uttryck som har använts om Chydenius. Det är demokrat. 41 Schauman skriver att Chydenius var den moderna demokratins främste föregångare i Sverige och Finland. 42 Virrankoski är inte lika översvallande i sin bedömning, men vidhåller att Chydenius var demokrat. 43 Det demokratiska draget hos Chydenius har av sentida forskare kopplats till hans frihets-, jämlikhets- och rättighetsresonemang. Chydenius avvisade ståndssamhällets privilegietänkande och hävdade ett medborgarideal där 36 Chydenius hade inte några problem med att beteckna sig själv som upplysningssinnad. Jfr Schauman 1908, s. 412ff. Men Chydenius användning av termen skiljer sig givetvis från vår tid. 37 För begreppshistoriska diskussioner kring upplysningsbegreppet med utgångspunkt i 1700-talets svenska språkbruk, se Lindmark 1995, s ; Ihalainen 2005; Ihalainen Rosenblatt 2006, s Detta synsätt förespråkas även av Ihalainen. Se Ihalainen 2009, s. 219ff. Han använder termen the religious Enlightenment. (s. 224). 39 Rosenblatt 2006, s Min översättning. 40 Ihalainen 2009, s. 219, Se exempelvis Schauman 1908, s. 487, 490; Sten Lindroth 1997, s. 145; Virrankoski 1995, s Schauman 1908, s Virrankoski 1995, s. 423,

För den som vill läsa Bibeln så att Guds ord får komma

För den som vill läsa Bibeln så att Guds ord får komma Volym XIX Teologisk bilaga till Kyrka och Folk nr 10/08 Lag och evangelium en outtömlig källa för den kristna tron Av Tomas Appelqvist Författaren är teol kand, fil mag och anställd som doktorand i systematisk

Läs mer

Att bygga inifrån. Per-Olof Sjögrens pastorala arbetsprogram och verksamhet 1951-1968.

Att bygga inifrån. Per-Olof Sjögrens pastorala arbetsprogram och verksamhet 1951-1968. Uppsala Universitet Teologiska Institutionen Magisteruppsats i teologi Handledare professor Oloph Bexell Fjellstedstska 2008-06-04 Reviderad april 2014 Att bygga inifrån Per-Olof Sjögrens pastorala arbetsprogram

Läs mer

EN GEMENSAM VÄRDEGRUND?

EN GEMENSAM VÄRDEGRUND? Institutionen för pedagogik EN GEMENSAM VÄRDEGRUND? Förskolepedagogers föreställningar kring läroplanens övergripande mål Åsa Lobsien Annette Persson Jennie Sandberg Examensarbete 10 poäng I Lärarutbildningen

Läs mer

Regn, regn färdas över oss

Regn, regn färdas över oss Regn, regn färdas över oss Skrifter utgivna av Insamlingsstiftelsen för pingstforskning Nr 9 Joel Halldorf Regn, regn färdas över oss Algot Niklasson och förnyelseväckelsen inom svensk pingströrelse 1950

Läs mer

Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså

Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså Examensarbete: 15 hp Program och/eller kurs: Speciallärarprogrammet/SLP600 Nivå: Avancerad nivå Termin/år: Vt 2011 Handledare: Bertil Gustafsson

Läs mer

Frédéric Bastiat (1801-1850) Av: Johan Norberg

Frédéric Bastiat (1801-1850) Av: Johan Norberg Förord Guruhandboken är ett projekt som påbörjades för många presidier sedan. Den har för avsikt att utgöra en samling korta biografier om de främsta frihetskämparna genom tiderna. Det är en samling över

Läs mer

Peter Pohls litterära projekt. En tematisk studie med utgångspunkt i debutromanen. Janne, min vän. Monica Nordström Jacobsson

Peter Pohls litterära projekt. En tematisk studie med utgångspunkt i debutromanen. Janne, min vän. Monica Nordström Jacobsson Peter Pohls litterära projekt En tematisk studie med utgångspunkt i debutromanen Janne, min vän Monica Nordström Jacobsson Doktorsavhandling i litteraturvetenskap Monica Nordström Jacobsson 2008 Tryck:

Läs mer

Det nya arbetarpartiet

Det nya arbetarpartiet STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Språkkonsultlinjen Det nya arbetarpartiet En närstudie av moderaternas retorik inför valet 2006 Anna Hammarström Valet 2006 blev en stor framgång

Läs mer

www.libertariansktforum.org Det stulna begreppet NATHANIEL BRANDEN »Under irrationalismens populära paroller firar den förhistoriska

www.libertariansktforum.org Det stulna begreppet NATHANIEL BRANDEN »Under irrationalismens populära paroller firar den förhistoriska Svenska Libertarianskt Forum Årgång III * Nr 6 www.libertariansktforum.org Mars 2004 * 30 kr Det stulna begreppet Den filosofiska utvecklingen under 1900-talet liknar en nedsläckning i relation till 1600-1700-talens

Läs mer

Så ska ni ge. En argumentationsanalys av kristet givande. Kandidatuppsats i Systematisk teologi 15 hp Emil Jonzon

Så ska ni ge. En argumentationsanalys av kristet givande. Kandidatuppsats i Systematisk teologi 15 hp Emil Jonzon Så ska ni ge En argumentationsanalys av kristet givande Kandidatuppsats i Systematisk teologi 15 hp Emil Jonzon Examinator: Roland Spjuth Handledare: Mikael Hallenius Examinationsdatum: 2012-06-01 Abstract

Läs mer

Från orsak till verkan

Från orsak till verkan Från orsak till verkan 1 Språk och litteraturcentrum, Lunds Universitet Filmvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap Michael Krona, 2009 Tryck och distribution: Media-Tryck, Lund Box 117, 221 00 Lund

Läs mer

Manfred Björkquist och Nathan Söderblom i den kyrkopolitiska debatten,

Manfred Björkquist och Nathan Söderblom i den kyrkopolitiska debatten, 1 UPPSALA UNIVERSITET TEOLOGISKA INSTITUTIONEN C 2 UPPSATS KYRKOHISTORIA 15 P Manfred Björkquist och Nathan Söderblom i den kyrkopolitiska debatten, speglad i deras brevväxling 1914-1931 Eva Ros, VT 2013

Läs mer

Att arbeta med. särskilt stöd. några perspektiv

Att arbeta med. särskilt stöd. några perspektiv Att arbeta med särskilt stöd några perspektiv Beställningsadress: Liber Distribution Publikationstjänst 162 89 Stockholm Tfn: 08-690 95 76 Fax: 08-690 95 50 E-post: skolverket.ldi@liber.se Beställningsnummer:

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Kvinnans roll i pingströrelsen, utifrån ett genuskontrakt

Kvinnans roll i pingströrelsen, utifrån ett genuskontrakt AA2552 Självständigt Arbete 15 HP Teologiska Högskolan, ÖREBRO Uppsats: Historisk-systematisk teologi Handledare: Mikael Hallenius Examinator: Roland Spjuth Kvinnans roll i pingströrelsen, utifrån ett

Läs mer

Källkritik, kognitiv auktoritet och domänanalys Värdering av trovärdighet vid informationssökning

Källkritik, kognitiv auktoritet och domänanalys Värdering av trovärdighet vid informationssökning MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2005:104 ISSN 1404-0891 Källkritik, kognitiv auktoritet och domänanalys Värdering av

Läs mer

Mer än tecken. Atmosfär, betydelser och liturgiska kroppar

Mer än tecken. Atmosfär, betydelser och liturgiska kroppar Mer än tecken Atmosfär, betydelser och liturgiska kroppar Mer än tecken Atmosfär, betydelser och liturgiska kroppar Lena Sjöstrand Ph.d.-afhandling, Afdeling for Systematisk Teologi, Det Teologiske Fakultet,

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

Svenska, engelska och akademiska

Svenska, engelska och akademiska STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Svenska, engelska och akademiska Sju doktoranders syn på samspelet mellan svenska och engelska på högskolan Syftet med undersökningen är att fördjupa

Läs mer

Hur har vi det här då?

