Antalet styrelsemöten har varit två före årsmötet och nio därefter.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Antalet styrelsemöten har varit två före årsmötet och nio därefter."

Transkript

1 SPF SKARA Sid 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Medlemmar Antalet var 478 vid årets början och 480 vid årets slut. Styrelse Alice Ferm ordförande Odd Bergmann kassör Anita Kjällström vice ordförande Ruth Eliaeson vice kassör Karl Erik Appeby sekreterare Bertil Olausson medl sekr Eva Lindkvist vice sekr Kerstin Junggren ledamot Bengt Wallin ledamot Antalet styrelsemöten har varit två före årsmötet och nio därefter. Ekonomi Detta år var enligt årsmötesbeslut ( 13) det ekonomiska resultatet beräknat att bli ett mindre underskott. Enligt upprättade resultat- och balansräkningar har underskottet blivit något större. Detta kan motiveras av högre kostnader och mera omfattande verksamhet. Revision Valda revisorer är Sven Sehag och Alf Persson med Torsten Andersson som ersättare. Samråd har förekommit med revisorerna gällande bokföringen och fördelning mellan konton. Valberedning Utsedd valberedning är Bengt Samuelsson, Hans Gustavsson, Irene Bergqvist, Ingvar Ivarsson och Birgitta Henrichson. Löpande kontakt har hållits med valberedningen, som följt styrelsens arbete via protokoll. Årsmöte Detta genomfördes stadgeenligt den 18 februari 2009 i närvaro av ca 90 medlemmar. Vid årsmötet avtackades de som avgick från olika kommittéer samt de som under verksamhetsåret gjort särskilt betydelsefulla insatser för föreningen. Mötesaktiviteter och arrangemang Knutsfest 14 januari med grötmeny. Kören medverkade med sång, musik och diktläsning. Vid Café Vasa 3 februari berättade Unga Företagare från Katedralskolan om sina projekt. Teaterresa 14 februari till Stadsteatern i Göteborg och föreställningen Sista dansen. Det var uppskattat av 36 deltagare. Café Vasa 3 mars; Åke Urmakare kåserade om tiden. Månadsmöte 18 mars; elever och lärare från Skara Musikskola underhöll. Vårens höjdpunkt programmässigt var mötet 15 april. AnnBritt Grünewald talade över ämnet Mina 28 år i fängelse. Kören sjöng i anslutning till föredraget. Extra stolar fick bäras in så att 150 medlemmar kunde lyssna. Studiebesök 28 april vid Påverås mejeri. Bussresa 17 maj till Oslo. Sångframträdande på Seniorkafét 26 maj av SPF-kören. Månadsmöte 3 juni; musikcafé på Planteringen. Dansarna och kören underhöll. Sillsexa 9 juni i Scoutstugan; dragspelsmusik av Hans Gustavsson, 48 medlemmar deltog.

2 SPF SKARA Sid 2 Utflykt med lunch till Islanna Café söndag 9 augusti. Deltagande i Bonnamarknad (arrangör Studieförbundet Vuxenskolan) lördag 22 augusti. Deltagande i Seniorkarnevalen i Skara (samarbete med Skara Senior) lördag 29 augusti. Deltagande i Medeltidsdagar i Skara lördag 5 och söndag 6 september. Månadsmöte (upptaktsmöte för hösten) 9 september med Iréne Hansson och ackompanjatör. De framförde inför stor publik ett uppskattat urval av sånger från operettens värld. Café Vasa 22 september med Bengt Sarwé som berättade om missionsarbete i Ryssland. Vid månadsmöte 9 oktober hade vi äntligen lyckats engagera Solveig Ternström som berättade om sitt liv och arbete inför fullsatt publik i Missionskyrkan. Fredrik Johansson, bokhandlare i Skara, gav oss tips om höstens boknyheter vid Café Vasa den 27 oktober. Den 11 november var det månadsmöte med Bert Karlsson som berättade glimtar ur sitt liv. Sångframträdande på Seniorkafét 24 november av SPF-kören. Månadsmötet 9 december då Skara Skolscens studerande framförde dikter och sång var som vanligt uppskattat. En resa till Göteborgsperan och föreställningen Trollflöjten gjordes den 10 december med 27 deltagare. Kampanjvecka SPF-veckan (v 37) ordnades av de flesta SPF-föreningar i distriktet. Det innebar i Skara förutom höstens upptaktsmöte en debatt om boendefrågor, en friskvårdsdag, information och underhållning på Klostergatan och att SPF-are ordnade med utevistelse vid äldreboenden. Samverkan med kommunen På flera olika sätt har föreningen bra samverkan med företrädare för Skara kommun. Kommunalt Pensionärsråd SPF Skara representeras i Kommmunala Pensionärsrådet (KPR) av Odd Bergmann (ordinarie) och Berit Wersén (ersättare). KPR är en av kommunstyrelsens remissinstanser. Rådet är en viktig länk mellan kommunens beslutande och pensionärsorganisationerna. Förutom att ge svar på formella remisser har rådet arbetat genom att kalla avdelningschefer och förvaltningschefer till rådets möten. På så sätt får rådet information om förvaltningarnas ekonomi och verksamhet samt idéer inför framtiden. Skara Senior Projektet har till syfte att ge information om möjligheter och rättigheter som finns för kommunens äldsta. Samtliga pensionärsföreningar i kommunen deltar. Representant för SPF Skara är Alice Ferm. Skara Senior arrangerar olika evenemang som seniorbio, föreläsningar och årlig seniorkarneval. Bland dessa ska även nämnas bovling och curling. Seniorkafé I anslutning till verksamheten inom Skara Senior finns träffpunkten Seniorkafét, som sköts av frivilliga från olika föreningar. Seniorkafét styrs av ett husråd där Alice Ferm är ledamot och Odd Bergmann ersättare. Rådet har haft sex möten under året. Husrådet har gjort studiebesök på handikappomsorgens sommarhus i Götala. Frivilligsamordnare Petra Wedebrand bjöd in till vårfest för alla frivilliga på Planteringen. Inom ramen för verksamheten vid seniorkafét har ordnats kurser i frivilligt socialt arbete, första hjälpen och livsmedelshygien med egenkontroll.

3 SPF SKARA Sid 3 Seniorvänlig kommun Förbundet utlyste hösten 2009 en tävling om mest seniorvänlig kommun. SPF Skara nominerade Skara kommun med motivet att det är en seniorvänlig kommun som bryr sig om de äldre som inte är omhändertagna. Vi angav projektet Skara Senior, anhörigstöd, information, friskvård, dagvård och äldreanpassad stadstrafik i vår plädering. Av kommunerna i Skaraborgsdistriktet blev Götene, Skara och Töreboda nominerade. Det var Götene kommun som fick distriktsstyrelsens förord och Götene blev senare utsedd till den mest seniorvänliga kommunen i Sverige. Referensgrupp för närståendestöd Gruppens syfte är att vara en länk mellan kommunens äldreomsorg och föreningslivet. Det ingår representanter för olika frivilligorganisationer och kyrkor i denna grupp. Från vår förening deltar Gudrun Hagman och Margareta Lundahl. Äldresäkerhetsgrupp Det finns en arbetsgrupp för äldresäkerhetsfrågor där Folkhälsorådet och kommunens äldreomsorg samverkar med pensionärsorganisationerna. Ann-Mari Schager representerar SPF Skara. Under 2009 har gruppen haft sju sammankomster. En ny upplaga av häftet Lev säkrare har producerats. Gruppens årliga konferens var den 29 september 2009 med inslag om fallskadeprevention, glädje trots allt och leva medan tiden går. Vid servicehuset Frejan har gruppen informerat om sin verksamhet. På batteribytardagen i december gav gruppen tillsammans med personal från Räddningstjänsten råd och anvisning om hur vi ska behandla den sortens avfall. Friskvårdskommitté Under året har kommittén bestått av Anita Kjällström, Alice Eriksson, Lennart Gustavsson, Leif Johansson, Arne Storm och Ann Britt Molander Johansson. Två friskvårdsdagar har ordnats under året en i maj vid Petersburg och en i september vid Vilan. Verksamheten har omfattat flera olika aktiviteter. Dansgruppen har haft line dance, internationell dans och square dance. Antalet deltagare cirka 20. Ledare är Bengt Bergqvist, Siv Bergqvist och Elly Selin. Styrketräning (ca 20 deltagare) sker i samarbete med Skara Hälsostudio. Ledare är Ann-Britt Molander Johansson. Vattengympa omfattar två grupper med totalt ca 40 deltagare. Dessutom samarbetar vi med SPF Vallebygden i en grupp. Stavgång, huvudsakligen praktiserat måndagar vid Petersburg med Lennart Gustavsson som ledare, är populärt. Antalet deltagare är ofta cirka 50 samt även från andra föreningar. I anslutning till kommitténs verksamhet finns boulesektionen som har egen organisation och ekonomi. Ledningsgrupp är Anita Kjällström, Ulla-Britt Larsson och Sven-Olof Mihlsén. Under året har flera framgångar skördats. Vid riksmästerskapet i Sundsvall deltog SPF Skara med sex lag. I damklassen segrade SPF Skara genom Ingrid Avéus, Maj-Lis Gustafsson och Inga Johansson. Vid distriktsmästerskapet i Skövde blev SPF Skara också etta i damklassen. Laget bestod av Britt Karlsson, Ulla-Britt Larsson och Majlis Löwing. Vår egen tävling som kallas Midsommarboule genomfördes med drygt 150 deltagare från olika föreningar. Verksamheten har även omfattat deltagande i seriespel. Två lag med nio deltagare i varje har deltagit i division 1. Fem lag har deltagit i Eriks cup i Skövde och tre lag i DINA-cupen i Skara. Även i Vårprimören (nio lag) i Götene och Nordbillengenklotet (sex lag) i Lerdala har SPF Skara varit representerad.

4 SPF SKARA Sid 4 Program- och resekommitté Under året har kommittén bestått av Berit Wersén, Karin Tellander, Kerstin Kristoffersson, Maj Neero, Hans Gustavsson, Erland Andersson och Kerstin Junggren. Kommittén har haft nio protokollförda sammanträden, då också föreningens ordförande Alice Ferm varit närvarande. Kommittén har förberett och tillsammans med styrelsen och berörda funktionärer arrangerat föreningens månadsmöten, Café Vasa, resor och utflykter samt andra aktiviteter. Studiekommitté Under året har kommittén bestått av Kerstin Kihlström, Berit Andersson, Tore Grahn, Brita Stenberg och Lars Hjertén. Kommittén har haft fyra sammanträden. Program med studiecirklar för vår och höst har tagits fram. Några nya studiecirklar har tillkommit. Antalet cirklar under 2009 har varit 16 omfattande totalt 234 studietimmar. Studieverksamheten har bedrivits i god samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan. Övrig verksamhet Allas barnbarn en grupp av sagoläsare vid förskolorna har fortsatt sina aktiviteter, vilka sker i samverkan med bibliotekets barnavdelning och cheferna inom förskoleverksamheten. Samordnare för SPF:s deltagande är Karin Wengström. Brevduvor har liksom tidigare år ansvarat för distributionen av föreningens program till de medlemmar som bo inom Skara tätort. Genom detta sparas pengar då portokostnaderna blir mindre. Ett tiotal medlemmar har medverkat som brevduvor. Försäkringsansvarig Ingvar Ivarsson är försäkringsansvarig. SPF har enligt avtal med Skandia mötesförsäkring, gruppolycksfallsförsäkring och grupplivförsäkring. Mötesförsäkringen gäller utan särskild ansökan för alla medlemmar. Försäkringen betalas av förbundet och gäller för olycksfall som inträffar vid möte eller annat arrangemang som ordnas av SPF. Även vid resa till eller från SPF-arrangemang gäller försäkringen. SPF-medlemmar kan enligt avtalet teckna egna olycksfalls- och livförsäkringar i Skandia. Livförsäkringen kan tecknas på ett halvt eller ett helt basbelopp som dödsfallsbelopp. Denna försäkring måste tecknas inom sex månader från att medlemmen blivit registrerad som medlem. Försäkringen kan tecknas om medlemmen fyllt 60 år men inte fyllt 70 år. Skaraborgs distrikt av SPF har ett samarbetsavtal med Länsförsäkringar. I avtalet ingår att distriktets föreningar med informationsmaterial ska väcka intresse och sprida kännedom om förmåner som medlemmarna kan få genom att teckna försäkringar hos Länsförsäkringar. Förmånerna är rabatter på hemförsäkring, villa/hemförsäkring, fritidshusförsäkring och bilförsäkring. Hörselansvarig Margareta Nolåker är hörselansvarig. Uppgiften är att till medlemmarna vidarebefordra aktuell information i hörselfrågor. Margareta har deltagit i en av distriktet ordnad kurs om sjukdomen tinnitus. Mötesvärdar En betydelsefull uppgift för samhörigheten inom föreningen är att särskilda mötesvärdar välkomnar medlemmarna till våra månadsmöten. Mötesvärdar har varit Berit Wersén, Britt- Mari Skoog, Bengt Samuelsson, Maja-Lena Fransson, Odd Bergmann och Margareta Nolåker.

5 SPF SKARA Sid 5 Seniorer i skolan Hans Gustavsson och Karin Haglund har varit engagerade i stödverksamhet för elever vid Källeskolan efter önskemål från skolledningen. Serveringskommitté Med sin sammankallande Siv Bergqvist i spetsen har kommittén på ett föredömligt och kostnadseffektivt sätt ordnat med den lekamliga delen vid våra månadsmöten och en del andra sammankomster. Övriga deltagare i kommittén har varit Bengt Bergqvist, Ingemar Bäckström, Monika Fast, Wivi-Ann Krantz, Evelyn Magnusson, Elly Selin /även lotteriansvarig/ och Eva Wallgren. Sångkör är sedan flera år en etablerad verksamhet i föreningen. Kören består av ett 30-tal sångare som träffas till övningar en gång per vecka under vår och höst. Ledare är Ingrid Holm och ackompanjatörer Marianne Lundmark, piano och Walter Lindahl, dragspel. Kören har vid flera SPF-möten bidragit till trevnaden och underhållningen. Kören har dessutom framträtt med sångprogram på Frejan och Viktoriagården samt vid trivselträff i Missionskyrkan. Vid distriktets kördag deltog 12 av körens medlemmar. Trafikansvarig Bengt Wallin är trafikansvarig. Information om aktuella trafikfrågor har lämnats vid två månadsmöten under året. Veteranvetartävling Föreningens lag 1 (Axel Ullerås, Barbro Wireen och Kjell Jönsson med Anita Kjällström som lagledare) belade andraplatsen i distriktets veteranvetartävling Deltagande i distriktets verksamheter Vår förening har varit representerad vid distriktets årsstämma samt ett antal konferenser och kurser på distriktsnivå. I ledningen för distriktet ingår från vår förening Bengt Wallin som kassör. Alice Ferm är ledamot i distriktets valberedning. Slutord Styrelsens mål har varit att i enlighet med förbundsstadgarna arbeta för att tillvarata och främja pensionärernas ekonomiska och sociala intressen; att lämna information i samhällsfrågor som berör pensionärer; att främja studier och annan kulturell verksamhet; och att främja friskvård samt i övrigt verka för god livskvalité. SKARA 19 januari 2010 Alice Ferm Anita Kjällström Karl Erik Appeby Bengt Wallin Eva Lindkvist Odd Bergmann Bertil Olausson Kerstin Junggren Ruth Eliaeson

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. DISTRIKTSSTYRELSEN Ordinarie: Lisbeth Staaf-Igelström Karlstad-Handels Ordförande Lillemor Johansson Hammarö

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009 SPF Uppsaladistriktet VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009 SPF Uppsala läns distrikt Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande Ewert Cederholm Fjärdhundrabygden V. ordförande Laila S Eriksson Svartbäcken

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Styrelsen för PRO Samorganisation i Gävle avger härmed berättelse över verksamhetsåret 2013. Styrelse med mera Styrelsen Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Studieorganisatör

Läs mer

Styrelsens sammanträden Under året har styrelsen hållit 11 ordinarie styrelsemöten och ett konstituerande möte. Samtliga protokollförda.

Styrelsens sammanträden Under året har styrelsen hållit 11 ordinarie styrelsemöten och ett konstituerande möte. Samtliga protokollförda. Årsmöte Föreningens årsmöte var välbesökt och hölls torsdagen den 14 februari 2013 i Jörlandagården. Ordföranden Lennart Frennemo inledde mötet med en parentation över de medlemmar, som avlidit under det

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 SAMORGANISATION I STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelse Ordinarie ledamöter Alf Andersson Ordförande Enskededalen Gun Gustafsson Vice ordförande/studieorganisatör Sofia Kurt Blank Kassör Byggettan

Läs mer

Sveriges Pensionärsförbund Nykvarn. Förening nr. 456. Org.nr. 802417-6425

Sveriges Pensionärsförbund Nykvarn. Förening nr. 456. Org.nr. 802417-6425 Sveriges Pensionärsförbund Nykvarn Förening nr. 456 Org.nr. 802417-6425 Årsredovisning 2014 Verksamhetsidé SPF (Sveriges Pensionärsförbund) vill öka och förbättra äldres inflytande i samhället, valfrihet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 ÖSTERGÖTLAND Styrelsens sammansättning 2014 PRO förening Ordförande Curt Karlsson Johannelund Vice ordförande Inghild Larsson Mantorp Kassör Lars-Göran Strand Lambohov Sekreterare

Läs mer

VERKSAMHETEN SOFIA FÖR GEMENSKAP, PÅVERKAN, HÄLSA OCH LIVSKVALITET

VERKSAMHETEN SOFIA FÖR GEMENSKAP, PÅVERKAN, HÄLSA OCH LIVSKVALITET VERKSAMHETEN 2014 SOFIA FÖR GEMENSKAP, PÅVERKAN, HÄLSA OCH LIVSKVALITET Förslag till DAGORDNING VID PRO SOFIAS ÅRSMÖTE DEN 10 MARS 2015 Församlingslokalen, Borgmästargatan 11, nb. Kl 13.00. 1. Årsmötets

Läs mer

Fler hittar till Kafé Björken

Fler hittar till Kafé Björken E Fler hittar till Kafé Björken n måndagseftermiddag under senvintern sjöng SPF-kören på Björken. Det var körens tredje besök under de sju år som verksamheten pågått i lokalen vid Vallmansgatan. Men denna

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011. Verksamhetsberättelse Resultaträkning Balansräkning Revisionsberättelse Budgetförslag 2012

ÅRSREDOVISNING 2011. Verksamhetsberättelse Resultaträkning Balansräkning Revisionsberättelse Budgetförslag 2012 ÅRSREDOVISNING 2011 Verksamhetsberättelse Resultaträkning Balansräkning Revisionsberättelse Budgetförslag 2012 1 I början av 2011 drabbades vi av ett tungt slag då våra vänner och kolleger Inga-Britt och

Läs mer

SPF distrikt Skaraborg

SPF distrikt Skaraborg Verksamhetsberättelse för SPF distrikt Skaraborg 2013 Styrelsen för SPF distrikt Skaraborg överlämnar härmed sin verksamhetsberättelse för 2013, distriktets trettioåttonde verksamhetsår. Styrelsen har

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

SPF-NYTT 2012-4. Falubygden INFÖR VINTERN. Creutz lave i vinterskrud (foto: Sven-Erik Ejeborg)

SPF-NYTT 2012-4. Falubygden INFÖR VINTERN. Creutz lave i vinterskrud (foto: Sven-Erik Ejeborg) SPF-NYTT 2012-4 Falubygden INFÖR VINTERN Creutz lave i vinterskrud (foto: Sven-Erik Ejeborg) Ordförande: Vice ordf: Kassör: Sekreterare: Ledamöter: Ersättare: vice sekr: Karin Michols 253 98 Kerstin Stafås

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift 2012 Sida 1 av 12 Funkisdygn Den 21-22 januari träffades distriktets funktionärer för teambuilding i Valbo. Där gick de igenom Första hjälpen

Läs mer

Kraftsamling inför framtiden

Kraftsamling inför framtiden Kraftsamling inför framtiden EU-debatt i Höör den 9 maj Sidan 22 Aktiv roll i EU Sverige ska ha en fortsatt aktiv roll i EU och internationellt i drogfrågorna. Det sade riksdagsledamoten Lars Gustavsson

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HSB STOCKHOLMS PENSIONÄRSRÅD 1 januari 31 december 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HSB STOCKHOLMS PENSIONÄRSRÅD 1 januari 31 december 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HSB STOCKHOLMS PENSIONÄRSRÅD 1 januari 31 december 2012 Pensionärsrådets ledamöter Lillian Björkman, ordförande t.o.m. 18 april, v. ordförande t.o.m. 18 april ordförande fr.o.m.

Läs mer

PROs VERKSAMHET 2011

PROs VERKSAMHET 2011 PROs VERKSAMHET 2011 PROs VERKSAMHET 2011 Årsredovisning för Pensionärernas Riksorganisation inklusive resultatenheterna PROs folkhögskola i Gysinge och Intresseföreningen PROs folkhögskola Gysinge. Manus:

Läs mer

Program: OBS! Vill Du äta lunch måste Du anmäla dig senast den 13 april till halland@centerpartiet.se eller 070-641 06 73

Program: OBS! Vill Du äta lunch måste Du anmäla dig senast den 13 april till halland@centerpartiet.se eller 070-641 06 73 centerpartiet I hallands årsstämma 2015 Centerpartiet i Halland kallar valda ombud till ÅRSSTÄMMA Lördagen den 18 april 2015 Katrinebergs folkhögskola, Vessigebro Program: 9.00 Ombudsanmälan och kaffe

Läs mer

Handbok för kassörer

Handbok för kassörer 2012-04-11 Handbok för kassörer Tips och råd för föreningskassörer inom Sveriges Pensionärsförbund Rune Nilsson 1. Kassörens roll i styrelsen 2 Det är hela styrelsens ansvar att driva föreningen, ansvara

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 1 Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för ProLiv Väst Prostatacancerförening lämnar följande verksamhetsberättelse för 2012 års verksamhet. Föreningens styrelse m.m. Följande personer har ingått i

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Förord 3 Kongress i Ronneby 5 Event 6 SPF engagerat i Almedalsveckan 6 SPF:s tävling Seniorvänlig kommun 6 Två seminarier väcker uppmärksamhet 7 Träffa SPF på mässan

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2012

Årsmöteshandlingar 2012 Årsmöteshandlingar 2012 Mot fjärran kust. Innehåll: 1. Dagordning 1 2. Sammanställning inför valen 2 3. Verksamhetsberättelse 2011 2012 3 4. Resultat- och balansräkning 9 5. Revisionsberättelse 10 6. Verksamhetsplan

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Årsmötes- handlingar 2012

Årsmötes- handlingar 2012 Årsmöteshandlingar 2012 INNEHÅLLS FÖRTECKNING SIDAN Röstetal 3 Dagordning 4 Förtydligande till dagordning 5 Verksamhetsberättelse 6 Agility 7 HUS 8 RUS 9 TJH 9 TÄS 11 PR/Info 11 Ungdom 11 Styrelsen 12

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20 Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA sida 1 av 20 sida 2 av 20 Innehåll Utdrag ur HGFs stadgar och HGF Järfällas Bostadspolitiska Program Denna sida HGF Järfällas verksamhetsinriktning

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939 MEDLEMSFORUM för SPF-Håbo Välkomna till SPF Håbos årsmöte fredagen den 18 februari 2011 klockan 13.30 i Skeppet, Kalmarvägen 3. PROGRAM Vi får lyssna på Hasse E-son

Läs mer

Jarlabanke Täby. Den tredje åldern... Jarlabankes årsmöte Seniorer i media och i ålderstrappan. Nr 2/2015 Årg. 20 MEDLEMSBLAD MAJ SEPTEMBER

Jarlabanke Täby. Den tredje åldern... Jarlabankes årsmöte Seniorer i media och i ålderstrappan. Nr 2/2015 Årg. 20 MEDLEMSBLAD MAJ SEPTEMBER Jarlabanke Täby Föreningen grundad 1975 40-årsjubileum 2015 Nr 2/2015 Årg. 20 MEDLEMSBLAD MAJ SEPTEMBER Den tredje åldern... Jarlabankes årsmöte Seniorer i media och i ålderstrappan 1 Årsavgiften 2015

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Täby får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Ingela

Läs mer