Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens arbetsutskott"

Transkript

1 KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 8:30 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Införande och regler om miljövänlig personalbil till tillsvidareanställda i Kalmar kommun Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 2. Redovisning av jämställdhetsanalys av resvaneundersökning i Kalmar kommun Föredragande: Malin Vikman, kommunledningskontoret 3. Information om miljöutbildning Föredragande: Cecilia Ahlgren, kommunledningskontoret 4. Kommunledningskontorets årsrapport 2014 Beslutsnivå: Kommunstyrelsen Föredragande: Åsa Bejvall, kommunledningskontoret 5. Information om preliminärt bokslut 2014 Föredragande: Urban Sparre, kommunledningskontoret 6. Redovisning av resultat från kommunledningskontorets medarbetarenkät Föredragande: Annette Andersson, kommunledningskontoret

2 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning KS 2015/0042 Kommunstyrelsen Införande och regler om miljövänlig personalbil till tillsvidareanställda i Kalmar kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar serviceförvaltningens förslag om införande och regler för innehav av personalbil för tillsvidareanställda i Kalmar kommun. Erbjudandet gäller miljövänlig personalbil i form av bilar som kan drivas av biogas, el eller är en så kallad laddhybrid. Kommunstyrelsen ger serviceförvaltningen i uppdrag att upphandla och teckna ett ramavtal avseende leasingtjänster och administration av personalbilar. Bakgrund I budget för 2015, som kommunfullmäktige antog i december 2014 fick kommunstyrelsen i uppdrag att införa personalbil med bruttolöneavdrag till samtliga anställda. Erbjudandet gäller personalbil i form av biogas-, el- eller laddhybridbil. Många kommuner erbjuder idag sina anställda personalbil i form av miljöbil. Att erbjuda anställda miljöbil som personalbil innebär att kommunen, utan någon extra kostnad, aktivt påskyndar utfasningen av fordon som drivs med fossila bränslen, vilket är helt i linje med de beslutade budgetmålen. Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år Biogasproduktionen ökar i kommunen och det är viktigt att produktionsökningen möts med ökad efterfrågan. Utvecklingen av elbilar går också snabbt framåt och idag finns många elbilar på marknaden som möter de krav som bilisten har. Genom att erbjuda tillsvidareanställda personalbil i form av biogas, el eller laddhybrid, tar kommunen ett tydligt steg mot målet fossilbränslefri kommun. En personalbil blir billigare för den anställde jämfört med privat finansiering oavsett inkomstnivå. Samtidigt kan den allmänna pensionen och den sjukpenninggrundande inkomsten påverkas. Den ekonomiska effekten blir något bättre för den som har en lön som ligger över brytpunkten för statlig skatt ( kr/mån). Kostnaden för den anställde är beroende av följande faktorer: - den anställdes månadslön Kommunledningskontoret Adress Box 611, Kalmar Besök Östra Sjögatan 18 Tel vx Fax

3 KS 2015/ (2) - val av bil och extra utrustning - förmånsvärdet på vald bil - rabatten i kommunens ramavtal - körning till och från arbetet - körning i tjänsten För den anställde är det lönsamt att hyra en miljöbil via sin arbetsgivare jämfört med om bilen köps privat och för arbetsgivaren är det kostnadsneutralt. Modellen är operationell leasing där arbetstagaren har en valfrihet avseende bilmärke, modell, utrustning, milantal m.m. Besparingen mot att privat finansiera bilen blir ca 2000 kronor per månad i snitt. Att erbjuda personalbil kan även vara ett instrument vid rekrytering av personal. Avslutningsvis bedömer serviceförvaltningen att miljövinsterna och kommunens ökade attraktivitet som arbetsgivare väl överträffar de nackdelar som förslaget innebär. Benny Wennberg förvaltningschef serviceförvaltningen Johan Råberg supportchef serviceförvaltningen Bilagor Regler för innehav av personalbil Informationsfolder Personalbil

4 Kalmar kommun Regler för innehav av personalbil Regler för innehav av personalbil Kalmar kommun Sida 1

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Bakgrund Omfattning Avtal om personalbil Bruttolöneavdrag Sjukdom, föräldraledighet Skatteregler Arbetsgivaren betalar Den anställde betalar Beställning av personalbil Bilen och dess utrustning Bilförsäkring Trafikolycka/skada Bilens nyttjande och framförande Skötsel och underhåll / Service & reparationer Byte av personalbil under hyresperioden Köp av personalbil under hyresperioden Förlängning av bilavtal Återlämnande av personalbil efter hyresperioden Anställningens upphörande Exempelbilaga 1 Effekter på pensionen 2. Exempelbilaga 2 Effekter på sjuk- och föräldrapenning 3. Exempelbilaga 3 Den anställde köper bilen 4. Exempelbilaga 4 Bilen byts in och ny personalbil tas ut 5. Exempelbilaga 5 Bilen återlämnas och försäljs Regler för innehav av personalbil Kalmar kommun Sida 2