Hur har vi det här då? Hur har vi det här då? -Två berättelser om det som hände utanför EU-toppmötet i Göteborg 14-16 juni 2001 Tillämpade teorier om falsk kommunikation C-uppsats i Utveckling och internationellt samarbete Institutionen

Läs mer

Pedagogers syn på barn och ansvar En studie om sex pedagogers tankar och förhållningssätt på barns försök till ansvarstagande

Pedagogers syn på barn och ansvar En studie om sex pedagogers tankar och förhållningssätt på barns försök till ansvarstagande Malmö högskola Lärarutbildningen Lek Fritid Hälsa SÄL Examensarbete 10 poäng Pedagogers syn på barn och ansvar En studie om sex pedagogers tankar och förhållningssätt på barns försök till ansvarstagande

Läs mer

det var en gång ett land...

det var en gång ett land... det var en gång ett land... ingmarie danielsson malmros Det var en gång ett land... Berättelser om svenskhet i historieläroböcker och elevers föreställningsvärldar Tryckt med bidrag från Sveriges Läromedelsförfattares

Läs mer

Att berätta om sin sorg

Att berätta om sin sorg Att berätta om sin sorg Äldres hantering av förlust Annika Jonsson, Karlstad universitet Innehållsförteckning: Inledning... 3 Syfte och forskningsfrågor... 3 Sorg och berättande... 4 Det empiriska materialet...

Läs mer

Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Teologins mångsidighet... 7 3. Synen på människan... 10 4. Synen på synden... 19

Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Teologins mångsidighet... 7 3. Synen på människan... 10 4. Synen på synden... 19 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Syfte och frågeställningar... 4 1.2. Metod och avgränsningar... 4 1.3. Material... 5 1.4 Frågans relevans... 5 1.5 Upplägget... 7 2. Teologins mångsidighet...

Läs mer

Konservatismens plats. i svensk borgerlighet.

Konservatismens plats. i svensk borgerlighet. 3 Konservatismens plats Urvalet 3 i svensk borgerlighet. Artiklar ur Captus Tidning Innehåll I skuggan av Reinfelteriet växer en ny borgerlighet fram Adam Nelvin En urgammal strid Carl Henrik Borg Vågar

Läs mer

Rapport 2009:24 R. Att fånga bildning

Rapport 2009:24 R. Att fånga bildning Rapport 2009:24 R Att fånga bildning Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Att fånga bildning Utgiven av Högskoleverket

Läs mer

Gud blev människa så att människan skulle kunna bli gud.

Gud blev människa så att människan skulle kunna bli gud. ÖREBRO MISSIONSSKOLA SALT Malmö Gud blev människa så att människan skulle kunna bli gud. Kan östlig teologi berika västlig teologi inom soteriologins område, och i så fall hur? Billy Hellmark HS2552 Uppsats

Läs mer

FRIHET ELLER JÄMSTÄLLDHET?

FRIHET ELLER JÄMSTÄLLDHET? Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet Kandidatuppsats i offentlig förvaltning HT 14 FRIHET ELLER JÄMSTÄLLDHET? Idéer och argument för och emot kvoterad föräldrapenning Alexandra Medina och Johanna

Läs mer

Nationalstaten och arkeologin. 100 år av neolitisk forskningshistoria och dess relationer till samhällspolitiska förändringar

Nationalstaten och arkeologin. 100 år av neolitisk forskningshistoria och dess relationer till samhällspolitiska förändringar Nationalstaten och arkeologin 100 år av neolitisk forskningshistoria och dess relationer till samhällspolitiska förändringar Institutionen för arkeologi Göteborgs universitet 2005 Författare: Håkan Petersson

Läs mer