S:t Erik Försäkring. Årsredovisning English Summary, pages 24 28

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2006. English Summary, pages 24 28"

Transkript

1 S:t Erik Försäkring Årsredovisning 2006 English Summary, pages 24 28

2 Om S:t Erik Försäkring S:t Erik Försäkring är ett försäkringsbolag som har till uppgift att skydda Stockholms stads tillgångar och verksamheter. Bolaget ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB som är moderbolag för Stockholms stads aktiebolag. S:t Erik Försäkring ska identifiera de försäkringsbara risker som finns inom Stockholms stads verksamheter och vara en katalysator i det skadeförebyggande arbetet. Bolaget är en inköpscentral för försäkringar. Verksamheten påbörjades På S:t Erik Försäkrings hemsida finns utförlig information om vilka försäkringar som gäller inom Stockholms stad och vilka rutiner som gäller när en försäkring ska tecknas. På hemsidan finns också information om vad som ska göras när det har inträffat en skada samt inloggning till Prevnet, Stockholms stads system för skade- och incidentrapportering. Även vissa dokument och blanketter finns på hemsidan, till exempel skadeanmälan till externa försäkringsbolag, försäkringsvillkor och produktblad. Innehåll Året som gått VD har ordet Vision, affärsidé, mål och strategi Skador Vi arbetar så här Försäkringar Förvaltningsberättelse Definitioner och begrepp Rörelseresultat åren Resultaträkning Resultatanalys Balansräkning Noter till resultat- och balansräkning Vinstdisposition Revisionsberättelse Styrelse, revisorer, VD A Selective Summary A message from the CEO his is S:t Erik Försäkring he year in brief Claims Insurance Five-year overview Kontakta oss/contact information omslag Arkitekt Peter Celsings berömda kulturhus från början av 1970-talet inrymmer många aktiviteter. Här finns teaterverksamhet, läsesalonger, restauranger, administrationslokaler och fr o m den 15 juni 2007 har S:t Erik Försäkring sitt kontor på plan 9 med ingång från Beridarbansgatan 1 3.

3 KUNDERNA BEDÖMER SERVICEN En undersökning från Utrednings- och statistikkontoret Året som gått Många och stora skadehändelser. Ovanligt många skolor och förskolor brandskadades under året. Kostnaderna för bara dessa händelser uppgick till 100 miljoner kronor och över 600 barn måste flytta till andra lokaler. Andra bränder och vattenskador var också många till antalet och kostade cirka 46 miljoner kronor förutom kundernas kostnad för självrisken. Upphandlingar. S:t Erik Försäkring genomförde under året ett antal upphandlingar enligt Lagen om offentlig upphandling, bland annat försäkringar för förmögenhetsbrott, olycksfall och skadedjursbekämpning. Samtliga upphandlingar ledde till sänkta premier. Brandingenjör. Avtal tecknades med fristående brandingenjören Nils Fröman som börjat att arbeta med skadeförebyggande projekt hos våra kunder. Nils Fröman med hunden Peggy. S:t Erik Försäkring nöjd. S: ERIK FÖRSÄKRING Jourhavande brandinspektör. Avtal tecknades med Stockholms Brandförsvar om att få anlita deras jourhavande brandinspektörer. Dessa hjälper och stöttar S:t Erik Försäkring med utredningsarbete i samband med brandskador och med information om bränder och skadeförebyggande åtgärder. Det ska med en gång sägas att helhetsomdömet blev mycket gott med ett medelvärde av 8,5 på en tiogradig skala där 1 stod för inte alls nöjd och 10 betydde i högsta grad Inte alls I högsta nöjd grad nöjd Alla servicefaktorer får goda omdömen, med de allra högsta värdena för kompetens och bemötande och lite lägre för informationen. Hur nöjd var du totalt sett med... Inte alls I högsta nöjd grad nöjd Ser vi närmare på frekvenstabellerna i tabellbilagan är det värt att notera att andelen kunder som givit låga betyg fyra eller lägre för de olika aspekterna endast uppgår till några enstaka procent. Nöjda kunder. S:t Erik Försäkring lät göra en enkät till över hundra personer bland våra kunder. Helhetsomdömet blev mycket gott. Alla servicefaktorer fick goda omdömen, med de allra högsta värdena för kompetens och bemötande. Vi fick även en rad förbättringsförslag som vi ska ta fasta på, bland annat en aktivare hemsida. Nyckeltal Premieintäkter för egen räkning, kkr Försäkringsersättningar för egen räkning, kkr Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat, kkr Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt, kkr 0 0 Skadeprocent, % 131,0 76,9 Driftkostnadsprocent, % 16,0 18,3 otalkostnadsprocent, % 147,0 95,2 otalt försäkringsvärde, kkr

4 VD har ordet Det gångna året har varit S:t Erik Försäkrings hittills mest skadedrabbade år. Både många och stora skadehändelser har inträffat. Genom att lösa upp en del av säkerhetsreserven kan bolaget trots detta uppvisa nollresultat. Bolagets strategiska inriktning; att identifiera risker, förebygga skador och försäkra Stockholms stads verksamheter, kvarstår. Omvärldsfaktorer För världens återförsäkrare blev 2006 ett år med låga skadekostnader. Det kan jämföras med 2005 då många väderorsakade naturkatastrofer drabbade världen och kostade hela försäkringsbranschen mycket pengar. Återförsäkrare brukar motivera höjda premier med ökade skadekostnader, så nu får vi se om motsatsen gäller. I Sverige fortsätter kostnaderna orsakade av bränder att vara höga. De senaste tio åren har de årliga kostnaderna för brandskador överstigit 3 miljarder kronor. endensen är att kostnaderna ökar för brand. Mer än var tredje brand i Sverige är anlagd. Inom den svenska kommunförsäkringsmarknaden är det fortsatt bristande konkurrens. Därför har flera kommuner i landet gått samman och bildat eller planerar att bilda egna försäkringsbolag. Genom detta får kommunerna tillgång till den internationella återförsäkringsmarknaden, de når fler försäkringsgivare och därmed ökar konkurrensen. Ägandet av ett eget försäkringsbolag är ett modernare sätt att upphandla försäkringslösningar. Effektiv riskfinansiering S:t Erik Försäkring är en av landets större köpare av återförsäkring med ett samlat försäkringsvärde på över 240 miljarder kronor. Förutom skadekostnader är återförsäkringspremien bolagets största utgift. Därför lägger vi ner stor omsorg på att presentera Stockholms stads försäkringsrisker för återförsäkringsmarknaden på ett professionellt, förtroendefullt och öppet sätt. S:t Erik Försäkring uppnår en bra riskspridning genom avtal med flera olika försäkrings- och återförsäkringsbolag med god finansiell styrka. Under året har S:t Erik Försäkring haft avtal med nio stora internationella bolag. De försäkrar därmed stadens byggnader och inventarier över S:t Erik Försäkrings självbehåll. Under året har S:t Erik Försäkring övergått till att vara direktförsäkringsgivare för kommunkoncernens gemensamma ansvarsförsäkring. Denna försäkring har ett separat återförsäkringsprogram. Stadens skolor och förskolor försäkras också sedan 2006 direkt av S:t Erik Försäkring som har ett separat återförsäkringsprogram för att begränsa bolagets eget åtagande. Inför 2007 Den stora utmaningen under 2007 blir att minska antalet skador inom hela kommunkoncernen. Det är inte acceptabelt att det under år 2006 har brunnit i skolbyggnader för 100 miljoner kronor och att över 600 barn har blivit tvungna att byta lokaler. Anlagda bränder är ett samhällsproblem som vi alla måste hjälpas åt att komma till rätta med. Mycket går att göra för att mildra konsekvenserna av en anlagd brand och det är viktigt att investera i system för att tidigt kunna upptäcka bränder, till exempel måste larm omgående installeras i mycket större omfattning än vad som gjorts hittills. Det är en lönsam investering att förebygga brand och inbrott men det är också en fråga om anseende att se till att våra byggnader inte skadas, så att staden kan upprätthålla sin utlovade service till medborgarna. S:t Erik Försäkring kommer att hjälpa våra kunder att förebygga och begränsa skadehändelser genom att bland annat tillhandahålla brandingenjörstjänster. Dessutom kommer fler riskbesiktningar att genomföras av oberoende riskingenjörer med förslag till förebyggande åtgärder. Vidare ska S:t Erik Försäkring verka för att riskhantering blir en naturlig process inom Stockholms stads alla enheter. Härigenom skapas en tryggare och säkrare verksamhet och stadens ledning får kunskap om den aktuella risksituationen. Anders Carlsund Verkställande direktör 2

5 Kulturhuset Celsings arkitektkontor fick första pris för sitt förslag till denna byggnad, och det är inte svårt att fortfarande uppleva genialiteten i den sammanhängande glasfasaden kopplad till teaterhus och riksbanksbyggnad.

6 Vision, affärsidé, mål och strategi S:t Erik Försäkring bildades 1986 och verksamheten påbörjades Bolaget ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB som är moderbolag för Stockholms stads aktiebolag. S:t Erik Försäkring försäkrar endast verksamhet som bedrivs av Stockholms stad eller närstående bolag. Stockholms stad (Rating: AA+ S&P) Vision S:t Erik Försäkring ska medverka till att Stockholms stad har ett riskmedvetande och säkerhetstänkande så att skador förebyggs, stadens tjänster alltid fungerar och att försäkringskostnaderna minimeras. Stockholms Stadshus AB 17 dotterbolag S:t Erik Försäkring Fackförvaltningar 20 stycken Stadsdelsförvaltningar 14 stycken Affärsidé S:t Erik Försäkring ska identifiera och hantera försäkringsbara risker i samverkan med sina kunder inom Stockholms stads kommunkoncern stimulera till att förebygga och begränsa skador erbjuda behovsanpassade och kostnadseffektiva försäkringslösningar. Stockholms kommunfullmäktige har beslutat att S:t Erik Försäkring ska svara för att det finns en effektiv riskfinansiering av anläggningar och verksamheter ägda av staden och närstående bolag genom ökad konkurrensutsättning. Bolaget ska förmedla försäkringslösningar, minimera försäkringskostnaderna och förbättra riskhanteringen för samtliga berörda enheter inom kommunkoncernen. S:t Erik Försäkring ska vara det bästa och mest kostnadseffektiva alternativet för stadens förvaltningar och bolag. Under 2006 beslutade styrelsen att revidera bolagets affärsplan som nu har följande innehåll: Mål S:t Erik Försäkrings mål är att antalet skador ska minska och att konsekvenserna av dessa begränsas för att minimera försäkringspremierna och därigenom bidra till att sänka den totala riskkostnaden* inom Stockholms stads kommunkoncern. Stockholms kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål styr S:t Erik Försäkrings verksamhet. Bolagets egna verksamhetsspecifika inriktningsmål med tillhörande aktiviteter för att uppnå målen redovisas i bolagets rapportering till stadens integrerade ledningssystem. * Riskkostnad är summan av försäkringspremier, självrisker, oförsäkrade skadehändelser, kostnader för skadeförebyggande åtgärder och riskhanteringsadministration.

7 Strategier För att uppnå målen strävar S:t Erik Försäkring efter att följa strategin baserad på tre områden: identifiera, förebygga och försäkra. Dessa fokusområden innebär att bolaget ska hjälpa sina kunder att identifiera försäkringsbara risker, förebygga skador och vid behov teckna försäkring. Identifiera S:t Erik Försäkring ska ha samlad kunskap om skadehistorik och aktuell risksituation samt identifiera och värdera de försäkringsbara risker som finns inom Stockholms stads verksamheter. Metoder ska kontinuerligt utvecklas för att analysera riskerna, så att de kan behandlas på ett kostnadseffektivt sätt. Samverkan ska även ske internt och externt med berörda parter inom områdena försäkring och riskhantering. Bolaget ska också aktivt följa och ta del av den internationella utvecklingen, främst i Europa och i synnerhet när det gäller jämförelse med andra storstäder. Förebygga S:t Erik Försäkring ska varje år genomföra riskbesiktningar av ett flertal försäkringsobjekt som är betydelsefulla ur risksynpunkt eller av annat skäl bör besiktigas. Rapporter från dessa besiktningar ska innehålla rekommendationer till fastighetsägaren och/eller hyresgästen om vilka skadeförebyggande åtgärder som bör vidtas. I försäkringsvillkoren ska minimikrav regleras vid behov när det gäller skyddsnivå. S:t Erik Försäkring ska visa på goda exempel för att stimulera och förbättra det skadeförebyggande arbetet inom kommunkoncernen. Försäkra Stockholms kommunfullmäktige har beslutat om en försäkringspolicy som bland annat anger att S:t Erik Försäkring ska tillhandahålla försäkringslösningar till kommunkoncernen. Respektive kund inom kommunkoncernen ska teckna försäkring utifrån sitt behov och enligt den av S:t Erik Försäkrings styrelse beslutade försäkringsplanen. Bolaget är en inköpscentral för kommunkoncernens försäkringar och ett instrument för att hantera koncernens gemensamma självrisk. S:t Erik Försäkring ska årligen upphandla återförsäkring. Syftet med detta är att uppnå storköpsfördelar och att skapa bästa möjliga konkurrens genom tillgång till både svensk och internationell försäkringsmarknad. Försäkringar ska normalt utfärdas direkt av S:t Erik Försäkring. Försäkringar som bolaget inte får utfärda eller av andra skäl inte kan tillhandahålla direkt ska upphandlas enligt gällande upphandlingsregler med hjälp av S:t Erik Försäkring. S:t Erik Försäkring ska ta initiativ till kommunövergripande försäkringslösningar. Bolaget ansvarar även för att ge försäkringsservice med hög kvalitet till sina kunder genom att informera om befintligt försäkringsskydd och hjälpa till i samband med skador och övriga försäkringsfrågor. För att kunna leverera god kvalitet till kunderna ska S:t Erik Försäkring ha egen personal med gedigen branscherfarenhet. Bolaget ska vid behov anlita externa leverantörer, så att ledande kompetens alltid finns till förfogande. Externa leverantörer ska normalt användas för funktionerna skadereglering och viss intern administration.

8 Skador Under 2006 har ett stort antal stora brandskador inträffat, främst i stadens skolor. Det har gjort ett stort antal lokaler obrukbara och orsakat stora kostnader. De totala skadekostnaderna för 2006 uppgår till 146,7 mkr, varav 122,3 mkr avser bränder, 21,8 mkr vattenskador, 0,6 mkr inbrott, 1,7 mkr ansvarsskador och 0,3 mkr övriga skador. Antalet skador är 204.

9 Den kraftiga ökningen i antalet skador beror dels på att S:t Erik Försäkring från och med 2006 försäkrar stadens skolor, dels på att ansvarsförsäkringen också är ny som direktförsäkring hos S:t Erik Försäkring. Att vattenskadorna ökat så kraftigt i antal förklaras till viss del av de kraftiga regnen i Stockholm i slutet av augusti och början av oktober. Förutom de vanliga brotten på vatten- och avloppsledningar i byggnader har också flera skador orsakats av hantverkare eller uppsåtligen av elever. Skadekostnader Skadekostnaderna har ökat relativt sett mer än antalet skador, vilket förklaras med att flera bränder lett till totalskador och därmed mycket höga kostnader. Inte mindre än 8 skador överstiger 5 mkr i beräknad skadekostnad. yp av skada Brand Inbrott Vatten Ansvar Övrigt 122,3 0,6 21,8 1,7 0,3 51,7 0,6 2,5 0 1,0 otalt, Mkr 146,7 55,8 De fem största skadorna 2006 otalt byggnad Datum Skadeplats Skadetyp + innehåll Knutbyskolan Förskolan umultet rollesundsskolan Igelbäcksskolan Henriksdalsringen Brand Brand Brand Brand Brand 34,2 22,1 22,1 15,1 12,6 Skadekostnader under 5 år 2006 var S:t Erik Försäkrings mest skadedrabbade år sen bolaget startade. Ett flertal stora bränder har inträffat, varav de flesta var anlagda. De har i första hand drabbat skolor och förskolor men det inträffade även en stor brand i ett bostadshus Antal skador yp av skada Ansvar Skolor Egendom övrigt M kr Brand Inbrott Vatten Ansvar Övrigt otalt År S:t Erik Försäkrings skadekostnader under de senaste fem åren.

10 Vi arbetar så här Förebygger skador Försäkrar S:t Erik Försäkring är en viktig kugge i arbetet med att förebygga skador, men ansvaret för den dagliga riskhanteringen har varje enskilt bolag och förvaltning. Inom Stockholms stad finns över 60 personer som har till uppgift att vara säkerhetssamordnare. Vi driver olika skadeförebyggande projekt tillsammans med våra kunder genom att anpassa försäkringsvillkoren så att ett skadeförebyggan de tänkande prioriteras. ill exempel förhöjd självrisk om skyddsklassen inte uppfylls. att ta initiativ till riskbesiktningar med förslag till konkreta åtgärder. Vi bekostar över 40 besiktningar per år genom oberoende brandingenjörer. att förmedla kunskap. Medlemskap i: Brandskyddsrådet (Svenska Brandskyddsföreningen) Cost 17 (internationellt nätverk för skadeförebyggande arbete i kulturbyggnader) Swerma (Swedish Risk Management Association) Alarm (he National Forum for Risk Management in the Public Sector). Vi hjälper Stockholms stads förvaltningar och bolag med alla typer av frågor som rör sakförsäkring. Egendoms- och ansvarsförsäkring utfärdas direkt av S:t Erik Försäkring. Vi tillhandahåller också ett antal koncernövergripande försäkringar som utfärdas av externa försäkringsgivare. Det gäller till exempel olycksfallsförsäkring och tjänstereseförsäkring. När skada sker När en skada inträffar träder S:t Erik Försäkrings skadeorganisation in och hjälper till med allt praktiskt. Vid en större brand eller vattenskada är det ofta räddningsledaren från brandförsvaret som kontaktar Försäkringsbranschens restvärderäddning, (f.d. Larmtjänst) för skadebegränsande åtgärder på skadeplatsen. Efter det akuta skedet tas skadan om hand av Crawford & Company. Det är ett oberoende skaderegleringsföretag som vi samarbetar med. Mindre akuta skador anmäls till vårt webbaserade skade- och incidentrapporteringssystem och skickas sedan vidare till skaderegleringsföretaget för handläggning. De besiktigar skadan, är med i återställandeprocessen och upprättar sedan ett förslag till skadereglering, så att S:t Erik Försäkring kan betala ut ersättning till kunden. Besiktningsanmärkningar Övers ikt brandlarmsbesiktning I besiktningsintyget avseende Anmärkningarna åtgärdade brandlarmbesöksrapport finns kvarstående Försäk ringsvä besiktningsanmärkningar från rden besiktningar utförda 2002, 2003 och Ege säkring sbelop Avbrot p KS Hyresf t/ EK 2 Merko 048 Försäkrad enhet: Stockholmsmässan / Ext örlust 018 stn otalt rak konstn ader KSEK ostnad utsmy ärlig KSEK (24 må er Fastighetsbeteckning: Mässhallen 1, Älvsjö - Stockholm Merko ckning ansvar naders KSEK myndi stnader Rekommendationer stid) ghetskr för --I prioritetsordning EML 018 KS av EK egendo m KSEK Katastrof och avbrottsplan EML KSEK ma I dagsläget finns ingen formell skinska För att vara bra rustad och förberedd 800 da katastrof- och avbrottsplan skapad i händelse på Er KSEK av en större skada KSEK KSEK för Er verksamhet. anläggning är en uppdaterad Största katastrof och avbrottsplan ett viktigt KSEK En bra skadee hjälpmedel i den akuta situation som 1 xpo 471 ner uppstår för Er verksamhet. utställn nd som 300 under dåing : KSEK hotelld ing med EML förh innefatta såväl akuta höglyftaelen på hög bra Planen ndbelaskallålla en nden alternativa nde åtgärder som stn anting fordonvåning ingmöjliga som (ex en Er når,lösningar är för upprätthålla. startar belatt kan båd äge båtuts Allm verksamhet. a res n på en tällning), i mässh änt alla ultera elle höj Stockh omdöm i mycke d högre r en bra rna under organi olmsmässe om riskförsäkringsgivarna efterfrågar en t omen än vad nd som sation fattand an bed en: sta räd tidsplan för när detta arbete. e bra dnings rtar i rive r ett ndskad tjänste Positiva uppskattas kunna vara färdigställt. bra säk ns or. av anl faktore erhets arbete som äggningenr är säkerh med är dire ets en väl ktkopplär utrusta arbete funger t ino d me at till Neg ande ativ Brännbara byggnadsdelar räddni d ett aut m Stockh intern samtidiga faktore ngstjän omatis efterfrågar olm Rekommendationen avseende ett Försäkringsgivarna en kt spr smässan ste minute t som r är den inkl samt bra utbyte av den brännbara isoleringen tidsplan förn.detta arbete, baserad er- och på Besiktningsdatum: Vidare rs brandk ndavsk höga bra att i vissa delar avär mässhallarnas tak,iljandenär ndb aktuella ytskikt planeras att brandl större Rapportdatum: neg förekomlass. armssy delen väggarela ativ till ingener underhållsplan har varit uppe läggas omstn enligt fakdiskussion steni stem tor. som av kor för taken.mellan samband med tidigare besiktningar. hallarn finns vid k / cell Zurich Insurance Besiktigad av: Sören Karlsson, Brandingenjör, a end viss plast ast mo a utställn Ireland Limited Sweden Ledningens kommentar till denna re- Branch som isol tsvarar ing ering kommendation har tidigare varit att en 30 ar i viss a del Föregående rapportdatum: man kommer att beakta ett utbyte av ar av Sam taket manfa materialet i samband det brännbara en ttande med omläggning av ytskikt betyg: eller vid annan Utm ombyggnation av aktuella ärkt takytor. X Bra ndom med skadeförebyggande krav och rekommendationer Rekommendationen åtgärdad. För 2004 som ej åtgärdats. S:t Erik Försäkring är en viktig kugge i arbetet med att förebygga skador. Godkä nd Dålig S:t Erik Försäkring utför riskbesiktningar med för slag till konkreta åtgärder. När en skada inträffar träder S:t Erik Försäkrings skade organisation in och hjälper till med allt praktiskt. Mindre akuta skador behöver bara anmälas på vår webbplats. Vi hjälper Stockholms stads förvaltningar och bolag med alla typer av frågor som rör försäkringar.

11 Försäkringar S:t Erik Försäkring skapar försäkringslösningar som skyddar Stockholms stads tillgångar och verksamheter. Följande försäkringar gäller under 2007: Fastigheter Fastighetsförsäkring tecknas av de förvaltningar och bolag inom Stockholms stad som äger byggnader. Försäkringen omfattar plötsliga och oförutsedda brand-, inbrotts- och vattenskador. Försäkringsbolag: S:t Erik Försäkring Lös egendom (inventarier) Egendomsförsäkringen gäller för all lös egendom som Stockholms stads förvaltningar äger inom såväl egna som hyrda lokaler. Försäkringen omfattar plötsliga och oförutsedda skador på all lös egendom som förvaras inomhus, till följd av t.ex. brand, inbrott eller vattenskador. Försäkringen omfattar även extrakostnader till följd av ersättningsbara egendomsskador. Försäkringsbolag: S:t Erik Försäkring Utställningar Utställningsförsäkringen gäller för alla föremål som ägs av någon annan än Stockholms stad och som någon av stadens förvaltningar lånat för att visa på en utställning. Försäkringen gäller för plötsliga och oförutsedda skador och omfattar även transporter. Försäkringsbolag: S:t Erik Försäkring Entreprenader Entreprenadförsäkringen gäller för Stockholms stad när staden själv är entreprenör. Försäkringen gäller i första hand rafiktjänstens arbete. Försäkringen täcker skada på arbeten, hjälpmedel och befintlig egendom, s.k. RO-försäkring. Försäkringsbolag: S:t Erik Försäkring Motorfordon Motorfordonsförsäkringen gäller för samtliga trafikförsäkringspliktiga motorfordon som ägs av Stockholms stads förvaltningar samt vissa bolag och stiftelser. Försäkringen omfattar i allmänhet helförsäkring (trafik-, delkasko- och vagnskadeförsäkring). Försäkringsbolag: rygg-hansa Ansvar Ansvarsförsäkringen gäller för Stockholms stad inklusive alla dotterbolag och dotterdotterbolag. Försäkringen omfattar även stadens anställda, vårdtagare, skolelever i PRAOverksamhet och skolpoliser i tjänst. Försäkringen ersätter skadestånd i samband med inträffad person- eller sakskada, där Stockholms stad har varit vållande. Försäkringen gäller också för ren förmögenhetsskada i samband med vissa fel, begångna vid myndighetsutövning eller vid upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Fastighetsägaransvar ingår. Försäkringsbolag: S:t Erik Försäkring Förmögenhetsbrott Förmögenhetsbrottsförsäkringen gäller för Stockholms stads samtliga nämnder, förvaltningar och bolag. Försäkringen ersätter förmögenhetsskada i samband med förmögenhetsbrott (stöld, förskingring etc.) begångna av anställda inom staden och som drabbat arbetsgivaren eller tredje man. Försäkringsbolag: Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag VD- och styrelseansvar VD- och styrelseansvarsförsäkringen omfattar samtliga personer i företagsledande befattningar samt styrelseledamöter i företag som ägs till mer än 50 % av Stockholms stad och Stockholms Stadshus AB. Motsvarande personer i dotterbolag, dotterdotterbolag osv. omfattas på samma sätt. Försäkringen omfattar även fullmäktigeledamöter, anställda och andra personer som på uppdrag av Stockholms stad sitter i styrelser för bolag som inte ingår i Stockholms kommunkoncern. Försäkringen gäller för krav avseende de försäkrades personliga betalningsansvar för ren förmögenhetsskada som de ådragit sig i egenskap av styrelseledamot eller befattningshavare i bolagets verksamhet. Försäkringen omfattar således såväl skadestånd som personligt betalningsansvar, inklusive personligt betalningsansvar enligt skattebetalningslagen. Försäkringsbolag: Zurich

12 Försäkringar Olycksfall (elever m.fl.) Olycksfallsförsäkringen gäller för barn och ungdomar upp till 24 år inom all verksamhet anordnad av Stockholms stad eller som staden enligt avtal är ansvarig för. Försäkringen gäller dygnet runt för skol- och förskolebarn, boende i gruppbostad m.fl. För vuxenstuderande och barn som vistas i parklek gäller den under verksamhetstid. Försäkringen ersätter invaliditet och dödsfall till följd av olycksfall. Den täcker inte skador till följd av sjukdom. Försäkringsbolag: AIG Europe Resor (elever m.fl.) Reseförsäkringen gäller för samma personkategorier som Olycksfallsförsäkring för elever m.fl. Försäkringen gäller för plötsliga och oförutsedda skador som inträffar under skolresa eller praktik. Försäkringen ersätter förlust av eller skada på egendom i samband med resa. Den täcker även försening av allmänt färdmedel. Sjukvårdskostnader och merkostnader för hemresa vid sjukdom och olycksfall utomlands ersätts också. Försäkringsbolag: Länsförsäkringar Stockholm jänsteresor (stadens personal) Försäkringen omfattar alla anställda i Stockholms stad och Stockholms Stadshus AB med dotterbolag, samt förtroendevalda och styrelserepresentanter inom Stockholms stad och Stockholms Stadshus AB med dotterbolag. Försäkringen gäller för plötsliga och oförutsedda skador som inträffar under tjänsteresa. Med tjänsteresa avses även resor inom verksamhetsorten. Försäkringen ersätter förlust av eller skada på egendom i samband med tjänsteresa. Den täcker även försening av allmänt färdmedel samt självrisken i den privata bilförsäkringen vid resor med egen bil i tjänsten. Sjukvårdskostnader och merkostnader för hemresa vid sjukdom och olycksfall utomlands ersätts liksom invaliditet och dödsfall till följd av olycksfall. Försäkringsbolag: Länsförsäkringar Stockholm Patienter Patientförsäkringen gäller för den hälso- och sjukvård samt tandvård som bedrivs av Stockholms stads förvaltningar, stiftelser eller bolag samt av privat vårdgivare enligt avtal med staden. Gäller vid personskada inom ovan nämnda vård. Försäkringsbolag: If Skadeförsäkring Hemförsäkring för äldreboende Hemförsäkringen kan tecknas av personer med biståndsbeslut från Stockholms stad enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), t.ex. boende i sjukhem, gruppbostad eller eget boende med exempelvis hemtjänst. Försäkringen är frivillig och bekostas av kunden/brukaren, inte Stockholms stad. Försäkringen innehåller samma grundmoment som en sedvanlig hemförsäkring, som t.ex. inbrott, brand, vatten, ansvar, rättsskydd, reseskydd m.m. Försäkringen gäller för stöld från ordinarie bostad utan samband med inbrott upp till maximalt kr efter avdragen självrisk, ett så kallat öppen stöld -skydd. Det är också möjligt att teckna följande tillläggsförsäkringar: Allrisk, bostadsrättstillägg och villa/fastighetsförsäkring. Försäkringsbolag: Moderna Försäkringar Olycksfall (volontärer) Olycksfallsförsäkringen gäller för samtliga personer som själva eller genom en förening har en skriftlig överenskommelse om frivilligarbete med Stockholms stad. Försäkringen gäller automatiskt och någon anmälan till försäkringsbolaget behöver inte göras. Försäkringen ersätter invaliditet och dödsfall till följd av olycksfall. Försäkringen innehåller även en krisförsäkring som ersätter nödvändiga kostnader för psykologhjälp efter rån, trafikolycka eller annan plötslig och oförutsedd traumatisk händelse. Försäkringsbolag: Folksam Se vår hemsida för mer utförlig information om försäkringarna 10

13 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i S:t Erik Försäkrings AB, (org. nr ) med säte i Stockholm, avger härmed årsredovisning för 2006, bolagets tjugonde verksamhetsår. Räkenskaperna har upprättats i enlighet med reglerna i Lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag och efter Finansinspektionens föreskrifter om årsredovisning i försäkringsföretag (2003:13). Siffror inom parentes avser föregående räkenskapsår. Verksamhetens omfattning Under 2006 bedrev S:t Erik Försäkring direktförsäkringsverksamhet för Stockholms stads förvaltningar och närstående bolag. Det sammanlagda försäkringsbeloppet för den försäkrade egendomen uppgick till cirka 240 miljarder kronor (201). S:t Erik Försäkring begränsade sitt eget totala risktagande genom köp av återförsäkring. S:t Erik Försäkring har under året haft tre separata återförsäkringsprogram, ett för enbart skolor och förskolor, ett annat för övrig egendom och det tredje för ansvarsförsäkring. Förutom den egna försäkringsverksamheten har S:t Erik Försäkring upphandlat vissa externa försäkringar som kommunkoncernen haft behov av, till exempel olycksfallsförsäkring, förmögenhetsbrottsförsäkring och lagstadgad försäkring för byggfel. Skadeutfall Det har inträffat många och kostsamma skadehändelser under 2006, vilka främst har drabbat skolor och förskolor. Brandskadorna svarade för den högsta sammanlagda kostnaden. Vattenskadorna har ökat, både när det gäller antal och kostnader. De totala ersättningskraven för egendomsskador under 2006 uppgick till kkr (44 860) vid 151 (95) skadetillfällen. Ansvarsskadorna uppgick till totalt kkr vid 53 skadetillfällen. Årets resultat Premieintäkten, före avgiven återförsäkring, ökade under året jämfört med föregående år. Det beror främst på att försäkringsvärdena höjdes och att nya fastigheter har tillkommit, främst skolor. Försäkringsrörelsens tekniska resultat blev kkr (5 779). Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till kkr (10 382). Ur säkerhetsreserven upplöstes kkr (avsättning ). Årets driftskostnader uppgick till kkr (9 961). Den totala kapitalavkastningen blev kkr (5 338). Alla likvida tillgångar är placerade i Stockholms stads internbank. S:t Erik Försäkrings konsolideringskapital uppgick vid årsskiftet till kkr ( ), vilket motsvarar en konsolideringsgrad på 215 procent (271). Resultatet för 2006 blev, efter upplösning ur säkerhetsreserv och skatt, 0 kkr. Risker i verksamheten I S:t Erik Försäkrings verksamhet finns risker inom såväl försäkrings- som finansrörelsen. Försäkringsrörelsens riskexponering begränsas till att bolaget inte får ikläda sig ansvar för egen räkning som bedöms kunna leda till att bolagets skadekostnad överstiger något av följande belopp; för en och samma händelse 20 procent och för ett och samma försäkringsfall (en och samma risk) 20 procent av summan av redovisat eget kapital och obeskattade reserver. Bolaget får inte för egen räkning, efter återförsäkringsskydd, ikläda sig större risk på aggregerad nivå årligen än summan av premie för egen räkning, eget kapital inklusive säkerhetsreserv och exklusive aktiekapital. S:t Erik Försäkring har ett separat återförsäkringsprogram med en återförsäkrare för skolor och förskolor med ett begränsat åtagande på kkr per skada och kkr per år. För övrig egendomsförsäkring begränsades bolagets självbehåll till kkr per skadehändelse och totalt kkr per år. Återförsäkring tecknas med välkända återförsäkrings- eller försäkringsbolag. Ansvarsförsäkringens självbehåll är kkr per skada och kkr per år. För ansvarsförsäkringen finns ett separat återförsäkringsprogram med en återförsäkrare. I de av styrelsen antagna försäkringstekniska riktlinjerna anges att återförsäkrares soliditet och betalningsförmåga ska bedömas. Återförsäkrare ska ha lägst rating A enligt Standard & Poor s eller motsvarande. Bolag som saknar rating ska godkännas av styrelsen. Vid eventuellt förändrad rating av återförsäkrare under året ska anmälan göras till styrelsen. Finansrörelsens verksamhet begränsas i bolagets finanspolicy som anger att alla likvida tillgångar ska placeras i Stockholms stads internbank. I avtal med internbanken anges att internbankens referensränta och marginal ska stå i överensstämmelse med Finanspolicy för Stockholms stad och dess bolag. S:t Erik Försäkring anser inte att det finns någon motpartsrisk, likviditetsrisk eller valutarisk. Personal Vid årsskiftet hade S:t Erik Försäkring totalt fem anställda, varav tre kvinnor och två män. Medelåldern är 46 år. S:t Erik Försäkring har låg sjukfrånvaro. Då bolaget endast har fem personer anställda upprättas ingen jämställdhetsplan. Det kan konstateras att könsfördelningen är jämn både i bolaget och i styrelsen. Framtiden Från och med 2006 är S:t Erik Försäkring uteslutande direktförsäkringsgivare för både egendoms- och ansvarsförsäkringar. S:t Erik Försäkring kommer även i fortsättningen att fungera som upphandlare av vissa försäkringstyper som är mer lämpliga att externa försäkringsgivare tillhandahåller, till exempel VD- 11

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2005. English Summary, pages 28 32

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2005. English Summary, pages 28 32 S:t Erik Försäkring Årsredovisning 2005 English Summary, pages 28 32 Om S:t Erik Försäkring S:t Erik Försäkring ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB som är moderbolag för Stockholms stads aktiebolag.

Läs mer

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2004. English Summary, page 28 32

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2004. English Summary, page 28 32 S:t Erik Försäkring Årsredovisning 2004 English Summary, page 28 32 S:t Erik Försäkring i korthet S:t Erik Försäkring ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB som är moderbolag för Stockholms stads aktiebolag.

Läs mer

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2008. English Summary, pages 30 33

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2008. English Summary, pages 30 33 S:t Erik Försäkring Årsredovisning 2008 English Summary, pages 30 33 Om S:t Erik Försäkring S:t Erik Försäkring är ett försäkringsbolag som har till uppgift att skydda Stockholms stads tillgångar och verksamheter.

Läs mer

Årsredovisning 2004. Svenska Kommun Försäkrings AB

Årsredovisning 2004. Svenska Kommun Försäkrings AB Årsredovisning 2004 Svenska Kommun Försäkrings AB Carl Milles skulptur Fem musicerande genier INNEHÅLL VD har ordet... 4 Kommuner som ingår... 6 Kommuner som tillkommer... 8 Försäkringar som vi erbjuder...

Läs mer

Årsredovisning 2006. Svenska Kommun Försäkrings AB

Årsredovisning 2006. Svenska Kommun Försäkrings AB Årsredovisning 2006 Svenska Kommun Försäkrings AB Mot nya högre höjder. Innehåll Slussarna i Trollhättan VD har ordet 5 Försäkringar som vi erbjuder 6 Förvaltningsberättelse 8 Kommuner som ingår 10 Femårsöversikt

Läs mer

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 11 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 12 RESULTATRÄKNING... 13 RAPPORT

Läs mer

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012 2 0 1 2 Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012 Innehåll kommentar Kommentar... 2 Vd:s kommentar... 4 Väsentliga händelser... 6 Vi är verksamma i hela Stockholms län... 8 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda Årsredovisning 2013 Något nytt, schysst och annorlunda B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Försäkring 3 VD-ord 4 Kunder och samarbetspartners 6

Läs mer

2012 Koncernredovisning AB BostAdsgArAnti

2012 Koncernredovisning AB BostAdsgArAnti 2012 Koncernredovisning AB Bostadsgaranti INNEHÅLL Verksamhet 1 Bostadsgaranti 50 år 2 Ordförandeord 4 VD-ord 5 Förvaltningsberättelse - Koncernen 6 Resultaträkning - Koncernen 8 Balansräkning - Koncernen

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 13 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 14 RESULTATRÄKNING... 15 RAPPORT

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 12 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 13 RESULTATRÄKNING... 14 RAPPORT

Läs mer

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång.

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Årsredovisning 2011 ,, Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Nyckeltal Marknadsandelar privat Hem 26,2 % Villahem 38,0 % Fritidshus 40,8 % Motor 30,0 % Marknadsandelar Företag Företagsförsäkring

Läs mer

Agria Djurförsäkring ÅRSREDOVISNING 2000

Agria Djurförsäkring ÅRSREDOVISNING 2000 Agria Djurförsäkring ÅRSREDOVISNING 2000 Innehåll Kort om Agria 2000 i korthet, nyckeltal... 1 VD-kommentar... 2 Agrias strategiska kapital... 4 Förvaltningsberättelse... 8 Resultaträkning... 13 Resultatanalys...

Läs mer

Årsredovisning. Länsförsäkringar Gävleborg

Årsredovisning. Länsförsäkringar Gävleborg Årsredovisning Länsförsäkringar Gävleborg innehåll VD-kommentar 4 Vårt miljöarbete 7 Förvaltningsberättelse 8 Femårsöversikt 11 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Rapport avseende förändringar i bolagets

Läs mer

Agria Djurförsäkring Årsredovisning

Agria Djurförsäkring Årsredovisning 2011 Agria Djurförsäkring Årsredovisning Innehåll 1 Vd-kommentar 2 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 7 Resultaträkning 9 Balansräkning 11 Rapport över förändringar i eget kapital 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2007. Svenska Kommun Försäkrings AB

Årsredovisning 2007. Svenska Kommun Försäkrings AB Årsredovisning 2007 Svenska Kommun Försäkrings AB Nya utmaningar. FOTO Sid 3: Vinter i Gävle, foto: Gävle kommun. Kiruna kyrka, foto: Kjell-Åke Halldén. Sid 4: VD Björn Ryd, foto: Per Albin. Sid 7: Uppsala

Läs mer

INNEHÅLL. Länsförsäkringar Skaraborgs ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 27 mars klockan 16.00 på Residenset Marieholm i Mariestad.

INNEHÅLL. Länsförsäkringar Skaraborgs ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 27 mars klockan 16.00 på Residenset Marieholm i Mariestad. Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Korta fakta om Länsförsäkringar Skaraborg 1 Vd-kommentar 2 Samverkan 4 Förvaltningsberättelse 7 - Väsentliga händelser under året 8 - Marknadsutveckling 8 - Resultat och ekonomisk

Läs mer

Förändrade naturlagar påverkar försäkringsbranschen

Förändrade naturlagar påverkar försäkringsbranschen Årsredovisning 2010 Förändrade naturlagar påverkar försäkringsbranschen FOTO: Omslag: Vulkanen Eyjafjallajökull, Island, foto: IStock/ Jochen Scheffl. Sid 3: Vintervy, Uppsala, foto: Uppsala kommun. Segling,

Läs mer

Innehåll. Organisation och ägarförhållanden 3. Marknaden 3-4. Medarbetare 4-5. Resultat och ställning 5. Finansiering 5. Miljö 5

Innehåll. Organisation och ägarförhållanden 3. Marknaden 3-4. Medarbetare 4-5. Resultat och ställning 5. Finansiering 5. Miljö 5 Årsredovisning 2010/2011 Innehåll Organisation och ägarförhållanden 3 Marknaden 3-4 Medarbetare 4-5 Resultat och ställning 5 Finansiering 5 Miljö 5 Risker och riskhantering 5 Händelser efter bokslutsdagen

Läs mer

Innehåll. Stämma äger rum den 2 juni 2015, klockan 18.00 på Vida Museum. 2 ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland

Innehåll. Stämma äger rum den 2 juni 2015, klockan 18.00 på Vida Museum. 2 ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland Årsredovisning 2014 Innehåll Året i korthet 3 Fakta om Dina Försäkringar Öland 3 VD har ordet 4 Öländsk drivkraft 6 Att våga sticka ut 8 Förvaltningsberättelse 10 Femårsöversikt 11 Resultaträkning 12 Resultatanalys

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008 www.vivida-assistans.se Innehåll Vivida Assistans i korthet... 2 Året i korthet... 3 Flerårsöversikt... 3 VD-ord - Målmedvetet och långsiktigt arbete ger framgång...

Läs mer

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig sakförsäkring

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig sakförsäkring Årsredovisning 2008 för Folksam ömsesidig sakförsäkring Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkningar 9 Resultatanalys 11 Balansräkningar 12 Förändringar i eget kapital 13 Kassaflödesanalyser

Läs mer

Länsförsäkringar Skaraborg Årsredovisning 2012

Länsförsäkringar Skaraborg Årsredovisning 2012 2 0 1 2 Länsförsäkringar Skaraborg Årsredovisning 2012 hemmaplan - Länsförsäkringar Skaraborgs kundtidning hemmaplan LänsförsäKringar skaraborg informerar INNEHÅLL Korta fakta om Länsförsäkringar Skaraborg

Läs mer

innehåll Bolagsstämman äger rum torsdagen den 24 mars kl. 15.00 på Möckelsnäs Herrgård, Diö (Älmhult).

innehåll Bolagsstämman äger rum torsdagen den 24 mars kl. 15.00 på Möckelsnäs Herrgård, Diö (Älmhult). årsredovisning innehåll Vd-kommentar 4 Skadeförebyggande 6 Förvaltningsberättelse 12 Femårsöversikt 15 Resultaträkning 16 Resultatanalys för skadeförsäkringsrörelsen 17 Noter till resultatanalys för skadeförsäkringsrörelsen

Läs mer

årsredovisning europeiska försäkrings ab (publ)

årsredovisning europeiska försäkrings ab (publ) årsredovisning 2007 europeiska försäkrings ab (publ) Europeiskas unika servicenät täcker hela världen A I J K G H E F B C D A B C D VåRA EURO-CENTER HJälPER DIG På PlATS NORDAMERIKA USA, New York Tel:

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen Verksamhetsberättelse 2011 verksamhetsberättelse trafikförsäkringsföreningen 2011 Innehåll Vd har ordet Året i korthet Ledning och styrelse Årsredovisning och koncernredovisning Revisionsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Årsredovisning. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Årsredovisning Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän innehåll Inledning 3 Vd har ordet Verksamheten 4 Allt under samma tak Finansiell rapportering 6 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Resultatanalys

Läs mer

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2013 2 Innehåll Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Totalavkastning helår 2013 6 Femårsöversikt 7 RESULTATRÄKNING 9 BALANSRÄKNING 10 RESULTATANALYS 12 Förändringar

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

Årsredovisning 2007. Rätt försäkring till rätt pris

Årsredovisning 2007. Rätt försäkring till rätt pris Rätt försäkring till rätt pris Insplanet Insplanet i korthet Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2007 tecknade Insplanet 84

Läs mer