S:t Erik Försäkring. Årsredovisning English Summary, pages 24 28

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2006. English Summary, pages 24 28"

Transkript

1 S:t Erik Försäkring Årsredovisning 2006 English Summary, pages 24 28

2 Om S:t Erik Försäkring S:t Erik Försäkring är ett försäkringsbolag som har till uppgift att skydda Stockholms stads tillgångar och verksamheter. Bolaget ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB som är moderbolag för Stockholms stads aktiebolag. S:t Erik Försäkring ska identifiera de försäkringsbara risker som finns inom Stockholms stads verksamheter och vara en katalysator i det skadeförebyggande arbetet. Bolaget är en inköpscentral för försäkringar. Verksamheten påbörjades På S:t Erik Försäkrings hemsida finns utförlig information om vilka försäkringar som gäller inom Stockholms stad och vilka rutiner som gäller när en försäkring ska tecknas. På hemsidan finns också information om vad som ska göras när det har inträffat en skada samt inloggning till Prevnet, Stockholms stads system för skade- och incidentrapportering. Även vissa dokument och blanketter finns på hemsidan, till exempel skadeanmälan till externa försäkringsbolag, försäkringsvillkor och produktblad. Innehåll Året som gått VD har ordet Vision, affärsidé, mål och strategi Skador Vi arbetar så här Försäkringar Förvaltningsberättelse Definitioner och begrepp Rörelseresultat åren Resultaträkning Resultatanalys Balansräkning Noter till resultat- och balansräkning Vinstdisposition Revisionsberättelse Styrelse, revisorer, VD A Selective Summary A message from the CEO his is S:t Erik Försäkring he year in brief Claims Insurance Five-year overview Kontakta oss/contact information omslag Arkitekt Peter Celsings berömda kulturhus från början av 1970-talet inrymmer många aktiviteter. Här finns teaterverksamhet, läsesalonger, restauranger, administrationslokaler och fr o m den 15 juni 2007 har S:t Erik Försäkring sitt kontor på plan 9 med ingång från Beridarbansgatan 1 3.

3 KUNDERNA BEDÖMER SERVICEN En undersökning från Utrednings- och statistikkontoret Året som gått Många och stora skadehändelser. Ovanligt många skolor och förskolor brandskadades under året. Kostnaderna för bara dessa händelser uppgick till 100 miljoner kronor och över 600 barn måste flytta till andra lokaler. Andra bränder och vattenskador var också många till antalet och kostade cirka 46 miljoner kronor förutom kundernas kostnad för självrisken. Upphandlingar. S:t Erik Försäkring genomförde under året ett antal upphandlingar enligt Lagen om offentlig upphandling, bland annat försäkringar för förmögenhetsbrott, olycksfall och skadedjursbekämpning. Samtliga upphandlingar ledde till sänkta premier. Brandingenjör. Avtal tecknades med fristående brandingenjören Nils Fröman som börjat att arbeta med skadeförebyggande projekt hos våra kunder. Nils Fröman med hunden Peggy. S:t Erik Försäkring nöjd. S: ERIK FÖRSÄKRING Jourhavande brandinspektör. Avtal tecknades med Stockholms Brandförsvar om att få anlita deras jourhavande brandinspektörer. Dessa hjälper och stöttar S:t Erik Försäkring med utredningsarbete i samband med brandskador och med information om bränder och skadeförebyggande åtgärder. Det ska med en gång sägas att helhetsomdömet blev mycket gott med ett medelvärde av 8,5 på en tiogradig skala där 1 stod för inte alls nöjd och 10 betydde i högsta grad Inte alls I högsta nöjd grad nöjd Alla servicefaktorer får goda omdömen, med de allra högsta värdena för kompetens och bemötande och lite lägre för informationen. Hur nöjd var du totalt sett med... Inte alls I högsta nöjd grad nöjd Ser vi närmare på frekvenstabellerna i tabellbilagan är det värt att notera att andelen kunder som givit låga betyg fyra eller lägre för de olika aspekterna endast uppgår till några enstaka procent. Nöjda kunder. S:t Erik Försäkring lät göra en enkät till över hundra personer bland våra kunder. Helhetsomdömet blev mycket gott. Alla servicefaktorer fick goda omdömen, med de allra högsta värdena för kompetens och bemötande. Vi fick även en rad förbättringsförslag som vi ska ta fasta på, bland annat en aktivare hemsida. Nyckeltal Premieintäkter för egen räkning, kkr Försäkringsersättningar för egen räkning, kkr Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat, kkr Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt, kkr 0 0 Skadeprocent, % 131,0 76,9 Driftkostnadsprocent, % 16,0 18,3 otalkostnadsprocent, % 147,0 95,2 otalt försäkringsvärde, kkr

4 VD har ordet Det gångna året har varit S:t Erik Försäkrings hittills mest skadedrabbade år. Både många och stora skadehändelser har inträffat. Genom att lösa upp en del av säkerhetsreserven kan bolaget trots detta uppvisa nollresultat. Bolagets strategiska inriktning; att identifiera risker, förebygga skador och försäkra Stockholms stads verksamheter, kvarstår. Omvärldsfaktorer För världens återförsäkrare blev 2006 ett år med låga skadekostnader. Det kan jämföras med 2005 då många väderorsakade naturkatastrofer drabbade världen och kostade hela försäkringsbranschen mycket pengar. Återförsäkrare brukar motivera höjda premier med ökade skadekostnader, så nu får vi se om motsatsen gäller. I Sverige fortsätter kostnaderna orsakade av bränder att vara höga. De senaste tio åren har de årliga kostnaderna för brandskador överstigit 3 miljarder kronor. endensen är att kostnaderna ökar för brand. Mer än var tredje brand i Sverige är anlagd. Inom den svenska kommunförsäkringsmarknaden är det fortsatt bristande konkurrens. Därför har flera kommuner i landet gått samman och bildat eller planerar att bilda egna försäkringsbolag. Genom detta får kommunerna tillgång till den internationella återförsäkringsmarknaden, de når fler försäkringsgivare och därmed ökar konkurrensen. Ägandet av ett eget försäkringsbolag är ett modernare sätt att upphandla försäkringslösningar. Effektiv riskfinansiering S:t Erik Försäkring är en av landets större köpare av återförsäkring med ett samlat försäkringsvärde på över 240 miljarder kronor. Förutom skadekostnader är återförsäkringspremien bolagets största utgift. Därför lägger vi ner stor omsorg på att presentera Stockholms stads försäkringsrisker för återförsäkringsmarknaden på ett professionellt, förtroendefullt och öppet sätt. S:t Erik Försäkring uppnår en bra riskspridning genom avtal med flera olika försäkrings- och återförsäkringsbolag med god finansiell styrka. Under året har S:t Erik Försäkring haft avtal med nio stora internationella bolag. De försäkrar därmed stadens byggnader och inventarier över S:t Erik Försäkrings självbehåll. Under året har S:t Erik Försäkring övergått till att vara direktförsäkringsgivare för kommunkoncernens gemensamma ansvarsförsäkring. Denna försäkring har ett separat återförsäkringsprogram. Stadens skolor och förskolor försäkras också sedan 2006 direkt av S:t Erik Försäkring som har ett separat återförsäkringsprogram för att begränsa bolagets eget åtagande. Inför 2007 Den stora utmaningen under 2007 blir att minska antalet skador inom hela kommunkoncernen. Det är inte acceptabelt att det under år 2006 har brunnit i skolbyggnader för 100 miljoner kronor och att över 600 barn har blivit tvungna att byta lokaler. Anlagda bränder är ett samhällsproblem som vi alla måste hjälpas åt att komma till rätta med. Mycket går att göra för att mildra konsekvenserna av en anlagd brand och det är viktigt att investera i system för att tidigt kunna upptäcka bränder, till exempel måste larm omgående installeras i mycket större omfattning än vad som gjorts hittills. Det är en lönsam investering att förebygga brand och inbrott men det är också en fråga om anseende att se till att våra byggnader inte skadas, så att staden kan upprätthålla sin utlovade service till medborgarna. S:t Erik Försäkring kommer att hjälpa våra kunder att förebygga och begränsa skadehändelser genom att bland annat tillhandahålla brandingenjörstjänster. Dessutom kommer fler riskbesiktningar att genomföras av oberoende riskingenjörer med förslag till förebyggande åtgärder. Vidare ska S:t Erik Försäkring verka för att riskhantering blir en naturlig process inom Stockholms stads alla enheter. Härigenom skapas en tryggare och säkrare verksamhet och stadens ledning får kunskap om den aktuella risksituationen. Anders Carlsund Verkställande direktör 2

5 Kulturhuset Celsings arkitektkontor fick första pris för sitt förslag till denna byggnad, och det är inte svårt att fortfarande uppleva genialiteten i den sammanhängande glasfasaden kopplad till teaterhus och riksbanksbyggnad.

6 Vision, affärsidé, mål och strategi S:t Erik Försäkring bildades 1986 och verksamheten påbörjades Bolaget ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB som är moderbolag för Stockholms stads aktiebolag. S:t Erik Försäkring försäkrar endast verksamhet som bedrivs av Stockholms stad eller närstående bolag. Stockholms stad (Rating: AA+ S&P) Vision S:t Erik Försäkring ska medverka till att Stockholms stad har ett riskmedvetande och säkerhetstänkande så att skador förebyggs, stadens tjänster alltid fungerar och att försäkringskostnaderna minimeras. Stockholms Stadshus AB 17 dotterbolag S:t Erik Försäkring Fackförvaltningar 20 stycken Stadsdelsförvaltningar 14 stycken Affärsidé S:t Erik Försäkring ska identifiera och hantera försäkringsbara risker i samverkan med sina kunder inom Stockholms stads kommunkoncern stimulera till att förebygga och begränsa skador erbjuda behovsanpassade och kostnadseffektiva försäkringslösningar. Stockholms kommunfullmäktige har beslutat att S:t Erik Försäkring ska svara för att det finns en effektiv riskfinansiering av anläggningar och verksamheter ägda av staden och närstående bolag genom ökad konkurrensutsättning. Bolaget ska förmedla försäkringslösningar, minimera försäkringskostnaderna och förbättra riskhanteringen för samtliga berörda enheter inom kommunkoncernen. S:t Erik Försäkring ska vara det bästa och mest kostnadseffektiva alternativet för stadens förvaltningar och bolag. Under 2006 beslutade styrelsen att revidera bolagets affärsplan som nu har följande innehåll: Mål S:t Erik Försäkrings mål är att antalet skador ska minska och att konsekvenserna av dessa begränsas för att minimera försäkringspremierna och därigenom bidra till att sänka den totala riskkostnaden* inom Stockholms stads kommunkoncern. Stockholms kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål styr S:t Erik Försäkrings verksamhet. Bolagets egna verksamhetsspecifika inriktningsmål med tillhörande aktiviteter för att uppnå målen redovisas i bolagets rapportering till stadens integrerade ledningssystem. * Riskkostnad är summan av försäkringspremier, självrisker, oförsäkrade skadehändelser, kostnader för skadeförebyggande åtgärder och riskhanteringsadministration.

7 Strategier För att uppnå målen strävar S:t Erik Försäkring efter att följa strategin baserad på tre områden: identifiera, förebygga och försäkra. Dessa fokusområden innebär att bolaget ska hjälpa sina kunder att identifiera försäkringsbara risker, förebygga skador och vid behov teckna försäkring. Identifiera S:t Erik Försäkring ska ha samlad kunskap om skadehistorik och aktuell risksituation samt identifiera och värdera de försäkringsbara risker som finns inom Stockholms stads verksamheter. Metoder ska kontinuerligt utvecklas för att analysera riskerna, så att de kan behandlas på ett kostnadseffektivt sätt. Samverkan ska även ske internt och externt med berörda parter inom områdena försäkring och riskhantering. Bolaget ska också aktivt följa och ta del av den internationella utvecklingen, främst i Europa och i synnerhet när det gäller jämförelse med andra storstäder. Förebygga S:t Erik Försäkring ska varje år genomföra riskbesiktningar av ett flertal försäkringsobjekt som är betydelsefulla ur risksynpunkt eller av annat skäl bör besiktigas. Rapporter från dessa besiktningar ska innehålla rekommendationer till fastighetsägaren och/eller hyresgästen om vilka skadeförebyggande åtgärder som bör vidtas. I försäkringsvillkoren ska minimikrav regleras vid behov när det gäller skyddsnivå. S:t Erik Försäkring ska visa på goda exempel för att stimulera och förbättra det skadeförebyggande arbetet inom kommunkoncernen. Försäkra Stockholms kommunfullmäktige har beslutat om en försäkringspolicy som bland annat anger att S:t Erik Försäkring ska tillhandahålla försäkringslösningar till kommunkoncernen. Respektive kund inom kommunkoncernen ska teckna försäkring utifrån sitt behov och enligt den av S:t Erik Försäkrings styrelse beslutade försäkringsplanen. Bolaget är en inköpscentral för kommunkoncernens försäkringar och ett instrument för att hantera koncernens gemensamma självrisk. S:t Erik Försäkring ska årligen upphandla återförsäkring. Syftet med detta är att uppnå storköpsfördelar och att skapa bästa möjliga konkurrens genom tillgång till både svensk och internationell försäkringsmarknad. Försäkringar ska normalt utfärdas direkt av S:t Erik Försäkring. Försäkringar som bolaget inte får utfärda eller av andra skäl inte kan tillhandahålla direkt ska upphandlas enligt gällande upphandlingsregler med hjälp av S:t Erik Försäkring. S:t Erik Försäkring ska ta initiativ till kommunövergripande försäkringslösningar. Bolaget ansvarar även för att ge försäkringsservice med hög kvalitet till sina kunder genom att informera om befintligt försäkringsskydd och hjälpa till i samband med skador och övriga försäkringsfrågor. För att kunna leverera god kvalitet till kunderna ska S:t Erik Försäkring ha egen personal med gedigen branscherfarenhet. Bolaget ska vid behov anlita externa leverantörer, så att ledande kompetens alltid finns till förfogande. Externa leverantörer ska normalt användas för funktionerna skadereglering och viss intern administration.

8 Skador Under 2006 har ett stort antal stora brandskador inträffat, främst i stadens skolor. Det har gjort ett stort antal lokaler obrukbara och orsakat stora kostnader. De totala skadekostnaderna för 2006 uppgår till 146,7 mkr, varav 122,3 mkr avser bränder, 21,8 mkr vattenskador, 0,6 mkr inbrott, 1,7 mkr ansvarsskador och 0,3 mkr övriga skador. Antalet skador är 204.

9 Den kraftiga ökningen i antalet skador beror dels på att S:t Erik Försäkring från och med 2006 försäkrar stadens skolor, dels på att ansvarsförsäkringen också är ny som direktförsäkring hos S:t Erik Försäkring. Att vattenskadorna ökat så kraftigt i antal förklaras till viss del av de kraftiga regnen i Stockholm i slutet av augusti och början av oktober. Förutom de vanliga brotten på vatten- och avloppsledningar i byggnader har också flera skador orsakats av hantverkare eller uppsåtligen av elever. Skadekostnader Skadekostnaderna har ökat relativt sett mer än antalet skador, vilket förklaras med att flera bränder lett till totalskador och därmed mycket höga kostnader. Inte mindre än 8 skador överstiger 5 mkr i beräknad skadekostnad. yp av skada Brand Inbrott Vatten Ansvar Övrigt 122,3 0,6 21,8 1,7 0,3 51,7 0,6 2,5 0 1,0 otalt, Mkr 146,7 55,8 De fem största skadorna 2006 otalt byggnad Datum Skadeplats Skadetyp + innehåll Knutbyskolan Förskolan umultet rollesundsskolan Igelbäcksskolan Henriksdalsringen Brand Brand Brand Brand Brand 34,2 22,1 22,1 15,1 12,6 Skadekostnader under 5 år 2006 var S:t Erik Försäkrings mest skadedrabbade år sen bolaget startade. Ett flertal stora bränder har inträffat, varav de flesta var anlagda. De har i första hand drabbat skolor och förskolor men det inträffade även en stor brand i ett bostadshus Antal skador yp av skada Ansvar Skolor Egendom övrigt M kr Brand Inbrott Vatten Ansvar Övrigt otalt År S:t Erik Försäkrings skadekostnader under de senaste fem åren.

10 Vi arbetar så här Förebygger skador Försäkrar S:t Erik Försäkring är en viktig kugge i arbetet med att förebygga skador, men ansvaret för den dagliga riskhanteringen har varje enskilt bolag och förvaltning. Inom Stockholms stad finns över 60 personer som har till uppgift att vara säkerhetssamordnare. Vi driver olika skadeförebyggande projekt tillsammans med våra kunder genom att anpassa försäkringsvillkoren så att ett skadeförebyggan de tänkande prioriteras. ill exempel förhöjd självrisk om skyddsklassen inte uppfylls. att ta initiativ till riskbesiktningar med förslag till konkreta åtgärder. Vi bekostar över 40 besiktningar per år genom oberoende brandingenjörer. att förmedla kunskap. Medlemskap i: Brandskyddsrådet (Svenska Brandskyddsföreningen) Cost 17 (internationellt nätverk för skadeförebyggande arbete i kulturbyggnader) Swerma (Swedish Risk Management Association) Alarm (he National Forum for Risk Management in the Public Sector). Vi hjälper Stockholms stads förvaltningar och bolag med alla typer av frågor som rör sakförsäkring. Egendoms- och ansvarsförsäkring utfärdas direkt av S:t Erik Försäkring. Vi tillhandahåller också ett antal koncernövergripande försäkringar som utfärdas av externa försäkringsgivare. Det gäller till exempel olycksfallsförsäkring och tjänstereseförsäkring. När skada sker När en skada inträffar träder S:t Erik Försäkrings skadeorganisation in och hjälper till med allt praktiskt. Vid en större brand eller vattenskada är det ofta räddningsledaren från brandförsvaret som kontaktar Försäkringsbranschens restvärderäddning, (f.d. Larmtjänst) för skadebegränsande åtgärder på skadeplatsen. Efter det akuta skedet tas skadan om hand av Crawford & Company. Det är ett oberoende skaderegleringsföretag som vi samarbetar med. Mindre akuta skador anmäls till vårt webbaserade skade- och incidentrapporteringssystem och skickas sedan vidare till skaderegleringsföretaget för handläggning. De besiktigar skadan, är med i återställandeprocessen och upprättar sedan ett förslag till skadereglering, så att S:t Erik Försäkring kan betala ut ersättning till kunden. Besiktningsanmärkningar Övers ikt brandlarmsbesiktning I besiktningsintyget avseende Anmärkningarna åtgärdade brandlarmbesöksrapport finns kvarstående Försäk ringsvä besiktningsanmärkningar från rden besiktningar utförda 2002, 2003 och Ege säkring sbelop Avbrot p KS Hyresf t/ EK 2 Merko 048 Försäkrad enhet: Stockholmsmässan / Ext örlust 018 stn otalt rak konstn ader KSEK ostnad utsmy ärlig KSEK (24 må er Fastighetsbeteckning: Mässhallen 1, Älvsjö - Stockholm Merko ckning ansvar naders KSEK myndi stnader Rekommendationer stid) ghetskr för --I prioritetsordning EML 018 KS av EK egendo m KSEK Katastrof och avbrottsplan EML KSEK ma I dagsläget finns ingen formell skinska För att vara bra rustad och förberedd 800 da katastrof- och avbrottsplan skapad i händelse på Er KSEK av en större skada KSEK KSEK för Er verksamhet. anläggning är en uppdaterad Största katastrof och avbrottsplan ett viktigt KSEK En bra skadee hjälpmedel i den akuta situation som 1 xpo 471 ner uppstår för Er verksamhet. utställn nd som 300 under dåing : KSEK hotelld ing med EML förh innefatta såväl akuta höglyftaelen på hög bra Planen ndbelaskallålla en nden alternativa nde åtgärder som stn anting fordonvåning ingmöjliga som (ex en Er når,lösningar är för upprätthålla. startar belatt kan båd äge båtuts Allm verksamhet. a res n på en tällning), i mässh änt alla ultera elle höj Stockh omdöm i mycke d högre r en bra rna under organi olmsmässe om riskförsäkringsgivarna efterfrågar en t omen än vad nd som sation fattand an bed en: sta räd tidsplan för när detta arbete. e bra dnings rtar i rive r ett ndskad tjänste Positiva uppskattas kunna vara färdigställt. bra säk ns or. av anl faktore erhets arbete som äggningenr är säkerh med är dire ets en väl ktkopplär utrusta arbete funger t ino d me at till Neg ande ativ Brännbara byggnadsdelar räddni d ett aut m Stockh intern samtidiga faktore ngstjän omatis efterfrågar olm Rekommendationen avseende ett Försäkringsgivarna en kt spr smässan ste minute t som r är den inkl samt bra utbyte av den brännbara isoleringen tidsplan förn.detta arbete, baserad er- och på Besiktningsdatum: Vidare rs brandk ndavsk höga bra att i vissa delar avär mässhallarnas tak,iljandenär ndb aktuella ytskikt planeras att brandl större Rapportdatum: neg förekomlass. armssy delen väggarela ativ till ingener underhållsplan har varit uppe läggas omstn enligt fakdiskussion steni stem tor. som av kor för taken.mellan samband med tidigare besiktningar. hallarn finns vid k / cell Zurich Insurance Besiktigad av: Sören Karlsson, Brandingenjör, a end viss plast ast mo a utställn Ireland Limited Sweden Ledningens kommentar till denna re- Branch som isol tsvarar ing ering kommendation har tidigare varit att en 30 ar i viss a del Föregående rapportdatum: man kommer att beakta ett utbyte av ar av Sam taket manfa materialet i samband det brännbara en ttande med omläggning av ytskikt betyg: eller vid annan Utm ombyggnation av aktuella ärkt takytor. X Bra ndom med skadeförebyggande krav och rekommendationer Rekommendationen åtgärdad. För 2004 som ej åtgärdats. S:t Erik Försäkring är en viktig kugge i arbetet med att förebygga skador. Godkä nd Dålig S:t Erik Försäkring utför riskbesiktningar med för slag till konkreta åtgärder. När en skada inträffar träder S:t Erik Försäkrings skade organisation in och hjälper till med allt praktiskt. Mindre akuta skador behöver bara anmälas på vår webbplats. Vi hjälper Stockholms stads förvaltningar och bolag med alla typer av frågor som rör försäkringar.

11 Försäkringar S:t Erik Försäkring skapar försäkringslösningar som skyddar Stockholms stads tillgångar och verksamheter. Följande försäkringar gäller under 2007: Fastigheter Fastighetsförsäkring tecknas av de förvaltningar och bolag inom Stockholms stad som äger byggnader. Försäkringen omfattar plötsliga och oförutsedda brand-, inbrotts- och vattenskador. Försäkringsbolag: S:t Erik Försäkring Lös egendom (inventarier) Egendomsförsäkringen gäller för all lös egendom som Stockholms stads förvaltningar äger inom såväl egna som hyrda lokaler. Försäkringen omfattar plötsliga och oförutsedda skador på all lös egendom som förvaras inomhus, till följd av t.ex. brand, inbrott eller vattenskador. Försäkringen omfattar även extrakostnader till följd av ersättningsbara egendomsskador. Försäkringsbolag: S:t Erik Försäkring Utställningar Utställningsförsäkringen gäller för alla föremål som ägs av någon annan än Stockholms stad och som någon av stadens förvaltningar lånat för att visa på en utställning. Försäkringen gäller för plötsliga och oförutsedda skador och omfattar även transporter. Försäkringsbolag: S:t Erik Försäkring Entreprenader Entreprenadförsäkringen gäller för Stockholms stad när staden själv är entreprenör. Försäkringen gäller i första hand rafiktjänstens arbete. Försäkringen täcker skada på arbeten, hjälpmedel och befintlig egendom, s.k. RO-försäkring. Försäkringsbolag: S:t Erik Försäkring Motorfordon Motorfordonsförsäkringen gäller för samtliga trafikförsäkringspliktiga motorfordon som ägs av Stockholms stads förvaltningar samt vissa bolag och stiftelser. Försäkringen omfattar i allmänhet helförsäkring (trafik-, delkasko- och vagnskadeförsäkring). Försäkringsbolag: rygg-hansa Ansvar Ansvarsförsäkringen gäller för Stockholms stad inklusive alla dotterbolag och dotterdotterbolag. Försäkringen omfattar även stadens anställda, vårdtagare, skolelever i PRAOverksamhet och skolpoliser i tjänst. Försäkringen ersätter skadestånd i samband med inträffad person- eller sakskada, där Stockholms stad har varit vållande. Försäkringen gäller också för ren förmögenhetsskada i samband med vissa fel, begångna vid myndighetsutövning eller vid upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Fastighetsägaransvar ingår. Försäkringsbolag: S:t Erik Försäkring Förmögenhetsbrott Förmögenhetsbrottsförsäkringen gäller för Stockholms stads samtliga nämnder, förvaltningar och bolag. Försäkringen ersätter förmögenhetsskada i samband med förmögenhetsbrott (stöld, förskingring etc.) begångna av anställda inom staden och som drabbat arbetsgivaren eller tredje man. Försäkringsbolag: Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag VD- och styrelseansvar VD- och styrelseansvarsförsäkringen omfattar samtliga personer i företagsledande befattningar samt styrelseledamöter i företag som ägs till mer än 50 % av Stockholms stad och Stockholms Stadshus AB. Motsvarande personer i dotterbolag, dotterdotterbolag osv. omfattas på samma sätt. Försäkringen omfattar även fullmäktigeledamöter, anställda och andra personer som på uppdrag av Stockholms stad sitter i styrelser för bolag som inte ingår i Stockholms kommunkoncern. Försäkringen gäller för krav avseende de försäkrades personliga betalningsansvar för ren förmögenhetsskada som de ådragit sig i egenskap av styrelseledamot eller befattningshavare i bolagets verksamhet. Försäkringen omfattar således såväl skadestånd som personligt betalningsansvar, inklusive personligt betalningsansvar enligt skattebetalningslagen. Försäkringsbolag: Zurich

12 Försäkringar Olycksfall (elever m.fl.) Olycksfallsförsäkringen gäller för barn och ungdomar upp till 24 år inom all verksamhet anordnad av Stockholms stad eller som staden enligt avtal är ansvarig för. Försäkringen gäller dygnet runt för skol- och förskolebarn, boende i gruppbostad m.fl. För vuxenstuderande och barn som vistas i parklek gäller den under verksamhetstid. Försäkringen ersätter invaliditet och dödsfall till följd av olycksfall. Den täcker inte skador till följd av sjukdom. Försäkringsbolag: AIG Europe Resor (elever m.fl.) Reseförsäkringen gäller för samma personkategorier som Olycksfallsförsäkring för elever m.fl. Försäkringen gäller för plötsliga och oförutsedda skador som inträffar under skolresa eller praktik. Försäkringen ersätter förlust av eller skada på egendom i samband med resa. Den täcker även försening av allmänt färdmedel. Sjukvårdskostnader och merkostnader för hemresa vid sjukdom och olycksfall utomlands ersätts också. Försäkringsbolag: Länsförsäkringar Stockholm jänsteresor (stadens personal) Försäkringen omfattar alla anställda i Stockholms stad och Stockholms Stadshus AB med dotterbolag, samt förtroendevalda och styrelserepresentanter inom Stockholms stad och Stockholms Stadshus AB med dotterbolag. Försäkringen gäller för plötsliga och oförutsedda skador som inträffar under tjänsteresa. Med tjänsteresa avses även resor inom verksamhetsorten. Försäkringen ersätter förlust av eller skada på egendom i samband med tjänsteresa. Den täcker även försening av allmänt färdmedel samt självrisken i den privata bilförsäkringen vid resor med egen bil i tjänsten. Sjukvårdskostnader och merkostnader för hemresa vid sjukdom och olycksfall utomlands ersätts liksom invaliditet och dödsfall till följd av olycksfall. Försäkringsbolag: Länsförsäkringar Stockholm Patienter Patientförsäkringen gäller för den hälso- och sjukvård samt tandvård som bedrivs av Stockholms stads förvaltningar, stiftelser eller bolag samt av privat vårdgivare enligt avtal med staden. Gäller vid personskada inom ovan nämnda vård. Försäkringsbolag: If Skadeförsäkring Hemförsäkring för äldreboende Hemförsäkringen kan tecknas av personer med biståndsbeslut från Stockholms stad enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), t.ex. boende i sjukhem, gruppbostad eller eget boende med exempelvis hemtjänst. Försäkringen är frivillig och bekostas av kunden/brukaren, inte Stockholms stad. Försäkringen innehåller samma grundmoment som en sedvanlig hemförsäkring, som t.ex. inbrott, brand, vatten, ansvar, rättsskydd, reseskydd m.m. Försäkringen gäller för stöld från ordinarie bostad utan samband med inbrott upp till maximalt kr efter avdragen självrisk, ett så kallat öppen stöld -skydd. Det är också möjligt att teckna följande tillläggsförsäkringar: Allrisk, bostadsrättstillägg och villa/fastighetsförsäkring. Försäkringsbolag: Moderna Försäkringar Olycksfall (volontärer) Olycksfallsförsäkringen gäller för samtliga personer som själva eller genom en förening har en skriftlig överenskommelse om frivilligarbete med Stockholms stad. Försäkringen gäller automatiskt och någon anmälan till försäkringsbolaget behöver inte göras. Försäkringen ersätter invaliditet och dödsfall till följd av olycksfall. Försäkringen innehåller även en krisförsäkring som ersätter nödvändiga kostnader för psykologhjälp efter rån, trafikolycka eller annan plötslig och oförutsedd traumatisk händelse. Försäkringsbolag: Folksam Se vår hemsida för mer utförlig information om försäkringarna 10

13 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i S:t Erik Försäkrings AB, (org. nr ) med säte i Stockholm, avger härmed årsredovisning för 2006, bolagets tjugonde verksamhetsår. Räkenskaperna har upprättats i enlighet med reglerna i Lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag och efter Finansinspektionens föreskrifter om årsredovisning i försäkringsföretag (2003:13). Siffror inom parentes avser föregående räkenskapsår. Verksamhetens omfattning Under 2006 bedrev S:t Erik Försäkring direktförsäkringsverksamhet för Stockholms stads förvaltningar och närstående bolag. Det sammanlagda försäkringsbeloppet för den försäkrade egendomen uppgick till cirka 240 miljarder kronor (201). S:t Erik Försäkring begränsade sitt eget totala risktagande genom köp av återförsäkring. S:t Erik Försäkring har under året haft tre separata återförsäkringsprogram, ett för enbart skolor och förskolor, ett annat för övrig egendom och det tredje för ansvarsförsäkring. Förutom den egna försäkringsverksamheten har S:t Erik Försäkring upphandlat vissa externa försäkringar som kommunkoncernen haft behov av, till exempel olycksfallsförsäkring, förmögenhetsbrottsförsäkring och lagstadgad försäkring för byggfel. Skadeutfall Det har inträffat många och kostsamma skadehändelser under 2006, vilka främst har drabbat skolor och förskolor. Brandskadorna svarade för den högsta sammanlagda kostnaden. Vattenskadorna har ökat, både när det gäller antal och kostnader. De totala ersättningskraven för egendomsskador under 2006 uppgick till kkr (44 860) vid 151 (95) skadetillfällen. Ansvarsskadorna uppgick till totalt kkr vid 53 skadetillfällen. Årets resultat Premieintäkten, före avgiven återförsäkring, ökade under året jämfört med föregående år. Det beror främst på att försäkringsvärdena höjdes och att nya fastigheter har tillkommit, främst skolor. Försäkringsrörelsens tekniska resultat blev kkr (5 779). Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till kkr (10 382). Ur säkerhetsreserven upplöstes kkr (avsättning ). Årets driftskostnader uppgick till kkr (9 961). Den totala kapitalavkastningen blev kkr (5 338). Alla likvida tillgångar är placerade i Stockholms stads internbank. S:t Erik Försäkrings konsolideringskapital uppgick vid årsskiftet till kkr ( ), vilket motsvarar en konsolideringsgrad på 215 procent (271). Resultatet för 2006 blev, efter upplösning ur säkerhetsreserv och skatt, 0 kkr. Risker i verksamheten I S:t Erik Försäkrings verksamhet finns risker inom såväl försäkrings- som finansrörelsen. Försäkringsrörelsens riskexponering begränsas till att bolaget inte får ikläda sig ansvar för egen räkning som bedöms kunna leda till att bolagets skadekostnad överstiger något av följande belopp; för en och samma händelse 20 procent och för ett och samma försäkringsfall (en och samma risk) 20 procent av summan av redovisat eget kapital och obeskattade reserver. Bolaget får inte för egen räkning, efter återförsäkringsskydd, ikläda sig större risk på aggregerad nivå årligen än summan av premie för egen räkning, eget kapital inklusive säkerhetsreserv och exklusive aktiekapital. S:t Erik Försäkring har ett separat återförsäkringsprogram med en återförsäkrare för skolor och förskolor med ett begränsat åtagande på kkr per skada och kkr per år. För övrig egendomsförsäkring begränsades bolagets självbehåll till kkr per skadehändelse och totalt kkr per år. Återförsäkring tecknas med välkända återförsäkrings- eller försäkringsbolag. Ansvarsförsäkringens självbehåll är kkr per skada och kkr per år. För ansvarsförsäkringen finns ett separat återförsäkringsprogram med en återförsäkrare. I de av styrelsen antagna försäkringstekniska riktlinjerna anges att återförsäkrares soliditet och betalningsförmåga ska bedömas. Återförsäkrare ska ha lägst rating A enligt Standard & Poor s eller motsvarande. Bolag som saknar rating ska godkännas av styrelsen. Vid eventuellt förändrad rating av återförsäkrare under året ska anmälan göras till styrelsen. Finansrörelsens verksamhet begränsas i bolagets finanspolicy som anger att alla likvida tillgångar ska placeras i Stockholms stads internbank. I avtal med internbanken anges att internbankens referensränta och marginal ska stå i överensstämmelse med Finanspolicy för Stockholms stad och dess bolag. S:t Erik Försäkring anser inte att det finns någon motpartsrisk, likviditetsrisk eller valutarisk. Personal Vid årsskiftet hade S:t Erik Försäkring totalt fem anställda, varav tre kvinnor och två män. Medelåldern är 46 år. S:t Erik Försäkring har låg sjukfrånvaro. Då bolaget endast har fem personer anställda upprättas ingen jämställdhetsplan. Det kan konstateras att könsfördelningen är jämn både i bolaget och i styrelsen. Framtiden Från och med 2006 är S:t Erik Försäkring uteslutande direktförsäkringsgivare för både egendoms- och ansvarsförsäkringar. S:t Erik Försäkring kommer även i fortsättningen att fungera som upphandlare av vissa försäkringstyper som är mer lämpliga att externa försäkringsgivare tillhandahåller, till exempel VD- 11

14 och styrelseansvarsförsäkring. Den nuvarande rollen för S:t Erik Försäkring inom kommunkoncernen kommer att bestå. Bolaget kommer att fokusera på att hjälpa sina kunder att identifiera de risker i verksamheten som är nödvändiga att försäkra, informera om hur skador kan förebyggas samt vid behov teckna försäkring. För att begränsa kostnaderna vid köp av återförsäkring ska S:t Erik Försäkring fortsätta att ta ett högt självbehåll per skada. En stor egen andel av skadekostnaderna medför att stor kraft måste läggas på skadeförebyggande insatser. S:t Erik Försäkring kommer att ha en viktig roll i stadens framtida arbete med att identifiera och behandla risker samt verka för att förebygga skadehändelser hos bolagets kunder. Definitioner och begrepp Premieintäkt Med premieintäkt menas de premier som är hänförliga till räkenskapsåret. Premieintäkten är periodiserad och består av premiereserv vid årets början plus premieinkomst under året minus premiereserv vid årets slut. Premieinkomst Premieinkomsten är den totala bruttopremie som inbetalts under räkenskapsåret eller som tas upp som fordran vid årets slut. Premie för avgiven återförsäkring Den premie försäkringsbolaget betalar till ett eller flera andra försäkringsbolag för att de ska betala skadekostnader utöver en avtalad nivå (självbehållet). För egen räkning Med för egen räkning menas efter avdrag för återförsäkring. Det kan gälla premieintäkt för egen räkning som då är premieintäkt netto, efter att återförsäkringspremien är betald. Det kan även gälla utbetalda försäkringsersättningar för egen räkning, det vill säga då återförsäkrarna betalat sin del av skadorna. Självbehåll Självbehåll är den del av skadekostnaderna som försäkringsbolaget behåller för egen räkning, d.v.s. exklusive återförsäkring. Det kan vara ett belopp per skada, och/eller ett maximalt belopp per år. Kostar skadorna mer än självbehållet så betalar återförsäkrarna resten. Oreglerade skador Med oreglerade skador menas att ett belopp reserverats för skador som har inträffat under räkenskapsåret men där ersättning ännu inte utbetalts till försäkringstagaren. Det kan t.ex. röra sig om ett hus som brunnit men ännu inte hunnit återuppföras och där den definitiva skadekostnaden alltså ännu inte är känd. Skadeprocent Försäkringsersättningar i procent av premieintäkten. Driftskostnadsprocent Driftskostnaderna i procent av premieintäkten. otalkostnadsprocent Summan av försäkringsersättningar och totala driftskostnader i procent av premieintäkten. 12

15 Rörelseresultat åren (kkr) Resultat Premieintäkt för egen räkning Premieinkomst för egen räkning Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen Försäkringsersättningar för egen räkning Försäkringsrörelsens tekniska resultat Årets resultat Ekonomisk ställning Placeringstillgångar/koncernkonto Försäkringstekniska avsättningar för egen räkning Konsolideringskapital varav latent skatt i konsolideringskapital Konsolideringsgrad 215% 271% 292% 434% 185% Nyckeltal Skadeförsäkringsrörelse Skadeprocent 131,0% 76,9% 79,7% 134,6% 84,6% Driftskostnadsprocent 16,0% 18,3% 19,3% 29,2% 28,8% otalkostnadsprocent 147,0% 95,2% 99,0% 163,9% 113,4% Kapitalförvaltning Direktavkastning / otalavkastning 3,3% 1,9% 2,6% 5,0% 5,0% Personal Antal anställda Sjukfrånvaro 1% 0% 0% 0% 0% 13

16 Resultaträkning (kkr) eknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelse Not Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) (1) Premier för avgiven återförsäkring Förändring i Avsättning för ej intjänade premier Återförsäkrares andel av Förändring i avsättning för ej intjänade premier Summa premieintäkter f.e.r Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen (2) Övriga tekniska intäkter Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring (3) Återförsäkrares andel Förändring i Avsättning för oreglerade skador (efter avgiven återförsäkring) Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Summa försäkringsersättningar f.e.r Driftskostnader (4) Övriga tekniska kostnader Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat ICKE-EKNISK REDOVISNING Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Kapitalavkastning, intäkter (5) Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen Övriga intäkter Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner Säkerhetsreserv Avskrivningar utöver plan Resultat före skatt 15 5 Skatt på årets resultat 15 5 ÅRES RESULA

17 Resultatanalys Direkt- Mottagen Resultatanalys (kkr) Not otalt försäkring återförsäkring Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 2006 Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) (a) Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Övriga tekniska intäkter Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) (b) Driftskostnader Övriga tekniska kostnader Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring Oreglerade skador S:a försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Oreglerade skador Summa återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Noter till Resultatanalys för skadeförsäkringsrörelse (a) Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) Premier för avgiven återförsäkring Förändring i Ej intjänade premier Återförsäkrares andel av Förändring i Ej intjänade premier (b) Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Förändring i oreglerade skador Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel

18 Balansräkning (kkr) illgångar Not Placeringstillgångar Övriga finansiella placeringstillgångar (6) Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Oreglerade skador (7) Fordringar Fordringar avseende direkt försäkring Fordringar avseende återförsäkring Övriga fordringar Andra tillgångar Materiella tillgångar - inventarier (8) Stockholms stads internbank Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter SUMMA ILLGÅNGAR

19 Balansräkning (kkr) EGE KAPIAL, AVSÄNINGAR OCH SKULDER Not Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (9) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Obeskattade reserver Säkerhetsreserv Övriga obeskattade reserver Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) Oreglerade skador (10) Avsättningar för andra risker och kostnader Skatter Skulder Skulder avseende direkt försäkring Skulder avseende återförsäkring Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGE KAPIAL, AVSÄNINGAR OCH SKULDER Ställda panter och ansvarsförbindelser Inga Inga 17

20 Noter till resultat- och balansräkning Redovisningsprinciper Bolagets årsredovisning har upprättats i enlighet med Lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag samt Finansinspektionens utgivna föreskrifter om årsredovisning i försäkringsföretag (FFFS 2003:13) med tilllägg för de tvingande nya bestämmelser som återfinns i (FFFS 2004:21). Placeringstillgångar Placeringstillgångarna består av räntebärande reverser med Stockholm stads Internbank som motpart och har värderats till upplupet anskaffningsvärde. Försäkringstekniska avsättningar I avsättningen för oreglerade skador ingår det åtagande som bolaget har för redan kända inträffade skador som ännu inte utbetalats, kkr för egendoms- samt ansvarsförsäkring. I ersättningsreserven ingår även en uppskattning av skador, som har inträffat men ännu inte rapporterats till bolaget. För dessa skador, som benämns IBNR-reserv (incurred but not reported) har i bokslutet reserverats kkr. ill skadebehandlingsreserven är avsatt kkr. Den totala avsättningen för oreglerade skador uppgår därmed till kkr för Återförsäkrares andel av avsättningen för oreglerade skador uppgår till kkr. Not Not 1 Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) Försäkringsavtal tecknade i Sverige Mottagen Återförsäkring Not 2 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Kapitalavkastningen i försäkringsrörelsen har beräknats på den genomsnittliga summan av kapital i försäkringsrörelsen att placera till en kalkylränta på 3,28% (1,87%). Ingående avsättning för oreglerade skador (efter avgiven återförsäkring) Utgående avsättning för oreglerade skador (efter avgiven återförsäkring) Genomsnittlig summa Avkastning Not 3 Utbetalda försäkringsersättningar före avgiven återförsäkring Utbetalda skadeersättningar Driftskostnader för skadereglering Not 4 Driftskostnader administrationskostnader Lönekostnad 5 anställda (6) Sociala avgifter Pensionskostnader Övriga personalkostnader Lokalkostnader Avskrivningar Revisionsarvode Konsultarvoden I-tjänster Övrigt Bolaget har under året haft fem anställda, varav tre kvinnor. ill verkställande direktören har utgått lön och ersättning om totalt 767 kkr samt därutöver skattepliktig förmån av fri bil. Pensions- och sociala avgifter uppgår till 511 kkr varav 256 kkr avser inbetalda pensionspremier. Avtal finns om pension enligt IP-plan med pensionsålder 65 år och avgångsvederlag motsvarande 24 månader. 18

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2014 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2014 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring

Läs mer

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2008. English Summary, pages 30 33

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2008. English Summary, pages 30 33 S:t Erik Försäkring Årsredovisning 2008 English Summary, pages 30 33 Om S:t Erik Försäkring S:t Erik Försäkring är ett försäkringsbolag som har till uppgift att skydda Stockholms stads tillgångar och verksamheter.

Läs mer

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2007. English Summary, pages 28 33

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2007. English Summary, pages 28 33 S:t Erik Försäkring Årsredovisning 2007 English Summary, pages 28 33 Innehåll Året som gått... 1 VD har ordet... 2 Vision, affärsidé, mål och strategi... 4 Skador... 6 Vi arbetar så här... 8 Försäkringar...

Läs mer

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2003

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2003 S:t Erik Försäkring Årsredovisning 2003 Innehåll Året i korthet.................................1 VD har ordet................................. 2 Bolaget..................................... 4 Tre verksamhetsgrenar.........................

Läs mer

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2005. English Summary, pages 28 32

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2005. English Summary, pages 28 32 S:t Erik Försäkring Årsredovisning 2005 English Summary, pages 28 32 Om S:t Erik Försäkring S:t Erik Försäkring ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB som är moderbolag för Stockholms stads aktiebolag.

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2004. English Summary, page 28 32

S:t Erik Försäkring. Årsredovisning 2004. English Summary, page 28 32 S:t Erik Försäkring Årsredovisning 2004 English Summary, page 28 32 S:t Erik Försäkring i korthet S:t Erik Försäkring ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB som är moderbolag för Stockholms stads aktiebolag.

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Dannemora Mineral AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-03-17--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. limehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Delårsrapport. januari till juni 2016

Delårsrapport. januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Försäkringsrörelsen Årsförsäkringen Premieinkomsten för årsförsäkringsrörelsen uppgick till 71,9 (65,8) Mkr och premieintäkten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

- Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar. - Underskrifter. Årsredovisning ftir räkenskapsåret 2010-(E41 - i I

- Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar. - Underskrifter. Årsredovisning ftir räkenskapsåret 2010-(E41 - i I Ors m 55678-818 Årsredovisning ftir räkenskapsåret 21-(E41-211 {4-3 Styrelsen avger följande årsredovisning. Redovisningen omfattar - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Delårsrapport januari juni 2016 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till -297 (488) miljoner kronor. Resultatet har framförallt påverkats av fortsatt sjunkande räntor vilket gjort att försäkringstekniska

Läs mer

Försäkringspolicy med riktlinjer

Försäkringspolicy med riktlinjer KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Malmberg Jan 2015-01-26 KSN-2014-1490 Kommunstyrelsen Försäkringspolicy med riktlinjer Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning 2010. English Summary, pages 29 32

Årsredovisning 2010. English Summary, pages 29 32 S:t Er ik För säkrin g Årsredovisning 2010 English Summary, pages 29 32 Innehåll Året i korthet............................... 1 Balansräkning............................. 16 Styrelse, revisorer, VD...................

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Förslag till försäkringspolicy för Stockholms stad

Förslag till försäkringspolicy för Stockholms stad Utlåtande 2004:22 RI (Dnr 009-4489/2003) Förslag till försäkringspolicy för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Försäkringspolicyn för Stockholms stad godkänns.

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Förvaltningsberättelse PP Pension Fondförsäkring AB (516406-0237) startades den 1 juli 2005 och är ett helägt dotterbolag till PP Pension Försäkringsförening.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i Lagercrantz Group AB (publ) Org nr 556282-4556 Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson. ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) ORG.NR: 716417-7094 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 1 får härmed avge följande redovisning för år 2012.

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer