Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta"

Transkript

1 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Motion om att MRSA-fritt kött ska införas i kravspecifikationen vid upphandling. KS KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Till motionären överlämna yttranden från kost- och städenheten, samt upphandlingsavdelningen. 2 Som ytterligare information till motionären överlämna kommunsstyrelsens beslut från Inköp av MRSA-fritt kött i kommunen. 3 Därmed anse motionen bifallen. Beslutsunderlag Monica Hansson (C), Motion om att MRSA-fritt kött sak införas i kravspecifikationen vid upphandling Yttrande från Kost- och städservice Yttrande från Kanslienheten/upphandlingsavdelningen Kommunsstyrelsens beslut från Inköp av MRSA-fritt kött i kommunen. Sammanfattning av ärendet I sammanfattning vill motionären att det ska införas krav om MRSA-fritt kött i kravspecifikationen vid upphandling inom. Antibiotika- och multiresistenta MRSA-bakterier finns i utländsk köttproduktion, framförallt på griskött och fjäderfä. Enligt motionären förekommer som exempel MRSA-bakterier vid mätningar i 10 % i proven av danskt griskött. Motsvarande siffror för importerat kycklingkött var 31 %, importerat griskött 5 % och importerat nötkött 4 %. Kanslienheten har begärt in yttrande från upphandlingsavdelningen och ifrån kost- och städenheten: Kost- och städenheten anför i korthet: MRSA-bakterier (multiresistenta bakterier) är en typ av stafylokocker som är resistenta mot antibiotika. Sverige är, tillsammans med Norge och Island, världsledande på att bara använda antibiotika när det verkligen behövs till våra djur. Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) bedömer att det är mycket ovanligt att MRSA sprids från livsmedel till människor. EFSA menar också att yrkesmässig hantering av kött, till exempel på ett slakteri, till skillnad mot yrkesmässig

2 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Forts. 193 kontakt med djur på en gård, inte ökar risken att smittas med MRSA. MRSA har i andra länder påvisats i liten mängd i råa livsmedel av animaliskt ursprung. God hygien vid hantering av livsmedel är ett bra sätt att hantera att bakterier inte sprids i livsmedelskedjan. Resistenta bakterier är motståndskraftiga mot antibiotika men de dör vid upphettning precis som andra bakterier. har ett väl genomarbetat Egenkontrollprogram som styrdokument med rutiner för både hygien och upphettningstemperaturer. I kommunens pågående livsmedelsupphandling ställs kravet att antibiotika endast får användas efter ordination av veterinär och när det är veterinärmedicinskt motiverat. Kansliets upphandlingsavdelning anför: Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade den 13 maj 2014 beslut om att ett antal kvalitetskrav skall ställas vid kommande livsmedelsupphandlingar. Kraven rör bland annat djurskydd och antibiotikaanvändning och bygger på de kriterier Miljöstyrningsrådet, som är regeringens expertorgan inom miljöanpassad offentlig upphandling, har tagit fram. Exempelvis får antibiotika endast användas efter ordination av veterinär och när det är veterinärmedicinskt motiverat. Något specifikt krav på MRSA-fritt kött ställs inte, vare sig i kommunens kvalitetskrav eller av Miljöstyrningsrådet. Med anledning av den ifrågavarande motionen har upphandlingsavdelningen kontaktat Miljöstyrningsrådet för att se hur man ställer sig till ett dylikt krav. Lisa Sennström, jurist/projektledare på MSR har lämnat följande svar: Miljöstyrningsrådet har inga kriterier på MRSA. Det diskuterades vid förra uppdateringen (2010), men ansågs vara mycket svårt att kontrollera. Vid den uppdatering som precis har genomförts var detta inte uppe för diskussion i expertgruppen. Det vi har fokuserat på vid kriterieutvecklingen har varit miljö- och djurskyddsaspekter. Det som har uppmärksammats i media nu kring MRSA är nära kopplat till just dåliga villkor när det gäller djurskyddsaspekter. Användning av antibiotika, stallförhållanden och djurtäthet är viktiga faktorer som ökar riskerna. Genom att ställa Miljöstyrningsrådets kriterier för djurskydd samt krav på användning av antibiotika minskar riskerna avsevärt. I Sverige t.ex. är detta mycket ovanligt. Vid upphandling får en upphandlande myndighet enbart ställa krav som är möjliga att följa upp och kontrollera. ställer bland annat krav på att levererade produkter ska vara fria från salmonella. Detta är möjligt eftersom det finns en förordning som säger att alla kött- och äggprodukter ska vara fria från salmonella och att kontroll ska ske i exportlandet. Något liknande finns inte för MRSA. Ställs krav på MRSA-fritt kött är

3 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Forts. 193 det upp till kommunen att följa upp och kontrollera att kravet efterlevs. Att kontrollera alla levererade produkter skulle bli mycket kostsamt och kräva betydande personella resurser. MRSA är med största sannolikhet en konsekvens av användning av antibiotika, stallförhållanden och djurtäthet. Upphandlingsavdelningens bedömning är att de kvalitetskrav som ställs idag är tillräckliga för att, inom ramen för upphandlingslagstiftningen, förhindra att MRSA-smittat kött köps in till Falkenbergs kommun. Ekonomi Kommunstyrelseförvaltningens beslutsförslag påverkar inte kommunens ekonomi. Övervägande Kommunstyrelseförvaltningen hänvisar till framlagda yttranden och föreslår att dessa överlämnas till motionären. Därmed ska motionen anses behandlad. Yrkande och beslut Mari-Louise Wernersson (C) yrkar på att motionen i fjärde beslutspunkten ska anses bifallen. Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner det antaget. Vid protokollet Jenny Antonsson Protokollet justerat och anslaget samma dag. Utdragsbestyrkande

4 Kommunledningskontoret Kanslionheten tt hållbart uaj CENTERPARTIET Motion till Kommunfullmäktige MRSA- fria upphandlingar I vården finns restriktioner om att inte skriva ut antibiotika i onödan, men "läckaget" av antibiotika och multiresistenta, MRSA - bakterier från den utländska köttproduktionen - varifrån upphandling till sjukhus, äldreboende, daghem och skolor sker -är däremot stort. I både europeiska och amerikanska undersökningar har MRSA hittas på kött, framförallt på griskött och kött från fjäderfä. Exempelvis innehöll cirka tio procent av proven från danskt griskött MRSA- bakterier vid ett övervakningstillfället i Danmark (data från DANMAP, 2011) motsvarande siffror för importerat kycklingkött var 31 procent, importerat griskött fem procent och importerat nötkött fyra procent. Källa : Livsmedelsverket. Hela 77 procent av de danska slaktsvinen bär på MRSA; en sexdubbling på två år (DANMAP2012). Ett skäl om något att kräva att allt kött som upphandlas är fritt från MRSA. För att motverka spridning av MRSA- bakterier och de konsekvenser detta får nu och inte minst i framtiden bör krav om MRSA fritt kött införas i kravspecifikationen vid upphandling till tillagningskök inom Falkenbergskommun För Centerpartiet

5 Tjänsteskrivelse Datum FALKENBERG Kommunstyrelseförvaltningen Kost- & Städservice Agneta Elofsson Kom/ p un le d ni r> ^sko n* or&t.. Kan:> 'on f.-aferi 20H Dpi Yttrande på motion om att MRSA fritt kött skall införas i kravspecifikation vid upphandling till tillagningskök MRSA-bakterier (Multiresistenta bakterier) är en typ av stafylikocker som är resistenta mot antibiotika. Sverige är, tillsamans med Norge och Island, världsledande på att bara använda antibiotika när det verkligen behövs till våra djur. Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) bedömer att det är mycket ovanligt att MRSA sprids från livsmedel till människor. EFSA menar också att yrkesmässig hantering av kött, till exempel på ett slakteri, till skillnad mot yrkesmässig kontakt med djur på en gård, inte ökar risken att smittas med MRSA. MRSA har i andra länder påvisats i liten mängd i råa livsmedel av animaliskt ursprung. God hygien vid hantering av livsmedel är ett bra sätt att hindra att bakterier sprids i livsmedelskedjan. Resistenta bakterier är motståndskraftiga mot antibiotika men de dör vid upphettning precis som andra bakterier. har ett väl genomarbetat Egenkontrollprogram som styrdokument med rutiner för både hygien och upphettningstemperaturer. I kommunens pågående livsmedelsupphandling ställs kravet att antibiotika endast får användas efter ordination av veterinär och när det är veterinärmedicinskt motiverat. Kost- & Städservice, Agneta Elofsson, Verksamhetschef

6 Tjänsteskrivelse Datum Vårt dnr: KS FALKENBERG Kommunstyrelseförvaltningen Kanslienheten Lina Weetman Yttrande över motion avseende MRSA-fria upphandlingar Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade den 13 maj 2014 beslut om att ett antal kvalitetskrav skall ställas vid kommande livsmedelsupphandlingar. Kraven rör bland annat djurskydd och antibiotikaanvändning och bygger på de kriterier Miljöstyrningsrådet 1 (MSR) har tagit fram. Exempelvis får antibiotika endast användas efter ordination av veterinär och när det är veterinärmedicinskt motiverat. Något specifikt krav på MRSA-fritt kött ställs inte, vare sig i kommunens kvalitetskrav eller av MSR. Med anledning av den ifrågavarande motionen har upphandlingsavdelningen kontaktat MSR for att se hur man ställer sig till ett dylikt krav. Lisa Sennström, jurist/projektledare på MSR har lämnat följande svar: "Miljöstyrningsrådet har inga kriterier på MRSA. Det diskuterades vid förra uppdateringen (2010), men ansågs vara mycket svårt att kontrollera. Vid den uppdatering som precis har genomförts var detta inte uppe för diskussion i expertgruppen. Det vi har fokuserat på vid kriterieutvecklingen har varit miljö och djurskyddsaspekter. Det som har uppmärksammats i media nu kring MRSA är nära kopplat till just dåliga villkor när det gäller djur skyddsaspekter. Användning av antibiotika, stallförhållanden och djurtäthet är viktiga faktorer som ökar riskerna. Genom att ställa Miljöstyrningsrådets kriterier for djurskydd samt krav på användning av antibiotika minskar riskerna avsevärt. I Sverige t.ex. är detta mycket ovanligt." Vid upphandling får en upphandlande myndighet enbart ställa krav som är möjliga att följa upp och kontrollera. ställer bland annat krav på att levererade produkter ska vara fria från salmonella. Detta är möjligt eftersom det finns en förordning som säger att alla kött- och äggprodukter ska vara fria från salmonella och att kontroll ska ske i exportlandet. Något liknande finns inte för MRSA. Ställs krav på MRSA-fritt kött är det upp till kommunen att följa upp och kontrollera att kravet efterlevs. Att kontrollera alla levererade produkter skulle troligtvis bli mycket kostsamt och kräva betydande personella resurser. 1 Miljöstyrningsrådet är regeringens expertorgan inom miljöanpassad offentlig upphandling.

7 MRSA är med största sannolikhet en konsekvens av användning av antibiotika, stallförhållden och djurtäthet. Upphandlingsavdelningens bedömning är att de kvalitetskrav som ställs idag är tillräckliga för att, inom ramen för upphandlingslagstiftningen, förhindra att MRSA-smittat kött köps in till. Lina Weetman

8 Kommunstyrelsen Inköp av MRSA-fritt kött i kommunen. (AU 174) KS KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet beslutar 1 Ge kost- och städservice instruktioner om att i möjligaste mån avropa köttprodukter som är fria från MRSA från upphandlad leverantör. 2 Ge kost- och städservice i uppdrag att förstärka uppföljningen av de krav som ställs på köttprodukter i livmedelsavtalen, främst vad avser antibiotikaanvändning och djurhållning. 3 Ge kost- och städservices verksamhetschef i uppdrag att inför arbetsutskottet tertialvis under åren 2014 och 2015 redovisa inköp av livsmedel, samt genomförd uppföljning. Dessutom: Arbetsutskottet tillstyrker kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 4 Till protokollet anteckna de ekonomiska konsekvenserna av direktiven ovan som beaktas i årets resultat. Sammanfattning Jan Dickens (S) väcker förslaget att omedelbart agera för att tillse att MRSA-fria köttprodukter avropas, det vill säga kött fritt från multiresistenta bakterier. Detta med anledning av den senaste tidens problem i Europa. I dagsläget finns inget regelverk kring hur och när tester ska genomföras. Dock finns ett tydligt samband kring djurhållning, antibiotikaanvändning och förekomsten av MRSA. Sverige är världsledande på dessa områden och det finns därför skäl att anta att risken för att kött som är svenskproducerat skall vara MRSA-smittat är betydligt mindre än för kött från andra länder. Yrkande och beslut Jan Dickens (S) yrkar på att - Ge kost- och städservice instruktioner om att i möjligaste mån avropa köttprodukter som är fria från MRSA från upphandlad leverantör. Utifrån ett försiktighetsperspektiv bör därför, till att börja med under resterande 2014, i första hand svenskproducerade köttprodukter avropas. 37 (59)

9 Kommunstyrelsen Ge kost- och städservice i uppdrag att förstärka uppföljningen av de krav som ställs på köttprodukter i livmedelsavtalen, främst vad avser antibiotikaanvändning och djurhållning. - Ge kost- och städservices verksamhetschef i uppdrag att inför arbetsutskottet tertialvis under åren 2014 och 2015 redovisa inköp av livsmedel, samt genomförd uppföljning. - Dessutom yrkar Jan Dickens på att kommunfullmäktige föreslås besluta att till protokollet anteckna de ekonomiska konsekvenserna av direktiven ovan. Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner det antaget med justeringarna att stryka meningen i första förslagspunkten som förespråkar svenskproducerade köttprodukter, samt att i sista beslutspunkten lägga till de ekonomiska konsekvenserna av direktiven ska beaktas i årets resultat. 38 (59)

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 74 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 145 Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 KF Beslut

Läs mer

Den offentliga maten

Den offentliga maten Den offentliga maten... om vad vi äter i dubbelmoralens förlovade land... Vad ska ställas på matbordet? En rapport om den offentliga matserveringen Den offentliga maten... en rapport om vad vi äter i dubbelmoralens

Läs mer

januari 2013 Upphandla eller följa upp?

januari 2013 Upphandla eller följa upp? januari 2013 Upphandla eller följa upp? En rapport om upphandlingens villkor och utvecklingsmöjligheter Upphandla eller följa upp? en rapport om upphandlingens villkor och utvecklingsmöjligheter Inledning

Läs mer

Yttrande över SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden

Yttrande över SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden Sida 1 av 5 YTTRANDE 2015-06-02 SOU 2015:7 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden Sveriges Elevkårer lämnar härmed ett yttrande över betänkande

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7)

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0383 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Antibiotikaresistens ur ett säkerhetsperspektiv. Vad skulle en mer omfattande antibiotikaresistens betyda för samhällets säkerhet?

Antibiotikaresistens ur ett säkerhetsperspektiv. Vad skulle en mer omfattande antibiotikaresistens betyda för samhällets säkerhet? Antibiotikaresistens ur ett säkerhetsperspektiv Vad skulle en mer omfattande antibiotikaresistens betyda för samhällets säkerhet? 2 MSB:s kontaktpersoner: Maria Wahlberg, 010-240 4222 Oscar Jonsson, 010-240

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Det som inte mäts finns inte

Det som inte mäts finns inte Det som inte mäts finns inte En studie av kommunala svenska grundskolors stödinsats till elever som inte klarar eller inte förväntas klara minst godkänt eller nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen

Läs mer

SÅ MÅR DJUREN SOM GER OSS VÅR MAT. En guide för den medvetne konsumenten

SÅ MÅR DJUREN SOM GER OSS VÅR MAT. En guide för den medvetne konsumenten SÅ MÅR DJUREN SOM GER OSS VÅR MAT En guide för den medvetne konsumenten 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Att handla djurvänligt 3 Stora skillnader mellan djurskyddslagar 4 Mat som märks och inte märks 6 Nötkött

Läs mer

EN PROAKTIV TILLSYN ÖVER ADVOKATER OCH ADVOKATBYRÅER. En fråga om kvalitet och förtroende, liksom oberoende och självreglering

EN PROAKTIV TILLSYN ÖVER ADVOKATER OCH ADVOKATBYRÅER. En fråga om kvalitet och förtroende, liksom oberoende och självreglering EN PROAKTIV TILLSYN ÖVER ADVOKATER OCH ADVOKATBYRÅER En fråga om kvalitet och förtroende, liksom oberoende och självreglering Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 5 2.1 Allmänt om

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Avgifter i livsmedelskontrollen

Avgifter i livsmedelskontrollen 2015:17 Avgifter i livsmedelskontrollen Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-17 2014/158-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-09-11 L2014/2278/DL Regeringen Näringsdepartementet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:65

Regeringens proposition 2009/10:65 Regeringens proposition 2009/10:65 Konkurrera med kvalitet studieavgifter för utländska studenter Prop. 2009/10:65 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 februari 2010

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-16628 Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider

En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider Innehållsförteckning Förord Samarbete är nyckeln till hållbara måltider...3 Kapitel 1 Om Fazer Food Services arbete...4 Målet är smakupplevelser

Läs mer

Aktuellt om MRSA-bakterien på svingårdar

Aktuellt om MRSA-bakterien på svingårdar Aktuellt om MRSA-bakterien på svingårdar Detta informationspaket innehåller bakgrundsuppgifter om meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) och dess spridning och betydelse för svinens hälsa. Dessutom

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

20 frå gor och svår om svensk grisuppfo dning

20 frå gor och svår om svensk grisuppfo dning 20 frå gor och svår om svensk grisuppfo dning 1. Är det någon skillnad i användning av antibiotika mellan svensk och andra EUländers uppfödning av grisar? 2. Varför har Sverige låg antibiotikaanvändning

Läs mer