6 1. Bakgrund Kalmar kommun vill medverka till en hållbar utveckling. Som en del i klimatarbetet erbjuder därför arbetsgivaren miljöbilar som personalbil till samtliga tillsvidareanställda som uppfyller nedanstående villkor: Har minst 4 år kvar till pension. Inte uppbär ersättning till följd av sjukdom vid beställning av personalbil. Inte har införsel på lön. Inte är helt tjänstledig eller föräldraledig vid beställning av personalbil. 2. Omfattning Bilar som kan drivas biogas, el och ladd hybrid. Arbetsgivaren leasar bilarna av sitt finansbolag (som äger dem) och låter därefter den anställde disponera bilen på sådant sätt (bruttolöneavdrag/förmånsvärde) att de är kostnadsneutrala för arbetsgivaren. 3. Avtal om personalbil Ett avtal upprättas med den anställde i vilket den anställde godkänner villkoren för innehavet. Avtalshandlingarna innefattar även bilkalkyl samt dessa regler. Avtal om personalbil omfattar 36 månader. Justering av bilkalkylen avseende förmånsvärde enligt skatteverkets anvisningar sker per förste januari varje år, övriga poster enligt bilkalkyl ligger fast under avtalsperioden. Den anställde har samma risker och möjligheter vad gäller bilens restvärde och avräkning antal körda mil mot serviceavtal som om bilen finansierats privat. Det är därför bättre att ligga lite i överkant vid beräkning av antal körda mil i bilkalkylen. 4. Bruttolöneavdrag Innehav av personalbil med rättighet att utnyttja denna privat är en skattepliktig förmån. Arbetsgivaren betalar sociala avgifter och den anställde beskattas för denna förmån. Arbetsgivaren är skyldig att lämna uppgifter om denna förmån till skattemyndigheten samt se till att preliminärskatteavdrag på förmånen görs månadsvis. Innehav av personalbil påverkar inte den anställdes avtalade tjänstepension. Den anställdes allmänna pension kan komma att påverkas beroende på faktorer som ålder, inkomstnivå, framtida lönenivå m.m., (se exempelbilaga 1). Den sjukpenninggrundande inkomsten kan minska med hela eller delar av den anställdes bruttolöneavdrag beroende på inkomstnivå, (se exempelbilaga 2). Tillägg på lönen (övertid m m) och avdrag beräknas på ursprunglig lön. 5. Sjukdom, föräldraledighet, annan ledighet Anställd som, på grund av frånvaro, inte upprätthåller lön behåller rätten att disponera bilen. Arbetsgivaren har tecknat en försäkring som innebär att om den anställde blir sjuk- eller föräldraledig under längre perioder så täcks kostnaderna för bilen (upp till fastställt belopp) under hyresperioden för varje anställd/bil. Om försäkringsersättningen ej täcker arbetsgivarens kostnader under frånvaroperioder skall den anställde till arbetsgivaren erlägga ett belopp motsvarande arbetsgivarens kostnader. Detta belopp är högre än bruttolöneavdraget och kommer att faktureras den anställde. Om bilen återlämnas tillämpas pkt Skatteregler Nedanstående gäller vid dessa reglers fastställande, skulle skattereglerna ändras gäller alltid skatteverkets ställningstagande/regler. Om skatte- eller annan lagstiftning ändras som påverkar den anställdes kostnad för personalbil, ligger detta utanför arbetsgivarens ansvar. Regler för innehav av personalbil Kalmar kommun Sida 3

7 Beräkning av bilförmån sker enligt skatteverkets gällande regler (www.skatteverket.se). Vid bestämmande av förmånsvärde skall även anskaffningskostnaden för extrautrustning inklusive mervärdesskatt beaktas. Den anställde påförs helt förmånsvärde för den månad som bilen utlämnas/återlämnas. Om den anställde har rätt till avdrag för bil vid resor till och från arbetet påverkas den anställdes möjligheter till avdrag vid innehav av personalbil (halvering av avdragsmöjligheten). Vid körning i tjänsten ersätts den anställde med samma milersättning som vid körning med privatbil, den skattefria delen av ersättningen minskar vid innehav av personalbil. Nedsättningsregler för bilar som drivs helt eller delvis med el eller gas: För elbilar/ladd hybrider och gasdrivna bilar sker en nedsättning av förmånsvärdet till 60 procent av jämförbar bensindriven bil, högst kr/år (beslut t o m ). 7. Arbetsgivaren betalar Leasingavgift Sociala avgifter på bilförmånen Pensionsavsättning på ursprunglig lön avseende kollektivavtalad tjänstepension Fordonsskatt, bilförsäkring och försäkring betalningsskydd personalbil Utgifter för service- och reparationer via serviceavtal Milersättning vid körning i tjänsten enligt gällande regler, den skattefria delen av ersättningen minskar 8. Den anställde betalar Bruttolöneavdrag som motsvarar arbetsgivarens kostnader för bilen Skatt på bilförmånen Ev inköp av nya däck under avtalsperioden (via bruttolöneavdrag) Kostnaden för drivmedel Kostnader för parkering Självrisker vid all körning Löpande kostnader för tvätt, glödlampor och övriga trafikprodukter Kostnad för besiktning Kostnader som inte täcks av garantier, försäkringar eller serviceavtal (via bruttolöneavdrag) Eventuella parkeringsböter som uppkommit vid såväl privat- som tjänstekörning Andra kostnader som kan uppkomma genom förarens åsidosättande av lagar och förordningar Skulle kostnader hänförliga till hyresperioden drabba arbetsgivaren efter hyresperiodens slut, är den anställde skyldig att ersätta arbetsgivaren för dessa. 9. Beställning av personalbil Vid kontakt med bilåterförsäljare är det viktigt att den anställde aldrig accepterar eller skriver på offert eller köpehandling. Bindande beställning kan endast göras av arbetsgivarens representant. Den anställde ser ut en bil och bilåterförsäljaren tar fram en offert som överlämnas till arbetsgivarens representant. En bilkalkyl upprättas och överlämnas till den anställde. Om den anställde beslutar sig för att ta ut en personalbil skall detta bekräftas genom den anställdes underskrift på bilkalkylen. Den anställde accepterar därigenom en bindande beställning av bilen och därmed de kostnader som framgår av bilkalkylen. Genom underskriften intygas också att den anställde tagit del av dessa regler. Skulle beställning avbrytas innan leverans står den anställde för kostnader i samband med detta. 10. Bilen och dess utrustning Bilen skall vid uttag vara försedd med sommar- och vinterhjul. Bilen kan efter eget önskemål extra utrustas med dragkrok, takräcke, gps m m, men efter att beställning har gjorts, kan inte kompletterande beställningar ske av extrautrustning. Finns behov av ytterligare extrautrustning under hyresperioden kan den anställde bekosta sådan privat. Regler för innehav av personalbil Kalmar kommun Sida 4

8 11. Bilförsäkring Arbetsgivaren tecknar bilförsäkring, försäkringsvillkor framgår av försäkringsinformation och allmänna villkor, som erhålls vid beställning. 12. Trafikolycka/skada Blir den anställde inblandad i trafikolycka med någon form av skada som följd skall den anställde tillvarata sitt eget och arbetsgivarens intressen genom att: 1. Upprätta skadeanmälan och omgående rapportera denna till försäkringsbolag. 2. Notera eventuell motparts namn, telefonnummer, adress och försäkringsbolag. 3. Notera namn, adress och telefonnummer på eventuella vittnen. 4. Göra polisanmälan vid ex parkeringsskada utan vittnen. 5. Under inga som helst omständigheter träffa någon muntlig eller skriftlig överenskommelse med annan part beträffande skuldfrågan eller reglering av uppkomna skador. Information om försäkringsbolag och andra uppgifter framgår av den dokumentation som erhålls då bilen beställs. 13. Bilens nyttjande och framförande Den anställde har rätt att använda bilen privat. Bilen får inte användas i uthyrnings- och/eller tävlingsverksamhet. Bilen får inte byggas om eller modifieras på ett sådant sätt att den ej kan återställas till det skick den var i vid uttaget. Den anställde är skyldig att: Tillse att fordonet hålls i trafiksäkert skick. Uppträda på ett representativt sätt i trafiken. 14. Skötsel och underhåll/service & reparationer Den anställde svarar för bilens skötsel och underhåll. Detta innebär att: Bilen hålls ren och i ett representativt skick. Åtgärder vidtas som krävs för att avhjälpa eventuella fel eller brister på bilen. Servicearbeten och reparationer utförs löpande och i enlighet med gällande garantier och servicebok. Kontrollbesiktning sker på sätt som lagen föreskriver. Service och reparationer skall utföras av märkesverkstad och den anställde svarar för att notering om utförd service alltid görs i bilens servicebok. Detta är viktigt vid senare avyttring av bilen då en ofullständigt ifylld servicebok påverkar marknadsvärdet negativt. 15. Byte av personalbil under hyresperioden Den anställde kan inte byta bil under hyresperioden. 16. Köp av personalbil under hyresperioden Den anställde kan inte köpa bilen under hyresperioden. 17. Förlängning av bilavtal Bilavtal kan förlängas med högst 24 månader efter hyresperioden. 18. Återlämnande av personalbil efter hyresperioden 18.1 Den anställde köper bilen. Den anställde har möjlighet att köpa bilen, till ett pris som motsvarar marknadsvärdet på bilen. Innan utköp kan ske skall bilen värderas av oberoende värderingsman för bestämmande av bilens marknadsvärde. Om det uppstår ett underskott mot fordonets restvärde skall den anställde betala detta underskott till arbetsgivaren.(se exempelbilaga 3) Om motsvarande överskott uppstår tillfaller detta den anställde. Överskottet återbetalas med avdrag för sociala avgifter för att åstadkomma kostnadsneutralitet. (se exempelbilaga 3) Avräkning sker också gentemot antal faktiskt körda mil och mil enligt serviceavtal, över/underskott regleras mot den anställde. Regler för innehav av personalbil Kalmar kommun Sida 5

9 18.2 Bilen byts in hos bilåterförsäljare och ny personalbil tas ut. Över/underskott av inbytespris gentemot restvärde samt avräkning serviceavtal kan lyftas in i kalkyl för den nya bilen. (se exempelbilaga 4) 18.3 Bilen återlämnas och försäljs. Den anställde kan efter hyresperioden återlämna bilen. Den säljs då vidare genom arbetsgivarens remarketingpartner. Om försäljningspriset understiger fordonets restvärde skall den anställde betala mellanskillnaden till arbetsgivaren. (se exempelbilaga 5) Om motsvarande överskott uppstår tillfaller detta den anställde. Överskottet återbetalas med avdrag för sociala avgifter för att åstadkomma kostnadsneutralitet. (se exempelbilaga 5) 19. Anställningens upphörande Om anställningen upphör under hyresperioden kan bilen: 1. Köpas av den anställde till marknadsvärde efter oberoende värdering. 2. Återlämnas och försäljas via remarketing. Avräkning av över/underskott mot restvärde och serviceavtal sker på samma sätt som beskrivits under tidigare rubriker. Observera att värdeminskning på en bil är högre i början av hyresperioden varför återlämning av bil under hyresperioden ofta medför ett underskott. Arbetsgivaren har tecknat en försäkring som täcker ett sådant underskott upp till ett prisbasbelopp vid egen uppsägning/återlämning. Försäkringen täcker inte underskott om bilen köps av den anställde. Den anställde får överföra avtalet på ny arbetsgivare om så är möjligt. Den anställde kan överlåta sitt avtal, om så är möjligt, till annan anställd. Om det ej finns lön att reglera underskott mot, kommer detta att faktureras den anställde. Regler för innehav av personalbil Kalmar kommun Sida 6

10 Exempelbilaga 1 Effekter på pensionen Kollektivavtalad pension Den anställdes kollektivavtalade pension påverkas inte av personalbilsinnehav. Allmän pension Överstiger årsinkomsten efter bruttolöneavdrag och förmånsvärde 8,07 inkomstbasbelopp (2014: kr, vilket motsvarar en månadslön på kr) påverkas inte den pensionsgrundande inkomsten, understiger årsinkomsten 8,07 inkomstbasbelopp kan den framtida allmänna pensionen påverkas. I beräkningsunderlaget för den pensionsgrundande inkomsten ingår bilförmån. Det innebär att det är mellanskillnaden mellan bruttolöneavdraget och förmånsvärdet som kan påverka den framtida allmänna pensionen. Om bruttolöneavdraget uppgår till kr/månad och förmånsvärdet uppgår till kr/månad är det mellanskillnaden kr som sänker den pensionsgrundande inkomsten under de tre år Du innehar en personalbil. Arbetsgivaren minskar sin inbetalning av arbetsgivaravgifter med i ovanstående exempel: kr * 0,3142 = 534 kr, vilket den anställde tillgodogörs i bilkalkylen. Hur den allmänna pensionen kan komma att påverkas är svårt att säga, eftersom den påverkas av framtida faktorer som exempelvis: din framtida inkomstutveckling vid vilken ålder du går i pension utvecklingen av premiepensionsfonderna den allmänna inkomstutvecklingen arbetskraftsdeltagandet födelsetalens utveckling medellivslängdens utveckling Det är därför mycket svårt att göra en generell prognos som ens kan sägas vara rättvisande. På webbsidan finns möjlighet för dig att göra en personlig prognos för att simulera utvecklingen. Vi föreslår att du utnyttjar denna möjlighet och utifrån din bilkalkyl använder formeln: Bruttolöneavdrag bilförmån * 36 månader = sänkt pensionsgrundande inkomst under 3 år (A) När du sedan anger månadslön på så beräknar du den enligt följande: ((Kvarvarande intjäningsår * nuvarande årsinkomst) (A)) / (kvarvarande intjäningsår * 12) Ange sedan den framräknade månadslönen, du kan sedan simulera ett antal faktorer om utvecklingen, exempelvis din framtida löneutveckling. Du kan också jämföra utfallet med om du anger din nuvarande (ej justerade) månadslön i prognosberäkningen. Beräkningsexempel: Månadslön: kr Bruttolöneavdrag: kr Förmånsvärde: kr Kvarvarande intjäningsår: 20 år * 36 = * = = / 240 = = justerad månadslön att ange i prognosen. Observera att ovanstående är en förenklad beräkningsmodell för att kunna använda prognosinstrumentet på Regler för innehav av personalbil Kalmar kommun Sida 7

11 Exempelbilaga 2 Effekter på sjuk- och föräldrapenning Sjukpenning Den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) kan komma att påverkas beroende på inkomstläge. Taket för SGI ligger på 7,5 prisbasbelopp, (7,5 * = kr), vilket motsvarar en månadslön på kr (notera att till månadslön skall övriga ersättningar läggas vid beräkning av SGI). Om lönen (efter bruttolöneavdrag) ligger över denna nivå påverkas inte sjukpenningen. Under de första 14 sjukdagarna betalar arbetsgivaren sjuklön baserat på ursprunglig lön, vilket innebär att ersättningen ej påverkas. Blir du sjuk i längre perioder än 14 dagar påverkas din sjukpenning enligt nedanstående tabell: Bruttolöneavdrag Inkomstnivå, kr/månad kr/månad kr/månad kr/månad kr/dag - 93 kr/dag kr/dag Föräldrapenning Taket för föräldrapenning ligger på 10 prisbasbelopp ( kr/månad). Om lönen (efter bruttolöneavdrag) ligger över denna nivå påverkas inte föräldrapenningen. Föräldrapenning betalas ut från försäkringskassan varför föräldrapenningen påverkas från dag 1, enligt nedanstående tabell: Bruttolöneavdrag Inkomstnivå, kr/månad kr/månad kr/månad kr/månad kr/dag - 93 kr/dag kr/dag Betalningsskydd vid sjukdom och föräldraledighet För att kompensera dessa effekter har arbetsgivaren tecknat en försäkring som innebär att om den anställde blir helt sjuk- eller föräldraledig i längre perioder så täcks kostnaderna för bilen upp till maximalt kr (1.0 prisbasbelopp) under hyresperioden för varje anställd/bil. Försäkringen har karenstid innan ersättning utgår: Sjukdom 15 dagar (i praktiken 0 dagar eftersom arbetsgivaren betalar lön de första 15 dagarna) Föräldraledighet 0 dagar under förutsättning att ledigheten omfattar 90 dagar i följd utgår ersättning fr.o.m. dag 1. Under den/de perioder försäkringen inte täcker arbetsgivarens kostnader faktureras den anställde dessa. Regler för innehav av personalbil Kalmar kommun Sida 8

12 Exempelbilaga 3 Den anställde köper bilen Bilen kan köpas till marknadsvärde efter förevisande av värderingsintyg från oberoende värderingsman. Exempel 1 Bilpris kr Restvärde kr Marknadsvärde kr (avräknas med ev värderings- och försäljningsavgifter) Steg 1 Den anställde köper bilen för kr, arbetsgivarens innestående vinst är kr. Steg 2 Överskottet återbetalas med avdrag för sociala avgifter /1,3142 = (arbetsgivarens kostnad *1,3142 = ) kr beskattas som lön beroende på den anställdes marginalskatt. 54 procent marginalskatt = * 0,46 = kr i nettoutbetalning till anställd 34 procent marginalskatt = * 0,66 = kr i nettoutbetalning till anställd Exempel 2 Bilpris kr Restvärde kr Marknadsvärde kr Steg 1 Den anställde köper bilen för kr, arbetsgivarens innestående förlust på kr. Steg 2 Om detta förhållande skulle uppstå kan reglering göras via löneavdrag, eventuellt under flera månader /1,3142 = i löneavdrag (arbetsgivarens minskade kostnad * 0,3142 = 4 782, löneavdrag minskad betalning av sociala avgifter = ) Den anställdes nettokostnad blir vid olika marginalskattesatser: 54 procent marginalskatt = * 0,46 = kr i nettokostnad för anställd 34 procent marginalskatt = * 0,66 = kr i nettokostnad för anställd Regler för innehav av personalbil Kalmar kommun Sida 9

13 Exempelbilaga 4 Bilen byts in och ny personalbil tas ut Uppkomna över/och underskott kan föras in i den nya kalkylen. Exempel 1 Inbytespris kr Restvärde kr I den nya kalkylen lyfts överskottet in och reducerar arbetsgivarens månadskostnad för den nya bilen med /36 = 555 kr. För den anställde blir nettoutfallet vid olika marginalskattesatser: 54 procent marginalskatt = (555 * 0,46) - (arbetsgivaravgifter 109 kr * 0,46) = 205 kr i minskad månadskostnad för den nya bilen 34 procent marginalskatt = (555 * 0,66) - (arbetsgivaravgifter 109 kr * 0,66) = 294 kr i minskad månadskostnad för den nya bilen Exempel 2 Inbytespris kr Restvärde kr I den nya kalkylen lyfts underskottet in och ökar arbetsgivarens månadskostnad för den nya bilen med /36 = 555 kr. För den anställde blir nettoutfallet vid olika marginalskattesatser: 54 procent marginalskatt = (555 * 0,46) - (arbetsgivaravgifter 109 kr * 0,46) = 205 kr i ökad månadskostnad för den nya bilen 34 procent marginalskatt = (555 * 0,66) - (arbetsgivaravgifter 136 kr * 0,66) = 294 kr i ökad månadskostnad för den nya bilen Regler för innehav av personalbil Kalmar kommun Sida 10

14 Exempelbilaga 5 Bilen återlämnas och försäljs Exempel 1 Bilpris kr Restvärde kr Försäljningspris inkl försäljningsavgifter kr Steg 1 Arbetsgivaren betalar kr för bilen arbetsgivarens innestående "vinst" är kr. Steg 2 Överskottet återbetalas med avdrag för sociala avgifter /1,3142 = (arbetsgivarens kostnad * 1,3142 = ) kr beskattas som lön beroende på den anställdes marginalskatt. 54 procent marginalskatt = * 0,46 = kr i nettoutbetalning till anställd 34 procent marginalskatt = * 0,66 = kr i nettoutbetalning till anställd Exempel 2 Bilpris kr Restvärde kr Försäljningspris inkl försäljningsavgifter kr Steg 1 Arbetsgivaren betalar kr för bilen och arbetsgivarens innestående "förlust" är kr. Steg 2 Om detta förhållande skulle uppstå kan reglering göras via löneavdrag, eventuellt under flera månader / 1,3142 = i löneavdrag (arbetsgivarens minskade kostnad * 0,3142 = 4 782, löneavdrag minskad betalning av sociala avgifter = ) Den anställdes nettokostnad blir vid olika marginalskattesatser: 54 procent marginalskatt = * 0,46 = kr i nettokostnad för anställd 34 procent marginalskatt = * 0,66 = kr i nettokostnad för anställd Regler för innehav av personalbil Kalmar kommun Sida 11

15 Miljöbil som Personalbil Ett erbjudande till dig som är anställd i Kalmar kommun Förmånligt och enkelt Bland annat tack vare skattelagstiftningen är det lönsamt att hyra en miljöbil via sin arbetsgivare jämfört med om du skulle köpa samma bil privat. En personalbil blir billigare för dig jämfört med privat finansiering (oavsett inkomstnivå). Innan du bestämmer dig får du en individuell kalkyl för personalbil så att du kan se exakt vad erbjudandet innebär för dig. Din arbetsgivare i samarbete med XXX erbjuder nu alla sina tillsvidareanställda med en återstående anställningstid av minst fyra år, att hyra en miljöbil i form av biogas, el eller ladd hybrid under tre år. Du betalar varje månad genom ett bruttolöneavdrag och ett förmånsvärde på bilen och dess extrautrustning. Nettokostnaden påverkas inte av hur många mil du kör i tjänsten, men har du möjlighet att göra avdrag för bilresor till och från arbetet påverkas dina avdragsmöjligheter negativt. Du ersätts med samma milersättning vid tjänstekörning som om du kört med privat bil. Hur går det till? Välj ut en bil hos en återförsäljare och begär en offert utställd på XXX. Därefter fyller du i blanketten: Beställning av Personalbilskalkyl. Blanketten finns tillgänglig på intranätet. Du postar, faxar eller mailar ifylld blankett och offert till XXX. Kontaktuppgifter finns på sista sidan i denna folder. Du får sedan en individuell bilkalkyl. Bestämmer du dig för att ta ut en personalbil, bekräftar du detta genom att underteckna kalkylen och skicka original (faxa gärna också för snabbare hantering) till XXX, som sedan beställer bilen. När leveransdatum är bekräftat hämtar du ut bilen och skriver under ett leveransgodkännande. Ett bilavtal upprättas sedan mellan dig och din arbetsgivare. Bilens utrustning Bilen skall vid uttaget vara utrustad med sommar- och vinterdäck. Observera att vinterdäck räknas som extrautrustning och ingår inte i bilens grundpris. I övrigt finns inga begränsningar, du kan fritt utrusta bilen med den extrautrustning du väljer.

16 Vanliga frågor och svar Läs igenom detta och har du ytterligare frågor så kontakta XXX. Vad händer om jag slutar? Om du slutar din anställning under avtalsperioden kan bilen återlämnas, den säljs då via arbetsgivarens remarketingpartner eller så kan du köpa bilen till marknadsvärdet. Uppkomna över/underskott regleras mot dig. Du får överföra avtalet på ny arbetsgivare om så är möjligt. Du kan också (om så är möjligt) överlåta ditt bilavtal till annan anställd. Kan min pension påverkas? Din kollektivavtalade pension påverkas inte. Din allmänna pension kan komma att påverkas beroende på inkomstnivå, ålder, framtida inkomster med mera. För mer utförlig beskrivning av effekter se fullständiga Regler för innehav av personalbil, exempelbilaga 1. Vad händer om jag blir sjuk? Du kan behålla bilen under tjänst- och föräldraledighet samt sjukskrivningsperioder. Under de första 14 dagarna av din sjukskrivning betalar arbetsgivaren sjuklön baserad på ursprunglig lön. Under denna period påverkas inte din ersättning oberoende av inkomstnivå. Blir du sjuk i längre perioder kan din sjukpenning (och föräldrapenning) påverkas beroende på inkomstnivå. För mer utförlig beskrivning av effekter se fullständiga Regler för innehav av personalbil, exempelbilaga 2. Din arbetsgivare har tecknat en personalbilsförsäkring som innebär att om du blir sjuk, tjänst eller föräldraledig i längre perioder så täcks kostnaderna för bilen upp till 0,5 prisbasbelopp under hyresperioden för varje anställd/bil. Vad händer vid hyresperiodens slut? När bilavtalet upphör kan bilen: Köpas till marknadsvärdet. Bytas in hos bilhandlare i samband med att ett nytt bilavtal tecknas. Återlämnas och säljas via arbetsgivarens remarketingpartner. I samtliga fall uppstår ett över- eller underskott gentemot bilens restvärde och avräkning mot serviceavtal. Både över- och underskott regleras mot dig. Du har samma risker och möjligheter i detta avseende som om du köpt bilen själv. Det är därför bättre att ligga lite i överkant vid beräkning av antal körda mil i bilkalkylen.

17 Hur länge gäller erbjudandet? Erbjudandet gäller tillsvidare, om det inträffar förändringar kommer information om detta att meddelas alla anställda. Kan jag byta bil? Du kan inte byta bil under hyresperioden. Kan jag hyra en begagnad bil? Nej, erbjudandet omfattar endast nya bilar, en bil per anställd. Vad kostar det? Din bilkostnad är alltid individuell beroende på faktorer som körsträcka, val av extrautrustning/utrustningspaket/tillval och inkomstnivå. Månadskostnaderna inkluderar värdeminskning, räntekostnad, skatt, bil- och personalbilsförsäkring, vinterdäck samt service- och ev reparationskostnader. Observera att vinterdäck inte ingår i bilens grundpris utan räknas som extrautrustning. Brytpunkt för statlig skatt ligger vid en månadslön på cirka kr i månaden, under kr gäller låg marginalskatt, över kr hög. I den individuella bilkalkylen tar vi hänsyn till din exakta marginalskatt.

18 Handläggare RAPPORT Datum Björn Strimfors På rätt väg? En jämställdhetsanalys av Kalmar kommuns resvaneundersökning Projekt- och exploateringsenheten Kommunledningskontoret Adress Box 611, Kalmar Besök Storgatan 35 A Tel vx

19 2 (13) Inledning Jämställdhet i transportsystemet Alla kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Så lyder målet för den svenska jämställdhetspolitiken som antogs av riksdagen Det övergripande jämställdhetsmålet har brutits ned i fyra delmål, nedan redogörs för delmålen samt Trafikverkets tolkning av hur målen kan kopplas till trafikplanering och resvanor. Det är främst målet om ekonomisk jämställdhet och jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet som har koppling till den här jämställdhetsanalysen. 1. Jämn fördelning av makt och inflytande Jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män i besluts- och genomförandeprocesser i transportplaneringen. 2. Ekonomisk jämställdhet Transportsystemet ska bidra till en likvärdig tillgång till utbildning och arbete för kvinnor respektive män. Tillgänglighet till arbetsmarknad, service och andra funktioner i samhället är grundläggande för kvinnors och mäns möjlighet till ekonomisk självständighet. Hur transportsystemet tillgodoser kvinnors och mäns behov av tillgänglighet till samhällets olika funktioner är en central faktor huruvida transportsystemet bidrar till ett jämställt samhälle. 3. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet Transportsystemet ska bidra till att skapa jämn fördelning mellan kvinnor och män avseende obetalt hem- och omsorgsarbete. 4. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra Risker och rädsla att utsättas för könsrelaterat våld/brott i samband med transporter och dess negativa återverkningar på mobilitet ska undanröjas. Utöver jämställdhetsmålen finns ett transportpolitiskt delmål, ett jämställt transportsystem, som innebär att transportsystemet ska utformas så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män bör ha samma möjlighet att påverka dess tillkomst, utformning och förvaltning. Deras värderingar ska tillmätas samma betydelse. Bakgrund I Kalmar kommun ska jämställdhet vara en självklarhet och målet är att jämställdheten ska öka i hela Kalmar kommun, även utanför det kommunala ansvarsområdet. För att möjliggöra uppföljning och utvärdering ska all statistik vara könsuppdelad. Utöver Kalmars jämställdhetsmål finns också andra mål som kan vara intressanta att belysa i en jämställhetsanalys, till exempel att Kalmar ska vara en fossilbränslefri kommun 2030 (ekologiskt hållbar kommun) och att Kalmar ska vara en del av en större arbetsmarknadsregion (attraktiv kommun). För att förverkliga ett jämställt transportsystem är det viktigt att ta reda på hur kvinnor och män använder transportsystemet vilket kan göras i form av 2

20 3 (13) resvaneundersökningar. I december 2011 genomfördes en resvaneundersökning i Blekinge, Jönköping, Kronoberg och Kalmar län. Som beställare stod Trafikverket tillsammans med Regionförbundet i Kalmar län, Regionförbundet södra Småland, Region Blekinge, ansvarig kollektivtrafikmyndighet i respektive län samt Växjö och Kalmar kommun. Undersöknigen genomfördes av Intermetra Business & Market Research Group AB. Syfte och frågeställningar I följande rapport kommer resvaneundersökningen att analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv. Syftet med jämställdhetsanalysen är att undersöka om och i så fall hur kvinnor och mäns resvanor skiljer sig åt i Kalmar kommun. Genom att lyfta fram likheter och skillnader kan vi få kunskap om vilka insatser som är extra viktiga för att skapa ett jämställt transportsystem. Följande frågeställningar kommer att ligga till grund för analysen: Vilka skillnader och likheter finns vid jämförelse av kvinnors och mäns resvanor/resmönster? Finns det skillnader i kvinnor och mäns inställning till och utfall av att resa hållbart? 1 Vilka andra variabler än kön ser vi i datamaterialet som kan påverka våra resvanor? Avgränsning Jämställdhetsanalysen baseras på den regionala resvaneundersökningen där respondenter från Blekinge, Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län ingår. I de fall underlaget är tillräckligt stort kommer endast respondenter med Kalmar som hemkommun att ingå i analysen. När datan bryts ner på fler bakrundsvariabler resulterar detta i ett litet underlag och i dessa fall har vi valt att komplettera med analyser där respondenter från hela regionen ingår. I analysen har vi valt att undvika korrektionsvägning av resultaten, därmed har det inte varit möjligt att jämföra antal resor utan endast andelar. Då materialet inte har testats har vi istället tittat på andra studier för att få stöd i slutsatserna. Resultaten pekar åt samma håll som tidigare erfarenheter och rapporter. Då jämställdhetsanalysen baseras på resvaneundersökningen är möjligheten att undersöka vissa samband och påverkansfaktorer begränsad av de frågor som ställts i enkäten. I detta skede kommer vi endast att analysera den data som finns i resvaneundersökningen. I resvaneundersökningen finns, förutom uppgifter om kön, även bakgrundsvariabler som till exempel inkomst och ålder. Tyvärr innehåller resvaneundersökningen inga uppgifter om trygghet vilket annars hade varit en självklar del i en jämställdhetsanalys. 1 Med hållbart resande menar vi att samåka, resa med kollektivtrafik, cykel eller gå, det vill säga resor som har mindre negativ påverkan på vår miljö. 3

Införande och regler om miljövänlig personalbil till tillsvidareanställda i Kalmar kommun

Införande och regler om miljövänlig personalbil till tillsvidareanställda i Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-01-20 KS 2015/0042 Kommunstyrelsen Införande och regler om miljövänlig personalbil till tillsvidareanställda i Kalmar kommun Förslag till beslut

Läs mer

Härryda kommun. Regler för innehav av personalbil 2015-01-01

Härryda kommun. Regler för innehav av personalbil 2015-01-01 Härryda kommun Regler för innehav av personalbil Regler för innehav av personalbil INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Bakgrund... 3 2. Omfattning... 3 3. Avtal om personalbil... 3 4. Bruttolöneavdrag... 3 5.

Läs mer

Munkedals kommun. Regler för innehav av personalbil 2015-01-01

Munkedals kommun. Regler för innehav av personalbil 2015-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Bakgrund... 3 2. Omfattning... 3 3. Avtal om personalbil... 3 4. Bruttolöneavdrag... 3 5. Sjukdom, föräldraledighet, annan ledighet... 3 6. Skatteregler... 4 7. Arbetsgivaren

Läs mer

WJ S~ G~~ 200Q'C!5 -/ I. Miljöbil som personalbil? Personalutskottets protokoll den 23 april 2009

WJ S~ G~~ 200Q'C!5 -/ I. Miljöbil som personalbil? Personalutskottets protokoll den 23 april 2009 Personalutskottets protokoll den 23 april 2009 32 Miljöbil som personalbil? I ärendet föreligger tjänsteskrivelse per den 15 april 2009. Arbetsrättschef Hans Broman föredrar ärendet. Personalutskottet

Läs mer

Bilföreningens ekonomi

Bilföreningens ekonomi Att dela bil Det går att dela bil på många sätt. Några exempel på att dela bil är samåkning, att åka taxi, att hyra bil, att låna bil av vänner eller att samäga bil. I denna skrift beskrivs hur en grupp

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VOLVOKONCERNENS TJÄNSTEBILSINNEHAVARE I SVERIGE

REGLEMENTE FÖR VOLVOKONCERNENS TJÄNSTEBILSINNEHAVARE I SVERIGE Reglemente 1 (24) Issued by (dept, name, phone, location) / Utfärdat av (avd, namn, tfn, geo plac) Version No / Versionsnr Appendix / Bilaga AB Volvo, Corporate HR Sweden, Svante Ljungqvist 2010.2 REGLEMENTE

Läs mer

Chefen & Chefens förmåner

Chefen & Chefens förmåner Chefen & Chefens förmåner INNEHÅLL Din totala ersättning 4 Att tänka på 6 Dina mål 8 Din rörliga ersättning 11 Dina förmåner 15 Försäkringar 23 Du som är vd 25 Källor och lästips 27 Ledarna mars 2011 2

Läs mer

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag PM Ärendenr: TRV 2011/19633 Trafikverket Till: Näringsdepartementet, Från: Trafikverket, Mats Gummesson, Bertil Magnusson, Åke Ståhlspets, Samhällsbehov 2011-11-23 Ökad och säker cykling - Redovisning

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VOLVOKONCERNENS TJÄNSTEBILSINNEHAVARE I SVERIGE

REGLEMENTE FÖR VOLVOKONCERNENS TJÄNSTEBILSINNEHAVARE I SVERIGE Reglemente 1 (24) Issued by (dept, name, phone, location) / Utfärdat av (avd, namn, tfn, geo plac) Version No / Versionsnr Appendix / Bilaga AB Volvo, Corporate HR Sweden, Peter Sonesson 2015.1 REGLEMENTE

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Vägen till en grön resplan.

Vägen till en grön resplan. Vägen till en grön resplan. Detta är den kompletta verktygslådan för företag och organisationer som vill effektivisera sin personals resande, både vad gäller arbetspendling och tjänsteresor. En hjälp på

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare Transportrådgivning till små och medelstora företag Vägledning för energi- och klimatrådgivare Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller

Läs mer

2014 Ossian Wennström. Föräldraledighet och den framtida pensionen. - En vägledning genom lag och avtal

2014 Ossian Wennström. Föräldraledighet och den framtida pensionen. - En vägledning genom lag och avtal 2014 Ossian Wennström Föräldraledighet och den framtida pensionen - En vägledning genom lag och avtal Föräldraledighet och den framtida pensionen - En vägledning genom lag och avtal Ossian Wennström Ossian

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

Hem-pc. Finansiering av. Tillsammans med samordnaren på ert företag och datorleverantören hjälper vi er göra rätt från början!

Hem-pc. Finansiering av. Tillsammans med samordnaren på ert företag och datorleverantören hjälper vi er göra rätt från början! Finansiering av Hem-pc 2005 Foto: Niklas Kämpargård/bildarkivet.se Tillsammans med samordnaren på ert företag och datorleverantören hjälper vi er göra rätt från början! Trygghet för arbetsgivare och anställd

Läs mer

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 12 maj 2004, 94 med ändring den 9 maj 2007, 130 och den 9 januari 2008, 16 Innehållsförteckning

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

Jämställdhet i prognoser, kalkyler och konsekvensbeskrivningar. WSP Analys & Strategi rapport 2007:12. Analys & Strategi

Jämställdhet i prognoser, kalkyler och konsekvensbeskrivningar. WSP Analys & Strategi rapport 2007:12. Analys & Strategi Jämställdhet i prognoser, kalkyler och konsekvensbeskrivningar WSP Analys & Strategi rapport 2007:12 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom

Läs mer

PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision

PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision Slutrapport Titel: Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision Slutrapport Publikation: 2007:62 Utgivningsdatum:

Läs mer

Jämställd information och bemötande på Pensionsmyndigheten? Fem förstudier med ett könsperspektiv på verksamheten

Jämställd information och bemötande på Pensionsmyndigheten? Fem förstudier med ett könsperspektiv på verksamheten Jämställd information och bemötande på Pensionsmyndigheten? Fem förstudier med ett könsperspektiv på verksamheten Förord Att integrera ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten är en del av myndighetsuppdraget.

Läs mer

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport 2014-04-22 Energimyndighetens projektnummer 35608-1 Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala,

Läs mer

2005:14. Lånedatorsystemet. Gratis för arbetsgivare dyrt för stat och kommun

2005:14. Lånedatorsystemet. Gratis för arbetsgivare dyrt för stat och kommun 2005:14 Lånedatorsystemet Gratis för arbetsgivare dyrt för stat och kommun MISSIV DATUM DIARIENR 2005-06-10 2004/442-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2004-09-02 Fi2004/3940 Regeringen Finansdepartementet 103

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

KOLLEKTIVTRAFIKENS MÖJLIGHETER OCH BETYDELSE. Erika Sandow 1,2 Kerstin Westin 1,2. Transportforskningsenheten, Umeå Universitet

KOLLEKTIVTRAFIKENS MÖJLIGHETER OCH BETYDELSE. Erika Sandow 1,2 Kerstin Westin 1,2. Transportforskningsenheten, Umeå Universitet REGIONFÖRSTORING I GLESA OMRÅDEN KOLLEKTIVTRAFIKENS MÖJLIGHETER OCH BETYDELSE Erika Sandow 1,2 Kerstin Westin 1,2 1 Transportforskningsenheten, Umeå Universitet 2 Kulturgeografiska institutionen, Umeå

Läs mer

Kongress 2005. Malmö

Kongress 2005. Malmö Häfte E, del 2: Välfärd nya behov, nya möjligheter Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte E del 2 Välfärd nya behov, nya möjligheter Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör barn och familjepolitik

Läs mer

Chefen & Vd-avtalet 1

Chefen & Vd-avtalet 1 Chefen & Vd-avtalet 1 INNEHÅLL Ditt vd-avtal 4 Vd och anställningstryggheten 4 Vd:s ansvar 5 Verkställande direktörens plikter 7 Personligt betalningsansvar 8 Checklista 10 Anställningsavtal 12 Anställningsform

Läs mer

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga *,Vägverket Vägvertl:et ~BANVERKET Banvertl.et Margareta HusfelcIt Projektledare lfn: 08-75 766 86 Bengt Rydhed Projektledare lin: 031 10 32 33 Datum: 2007-12-20 Beteckning: Vägverket: YT20A 2006: 18013

Läs mer

Chefen & Chefens lön

Chefen & Chefens lön Chefen & Chefens lön INNEHÅLL Lönesättningsprocessen 4 Ditt underlag 5 Dina förutsättningar 6 Lönens olika delar 8 Kompetens vad är det? 12 Förmåner och rörliga lönedelar 13 Lönesamtalet 15 Nytt jobb 21

Läs mer

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1 REDOVISAR Redovisar 2000:1 Båda blir bäst Attityden till delad föräldraledighet I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer